Ø ÔÖ ÙÖ ØÝ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ó ÙØ ÒØ Ø Ý Ø Ð Ñ Òغ Ë Ú Ö Ð ÓÒÖ Ø ÙÖ ØÝ Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò ØØÖ ÙØ Ú Ò ÒØ Ö Ð º Ì ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÙÖ ØÝ Ó Ð Ó Ý Ø Ð Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ Ö ØÓ ÑÔÐ Ø

Size: px
Start display at page:

Download "Ø ÔÖ ÙÖ ØÝ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ó ÙØ ÒØ Ø Ý Ø Ð Ñ Òغ Ë Ú Ö Ð ÓÒÖ Ø ÙÖ ØÝ Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò ØØÖ ÙØ Ú Ò ÒØ Ö Ð º Ì ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÙÖ ØÝ Ó Ð Ó Ý Ø Ð Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ Ö ØÓ ÑÔÐ Ø"

Transcription

1 ÌÛÓ¹È ÙØ ÒØ Ø Ã Ý Ö Ñ ÒØ ÈÖÓØÓÓÐ Û Ø Ã Ý ÓÒ ÖÑ Ø ÓÒ ÓÝ ÓÒ ËÓÒ ÃÛ Ò Ó Ã Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Á ͵ ¹ ÀÛ Ñ¹ ÓÒ Ù ÓÒ ¹ Ù Ì ÓÒ ¼ ¹ ¾ ˺ ÃÓÖ Ý ÓÒ Ùº º Ö ØÖ Øº Ì Ô Ô Ö ÔÖÓÔÓ Ø Ö Ý Ö Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ Ø Ø Ñ¹ Ô Þ Ø Ö ÙÖ ØÝ Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò º Ö Ø Ø ØÛÓ¹Ô ÙØ ÒØ Ø Ý Ö Ñ ÒØ Ãµ ÔÖÓØÓÓÐ ÔÖ ÒØ Ò Ø ÝÑÑ ØÖ ØØ Ò Û ÓÒ Æ ¹À ÐÐÑ Ò Ý Ö Ñ ÒØ ÛÓÖ Ò ÓÚ Ö Ò ÐÐ Ô¹ Ø ÙÖÚ ÖÓÙÔ Ò ÔÖÓÚ ÑÓÖ Ö Ð ÙÖ ØÝ ØØÖ ÙØ Ø Ò Ø ÅÌÁ» ¼ ØÛÓ¹Ô ÍÒ ÅÓ Ð Ò ØÛÓ¹Ô ÅÉÎ ÔÖÓØÓÓÐ º ÇØ Ö ØÛÓ ÔÖÓØÓÓÐ Ö ÑÓ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÖÓØÓÓÐ Ø Ø Ö ¹Ô ÙØ ÒØ ¹ Ø Ý Ö Ñ ÒØ Û Ø Ý ÓÒ ÖÑ Ø ÓÒ Ã µ ÔÖÓØÓÓÐ Û Ù Ñ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ó Å µ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ý ÓÒ ÖÑ Ø ÓÒ Ò Ø ØÛÓ¹Ô ÙØ ÒØ Ø Ý Ö Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ Û Ø ÙÒ Ð Ø Ö Ð Ý ÓÒ ÖÑ Ø ÓÒ Û Ù Ø Å Ò Ø Ò ØÙÖ º ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ã Ý Ø Ð Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ ÔÖÓ Û Ö Ý Ö Ö Ø Ý ÓÑ Ú Ð Ð ØÓ Ô ÖØ Ô Ø Ò ÒØ Ø ÓÖ Ù ÕÙ ÒØ ÖÝÔØÓ Ö Ô Ù º ÁØ ÖÓ ÐÝ Ù Ú ÒØÓ Ý ØÖ Ò ÔÓÖØ Ò Ý Ö Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ ½ º ÁÒ Ý ØÖ Ò ÔÓÖØ ÔÖÓØÓÓÐ Ý Ö Ø Ý ÓÒ ÒØ ØÝ Ò ÙÖ ÐÝ ØÖ Ò Ñ ØØ ØÓ Ø ÓØ Ö ÒØ Øݺ ÁÒ Ý Ö Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ ÓØ ÒØ Ø ÓÒØÖ ÙØ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ØÓ Ò¹ Ö Ø Ø Ö Ö Ø Ýº Ã Ý Ø Ð Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ ÑÔÐÓÝ ÝÑÑ ØÖ ÓÖ ÝÑÑ ØÖ Ý ÖÝÔØÓ Ö Ô Ýº ÝÑÑ ØÖ ÖÝÔØÓ Ö Ô Ý Ø Ñ Ý Ø Ñ ÒÚÓÐÚ Ò ØÛÓ ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ¹ ÓÒ ÓÖ Ø Ò Ø ØÓÖ Ò ÓÒ ÓÖ Ø Ö ÔÓÒ Ö ¹ ÓØ Ó Û Ñ Ù Ó Ø Ñ Ö Ø Ý ½ º ÁÒ Ø Ý Ø Ñ Ø ØÛÓ ÒØ Ø ÔÖ Ú ÓÙ ÐÝ ÔÓ ÓÑÑÓÒ Ö Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ø Ý Ñ Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ñ ÖÙ Ð Ù º Ò ÝÑÑ ØÖ ÖÝÔØÓ Ö Ô Ý Ø Ñ Ý Ø Ñ ÒÚÓÐÚ Ò ØÛÓ Ö Ð Ø ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ¹ ÓÒ Ò Ý ÔÙ Ð Ý Ø ÔÙ Ð ØÖ Ò ÓÖ¹ Ñ Ø ÓÒµ Ò ÒÓØ Ö Ò Ý ÔÖ Ú Ø Ý Ø ÔÖ Ú Ø ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒµ ¹ Û Ø Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ Ø Ø Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÐÐÝ Ò Ð ØÓ Ø ÖÑ Ò Ø ÔÖ Ú Ø ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖÓÑ Ø ÔÙ Ð ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ½ º ÁÒ Ø Ý Ø Ñ Ø ØÛÓ ÒØ ¹ Ø Ö ÓÒÐÝ ÔÙ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ø Ò ÙØ ÒØ Ø º Ì Ô Ô Ö ÓÒ ÖÒ Û Ø ØÛÓ¹ ÒØ ØÝ ÙØ ÒØ Ø Ý Ö Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ ÛÓÖ Ò ÓÚ Ö Ò ÐÐ ÔØ ÙÖÚ ÖÓÙÔ Ò Ø ÝÑÑ ØÖ ÔÙ Ð ¹ ݵ ØØ Ò º Ì Ó Ð Ó ÒÝ ÙØ ÒØ Ø Ý Ø Ð Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ ØÓ Ø Ð Ý Ò Ø º Á ÐÐÝ Ø Ø Ð Ý ÓÙÐ Ú ÔÖ ÐÝ Ø Ñ ØØÖ ÙØ Ý Ø Ð ¹ØÓ¹ º ÀÓÛ Ú Ö Ø ÒÓØ Ò Ý Ø ØÓ ÒØ Ý

2 Ø ÔÖ ÙÖ ØÝ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ó ÙØ ÒØ Ø Ý Ø Ð Ñ Òغ Ë Ú Ö Ð ÓÒÖ Ø ÙÖ ØÝ Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò ØØÖ ÙØ Ú Ò ÒØ Ö Ð º Ì ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÙÖ ØÝ Ó Ð Ó Ý Ø Ð Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ Ö ØÓ ÑÔÐ Ø Ý ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ò ÜÔÐ Ø Ý ÙØ ÒØ Ø ÓÒº Ä Ø Ò ØÛÓ ÓÒ Ø ÒØ Ø º º Ð Ø Ñ Ø ÒØ Ø Û Ó Ü ÙØ Ø Ø Ô Ó ÔÖÓØÓÓÐ ÓÖÖ ØÐݺ ÁÒ ÓÖÑ ÐÐÝ Ô Ò Ý Ö Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ ØÓ ÔÖÓÚ Ñ¹ ÔÐ Ø Ý ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Áà µ Ó ØÓ µ ÒØ ØÝ ÙÖ Ø Ø ÒÓ ÓØ Ö ÒØ ØÝ ÖÓÑ Ô ÐÐÝ ÒØ ÓÒ ÒØ ØÝ Ò ÔÓ ÐÝ Ð ÖÒ Ø Ú ÐÙ Ó Ô ÖØ ÙÐ Ö Ö Ø Ýº Ý Ö Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ Û ÔÖÓÚ Ñ¹ ÔÐ Ø Ý ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ØÓ ÓØ Ô ÖØ Ô Ø Ò ÒØ Ø ÐÐ Ò ÙØ ÒØ Ø Ý Ö Ñ ÒØ Ãµ ÔÖÓØÓÓк Ý Ö Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ ØÓ ÔÖÓÚ Ý ÓÒ ÖÑ Ø ÓÒ Ó ØÓ µ ÒØ ØÝ ÙÖ Ø Ø Ø ÓÒ ÒØ ØÝ ØÙ ÐÐÝ ÔÓ ÓÒ Ó Ô ÖØ ÙÐ Ö Ö Ø Ýº Á ÓØ ÑÔÐ Ø Ý ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ý ÓÒ ÖÑ Ø ÓÒ Ó ØÓ µ Ö ÔÖÓÚ Ø Ý Ø Ð Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ ØÓ ÔÖÓÚ ÜÔÐ Ø Ý ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ã µ Ó ØÓ µº Ý Ö Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ Û ÔÖÓÚ ÜÔÐ Ø Ý ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ØÓ ÓØ ÒØ Ø ÐÐ Ò ÙØ ÒØ Ø Ý Ö Ñ ÒØ Û Ø Ý ÓÒ ÖÑ Ø ÓÒ Ã µ ÔÖÓØÓÓÐ ½ ½ º Ö Ð ÙÖ ØÝ ØØÖ ÙØ Ó Ã Ò Ã ÔÖÓØÓÓÐ Ö ÒÓÛÒ¹ Ý ¹ ÙÖ ØÝ ÔÖÓØÓÓÐ ÓÙÐ Ø ÐÐ Ú Ø Ó Ð Ò Ø Ó Ò Ú Ö ÖÝ Û Ó Ð ÖÒ ÓÑ ÓØ Ö ÓÒ Ý ¹ ÙÒ ÕÙ Ö Ø Ý Û ÖÙÒ Ó Ý Ö Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ ØÛ Ò Ò ÓÙÐ ÔÖÓ Ù ºµ ÓÖÛ Ö Ö Ý Ø Ø ÔÖ Ú Ø Ý Ó ÓÒ ÓÖ ÑÓÖ ÒØ Ø Ö ÓÑÔÖÓÑ Ø Ö Ý Ó ÔÖ ¹ Ú ÓÙ ÓÒ Ý ÒÓØ «Ø ºµ ݹÓÑÔÖÓÑ ÑÔ Ö ÓÒ Ø ÓÒ Û Ò ³ Ø Ø ÔÖ Ú Ø Ý ÓÑÔÖÓÑ Ø Ñ Ý Ö Ð Ø Ø Ø Ú ÒØ Ó ÒÓØ Ò Ð Ò Ú Ö ÖÝ ØÓ ÑÔ Ö ÓÒ Ø ÓØ Ö ÒØ Ø ØÓ ºµ ÙÒ ÒÓÛÒ Ý¹ Ö ÒØ ØÝ ÒÒÓØ Ó Ö ÒØÓ Ö Ò Ý Û Ø ÒØ ØÝ Û Ø ÓÙØ ³ ÒÓÛй º º Û Ò Ð Ú Ø Ý Ö Û Ø ÓÑ ÒØ ØÝ Ò ÓÖÖ ØÐÝ Ð Ú Ø Ý Ö Û Ø ºµ Ø ½ ½ º Ö Ð Ô Ö ÓÖÑ Ò ØØÖ ÙØ Ó Ã Ò Ã ÔÖÓØÓÓÐ ÒÐÙ Ñ Ò Ñ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ô ÐÓÛ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÓÚ Ö ÐÓÛ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÓÚ Ö Ò ÔÓ Ð ØÝ Ó ÔÖ Óѹ ÔÙØ Ø ÓÒ º Ì Ô Ô Ö Ö ØÐÝ ÔÖÓÔÓ Ò Û ØÛÓ¹Ô Ã ÔÖÓØÓÓÐ Ò Ø ÝÑÑ Ø¹ Ö ØØ Ò Û ÓÒ Æ ¹À ÐÐÑ Ò Ý Ö Ñ ÒØ ÛÓÖ Ò ÓÚ Ö Ò ÐÐ ÔØ ÙÖÚ ÖÓÙÔº Ì ÔÖÓØÓÓÐ ÔÖÓÚ ÑÓÖ Ö Ð ÙÖ ØÝ ØØÖ ÙØ Ø Ò Ø ÅÌÁ» ¼ ÍÒ ÅÓ Ð Ò ÅÉÎ Ã ÔÖÓØÓÓÐ º Ë ÓÒ ÐÝ Ò Ã ÔÖÓØÓÓÐ ÖÓÑ Ø Ã ÔÖÓØÓÓÐ Ö Ú Ý Ù Ò Ø Å ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ó Å µ Ð ÓÖ Ø Ñ º Ò ÐÐÝ ØÛÓ¹Ô ÙÒ Ð Ø Ö Ð Ã ÔÖÓØÓÓÐ Ò ØÓ ÔÖÓÚ ÑÙØÙ Ð ÁÃ Ò ÙÒ Ð Ø Ö Ð Ã Ò ÒÓÛÒ¹ Ý ÙÖ ØÝ ÓÖÛ Ö Ö Ý Ý¹ÓÑÔÖÓÑ ÑÔ Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ò ÙÒ ÒÓÛÒ Ý¹ Ö ØØÖ ÙØ ¹ Ù Ò ¾ º Ì Ö Ñ Ò Ò Ó Ø Ô Ô Ö ÓÖ Ò Þ ÓÐÐÓÛ º Ë Ø ÓÒ ¾ Ö Ú Û Ã ÔÖÓ¹ ØÓÓÐ Ð Ø ÅÌÁ» ¼ ÍÒ ÅÓ Ð Ò ÅÉÎ ÔÖÓØÓÓÐ º Ë Ø ÓÒ ÔÖ ÒØ Ø Ò Û Ã ÔÖÓØÓÓÐ Ò Ø ØÛÓ Ú Ö ÒØ Ã ÔÖÓØÓÓÐ Ò ØÛÓ¹Ô ÙÒ Ð Ø¹ Ö Ð Ã ÔÖÓØÓÓк Ë Ø ÓÒ ÓÑÔ Ö Ý Ö Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ Ù Ø Ò Ë Ø ÓÒ ¾ Ò º Ò ÐÐÝ Ë Ø ÓÒ Ñ ÓÒÐÙ Ò Ö Ñ Ö º

3 ¾ à ÔÖÓØÓÓÐ Ì Ø ÓÒ Ö Ø ÅÌÁ» ¼ ØÛÓ¹Ô ÍÒ ÅÓ Ð Ò ØÛÓ¹Ô ÅÉÎ ÔÖÓØÓÓÐ º Ì ÙÖ ØÝ Ó Ã ÔÖÓØÓÓÐ Ò Ø Ô Ô Ö ÓÒ Ø Æ ¹ À ÐÐÑ Ò ÔÖÓ Ð Ñ ½¼ Ò ÐÐ ÔØ ÙÖÚ ÖÓÙÔ Ú Ò Ò ÐÐ ÔØ ÙÖÚ Ò ÓÚ Ö Ò Ø Ð Õ ÔÓ ÒØ È ¾ Õ µ Ó ÓÖ Ö Ò Ò ØÛÓ ÔÓ ÒØ Ò Ö Ø Ý È ÜÈ Ò ÝÈ Û Ö Ü Ò Ý Ö ÒØ Öµ Ò ÜÝÈ º Ì ÔÖÓ Ð Ñ ÐÓ ÐÝ Ö Ð Ø ØÓ Ø Û Ðй ÒÓÛÒ ÐÐ ÔØ ÙÖÚ Ö Ø ÐÓ Ö Ø Ñ ÔÖÓ Ð Ñ Äȵ Ú Ò Õ µ È Ò Ò ÜÈ Ò Üµ Ò Ø Ö ØÖÓÒ Ú Ò Ø Ø Ø ØÛÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ö ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÐÐÝ ÕÙ Ú Ð ÒØ º º Ò ½ µº ÐÐ ÔÖÓØÓÓÐ Ò Ø Ô Ô Ö Ú Ò Ö Ò Ø ØØ Ò Ó Ø ÖÓÙÔ Ó ÔÓ ÒØ ÓÒ Ò ÐÐ ÔØ ÙÖÚ Ò ÓÚ Ö Ò Ø Ð º Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ö Ú Ø ÓÒ Ö Ù ÓÖ Ð Ö ÙÒ Ö Ø Ò Ò Áà ÒÓØ ÑÔÐ Ø Ý ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ã ÜÔÐ Ø Ý ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ã¹ÃË ÒÓÛÒ¹ Ý ÙÖ ØÝ Ë ÓÖÛ Ö Ö Ý Ã¹ Á ݹÓÑÔÖÓÑ ÑÔ Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ò ÍÃ¹Ë ÙÒ ÒÓÛÒ Ý¹ Ö º Ï Ö Ø ÔÖ ÒØ Ø ÐÐ ÔØ ÙÖÚ Ô Ö Ñ Ø Ö Ø Ø Ö ÓÑÑÓÒ ØÓ ÓØ Ò¹ Ø Ø ÒÚÓÐÚ Ò Ø ÔÖÓØÓÓÐ º º Ø ÓÑ Ò Ô Ö Ñ Ø Ö µ Ò Ø Ý Ô Ö Ó ÒØ Øݺ Ì Ö Ø Ñ ÓÒ Ù Ò ½ º ÓÑ Ò È Ö Ñ Ø Ö Ì ÓÑ Ò Ô Ö Ñ Ø Ö ÓÒ Ø Ó Ù Ø ÐÝ Ó Ò ÐÐ ÔØ ÙÖÚ Ò ÓÚ Ö Ò Ø Ð Õ Ó Ö Ø Ö Ø Ô Ò ÔÓ ÒØ È ¾ Õ µ ½ º ½º Ð Þ Õ Û Ö Õ ÔÖ Ñ ÔÓÛ Ö Ò ÔÖ Ø Ø Ö Õ Ô Ò ÓÐ ÔÖ Ñ ÓÖ Õ ¾ Ñ µ ¾º Ò Ò Ø ÓÒ Ê Ð Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒµ Ó Ø Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ù ÓÖ Ø Ð Ñ ÒØ Ó Õ º ØÛÓ Ð Ð Ñ ÒØ Ò Ò Õ Û Ò Ø ÕÙ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ ÔØ ÙÖÚ ÓÚ Ö Õ º ØÛÓ Ð Ð Ñ ÒØ Ü Ô Ò Ý Ô Ò Õ Û Ò Ò Ø ÔÓ ÒØ È Ü Ô Ý Ô µ Ó ÔÖ Ñ ÓÖ Ö Ò Õ µ º Ø ÓÖ Ö Ò Ó Ø ÔÓ ÒØ È Ò º Ø Ó ØÓÖ Õ µ Òº Ø Ó ÓÑ Ò Ô Ö Ñ Ø Ö Õ Ê È Ò µ Ò Ú Ö ØÓ Ñ Ø Ø ÓÚ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ½ ÓÖ ÑÓÖ Ø Ð µº Ì ÔÖÓ ÐÐ ÓÑ Ò Ô Ö Ñ Ø Ö Ú Ð Ø ÓÒº Ã Ý È Ö Ú Ò Ú Ð Ø Ó ÓÑ Ò Ô Ö Ñ Ø Ö Õ Ê È Ò µ Ò ÒØ Øݳ ÔÖ Ú Ø Ý Ò ÒØ Ö Ð Ø Ø Ö Ò ÓÑ ÖÓÑ Ø ÒØ ÖÚ Ð ½ Ò ½ Ò Ø ÔÙ Ð Ý Ø ÐÐ ÔØ ÙÖÚ ÔÓ ÒØ É È º Ì Ý Ô Ö É µº ÓÖ Ø ÔÖÓØÓÓÐ Ö Ò Ø Ô Ô Ö ÒØ ØÝ ØÛÓ Ý Ô Ö Ø Ø ÓÖ ÐÓÒ ¹Ø ÖÑ Ý Ô Ö Û ÓÙÒ ØÓ Ø ÒØ ØÝ ÓÖ ÖØ Ò Ô Ö Ó Ó Ø Ñ µ Ò Ô Ñ Ö Ð ÓÖ ÓÖØ¹Ø ÖÑ Ý Ô Ö Û Ò Ö Ø ÓÖ ÖÙÒ Ó Ø ÔÖÓØÓÓе ½ º ³ Ø Ø Ý Ô Ö Ò Ô Ñ Ö Ð Ý Ô Ö Ö ÒÓØ Ï Û µ Ò Ê Ö µ Ö Ô Ø Ú Ðݺ

4 ÓÖ Ø Ö Ñ Ò Ö Ó Ø Ô Ô Ö Û Û ÐÐ ÙÑ Ø Ø Ø Ø ÔÙ Ð Ý Ö Ü Ò Ú ÖØ Ø º ÖØ ÒÓØ ³ ÔÙ Ð ¹ Ý ÖØ Ø ÓÒØ Ò Ò ØÖ Ò Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ø ÙÒ ÕÙ ÐÝ ÒØ Ù ³ Ò Ñ Ò Ö µ Ö Ø Ø ÔÙ Ð Ý Ï Ò ÖØ Ý Ò ÙØ ÓÖ ØÝ µ³ Ò ØÙÖ ÓÚ Ö Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº ÌÓ ÚÓ ÔÓØ ÒØ Ð ÙÒ ÒÓÛÒ Ý¹ Ö ØØ Ø ÓÙÐ Ú Ö Ý Ø Ø ÔÓ Ø ÔÖ Ú Ø Ý Û ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ØÓ Ö Ø Ø ÔÙ Ð Ý Ï ½ º ÈÙ Ð ¹Ã Ý Î Ð Ø ÓÒ ÓÖ Ù Ò Ò ÒØ Øݳ ÔÙÖÔÓÖØ ÔÙ Ð Ý É Ø ÔÖÙ ÒØ ØÓ Ú Ö Ý Ø Ø Ø ÔÓ Ø ÙÔÔÓ Ö Ø Ñ Ø ÔÖÓÔ ÖØ ¹ Ò Ñ ÐÝ Ø Ø É Ò Ø ÔÓ ÒØ Ò Ø Ù ÖÓÙÔ Ò Ö Ø Ý È ½ º Ì ÔÖÓ ÐÐ ÔÙ Ð ¹ Ý Ú Ð Ø ÓÒ ½¾ º ÔÙÖÔÓÖØ ÔÙ Ð Ý É Ü É Ý É µ Ò Ú Ð Ø Ý Ú Ö Ý Ò Ø Ø ½º É ÒÓØ ÕÙ Ð ØÓ Ç Û ÒÓØ ÔÓ ÒØ Ø Ò Ò ØÝ ¾º Ü É Ò Ý É Ö Ð Ñ ÒØ Ò Ø Ð Õ º É Ø Ø Ò Ò ÕÙ Ø ÓÒ Ó Ò º ÒÉ Çº Ì ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÐÐÝ ÜÔ Ò Ú ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ò ÔÙ Ð ¹ Ý Ú Ð Ø ÓÒ Ø Ð Ö ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ò Ø Ô º ÌÓ Ö Ù Ø ÙÖ Ò Ø Ô Ò ÓÑ ØØ ÙÖ Ò Ý Ú Ð Ø ÓÒº ÁØ ÐÐ Ñ ÔÙ Ð ¹ Ý Ú Ð Ø ÓÒ ½ º ÓÖ Ó ÜÔÐ ¹ Ò Ø ÓÒ ÔÙ Ð Ý Ú Ð Ø ÓÒ ÓÑ ØØ ÖÓÑ Ø Ö ÔØ ÓÒ Ó ÔÖÓØÓÓÐ Ó Ø Ø ÓÒº ¾º½ ÅÌÁ» ¼ Ì ÅÌÁ» ¼ Ý Ö Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ Û ÔÖÓÔÓ Ý Å Ø ÙÑÓØÓ Ø Ðº Ò ½ ½ º ÁØ Û Ò ØÓ ÔÖÓÚ ÑÔÐ Ø Ý ÙØ ÒØ Ø ÓÒº Ì Ñ Ð Ö ÔÖÓØÓÓÐ Ö Ã ½ Ò Ø Ó ÔÖÓÔÓ Ý Ó ½½ Ò Ó ¾¼ º ÈÖÓØÓÓÐ ½ ½º Ò Ö Ø Ö Ò ÓÑ ÒØ Ö Ö ½ Ö Ò ½ ÓÑÔÙØ Ø ÔÓ ÒØ Ê Ö È Ò Ò Ê ÖØ µ ØÓ º ¾º Ò Ö Ø Ö Ò ÓÑ ÒØ Ö Ö ½ Ö Ò ½ ÓÑÔÙØ Ø ÔÓ ÒØ Ê Ö È Ò Ò Ê ÖØ µ ØÓ º º ÓÑÔÙØ Ã Ö Ï Û Ê º º ÓÑÔÙØ Ã Ö Ï Û Ê º º Ì ÓÒ Ý Ãµ Û Ö Ý Ö Ú Ø ÓÒ ÙÒØ ÓÒµº Ê Ñ Ö ß Ò ÓÑÑÓÒÐÝ ÓÑÔÙØ Ã Ö Û Ö Û µè º ß ÁØ Ó ÒÓØ ÔÖÓÚ Ë Ò Ò Ú Ö ÖÝ Û Ó Ð ÖÒ Û Ò Û Ò ÓÑÔÙØ ÐÐ ÓÒ Ý Ø Ð Ý Ò º

