Ì Ö Ö Ü ÑÔÐ Ó ÒØ Ô Ø ÓÒ Ð Ò Ù Ø Ø ÔÖÓÚ ÓÓ ÙÔ¹ ÔÓÖØ ÓÖ Ô Ý Ò ÒØ Ý Ø Ñ ÒÐÙ Ò Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ ØÛ Ò ÒØ º ÒØ ¾ Ò ÒعÓÖ ÒØ ÜØ Ò ÓÒ ØÓ Ç Ø¹ Û ÒÐÙ ÓÒ ÔØ Ù ÖÓÐ ÒØ

Size: px
Start display at page:

Download "Ì Ö Ö Ü ÑÔÐ Ó ÒØ Ô Ø ÓÒ Ð Ò Ù Ø Ø ÔÖÓÚ ÓÓ ÙÔ¹ ÔÓÖØ ÓÖ Ô Ý Ò ÒØ Ý Ø Ñ ÒÐÙ Ò Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ ØÛ Ò ÒØ º ÒØ ¾ Ò ÒعÓÖ ÒØ ÜØ Ò ÓÒ ØÓ Ç Ø¹ Û ÒÐÙ ÓÒ ÔØ Ù ÖÓÐ ÒØ"

Transcription

1 ÅÙÐØ ¹ ÒØ ËÝ Ø Ñ ËÔ Ø ÓÒ Ù Ò Ì Ç Ì Ñ Å ÐÐ Ö Ò È Ø Ö Å ÙÖÒ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ú ÖÔÓÓÐ Ä Ú ÖÔÓÓÐ Ä ÍÃ Ø Ñ Ô Ø Ö ºÐ Úº ºÙ ØÖ Øº Ì Ç Ô Ø ÓÒ Ð Ò Ù Ø Ø ÓÑ Ò Ø ØÖ Ò Ø Ó Ç Ø¹ Ò Ì Ñ ËÈ Û Ø Ø Ó Ð Ó Ô Ý Ò ØÖ ÙØ Ý ¹ Ø Ñ ÓÒØ Ò Ò Ó Ø Ø Ø Ø Ò Ô Ò ÒØÐÝ Ò ÓÒÙÖÖ ÒØÐݺ ËÙ Ó Ð Ö Ñ Ð Ö ØÓ Ø Ó Ð Ó Ø ÙØÓÒÓÑÓÙ ÒØ Ô Ö Ñ Ò Û ÒØ Ö ÒØ Ø Ò Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ø Ø Ø Ò Ô Ò ÒØÐÝ Ó ÓÒ Ò¹ ÓØ Ö ÓÒÙÖÖ ÒØÐÝ Ò ÛÓÖ ÔÖÓ Ø Ú ÐÝ ØÓ Ú ÖØ Ò Ó Ð º Ì Ô Ô Ö Ù Ø Ù Ø Ð ØÝ Ó Ú Ö Ð Ì Ç ÓÒ ØÖÙØ Ò Ô Ý Ò ÑÙÐØ ¹ ÒØ Ý Ø Ñ Ò ÔÖ ÒØ Ñ ÐÐ Ý Ø ÒÓÒ¹ØÖ Ú Ð ØÙ Ý Ó ÑÙÐØ ¹ ÒØ Ý Ø Ñ Ô Ø ÓÒ Ù Ò Ì Ç º ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÙØÓÒÓÑÓÙ ÒØ Ö Ó ØÛ Ö ÒØ Ø Ø Ø Ú ÓÒØÖÓÐ ØÓ Ö Ø Ö ÓÖ Ð Ö ÜØ ÒØ ÓÚ Ö Ø Ö ÓÛÒ Ü ÙØ ÓÒº Ï Ø Ø Ö ÒØ Ö Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø Ò Ó ØÖ ÙØ ÓÑÔÙØ Ò Ý Ø Ñ Ø ÙØÓÒÓÑÓÙ ÒØ Ô Ö Ñ ÓÑ ÑÔÓÖØ ÒØ Ò Ò Ò ÙÒ Ö Ø Ò Ò Ò Ñ Ò Ò ÓÑÔÐ Ü ÓÑÔÙØ Ö Ý ¹ Ø Ñ º Ï Ð ÑÙ Ö Ö ÒØÓ ÓÖÑ Ð ÒØ ÐÓ Ò Ð Ò Ù ÓÙ ÓÒ ÑÓ ÐÐ Ò Ð Ö ÒØ ÒØ ÓÒ Ò ÒÓÛÐ Ó ÓØ Ò Ú Ù Ð ÒØ Ò ÖÓÙÔ Ó ÒØ ½¾ Ð Ò Ù ÓÖ Ô Ý Ò Ò Ò Ò ÒØ Ý Ø Ñ Ú Ö Ú Ö Ð ØØ ÒØ ÓÒº ÁÒ Ø ÓÒ ÑÙ Ó Ø Ö Ö Ò Ø Ö ÓÙ ÓÒ ÐÓ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò Ð Ò Ù ÓÖ ÒØ Ù ÒØËÔ Äµ ÓÖ ÜØ Ò Ò Ü Ø Ò Ö Ô Ð Ð Ò Ù ØÓ ÒÐÙ Ø ÒØ Ô Ö Ñ Ù Ø ÒØ ÍÅÄ ½ º ÇÙÖ ÓÙ ÓÒ Ø ÓÖÑ Ð Ô Ø ÓÒ Ò Ú Ö Ø ÓÒ Ó ÒØ Ö ÑÙÐØ ¹ ÒØ Ý Ø Ñ Ò Ø ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ò Û Ø Ý ÓÔ Ö Ø Û Ø Ø Ñ Ø Ø Ø Ô Ø ÓÒ Ò Ù Ø ÖØ Ò ÔÓ ÒØ ÓÖ Ý Ø Ñ Òº ÓÖÑ Ð Ô Ø ÓÒ Ó Ý Ø Ñ ÔÖÓÚ ÔÖ Ò ÙÒ Ñ ÙÓÙ Ö ÔØ ÓÒ Ó Ø Ý Ø Ñ³ Ú ÓÙÖ Ò Ò ÖÚ Ñ ÒÝ ÔÙÖÔÓ ÓÖ Ü ÑÔÐ ÔÖÓÚ Ò Ø ÖØ Ò ÔÓ ÒØ ÓÖ Ø Ò Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø Ý Ø Ñ ÐÐÓÛ Ò Ú ÐÓÔ Ö ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ø ÖØ Ò ÔÖÓÔ ÖØ ÓÐ ÓÖ ÖØ Ò ÔÖÓÔ ÖØ Ö Ú Ò ÔÖÓÚ Ò Ø ÖØ Ò ÔÓ ÒØ ÓÖ Ø Ø Ò Ø Ø ÕÙ Ò Ò Ö Ø ÓÒº Ì ÙØ ÓÖ Ö ÙÔÔÓÖØ Ý Ø È Ö ÓÒ Ð Þ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÈÐ Ø ÓÖÑ ÓÖ À ÐØ Ò Ä Ë Ò ÈÁÈ˵ ÈÖÓ Ø ¹ È ¹ÁË̹ ¼ ¼½ µ Ò ÖÓÑ Ø Íà ÈËÊ Å Ö Ø ÓÒØÖÓÐ Ó ÓÑÔÐ Ü ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ËÝ Ø Ñ ÈÖÓ Ø Ê»Ì½¼»¼½µ Ö Ô Ø Ú Ðݺ

2 Ì Ö Ö Ü ÑÔÐ Ó ÒØ Ô Ø ÓÒ Ð Ò Ù Ø Ø ÔÖÓÚ ÓÓ ÙÔ¹ ÔÓÖØ ÓÖ Ô Ý Ò ÒØ Ý Ø Ñ ÒÐÙ Ò Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ ØÛ Ò ÒØ º ÒØ ¾ Ò ÒعÓÖ ÒØ ÜØ Ò ÓÒ ØÓ Ç Ø¹ Û ÒÐÙ ÓÒ ÔØ Ù ÖÓÐ ÒØ Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ º Ì Ç Ë ÒÓØ Ø ÓÒ Ý Ö Ó Ç Ø¹ Ò Ø Ø ÖØ º Ç Ø¹ Ù ØÓ Ô Ý Ø Ø Ø Ò ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ó Ò ÒØ Ò Ø Ø ÖØ Ö Ù ØÓ Ô Ý Ø Ö Ø Ú ÔÖÓÔ ÖØ Ó Ø ÒØ º ËÄ Ë ½ Ò Òع Ô ÓÖÑ Ð Ô Ø ÓÒ Ð Ò Ù Ø Ø ÓÒ ØÖÙØ Ö Ñ Ð Ò Ð Ò Ó Ø º Ï Ð ÐÐ Ó Ø Ð Ò Ù Ö Ù ÙÐ ÓÖ ÑÓ ÐÐ Ò Ø Ø Ø Ó ÒØ Ð ØØÐ ÙÔÔÓÖØ ÔÖÓÚ ÓÖ ÝÒ ÖÓÒÓÙ ÓÒÙÖÖ ÒØ ÙØÓÒÓÑÓÙ Ú ÓÙÖº ÓÒÙÖÖ ÒØ Å Ø Ø Å ÐÐÓÛ Ô ¹ Ø ÓÒ Ó ÒØ Ù Ò Ü ÙØ Ð Ø ÑÔÓÖ Ð ÐÓ ÙØ Ø Ø Ò ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ö ÒÓØ ØÖ Ø ÓÖÛ Ö ØÓ ÑÓ Ð Ø Ø Ø ¹ ÔÔÖÓ ÓÚ º ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û Ù Ò Ü Ø Ò Ð Ò Ù ÐÐ Ì Ñ ÓÑÑÙÒ Ø¹ Ò Ç Ø¹ Ì Ç µ Û Ù ÓÖ ÑÓ ÐÐ Ò Ö Ð¹Ø Ñ ÓÒÙÖÖ ÒØ Ý ¹ Ø Ñ Ý ÓÑ Ò Ò Ø ØÖ Ò Ø Ó Ç Ø¹ ½¼ Ø Ø ¹ Ó Ø¹ÓÖ ÒØ Ô Ø ÓÒ Ð Ò Ù Û Ø Ì Ñ ËÈ Ö Ð¹Ø Ñ ÓÒÙÖÖ ÒØ Ð Ò Ù ÓÖ ÑÓ ÐÐ Ò ÔÖÓ Ò Ø Ö ÒØ Ö Ø ÓÒ º Ì Ó Ð Ó Ì Ç ÔÖÓÚ Ò ØÖ ÙØ Ø Ñ ÓÒÙÖÖ ÒØ Ø Ú Ó Ø µ Ö Ñ Ð Ö ØÓ Ø Ø Ó Ø ÒØ Ô Ö Ñ Ó Û Ú ÐÙ Ø Ì Ç Ô Ø ÓÒ Ð Ò Ù ÓÖ ÑÙÐØ ¹ ÒØ Ý ¹ Ø Ñ Ý Ô Ý Ò Ñ ÐÐ Ý Ø ÒÓÒ¹ØÖ Ú Ð Ü ÑÔÐ Ó ÑÙÐØ ¹ ÒØ Ý Ø Ñ ÓÖ Ò Ð Ò Ö ÓÙÖ ÐÐÓ Ø ÓÒº ¾ Ì Ç ÓÖ ÒØ ÁÒ Ø Ø ÓÒ Û ÔÖ ÒØ ÓÑ Ô Ø Ó Ø Ì Ç Ð Ò Ù Ò Ù Û Ý Û Ð Ú Ø Ù Ø Ð ÓÖ ÑÓ ÐÐ Ò Ó ØÛ Ö ÒØ Ò ÑÙÐØ ¹ ÒØ ÒÚ ÖÓÒÑ Òغ ¾º½ Ç Ø¹ Ò ËØ Ø Ç Ø¹ Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó Ø Û Ðй ÒÓÛÒ Ô Ø ÓÒ Ð Ò Ù ½½ º ÑÓÒ ÓØ Ö Ø Ò Ç Ø¹ ÜØ Ò Ý Ø Ø ÓÒ Ó Ð Ô Ö Ö Ô Û Ö ¹ Ñ Ð Ø Ð ÓÒ ØÖÙØ ÓÙÒ Ò Ø Ó Ø¹ÓÖ ÒØ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò Ô Ö Ñº Ð ÓÒ Ø Ó Ø Ø Û Ð Ö Ø Ø Ø Ú Ö Ð Ò Ø Ö Ø Ó ÔÓ ¹ Ð Ú ÐÙ Ò Ò Ø Ð ÔÖ Ø Û ÓÒ ØÖ Ò Ø Ò Ø Ð Ø Ø Ú ÐÙ Ò Þ ÖÓ ÓÖ ÑÓÖ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Û Ò ØÖ Ò Ø ÓÒ ÓÚ Ö Ø Ø Ø º ÙÖ ½ ÓÛ Ø Ô Ø ÓÒ Ó ÐÓ Ð Û Ó ÓÔ Ò Ý Ø ÓÜ Ò Ñ ÐÓ º Ì ÙÒÒ Ñ ÓÜ Ò Ø Ð Ö ÔÖ ÒØ Ø Ø Ø Ó Ð Ò ÓÒØ Ò Ú Ö Ð Ø Ñ Æ Ö ÔÖ ÒØ Ò Ø ÙÖÖ ÒØ Ø Ñ º Ì ÁÆÁÌ Ñ ÓÒØ Ò ÔÖ Ø Ö ØÖ Ø Ò Ø Ò Ø Ð Ú ÐÙ Ó Ø ÐÓ ³ Ø Ñ ØÓ ¼º Ì ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ì ÒÖ Ñ ÒØ Ø Ø Ñ Ý ÓÒ Ò Ø ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ë ØÌ Ñ ÐÐÓÛ Ø ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ØÓ Ø Ø Ø Ñ Ú Ø ÒÔÙØ Ú Ö Ð Ø Ñ º Ç Ø¹ ÓÐÐÓÛ Ø ØÝÐ Ó Ý ÓÖ Ø Ò ÒÔÙØ ÓÙØÔÙØ Ò ÔÓ Ø¹ Ø Ø Ú Ö Ð Û Ø Ò ¼ Ö Ô Ø Ú Ðݺ

3 ÐÓ Ø Ñ Æ Ì Ø Ñ µ Ø Ñ ¼ Ø Ñ ½ ÁÆÁÌ Ø Ñ ¼ Ë ØÌ Ñ Ø Ñ µ Ø Ñ Æ Ø Ñ ¼ Ø Ñ º ½º ÐÓ Ð Ò Ç Ø¹ Ï Ò Ö Ø Ò Ò Ø Ò Ó ÐÓ Ý Ù Ò Ú Ö Ð Ð Ö Ø ÓÒ ÐÓ º Ì ÓÑÑÓÒÐÝ Ù ÓØ ÒÓØ Ø ÓÒ Ù ØÓ Ö Ö Ò Ø Ø Ø Ú Ö Ð ÓÖ Ü ÑÔÐ Ø Ñ Ò ØÓ ÒÚÓ ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÓÖ Ü ÑÔÐ Ë ØÌ Ñ º ÇÔ Ö Ø ÓÒ Ú Ö Ð Ò Ö Ò Ñ Ù Ò Ø Ñ ÒÓØ Ø ÓÒ ³ Ú Ö Ð Ö Ò Ñ Ò º ÓÖ Ü ÑÔÐ Û Ú Ú Ö Ð Ò ÛÌ Ñ Ò ÓÔ Û Ò Ø Ø Ø Ñ ØÓ Ø Ú ÐÙ Ó Ò ÛÌ Ñ Ð Ó Ë ØÌ Ñ Ò ÛÌ Ñ Ø Ñ Û Û ÐÐ Ù Ø ØÙØ Ò ÛÌ Ñ ÓÖ ÐÐ ÓÙÖÖ Ò Ó Ø Ò Ñ Ø Ñ Ò Ø ÓÔ Ö Ø ÓÒº Ì ØÙÖ Ó Ç Ø¹ Ö Ù Ø Ð ÓÖ ÑÓ ÐÐ Ò Ø ÒØ ÖÒ Ð Ø Ø Ó ÒØ Ù Ø Ô Ö ÔØ ÓÒ Ø Ø Ò ÒØ Ó Ø ÒÚ ÖÓÒÑ Òغ Ï Ð Ø Ñ Ý ÒÓÒ¹ØÖ Ú Ð ØÓ ÑÓ Ð Ð ÓÙØ Ø ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ô ÖØ ÙÐ ÖÐÝ Ò Ø Ð Ø Ø Ð ÓÙØ ÓØ Ö ÒØ ³ Ð µ Ñ ÒÝ ÑÙÐØ ¹ ÒØ Ý Ø Ñ Ô ÐÐÝ ÓÒØ Ò Ò ÓÒÐÝ Ó ØÛ Ö ÒØ Ò ÒÓØ ÑÓ Ð Ð Ò Û Ò Ø Ý Ó Ø Ö Ð Ö ÑÔÐ ÒÓÙ Ø Ø Ø Ý Ò ÑÓ ÐÐ Ù Ò Ç Ø¹ º ¾º¾ ÈÖÓ Ì Ñ ËÈ Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó ËÈ º Ô Ø ÓÒ Ó ÔÖÓ Ò ËÈ ÓÒØ Ò Ø Ø Ó Ú ÒØ Ò Û Ø ÔÖÓ Ò Ø Ô ÖØ ÐÐ Ø ÐÔ Ø Ó Ø ÔÖÓ Ò Ø Ø Ó ÔÓ Ð Ú ÒØ ØÖ Ø Ø Ø ÔÖÓ Ò Ô Ö¹ ÓÖÑ ÒÐÙ Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ØÛ Ò ÓØ Ö ÔÖÓ Ù ÙÖØ Ö Ò Ë Ø ÓÒ ¾º µº Ô Ø ÓÒ Ó Ý Ø Ñ Ò ËÈ Ø ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø Ó ÔÖÓ Û Ò Ø Ö ÝÒ ÖÓÒÓÙ ÓÖ ÝÒ ÖÓÒÓÙ º Ì ÖÓÙ ÓÙØ Ø Ø ÓÒ Û ÙÑ Ø Ø È Ò É Ö ÔÖÓ Ò Ö Ú ÒØ Ò Ø Ó Ú ÒØ º È ÔÖÓ Ø Ø Ò Ð Û Ò ÓÙÖ Ò Ø Ò Ú Ð ÔÖÓ Èº Ì ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ò ÓÓ ØÛ Ò ØÛÓ ÔÖÓ Ù Ò Ø ÜØ ÖÒ Ð Ó ÓÔ Ö ØÓÖ ¾º Í Ò Ø È ¾ É Ô Ò Ú ÒØ Ò Û Ø Ö ÓÖ Ó Ò ØÓ ÓÙÖ Ý Ø ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ò Ø Ò Ú Ø Ö È ÓÖ É Ö Ô Ø Ú Ðݺ Ì ØÖ ÙØ Ó ÓÔ Ö ØÓÖ ÐÐÓÛ Ø Ó ØÛ Ò Ò Ö ØÖ ÖÝ ÒÙÑ Ö Ó Ú ÒØ ¾ È µ Ô Ø ÔÖÓ Ò Û Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ÓÓ Ò Ú ÒØ Ò ØÓ ÓÙÖ Ò Ø Ò Ú Ø ÔÖÓ È µº

