Ú Ð Ð ÓÒÐ Ò Ø ØØÔ»» Ѻ Ö Ùº º Ö ÁÒغ º ÁÒ Ù ØÖ Ð Å Ø Ñ Ø ÎÓк ÆÓº ¾¼½½µ ½ ½¹½ ½ Ê Ò Ò ÍÒ Ø Ò Ý Í Ò Ø ÎÓØ Ò ËÝ Ø Ñ Åº à ÒÑÓ ÑÑ Êº ÐÐ Ò µ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å

Size: px
Start display at page:

Download "Ú Ð Ð ÓÒÐ Ò Ø ØØÔ»» Ѻ Ö Ùº º Ö ÁÒغ º ÁÒ Ù ØÖ Ð Å Ø Ñ Ø ÎÓк ÆÓº ¾¼½½µ ½ ½¹½ ½ Ê Ò Ò ÍÒ Ø Ò Ý Í Ò Ø ÎÓØ Ò ËÝ Ø Ñ Åº à ÒÑÓ ÑÑ Êº ÐÐ Ò µ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å"

Transcription

1 Ú Ð Ð ÓÒÐ Ò Ø ØØÔ»» Ѻ Ö Ùº º Ö ÁÒغ º ÁÒ Ù ØÖ Ð Å Ø Ñ Ø ÎÓк ÆÓº ¾¼½½µ ½ ½¹½ ½ Ê Ò Ò ÍÒ Ø Ò Ý Í Ò Ø ÎÓØ Ò ËÝ Ø Ñ Åº à ÒÑÓ ÑÑ Êº ÐÐ Ò µ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ë Ò Ò Ê Ö Ö Ò Á Ð Ñ Þ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ð Ñ Ö ÁÖ Òº µ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ã ÓÖÖ Ñ Ö Ò Á Ð Ñ Þ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ã ÓÖÖ Ñ ÁÖ Òº Ê Ú ¾ ÇØÓ Ö ¾¼½¼ Ö Ú ¾ ÂÙÒ ¾¼½½ ÔØ ½ ÂÙÒ ¾¼½½º ¹ ØÖ Ø ÇÒ Ó Ø Ñ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø ÒÚ ÐÓÔÑ ÒØ Ò ÐÝ µ Ö Ò Ò ÓÒ Å Ò ÍÒ Ø ÅÍ µº Ì Ö Ü Ø Ñ ÒÝ «Ö ÒØ ÑÓ Ð º Ì ÑÓ Ð Ó Ø Ò Ó ÒÓØ Ú ÒÝ Ø ÓÖ Ø Ð ÔÖÓ Ð Ñ Ð Ò Û Ø ÑÓ Ø Ø º ÀÓÛ Ú Ö Ù Ó Ø ÑÓ Ð ÓÒ Ö ÖØ Ò Ø ÓÖÝ ÓÖ Ö Ò Ò Ø Ý Ñ Ý Ú «Ö ÒØ Ö Ò º ËÓ Ó Ø Ò Ò ÔÖ Ø ÓÓ Ò Ö Ò Ò ÑÓ Ð Ø Ö ÙÐØ Ó Û Ø ÓÒ Å Ö Åµ ÛÓÙÐ Ð ØÓ ØÖÙ Ø Ò ÑÔÓÖØ ÒØ Ù º ÁÒ Ø ÖØ Ð Ö Ò Ò ÓÒ Ý ÔÖÓÔÓ Ò Ñ Ø Ó Ò Û Ø Ö Ò Ó «Ö ÒØ Ö Ò Ò ÑÓ Ð Ö Ù Ó Û ÑÔÓÖØ ÒØ Ò Ò Òغ Ì Ñ Ø Ó ÓÒ Ø ÚÓØ Ò Ý Ø Ñº ÁÒ ÚÓØ Ò Ý Ø Ñ ÓÒ Ò Ø Ñ Ý Ö Ú «Ö ÒØ ÚÓØ Ò «Ö ÒØ Ö Ò Ò ÔÐ º Ì ØÓØ Ð ÓÖ Ó Ò Ø Ø Û Ø ÙÑ Ó Ø ÚÓØ Ø Ø Ø Ò Ø Ö Ú Ò «Ö ÒØ ÔÐ º Ì Ò Ø Ø Ø Ø Ø ØÓØ Ð ÓÖ Ø Ø Ö Ò º ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û ÓÒ Ö Ø Ú Ö ÓÙ Ö Ò Ò ÑÓ Ð ÚÓØ Ö Û Ò Ö Ò ÅÍ ÖÓÑ Ø ØÓÔ ØÓ Ø Ò Ò ÅÍ Ò Ø ØÖÝ ØÓ Ó Ø Ò ÙÐÐ Ö Ò ÖÓÑ Ø Ö ÚÓØ º à ÝÛÓÖ Ø ÒÚ ÐÓÔÑ ÒØ Ò ÐÝ Ê Ò Ò Ê Ò ÚÓØ Ò Ý Ø Ñ º ß ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ø ÒÚ ÐÓÔÑ ÒØ Ò ÐÝ µ Û ÓÖ Ò Ø Ò ½ Ý ÖÒ Ø Ðº Ò Ø Ö Ø ÑÓ Ð Û ÐÐ Ø Ê ÖÒ ÓÓÔ Ö Ò Ê Ó µ ÑÓ Ðº Ð Ò Ö ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò Ø Ò ÕÙ ÓÖ Ñ ÙÖ Ò Ø Ö Ð Ø Ú Æ ÒÝ Ó ÖÐÝ ÓÑÓ¹ Ò ÓÙ Ø Ó ÓÒ Ñ Ò ÙÒ Ø ÅÍ µ Ò Ø Ö Ù Ó ÑÙÐØ ÔÐ ÒÔÙØ ØÓ ÔÖÓ Ù ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ÙØ ÓÖº Ñ Ð Ö ÒÑÓ Ñ ÝÝ ÓÓºÓÑ Ì ÐÐ µ¼ ½¾ ¾ ½ ½

2 ½ ¾ ź à ÒÑÓ ÑÑ Êº ÐÐ Ò ÁÂÁÅ ÎÓк ÆÓº ¾¼½½µ ½ ½¹½ ½ ÑÙÐØ ÔÐ ÓÙØÔÙØ º ÁØ ÒØ Ù Ø Ó Æ ÒØ ³ Ø ÔÖ Ø ³ ÅÍ Ò ÓÖ Ø Ö ¹ Ñ Ò Ò ÅÍ Ø Ñ Ò ØÙ Ó Ø Ö Ò Æ ÒÝ Ö Ú Ý ÓÑÔ Ö ÓÒ ØÓ ÖÓÒØ Ö ÓÒ ØÖÙØ ÖÓÑ Ø ³ Ø ÔÖ Ø ³º Æ ÒØ ÅÍ Ö ÒØ Ý Ò Æ ÒÝ ÓÖ ÕÙ Ð ØÓ ½ Ò Ò Æ ÒØ ÅÍ Ú Æ ÒÝ ÓÖ Ð Ø Ò ½º ÐØ ÓÙ Æ ÒÝ ÓÖ Ò Ö Ø Ö ÓÒ ÓÖ Ö Ò Ò Ò Æ ÒØ ÅÍ Ø Ö Ø Ö ÓÒ ÒÒÓØ Ö Ò Æ ÒØ ÅÍ º ÁÒ Ø Ð Ø Ú Ö ØÝ Ó ÑÓ Ð Û Ö Ú ÐÓÔ ØÓ Ö Ò ÅÍ º Ð Ö Øº Ð ½ Ú Ø Ö Ò Ò Ñ Ø Ó ÒØÓ ÓÑ Ö º Ì Ö Ø Ö ÒÚÓÐÚ Ø Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó ÖÓ ¹ Æ ÒÝ Ñ ØÖ Ü Ò Û Ø ÙÒ Ø Ö Ð ¹ Ò Ô Ö¹ Ú ÐÙ Ø º Ì ÓÒ Ö Ò Ö ÐÐÝ ÒÓÛÒ Ø ÙÔ Ö¹ Æ ÒÝ Ñ Ø Ó Ö Ò Ø ÖÓÙ Ø ÜÐÙ ÓÒ Ó Ø ÙÒ Ø ÖÓÑ Ø ÔÖÓ ÙØ ÓÒ ÔÓ Ð ØÝ Ø Ò Ò ÐÝÞ Ò Ø Ò Ò Ø È Ö ØÓ ÖÓÒØ Öº Ì Ø Ö ÖÓÙÔ Ò ÓÒ Ò Ñ Ö Ò Ò Û ÙÒ Ø ÐÝ Ö Ò Ø Ó Ò Ù ÙÐ Ø Ö Ø ÓÖ Ñ ÒÝ ÓØ Ö ÙÒ Ø º Ì ÓÙÖØ ÖÓÙÔ ÙØ Ð Þ ÑÙÐØ Ú Ö Ø Ø Ø Ø Ð Ø Ò ÕÙ Û Ö Ò Ö ÐÐÝ ÔÔÐ Ø Ö Ø ÓØÓÑÝ Ð Ø ÓÒº Ì Ø Ö Ö Ö Ö Ò Ò Æ ÒØ ÙÒ Ø Ø ÖÓÙ ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð Ñ ÙÖ Ó Ò Æ¹ Òݺ Ì Ð Ø ÔÔÖÓ Ö ÕÙ Ö Ø ÓÐÐ Ø ÓÒ Ó Ø ÓÒ Ð ÔÖ Ö ÒØ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖÓÑ Ö Ð Ú ÒØ ÓÒ¹Ñ Ö Ò ÓÑ Ò ÑÙÐØ ÔÐ ¹Ö Ø Ö ÓÒ Ñ Ø Ó ÓÐÓ Û Ø Ø ÔÔÖÓ º ÀÓÛ Ú Ö Û Ð Ø Ø Ò ÕÙ Ù ÙÐ Ò Ô Ð Ø Ö ÒÓ ÓÒ Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý Ò ÔÖ Ö Ö Ø ÓÑÔÐ Ø ÓÐÙØ ÓÒ ØÓ Ø ÕÙ Ø ÓÒ Ó Ö Ò Ò º À Ò Ð Ø Ò Ø Ø Ö Ò Ò ÑÓ Ð ÓÖ Ø Û Ý Ó ÓÑ Ò Ò «Ö ÒØ Ö Ò Ò ÑÓ Ð ÓÖ Ö Ò Ò ÅÍ Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÔÓ ÒØ Ò Ö Ò Ò ÅÍ Ò º ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û ÔÖÓÔÓ Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ÙÔÓÒ Ø ÚÓØ Ò Ý Ø Ñ ÓÖ Ö Ò Ò ÅÍ º Ì Ñ Ø Ó Ô ÐÐÝ ÔÔÐ Ð Û ÒÒÓØ ÔÖ Ö ÒÝ Ö Ò Ò ÑÓ Ð ÓÒ Ø ÓØ Ö º ÁÒ ÚÓØ Ò Ý Ø Ñ ÓÒ Ò Ø Ñ Ý Ö Ú «Ö ÒØ ÚÓØ Ò «Ö ÒØ Ö Ò Ò ÔÐ º Ì ØÓØ Ð ÓÖ Ó Ò Ø Ø Û Ø ÙÑ Ó Ø ÚÓØ Ø Ø Ø Ò Ø Ö Ú Ò «Ö ÒØ ÔÐ º Ì ÓÒ Ø Ø Ø Ø ØÓØ Ð ÓÖ Ø Ø Ö Ò º ÐØ ÓÙ Ø Ò Ø Ò Ö Ò ÚÓØ Ò Ý Ø Ñ Ö Ö Ö ÅÍ Ò Ò ÅÍ ÓÒ Ö ØÓ Ú Ø ÓÙØÔÙØ Ö Ò ÚÓØ µ Ò ÓÒÐÝ ÓÒ ÒÔÙØ Û Ø ÑÓÙÒØ ÙÒ ØÝ Ò ÓÙÖ ÔÔÖÓ Û ÓÒ Ö Ø Ö Ò Ò ÑÓ Ð ÚÓØ Ö Ò ÅÍ Ò Ø º Ì Ô Ô Ö Ò ÓÖ Ò Þ ÓÐÐÓÛ º ÁÒ Ø ÓÒ ¾ Û Ö Ú Û ÓÑ Ö Ò Ò ÑÓ Ð Ò Ø ÚÓØ Ò Ý Ø Ñº Ë Ø ÓÒ ÒØÖÓ Ù ÓÙÖ ÔÖÓÔÓ Ñ Ø Ó º ÒÙÑ Ö Ð Ü ÑÔÐ Ú Ò Ò Ø ÓÒ Ò Ø ÓÒ ÓÒØ Ò ÓÙÖ ÓÒÐÙ ÓÒ º ¾ Ê Ò Ò ÑÓ Ð ÓÖ ÚÓØ Ò Ý Ø Ñ ÁÒ Ø Ø ÓÒ Û Ö Ý Ö ÓÑ Ó Ø Ü Ø Ò Ö Ò ÚÓØ Ò Ý Ø Ñ Û Ò Ò Ò Ø Ð Ø Ö ØÙÖ º ÁÒ Ö Ò ÚÓØ Ò Ý Ø Ñ ÚÓØ Ö Ð Ø Ò Ö Ò Ò Ø Ò ÓÖ Ö Ó ÔÖ Ö Ò º ÁØ ÙÑ Ø Ø Ø Ö Ö ÒÓ Ø Ò ÚÓØ Ö³ Ö Ò Ò º Ì ØÓØ Ð ÓÖ Ó Ò Ø Ø Û Ø ÙÑ Ó Ø ÚÓØ» Ö Ú Ò «Ö ÒØ ÔÐ º Ì ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ Ø ÖÑ Ò Ò ÓÖ Ö Ò Ó ÐÐ Ò Ò Ø Ý Ó Ø Ò Ò ØÓØ Ð ÓÖ º ËÓÑ Ó Ø ÚÓØ Ò Ý Ø Ñ Ò Ü Û Ø ØÓ Ø «Ö ÒØ Ö Ò Ò Ø Ò Ø Û Ø Ø Ø ÓÖ Ö Ø Û ÒÒ Ö º ÙØ Ø Ð Ö Ø Ø Ø Û ÒÒ Ò Ò Ø Ò Ú ÖÝ ÓÖ Ò ØÓ Ø Û Ø Ù º ÌÓ ÚÓ Ø ÔÖÓ Ð Ñ ÓÓ Ò ÃÖ ÔÖÓÔÓ ÑÓ Ð ØÓ Ò Ø Û Ø Ø ÑÓ Ø ÚÓÖ Ð Û Ø º Ó Ø Ò Ù Ø Ø Ø ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ ÙÒ Ø ÕÙ ÐÐÝ Æ ÒØ º º Ø Ý Ú Ø Ñ Ü ÑÙÑ ÓÖ º ÓÖ Ø Ö ÓÒ Ú Ö Ð Ñ Ø Ó ØÓ Ö Ñ Ò Ø ÑÓÒ Æ ÒØ Ò Ø Ú Ò ÔÖÓÔÓ º ÓÓ Ò ÃÖ Ú ÔÖÓÔÓ ØÓ Ñ Ü Ñ Þ Ø Ô ØÛ Ò Ø Û Ø º Ö Ò Ø Ðº

3 ź à ÒÑÓ ÑÑ Êº ÐÐ Ò ÁÂÁÅ ÎÓк ÆÓº ¾¼½½µ ½ ½¹½ ½ ½ Ú ÔÖÓÔÓ Ö Ñ Ò Ø ÓÒ Ñ Ø Ó Ù Ò ÖÓ ¹ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ñ ØÖ Üº ÆÓ Ù Ø Ðº ½ Ú ÔÖÓÔÓ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÑÓ Ð ØÓ Ð Ø Ø Û ÒÒ Ö Ò Û ØÖÓÒ ÓÖ Ö Ò ÓÒ ØÖ ÒØ ÓÒ Ø ÓÒ ÑÔÓ ÓÒ Û Ø Ñ Ü Ø Ñ ½ Ñ ½ Ú Û Ú Û ½ ½ Ò Û ½ ¾Û ¾ ÑÛ Ñ Û Ñ ¾ ÆÑ Ñ ½µ ¾º½µ Ò Û Ø ÙÑ Ø Ø ÚÓØ Ö Ð Ø Ò Ø ÑÓÒ Ò Ø Ò Ö Ò Ø Ñ ÖÓÑ ØÓÔ ØÓ Ø ÔÐ Û Ø Ö Ð Ø Ú ÑÔÓÖØ Ò Û Ø Ó Ø Û Ø Ø ÔÐ ÒÓØ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ø Ø ÔÐ ÚÓØ ÖÒ Ý Ò Ø Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó ÚÓØ Ö º ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û Ù Ø ÑÓ Ð ÓÖ Ö Ò Ò º À ÑÓØÓ ½¼ ÔÖÓÔÓ ÙÔ Ö¹ Æ ÒÝ ÑÓ Ð ØÓ ÓÓ Ò ÃÖ ³ Ö Ò ÚÓØ Ò ÑÓ Ðº Ç Ø Ò Á ¾½ Ú Ù Ø ÜÐÙ Ò ÒÓÒ¹ Æ ÒØ Ò Ø Ò Ù Ò ÒÓÖÑ Ð Þ Û Ø ÓÖ Ö Ñ Ò Ø ÓÒº Ï Ò Ò Ò ¾ Ú ÔÖÓÔÓ Ñ Ø Ó Ø Ø Ö Ñ Ò Ø Ø Æ ÒØ Ò Ø Ý ÓÒ Ö Ò Ø Ö Ø Ò Ð Ø Ö Ð Ø Ú ØÓØ Ð ÓÖ º Ë Ò Ø Ð Ø Ö Ð Ø Ú ØÓØ Ð ÓÖ Ò Ø Ø Ö Ð Ø Ú ØÓØ Ð ÓÖ Ö ÒÓØ Ñ ÙÖ Û Ø Ò Ø Ñ Ö Ò Ò ¾ Ï Ò Ø Ðº ¾ Ú ÔÖÓÔÓ Ñ Ø Ó ÓÖ ÓÐÚ Ò Ù º ÇÙÖ ÔÖÓÔÓ Ñ Ø Ó º½ ÁÐÐÙ ØÖ Ø ÓÒ Û Ñ ÒØ ÓÒ ÖÐ Ö Ø Ö Ö Ø Ú Ö ØÝ Ó Ö Ò Ò ÑÓ Ð ÓÖ Ö Ò Ò ÅÍ º º ÖÓ ¹ Æ ÒÝ ÙÔ Ö¹ Æ ÒÝ Ò Ñ Ö Ò Ø Ø Ø Ð Ø Ò ÕÙ Ò Ó ÓÒº Ð Ó Ø Ö Ü Ø «Ö ÒØ Ú ÛÔÓ ÒØ ÓÖ ÙØ Ð Þ Ò Ø Ø Ò ÕÙ ÓÖ Ò Ø Ò ÒÔÙعÓÖ ÒØ Ò ÓÙØÔÙعÓÖ ÒØ Ú Û Ò ÓÑ Ó Ø Ñ Ù Ò Ö Ò Ò È Ø Ö Ò³ ÑÓ Ð Ò Ú Ö Ð Ö ØÙÖÒ ØÓ Ð Ø ÒÓÐÓ º ÆÓÛ Ø Ñ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ð Ø ÓÒ Ó Ø ÑÓ Ø Ù Ø Ð ÑÓ Ð Ò Ú ÛÔÓ ÒØ Û Ù Ø Ö Ò Ò Ó ÙÒ Ø Ó Ø Ò Ý Ú Ö ÓÙ ÑÓ Ð Ñ Ý ÒÓØ Ø Ñ º ÓÖ Ü ÑÔÐ ÓÒ Ö Ò Ò ÑÓ Ð Ñ Ý Ò Ö Ò ØÓ ÅÍ Û Ð ÒÓØ Ö ÓÒ Ò Ö Ò ØÓ Ø Ñ Åͺ Ì Ù ÓÒ Ñ Ý ÒÓØ ØÖÙ Ø Ø Ö Ò Ó Ø Ò Ý ÖØ Ò Ö Ò Ò ÑÓ Ðº Á Û Ò ÔÖ Ö Ö Ò Ò ÑÓ Ð ÓÚ Ö ÓØ Ö Ø Ò Ø Ö ÒÓØ ÒÝ ÔÖÓ Ð Ñº ÙØ Û ÒÒÓØ Ù Ù ÐÐÝ Ð Ø Ø Øº Ó Ø ÓÚ ¹Ñ ÒØ ÓÒ ÑÓ Ð Ò Ú ÛÔÓ ÒØ ÓÑ Ú ÒØ Û Û ÛÓÙÐ Ð ÒÓØ ØÓ ÒÓÖ º ËÓ Ø Ñ ÐÓ Ð ØÓ ØÖÝ «Ö ÒØ ÑÓ Ð Ò ÓÑ Ò Ø Ö ÙÐØ Ó Ø «Ö ÒØ ÑÓ Ð Ò Ú ÛÔÓ ÒØ º ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û ÓÒ Ö Ø Ú Ö ÓÙ Ö Ò Ò ÑÓ Ð ÚÓØ Ö Û Ò Ö Ò ÅÍ ÖÓÑ Ø ØÓÔ ØÓ Ø Ò Ò ØÖÝ ØÓ Ó Ø Ò ÙÐÐ Ö Ò ÖÓÑ Ø Ö ÚÓØ º ÁÒ Ø Ø ÓÒ Û Ö ÓÙÖ ÔÖÓÔÓ Ñ Ø Ó Û Ø ÑÔÐ Ü ÑÔÐ Ø Ò ÖÓÑ Ë ÜØÓÒ Ø Ðº ¾ Ð Ö Ø Ðº ½ Ò Â Ò ÐÓÓ Ø Ðº ½ º Ì Ö Ö Ü ÅÍ Ù Ò ØÛÓ ÒÔÙØ ØÓ ÔÖÓ Ù ØÛÓ ÓÙØÔÙØ º Ì Ö Û Ø Ö ÔÖ ÒØ Ò Ì Ð ½º Ð Ö Ø Ðº ½ Ö Ò Ø Ü ÅÍ Ù Ò ÓÑ Ö Ò Ò ÑÓ Ð º Ï Ù Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ö Ò Ò ÑÓ Ð Û Ò Ò Ò Ø Ð Ø Ö ØÙÖ ÚÓØ Ö ØÓ Ö Ò ÅÍ º Ï Ù È Ä½ ½ Ò Ò Ø Ö Ö Ò Ø ½ Å Â ½ ÅÓ Å Â½ ½ ÄÂà ¾