5 ¾º¾ ÌÛÓ¹Ô ÍÒ ÅÓ Ð Ì ÍÒ ÅÓ Ð ÔÖÓÔÓ Ý Ò Ò Ý Ø Ðº ½ Ò Ã ÔÖÓØÓÓÐ Ò Ø Ö Ø Ø Ò Ö ÆËÁ º ¾ ¾½ ÆËÁ º ¾¾ Ò Á Ƚ ¾ º ÁÒ Ø ÔÖÓØÓÓÐ Ø ÒÓØ Ø ÓÒ ÒÓØ ÓÒ Ø Ò Ø ÓÒº ÈÖÓØÓÓÐ ¾ ½º Ò Ö Ø Ö Ò ÓÑ ÒØ Ö Ö ½ Ö Ò ½ ÓÑÔÙØ Ø ÔÓ ÒØ Ê Ö È Ò Ò Ê ÖØ µ ØÓ º ¾º Ò Ö Ø Ö Ò ÓÑ ÒØ Ö Ö ½ Ö Ò ½ ÓÑÔÙØ Ø ÔÓ ÒØ Ê Ö È Ò Ò Ê ÖØ µ ØÓ º º ÓÑÔÙØ Û Ï Ò Ö Ê º ÓÑÔÙØ Û Ï Ò Ö Ê º Ì ÓÒ Ý µº Ê Ñ Ö ß Ò ÓÑÑÓÒÐÝ ÓÑÔÙØ Ã Û Û È µ Ö Ö È µº ß ÁØ Ó ÒÓØ ÔÓ Ø Ã¹ Á ØØÖ ÙØ Ò Ò Ú Ö ÖÝ Û Ó Ð ÖÒ Û Ò ÑÔ Ö ÓÒ Ø ÒÝ ÓØ Ö ÒØ ØÝ ØÓ º ¾º ÌÛÓ¹Ô ÅÉÎ Ì ÅÉÎ ½ ÔÖÓÔÓ Ý Ä Û Ø Ðº Û Ò Ø Ö Ø Ø Ò Ö ÆËÁ º ¾ ¾½ ÆËÁ º ¾¾ Ò Á Ƚ ¾ º Ì ÓÐÐÓÛ Ò ÒÓØ Ø ÓÒ Ö Ù º ÒÓØ Ø ØÐ Ò Ø Ó Ò Ø ÔÖ Ñ ÓÖ Ö Ó Ø ÔÓ ÒØ È º º ÐÓ ¾ Ò ½º Á É Ò Ø ÐÐ ÔØ ÙÖÚ ÔÓ ÒØ Ø Ò É Ò ÓÐÐÓÛ º Ä Ø Ü Ø Ü¹ÓÓÖ Ò Ø Ó É Ò Ð Ø Ü Ø ÒØ Ö Ó Ø Ò ÖÓÑ Ø Ò ÖÝ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ó Üº Ì Ú ÐÙ Ó Ü Û ÐÐ Ô Ò ÓÒ Ø Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ò ÓÖ Ø Ð Ñ ÒØ Ó Ø Ð Õ µº Ì Ò É Ò ØÓ Ø ÒØ Ö Ü ÑÓ ¾ ¾ µ ¾ ¾ º Ç ÖÚ Ø Ø É ÑÓ Òµ ¼ º ÈÖÓØÓÓÐ ½º Ò Ö Ø Ö Ò ÓÑ ÒØ Ö Ö ½ Ö Ò ½ ÓÑÔÙØ Ø ÔÓ ÒØ Ê Ö È Ò Ò Ê ÖØ µ ØÓ º ¾º Ò Ö Ø Ö Ò ÓÑ ÒØ Ö Ö ½ Ö Ò ½ ÓÑÔÙØ Ø ÔÓ ÒØ Ê Ö È Ò Ò Ê ÖØ µ ØÓ º º ÓÑÔÙØ Ö Ê Û ÑÓ Ò Ã Ê Ê Ï µ º ÓÑÔÙØ Ö Ê Û ÑÓ Ò Ã Ê Ê Ï µ º Ì ÓÒ Ý Ãµº Ê Ñ Ö ß Ò ÓÑÑÓÒÐÝ ÓÑÔÙØ Ã µè Ö Ö Ö Û Ê Ö Û Ê Û Û Ê Ê µè º Ì ÜÔÖ ÓÒ ÓÖ Ê Ù ÓÒÐÝ Ð Ø Ø Ó Ø Ü¹ ÓÓÖ Ò Ø Ó Ê º Ì Û ÓÒ Ò ÓÖ Ö ØÓ ÒÖ Ø Æ ÒÝ Ó Óѹ ÔÙØ Ò Ã Ù Ø Ð Ö ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ê Ï Ò ÓÒ Ò Ð Ø Ø Ñ Ó ÙÐÐ Ð Ö ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ ½ º ß ÁØ Ó ÒÓØ ÔÖÓÚ ÍÃ¹Ë ØØÖ ÙØ Û Ö ÒØÐÝ Ò Ó ÖÚ Ý Ã Ð ½ º

6 Æ Û Ã Ý Ö Ñ ÒØ ÈÖÓØÓÓÐ Ì Ø ÓÒ ÔÖÓÔÓ Ø Ò Û ØÛÓ¹Ô Ã Ã Ò ØÛÓ¹Ô ÙÒ Ð Ø Ö Ð Ã ÔÖÓØÓÓÐ º ÓÑ Ò Ô Ö Ñ Ø Ö Ò Ø Ø Ý Ö Ø ÙÔ Ò Ú Ð Ø ¹ Ö Ò Ë Ø ÓÒ ¾º º½ à ÔÖÓØÓÓÐ ÈÖÓØÓÓÐ ÔÖÓÚ ÑÓÖ Ö Ð ÙÖ ØÝ ØØÖ ÙØ Ø Ò Ã ÔÖÓØÓÓÐ Ö Ò Ë Ø ÓÒ ¾º ÈÖÓØÓÓÐ Á Ò Ó ÒÓØ ÔÖ Ú ÓÙ ÐÝ ÔÓ ÙØ ÒØ ÓÔ Ó ÓØ Ö³ Ø Ø ÔÙ Ð Ý Ø ÖØ Ø ÓÙÐ ÒÐÙ Ò Ø ÓÛ ½ º ½º Ò Ö Ø Ö Ò ÓÑ ÒØ Ö Ö ½ Ö Ò ½ ÓÑÔÙØ Ø ÔÓ ÒØ Ê Ö È Ò Ò Ø ØÓ º ¾º Ò Ö Ø Ö Ò ÓÑ ÒØ Ö Ö ½ Ö Ò ½ ÓÑÔÙØ Ø ÔÓ ÒØ Ê Ö È Ò Ò Ø ØÓ º º Ó Ò Ñ Ý Ú Ð Ø ÓÒ Ó Ê º Á Ø Ú Ð Ø ÓÒ Ð Ø Ò Ø ÖÑ Ò Ø Ø ÔÖÓØÓÓÐ ÖÙÒ Û Ø ÐÙÖ º ÇØ ÖÛ ÓÑÔÙØ Ã Ö Ï Û Ö µê º Á Ã Ç Ø Ò Ø ÖÑ Ò Ø Ø ÔÖÓØÓÓÐ ÖÙÒ Û Ø ÐÙÖ º º Ó Ò Ñ Ý Ú Ð Ø ÓÒ Ó Ê º Á Ø Ú Ð Ø ÓÒ Ð Ø Ò Ø ÖÑ Ò Ø Ø ÔÖÓØÓÓÐ ÖÙÒ Û Ø ÐÙÖ º ÇØ ÖÛ ÓÑÔÙØ Ã Ö Ï Û Ö µê º Á Ã Ç Ø Ò Ø ÖÑ Ò Ø Ø ÔÖÓØÓÓÐ ÖÙÒ Û Ø ÐÙÖ º º Ì ÓÒ Ý Ãµº ÅÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ý Ò ÙÖ Ø Ø Ø Ö Ö Ø Ã ÔÓ ÒØ Ò Ø Ù ÖÓÙÔ Ó ÓÖ Ö Ò Ò Õ µ ØÓ ÔÖÓØ Ø Ò Ø Ñ ÐÐ Ù ÖÓÙÔ ØØ Ù Ø Ò ½ º Ì Ã Ç Ò ÙÖ Ø Ø Ã Ò Ø ÔÓ ÒØ ½ º Ò ÓÑÔÙØ Ø Ö Ö Ø Ã Ö Û Ö Û Ö Ö µè º Ë ÙÖ ØÝ ÐØ ÓÙ Ø ÙÖ ØÝ Ó ÈÖÓØÓÓÐ ÒÓØ Ò ÓÖÑ ÐÐÝ ÔÖÓÚ Ò Ò ÑÓ Ð Ó ØÖ ÙØ ÓÑÔÙØ Ò ÙÖ Ø Ö ÙÑ ÒØ Ù Ø Ø Ø ÈÖÓØÓÓÐ ÔÖÓ¹ Ú ÑÙØÙ Ð Áà ½ ÒØ ØÝ ÙÖ Ø Ø ÒÓ ÓØ Ö ÒØ ØÝ ÖÓÑ Ò ÔÓ ÐÝ Ð ÖÒ Ø Ú ÐÙ Ó Ô ÖØ ÙÐ Ö Ö Ø Ý Ò Ø Ö Ø Ý Ò ÓÑÔÙØ ÓÒÐÝ Ý ÒØ ØÝ Û Ó ÒÓÛ ³ ÔÖ Ú Ø Ý Ö Ò Û Ú Ú Ö º ÁÒ Ø ÓÒ ÈÖÓØÓÓÐ Ð Ó ÔÔ Ö ØÓ Ú Ñ ÒÝ Ö Ð ÙÖ ØÝ ØØÖ ÙØ Ð Ø Ò Ë Ø ÓÒ ½ ÓÐÐÓÛ º Ì ÔÖÓØÓÓÐ ÔÖÓÚ ÒÓÛÒ¹ Ý ÙÖ Øݺ ÖÙÒ Ó Ø ÔÖÓØÓÓÐ ØÛ Ò ØÛÓ ÒØ Ø Ò ÓÙÐ ÔÖÓ Ù ÙÒ ÕÙ ÓÒ Ý Û Ô Ò ÓÒ Ö Ò Ö º ÐØ ÓÙ Ò Ú Ö ÖÝ Ð ÖÒ ÓÑ ÓØ Ö ÓÒ Ý Ò³Ø ÓÑÔÙØ Ö Û È Ö Û È Ò Ö Ö È ÖÓÑ Ø Ñ Ù Ó Ò³Ø ÒÓÛ Ô Ñ Ö Ð ÔÖ Ú Ø Ý Ö Ò Ö º Ì Ö ÓÖ Ø ÔÖÓØÓÓÐ Ø ÐÐ Ú Ø Ó Ð Ò Ø Ó Ø Ú Ö Öݺ

7 ÁØ Ð Ó ÔÓ ÓÖÛ Ö Ö Ý ÔÖÓÚ Ø Ø Ã Ó ÐÐ ÓÒ Ý ÙÔÔÐ º ËÙÔÔÓ Ø Ø Ø Ø ÔÖ Ú Ø Ý Û Ò Û Ó ØÛÓ ÒØ Ø Ö Óѹ ÔÖÓÑ º ÀÓÛ Ú Ö Ø Ö Ý Ó ÔÖ Ú ÓÙ ÓÒ Ý Ø Ð Ý ÓÒ Ø ÒØ Ø ÒÓØ «Ø Ù Ø ÆÙÐØ Ý Ø ÐÐ ÔØ ÙÖÚ Æ ¹À ÐÐÑ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ø Ò Ú Ö ÖÝ Ò Ö Ö È Ó Ø Ö Ö Ø ÖÓÑ Ö È Ò Ö È Û Ò ÒÓÛº ÁØ Ö Ø Ý¹ÓÑÔÖÓÑ ÑÔ Ö ÓÒ Ø ÓÒº Ì ÓÙ ³ Ø Ø ÔÖ Ú Ø Ý Û ÐÓ Ø ÐÓ Ó ÒÓØ Ò Ð Ò Ú Ö ÖÝ ØÓ ÑÔ Ö ÓÒ Ø ÓØ Ö ÒØ ØÝ ØÓ Ò Ø Ú Ö ÖÝ Ø ÐÐ Ø ÐÐ ÔØ ÙÖÚ Æ ¹À ÐÐÑ Ò ØÝÐ ÔÖÓ Ð Ñ Ó ÛÓÖ Ò ÓÙØ Ö Û È ÖÓÑ Û Ö Ö È Ö È Û È Ò Û È ØÓ Ð ÖÒ Ø Ö Ö Øº ÁØ Ð Ó ÔÖ Ú ÒØ ÙÒ ÒÓÛÒ Ý¹ Ö º ÓÖ Ò ØÓ Ø ÙÑÔØ ÓÒ Ó Ø ÔÖÓØÓÓÐ Ø Ø Ú Ö Ø Ø ÔÓ Ø ÔÖ Ú Ø Ý Û ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ØÓ Ö Ø Ø ÔÙ Ð Ý Ò Ú Ö ÖÝ Ò³Ø Ö Ø Ö ³ ÔÙ Ð Ý Ø ÓÛÒ Ò Ù ÕÙ ÒØÐÝ Ú ÒØÓ Ð Ú Ò Ø Ø ³ Ñ Ö ÓÖ Ò Ø ÖÓÑ º ÁÒ Ø ÓÒ Ø Ó ÒÓØ Ú Ø ÙÔÐ Ø ¹ Ò ØÙÖ Ý Ð Ø ÓÒ ËÃ˵ ÔÖÓÔ ÖØÝ º Ì Ö ÓÖ ÒÒÓØ Ó Ö ÒØÓ Ö Ò Ý Û Ø ÒØ ØÝ Û Ø ÓÙØ ³ ÒÓÛÐ º È Ö ÓÖÑ Ò ÖÓÑ ³ ÔÓ ÒØ Ó Ú Û Ø ÓÑ Ò ÒØ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ø Ô Ò ÖÙÒ Ó ÈÖÓ¹ ØÓÓÐ Ö Ø Ð Ö ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ö È Ö Ï Ò Û Ö µê º Ê Ö ØÓ Ò Æ ÒØ Ð Ö ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ñ Ø Ó Ù Ò ÖÓ Ò Ù ÜÔ Ò ÓÒ Ù Ø Ý ÓÒ Ø Ð º À Ò Ø ÛÓÖ Ö ÕÙ Ö Ý ÒØ ØÝ ÙÐе Ð Ö ÑÙй Ø ÔÐ Ø ÓÒ º Ë Ò Ö È Ò Ö Ï Ò ÓÑÔÙØ Ó«¹Ð Ò Ý Ø ÓÒ¹Ð Ò ÛÓÖ Ö ÕÙ Ö Ý ÒØ ØÝ ÓÒÐÝ ½ Ð Ö ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ º Ò Ó ÔÖ Ú ÓÙ ÐÝ ÔÓ ÙØ ÒØ ÓÔ Ó ÓØ Ö³ Ø Ø Ô٠Рݵ ÁÒ Ø Ó Ö Û Ö Û Ö Ö µè µ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ú Ö Ø ÓÒ Ò Ù Ø ÓÒ Ýº µ Ö Û Ö Û µè Ö Ö È µ ÓÑÔÙØ Ö Ï Û Ê Ö Ê µ Ò Ó Ö Ï Û Ê Ö Ê µº µ Ö Û È Ö Û È Ö Ö È µ ÓÑÔÙØ Ö Ï Û Ê Ö Ê µ Ò Ó Û Ê Ö Ï Ö Ê µº Ì ÔÖÓØÓÓÐ Ù Ò Ø ÓÒ Ý Ö ÕÙ Ö Ð Ö ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ò ÔÖ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ö ÓÙÒØ Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó ÓÒ¹Ð Ò Ð Ö ÑÙÐØ ÔÐ ¹ Ø ÓÒ Ô Ö ÒØ ØÝ ¾º Ì Ö ÓÖ Ø Ù Ò Ó Ø Û ÐÐ Ù ÓÑ Ö Ø ÓÒ Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó Ø ÔÖÓØÓÓк º¾ à ÔÖÓØÓÓÐ Ì Ø ÓÒ Ö Ø Ã Ú Ö ÒØ Ó ÈÖÓØÓÓÐ º ÈÖÓØÓÓÐ Ã ÔÖÓ¹ ØÓÓе Ö Ú ÖÓÑ ÈÖÓØÓÓÐ Ã ÔÖÓØÓÓе Ý Ò Ø Å Ó Ø ÓÛ ÒÙÑ Ö ÒØ Ø Ò Ø Ô Ñ Ö Ð ÔÙ Ð Ý º À Ö Å Ö Ù

8 ØÓ ÔÖÓÚ Ý ÓÒ ÖÑ Ø ÓÒ Ò À ½ Ò À ¾ Ö Ò Ô Ò Òص Ý Ö Ú Ø ÓÒ ÙÒØ ÓÒ º ÈÖ Ø Ð Ò Ø ÒØ Ø ÓÒ Ó À ½ Ò À ¾ ÒÐÙ À ½ ËÀ ¹½ ¼½ Þµ Ò À ¾ ËÀ ¹½ ½¼ Þµ ½ º ÈÖÓØÓÓÐ ½º Ò Ö Ø Ö Ò ÓÑ ÒØ Ö Ö ½ Ö Ò ½ ÓÑÔÙØ Ø ÔÓ ÒØ Ê Ö È Ò Ò Ø ØÓ º ¾º µ Ó Ò Ñ Ý Ú Ð Ø ÓÒ Ó Ê º Á Ø Ú Ð Ø ÓÒ Ð Ø Ò Ø ÖÑ Ò Ø Ø ÔÖÓØÓÓÐ ÖÙÒ Û Ø ÐÙÖ º µ ÇØ ÖÛ Ò Ö Ø Ö Ò ÓÑ ÒØ Ö Ö ½ Ö Ò ½ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÔÓ ÒØ Ê Ö È º µ ÓÑÔÙØ Ã Ö Ï Û Ö µê º Á Ã Ç Ø Ò Ø ÖÑ Ò Ø Ø ÔÖÓØÓÓÐ ÖÙÒ Û Ø ÐÙÖ º Ì Ö Ö Ø Ø ÔÓ ÒØ Ãº µ Ù Ø Ü¹ÓÓÖ Ò Ø Þ Ó Ø ÔÓ ÒØ Ã ØÓ ÓÑÔÙØ ØÛÓ Ö Ý À ½ Þµ Ò ¼ À ¾ Þµº µ ÓÑÔÙØ Å ¼ ¾ Á Á Ê Ê µ Ò Ò Ø ØÓ Ø Ö Û Ø Ê ØÓ º º µ Ó Ò Ñ Ý Ú Ð Ø ÓÒ Ó Ê º Á Ø Ú Ð Ø ÓÒ Ð Ø Ò Ø ÖÑ Ò Ø Ø ÔÖÓØÓÓÐ ÖÙÒ Û Ø ÐÙÖ º µ ÇØ ÖÛ ÓÑÔÙØ Ã Ö Ï Û Ö µê º Á Ã Ç Ø Ò Ø ÖÑ Ò Ø Ø ÔÖÓØÓÓÐ ÖÙÒ Û Ø ÐÙÖ º µ Ù Ø Ü¹ÓÓÖ Ò Ø Þ Ó Ø ÔÓ ÒØ Ã ØÓ ÓÑÔÙØ ØÛÓ Ö Ý À ½ Þµ Ò ¼ À ¾ Þµº µ ÓÑÔÙØ Å ¼ ¾ Á Á Ê Ê µ Ò Ú Ö Ø Ø Ø ÕÙ Ð Û Ø Û ÒØ Ý º µ ÓÑÔÙØ Å ¼ Á Á Ê Ê µ Ò Ò ØÓ º º ÓÑÔÙØ Å ¼ Á Á Ê Ê µ Ò Ú Ö Ø Ø Ø ÕÙ Ð Û Ø Û ÒØ Ý º º Ì ÓÒ Ý º Ë ÙÖ ØÝ Ã ÈÖÓØÓÓÐ Ö Ú ÖÓÑ Ã ÈÖÓØÓÓÐ Ý Ò Ý ÓÒ ÖÑ Ø ÓÒ ØÓ Ø Ð ØØ Ö Ù Ò Ø Ø Ø Ø Ý ÓÒ ÖÑ Ø ÓÒ Ó ¼ ÑÔÐ Ø Ø Ó º Ì ÓÒ Ò Ü ØÐÝ Ø Ñ Û Ý Ã ÈÖÓØÓÓÐ ¾ Ó Û Ö Ú ÖÓÑ Ã ÈÖÓØÓÓÐ Ó º ÈÖÓØÓÓÐ ¾ Ó Û ÓÖÑ ÐÐÝ ÔÖÓÚ Ò ØÓ ÙÖ Ã ÔÖÓØÓÓк À ÙÖ Ø Ö ÙÑ ÒØ Ù Ø Ø Ø ÈÖÓØÓÓÐ ÐÐ Ø Ö Ð ÙÖ ØÝ ØØÖ ÙØ Ð Ø Ò Ë Ø ÓÒ ½ ½ º È Ö ÓÖÑ Ò Ë Ò Å Ò ÓÑÔÙØ Æ ÒØÐÝ Ø Ñ Ø Ó Ó Ò Ý ÓÒ Ö¹ Ñ Ø ÓÒ ØÓ Ò Ã ÔÖÓØÓÓÐ Ó ÒÓØ ÔÐ Ò ÒØ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÙÖ Ò ÓÒ Ø Ý Ö Ñ ÒØ Ñ Ò Ñº ÀÓÛ Ú Ö Ø ÒÙÑ Ö Ó Ñ Ü Ò ÒÖ ÓÒ ÑÓÖ º º ÌÛÓ¹Ô ÙÒ Ð Ø Ö Ð Ã ÔÖÓØÓÓÐ Ì Ø ÓÒ Ö Ò Û ØÛÓ¹Ô ÙØ ÒØ Ø Ý Ö Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ ÔÖÓÚ Ò ÙÒ Ð Ø Ö Ð Ý ÓÒ ÖÑ Ø ÓÒº ÁÒ ÔÖ Ø Ý Ö Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ

9 Ø Ø ØÛÓ ÒØ Ø Ö Ö Ø Ý Ò Ù ÓÖ Ù ÕÙ ÒØÐÝ ÖÝÔØÓ Ö Ô ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒº Ò ÒØ ØÝ Ò Ø ØÓÖ Û Ó Û ÒØ ØÓ ÓÑÑÙÒ Ø Û Ø ÓÒ ÒØ ØÝ Ö ÔÓÒ Ö Ö Ø Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ØÓ Ø Ö ÔÓÒ Öº Ò Ø Ò Ö Ú ÒÝ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ò ÒÖÝÔØ Ñ ÖÓÑ Ø Ö ÔÓÒ Ö Û Ó ÓÑÔÙØ Ø Ö Ø Ý Û Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ø Ò Ø ØÓÖ Ò ÓÛÒ ØÓ Ù Ò Ñ ÒÖÝÔØ ÓÒº À Ð Ó ÓÑÔÙØ Ø Ö Ø Ý Ò ÙÖ Ø Ö ÔÓÒ Ö ÔÓ Ø Ô ÖØ ÙÐ Ö Ö Ø Ý Ø ÖÓÙ Ú Ö Ý Ò Ø ÒÖÝÔØ Ñ ÖÓÑ Ø Ö ÔÓÒ Öº ËÙ ÔÖÓ ÔÓ Ð Ý ÓÒÐÝ Ü Ò Ò ØÛÓ ÓÛ º ÈÖÓØÓÓÐ ØÛÓ¹Ô Ý Ö Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ Û ÔÖÓÚ ÑÙØÙ Ð ÁÃ Ò ÙÒ Ð Ø Ö Ð Ã º ÁØ Ð Ó ÔÖÓÚ Ñ ÒÝ Ö Ð ÙÖ ØÝ ØØÖ ÙØ º ÁÒ ÔÖÓ¹ ØÓÓÐ Ë Åµ ÒÓØ ³ Ò ØÙÖ ÓÚ Ö Å Ò Á ÒÓØ ³ ÒØ ØÝ Ò ÓÖ¹ Ñ Ø ÓÒº ÈÖÓØÓÓÐ ½º µ Ò Ö Ø Ö Ò ÓÑ ÒØ Ö Ö ½ Ö Ò ½ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÔÓ ÒØ Ê Ö È µ ÓÑÔÙØ Ë Ê Á µ Ò Ò Ø Û Ø Ê ØÓ º ¾º µ Ó Ò Ñ Ý Ú Ð Ø ÓÒ Ó Ê º Á Ø Ú Ð Ø ÓÒ Ð Ø Ò Ø ÖÑ Ò Ø Ø ÔÖÓØÓÓÐ ÖÙÒ Û Ø ÐÙÖ º µ Ú Ö Ø Ò ØÙÖ Ë Ê Á µ Û Ø ³ Ô٠Рݺ Á Ø Ú Ö ¹ Ø ÓÒ Ð Ø Ò Ø ÖÑ Ò Ø Ø ÔÖÓØÓÓÐ ÖÙÒ Û Ø ÐÙÖ º µ ÇØ ÖÛ Ò Ö Ø Ö Ò ÓÑ ÒØ Ö Ö ½ Ö Ò ½ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÔÓ ÒØ Ê Ö È º µ ÓÑÔÙØ Ã Ö Ï Û Ö µê º Á Ã Ç Ø Ò Ø ÖÑ Ò Ø Ø ÔÖÓØÓÓÐ ÖÙÒ Û Ø ÐÙÖ º µ Ù Ø Ü¹ÓÓÖ Ò Ø Þ Ó Ø ÔÓ ÒØ Ã ØÓ ÓÑÔÙØ ØÛÓ Ö Ý À ½ Þµ Ò ¼ À ¾ Þµº µ ÓÑÔÙØ Å ¼ Á Á Ê Ê µ Ò Ò Ø Û Ø Ê ØÓ º º µ Ó Ò Ñ Ý Ú Ð Ø ÓÒ Ó Ê º Á Ø Ú Ð Ø ÓÒ Ð Ø Ò Ø ÖÑ Ò Ø Ø ÔÖÓØÓÓÐ ÖÙÒ Û Ø ÐÙÖ º µ ÇØ ÖÛ ÓÑÔÙØ Ã Ö Ï Û Ö µê º Á Ã Ç Ø Ò Ø ÖÑ Ò Ø Ø ÔÖÓØÓÓÐ ÖÙÒ Û Ø ÐÙÖ º µ Ù Ø Ü¹ÓÓÖ Ò Ø Þ Ó Ø ÔÓ ÒØ Ã ØÓ ÓÑÔÙØ ØÛÓ Ö Ý À ½ Þµ Ò ¼ À ¾ Þµº µ ÓÑÔÙØ Å ¼ Á Á Ê Ê µ Ò Ú Ö Ø Ø Ø ÕÙ Ð Û Ø Û ÒØ Ý º º Ì ÓÒ Ý º Ë ÙÖ ØÝ ÒØ ØÝ Ò Ê Ò Ë Ê Á µ ØÓ Ø Ò Ø Ò ØÙÖ Ó ÔÖÓÚ ÒØ ØÝ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ø ÔÖÓ Û Ö Ý ÓÒ ÒØ ØÝ ÙÖ Ó Ø ÒØ ØÝ Ó ÓÒ ÒØ ØÝ ÒÚÓÐÚ Ò ÔÖÓØÓÓÐ Ò Ø Ø Ø ÓÒ ØÙ ÐÐÝ Ô Ö¹ Ø Ô Ø µ Ó ØÓ º Ì Å ÒØ ÖÓÑ ØÓ ÔÖÓÚ ÒØ ØÝ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ó ØÓ Ò Ý ÓÒ ÖÑ Ø ÓÒ Ó ØÓ º ËÙ ÕÙ ÒØÐÝ Ò Ö ÓÒ ÒÝ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ù Ò Ø Ö Ýº Ì Ò Ò ÒÖÝÔØ Ñ ÒØ ÖÓÑ Ú Ò ÙÖ Ò ØÓ Ø Ø ØÙ ÐÐÝ ÔÓ Ø Ý º º Ý ÓÒ ÖÑ Ø ÓÒ