4 ÁÒØ ÖÒ Ð Ó Û ÐÐÓÛ Ø ÔÖÓ Ø Ð ØÓ Ñ Ø Ó Ò Ô Ò Ø Ñ Û Ý ÜØ ÖÒ Ð Ó Ü ÔØ Ù Ò Ø Ù Ò Ù ÓÔ Ö ØÓÖ Ö Ô Ø Ú Ðݺ ÌÛÓ ÔÖÓ Ò ÓÑ Ò ØÓ Ú Ò Ô Ö ÐÐ Ð ÝÒ ÖÓÒÓÙ ÐÝ Ù Ò Ø ÓÔ Ö ØÓÖ Û Ô Ø Ø È É Ü ÙØ ÓÒÙÖÖ ÒØÐÝ Û Ø ÓÙØ ÒÝ ÝÒ ÖÓÒ Ø ÓÒº ØÖ ÙØ Ú Ö ÓÒ Ó Ø ÓÔ Ö ØÓÖ Ú Ð Ð Ù Ð Ó È µº ÈÖÓ ÔÖÓÚ Ò Ü ÐÐ ÒØ Û Ý ØÓ ÑÓ Ð ÒØ Ò ÑÙÐØ ¹ ÒØ ÒÚ ÖÓÒ¹ Ñ ÒØ Ù Ø Ý ÐÐÓÛ ÒØ ØÓ Ú Ø Ö ÓÛÒ Ø Ö Ó ÓÒØÖÓÐ ÓÑ Ø Ò Ø Ø ÒÓØ ÔÓ Ð Ù Ò Ø Ø ¹ ÔÔÖÓ Ù Ç Ø¹ º ¾º Ì Ñ Ò Ì Ñ ËÈ ÜØ Ò ËÈ Ý Ò Ø Ø Ì ÒÓØ Ò Ø Ø Ó ÐÐ ÑÓÑ ÒØ Ó Ø Ñ Ò Ø Ñ Ò ÔÖ Ñ Ø Ú º Ì Ø Ì Ù Ø Ó Ø Ö Ð Ó Û Ò Ù Ø ØÓÓРس Ö Ø Ñ Ø ÓÔ Ö ØÓÖ ÓÒ Ø Ñ º ÓÖ Ü ÑÔÐ Ò Ø ÐÓ Ð Ò ÙÖ ½ Û Ò Ö ÔÐ ÐÐ Ö Ö Ò ØÓ Æ Û Ø Ì Û Ð Ø ÐÐ Ù Ò Ø Ö Ø Ñ Ø ÓÔ Ö ØÓÖ º Ì Ç ÙÔÔÓÖØ Ú Ö Ð Ó Ø Ì Ñ ËÈ Ø Ñ Ò ÔÖ Ñ Ø Ú ÙØ Ø ÓÒÐÝ ÓÒ Ö Ð Ú ÒØ ØÓ Ø Ô Ô Ö È Ï ØÍÒØ Ð Ø Û Ò ÓÖ Ø Ø È Ø Ð Ø Ò Ø ÙÒ Ø Ó Ø Ñ ØÓ Ü ÙØ Ø Ò Ð Ý Ø ÔÖÓ ÙÒØ Ð Ø ÓÒ Ô ÖÓÑ Ø Ø ÖØ Ó Èº ÇØ Ö Ø Ñ Ò ÔÖ Ñ Ø Ú ÒÐÙ Ð Ò Ò Ú ÒØ ÓÙÖÖ Ò Ø Ô ÖØ ÙÐ ÖÐÝ Ø Ñ º Ì ÐÐÓÛ Ù ØÓ ÑÓ Ð Ø Ñ Ò ÔÖÓÔ ÖØ Ò ÒØ º Ï Ð Ø ÒÓØ Ó ÑÔÓÖØ ÒØ Ò ÑÓ Ø ÑÙÐØ ¹ ÒØ Ý Ø Ñ Ø ÒÓØ ÆÙÐØ ØÓ Ò Ü ÑÔÐ Ò Û Ø Ñ Ò ÑÔÓÖØ Òغ Ì ØÙ Ý Ò Ë Ø ÓÒ Ù Ò Ü ÑÔÐ º ¾º ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÒÒ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ØÛ Ò ËÈ ÔÖÓ Ú Ù Ò ÒÒ Ð º Ì Ç ÐÐÓÛ ÒÒ Ð ØÓ Ð Ö Ò Ø Ø Ø Ó Ò Ó Øº Á ÒÒ Ð Ð Ö Ð Ó Ò Ø Ò Ø Ú ÒØ Ú Ò Ú Ò ÒØ ÓÒ ÒÒ Ð º ÒÒ Ð Ö ÙÒØÝÔ Ò Ò Ø Ö ÓÖ ÖÖÝ ÒÝ ÜÔÖ ÓÒº Û Ø ËÈ Ì Ç Ù Ø ÒÓØ Ø ÓÒ Ú ØÓ Ô Ý Ø Ø ÔÖÓ Ö Ú Ú ÓÒ ÒÒ Ð Ò Ú ØÓ Ô Ý Ø Ø ÔÖÓ Ò Ú ÓÒ ÒÒ Ð º Í Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÒÒ Ð Ò Ì Ç Ò Ð ÑÓ ÐÐ Ò Ó ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ØÛ Ò ÒØ º Ì Ó Ø¹ÓÖ ÒØ Ô Ö Ñ ÓÑÑÓÒÐÝ Ù ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÒÚÓ Ø ÓÒ Ñ Ô Ò Ø Ø ÒÚÓ Ò Ò ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÓÒ Ò Ó Ø Ò Ô Ò Ñ ØÓ Ø Ø Ó Øº ÀÓÛ Ú Ö ÜÔÐ Ø ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÒÒ Ð ÔÖÓÚ ÒØ Û Ø Û Ý ØÓ Ô Ñ ØÓ ÒØ Ø Ø Ö ÒÓØ Ú Ð ØÓ Ø Ñ Ò Û Ý Ó ÑÓ ÐÐ Ò Ø Û Ý Ø ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò Ø Ý Ø Ñ Û ÐÐ ØÙ ÐÐÝ ÓÙÖº ¾º Ø Ú Ç Ø Ì Ç ÐÐÓÛ Ø Ô Ø ÓÒ Ó ØÛÓ ØÝÔ Ó Ó Ø Ô Ú Ò Ø Ú º È ¹ Ú Ó Ø Ö Ó Ø Ø Ø Ö ÓÒØÖÓÐÐ Ø Ö Ý Ø ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ÓÖ ÓØ Ö

5 Ó Ø Ò Ø Ý Ø Ñº Ø Ú Ó Ø Ú Ø Ö ÓÛÒ Ø Ö Ó ÓÒØÖÓÐ Ò Ø Ö ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ö Ò ÖÓÑ ÐÐ ÓØ Ö Ó Ø º ÓÒ Ò Å ÓÒÝ Ù Ø Ú Ó Ø Ò Ø Ðº ËÔ Ý Ò Ø Ú Ó Ø Ú Ý Ð Ö ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÐÐ Å Òº Å Ò ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ö ÒÓÒ¹Ø ÖÑ Ò Ø Ò ÔÖÓ Ø Ø Ò Ø Ú ÓÙÖ Ó Ó Ø º ÓÖ Ü ÑÔÐ ÓÙÖ ÐÓ Ü ÑÔÐ Ò ÙÖ ½ Ò ÑÔÖÓÚ Ù Ø Ø Ø ÙÔ Ø Ø ÓÛÒ Ø Ñ Ý Ø Ø ÓÒ Ó Ø ÓÐÐÓÛ Ò Å Ò ÓÔ Ö Ø ÓÒ Å Ò Ì Ï ØÍÒØ Ð ½ µ Ó ÁÒ Ø Ò Ø ÓÒ Û Ù Ëȳ ÓÔ Ö ØÓÖ ØÓ Ô Ý ÙÒ ÕÙ ÓÐÙØ ÓÒ Û Ø Ò Ø Ø Ó ÔÓ Ð ØÖ º Ì Ó ÓÔ Ö ØÓÖ Ò Ø Ò Ø ÓÒ ÕÙ ÒØ Ð ÓÑÔÓ¹ Ø ÓÒ Ó ÓÔ Ö Ø ÓÒ º ËÓ Ø Ú ÓÙÖ Ó Ø ÐÓ ØÓ Ì ÓÒ Ò Ø Ò Û Ø ÙÒØ Ð ½ ÙÒ Ø Ó Ø Ñ Ô Ì ÓÒ ØÖ Ò ØÓ Ø Ð Ø Ò ½ ÙÒ Ø Ó Ø Ñ µ Ò Ö ÙÖ Ø Ú ÓÙÖº ÒÝ Ó Ø Ù Ò Ø ÐÓ Ò ÒÓØ ÒÒÓØ µ ÒÚÓ Ì ØÓ ÙÔ Ø Ø Ø Ñ ÒÝ Ò Ø Ò Ó ÐÓ Û ÐÐ Ô Ø Ñ Ø Ñ ÐÚ º Ø Ú Ó Ø Ö ÒØÖ Ð ØÓ Ø Ö ÓÒ Ø Ø Û Ú Ú ÐÙ Ø Ì Ç ÓÖ ÒØ º ÇÒ Ó Ø ÔÖ Ñ ÖÝ «Ö Ò ØÛ Ò Ó Ø Ò ÒØ Ø Ø ÒØ Ö ÙØÓÒÓÑÓÙ º Ì Ø Ø Ý Ñ ÒØ Ò Ø Ö ÓÛÒ Ø Ö Ó ÓÒØÖÓÐ Ò Ó ÒÓØ Ò Ö ÐÝ Ø Û Ò ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ø º Ø Ú Ú ÓÙÖ Û Ý ØÓ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð ÙØÓÒÓÑݺ ÁØ Ð Ó ÔÖÓÚ Û Ý ÓÖ Ò ÒØ ØÓ ÔÖÓ Ø Ú º Ì Ø Ø³ Ú ÓÙÖ Ö Ø Ý Ø Ó Ð Ø Ø Ø Û ÒØ ØÓ Ú º Ý Ö ÐÝ Ò ÓÒ ÓØ Ö ÒØ ØÓ Ò Ø Ñ Ò ÒØ Ò Ò Ú Ö ÔÖÓ Ø Ú º ËØÙ Ý ÁÒ Ø Ø ÓÒ Û ÔÖ ÒØ ØÙ Ý Ó Ñ ÐÐ Ý Ø ÒÓÒ¹ØÖ Ú Ð ÑÙÐØ ¹ ÒØ Ý Ø Ñ Ô Ò Ì Ç º Ì ØÙ Ý ÕÙ Ø ØÖ Ø Ò Ø Ø Ø ÑÓ Ð Ö ÓÙÖ Ø Ò ÒØ Ø Ø Ö Ò Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ÙØ Û Ø ÒÓ Ø Ð Ó Ø Ö ÓÙÖ Ò Ø ØÝÔ Ó Ø Ø Ø Ö Ò Ô Ö ÓÖÑ º Ï Ð Ø Ö ÕÙ Ö ¹ Ñ ÒØ Ó Ø Ý Ø Ñ Ñ Ý ÒÓØ Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ø Ø ÓÒ ÛÓÙÐ ØÝÔ ÐÐÝ Û ÒØ Ò Ý Ø Ñ ÐÐÓ Ø Ò Ö ÓÙÖ ÓÖ Ü ÑÔÐ Ø ÐÐÓ Ø ÓÒ ÒÓØ Ù Ö ÒØ ØÓ ÓÒÓÑ ÐÐÝ Æ Òص Ø ÔÖÓÚ Ù Û Ø ÔÖ Ð Ñ Ò ÖÝ Ü ÑÔÐ Ó Ý Ø Ñ Ø Ø ÓÒØ Ò Ø ØÝÔ Ó ÔÖÓ Ð Ñ ÓÑÑÓÒÐÝ ÓÙÒ Ò ÑÙÐØ ¹ ÒØ Ý Ø Ñ º º½ Ê ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ì Ö Ø Ó ÒØ Ö ÔÖ ÒØ Ò Ù Ö Ø Ù Ö Ö ÒÓØ ÑÓ ÐÐ Ò Ø Ý Ø Ñµº Ì ÒØ ÔØ Ö ÕÙ Ø ÖÓÑ Ø Ö Ù Ö Ò ÓÒÐÝ Ø Ù Ö Ò Ù Ñ Ø Ö ÕÙ Ø ØÓ Ø Ö Òغ Ò ÒØ Ò Ú ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ Ö ÕÙ Ø Ù Ñ ØØ ÙØ Ò Ð Û Ø ÓÒÐÝ ÓÒ Ö ÕÙ Ø Ø Ø Ñ Ò ÒØ Ø ÓÛÒ Ø Ö Ó ÓÒØÖÓк Ö ÕÙ Ø ÓÒØ Ò Ð Ø Ó Ø Ø Ø ÑÙ Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò ÓÖ Öº Ø Ö ÕÙ Ö Ö ÓÙÖ ÓÖ ÒÓÒ¹Þ ÖÓ ÑÓÙÒØ Ó Ø Ñ º Ì Ü ÙØ ÓÒ Ó Ö ÕÙ Ø

6 Ò Ù Ô Ò ÙØ Ø Ö ØÓÑ Ò Ø Ö Ü ÙØ ÓÒ ÒÒÓØ Ù Ô Ò º Ì Ù Ø ÖÙÒÒ Ò Ø Ñ Ó Ø Ö Ø Ö Ø Ò Ò Òس ÐÐÓ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ö ÓÙÖ Ø Ø Ö ÕÙ Ö Ø Ø Ø Ø ÑÙ Ø Ø ØÓ Ø Ø Ö ÓÙÖ Ý Ò Ø ÒØ µ Ø Ø Ó Ú º ÒØ Ò Ø Ý Ø Ñ ÔÖ ¹ ÐÐÓ Ø ÖØ Ò Ø Ñ ÐÓØ ÓÖ Ö ÓÙÖ Û Ø Ø ÒØ Ø Ò ØÙÖÒ ÓÖ Ö ÓÙÖ º Ì ÔÖ ¹ ÐÐÓ Ø ÓÒ Ù Ø Ø ÒÓ ÒØ ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ Ö ÓÙÖ Ø Ø ÓÒ Ø Ñ Ò Ø Ø ÒØ Ò Ø ÐÐÝ Û Ö Ó Ø ÒØ Ö ÐÐÓ Ø ÓÒº ÙÖ Ò Ø ÖÙÒÒ Ò Ó Ø Ý Ø Ñ ÓÒ ÒØ Ò Ö ÓÙÖ ÙØ Ø Ó ÒÓØ Ú ØÓ Ø Ø Ö ÓÙÖ Ø Ò Ø ÒØ Ø Ø Ò Ø Ö ÓÙÖ Ñ Ý Ö ÕÙ Ø Ø ÖÓÑ Ø ÒØ µ Ø Ø Ú ÓÒØÖÓÐ ÓÚ Ö Øº Ì ÒØ Ñ Ý ÓÓ ØÓ Ú ÙÔ Ø Ö ÓÙÖ ÓÖ Ñ Ý ÓÓ ØÓ Ô Øº Ï Ó ÒÓØ ÓÒ ØÖ Ò ÓÛ ÓÖ Û Ý ÒØ ÓÓ ØÓ Ú Ø ÐÐÓ Ø ÓÒ ØÓ Ö ÓÙÖ º ÆÓ Ö ÓÙÖ Ò ÐÐÓ Ø ØÓ ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ø ÙÑ Ø Ø Ø Ò Ø ÒØ Ö Ø Ó ÐÐ ÒØ ØÓ Ô Ø Ø Û Ýº Ò ÒØ Û ÐÐ ÒÓØ Ú Ø ÐÐÓ Ø ÓÒ ØÓ ÒÓØ Ö ÒØ Ø Ù Ò Ø Ö ÕÙ Ø Ö ÓÙÖ Ø Ø Ô Ø Ñ º Ì ÐÐÓ Ø ÓÒ ÒÓØ ÓÑÑÓÒÐÝ ÒÓÛÒ ÓÖ ØÓÖ Ü ÔØ Ò Ø Ò Ø Ð Ø Ø Ó Ø Ý Ø Ñº Ì Ø Û Ò ØÛÓ ÒØ Ö ØÓ Ò Ü Ò Ø Ý Ó ÒÓØ Ò ÓÖÑ Ø ÓØ Ö ÒØ Ò Ø Ý Ø Ñº Ì Ö ÓÖ Ø Ý Ø Ñ ÒØ Ö ÐÝ ØÖ ÙØ º Á Ò ÒØ Ð Ú Ø Ø ÒÓØ Ö ÒØ Ò ÐÐÓ Ø ÓÒ Ø Û ÐÐ Ö ÕÙ Ø Ø ÐÐÓ Ø ÓÒ ÖÓÑ Ø Ø Òغ ÀÓÛ Ú Ö Ø Ñ Ý ÐÖ Ý ÐÐÓ Ø ØÓ ÒÓØ Ö Òغ º¾ Ê ÓÙÖ Ê ÓÙÖ Ö ÑÓ ÐÐ Ù Ò Ú Ò Ø ÐÐ Ê ÓÙÖ º Ú Ò Ø Ø ÓÙØ Û Û ÒÓÛ Ð ØØÐ ÓØ Ö Ø Ò Ø Ü Ø º Ì Ð Ñ ÒØ Ò ØÖÙØÙÖ Ö Ð Ø ÙÒ Ô º º Ì Ò Ê ÕÙ Ø Ì Ì Ð ÑÓ Ð Ø Ø Ó ÔÓ Ð Ø º Ø Ö ÕÙ Ö Ô ÖØ ÙÐ Ö Ö ÓÙÖ ÓÖ Ø ÑÓÙÒØ Ó Ø Ñ Û Ò Ø ÐÐÝ ÒÓÒ¹Þ ÖÓº Ì Ü ÙØ ÓÔ Ö¹ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ø Ü ÙØ ÓÒ Ó Ø º Ø Ø Ð Ú Ð Û Ô Ý ÓÒÐÝ Ø Ø Ø Ø ÓÑÔÐ Ø ÒÓØ Û Ø Ü ÙØ º Ì Ú Ö Ð Æ ÑÔÐ ØÐÝ Ð Ö Ò Ú ÖÝ Ì Ç ÓÔ Ö Ø ÓÒº ÁØ ÒÓØ Ø ÑÓÙÒØ Ó Ø Ñ Ø Ø Ø Ö ÕÙ Ö ÓÖ Ò ÓÔ Ö Ø ÓÒ ØÓ ÓÑÔÐ Ø º Ò Ò Ø Ò Ó Ø Ð Ì Ô Ú Ó Ø Ò Ø Ø Ö ÓÖ Ø Ö ÔÓÒ Ð ØÝ Ó Ø ÒØ ØÓ Ø ÐÐ Ø Ø Ø Ü ÙØ º Ì Ö ÓÙÖ Ê ÓÙÖ Ð Ò Ø Ì ÁÆÁÌ Ð Ò Ø ¼ Ü ÙØ Ð Ò Ø µ Æ Ð Ò Ø Ð Ò Ø ¼ ¼ Ê ÕÙ Ø Ö Ò Ò ÒÝ ÒÓÒ¹ ÑÔØÝ ÕÙ Ò Ó Ø Ê ÕÙ Ø Ö Õ Ì Ö

7 º Ì Ñ ÌÓ Ô Ø Ñ Û Ù ÐÓ º Ì Ñ Ð Ö ØÓ Ø ÐÓ Ð ÔÖ ÒØ Ò ÙÖ ½ Ü ÔØ Ø Ø ÒÐÙ Ø Ò Ù Ò Ë Ø ÓÒ ¾º Ò ¾º º º ÒØ Ø ÓÒØÖÓÐ Ó Ø Ý Ø Ñ ØÖ ÙØ ÑÓÒ Ø Ý Ø Ñ³ ÒØ Ø ÒØ Ò Ø ÓÒ Û Ö ÑÓ Ø Ó Ø Ú ÓÙÖ ÑÓ ÐÐ º ÇÒÐÝ ÓÒ ØÝÔ Ó ÒØ ÔÖ ÒØ ÙØ Ø ÒÓÒ¹ Ø ÖÑ Ò Ñ Ô Ñ Ò Ø Ø Ø ØÙ Ð Ú ÓÙÖ Ó ÒØ Ò ÕÙ Ø «Ö Òغ Ì Ô Ø ÓÒ Ó Ø ÒØ Ð Ò ÒØÐÝ Ð Ö Ö Ò Ð ØÖ Ú Ð Ø Ò Ø ÓØ Ö Ð Ò Ø Ý Ø Ñ Ó Ø Ò Ø Ò ØÖ ÙØ Ý Ø Ñº ËØ Ø º Ö ØÐÝ Û ÔÖ ÒØ Ø Ø Ø Ó Ø Òغ Ì Ø Ø ÑÓ Ð Ú Ú Ö Ð º Ö ÕÙ Ø Ø Ö ÕÙ Ø Ø Ø Ø ÒØ ØÖÝ Ò ØÓ ÙÐ Ðк ÒØ Ø Ø Ó ÒØ Ò Ø Ý Ø Ñ Û Ø ÒØ Ú Ò ØÓ Ò Ø ÓÛÒ Ø Ô Ù Ò Ø ÔÖ Ø Ð ¾ ÒØ ½ º ÐÐÓ Ø Òس Ð ÓÙØ Ø ÙÖÖ ÒØ ÐÐÓ Ø ÓÒ Û ÑÓ Ø Ð ÐÝ Ò ÙÖ Ø Ù Ø ÒØ ÒÓÛ ÓÒÐÝ Ó Ø Ò Ñ ØÓ Ø ÐÐÓ Ø ÓÒ Ò Û Ø Ò Ö ØÐÝ ÒÚÓÐÚ º Ì ÔÖ Ø Ô ÖØ Ó Ø Ø Ø Ð Ö Ø ÓÒ Ô Ø Ø Ø Òس Ð ÓÙØ Ò ÐÐÓ Ø ÓÒ ÑÙ Ø Ñ Ô ÐÐÓ Ø ÓÒ ØÓ ÒØ Ø Ø Ø ÒØ ÒÓÛ ÓÙØ Ø Ø Ò ÒØ µº ÒÒ Ð ÓÒ Û ÒØ ÓÑÑÙÒ Ø Û Ø ÓØ Öº Ò ÐÐÝ ÐÓ Ò Ò Ø Ò Ó Ø ÐÓ Ð º Ì ÒØ ³ ÐÓ Ö ÝÒ ÖÓÒ Ø Ø Ò Ø Ð Ø Ø Ó Ø Ý Ø Ñº Ì ÒØ Ö ÕÙ Ø È Ê ÕÙ Ø ÒØ È Ì ÒØ ÐÐÓ Ê ÓÙÖ Ìµ Ì ÒØ Ò ÐÓ ÐÓ Ð ¾ ÒØ Ö Ò ÐÐÓ ÒØ ÁÒ Ø Ð ÈÖ Ø º Ö ØÐÝ ÒØ Ò Ø ÐÐÝ ÒÓ Ö ÕÙ Ø ØÓ ÙÐ Ðк Ì ÓÒ ÔÖ Ø Ô Ø Ø ÒÓ ÒØ ÐÐÓ Ø ØÓ ØÛÓ «Ö ÒØ Ö ÓÙÖ Ø Ø Ñ Ø Ñ º ÁÆÁÌ Ö ÕÙ Ø Ö ½ Ö ¾ Ê ÓÙÖ Ø Ì Ö ½ Ö ¾ ÐÐÓ Ö ½ ص ÐÐÓ Ö ¾ ص ½ Ð Ò ÑÔÐ Ø Ó Ø Ð Ö Ò Ó Ø³ Ø Ø Ø Ø Ö Ö Ò Ø Ð º