4 ½ ź à ÒÑÓ ÑÑ Êº ÐÐ Ò ÁÂÁÅ ÎÓк ÆÓº ¾¼½½µ ½ ½¹½ ½ Ë Å ¾¼ Ë ¾ ĹÁÒ Ò ØÝ ½¾ Ò Ø Ò ¹ ÔÔÖÓ ¾ ÐÐ Ó Û Ò Ð ÙÔ Ö¹ Æ ÒÝ ÑÓ Ð Ò Ø Ö ÓÑÑÓÒ Ë Ø Ó Ï Ø Ëϵ ÑÓ Ð Û Û ÒÓØ Ý ËϽ ËϾ Ò ËÏ ËϽ ½½ ËϾ ½ ËÏ µ ÖÓ ¹ Æ ÒÝ ÑÓ Ð ¾ Ò Ø Ö Ø Ø Ø Ð Ñ Ø Ó ÒÓÒ Ð ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ò ÐÝ µ Ð Ò Ö Ö Ñ Ò ÒØ Ò ÐÝ ¾ µ Ò Ê» Ö Ñ Ò ÒØ Ò ÐÝ Ó Ö Ø Ó ¾ µº ÁÒ Ø Ü ÑÔÐ Û ÓÒ Ö ÓÒ Ø ÒØ Ö ØÙÖÒ ØÓ Ð º Ò Ò Ò Ø Ð Ø ÓÐÙÑÒ Ó Ì Ð ½ ÅÍ Ò Ö Ê¹ Æ ÒØ Ò ÅÍ Ò Ö Ò Æ Òغ ËÓ ÓÑ Ó Ø Ö Ò Ò ÑÓ Ð Ò Ö Ò ÅÍ Ò Ý Ø Ê Æ ÒÝ ÓÖ º ÁÒ ÐÐ Ó Ù Ö Ò Ò ÑÓ Ð ÅÍ Ó Ø Ò Ö Ò Ò ÅÍ Ö Ú Ö Ò º Ë Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Ù ÑÓ Ð ÑÓÖ Ø Ò ÓØ Ö Ù Ù ÐÐÝ Ø Ö Ö Ò Ò ÓÖ Ò Æ ÒØ ÅÍ Ò ÔÔ Ö Ò Ø Ö Ò Ò ÔÖ ÒØ Ý ÓÙÖ Ö Ò Ò º Ì Ð ½ Ê Û Ø ÓÖ ÒÙÑ Ö Ð Ü ÑÔÐ º ÅÍ ÁÒÔÙØ ÁÒÔÙØ ÇÙØÔÙØ ÇÙØÔÙØ Ê Æ ÒÝ ½ ¼ ¼º¾ ½ ¼¼¼ ¼¼ ½ ¼¼ ¼º ½ ¼¼¼ ¾½¼¼¼ ½ ¾¼ ½º¾ ¾¼¼¼ ½¼ ¼¼ ½ ¾¼ ¾º¼ ¾ ¼¼¼ ¾¼¼¼ ½ ¼ ½º¾ ½ ¼¼¼ ¾ ¼¼¼ ¼º ¾¼ ¼º ½ ¼¼¼ ½ ¼¼¼ ¼º ÆÓÛ ÓÒ Ö Ì Ð ¾ Û Ù ½ Ö Ò Ò ÑÓ Ð ØÓ Ö Ò Ø Ü ÅÍ Ò Ì Ð ½º Ì Ð ¾ ÓÛ Ø Ö Ò Ò ØÓ ÅÍ Ý Ö Ò Ò ÑÓ Ð º Ì Ö ÙÐØ ÓÖÖ ÔÓÒ ¹ Ò ØÓ Ø Ø Ø Ø Ð¹ ÑÓ Ð Ò Ê» Ö Ø Ò ÖÓÑ ½ º Ì ÒÙÑ Ö Ó Ö Ò Ò ØÓ ÐØ ÖÒ Ø Ú ÐÝ ÐÙÐ Ø Ì Ð µº ÁÒ Ö ÙÐØ Ó Ø Ò Ý ÑÓ Ð ½ Ò Ø ÔÖÓÔÓ Ö Ò Ö Ú Òº Ý Ù Ò Ø Ñ Ø Ó Û Ò Ó Ø Ò Ø Ö Ò ÓÖ ÅÍ Û Ø ÑÓÖ ÖØ ÒØÝ Ù Ø Ñ Ø Ó Ò Ö ÒØÐÝ ÓÒ Ö Ú Ö ÓÙ Ú ÛÔÓ ÒØ ÓÒ Û Ø Ö Ò Ò ÑÓ Ð Ù Ò Ø Ñ Ø Ó Ö ÓÒ ØÖÙØ º Ì Ð ¾ Ê Ò Ò ÅÍ Ý ½ Ê Ò Ò ÅÓ Ð º Ê Ò Ò ÅÓ Ð È ½ ¾ Ľ ½ ¾ ¹Ê ¹Ë Ø ¾ ½ Å ½ ¾ ŹŠ¾ ½ ÄÂà ½ ¾ Ë Å ½ ¾ Ë ½ ¾ Ä ÁÒ Ò ØÝ ¾ ½ ËϽ ¾ ½ ËϾ ½ ¾ ËÏ ½ ¾ ÖÓ Æ ÒÝ ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ Ê» ½ ¾ Ø Ò ¹ ¾ ½

5 ź à ÒÑÓ ÑÑ Êº ÐÐ Ò ÁÂÁÅ ÎÓк ÆÓº ¾¼½½µ ½ ½¹½ ½ ½ Ì Ð Ì ÒÙÑ Ö Ó Ò Ò Ö Ò ØÓ Åͺ ÅÍ ÈÐ ½ ÈÐ ¾ ÈÐ ÈÐ ÈÐ ÈÐ ¾ ¼ ¼ ¾ ¼ ¼ ½ ¼ ½ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ½ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ½ ÈÖÓÔÓ Ö Ò ÓÖ ÅÍ º ÅÓ Ð ½ Ö ÙÐØ ½ ¼º ¼¾ ¾ ¼º ¼º ¼º ¼ ¼¾ ¾ ¼º¾ ½¼ ÈÖÓÔÓ Ê Ò ½ ¾ º¾ ËÓÑ ÔÖ Ø Ð ÔÓ ÒØ Û ÔÓ ÒØ Ö ÛÓÖØ Ñ ÒØ ÓÒ Ò Û Ø Ö Ô Ø ØÓ Ø ÔÖÓÔÓ Ñ Ø Ó ½ ÐØ ÓÙ Û Ò ÓÒ Ö ÖØ Ò ÖÓÙÔ Ó Ö Ò Ò ÑÓ Ð Ù ÙÔ Ö¹ Æ ÒÝ ÑÓ Ð Ø ØØ Ö ØÓ ÓÒ Ö Ø ÓØ Ö Ö Ò Ò ÑÓ Ð Ò Ø ÓØ Ö ÖÓÙÔ Û Ðк ÁØ Ð Ö Ø Ø ÓÑ Ò Ò Ø Ö ÙÐØ Ó «Ö ÒØ Ö Ò Ò ÑÓ Ð Ò «Ö ÒØ ÖÓÙÔ ÔÖÓÚ ÑÓÖ Ö Ð Ø Ö Ò Ò Ö ÙÐØ ÓÖ Ñ Ò Ö º ÐÑÓ Ø ÐÐ Ó Ø ÑÓ Ð Ú ÓÑ ÓÖØÓÑ Ò ÙØ Ù Ò Ø ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø Ö ÙÐØ Ó Ø Ò ÖÓÑ Ø Ñ Ñ Ý Ö Ù Ø «Ø Ó Ø Ö ÓÖØÓÑ Ò º ¾ Ñ ÒØ ÓÒ ÓÖ Ò ÚÓØ Ò Ý Ø Ñ Ø ÙÑ Ø Ø Ø Ö Ö ÒÓ Ø Ò ÚÓØ Ö³ Ö Ò Ò º ËÓ Û ÑÙ Ø Ù ÓÒÐÝ Ø Ö Ò Ò ÑÓ Ð Û Ò Ú «Ö ÒØ Ö Ò Ò ÓÖ ØÓ ÅÍ º ËÓÑ Ó Ø Ö Ò Ò ÑÓ Ð Ö Ô Ò ÒØ ÓÒ Ô Ø ÒÓÐÓ Ý ÔÓ ÒØ Û ÑÙ Ø ÓÒ Ö Û Ð Ù Ò Ø Ñº ÓÖ Ü ÑÔÐ ÖÓ ¹ Æ ÒÝ Ù ÓÒÐÝ ÓÖ ÓÒ Ø ÒØ Ö ØÙÖÒ ØÓ Ð Ø ÒÓÐÓ Ý Ò Ø ÙÔ Ö¹ Æ ÒÝ ÑÓ Ð ÓÒ ÑÔÖÓÚ ÓÙØÔÙØ ÔÖÓÔÓ Ý Ã Ó ½ ÑÙ Ø Ù ÓÖ Ú Ö Ð Ö ØÙÖÒ ØÓ Ð Ø ÒÓÐÓ Ý ¹ Ù Ù Ò Ø ÓÖ ÓÒ Ø ÒØ Ö ØÙÖÒ ØÓ Ð Û ÐÐ Ú Ø Ñ Ö ÙÐØ Ø ÄÂà ÑÓ Ðº ÒÓØ Ö ÔÓ ÒØ ÓÙØ Ø Ö Ò Ò ÑÓ Ð Û Ö Ô Ò ÒØ ÓÒ Ø ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ Ð Èº Ï Ò Ø Ý Ö Ù ÓÖ Ú Ö Ð Ö ØÙÖÒ ØÓ Ð ÒÔÙع Ò ÓÙØÔÙعÓÖ ÒØ Ö Ò Ò ÑÓ Ð Ñ Ý Ú «Ö ÒØ Ö Ò Ø Ù Ó Ø Ñ Ò ÚÓØ Öº ÁØ Ñ Ý ÔÔ Ò Ø Ø Û ÓÒ ÖÓÒØ Ø Ò Û ÓÒ Ñ Ö ÔÖ Ö ÓÑ Ö Ò Ò ÑÓ Ð ØÓ Ø ÓØ Ö º ÅÓÖ ÓÚ Ö Ø ÚÓØ Ö Ñ Ý ÒÓØ Ú Ø Ñ Ú ÐÙ ØÓ Ø ÓÒ Ñ Öº ÁÒ Ù Û Ò ÓÒ Ö Ú Ö ÓÙ Û Ø ÓÖ Ø Ö Ò Ò ÑÓ Ð ÚÓØ Ö Ò Ø Ö ÓÖ Ø Ö Ö Ò º ÓÖ Ü ÑÔÐ ÓÒ Ñ Ö Ò Ø ÖÑ Ò Ø ÑÔÓÖØ Ò Ó Ø Ö Ò Ò ÑÓ Ð Ý Ù Ò Ø Ô ÖÛ ÓÑÔ Ö ÓÒ Ñ ØÖ º Ì Û Ø Ò ÐÙÐ Ø Ù Ò ÒÚ ØÓÖ Ñ Ø Ó º

6 ½ ź à ÒÑÓ ÑÑ Êº ÐÐ Ò ÁÂÁÅ ÎÓк ÆÓº ¾¼½½µ ½ ½¹½ ½ Å ÒÝ Ó Ø ÒØÖÓ Ù ÑÓ Ð Ñ Ý ÒÓØ Ð ØÓ Ö Ò Ò ÓÑ Ò Û Ø Ý Ú Ö Ö ÐÝ ÔÔ Ò ØÓ Ðк Ì ÓÙÐ ÒÓØ Ù ØÓ ÒÓÖ Ù ÑÓ Ð Ò ÓØ Ö º Ò Ü ÑÔÐ Û ÒÓÛ È ÑÓ Ð ÓÑ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ö ÓÖ Ø Ö Ø Ò¹ ØÖÓ ÙØ ÓÒ Ó Ø ÑÓ Ð Ý Ò Ö Ò Ò È Ø Ö Ò Ñ ÒÝ Ó Ø Ö Ö Ö ÒØÖÓ Ù ÑÓ Ð ØÓ ÓÚ ÖÓÑ Ø ÔÖÓ Ð Ñ º ÀÓÛ Ú Ö Ò Ô Ø Ó Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ø ÑÓ Ð Ø ÐÐ Ò Ù ÓÖ Ö ÓÒ Ð ÑÔÐ ØÝ Ò Ø ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ø ÓÖ Ø Ð º ÒÓØ Ö ÔÓ ÒØ Ø Ø Û Ó ÒÓØ ÓÒÐÝ ÓÒ Ö Ö Ò Ò Æ ÒØ ÙÒ Ø º ÁÒ ÓÑ ÑÓ Ð Ð ÓÑÑÓÒ Ø Ó Û Ø ÑÓ Ð Ø ÒÙÑ Ö Ó Æ ÒØ ÙÒ Ø Ð Ø Ò ÓÑ ÓØ Ö ÑÓ Ð Ò Ø Ö ÓÖ ÓÑ Ó Ø ÙÒ Ø Ø Ø Ö Æ ÒØ Ò ÓÑ ÑÓ Ð Ñ Ý Ò Æ ÒØ Ò ÓÑ ÓØ Ö ÑÓ Ð º ÅÓÖ ÓÚ Ö Ø Ó ÑÓ Ð Ø Ø Ò Ö Ò ÓÒÐÝ Æ ÒØ ÙÒ Ø Ò ÓÒ Ö ÑÓ Ð Ø Ø Ö Ò ÐÐ ÙÒ Ø Ù Ø Æ ÒÝ ÓÖ Ó Ò Æ ÒØ ÙÒ Ø Ñ Ý ÓÒ Ö Ø Ö Ö Ò Ò ÓÖ º ÁÒ Ø ÓÒ Ù Ò ÑÓ Ø Ö Ò Ò ÑÓ Ð Ø Ò Ò Ø Ø Ò Æ ÒØ ÙÒ Ø Ú ÐÓÛ Ö Ö Ò Ø Ö ÓÖ Ø Ö ÙÐØ Ó Ö Ò Ò ÐÐ Ø ÙÒ Ø ÒÐ Ò ØÓ Ö ÙÐØ Ó Ö Ò Ò ÓÒÐÝ Æ ÒØ ÙÒ Ø º º ËØ Ô Ó Ø ÔÖÓÔÓ Ñ Ø Ó ËØ Ô½ Ø ÖÑ Ò Û Ó Ø ÅÍ ÑÙ Ø Ö Ò ÐÐ Ó Ø Ñ ÓÖ ÓÒÐÝ Ù Ø Ó Ø Ñ Ù Ø Æ ÒØ ÅÍ º ËØ Ô¾ Ë Ð Ø Ù Ø Ð Ö Ò Ò ÑÓ Ð Ò Ø Ò Ö Ò ÅÍ Û Ø Ø Ñº ËØ Ô ÓÒ Ö Ó Ø Ö Ò Ò ÑÓ Ð ÚÓØ Ö Ò Ø ÖÑ Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Ö Ò Ò ØÓ Åͺ ËØ Ô Í ÑÓ Ð ½ ÓÖ ÓØ Ö Ö Ò Ò ÚÓØ Ò Ý Ø Ñ ÑÓ Ð ØÓ Ö Ò ÅÍ º ÑÔ Ö Ð Ü ÑÔÐ Ä Ø Ù Ö Ò ¾¼ ÁÖ Ò Ò Ò Ö Ò Ý ÓÙÖ ÔÖÓÔÓ Ñ Ø Ó º Ì Ø Ò Ò Ò Ò ½ µº Ò Ò Ò Ø Ð Ø ÓÐÙÑÒ Ó ÅÍ ½ ½¾ ½ ½ Ò ¾¼ Ö Ê Æ Òغ ÆÓÛ ÓÒ Ö Ò Û ½ Ö Ò Ò ÑÓ Ð Ö Ù ØÓ Ö Ò Ø ÅÍ º ÅÓ ¹ Ð Ù Ò Ø Ü ÑÔÐ Ò Ò ÙÒ Ö º ÓÛ Ø Ö Ò Ò ØÓ ÅÍ Ý Ö Ò Ò ÑÓ Ð º Ì ÒÙÑ Ö Ó Ö Ò Ò ØÓ ÅÍ Ú Ò Ò Ì Ð Ò º ÁÒ Ø Ö ÙÐØ Ó Ø Ò Ý ÑÓ Ð ½ Ò Ø ÔÖÓÔÓ Ö Ò Ö ÔÖ ÒØ º

7 ź à ÒÑÓ ÑÑ Êº ÐÐ Ò ÁÂÁÅ ÎÓк ÆÓº ¾¼½½µ ½ ½¹½ ½ ½ ÅÍ ³ Ø ÑÔ Ö Ð Ü ÑÔÐ µ Ò Ì Ö Ê Æ Ò º Ö Ò ÁÒÔÙØ ÇÙØÔÙØ Æ ÒÝ ËØ «ÓÑÔÙØ Ö Ø ÖÑ Ò Ð ËÔ ÔÓ Ø ÄÓ Ò Ö ½ ¼º ¼ ¼º ¼¼ ¼º½ ¼º½ ¼ ¼º ¾½ ¼º¾ ½º¼¼¼ ¾ ¼º ¼º ¼¼ ½º¼¼¼ ¼º¾¾ ¼º ¾ ¼º ¾ ¼º ¼º ¼º ¼ ¼º ½ ¼º¾¾ ¼º ¼ ¼º¾ ½ ¼º ½ ¼º ¼º ¼ ¼º¾½¼ ¼º½ ¼º ¾ ½º¼¼¼ ½º¼¼¼ ¼º ½ ¼º ¼ ¼º¾ ¼º¾ ¼º ¾¾ ¼º¾ ¼º ¼º ¾ ¼º ¼ ¼º ¼¼ ¼º¾¼ ¼º ¼ ¼º ¼º ¼º ½ ¼º ¼¼ ¼º ¼ ¼º½ ¾ ¼º ¼¼ ¼º ½ ½º¼¼¼ ¼º ¼º ¼ ¼º½¾¼ ¼º½¾ ¼º¾ ¼º¾ ¼º ¼º ¼º ¼¼ ¼º½ ¼º¼ ¼ ¼º ¼º¾ ¼º ½¼ ¼º ¼º ¼ ¼º ½¼ ¼º¼ ¾ ¼º½ ¼º¼ ¼º¾ ½½ ¼º ½½ ½º¼¼¼ ¼º ¼ ¼º¾½¾ ¼º ½ ¼º ¼ ¼º ¼ ½¾ ¼º ½½ ¼º ¼ ¼º¾ ¼º½¾ ¼º ¾ ¼º ¾ ½º¼¼¼ ½ ¼º ¼º ¼ ¼º ¼ ¼º½ ¼º ¼º¾ ½ ¼º ½ ½ ¼º ¼º ¼¼ ¼º ¼ ¼º½ ¼º ½ ¼º¾ ¼º ¼ ½ ¼º ¼º ¼ ¼º ¼ ½º¼¼¼ ¼º¾ ¾ ¼º¼ ½º¼¼¼ ½ ¼º ½ ¼º ¼¼ ¼º ¾ ¼º½½ ¼º ¼¾ ¼º ¼º ½ ½º¼¼¼ ¼º ¼¼ ¼º¾¼ ¼º¼ ¼ ½º¼¼¼ ¼º½ ½ ½º¼¼¼ ½ ¼º ¼º ¼ ¼º¾ ¼º¼ ¼º ¼º¼ ¼º ½ ¼º ¾ ¼º ¼¼ ¼º¾ ¼º¼ ¼º½ ¼ ¼º½½½ ¼º ¼ ¾¼ ¼º ¼º ¼ ¼º ¼¼ ¼º½½¼ ¼º ½ ¼º ½º¼¼¼ Ê Ò Ò ÅÍ Ý ½ Ê Ò Ò ÅÓ Ð ÅÍ Å½ È Å¾ Ľ ½ Å Ò Ò Ø Ö Ö Ò Ø ½ Å Å Â Å ÅÓ Å ¾ ¾¾ Å ÄÂà ¾ Å Ë Å ¾¼ Å Ë ¾ Å Ä ÁÒ Ò ØÝ ½¾ Ž¼ ËϽ ½½ Ž½ ËϾ ½ Ž¾ ËÏ Å½ ÖÓ Æ ÒÝ ¾ Ž Ø Ò ¹ ¾ º ÅÍ Å½ ž ŠŠŠŠŠŠŠŽ¼ Ž½ Ž¾ Ž Ž ½ ½ ½ ¾ ½¼ ½¼ ½¼ ½ ½ ½¼ ½¼ ½ ½¾ ½½ ½¾ ½¼ ½¼ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ½ ½ ½ ¾ ¾ ½½ ½½ ½½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½¾ ½ ½ ½ ½ ½ ¾ ¾ ½¾ ½¾ ½¾ ½¾ ½¾ ½ ½ ½ ½¾ ½½ ½¾ ½ ½ ½ ½¼ ½¼ ½ ½ ½¼ ½¼ ½¾ ½½ ½ ½¾ ½ ½¼ ¾¼ ¾¼ ¾¼ ¾¼ ½ ¾¼ ¾¼ ¾¼ ½ ¾¼ ¾¼ ¾¼ ¾¼ ¾¼ ½½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½¾ ½ ½½ ½½ ½½ ½¾ ½¾ ½½ ½½ ½½ ½ ½¼ ½¼ ½½ ½¼ ½½ ½ ½ ½ ½ ½ ¾¼ ½ ½ ½ ¾¼ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ¾¼

8 ½ ź à ÒÑÓ ÑÑ Êº ÐÐ Ò ÁÂÁÅ ÎÓк ÆÓº ¾¼½½µ ½ ½¹½ ½ Ì ÒÙÑ Ö Ó Ö Ò Ò ØÓ Åͺ ÅÍ È½ Ⱦ È È È È È È È È½¼ ½ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ½½ ¼ ¼ ¼ ¾ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ½ ½ ½½ ¼ ¼ ½½ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¾ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ½ ¼ ¼ ¼ ½ ¾ ¾ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½½ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½¾ ¼ ¼ ½ ¾ ¾ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ½½ ¼ ¾ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ ½ ¾ ½ ¼ ½ ¼ ½ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¾¼ ¼ ¼ ½ ½ ¼ ¼ ¼ ¼ Ì ÒÙÑ Ö Ó Ö Ò Ò ØÓ Åͺ ÅÍ È½½ Ƚ¾ Ƚ Ƚ Ƚ Ƚ Ƚ Ƚ Ƚ Ⱦ¼ ½ ¼ ¼ ¾ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¾ ½ ¾ ¾ ½ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ½ ¼ ½ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ½ ¼ ¼ ¾ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ¾ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¾ ½¾ ½½ ¼ ¼ ¼ ½ ¾ ¾ ¼ ¼ ¼ ½¾ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ¾ ½ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ½¼ ½ ¾ ½ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ ¼ ½ ½¾ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ ¼ ½ ¼ ¾ ¾ ¼ ½ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ¾ ½½ ¼ ¾¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼

9 ź à ÒÑÓ ÑÑ Êº ÐÐ Ò ÁÂÁÅ ÎÓк ÆÓº ¾¼½½µ ½ ½¹½ ½ ½ ÈÖÓÔÓ Ö Ò ÓÖ ÅÍ º ÅÍ Ê ÙÐØ Ó ÑÓ Ð ½ ÈÖÓÔÓ ÑÓ Ð ½ ¼º½ ¼ ¾ ¼º½¼ ¾ ½¼ ¼º½ ½ ¾ ¼º ¾ ¼ ¾ ¾ ¼º½¾ ½ ¼º¼ ¾ ½ ¼º ½ ½ ¼º½¼¾ ¾ ½¾ ¼º½¼½ ¼ ¾ ½ ½¼ ¼º¼ ½¼ ¾¼ ½½ ¼º¼ ¼ ¾ ½ ½¾ ¼º¾½ ½ ¼º½¼ ¾ ½½ ½ ¼º¼ ¼ ½ ½ ½ ½ ½ ¼º¼ ½ ½ ½ ¼º¾ ¼ ¼ ¼ ½ ¼º¼ ¼ ¾½ ½ ½ ¼º¼ ¼ ½ ¾¼ ¼º¾ ¾ Ò Ò Ò Ö Ø ÔÓ Ø ÓÒ Ò ØÓ ½ º ÁØ Ò Ò Ò Ø Ø Ø ÙÒ Ø Ø Ö Ò ½ Ý ½½ ÑÓ Ð Ö Ò Ý ¾ ÑÓ Ð Ò Ö Ò Ý ÓÒÐÝ ÓÒ ÑÓ Ðº Ù Ø Ò Ò Ö Ò ÓÒ Ý ½½ ÚÓØ ÓÙØ Ó ØÓØ Ð Ó ½ ÚÓØ Ø Ö ÓÖ ÓÓ Ò Ø ÙÒ Ø Ø Ø¹Ö Ò Ò ÙÒ Ø ÐÓ Ðº Ñ Ð Ö ÔÓ ÒØ ÓÐ ÓÖ ÙÒ Ø Ò Û Ø ÔÓ Ø ÓÒ ¾ Ò º ÙØ Ø Ñ Ý Ñ Ø Ø Ø Ñ Ø Ó Û ÐÐ Ò Ø Ø Ö Ò ØÓ Ø ÙÒ Ø Û Ö Ú Ø ÑÓ Ø ÚÓØ º Ì Ñ Ò Ø Ø ÚÓØ Ö Ú Ø ÑÓ Ø ÚÓØ ÓÖ Ø Ø³Ø ÔÓ Ø ÓÒ ØÓ Ø Ð³Ø ÙÒ Ø Ø Ò Ø ÔÖÓÔÓ Ñ Ø Ó Ó Ó Û Ðк Ð Ó Ø Ñ Ý Ù Ô Ø Ø Ø Ø Ð Ø ÓÒ ÓÒ Ð Ü Ó Ö Ô Ñ Ü ÑÙѺ ÙØ Ø ÒÓØ Ø Ù ÓÖ Ò ØÓ Ð Ü Ó Ö Ô Ñ Ü ÑÙÑ Ö Ø Ö ÙÒ Ø ½ ÑÙ Ø Ö Ò Ö Ø Ò ÙÒ Ø ¾¼ Û Ð Ø ÔÖÓÔÓ ÑÓ Ð Ò ÔÓ Ø ÓÒ ØÓ ÙÒ Ø ¾¼ Ò ÔÓ Ø ÓÒ ØÓ ÙÒ Ø ½ º ÓÒÐÙ ÓÒ ÁØ ÔÔ Ò Ó Ø Ò Ø Ø Ò Ö Ð ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø ÒÚ ÐÓÔÑ ÒØ Ò ÐÝ Û ÛÓÙÐ Ð ØÓ Ö Ò Ø ÓÒ Å Ò ÍÒ Ø º Ì Ö Ü Ø Ñ ÒÝ «Ö ÒØ ÑÓ Ð º À Ò Ð Ø Ò Ø Ø ÑÓ Ð ÓÖ Ö Ò Ò ÅÍ Ñ Ò ÕÙ Ø ÓÒ Ò º Ì ÑÓ Ð Ó ÒÓØ Ó Ø Ò Ú ÒÝ Ø ÓÖ Ø Ð ÔÖÓ Ð Ñ Ð Ò Û Ø ÑÓ Ø Ø º Ù Ó Ø ÑÓ Ð ÓÒ Ö ÖØ Ò Ø ÓÖÝ ÓÖ Ö Ò Ò Ø Ý Ñ Ý Ú «Ö ÒØ Ö Ò º ËÓ Ó Ø Ò Ò ÔÖ Ø ÓÓ Ò Ö Ò Ò ÑÓ Ð Ø Ö ÙÐØ Ó Û Ø ÓÒ Å Ö Åµ ÛÓÙÐ Ð ØÓ ØÖÙ Ø Ò ÑÔÓÖØ ÒØ Ù º ÁÒ Ø ÖØ Ð Ñ Ø Ó Ò ÔÖÓÔÓ Ý Û Ö Ò Ò Û ÐÐ ÓÒ Ý Ù Ò Ø Ö Ò Ó «Ö ÒØ Ö Ò Ò ÑÓ Ð Ó Û ÑÔÓÖØ ÒØ Ò Ò Òغ Ì Ñ Ø Ó ÓÒ Ø ÚÓØ Ò Ý Ø Ñº ÁÒ ÚÓØ Ò Ý Ø Ñ ÓÒ Ò Ø Ñ Ý Ö Ú «Ö ÒØ ÚÓØ Ò «Ö ÒØ Ö Ò Ò ÔÐ º Ì ØÓØ Ð ÓÖ Ó Ò Ø Ø Û Ø ÙÑ Ó Ø ÚÓØ Ø Ø Ø Ò Ø Ö Ú Ò «Ö ÒØ ÔÐ º Ì Ò Ø Ø Ø Ø Ø ØÓØ Ð ÓÖ Ø Ø Ö Ò º ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û Ú ÓÒ Ö Ú Ö ÓÙ Ö Ò Ò ÑÓ Ð ÚÓØ Ö Û Ò Ö Ò ÅÍ ÖÓÑ Ø ØÓÔ ØÓ Ø Ò Ò ÅÍ Ò Ø Ò ØÖ ØÓ Ó Ø Ò ÙÐÐ Ö Ò ÖÓÑ Ø Ö ÚÓØ º ÇÒ Ó Ø ÑÓ Ø ÑÔÓÖØ ÒØ ÔÓ ÒØ ÓÙØ Ø ÔÖÓÔÓ Ñ Ø Ó Ø Ø Ø Ö ÑÓÚ Ø ÓÒ ÖÒ Ó Ø Å Ò ÓÓ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö ÑÓ Ð ÓÖ Ö Ò Ò º Ù ÑÓ Ð Ø Ö Ò Ò ÓÖ ÓÒÐÝ ÙÔÓÒ