10 Ó ØÓ µ ÙÖ Ò Ö Ð¹Ø Ñ ³ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒº ÈÖÓØÓÓÐ Ð Ó ÔÖÓÚ Ã¹ÃË Ë Ã¹ Á Ò ÍÃ¹Ë ØØÖ ÙØ Ý Ø Ñ Ö ÓÒ ÈÖÓØÓÓÐ º È Ö ÓÖÑ Ò Ì ÔÖÓØÓÓÐ Ö ÕÙ Ö Ø ÓÒ Ð ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ó Ø Ò ØÙÖ º ÀÓÛ Ú Ö Ò Ë Ê Á µ Ò ÔÖ ÓÑÔÙØ Ý Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ó ÒØ ØÝ ÓÖ Ú Ö Ý Ò Ø Ò ØÙÖ ÓÒÐÝ Ö ÒÖ Ò Ø ÓÒ¹Ð Ò ÛÓÖ º ÅÓ Ø Ó ÐÐ ÈÖÓØÓÓÐ Ø Ú ÒØ Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó ÓÛ Ø Ò ÈÖÓØÓÓÐ Ù ÓÛ Ø ÓÑ Ò ÒØ ÙÖ Ò Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò º ÓÑÔ Ö ÓÒ Ì Ø ÓÒ ÓÑÔ Ö Ø ÙÖ ØÝ ØØÖ ÙØ Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó ÐÐ Ø ÔÖÓØÓ¹ ÓÐ Ù Ó Öº Ì Ð ½ ÔÖ ÒØ Ø Ö Ö Ø Ó ÈÖÓØÓÓÐ ½ ØÓ ÈÖÓØÓÓÐ Ò ³ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÓÖ Ò Ö Ø Ò Ø Ö Ö Øº Ì Ö Ö Ø Ó ÈÖÓØÓÓÐ ½ ÓÑÔÓ Ó Ö Û È Ò Ö Û È ÈÖÓØÓÓÐ ¾ Ö Ö È Ò Û Û È ÈÖÓØÓÓÐ Ö Ö È Ö Û Ê È Ö Û Ê È Ò Û Û Ê Ê È Ò ÈÖÓØÓÓÐ Ò Ö Ö Ö È Ö Û È Ò Ö Û È Ö Ô Ø Ú Ðݺ ÈÖÓØÓÓÐ Ë Ö Ö Ø Ãµ ³ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÈÖÓØÓÓÐ ½ ÅÌÁ» ¼µ Ö Û Ö Û µè Ã Ö Ï Û Ê ÈÖÓØÓÓÐ ¾ ÍÒ ÅÓ Ðµ Û Û µè Ö Ö µè Ã Û Ï Ö Ê ÈÖÓØÓÓÐ ÅÉε Ö Ê Û µ Ö Ê Û µè Ê Ê ÑÓ ¾ ¾ ¾ ÈÖÓØÓÓÐ ÔÖÓÔÓ µ Ö Ö Ö Û Ö Û µè Ö Ê Û ÑÓ Ò Ã Ê Ê Ï µ ¾ Ã Ö Ï Û Ö µê Ì Ð ½º Ì Ë Ö Ë Ö Ø Ó Ã ÔÖÓØÓÓÐ Ò ³ Ö ÕÙ Ö ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ì Ð ¾ ÓÒØ Ò ÙÑÑ ÖÝ Ó Ø ÖÚ Ø Ø Ö Ð Ú ØÓ ÔÖÓÚ Ý Ø Ã Ò Ã ÔÖÓØÓÓÐ Ù Ò Ë Ø ÓÒ ¾ Ò º Ì ÖÚ Ö Ù Ò Ø ÓÒØ ÜØ Ó Ò ÒØ ØÝ Û Ó Ù ÙÐÐÝ Ü ÙØ Ø Ý Ö Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ ÓÚ Ö Ò ÓÔ Ò Ò ØÛÓÖ Û Ò ØÓ Ø Ð Ý Ò Ø Û Ø ÒØ ØÝ º Ì ÔÖÓÚ ÓÒ Ó Ø ÙÖ Ò ÓÒ Ö Ø Ø ÓØ Ò Ö ÓÒ Ø Ò Ú ÐÛ Ý Ü ÙØ Ø ÔÖÓØÓÓÐ ÓÖÖ ØÐÝ º ÁÒ Ì Ð Ø ÒÙÑ Ö Ó Ð Ö ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ö ÕÙ Ö Ò ÔÖÓØÓÓÐ ÓÑÔ Ö º ÈÖÓØÓÓÐ ½ ¾ Ò ÓÑÑÓÒÐÝ Ö ÕÙ Ö Ð Ö ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Û Ø ÓÙØ ÔÖ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÕÙ ÒØ Ø ÒÚÓÐÚ Ò Ø ÒØ Øݳ Ø Ø Ò Ô Ñ Ö Ð Ý Ò Ø ÓØ Ö ÒØ Øݳ Ø Ø Ý µ Ò Ö ÕÙ Ö ½ Ð Ö ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Û Ø ÔÖ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ º ÈÖÓØÓÓÐ Ö ÕÙ Ö ¾º Ò ½º Ð Ö ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ö Ô ¹ Ø Ú Ðݺ ÒÓØ Ò Ë Ø ÓÒ Å Ò ÓÑÔÙØ Æ ÒØÐÝ Ò Ò Ø Ã Ú Ö ÒØ Ú ÒØ ÐÐÝ Ø Ñ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÓÚ Ö Ø Ö Ã ÓÙÒØ ÖÔ ÖØ º ÀÓÛ Ú Ö Ø Ý Ö ÕÙ Ö Ò ÜØÖ ÓÛ Û ÓÑ Ò Ø Ò Ô Ö¹ ÓÖÑ Ò º ÁÒ Ø Ò ÈÖÓØÓÓÐ ÓÒ Ö Ð Ù Ø Ö ÕÙ Ö ØÛÓ ÓÛ

11 ÈÖÓØÓÓÐ Áà à ùÃË Ë Ã¹ Á ÍÃ¹Ë ÈÖÓØÓÓÐ ½ õ Æ Æ Æ Æ Ì Ö ¹Ô ÅÌÁ» ¼ à µ Æ Æ Æ Æ Æ ÈÖÓØÓÓÐ ¾ õ Æ Ý Ý Æ Ì Ö ¹Ô ÍÒ ÅÓ Ð Ã µ Æ Æ Æ Æ Æ ÈÖÓØÓÓРõ Æ Æ Ý Æ Ì Ö ¹Ô ÅÉÎ Ã µ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ÈÖÓØÓÓÐ ÔÖÓÔÓ Ãµ Æ Æ Ý Æ Æ ÈÖÓØÓÓÐ ÔÖÓÔÓ Ã µ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ÈÖÓØÓÓÐ ÔÖÓÔÓ ÙÒ Ð Ø Ö Ð Ã µ Æ º Æ Æ Æ Æ Æ Ø ÙÖ Ò ÔÖÓÚ ØÓ ÒÓ Ñ ØØ Ö Û Ø Ö Ò Ø Ø Ø ÔÖÓØÓÓÐ ÓÖ ÒÓغ Ø ÙÖ Ò ÒÓØ ÔÖÓÚ ØÓ Ý Ø ÔÖÓØÓÓк º Ø ÙÖ Ò ÔÖÓÚ ØÓ ÓÒÐÝ Ø ÔÖÓØÓÓг Ò Ø ØÓÖº Ý À Ö Ø Ø Ò Ð ØÝ Ò ÓÒ Ø Ò Ø ÓÒ Ó Û Ø ÓÒØÖ ÙØ ÒÓØ Ö ¹ ÓÒ Ýº Ì ÖÚ Ó ÒÓÛÒ¹ Ý ÙÖ ØÝ ÖØ ÒÐÝ ÔÖÓÚ Ø ÔÖÓØÓÓÐ ÜØ Ò Ó Ø Ø ÜÔÐ Ø ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ó ÐÐ ÓÒ Ý ÙÔÔÐ º Ý Ò Ø Ø Ò Ð ØÝ ÓÒ ÖÒ Ý ÓÒ ÖÑ Ø ÓÒº ÓØ ÔÖÓØÓÓÐ ÔÖÓÚ ÓÖÛ Ö Ö Ý ÜÔÐ Ø ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÙÔÔÐ ÓÖ ÐÐ ÓÒ Ý º Á ÒÓØ ÙÔÔÐ Ø Ò Ø ÖÚ Ó ÓÖÛ Ö Ö Ý ÒÒÓØ Ù Ö ÒØ º Ì Ð ¾º Ë ÙÖ ØÝ ÖÚ Ó«Ö Ý Ã Ò Ã ÔÖÓØÓÓÐ ÌÓØ Ð ÆÙÑ Ö Ï Ø ÓÙØ ÔÖ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ï Ø ÔÖ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÈÖÓØÓÓÐ ½ ½ ÈÖÓØÓÓÐ ¾ ½ ÈÖÓØÓÓÐ ¾º ½º ÈÖÓØÓÓÐ ½ Ì Ð º Ì ÒÙÑ Ö Ó Ð Ö ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ô Ö ÒØ ØÝ Ó Ý Ö Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ Ð Ã ÈÖÓØÓÓÐ º ÁØ Ø ÑÓÖ ÙÖ ØÝ ØØÖ ÙØ Ø Ò ÈÖÓØÓÓÐ Ò Ø Ñ ÓÒ ÈÖÓØÓÓÐ Ü ÔØ Ñ Ö ÐÝ ÔÖÓÚ Ò Ã Ó ØÓ º ÀÓÛ Ú Ö Ò Ã Ó ØÓ Ò ÔÖÓÚ Ò Ù ÕÙ ÒØÐÝ ÖÝÔØÓ Ö Ô ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ø Ó Ò³Ø Ñ ØØ Ö Ò ÙÖ ØÝ ØÓ ÓÑ Ø Ø ÖÚ Ò Ý Ö Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓк ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÓÚ Ö Ó Ø Ò ØÙÖ Ö ÕÙ Ö º Ø Ò ØÙÖ Ò ÔÖ ÓÑÔÙØ Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÓÖ Ú Ö Ý Ò Ø Ò ØÙÖ ÓÒÐÝ ØÓ Ø ÓÒ¹Ð Ò ÛÓÖ º ÓÒ ÕÙ ÒØÐÝ ÈÖÓØÓÓÐ ØÓ ÑÓÖ Æ ÒØ Ø Ò ÈÖÓØÓÓÐ Ò ÑÓÖ ÙÖ Ø Ò ÈÖÓØÓÓÐ º ÓÛÒ Ò Ì Ð ÈÖÓØÓÓÐ ÔÖÓÚ ÑÓÖ Ö Ð ÙÖ ØÝ ØØÖ ÙØ Ø Ò ÓØ Ö Ã ÔÖÓØÓÓÐ Ù Ø Ó Öº Á Ã Ø ÓÒ ÐÐÝ ÔÖÓÚ Ò Ã ÔÖÓØÓÓÐ Ø Ý ÔÓ Ñ ÒÝ Ö Ð ÙÖ ØÝ ØØÖ ÙØ º Ý Ø Û Ý Ø Ã ÅÌÁ» ¼ Ø ÐÐ Ó ÒÓØ ÔÖÓÚ Ë Ò Ø Ã ÍÒ ÅÓ Ð Ó ÒÓØ Ã¹ Á Û Ð Ø Ã ÅÉÎ ÔÖÓÚ ÍÃ¹Ë Û Ø Ã ÅÉÎ Ó Ò³Ø Ü Øº

12 à ÈÖÓØÓÓÐ ÔÖÓÚ ÐÐ ÙÖ ØÝ ØØÖ ÙØ Ò Ì Ð ¾ Û ÐÐ Ø Ã ÅÉκ Ì Ã ÅÉÎ Ö ÕÙ Ö ¾º Ð Ö ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ô Ö ÒØ ØÝ Û Ø ÓÙØ ÔÖ ¹ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ò ½º Ð Ö ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Û Ø ÔÖ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÈÖÓØÓÓÐ Û Ð ÈÖÓØÓÓÐ Ö ÕÙ Ö Ò ½ Ð Ö ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ö Ô Ø Ú Ðݺ ËÓ Ò Ø Ø Ø ÔÖ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ö ÓÙÒØ ÈÖÓØÓÓÐ ÑÓÖ Æ ÒØ Ø Ò Ø ÅÉÎ ÔÖÓØÓÓÐ Ò ÓÒ¹Ð Ò ÔÖÓ Ò º ÓÒÐÙ Ò Ê Ñ Ö ÈÖÓØÓÓÐ Ã ÔÖÓØÓÓе Ò ÔÖÓÔÓ ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ö Ð ÙÖ ØÝ ØØÖ ÙØ Û Ö ÒÓØ ÔÖÓÚ Ý Ø ÅÌÁ» ¼ ØÛÓ¹Ô ÍÒ ÅÓ Ð Ò ØÛÓ¹Ô ÅÉÎ ÔÖÓØÓÓÐ ÒÓÛÒ¹ Ý ÙÖ ØÝ ÓÖÛ Ö Ö Ý Ý¹ÓÑÔÖÓÑ ÑÔ Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ò ÙÒ ÒÓÛÒ Ý¹ Ö ØØÖ ÙØ º ÈÖÓØÓÓÐ Ã ÔÖÓØÓÓе Ö Ú ÖÓÑ ÈÖÓØÓÓÐ ÔÖÓÚ ÐÐ Ø ÙÖ ØÝ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ù Ò ÑÔÐ Ø Ý ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÜÔÐ Ø Ý ÙØ ÒØ ¹ Ø ÓÒ ÒÓÛÒ¹ Ý ÙÖ ØÝ ÓÖÛ Ö Ö Ý Ý¹ÓÑÔÖÓÑ ÑÔ Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ò ÙÒ ÒÓÛÒ Ý¹ Ö ØØÖ ÙØ º Ì Ø Ö ¹Ô ÅÉÎ ÔÖÓØÓÓÐ Ã ÔÖÓØÓÓе Ð Ó ÔÓ Ø Ñ ÙÖ ØÝ ØØÖ ÙØ ÈÖÓØÓÓÐ º ÀÓÛ Ú Ö ÔÖ Óѹ ÔÙØ Ø ÓÒ ÕÙ ÒØ Ø Ó Ø ÒØ Øݳ Ø Ø Ò Ô Ñ Ö Ð Ý Ò Ø ÓØ Ö ÒØ Øݳ Ø Ø Ý µ ÓÙÒØ ÈÖÓØÓÓÐ Ö ÕÙ Ö Ð Ð Ö ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ø Ò Ø ÅÉÎ ÔÖÓØÓÓк ÈÖÓØÓÓÐ Ø ØÛÓ¹Ô ÙÒ Ð Ø Ö Ð Ã ÔÖÓØÓÓÐ Ò Ò Ø ÓØ Ö Ú Ö ÒØ Ó ÈÖÓØÓÓÐ º ÁØ ÔÖÓÚ ÒÓØ ÓÒÐÝ ÑÙØÙ Ð ÑÔÐ Ø Ý ÙØ Ò¹ Ø Ø ÓÒ ÙØ Ð Ó ÙÒ Ð Ø Ö Ð ÜÔÐ Ø Ý ÙØ ÒØ Ø ÓÒº ÁÒ Ø Ø Ö ÕÙ Ö Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÓÚ Ö Ö Ð Ø ØÓ Ø Ò ØÙÖ Ò Ø Å º ÀÓÛ Ú Ö Ò Ø Ò ØÙÖ Ò ÔÖ ÓÑÔÙØ Ò Ø Å Ò Æ ÒØÐÝ ÓÑÔÙØ Ò ÔÖ Ø Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÒÖ Ò ÓÒ¹Ð Ò ÛÓÖ Ö ÓÒÐÝ ÕÙ ÒØ Ø ÓÖ Ú Ö¹ Ý Ò Ø Ò ØÙÖ º ËÓ ÈÖÓØÓÓÐ Ø Ú ÒØ Ó ÙÖ ØÝ Ø Ò ÈÖÓØÓÓÐ Ò Ó Ô Ö ÓÖÑ Ò Ø Ò ÈÖÓØÓÓÐ º Ì ÔÖÓÔÓ ÔÖÓØÓÓÐ Ò ÓÛÒ Ò ÓÖÑ ÐÐÝ Ý ÙÖ Ø Ö ÙÑ ÒØ ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ð Ñ ØØÖ ÙØ Ó ÙÖ Øݺ Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ø Ö ÓÒ ØÙÖ Ö Ö ÕÙ Ö ØÓ ÓÛ Ø Ø Ø ÙÖ ØÝ Ó Ø ÔÖÓÔÓ ÔÖÓØÓÓÐ Ò Ö ÓÖÓÙ ÐÝ ÔÖÓÚ Ò ÐÐ Ö ¹ÊÓ Û Ý ÑÓ Ð Ó ØÖ ÙØ ÓÑÔÙØ Ò ÓÒ Ò º µ ÈÖÓØÓÓÐ ÙÖ Ã ÔÖÓØÓÓÐ ÔÖÓÚ Ø Ø ÀË ÐÐ ÔØ ÙÖÚ Æ ¹À ÐÐÑ Ò Ë Ñ µ ÙÖ º µ ÈÖÓØÓÓÐ ÙÖ Ã ÔÖÓØÓÓÐ ÔÖÓÚ Ø Ø ÀË Ò Å Ö ÙÖ Ò À ½ Ò À ¾ Ö Ò Ô Ò ÒØ Ö Ò ÓÑ ÓÖ Ð º µ ÈÖÓØÓÓÐ ÙÖ ÙÒ Ð Ø Ö Ð Ã ÔÖÓØÓÓÐ ÔÖÓÚ Ø Ø ÀË Å Ò Ø Ð Ò ØÙÖ Ñ Ö ÙÖ Ò À ½ Ò À ¾ Ö Ò Ô Ò ÒØ Ö Ò ÓÑ ÓÖ Ð º Ê Ö Ò ½º ʺ Ò Ò Ý º ÀÓ Ò ÓÒ Ò Åº Å ØÝ Ì ÍÒ ÅÓ Ð ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ ØÓ ½ ÇØÓ Ö ½ º

13 ¾º º Ò Ãº Ã Ñ Ê Ñ Ö ÓÒ Ø ÍÒ ÒÓÛÒ Ã Ý Ë Ö ØØ ÌÓ ÔÔ Ö ÌÖ Ò º Ó Á Á º º ź ÐÐ Ö Ò Èº ÊÓ Û Ý ÒØ ØÝ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ã Ý ØÖ ÙØ ÓÒ ¹ Ø Ì Ö È ÖØÝ Ú Ò Ò ÖÝÔØÓÐÓ Ý ß ÖÝÔØÓ ³ ÄÆ Ë ËÔÖ Ò Ö¹ Î ÖÐ ÔÔ¾ ¾¹¾ ½ º º ˺ Ð ¹Ï Ð ÓÒ Ò º Å Ò Þ ÙØ ÒØ Ø Æ ¹À ÐÐÑ Ò Ã Ý Ö Ñ ÒØ ÈÖÓØÓÓÐ ÈÖÓ Ò Ó Ø Ø ÒÒÙ Ð ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ Ë Ð Ø Ö Ò ÖÝÔ¹ ØÓ Ö Ô Ý Ë ³ µ ÄÆ Ë ½ ËÔÖ Ò Ö¹Î ÖÐ ÔÔ ¹ ½ ½ º º ˺ Ð ¹Ï Ð ÓÒ º ÂÓ Ò ÓÒ Ò º Å Ò Þ Ã Ý Ö Ñ ÒØ ÈÖÓØÓÓÐ Ò Ø Ö Ë ÙÖ ØÝ Ò ÐÝ ÈÖÓ Ò Ó Ø ÜØ ÁÅ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÖÝÔØÓ Ö Ô Ý Ò Ó Ò ÄÆ Ë ½ ËÔÖ Ò Ö¹Î ÖÐ ÔÔ ¼¹ ½ º º ˺ Ð ¹Ï Ð ÓÒ Ò º Å Ò Þ ÍÒ ÒÓÛÒ Ã Ý¹Ë Ö ØØ ÓÒ Ø ËØ Ø ÓÒ¹ ÌÓ¹ËØ Ø ÓÒ ËÌ˵ ÈÖÓØÓÓÐ Ì Ò Ð Ö ÔÓÖØ ÇÊÊ ¹ ¾ ÍÒ Úº Ó Ï Ø ÖÐÓÓ ½ º º Áº º Ð Ò º Ë ÖÓÙ ÐÐ ÔØ ÙÖÚ Ò ÖÝÔØÓ Ö Ô Ý ÄÓÒ ÓÒ Å Ø Ñ Ø Ð ËÓ ØÝ Ä ØÙÖ ÆÓØ Ë Ö ¾ Ñ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ ÈÖ ½ º º º ÓÒ Ò Êº Ä ÔØÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ð ¹ ÓÜ Ð Ò Ø Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ ÖÝÔØÓ Ö Ô Ý Ú Ò Ò ÖÝÔØÓÐÓ Ý ß ÖÝÔØÓ ³ ÄÆ Ë ½½¼ ËÔÖ Ò Ö¹ Î ÖÐ ÔÔ¾ ¹¾ ½ º º º ÓÒ Ëº È Ö º È Ö Ò Ëº À Ò Ë Ð Ö ÅÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ ÓÒ ÐÐ ÔØ ÙÖÚ Ý ÖÓ Ò Ù ÜÔ Ò ÓÒ ÌÊÁ º ÎÓк¾½ ÆÓº½ ÔÔ¾ ¹ Å Ö ½ º ½¼º Ϻ Æ Ò Åº º À ÐÐÑ Ò Æ Û Ö Ø ÓÒ Ò ÖÝÔØÓ Ö Ô Ý Á ÌÖ Ò º ÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÓÖÝ ¾¾ ÔÔ ¹ ½ º ½½º ú º Ó ÖÝÔØÓ Ö Ô Å Ø Ó Ò ÔÔ Ö ØÙ ÓÖ ÈÙ Ð Ã Ý Ü Ò Û Ø ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÍºËº Ô Ø ÒØ Ë ÔØ Ñ Ö ½½ ½ ¼º ½¾º º ÂÓ Ò ÓÒ ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ ØÓ ÆËÁ ½ ÛÓÖ Ò ÖÓÙÔ ÂÙÒ ½ º ½ º º à РÓÒØÖ ÙØ ÓÒ ØÓ ÆËÁ ½ Ò Á Ƚ ÛÓÖ Ò ÖÓÙÔ ÂÙÒ ½ º ½ º ĺ Ä Û º Å Ò Þ Åº É٠º ËÓÐ Ò Ò Ëº Î Ò ØÓÒ Ò Æ ÒØ ÈÖÓØÓÓÐ ÓÖ ÙØ ÒØ Ø Ã Ý Ö Ñ ÒØ ÈÖÓØÓÓÐ Ì Ò Ð Ö ÔÓÖØ ÇÊÊ ¹ ÍÒ Úº Ó Ï Ø ÖÐÓÓ Ò Å Ö ½ º ½ º º Ä Ñ Ò Èº Ä Ã Ý Ê ÓÚ ÖÝ ØØ ÓÒ Ö Ø ÄÓ ¹ Ë Ñ Ù Ò ÈÖ Ñ ÇÖ Ö ËÙ ÖÓÙÔ Ú Ò Ò ÖÝÔØÓÐÓ Ý ß ÖÝÔØÓ ³ ÄÆ Ë ½¾ ËÔÖ Ò Ö¹Î ÖÐ ÔÔ¾ ¹¾ ½ º ½ º ͺ Å ÙÖ Ö Ò Ëº ÏÓÐ Æ ¹À ÐÐÑ Ò ÇÖ Ð Ú Ò Ò ÖÝÔØÓÐÓ Ý ß ÖÝÔØÓ ³ ÄÆ Ë ½½¼ ËÔÖ Ò Ö¹Î ÖÐ ÔÔ¾ ¹¾ ½ º ½ º ̺ Å Ø ÙÑÓØÓ º Ì Ñ Ò Àº ÁÑ ÇÒ Ë Ò ËÑ ÖØ ÈÙ Ð ¹Ã Ý ØÖ ¹ ÙØ ÓÒ ËÝ Ø Ñ ÌÖ Ò º Ó Á Á ÎÓк ÔÔ ¹½¼ ½ º ½ º º Å Ò Þ Èº Ú Ò ÇÓÖ ÓØ Ò Ëº Î Ò ØÓÒ À Ò ÓÓ Ó ÔÔÐ ÖÝÔØÓ Ö Ô Ý Ê ÈÖ ½ ½ º Æ Ø ÓÒ Ð Ë ÙÖ ØÝ ÒÝ ËÃÁÈÂ Ã Ò Ã Ð ÓÖ Ø Ñ ËÔ Ø ÓÒ Î Ö¹ ÓÒ ¾º¼ Å Ý ¾ ½ º ¾¼º º Ó Ã Ý ØÖ ÙØ ÓÒ È Ö ÓÜ Ú Ò Ò ÖÝÔØÓÐÓ Ý ß ÖÝÔØÓ ³ ¼ ÄÆ Ë ËÔÖ Ò Ö¹Î ÖÐ ÔÔ¾ ¹¾ ½ ½º ¾½º ÆËÁ º ¾ Ö Ñ ÒØ Ó ËÝÑÑ ØÖ Ð ÓÖ Ø Ñ Ã Ý Ù Ò Æ ¹À ÐÐÑ Ò ÛÓÖ ¹ Ò Ö Ø Å Ý ½ º ¾¾º ÆËÁ º ÐÐ ÔØ ÙÖÚ Ã Ý Ö Ñ ÒØ Ò Ã Ý ÌÖ Ò ÔÓÖØ ÈÖÓØÓÓÐ ÛÓÖ Ò Ö Ø ÂÙÐÝ ½ º ¾ º Á Ƚ ËØ Ò Ö ËÔ Ø ÓÒ ÓÖ ÈÙ Ð ¹Ã Ý ÖÝÔØÓ Ö Ô Ý ÛÓÖ Ò Ö Ø ÂÙÐÝ ½ º

Ð Ò ØÓ ØØ Ö Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ð ØÝ Ö ÙÐغ Ì ÓÙÖ Ô Ö Ñ ØÓÛ Ö Ø Ø Ö Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ð ØÝ Ö ÙÐØ Ò Ô Ö Ý Ø Ô Ô Ö Ó È Ô Ñ ØÖ ÓÙ Ò Î ÑÔ Ð ÓÒ ÌÖ Ú Ð Ò Ë Ð Ñ Ò ÔÖÓ Ð Ñ µ Ø

Ð Ò ØÓ ØØ Ö Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ð ØÝ Ö ÙÐغ Ì ÓÙÖ Ô Ö Ñ ØÓÛ Ö Ø Ø Ö Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ð ØÝ Ö ÙÐØ Ò Ô Ö Ý Ø Ô Ô Ö Ó È Ô Ñ ØÖ ÓÙ Ò Î ÑÔ Ð ÓÒ ÌÖ Ú Ð Ò Ë Ð Ñ Ò ÔÖÓ Ð Ñ µ Ø ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ À Ö Ò ÓÖ ËÑ ÐÐ ÇÙÖÖ Ò ÁÒ Ø Ò Ó ÆȹÀ Ö ÈÖÓ Ð Ñ Å ÖÓ Ð Ú Ð Ò Â Ò Ð ÓÚ ¾ ¾ ÅÈÁ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ò Ø Ë Ò ¹¼ ¼ Ä ÔÞ Í ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ÈÖ Ø Å Ø Ñ Ø ¹¾ ¼ Ã Ð Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к ØÖ Øº Ì Ô Ô Ö ÓÒØÖ