8 Ü ÙØ Ò Ì º ÌÓ Ü ÙØ Ø Ò ÒØ ÑÙ Ø Ú ÒÓÙ Ø Ñ ÐÐÓ¹ Ø ÓÒ Ø Ö ÕÙ Ö Ö ÓÙÖ ØÓ Ü ÙØ Øº Ï ÑÓ Ð Ø ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ò Ü ÙØ ÓÐÐÓÛ Ò Ü ÙØ Ø Ì ÒÓÛ ÐÓ Ø Ñ Ð Ø Ð Ò Ø Ö Ø Ö ÓÙÖ ÒÓÛ ÒÓÛ Ð Ø Ì ÐÐÓ Ö Øµ Ð Ì ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ò Ð Ò ÓÒÐÝ Ø Ø Ó Ø Ñ ÙÒ Ø ÖÓÑ ÒÓÛ ÙÒØ Ð Ø Ø Ñ Û Ò Ø Ø Û ÐÐ Ò Ü ÙØ Ò Ù Ø Ó Ø Ø Ñ Ø Ø Ø ÒØ ÐÐÓ Ø ÓÒ Ø Ô Ö ÓÙÖ º ÌÓ ÑÓ Ð Ø Ü ÙØ ÓÒ Ó Ø Ø Û Ò Ò ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ü ÙØ Ì Ü ÙØ Ì Ø Ì Ò Ü ÙØ Ø Ü ÙØ Ì ÓÔ Ö ØÓÖ Ö ÔÖ ÒØ ÓÔ ÒÖ Ñ ÒØ Û Ñ ÒÝ Ú Ö Ð ¹ Ð Ö ÓÒ Ø Ð Ø Ó Ø Ú Ð ØÓ Ø Ö Ø º Ì ÓÔ Ö ØÓÖ Ô ØÛÓ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ü ÙØ Ò ÓÒÙÖÖ ÒØÐÝ ÓØ Ö Ò Ð Û Ø ÒÝ Ú Ö Ð Ö Ò Ø Ñ Ò Ñ Ð Ó Ö Ø Ñ Ú ÐÙ º Ì Ö ÓÖ Ü ÙØ Ì Ò¹ Ð Ø Ò Ü ÙØ Ò Ø ÔÖÓÑÓØ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ü ÙØ Ü ÙØ ÓÒ Ø º Ë Ò Ò Ò Ê Ú Ò Ç«Ö º Ï Ò Ò ÒØ ØØ ÑÔØ ØÓ Ü ÙØ Ø ÓÖ Û Ø Ó ÒÓØ Ú ØÓ Ø ÔÔÖÓÔÖ Ø Ö ÓÙÖ ÓÖ Ø Ö ÕÙ Ö Ð Ò Ø Ó Ø Ñ Ø Ø Û ÐÐ Ø ÒØ Ø Ø Ó Ú Ø Ø Ö ÓÙÖ Ø ÒÝ Ø Ñ Ó Ø Ò ÜØ Ø Ø Ñ ÙÒ Ø ØÓ Ö Ð ÒÕÙ Ø Ø Ö ÓÙÖ º Á Ò ÓÒÐÝ ÐÐ Ø ÓÛÒ Ö Ö ØÓ Ø ÔÖÓÔÓ Ð Ø ÒØ Ü ÙØ Ø Ø Ù Ò Ø Ø Ö ÓÙÖ º Á Ø Ý Ó ÒÓØ Ö Ø Ø ÒÓØ Ü ÙØ º Ï ÑÓ Ð Ø Ú ÓÙÖ Ó Ó Ø Ò Ò Ö ÓÙÖ Ò Ø ÓÔ Ö Ø ÓÒ ØÊ ÓÙÖ ØÊ ÓÙÖ ØÊ ÓÙÖ ÇÛÒ Ö ÓÛÒ Ö Ì ÒØ ÓÛÒ Ö Ð Ø µ Ð Ö µ Ë Ôµ Ê ÐÐÓ Ø Ì ÓÔ Ö Ø ÓÒ ØÊ ÓÙÖ ÇÛÒ Ö ÓÙØÔÙØ Ú Ú Ö Ð ÒØ Ø Ø Ó ÒØ Ø Ø Ö ÐÐÓ Ø ØÓ Ø Ö ÓÙÖ Ò Ý Ø º Ì ÓÔ Ö ØÓÖ Ø Ñ ÙØ Ñ Ô ÒÝ ÓÙÖÖ Ò Ó Ò ÓÙØÔÙØ Ú Ö Ð Ú ØÓ ÒÝ ÓÙÖÖ Ò Ó Ò ÒÔÙØ Ú ÓÒ Ø ÓØ Ö Ó Ø ÓÔ Ö ØÓÖ Ø Ù Ö Ò Ø Ú ÐÙ Ó ÓÙØÔÙØ Ú ÐÙ ÓÒ ÓÒ Û Ø ÒÔÙØ Ú ÐÙ ÓÒ Ø ÓØ Öº ÇÒ Ø Ö Ø Ó Ø ÓÔ ÒÖ Ñ ÒØ Û ÑÓ Ð Ø Ú ÓÙÖ Ó Ø ÒØ Ò Ò ÖÓÑ Ø Ð ØÓ ÓÛÒ Ö Ñ ÓÒØ Ò Ò Ø Ø Ø Ø Ø Û ÒØ ØÓ Ü ÙØ º Á ÐÐ ÒØ Ö ØÓ Ö Ð ÒÕÙ Ø ÐÐÓ Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ñ Ò Ý Ò Ò Ö ÔÐÝ ÔØ Ø Ò Ø ÒØ Ö ÐÐÓ Ø Ø Ö ÓÙÖ Ù Ò Ø Ê ÐÐÓ Ø ÓÔ Ö Ø ÓÒº Á ÒÝ Ó Ø Ö Ú Ò ÒØ Ó ÒÓØ ÓÓ ØÓ Ú ÙÔ Ø Ö ÐÐÓ Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ö ÓÙÖ Ø Ò Ø ÒØ Ò Ó ÒÓØ Ò Ù Ø ÒÒÓØ Ô ÖØ ÐÐÝ Ü ÙØ Ø º Ì ÑÓ ÐÐ ÓÐÐÓÛ

9 ÐÊ ÓÙÖ ØÊ ÓÙÖ ÇÛÒ Ö ÓÛÒ Ö Ì ÒØ Ù ÓÛÒ Ö Ð Ø µ Ð Ê Ù µ Ë Ôµ Ì Ð Ø Ó Ø ÓÔ ÒÖ Ñ ÒØ Ø Ñ Ò ØÊ ÓÙÖ ÙØ Ø Ö Ø ÑÓ Ð Ø Ò Û Ø Ð Ø ÓÒ ÒØ Ö Ù Ø ÔÖÓ¹ ÔÓ Ð Ý Ò Ò Ø Ö ÔÐÝ Ê Ù º Í Ò Ø ØÛÓ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Û Ö Ò Ø Ü ÙØ Ì ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÓÐÐÓÛ Ü ÙØ Ì Ø Ì Ò Ü ÙØ Ø Ü ÙØ Ù ØÊ ÓÙÖ Ó Ü ÙØ Ì Ù ÐÊ ÓÙÖ Ì ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ò Ð Ø ÐÐ Ø Ñ º Ø Ö Ø ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ò Ü ÙØ Ù Ø ÒØ Ø ÔÔÖÓÔÖ Ø ÐÐÓ Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ö ÓÙÖ ÇÊ Ø ÒØ Ø ØÓ Ø Ö ÓÙÖ Ò Ö ÙÖ Ú ÐÝ ÐÐ Ü ÙØ Ì Û Û ÐÐ ÓÒÐÝ Ö ÙÖ ÓÒ Ù Ø ÓÒ Ø Ñ Ø ÒØ ØÓ Ü ÙØ ØÓ Ø Ø ÇÊ Ø ÒØ Ð ØÓ Ø Ø Ö ÓÙÖ º Ð ÖÐÝ Û ÑÙ Ø ÑÓ Ð Ø Ú ÓÙÖ Ó Ò ÒØ Ö Ú Ò Ö ÐÐÓ Ø ÓÒ Ö Õ٠غ Ì ÑÓ ÐÐ Ù Ò Ò ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÐÐ Ê Ú Ê ÐÐÓ Ò Ñ Ð Ö ØÓ Ø Ø Ó Ò ÒØ Ò Ò Ö ÕÙ Ø Ó Û Ó ÒÓØ ÓÛ Ø Ø Ð Ö º ÇÒ Ú ÒØ Ó Ù Ò Ð Ò Ù Ù Ì Ç ØÓ ÑÓ Ð Ø Ú ÓÙÖ Ø Ø Ø ÓÔØ Ç Ø¹ ³ ÐÓ Ò Ñ ÒØ º Ì Ø Ø Ü ÙØ ÓÒ Ó Ò ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð ÓÖ ÒÝ Ö ÓÒ Ø Ò Ø Ø ÓÔ Ö Ø ÓÒ Û ÒÓØ Ò Ð Ò Ø Ö Ø ÔÐ º Ì Ñ ÒÝ Ú ÒØ ÙØ ÒÓÒ ÑÓÖ Ó Ò Ø Ø Ø ÐÐÓÛ Ù ØÓ ØÖ Ø Û Ý ÖÓÑ Ø Ð ÓÙØ ÓÛ ØÓ Ò Ð ÖÖÓÖ Ø Ø º ÁÒ Ø Ü ÑÔÐ ÐÓ Ò Ñ ÒØ Ô ÖØ ÙÐ ÖÐÝ Ò Û Ò Ø ÒØ ØÖ ØÓ Ø ØÓ Ö ÓÙÖ º Ï ÑÓ Ð Ø Ø Ø ÒØ Ò Ñ ØÓ Ú ÖÝ ÓÛÒ Ö Ó Ø Ø Ö ÓÙÖ Ò Ø Ö Ø Ý ÐÐ Ö ÓÖ Ø Ð Ø ÓÒ Ó Ø Ñ Ö Ù º Ì Ö ÒÓ Ò ØÓ ÑÓ Ð Ø ÔÖÓ Ó Ø Ò Ò ÒØ Ò ÓÖÑ Ò ÐÐ Ö Ò Ô ÖØ Ø Ø Ø Ð Ó«ÓÖ Ò Û ÒÓØ ÐÐ Ó Ø ÓÛÒ Ö Ö Û ÓÙÐ ÐØ Û Ø Ø Ø Ò Ð Ú Ðº Ü ÙØ Ò Ê ÕÙ Ø º ÒØ Ò ÛÓÖ ÓÒ Ü ÙØ Ò ÓÒ Ö ÕÙ Ø Ø Ø Ñ º ÀÓÛ Ú Ö Ò ÒØ Ù Ô Ò Ø Ü ÙØ ÓÒ Ó Ö ÕÙ Ø Ø Ò ÓÓ ÒÝ Ó Ø ÓØ Ö Ö ÕÙ Ø ØÓ ÓÒØ ÒÙ Û Ø Ø ÒÝ Ø Ñ º Ò ÒØ Ö Ø ØÓ ÓÓ ÓÒ Ö ÕÙ Ø ÖÓÑ Ø Ø Ó Ö ÕÙ Ø Æ ÜØÊ ÕÙ Ø Ù Ö Ö ÕÙ Ø Ü ÙØ Ê ÕÙ Ø Ö Ö Áس ÑÔÓÖØ ÒØ Ö Ø Ø Ø Ó ÒØ ÖÒ Ð Ù Ø ÖØ ÒÐÝ ÒÓÒ¹ Ø ÖÑ Ò Ø Ò Û Ö ÕÙ Ø Ó Ò ÑÙ Ø ÙÔ ØÓ Ø ÒØ Ø Ð º À Ö Û Ñ ÒÓ Ö ØÖ Ø ÓÒ ÓÒ ÓÛ Ø Ò ÜØ Ö ÕÙ Ø Ó Ò Ó ÒØ Ò ÓÓ Ö ÕÙ Ø Ø Ø Ø Ò Ü ÙØ Û Ø ÓÙØ Ö ÐÐÓ Ø ÓÒº ÇÒ Ø Ó Ò Ø ÒØ Ù Ø Ü ÙØ Ê ÕÙ Ø ÓÔ Ö Ø ÓÒ

10 Ü ÙØ Ê ÕÙ Ø Ö Ê ÕÙ Ø Ö ½ Ö µ Ð Ò Ø ¼ Ù Ø Ì Ø Ö µ Ü ÙØ Ì Ø Ø ¾ Ö Ê ÕÙ Ø Ö ½ Ö µ Ð Ò Ø ¼ Ù Ö Ê ÕÙ Ø Ö Ø Ð Ö µ Ü ÙØ Ê ÕÙ Ø Ö Ö Ì ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ú ÒØÓ ØÛÓ Ó º Ì ØÛÓ ÓÔØ ÓÒ Ò Ø Ó Ö Ó ÒØ Ó Ø Ó ÒÓØ Ñ ØØ Ö Û Ø Ö Û Ù Ò ÜØ ÖÒ Ð ÓÖ ÒØ ÖÒ Ð Ó ÓÔ Ö ØÓÖº Ì Ö Ø Ó ÑÓ Ð Ø Ò Û Ø Ø Ý Ø ØÓ Ü ÙØ Ð Ò Ø ¼µ ÓÖ Ø Ø Ø ÓÒÐÝ Ø Ò Ø Ö Õ٠غ ÁÒ Ø Ø Ü ÙØ Ì ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ò Ò Ë Ø ÓÒ º Ù ØÓ ØÖÝ Ò Ü ÙØ Ø Ø º Á Ø Ö ÕÙ Ø ÓÒÐÝ ÓÒ Ø ÐÓÒ Ò Ø Ø ÐÖ Ý Ò Ü ÙØ Ü ÙØ Ì Ø ÐÐ Ò Ð ÙØ ÒÓ «Øº Ì ÓÒ Ó Ó Ü ÙØ Ê ÕÙ Ø Ø Ò Û Ø Ö ÕÙ Ø ÓÒØ Ò ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ Ø ÙØ Ø Ø ÐÖ Ý Ò Ü ÙØ Ð Ò Ø ¼µº ÁÒ Ø Ö ÙÖ Ú ÒÚÓ Ø ÓÒ Ñ ÓÒ Ü ÙØ Ê ÕÙ Ø ØÓ Ü ÙØ Ø Ø Ð Ó Ø Ö Õ٠غ ÒØ Ú ÓÙÖº ËÓ Ö Û Ú ÓÛÒ Ô ÖØ Ó ÓÙÖ Ô Ø ÓÒ ÓÖ ÒØ Ü ÙØ Ò Ö ÕÙ Ø Ò ØØ Ò ØÓ Ö ÓÙÖ º ÀÓÛ Ú Ö Û Û ÒØ ÓÙÖ ÒØ ØÓ ÙØÓÒÓÑÓÙ Ò Ö ÙÐØ Ø ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ö ÒÓØ ÒÚÓ Ý ÓØ Ö Ó Ø Ò Ø Ý Ø Ñ Ò ÑÙ Ø ÖÓÙ Ø ØÓ Ø Ö ÒØÓ Å Ò ÓÔ Ö Ø ÓÒº ÌÓ Ó Ø Û Ð Ö Ò ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ó Û ÑÓ Ð ÓÒ Ø Ô Ò Ø Ý ¹ Ø Ñº Ì Ø Ö Ú Ò Ò Û Ö ÕÙ Ø Ö Ú Ò Ò Ó«Ö ØÓ Ú ÙÔ Ö ÓÙÖ ÓÖ Ü ÙØ Ò Ô ÖØ Ó Ö Õ٠غ ÀÓÛ Ú Ö Ø ÒÓØ ÑÔÐ ÓÒ Ó Ò Ò ÐÐ Ó Ø ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÒØÓ ÓÒ Ó º Ï Û ÒØ ØÓ ÐÐÓÛ Ø Ú ÓÙÖ ØÓ ÖÙÒ ÓÒÙÖÖ ÒØÐÝ ÙØ Û ÒÓØ Ø Ø ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ñ Ý ÒÓØ Ò Ð Ø ÐÐ Ø Ñ º ÓÖ Ü ÑÔÐ Ò ÒØ ÒÒÓØ Ö Ú Ò Û Ö ÕÙ Ø Ò Ü ÙØ Ö ÕÙ Ø ÑÙÐØ ¹ Ò ÓÙ ÐÝ Ø Ö ÒÓ ÒÓÑ Ò Ö Õ٠غ Ì Ö ÓÖ Û ÑÙ Ø ÜÔÐ ØÐÝ Ô Ý ÐÐ Ó Ø ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÙØ Ø ÓÒÐÝ Ø Ñ Æ ÜØÊ ÕÙ Ø ÒÓØ Ù Û Ò Ø Ö Ö ÒÓ Ö ÕÙ Ø ØÓ Ü ÙØ º ÇÒ Û Ú Ø Ó ÓÔ Ö Ø ÓÒ Û ÔÙØ Ø ØÓ Ø Ö Û Ø Ø ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÈÙÖ Û Ö ÑÓÚ ÒÝ ÓÑÔÐ Ø Ö ÕÙ Ø ÖÓÑ Ø Ø Ó Ö ÕÙ Ø Ò Ö ÙÖ ÓÚ Ö Ø Ú ÓÙÖº Å Ò Ì Ó Ó ÈÙÖ Ó Ì º Ì ËÝ Ø Ñ Ì Ý Ø Ñ Ð Ö Ò Ø Ú Ó Ø Ø Ø ÓÒ Ó Ò Ø Ó Ì ÒØ Ò Ø Ò Ò ÖÙÒ Ø Ñ ÓÒÙÖÖ ÒØÐݺ Ì ÔÖ Ø Ô ÖØ Ó Ø Ø Ø Ð Ö ¹ Ø ÓÒ Ò ÙÖ Ø Ø ÐÐ ÒØ Ö Ø Ø Ó ÒÓÛÒ ÒØ º Ì Ò Ø Ð ÔÖ Ø Ò ÙÖ Ø Ø Ø Ø Ø ÖØ Ó Ø Ý Ø Ñ ÐÐ ÒØ Ö Ø Ñ Ð ÓÙØ ÐÐÓ Ø ÓÒ ÐÐ Ó Ø ÒØ ³ ÐÓ Ö ÝÒ ÖÓÒ Ò ÒØ Ò Ø Ò Ø Ð Ø Ø º

11 ËÝ Ø Ñ ÒØ È Ì ÒØ ÒØ ÒØ ÒØ Å Ò ÒØ Å Ò ÁÆÁÌ ÒØ ÐÐÓ ÐÐÓ ÐÓ Ø Ñ ÐÓ Ø Ñ ÒØ ÁÆÁÌ º Ï Ò Ì Ö Ö Ó ÓÙÖ Ö Û ÓÙÖ Ì Ç ÑÓ Ð Ñ ÒÐÝ ÓÒ ÖÒ Ò ÙÒ Ö Ð Ú ÓÙÖ º ÓÖ Ü ÑÔÐ Ø ÔÓ Ð Ø Ø Ù Ò ÒØ Ò Ø ÐÐÝ ÒÓ Ö ÕÙ Ø ØÓ ÙÐ ÐÐ Ø Ñ Ý ÓÒØ ÒÙ ÐÐÝ Ü ÙØ Á Ð Ò Ú Ö ÔØ Ò ÒÝ Ö ÕÙ Ø º Ð Ó Ò ÒØ Ñ Ý Ú ÙÔ Ø ÐÐÓ Ø ÓÒ ØÓ Ö ÓÙÖ ØÓÓ Ó Ø Ò Ø Ù Ø ÖÚ Ò Ø Ð Ó Ò ÒÓØ Ü ÙØ Ò Ø Ö ÕÙ Ø º ÀÓÛ Ú Ö Ø Ö ÒÓØ Ö Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ù Û Ò ÙÑ Ø Ø ÒÝ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÒØ Û ÐÐ Ò Ð º Ì ÑÓ Ø Ò Ð ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÛÓÙÐ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø Ù ÓÔ Ö ØÓÖ Ò Ø Ô ÖØ ÙÐ Ö Ò Ø ÓÒ Ó Ó Ð ¹Ø Ò º Ì Ø ØÖÝ Ø Ö Ø ÓÔØ ÓÒº Á Ø ÒÓØ ÔÓ Ð Ø Ò ØÖÝ Ø Ò ÜØ Ò Ó ÓÒ ÙÒØ Ð Á Ð ÓÒÐÝ ÒÚÓ ÒÓÒ Ó Ø ÓØ Ö Ö ÔÓ Ð º ÒÓØ Ö Û Ò Û Ø Ø ¹ ÒØÖ Ð ÓÒØÖÓÐ Ó ÐÐÓ Ø ÓÒ º Ì Ý ¹ Ø Ñ Ò ÓÑ ØÓ Ø Ø Ò Û ÑÓ Ø Ó Ø Ò Ø Ð ÐÐÓ Ø ÓÒ Ò Ò Ò Ù ÒØ ÓÒÐÝ ÒÓÛ ÓÙØ Ø Ö ÐÐÓ Ø ÓÒ Ó Û Û Ô ÖØ Ñ ÒÝ ÙÒÒ ÖÝ Ñ Ö Ò ÒØ Ø ÖÓÙ ÓÙØ Ø Ý Ø Ñº ÇÒ ÓÐÙØ ÓÒ ØÓ Ø ÔÖÓ Ð Ñ ÓÙÐ ÓÖ ÐÐ ÒØ ØÓ ÖÓ Ø Ø Ø ÒØ ÖÚ Ð Ø ÐÐÓ¹ Ø ÓÒ Ø Ø Ø Ý Ú º Á ÐÐ ÒØ ÖÓ Ø Ò Ö Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ò Ø Ý Û ÐÐ Ú ÓÑÔÐ Ø Ò ÓÖÖ Ø Ð ÓÙØ Ø ÐÐÓ Ø ÓÒº ÓÒÐÙ ÓÒ ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û Ù Ø Ù Ó Ì Ç ÓÖ ÑÓ ÐÐ Ò ÑÙÐØ ¹ ÒØ Ý Ø Ñ º Ï Ð Ú Ø Ø Ì Ç Û ÓÑ Ò Ø ØÖ Ò Ø Ó Ç Ø¹ Ò Ì Ñ ËÈ ÔÖÓÚ Ñ ÒÝ Ó Ø Ò ÖÝ ÓÒ ØÖÙØ ÓÖ Ô Ý ÑÙÐØ ¹ ÒØ Ó ØÛ Ö Ý Ø Ñ ÓØ Ø Ð Ú Ð Ó Ò Ú Ù Ð ÒØ Ô Ø ÓÒ Ò Ø Ö Ð Ú Ð Ó Ô Ý Ò ÒØ Ö Ø ÓÒ Ò ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ ØÛ Ò ÒØ º Ì ÓÒ ØÖÙØ Ò¹ ÐÙ Ø Ø Û ÐÐÓÛ ÒØ ØÓ Ö ÓÖ Ø Ö Ñ Ò Ø Ö Ô Ö ÔØ ÓÒ Ó Ø Ö ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ÔÖÓ ÔÖ Ñ Ø Ú Û ÐÐÓÛ Ù ØÓ Ô Ý ÒØ Ú Ò Ò Ô Ò ÒØ Ø Ö Ó ÓÒØÖÓÐ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÒÒ Ð Û ÐÐÓÛ Ù ØÓ Ô ¹ Ý Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ ØÛ Ò ÒØ Ø Ñ Ô Ò Ð Ú Ð Ò Ø Ú Ó Ø Û ÐÐÓÛ Ù ØÓ Ô Ý ÒØ ÒØ Ø Ø Ø Ö Ø Ú Ò ÙØÓÒÓÑÓÙ Ò ÙÒ Ð ØÓ ÓÒØÖÓÐÐ Ý Ø ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ò Û Ø Ý Ö º ÌÓ Ú ÐÙ Ø Ì Ç Û Ô ÒÓÒ¹ØÖ Ú Ð Ü ÑÔÐ Ó ÑÙÐØ ¹ ÒØ Ý Ø Ñ Ò Ù ØÓ ÐÐÓ Ø Ö ÓÙÖ º Ï Ð Ì Ç Ñ Ý ÒÓØ ÔÖÓÚ ÐÐ Ó Ø Ò ÖÝ ÓÒ ØÖÙØ ØÓ Ô Ý ÒØ Ý Ø Ñ Ø Ð Ö Ø Ø Ø Ó Ð Ó Ì Ç ÔÖÓÚ Ò ØÖ ÙØ Ø Ñ ÓÒÙÖÖ ÒØ Ø Ú Ó Ø µ Ö Ñ Ð Ö ØÓ Ø Ó Ó Ø ÒØ Ô Ö Ñº