10 ½ ¼ ź à ÒÑÓ ÑÑ Êº ÐÐ Ò ÁÂÁÅ ÎÓк ÆÓº ¾¼½½µ ½ ½¹½ ½ ÓÒ Ú ÛÔÓ ÒØ Ó Ø Ò Ø Ø Ó Ø Ö Ò Ò ÑÓ Ð ÓÛ ÓÒÐÝ ÓÑ Ô Ö ÒØ Ó Ø Ö Ð ØÝ Ò Ø Ö ÓÖ Ù Ò ÓÒÐÝ ÓÒ ÑÓ Ð Ò Ø Ø Ø Û ÛÓÙÐ Ð ØÓ ÓÓ Ø ÓÙÐ ÙÒØÖÙ ØÛÓÖØ Ýº Ì Ö ÓÖ Ø ÔÖÓÔÓ Ñ Ø Ó ÔÖÓÚ Ø ÔÓ Ð ØÝ Ó Ù Ò Ø Ö ÙÐØ Ó ÐÐ Ü Ø Ò Ö Ò Ò ÑÓ Ð º ËÓ Ø Ö ÙÐØ Û ÐÐ ÑÓÖ Ö Ð Ð ÓÖ Ø Åº ÒÓØ Ö ØÖÓÒ ÔÓ ÒØ Ó Ø ÔÖÓÔÓ Ñ Ø Ó Ø Ø Ñ ÒØ ÓÒ ÓÖ Ó Ø Ö Ò Ò ÑÓ Ð ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ ÖØ Ò Ø ÓÖÝ ÓÖ Ú ÛÔÓ ÒØ ÙØ Ø Ñ Ý ÔÔ Ò Ø Ø Ø Å ÒÐ Ò ØÓ Ö Ò Ò ÙÔÓÒ Ú ÛÔÓ ÒØ Ø Ø Ú ÒÓØ Ò ÒÝ Ö Ò Ò ÑÓ Ð ÓÖ Ø Ñº Ì ÔÖÓÔÓ ÑÓ Ð Ø Ü Ð ØÝ ØÓ Ð Û Ø Ù º ÁÒ Ø ÖØ Ð Ø ÔÖÓÔÓ Ñ Ø Ó Ò Ù ÓÖ Ö Ò Ò ¾¼ ÁÖ Ò Ò Ò Ö Ò ØÓ ÑÓÒ ØÖ Ø Ø Ú Ð Øݺ Ê Ö Ò ½ ƺ Ð Ö Äº Ö Ñ Ò º Ë ÒÙ ÒݹËØ ÖÒ Ê Ú Û Ó Ö Ò Ò Ñ Ø Ó Ò Ø ÒÚ ÐÓÔÑ ÒØ Ò ÐÝ ÓÒØ ÜØ ÙÖº º ÇÔ Öº Ê º ½ ¼ ¾¼¼¾µ ¾ ¹¾ º ¾ ºÊº Ñ ÖØ ÑÓÓÖ ºÊº Â Ò ÐÓÓ Ëº ÃÓÖ ÖÓ Ø Ñ Ê Ò Ò Ó ÓÒ Ñ Ò ÙÒ Ø Ò Ø ÒÚ ÐÓÔÑ ÒØ Ò ÐÝ Ø Ò ¹ ÔÔÖÓ ÔÔк Å Ø º ÓÑÔÙغ ½ ½ ¾¼¼ µ ½¾¾¹½ º ºÊº Ñ ÖØ ÑÓÓÖ Ëº ÃÓÖ ÖÓ Ø Ñ Æ ÒØ ÙÖ Ò Ò Æ ÒÝ Ò Ü Ò ÓÒ Ø ÒØ Ö ØÙÖÒ ØÓ Ð ÔÔк Å Ø º ÓÑÔÙغ ½ ¾¼¼ µ ¹ ½º Ⱥ Ò Ö Ò Æº º È Ø Ö Ò ÔÖÓ ÙÖ ÓÖ Ö Ò Ò Æ ÒØ ÙÒ Ø Ò Ø ÒÚ ÐÓÔÑ ÒØ Ò ÐÝ ÅÒ Øº Ë º ½ µ ½¾ ½¹½¾ º º ÖÒ ÏºÏº ÓÓÔ Ö º Ê Ó Å ÙÖ Ò Ø Æ ÒÝ Ó ÓÒ Ñ Ò ÙÒ Ø º ÙÖº º ÇÔ Öº Ê º ¾ ½ µ ¾ ¹ º Ϻ º ÓÓ Åº ÃÖ Ø ÒÚ ÐÓÔÑ ÒØ ÑÓ Ð ÓÖ Ö Ø Ò ÔÖ Ö Ò Ö Ò Ò ÅÒ Øº Ë º ½ ¼µ ½ ¼¾¹½ ½¼º ºÀº Ö Ò Ð Ò Ä Ù ÀºÀº È Ò Ê Ò Ò Ó ÙÒ Ø ÓÒ Ø ÖÓÒØ Ö Û Ø ÓÑÑÓÒ Û Ø ÓÑÔÙغ ÇÔ Öº Ê º ¾¼¼ µ ½ ¾ ¹½ º ĺ Ö Ñ Ò º Ë ÒÙ ÒݹËØ ÖÒ Ë Ð Ò ÙÒ Ø Ú Ø ÒÓÒ Ð ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ò ÐÝ Ò Ø Ø ÒÚ ÐÓÔÑ ÒØ Ò ÐÝ º ÙÖº º ÇÔ Öº Ê º ½¼¼ µ ½ µ ¾ ¹ º ʺÀº Ö Ò ÂºÊº ÓÝРϺ º ÓÓ ÈÖ Ö Ò ÚÓØ Ò Ò ÔÖÓ Ø Ö Ò Ò Ù Ò Ò ÖÓ ¹ Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÙÖº º ÇÔ Öº Ê º ¼ ½ µ ½¹ ¾º ½¼ º À ÑÓØÓ Ö Ò ÚÓØ Ò Ý Ø Ñ Ù Ò» Ê ÜÐÙ ÓÒ ÑÓ Ð ÒÓØ ÙÖº º ÇÔ Öº Ê º ½ µ ¼¼¹ ¼º ½½ º ÀÓ ÒÞ ÄÓØ ºÊº Â Ò ÐÓÓ º Å Ñ Ö Ò Ñ Ø Ó ÓÖ Ò Ò ÓÑÑÓÒ Ø Ó Û Ø Ý ÑÙÐØ ÔÐ Ó Ø Ú ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò Ò Ø ÒÚ ÐÓÔÑ ÒØ Ò ÐÝ ËÓÙØ Û Ø º ÔÙÖ ÔÔк Å Ø º ½ ¾¼¼¼µ ¹ º ½¾ ºÊº Â Ò ÐÓÓ º ÀÓ ÒÞ ÄÓØ º Ê Þ Ð Àº Ò Ê Þ º Ö Ò Ê Ò Ò Æ ÒØ ÅÍ Ù Ò Ø Ý «ÒÓÖѺ ¾¼¼ µ ÏÓÖ Ò È Ô Öº ½ ºÊº Â Ò ÐÓÓ º ÀÓ ÒÞ ÄÓØ Æº Ë Ó º ÌÓ Ëº Ê Þ ÚÝ Ò Ê Ò Ò Ù Ò Ä½¹ÒÓÖÑ Ò Ø ÒÚ ÐÓÔÑ ÒØ Ò ÐÝ ÔÔк Å Ø º ÓÑÔÙغ ½ ¾¼¼ µ ¾½ ¹¾¾ º ½ ºÊº Â Ò ÐÓÓ ÀºÎº ÂÙÒ ÓÖ º ÀÓ ÒÞ ÄÓØ º Ö Ò Ò Û Ö Ò Ò Ý Ø Ñ ÓÒ Ò Ò Ø Ö Ö Ò Ø ÙÖº º ÇÔ Öº Ê º ½ ½ ¾¼¼ µ ½¹ º ½ ºÊº Â Ò ÐÓÓ º Å Ñ Ö Ò º ÀÓ ÒÞ ÄÓØ Àº º Ê Þ ÒÓØ ÓÒ ÓÑ Ó ÑÓ Ð Ò Ò Ò Æ ÒÝ Ò ÓÑÔÐ Ø Ö Ò Ò Ù Ò ÓÑÑÓÒ Ø Ó Û Ø ÔÔк Å Ø º ÓÑÔÙغ ½ ¾¼¼ µ ¾ ¹¾ ½º

11 ź à ÒÑÓ ÑÑ Êº ÐÐ Ò ÁÂÁÅ ÎÓк ÆÓº ¾¼½½µ ½ ½¹½ ½ ½ ½ ½ ºÊº Â Ò ÐÓÓ Äº ÈÓÙÖ Ö Ñ Åº Ö Ô ÅÓ Å Â ÑÓ Ð ÓÖ Ö Ò Ò ÓÒ Ñ Ò ÙÒ Ø Ò Ø ÒÚ ÐÓÔÑ ÒØ Ò ÐÝ ÔÔк Å Ø º ÓÑÔÙغ ½ ¾¼¼ µ ½¼ ¹½¼ º ½ ź Ã Ó ÙÔ Ö¹ Æ ÒÝ ÑÓ Ð ÓÒ ÑÔÖÓÚ ÓÙØÔÙØ Ò Ø ÒÚ ÐÓÔÑ ÒØ Ò ÐÝ ÔÔк Å Ø º ÓÑÔÙغ ½ ¾¼¼ µ ¹ ¼ º ½ ˺ Å Ö Ò ÅºÊº Ð Ö Þ ºÊº Â Ò ÐÓÓ ÓÑÔÐ Ø Æ ÒÝ Ö Ò Ò Ó ÓÒ Ñ Ò ÙÒ Ø Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ø Ø Ö ØÖ Ò Ò ÙÒ Ú Ö ØÝ ÓÑÔº ÇÔغ ÔÔк ½ ½ µ ¾ ½¹¾ º ½ Àº ÆÓ Ù Åº Ç Û Àº Á Ì ÔÔÖÓÔÖ Ø ØÓØ Ð Ö Ò Ò Ñ Ø Ó Ù Ò ÓÖ ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÖ Þ ÔÙÖÔÓ Âº ÓÑÔÙغ ÔÔк Å Ø º ½ ¾¼¼¾µ ½ ¹½ º ¾¼ ú ÌÓÒ Ð ¹ Ñ ÙÖ Ó ÙÔ Ö¹ Æ ÒÝ Ò Ø ÒÚ ÐÓÔÑ ÒØ Ò ÐÝ ÙÖº º ÇÔ Öº Ê º ½ ¾¼¼¾µ ¾¹ ½º ¾½ ̺ Ç Ø Àº Á Ñ Ø Ó ÓÖ Ö Ñ Ò Ø Ò Æ ÒØ Ò Ø Û Ø Ö Ò ÚÓØ Ò Ø ÙÖº º ÇÔ Öº Ê º ½ ½ ¾¼¼ µ ¾ ¹¾ º ¾¾ ź˺ Ë Ø Åº Ö Ø Ò Þ ºÊº Â Ò ÐÓÓ ÑÓ Ð ÓÖ Ö Ò Ò ÓÒ Ñ Ò ÙÒ Ø Ò Ø ÒÚ ÐÓÔÑ ÒØ Ò ÐÝ º Ê Ö ÓÔ Ö Ø Ú º ½ ½ µ ¹ º ¾ ̺ʺ Ë ÜØÓÒ ÊºÀº Ë Ð Ñ Ò ºÂº ÀÓ Ò Ø ÒÚ ÐÓÔÑ ÒØ Ò ÐÝ Ö Ø ÕÙ Ò ÜØ Ò ÓÒ º ÁÒ Ë Ð Ñ Ò ÊºÀº ºµ Å ÙÖ Ò Æ ÒÝ Ò Ñ ÒØ Ó Ø ÒÚ ÐÓÔÑ ÒØ Ò ÐÝ º ÂÓ Ý¹ Ë Ò Ö Ò Ó ÔÔº ¹½¼ ½ º ¾ ĺ Ë ÒÐ Ò ºÊº Â Ò ÐÓÓ Åº Ã Ó ÙÔ Ö¹ Æ ÒÝ ÑÓ Ð ÓÖ Ö Ò Ò Æ ÒØ ÙÒ Ø Ò Ø ÒÚ ÐÓÔÑ ÒØ Ò ÐÝ ÔÔк Å Ø º ÓÑÔÙغ ½ ¾¼¼ µ ¹ º ¾ º Ë ÒÙ ÒݹËØ ÖÒ Äº Ö Ñ Òº Ø ÒÚ ÐÓÔÑ ÒØ Ò ÐÝ Ò Ø Ö Ñ Ò ÒØ Ò ÐÝ Ó Ö Ø Ó ÓÖ Ö Ò Ò ÙÒ Ø º ÙÖº º ÇÔ Öº Ê º ½½½ ½ µ ¼¹ º ¾ º Ë ÒÙ ÒݹËØ ÖÒ º Å Ö Þ º Ö Óݺ Ñ Ô ÖØÑ ÒØ Æ ÒÝ Ú Ø ÒÚ ÐÓÔ¹ Ñ ÒØ Ò ÐÝ º ÓÑÔÙغ ÇÔ Öº Ê º ¾½ µ ½ µ ¹ º ¾ º ËÙ ÝÓ Ý ÒÓÒÔ Ö Ñ ØÖ Ö Ò Ò Ø Ø Ò Ò Ü Ñ ÙÖ Ñ ÒØ ËÐ ¹ Ù Ø Ò Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Â Ô Ò Ö ÙÐØÙÖ ÓÓÔ Ö Ø Ú º ÇÑ º ¾ ½ µ ½ ¹ ¾ º ¾ ºÅº Ï Ò ÃºËº Ò Ö Ñ Ò Ø Ò Æ ÒØ Ò Ø Ý ÓÒ Ö Ò Ø Ö Ð Ø Ö Ð Ø Ú ØÓØ Ð ÓÖ Âº ÓÑÔÙغ ÔÔк Å Ø º ¾¼ ¾¼¼ µ ¾¼ ¹¾½ º ¾ ƺ˺ Ï Ò Êº Àº º Ä Ù ÓÐÙØ ÓÒ Ñ Ø Ó ØÓ Ø ÔÖÓ Ð Ñ ÔÖÓÔÓ Ý Ï Ò Ò ÚÓØ Ò Ý Ø Ñ Âº ÓÑÔÙغ ÔÔк Å Ø º ¾¾½ ¾¼¼ µ ½¼ ¹½½ º

ÖÖ Ý ÒÑ ÒØ Ø Ø Ñ ÒØ Ö Ö ÓÖ ÒÝ Ð Ø¹ Ò Ð Ñ ÒØ Ö ØÓÖ º ÖÖ Ý ÓÖ Ù Ø ÓÒ Ó ÖÖ Ý Ò Ô Ý Ù Ò ØÖ ÔÐ Ø Ù Ö ÔØ º ØÖ ÔÐ Ø Ô Ö Ò Ò Ø ÓÖÑ ÐÓÛ Ö ÓÙÒ ÙÔÔ Ö ÓÙÒ ØÖ º Á

ÖÖ Ý ÒÑ ÒØ Ø Ø Ñ ÒØ Ö Ö ÓÖ ÒÝ Ð Ø¹ Ò Ð Ñ ÒØ Ö ØÓÖ º ÖÖ Ý ÓÖ Ù Ø ÓÒ Ó ÖÖ Ý Ò Ô Ý Ù Ò ØÖ ÔÐ Ø Ù Ö ÔØ º ØÖ ÔÐ Ø Ô Ö Ò Ò Ø ÓÖÑ ÐÓÛ Ö ÓÙÒ ÙÔÔ Ö ÓÙÒ ØÖ º Á ÖÓÑ Ø ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ È Ö ÐÐ Ð Ò ØÖ ÙØ ÈÖÓ Ò Ì Ò ÕÙ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ È ÈÌ ³ µ ËÙÒÒÝÚ Ð Ù Ù Ø ½ Ô Ò Ò Ò ÐÝ Ó ÓÖØÖ Ò ¼ ÖÖ Ý ËÝÒØ Ü Ö Ð ÊÓØ Ã Ò Ã ÒÒ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ê ÍÒ Ú Ö ØÝ ÀÓÙ ØÓÒ

More information

Ð Ò ØÓ ØØ Ö Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ð ØÝ Ö ÙÐغ Ì ÓÙÖ Ô Ö Ñ ØÓÛ Ö Ø Ø Ö Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ð ØÝ Ö ÙÐØ Ò Ô Ö Ý Ø Ô Ô Ö Ó È Ô Ñ ØÖ ÓÙ Ò Î ÑÔ Ð ÓÒ ÌÖ Ú Ð Ò Ë Ð Ñ Ò ÔÖÓ Ð Ñ µ Ø

Ð Ò ØÓ ØØ Ö Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ð ØÝ Ö ÙÐغ Ì ÓÙÖ Ô Ö Ñ ØÓÛ Ö Ø Ø Ö Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ð ØÝ Ö ÙÐØ Ò Ô Ö Ý Ø Ô Ô Ö Ó È Ô Ñ ØÖ ÓÙ Ò Î ÑÔ Ð ÓÒ ÌÖ Ú Ð Ò Ë Ð Ñ Ò ÔÖÓ Ð Ñ µ Ø ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ À Ö Ò ÓÖ ËÑ ÐÐ ÇÙÖÖ Ò ÁÒ Ø Ò Ó ÆȹÀ Ö ÈÖÓ Ð Ñ Å ÖÓ Ð Ú Ð Ò Â Ò Ð ÓÚ ¾ ¾ ÅÈÁ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ò Ø Ë Ò ¹¼ ¼ Ä ÔÞ Í ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ÈÖ Ø Å Ø Ñ Ø ¹¾ ¼ Ã Ð Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к ØÖ Øº Ì Ô Ô Ö ÓÒØÖ

More information

LCNS, Vol 1767, pp , Springer 2003

LCNS, Vol 1767, pp , Springer 2003 Ø Ö Ü Ø ËÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ Å Ü¾Ë Ø Â Ò Ö ÑÑ ÊÓÐ Æ ÖÑ Ö Ï Ð ÐÑ¹Ë Ö ¹ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÌĐÙ Ò Ò Ë Ò ½ ¹ ¾¼ ÌĐÙ Ò Ò º Ê Ôº Ó ÖÑ ÒÝ Ö ÑÑ Ò ÖÑÖ Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ØÙ Ò Òº ØÖ Øº Ú Ò ÓÓÐ Ò ¾ Æ ÓÖÑÙÐ Ø Å Ü¾Ë

More information

ÝÓÒ ÀÝÔ ÖØÖ Ï Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Å Ø Ó Ï Ø ÓÙØ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÀÙ Ò Ò Î ØÓÖ ÐÑ Ù Ô ÖØ Ñ ÒØ Ì ÒÓÐÓ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÈÓÑÔ Ù Ö Ö ÐÓÒ ËÔ Ò Ù º Ò Ú ØÓÖº ÐÑ Ù ÙÔ º Ù ØÖ Øº Ì Ò

ÝÓÒ ÀÝÔ ÖØÖ Ï Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Å Ø Ó Ï Ø ÓÙØ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÀÙ Ò Ò Î ØÓÖ ÐÑ Ù Ô ÖØ Ñ ÒØ Ì ÒÓÐÓ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÈÓÑÔ Ù Ö Ö ÐÓÒ ËÔ Ò Ù º Ò Ú ØÓÖº ÐÑ Ù ÙÔ º Ù ØÖ Øº Ì Ò ÝÓÒ ÀÝÔ ÖØÖ Ï Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Å Ø Ó Ï Ø ÓÙØ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÀÙ Ò Ò Î ØÓÖ ÐÑ Ù Ô ÖØ Ñ ÒØ Ì ÒÓÐÓ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÈÓÑÔ Ù Ö Ö ÐÓÒ ËÔ Ò Ù º Ò Ú ØÓÖº ÐÑ Ù ÙÔ º Ù ØÖ Øº Ì Ò Ö Ð ÒØÖ Ø Ð ØÝ Ó Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Ø Ø ÓÒ ÔÖÓ ¹ Ð Ñ ÑÓØ Ú

More information

ÁËÁË Ø Ò Ð Ö ÔÓÖØ Ö ÎÓк ½¼ ¾¼¼¼ ÖÓÙÒ ÜØÖ Ø ÓÒ Ó ÓÐÓÙÖ ÁÑ Ë ÕÙ Ò Ù Ò Ù Ò Ñ ÜØÙÖ ÑÓ Ð ËØ ÒÑ Ò Ò Ê Ò Ú Ò Ò ÓÓÑ Ö ÁÒØ ÐÐ ÒØ Ë Ò ÓÖÝ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ø Ö Ñ Ì Æ Ø ÖÐ Ò

More information

½½ º º À Æ Æ º º Í Æ ÒÓØ ÔÓ Ø Ú Ñ ¹ Ò Ø ÙÒÐ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÖÙ Ø Ö ÓÒ Ù ÔÖÓ Ð Ñ È ½ Û Ø Ò Ð ÐÐ ÓÒ ØÖ ÒØ Û Ó ÓÖÑ Ù Ø ØÓ Ñ Ò ¾Ê Ò µ ½ ¾ Ì Ì Ø Ì Ù ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ð

½½ º º À Æ Æ º º Í Æ ÒÓØ ÔÓ Ø Ú Ñ ¹ Ò Ø ÙÒÐ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÖÙ Ø Ö ÓÒ Ù ÔÖÓ Ð Ñ È ½ Û Ø Ò Ð ÐÐ ÓÒ ØÖ ÒØ Û Ó ÓÖÑ Ù Ø ØÓ Ñ Ò ¾Ê Ò µ ½ ¾ Ì Ì Ø Ì Ù ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ð ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Å Ø Ñ Ø ÎÓк½ ÆÓº¾ ¾¼¼½ ½½ ß½¾ º ÇÆ Å ÁÅ Ç Í Ä ÍÆ ÌÁÇÆ Ç ÌÀ Ì ËÍ ÈÊÇ Ä Å ½µ ÓÒ ¹ Ò Ê Ö Ú ÐÓÔÑ ÒØ ÒØ Ö Ó È Ö ÐÐ Ð ËÓ ØÛ Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ó ËÓ ØÛ Ö Ò ½¼¼¼ ¼ Ò µ ¹Ü Ò Ù Ò ËØ Ø Ã Ý Ä ÓÖ ØÓÖÝ