More information

deactivate keys for withdrawal

deactivate keys for withdrawal Ù Ø Ð ÌÖ Ò Û Ø ÍÒÓÒ Ø ÓÒ Ð ÒÓÒÝÑ ØÝ ÒÒ Ã Ð Ö Ò ÀÓÐ Ö ÎÓ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÖÑ Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ¹ ¾ ÖÑ Ø Ø ÖÑ ÒÝ ß Ù Ð Ö ÚÓ ØÐ º Ò ÓÖÑ Ø ºØÙ¹ ÖÑ Ø Øº ØÖ Ø Ï ÔÖ ÒØ Ò Û ÒÓÒÝÑÓÙ ÓÒ¹Ð Ò Ô ÝÑ ÒØ

More information

TCP SOURCE TCP DESTINATION

TCP SOURCE TCP DESTINATION ÆÓÚ Ð Ð Ý Ã Ø Ò ÕÙ ÓÖ ÑÔÖÓÚ Ò Ì È Ô Ö ÓÖÑ Ò Ò ÑÙÐØ ÓÔ Û Ö Ð Ò ØÛÓÖ Ø Ò ÐØÑ Ò ÁÆÊÁ È ¾¼¼ ÊÓÙØ ÄÙ ÓÐ ¼ ¼¾ ËÓÔ ÒØ ÔÓÐ Ü Ö Ò Ñ Ð ÐØÑ Ò ÓÔ º ÒÖ º Ö Ì Ð µ ¾ Ü µ ¾ º Ì Ò Â Ñ Ò Þ º ºËºÁºÅºÇº ÙÐØ ÁÒ Ò Ö ÍÒ Ú Ö

More information

ÖÖ Ý ÒÑ ÒØ Ø Ø Ñ ÒØ Ö Ö ÓÖ ÒÝ Ð Ø¹ Ò Ð Ñ ÒØ Ö ØÓÖ º ÖÖ Ý ÓÖ Ù Ø ÓÒ Ó ÖÖ Ý Ò Ô Ý Ù Ò ØÖ ÔÐ Ø Ù Ö ÔØ º ØÖ ÔÐ Ø Ô Ö Ò Ò Ø ÓÖÑ ÐÓÛ Ö ÓÙÒ ÙÔÔ Ö ÓÙÒ ØÖ º Á

ÖÖ Ý ÒÑ ÒØ Ø Ø Ñ ÒØ Ö Ö ÓÖ ÒÝ Ð Ø¹ Ò Ð Ñ ÒØ Ö ØÓÖ º ÖÖ Ý ÓÖ Ù Ø ÓÒ Ó ÖÖ Ý Ò Ô Ý Ù Ò ØÖ ÔÐ Ø Ù Ö ÔØ º ØÖ ÔÐ Ø Ô Ö Ò Ò Ø ÓÖÑ ÐÓÛ Ö ÓÙÒ ÙÔÔ Ö ÓÙÒ ØÖ º Á ÖÓÑ Ø ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ È Ö ÐÐ Ð Ò ØÖ ÙØ ÈÖÓ Ò Ì Ò ÕÙ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ È ÈÌ ³ µ ËÙÒÒÝÚ Ð Ù Ù Ø ½ Ô Ò Ò Ò ÐÝ Ó ÓÖØÖ Ò ¼ ÖÖ Ý ËÝÒØ Ü Ö Ð ÊÓØ Ã Ò Ã ÒÒ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ê ÍÒ Ú Ö ØÝ ÀÓÙ ØÓÒ

More information

½º¾ Ò Ø ÓÒ Ì Ò Ó Ø ÓÚ ÕÙ Ø ÓÒ Ò ÓÖÑ Ð Þ Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò Ø ÓÒº Ò Ø ÓÒ ½ È Ù Ó Ê Ò ÓÑ ÙÒØ ÓÒ Ñ Ðݵ Ñ ÐÝ ¾ ¼ ½ ¾Æ ÐÐ Ñ ÐÝ Ó Ð µ Ä µµ È Ù Ó Ê Ò ÓÑ ÙÒØ ÓÒ ¾

½º¾ Ò Ø ÓÒ Ì Ò Ó Ø ÓÚ ÕÙ Ø ÓÒ Ò ÓÖÑ Ð Þ Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò Ø ÓÒº Ò Ø ÓÒ ½ È Ù Ó Ê Ò ÓÑ ÙÒØ ÓÒ Ñ Ðݵ Ñ ÐÝ ¾ ¼ ½ ¾Æ ÐÐ Ñ ÐÝ Ó Ð µ Ä µµ È Ù Ó Ê Ò ÓÑ ÙÒØ ÓÒ ¾ ¾¾º ¼ ¹¼¼ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ ÖÝÔØÓ Ö Ô Ý ÆÓÚ Ñ Ö Ø ¾¼¼½ Ä ØÙÖ Ä ØÙÖ Ö Ú Ò Ý Ó ËÖ ÒØÓÒ Ó Æ ÓÐÓ Ä Ø Ø Ñ Û Ò Û Ø Û Ñ Ò Ý Ë Ö Ø Ã Ý ÒÖÝÔØ ÓÒ Ñ Ëà µ Ò Û ÒØÖÓ Ù ØÛÓ Ö Ð Ø ÒÓØ ÓÒ Ó ÙÖ Øݺ Ì Ò Û ÓÛ ÓÛ ÈÊ Ñ Ý Ù ØÓ

More information

ÝÓÒ ÀÝÔ ÖØÖ Ï Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Å Ø Ó Ï Ø ÓÙØ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÀÙ Ò Ò Î ØÓÖ ÐÑ Ù Ô ÖØ Ñ ÒØ Ì ÒÓÐÓ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÈÓÑÔ Ù Ö Ö ÐÓÒ ËÔ Ò Ù º Ò Ú ØÓÖº ÐÑ Ù ÙÔ º Ù ØÖ Øº Ì Ò

ÝÓÒ ÀÝÔ ÖØÖ Ï Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Å Ø Ó Ï Ø ÓÙØ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÀÙ Ò Ò Î ØÓÖ ÐÑ Ù Ô ÖØ Ñ ÒØ Ì ÒÓÐÓ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÈÓÑÔ Ù Ö Ö ÐÓÒ ËÔ Ò Ù º Ò Ú ØÓÖº ÐÑ Ù ÙÔ º Ù ØÖ Øº Ì Ò ÝÓÒ ÀÝÔ ÖØÖ Ï Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Å Ø Ó Ï Ø ÓÙØ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÀÙ Ò Ò Î ØÓÖ ÐÑ Ù Ô ÖØ Ñ ÒØ Ì ÒÓÐÓ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÈÓÑÔ Ù Ö Ö ÐÓÒ ËÔ Ò Ù º Ò Ú ØÓÖº ÐÑ Ù ÙÔ º Ù ØÖ Øº Ì Ò Ö Ð ÒØÖ Ø Ð ØÝ Ó Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Ø Ø ÓÒ ÔÖÓ ¹ Ð Ñ ÑÓØ Ú

More information

Ô ØÙ Ø Ò Ø ÔÐ Ò º Ì ÑÓ Ø ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ô Ò Ø ÔÖÓ ÙÖ Ø Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÙÒ ÒÓÛÒ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ø ÐÓÛÒ Ú ØÓÖ ØÓ Ø ÒÓÖÑ Ð Ò ØÓ Ø ÔÐ Ò º Ì ÔÖÓ Ð Ñ ÔÐ Ý Ò ÑÔÓÖØ ÒØ

Ô ØÙ Ø Ò Ø ÔÐ Ò º Ì ÑÓ Ø ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ô Ò Ø ÔÖÓ ÙÖ Ø Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÙÒ ÒÓÛÒ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ø ÐÓÛÒ Ú ØÓÖ ØÓ Ø ÒÓÖÑ Ð Ò ØÓ Ø ÔÐ Ò º Ì ÔÖÓ Ð Ñ ÔÐ Ý Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ð Ô Ø ÓÒ Ó ÔÐ Ò Û Ú Ò ÓØÖÓÔ Ò Ò ÓØÖÓÔ Ú Ó Ð Ø Ñ ÎÐ Ø Ð Ú ÖÚ Ò Ý ½ Ò ÁÚ Ò È Ò ¾ ½ ÖÐ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø Ò È Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÔ Ý Ã Ã ÖÐÓÚÙ ½¾½ ½ ÈÖ ¾ Þ Ê ÔÙ Ð º ¹Ñ Ð Ú ÖÚ ÒÝ º ÖÐÓںѫºÙÒ ºÞ

More information

1 The Multinomial logit

1 The Multinomial logit Ë ÑÔÐ Ò Ó ÐØ ÖÒ Ø Ú Ù Ò ÑÙÐØ Ñ Ò ÓÒ Ð Ò ÐÝ Åº ÖÐ Ö º ÄÙ ÑÓ Å Ý ¾¾ ¾¼¼ Ê ÔÓÖØ ÌÊ ÆËȹÇÊ ¼ ¼ ¾¾ ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ò ÅÓ Ð ØÝ Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ë ÓÓÐ Ó Ö Ø ØÙÖ Ú Ð Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ð Ò Ò Ö Ò ÓÐ ÈÓÐÝØ Ò ÕÙ Ö Ð Ä Ù ÒÒ transp-or.epfl.ch

More information

ÁËÁË Ø Ò Ð Ö ÔÓÖØ Ö ÎÓк ½¼ ¾¼¼¼ ÖÓÙÒ ÜØÖ Ø ÓÒ Ó ÓÐÓÙÖ ÁÑ Ë ÕÙ Ò Ù Ò Ù Ò Ñ ÜØÙÖ ÑÓ Ð ËØ ÒÑ Ò Ò Ê Ò Ú Ò Ò ÓÓÑ Ö ÁÒØ ÐÐ ÒØ Ë Ò ÓÖÝ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ø Ö Ñ Ì Æ Ø ÖÐ Ò

More information

½½ º º À Æ Æ º º Í Æ ÒÓØ ÔÓ Ø Ú Ñ ¹ Ò Ø ÙÒÐ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÖÙ Ø Ö ÓÒ Ù ÔÖÓ Ð Ñ È ½ Û Ø Ò Ð ÐÐ ÓÒ ØÖ ÒØ Û Ó ÓÖÑ Ù Ø ØÓ Ñ Ò ¾Ê Ò µ ½ ¾ Ì Ì Ø Ì Ù ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ð

½½ º º À Æ Æ º º Í Æ ÒÓØ ÔÓ Ø Ú Ñ ¹ Ò Ø ÙÒÐ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÖÙ Ø Ö ÓÒ Ù ÔÖÓ Ð Ñ È ½ Û Ø Ò Ð ÐÐ ÓÒ ØÖ ÒØ Û Ó ÓÖÑ Ù Ø ØÓ Ñ Ò ¾Ê Ò µ ½ ¾ Ì Ì Ø Ì Ù ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ð ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Å Ø Ñ Ø ÎÓк½ ÆÓº¾ ¾¼¼½ ½½ ß½¾ º ÇÆ Å ÁÅ Ç Í Ä ÍÆ ÌÁÇÆ Ç ÌÀ Ì ËÍ ÈÊÇ Ä Å ½µ ÓÒ ¹ Ò Ê Ö Ú ÐÓÔÑ ÒØ ÒØ Ö Ó È Ö ÐÐ Ð ËÓ ØÛ Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ó ËÓ ØÛ Ö Ò ½¼¼¼ ¼ Ò µ ¹Ü Ò Ù Ò ËØ Ø Ã Ý Ä ÓÖ ØÓÖÝ

More information

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ï Ö Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÓÑ ÔÓÔÙÐ Ö Ù ØÓ Ø Ö ÒØ Ú ÒØ Ó Ò Û Ø ÒÓÐÓ º ÁØ ÔÖ ÒØ ÒÓØ ÓÒÐÝ Ò Ø Ù ÕÙ ØÓÙ ÓÖ Ð Ò ÐÐÙÐ Ö Ô ÓÒ ÙØ Ð Ó Ò Ô Ö ÓÒ Ð ÓÑÑÙÒ Ø

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ï Ö Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÓÑ ÔÓÔÙÐ Ö Ù ØÓ Ø Ö ÒØ Ú ÒØ Ó Ò Û Ø ÒÓÐÓ º ÁØ ÔÖ ÒØ ÒÓØ ÓÒÐÝ Ò Ø Ù ÕÙ ØÓÙ ÓÖ Ð Ò ÐÐÙÐ Ö Ô ÓÒ ÙØ Ð Ó Ò Ô Ö ÓÒ Ð ÓÑÑÙÒ Ø Ø ÖÑ Ò Ø Ê Ó ÖÓ Ø Ò Ó Ò Ëº Ð Ù Ý Ä Þ Ò Þ ÒÒ ĐÇ ØÐ Ò Ü ÂÓ Ò Å Ð ÊÓ ÓÒ ß Ý ÁÒ ØÝØÙØ ÁÒ ÓÖÑ ØÝ ÍÒ Û Ö ÝØ Ø Ï Ö Þ Û Ò ¾ ¼¾¹¼ Ï Ö Þ Û ÈÓÐ Ò º ¹Ñ Ð Ð Ù Ñ ÑÙÛº ÙºÔÐ Þ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ú

More information

Ì Ö Ö Ü ÑÔÐ Ó ÒØ Ô Ø ÓÒ Ð Ò Ù Ø Ø ÔÖÓÚ ÓÓ ÙÔ¹ ÔÓÖØ ÓÖ Ô Ý Ò ÒØ Ý Ø Ñ ÒÐÙ Ò Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ ØÛ Ò ÒØ º ÒØ ¾ Ò ÒعÓÖ ÒØ ÜØ Ò ÓÒ ØÓ Ç Ø¹ Û ÒÐÙ ÓÒ ÔØ Ù ÖÓÐ ÒØ

Ì Ö Ö Ü ÑÔÐ Ó ÒØ Ô Ø ÓÒ Ð Ò Ù Ø Ø ÔÖÓÚ ÓÓ ÙÔ¹ ÔÓÖØ ÓÖ Ô Ý Ò ÒØ Ý Ø Ñ ÒÐÙ Ò Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ ØÛ Ò ÒØ º ÒØ ¾ Ò ÒعÓÖ ÒØ ÜØ Ò ÓÒ ØÓ Ç Ø¹ Û ÒÐÙ ÓÒ ÔØ Ù ÖÓÐ ÒØ ÅÙÐØ ¹ ÒØ ËÝ Ø Ñ ËÔ Ø ÓÒ Ù Ò Ì Ç Ì Ñ Å ÐÐ Ö Ò È Ø Ö Å ÙÖÒ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ú ÖÔÓÓÐ Ä Ú ÖÔÓÓÐ Ä ÍÃ Ø Ñ Ô Ø Ö ºÐ Úº ºÙ ØÖ Øº Ì Ç Ô Ø ÓÒ Ð Ò Ù Ø Ø ÓÑ Ò Ø ØÖ Ò Ø Ó Ç Ø¹ Ò Ì Ñ ËÈ Û Ø

More information

Ì ÐÑÓ Ø ÓÑÔÐ Ø ÙÔÛ Ö ÓÐÐ Ô Ó ÈÀ ÓÛÒ ØÓ È ÆÈ ½ Ü ÔØ ÓÖ Ø Ô ØÛ Ò È ÆÈ Ò ÈÈ ÆÈ º ÐÓ Ò Ø Ô Ñ Ø ÓÒ Û Ø ÔÖÓÓ Ø Ø È ÆÈ ½ È ÆÈ ¾ ØØ µ ÈÈ ÆÈ È ÆÈ º ÀÓÛ Ú Ö Ø Ô

Ì ÐÑÓ Ø ÓÑÔÐ Ø ÙÔÛ Ö ÓÐÐ Ô Ó ÈÀ ÓÛÒ ØÓ È ÆÈ ½ Ü ÔØ ÓÖ Ø Ô ØÛ Ò È ÆÈ Ò ÈÈ ÆÈ º ÐÓ Ò Ø Ô Ñ Ø ÓÒ Û Ø ÔÖÓÓ Ø Ø È ÆÈ ½ È ÆÈ ¾ ØØ µ ÈÈ ÆÈ È ÆÈ º ÀÓÛ Ú Ö Ø Ô ÇÒ Ø Ó Ú À ÖÖÝ Ù ÖÑ Ò ½ Ê Ö Ò ¾ Ò Ä Ò ÓÖØÒÓÛ ½ ÏÁ ² ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ø Ö Ñº Ö ÏÁ ÁÆË ÈºÇº ÓÜ ¼ Ñ Ø Ö Ñ Ì Æ Ø ÖÐ Ò º Ù ÖÑ ÒÛ ºÒк ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å ÖÝÐ Ò ÐØ ÑÓÖ ÓÙÒØÝ

More information

Ë ÓÑ Ò Ò ÝÒ Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Û Ø Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ò Ð Ö ËÝ Ø Ñ È ÖÖ Ö Ö ½ ¾ Ò ÇÐ Ú Ö Ë Ù ½ ½ ÙÐØ Ú Ø ÓÒ Ì» ÈÊ» Ë ÉÙ Å Ö Ð ÙÐØ ¾ ¾ Ëع ÐÓÙ Ü ¾ Ò Ñ ØÄ ÄÁÈ µ ÖÙ

Ë ÓÑ Ò Ò ÝÒ Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Û Ø Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ò Ð Ö ËÝ Ø Ñ È ÖÖ Ö Ö ½ ¾ Ò ÇÐ Ú Ö Ë Ù ½ ½ ÙÐØ Ú Ø ÓÒ Ì» ÈÊ» Ë ÉÙ Å Ö Ð ÙÐØ ¾ ¾ Ëع ÐÓÙ Ü ¾ Ò Ñ ØÄ ÄÁÈ µ ÖÙ Ë ÓÑ Ò Ò ÝÒ Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Û Ø Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ò Ð Ö ËÝ Ø Ñ È ÖÖ Ö Ö ½ ¾ Ò ÇÐ Ú Ö Ë Ù ½ ½ ÙÐØ Ú Ø ÓÒ Ì» ÈÊ» Ë ÉÙ Å Ö Ð ÙÐØ ¾ ¾ Ëع ÐÓÙ Ü ¾ Ò Ñ ØÄ ÄÁÈ µ ÖÙ Ù Ô Ø Ò ËÓØØ ¼½ È ÊÁË Ô ÖÖ º Ö Ö Ð Ô º Ö ÓÐ Ú Öº Ù

More information

Ì ÓÑÔÙØ Ð Ñ Ò ÓÒ Ó ÌÖ Ó ÁÒ Ò Ø À Ø ÊÙ ÐÐ Å ÐÐ Ö ÂÙÐÝ ¾ ¾¼¼ Ì Ö Ø ÓÙÖ Ø ÓÒ Ó Ø ÖØ Ð ÔÔ Ö ÔØ Ö Ó È º º Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ó ÙÒ Ö Ø ÙÔ ÖÚ ÓÒ Ó ÊÓ ÖØ Áº ËÓ

Ì ÓÑÔÙØ Ð Ñ Ò ÓÒ Ó ÌÖ Ó ÁÒ Ò Ø À Ø ÊÙ ÐÐ Å ÐÐ Ö ÂÙÐÝ ¾ ¾¼¼ Ì Ö Ø ÓÙÖ Ø ÓÒ Ó Ø ÖØ Ð ÔÔ Ö ÔØ Ö Ó È º º Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ó ÙÒ Ö Ø ÙÔ ÖÚ ÓÒ Ó ÊÓ ÖØ Áº ËÓ Ì ÓÑÔÙØ Ð Ñ Ò ÓÒ Ó ÌÖ Ó ÁÒ Ò Ø À Ø ÊÙ ÐÐ Å ÐÐ Ö ÂÙÐÝ ¾ ¾¼¼ Ì Ö Ø ÓÙÖ Ø ÓÒ Ó Ø ÖØ Ð ÔÔ Ö ÔØ Ö Ó È º º Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ó ÙÒ Ö Ø ÙÔ ÖÚ ÓÒ Ó ÊÓ ÖØ Áº ËÓ Ö º Ì Ò Ö Ð Ó Ù ØÓ ÝÖ Ã ÓÙ ÒÓÚ Û Ó ÓÖ Ò ÐÐÝ ÔÓ Ø ÕÙ

More information

Tv Tr Td. signature signature certificate dispute

Tv Tr Td. signature signature certificate dispute Î Ð Ø Ò Ø Ð Ë Ò ØÙÖ Û Ø ÓÙØ Ì Ñ ¹ËØ ÑÔ Ò Ò ÖØ Ø Ê ÚÓ Ø ÓÒ Â ÒÝ Ò ÓÙ Ò Ó Ò ÊÓ ÖØ Ò Ä ÓÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ¾½ À Ò ÅÙ Ã Ò Ì ÖÖ Ë Ò ÔÓÖ ½½ ½ ÝÞ ÓÙ Ó Ò Ò Ð ØºÓÖ º ÇØÓ Ö ½ ¾¼¼¾ ØÖ Ø ÁÒ ÒÓÒ¹Ö ÔÙ Ø ÓÒ ÖÚ Û

More information

LCNS, Vol 1767, pp , Springer 2003

LCNS, Vol 1767, pp , Springer 2003 Ø Ö Ü Ø ËÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ Å Ü¾Ë Ø Â Ò Ö ÑÑ ÊÓÐ Æ ÖÑ Ö Ï Ð ÐÑ¹Ë Ö ¹ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÌĐÙ Ò Ò Ë Ò ½ ¹ ¾¼ ÌĐÙ Ò Ò º Ê Ôº Ó ÖÑ ÒÝ Ö ÑÑ Ò ÖÑÖ Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ØÙ Ò Òº ØÖ Øº Ú Ò ÓÓÐ Ò ¾ Æ ÓÖÑÙÐ Ø Å Ü¾Ë

More information

Ú Ð Ð ÓÒÐ Ò Ø ØØÔ»» Ѻ Ö Ùº º Ö ÁÒغ º ÁÒ Ù ØÖ Ð Å Ø Ñ Ø ÎÓк ÆÓº ¾¼½½µ ½ ½¹½ ½ Ê Ò Ò ÍÒ Ø Ò Ý Í Ò Ø ÎÓØ Ò ËÝ Ø Ñ Åº à ÒÑÓ ÑÑ Êº ÐÐ Ò µ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å

Ú Ð Ð ÓÒÐ Ò Ø ØØÔ»» Ѻ Ö Ùº º Ö ÁÒغ º ÁÒ Ù ØÖ Ð Å Ø Ñ Ø ÎÓк ÆÓº ¾¼½½µ ½ ½¹½ ½ Ê Ò Ò ÍÒ Ø Ò Ý Í Ò Ø ÎÓØ Ò ËÝ Ø Ñ Åº à ÒÑÓ ÑÑ Êº ÐÐ Ò µ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ú Ð Ð ÓÒÐ Ò Ø ØØÔ»» Ѻ Ö Ùº º Ö ÁÒغ º ÁÒ Ù ØÖ Ð Å Ø Ñ Ø ÎÓк ÆÓº ¾¼½½µ ½ ½¹½ ½ Ê Ò Ò ÍÒ Ø Ò Ý Í Ò Ø ÎÓØ Ò ËÝ Ø Ñ Åº à ÒÑÓ ÑÑ Êº ÐÐ Ò µ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ë Ò Ò Ê Ö Ö Ò Á Ð Ñ Þ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ð Ñ Ö ÁÖ Òº µ

More information

Ó Ú ÐÙ Ö ÒÚÓÐÚ Ò ÖØ Ò Ô ÖØ Ó Ø ÔÖÓ Ö Ñµ Ò ØÓ ÐÔ Ø Ø ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö Ñ Ø º ÁÒ Ø Ø ÐÐÝ ØÝÔ Ð Ò Ù Ø ØÝÔ Ö ÒÓØ Ò ÓÑ Ø Ò Ø Ø Ø Ô ÖØ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÙØ Ö Ø Ö ÓÑ Ø Ò

Ó Ú ÐÙ Ö ÒÚÓÐÚ Ò ÖØ Ò Ô ÖØ Ó Ø ÔÖÓ Ö Ñµ Ò ØÓ ÐÔ Ø Ø ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö Ñ Ø º ÁÒ Ø Ø ÐÐÝ ØÝÔ Ð Ò Ù Ø ØÝÔ Ö ÒÓØ Ò ÓÑ Ø Ò Ø Ø Ø Ô ÖØ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÙØ Ö Ø Ö ÓÑ Ø Ò ÙÒ Û Ø ÙÒØ ÓÒ Ð Ô Ò Ò ÓÖ Ö Øµ ÌÝÔ Î ÐÙ Ò ËØ Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ò À ÐÐ Ì ÓÑ À ÐÐ Ö Ò Ñ Ö ¾ ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö ÐÐÙ ØÖ Ø ÓÛ À Ðг ØÝÔ Ð Ý Ø Ñ Ò Ù ØÓ ÜÔÖ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ º Ë Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÓÒ Ø ØÝÔ Ð Ú Ð Ö Ô Ö ÓÖÑ Ý Ø ØÝÔ

More information

ËÌ Ä Å Ä Å ÌÁÇÆ ÂÓ Ò Ìº Ð Û Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ËØ Ø Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÐÐ ÒÓ Ø Ó Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼ Ø ØÓ Ø Ñ ÑÓÖÝ Ó ºÁºÅ Ð Úº ÁÒ ½ ÖÞ ÓÖÞÝ Û Ø Ö

ËÌ Ä Å Ä Å ÌÁÇÆ ÂÓ Ò Ìº Ð Û Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ËØ Ø Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÐÐ ÒÓ Ø Ó Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼ Ø ØÓ Ø Ñ ÑÓÖÝ Ó ºÁºÅ Ð Úº ÁÒ ½ ÖÞ ÓÖÞÝ Û Ø Ö ËÌ Ä Å Ä Å ÌÁÇÆ ÂÓ Ò Ìº Ð Û Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ËØ Ø Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÐÐ ÒÓ Ø Ó Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼ Ø ØÓ Ø Ñ ÑÓÖÝ Ó ºÁºÅ Ð Úº ÁÒ ½ ÖÞ ÓÖÞÝ Û Ø Ö Ø Ö Û Ö ÓÒØ ÒÙÙÑ Ñ ÒÝ «Ö ÒØ ¼ ¹ Ø ÓÖ Ð Ø ÓÖ º Ï Ø