12 º½ ÙØÙÖ ÏÓÖ Ì ÔÖ Ð Ñ Ò ÖÝ Ô Ô Ö Ð Ú Ù Û Ø Ú Ö Ð ÑÔÓÖØ ÒØ Ö Ó ÙØÙÖ ÛÓÖ ß ÁÒÚ Ø Ø Û Ý ÓÖ Ì Ç ØÓ ÙÔÔÓÖØ Ø ÓÒ Ð Òع Ô ÓÒ ØÖÙØ Ù ÖÓÐ Ò ÔÖÓØÓÓÐ º ß ÁÒÚ Ø Ø Û Ý ØÓ ÑÓ Ð ÑÓÖ ÓÑÔÐ Ü ÒØ Ø Ø Ù ÒÓÛÐ Ð Ö Ò ÒØ ÒØ ÓÒ ØÓ ÒÖ Ø ÓÔ Ó ÔÓ Ð ÒØ Ý Ø Ñ Ø Ø Ò Ô Ù Ò Ì Ç º ß Ü Ñ Ò Û Ý Ø Ø Ð Ö Ö Ó ÓÑÔÐ Ü ÒØ Ö Ø ÓÒ Ò Ô Ò Ì Ç ÓÖ Ù Ò Ô Ø ÓÒ º ß Ú ÐÙ Ø Ì Ç ³ ÔÔÐ Ð ØÝ ØÓ ÒØ Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ö Ñ ÛÓÖ º Ê Ö Ò ½º º Ù Ö Âº Ⱥ ÅĐÙÐÐ Ö Ò Âº Ç Ðк ÒØ ÍÅÄ ÓÖÑ Ð Ñ ÓÖ Ô Ý Ò ÑÙÐØ ÒØ ÒØ Ö Ø ÓÒº ÁÒ ÒعÇÖ ÒØ ËÓ ØÛ Ö Ò Ò Ö Ò Ô ½ß½¼ º ËÔÖ Ò Ö ÖÐ Ò ÖÑ ÒÝ ¾¼¼½º ¾º º º º Ö Ò Ó Èº Ð Ò Ö Ò ºÂºÈº ÄÙ Ò º ÜØ Ò Ò Ç Ø¹µ ÓÖ ÑÙÐØ ¹ ÒØ Ý Ø Ñ Ô Ø ÓÒº ÁÒ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ¹ ÓÒ Ö Ò ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÒعÇÖ ÒØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ ÄÆ Áº ËÔÖ Ò Ö¹Î ÖÐ ¾¼¼ º º º˺ ÓÒ Ò º Å ÓÒݺ Ø Ú Ó Ø Ò Ì Ç º ÁÒ ÈÖÓº Ó Ø ½ Á ÁÒ¹ Ø ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÖÑ Ð Ò Ò Ö Ò Å Ø Ó Ô ½ ß¾ º Á Óѹ ÔÙØ Ö ËÓ ØÝ ÈÖ ½ º º ź Öº ÙÖÚ Ý Ó ÓÒÙÖÖ ÒØ Å Ø Ø Å Ø Ð Ò Ù Ò Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ º ÁÒ Ì ÑÔÓÖ Ð ÄÓ ÈÖÓº Ó Ø Ö Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÄÆ Á ÎÓÐÙÑ ¾ µ Ô ¼ß ¼ º ËÔÖ Ò Ö¹Î ÖÐ ½ º º κ À Ð Ö Çº Ë ÑÓÒ Ò º ÃÓÙ Ñ Ò Âº Ö Öº ÓÖÑ Ð ÔÔÖÓ ØÓ Ò Ò Ö Ù ÒØ Ò ÑÙÐØ ÒØ ÑÓ Ð º ÁÒ ÒØ ÇÖ ÒØ ËÓ ØÛ Ö Ò Ò Ö Ò ÚÓÐÙÑ ¾ Ó ÄÆ Ë Ô ½ ¾ß½ º ËÔÖ Ò Ö ¾¼¼ º º º º ʺ ÀÓ Ö º ÓÑÑÙÒ Ø Ò Ë ÕÙ ÒØ Ð ÈÖÓ º ÈÖ ÒØ ¹À ÐÐ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ½ º º º Å ÓÒÝ Ò ÂºËº ÓÒ º Ì Ñ ÓÑÑÙÒ Ø Ò Ç Ø¹ º Á ÌÖ Ò Ø ÓÒ ÓÒ ËÓ ØÛ Ö Ò Ò Ö Ò ¾ ¾µ ½ ¼ß½ ¾¼¼¼º º º ˺ Ê Óº ÒØËÔ Äµ Á ÒØ Ô ÓÙØ Ò ÐÓ Ð ÓÑÔÙØ Ð Ð Ò Ù º ÁÒ ÈÖÓº Ó Ø Ë Ú ÒØ ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÅÓ ÐÐ Ò ÙØÓÒÓÑÓÙ ÒØ Ò ÅÙÐØ ¹ ÒØ ÏÓÖÐ Ô ¾ß º ËÔÖ Ò Ö¹Î ÖÐ ½ º º ˺ Ë Ò Ö Ò Âº Ú º Ö ØÓÖÝ Ó Ì Ñ ËȺ Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ½ ¾ ß¾ ½ ½ º ½¼º º ËÑ Ø º Ì Ç Ø¹ ËÔ Ø ÓÒ Ä Ò Ù º Ú Ò Ò ÓÖÑ Ð Å Ø Ó º ÃÐÙÛ Ö Ñ ÈÙ Ð Ö ¾¼¼¼º ½½º º ź ËÔ Ú Ýº Ì ÆÓØ Ø ÓÒ Ê Ö Ò Å Ò٠к ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð Ë Ö Ò Óѹ ÔÙØ Ö Ë Ò º ÈÖ ÒØ ¹À ÐÐ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð Íõ ÄØ ÓÒ Ø ÓÒ ½ ¾º ½¾º ź º ÏÓÓÐ Ö º Ê ÓÒ Ò ÓÙØ Ê Ø ÓÒ Ð ÒØ º ÁÒØ ÐÐ ÒØ ÊÓ ÓØ Ò ÙØÓÒÓÑÓÙ ÒØ º ÅÁÌ ÈÖ Ñ Ö Å ÍË ¾¼¼¼º ½ º Àº Ùº ËÄ Ë ÓÖÑ Ð Ô Ø ÓÒ Ð Ò Ù ÓÖ Òع Ý Ø Ñ º ÁÒØ ÖÒ ¹ Ø ÓÒ Ð ÂÓÙÖÒ Ð Ó ËÓ ØÛ Ö Ò Ò Ö Ò Ò ÃÒÓÛÐ Ò Ò Ö Ò ½½ ¾ ß ÆÓÚ ¾¼¼½º

Ð Ò ØÓ ØØ Ö Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ð ØÝ Ö ÙÐغ Ì ÓÙÖ Ô Ö Ñ ØÓÛ Ö Ø Ø Ö Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ð ØÝ Ö ÙÐØ Ò Ô Ö Ý Ø Ô Ô Ö Ó È Ô Ñ ØÖ ÓÙ Ò Î ÑÔ Ð ÓÒ ÌÖ Ú Ð Ò Ë Ð Ñ Ò ÔÖÓ Ð Ñ µ Ø

Ð Ò ØÓ ØØ Ö Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ð ØÝ Ö ÙÐغ Ì ÓÙÖ Ô Ö Ñ ØÓÛ Ö Ø Ø Ö Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ð ØÝ Ö ÙÐØ Ò Ô Ö Ý Ø Ô Ô Ö Ó È Ô Ñ ØÖ ÓÙ Ò Î ÑÔ Ð ÓÒ ÌÖ Ú Ð Ò Ë Ð Ñ Ò ÔÖÓ Ð Ñ µ Ø ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ À Ö Ò ÓÖ ËÑ ÐÐ ÇÙÖÖ Ò ÁÒ Ø Ò Ó ÆȹÀ Ö ÈÖÓ Ð Ñ Å ÖÓ Ð Ú Ð Ò Â Ò Ð ÓÚ ¾ ¾ ÅÈÁ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ò Ø Ë Ò ¹¼ ¼ Ä ÔÞ Í ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ÈÖ Ø Å Ø Ñ Ø ¹¾ ¼ Ã Ð Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к ØÖ Øº Ì Ô Ô Ö ÓÒØÖ

More information

ÁËÁË Ø Ò Ð Ö ÔÓÖØ Ö ÎÓк ½¼ ¾¼¼¼ ÖÓÙÒ ÜØÖ Ø ÓÒ Ó ÓÐÓÙÖ ÁÑ Ë ÕÙ Ò Ù Ò Ù Ò Ñ ÜØÙÖ ÑÓ Ð ËØ ÒÑ Ò Ò Ê Ò Ú Ò Ò ÓÓÑ Ö ÁÒØ ÐÐ ÒØ Ë Ò ÓÖÝ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ø Ö Ñ Ì Æ Ø ÖÐ Ò

More information

ÝÓÒ ÀÝÔ ÖØÖ Ï Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Å Ø Ó Ï Ø ÓÙØ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÀÙ Ò Ò Î ØÓÖ ÐÑ Ù Ô ÖØ Ñ ÒØ Ì ÒÓÐÓ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÈÓÑÔ Ù Ö Ö ÐÓÒ ËÔ Ò Ù º Ò Ú ØÓÖº ÐÑ Ù ÙÔ º Ù ØÖ Øº Ì Ò

ÝÓÒ ÀÝÔ ÖØÖ Ï Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Å Ø Ó Ï Ø ÓÙØ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÀÙ Ò Ò Î ØÓÖ ÐÑ Ù Ô ÖØ Ñ ÒØ Ì ÒÓÐÓ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÈÓÑÔ Ù Ö Ö ÐÓÒ ËÔ Ò Ù º Ò Ú ØÓÖº ÐÑ Ù ÙÔ º Ù ØÖ Øº Ì Ò ÝÓÒ ÀÝÔ ÖØÖ Ï Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Å Ø Ó Ï Ø ÓÙØ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÀÙ Ò Ò Î ØÓÖ ÐÑ Ù Ô ÖØ Ñ ÒØ Ì ÒÓÐÓ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÈÓÑÔ Ù Ö Ö ÐÓÒ ËÔ Ò Ù º Ò Ú ØÓÖº ÐÑ Ù ÙÔ º Ù ØÖ Øº Ì Ò Ö Ð ÒØÖ Ø Ð ØÝ Ó Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Ø Ø ÓÒ ÔÖÓ ¹ Ð Ñ ÑÓØ Ú

More information

Ë Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ø ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÀÙÑ Ò Ä Ñ ÌÖ ØÓÖ Å Ö ÈÓÑÔÐÙÒ ½ Ò Å Âº Å Ø Ö ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼¼ à РËØÖ Ø ÌÓÖÓÒØÓ ÇÒØ Ö Ó

Ë Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ø ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÀÙÑ Ò Ä Ñ ÌÖ ØÓÖ Å Ö ÈÓÑÔÐÙÒ ½ Ò Å Âº Å Ø Ö ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼¼ à РËØÖ Ø ÌÓÖÓÒØÓ ÇÒØ Ö Ó Ì ØÐ Ë Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ø ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÀÙÑ Ò Ä Ñ ÌÖ ØÓÖ ÙØ ÓÖ Å Ö ÈÓÑÔÐÙÒ Ò Å Âº Å Ø Ö ÊÙÒÒ Ò Ë Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ÙØ ÓÖ Å Ö ÈÓÑÔÐÙÒ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼¼ à РËØÖ Ø ÌÓÖÓÒØÓ

More information

½º¾ Ò Ø ÓÒ Ì Ò Ó Ø ÓÚ ÕÙ Ø ÓÒ Ò ÓÖÑ Ð Þ Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò Ø ÓÒº Ò Ø ÓÒ ½ È Ù Ó Ê Ò ÓÑ ÙÒØ ÓÒ Ñ Ðݵ Ñ ÐÝ ¾ ¼ ½ ¾Æ ÐÐ Ñ ÐÝ Ó Ð µ Ä µµ È Ù Ó Ê Ò ÓÑ ÙÒØ ÓÒ ¾

½º¾ Ò Ø ÓÒ Ì Ò Ó Ø ÓÚ ÕÙ Ø ÓÒ Ò ÓÖÑ Ð Þ Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò Ø ÓÒº Ò Ø ÓÒ ½ È Ù Ó Ê Ò ÓÑ ÙÒØ ÓÒ Ñ Ðݵ Ñ ÐÝ ¾ ¼ ½ ¾Æ ÐÐ Ñ ÐÝ Ó Ð µ Ä µµ È Ù Ó Ê Ò ÓÑ ÙÒØ ÓÒ ¾ ¾¾º ¼ ¹¼¼ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ ÖÝÔØÓ Ö Ô Ý ÆÓÚ Ñ Ö Ø ¾¼¼½ Ä ØÙÖ Ä ØÙÖ Ö Ú Ò Ý Ó ËÖ ÒØÓÒ Ó Æ ÓÐÓ Ä Ø Ø Ñ Û Ò Û Ø Û Ñ Ò Ý Ë Ö Ø Ã Ý ÒÖÝÔØ ÓÒ Ñ Ëà µ Ò Û ÒØÖÓ Ù ØÛÓ Ö Ð Ø ÒÓØ ÓÒ Ó ÙÖ Øݺ Ì Ò Û ÓÛ ÓÛ ÈÊ Ñ Ý Ù ØÓ

More information

ÖÖ Ý ÒÑ ÒØ Ø Ø Ñ ÒØ Ö Ö ÓÖ ÒÝ Ð Ø¹ Ò Ð Ñ ÒØ Ö ØÓÖ º ÖÖ Ý ÓÖ Ù Ø ÓÒ Ó ÖÖ Ý Ò Ô Ý Ù Ò ØÖ ÔÐ Ø Ù Ö ÔØ º ØÖ ÔÐ Ø Ô Ö Ò Ò Ø ÓÖÑ ÐÓÛ Ö ÓÙÒ ÙÔÔ Ö ÓÙÒ ØÖ º Á

ÖÖ Ý ÒÑ ÒØ Ø Ø Ñ ÒØ Ö Ö ÓÖ ÒÝ Ð Ø¹ Ò Ð Ñ ÒØ Ö ØÓÖ º ÖÖ Ý ÓÖ Ù Ø ÓÒ Ó ÖÖ Ý Ò Ô Ý Ù Ò ØÖ ÔÐ Ø Ù Ö ÔØ º ØÖ ÔÐ Ø Ô Ö Ò Ò Ø ÓÖÑ ÐÓÛ Ö ÓÙÒ ÙÔÔ Ö ÓÙÒ ØÖ º Á ÖÓÑ Ø ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ È Ö ÐÐ Ð Ò ØÖ ÙØ ÈÖÓ Ò Ì Ò ÕÙ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ È ÈÌ ³ µ ËÙÒÒÝÚ Ð Ù Ù Ø ½ Ô Ò Ò Ò ÐÝ Ó ÓÖØÖ Ò ¼ ÖÖ Ý ËÝÒØ Ü Ö Ð ÊÓØ Ã Ò Ã ÒÒ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ê ÍÒ Ú Ö ØÝ ÀÓÙ ØÓÒ

More information

LCNS, Vol 1767, pp , Springer 2003

LCNS, Vol 1767, pp , Springer 2003 Ø Ö Ü Ø ËÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ Å Ü¾Ë Ø Â Ò Ö ÑÑ ÊÓÐ Æ ÖÑ Ö Ï Ð ÐÑ¹Ë Ö ¹ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÌĐÙ Ò Ò Ë Ò ½ ¹ ¾¼ ÌĐÙ Ò Ò º Ê Ôº Ó ÖÑ ÒÝ Ö ÑÑ Ò ÖÑÖ Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ØÙ Ò Òº ØÖ Øº Ú Ò ÓÓÐ Ò ¾ Æ ÓÖÑÙÐ Ø Å Ü¾Ë

More information

½µ ÓÖ È µ Ô ÛÒ Ò Ò Ø Ò Ó ÔÖÓ È ÓÖ ÓÙÖÖ Ò Ó ÙÖÖ ÒØÐÝ Ò Ø Ø Ô ¾µ ÒÓØ Ý È µ ÔÖÓ Ù Ð Ø Ò Ö Ø Ø Û ÒÓØ Û Ø ÓÒ È µ Û Û ÐÐ Ô ÛÒ Ò Ò Ø Ò Ó È Ø Ñ Ò Û ÔÖÓ Ù µ ÑÓ

½µ ÓÖ È µ Ô ÛÒ Ò Ò Ø Ò Ó ÔÖÓ È ÓÖ ÓÙÖÖ Ò Ó ÙÖÖ ÒØÐÝ Ò Ø Ø Ô ¾µ ÒÓØ Ý È µ ÔÖÓ Ù Ð Ø Ò Ö Ø Ø Û ÒÓØ Û Ø ÓÒ È µ Û Û ÐÐ Ô ÛÒ Ò Ò Ø Ò Ó È Ø Ñ Ò Û ÔÖÓ Ù µ ÑÓ ËØ Ø ¹ Ò Ú Òع Ê Ø Ú ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ò Ë Ö Ø Ô Æ Ù ½ ÒØÓÒÝ ÊÓÛ ØÖÓÒ ¾ Ò ÒÐÙ Ú ØØ ÖÓ ½ ½ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë ÒÞ ÐгÁÒ ÓÖÑ Þ ÓÒ ÍÒ Ú Ö Ø ÓÐÓ Ò È ÞÞ ÈÓÖØ Ëº ÓÒ ØÓ Á¹ ¼½¾ ÓÐÓ Ò ÁØ Ðݺ ¹Ñ Ð Ù Þ Ú ØØ Ö ºÙÒ Óº Ø ¾ Å ÖÓ Ó

More information

3D Interaction in Virtual Environment

3D Interaction in Virtual Environment 3D Interaction in Virtual Environment Â Ò Ð Ö Ö ºÑÙÒ ºÞ ÙÐØÝ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø Å ÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÖÒÓ» Þ Ê ÔÙ Ð ØÖ Ø ÀÙÑ Ò¹ ÓÑÔÙØ Ö ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ò Ô ÓÙÐ Ò Ð Ù Ö ØÓ ÒØ Ö Ø Ö ÐÝ Û Ø Ú ÖØÙ Ð Ó Ø º ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ò Ò Ö Ø Ñ

More information

Sensor0 Motor0. Sensor2. Motor2

Sensor0 Motor0. Sensor2. Motor2 ÅÓ ÐÐ Ò Ö Ð¹Ø Ñ Ð Ò Ù Ì ÓÑ ÀÙÒ ÊÁ Ë Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ù ÒÑ Ö Ñ Ð Ö Ö ØÖ Ø Ï ÔÖ ÒØ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ð Ñ Ø Ó ÓÖ ØÖ Ò Ð Ø Ò Ö Ð¹Ø Ñ ÔÖÓ¹ Ö Ñ ÒØÓ Ò ØÛÓÖ Ó Ø Ñ ÙØÓÑ Ø ÈÖÓ Ö Ñ Ö ÛÖ ØØ Ò Ò Ò Ñ ÐÝ