More information

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ê ÒØ Ö ÙÐØ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÐ ÒÒ Ö ½ Ú Ö Ø Ò¹ Ø Ö Ø ÓÖ Ù Ø Ð ÔÔÐ Ð ØÝ Ó Ø ÔÐ ÒÒ Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ñ ÒÝ Ö Ð ÛÓÖÐ ÔÖÓ Ð Ñ º ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Ø ÔÖ

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ê ÒØ Ö ÙÐØ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÐ ÒÒ Ö ½ Ú Ö Ø Ò¹ Ø Ö Ø ÓÖ Ù Ø Ð ÔÔÐ Ð ØÝ Ó Ø ÔÐ ÒÒ Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ñ ÒÝ Ö Ð ÛÓÖÐ ÔÖÓ Ð Ñ º ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Ø ÔÖ Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó Ë ÌÈÄ Æ ÓÖ ÔÐ ÒÒ Ò Û Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Å ÖÓ ÓÐ ØØ ËØ ÒÓ Å ÖÙ Ò Ð Ö Ó Å Ð Ò Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Å Ø Ñ Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö Ø Ð ËØÙ È ÖÙ Î Î ÒÚ Ø ÐÐ ¼ ½¼¼ È ÖÙ ÁØ ÐÝ ¹Ñ Ð Ñ ÖÓ ÒÓ Ñ Ð Ò ÔÑ ØºÙÒ Ô º Ø Ì Ðº ¹¼ ¹ º

More information

ÜÔÓÒ ÒØ Ð Ò Ø ÔÖÓ Ð Ñ Þ Ø Ò ÐÓ Ò Ù Ø Ð Ò Ö ÓÖ Ò ØÓ ÃÓÖ º Ì ÒØ Ð Ö ÓÒ Û Ý ØÖ Ø ÓÒ Ö Ù ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ø Ø Ø ØÓØ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ø ÙÑ Ó Ø ÓÑÔÐ Ü Ø Ó Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ö Ò

ÜÔÓÒ ÒØ Ð Ò Ø ÔÖÓ Ð Ñ Þ Ø Ò ÐÓ Ò Ù Ø Ð Ò Ö ÓÖ Ò ØÓ ÃÓÖ º Ì ÒØ Ð Ö ÓÒ Û Ý ØÖ Ø ÓÒ Ö Ù ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ø Ø Ø ØÓØ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ø ÙÑ Ó Ø ÓÑÔÐ Ü Ø Ó Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ö Ò ØÖ Ø ÓÒ Û Ø Ò È ÖØ Ð ÙØ ÓÒ ÓÖ Ä Ò Ö ÄÓ È Ô ÃĐÙÒ ÆÓÖÛ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò Ò Ì ÒÓÐÓ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ë Ò Ô Ô ºÒØÒÙºÒÓ ØÖ Øº ØÖ Ø ÓÒ Ò Ù ÜØ Ò Ú ÐÝ Ò ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ ¹ Ò Áµ ÔÐ ÒÒ Ò ÙÑ Ò ÔÖÓ Ð Ñ

More information

Ë Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ø ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÀÙÑ Ò Ä Ñ ÌÖ ØÓÖ Å Ö ÈÓÑÔÐÙÒ ½ Ò Å Âº Å Ø Ö ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼¼ à РËØÖ Ø ÌÓÖÓÒØÓ ÇÒØ Ö Ó

Ë Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ø ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÀÙÑ Ò Ä Ñ ÌÖ ØÓÖ Å Ö ÈÓÑÔÐÙÒ ½ Ò Å Âº Å Ø Ö ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼¼ à РËØÖ Ø ÌÓÖÓÒØÓ ÇÒØ Ö Ó Ì ØÐ Ë Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ø ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÀÙÑ Ò Ä Ñ ÌÖ ØÓÖ ÙØ ÓÖ Å Ö ÈÓÑÔÐÙÒ Ò Å Âº Å Ø Ö ÊÙÒÒ Ò Ë Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ÙØ ÓÖ Å Ö ÈÓÑÔÐÙÒ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼¼ à РËØÖ Ø ÌÓÖÓÒØÓ

More information

½º¾ Ò Ø ÓÒ Ì Ò Ó Ø ÓÚ ÕÙ Ø ÓÒ Ò ÓÖÑ Ð Þ Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò Ø ÓÒº Ò Ø ÓÒ ½ È Ù Ó Ê Ò ÓÑ ÙÒØ ÓÒ Ñ Ðݵ Ñ ÐÝ ¾ ¼ ½ ¾Æ ÐÐ Ñ ÐÝ Ó Ð µ Ä µµ È Ù Ó Ê Ò ÓÑ ÙÒØ ÓÒ ¾

½º¾ Ò Ø ÓÒ Ì Ò Ó Ø ÓÚ ÕÙ Ø ÓÒ Ò ÓÖÑ Ð Þ Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò Ø ÓÒº Ò Ø ÓÒ ½ È Ù Ó Ê Ò ÓÑ ÙÒØ ÓÒ Ñ Ðݵ Ñ ÐÝ ¾ ¼ ½ ¾Æ ÐÐ Ñ ÐÝ Ó Ð µ Ä µµ È Ù Ó Ê Ò ÓÑ ÙÒØ ÓÒ ¾ ¾¾º ¼ ¹¼¼ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ ÖÝÔØÓ Ö Ô Ý ÆÓÚ Ñ Ö Ø ¾¼¼½ Ä ØÙÖ Ä ØÙÖ Ö Ú Ò Ý Ó ËÖ ÒØÓÒ Ó Æ ÓÐÓ Ä Ø Ø Ñ Û Ò Û Ø Û Ñ Ò Ý Ë Ö Ø Ã Ý ÒÖÝÔØ ÓÒ Ñ Ëà µ Ò Û ÒØÖÓ Ù ØÛÓ Ö Ð Ø ÒÓØ ÓÒ Ó ÙÖ Øݺ Ì Ò Û ÓÛ ÓÛ ÈÊ Ñ Ý Ù ØÓ

More information

ËÌ Ä Å Ä Å ÌÁÇÆ ÂÓ Ò Ìº Ð Û Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ËØ Ø Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÐÐ ÒÓ Ø Ó Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼ Ø ØÓ Ø Ñ ÑÓÖÝ Ó ºÁºÅ Ð Úº ÁÒ ½ ÖÞ ÓÖÞÝ Û Ø Ö

ËÌ Ä Å Ä Å ÌÁÇÆ ÂÓ Ò Ìº Ð Û Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ËØ Ø Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÐÐ ÒÓ Ø Ó Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼ Ø ØÓ Ø Ñ ÑÓÖÝ Ó ºÁºÅ Ð Úº ÁÒ ½ ÖÞ ÓÖÞÝ Û Ø Ö ËÌ Ä Å Ä Å ÌÁÇÆ ÂÓ Ò Ìº Ð Û Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ËØ Ø Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÐÐ ÒÓ Ø Ó Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼ Ø ØÓ Ø Ñ ÑÓÖÝ Ó ºÁºÅ Ð Úº ÁÒ ½ ÖÞ ÓÖÞÝ Û Ø Ö Ø Ö Û Ö ÓÒØ ÒÙÙÑ Ñ ÒÝ «Ö ÒØ ¼ ¹ Ø ÓÖ Ð Ø ÓÖ º Ï Ø

More information

ÅÓÖ Ö ÒØÐÝ ÓÑ ÔØ Ú Ð Ò Ô ÓÛÒ Ò Ò ÙØÖ Ð ØÝ Ð Ú Ð Ú Ò ÝÒØ Þ Ò Ø Ð Ó ÐÐÙÐ Ö ÙØÓÑ Ø µ ÕÙ ÒØ Ð ÝÒ Ñ Ý Ø Ñ ¾ µ Ò Ò Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ½ µº Å ÒÝ ØÒ Ð Ò Ô ÖÓÑ Ò Ø Ð Ó

ÅÓÖ Ö ÒØÐÝ ÓÑ ÔØ Ú Ð Ò Ô ÓÛÒ Ò Ò ÙØÖ Ð ØÝ Ð Ú Ð Ú Ò ÝÒØ Þ Ò Ø Ð Ó ÐÐÙÐ Ö ÙØÓÑ Ø µ ÕÙ ÒØ Ð ÝÒ Ñ Ý Ø Ñ ¾ µ Ò Ò Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ½ µº Å ÒÝ ØÒ Ð Ò Ô ÖÓÑ Ò Ø Ð Ó ËÝÒØ Ø Æ ÙØÖ Ð ØÝ ÓÖ ÖØ Ð ÚÓÐÙØ ÓÒ È Ð ÔÔ ÓÐÐ Ö Å ÒÙ Ð Ð Ö Ù Ò Å Ð Ó Ò¹ÈÐ Ø Ð Ä ÓÖ ØÓ Ö Á Ë ÆÊË ¹ ÍÆË ¾¼¼¼ ÖÓÙØ ÐÙ ÓÐ ¼ ½¼ ÓØ Ê Æ ¹Ñ Ð Ô Ð Ö Ù Ñ Ó Ò ºÙÒ º Ö ØÖ Øº Ê ÒØ ÛÓÖ Ò ÓØ ÚÓÐÙØ ÓÒ Ø ÓÖÝ Ò ÑÓÐ ÙÐ

More information

Ì Ö Ö Ü ÑÔÐ Ó ÒØ Ô Ø ÓÒ Ð Ò Ù Ø Ø ÔÖÓÚ ÓÓ ÙÔ¹ ÔÓÖØ ÓÖ Ô Ý Ò ÒØ Ý Ø Ñ ÒÐÙ Ò Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ ØÛ Ò ÒØ º ÒØ ¾ Ò ÒعÓÖ ÒØ ÜØ Ò ÓÒ ØÓ Ç Ø¹ Û ÒÐÙ ÓÒ ÔØ Ù ÖÓÐ ÒØ

Ì Ö Ö Ü ÑÔÐ Ó ÒØ Ô Ø ÓÒ Ð Ò Ù Ø Ø ÔÖÓÚ ÓÓ ÙÔ¹ ÔÓÖØ ÓÖ Ô Ý Ò ÒØ Ý Ø Ñ ÒÐÙ Ò Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ ØÛ Ò ÒØ º ÒØ ¾ Ò ÒعÓÖ ÒØ ÜØ Ò ÓÒ ØÓ Ç Ø¹ Û ÒÐÙ ÓÒ ÔØ Ù ÖÓÐ ÒØ ÅÙÐØ ¹ ÒØ ËÝ Ø Ñ ËÔ Ø ÓÒ Ù Ò Ì Ç Ì Ñ Å ÐÐ Ö Ò È Ø Ö Å ÙÖÒ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ú ÖÔÓÓÐ Ä Ú ÖÔÓÓÐ Ä ÍÃ Ø Ñ Ô Ø Ö ºÐ Úº ºÙ ØÖ Øº Ì Ç Ô Ø ÓÒ Ð Ò Ù Ø Ø ÓÑ Ò Ø ØÖ Ò Ø Ó Ç Ø¹ Ò Ì Ñ ËÈ Û Ø

More information

ß ¾ ß ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÙÖ Ò ÔÖÓØÓ Ø ÐÐ Ö ÓÐÐ Ô Û ÐÝ ÔØ ØÓ Ø ÔÖ Ñ ÖÝ Ñ ¹ Ò Ñ ÓÖ Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ò ÖÝ Ò ÑÙÐØ ÔÐ Ø Ö Ý Ø Ñ º º Ä Ö Ò Ö Ø Ðº ¾¼¼ Ò

ß ¾ ß ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÙÖ Ò ÔÖÓØÓ Ø ÐÐ Ö ÓÐÐ Ô Û ÐÝ ÔØ ØÓ Ø ÔÖ Ñ ÖÝ Ñ ¹ Ò Ñ ÓÖ Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ò ÖÝ Ò ÑÙÐØ ÔÐ Ø Ö Ý Ø Ñ º º Ä Ö Ò Ö Ø Ðº ¾¼¼ Ò ÓÐÐ Ô Ò Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó ÅÓÐ ÙÐ Ö ÐÓÙ ÓÖ º º Å Ò Ø Ö Ò Ó ÈÖÓÐ Ø Ò Ç Ð Ø ÓÖ º Ð Ò Èº Ó Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÖÖ ØÖ Ð Å Ò Ø Ñ ÖÒ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ó Ï Ò ØÓÒ ¾ ½ ÖÓ Ö Ò ÊÓ ÆÏ Ï Ò ØÓÒ ¾¼¼½ ¹½ ¼ Ó ØѺ Ûº Ù ËÌÊ Ì Ì ÓÐÐ Ô Ò Ö

More information

Ì ÓÑÔÙØ Ð Ñ Ò ÓÒ Ó ÌÖ Ó ÁÒ Ò Ø À Ø ÊÙ ÐÐ Å ÐÐ Ö ÂÙÐÝ ¾ ¾¼¼ Ì Ö Ø ÓÙÖ Ø ÓÒ Ó Ø ÖØ Ð ÔÔ Ö ÔØ Ö Ó È º º Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ó ÙÒ Ö Ø ÙÔ ÖÚ ÓÒ Ó ÊÓ ÖØ Áº ËÓ

Ì ÓÑÔÙØ Ð Ñ Ò ÓÒ Ó ÌÖ Ó ÁÒ Ò Ø À Ø ÊÙ ÐÐ Å ÐÐ Ö ÂÙÐÝ ¾ ¾¼¼ Ì Ö Ø ÓÙÖ Ø ÓÒ Ó Ø ÖØ Ð ÔÔ Ö ÔØ Ö Ó È º º Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ó ÙÒ Ö Ø ÙÔ ÖÚ ÓÒ Ó ÊÓ ÖØ Áº ËÓ Ì ÓÑÔÙØ Ð Ñ Ò ÓÒ Ó ÌÖ Ó ÁÒ Ò Ø À Ø ÊÙ ÐÐ Å ÐÐ Ö ÂÙÐÝ ¾ ¾¼¼ Ì Ö Ø ÓÙÖ Ø ÓÒ Ó Ø ÖØ Ð ÔÔ Ö ÔØ Ö Ó È º º Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ó ÙÒ Ö Ø ÙÔ ÖÚ ÓÒ Ó ÊÓ ÖØ Áº ËÓ Ö º Ì Ò Ö Ð Ó Ù ØÓ ÝÖ Ã ÓÙ ÒÓÚ Û Ó ÓÖ Ò ÐÐÝ ÔÓ Ø ÕÙ

More information

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ì Ñ Ñ Ö Ó Ú Ò Ô ÓÖ Ù Ô µ Ú Ø Ñ Ò Ö Ð ØÙÖ ÓÒ Ø Ö Ó Ø Ô ØØ ÖÒº ÀÓÛ Ú Ö Ò Ú Ù Ð Ò Ñ Ð Ø ÓÛÒ Ø ÒØ Ñ Ö Ò º Ì Ô ØØ ÖÒ Ö ÒÓØ Ø ÖÑ Ò Ò Ø ÐÐݺ Ì Ý

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ì Ñ Ñ Ö Ó Ú Ò Ô ÓÖ Ù Ô µ Ú Ø Ñ Ò Ö Ð ØÙÖ ÓÒ Ø Ö Ó Ø Ô ØØ ÖÒº ÀÓÛ Ú Ö Ò Ú Ù Ð Ò Ñ Ð Ø ÓÛÒ Ø ÒØ Ñ Ö Ò º Ì Ô ØØ ÖÒ Ö ÒÓØ Ø ÖÑ Ò Ò Ø ÐÐݺ Ì Ý Ò Ñ Ð Ó Ø È ØØ ÖÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ú ÐÝÒ Ë Ò Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò ÓÖ Å ÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ù Ù Ø ¾¼¼½ ÂÓ ÒØ ÛÓÖ Û Ø Ì ÓÑ Ï ÒÒ Ö ÍÅ µ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ì Ñ Ñ Ö Ó Ú Ò Ô ÓÖ Ù Ô µ Ú Ø Ñ Ò Ö Ð ØÙÖ ÓÒ Ø Ö Ó Ø Ô ØØ ÖÒº ÀÓÛ

More information

spike splinter spire spindle spear

spike splinter spire spindle spear Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ËØÙ Ý Ó ËÐ Ú Ö ÜÙ Ø ÓÒ À Ö ÖØ Ð ÖÙÒÒ Ö Ý Ò ÑÖÓÒ ÙÓÝ Þ ØÖ Ø Ï ÔÖ ÒØ Ö ÙÐØ ÓÒ ØÛÓ¹ Ø Ô ÑÔÖÓÚ Ñ ÒØ Ó Ñ ÕÙ Ð ØÝ Ò Ø Ö ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ð ÙÒ Ý ØÖ Ò ÙÐ Ø ÓÒ º Ì Ö Ø Ø Ô Ö Ò Ø ØÖ Ò ÙÐ Ø ÓÒ Ý Ò ÖØ Ò Ò

More information

Ô ØÙ Ø Ò Ø ÔÐ Ò º Ì ÑÓ Ø ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ô Ò Ø ÔÖÓ ÙÖ Ø Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÙÒ ÒÓÛÒ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ø ÐÓÛÒ Ú ØÓÖ ØÓ Ø ÒÓÖÑ Ð Ò ØÓ Ø ÔÐ Ò º Ì ÔÖÓ Ð Ñ ÔÐ Ý Ò ÑÔÓÖØ ÒØ

Ô ØÙ Ø Ò Ø ÔÐ Ò º Ì ÑÓ Ø ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ô Ò Ø ÔÖÓ ÙÖ Ø Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÙÒ ÒÓÛÒ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ø ÐÓÛÒ Ú ØÓÖ ØÓ Ø ÒÓÖÑ Ð Ò ØÓ Ø ÔÐ Ò º Ì ÔÖÓ Ð Ñ ÔÐ Ý Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ð Ô Ø ÓÒ Ó ÔÐ Ò Û Ú Ò ÓØÖÓÔ Ò Ò ÓØÖÓÔ Ú Ó Ð Ø Ñ ÎÐ Ø Ð Ú ÖÚ Ò Ý ½ Ò ÁÚ Ò È Ò ¾ ½ ÖÐ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø Ò È Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÔ Ý Ã Ã ÖÐÓÚÙ ½¾½ ½ ÈÖ ¾ Þ Ê ÔÙ Ð º ¹Ñ Ð Ú ÖÚ ÒÝ º ÖÐÓںѫºÙÒ ºÞ

More information

Ë ÓÑ Ò Ò ÝÒ Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Û Ø Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ò Ð Ö ËÝ Ø Ñ È ÖÖ Ö Ö ½ ¾ Ò ÇÐ Ú Ö Ë Ù ½ ½ ÙÐØ Ú Ø ÓÒ Ì» ÈÊ» Ë ÉÙ Å Ö Ð ÙÐØ ¾ ¾ Ëع ÐÓÙ Ü ¾ Ò Ñ ØÄ ÄÁÈ µ ÖÙ

Ë ÓÑ Ò Ò ÝÒ Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Û Ø Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ò Ð Ö ËÝ Ø Ñ È ÖÖ Ö Ö ½ ¾ Ò ÇÐ Ú Ö Ë Ù ½ ½ ÙÐØ Ú Ø ÓÒ Ì» ÈÊ» Ë ÉÙ Å Ö Ð ÙÐØ ¾ ¾ Ëع ÐÓÙ Ü ¾ Ò Ñ ØÄ ÄÁÈ µ ÖÙ Ë ÓÑ Ò Ò ÝÒ Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Û Ø Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ò Ð Ö ËÝ Ø Ñ È ÖÖ Ö Ö ½ ¾ Ò ÇÐ Ú Ö Ë Ù ½ ½ ÙÐØ Ú Ø ÓÒ Ì» ÈÊ» Ë ÉÙ Å Ö Ð ÙÐØ ¾ ¾ Ëع ÐÓÙ Ü ¾ Ò Ñ ØÄ ÄÁÈ µ ÖÙ Ù Ô Ø Ò ËÓØØ ¼½ È ÊÁË Ô ÖÖ º Ö Ö Ð Ô º Ö ÓÐ Ú Öº Ù

More information

deactivate keys for withdrawal

deactivate keys for withdrawal Ù Ø Ð ÌÖ Ò Û Ø ÍÒÓÒ Ø ÓÒ Ð ÒÓÒÝÑ ØÝ ÒÒ Ã Ð Ö Ò ÀÓÐ Ö ÎÓ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÖÑ Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ¹ ¾ ÖÑ Ø Ø ÖÑ ÒÝ ß Ù Ð Ö ÚÓ ØÐ º Ò ÓÖÑ Ø ºØÙ¹ ÖÑ Ø Øº ØÖ Ø Ï ÔÖ ÒØ Ò Û ÒÓÒÝÑÓÙ ÓÒ¹Ð Ò Ô ÝÑ ÒØ

More information

Ä ÓÖ ØÓ Ö ÓÖ Ð Ê Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ ÍÅÊ ¼¼ ¹ ÍÒ Ú Ö Ø ÓÖ ÙÜ Á ½ ÓÙÖ Ð Ä Ö Ø ÓÒ ¼ Ì Ð Ò Ü Ö Ò Ê Ö Ê ÔÓÖØ Êʹ½ ¼ ¹¼ Ò Æ ÒØ Ò ÙÖ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ò Ø Û Ò Ð Ó ÓÙÑ ÒØ Ñ Ý Ø ÔÖÓ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ó Ý Â ÕÙ ¹ÇÐ Ú

More information

edges added to S contracted edges

edges added to S contracted edges Ì Å Ü ÑÙÑ ÝÐ ËÙ Ö Ô ÈÖÓ Ð Ñ Ò Ö ¹ Ö Ô Ð ÒØ Æ ÛÑ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÅÁÌ Ñ Ö Å ¼¾½ ¹Ñ Ð Ð ÒØ Ø ÓÖݺРºÑ غ Ù Ï ØÙ Ý Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ò Ò Ñ Ü ÑÙÑ ÝÐ Ù Ö Ô Ó Ú Ò Ö Ø Ö Ô Ò Û Ø Ñ Ü ÑÙÑ ØÓØ Ð Ö Ò ÔÐÙ ÓÙص

More information

Ó Ú ÐÙ Ö ÒÚÓÐÚ Ò ÖØ Ò Ô ÖØ Ó Ø ÔÖÓ Ö Ñµ Ò ØÓ ÐÔ Ø Ø ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö Ñ Ø º ÁÒ Ø Ø ÐÐÝ ØÝÔ Ð Ò Ù Ø ØÝÔ Ö ÒÓØ Ò ÓÑ Ø Ò Ø Ø Ø Ô ÖØ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÙØ Ö Ø Ö ÓÑ Ø Ò

Ó Ú ÐÙ Ö ÒÚÓÐÚ Ò ÖØ Ò Ô ÖØ Ó Ø ÔÖÓ Ö Ñµ Ò ØÓ ÐÔ Ø Ø ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö Ñ Ø º ÁÒ Ø Ø ÐÐÝ ØÝÔ Ð Ò Ù Ø ØÝÔ Ö ÒÓØ Ò ÓÑ Ø Ò Ø Ø Ø Ô ÖØ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÙØ Ö Ø Ö ÓÑ Ø Ò ÙÒ Û Ø ÙÒØ ÓÒ Ð Ô Ò Ò ÓÖ Ö Øµ ÌÝÔ Î ÐÙ Ò ËØ Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ò À ÐÐ Ì ÓÑ À ÐÐ Ö Ò Ñ Ö ¾ ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö ÐÐÙ ØÖ Ø ÓÛ À Ðг ØÝÔ Ð Ý Ø Ñ Ò Ù ØÓ ÜÔÖ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ º Ë Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÓÒ Ø ØÝÔ Ð Ú Ð Ö Ô Ö ÓÖÑ Ý Ø ØÝÔ

More information

Ì ÐÑÓ Ø ÓÑÔÐ Ø ÙÔÛ Ö ÓÐÐ Ô Ó ÈÀ ÓÛÒ ØÓ È ÆÈ ½ Ü ÔØ ÓÖ Ø Ô ØÛ Ò È ÆÈ Ò ÈÈ ÆÈ º ÐÓ Ò Ø Ô Ñ Ø ÓÒ Û Ø ÔÖÓÓ Ø Ø È ÆÈ ½ È ÆÈ ¾ ØØ µ ÈÈ ÆÈ È ÆÈ º ÀÓÛ Ú Ö Ø Ô

Ì ÐÑÓ Ø ÓÑÔÐ Ø ÙÔÛ Ö ÓÐÐ Ô Ó ÈÀ ÓÛÒ ØÓ È ÆÈ ½ Ü ÔØ ÓÖ Ø Ô ØÛ Ò È ÆÈ Ò ÈÈ ÆÈ º ÐÓ Ò Ø Ô Ñ Ø ÓÒ Û Ø ÔÖÓÓ Ø Ø È ÆÈ ½ È ÆÈ ¾ ØØ µ ÈÈ ÆÈ È ÆÈ º ÀÓÛ Ú Ö Ø Ô ÇÒ Ø Ó Ú À ÖÖÝ Ù ÖÑ Ò ½ Ê Ö Ò ¾ Ò Ä Ò ÓÖØÒÓÛ ½ ÏÁ ² ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ø Ö Ñº Ö ÏÁ ÁÆË ÈºÇº ÓÜ ¼ Ñ Ø Ö Ñ Ì Æ Ø ÖÐ Ò º Ù ÖÑ ÒÛ ºÒк ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å ÖÝÐ Ò ÐØ ÑÓÖ ÓÙÒØÝ