More information

edges added to S contracted edges

edges added to S contracted edges Ì Å Ü ÑÙÑ ÝÐ ËÙ Ö Ô ÈÖÓ Ð Ñ Ò Ö ¹ Ö Ô Ð ÒØ Æ ÛÑ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÅÁÌ Ñ Ö Å ¼¾½ ¹Ñ Ð Ð ÒØ Ø ÓÖݺРºÑ غ Ù Ï ØÙ Ý Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ò Ò Ñ Ü ÑÙÑ ÝÐ Ù Ö Ô Ó Ú Ò Ö Ø Ö Ô Ò Û Ø Ñ Ü ÑÙÑ ØÓØ Ð Ö Ò ÔÐÙ ÓÙص

More information

ÇÒ Ø ÈÓÛ Ö Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ë Ö Ø Ë Ö Ò Îº Î ÒÓ ½ ÖÚ Ò Æ Ö Ý Ò Ò ¾ ú ËÖ Ò Ø Ò ¾ Ò º È Ò Ù Ê Ò Ò ¾ ½ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Å Ù ØØ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý

ÇÒ Ø ÈÓÛ Ö Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ë Ö Ø Ë Ö Ò Îº Î ÒÓ ½ ÖÚ Ò Æ Ö Ý Ò Ò ¾ ú ËÖ Ò Ø Ò ¾ Ò º È Ò Ù Ê Ò Ò ¾ ½ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Å Ù ØØ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ÇÒ Ø ÈÓÛ Ö Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ë Ö Ø Ë Ö Ò Îº Î ÒÓ ½ ÖÚ Ò Æ Ö Ý Ò Ò ¾ ú ËÖ Ò Ø Ò ¾ Ò º È Ò Ù Ê Ò Ò ¾ ½ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Å Ù ØØ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ñ Ö Å ¼¾½ ÍË º ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò Ò Ò Ö Ò

More information

ÓÖÑ Ð ÓÒ ÔØ Ò ÐÝ Ò Ö Ö ÓØ ÖÛ ØÓ Ò ØÓ ÔÖÓ Ò Ó Ô Ø Á Ë ÓÒ Ö Ò º Ì Ö Ö Ö Ð Ø ÔÔÖÓ ØÓ Ø ÓÚ Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñº ÓÖ Ò Ø Ò Ø ÓÒ ÔØ Ó Ú ÖØÙ Ð ÓÐ Ö Û ÒØÖÓ Ù Ò ÔÖÓ Ö Ñ

ÓÖÑ Ð ÓÒ ÔØ Ò ÐÝ Ò Ö Ö ÓØ ÖÛ ØÓ Ò ØÓ ÔÖÓ Ò Ó Ô Ø Á Ë ÓÒ Ö Ò º Ì Ö Ö Ö Ð Ø ÔÔÖÓ ØÓ Ø ÓÚ Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñº ÓÖ Ò Ø Ò Ø ÓÒ ÔØ Ó Ú ÖØÙ Ð ÓÐ Ö Û ÒØÖÓ Ù Ò ÔÖÓ Ö Ñ Å ß ÓÒ ÔØÙ Ð Ñ Ð Å Ò Ö Ê Ö ÓÐ ½ Ö ËØÙÑÑ ¾ ½ Ë ÓÓÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý Ö ÆØ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÓÐ Ó Ø ÑÔÙ ÈÅ ¼ ÓÐ Ó Ø Å Ð ÒØÖ ÉÄ ¾ Ù ØÖ Ð ÖºÓÐ Ùº Ùº Ù ¾ Ì Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÖÑ Ø Ø Ö Å Ø Ñ Ø Ë ÐÓ ÖØ Ò ØÖº ß ¾ ÖÑ Ø

More information

3D Interaction in Virtual Environment

3D Interaction in Virtual Environment 3D Interaction in Virtual Environment Â Ò Ð Ö Ö ºÑÙÒ ºÞ ÙÐØÝ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø Å ÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÖÒÓ» Þ Ê ÔÙ Ð ØÖ Ø ÀÙÑ Ò¹ ÓÑÔÙØ Ö ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ò Ô ÓÙÐ Ò Ð Ù Ö ØÓ ÒØ Ö Ø Ö ÐÝ Û Ø Ú ÖØÙ Ð Ó Ø º ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ò Ò Ö Ø Ñ

More information

ß ¾ ß ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÙÖ Ò ÔÖÓØÓ Ø ÐÐ Ö ÓÐÐ Ô Û ÐÝ ÔØ ØÓ Ø ÔÖ Ñ ÖÝ Ñ ¹ Ò Ñ ÓÖ Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ò ÖÝ Ò ÑÙÐØ ÔÐ Ø Ö Ý Ø Ñ º º Ä Ö Ò Ö Ø Ðº ¾¼¼ Ò

ß ¾ ß ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÙÖ Ò ÔÖÓØÓ Ø ÐÐ Ö ÓÐÐ Ô Û ÐÝ ÔØ ØÓ Ø ÔÖ Ñ ÖÝ Ñ ¹ Ò Ñ ÓÖ Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ò ÖÝ Ò ÑÙÐØ ÔÐ Ø Ö Ý Ø Ñ º º Ä Ö Ò Ö Ø Ðº ¾¼¼ Ò ÓÐÐ Ô Ò Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó ÅÓÐ ÙÐ Ö ÐÓÙ ÓÖ º º Å Ò Ø Ö Ò Ó ÈÖÓÐ Ø Ò Ç Ð Ø ÓÖ º Ð Ò Èº Ó Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÖÖ ØÖ Ð Å Ò Ø Ñ ÖÒ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ó Ï Ò ØÓÒ ¾ ½ ÖÓ Ö Ò ÊÓ ÆÏ Ï Ò ØÓÒ ¾¼¼½ ¹½ ¼ Ó ØѺ Ûº Ù ËÌÊ Ì Ì ÓÐÐ Ô Ò Ö

More information

ÄÈ ÈÖÓ Ò ÓÖ È Û Ä Ò Ö ÇÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ò Ë ÙÐ Ò Ö Ð Ò À Ò Ð Ë ÓÙØ Á ¹È Ö ÁÑÔ Ö Ð ÓÐÐ º ÄÓÒ ÓÒ ËÏ ¾ ÍÒ Ø Ã Ò ÓѺ ¹Ñ Ð ½½ Ô Öº º ºÙ ØÖ Øº ÙÐ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Û Ø Ô

ÄÈ ÈÖÓ Ò ÓÖ È Û Ä Ò Ö ÇÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ò Ë ÙÐ Ò Ö Ð Ò À Ò Ð Ë ÓÙØ Á ¹È Ö ÁÑÔ Ö Ð ÓÐÐ º ÄÓÒ ÓÒ ËÏ ¾ ÍÒ Ø Ã Ò ÓѺ ¹Ñ Ð ½½ Ô Öº º ºÙ ØÖ Øº ÙÐ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Û Ø Ô ÄÈ ÈÖÓ Ò ÓÖ È Û Ä Ò Ö ÇÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ò Ë ÙÐ Ò Ö Ð Ò À Ò Ð Ë ÓÙØ Á ¹È Ö ÁÑÔ Ö Ð ÓÐÐ º ÄÓÒ ÓÒ ËÏ ¾ ÍÒ Ø Ã Ò ÓѺ ¹Ñ Ð ½½ Ô Öº º ºÙ ØÖ Øº ÙÐ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Û Ø Ô Û Ð Ò Ö Èĵ ÓÔØ Ñ Þ ¹ Ø ÓÒ ÜØ Ò ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ð ÙÐ Ò Ý

More information

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ËØ Ø Ø Ð Ò ÐÝ ÓÖ Ö Ø Ø Ô ÖØ Ù¹ Ð ÖÐÝ ÓÖ ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð Ù Ø ÒÓ¹ Ñ Ð ÈÓ ÓÒ Ò ÑÙÐØ ÒÓÑ Ð Ý ÒÓÛ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÙÒ Ö ØÓÓ Û Ø Û ÐØ Ó Ù Ø Ð Ó Ø¹ Û Ö º

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ËØ Ø Ø Ð Ò ÐÝ ÓÖ Ö Ø Ø Ô ÖØ Ù¹ Ð ÖÐÝ ÓÖ ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð Ù Ø ÒÓ¹ Ñ Ð ÈÓ ÓÒ Ò ÑÙÐØ ÒÓÑ Ð Ý ÒÓÛ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÙÒ Ö ØÓÓ Û Ø Û ÐØ Ó Ù Ø Ð Ó Ø¹ Û Ö º ÇÚ Ö Ô Ö ÓÒ Ò ÓÙÒØ Ø º Ⱥź º ÐØ Ñ ËØ Ø Ø Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ö ÒØÖ ÓÖ Ø Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Ï Ð Ö ÓÖ ÊÓ Ñ Ö ÇÏ ÍÃ Ü ÒÓ ¼½¾¾ ¹ º Ⱥ ÐØ Ñ Ø Ø Ð º Ѻ ºÙ Ë Ñ Ò Ö Ú Ò Ø ÅÊ Ó Ø Ø Ø ÍÒ Ø ÆÓÚ Ñ Ö ½ ¾¼¼¼º ½ ÁÒØÖÓ

More information

R E S E A R C H R E P O R T I D I A P

R E S E A R C H R E P O R T I D I A P R E S E A R C H R E P O R T I D I A P ËÇŹ ÐÙ Ø Ö Ò ÓÖ ÇÒ¹Ð Ò Ö Ù Ú ÓÖ Ð Ø ÓÒ ËØÙ Ý Î Ò ÒØ Ä Ñ Ö Á Á ÈßÊÊ ¼¾¹ ¼ ÂÙÐÝ ¾¼¼¾ Ö Ð ÖÓØ ØÓ ÔÔ Ö Ò ÙÞÞÝ ËÝ Ø Ñ Ò ÃÒÓÛÐ ÓÚ ÖÝ Ëà µ ¾¼¼¾ Ð Ð Å Ó Ð Ð Á Ò Ø Ø Ù Ø Ó

More information

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ö ÔØ Ú ËØ Ø Ø ÁÒ Ö ÒØ Ð ËØ Ø Ø ÀÝÔÓØ Ø Ø Ò ¹ Ô Ú ÐÙ Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÑÔÐ Þ ËÙÑÑ ÖÝ Ä ÖÒ Ò Ó¹ Ø ÖÑ Æ ÙÝ Ò Ì ÌÙ Î Ò ½ Æ ÙÝ Ò ÉÙ Ò Î Ò ¾ ½ ÍÒ Ú

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ö ÔØ Ú ËØ Ø Ø ÁÒ Ö ÒØ Ð ËØ Ø Ø ÀÝÔÓØ Ø Ø Ò ¹ Ô Ú ÐÙ Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÑÔÐ Þ ËÙÑÑ ÖÝ Ä ÖÒ Ò Ó¹ Ø ÖÑ Æ ÙÝ Ò Ì ÌÙ Î Ò ½ Æ ÙÝ Ò ÉÙ Ò Î Ò ¾ ½ ÍÒ Ú Æ ÙÝ Ò Ì ÌÙ Î Ò ½ Æ ÙÝ Ò ÉÙ Ò Î Ò ¾ ½ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò Ò È ÖÑ Ý Ó ÀÓ Å Ò ØÝ ¾ Æ ÙÝ Ò ÌÖ È ÙÓÒ ÀÓ Ô Ø Ð ÂÁ ÔÖÓ Ø ¹ Ù Ù Ø ¾¼½ ÇÙØÐ Ò ½ ¾ Ø ÓÖÝ Ñ ÙÖ Ø Ñ Ø ÓÒ ¹ ÓÒ Ò ÁÒØ ÖÚ Ð ÔÓ ÒØ Ø Ñ Ø ¹ Ò ÒØ ÖÚ Ð Ø Ñ Ø ÁÒØ

More information

THE LJUBLJANA GRAPH. Preprint series, Vol. 40 (2002), 845. Marston Conder Aleksander Malnič. November 19, 2002

THE LJUBLJANA GRAPH. Preprint series, Vol. 40 (2002), 845. Marston Conder Aleksander Malnič. November 19, 2002 University of Ljubljana Institute of Mathematics, Physics and Mechanics Department of Mathematics Jadranska 19, 1000 Ljubljana, Slovenia Preprint series, Vol. 40 (00), 845 THE LJUBLJANA GRAPH Marston Conder

More information

ÜÔÓÒ ÒØ Ð Ò Ø ÔÖÓ Ð Ñ Þ Ø Ò ÐÓ Ò Ù Ø Ð Ò Ö ÓÖ Ò ØÓ ÃÓÖ º Ì ÒØ Ð Ö ÓÒ Û Ý ØÖ Ø ÓÒ Ö Ù ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ø Ø Ø ØÓØ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ø ÙÑ Ó Ø ÓÑÔÐ Ü Ø Ó Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ö Ò

ÜÔÓÒ ÒØ Ð Ò Ø ÔÖÓ Ð Ñ Þ Ø Ò ÐÓ Ò Ù Ø Ð Ò Ö ÓÖ Ò ØÓ ÃÓÖ º Ì ÒØ Ð Ö ÓÒ Û Ý ØÖ Ø ÓÒ Ö Ù ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ø Ø Ø ØÓØ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ø ÙÑ Ó Ø ÓÑÔÐ Ü Ø Ó Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ö Ò ØÖ Ø ÓÒ Û Ø Ò È ÖØ Ð ÙØ ÓÒ ÓÖ Ä Ò Ö ÄÓ È Ô ÃĐÙÒ ÆÓÖÛ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò Ò Ì ÒÓÐÓ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ë Ò Ô Ô ºÒØÒÙºÒÓ ØÖ Øº ØÖ Ø ÓÒ Ò Ù ÜØ Ò Ú ÐÝ Ò ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ ¹ Ò Áµ ÔÐ ÒÒ Ò ÙÑ Ò ÔÖÓ Ð Ñ

More information

ÓÒØ ÒØ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½ ¾ ÈÖ Ð Ñ Ò Ö ¾ ¾º½ Ö Ø ÇÖ Ö ÅÓ Ð ÄÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÇÖ Ö Ò ÃÖ Ô ÅÓ Ð º

ÓÒØ ÒØ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½ ¾ ÈÖ Ð Ñ Ò Ö ¾ ¾º½ Ö Ø ÇÖ Ö ÅÓ Ð ÄÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÇÖ Ö Ò ÃÖ Ô ÅÓ Ð º ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø Ï Ö Û ÍÒ Ú Ö ØÝ ÜÔÓ ÒØ Ë Ñ ÒØ Ò Ò ËÄ ¹Ê ÓÐÙØ ÓÒ ÐÙÐÙ ÓÖ ÅÓ Ð ÄÓ ÈÖÓ Ö Ñ Ä Ò Ò Æ ÙÝ Ò Ò ÙÝ ÒÑ ÑÙÛº ÙºÔÐ ÌÊ ¼½¹¼¾ ¾ µ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼½ Ð Ø Ö Ú Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼ µ ØÖ Ø Ï ÔÖÓÔÓ ÑÓ Ð ÐÓ ÔÖÓ Ö ÑÑ

More information

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ê ÒØ Ö ÙÐØ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÐ ÒÒ Ö ½ Ú Ö Ø Ò¹ Ø Ö Ø ÓÖ Ù Ø Ð ÔÔÐ Ð ØÝ Ó Ø ÔÐ ÒÒ Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ñ ÒÝ Ö Ð ÛÓÖÐ ÔÖÓ Ð Ñ º ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Ø ÔÖ

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ê ÒØ Ö ÙÐØ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÐ ÒÒ Ö ½ Ú Ö Ø Ò¹ Ø Ö Ø ÓÖ Ù Ø Ð ÔÔÐ Ð ØÝ Ó Ø ÔÐ ÒÒ Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ñ ÒÝ Ö Ð ÛÓÖÐ ÔÖÓ Ð Ñ º ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Ø ÔÖ Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó Ë ÌÈÄ Æ ÓÖ ÔÐ ÒÒ Ò Û Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Å ÖÓ ÓÐ ØØ ËØ ÒÓ Å ÖÙ Ò Ð Ö Ó Å Ð Ò Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Å Ø Ñ Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö Ø Ð ËØÙ È ÖÙ Î Î ÒÚ Ø ÐÐ ¼ ½¼¼ È ÖÙ ÁØ ÐÝ ¹Ñ Ð Ñ ÖÓ ÒÓ Ñ Ð Ò ÔÑ ØºÙÒ Ô º Ø Ì Ðº ¹¼ ¹ º

More information

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ì Ñ Ñ Ö Ó Ú Ò Ô ÓÖ Ù Ô µ Ú Ø Ñ Ò Ö Ð ØÙÖ ÓÒ Ø Ö Ó Ø Ô ØØ ÖÒº ÀÓÛ Ú Ö Ò Ú Ù Ð Ò Ñ Ð Ø ÓÛÒ Ø ÒØ Ñ Ö Ò º Ì Ô ØØ ÖÒ Ö ÒÓØ Ø ÖÑ Ò Ò Ø ÐÐݺ Ì Ý

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ì Ñ Ñ Ö Ó Ú Ò Ô ÓÖ Ù Ô µ Ú Ø Ñ Ò Ö Ð ØÙÖ ÓÒ Ø Ö Ó Ø Ô ØØ ÖÒº ÀÓÛ Ú Ö Ò Ú Ù Ð Ò Ñ Ð Ø ÓÛÒ Ø ÒØ Ñ Ö Ò º Ì Ô ØØ ÖÒ Ö ÒÓØ Ø ÖÑ Ò Ò Ø ÐÐݺ Ì Ý Ò Ñ Ð Ó Ø È ØØ ÖÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ú ÐÝÒ Ë Ò Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò ÓÖ Å ÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ù Ù Ø ¾¼¼½ ÂÓ ÒØ ÛÓÖ Û Ø Ì ÓÑ Ï ÒÒ Ö ÍÅ µ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ì Ñ Ñ Ö Ó Ú Ò Ô ÓÖ Ù Ô µ Ú Ø Ñ Ò Ö Ð ØÙÖ ÓÒ Ø Ö Ó Ø Ô ØØ ÖÒº ÀÓÛ

More information

arxiv:astro-ph/ v1 11 Feb 2003

arxiv:astro-ph/ v1 11 Feb 2003 ÓÚ ÖÝ Ó Æ Û Æ Ö Ý ËØ Ö º º Ì Ö Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ À Ò Ö Ý ØÖÓÔ Ý Æ Ë» Ó Ö ËÔ Ð Ø ÒØ Ö Ö Ò ÐØ Å ¾¼ ½ ÍË arxiv:astro-ph/0302206v1 11 Feb 2003 ÓÒÒ Ö Ð Ñ Ðº ºÒ º ÓÚ Ëº Àº ÈÖ Ú Ó Åº À ˺ º Ë Ð Ò Â Ø ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ

More information

Ï Ó ØÖ Ù ÛÓÖÐ Ý Ù Ð Ø Ö Ø ÓÖ Ð Ö Ð Ø Ú ØÓ Û ÆÈ ËÈ ÊË Ó ÓØ Ú ÓÑÔÐ Ø Ø º Å Ö ÌÓÖ ÅÌ Ú Ö Ð Ø Ú Þ Ð ÔÖÓÓ Ø Ø ÓÔØ Ñ Ð ÔÖÓÓ Ý Ø Ñ Ü Ø Ø ÆÈ ËÈ ÊË Ó Ú ÓÑÔÐ Ø

Ï Ó ØÖ Ù ÛÓÖÐ Ý Ù Ð Ø Ö Ø ÓÖ Ð Ö Ð Ø Ú ØÓ Û ÆÈ ËÈ ÊË Ó ÓØ Ú ÓÑÔÐ Ø Ø º Å Ö ÌÓÖ ÅÌ Ú Ö Ð Ø Ú Þ Ð ÔÖÓÓ Ø Ø ÓÔØ Ñ Ð ÔÖÓÓ Ý Ø Ñ Ü Ø Ø ÆÈ ËÈ ÊË Ó Ú ÓÑÔÐ Ø ÇÔØ Ñ Ð ÈÖÓÓ ËÝ Ø Ñ ËÔ Ö Ë Ø À ÖÖÝ Ù ÖÑ ½ ËØ Ú Ö ¾ Ä ÓÖØÓÛ Ø Ö Ú Å Ð Ý ½ ÏÁ ¾ Í Ú Ö ØÝ Ó ËÓ ÖÓÐ Í Ú Ö ØÝ Ó Ó Í Ú Ö ØÝ Ó Ó ÁÅ Ë ØÖ Øº Ï Ü Ø Ö Ð Ø Ú Þ ÛÓÖÐ Û Ö ÆÈ ËÈ ÊË Ó ÓÑÔÐ Ø Ø º Ì Ú Ø Ö Ø Ö Ð Ø Ú Þ ÛÓÖÐ

More information

Ê Ö Ò Ù Ä ÒÙÜ ÓÖ ØÖÓÒÓÑ Ö º º º ½º¾º Ï Ø Ä ÒÙÜ Ä ÒÙÜ ÍÆÁ ¹Ð ÖÒ Ð Ö Ø Ý Ä ÒÙ ÌÓÖÚ Ð º Ä ÒÙÜ ÖÒ Ð Ó Ø Ò ÓÒ Ù Û Ø Ø ÆÍ»Ä ÒÙÜ ÓÔ Ö Ø Ò Ý Ø Ñº Ä ÒÙÜ Ø ÖÒ Ð

Ê Ö Ò Ù Ä ÒÙÜ ÓÖ ØÖÓÒÓÑ Ö º º º ½º¾º Ï Ø Ä ÒÙÜ Ä ÒÙÜ ÍÆÁ ¹Ð ÖÒ Ð Ö Ø Ý Ä ÒÙ ÌÓÖÚ Ð º Ä ÒÙÜ ÖÒ Ð Ó Ø Ò ÓÒ Ù Û Ø Ø ÆÍ»Ä ÒÙÜ ÓÔ Ö Ø Ò Ý Ø Ñº Ä ÒÙÜ Ø ÖÒ Ð Ä ÒÙÜ ÓÖ ØÖÓÒÓÑ Ö Ô Ý Ø Ò Ò Ò Ö Ê Ö Ò Ù ÓÖ È ØÖÓÚ ÅÓÑ Ð Ú ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ Ò Æ Ç ÙÐ Ö Ò ÑÝ Ó Ë Ò ¹½ ËÓ Ô ØÖÓÚ ØÖÓº º Ñ Ú ØÖÓº º ËÙ Ñ ØØ ½ º½¼º¾¼½ ÔØ ¼¾º½¾º¾¼½ µ ØÖ Øº Ì ÓÒ Ö Ò Ø Ð ½ ÙÑÑ ÖÝ Ó Ö Ö Ò Ù

More information

Æ ÛØÓÒ³ Å Ø Ó ÐÓ Ì ÓÖÝ Ò ËÓÑ Ø Ò ÓÙ ÈÖÓ ÐÝ Ò³Ø ÃÒÓÛ ÓÙØ Ú º ÓÜ Ñ Ö Ø ÓÐÐ

Æ ÛØÓÒ³ Å Ø Ó ÐÓ Ì ÓÖÝ Ò ËÓÑ Ø Ò ÓÙ ÈÖÓ ÐÝ Ò³Ø ÃÒÓÛ ÓÙØ Ú º ÓÜ Ñ Ö Ø ÓÐÐ Æ ÛØÓÒ³ Å Ø Ó ÐÓ Ì ÓÖÝ Ò ËÓÑ Ø Ò ÓÙ ÈÖÓ ÐÝ Ò³Ø ÃÒÓÛ ÓÙØ Ú º ÓÜ Ñ Ö Ø ÓÐÐ Ê Ö Ò ÃÐ Ò Ä ØÙÖ ÓÒ Ø ÁÓ ÖÓÒ Ì Ù Ò Ö ½ ËÑ Ð ÇÒ Ø Æ ÒÝ Ó Ð ÓÖ Ø Ñ Ò ÐÝ ÙÐк ÅË ½ ÅÅÙÐÐ Ò Ñ Ð Ó Ö Ø ÓÒ Ð Ñ Ô Ò Ø Ö Ø Ú ÖÓÓع Ò Ò Ð

More information

ÇÙØÐ Ò ½ ¾ ØÖ ÙØ ÓÒ ² Ì Ò ÐÝ Ó Ö ÕÙ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø χ ¾ ËØ Ø Ø ÐÙÐ Ø Ò Ô Ú ÐÙ Ò ³ Ü Ø Ø Ø Ì ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ð Ú º Ø Ñ Ô ÓÔغµ È Ö ÓÒ Ò ËÔ ÖÑ Ò ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ù Ò

ÇÙØÐ Ò ½ ¾ ØÖ ÙØ ÓÒ ² Ì Ò ÐÝ Ó Ö ÕÙ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø χ ¾ ËØ Ø Ø ÐÙÐ Ø Ò Ô Ú ÐÙ Ò ³ Ü Ø Ø Ø Ì ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ð Ú º Ø Ñ Ô ÓÔغµ È Ö ÓÒ Ò ËÔ ÖÑ Ò ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ù Ò Æ ÙÝ Ò Ì ÌÙ Î Ò ½ Æ ÙÝ Ò ÉÙ Ò Î Ò ¾ ½ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò Ò È ÖÑ Ý Ó ÀÓ Å Ò ØÝ ¾ Æ ÙÝ Ò ÌÖ È ÙÓÒ ÀÓ Ô Ø Ð ÂÁ ÔÖÓ Ø ¹ Ù Ù Ø ¾¼½ ÇÙØÐ Ò ½ ¾ ØÖ ÙØ ÓÒ ² Ì Ò ÐÝ Ó Ö ÕÙ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø χ ¾ ËØ Ø Ø ÐÙÐ Ø Ò Ô Ú ÐÙ Ò

More information

½µ ÓÖ È µ Ô ÛÒ Ò Ò Ø Ò Ó ÔÖÓ È ÓÖ ÓÙÖÖ Ò Ó ÙÖÖ ÒØÐÝ Ò Ø Ø Ô ¾µ ÒÓØ Ý È µ ÔÖÓ Ù Ð Ø Ò Ö Ø Ø Û ÒÓØ Û Ø ÓÒ È µ Û Û ÐÐ Ô ÛÒ Ò Ò Ø Ò Ó È Ø Ñ Ò Û ÔÖÓ Ù µ ÑÓ

½µ ÓÖ È µ Ô ÛÒ Ò Ò Ø Ò Ó ÔÖÓ È ÓÖ ÓÙÖÖ Ò Ó ÙÖÖ ÒØÐÝ Ò Ø Ø Ô ¾µ ÒÓØ Ý È µ ÔÖÓ Ù Ð Ø Ò Ö Ø Ø Û ÒÓØ Û Ø ÓÒ È µ Û Û ÐÐ Ô ÛÒ Ò Ò Ø Ò Ó È Ø Ñ Ò Û ÔÖÓ Ù µ ÑÓ ËØ Ø ¹ Ò Ú Òع Ê Ø Ú ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ò Ë Ö Ø Ô Æ Ù ½ ÒØÓÒÝ ÊÓÛ ØÖÓÒ ¾ Ò ÒÐÙ Ú ØØ ÖÓ ½ ½ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë ÒÞ ÐгÁÒ ÓÖÑ Þ ÓÒ ÍÒ Ú Ö Ø ÓÐÓ Ò È ÞÞ ÈÓÖØ Ëº ÓÒ ØÓ Á¹ ¼½¾ ÓÐÓ Ò ÁØ Ðݺ ¹Ñ Ð Ù Þ Ú ØØ Ö ºÙÒ Óº Ø ¾ Å ÖÓ Ó