More information

Ë ÓÑ Ò Ò ÝÒ Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Û Ø Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ò Ð Ö ËÝ Ø Ñ È ÖÖ Ö Ö ½ ¾ Ò ÇÐ Ú Ö Ë Ù ½ ½ ÙÐØ Ú Ø ÓÒ Ì» ÈÊ» Ë ÉÙ Å Ö Ð ÙÐØ ¾ ¾ Ëع ÐÓÙ Ü ¾ Ò Ñ ØÄ ÄÁÈ µ ÖÙ

Ë ÓÑ Ò Ò ÝÒ Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Û Ø Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ò Ð Ö ËÝ Ø Ñ È ÖÖ Ö Ö ½ ¾ Ò ÇÐ Ú Ö Ë Ù ½ ½ ÙÐØ Ú Ø ÓÒ Ì» ÈÊ» Ë ÉÙ Å Ö Ð ÙÐØ ¾ ¾ Ëع ÐÓÙ Ü ¾ Ò Ñ ØÄ ÄÁÈ µ ÖÙ Ë ÓÑ Ò Ò ÝÒ Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Û Ø Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ò Ð Ö ËÝ Ø Ñ È ÖÖ Ö Ö ½ ¾ Ò ÇÐ Ú Ö Ë Ù ½ ½ ÙÐØ Ú Ø ÓÒ Ì» ÈÊ» Ë ÉÙ Å Ö Ð ÙÐØ ¾ ¾ Ëع ÐÓÙ Ü ¾ Ò Ñ ØÄ ÄÁÈ µ ÖÙ Ù Ô Ø Ò ËÓØØ ¼½ È ÊÁË Ô ÖÖ º Ö Ö Ð Ô º Ö ÓÐ Ú Öº Ù

More information

ÅÓÖ Ö ÒØÐÝ ÓÑ ÔØ Ú Ð Ò Ô ÓÛÒ Ò Ò ÙØÖ Ð ØÝ Ð Ú Ð Ú Ò ÝÒØ Þ Ò Ø Ð Ó ÐÐÙÐ Ö ÙØÓÑ Ø µ ÕÙ ÒØ Ð ÝÒ Ñ Ý Ø Ñ ¾ µ Ò Ò Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ½ µº Å ÒÝ ØÒ Ð Ò Ô ÖÓÑ Ò Ø Ð Ó

ÅÓÖ Ö ÒØÐÝ ÓÑ ÔØ Ú Ð Ò Ô ÓÛÒ Ò Ò ÙØÖ Ð ØÝ Ð Ú Ð Ú Ò ÝÒØ Þ Ò Ø Ð Ó ÐÐÙÐ Ö ÙØÓÑ Ø µ ÕÙ ÒØ Ð ÝÒ Ñ Ý Ø Ñ ¾ µ Ò Ò Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ½ µº Å ÒÝ ØÒ Ð Ò Ô ÖÓÑ Ò Ø Ð Ó ËÝÒØ Ø Æ ÙØÖ Ð ØÝ ÓÖ ÖØ Ð ÚÓÐÙØ ÓÒ È Ð ÔÔ ÓÐÐ Ö Å ÒÙ Ð Ð Ö Ù Ò Å Ð Ó Ò¹ÈÐ Ø Ð Ä ÓÖ ØÓ Ö Á Ë ÆÊË ¹ ÍÆË ¾¼¼¼ ÖÓÙØ ÐÙ ÓÐ ¼ ½¼ ÓØ Ê Æ ¹Ñ Ð Ô Ð Ö Ù Ñ Ó Ò ºÙÒ º Ö ØÖ Øº Ê ÒØ ÛÓÖ Ò ÓØ ÚÓÐÙØ ÓÒ Ø ÓÖÝ Ò ÑÓÐ ÙÐ

More information

Ê Ö Ò Ù Ä ÒÙÜ ÓÖ ØÖÓÒÓÑ Ö º º º ½º¾º Ï Ø Ä ÒÙÜ Ä ÒÙÜ ÍÆÁ ¹Ð ÖÒ Ð Ö Ø Ý Ä ÒÙ ÌÓÖÚ Ð º Ä ÒÙÜ ÖÒ Ð Ó Ø Ò ÓÒ Ù Û Ø Ø ÆÍ»Ä ÒÙÜ ÓÔ Ö Ø Ò Ý Ø Ñº Ä ÒÙÜ Ø ÖÒ Ð

Ê Ö Ò Ù Ä ÒÙÜ ÓÖ ØÖÓÒÓÑ Ö º º º ½º¾º Ï Ø Ä ÒÙÜ Ä ÒÙÜ ÍÆÁ ¹Ð ÖÒ Ð Ö Ø Ý Ä ÒÙ ÌÓÖÚ Ð º Ä ÒÙÜ ÖÒ Ð Ó Ø Ò ÓÒ Ù Û Ø Ø ÆÍ»Ä ÒÙÜ ÓÔ Ö Ø Ò Ý Ø Ñº Ä ÒÙÜ Ø ÖÒ Ð Ä ÒÙÜ ÓÖ ØÖÓÒÓÑ Ö Ô Ý Ø Ò Ò Ò Ö Ê Ö Ò Ù ÓÖ È ØÖÓÚ ÅÓÑ Ð Ú ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ Ò Æ Ç ÙÐ Ö Ò ÑÝ Ó Ë Ò ¹½ ËÓ Ô ØÖÓÚ ØÖÓº º Ñ Ú ØÖÓº º ËÙ Ñ ØØ ½ º½¼º¾¼½ ÔØ ¼¾º½¾º¾¼½ µ ØÖ Øº Ì ÓÒ Ö Ò Ø Ð ½ ÙÑÑ ÖÝ Ó Ö Ö Ò Ù

More information

Ô ØÙ Ø Ò Ø ÔÐ Ò º Ì ÑÓ Ø ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ô Ò Ø ÔÖÓ ÙÖ Ø Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÙÒ ÒÓÛÒ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ø ÐÓÛÒ Ú ØÓÖ ØÓ Ø ÒÓÖÑ Ð Ò ØÓ Ø ÔÐ Ò º Ì ÔÖÓ Ð Ñ ÔÐ Ý Ò ÑÔÓÖØ ÒØ

Ô ØÙ Ø Ò Ø ÔÐ Ò º Ì ÑÓ Ø ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ô Ò Ø ÔÖÓ ÙÖ Ø Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÙÒ ÒÓÛÒ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ø ÐÓÛÒ Ú ØÓÖ ØÓ Ø ÒÓÖÑ Ð Ò ØÓ Ø ÔÐ Ò º Ì ÔÖÓ Ð Ñ ÔÐ Ý Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ð Ô Ø ÓÒ Ó ÔÐ Ò Û Ú Ò ÓØÖÓÔ Ò Ò ÓØÖÓÔ Ú Ó Ð Ø Ñ ÎÐ Ø Ð Ú ÖÚ Ò Ý ½ Ò ÁÚ Ò È Ò ¾ ½ ÖÐ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø Ò È Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÔ Ý Ã Ã ÖÐÓÚÙ ½¾½ ½ ÈÖ ¾ Þ Ê ÔÙ Ð º ¹Ñ Ð Ú ÖÚ ÒÝ º ÖÐÓںѫºÙÒ ºÞ

More information

In Proceedings of 10th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2000), Greenwich, UK, September 4-8, 2000.

In Proceedings of 10th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2000), Greenwich, UK, September 4-8, 2000. In Proceedings of 10th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2000), Greenwich, UK, September 4-8, 2000. LNCS Vol.????. pp.???-???. ÜØ Ò Ò Ø ÐÓ Û Ø Ð Ö Ø Ú ÍÔ Ø Å Ò

More information

R E S E A R C H R E P O R T I D I A P

R E S E A R C H R E P O R T I D I A P R E S E A R C H R E P O R T I D I A P ËÇŹ ÐÙ Ø Ö Ò ÓÖ ÇÒ¹Ð Ò Ö Ù Ú ÓÖ Ð Ø ÓÒ ËØÙ Ý Î Ò ÒØ Ä Ñ Ö Á Á ÈßÊÊ ¼¾¹ ¼ ÂÙÐÝ ¾¼¼¾ Ö Ð ÖÓØ ØÓ ÔÔ Ö Ò ÙÞÞÝ ËÝ Ø Ñ Ò ÃÒÓÛÐ ÓÚ ÖÝ Ëà µ ¾¼¼¾ Ð Ð Å Ó Ð Ð Á Ò Ø Ø Ù Ø Ó

More information

Ú Ð Ð ÓÒÐ Ò Ø ØØÔ»» Ѻ Ö Ùº º Ö ÁÒغ º ÁÒ Ù ØÖ Ð Å Ø Ñ Ø ÎÓк ÆÓº ¾¼½½µ ½ ½¹½ ½ Ê Ò Ò ÍÒ Ø Ò Ý Í Ò Ø ÎÓØ Ò ËÝ Ø Ñ Åº à ÒÑÓ ÑÑ Êº ÐÐ Ò µ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å

Ú Ð Ð ÓÒÐ Ò Ø ØØÔ»» Ѻ Ö Ùº º Ö ÁÒغ º ÁÒ Ù ØÖ Ð Å Ø Ñ Ø ÎÓк ÆÓº ¾¼½½µ ½ ½¹½ ½ Ê Ò Ò ÍÒ Ø Ò Ý Í Ò Ø ÎÓØ Ò ËÝ Ø Ñ Åº à ÒÑÓ ÑÑ Êº ÐÐ Ò µ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ú Ð Ð ÓÒÐ Ò Ø ØØÔ»» Ѻ Ö Ùº º Ö ÁÒغ º ÁÒ Ù ØÖ Ð Å Ø Ñ Ø ÎÓк ÆÓº ¾¼½½µ ½ ½¹½ ½ Ê Ò Ò ÍÒ Ø Ò Ý Í Ò Ø ÎÓØ Ò ËÝ Ø Ñ Åº à ÒÑÓ ÑÑ Êº ÐÐ Ò µ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ë Ò Ò Ê Ö Ö Ò Á Ð Ñ Þ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ð Ñ Ö ÁÖ Òº µ

More information

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÒÓÑ ÈÓÖØ Ð Û ¹ ÒØ Ö Ø Ú ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÔÐ Ø ÓÖÑ ÓÖ Ø Ò Ð¹ Ý Ò Ñ Ò Ò Ó ÒÓÑ Ø º Ï Ñ ØÓ ÒØ Ö Ø Ø ÔÖ Ñ ÖÝ ÒÓÑ Ø ÙÒØ ÓÒ Ð ÒÓÛÐ Ò Ò ÐÝØ Ð ØÓÓÐ Û

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÒÓÑ ÈÓÖØ Ð Û ¹ ÒØ Ö Ø Ú ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÔÐ Ø ÓÖÑ ÓÖ Ø Ò Ð¹ Ý Ò Ñ Ò Ò Ó ÒÓÑ Ø º Ï Ñ ØÓ ÒØ Ö Ø Ø ÔÖ Ñ ÖÝ ÒÓÑ Ø ÙÒØ ÓÒ Ð ÒÓÛÐ Ò Ò ÐÝØ Ð ØÓÓÐ Û ÓÒØ ÒØ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ¾ ¾ ËØ ÖØ Ý ÓÒ ØÖÙØ Ò Ò Ð Ø ¾ ¾º½ Í Ò ÔÖ Ò Ò Ð Ø µ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ Ë Ö ÓÖ Ò Ó ÒØ Ö Ø Ù Ò ÒØÖ Þ ÝÑ ÓÐ ÓÖ Ö ÔØ ÓÒº ¾º È Ø Ð Ø Ó Ò Ò Ø ÓÜ ÔÖÓÚ º º º º

More information

Ê ÓÚ Ö Ò ÅÓ Ð ÖÓÑ Ë ÒÒ Ø ÌÓÑ È Ð Î Ð Ú ÀÐ Ú Ò Ð Î Ö Ô Ð ÑÔº Ð ºÚÙØºÞ ÌÓÑ È Ð Ò Î Ð Ú ÀÐ Ú Ò Ò Ð Î Ö º Ê ÓÚ Ö Ò ÅÓ Ð ÖÓÑ Ë ÒÒ Ø º ÁÒ ÈÖÓº Î Ð ØÖÓÒ ÁÑ Ò Ò Ø Î Ù Ð ÖØ º Ð Ø ÞÙÖ ĐÓÖ ÖÙÒ Ò ¹ Û Ò Ø Ö ÁÒ ÓÖÑ

More information

¾ º Ï Åº È ÞÞ Ò Ò º ÐÐ Ù ½ µ Ä Ò Ð Ý Ò Ç Ð ÓÒ ½ µ Å ÞÓ Ù Ø Ðº ½ µ Ê ¹ Ö Ø Ðº ½ µ ËÐ Ñ Ò ½ µ Î ÒÄ Ò ½ ¾µ Ò ÓÙÒ Ò Ç³Ë ½ ½µ ÑÙ Ó Ø Ò Ø Ö Ó ØÙ ÒØ ÑÓ Ð Ò ½

¾ º Ï Åº È ÞÞ Ò Ò º ÐÐ Ù ½ µ Ä Ò Ð Ý Ò Ç Ð ÓÒ ½ µ Å ÞÓ Ù Ø Ðº ½ µ Ê ¹ Ö Ø Ðº ½ µ ËÐ Ñ Ò ½ µ Î ÒÄ Ò ½ ¾µ Ò ÓÙÒ Ò Ç³Ë ½ ½µ ÑÙ Ó Ø Ò Ø Ö Ó ØÙ ÒØ ÑÓ Ð Ò ½ Å Ò Ð ÖÒ Ò ÓÖ Ù Ö ÑÓ Ð Ò Ó«Ö Ý Áº Ï Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò Ò Å Ø Ñ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ÐÓÒ Î ØÓÖ ¾½ Ù ØÖ Ð Å Ð Âº È ÞÞ Ò Ò Ò Ð ÐÐ Ù Ôغ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ ÁÖÚ Ò ÁÖÚ Ò Ð ÓÖÒ ¾ ÍË ÈÖ ÔÙ Ð Ø

More information

ÄÈ ÈÖÓ Ò ÓÖ È Û Ä Ò Ö ÇÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ò Ë ÙÐ Ò Ö Ð Ò À Ò Ð Ë ÓÙØ Á ¹È Ö ÁÑÔ Ö Ð ÓÐÐ º ÄÓÒ ÓÒ ËÏ ¾ ÍÒ Ø Ã Ò ÓѺ ¹Ñ Ð ½½ Ô Öº º ºÙ ØÖ Øº ÙÐ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Û Ø Ô

ÄÈ ÈÖÓ Ò ÓÖ È Û Ä Ò Ö ÇÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ò Ë ÙÐ Ò Ö Ð Ò À Ò Ð Ë ÓÙØ Á ¹È Ö ÁÑÔ Ö Ð ÓÐÐ º ÄÓÒ ÓÒ ËÏ ¾ ÍÒ Ø Ã Ò ÓѺ ¹Ñ Ð ½½ Ô Öº º ºÙ ØÖ Øº ÙÐ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Û Ø Ô ÄÈ ÈÖÓ Ò ÓÖ È Û Ä Ò Ö ÇÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ò Ë ÙÐ Ò Ö Ð Ò À Ò Ð Ë ÓÙØ Á ¹È Ö ÁÑÔ Ö Ð ÓÐÐ º ÄÓÒ ÓÒ ËÏ ¾ ÍÒ Ø Ã Ò ÓѺ ¹Ñ Ð ½½ Ô Öº º ºÙ ØÖ Øº ÙÐ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Û Ø Ô Û Ð Ò Ö Èĵ ÓÔØ Ñ Þ ¹ Ø ÓÒ ÜØ Ò ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ð ÙÐ Ò Ý

More information

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ê ÒØ Ö ÙÐØ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÐ ÒÒ Ö ½ Ú Ö Ø Ò¹ Ø Ö Ø ÓÖ Ù Ø Ð ÔÔÐ Ð ØÝ Ó Ø ÔÐ ÒÒ Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ñ ÒÝ Ö Ð ÛÓÖÐ ÔÖÓ Ð Ñ º ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Ø ÔÖ

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ê ÒØ Ö ÙÐØ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÐ ÒÒ Ö ½ Ú Ö Ø Ò¹ Ø Ö Ø ÓÖ Ù Ø Ð ÔÔÐ Ð ØÝ Ó Ø ÔÐ ÒÒ Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ñ ÒÝ Ö Ð ÛÓÖÐ ÔÖÓ Ð Ñ º ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Ø ÔÖ Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó Ë ÌÈÄ Æ ÓÖ ÔÐ ÒÒ Ò Û Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Å ÖÓ ÓÐ ØØ ËØ ÒÓ Å ÖÙ Ò Ð Ö Ó Å Ð Ò Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Å Ø Ñ Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö Ø Ð ËØÙ È ÖÙ Î Î ÒÚ Ø ÐÐ ¼ ½¼¼ È ÖÙ ÁØ ÐÝ ¹Ñ Ð Ñ ÖÓ ÒÓ Ñ Ð Ò ÔÑ ØºÙÒ Ô º Ø Ì Ðº ¹¼ ¹ º

More information

½½ º º À Æ Æ º º Í Æ ÒÓØ ÔÓ Ø Ú Ñ ¹ Ò Ø ÙÒÐ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÖÙ Ø Ö ÓÒ Ù ÔÖÓ Ð Ñ È ½ Û Ø Ò Ð ÐÐ ÓÒ ØÖ ÒØ Û Ó ÓÖÑ Ù Ø ØÓ Ñ Ò ¾Ê Ò µ ½ ¾ Ì Ì Ø Ì Ù ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ð

½½ º º À Æ Æ º º Í Æ ÒÓØ ÔÓ Ø Ú Ñ ¹ Ò Ø ÙÒÐ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÖÙ Ø Ö ÓÒ Ù ÔÖÓ Ð Ñ È ½ Û Ø Ò Ð ÐÐ ÓÒ ØÖ ÒØ Û Ó ÓÖÑ Ù Ø ØÓ Ñ Ò ¾Ê Ò µ ½ ¾ Ì Ì Ø Ì Ù ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ð ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Å Ø Ñ Ø ÎÓк½ ÆÓº¾ ¾¼¼½ ½½ ß½¾ º ÇÆ Å ÁÅ Ç Í Ä ÍÆ ÌÁÇÆ Ç ÌÀ Ì ËÍ ÈÊÇ Ä Å ½µ ÓÒ ¹ Ò Ê Ö Ú ÐÓÔÑ ÒØ ÒØ Ö Ó È Ö ÐÐ Ð ËÓ ØÛ Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ó ËÓ ØÛ Ö Ò ½¼¼¼ ¼ Ò µ ¹Ü Ò Ù Ò ËØ Ø Ã Ý Ä ÓÖ ØÓÖÝ

More information

spike splinter spire spindle spear

spike splinter spire spindle spear Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ËØÙ Ý Ó ËÐ Ú Ö ÜÙ Ø ÓÒ À Ö ÖØ Ð ÖÙÒÒ Ö Ý Ò ÑÖÓÒ ÙÓÝ Þ ØÖ Ø Ï ÔÖ ÒØ Ö ÙÐØ ÓÒ ØÛÓ¹ Ø Ô ÑÔÖÓÚ Ñ ÒØ Ó Ñ ÕÙ Ð ØÝ Ò Ø Ö ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ð ÙÒ Ý ØÖ Ò ÙÐ Ø ÓÒ º Ì Ö Ø Ø Ô Ö Ò Ø ØÖ Ò ÙÐ Ø ÓÒ Ý Ò ÖØ Ò Ò

More information

TCP SOURCE TCP DESTINATION

TCP SOURCE TCP DESTINATION ÆÓÚ Ð Ð Ý Ã Ø Ò ÕÙ ÓÖ ÑÔÖÓÚ Ò Ì È Ô Ö ÓÖÑ Ò Ò ÑÙÐØ ÓÔ Û Ö Ð Ò ØÛÓÖ Ø Ò ÐØÑ Ò ÁÆÊÁ È ¾¼¼ ÊÓÙØ ÄÙ ÓÐ ¼ ¼¾ ËÓÔ ÒØ ÔÓÐ Ü Ö Ò Ñ Ð ÐØÑ Ò ÓÔ º ÒÖ º Ö Ì Ð µ ¾ Ü µ ¾ º Ì Ò Â Ñ Ò Þ º ºËºÁºÅºÇº ÙÐØ ÁÒ Ò Ö ÍÒ Ú Ö

More information

Ì ÓÑÔÙØ Ð Ñ Ò ÓÒ Ó ÌÖ Ó ÁÒ Ò Ø À Ø ÊÙ ÐÐ Å ÐÐ Ö ÂÙÐÝ ¾ ¾¼¼ Ì Ö Ø ÓÙÖ Ø ÓÒ Ó Ø ÖØ Ð ÔÔ Ö ÔØ Ö Ó È º º Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ó ÙÒ Ö Ø ÙÔ ÖÚ ÓÒ Ó ÊÓ ÖØ Áº ËÓ

Ì ÓÑÔÙØ Ð Ñ Ò ÓÒ Ó ÌÖ Ó ÁÒ Ò Ø À Ø ÊÙ ÐÐ Å ÐÐ Ö ÂÙÐÝ ¾ ¾¼¼ Ì Ö Ø ÓÙÖ Ø ÓÒ Ó Ø ÖØ Ð ÔÔ Ö ÔØ Ö Ó È º º Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ó ÙÒ Ö Ø ÙÔ ÖÚ ÓÒ Ó ÊÓ ÖØ Áº ËÓ Ì ÓÑÔÙØ Ð Ñ Ò ÓÒ Ó ÌÖ Ó ÁÒ Ò Ø À Ø ÊÙ ÐÐ Å ÐÐ Ö ÂÙÐÝ ¾ ¾¼¼ Ì Ö Ø ÓÙÖ Ø ÓÒ Ó Ø ÖØ Ð ÔÔ Ö ÔØ Ö Ó È º º Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ó ÙÒ Ö Ø ÙÔ ÖÚ ÓÒ Ó ÊÓ ÖØ Áº ËÓ Ö º Ì Ò Ö Ð Ó Ù ØÓ ÝÖ Ã ÓÙ ÒÓÚ Û Ó ÓÖ Ò ÐÐÝ ÔÓ Ø ÕÙ