More information

ÇÙØÐ Ò ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ï Ø Ñ Ø Ñ Ø ËÓÑ Ø ÒÓ Ö Ô Ú Ò ÒÓØ Ö ÓÖ ÓØØ Ò ØÖ Ó ÙÑ Ò ØÝ Ð Ö Ò ØÙ Ý Ñ ÖÓÖ Ä Ø Ò Ö Ø Ø Ø ÑÓÒ ÖÓÑ ÓÖÑ Ö Ð Ö Ò Ï Ø Ñ Ø Ñ Ø Ê ÄÄ Á Ô ÓÔ

ÇÙØÐ Ò ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ï Ø Ñ Ø Ñ Ø ËÓÑ Ø ÒÓ Ö Ô Ú Ò ÒÓØ Ö ÓÖ ÓØØ Ò ØÖ Ó ÙÑ Ò ØÝ Ð Ö Ò ØÙ Ý Ñ ÖÓÖ Ä Ø Ò Ö Ø Ø Ø ÑÓÒ ÖÓÑ ÓÖÑ Ö Ð Ö Ò Ï Ø Ñ Ø Ñ Ø Ê ÄÄ Á Ô ÓÔ ÈÖÓØÓ¹Ñ Ø Ñ Ø Ñ Ø ¹Ñ Ø Ñ Ø Ò Ò ØÖ Ø ØÖÙØÙÖ Ó Ð Ñ ÒØ ÖÝ ÓÓÐ Ñ Ø Ñ Ø Ð Ü Ò Ö ÓÖÓÚ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò Ø Ö Ë Ð ¼ Å Ö ¾¼½½ ÇÙØÐ Ò ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ï Ø Ñ Ø Ñ Ø ËÓÑ Ø ÒÓ Ö Ô Ú Ò ÒÓØ Ö ÓÖ ÓØØ Ò ØÖ Ó ÙÑ Ò ØÝ Ð Ö Ò ØÙ Ý

More information

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÒÓÑ ÈÓÖØ Ð Û ¹ ÒØ Ö Ø Ú ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÔÐ Ø ÓÖÑ ÓÖ Ø Ò Ð¹ Ý Ò Ñ Ò Ò Ó ÒÓÑ Ø º Ï Ñ ØÓ ÒØ Ö Ø Ø ÔÖ Ñ ÖÝ ÒÓÑ Ø ÙÒØ ÓÒ Ð ÒÓÛÐ Ò Ò ÐÝØ Ð ØÓÓÐ Û

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÒÓÑ ÈÓÖØ Ð Û ¹ ÒØ Ö Ø Ú ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÔÐ Ø ÓÖÑ ÓÖ Ø Ò Ð¹ Ý Ò Ñ Ò Ò Ó ÒÓÑ Ø º Ï Ñ ØÓ ÒØ Ö Ø Ø ÔÖ Ñ ÖÝ ÒÓÑ Ø ÙÒØ ÓÒ Ð ÒÓÛÐ Ò Ò ÐÝØ Ð ØÓÓÐ Û ÓÒØ ÒØ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ¾ ¾ ËØ ÖØ Ý ÓÒ ØÖÙØ Ò Ò Ð Ø ¾ ¾º½ Í Ò ÔÖ Ò Ò Ð Ø µ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ Ë Ö ÓÖ Ò Ó ÒØ Ö Ø Ù Ò ÒØÖ Þ ÝÑ ÓÐ ÓÖ Ö ÔØ ÓÒº ¾º È Ø Ð Ø Ó Ò Ò Ø ÓÜ ÔÖÓÚ º º º º

More information

R E S E A R C H R E P O R T I D I A P

R E S E A R C H R E P O R T I D I A P R E S E A R C H R E P O R T I D I A P ËÇŹ ÐÙ Ø Ö Ò ÓÖ ÇÒ¹Ð Ò Ö Ù Ú ÓÖ Ð Ø ÓÒ ËØÙ Ý Î Ò ÒØ Ä Ñ Ö Á Á ÈßÊÊ ¼¾¹ ¼ ÂÙÐÝ ¾¼¼¾ Ö Ð ÖÓØ ØÓ ÔÔ Ö Ò ÙÞÞÝ ËÝ Ø Ñ Ò ÃÒÓÛÐ ÓÚ ÖÝ Ëà µ ¾¼¼¾ Ð Ð Å Ó Ð Ð Á Ò Ø Ø Ù Ø Ó

More information

Plot A. Plot B. Plot D. Plot C

Plot A. Plot B. Plot D. Plot C Ï Ò Ó Ø ÒØ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ö Ò ÙÒ Ø Ð ØÝ Å Ð ÅÓÐÐÓÝ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ ÌÓÖÓÒØÓ Ò Å Ö ¼¼ ØÖ Ø Ï ØÙ Ý Ö Ò ÓÑ ÓÒ ØÖ ÒØ Ø Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ù Ò Ø Û Ð Ó ÑÓ Ð ÒØÖÓ Ù Ý Ø ÙØ ÓÖ Û ÒÐÙ Ú Ö ÓÙ ÓÖÑ Ó

More information

ËÔ Ó ÓÙÒ Ó ÓÜÝ Ò Ò ÙÔ ÖÖ Ø Ð Ø Ø ÙÔ ØÓ ¼¼ Ã Ò ½¼¼ ÅÈ Ö Ø Ó Àº Ù Ö Å Ö Ù Ê ÔÓÐ ÐÑ Ö ÙÑ Ö Ò Â Ö Ò ÎÖ Ì ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ò Ò Ö Ý Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È Ö ÓÖÒ ÖÑ

ËÔ Ó ÓÙÒ Ó ÓÜÝ Ò Ò ÙÔ ÖÖ Ø Ð Ø Ø ÙÔ ØÓ ¼¼ Ã Ò ½¼¼ ÅÈ Ö Ø Ó Àº Ù Ö Å Ö Ù Ê ÔÓÐ ÐÑ Ö ÙÑ Ö Ò Â Ö Ò ÎÖ Ì ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ò Ò Ö Ý Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È Ö ÓÖÒ ÖÑ ËÔ Ó ÓÙÒ Ó ÓÜÝ Ò Ò ÙÔ ÖÖ Ø Ð Ø Ø ÙÔ ØÓ ¼¼ Ã Ò ½¼¼ ÅÈ Ö Ø Ó Àº Ù Ö Å Ö Ù Ê ÔÓÐ ÐÑ Ö ÙÑ Ö Ò Â Ö Ò ÎÖ Ì ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ò Ò Ö Ý Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È Ö ÓÖÒ ÖÑ ÒÝ ¹Ñ Ð Ö ÒºÚÖ ÙÒ ¹Ô Ö ÓÖÒº È ÓÒ ¹ ¾ ½» ¼¹¾ ¾½º Ü ¹

More information

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ËØ Ø Ø Ð Ò ÐÝ ÓÖ Ö Ø Ø Ô ÖØ Ù¹ Ð ÖÐÝ ÓÖ ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð Ù Ø ÒÓ¹ Ñ Ð ÈÓ ÓÒ Ò ÑÙÐØ ÒÓÑ Ð Ý ÒÓÛ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÙÒ Ö ØÓÓ Û Ø Û ÐØ Ó Ù Ø Ð Ó Ø¹ Û Ö º

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ËØ Ø Ø Ð Ò ÐÝ ÓÖ Ö Ø Ø Ô ÖØ Ù¹ Ð ÖÐÝ ÓÖ ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð Ù Ø ÒÓ¹ Ñ Ð ÈÓ ÓÒ Ò ÑÙÐØ ÒÓÑ Ð Ý ÒÓÛ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÙÒ Ö ØÓÓ Û Ø Û ÐØ Ó Ù Ø Ð Ó Ø¹ Û Ö º ÇÚ Ö Ô Ö ÓÒ Ò ÓÙÒØ Ø º Ⱥź º ÐØ Ñ ËØ Ø Ø Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ö ÒØÖ ÓÖ Ø Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Ï Ð Ö ÓÖ ÊÓ Ñ Ö ÇÏ ÍÃ Ü ÒÓ ¼½¾¾ ¹ º Ⱥ ÐØ Ñ Ø Ø Ð º Ѻ ºÙ Ë Ñ Ò Ö Ú Ò Ø ÅÊ Ó Ø Ø Ø ÍÒ Ø ÆÓÚ Ñ Ö ½ ¾¼¼¼º ½ ÁÒØÖÓ

More information

Ñ Ò Ò Ð Û Ø ÓÑÔÐ Ü ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ø º Ì Ñ Ò Ø Ø Ø Ø Ø ÓÑ Ò Ö ÒØ Ò Ó ØÖÙØÙÖ º ÓÖ Ü ÑÔÐ Ó Ø Ò Û ÒØ Ñ Ø Ó Ø Ø Ò Ð Ø Ò ÐÝ Ø ØÓ ÕÙ ÒØ ÐÐÝ ÜØÖ Ø ÑÔÐ ØÖÙØÙÖ ÇÒ Ø

Ñ Ò Ò Ð Û Ø ÓÑÔÐ Ü ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ø º Ì Ñ Ò Ø Ø Ø Ø Ø ÓÑ Ò Ö ÒØ Ò Ó ØÖÙØÙÖ º ÓÖ Ü ÑÔÐ Ó Ø Ò Û ÒØ Ñ Ø Ó Ø Ø Ò Ð Ø Ò ÐÝ Ø ØÓ ÕÙ ÒØ ÐÐÝ ÜØÖ Ø ÑÔÐ ØÖÙØÙÖ ÇÒ Ø Ð Ñ ÒØ Ð Ë Ø Å Ø Ó Ò Ú ÍÒ Ö ØÝ Ù ½ Ñ Ò Ò Ð Û Ø ÓÑÔÐ Ü ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ø º Ì Ñ Ò Ø Ø Ø Ø Ø ÓÑ Ò Ö ÒØ Ò Ó ØÖÙØÙÖ º ÓÖ Ü ÑÔÐ Ó Ø Ò Û ÒØ Ñ Ø Ó Ø Ø Ò Ð Ø Ò ÐÝ Ø ØÓ ÕÙ ÒØ ÐÐÝ ÜØÖ Ø ÑÔÐ ØÖÙØÙÖ ÇÒ Ø Ø º Ò ½º ÁÒØÖÓ

More information

½µ ÓÖ È µ Ô ÛÒ Ò Ò Ø Ò Ó ÔÖÓ È ÓÖ ÓÙÖÖ Ò Ó ÙÖÖ ÒØÐÝ Ò Ø Ø Ô ¾µ ÒÓØ Ý È µ ÔÖÓ Ù Ð Ø Ò Ö Ø Ø Û ÒÓØ Û Ø ÓÒ È µ Û Û ÐÐ Ô ÛÒ Ò Ò Ø Ò Ó È Ø Ñ Ò Û ÔÖÓ Ù µ ÑÓ

½µ ÓÖ È µ Ô ÛÒ Ò Ò Ø Ò Ó ÔÖÓ È ÓÖ ÓÙÖÖ Ò Ó ÙÖÖ ÒØÐÝ Ò Ø Ø Ô ¾µ ÒÓØ Ý È µ ÔÖÓ Ù Ð Ø Ò Ö Ø Ø Û ÒÓØ Û Ø ÓÒ È µ Û Û ÐÐ Ô ÛÒ Ò Ò Ø Ò Ó È Ø Ñ Ò Û ÔÖÓ Ù µ ÑÓ ËØ Ø ¹ Ò Ú Òع Ê Ø Ú ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ò Ë Ö Ø Ô Æ Ù ½ ÒØÓÒÝ ÊÓÛ ØÖÓÒ ¾ Ò ÒÐÙ Ú ØØ ÖÓ ½ ½ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë ÒÞ ÐгÁÒ ÓÖÑ Þ ÓÒ ÍÒ Ú Ö Ø ÓÐÓ Ò È ÞÞ ÈÓÖØ Ëº ÓÒ ØÓ Á¹ ¼½¾ ÓÐÓ Ò ÁØ Ðݺ ¹Ñ Ð Ù Þ Ú ØØ Ö ºÙÒ Óº Ø ¾ Å ÖÓ Ó

More information

1 The Multinomial logit

1 The Multinomial logit Ë ÑÔÐ Ò Ó ÐØ ÖÒ Ø Ú Ù Ò ÑÙÐØ Ñ Ò ÓÒ Ð Ò ÐÝ Åº ÖÐ Ö º ÄÙ ÑÓ Å Ý ¾¾ ¾¼¼ Ê ÔÓÖØ ÌÊ ÆËȹÇÊ ¼ ¼ ¾¾ ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ò ÅÓ Ð ØÝ Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ë ÓÓÐ Ó Ö Ø ØÙÖ Ú Ð Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ð Ò Ò Ö Ò ÓÐ ÈÓÐÝØ Ò ÕÙ Ö Ð Ä Ù ÒÒ transp-or.epfl.ch

More information

Ù Ò Û Ö Ö Ø Ö Þ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ØÓÓÐ Ð Ø Û ÐÐ ÓÑ ÑÓÖ Ò ÑÓÖ Ù ÙÐ Ò Ò ÐÝÞ Ò Ø ÙÔÔÐ Ñ ÒØ ØÓ ÛÓÖ Ò Ø Ð º ½º¾ ÇÚ ÖÚ Û ÑÔÐ Ò ÐÓ Ð Ö Ñ Ø Ó Ø Ø Ò Ù ØÓ Ò ÒÓÚ Ð ÑÓ

Ù Ò Û Ö Ö Ø Ö Þ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ØÓÓÐ Ð Ø Û ÐÐ ÓÑ ÑÓÖ Ò ÑÓÖ Ù ÙÐ Ò Ò ÐÝÞ Ò Ø ÙÔÔÐ Ñ ÒØ ØÓ ÛÓÖ Ò Ø Ð º ½º¾ ÇÚ ÖÚ Û ÑÔÐ Ò ÐÓ Ð Ö Ñ Ø Ó Ø Ø Ò Ù ØÓ Ò ÒÓÚ Ð ÑÓ Í Ò ËÙÆÜ ÌÖ ÓÖ ÔÔ ÅÓØ ÓÚ ÖÝ Ñ ÐÝ ÊÓ Ë Ô ÖØÑ ÒØ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï Ò ØÓÒ ÓÜ ¾ ¼ Ë ØØÐ Ï ½ ¹¾ ¼ ÖÓ ºÛ Ò ØÓÒº Ù ØÖ Øº ÑÔÐ Ò ÐÓ Ð Ö Ñ Ø Ó Ø Ø Ò Ù ØÓ Ò ÒÓÚ Ð ÑÓØ Ò Ø ÜØ ØÖ Ò º ÁÒ ÔÖ Ú ÓÙ ÛÓÖ Û Ú ÔÖÓÔÓ ÑÓ ÑÔÐ Ö Ø

More information

Ì Ó Ø Ú Ó ÓÙÖ ØÖ Ò Ð ÓÒØÖÓÐÐ Ö Ú ÙÐ Ö Ð Ý Ñ Ò Ñ Þ Ø ÓÒº Ì ÓÒÐÝ ÓÒ Ó Ú Ö Ð Ó Ø Ú Ó Ö Ð¹Ð ØÖ Ò Ð ÓÒØÖÓÐÐ Ö º ÇØ Ö ÒÐÙ º º ØÝ Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ð Ô Ø Ò ÓÔØ Ñ

Ì Ó Ø Ú Ó ÓÙÖ ØÖ Ò Ð ÓÒØÖÓÐÐ Ö Ú ÙÐ Ö Ð Ý Ñ Ò Ñ Þ Ø ÓÒº Ì ÓÒÐÝ ÓÒ Ó Ú Ö Ð Ó Ø Ú Ó Ö Ð¹Ð ØÖ Ò Ð ÓÒØÖÓÐÐ Ö º ÇØ Ö ÒÐÙ º º ØÝ Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ð Ô Ø Ò ÓÔØ Ñ Ê Ò ÓÖ Ñ ÒØ Ä ÖÒ Ò Ò Æ ÙÖÓ ÙÞÞÝ ÌÖ Ë Ò Ð ÓÒØÖÓÐ ÐÐ Ò Ñ ½ À Ð Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ó ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ø ÓÒ Ò Ò Ö Ò ÈºÇº ÓÜ ¾½¼¼ Áƹ¼¾¼½ ÀÍÌ ÒÐ Ò ÐÐ º Ò Ñ Ùغ ÙÖÓÔ Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÇÔ Ö Ø ÓÒ Ð Ê Ö ÎÓÐÙÑ

More information

U xt +6U 2 x +6UU xx +U xxxx = 3U yy

U xt +6U 2 x +6UU xx +U xxxx = 3U yy ÙÐк ÓÑÔÙغ ÔÔк Å Ø º ÎÓк½ ¾¼½ ÛÛÛºÓÑÔ Ñ ºÓºÙ ºÚ ÁËËÆ ¾¾ ¹ ËÓÐÚ Ò Ø ÃÈÁ Ï Ú ÕÙ Ø ÓÒ Û Ø ÅÓÚ Ò ÔØ Ú Å Ö Ö ÒÚ ÐÐ Ë Û ÐÐ ØÖ Ø Ì Ã ÓÑØ Ú¹È ØÚ Ú Ð Á ÃÈÁµ ÕÙ Ø ÓÒ Ø ÙÐØ ÒÓÒÐ Ò Ö Û Ú ÕÙ ¹ Ø ÓÒ U xt + 6U 2 x

More information

Z=102 Z= Z=98 Z= Z=94 Z=92

Z=102 Z= Z=98 Z= Z=94 Z=92 ÎÓк ¼¼ µ Ì ÈÀ ËÁ ÈÇÄÇÆÁ ÆÓ ÇÄÄ ÌÁÎ ÉÍ ÊÍÈÇÄ ÁÌ ÌÁÇÆË Ç ÌÊ ÆË ÌÁÆÁ ÆÍ Ä Á ú ĺ ÈÖ Ò Ãº ÈÓÑÓÖ ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý Å Ö ÙÖ ¹Ë Ó ÓÛ ÍÒ Ú Ö ØÝ Èк ź ÙÖ ¹Ë Ó ÓÛ ½ ¼¹¼ ½ ÄÙ Ð Ò ÈÓÐ Ò Ëº º ÊÓ ÓÞ Ò Âº ËÖ ÖÒÝ ÙÐØÝ

More information

ÔØ Ö ¾ ÙÞÞÝ ÐØ Ö ÓÖ ÆÓ Ê ÙØ ÓÒ Ò ÁÑ ÀÓÒ Ã ÙÒ ÃÛ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï Ò ÓÖ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò ¼½ ËÙÒ Ø Ú ÒÙ Ï Ò ÓÖ ÇÒØ Ö Ó Ò Æ È Ñ Ð ÃÛ Ò½Ù

ÔØ Ö ¾ ÙÞÞÝ ÐØ Ö ÓÖ ÆÓ Ê ÙØ ÓÒ Ò ÁÑ ÀÓÒ Ã ÙÒ ÃÛ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï Ò ÓÖ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò ¼½ ËÙÒ Ø Ú ÒÙ Ï Ò ÓÖ ÇÒØ Ö Ó Ò Æ È Ñ Ð ÃÛ Ò½Ù ÔØ Ö ¾ ÙÞÞÝ ÐØ Ö ÓÖ ÆÓ ÊÙØ ÓÒ Ò ÁÑ ÀÓÒ Ã ÙÒ ÃÛ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï Ò ÓÖ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖÐ Ò ÓÑÔÙØ Ö ÒÒÖ Ò ¼½ ËÙÒ Ø Ú ÒÙ Ï Ò ÓÖ ÇÒØ Ö Ó Ò Æ È ÑÐ ÃÛ Ò½ÙÛ Ò ÓÖº ËÙÑÑ Öݺ ÁÒ Ø ÔØ Ö Ú Ò ÙÞÞÝ ÐØ Ö ÓÖ ÒÓ ÖÙØ ÓÒ Ò

More information

dis.08 dis.09 dis.10 dis.11

dis.08 dis.09 dis.10 dis.11 Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó ØÖÓÒÓÑÝ Ò ØÖÓÔ Ý Ñ ÒÙ Ö ÔØ ÒÓº Ä Ì ÒÖÝ ¾¼¼ ¼½ºØ Ü ÔÖ ÒØ ÓÒ Å Ý ¾ ¾¼¼ ½ µ Ö Ø Ä Ø ÖÓÑ Ö Å ØØ Ö ÖÝÓÒ Ò ÆÓÒ¹ ÖÝÓÒ µ Ê Ö ÓÒÒ À ÒÖÝ À ÒÖÝ º ÊÓÛÐ Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò ØÖÓÒÓÑÝ Ì ÂÓ Ò ÀÓÔ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ

More information

Ê ÓÚ Ö Ò ÅÓ Ð ÖÓÑ Ë ÒÒ Ø ÌÓÑ È Ð Î Ð Ú ÀÐ Ú Ò Ð Î Ö Ô Ð ÑÔº Ð ºÚÙØºÞ ÌÓÑ È Ð Ò Î Ð Ú ÀÐ Ú Ò Ò Ð Î Ö º Ê ÓÚ Ö Ò ÅÓ Ð ÖÓÑ Ë ÒÒ Ø º ÁÒ ÈÖÓº Î Ð ØÖÓÒ ÁÑ Ò Ò Ø Î Ù Ð ÖØ º Ð Ø ÞÙÖ ĐÓÖ ÖÙÒ Ò ¹ Û Ò Ø Ö ÁÒ ÓÖÑ

More information

In Proceedings of 10th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2000), Greenwich, UK, September 4-8, 2000.