More information

ÇÒ Ó Ø ØÓÓÐ Ù Ò ÖÝÔØÓ Ö Ô ÔÖÓØÓÓÐ ÒÖÝÔØ ÓÒ Ø Ø Ø Ù Ó Ý ØÓ ÓÒ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ù Û Ý Ø Ø Ø Ø Ò ÓÒÐÝ ÙÒ Ö ØÓÓ Ý Û Ó ÒÓÛ Ø ÖÝÔØ ÓÒ Ýº ÓÖ Ø ÒÖÝÔØ ÓÒ ØÓ «Ø Ú

ÇÒ Ó Ø ØÓÓÐ Ù Ò ÖÝÔØÓ Ö Ô ÔÖÓØÓÓÐ ÒÖÝÔØ ÓÒ Ø Ø Ø Ù Ó Ý ØÓ ÓÒ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ù Û Ý Ø Ø Ø Ø Ò ÓÒÐÝ ÙÒ Ö ØÓÓ Ý Û Ó ÒÓÛ Ø ÖÝÔØ ÓÒ Ýº ÓÖ Ø ÒÖÝÔØ ÓÒ ØÓ «Ø Ú Ê Ð Ø ÓÒ ØÛ Ò ÓÖÑ Ð Ò Ë Ñ ¹ ÓÖÑ Ð ËÔ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ ËØÙ Ý Þ Ó Æ ÐÐÝ Þ Ó ÓÚ º ÔÑ ØºÙÒ Øº Ø Æ ÓÐÓ ÒØÓÒ Ó Ò ÓÐÓ ÓÚ º ÔÑ ØºÙÒ Øº Ø Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ì Ñ Ó Ø Ô Ô Ö ØÓ ÒÚ Ø Ø Ø Ö Ð Ø ÓÒ ØÛ Ò ÓÖÑ Ð Ò Ñ ¹ ÓÖÑ Ð

More information

ÓÒØ ÒØ ¾

ÓÒØ ÒØ ¾ ÉÙ Ø ÓÒ Ì È Ð ÐÔ Ð ÓÙÖØ ÒÒÙ Ð À Ë ÓÓÐ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ÓÒØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒ ÝÐÚ Ò Å Ö ¾¼¼½ ÓÒØ ÒØ ¾ È ÖØ Á ÉÙ Ø ÓÒ ½ ¹ Ï Ò Ø ÒÙÑ Ö ¾ ÑÙÐØ ÔÐ Ý Ø ÔÖÓ ÙØ ¾ ¾ º ÆÓØ Ø Ø Ø Ö Ø ÓÙÖ Ø Ö Ø Ñ Ø Ð Ø ÓÙÖ Ø ¾ Ò ¾ µº

More information

Ö Ø Ö Þ ÓÖ Ò ÐÝ ÓÑÔÐ Ü Ò ÝÒ Ñ Ñ Ò ÒØÐÝ ØÖ ÙØ Ò ÒØ ÖÓÔÓÑÓÖÔ Ò Ø Ö ÔÖÓÔ ÖØ º ÐØ ÓÙ Ø Ù Ó ÑÙÐØ ÒØ Ý Ø Ñ Ò ÒÓØ Ò Û Ô ÐÐÝ Ø Ø Ò ÓØ Ø ÓÒ Ð Ú Ð Ø ÔÔÖÓ Ò ÑÔ Ö

Ö Ø Ö Þ ÓÖ Ò ÐÝ ÓÑÔÐ Ü Ò ÝÒ Ñ Ñ Ò ÒØÐÝ ØÖ ÙØ Ò ÒØ ÖÓÔÓÑÓÖÔ Ò Ø Ö ÔÖÓÔ ÖØ º ÐØ ÓÙ Ø Ù Ó ÑÙÐØ ÒØ Ý Ø Ñ Ò ÒÓØ Ò Û Ô ÐÐÝ Ø Ø Ò ÓØ Ø ÓÒ Ð Ú Ð Ø ÔÔÖÓ Ò ÑÔ Ö ÇÒ Ø ÄÓ Ð Ô Ø Ó Ö ÙÑ Òع Æ ÓØ Ø ÓÒ ÑÓÒ ÒØ ÄÙ Ö ØÓ È ÙÐÓ ÆÓÚ Ò ÂÓ Æ Ú Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö Ó Å Ò Ó Ö ÈÇÊÌÍ Ä Ð Ö ØÓ Ö Ý º ºÙÑ Ò ÓºÔØ ßÔ ÓÒ Ò Ú Ð ºÙÑ Ò ÓºÔØ ØÖ Ø Ì Ù Ó ÒØ Ò Ð ØÖÓÒ ÓÑÑ Ö µ ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ

More information

Ä Ü¹ÇÔØ Ñ Ð ÇÒ¹Ä Ò ÅÙÐØ Ð Ë ÙÐ Ò Û Ø À Ö Ð Ò ÖÙ À Ò È ÖÖ Ë Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò Ò Ø ÓÓÖ Ò Ø Ë Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Úº Ó ÁÐÐ ÒÓ ÍÖ Ò ÁÄ ½ ¼½

Ä Ü¹ÇÔØ Ñ Ð ÇÒ¹Ä Ò ÅÙÐØ Ð Ë ÙÐ Ò Û Ø À Ö Ð Ò ÖÙ À Ò È ÖÖ Ë Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò Ò Ø ÓÓÖ Ò Ø Ë Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Úº Ó ÁÐÐ ÒÓ ÍÖ Ò ÁÄ ½ ¼½ Ä Ü¹ÇÔØ Ñ Ð ÇÒ¹Ä Ò ÅÙÐØ Ð Ë ÙÐ Ò Û Ø À Ö Ð Ò ÖÙ À Ò È ÖÖ Ë Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò Ò Ø ÓÓÖ Ò Ø Ë Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Úº Ó ÁÐÐ ÒÓ ÍÖ Ò ÁÄ ½ ¼½ Ñ Ð ¹ Ô¹ Ö Ù Ùº Ù ÂÙÒ ¾¼¼¼ ØÖ Ø ÇÒ¹Ð Ò ÙÐ Ò Ó ÙÒ Ø¹Ð

More information

Ò Û ÑÓÒ ØÖ Ø ÒÝ ÓØ Ö Ö Ð Ø ÓÒ Ô ÓÒ Ø ÒØ Û Ø Ø ÇÙÖ Ñ Ò Ö ÙÐØ Ø Ø Ø ÒÓÛÒ ÑÔÐ Ø ÓÒ Ö Ø ÓÒÐÝ ÓÒ ØÓ ÓÐ Ò Ú ÖÝ Ö Ð Ø Ú Þ ÛÓÖÐ º Ì Ø Û ÑÓÒ ØÖ Ø Ò ÓÖ Ð Ö Ð Þ

Ò Û ÑÓÒ ØÖ Ø ÒÝ ÓØ Ö Ö Ð Ø ÓÒ Ô ÓÒ Ø ÒØ Û Ø Ø ÇÙÖ Ñ Ò Ö ÙÐØ Ø Ø Ø ÒÓÛÒ ÑÔÐ Ø ÓÒ Ö Ø ÓÒÐÝ ÓÒ ØÓ ÓÐ Ò Ú ÖÝ Ö Ð Ø Ú Þ ÛÓÖÐ º Ì Ø Û ÑÓÒ ØÖ Ø Ò ÓÖ Ð Ö Ð Þ Ë Ô Ö Ð ØÝ Ò ÇÒ ¹Û Ý ÙÒØ ÓÒ Ä Ò ÓÖØÒÓÛ ÂÓ Ò ÊÓ Ö Ý ÂÙÐÝ ¾½ ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ï ØØÐ ÐÐ Ö Ð Ø Ú Þ ÕÙ Ø ÓÒ Ó Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ô ØÛ Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ú ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ È ÆÈ È ÍÈ È ÆÈ ÓÆÈ ÐÐ Ó ÒØ Ô Ö Ó ÆÈ Ø Ö È¹ Ô Ö Ð º ÐÐ Ó ÒØ Ô Ö

More information

Ø Ð ÙÒØÓÖ Ý Ð ÑÓÒ Á ÓÒ Ä Ö Ù Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ð ÔÔÖÓÜ Ñ Ð Ñ Ô Ó Ò Û Ø Ø ÃÐ Ð ÑÓÖÔ Ñ º Ì Ù Ø Ø ÓÖÝ Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÓÑ Ø ÃÐ Ð Ø ÓÖÝ Ä Ö Á Ò Ø Ð ÙÒØÓÖ Ý Ð Ö

Ø Ð ÙÒØÓÖ Ý Ð ÑÓÒ Á ÓÒ Ä Ö Ù Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ð ÔÔÖÓÜ Ñ Ð Ñ Ô Ó Ò Û Ø Ø ÃÐ Ð ÑÓÖÔ Ñ º Ì Ù Ø Ø ÓÖÝ Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÓÑ Ø ÃÐ Ð Ø ÓÖÝ Ä Ö Á Ò Ø Ð ÙÒØÓÖ Ý Ð Ö ÅÇÆ ÇÊ ÇÅ ÁÆË Æ ÇÌÀ Ê Ì ÇÊÁ Ë Ä Ë ÈÍÄÌÊ Æ ÆÆ ÌÇ Á Ø ØÓ Ø Ñ ÑÓÖÝ Ó ÁÚ Ò Ê Ú Ð ØÖ Øº Ñ ÐÐ ÑÓ Ø ÓÒ Ó Î Ö ³ Ò Ø ÓÒ Ó ÓÒØ ÒÙ¹ ÓÙ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÐÐÓÛ ÓÖ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø Ø ÓÖÝ Ó ÓÒØ ÒÙÓÙ ÓÑ Ò ÓÒØ ÒÙÓÙ ÈÇ µ

More information

Ë Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ø ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÀÙÑ Ò Ä Ñ ÌÖ ØÓÖ Å Ö ÈÓÑÔÐÙÒ ½ Ò Å Âº Å Ø Ö ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼¼ à РËØÖ Ø ÌÓÖÓÒØÓ ÇÒØ Ö Ó

Ë Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ø ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÀÙÑ Ò Ä Ñ ÌÖ ØÓÖ Å Ö ÈÓÑÔÐÙÒ ½ Ò Å Âº Å Ø Ö ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼¼ à РËØÖ Ø ÌÓÖÓÒØÓ ÇÒØ Ö Ó Ì ØÐ Ë Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ø ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÀÙÑ Ò Ä Ñ ÌÖ ØÓÖ ÙØ ÓÖ Å Ö ÈÓÑÔÐÙÒ Ò Å Âº Å Ø Ö ÊÙÒÒ Ò Ë Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ÙØ ÓÖ Å Ö ÈÓÑÔÐÙÒ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼¼ à РËØÖ Ø ÌÓÖÓÒØÓ

More information

dis.08 dis.09 dis.10 dis.11

dis.08 dis.09 dis.10 dis.11 Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó ØÖÓÒÓÑÝ Ò ØÖÓÔ Ý Ñ ÒÙ Ö ÔØ ÒÓº Ä Ì ÒÖÝ ¾¼¼ ¼½ºØ Ü ÔÖ ÒØ ÓÒ Å Ý ¾ ¾¼¼ ½ µ Ö Ø Ä Ø ÖÓÑ Ö Å ØØ Ö ÖÝÓÒ Ò ÆÓÒ¹ ÖÝÓÒ µ Ê Ö ÓÒÒ À ÒÖÝ À ÒÖÝ º ÊÓÛÐ Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò ØÖÓÒÓÑÝ Ì ÂÓ Ò ÀÓÔ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ

More information

Ä ÓÖ ØÓ Ö ÓÖ Ð Ê Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ ÍÅÊ ¼¼ ¹ ÍÒ Ú Ö Ø ÓÖ ÙÜ Á ½ ÓÙÖ Ð Ä Ö Ø ÓÒ ¼ Ì Ð Ò Ü Ö Ò Ê Ö Ê ÔÓÖØ Êʹ½ ¼ ¹¼ Ò Æ ÒØ Ò ÙÖ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ò Ø Û Ò Ð Ó ÓÙÑ ÒØ Ñ Ý Ø ÔÖÓ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ó Ý Â ÕÙ ¹ÇÐ Ú

More information

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÒÓÑ ÈÓÖØ Ð Û ¹ ÒØ Ö Ø Ú ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÔÐ Ø ÓÖÑ ÓÖ Ø Ò Ð¹ Ý Ò Ñ Ò Ò Ó ÒÓÑ Ø º Ï Ñ ØÓ ÒØ Ö Ø Ø ÔÖ Ñ ÖÝ ÒÓÑ Ø ÙÒØ ÓÒ Ð ÒÓÛÐ Ò Ò ÐÝØ Ð ØÓÓÐ Û

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÒÓÑ ÈÓÖØ Ð Û ¹ ÒØ Ö Ø Ú ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÔÐ Ø ÓÖÑ ÓÖ Ø Ò Ð¹ Ý Ò Ñ Ò Ò Ó ÒÓÑ Ø º Ï Ñ ØÓ ÒØ Ö Ø Ø ÔÖ Ñ ÖÝ ÒÓÑ Ø ÙÒØ ÓÒ Ð ÒÓÛÐ Ò Ò ÐÝØ Ð ØÓÓÐ Û ÓÒØ ÒØ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ¾ ¾ ËØ ÖØ Ý ÓÒ ØÖÙØ Ò Ò Ð Ø ¾ ¾º½ Í Ò ÔÖ Ò Ò Ð Ø µ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ Ë Ö ÓÖ Ò Ó ÒØ Ö Ø Ù Ò ÒØÖ Þ ÝÑ ÓÐ ÓÖ Ö ÔØ ÓÒº ¾º È Ø Ð Ø Ó Ò Ò Ø ÓÜ ÔÖÓÚ º º º º

More information

ÇÙØÐ Ò

ÇÙØÐ Ò ÀÓÛ ÑÙ ÒØ Ö Ò Ö Ø ÓÒ Ð Ö Ö Ò Ó Ø ÍºËº Ó Ð ÙÖ ØÝ Ý Ø Ñ Ö ÐÐÝ ÔÖÓÚ ½ ½ Ê ¹ Á ÈÖ Ù Å Ý ¾¼½½ ÇÙØÐ Ò ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ÓÒÓÑ Ó Ø Ö ÒØ Ò Ö Ø ÓÒ Ö ÒØÐÝ Ä Ñ Ø Ð ØÝ ØÓ Ò ÙÖ Ü¹ ÒØ Ú ¹ ¹Ú ÓØ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Ý¹ ¹ÝÓÙ¹ Ó Ô Ò ÓÒ

More information

Fibonacci Overview. 1 Motivation. 2 Preliminary Ideas. 2.1 Common Definitions. 2.2 Fibonacci Numbers Defined

Fibonacci Overview. 1 Motivation. 2 Preliminary Ideas. 2.1 Common Definitions. 2.2 Fibonacci Numbers Defined Fibonacci Overview ÐÐ ÏÙÖØÞ 1 Motivation ÓÒ Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò ËÙÔÔÓ Ò ÛÐݹ ÓÖÒ Ô Ö Ó Ö Ø ÓÒ Ñ Ð ÓÒ Ñ Ð Ö ÔÙØ Ò Ð º Ì Ö Ø Ö Ð ØÓ Ñ Ø Ø Ø Ó ÓÒ ÑÓÒØ Ò Ø Ý Ú ÖØ ØÓ Ñ Ð ¹ Ñ Ð Ô Ö Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÑÓÒØ º ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ØÛÓ

More information

Ò Ø ÓÒ ÃÒÓØ ÃÒÓØ Ò Ê Ñ Ø Ö ÑÓÚ Ö ÒØ Ð Ñ Ò Ó Ë ½ ÒØÓ Ê Ö ÐÐ ÒÓØ º Ì ØÛÓ ÒÓØ Ã ½ Ò Ã ¾ Ö Ö Ö ØÓ Ø Ñ ÓÒ Ò ÑÓÚ ÒØÓ Ø ÓØ Ö º º Ø Ö Ö ÒØ Ð µ Ñ ÐÝ Ó ÒÓØ Ô Ö

Ò Ø ÓÒ ÃÒÓØ ÃÒÓØ Ò Ê Ñ Ø Ö ÑÓÚ Ö ÒØ Ð Ñ Ò Ó Ë ½ ÒØÓ Ê Ö ÐÐ ÒÓØ º Ì ØÛÓ ÒÓØ Ã ½ Ò Ã ¾ Ö Ö Ö ØÓ Ø Ñ ÓÒ Ò ÑÓÚ ÒØÓ Ø ÓØ Ö º º Ø Ö Ö ÒØ Ð µ Ñ ÐÝ Ó ÒÓØ Ô Ö ÃÒÓØ ÒÚ Ö ÒØ ÐÓÛ Ñ Ò ÓÒ Ð ØÓÔÓÐÓ Ý Ò ÓÑ Ò ØÓÖ Ð Ö Ê ÒÝ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Å Ø Ñ Ø Ù Ô Ø ÂÙÒ ½ ¾¼¼ Ò Ø ÓÒ ÃÒÓØ ÃÒÓØ Ò Ê Ñ Ø Ö ÑÓÚ Ö ÒØ Ð Ñ Ò Ó Ë ½ ÒØÓ Ê Ö ÐÐ ÒÓØ º Ì ØÛÓ ÒÓØ Ã ½ Ò Ã ¾ Ö Ö Ö ØÓ Ø Ñ ÓÒ Ò ÑÓÚ ÒØÓ

More information

¾ Æ Ú Ý Æ Ú Ý ÑÓØ Ú Ø ÓÐÐÓÛ º Ï Ò Ð Ý Ò Ò Ò Ø Ò Ü½ ܾ Ü Ò Û Ó Ð Ý ÙÒ ÒÓÛÒ Ð Ø ÓÒ ÖÖÓÖ Û ÐÐ Ñ Ò Ñ Þ Ý Ð Ø Ò Ö Ñ Ü Ý È Ý µµ ½µ Ø Ð Ø Ø ÑÓ Ø ÔÖÓ Ð Ú Ò º

¾ Æ Ú Ý Æ Ú Ý ÑÓØ Ú Ø ÓÐÐÓÛ º Ï Ò Ð Ý Ò Ò Ò Ø Ò Ü½ ܾ Ü Ò Û Ó Ð Ý ÙÒ ÒÓÛÒ Ð Ø ÓÒ ÖÖÓÖ Û ÐÐ Ñ Ò Ñ Þ Ý Ð Ø Ò Ö Ñ Ü Ý È Ý µµ ½µ Ø Ð Ø Ø ÑÓ Ø ÔÖÓ Ð Ú Ò º ÁÒ ÈÖÓ Ò Ó Ø ÓÙÖØ ÒØ Ù ØÖ Ð Ò ÂÓ ÒØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ð Ñ Ö ¾¼¼½ ÖÐ Ò ËÔÖ Ò Ö ÔÔ ¹ º Ò Ø Ð Ñ Ò Ø ÓÒ Ö Ø Ö ÓÖ Ä ÞÝ Ý Ò ÊÙÐ Ó«Ö Ý Áº Ï Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò Ò Å Ø Ñ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ÐÓÒ Î º ¾½ Û Òº Ùº Ù ØÖ

More information

Ë ¼ Ë Ò Ð Ü Ñ Ò Ø ÓÒ ÈÊÁÄ ¾¼¼ ÉÙ Ø ÓÒ ½º Ë ÓÖØ Ò Û Ö Ñ Ö È ÖØ µ Ñ Ö ÖÐ Ì ÓÖ ÐÓÛ Ô Ò Ò ÓÒ Û Ø Ö Ø Ø Ø Ñ ÒØ ÌÖÙ ÓÖ Ð ½º Ì» Ú ÓÒ ÓÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò Ò ÓÓ ØÓ Û

Ë ¼ Ë Ò Ð Ü Ñ Ò Ø ÓÒ ÈÊÁÄ ¾¼¼ ÉÙ Ø ÓÒ ½º Ë ÓÖØ Ò Û Ö Ñ Ö È ÖØ µ Ñ Ö ÖÐ Ì ÓÖ ÐÓÛ Ô Ò Ò ÓÒ Û Ø Ö Ø Ø Ø Ñ ÒØ ÌÖÙ ÓÖ Ð ½º Ì» Ú ÓÒ ÓÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò Ò ÓÓ ØÓ Û ÈÄ Ë À Æ ÁÆ ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ç ÌÇÊÇÆÌÇ Ì ÅÁËËÁËË Í ÈÊÁÄ ÅÁÆ ÌÁÇÆË ¾¼¼ Ë ¼ À½ Å Ù ÑÔÙ ÙÖ Ø ÓÒ ÓÙÖ ÈÄ Ë À Æ ÁÆ Ü Ñ Ò Ø ÓÒ ÌÛÓ ÓÙ Ð ½ ¾ ½½ Ø º ÒÓÒ¹ÔÖÓ Ö ÑÑ Ð ÐÙÐ ØÓÖº ËØÙ ÒØ ÆÙÑ Ö Ä Ø Æ Ñ Ö Ø Æ Ñ Ä ØÙÖ Ë Ø ÓÒ Ä

More information

The Enigma machine. 1 Expert teams 25 mins. 2 Mixing the teams 30 mins. 3 Coding and decoding messages 1 period

The Enigma machine. 1 Expert teams 25 mins. 2 Mixing the teams 30 mins. 3 Coding and decoding messages 1 period The Enigma machine ¼ The Enigma machine Time frame 2 periods Prerequisites : Å Ò ÖÝÔØÓ Ö Ô Ø Ò ÕÙ Objectives : ÓÚ Ö Ø ÛÓÖ Ò Ó Ø Ò Ñ Ñ Ò º ÓÙÒØ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÔÓ Ð Ø Ó Ö Ý Ø Ñ Ò º Materials : 6 ÓÔ Ó Ø Øº 6 3

More information

Ê ÓÚ Ö Ò ÅÓ Ð ÖÓÑ Ë ÒÒ Ø ÌÓÑ È Ð Î Ð Ú ÀÐ Ú Ò Ð Î Ö Ô Ð ÑÔº Ð ºÚÙØºÞ ÌÓÑ È Ð Ò Î Ð Ú ÀÐ Ú Ò Ò Ð Î Ö º Ê ÓÚ Ö Ò ÅÓ Ð ÖÓÑ Ë ÒÒ Ø º ÁÒ ÈÖÓº Î Ð ØÖÓÒ ÁÑ Ò Ò Ø Î Ù Ð ÖØ º Ð Ø ÞÙÖ ĐÓÖ ÖÙÒ Ò ¹ Û Ò Ø Ö ÁÒ ÓÖÑ

More information

Ì Ó Ø Ú Ó ÓÙÖ ØÖ Ò Ð ÓÒØÖÓÐÐ Ö Ú ÙÐ Ö Ð Ý Ñ Ò Ñ Þ Ø ÓÒº Ì ÓÒÐÝ ÓÒ Ó Ú Ö Ð Ó Ø Ú Ó Ö Ð¹Ð ØÖ Ò Ð ÓÒØÖÓÐÐ Ö º ÇØ Ö ÒÐÙ º º ØÝ Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ð Ô Ø Ò ÓÔØ Ñ

Ì Ó Ø Ú Ó ÓÙÖ ØÖ Ò Ð ÓÒØÖÓÐÐ Ö Ú ÙÐ Ö Ð Ý Ñ Ò Ñ Þ Ø ÓÒº Ì ÓÒÐÝ ÓÒ Ó Ú Ö Ð Ó Ø Ú Ó Ö Ð¹Ð ØÖ Ò Ð ÓÒØÖÓÐÐ Ö º ÇØ Ö ÒÐÙ º º ØÝ Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ð Ô Ø Ò ÓÔØ Ñ Ê Ò ÓÖ Ñ ÒØ Ä ÖÒ Ò Ò Æ ÙÖÓ ÙÞÞÝ ÌÖ Ë Ò Ð ÓÒØÖÓÐ ÐÐ Ò Ñ ½ À Ð Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ó ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ø ÓÒ Ò Ò Ö Ò ÈºÇº ÓÜ ¾½¼¼ Áƹ¼¾¼½ ÀÍÌ ÒÐ Ò ÐÐ º Ò Ñ Ùغ ÙÖÓÔ Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÇÔ Ö Ø ÓÒ Ð Ê Ö ÎÓÐÙÑ

More information

ÓÒØ ÒØ ½ ÇÚ ÖÚ Û ½ ¾ Ö Ø ØÙÖ Ð Ö ÔØ ÓÒ ½ ¾º½ Ê Ø Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÌÝÔ º º

ÓÒØ ÒØ ½ ÇÚ ÖÚ Û ½ ¾ Ö Ø ØÙÖ Ð Ö ÔØ ÓÒ ½ ¾º½ Ê Ø Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÌÝÔ º º ÖÓÒ ËÑ Ø Â Ñ ÙÖÖ ÐÐ ÊÓ ÖØ Å ÓÒ Ð Æ ÓÐ Æ Ø ÖÓØ ÐÐ Ó Ö ÓÙ ÙÖ Ö ËØ Ô Ò Ïº Ã Ð Ö Ã Ø ÖÝÒ Ëº Åà ÒÐ Ý ÇØÓ Ö ½¼ ¾¼¼ ¹ Î Ö ÓÒ º¼ Ì Ê ÔÓÖØ Ìʹ¼ ¹¾¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø Ù Ø Ò Ì ÓÙÑ ÒØ Ô Ø

More information

Ë Ø Ó ÒÙÑ Ö Ò Ø Ö Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÁÒ Ø ÓÙÖ Û Û ÐÐ ÒØ Ö Ø Ò Ø Ó ÒÙÑ Ö º ÁÒ ÓÑÔÙØ Ö Ò Û Ö ÓÒ ÖÒ Ý Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÓÛ Ó Û Ú Ù Ø Ø ÓÙÖ ÔÓ Ð Ì Û Ý ÒÙÑ Ö Ø ÓÒ Ý Ø Ñ

Ë Ø Ó ÒÙÑ Ö Ò Ø Ö Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÁÒ Ø ÓÙÖ Û Û ÐÐ ÒØ Ö Ø Ò Ø Ó ÒÙÑ Ö º ÁÒ ÓÑÔÙØ Ö Ò Û Ö ÓÒ ÖÒ Ý Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÓÛ Ó Û Ú Ù Ø Ø ÓÙÖ ÔÓ Ð Ì Û Ý ÒÙÑ Ö Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ð ØÝ ÄÓ Ò ÆÙÑ Ö Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ Ñ Ð ÖÐ Ö Ô ÖØ Ñ ÒØ Å Ø Ñ Ø ÕÙ ÍÒ Ú Ö Ø Ä ÆÌ ¾¼½ ¹ Å Ö ÐÐ ÆÓÚ Ñ Ö ¾ ¹ Ñ Ö ¾ Ë Ø Ó ÒÙÑ Ö Ò Ø Ö Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÁÒ Ø ÓÙÖ Û Û ÐÐ ÒØ Ö Ø Ò Ø Ó ÒÙÑ Ö º ÁÒ ÓÑÔÙØ Ö Ò Û Ö ÓÒ ÖÒ Ý Ø ÕÙ