More information

Scenarios. Individual Strategy Skill

Scenarios. Individual Strategy Skill Ä Ý Ö ËÔ Ø ÓÒ Ó ÁÒØ ÐÐ ÒØ ÒØ È ÙÐ Ë ÖÖ ÂÓ Ò Ö Ò Ò Æ ÒÝ Ê Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ë Ò Ä Ò ĐÓÔ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ë ¹ ½ Ä Ò ĐÓÔ Ò ËÛ Ò Ô Ù ºÐ Ùº Ó ÒºÝ Ö ÒÑ Ö ÙѺ Ò ÒÖ ºÐ Ùº ØÖ Øº ÁÒØ Ö Ø Ú ÑÙÐ Ø ÓÒ ÒÚ

More information

deactivate keys for withdrawal

deactivate keys for withdrawal Ù Ø Ð ÌÖ Ò Û Ø ÍÒÓÒ Ø ÓÒ Ð ÒÓÒÝÑ ØÝ ÒÒ Ã Ð Ö Ò ÀÓÐ Ö ÎÓ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÖÑ Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ¹ ¾ ÖÑ Ø Ø ÖÑ ÒÝ ß Ù Ð Ö ÚÓ ØÐ º Ò ÓÖÑ Ø ºØÙ¹ ÖÑ Ø Øº ØÖ Ø Ï ÔÖ ÒØ Ò Û ÒÓÒÝÑÓÙ ÓÒ¹Ð Ò Ô ÝÑ ÒØ

More information

Tv Tr Td. signature signature certificate dispute

Tv Tr Td. signature signature certificate dispute Î Ð Ø Ò Ø Ð Ë Ò ØÙÖ Û Ø ÓÙØ Ì Ñ ¹ËØ ÑÔ Ò Ò ÖØ Ø Ê ÚÓ Ø ÓÒ Â ÒÝ Ò ÓÙ Ò Ó Ò ÊÓ ÖØ Ò Ä ÓÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ¾½ À Ò ÅÙ Ã Ò Ì ÖÖ Ë Ò ÔÓÖ ½½ ½ ÝÞ ÓÙ Ó Ò Ò Ð ØºÓÖ º ÇØÓ Ö ½ ¾¼¼¾ ØÖ Ø ÁÒ ÒÓÒ¹Ö ÔÙ Ø ÓÒ ÖÚ Û

More information

ÓÖÑ Ð ÓÒ ÔØ Ò ÐÝ Ò Ö Ö ÓØ ÖÛ ØÓ Ò ØÓ ÔÖÓ Ò Ó Ô Ø Á Ë ÓÒ Ö Ò º Ì Ö Ö Ö Ð Ø ÔÔÖÓ ØÓ Ø ÓÚ Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñº ÓÖ Ò Ø Ò Ø ÓÒ ÔØ Ó Ú ÖØÙ Ð ÓÐ Ö Û ÒØÖÓ Ù Ò ÔÖÓ Ö Ñ

ÓÖÑ Ð ÓÒ ÔØ Ò ÐÝ Ò Ö Ö ÓØ ÖÛ ØÓ Ò ØÓ ÔÖÓ Ò Ó Ô Ø Á Ë ÓÒ Ö Ò º Ì Ö Ö Ö Ð Ø ÔÔÖÓ ØÓ Ø ÓÚ Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñº ÓÖ Ò Ø Ò Ø ÓÒ ÔØ Ó Ú ÖØÙ Ð ÓÐ Ö Û ÒØÖÓ Ù Ò ÔÖÓ Ö Ñ Å ß ÓÒ ÔØÙ Ð Ñ Ð Å Ò Ö Ê Ö ÓÐ ½ Ö ËØÙÑÑ ¾ ½ Ë ÓÓÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý Ö ÆØ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÓÐ Ó Ø ÑÔÙ ÈÅ ¼ ÓÐ Ó Ø Å Ð ÒØÖ ÉÄ ¾ Ù ØÖ Ð ÖºÓÐ Ùº Ùº Ù ¾ Ì Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÖÑ Ø Ø Ö Å Ø Ñ Ø Ë ÐÓ ÖØ Ò ØÖº ß ¾ ÖÑ Ø

More information

ÜÔÓÒ ÒØ Ð Ò Ø ÔÖÓ Ð Ñ Þ Ø Ò ÐÓ Ò Ù Ø Ð Ò Ö ÓÖ Ò ØÓ ÃÓÖ º Ì ÒØ Ð Ö ÓÒ Û Ý ØÖ Ø ÓÒ Ö Ù ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ø Ø Ø ØÓØ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ø ÙÑ Ó Ø ÓÑÔÐ Ü Ø Ó Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ö Ò

ÜÔÓÒ ÒØ Ð Ò Ø ÔÖÓ Ð Ñ Þ Ø Ò ÐÓ Ò Ù Ø Ð Ò Ö ÓÖ Ò ØÓ ÃÓÖ º Ì ÒØ Ð Ö ÓÒ Û Ý ØÖ Ø ÓÒ Ö Ù ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ø Ø Ø ØÓØ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ø ÙÑ Ó Ø ÓÑÔÐ Ü Ø Ó Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ö Ò ØÖ Ø ÓÒ Û Ø Ò È ÖØ Ð ÙØ ÓÒ ÓÖ Ä Ò Ö ÄÓ È Ô ÃĐÙÒ ÆÓÖÛ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò Ò Ì ÒÓÐÓ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ë Ò Ô Ô ºÒØÒÙºÒÓ ØÖ Øº ØÖ Ø ÓÒ Ò Ù ÜØ Ò Ú ÐÝ Ò ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ ¹ Ò Áµ ÔÐ ÒÒ Ò ÙÑ Ò ÔÖÓ Ð Ñ

More information

ÅÓ Ø Ü Ø Ò ÖÓ ¹ÓÚ Ö Ö ÓÙÖ ÔÖÓÚ ÓÒÐÝ ÐÐÓÛ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ñ ÒØ ÇÚ ÖÚ Û ÛÓÖÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò Ö ÓÙÖ Û Ø Ö ÝÒØ Ø Ò ¹ Ê Ð Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ º Ñ ÒØ ÅÙ Ö Ö Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ö

ÅÓ Ø Ü Ø Ò ÖÓ ¹ÓÚ Ö Ö ÓÙÖ ÔÖÓÚ ÓÒÐÝ ÐÐÓÛ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ñ ÒØ ÇÚ ÖÚ Û ÛÓÖÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò Ö ÓÙÖ Û Ø Ö ÝÒØ Ø Ò ¹ Ê Ð Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ º Ñ ÒØ ÅÙ Ö Ö Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ö Ã ÔÔ Ö Ë ÙÐ Ö Ã Ö Ò ÔÔ ÖÐ Òº ºÙÔ ÒÒº Ù Î Ö Æ Ø ÜØ Ò ÓÒ Ò Ñ ÔÔ Ò ØÓ ÓØ Ö Ð Ü Ð Ö ÓÙÖ ÂÙÒ ¾ Ø ¾¼¼ ÅÓ Ø Ü Ø Ò ÖÓ ¹ÓÚ Ö Ö ÓÙÖ ÔÖÓÚ ÓÒÐÝ ÐÐÓÛ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ñ ÒØ ÇÚ ÖÚ Û ÛÓÖÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò Ö ÓÙÖ Û Ø Ö ÝÒØ Ø Ò ¹

More information

Ä ÓÖ ØÓ Ö ÓÖ Ð Ê Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ ÍÅÊ ¼¼ ¹ ÍÒ Ú Ö Ø ÓÖ ÙÜ Á ½ ÓÙÖ Ð Ä Ö Ø ÓÒ ¼ Ì Ð Ò Ü Ö Ò Ê Ö Ê ÔÓÖØ Êʹ½ ¼ ¹¼ Ò Æ ÒØ Ò ÙÖ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ò Ø Û Ò Ð Ó ÓÙÑ ÒØ Ñ Ý Ø ÔÖÓ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ó Ý Â ÕÙ ¹ÇÐ Ú

More information

edges added to S contracted edges

edges added to S contracted edges Ì Å Ü ÑÙÑ ÝÐ ËÙ Ö Ô ÈÖÓ Ð Ñ Ò Ö ¹ Ö Ô Ð ÒØ Æ ÛÑ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÅÁÌ Ñ Ö Å ¼¾½ ¹Ñ Ð Ð ÒØ Ø ÓÖݺРºÑ غ Ù Ï ØÙ Ý Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ò Ò Ñ Ü ÑÙÑ ÝÐ Ù Ö Ô Ó Ú Ò Ö Ø Ö Ô Ò Û Ø Ñ Ü ÑÙÑ ØÓØ Ð Ö Ò ÔÐÙ ÓÙص

More information

ÔÐÓÝ º ÇÙÖ Ø ÓÒ Ø Ó Ò ØÛÓÖ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ö ÓÖ ÔÖÓ ÖÓÑ Ö Û ØÔ ÙÑÔ Ð Ù Ò Å Å Á Ý Ø Ñ ÓÖ Å Ò Ò Ù Ø Ø ÓÖ ÙØÓÑ Ø ÅÓ Ð ÓÖ ÁÒØÖÙ ÓÒ Ø Ø ÓÒµ º Ì Ö Ø Ó Ø Ô Ô Ö ÓÖ Ò

ÔÐÓÝ º ÇÙÖ Ø ÓÒ Ø Ó Ò ØÛÓÖ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ö ÓÖ ÔÖÓ ÖÓÑ Ö Û ØÔ ÙÑÔ Ð Ù Ò Å Å Á Ý Ø Ñ ÓÖ Å Ò Ò Ù Ø Ø ÓÖ ÙØÓÑ Ø ÅÓ Ð ÓÖ ÁÒØÖÙ ÓÒ Ø Ø ÓÒµ º Ì Ö Ø Ó Ø Ô Ô Ö ÓÖ Ò ÅÙÐØ ÔÐ ÅÓ Ð Ó Ø¹Ë Ò Ø Ú ÔÔÖÓ ÓÖ ÁÒØÖÙ ÓÒ Ø Ø ÓÒ Ï Ò ½ Ï Ò Ä ¾ Ë ÐÚ ØÓÖ Âº ËØÓÐ Ó ½ Ò Å ØØ Û Å ÐÐ Ö ½ ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÐÙÑ ÍÒ Ú Ö ØÝ ½¾½ Ñ Ø Ö Ñ Ú ÒÙ ÊÓÓÑ ¼ Æ Û ÓÖ Æ ½¼¼¾ ¹ ¼¼ ÍË Û Ò Ð ÑÑ ÐÐ

More information

ÓÖ Ø ÁÒØ Ð ÔÖÓ ÓÖ Ñ Ðݺ Ê Ö Û ÒØ Ò Ò Ö Ð ÖÓÙÒ Ò Ñ Ð Ö ÔÖÓ Ö Ñ¹ Ñ Ò ÓÙÐ ÓÒ ÙÐØ ÔÔÖÓÔÖ Ø Ø ÜØ ÓÓ Ò ÓÒ ÙÒØ ÓÒ Û Ø Ø ÔÖÓ ÓÖ Ö Ö Ò Ñ Ò¹ Ù Ð ÔÙ Ð Ý ÁÒØ Ð Ò

ÓÖ Ø ÁÒØ Ð ÔÖÓ ÓÖ Ñ Ðݺ Ê Ö Û ÒØ Ò Ò Ö Ð ÖÓÙÒ Ò Ñ Ð Ö ÔÖÓ Ö Ñ¹ Ñ Ò ÓÙÐ ÓÒ ÙÐØ ÔÔÖÓÔÖ Ø Ø ÜØ ÓÓ Ò ÓÒ ÙÒØ ÓÒ Û Ø Ø ÔÖÓ ÓÖ Ö Ö Ò Ñ Ò¹ Ù Ð ÔÙ Ð Ý ÁÒØ Ð Ò ÒÙ Ñ Ð Ö Ì ÒÙ Ñ Ð Ö µ Ò ÓÔ Ò ÓÙÖ ¹ Ñ Ð Öº Ì Ñ Ð Ö ÒÐÙ Ø Ò¹ Ö Ò Ø ØÖ ÙØ ÓÒ Ò Ú Ð Ð ÓÖ ÓÛÒÐÓ ØÓ ÖÙÒ ÙÒ Ö Ï Ò ÓÛ º ÁØ ÔÖÓÚ ÙÔÔÓÖØ ÓÖ Ø Ò ØÖÙØ ÓÒ Ø Ó Ø Ó Ø Èͺ ÖÓ Ñ Ð Ö Ú Ö ÓÒ Ö Ð Ó Ú Ð Ð º Ì Ñ Ð Ö ÒÚÓ Ý Ø

More information

Ù Ò Û Ö Ö Ø Ö Þ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ØÓÓÐ Ð Ø Û ÐÐ ÓÑ ÑÓÖ Ò ÑÓÖ Ù ÙÐ Ò Ò ÐÝÞ Ò Ø ÙÔÔÐ Ñ ÒØ ØÓ ÛÓÖ Ò Ø Ð º ½º¾ ÇÚ ÖÚ Û ÑÔÐ Ò ÐÓ Ð Ö Ñ Ø Ó Ø Ø Ò Ù ØÓ Ò ÒÓÚ Ð ÑÓ

Ù Ò Û Ö Ö Ø Ö Þ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ØÓÓÐ Ð Ø Û ÐÐ ÓÑ ÑÓÖ Ò ÑÓÖ Ù ÙÐ Ò Ò ÐÝÞ Ò Ø ÙÔÔÐ Ñ ÒØ ØÓ ÛÓÖ Ò Ø Ð º ½º¾ ÇÚ ÖÚ Û ÑÔÐ Ò ÐÓ Ð Ö Ñ Ø Ó Ø Ø Ò Ù ØÓ Ò ÒÓÚ Ð ÑÓ Í Ò ËÙÆÜ ÌÖ ÓÖ ÔÔ ÅÓØ ÓÚ ÖÝ Ñ ÐÝ ÊÓ Ë Ô ÖØÑ ÒØ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï Ò ØÓÒ ÓÜ ¾ ¼ Ë ØØÐ Ï ½ ¹¾ ¼ ÖÓ ºÛ Ò ØÓÒº Ù ØÖ Øº ÑÔÐ Ò ÐÓ Ð Ö Ñ Ø Ó Ø Ø Ò Ù ØÓ Ò ÒÓÚ Ð ÑÓØ Ò Ø ÜØ ØÖ Ò º ÁÒ ÔÖ Ú ÓÙ ÛÓÖ Û Ú ÔÖÓÔÓ ÑÓ ÑÔÐ Ö Ø

More information

ÇÒ Ø ÈÓÛ Ö Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ë Ö Ø Ë Ö Ò Îº Î ÒÓ ½ ÖÚ Ò Æ Ö Ý Ò Ò ¾ ú ËÖ Ò Ø Ò ¾ Ò º È Ò Ù Ê Ò Ò ¾ ½ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Å Ù ØØ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý

ÇÒ Ø ÈÓÛ Ö Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ë Ö Ø Ë Ö Ò Îº Î ÒÓ ½ ÖÚ Ò Æ Ö Ý Ò Ò ¾ ú ËÖ Ò Ø Ò ¾ Ò º È Ò Ù Ê Ò Ò ¾ ½ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Å Ù ØØ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ÇÒ Ø ÈÓÛ Ö Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ë Ö Ø Ë Ö Ò Îº Î ÒÓ ½ ÖÚ Ò Æ Ö Ý Ò Ò ¾ ú ËÖ Ò Ø Ò ¾ Ò º È Ò Ù Ê Ò Ò ¾ ½ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Å Ù ØØ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ñ Ö Å ¼¾½ ÍË º ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò Ò Ò Ö Ò

More information

Ì Ó Ø Ú Ó ÓÙÖ ØÖ Ò Ð ÓÒØÖÓÐÐ Ö Ú ÙÐ Ö Ð Ý Ñ Ò Ñ Þ Ø ÓÒº Ì ÓÒÐÝ ÓÒ Ó Ú Ö Ð Ó Ø Ú Ó Ö Ð¹Ð ØÖ Ò Ð ÓÒØÖÓÐÐ Ö º ÇØ Ö ÒÐÙ º º ØÝ Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ð Ô Ø Ò ÓÔØ Ñ

Ì Ó Ø Ú Ó ÓÙÖ ØÖ Ò Ð ÓÒØÖÓÐÐ Ö Ú ÙÐ Ö Ð Ý Ñ Ò Ñ Þ Ø ÓÒº Ì ÓÒÐÝ ÓÒ Ó Ú Ö Ð Ó Ø Ú Ó Ö Ð¹Ð ØÖ Ò Ð ÓÒØÖÓÐÐ Ö º ÇØ Ö ÒÐÙ º º ØÝ Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ð Ô Ø Ò ÓÔØ Ñ Ê Ò ÓÖ Ñ ÒØ Ä ÖÒ Ò Ò Æ ÙÖÓ ÙÞÞÝ ÌÖ Ë Ò Ð ÓÒØÖÓÐ ÐÐ Ò Ñ ½ À Ð Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ó ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ø ÓÒ Ò Ò Ö Ò ÈºÇº ÓÜ ¾½¼¼ Áƹ¼¾¼½ ÀÍÌ ÒÐ Ò ÐÐ º Ò Ñ Ùغ ÙÖÓÔ Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÇÔ Ö Ø ÓÒ Ð Ê Ö ÎÓÐÙÑ

More information

Ø ÔÖ ÙÖ ØÝ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ó ÙØ ÒØ Ø Ý Ø Ð Ñ Òغ Ë Ú Ö Ð ÓÒÖ Ø ÙÖ ØÝ Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò ØØÖ ÙØ Ú Ò ÒØ Ö Ð º Ì ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÙÖ ØÝ Ó Ð Ó Ý Ø Ð Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ Ö ØÓ ÑÔÐ Ø

Ø ÔÖ ÙÖ ØÝ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ó ÙØ ÒØ Ø Ý Ø Ð Ñ Òغ Ë Ú Ö Ð ÓÒÖ Ø ÙÖ ØÝ Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò ØØÖ ÙØ Ú Ò ÒØ Ö Ð º Ì ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÙÖ ØÝ Ó Ð Ó Ý Ø Ð Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ Ö ØÓ ÑÔÐ Ø ÌÛÓ¹È ÙØ ÒØ Ø Ã Ý Ö Ñ ÒØ ÈÖÓØÓÓÐ Û Ø Ã Ý ÓÒ ÖÑ Ø ÓÒ ÓÝ ÓÒ ËÓÒ ÃÛ Ò Ó Ã Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Á ͵ ¹ ÀÛ Ñ¹ ÓÒ Ù ÓÒ ¹ Ù Ì ÓÒ ¼ ¹ ¾ ˺ ÃÓÖ Ý ÓÒ Ùº º Ö ØÖ Øº Ì Ô Ô Ö ÔÖÓÔÓ Ø Ö Ý Ö Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ

More information

Ó Ú ÐÙ Ö ÒÚÓÐÚ Ò ÖØ Ò Ô ÖØ Ó Ø ÔÖÓ Ö Ñµ Ò ØÓ ÐÔ Ø Ø ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö Ñ Ø º ÁÒ Ø Ø ÐÐÝ ØÝÔ Ð Ò Ù Ø ØÝÔ Ö ÒÓØ Ò ÓÑ Ø Ò Ø Ø Ø Ô ÖØ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÙØ Ö Ø Ö ÓÑ Ø Ò

Ó Ú ÐÙ Ö ÒÚÓÐÚ Ò ÖØ Ò Ô ÖØ Ó Ø ÔÖÓ Ö Ñµ Ò ØÓ ÐÔ Ø Ø ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö Ñ Ø º ÁÒ Ø Ø ÐÐÝ ØÝÔ Ð Ò Ù Ø ØÝÔ Ö ÒÓØ Ò ÓÑ Ø Ò Ø Ø Ø Ô ÖØ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÙØ Ö Ø Ö ÓÑ Ø Ò ÙÒ Û Ø ÙÒØ ÓÒ Ð Ô Ò Ò ÓÖ Ö Øµ ÌÝÔ Î ÐÙ Ò ËØ Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ò À ÐÐ Ì ÓÑ À ÐÐ Ö Ò Ñ Ö ¾ ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö ÐÐÙ ØÖ Ø ÓÛ À Ðг ØÝÔ Ð Ý Ø Ñ Ò Ù ØÓ ÜÔÖ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ º Ë Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÓÒ Ø ØÝÔ Ð Ú Ð Ö Ô Ö ÓÖÑ Ý Ø ØÝÔ

More information

Ò Û ÑÓÒ ØÖ Ø ÒÝ ÓØ Ö Ö Ð Ø ÓÒ Ô ÓÒ Ø ÒØ Û Ø Ø ÇÙÖ Ñ Ò Ö ÙÐØ Ø Ø Ø ÒÓÛÒ ÑÔÐ Ø ÓÒ Ö Ø ÓÒÐÝ ÓÒ ØÓ ÓÐ Ò Ú ÖÝ Ö Ð Ø Ú Þ ÛÓÖÐ º Ì Ø Û ÑÓÒ ØÖ Ø Ò ÓÖ Ð Ö Ð Þ