In Proceedings of 10th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2000), Greenwich, UK, September 4-8, 2000. In Proceedings of 10th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2000), Greenwich, UK, September 4-8, 2000. LNCS Vol.????. pp.???-???. ÜØ Ò Ò Ø ÐÓ Û Ø Ð Ö Ø Ú ÍÔ Ø Å Ò

More information

Ø ÔÖ ÙÖ ØÝ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ó ÙØ ÒØ Ø Ý Ø Ð Ñ Òغ Ë Ú Ö Ð ÓÒÖ Ø ÙÖ ØÝ Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò ØØÖ ÙØ Ú Ò ÒØ Ö Ð º Ì ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÙÖ ØÝ Ó Ð Ó Ý Ø Ð Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ Ö ØÓ ÑÔÐ Ø

Ø ÔÖ ÙÖ ØÝ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ó ÙØ ÒØ Ø Ý Ø Ð Ñ Òغ Ë Ú Ö Ð ÓÒÖ Ø ÙÖ ØÝ Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò ØØÖ ÙØ Ú Ò ÒØ Ö Ð º Ì ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÙÖ ØÝ Ó Ð Ó Ý Ø Ð Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ Ö ØÓ ÑÔÐ Ø ÌÛÓ¹È ÙØ ÒØ Ø Ã Ý Ö Ñ ÒØ ÈÖÓØÓÓÐ Û Ø Ã Ý ÓÒ ÖÑ Ø ÓÒ ÓÝ ÓÒ ËÓÒ ÃÛ Ò Ó Ã Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Á ͵ ¹ ÀÛ Ñ¹ ÓÒ Ù ÓÒ ¹ Ù Ì ÓÒ ¼ ¹ ¾ ˺ ÃÓÖ Ý ÓÒ Ùº º Ö ØÖ Øº Ì Ô Ô Ö ÔÖÓÔÓ Ø Ö Ý Ö Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ

More information

Æ ÛØÓÒ³ Å Ø Ó ÐÓ Ì ÓÖÝ Ò ËÓÑ Ø Ò ÓÙ ÈÖÓ ÐÝ Ò³Ø ÃÒÓÛ ÓÙØ Ú º ÓÜ Ñ Ö Ø ÓÐÐ

Æ ÛØÓÒ³ Å Ø Ó ÐÓ Ì ÓÖÝ Ò ËÓÑ Ø Ò ÓÙ ÈÖÓ ÐÝ Ò³Ø ÃÒÓÛ ÓÙØ Ú º ÓÜ Ñ Ö Ø ÓÐÐ Æ ÛØÓÒ³ Å Ø Ó ÐÓ Ì ÓÖÝ Ò ËÓÑ Ø Ò ÓÙ ÈÖÓ ÐÝ Ò³Ø ÃÒÓÛ ÓÙØ Ú º ÓÜ Ñ Ö Ø ÓÐÐ Ê Ö Ò ÃÐ Ò Ä ØÙÖ ÓÒ Ø ÁÓ ÖÓÒ Ì Ù Ò Ö ½ ËÑ Ð ÇÒ Ø Æ ÒÝ Ó Ð ÓÖ Ø Ñ Ò ÐÝ ÙÐк ÅË ½ ÅÅÙÐÐ Ò Ñ Ð Ó Ö Ø ÓÒ Ð Ñ Ô Ò Ø Ö Ø Ú ÖÓÓع Ò Ò Ð

More information

3D Interaction in Virtual Environment

3D Interaction in Virtual Environment 3D Interaction in Virtual Environment Â Ò Ð Ö Ö ºÑÙÒ ºÞ ÙÐØÝ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø Å ÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÖÒÓ» Þ Ê ÔÙ Ð ØÖ Ø ÀÙÑ Ò¹ ÓÑÔÙØ Ö ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ò Ô ÓÙÐ Ò Ð Ù Ö ØÓ ÒØ Ö Ø Ö ÐÝ Û Ø Ú ÖØÙ Ð Ó Ø º ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ò Ò Ö Ø Ñ

More information

Highest Legal Move Number Average Legal Move Number Lowest Legal Move Number. Legal Move Avg. Move Number

Highest Legal Move Number Average Legal Move Number Lowest Legal Move Number. Legal Move Avg. Move Number ÈÐ Ù Ð ÅÓÚ Ò Ö Ø ÓÒ Í Ò ÅÓÚ Å Ö Ø Ò ÐÝ Û Ø ÙØ¹Ç«Ì Ö ÓÐ Ò Ë Ó Ê Ö Ö Ñ Ö Ò ÓÑÔÐ Ü Ñ Ä Ð ØÖÓØ Ò Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ ½¹½¹ ÍÑ ÞÓÒÓ Ì Ù Ù ¹ Á Ö ¹ Ò Â Ô Ò ¼ ¹ Ö Ñ Ö Øк Óº Ô ØÖ Øº ÁÒ Ñ Û Ö Ø ÒÙÑ Ö Ó Ð Ð ÑÓÚ ØÓÓ Ø ÒÓØ

More information

ÄÇÊÁÇÍË Ä Ê Ê ÀÇÄ Æ ÏÁÄÄ ÇÍÊ ÒØ Ì Ö Ö Ñ ÒÝ «Ö ÒØ Ò Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ø ÖÑ ÒØ Û Ø Ò Áº ÐÐÓÛ Ñ ØÓ ÒØÖÓ Ù ÎÁÄ ÊÇ Ç̺ ÅÍËÌ ÆËÄ Î ÊÌÀ Ë Ò ÆÎÁÊÇÆÅ ÆÌ Ø Û ÐÐ Ù Ø ÓÐÐ

ÄÇÊÁÇÍË Ä Ê Ê ÀÇÄ Æ ÏÁÄÄ ÇÍÊ ÒØ Ì Ö Ö Ñ ÒÝ «Ö ÒØ Ò Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ø ÖÑ ÒØ Û Ø Ò Áº ÐÐÓÛ Ñ ØÓ ÒØÖÓ Ù ÎÁÄ ÊÇ Ç̺ ÅÍËÌ ÆËÄ Î ÊÌÀ Ë Ò ÆÎÁÊÇÆÅ ÆÌ Ø Û ÐÐ Ù Ø ÓÐÐ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Á Ö Ë Ò ÀÓÐ Ò Ò ÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ ÒØ ÓÔÝÖ Ø Ë Ò ÀÓÐ Ò ¾¼¼¾¹¾¼½¼º ÄÇÊÁÇÍË Ä Ê Ê ÀÇÄ Æ ÏÁÄÄ ÇÍÊ ÒØ Ì Ö Ö Ñ ÒÝ «Ö ÒØ Ò Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ø ÖÑ ÒØ Û Ø Ò Áº ÐÐÓÛ Ñ ØÓ ÒØÖÓ Ù ÎÁÄ ÊÇ Ç̺ ÅÍËÌ ÆËÄ Î ÊÌÀ Ë Ò ÆÎÁÊÇÆÅ

More information

ÈÓ ÓÚ Ò º Æ ÔÖÚ Ù Ù ÚÓ ÓÚ Þ Ó ØÖÔ Ð Ú ÔÖ Ò Ú Ò Ø ØÓ ÔÖ º Ð Ù ÚÑ ÖÓ óñ Ô Ø ÐóÑ Þ ØÓÐ Ö Ò ØÖÔ Ð ÚÓ Ø Ñ Ô Ò Ø ØÓ ÔÖ º

ÈÓ ÓÚ Ò º Æ ÔÖÚ Ù Ù ÚÓ ÓÚ Þ Ó ØÖÔ Ð Ú ÔÖ Ò Ú Ò Ø ØÓ ÔÖ º Ð Ù ÚÑ ÖÓ óñ Ô Ø ÐóÑ Þ ØÓÐ Ö Ò ØÖÔ Ð ÚÓ Ø Ñ Ô Ò Ø ØÓ ÔÖ º ÍÒ Ú ÖÞ Ø Ã ÖÐÓÚ Ú ÈÖ Þ Å Ø Ñ Ø Ó¹ ÝÞ ÐÒ ÙÐØ Ã ÄýàËÃý ÈÊý ÎÓ Ø ÌóÑ Ö ÚÒÓ Ø Ö ó Ò ÔÐÓ Ã Ø Ö ÔÐ ÓÚ Ò Ñ Ø Ñ Ø Ý Î ÓÙ Ð ÔÖ ËØÙ Ò ÔÖÓ Ö Ñ ËØÙ Ò Ó ÓÖ Å Öº ÚÓ Ò È º º ÁÒ ÓÖÑ Ø Ó Ò Ò ÓÖÑ Ø ÈÖ ¾¼½½ ÈÓ ÓÚ Ò º Æ

More information

Sensor0 Motor0. Sensor2. Motor2

Sensor0 Motor0. Sensor2. Motor2 ÅÓ ÐÐ Ò Ö Ð¹Ø Ñ Ð Ò Ù Ì ÓÑ ÀÙÒ ÊÁ Ë Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ù ÒÑ Ö Ñ Ð Ö Ö ØÖ Ø Ï ÔÖ ÒØ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ð Ñ Ø Ó ÓÖ ØÖ Ò Ð Ø Ò Ö Ð¹Ø Ñ ÔÖÓ¹ Ö Ñ ÒØÓ Ò ØÛÓÖ Ó Ø Ñ ÙØÓÑ Ø ÈÖÓ Ö Ñ Ö ÛÖ ØØ Ò Ò Ò Ñ ÐÝ

More information

ÔÐÓÝ º ÇÙÖ Ø ÓÒ Ø Ó Ò ØÛÓÖ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ö ÓÖ ÔÖÓ ÖÓÑ Ö Û ØÔ ÙÑÔ Ð Ù Ò Å Å Á Ý Ø Ñ ÓÖ Å Ò Ò Ù Ø Ø ÓÖ ÙØÓÑ Ø ÅÓ Ð ÓÖ ÁÒØÖÙ ÓÒ Ø Ø ÓÒµ º Ì Ö Ø Ó Ø Ô Ô Ö ÓÖ Ò

ÔÐÓÝ º ÇÙÖ Ø ÓÒ Ø Ó Ò ØÛÓÖ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ö ÓÖ ÔÖÓ ÖÓÑ Ö Û ØÔ ÙÑÔ Ð Ù Ò Å Å Á Ý Ø Ñ ÓÖ Å Ò Ò Ù Ø Ø ÓÖ ÙØÓÑ Ø ÅÓ Ð ÓÖ ÁÒØÖÙ ÓÒ Ø Ø ÓÒµ º Ì Ö Ø Ó Ø Ô Ô Ö ÓÖ Ò ÅÙÐØ ÔÐ ÅÓ Ð Ó Ø¹Ë Ò Ø Ú ÔÔÖÓ ÓÖ ÁÒØÖÙ ÓÒ Ø Ø ÓÒ Ï Ò ½ Ï Ò Ä ¾ Ë ÐÚ ØÓÖ Âº ËØÓÐ Ó ½ Ò Å ØØ Û Å ÐÐ Ö ½ ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÐÙÑ ÍÒ Ú Ö ØÝ ½¾½ Ñ Ø Ö Ñ Ú ÒÙ ÊÓÓÑ ¼ Æ Û ÓÖ Æ ½¼¼¾ ¹ ¼¼ ÍË Û Ò Ð ÑÑ ÐÐ

More information

Chapter 9. Trapezoidal Maps. 9.1 The Trapezoidal Map

Chapter 9. Trapezoidal Maps. 9.1 The Trapezoidal Map Chapter 9 Trapezoidal Maps ÁÒ Ø Ø ÓÒ Û Û ÐÐ ÒÓØ Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ö Ò ÓÑ Þ ÒÖ Ñ ÒØ Ð ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ò Ø ØÖ Ø ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ô Ö Ñ ÛÓÖ º Ø Ø Ñ Ø Ñ Ø Û ÐÐ Ú Ù Ò Æ ÒØ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÓÐÚ Ò Ø Ò Ö Ð ÔÖÓ Ð Ñ Ó ÔÓ ÒØ ÐÓ Ø ÓÒ

More information

Tv Tr Td. signature signature certificate dispute

Tv Tr Td. signature signature certificate dispute Î Ð Ø Ò Ø Ð Ë Ò ØÙÖ Û Ø ÓÙØ Ì Ñ ¹ËØ ÑÔ Ò Ò ÖØ Ø Ê ÚÓ Ø ÓÒ Â ÒÝ Ò ÓÙ Ò Ó Ò ÊÓ ÖØ Ò Ä ÓÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ¾½ À Ò ÅÙ Ã Ò Ì ÖÖ Ë Ò ÔÓÖ ½½ ½ ÝÞ ÓÙ Ó Ò Ò Ð ØºÓÖ º ÇØÓ Ö ½ ¾¼¼¾ ØÖ Ø ÁÒ ÒÓÒ¹Ö ÔÙ Ø ÓÒ ÖÚ Û

More information

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ö ÔØ Ú ËØ Ø Ø ÁÒ Ö ÒØ Ð ËØ Ø Ø ÀÝÔÓØ Ø Ø Ò ¹ Ô Ú ÐÙ Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÑÔÐ Þ ËÙÑÑ ÖÝ Ä ÖÒ Ò Ó¹ Ø ÖÑ Æ ÙÝ Ò Ì ÌÙ Î Ò ½ Æ ÙÝ Ò ÉÙ Ò Î Ò ¾ ½ ÍÒ Ú

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ö ÔØ Ú ËØ Ø Ø ÁÒ Ö ÒØ Ð ËØ Ø Ø ÀÝÔÓØ Ø Ø Ò ¹ Ô Ú ÐÙ Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÑÔÐ Þ ËÙÑÑ ÖÝ Ä ÖÒ Ò Ó¹ Ø ÖÑ Æ ÙÝ Ò Ì ÌÙ Î Ò ½ Æ ÙÝ Ò ÉÙ Ò Î Ò ¾ ½ ÍÒ Ú Æ ÙÝ Ò Ì ÌÙ Î Ò ½ Æ ÙÝ Ò ÉÙ Ò Î Ò ¾ ½ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò Ò È ÖÑ Ý Ó ÀÓ Å Ò ØÝ ¾ Æ ÙÝ Ò ÌÖ È ÙÓÒ ÀÓ Ô Ø Ð ÂÁ ÔÖÓ Ø ¹ Ù Ù Ø ¾¼½ ÇÙØÐ Ò ½ ¾ Ø ÓÖÝ Ñ ÙÖ Ø Ñ Ø ÓÒ ¹ ÓÒ Ò ÁÒØ ÖÚ Ð ÔÓ ÒØ Ø Ñ Ø ¹ Ò ÒØ ÖÚ Ð Ø Ñ Ø ÁÒØ

More information

Ê Ö Ò Ù Ä ÒÙÜ ÓÖ ØÖÓÒÓÑ Ö º º º ½º¾º Ï Ø Ä ÒÙÜ Ä ÒÙÜ ÍÆÁ ¹Ð ÖÒ Ð Ö Ø Ý Ä ÒÙ ÌÓÖÚ Ð º Ä ÒÙÜ ÖÒ Ð Ó Ø Ò ÓÒ Ù Û Ø Ø ÆÍ»Ä ÒÙÜ ÓÔ Ö Ø Ò Ý Ø Ñº Ä ÒÙÜ Ø ÖÒ Ð

Ê Ö Ò Ù Ä ÒÙÜ ÓÖ ØÖÓÒÓÑ Ö º º º ½º¾º Ï Ø Ä ÒÙÜ Ä ÒÙÜ ÍÆÁ ¹Ð ÖÒ Ð Ö Ø Ý Ä ÒÙ ÌÓÖÚ Ð º Ä ÒÙÜ ÖÒ Ð Ó Ø Ò ÓÒ Ù Û Ø Ø ÆÍ»Ä ÒÙÜ ÓÔ Ö Ø Ò Ý Ø Ñº Ä ÒÙÜ Ø ÖÒ Ð Ä ÒÙÜ ÓÖ ØÖÓÒÓÑ Ö Ô Ý Ø Ò Ò Ò Ö Ê Ö Ò Ù ÓÖ È ØÖÓÚ ÅÓÑ Ð Ú ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ Ò Æ Ç ÙÐ Ö Ò ÑÝ Ó Ë Ò ¹½ ËÓ Ô ØÖÓÚ ØÖÓº º Ñ Ú ØÖÓº º ËÙ Ñ ØØ ½ º½¼º¾¼½ ÔØ ¼¾º½¾º¾¼½ µ ØÖ Øº Ì ÓÒ Ö Ò Ø Ð ½ ÙÑÑ ÖÝ Ó Ö Ö Ò Ù

More information

ÓÒØ ÒØ ¾

ÓÒØ ÒØ ¾ ÉÙ Ø ÓÒ Ì È Ð ÐÔ Ð ÓÙÖØ ÒÒÙ Ð À Ë ÓÓÐ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ÓÒØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒ ÝÐÚ Ò Å Ö ¾¼¼½ ÓÒØ ÒØ ¾ È ÖØ Á ÉÙ Ø ÓÒ ½ ¹ Ï Ò Ø ÒÙÑ Ö ¾ ÑÙÐØ ÔÐ Ý Ø ÔÖÓ ÙØ ¾ ¾ º ÆÓØ Ø Ø Ø Ö Ø ÓÙÖ Ø Ö Ø Ñ Ø Ð Ø ÓÙÖ Ø ¾ Ò ¾ µº

More information

Ø Ð ÙÒØÓÖ Ý Ð ÑÓÒ Á ÓÒ Ä Ö Ù Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ð ÔÔÖÓÜ Ñ Ð Ñ Ô Ó Ò Û Ø Ø ÃÐ Ð ÑÓÖÔ Ñ º Ì Ù Ø Ø ÓÖÝ Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÓÑ Ø ÃÐ Ð Ø ÓÖÝ Ä Ö Á Ò Ø Ð ÙÒØÓÖ Ý Ð Ö

Ø Ð ÙÒØÓÖ Ý Ð ÑÓÒ Á ÓÒ Ä Ö Ù Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ð ÔÔÖÓÜ Ñ Ð Ñ Ô Ó Ò Û Ø Ø ÃÐ Ð ÑÓÖÔ Ñ º Ì Ù Ø Ø ÓÖÝ Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÓÑ Ø ÃÐ Ð Ø ÓÖÝ Ä Ö Á Ò Ø Ð ÙÒØÓÖ Ý Ð Ö ÅÇÆ ÇÊ ÇÅ ÁÆË Æ ÇÌÀ Ê Ì ÇÊÁ Ë Ä Ë ÈÍÄÌÊ Æ ÆÆ ÌÇ Á Ø ØÓ Ø Ñ ÑÓÖÝ Ó ÁÚ Ò Ê Ú Ð ØÖ Øº Ñ ÐÐ ÑÓ Ø ÓÒ Ó Î Ö ³ Ò Ø ÓÒ Ó ÓÒØ ÒÙ¹ ÓÙ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÐÐÓÛ ÓÖ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø Ø ÓÖÝ Ó ÓÒØ ÒÙÓÙ ÓÑ Ò ÓÒØ ÒÙÓÙ ÈÇ µ

More information

ÇÚ ÖÚ Û ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ¾ Ý ¾¼½¾ Ò Ö Ð Þ Ö ÐØÝ ÅÓ Ð ÓÖ ÓÑ Ø Ý ¾

ÇÚ ÖÚ Û ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ¾ Ý ¾¼½¾ Ò Ö Ð Þ Ö ÐØÝ ÅÓ Ð ÓÖ ÓÑ Ø Ý ¾ Ý Ò Ò Ö Ð Þ Ö ÐØÝ ÅÓ Ð ÓÖ ÓÑ Ø Ý Ð ÐÙ À Ø Ö Ø Ò ÁÒØ ÖÙÒ Ú Ö ØÝ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ó Ø Ø Ø Ò Ø Ø Ø Ð Ó Ò ÓÖÑ Ø Á¹ ÓËØ Øµ ÍÒ Ú Ö Ø Ø À ÐØ Ô Ò Ð ÙÑ ÂÓ ÒØÐÝ Û Ø Ö Ø Ð ÖØ ÅÓÐ Ò Ö ² À Ð Ò Ý Ý ¾¼½¾ Ò Å Ý ½¼ ¾¼½¾ Ý ¾¼½¾

More information

TCP SOURCE TCP DESTINATION

TCP SOURCE TCP DESTINATION ÆÓÚ Ð Ð Ý Ã Ø Ò ÕÙ ÓÖ ÑÔÖÓÚ Ò Ì È Ô Ö ÓÖÑ Ò Ò ÑÙÐØ ÓÔ Û Ö Ð Ò ØÛÓÖ Ø Ò ÐØÑ Ò ÁÆÊÁ È ¾¼¼ ÊÓÙØ ÄÙ ÓÐ ¼ ¼¾ ËÓÔ ÒØ ÔÓÐ Ü Ö Ò Ñ Ð ÐØÑ Ò ÓÔ º ÒÖ º Ö Ì Ð µ ¾ Ü µ ¾ º Ì Ò Â Ñ Ò Þ º ºËºÁºÅºÇº ÙÐØ ÁÒ Ò Ö ÍÒ Ú Ö

More information

º ½º Ì Ë Ë¹ØÓ Ò ØÛÓÖ ÓÖ Ò ØÓ Ø ¾¼¼ Ø Ñ Ø Ð ÒÙÑ Ö Ó Ð Ò Ô Ø ÒØÖ Ð Ñ ÒØ Ö ÙÐØ Ò Ò Ù Ø ÒØ Ð ÒØ Ö Ô Ò ÒÝ ØÛ Ò Ø Ð Ò º Ì ÒØ Ö Ô Ò ÒÝ Ñ Ø Ò ØÛÓÖ Ú ÖÝ Ò Ø Ú

º ½º Ì Ë Ë¹ØÓ Ò ØÛÓÖ ÓÖ Ò ØÓ Ø ¾¼¼ Ø Ñ Ø Ð ÒÙÑ Ö Ó Ð Ò Ô Ø ÒØÖ Ð Ñ ÒØ Ö ÙÐØ Ò Ò Ù Ø ÒØ Ð ÒØ Ö Ô Ò ÒÝ ØÛ Ò Ø Ð Ò º Ì ÒØ Ö Ô Ò ÒÝ Ñ Ø Ò ØÛÓÖ Ú ÖÝ Ò Ø Ú ÊÓ Ù ØÒ Ò Ê ÓÚ ÖÝ Ò ÌÖ Ò Ë ÙÐ Ò ¹ ÑÙÐ Ø ÓÒ ØÙ Ý ÖÓÑ Ë Ë¹ØÓ» ź ÀÓ Ñ Ò Äº Å Ò Âº º ÖÓØ Âº Ð Ù Ò Âº Ä Ö Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò Å Ø Ñ Ø Ð ÅÓ ÐÐ Ò Ì Ì Ò Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÒÑ Ö ÑѺ ØÙº ØÖ Øº Ì Ô Ô Ö ÔÖ ÒØ ÑÙÐ

More information

ÇÙØÐ Ò Ó Ø Ð ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ú ÓÒ ÒÓ Ò ÓÖ ÝÐ Ó ÙØÓÑÓÖÔ Ñ µ ÑÓ ÙÐ ÕÙ ¹ÝÐ µ ØÖÙ¹ ØÙÖ ÖĐÓ Ò Ö ÓÖ ÑÓ ÙÐ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó ÖÓÑ ÓÖ Ö ÓÑ Ò Ò¹ ÐÙ Ò ÓÔÔ Ó µ Ü Ñ

ÇÙØÐ Ò Ó Ø Ð ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ú ÓÒ ÒÓ Ò ÓÖ ÝÐ Ó ÙØÓÑÓÖÔ Ñ µ ÑÓ ÙÐ ÕÙ ¹ÝÐ µ ØÖÙ¹ ØÙÖ ÖĐÓ Ò Ö ÓÖ ÑÓ ÙÐ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó ÖÓÑ ÓÖ Ö ÓÑ Ò Ò¹ ÐÙ Ò ÓÔÔ Ó µ Ü Ñ ÖĐÓ Ò Ö ÓÖ ÒÓ Ò Ó ÖØ Ò Ó ÖÓÑ ÇÖ Ö ÓÑ Ò ÂÓ Ò º Ä ØØÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÐÐ Ó Ø ÀÓÐÝ ÖÓ Ð ØØÐ Ñ Ø º ÓÐÝÖÓ º Ù ÊÁË ÏÓÖ ÓÔ Ä ÒÞ Ù ØÖ Å Ý ½ ¾¼¼ ÇÙØÐ Ò Ó Ø Ð ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ú ÓÒ ÒÓ Ò ÓÖ

More information

ÁÒ Ø ÖÑ Ó Ð Ò Ù Ø ÓÖÝ ÒÙÑ Ö Ð ÓÙÖÖ Ò Ò ØÓÖ Ö Ò Ò Ò¹ Ø Ð ÜØ Ò Ò Ü ØÐÝ Ø Ñ Ð Ó Ö ÙÐ Ö Ð Ò Ù Ò Ö Û Ø Ø Ò Ö Ö ÙÐ Ö ÜÔÖ Û Ø ÓÙØ ÒÙÑ Ö Ð ÓÙÖÖ Ò Ò ØÓÖ º ÇÒ Ø

ÁÒ Ø ÖÑ Ó Ð Ò Ù Ø ÓÖÝ ÒÙÑ Ö Ð ÓÙÖÖ Ò Ò ØÓÖ Ö Ò Ò Ò¹ Ø Ð ÜØ Ò Ò Ü ØÐÝ Ø Ñ Ð Ó Ö ÙÐ Ö Ð Ò Ù Ò Ö Û Ø Ø Ò Ö Ö ÙÐ Ö ÜÔÖ Û Ø ÓÙØ ÒÙÑ Ö Ð ÓÙÖÖ Ò Ò ØÓÖ º ÇÒ Ø Ê ÙÐ Ö ÜÔÖ Û Ø ÆÙÑ Ö Ð ÇÙÖÖ Ò ÁÒ ØÓÖ ÔÖ Ð Ñ Ò ÖÝ Ö ÙÐØ È Ã ÐÔ ÐĐ Ò Ò Ò Ê ÙÒÓ ÌÙ Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÃÙÓÔ Ó Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÈºÇº ÓÜ ½ ¾ Áƹ ¼¾½½ ÃÙÓÔ Ó ÒÐ Ò È ºÃ ÐÔ Ð Ò Ò Ê ÙÒÓºÌÙ Ò Ò ºÙ Ùº ØÖ Øº Ê ÙÐ

More information

ÚÓÐÚ Ò ÊÓ ÓØ ÖÑ ÓÒØÖÓÐÐ Ö Í Ò Ø Æ Ì Æ ÙÖÓ ÚÓÐÙØ ÓÒ Å Ø Ó Ý Ì ÓÑ Ï ÐÐ Ñ ³Ë ÐÚ ºËº Ê ÈÇÊÌ ÈÖ ÒØ ØÓ Ø ÙÐØÝ Ó Ø Ö Ù Ø Ë ÓÓÐ Ó Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø Ù Ø Ò Ò

ÚÓÐÚ Ò ÊÓ ÓØ ÖÑ ÓÒØÖÓÐÐ Ö Í Ò Ø Æ Ì Æ ÙÖÓ ÚÓÐÙØ ÓÒ Å Ø Ó Ý Ì ÓÑ Ï ÐÐ Ñ ³Ë ÐÚ ºËº Ê ÈÇÊÌ ÈÖ ÒØ ØÓ Ø ÙÐØÝ Ó Ø Ö Ù Ø Ë ÓÓÐ Ó Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø Ù Ø Ò Ò ÓÔÝÖ Ø Ý Ì ÓÑ Ï ÐÐ Ñ ³Ë ÐÚ ¾¼¼ ÚÓÐÚ Ò ÊÓ ÓØ ÖÑ ÓÒØÖÓÐÐ Ö Í Ò Ø Æ Ì Æ ÙÖÓ ÚÓÐÙØ ÓÒ Å Ø Ó Ý Ì ÓÑ Ï ÐÐ Ñ ³Ë ÐÚ ºËº Ê ÈÇÊÌ ÈÖ ÒØ ØÓ Ø ÙÐØÝ Ó Ø Ö Ù Ø Ë ÓÓÐ Ó Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø Ù Ø Ò Ò È ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø

More information

ÇÒ Ø ÈÓÛ Ö Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ë Ö Ø Ë Ö Ò Îº Î ÒÓ ½ ÖÚ Ò Æ Ö Ý Ò Ò ¾ ú ËÖ Ò Ø Ò ¾ Ò º È Ò Ù Ê Ò Ò ¾ ½ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Å Ù ØØ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý

ÇÒ Ø ÈÓÛ Ö Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ë Ö Ø Ë Ö Ò Îº Î ÒÓ ½ ÖÚ Ò Æ Ö Ý Ò Ò ¾ ú ËÖ Ò Ø Ò ¾ Ò º È Ò Ù Ê Ò Ò ¾ ½ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Å Ù ØØ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ÇÒ Ø ÈÓÛ Ö Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ë Ö Ø Ë Ö Ò Îº Î ÒÓ ½ ÖÚ Ò Æ Ö Ý Ò Ò ¾ ú ËÖ Ò Ø Ò ¾ Ò º È Ò Ù Ê Ò Ò ¾ ½ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Å Ù ØØ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ñ Ö Å ¼¾½ ÍË º ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò Ò Ò Ö Ò

More information

¼ º Å Ø Öº Ë º Ì ÒÓк ÎÓк¾¾ ÆÓº ¾¼¼ Ö ÇÔØ ÈÖÓØ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ ÓÖ ÓÒÖ Ø ËØÖÙØÙÖ ÂºËºÄ Ò ½µÝ ºÀ Ñ ¾µ ºÏ ÒØ Ö ¾µ ʺ º ÖÒ ¾µ º ºÅ Ý ¾µ Ò º º ÖÒ Ò Ó ¾µ ½µ Ò

¼ º Å Ø Öº Ë º Ì ÒÓк ÎÓк¾¾ ÆÓº ¾¼¼ Ö ÇÔØ ÈÖÓØ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ ÓÖ ÓÒÖ Ø ËØÖÙØÙÖ ÂºËºÄ Ò ½µÝ ºÀ Ñ ¾µ ºÏ ÒØ Ö ¾µ ʺ º ÖÒ ¾µ º ºÅ Ý ¾µ Ò º º ÖÒ Ò Ó ¾µ ½µ Ò ¼ Ö ÇÔØ ÈÖÓØ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ ÓÖ ÓÒÖ Ø ËØÖÙØÙÖ ÂºËºÄ Ò ½µÝ ºÀ Ñ ¾µ ºÏ ÒØ Ö ¾µ ʺ º ÖÒ ¾µ º ºÅ Ý ¾µ Ò º º ÖÒ Ò Ó ¾µ ½µ ÒØÖ ÓÖ ÓÑÔÓ Ø Å Ø Ö Ð À Ö Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý À Ö Ò ½ ¼¼¼½ Ò ¾µ Ò Ò Ö Ò ËÝ Ø Ñ Ô ÖØÑ ÒØ

More information

Abiteboul. publication x author. citation title date 2000 Suciu Data on the Web Buneman

Abiteboul. publication x author. citation title date 2000 Suciu Data on the Web Buneman ËÔ Ø Ð ÄÓ ÓÖ ÉÙ ÖÝ Ò Ö Ô ÄÙ Ö ÐÐ È Ð ÔÔ Ö Ò Ö Ò ÓÖ Ó ÐÐ ½ ØÖ Øº Ï ØÙ Ý Ô Ø Ð ÐÓ ÓÖ Ö ÓÒ Ò ÓÙØ ÐÐÐ Ö Ø Ö Ô Ò Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÓ ØÓ ÔÖÓÚ ÕÙ ÖÝ Ð Ò Ù ÓÖ Ò ÐÝ Ò Ò Ñ Ò ÔÙÐ Ø Ò Ù Ö Ô º Ï Ú Ö Ô Ö ÔØ ÓÒ Ù Ò ÓÒ

More information

Ï Ó ØÖ Ù ÛÓÖÐ Ý Ù Ð Ø Ö Ø ÓÖ Ð Ö Ð Ø Ú ØÓ Û ÆÈ ËÈ ÊË Ó ÓØ Ú ÓÑÔÐ Ø Ø º Å Ö ÌÓÖ ÅÌ Ú Ö Ð Ø Ú Þ Ð ÔÖÓÓ Ø Ø ÓÔØ Ñ Ð ÔÖÓÓ Ý Ø Ñ Ü Ø Ø ÆÈ ËÈ ÊË Ó Ú ÓÑÔÐ Ø

Ï Ó ØÖ Ù ÛÓÖÐ Ý Ù Ð Ø Ö Ø ÓÖ Ð Ö Ð Ø Ú ØÓ Û ÆÈ ËÈ ÊË Ó ÓØ Ú ÓÑÔÐ Ø Ø º Å Ö ÌÓÖ ÅÌ Ú Ö Ð Ø Ú Þ Ð ÔÖÓÓ Ø Ø ÓÔØ Ñ Ð ÔÖÓÓ Ý Ø Ñ Ü Ø Ø ÆÈ ËÈ ÊË Ó Ú ÓÑÔÐ Ø ÇÔØ Ñ Ð ÈÖÓÓ ËÝ Ø Ñ ËÔ Ö Ë Ø À ÖÖÝ Ù ÖÑ ½ ËØ Ú Ö ¾ Ä ÓÖØÓÛ Ø Ö Ú Å Ð Ý ½ ÏÁ ¾ Í Ú Ö ØÝ Ó ËÓ ÖÓÐ Í Ú Ö ØÝ Ó Ó Í Ú Ö ØÝ Ó Ó ÁÅ Ë ØÖ Øº Ï Ü Ø Ö Ð Ø Ú Þ ÛÓÖÐ Û Ö ÆÈ ËÈ ÊË Ó ÓÑÔÐ Ø Ø º Ì Ú Ø Ö Ø Ö Ð Ø Ú Þ ÛÓÖÐ

More information

ÓÖÑ Ð ÓÒ ÔØ Ò ÐÝ Ò Ö Ö ÓØ ÖÛ ØÓ Ò ØÓ ÔÖÓ Ò Ó Ô Ø Á Ë ÓÒ Ö Ò º Ì Ö Ö Ö Ð Ø ÔÔÖÓ ØÓ Ø ÓÚ Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñº ÓÖ Ò Ø Ò Ø ÓÒ ÔØ Ó Ú ÖØÙ Ð ÓÐ Ö Û ÒØÖÓ Ù Ò ÔÖÓ Ö Ñ

ÓÖÑ Ð ÓÒ ÔØ Ò ÐÝ Ò Ö Ö ÓØ ÖÛ ØÓ Ò ØÓ ÔÖÓ Ò Ó Ô Ø Á Ë ÓÒ Ö Ò º Ì Ö Ö Ö Ð Ø ÔÔÖÓ ØÓ Ø ÓÚ Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñº ÓÖ Ò Ø Ò Ø ÓÒ ÔØ Ó Ú ÖØÙ Ð ÓÐ Ö Û ÒØÖÓ Ù Ò ÔÖÓ Ö Ñ Å ß ÓÒ ÔØÙ Ð Ñ Ð Å Ò Ö Ê Ö ÓÐ ½ Ö ËØÙÑÑ ¾ ½ Ë ÓÓÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý Ö ÆØ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÓÐ Ó Ø ÑÔÙ ÈÅ ¼ ÓÐ Ó Ø Å Ð ÒØÖ ÉÄ ¾ Ù ØÖ Ð ÖºÓÐ Ùº Ùº Ù ¾ Ì Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÖÑ Ø Ø Ö Å Ø Ñ Ø Ë ÐÓ ÖØ Ò ØÖº ß ¾ ÖÑ Ø

More information

Ì ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Á ÓÑÓÖÔ Ñ ÁÒ ÐÐ Ú ÓÑÓÖÔ Ñ Σ ½ ½ ÑÓÖ ÔÖ ÐÝ A B Ö ÓÑÓÖÔ : ( ØÖÙØÙÖ ¹ÔÖ ÖÚ Ò Ø ÓÒ) ÓÙÒØ Ð ØÖÙØÙÖ Ò Ó Ý Ö Ð Ø Ò ÓÑÓÖÔ Ñ ÓÑ Σ ½ ½ Ö Ð Ø ÓÒ ÓÒ

Ì ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Á ÓÑÓÖÔ Ñ ÁÒ ÐÐ Ú ÓÑÓÖÔ Ñ Σ ½ ½ ÑÓÖ ÔÖ ÐÝ A B Ö ÓÑÓÖÔ : ( ØÖÙØÙÖ ¹ÔÖ ÖÚ Ò Ø ÓÒ) ÓÙÒØ Ð ØÖÙØÙÖ Ò Ó Ý Ö Ð Ø Ò ÓÑÓÖÔ Ñ ÓÑ Σ ½ ½ Ö Ð Ø ÓÒ ÓÒ Ì ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Á ÓÑÓÖÔ Ñ Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÕÙ Ú Ð Ò Ö Ð Ø ÓÒ ÖÓ ÐÐ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ó ÓÑÓÖÔ Ñº ÐÓ Ò Ø Ò ØÙÖ Ð ØÓ ÔÓ Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÀÓÛ ÓÑÔÐ Ü Ø ÓÑÓÖÔ Ñ Ö Ð Ø ÓÒ Ò ÓÑÔ Ö ÓÒ Û Ø ÓØ Ö ÕÙ Ú Ð Ò Ö Ð Ø ÓÒ Ì Ò Û Ö ØÓ

More information

ÇÙØÐ Ò È Ý Ð ÓÒ Ø ÓÒ Ò ÓÙ Æ ÙÐ ÄÓÛ¹ Ò ØÝ Ð Ñ Ø À ¹ Ò ØÝ Ð Ñ Ø Ü ÑÔÐ ÜØ ÒØ ÓÒ ØÓÛ Ö ÐÑ Ö Ö Ñ ÒØ Ò

ÇÙØÐ Ò È Ý Ð ÓÒ Ø ÓÒ Ò ÓÙ Æ ÙÐ ÄÓÛ¹ Ò ØÝ Ð Ñ Ø À ¹ Ò ØÝ Ð Ñ Ø Ü ÑÔÐ ÜØ ÒØ ÓÒ ØÓÛ Ö ÐÑ Ö Ö Ñ ÒØ Ò ÜØ ÒØ ÓÒ Ò Æ ÙÐ Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ò Å ÖÓÕÙ Ö Ë Ø Ò È Ö Þ Åº Ã Ø Ö Ò ÐÙÒ ÐÐ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÇÜ ÓÖ ØÖÓÔ Ý ÆÓÚ Ñ Ö ¾ ¾¼¼ ÇÙØÐ Ò È Ý Ð ÓÒ Ø ÓÒ Ò ÓÙ Æ ÙÐ ÄÓÛ¹ Ò ØÝ Ð Ñ Ø À ¹ Ò ØÝ Ð Ñ Ø Ü ÑÔÐ ÜØ ÒØ ÓÒ ØÓÛ Ö ÐÑ Ö Ö Ñ ÒØ

More information

Implementation of an Automatic Image Registration Tool

Implementation of an Automatic Image Registration Tool 1 Implementation of an Automatic Image Registration Tool Pavel A. Koshevoy, Tolga Tasdizen, and Ross T. Whitaker UUSCI-2006-020 Scientific Computing and Imaging Institute University of Utah Salt Lake City,

More information

1 http : //store.iteadstudio.com/images/produce/shield/shields/gpsshield/arduinogpsshield DS.pdf 2 http : //

1 http : //store.iteadstudio.com/images/produce/shield/shields/gpsshield/arduinogpsshield DS.pdf 2 http : // Ä Ú Ö Ò ÈË Ò ËÅ˹ Ù ÌÖ Ò Ö Ø ØÙÖ ÓÖ Ò ÒØ ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ø ÓÒ ÖÓÙ Ã ÅÓÙ ÐÐÓ Ò Ñ Ù Ý ÍÒ Ú Ö Ø ÒØ ÓÔ Ö Ö Ë Ò Ð ØÖ Øº ÆÓÛ Ý Û ÒÓØ Ù ÔÓÔÙÐ Ø ÓÒ ÖÓÛØ Ò Ö Ê ¹ ÓÒ Ù Ñ ÒÐÝ ØÓ Ø Ö Ø ÖÓÑ Ø Ð Ò º Ì Ö ÓÖ Ø Ù ÙÖ Ô ÖÓÛ Ò

More information

Ë Ø Ó ÒÙÑ Ö Ò Ø Ö Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÁÒ Ø ÓÙÖ Û Û ÐÐ ÒØ Ö Ø Ò Ø Ó ÒÙÑ Ö º ÁÒ ÓÑÔÙØ Ö Ò Û Ö ÓÒ ÖÒ Ý Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÓÛ Ó Û Ú Ù Ø Ø ÓÙÖ ÔÓ Ð Ì Û Ý ÒÙÑ Ö Ø ÓÒ Ý Ø Ñ

Ë Ø Ó ÒÙÑ Ö Ò Ø Ö Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÁÒ Ø ÓÙÖ Û Û ÐÐ ÒØ Ö Ø Ò Ø Ó ÒÙÑ Ö º ÁÒ ÓÑÔÙØ Ö Ò Û Ö ÓÒ ÖÒ Ý Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÓÛ Ó Û Ú Ù Ø Ø ÓÙÖ ÔÓ Ð Ì Û Ý ÒÙÑ Ö Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ð ØÝ ÄÓ Ò ÆÙÑ Ö Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ Ñ Ð ÖÐ Ö Ô ÖØ Ñ ÒØ Å Ø Ñ Ø ÕÙ ÍÒ Ú Ö Ø Ä ÆÌ ¾¼½ ¹ Å Ö ÐÐ ÆÓÚ Ñ Ö ¾ ¹ Ñ Ö ¾ Ë Ø Ó ÒÙÑ Ö Ò Ø Ö Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÁÒ Ø ÓÙÖ Û Û ÐÐ ÒØ Ö Ø Ò Ø Ó ÒÙÑ Ö º ÁÒ ÓÑÔÙØ Ö Ò Û Ö ÓÒ ÖÒ Ý Ø ÕÙ

More information

ÄÈ ÈÖÓ Ò ÓÖ È Û Ä Ò Ö ÇÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ò Ë ÙÐ Ò Ö Ð Ò À Ò Ð Ë ÓÙØ Á ¹È Ö ÁÑÔ Ö Ð ÓÐÐ º ÄÓÒ ÓÒ ËÏ ¾ ÍÒ Ø Ã Ò ÓѺ ¹Ñ Ð ½½ Ô Öº º ºÙ ØÖ Øº ÙÐ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Û Ø Ô

ÄÈ ÈÖÓ Ò ÓÖ È Û Ä Ò Ö ÇÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ò Ë ÙÐ Ò Ö Ð Ò À Ò Ð Ë ÓÙØ Á ¹È Ö ÁÑÔ Ö Ð ÓÐÐ º ÄÓÒ ÓÒ ËÏ ¾ ÍÒ Ø Ã Ò ÓѺ ¹Ñ Ð ½½ Ô Öº º ºÙ ØÖ Øº ÙÐ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Û Ø Ô ÄÈ ÈÖÓ Ò ÓÖ È Û Ä Ò Ö ÇÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ò Ë ÙÐ Ò Ö Ð Ò À Ò Ð Ë ÓÙØ Á ¹È Ö ÁÑÔ Ö Ð ÓÐÐ º ÄÓÒ ÓÒ ËÏ ¾ ÍÒ Ø Ã Ò ÓѺ ¹Ñ Ð ½½ Ô Öº º ºÙ ØÖ Øº ÙÐ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Û Ø Ô Û Ð Ò Ö Èĵ ÓÔØ Ñ Þ ¹ Ø ÓÒ ÜØ Ò ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ð ÙÐ Ò Ý

More information

Ä Ü¹ÇÔØ Ñ Ð ÇÒ¹Ä Ò ÅÙÐØ Ð Ë ÙÐ Ò Û Ø À Ö Ð Ò ÖÙ À Ò È ÖÖ Ë Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò Ò Ø ÓÓÖ Ò Ø Ë Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Úº Ó ÁÐÐ ÒÓ ÍÖ Ò ÁÄ ½ ¼½

Ä Ü¹ÇÔØ Ñ Ð ÇÒ¹Ä Ò ÅÙÐØ Ð Ë ÙÐ Ò Û Ø À Ö Ð Ò ÖÙ À Ò È ÖÖ Ë Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò Ò Ø ÓÓÖ Ò Ø Ë Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Úº Ó ÁÐÐ ÒÓ ÍÖ Ò ÁÄ ½ ¼½ Ä Ü¹ÇÔØ Ñ Ð ÇÒ¹Ä Ò ÅÙÐØ Ð Ë ÙÐ Ò Û Ø À Ö Ð Ò ÖÙ À Ò È ÖÖ Ë Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò Ò Ø ÓÓÖ Ò Ø Ë Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Úº Ó ÁÐÐ ÒÓ ÍÖ Ò ÁÄ ½ ¼½ Ñ Ð ¹ Ô¹ Ö Ù Ùº Ù ÂÙÒ ¾¼¼¼ ØÖ Ø ÇÒ¹Ð Ò ÙÐ Ò Ó ÙÒ Ø¹Ð

More information

Ì ÐÓÛ Ò Ö Ý Ð Ö Ø ÓÒ Ó Ø Ä Ì Ë Û Ú Ý Ó ÖÚ Ò Ò Ö Ý ÓØ Û Ø Û Ö Ø Ð Ò È Ø Ðº ¾¼¼¼ µº Ï Ø Û Ö Û Ø «Ø Ú Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ö Ø Ö Ø Ò ¾¼¼¼¼ Ã Ò Ô ÓØÓ Ô Ö ÓÑÔÓ Ó ÔÙÖ

Ì ÐÓÛ Ò Ö Ý Ð Ö Ø ÓÒ Ó Ø Ä Ì Ë Û Ú Ý Ó ÖÚ Ò Ò Ö Ý ÓØ Û Ø Û Ö Ø Ð Ò È Ø Ðº ¾¼¼¼ µº Ï Ø Û Ö Û Ø «Ø Ú Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ö Ø Ö Ø Ò ¾¼¼¼¼ Ã Ò Ô ÓØÓ Ô Ö ÓÑÔÓ Ó ÔÙÖ ÁÒ¹ Ø «Ø Ú Ö Ð Ö Ø ÓÒ Ó Ø Ò Ö ÐÓÛ Ò Ö Ý ØÖ Ò Ñ ÓÒ Ö Ø Ò Ô ØÖÓÑ Ø Ö ÖÓÒ È ½ Â Ö ÑÝ Âº Ö ½ Î Ò Ý Ã Ý Ô ½ À ÖÑ Ò Äº Å Ö ÐÐ ¾ Ö Äº Ê «Ù ½ È Ø Ö Ïº Ê ØÞÐ «½ Ö ÓÖ Âº Ï Ö Ð Ò ½ ½ ËÑ Ø ÓÒ Ò ØÖÓÔ Ý Ð Ç ÖÚ ØÓÖÝ

More information

½ ¾¼¼ Ä ØÙÖ ÇÙØÐ Ò ½ Ä ØÙÖ ½ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ µ ÑÔ Þ Ø ¼¾ ÔÖ Ö ÕÙ Ø ÓÖ Ø ÓÙÖ º ÓÒ ÙÐØ ÔÓ Ø ¼¾ ÆÓØ Ò ºµ ÏÓÖ ¼¾ Ö Ú Û ÔÖÓ Ð Ñ ÓÒ Ù Ó Ý ÊÙÐ º Á Ø Ò ÔÔÐ Ø ØÓ

½ ¾¼¼ Ä ØÙÖ ÇÙØÐ Ò ½ Ä ØÙÖ ½ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ µ ÑÔ Þ Ø ¼¾ ÔÖ Ö ÕÙ Ø ÓÖ Ø ÓÙÖ º ÓÒ ÙÐØ ÔÓ Ø ¼¾ ÆÓØ Ò ºµ ÏÓÖ ¼¾ Ö Ú Û ÔÖÓ Ð Ñ ÓÒ Ù Ó Ý ÊÙÐ º Á Ø Ò ÔÔÐ Ø ØÓ ½ ¾¼¼ Ä ØÙÖ ÇÙØÐ Ò ½ Ä ØÙÖ ½ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ µ ÑÔ Þ Ø ¼¾ ÔÖ Ö ÕÙ Ø ÓÖ Ø ÓÙÖ º ÓÒ ÙÐØ ÔÓ Ø ¼¾ ÆÓØ Ò ºµ ÏÓÖ ¼¾ Ö Ú Û ÔÖÓ Ð Ñ ÓÒ Ù Ó Ý ÊÙÐ º Á Ø Ò ÔÔÐ Ø ØÓ Ø Ò Ó Å È Ö Ú Ö ÓÖ Ö Ø ÒÔÙØ Ö Ø ÓÙØÔÙØ ØÓ Ø Ý Ø Ñº

More information

¾ Æ Ú Ý Æ Ú Ý ÑÓØ Ú Ø ÓÐÐÓÛ º Ï Ò Ð Ý Ò Ò Ò Ø Ò Ü½ ܾ Ü Ò Û Ó Ð Ý ÙÒ ÒÓÛÒ Ð Ø ÓÒ ÖÖÓÖ Û ÐÐ Ñ Ò Ñ Þ Ý Ð Ø Ò Ö Ñ Ü Ý È Ý µµ ½µ Ø Ð Ø Ø ÑÓ Ø ÔÖÓ Ð Ú Ò º

¾ Æ Ú Ý Æ Ú Ý ÑÓØ Ú Ø ÓÐÐÓÛ º Ï Ò Ð Ý Ò Ò Ò Ø Ò Ü½ ܾ Ü Ò Û Ó Ð Ý ÙÒ ÒÓÛÒ Ð Ø ÓÒ ÖÖÓÖ Û ÐÐ Ñ Ò Ñ Þ Ý Ð Ø Ò Ö Ñ Ü Ý È Ý µµ ½µ Ø Ð Ø Ø ÑÓ Ø ÔÖÓ Ð Ú Ò º ÁÒ ÈÖÓ Ò Ó Ø ÓÙÖØ ÒØ Ù ØÖ Ð Ò ÂÓ ÒØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ð Ñ Ö ¾¼¼½ ÖÐ Ò ËÔÖ Ò Ö ÔÔ ¹ º Ò Ø Ð Ñ Ò Ø ÓÒ Ö Ø Ö ÓÖ Ä ÞÝ Ý Ò ÊÙÐ Ó«Ö Ý Áº Ï Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò Ò Å Ø Ñ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ÐÓÒ Î º ¾½ Û Òº Ùº Ù ØÖ

More information

ÇÙØÐ Ò ½ ¾ ØÖ ÙØ ÓÒ ² Ì Ò ÐÝ Ó Ö ÕÙ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø χ ¾ ËØ Ø Ø ÐÙÐ Ø Ò Ô Ú ÐÙ Ò ³ Ü Ø Ø Ø Ì ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ð Ú º Ø Ñ Ô ÓÔغµ È Ö ÓÒ Ò ËÔ ÖÑ Ò ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ù Ò

ÇÙØÐ Ò ½ ¾ ØÖ ÙØ ÓÒ ² Ì Ò ÐÝ Ó Ö ÕÙ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø χ ¾ ËØ Ø Ø ÐÙÐ Ø Ò Ô Ú ÐÙ Ò ³ Ü Ø Ø Ø Ì ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ð Ú º Ø Ñ Ô ÓÔغµ È Ö ÓÒ Ò ËÔ ÖÑ Ò ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ù Ò Æ ÙÝ Ò Ì ÌÙ Î Ò ½ Æ ÙÝ Ò ÉÙ Ò Î Ò ¾ ½ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò Ò È ÖÑ Ý Ó ÀÓ Å Ò ØÝ ¾ Æ ÙÝ Ò ÌÖ È ÙÓÒ ÀÓ Ô Ø Ð ÂÁ ÔÖÓ Ø ¹ Ù Ù Ø ¾¼½ ÇÙØÐ Ò ½ ¾ ØÖ ÙØ ÓÒ ² Ì Ò ÐÝ Ó Ö ÕÙ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø χ ¾ ËØ Ø Ø ÐÙÐ Ø Ò Ô Ú ÐÙ Ò

More information

Uppsala University. Access to the published version may require subscription.

Uppsala University. Access to the published version may require subscription. Uppsala University This is an accepted version of a paper published in Physics Education. This paper has been peer-reviewed but does not include the final publisher proof-corrections or journal pagination.