More information

Chapter 9. Trapezoidal Maps. 9.1 The Trapezoidal Map

Chapter 9. Trapezoidal Maps. 9.1 The Trapezoidal Map Chapter 9 Trapezoidal Maps ÁÒ Ø Ø ÓÒ Û Û ÐÐ ÒÓØ Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ö Ò ÓÑ Þ ÒÖ Ñ ÒØ Ð ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ò Ø ØÖ Ø ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ô Ö Ñ ÛÓÖ º Ø Ø Ñ Ø Ñ Ø Û ÐÐ Ú Ù Ò Æ ÒØ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÓÐÚ Ò Ø Ò Ö Ð ÔÖÓ Ð Ñ Ó ÔÓ ÒØ ÐÓ Ø ÓÒ

More information

ÔØ Ö ¾ ÙÞÞÝ ÐØ Ö ÓÖ ÆÓ Ê ÙØ ÓÒ Ò ÁÑ ÀÓÒ Ã ÙÒ ÃÛ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï Ò ÓÖ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò ¼½ ËÙÒ Ø Ú ÒÙ Ï Ò ÓÖ ÇÒØ Ö Ó Ò Æ È Ñ Ð ÃÛ Ò½Ù

ÔØ Ö ¾ ÙÞÞÝ ÐØ Ö ÓÖ ÆÓ Ê ÙØ ÓÒ Ò ÁÑ ÀÓÒ Ã ÙÒ ÃÛ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï Ò ÓÖ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò ¼½ ËÙÒ Ø Ú ÒÙ Ï Ò ÓÖ ÇÒØ Ö Ó Ò Æ È Ñ Ð ÃÛ Ò½Ù ÔØ Ö ¾ ÙÞÞÝ ÐØ Ö ÓÖ ÆÓ ÊÙØ ÓÒ Ò ÁÑ ÀÓÒ Ã ÙÒ ÃÛ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï Ò ÓÖ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖÐ Ò ÓÑÔÙØ Ö ÒÒÖ Ò ¼½ ËÙÒ Ø Ú ÒÙ Ï Ò ÓÖ ÇÒØ Ö Ó Ò Æ È ÑÐ ÃÛ Ò½ÙÛ Ò ÓÖº ËÙÑÑ Öݺ ÁÒ Ø ÔØ Ö Ú Ò ÙÞÞÝ ÐØ Ö ÓÖ ÒÓ ÖÙØ ÓÒ Ò

More information

ÇÙØÐ Ò È Ý Ð ÓÒ Ø ÓÒ Ò ÓÙ Æ ÙÐ ÄÓÛ¹ Ò ØÝ Ð Ñ Ø À ¹ Ò ØÝ Ð Ñ Ø Ü ÑÔÐ ÜØ ÒØ ÓÒ ØÓÛ Ö ÐÑ Ö Ö Ñ ÒØ Ò

ÇÙØÐ Ò È Ý Ð ÓÒ Ø ÓÒ Ò ÓÙ Æ ÙÐ ÄÓÛ¹ Ò ØÝ Ð Ñ Ø À ¹ Ò ØÝ Ð Ñ Ø Ü ÑÔÐ ÜØ ÒØ ÓÒ ØÓÛ Ö ÐÑ Ö Ö Ñ ÒØ Ò ÜØ ÒØ ÓÒ Ò Æ ÙÐ Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ò Å ÖÓÕÙ Ö Ë Ø Ò È Ö Þ Åº Ã Ø Ö Ò ÐÙÒ ÐÐ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÇÜ ÓÖ ØÖÓÔ Ý ÆÓÚ Ñ Ö ¾ ¾¼¼ ÇÙØÐ Ò È Ý Ð ÓÒ Ø ÓÒ Ò ÓÙ Æ ÙÐ ÄÓÛ¹ Ò ØÝ Ð Ñ Ø À ¹ Ò ØÝ Ð Ñ Ø Ü ÑÔÐ ÜØ ÒØ ÓÒ ØÓÛ Ö ÐÑ Ö Ö Ñ ÒØ

More information

Ñ Ò Ò Ð Û Ø ÓÑÔÐ Ü ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ø º Ì Ñ Ò Ø Ø Ø Ø Ø ÓÑ Ò Ö ÒØ Ò Ó ØÖÙØÙÖ º ÓÖ Ü ÑÔÐ Ó Ø Ò Û ÒØ Ñ Ø Ó Ø Ø Ò Ð Ø Ò ÐÝ Ø ØÓ ÕÙ ÒØ ÐÐÝ ÜØÖ Ø ÑÔÐ ØÖÙØÙÖ ÇÒ Ø

Ñ Ò Ò Ð Û Ø ÓÑÔÐ Ü ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ø º Ì Ñ Ò Ø Ø Ø Ø Ø ÓÑ Ò Ö ÒØ Ò Ó ØÖÙØÙÖ º ÓÖ Ü ÑÔÐ Ó Ø Ò Û ÒØ Ñ Ø Ó Ø Ø Ò Ð Ø Ò ÐÝ Ø ØÓ ÕÙ ÒØ ÐÐÝ ÜØÖ Ø ÑÔÐ ØÖÙØÙÖ ÇÒ Ø Ð Ñ ÒØ Ð Ë Ø Å Ø Ó Ò Ú ÍÒ Ö ØÝ Ù ½ Ñ Ò Ò Ð Û Ø ÓÑÔÐ Ü ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ø º Ì Ñ Ò Ø Ø Ø Ø Ø ÓÑ Ò Ö ÒØ Ò Ó ØÖÙØÙÖ º ÓÖ Ü ÑÔÐ Ó Ø Ò Û ÒØ Ñ Ø Ó Ø Ø Ò Ð Ø Ò ÐÝ Ø ØÓ ÕÙ ÒØ ÐÐÝ ÜØÖ Ø ÑÔÐ ØÖÙØÙÖ ÇÒ Ø Ø º Ò ½º ÁÒØÖÓ

More information

ß ¾ ß ËÌÊ Ì ÌÓ Ò Ò Ø ØÓ Ø Ù Ó Ð Ñ ÒØ ÖÙÔØ ÓÒ Ò Ö ÓÒ Ø ÙÒ Û Ó ÖÚ Ð Ñ ÒØ Ø Ø ÖÙÔØ Ò Ø Ú Ö ÓÒ ÆÇ º Ì Ó ÖÚ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ó À«ÐØ Ö Ö Ñ Ø Ø Ö Û Ú Ð Ò Ø Ð Ò ÒØ Ö

ß ¾ ß ËÌÊ Ì ÌÓ Ò Ò Ø ØÓ Ø Ù Ó Ð Ñ ÒØ ÖÙÔØ ÓÒ Ò Ö ÓÒ Ø ÙÒ Û Ó ÖÚ Ð Ñ ÒØ Ø Ø ÖÙÔØ Ò Ø Ú Ö ÓÒ ÆÇ º Ì Ó ÖÚ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ó À«ÐØ Ö Ö Ñ Ø Ø Ö Û Ú Ð Ò Ø Ð Ò ÒØ Ö Ê Ô Ò Ò Å Ò Ø ÓÒÒ Ø Ú ØÝ Ç ÖÚ ÓÖ Ð Ñ ÒØ ÖÙÔØ ÓÒ Ò ÁØ Ó Ø Ð Ö ÂÙÒ ¹ÀÓÓÒ Ã Ñ Àº ˺ ÙÒ Ë Ò ÛÓÓ Ä ØÖÓÒÓÑÝ ÈÖÓ Ö Ñ Ë ÓÓÐ Ó ÖØ Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ð Ë Ò Ë ÓÙÐ Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ë ÓÙÐ ÃÇÊ ½ ½¹ ¾ Ñ ØÖÓº ÒÙº º Ö Ò ÂÓÒ

More information

¾ Ä Ð Ñ ÓÙ Ò Ë ÑÓÒ È Ö ÓÒ Ð Ñ Ø Ø ÓÒ Ø Ø Û Ð Ø Û Ý Ø Ø Ø Ö ÙÑ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ð ÓÒ Ö Ò Ö Ø Ø Ð ÑÙ Ð ØØ ÒØ ÓÒ Ó Ø Ò Ô ØÓ Ø Û Ý Ø Ø Ö ÙÑ ÒØ Ø ÒØÓ ÐÓ Ù Ø Û Ý Ø

¾ Ä Ð Ñ ÓÙ Ò Ë ÑÓÒ È Ö ÓÒ Ð Ñ Ø Ø ÓÒ Ø Ø Û Ð Ø Û Ý Ø Ø Ø Ö ÙÑ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ð ÓÒ Ö Ò Ö Ø Ø Ð ÑÙ Ð ØØ ÒØ ÓÒ Ó Ø Ò Ô ØÓ Ø Û Ý Ø Ø Ö ÙÑ ÒØ Ø ÒØÓ ÐÓ Ù Ø Û Ý Ø ÒØ ÐÓ Ù Û Ø ÓÒ Ø Ò ÔÖ Ö Ò Ä Ð Ñ ÓÙ ½ Ò Ë ÑÓÒ È Ö ÓÒ ¾ ¾ ½ ÁÊÁ̹ÍÈË ½½ ÖÓÙØ Æ Ö ÓÒÒ ½¼ ¾ ÌÓÙÐÓÙ Ü Ö Ò º Ñ ÓÙ Ö Øº Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ú ÖÔÓÓÐ Ä Ú ÖÔÓÓÐ Ä ÍÒ Ø Ã Ò ÓѺ º ºÔ Ö ÓÒ ºÐ Úº

More information

Abiteboul. publication x author. citation title date 2000 Suciu Data on the Web Buneman

Abiteboul. publication x author. citation title date 2000 Suciu Data on the Web Buneman ËÔ Ø Ð ÄÓ ÓÖ ÉÙ ÖÝ Ò Ö Ô ÄÙ Ö ÐÐ È Ð ÔÔ Ö Ò Ö Ò ÓÖ Ó ÐÐ ½ ØÖ Øº Ï ØÙ Ý Ô Ø Ð ÐÓ ÓÖ Ö ÓÒ Ò ÓÙØ ÐÐÐ Ö Ø Ö Ô Ò Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÓ ØÓ ÔÖÓÚ ÕÙ ÖÝ Ð Ò Ù ÓÖ Ò ÐÝ Ò Ò Ñ Ò ÔÙÐ Ø Ò Ù Ö Ô º Ï Ú Ö Ô Ö ÔØ ÓÒ Ù Ò ÓÒ

More information

Ø ÑÔÐÝ Ù Ø Ø Ø Ø ÔÖÓÓ ÒÓÖÑ Ð Þ Ò Ø ËØÖ Ø ÓÙÒ Ø ÓÒ Ø Ø ÓÖÝ ÔÖ ¹ÑÓ Ð Û Ð Ú Ö ÒØ Ó Ø ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ Ò ØÓ ÔÖÓÚ Ò Ø ÓÖ Ò Ð ÔÖÓÓ º ÁØ ÛÓÖØ ÒÓØ Ò Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ð ÒÓ

Ø ÑÔÐÝ Ù Ø Ø Ø Ø ÔÖÓÓ ÒÓÖÑ Ð Þ Ò Ø ËØÖ Ø ÓÙÒ Ø ÓÒ Ø Ø ÓÖÝ ÔÖ ¹ÑÓ Ð Û Ð Ú Ö ÒØ Ó Ø ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ Ò ØÓ ÔÖÓÚ Ò Ø ÓÖ Ò Ð ÔÖÓÓ º ÁØ ÛÓÖØ ÒÓØ Ò Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ð ÒÓ Ì ËØÖ Ø ÓÙÒ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ ÑÓ ÙÐÓ ÐÐ ÓÛ ÁÆÊÁ ¹ÊÓÕÙ ÒÓÙÖØ ºÈº ½¼ ½ Ä Ò Ý Ü Ö Ò º ÐÐ º ÓÛ ÒÖ º Ö ØØÔ»»ÐÓ Ðº ÒÖ º Ö» ÓÛ ØÖ Øº Ì ËØÖ Ø ÓÙÒ Ø ÓÒ Ö Ö ØÖ Ø ÓÒ Ó Ò Ú Ø Ø ¹ ÓÖÝ Û Ö Ø ÓÑÔÖ Ò ÓÒ Ñ Ö ØÖ Ø ØÓ ØÖ Ø Ð ÔÖÓÔÓ

More information

Communications Network Design: lecture 07 p.1/44

Communications Network Design: lecture 07 p.1/44 Ó ÔÔÐ Å Ø Ñ Ø ÔÐ Ò Ó Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Ë ÓÓÐ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Æ ØÛÓÖ Ò Ð ØÙÖ ¼ Å ØØ Û ÊÓÙ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÔÖ Ð ½ ¾¼¼ Communications Network Design: lecture 07 p.1/44 ÊÓÙØ Ò ÓÒØ

More information

ÁÐÐÙ ØÖ Ø ÓÒÚ Ö Ò Ó ÙÒ ÖØ ÒØÝ Ø Ñ Ø Ý ØÛÓ Ü ÑÔÐ ½º ÐÙÓÒ ØÖ ÙØ ÓÒ Ø Q.½ Î ¾º ÒÐÙ Ú Ø Ö Ø Ó dσ dp T ½. Ì Îµ/ dp dσ T ½. ¼ Ì Îµ Ì ØÛÓ Ü ÑÔÐ Ö ÐÓ ÐÝ ÓÒÒ Ø

ÁÐÐÙ ØÖ Ø ÓÒÚ Ö Ò Ó ÙÒ ÖØ ÒØÝ Ø Ñ Ø Ý ØÛÓ Ü ÑÔÐ ½º ÐÙÓÒ ØÖ ÙØ ÓÒ Ø Q.½ Î ¾º ÒÐÙ Ú Ø Ö Ø Ó dσ dp T ½. Ì Îµ/ dp dσ T ½. ¼ Ì Îµ Ì ØÛÓ Ü ÑÔÐ Ö ÐÓ ÐÝ ÓÒÒ Ø Ì É º½ È Ò ÐÝ Âº ÈÙÑÔÐ Ò º ËØÙÑÔ ÏºÃº ÌÙÒ Âº ÀÙ ØÓÒ ÅË͵ ˺ ÃÙ ÐÑ ÒÒ Âº ÇÛ Ò Àº Ä Èº Æ ÓÐ Ý ÏÓÖ Ò ÈÖÓ Ö ½º Ì Ò Ð ÑÔÖÓÚ Ñ ÒØ ØÓ Ø Ì É Ò ÐÝ Ö ÐÙÐ Ø Ã¹ ØÓÖ ÐÓÒ ÒÚ ØÓÖ Ö Ø ÓÒ Ô Ö Ñ ØÖ Þ Ø ÓÒ Ô Ò Ò ØÙ Ý ¾¼

More information

ÅÓ Ø Ü Ø Ò ÖÓ ¹ÓÚ Ö Ö ÓÙÖ ÔÖÓÚ ÓÒÐÝ ÐÐÓÛ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ñ ÒØ ÇÚ ÖÚ Û ÛÓÖÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò Ö ÓÙÖ Û Ø Ö ÝÒØ Ø Ò ¹ Ê Ð Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ º Ñ ÒØ ÅÙ Ö Ö Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ö

ÅÓ Ø Ü Ø Ò ÖÓ ¹ÓÚ Ö Ö ÓÙÖ ÔÖÓÚ ÓÒÐÝ ÐÐÓÛ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ñ ÒØ ÇÚ ÖÚ Û ÛÓÖÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò Ö ÓÙÖ Û Ø Ö ÝÒØ Ø Ò ¹ Ê Ð Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ º Ñ ÒØ ÅÙ Ö Ö Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ö Ã ÔÔ Ö Ë ÙÐ Ö Ã Ö Ò ÔÔ ÖÐ Òº ºÙÔ ÒÒº Ù Î Ö Æ Ø ÜØ Ò ÓÒ Ò Ñ ÔÔ Ò ØÓ ÓØ Ö Ð Ü Ð Ö ÓÙÖ ÂÙÒ ¾ Ø ¾¼¼ ÅÓ Ø Ü Ø Ò ÖÓ ¹ÓÚ Ö Ö ÓÙÖ ÔÖÓÚ ÓÒÐÝ ÐÐÓÛ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ñ ÒØ ÇÚ ÖÚ Û ÛÓÖÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò Ö ÓÙÖ Û Ø Ö ÝÒØ Ø Ò ¹

More information

ÇÙØÐ Ò ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ï Ø Ñ Ø Ñ Ø ËÓÑ Ø ÒÓ Ö Ô Ú Ò ÒÓØ Ö ÓÖ ÓØØ Ò ØÖ Ó ÙÑ Ò ØÝ Ð Ö Ò ØÙ Ý Ñ ÖÓÖ Ä Ø Ò Ö Ø Ø Ø ÑÓÒ ÖÓÑ ÓÖÑ Ö Ð Ö Ò Ï Ø Ñ Ø Ñ Ø Ê ÄÄ Á Ô ÓÔ

ÇÙØÐ Ò ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ï Ø Ñ Ø Ñ Ø ËÓÑ Ø ÒÓ Ö Ô Ú Ò ÒÓØ Ö ÓÖ ÓØØ Ò ØÖ Ó ÙÑ Ò ØÝ Ð Ö Ò ØÙ Ý Ñ ÖÓÖ Ä Ø Ò Ö Ø Ø Ø ÑÓÒ ÖÓÑ ÓÖÑ Ö Ð Ö Ò Ï Ø Ñ Ø Ñ Ø Ê ÄÄ Á Ô ÓÔ ÈÖÓØÓ¹Ñ Ø Ñ Ø Ñ Ø ¹Ñ Ø Ñ Ø Ò Ò ØÖ Ø ØÖÙØÙÖ Ó Ð Ñ ÒØ ÖÝ ÓÓÐ Ñ Ø Ñ Ø Ð Ü Ò Ö ÓÖÓÚ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò Ø Ö Ë Ð ¼ Å Ö ¾¼½½ ÇÙØÐ Ò ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ï Ø Ñ Ø Ñ Ø ËÓÑ Ø ÒÓ Ö Ô Ú Ò ÒÓØ Ö ÓÖ ÓØØ Ò ØÖ Ó ÙÑ Ò ØÝ Ð Ö Ò ØÙ Ý

More information

Ì ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Á ÓÑÓÖÔ Ñ ÁÒ ÐÐ Ú ÓÑÓÖÔ Ñ Σ ½ ½ ÑÓÖ ÔÖ ÐÝ A B Ö ÓÑÓÖÔ : ( ØÖÙØÙÖ ¹ÔÖ ÖÚ Ò Ø ÓÒ) ÓÙÒØ Ð ØÖÙØÙÖ Ò Ó Ý Ö Ð Ø Ò ÓÑÓÖÔ Ñ ÓÑ Σ ½ ½ Ö Ð Ø ÓÒ ÓÒ

Ì ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Á ÓÑÓÖÔ Ñ ÁÒ ÐÐ Ú ÓÑÓÖÔ Ñ Σ ½ ½ ÑÓÖ ÔÖ ÐÝ A B Ö ÓÑÓÖÔ : ( ØÖÙØÙÖ ¹ÔÖ ÖÚ Ò Ø ÓÒ) ÓÙÒØ Ð ØÖÙØÙÖ Ò Ó Ý Ö Ð Ø Ò ÓÑÓÖÔ Ñ ÓÑ Σ ½ ½ Ö Ð Ø ÓÒ ÓÒ Ì ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Á ÓÑÓÖÔ Ñ Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÕÙ Ú Ð Ò Ö Ð Ø ÓÒ ÖÓ ÐÐ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ó ÓÑÓÖÔ Ñº ÐÓ Ò Ø Ò ØÙÖ Ð ØÓ ÔÓ Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÀÓÛ ÓÑÔÐ Ü Ø ÓÑÓÖÔ Ñ Ö Ð Ø ÓÒ Ò ÓÑÔ Ö ÓÒ Û Ø ÓØ Ö ÕÙ Ú Ð Ò Ö Ð Ø ÓÒ Ì Ò Û Ö ØÓ

More information

ËÔ Ó ÓÙÒ Ó ÓÜÝ Ò Ò ÙÔ ÖÖ Ø Ð Ø Ø ÙÔ ØÓ ¼¼ Ã Ò ½¼¼ ÅÈ Ö Ø Ó Àº Ù Ö Å Ö Ù Ê ÔÓÐ ÐÑ Ö ÙÑ Ö Ò Â Ö Ò ÎÖ Ì ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ò Ò Ö Ý Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È Ö ÓÖÒ ÖÑ

ËÔ Ó ÓÙÒ Ó ÓÜÝ Ò Ò ÙÔ ÖÖ Ø Ð Ø Ø ÙÔ ØÓ ¼¼ Ã Ò ½¼¼ ÅÈ Ö Ø Ó Àº Ù Ö Å Ö Ù Ê ÔÓÐ ÐÑ Ö ÙÑ Ö Ò Â Ö Ò ÎÖ Ì ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ò Ò Ö Ý Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È Ö ÓÖÒ ÖÑ ËÔ Ó ÓÙÒ Ó ÓÜÝ Ò Ò ÙÔ ÖÖ Ø Ð Ø Ø ÙÔ ØÓ ¼¼ Ã Ò ½¼¼ ÅÈ Ö Ø Ó Àº Ù Ö Å Ö Ù Ê ÔÓÐ ÐÑ Ö ÙÑ Ö Ò Â Ö Ò ÎÖ Ì ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ò Ò Ö Ý Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È Ö ÓÖÒ ÖÑ ÒÝ ¹Ñ Ð Ö ÒºÚÖ ÙÒ ¹Ô Ö ÓÖÒº È ÓÒ ¹ ¾ ½» ¼¹¾ ¾½º Ü ¹

More information

U xt +6U 2 x +6UU xx +U xxxx = 3U yy

U xt +6U 2 x +6UU xx +U xxxx = 3U yy ÙÐк ÓÑÔÙغ ÔÔк Å Ø º ÎÓк½ ¾¼½ ÛÛÛºÓÑÔ Ñ ºÓºÙ ºÚ ÁËËÆ ¾¾ ¹ ËÓÐÚ Ò Ø ÃÈÁ Ï Ú ÕÙ Ø ÓÒ Û Ø ÅÓÚ Ò ÔØ Ú Å Ö Ö ÒÚ ÐÐ Ë Û ÐÐ ØÖ Ø Ì Ã ÓÑØ Ú¹È ØÚ Ú Ð Á ÃÈÁµ ÕÙ Ø ÓÒ Ø ÙÐØ ÒÓÒÐ Ò Ö Û Ú ÕÙ ¹ Ø ÓÒ U xt + 6U 2 x

More information

ÅÓÖ Ö ÒØÐÝ ÓÑ ÔØ Ú Ð Ò Ô ÓÛÒ Ò Ò ÙØÖ Ð ØÝ Ð Ú Ð Ú Ò ÝÒØ Þ Ò Ø Ð Ó ÐÐÙÐ Ö ÙØÓÑ Ø µ ÕÙ ÒØ Ð ÝÒ Ñ Ý Ø Ñ ¾ µ Ò Ò Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ½ µº Å ÒÝ ØÒ Ð Ò Ô ÖÓÑ Ò Ø Ð Ó

ÅÓÖ Ö ÒØÐÝ ÓÑ ÔØ Ú Ð Ò Ô ÓÛÒ Ò Ò ÙØÖ Ð ØÝ Ð Ú Ð Ú Ò ÝÒØ Þ Ò Ø Ð Ó ÐÐÙÐ Ö ÙØÓÑ Ø µ ÕÙ ÒØ Ð ÝÒ Ñ Ý Ø Ñ ¾ µ Ò Ò Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ½ µº Å ÒÝ ØÒ Ð Ò Ô ÖÓÑ Ò Ø Ð Ó ËÝÒØ Ø Æ ÙØÖ Ð ØÝ ÓÖ ÖØ Ð ÚÓÐÙØ ÓÒ È Ð ÔÔ ÓÐÐ Ö Å ÒÙ Ð Ð Ö Ù Ò Å Ð Ó Ò¹ÈÐ Ø Ð Ä ÓÖ ØÓ Ö Á Ë ÆÊË ¹ ÍÆË ¾¼¼¼ ÖÓÙØ ÐÙ ÓÐ ¼ ½¼ ÓØ Ê Æ ¹Ñ Ð Ô Ð Ö Ù Ñ Ó Ò ºÙÒ º Ö ØÖ Øº Ê ÒØ ÛÓÖ Ò ÓØ ÚÓÐÙØ ÓÒ Ø ÓÖÝ Ò ÑÓÐ ÙÐ

More information

È Ò Ç Èµ Û ÒÓÛÒ ØÓ ÙÖ Ò Ø Ó Ò Ô ÖØ ÜØ ØØ Ò Ø Ö Ò ÓÑ ÓÖ Ð ÑÓ Ð º ÙÖÖ ÒØÐÝ Ø Ö ÒÓ ÕÙ Ú Ð ÒØ ÔÖ ÔÖÓ Ò Ø Ò Ö ÓÖ Ð Ñ Ð ÒÖÝÔØ ÓÒ ÐØ ÓÙ Ú Ö Ð ÔÖÓÔÓ Ð Ü Ø ½ ½

È Ò Ç Èµ Û ÒÓÛÒ ØÓ ÙÖ Ò Ø Ó Ò Ô ÖØ ÜØ ØØ Ò Ø Ö Ò ÓÑ ÓÖ Ð ÑÓ Ð º ÙÖÖ ÒØÐÝ Ø Ö ÒÓ ÕÙ Ú Ð ÒØ ÔÖ ÔÖÓ Ò Ø Ò Ö ÓÖ Ð Ñ Ð ÒÖÝÔØ ÓÒ ÐØ ÓÙ Ú Ö Ð ÔÖÓÔÓ Ð Ü Ø ½ ½ Ï Ý Ì ÜØ ÓÓ Ð Ñ Ð Ò ÊË ÒÖÝÔØ ÓÒ Ö ÁÒ ÙÖ ÜØ Ò ØÖ Øµ Ò ÓÒ ½ ÒØÓ Ò ÂÓÙÜ ¾ Ò È ÓÒ Éº Æ ÙÝ Ò ½ ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ËØ Ò ÓÖ ¼ ÍË Ó º Ø Ò ÓÖ º Ù Ò ØØÔ»»ÖÝÔØÓº Ø Ò ÓÖ º Ù» Ó» ¾ ËËÁ ½ ÖÙ Ù ÓØ

More information

In Proceedings of 10th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2000), Greenwich, UK, September 4-8, 2000.