More information

¾ º Ï Åº È ÞÞ Ò Ò º ÐÐ Ù ½ µ Ä Ò Ð Ý Ò Ç Ð ÓÒ ½ µ Å ÞÓ Ù Ø Ðº ½ µ Ê ¹ Ö Ø Ðº ½ µ ËÐ Ñ Ò ½ µ Î ÒÄ Ò ½ ¾µ Ò ÓÙÒ Ò Ç³Ë ½ ½µ ÑÙ Ó Ø Ò Ø Ö Ó ØÙ ÒØ ÑÓ Ð Ò ½

¾ º Ï Åº È ÞÞ Ò Ò º ÐÐ Ù ½ µ Ä Ò Ð Ý Ò Ç Ð ÓÒ ½ µ Å ÞÓ Ù Ø Ðº ½ µ Ê ¹ Ö Ø Ðº ½ µ ËÐ Ñ Ò ½ µ Î ÒÄ Ò ½ ¾µ Ò ÓÙÒ Ò Ç³Ë ½ ½µ ÑÙ Ó Ø Ò Ø Ö Ó ØÙ ÒØ ÑÓ Ð Ò ½ Å Ò Ð ÖÒ Ò ÓÖ Ù Ö ÑÓ Ð Ò Ó«Ö Ý Áº Ï Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò Ò Å Ø Ñ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ÐÓÒ Î ØÓÖ ¾½ Ù ØÖ Ð Å Ð Âº È ÞÞ Ò Ò Ò Ð ÐÐ Ù Ôغ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ ÁÖÚ Ò ÁÖÚ Ò Ð ÓÖÒ ¾ ÍË ÈÖ ÔÙ Ð Ø

More information

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Î Ø Ð Ø Ö ØÙÖ ÓÒ ÑÔ Ø Ó Ù ØÑ ÒØ Ò Ø Ð Ø ÓÒ ÔÓÐ ÓÒ ÔÓÚ ÖØÝ ÙØ Ù Ø Û ÓÒ Ø ÑÔ Ø Ó Ô Ñ ÖÓ ÓÒÓÑ ÔÓÐ º ØØ Ö ÒÓÛÐ ÓÙØ ÔÖÓ¹ÔÓÓÖ Ñ ÖÓ ÔÓÐ Ò Ø Ñ ÒØ

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Î Ø Ð Ø Ö ØÙÖ ÓÒ ÑÔ Ø Ó Ù ØÑ ÒØ Ò Ø Ð Ø ÓÒ ÔÓÐ ÓÒ ÔÓÚ ÖØÝ ÙØ Ù Ø Û ÓÒ Ø ÑÔ Ø Ó Ô Ñ ÖÓ ÓÒÓÑ ÔÓÐ º ØØ Ö ÒÓÛÐ ÓÙØ ÔÖÓ¹ÔÓÓÖ Ñ ÖÓ ÔÓÐ Ò Ø Ñ ÒØ Ò ÐÝ Ò Å ÖÓ¹ÈÓÚ ÖØÝ Ä Ò Ò ÇÚ ÖÚ Û ÖÒ Ö º ÙÒØ Ö Å Ö Âº Ó Ò Ò À Ò ÄÓ Ö Ò Ý ÖÙ ÖÝ ¾ ¾¼½½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Î Ø Ð Ø Ö ØÙÖ ÓÒ ÑÔ Ø Ó Ù ØÑ ÒØ Ò Ø Ð Ø ÓÒ ÔÓÐ ÓÒ ÔÓÚ ÖØÝ ÙØ Ù Ø Û ÓÒ Ø ÑÔ Ø Ó Ô Ñ ÖÓ ÓÒÓÑ ÔÓÐ º ØØ Ö ÒÓÛÐ

More information

The Enigma machine. 1 Expert teams 25 mins. 2 Mixing the teams 30 mins. 3 Coding and decoding messages 1 period

The Enigma machine. 1 Expert teams 25 mins. 2 Mixing the teams 30 mins. 3 Coding and decoding messages 1 period The Enigma machine ¼ The Enigma machine Time frame 2 periods Prerequisites : Å Ò ÖÝÔØÓ Ö Ô Ø Ò ÕÙ Objectives : ÓÚ Ö Ø ÛÓÖ Ò Ó Ø Ò Ñ Ñ Ò º ÓÙÒØ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÔÓ Ð Ø Ó Ö Ý Ø Ñ Ò º Materials : 6 ÓÔ Ó Ø Øº 6 3

More information

eval(c,t) c C i t T j PopEval(C i, T j ) = C i T j

eval(c,t) c C i t T j PopEval(C i, T j ) = C i T j ÈÓÔÙÐ Ø ÓÒ¹ Ö ÒØ Ð Å Ø Ó Ó ÅÓÒ ØÓÖ Ò ËÙ Ò ÐÙÖ Ò Ó ÚÓÐÙØ ÓÒ Ö Ö¹Æ Ø Ð Ò ÂÓÖ Ò º ÈÓÐÐ ß Ö ÔÓÐÐ Ð º Ö Ò º Ù ÅÇ Ä º Ö Ò ÍÒ Ú Ö Øݺ Ï ÐØ Ñ Å ¼¾ ØÖ Øº Ì Ø Ó ÑÓÒ ØÓÖ Ò Ù Ò ÐÙÖ Ò Ó ÚÓÐÙØ ÓÒ Ò Ö ÒØÐÝ ÙÐØ ÓÑ Ò Ò

More information

ÓÒØ ÒØ ½ ÇÚ ÖÚ Û ½ ¾ Ö Ø ØÙÖ Ð Ö ÔØ ÓÒ ½ ¾º½ Ê Ø Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÌÝÔ º º

ÓÒØ ÒØ ½ ÇÚ ÖÚ Û ½ ¾ Ö Ø ØÙÖ Ð Ö ÔØ ÓÒ ½ ¾º½ Ê Ø Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÌÝÔ º º ÖÓÒ ËÑ Ø Â Ñ ÙÖÖ ÐÐ ÊÓ ÖØ Å ÓÒ Ð Æ ÓÐ Æ Ø ÖÓØ ÐÐ Ó Ö ÓÙ ÙÖ Ö ËØ Ô Ò Ïº Ã Ð Ö Ã Ø ÖÝÒ Ëº Åà ÒÐ Ý ÇØÓ Ö ½¼ ¾¼¼ ¹ Î Ö ÓÒ º¼ Ì Ê ÔÓÖØ Ìʹ¼ ¹¾¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø Ù Ø Ò Ì ÓÙÑ ÒØ Ô Ø

More information

ØÖ Ø Ê Ù Ð ØÖ Ø ØÖ Ø Ø Ö Ñ Ò ØÓÖ Û Ø Ò ØÖÙØÙÖ Ö ÙÐØ Ó Ø Ñ ÒÙ ØÙÖ Ò ØÓÖݺ Ç Ø Ò ÐÐ ÐÓ Ò ØÖ Ø Ö Ñ Ò Û Ò Ø Ö ÒÓ ÔÔÐ ÐÓ Ò Ù Ò Ø ÔÔÐ ÐÓ Ò Ò Ø ØÖÙØÙÖ ³ ÜÔ Ø

ØÖ Ø Ê Ù Ð ØÖ Ø ØÖ Ø Ø Ö Ñ Ò ØÓÖ Û Ø Ò ØÖÙØÙÖ Ö ÙÐØ Ó Ø Ñ ÒÙ ØÙÖ Ò ØÓÖݺ Ç Ø Ò ÐÐ ÐÓ Ò ØÖ Ø Ö Ñ Ò Û Ò Ø Ö ÒÓ ÔÔÐ ÐÓ Ò Ù Ò Ø ÔÔÐ ÐÓ Ò Ò Ø ØÖÙØÙÖ ³ ÜÔ Ø Ö ÓÛÒ Ó Ê Ù Ð ËØÖ Ò À ÐÝ Ê ØÖ Ò Ì Ë Ø ÓÒ ËØ Ð Ï Ð ËÙ Ò È Ö Ë ÓÓÐ Ó Å Ò Ð Ò Ò Ö Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ËÓÙØ Ù ØÖ Ð ¼¼ Å Ý ¾¼¼ ËÙÔ ÖÚ ÓÖ ÈÖÓ º Î Ð Ö Ä ÒØÓÒ ÅÖ Á Ò ÖÓÛÒ ØÖ Ø Ê Ù Ð ØÖ Ø ØÖ Ø Ø Ö Ñ Ò ØÓÖ Û Ø Ò ØÖÙØÙÖ

More information

Ò Û ÑÓÒ ØÖ Ø ÒÝ ÓØ Ö Ö Ð Ø ÓÒ Ô ÓÒ Ø ÒØ Û Ø Ø ÇÙÖ Ñ Ò Ö ÙÐØ Ø Ø Ø ÒÓÛÒ ÑÔÐ Ø ÓÒ Ö Ø ÓÒÐÝ ÓÒ ØÓ ÓÐ Ò Ú ÖÝ Ö Ð Ø Ú Þ ÛÓÖÐ º Ì Ø Û ÑÓÒ ØÖ Ø Ò ÓÖ Ð Ö Ð Þ

Ò Û ÑÓÒ ØÖ Ø ÒÝ ÓØ Ö Ö Ð Ø ÓÒ Ô ÓÒ Ø ÒØ Û Ø Ø ÇÙÖ Ñ Ò Ö ÙÐØ Ø Ø Ø ÒÓÛÒ ÑÔÐ Ø ÓÒ Ö Ø ÓÒÐÝ ÓÒ ØÓ ÓÐ Ò Ú ÖÝ Ö Ð Ø Ú Þ ÛÓÖÐ º Ì Ø Û ÑÓÒ ØÖ Ø Ò ÓÖ Ð Ö Ð Þ Ë Ô Ö Ð ØÝ Ò ÇÒ ¹Û Ý ÙÒØ ÓÒ Ä Ò ÓÖØÒÓÛ ÂÓ Ò ÊÓ Ö Ý ÂÙÐÝ ¾½ ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ï ØØÐ ÐÐ Ö Ð Ø Ú Þ ÕÙ Ø ÓÒ Ó Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ô ØÛ Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ú ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ È ÆÈ È ÍÈ È ÆÈ ÓÆÈ ÐÐ Ó ÒØ Ô Ö Ó ÆÈ Ø Ö È¹ Ô Ö Ð º ÐÐ Ó ÒØ Ô Ö

More information

Forming a Union before Marrying Cohorts Frequency

Forming a Union before Marrying Cohorts Frequency Ø Ø Ò Ì ÑÔÓÖ Ð Ò Ò Ú ÒØ Ë ÕÙ Ò Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ ÑÓ Ö Ô Ø À Ò Ö ÐÓ Ð Ã Ø ÓÐ ÍÒ Ú Ö Ø Ø Ä ÙÚ Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ø Ò ÒÐ Ò ¾¼¼ ¼¼½ Ä ÙÚ Ò Ð ÙÑ À Ò Ö º ÐÓ Ð º ÙÐ ÙÚ Òº º ÂÓ ÒÒ ĐÙÖÒ Ö ÒÞ Ù ØÖ Ò Ê Ö ÁÒ Ø

More information

Communications Network Design: lecture 16 p.1/41

Communications Network Design: lecture 16 p.1/41 Ó ÔÔÐ Å Ø Ñ Ø ÔÐ Ò Ó Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Ë ÓÓÐ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Æ ØÛÓÖ Ò Ð ØÙÖ ½ Å ØØ Û ÊÓÙ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð Å Ý ¾¼ ¾¼¼ Communications Network Design: lecture 16 p.1/41 ÌÖ ¹Ð Ò ØÛÓÖ

More information

address bus Data bus Note: Instructions are fetched over data bus CPU Control ALU

address bus Data bus Note: Instructions are fetched over data bus CPU Control ALU ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ¼º½ Ì ÓÙÖ ½º ØÖÙØÙÖ Ó Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö ÆÙÑ Ö Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ¹ Ø Ð ÐÓ ÁÒØ Ö ¹ÙÒ Ò Ò Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ö Ø Ö ¹ Ë ÁÁ Ó Ò ÓØ Ö Ó Ò Ñ Ê Ð ÒÙÑ Ö ¹ Ü Ò Ó Ø Ò ÔÓ ÒØ Á º ¾º ÙÒØ ÓÒ Ð ÐÓ Ó ÓÑÔÙØ Ö ÈÍ Ñ ÑÓÖÝ ÒÔÙعÓÙØÔÙØ

More information

M 3 M 1 M 2 U 3 U 2. A 1 Generation 1. A 3 Generation 3 A 2. produce. Generation 2. Primary Linguistic Data. Linguistic Competence

M 3 M 1 M 2 U 3 U 2. A 1 Generation 1. A 3 Generation 3 A 2. produce. Generation 2. Primary Linguistic Data. Linguistic Competence ÁØ Ö Ø Ä ÖÒ Ò Ö Ñ ÛÓÖ ÓÖ Ø Ñ Ö Ò Ó Ð Ò Ù Ã ÒÒÝ ËÑ Ø ½ Ë ÑÓÒ Ã Ö Ý ½ À ÒÖÝ Ö ØÓÒ ½ ½ Ä Ò Ù ÚÓÐÙØ ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ê Ö ÍÒ Ø Ì ÓÖ Ø Ð Ò ÔÔÐ Ä Ò Ù Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ò ÙÖ Ñ Ö Ù ÓÒ Ù Ð Ò ¼ ÓÖ ËÕÙ Ö Ò ÙÖ Íú ÒÒÝ ÑÓÒ

More information

t p (k +1) = t (k)+ t Ú (k +1),

t p (k +1) = t (k)+ t Ú (k +1), ÈÖ Ø Ò Ù ÖÖ Ú Ð Ì Ñ Ê ÔÓÖØ ÓÒØÖ ÙØÓÖ Å Ð ÔÛ ÒÝ Ò Ö Û ÓÖ ÓÒ È ØÖ Å ÓÛ ÐÐ ËØÙ Ý ÖÓÙÔ ÓÒØÖ ÙØÓÖ Å Ö ÙÖ Ã ÖÓÐ Û Ð Ò ÓÒÒ ØÞÑ ÙÖ Æ Ø À Ò Ö Ò ÄÓÖ ËØ Ô Ò Å ÖØ Ý ÂÓ Ò Å ÐÐ Ö ÂÓ Ò ÅÓÖÖ ÓÒ Å Ç³ Ö Ò Ó Ö ÒÒ Ç³Ã ÐÝ

More information

ÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Ó ÐÓ ÙÖ ÔÖÓÔ ÖØ ÓÖ ÓÒØ Üع Ö Ö ÑÑ Ö Å ÖÙ Î Ò Ù Å Ò Ê ÑÓ Í È»ÍÆÁÎ Ë Ë ÔØ Ñ Ö ¼ ¾¼½ ÑÚÑÖ ÒºÙ Ô º Ö Ñ ÖÙ ºÖ ÑÓ ÙÒ Ú º Ùº Ö Å ÖÙ Ê ÑÓ Í È»ÍÆÁ

ÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Ó ÐÓ ÙÖ ÔÖÓÔ ÖØ ÓÖ ÓÒØ Üع Ö Ö ÑÑ Ö Å ÖÙ Î Ò Ù Å Ò Ê ÑÓ Í È»ÍÆÁÎ Ë Ë ÔØ Ñ Ö ¼ ¾¼½ ÑÚÑÖ ÒºÙ Ô º Ö Ñ ÖÙ ºÖ ÑÓ ÙÒ Ú º Ùº Ö Å ÖÙ Ê ÑÓ Í È»ÍÆÁ ÄË ¾¼½ Å ÖÙ Ê ÑÓ Í È»ÍÆÁÎ Ë µ ÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Ë ÔØ Ñ Ö ¼ ¾¼½ ½» ÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Ó ÐÓ ÙÖ ÔÖÓÔ ÖØ ÓÖ ÓÒØ Üع Ö Ö ÑÑ Ö Å ÖÙ Î Ò Ù Å Ò Ê ÑÓ Í È»ÍÆÁÎ Ë Ë ÔØ Ñ Ö ¼ ¾¼½ ÑÚÑÖ ÒºÙ Ô º Ö Ñ ÖÙ ºÖ ÑÓ ÙÒ Ú º Ùº Ö Å ÖÙ Ê

More information

Ð Ö Ø ÓÒ Á Ì ÖØ Ò Ö È ØÖÙ Ö Ð Ö Ø Ø Ø Ø» ÖØ Ø ÓÒ Û Á Ö Ý Ù ¹ Ñ Ø ÓÖ Ø Ö È ÐÓ ÓÔ ÓØÓÖ Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÈÖ ØÓÖ ÑÝ ÓÛÒ ÛÓÖ Ò ÒÓØ ÔÖ Ú ÓÙ ÐÝ Ò Ù Ñ ØØ Ý Ñ Ó

Ð Ö Ø ÓÒ Á Ì ÖØ Ò Ö È ØÖÙ Ö Ð Ö Ø Ø Ø Ø» ÖØ Ø ÓÒ Û Á Ö Ý Ù ¹ Ñ Ø ÓÖ Ø Ö È ÐÓ ÓÔ ÓØÓÖ Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÈÖ ØÓÖ ÑÝ ÓÛÒ ÛÓÖ Ò ÒÓØ ÔÖ Ú ÓÙ ÐÝ Ò Ù Ñ ØØ Ý Ñ Ó Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ó Ò Ö ØÖÙØÙÖ Ð Ó Ò ÓÖÑ Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ñ Ò Ñ ÒØ Ý Ø Ñ Ò Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ú Ö Ø ÓÒ Ò ÓÓع Ò ¹ÑÓÙØ Ú ÖÙ ÔÖÓØ Ò Ý Ì ÖØ Ò Ö È ØÖÙ Ö ËÙ Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÑ ÒØ Ó Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö È ÐÓ ÓÔ ÓØÓÖ Ó Ò ÓÖÑ Ø

More information

p ( f k (R k ) = l i R 1:(k 1), f k 1 Å = j : (R j = R k f k 1 (R j ) l i ) (R j R k f k 1 (R j ) = l i ),j [1, k 1].

p ( f k (R k ) = l i R 1:(k 1), f k 1 Å = j : (R j = R k f k 1 (R j ) l i ) (R j R k f k 1 (R j ) = l i ),j [1, k 1]. Ä ÐÐ Ò Ø ËØÖÙØÙÖ Ð È ÖØ Ó ÅÙ È Û Ø Å Ö ÓÚ ÅÓ Ð ÂÓÙÒ È ÙÐÙ Ò Ò ÃÐ ÔÙÖ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ë Ò Ð ÈÖÓ Ò Ì ÑÔ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ÃÓÖ ÓÙÐÙÒ ØÙ ½ Ì ÑÔ Ö ÒÐ Ò ß ÓÙÒ ºÔ ÙÐÙ Ò º Ð ÔÙÖ ÐØÙغ ØÖ Øº Ì Ô Ô Ö Ö Ñ Ø Ó ÓÖ

More information

Ö Ø Ö Þ ÓÖ Ò ÐÝ ÓÑÔÐ Ü Ò ÝÒ Ñ Ñ Ò ÒØÐÝ ØÖ ÙØ Ò ÒØ ÖÓÔÓÑÓÖÔ Ò Ø Ö ÔÖÓÔ ÖØ º ÐØ ÓÙ Ø Ù Ó ÑÙÐØ ÒØ Ý Ø Ñ Ò ÒÓØ Ò Û Ô ÐÐÝ Ø Ø Ò ÓØ Ø ÓÒ Ð Ú Ð Ø ÔÔÖÓ Ò ÑÔ Ö

Ö Ø Ö Þ ÓÖ Ò ÐÝ ÓÑÔÐ Ü Ò ÝÒ Ñ Ñ Ò ÒØÐÝ ØÖ ÙØ Ò ÒØ ÖÓÔÓÑÓÖÔ Ò Ø Ö ÔÖÓÔ ÖØ º ÐØ ÓÙ Ø Ù Ó ÑÙÐØ ÒØ Ý Ø Ñ Ò ÒÓØ Ò Û Ô ÐÐÝ Ø Ø Ò ÓØ Ø ÓÒ Ð Ú Ð Ø ÔÔÖÓ Ò ÑÔ Ö ÇÒ Ø ÄÓ Ð Ô Ø Ó Ö ÙÑ Òع Æ ÓØ Ø ÓÒ ÑÓÒ ÒØ ÄÙ Ö ØÓ È ÙÐÓ ÆÓÚ Ò ÂÓ Æ Ú Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö Ó Å Ò Ó Ö ÈÇÊÌÍ Ä Ð Ö ØÓ Ö Ý º ºÙÑ Ò ÓºÔØ ßÔ ÓÒ Ò Ú Ð ºÙÑ Ò ÓºÔØ ØÖ Ø Ì Ù Ó ÒØ Ò Ð ØÖÓÒ ÓÑÑ Ö µ ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ

More information

Communications Network Design: lecture 07 p.1/44

Communications Network Design: lecture 07 p.1/44 Ó ÔÔÐ Å Ø Ñ Ø ÔÐ Ò Ó Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Ë ÓÓÐ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Æ ØÛÓÖ Ò Ð ØÙÖ ¼ Å ØØ Û ÊÓÙ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÔÖ Ð ½ ¾¼¼ Communications Network Design: lecture 07 p.1/44 ÊÓÙØ Ò ÓÒØ

More information

Kevin Dowd, after his book High Performance Computing, O Reilly & Associates, Inc, 1991

Kevin Dowd, after his book High Performance Computing, O Reilly & Associates, Inc, 1991 Ò Û Ö ÌÓ ÉÙ Ø ÓÒ ÁÒ Ï ÐÐ ÝÓÒ ÆÙÑÈÝ Ö Ð Ò Ú ÐÓÔ Ö Ò ÈÝÌ Ð Ö ØÓÖ ÂÙÐÝ Ø ¹½½Ø ¾¼½¼º È Ö ¹ Ö Ò ÇÙØÐ Ò Ì Ø Á Ù Ò Û Ö ÌÓ ÉÙ Ø ÓÒ ÁÒ ½ Ì Ø Á Ù ¾ Ò Û Ö ÌÓ ÉÙ Ø ÓÒ ÁÒ ÇÙØÐ Ò Ì Ø Á Ù Ò Û Ö ÌÓ ÉÙ Ø ÓÒ ÁÒ ½ Ì Ø Á

More information

median slowdown uniform harmonic powers of generated load

median slowdown uniform harmonic powers of generated load Ì ÓÖ ÓØØ Ò ØÓÖ Ø ÓÒ È Ö ÓÖÑ Ò Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ò Ø Ô Ò Ò ÓÒ ÏÓÖ ÐÓ ÖÓÖ º Ø Ð ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò Ò Ò Ö Ò Ì À Ö Û ÍÒ Ú Ö ØÝ ½ ¼  ÖÙ Ð Ñ Á Ö Ð Ø º Ù º º Ð ØØÔ»»ÛÛÛº º Ù º º л Ø ØÖ Øº Ì Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó ÓÑÔÙØ

More information

ÓÒØ ÒØ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½ ¾ ÈÖ Ð Ñ Ò Ö ¾ ¾º½ Ö Ø ÇÖ Ö ÅÓ Ð ÄÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÇÖ Ö Ò ÃÖ Ô ÅÓ Ð º

ÓÒØ ÒØ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½ ¾ ÈÖ Ð Ñ Ò Ö ¾ ¾º½ Ö Ø ÇÖ Ö ÅÓ Ð ÄÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÇÖ Ö Ò ÃÖ Ô ÅÓ Ð º ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø Ï Ö Û ÍÒ Ú Ö ØÝ ÜÔÓ ÒØ Ë Ñ ÒØ Ò Ò ËÄ ¹Ê ÓÐÙØ ÓÒ ÐÙÐÙ ÓÖ ÅÓ Ð ÄÓ ÈÖÓ Ö Ñ Ä Ò Ò Æ ÙÝ Ò Ò ÙÝ ÒÑ ÑÙÛº ÙºÔÐ ÌÊ ¼½¹¼¾ ¾ µ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼½ Ð Ø Ö Ú Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼ µ ØÖ Ø Ï ÔÖÓÔÓ ÑÓ Ð ÐÓ ÔÖÓ Ö ÑÑ

More information

THE LJUBLJANA GRAPH. Preprint series, Vol. 40 (2002), 845. Marston Conder Aleksander Malnič. November 19, 2002

THE LJUBLJANA GRAPH. Preprint series, Vol. 40 (2002), 845. Marston Conder Aleksander Malnič. November 19, 2002 University of Ljubljana Institute of Mathematics, Physics and Mechanics Department of Mathematics Jadranska 19, 1000 Ljubljana, Slovenia Preprint series, Vol. 40 (00), 845 THE LJUBLJANA GRAPH Marston Conder

More information

Ó ÔÔÐ Å Ø Ñ Ø ÔÐ Ò Ó Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Ë ÓÓÐ Ð ØÙÖ Ö ÓÑ ÓÑÑÓÒ Ò ØÛÓÖ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ó Ð Ò ÓÒ ØÖ ÒØ Ò Û Ý Ì ÓÙÖº ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Æ ØÛÓÖ Ò Ð ØÙÖ ¼ Å ØØ Û ÊÓÙ Ò Æ ØÛÓÖ ÇÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ

More information