In Proceedings of 10th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2000), Greenwich, UK, September 4-8, 2000. In Proceedings of 10th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2000), Greenwich, UK, September 4-8, 2000. LNCS Vol.????. pp.???-???. ÜØ Ò Ò Ø ÐÓ Û Ø Ð Ö Ø Ú ÍÔ Ø Å Ò

More information

Accounts(Anum, CId, BranchId, Balance) update Accounts set Balance = Balance * 1.05 where BranchId = 12345

Accounts(Anum, CId, BranchId, Balance) update Accounts set Balance = Balance * 1.05 where BranchId = 12345 ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ò ÓÒÙÖÖ ÒÝ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï Ø ÖÐÓÓ Ë ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ Ø Å Ò Ñ ÒØ ÐÐ ¾¼¼ Ë ÁÒØÖÓ ØÓ Ø µ ÌÖ Ò Ø ÓÒ ÐÐ ¾¼¼ ½» ¾ ÇÙØÐ Ò ½ Ï Ý Ï Æ ÌÖ Ò Ø ÓÒ ÐÙÖ ÓÒÙÖÖ ÒÝ ¾ Ë Ö Ð Þ Ð ØÝ Ë Ö Ð Þ Ð Ë

More information

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Î Ø Ð Ø Ö ØÙÖ ÓÒ ÑÔ Ø Ó Ù ØÑ ÒØ Ò Ø Ð Ø ÓÒ ÔÓÐ ÓÒ ÔÓÚ ÖØÝ ÙØ Ù Ø Û ÓÒ Ø ÑÔ Ø Ó Ô Ñ ÖÓ ÓÒÓÑ ÔÓÐ º ØØ Ö ÒÓÛÐ ÓÙØ ÔÖÓ¹ÔÓÓÖ Ñ ÖÓ ÔÓÐ Ò Ø Ñ ÒØ

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Î Ø Ð Ø Ö ØÙÖ ÓÒ ÑÔ Ø Ó Ù ØÑ ÒØ Ò Ø Ð Ø ÓÒ ÔÓÐ ÓÒ ÔÓÚ ÖØÝ ÙØ Ù Ø Û ÓÒ Ø ÑÔ Ø Ó Ô Ñ ÖÓ ÓÒÓÑ ÔÓÐ º ØØ Ö ÒÓÛÐ ÓÙØ ÔÖÓ¹ÔÓÓÖ Ñ ÖÓ ÔÓÐ Ò Ø Ñ ÒØ Ò ÐÝ Ò Å ÖÓ¹ÈÓÚ ÖØÝ Ä Ò Ò ÇÚ ÖÚ Û ÖÒ Ö º ÙÒØ Ö Å Ö Âº Ó Ò Ò À Ò ÄÓ Ö Ò Ý ÖÙ ÖÝ ¾ ¾¼½½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Î Ø Ð Ø Ö ØÙÖ ÓÒ ÑÔ Ø Ó Ù ØÑ ÒØ Ò Ø Ð Ø ÓÒ ÔÓÐ ÓÒ ÔÓÚ ÖØÝ ÙØ Ù Ø Û ÓÒ Ø ÑÔ Ø Ó Ô Ñ ÖÓ ÓÒÓÑ ÔÓÐ º ØØ Ö ÒÓÛÐ

More information

ÄÇÊÁÇÍË Ä Ê Ê ÀÇÄ Æ ÏÁÄÄ ÇÍÊ ÒØ Ì Ö Ö Ñ ÒÝ «Ö ÒØ Ò Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ø ÖÑ ÒØ Û Ø Ò Áº ÐÐÓÛ Ñ ØÓ ÒØÖÓ Ù ÎÁÄ ÊÇ Ç̺ ÅÍËÌ ÆËÄ Î ÊÌÀ Ë Ò ÆÎÁÊÇÆÅ ÆÌ Ø Û ÐÐ Ù Ø ÓÐÐ

ÄÇÊÁÇÍË Ä Ê Ê ÀÇÄ Æ ÏÁÄÄ ÇÍÊ ÒØ Ì Ö Ö Ñ ÒÝ «Ö ÒØ Ò Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ø ÖÑ ÒØ Û Ø Ò Áº ÐÐÓÛ Ñ ØÓ ÒØÖÓ Ù ÎÁÄ ÊÇ Ç̺ ÅÍËÌ ÆËÄ Î ÊÌÀ Ë Ò ÆÎÁÊÇÆÅ ÆÌ Ø Û ÐÐ Ù Ø ÓÐÐ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Á Ö Ë Ò ÀÓÐ Ò Ò ÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ ÒØ ÓÔÝÖ Ø Ë Ò ÀÓÐ Ò ¾¼¼¾¹¾¼½¼º ÄÇÊÁÇÍË Ä Ê Ê ÀÇÄ Æ ÏÁÄÄ ÇÍÊ ÒØ Ì Ö Ö Ñ ÒÝ «Ö ÒØ Ò Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ø ÖÑ ÒØ Û Ø Ò Áº ÐÐÓÛ Ñ ØÓ ÒØÖÓ Ù ÎÁÄ ÊÇ Ç̺ ÅÍËÌ ÆËÄ Î ÊÌÀ Ë Ò ÆÎÁÊÇÆÅ

More information

¾ º Ï Åº È ÞÞ Ò Ò º ÐÐ Ù ½ µ Ä Ò Ð Ý Ò Ç Ð ÓÒ ½ µ Å ÞÓ Ù Ø Ðº ½ µ Ê ¹ Ö Ø Ðº ½ µ ËÐ Ñ Ò ½ µ Î ÒÄ Ò ½ ¾µ Ò ÓÙÒ Ò Ç³Ë ½ ½µ ÑÙ Ó Ø Ò Ø Ö Ó ØÙ ÒØ ÑÓ Ð Ò ½

¾ º Ï Åº È ÞÞ Ò Ò º ÐÐ Ù ½ µ Ä Ò Ð Ý Ò Ç Ð ÓÒ ½ µ Å ÞÓ Ù Ø Ðº ½ µ Ê ¹ Ö Ø Ðº ½ µ ËÐ Ñ Ò ½ µ Î ÒÄ Ò ½ ¾µ Ò ÓÙÒ Ò Ç³Ë ½ ½µ ÑÙ Ó Ø Ò Ø Ö Ó ØÙ ÒØ ÑÓ Ð Ò ½ Å Ò Ð ÖÒ Ò ÓÖ Ù Ö ÑÓ Ð Ò Ó«Ö Ý Áº Ï Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò Ò Å Ø Ñ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ÐÓÒ Î ØÓÖ ¾½ Ù ØÖ Ð Å Ð Âº È ÞÞ Ò Ò Ò Ð ÐÐ Ù Ôغ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ ÁÖÚ Ò ÁÖÚ Ò Ð ÓÖÒ ¾ ÍË ÈÖ ÔÙ Ð Ø

More information

½º»¾¼ º»¾¼ ¾º»¾¼ º»¾¼ º»¾¼ º»¾¼ º»¾¼ º»¾¼» ¼» ¼ ÌÓØ Ð»½ ¼

½º»¾¼ º»¾¼ ¾º»¾¼ º»¾¼ º»¾¼ º»¾¼ º»¾¼ º»¾¼» ¼» ¼ ÌÓØ Ð»½ ¼ Ò Ð Ü Ñ Ò Ø ÓÒ ËÌ ½½ ÈÖÓ Ð ØÝ ² Å ÙÖ Ì ÓÖÝ ÌÙ Ý ¾¼½ ½¼ ¼¼ Ñ ß ½¾ ¼¼Ò Ì ÐÓ ¹ ÓÓ Ü Ñ Ò Ø ÓÒº ÓÙ Ñ Ý Ù Ø Ó ÔÖ Ô Ö ÒÓØ ÝÓÙ Û ÙØ ÝÓÙ Ñ Ý ÒÓØ Ö Ñ Ø Ö Ð º Á ÕÙ Ø ÓÒ Ñ Ñ ÙÓÙ ÓÖ ÓÒ Ù Ò ÔÐ Ñ ØÓ Ð Ö Ý Øº ÍÒÐ ÔÖÓ

More information

¾

¾ Ò ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ ÈÖÓ Ð Ø Ö Ô Ð ÅÓ Ð Å Ð Áº ÂÓÖ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ö Ð Ý ÂÙÒ ¼ ¾¼¼ ¾ ÔØ Ö ¾ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ô Ò Ò Ò ØÓÖ Þ Ø ÓÒ Ö Ô Ð ÑÓ Ð Ò Ø ÓÙ Ø Ó ÔÖÓ Ð Ø Ø Ñ Ò Ø Ø Ò Ò Û Ö ÕÙ Ö Ö Ö Ò Ø Ú ÐÙ Ó Ø Ó Ö Ò ÓÑ

More information

arxiv: v25 [math.ca] 21 Nov 2008

arxiv: v25 [math.ca] 21 Nov 2008 ËÓÑ ÓÒ ØÙÖ ÓÒ Ø ÓÒ Ò ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ö Ðµ ÒÙÑ Ö ÔÓÐÓÒ Ù Þ ÌÝ Þ arxiv:0807.3010v25 [math.ca] 21 Nov 2008 ØÖ Øº Ï Ù ÓÒ ØÙÖ Ö Ð Ø ØÓ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÛÓ ÓÒ ØÙÖ Áµ µ ÓÖ ÓÑÔÐ Ü ÒÙÑ Ö x 1,...,x n Ø Ö Ü Ø Ö Ø

More information

ÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Ó ÐÓ ÙÖ ÔÖÓÔ ÖØ ÓÖ ÓÒØ Üع Ö Ö ÑÑ Ö Å ÖÙ Î Ò Ù Å Ò Ê ÑÓ Í È»ÍÆÁÎ Ë Ë ÔØ Ñ Ö ¼ ¾¼½ ÑÚÑÖ ÒºÙ Ô º Ö Ñ ÖÙ ºÖ ÑÓ ÙÒ Ú º Ùº Ö Å ÖÙ Ê ÑÓ Í È»ÍÆÁ

ÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Ó ÐÓ ÙÖ ÔÖÓÔ ÖØ ÓÖ ÓÒØ Üع Ö Ö ÑÑ Ö Å ÖÙ Î Ò Ù Å Ò Ê ÑÓ Í È»ÍÆÁÎ Ë Ë ÔØ Ñ Ö ¼ ¾¼½ ÑÚÑÖ ÒºÙ Ô º Ö Ñ ÖÙ ºÖ ÑÓ ÙÒ Ú º Ùº Ö Å ÖÙ Ê ÑÓ Í È»ÍÆÁ ÄË ¾¼½ Å ÖÙ Ê ÑÓ Í È»ÍÆÁÎ Ë µ ÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Ë ÔØ Ñ Ö ¼ ¾¼½ ½» ÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Ó ÐÓ ÙÖ ÔÖÓÔ ÖØ ÓÖ ÓÒØ Üع Ö Ö ÑÑ Ö Å ÖÙ Î Ò Ù Å Ò Ê ÑÓ Í È»ÍÆÁÎ Ë Ë ÔØ Ñ Ö ¼ ¾¼½ ÑÚÑÖ ÒºÙ Ô º Ö Ñ ÖÙ ºÖ ÑÓ ÙÒ Ú º Ùº Ö Å ÖÙ Ê

More information

ÅÓØ Ú Ø ÓÒ Ø Ú Øݹ ØÖ Ú Ð Ñ Ò ÑÓ Ð Ò Ô Ö ÓÒ Ð Þ ÖÚ ÓÒ Ñ ÖØÔ ÓÒ ¾» ¾

ÅÓØ Ú Ø ÓÒ Ø Ú Øݹ ØÖ Ú Ð Ñ Ò ÑÓ Ð Ò Ô Ö ÓÒ Ð Þ ÖÚ ÓÒ Ñ ÖØÔ ÓÒ ¾» ¾ ÅÓ Ð Ò Ø ÝÒ Ñ Ó Ðй Ý Ø Ú ØÝ ÔÐ Ò Ï ÐÐ Ñ À ÑÔ ½ ÙÒÒ Ö Ð ØØ Ö Ê Ö Ó ÀÙÖØÙ Ò Å Ð ÖÐ Ö ¾ ÂÙÒ ¾¾ ¾¼½¼ ½ ÃÍ Ä ÙÚ Ò ¾ È Ä Ù ÒÒ ½» ¾ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ Ø Ú Øݹ ØÖ Ú Ð Ñ Ò ÑÓ Ð Ò Ô Ö ÓÒ Ð Þ ÖÚ ÓÒ Ñ ÖØÔ ÓÒ ¾» ¾ ÇÙØÐ Ò

More information

Plot A. Plot B. Plot D. Plot C

Plot A. Plot B. Plot D. Plot C Ï Ò Ó Ø ÒØ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ö Ò ÙÒ Ø Ð ØÝ Å Ð ÅÓÐÐÓÝ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ ÌÓÖÓÒØÓ Ò Å Ö ¼¼ ØÖ Ø Ï ØÙ Ý Ö Ò ÓÑ ÓÒ ØÖ ÒØ Ø Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ù Ò Ø Û Ð Ó ÑÓ Ð ÒØÖÓ Ù Ý Ø ÙØ ÓÖ Û ÒÐÙ Ú Ö ÓÙ ÓÖÑ Ó

More information

Ä Ø Ì Ñ Áµ Ä ØÙÖ ÌÓÓÐ ¾» ¼

Ä Ø Ì Ñ Áµ Ä ØÙÖ ÌÓÓÐ ¾» ¼ ÅÓ Ð Ò Ò ÐÝ Ó ÙÖ ØÝ ÔÖÓØÓÓÐ ½ Ø Ë Ñ Ø Ö ¾¼¼ ¹¾¼½¼ ÓÒØÖÓÐ Ä ØÙÖ ½¼ È Ð Ä ÓÙÖ ÍÒ Ú Ö Ø ÂÓ Ô ÓÙÖ Ö Î Ö Ñ Å Ø Ö ÆÓÚ Ñ Ö ½¾Ø ¾¼¼ Ø Ò ØÓ Ú Ò Ò Ò Ä Ò ½» ¼ Ä Ø Ì Ñ Áµ Ä ØÙÖ ÌÓÓÐ ¾» ¼ ÇÙØÐ Ò Ó ÌÓ Ý ÅÓØ Ú Ø ÓÒ Å

More information

1 http : //store.iteadstudio.com/images/produce/shield/shields/gpsshield/arduinogpsshield DS.pdf 2 http : //

1 http : //store.iteadstudio.com/images/produce/shield/shields/gpsshield/arduinogpsshield DS.pdf 2 http : // Ä Ú Ö Ò ÈË Ò ËÅ˹ Ù ÌÖ Ò Ö Ø ØÙÖ ÓÖ Ò ÒØ ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ø ÓÒ ÖÓÙ Ã ÅÓÙ ÐÐÓ Ò Ñ Ù Ý ÍÒ Ú Ö Ø ÒØ ÓÔ Ö Ö Ë Ò Ð ØÖ Øº ÆÓÛ Ý Û ÒÓØ Ù ÔÓÔÙÐ Ø ÓÒ ÖÓÛØ Ò Ö Ê ¹ ÓÒ Ù Ñ ÒÐÝ ØÓ Ø Ö Ø ÖÓÑ Ø Ð Ò º Ì Ö ÓÖ Ø Ù ÙÖ Ô ÖÓÛ Ò

More information

½ Ê Ú Û Ó ÆÒ ÕÙÓØ ÒØ ¾ ÇÖØ Ó ÓÒ Ð ÒÚ Ö ÒØ ÓÙ Ð Ö Ø ÓÒ Ý ÕÙÓØ ÒØ Ñ Ô ÇÖ Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ü ÑÔÐ Ó ÓÖ Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ü ÑÔÐ Ø Ò ÓÖ ÔÖÓ ÙØ Ü ÑÔÐ ÓÒØÖ Ø ÓÒ Ñ Ô ÇÔ Ò

½ Ê Ú Û Ó ÆÒ ÕÙÓØ ÒØ ¾ ÇÖØ Ó ÓÒ Ð ÒÚ Ö ÒØ ÓÙ Ð Ö Ø ÓÒ Ý ÕÙÓØ ÒØ Ñ Ô ÇÖ Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ü ÑÔÐ Ó ÓÖ Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ü ÑÔÐ Ø Ò ÓÖ ÔÖÓ ÙØ Ü ÑÔÐ ÓÒØÖ Ø ÓÒ Ñ Ô ÇÔ Ò ÆÒ ÕÙÓØ ÒØ Ò Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ó ÓÖ Ø ÃÝÓ Æ Ý Ñ Ö Ù Ø Ë ÓÓÐ Ó Ë Ò ÃÝÓØÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ Ê ÒØ Ú Ò Ò Å Ø Ñ Ø Ò Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ º Ë ÔØ Ñ Ö ¾ ß ¼ ¾¼¼ µ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ÃÍ ÈÓ Ø Ö Ù Ø ÒØ Ö Ð ÙÑ Ã ÖÒ

More information

Ó ÔÔÐ Å Ø Ñ Ø ÔÐ Ò Ó Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Ë ÓÓÐ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Æ ØÛÓÖ Ò Ð ØÙÖ ½ Ó Ò ØÛÓÖ Æ ØÛÓÖ ÁÒØ ÖÒ Ø Ò ØÛÓÖ Ó Ò ØÛÓÖ º ÅÓ Ø Ó Ø Ì Å ØØ Û ÊÓÙ Ò Û Ú ÓÒ Ö ÙÔ ØÓ Ø ÔÓ ÒØ ÓÒ ÖÒ ÔÖÓ

More information

Accounts(Anum, CId, BranchId, Balance) update Accounts set Balance = Balance * 1.05 where BranchId = 12345

Accounts(Anum, CId, BranchId, Balance) update Accounts set Balance = Balance * 1.05 where BranchId = 12345 ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ò ÓÒÙÖÖ ÒÝ Ú Êº Ö ØÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï Ø ÖÐÓÓ Ë ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ Ø Å Ò Ñ ÒØ ÐÐ ¾¼½ Ë ÁÒØÖÓ ØÓ Å Ñص ÌÖ Ò Ø ÓÒ ÄÄ ¾¼½ ½» ¾ ÇÙØÐ Ò ½ Ï Ý Ï Æ ÌÖ Ò Ø ÓÒ ÐÙÖ ÓÒÙÖÖ ÒÝ ¾ Ë Ö Ð Þ Ð ØÝ

More information

Degradation

Degradation Î Ê ÙÐØ Ì ÔØ Ö ÔÖ ÒØ Ø Ö ÙÐØ Ó Ø Ò Û Ø Ø ÑÙÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÙÖ Ñ ÒØ ÜÔÐ Ò ÙÒØ Ð Ø ÔÓ Òغ ÁÒ ÐÐ Ø Ó ³ Ö Ø Û Ú Ö Û Ð P er Û ÔØ ÓÒ Ø ÒØ Ò Ø Ó ÓÒØ ÒØ Û Ú ÐÙ Ø Û Ø Ö Ô Ø ØÓ Ö Ø ÓÒ Ý Ù Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ñ Ò Ñ ½µ Ó Ø Ú ÕÙ

More information

spike splinter spire spindle spear

spike splinter spire spindle spear Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ËØÙ Ý Ó ËÐ Ú Ö ÜÙ Ø ÓÒ À Ö ÖØ Ð ÖÙÒÒ Ö Ý Ò ÑÖÓÒ ÙÓÝ Þ ØÖ Ø Ï ÔÖ ÒØ Ö ÙÐØ ÓÒ ØÛÓ¹ Ø Ô ÑÔÖÓÚ Ñ ÒØ Ó Ñ ÕÙ Ð ØÝ Ò Ø Ö ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ð ÙÒ Ý ØÖ Ò ÙÐ Ø ÓÒ º Ì Ö Ø Ø Ô Ö Ò Ø ØÖ Ò ÙÐ Ø ÓÒ Ý Ò ÖØ Ò Ò

More information

Ñ Ø ÓÖÝ ÓÙ ÙÔÓÒ ØÙ Ø ÓÒ Ò Û ÓÙØÓÑ Ö ÒÓÛÒº Ð Ð ÙÒ ÖØ ÒØÝ Ö Ø Ñ ÙÒÖ ÓÒ Ð ÙÑÔØ ÓÒ ÓÙØ ÓÑÑÓÒ Ï Ò º À Ö ÒÝ ½» µº Ð Ó Ñ Ø ÓÖÝ Ñ ÙÒÖ ÓÒ Ð ÒÓÛÐ ÓÙØ ÙÑ Ò ÓÒ¹Ñ

Ñ Ø ÓÖÝ ÓÙ ÙÔÓÒ ØÙ Ø ÓÒ Ò Û ÓÙØÓÑ Ö ÒÓÛÒº Ð Ð ÙÒ ÖØ ÒØÝ Ö Ø Ñ ÙÒÖ ÓÒ Ð ÙÑÔØ ÓÒ ÓÙØ ÓÑÑÓÒ Ï Ò º À Ö ÒÝ ½» µº Ð Ó Ñ Ø ÓÖÝ Ñ ÙÒÖ ÓÒ Ð ÒÓÛÐ ÓÙØ ÙÑ Ò ÓÒ¹Ñ Ý Ò ÓÖ Ð Ñ Ú Ò Ù ÍÒ Ö ØÝ ½ Ñ Ø ÓÖÝ ÓÙ ÙÔÓÒ ØÙ Ø ÓÒ Ò Û ÓÙØÓÑ Ö ÒÓÛÒº Ð Ð ÙÒ ÖØ ÒØÝ Ö Ø Ñ ÙÒÖ ÓÒ Ð ÙÑÔØ ÓÒ ÓÙØ ÓÑÑÓÒ Ï Ò º À Ö ÒÝ ½» µº Ð Ó Ñ Ø ÓÖÝ Ñ ÙÒÖ ÓÒ Ð ÒÓÛÐ ÓÙØ ÙÑ Ò ÓÒ¹Ñ Ò Ñ Ö Ö ¾¼¼ µº ÙÑÔØ ÓÒ Ö

More information

Ò ÐÝÞ Ò ÓÒØ Òع Å ÐÓ Ò Û Ø Ø ËÎÇ ÄÓ Ý Æ Ø Ò Ï ÐÓÜ Ø Ù Ñ ØØ ØÓ Ø ÙÐØÝ Ó Ø ÍÒ Ö Ö Ù Ø Ë ÓÓÐ Ó Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÓÐÓÖ Ó Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ

Ò ÐÝÞ Ò ÓÒØ Òع Å ÐÓ Ò Û Ø Ø ËÎÇ ÄÓ Ý Æ Ø Ò Ï ÐÓÜ Ø Ù Ñ ØØ ØÓ Ø ÙÐØÝ Ó Ø ÍÒ Ö Ö Ù Ø Ë ÓÓÐ Ó Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÓÐÓÖ Ó Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ò ÐÝÞ Ò ÓÒØ Òع Å ÐÓ Ò Û Ø Ø ËÎÇ ÄÓ Ý Æ Ø Ò Ï ÐÓÜ Ø Ù Ñ ØØ ØÓ Ø ÙÐØÝ Ó Ø ÍÒ Ö Ö Ù Ø Ë ÓÓÐ Ó Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÓÐÓÖ Ó Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÐÓÖ Ó Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ¾¼¼ Ì Ø ÒØ

More information

ÄÓ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì Ò Ò Ö Ò ÐÐ Ò ÏÓÐ Ò Ì ÓÑ ÊÏÌÀ Ò Ä Ö ØÙ Ð ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÎÁÁ ¾¼ Ò ÖÑ ÒÝ Ø ÓÑ Ò ÓÖÑ Ø ºÖÛØ ¹ Òº ØÖ Øº Ì Ý Ö Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÖÓÐ Û ÐÓ ÔÐ Ý Ò Ò

ÄÓ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì Ò Ò Ö Ò ÐÐ Ò ÏÓÐ Ò Ì ÓÑ ÊÏÌÀ Ò Ä Ö ØÙ Ð ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÎÁÁ ¾¼ Ò ÖÑ ÒÝ Ø ÓÑ Ò ÓÖÑ Ø ºÖÛØ ¹ Òº ØÖ Øº Ì Ý Ö Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÖÓÐ Û ÐÓ ÔÐ Ý Ò Ò ÄÓ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì Ò Ò Ö Ò ÐÐ Ò ÏÓÐ Ò Ì ÓÑ ÊÏÌÀ Ò Ä Ö ØÙ Ð ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÎÁÁ ¾¼ Ò ÖÑ ÒÝ Ø ÓÑ Ò ÓÖÑ Ø ºÖÛØ ¹ Òº ØÖ Øº Ì Ý Ö Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÖÓÐ Û ÐÓ ÔÐ Ý Ò Ò ÔÐ Ý Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò º Ï Ö ÐÐ Ø Ó Ú ÓÙ Ñ Ö Ø Ó Ñ Ø Ñ Ø¹

More information

A B. Ø ÓÒ Left Right Suck NoOp

A B. Ø ÓÒ Left Right Suck NoOp º º ÓÙ ÖÝ ½ ÁÒ ØÖÙØÓÖ³ ÒÓØ ÁÒØ ÐÐ ÒØ ÒØ Ì ØÐ ÔØ Ö ¾ ÁÅ ØÓ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ¹ ËÔÖ Ò ¾¼½ Ë ÛÛÛº ºÙÒк Ù» ÓÙ Öݻ˽ ¹ ¹ ÍÊÄ º ÓÙ ÖÝ Ë Ù¹Û ¹Ö µ ÖØ ¼¾µ ¾¹ º º ÓÙ ÖÝ ¾ ÁÒ ØÖÙØÓÖ³ ÒÓØ ÁÒØ ÐÐ ÒØ ÒØ ÒØ

More information

ÇÆÌ ÆÌ ËÙ Ø Ú ÒØÖÓ ÙØÓÖÝ Ö Ñ Ö Å Ø Ô ÓÖ Ò Ø Ú ÔÔÖÓ Ì Ô ÐÓ ÓÔ Ð Ö Ò À ÖÑ Ò ÙØ Ò Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ô ØÓ Ò Ì ÒØ ÖÔÖ Ø Ò Ò Ø ÒØ ÖÔÖ Ø Ö Ò

ÇÆÌ ÆÌ ËÙ Ø Ú ÒØÖÓ ÙØÓÖÝ Ö Ñ Ö Å Ø Ô ÓÖ Ò Ø Ú ÔÔÖÓ Ì Ô ÐÓ ÓÔ Ð Ö Ò À ÖÑ Ò ÙØ Ò Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ô ØÓ Ò Ì ÒØ ÖÔÖ Ø Ò Ò Ø ÒØ ÖÔÖ Ø Ö Ò ÌÀ Ê ÁÆ Ë À ÊÅ Æ ÍÌÁ ÎÁ È Ø Ö Ö ÒØ Ö ÓÖ ÓÑÔÐ Ü ËÝ Ø Ñ ËØÙ Ã Ð Ñ ÞÓÓ ÓÐÐ Å Ò Ò Ôغ ÓÔ Ý Ã ÃÁ Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ È ÖØ Ð Ò ÆÙÐ Ö È Ý Ó Ø ÀÙÒ Ö Ò ÑÝ Ó Ë Ò Ù Ô Ø ÇÆÌ ÆÌ ËÙ Ø Ú ÒØÖÓ ÙØÓÖÝ Ö Ñ Ö Å Ø Ô ÓÖ Ò Ø Ú ÔÔÖÓ

More information