Ò Û ÑÓÒ ØÖ Ø ÒÝ ÓØ Ö Ö Ð Ø ÓÒ Ô ÓÒ Ø ÒØ Û Ø Ø ÇÙÖ Ñ Ò Ö ÙÐØ Ø Ø Ø ÒÓÛÒ ÑÔÐ Ø ÓÒ Ö Ø ÓÒÐÝ ÓÒ ØÓ ÓÐ Ò Ú ÖÝ Ö Ð Ø Ú Þ ÛÓÖÐ º Ì Ø Û ÑÓÒ ØÖ Ø Ò ÓÖ Ð Ö Ð Þ Ë Ô Ö Ð ØÝ Ò ÇÒ ¹Û Ý ÙÒØ ÓÒ Ä Ò ÓÖØÒÓÛ ÂÓ Ò ÊÓ Ö Ý ÂÙÐÝ ¾½ ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ï ØØÐ ÐÐ Ö Ð Ø Ú Þ ÕÙ Ø ÓÒ Ó Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ô ØÛ Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ú ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ È ÆÈ È ÍÈ È ÆÈ ÓÆÈ ÐÐ Ó ÒØ Ô Ö Ó ÆÈ Ø Ö È¹ Ô Ö Ð º ÐÐ Ó ÒØ Ô Ö

More information

1 http : //store.iteadstudio.com/images/produce/shield/shields/gpsshield/arduinogpsshield DS.pdf 2 http : //

1 http : //store.iteadstudio.com/images/produce/shield/shields/gpsshield/arduinogpsshield DS.pdf 2 http : // Ä Ú Ö Ò ÈË Ò ËÅ˹ Ù ÌÖ Ò Ö Ø ØÙÖ ÓÖ Ò ÒØ ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ø ÓÒ ÖÓÙ Ã ÅÓÙ ÐÐÓ Ò Ñ Ù Ý ÍÒ Ú Ö Ø ÒØ ÓÔ Ö Ö Ë Ò Ð ØÖ Øº ÆÓÛ Ý Û ÒÓØ Ù ÔÓÔÙÐ Ø ÓÒ ÖÓÛØ Ò Ö Ê ¹ ÓÒ Ù Ñ ÒÐÝ ØÓ Ø Ö Ø ÖÓÑ Ø Ð Ò º Ì Ö ÓÖ Ø Ù ÙÖ Ô ÖÓÛ Ò

More information

1 The Multinomial logit

1 The Multinomial logit Ë ÑÔÐ Ò Ó ÐØ ÖÒ Ø Ú Ù Ò ÑÙÐØ Ñ Ò ÓÒ Ð Ò ÐÝ Åº ÖÐ Ö º ÄÙ ÑÓ Å Ý ¾¾ ¾¼¼ Ê ÔÓÖØ ÌÊ ÆËȹÇÊ ¼ ¼ ¾¾ ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ò ÅÓ Ð ØÝ Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ë ÓÓÐ Ó Ö Ø ØÙÖ Ú Ð Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ð Ò Ò Ö Ò ÓÐ ÈÓÐÝØ Ò ÕÙ Ö Ð Ä Ù ÒÒ transp-or.epfl.ch

More information

ß ¾ ß ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÙÖ Ò ÔÖÓØÓ Ø ÐÐ Ö ÓÐÐ Ô Û ÐÝ ÔØ ØÓ Ø ÔÖ Ñ ÖÝ Ñ ¹ Ò Ñ ÓÖ Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ò ÖÝ Ò ÑÙÐØ ÔÐ Ø Ö Ý Ø Ñ º º Ä Ö Ò Ö Ø Ðº ¾¼¼ Ò

ß ¾ ß ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÙÖ Ò ÔÖÓØÓ Ø ÐÐ Ö ÓÐÐ Ô Û ÐÝ ÔØ ØÓ Ø ÔÖ Ñ ÖÝ Ñ ¹ Ò Ñ ÓÖ Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ò ÖÝ Ò ÑÙÐØ ÔÐ Ø Ö Ý Ø Ñ º º Ä Ö Ò Ö Ø Ðº ¾¼¼ Ò ÓÐÐ Ô Ò Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó ÅÓÐ ÙÐ Ö ÐÓÙ ÓÖ º º Å Ò Ø Ö Ò Ó ÈÖÓÐ Ø Ò Ç Ð Ø ÓÖ º Ð Ò Èº Ó Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÖÖ ØÖ Ð Å Ò Ø Ñ ÖÒ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ó Ï Ò ØÓÒ ¾ ½ ÖÓ Ö Ò ÊÓ ÆÏ Ï Ò ØÓÒ ¾¼¼½ ¹½ ¼ Ó ØѺ Ûº Ù ËÌÊ Ì Ì ÓÐÐ Ô Ò Ö

More information

¾ Ä Ð Ñ ÓÙ Ò Ë ÑÓÒ È Ö ÓÒ Ð Ñ Ø Ø ÓÒ Ø Ø Û Ð Ø Û Ý Ø Ø Ø Ö ÙÑ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ð ÓÒ Ö Ò Ö Ø Ø Ð ÑÙ Ð ØØ ÒØ ÓÒ Ó Ø Ò Ô ØÓ Ø Û Ý Ø Ø Ö ÙÑ ÒØ Ø ÒØÓ ÐÓ Ù Ø Û Ý Ø

¾ Ä Ð Ñ ÓÙ Ò Ë ÑÓÒ È Ö ÓÒ Ð Ñ Ø Ø ÓÒ Ø Ø Û Ð Ø Û Ý Ø Ø Ø Ö ÙÑ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ð ÓÒ Ö Ò Ö Ø Ø Ð ÑÙ Ð ØØ ÒØ ÓÒ Ó Ø Ò Ô ØÓ Ø Û Ý Ø Ø Ö ÙÑ ÒØ Ø ÒØÓ ÐÓ Ù Ø Û Ý Ø ÒØ ÐÓ Ù Û Ø ÓÒ Ø Ò ÔÖ Ö Ò Ä Ð Ñ ÓÙ ½ Ò Ë ÑÓÒ È Ö ÓÒ ¾ ¾ ½ ÁÊÁ̹ÍÈË ½½ ÖÓÙØ Æ Ö ÓÒÒ ½¼ ¾ ÌÓÙÐÓÙ Ü Ö Ò º Ñ ÓÙ Ö Øº Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ú ÖÔÓÓÐ Ä Ú ÖÔÓÓÐ Ä ÍÒ Ø Ã Ò ÓѺ º ºÔ Ö ÓÒ ºÐ Úº

More information

Ì ÐÑÓ Ø ÓÑÔÐ Ø ÙÔÛ Ö ÓÐÐ Ô Ó ÈÀ ÓÛÒ ØÓ È ÆÈ ½ Ü ÔØ ÓÖ Ø Ô ØÛ Ò È ÆÈ Ò ÈÈ ÆÈ º ÐÓ Ò Ø Ô Ñ Ø ÓÒ Û Ø ÔÖÓÓ Ø Ø È ÆÈ ½ È ÆÈ ¾ ØØ µ ÈÈ ÆÈ È ÆÈ º ÀÓÛ Ú Ö Ø Ô

Ì ÐÑÓ Ø ÓÑÔÐ Ø ÙÔÛ Ö ÓÐÐ Ô Ó ÈÀ ÓÛÒ ØÓ È ÆÈ ½ Ü ÔØ ÓÖ Ø Ô ØÛ Ò È ÆÈ Ò ÈÈ ÆÈ º ÐÓ Ò Ø Ô Ñ Ø ÓÒ Û Ø ÔÖÓÓ Ø Ø È ÆÈ ½ È ÆÈ ¾ ØØ µ ÈÈ ÆÈ È ÆÈ º ÀÓÛ Ú Ö Ø Ô ÇÒ Ø Ó Ú À ÖÖÝ Ù ÖÑ Ò ½ Ê Ö Ò ¾ Ò Ä Ò ÓÖØÒÓÛ ½ ÏÁ ² ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ø Ö Ñº Ö ÏÁ ÁÆË ÈºÇº ÓÜ ¼ Ñ Ø Ö Ñ Ì Æ Ø ÖÐ Ò º Ù ÖÑ ÒÛ ºÒк ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å ÖÝÐ Ò ÐØ ÑÓÖ ÓÙÒØÝ

More information

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ì Ñ Ñ Ö Ó Ú Ò Ô ÓÖ Ù Ô µ Ú Ø Ñ Ò Ö Ð ØÙÖ ÓÒ Ø Ö Ó Ø Ô ØØ ÖÒº ÀÓÛ Ú Ö Ò Ú Ù Ð Ò Ñ Ð Ø ÓÛÒ Ø ÒØ Ñ Ö Ò º Ì Ô ØØ ÖÒ Ö ÒÓØ Ø ÖÑ Ò Ò Ø ÐÐݺ Ì Ý

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ì Ñ Ñ Ö Ó Ú Ò Ô ÓÖ Ù Ô µ Ú Ø Ñ Ò Ö Ð ØÙÖ ÓÒ Ø Ö Ó Ø Ô ØØ ÖÒº ÀÓÛ Ú Ö Ò Ú Ù Ð Ò Ñ Ð Ø ÓÛÒ Ø ÒØ Ñ Ö Ò º Ì Ô ØØ ÖÒ Ö ÒÓØ Ø ÖÑ Ò Ò Ø ÐÐݺ Ì Ý Ò Ñ Ð Ó Ø È ØØ ÖÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ú ÐÝÒ Ë Ò Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò ÓÖ Å ÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ù Ù Ø ¾¼¼½ ÂÓ ÒØ ÛÓÖ Û Ø Ì ÓÑ Ï ÒÒ Ö ÍÅ µ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ì Ñ Ñ Ö Ó Ú Ò Ô ÓÖ Ù Ô µ Ú Ø Ñ Ò Ö Ð ØÙÖ ÓÒ Ø Ö Ó Ø Ô ØØ ÖÒº ÀÓÛ

More information

ËÌ Ä Å Ä Å ÌÁÇÆ ÂÓ Ò Ìº Ð Û Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ËØ Ø Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÐÐ ÒÓ Ø Ó Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼ Ø ØÓ Ø Ñ ÑÓÖÝ Ó ºÁºÅ Ð Úº ÁÒ ½ ÖÞ ÓÖÞÝ Û Ø Ö

ËÌ Ä Å Ä Å ÌÁÇÆ ÂÓ Ò Ìº Ð Û Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ËØ Ø Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÐÐ ÒÓ Ø Ó Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼ Ø ØÓ Ø Ñ ÑÓÖÝ Ó ºÁºÅ Ð Úº ÁÒ ½ ÖÞ ÓÖÞÝ Û Ø Ö ËÌ Ä Å Ä Å ÌÁÇÆ ÂÓ Ò Ìº Ð Û Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ËØ Ø Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÐÐ ÒÓ Ø Ó Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼ Ø ØÓ Ø Ñ ÑÓÖÝ Ó ºÁºÅ Ð Úº ÁÒ ½ ÖÞ ÓÖÞÝ Û Ø Ö Ø Ö Û Ö ÓÒØ ÒÙÙÑ Ñ ÒÝ «Ö ÒØ ¼ ¹ Ø ÓÖ Ð Ø ÓÖ º Ï Ø

More information

Ë Ø Ó ÒÙÑ Ö Ò Ø Ö Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÁÒ Ø ÓÙÖ Û Û ÐÐ ÒØ Ö Ø Ò Ø Ó ÒÙÑ Ö º ÁÒ ÓÑÔÙØ Ö Ò Û Ö ÓÒ ÖÒ Ý Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÓÛ Ó Û Ú Ù Ø Ø ÓÙÖ ÔÓ Ð Ì Û Ý ÒÙÑ Ö Ø ÓÒ Ý Ø Ñ

Ë Ø Ó ÒÙÑ Ö Ò Ø Ö Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÁÒ Ø ÓÙÖ Û Û ÐÐ ÒØ Ö Ø Ò Ø Ó ÒÙÑ Ö º ÁÒ ÓÑÔÙØ Ö Ò Û Ö ÓÒ ÖÒ Ý Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÓÛ Ó Û Ú Ù Ø Ø ÓÙÖ ÔÓ Ð Ì Û Ý ÒÙÑ Ö Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ð ØÝ ÄÓ Ò ÆÙÑ Ö Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ Ñ Ð ÖÐ Ö Ô ÖØ Ñ ÒØ Å Ø Ñ Ø ÕÙ ÍÒ Ú Ö Ø Ä ÆÌ ¾¼½ ¹ Å Ö ÐÐ ÆÓÚ Ñ Ö ¾ ¹ Ñ Ö ¾ Ë Ø Ó ÒÙÑ Ö Ò Ø Ö Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÁÒ Ø ÓÙÖ Û Û ÐÐ ÒØ Ö Ø Ò Ø Ó ÒÙÑ Ö º ÁÒ ÓÑÔÙØ Ö Ò Û Ö ÓÒ ÖÒ Ý Ø ÕÙ

More information

Highest Legal Move Number Average Legal Move Number Lowest Legal Move Number. Legal Move Avg. Move Number

Highest Legal Move Number Average Legal Move Number Lowest Legal Move Number. Legal Move Avg. Move Number ÈÐ Ù Ð ÅÓÚ Ò Ö Ø ÓÒ Í Ò ÅÓÚ Å Ö Ø Ò ÐÝ Û Ø ÙØ¹Ç«Ì Ö ÓÐ Ò Ë Ó Ê Ö Ö Ñ Ö Ò ÓÑÔÐ Ü Ñ Ä Ð ØÖÓØ Ò Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ ½¹½¹ ÍÑ ÞÓÒÓ Ì Ù Ù ¹ Á Ö ¹ Ò Â Ô Ò ¼ ¹ Ö Ñ Ö Øк Óº Ô ØÖ Øº ÁÒ Ñ Û Ö Ø ÒÙÑ Ö Ó Ð Ð ÑÓÚ ØÓÓ Ø ÒÓØ

More information

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ËØ Ø Ø Ð Ò ÐÝ ÓÖ Ö Ø Ø Ô ÖØ Ù¹ Ð ÖÐÝ ÓÖ ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð Ù Ø ÒÓ¹ Ñ Ð ÈÓ ÓÒ Ò ÑÙÐØ ÒÓÑ Ð Ý ÒÓÛ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÙÒ Ö ØÓÓ Û Ø Û ÐØ Ó Ù Ø Ð Ó Ø¹ Û Ö º

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ËØ Ø Ø Ð Ò ÐÝ ÓÖ Ö Ø Ø Ô ÖØ Ù¹ Ð ÖÐÝ ÓÖ ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð Ù Ø ÒÓ¹ Ñ Ð ÈÓ ÓÒ Ò ÑÙÐØ ÒÓÑ Ð Ý ÒÓÛ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÙÒ Ö ØÓÓ Û Ø Û ÐØ Ó Ù Ø Ð Ó Ø¹ Û Ö º ÇÚ Ö Ô Ö ÓÒ Ò ÓÙÒØ Ø º Ⱥź º ÐØ Ñ ËØ Ø Ø Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ö ÒØÖ ÓÖ Ø Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Ï Ð Ö ÓÖ ÊÓ Ñ Ö ÇÏ ÍÃ Ü ÒÓ ¼½¾¾ ¹ º Ⱥ ÐØ Ñ Ø Ø Ð º Ѻ ºÙ Ë Ñ Ò Ö Ú Ò Ø ÅÊ Ó Ø Ø Ø ÍÒ Ø ÆÓÚ Ñ Ö ½ ¾¼¼¼º ½ ÁÒØÖÓ

More information

ÀÒ ËÑ Ø ² Ï Ð ÖÓÙØ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ö Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ º ÓÖ Ü ÑÔÐ ÔÓÖØ ØÓÙÖÒ Ñ ÒØ ÙÐ Ò Ò ÑÓ ÐÐ Ò Ò Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ Ó Ø Ñ ØÓ Ø ÒØÓ Ø Ø Ñ ÐÓØ ÓÖ Ô Ö¹ ÑÙØ Ø ÓÒ Ó

ÀÒ ËÑ Ø ² Ï Ð ÖÓÙØ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ö Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ º ÓÖ Ü ÑÔÐ ÔÓÖØ ØÓÙÖÒ Ñ ÒØ ÙÐ Ò Ò ÑÓ ÐÐ Ò Ò Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ Ó Ø Ñ ØÓ Ø ÒØÓ Ø Ø Ñ ÐÓØ ÓÖ Ô Ö¹ ÑÙØ Ø ÓÒ Ó ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ê Ö ¾½ ¾¼¼ µ ¹ ½ ËÙ Ñ ØØ ¼»¼ ÔÙ Ð ¼¾»¼ Ù Ð ÅÓ ÐÐ Ò Ó È ÖÑÙØ Ø ÓÒ Ò ÁÒ Ø ÓÒ ÈÖÓ Ð Ñ Ö Ñ ÀÒ ÓÖ ÓÒ ØÖ ÒØ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÒØ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ ÓÐÐ ÓÖ ÓÖ ÁÖ Ð Ò Ö Ö Åº ËÑ Ø Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò Ò Ò

More information

ÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Ó ÐÓ ÙÖ ÔÖÓÔ ÖØ ÓÖ ÓÒØ Üع Ö Ö ÑÑ Ö Å ÖÙ Î Ò Ù Å Ò Ê ÑÓ Í È»ÍÆÁÎ Ë Ë ÔØ Ñ Ö ¼ ¾¼½ ÑÚÑÖ ÒºÙ Ô º Ö Ñ ÖÙ ºÖ ÑÓ ÙÒ Ú º Ùº Ö Å ÖÙ Ê ÑÓ Í È»ÍÆÁ

ÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Ó ÐÓ ÙÖ ÔÖÓÔ ÖØ ÓÖ ÓÒØ Üع Ö Ö ÑÑ Ö Å ÖÙ Î Ò Ù Å Ò Ê ÑÓ Í È»ÍÆÁÎ Ë Ë ÔØ Ñ Ö ¼ ¾¼½ ÑÚÑÖ ÒºÙ Ô º Ö Ñ ÖÙ ºÖ ÑÓ ÙÒ Ú º Ùº Ö Å ÖÙ Ê ÑÓ Í È»ÍÆÁ ÄË ¾¼½ Å ÖÙ Ê ÑÓ Í È»ÍÆÁÎ Ë µ ÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Ë ÔØ Ñ Ö ¼ ¾¼½ ½» ÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Ó ÐÓ ÙÖ ÔÖÓÔ ÖØ ÓÖ ÓÒØ Üع Ö Ö ÑÑ Ö Å ÖÙ Î Ò Ù Å Ò Ê ÑÓ Í È»ÍÆÁÎ Ë Ë ÔØ Ñ Ö ¼ ¾¼½ ÑÚÑÖ ÒºÙ Ô º Ö Ñ ÖÙ ºÖ ÑÓ ÙÒ Ú º Ùº Ö Å ÖÙ Ê

More information

ß ¾ ß ËÌÊ Ì ÌÓ Ò Ò Ø ØÓ Ø Ù Ó Ð Ñ ÒØ ÖÙÔØ ÓÒ Ò Ö ÓÒ Ø ÙÒ Û Ó ÖÚ Ð Ñ ÒØ Ø Ø ÖÙÔØ Ò Ø Ú Ö ÓÒ ÆÇ º Ì Ó ÖÚ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ó À«ÐØ Ö Ö Ñ Ø Ø Ö Û Ú Ð Ò Ø Ð Ò ÒØ Ö

ß ¾ ß ËÌÊ Ì ÌÓ Ò Ò Ø ØÓ Ø Ù Ó Ð Ñ ÒØ ÖÙÔØ ÓÒ Ò Ö ÓÒ Ø ÙÒ Û Ó ÖÚ Ð Ñ ÒØ Ø Ø ÖÙÔØ Ò Ø Ú Ö ÓÒ ÆÇ º Ì Ó ÖÚ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ó À«ÐØ Ö Ö Ñ Ø Ø Ö Û Ú Ð Ò Ø Ð Ò ÒØ Ö Ê Ô Ò Ò Å Ò Ø ÓÒÒ Ø Ú ØÝ Ç ÖÚ ÓÖ Ð Ñ ÒØ ÖÙÔØ ÓÒ Ò ÁØ Ó Ø Ð Ö ÂÙÒ ¹ÀÓÓÒ Ã Ñ Àº ˺ ÙÒ Ë Ò ÛÓÓ Ä ØÖÓÒÓÑÝ ÈÖÓ Ö Ñ Ë ÓÓÐ Ó ÖØ Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ð Ë Ò Ë ÓÙÐ Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ë ÓÙÐ ÃÇÊ ½ ½¹ ¾ Ñ ØÖÓº ÒÙº º Ö Ò ÂÓÒ

More information

ÚÓÐÚ Ò ÊÓ ÓØ ÖÑ ÓÒØÖÓÐÐ Ö Í Ò Ø Æ Ì Æ ÙÖÓ ÚÓÐÙØ ÓÒ Å Ø Ó Ý Ì ÓÑ Ï ÐÐ Ñ ³Ë ÐÚ ºËº Ê ÈÇÊÌ ÈÖ ÒØ ØÓ Ø ÙÐØÝ Ó Ø Ö Ù Ø Ë ÓÓÐ Ó Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø Ù Ø Ò Ò

ÚÓÐÚ Ò ÊÓ ÓØ ÖÑ ÓÒØÖÓÐÐ Ö Í Ò Ø Æ Ì Æ ÙÖÓ ÚÓÐÙØ ÓÒ Å Ø Ó Ý Ì ÓÑ Ï ÐÐ Ñ ³Ë ÐÚ ºËº Ê ÈÇÊÌ ÈÖ ÒØ ØÓ Ø ÙÐØÝ Ó Ø Ö Ù Ø Ë ÓÓÐ Ó Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø Ù Ø Ò Ò ÓÔÝÖ Ø Ý Ì ÓÑ Ï ÐÐ Ñ ³Ë ÐÚ ¾¼¼ ÚÓÐÚ Ò ÊÓ ÓØ ÖÑ ÓÒØÖÓÐÐ Ö Í Ò Ø Æ Ì Æ ÙÖÓ ÚÓÐÙØ ÓÒ Å Ø Ó Ý Ì ÓÑ Ï ÐÐ Ñ ³Ë ÐÚ ºËº Ê ÈÇÊÌ ÈÖ ÒØ ØÓ Ø ÙÐØÝ Ó Ø Ö Ù Ø Ë ÓÓÐ Ó Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø Ù Ø Ò Ò È ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø

More information

The Enigma machine. 1 Expert teams 25 mins. 2 Mixing the teams 30 mins. 3 Coding and decoding messages 1 period

The Enigma machine. 1 Expert teams 25 mins. 2 Mixing the teams 30 mins. 3 Coding and decoding messages 1 period The Enigma machine ¼ The Enigma machine Time frame 2 periods Prerequisites : Å Ò ÖÝÔØÓ Ö Ô Ø Ò ÕÙ Objectives : ÓÚ Ö Ø ÛÓÖ Ò Ó Ø Ò Ñ Ñ Ò º ÓÙÒØ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÔÓ Ð Ø Ó Ö Ý Ø Ñ Ò º Materials : 6 ÓÔ Ó Ø Øº 6 3

More information

ÓÒØ ÒØ ¾

ÓÒØ ÒØ ¾ ÉÙ Ø ÓÒ Ì È Ð ÐÔ Ð ÓÙÖØ ÒÒÙ Ð À Ë ÓÓÐ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ÓÒØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒ ÝÐÚ Ò Å Ö ¾¼¼½ ÓÒØ ÒØ ¾ È ÖØ Á ÉÙ Ø ÓÒ ½ ¹ Ï Ò Ø ÒÙÑ Ö ¾ ÑÙÐØ ÔÐ Ý Ø ÔÖÓ ÙØ ¾ ¾ º ÆÓØ Ø Ø Ø Ö Ø ÓÙÖ Ø Ö Ø Ñ Ø Ð Ø ÓÙÖ Ø ¾ Ò ¾ µº

More information

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ï Ö Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÓÑ ÔÓÔÙÐ Ö Ù ØÓ Ø Ö ÒØ Ú ÒØ Ó Ò Û Ø ÒÓÐÓ º ÁØ ÔÖ ÒØ ÒÓØ ÓÒÐÝ Ò Ø Ù ÕÙ ØÓÙ ÓÖ Ð Ò ÐÐÙÐ Ö Ô ÓÒ ÙØ Ð Ó Ò Ô Ö ÓÒ Ð ÓÑÑÙÒ Ø

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ï Ö Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÓÑ ÔÓÔÙÐ Ö Ù ØÓ Ø Ö ÒØ Ú ÒØ Ó Ò Û Ø ÒÓÐÓ º ÁØ ÔÖ ÒØ ÒÓØ ÓÒÐÝ Ò Ø Ù ÕÙ ØÓÙ ÓÖ Ð Ò ÐÐÙÐ Ö Ô ÓÒ ÙØ Ð Ó Ò Ô Ö ÓÒ Ð ÓÑÑÙÒ Ø Ø ÖÑ Ò Ø Ê Ó ÖÓ Ø Ò Ó Ò Ëº Ð Ù Ý Ä Þ Ò Þ ÒÒ ĐÇ ØÐ Ò Ü ÂÓ Ò Å Ð ÊÓ ÓÒ ß Ý ÁÒ ØÝØÙØ ÁÒ ÓÖÑ ØÝ ÍÒ Û Ö ÝØ Ø Ï Ö Þ Û Ò ¾ ¼¾¹¼ Ï Ö Þ Û ÈÓÐ Ò º ¹Ñ Ð Ð Ù Ñ ÑÙÛº ÙºÔÐ Þ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ú

More information

Ï Ó ØÖ Ù ÛÓÖÐ Ý Ù Ð Ø Ö Ø ÓÖ Ð Ö Ð Ø Ú ØÓ Û ÆÈ ËÈ ÊË Ó ÓØ Ú ÓÑÔÐ Ø Ø º Å Ö ÌÓÖ ÅÌ Ú Ö Ð Ø Ú Þ Ð ÔÖÓÓ Ø Ø ÓÔØ Ñ Ð ÔÖÓÓ Ý Ø Ñ Ü Ø Ø ÆÈ ËÈ ÊË Ó Ú ÓÑÔÐ Ø

Ï Ó ØÖ Ù ÛÓÖÐ Ý Ù Ð Ø Ö Ø ÓÖ Ð Ö Ð Ø Ú ØÓ Û ÆÈ ËÈ ÊË Ó ÓØ Ú ÓÑÔÐ Ø Ø º Å Ö ÌÓÖ ÅÌ Ú Ö Ð Ø Ú Þ Ð ÔÖÓÓ Ø Ø ÓÔØ Ñ Ð ÔÖÓÓ Ý Ø Ñ Ü Ø Ø ÆÈ ËÈ ÊË Ó Ú ÓÑÔÐ Ø ÇÔØ Ñ Ð ÈÖÓÓ ËÝ Ø Ñ ËÔ Ö Ë Ø À ÖÖÝ Ù ÖÑ ½ ËØ Ú Ö ¾ Ä ÓÖØÓÛ Ø Ö Ú Å Ð Ý ½ ÏÁ ¾ Í Ú Ö ØÝ Ó ËÓ ÖÓÐ Í Ú Ö ØÝ Ó Ó Í Ú Ö ØÝ Ó Ó ÁÅ Ë ØÖ Øº Ï Ü Ø Ö Ð Ø Ú Þ ÛÓÖÐ Û Ö ÆÈ ËÈ ÊË Ó ÓÑÔÐ Ø Ø º Ì Ú Ø Ö Ø Ö Ð Ø Ú Þ ÛÓÖÐ

More information

ÓÒØ ÒØ ½ ÇÚ ÖÚ Û ½ ¾ Ö Ø ØÙÖ Ð Ö ÔØ ÓÒ ½ ¾º½ Ê Ø Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÌÝÔ º º

ÓÒØ ÒØ ½ ÇÚ ÖÚ Û ½ ¾ Ö Ø ØÙÖ Ð Ö ÔØ ÓÒ ½ ¾º½ Ê Ø Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÌÝÔ º º ÖÓÒ ËÑ Ø Â Ñ ÙÖÖ ÐÐ ÊÓ ÖØ Å ÓÒ Ð Æ ÓÐ Æ Ø ÖÓØ ÐÐ Ó Ö ÓÙ ÙÖ Ö ËØ Ô Ò Ïº Ã Ð Ö Ã Ø ÖÝÒ Ëº Åà ÒÐ Ý ÇØÓ Ö ½¼ ¾¼¼ ¹ Î Ö ÓÒ º¼ Ì Ê ÔÓÖØ Ìʹ¼ ¹¾¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø Ù Ø Ò Ì ÓÙÑ ÒØ Ô Ø

More information

dis.08 dis.09 dis.10 dis.11

dis.08 dis.09 dis.10 dis.11 Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó ØÖÓÒÓÑÝ Ò ØÖÓÔ Ý Ñ ÒÙ Ö ÔØ ÒÓº Ä Ì ÒÖÝ ¾¼¼ ¼½ºØ Ü ÔÖ ÒØ ÓÒ Å Ý ¾ ¾¼¼ ½ µ Ö Ø Ä Ø ÖÓÑ Ö Å ØØ Ö ÖÝÓÒ Ò ÆÓÒ¹ ÖÝÓÒ µ Ê Ö ÓÒÒ À ÒÖÝ À ÒÖÝ º ÊÓÛÐ Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò ØÖÓÒÓÑÝ Ì ÂÓ Ò ÀÓÔ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ

More information

Ö Ø Ö Þ ÓÖ Ò ÐÝ ÓÑÔÐ Ü Ò ÝÒ Ñ Ñ Ò ÒØÐÝ ØÖ ÙØ Ò ÒØ ÖÓÔÓÑÓÖÔ Ò Ø Ö ÔÖÓÔ ÖØ º ÐØ ÓÙ Ø Ù Ó ÑÙÐØ ÒØ Ý Ø Ñ Ò ÒÓØ Ò Û Ô ÐÐÝ Ø Ø Ò ÓØ Ø ÓÒ Ð Ú Ð Ø ÔÔÖÓ Ò ÑÔ Ö

Ö Ø Ö Þ ÓÖ Ò ÐÝ ÓÑÔÐ Ü Ò ÝÒ Ñ Ñ Ò ÒØÐÝ ØÖ ÙØ Ò ÒØ ÖÓÔÓÑÓÖÔ Ò Ø Ö ÔÖÓÔ ÖØ º ÐØ ÓÙ Ø Ù Ó ÑÙÐØ ÒØ Ý Ø Ñ Ò ÒÓØ Ò Û Ô ÐÐÝ Ø Ø Ò ÓØ Ø ÓÒ Ð Ú Ð Ø ÔÔÖÓ Ò ÑÔ Ö ÇÒ Ø ÄÓ Ð Ô Ø Ó Ö ÙÑ Òع Æ ÓØ Ø ÓÒ ÑÓÒ ÒØ ÄÙ Ö ØÓ È ÙÐÓ ÆÓÚ Ò ÂÓ Æ Ú Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö Ó Å Ò Ó Ö ÈÇÊÌÍ Ä Ð Ö ØÓ Ö Ý º ºÙÑ Ò ÓºÔØ ßÔ ÓÒ Ò Ú Ð ºÙÑ Ò ÓºÔØ ØÖ Ø Ì Ù Ó ÒØ Ò Ð ØÖÓÒ ÓÑÑ Ö µ ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ

More information

ÁÒ Ø ÖÑ Ó Ð Ò Ù Ø ÓÖÝ ÒÙÑ Ö Ð ÓÙÖÖ Ò Ò ØÓÖ Ö Ò Ò Ò¹ Ø Ð ÜØ Ò Ò Ü ØÐÝ Ø Ñ Ð Ó Ö ÙÐ Ö Ð Ò Ù Ò Ö Û Ø Ø Ò Ö Ö ÙÐ Ö ÜÔÖ Û Ø ÓÙØ ÒÙÑ Ö Ð ÓÙÖÖ Ò Ò ØÓÖ º ÇÒ Ø

ÁÒ Ø ÖÑ Ó Ð Ò Ù Ø ÓÖÝ ÒÙÑ Ö Ð ÓÙÖÖ Ò Ò ØÓÖ Ö Ò Ò Ò¹ Ø Ð ÜØ Ò Ò Ü ØÐÝ Ø Ñ Ð Ó Ö ÙÐ Ö Ð Ò Ù Ò Ö Û Ø Ø Ò Ö Ö ÙÐ Ö ÜÔÖ Û Ø ÓÙØ ÒÙÑ Ö Ð ÓÙÖÖ Ò Ò ØÓÖ º ÇÒ Ø Ê ÙÐ Ö ÜÔÖ Û Ø ÆÙÑ Ö Ð ÇÙÖÖ Ò ÁÒ ØÓÖ ÔÖ Ð Ñ Ò ÖÝ Ö ÙÐØ È Ã ÐÔ ÐĐ Ò Ò Ò Ê ÙÒÓ ÌÙ Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÃÙÓÔ Ó Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÈºÇº ÓÜ ½ ¾ Áƹ ¼¾½½ ÃÙÓÔ Ó ÒÐ Ò È ºÃ ÐÔ Ð Ò Ò Ê ÙÒÓºÌÙ Ò Ò ºÙ Ùº ØÖ Øº Ê ÙÐ

More information

ÇÙØÐ Ò ½ ¾ ØÖ ÙØ ÓÒ ² Ì Ò ÐÝ Ó Ö ÕÙ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø χ ¾ ËØ Ø Ø ÐÙÐ Ø Ò Ô Ú ÐÙ Ò ³ Ü Ø Ø Ø Ì ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ð Ú º Ø Ñ Ô ÓÔغµ È Ö ÓÒ Ò ËÔ ÖÑ Ò ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ù Ò

ÇÙØÐ Ò ½ ¾ ØÖ ÙØ ÓÒ ² Ì Ò ÐÝ Ó Ö ÕÙ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø χ ¾ ËØ Ø Ø ÐÙÐ Ø Ò Ô Ú ÐÙ Ò ³ Ü Ø Ø Ø Ì ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ð Ú º Ø Ñ Ô ÓÔغµ È Ö ÓÒ Ò ËÔ ÖÑ Ò ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ù Ò Æ ÙÝ Ò Ì ÌÙ Î Ò ½ Æ ÙÝ Ò ÉÙ Ò Î Ò ¾ ½ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò Ò È ÖÑ Ý Ó ÀÓ Å Ò ØÝ ¾ Æ ÙÝ Ò ÌÖ È ÙÓÒ ÀÓ Ô Ø Ð ÂÁ ÔÖÓ Ø ¹ Ù Ù Ø ¾¼½ ÇÙØÐ Ò ½ ¾ ØÖ ÙØ ÓÒ ² Ì Ò ÐÝ Ó Ö ÕÙ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø χ ¾ ËØ Ø Ø ÐÙÐ Ø Ò Ô Ú ÐÙ Ò

More information

Plot A. Plot B. Plot D. Plot C

Plot A. Plot B. Plot D. Plot C Ï Ò Ó Ø ÒØ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ö Ò ÙÒ Ø Ð ØÝ Å Ð ÅÓÐÐÓÝ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ ÌÓÖÓÒØÓ Ò Å Ö ¼¼ ØÖ Ø Ï ØÙ Ý Ö Ò ÓÑ ÓÒ ØÖ ÒØ Ø Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ù Ò Ø Û Ð Ó ÑÓ Ð ÒØÖÓ Ù Ý Ø ÙØ ÓÖ Û ÒÐÙ Ú Ö ÓÙ ÓÖÑ Ó

More information

¼ º Å Ø Öº Ë º Ì ÒÓк ÎÓк¾¾ ÆÓº ¾¼¼ Ö ÇÔØ ÈÖÓØ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ ÓÖ ÓÒÖ Ø ËØÖÙØÙÖ ÂºËºÄ Ò ½µÝ ºÀ Ñ ¾µ ºÏ ÒØ Ö ¾µ ʺ º ÖÒ ¾µ º ºÅ Ý ¾µ Ò º º ÖÒ Ò Ó ¾µ ½µ Ò

¼ º Å Ø Öº Ë º Ì ÒÓк ÎÓк¾¾ ÆÓº ¾¼¼ Ö ÇÔØ ÈÖÓØ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ ÓÖ ÓÒÖ Ø ËØÖÙØÙÖ ÂºËºÄ Ò ½µÝ ºÀ Ñ ¾µ ºÏ ÒØ Ö ¾µ ʺ º ÖÒ ¾µ º ºÅ Ý ¾µ Ò º º ÖÒ Ò Ó ¾µ ½µ Ò ¼ Ö ÇÔØ ÈÖÓØ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ ÓÖ ÓÒÖ Ø ËØÖÙØÙÖ ÂºËºÄ Ò ½µÝ ºÀ Ñ ¾µ ºÏ ÒØ Ö ¾µ ʺ º ÖÒ ¾µ º ºÅ Ý ¾µ Ò º º ÖÒ Ò Ó ¾µ ½µ ÒØÖ ÓÖ ÓÑÔÓ Ø Å Ø Ö Ð À Ö Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý À Ö Ò ½ ¼¼¼½ Ò ¾µ Ò Ò Ö Ò ËÝ Ø Ñ Ô ÖØÑ ÒØ

More information

ØÖ Ø Ì Ö ÔÓÖØ Ö Ø Ü ÓÓÐ Ý Ø Ñº Ì ÔÖÓ Ö Ñ Ô Ö ÓÖÑ ÓÓÐ Ò ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÓÒ ÙÐÔØÙÖ ÓÐ º Ì ÓÙÒ ÖÝ Ó ÓÐ Ö ÔÖ ÒØ Ù Ò ØÖ ÑÑ ÆÍÊ Ë ÆÓÒ ÍÒ ÓÖÑ Ê Ø ÓÒ Ð ¹ËÔÐ Ò µ ÙÖ

ØÖ Ø Ì Ö ÔÓÖØ Ö Ø Ü ÓÓÐ Ý Ø Ñº Ì ÔÖÓ Ö Ñ Ô Ö ÓÖÑ ÓÓÐ Ò ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÓÒ ÙÐÔØÙÖ ÓÐ º Ì ÓÙÒ ÖÝ Ó ÓÐ Ö ÔÖ ÒØ Ù Ò ØÖ ÑÑ ÆÍÊ Ë ÆÓÒ ÍÒ ÓÖÑ Ê Ø ÓÒ Ð ¹ËÔÐ Ò µ ÙÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÓÐÓ Ò ¹ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø È ÞÞ ÈÓÖØ Ëº ÓÒ ØÓ ¹ ¼½¾ ¹ ÓÐÓ Ò Ü ÓÓÐ Ø Ó Ø ÓÑÔÓ Ö Í Ö³ Ù ¹ Î Ö ÓÒ ½º¼ º ÓÐ º Å ÖÓ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÓÐÓ Ò ÓÐÓ Ò ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ì Ö ÔÓÖØ Ö Ø Ü ÓÓÐ Ý Ø Ñº

More information

Ò ÓÖ Ò ÓÙÒØÖÝ Á ØÓ Ø Ò Û Ô Ô Ö ÓÖ ØØ Ò ÑÓÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº Á Ø Ý Ø Ñ Ñ ÒÛ Ð Ò Ù Ø Ø ÑÝ ÓÒÐÝ ÒØ Ö Ø ÔÓÖØ Á ÓÙÐ Ú ÆÙÐØ Ò ØØ Ò Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Á Ñ ÒØ Ö Ø Ò ÓÖ Ú

Ò ÓÖ Ò ÓÙÒØÖÝ Á ØÓ Ø Ò Û Ô Ô Ö ÓÖ ØØ Ò ÑÓÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº Á Ø Ý Ø Ñ Ñ ÒÛ Ð Ò Ù Ø Ø ÑÝ ÓÒÐÝ ÒØ Ö Ø ÔÓÖØ Á ÓÙÐ Ú ÆÙÐØ Ò ØØ Ò Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Á Ñ ÒØ Ö Ø Ò ÓÖ Ú ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ó Ð¹ Ö Ú Ò Ï Ë Ø Ù Ò Ò ÒØ ÄÓ Ä Ò Ù Å ØØ Ó Ð ÓÒ Ö Ø Ò ÖÓ Ð Ó Ð Ò ÖÓ ÖÓØØÓ Ò Î Ú Ò È ØØ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö Ø Ð ËØÙ ÌÓÖ ÒÓ º Ó ËÚ ÞÞ Ö ½ Á¹½¼½ ÌÓÖ ÒÓ ÁØ Ðݵ ¹Ñ Ð Ð ÓÒ ÖÓ Ð Ó Ô ØØ ºÙÒ ØÓº

More information

Ä Ü¹ÇÔØ Ñ Ð ÇÒ¹Ä Ò ÅÙÐØ Ð Ë ÙÐ Ò Û Ø À Ö Ð Ò ÖÙ À Ò È ÖÖ Ë Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò Ò Ø ÓÓÖ Ò Ø Ë Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Úº Ó ÁÐÐ ÒÓ ÍÖ Ò ÁÄ ½ ¼½

Ä Ü¹ÇÔØ Ñ Ð ÇÒ¹Ä Ò ÅÙÐØ Ð Ë ÙÐ Ò Û Ø À Ö Ð Ò ÖÙ À Ò È ÖÖ Ë Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò Ò Ø ÓÓÖ Ò Ø Ë Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Úº Ó ÁÐÐ ÒÓ ÍÖ Ò ÁÄ ½ ¼½ Ä Ü¹ÇÔØ Ñ Ð ÇÒ¹Ä Ò ÅÙÐØ Ð Ë ÙÐ Ò Û Ø À Ö Ð Ò ÖÙ À Ò È ÖÖ Ë Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò Ò Ø ÓÓÖ Ò Ø Ë Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Úº Ó ÁÐÐ ÒÓ ÍÖ Ò ÁÄ ½ ¼½ Ñ Ð ¹ Ô¹ Ö Ù Ùº Ù ÂÙÒ ¾¼¼¼ ØÖ Ø ÇÒ¹Ð Ò ÙÐ Ò Ó ÙÒ Ø¹Ð

More information

median slowdown uniform harmonic powers of generated load

median slowdown uniform harmonic powers of generated load Ì ÓÖ ÓØØ Ò ØÓÖ Ø ÓÒ È Ö ÓÖÑ Ò Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ò Ø Ô Ò Ò ÓÒ ÏÓÖ ÐÓ ÖÓÖ º Ø Ð ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò Ò Ò Ö Ò Ì À Ö Û ÍÒ Ú Ö ØÝ ½ ¼  ÖÙ Ð Ñ Á Ö Ð Ø º Ù º º Ð ØØÔ»»ÛÛÛº º Ù º º л Ø ØÖ Øº Ì Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó ÓÑÔÙØ

More information

Ø Ø º ÅÙØÙ Ð ÜÐÙ ÓÒ Ù Ð Ö Ô Ö ÓÖÑ Ò Ö Ø ÓÒ Ô ÐÐÝ Ò ÑÙй Ø ÔÖÓ ÓÖ Ý Ø Ñ ½ Ò Ù Ö ÖÓÑ ÔÓØ ÒØ Ð ÔÖ ÓÖ ØÝ ÒÚ Ö ÓÒ Ò Û ÔÖ ÓÖ ØÝ Ø Ò ÐÓ ÓÖ Ò ÙÒ ÓÙÒ Ø Ñ Ý ÐÓÛ

Ø Ø º ÅÙØÙ Ð ÜÐÙ ÓÒ Ù Ð Ö Ô Ö ÓÖÑ Ò Ö Ø ÓÒ Ô ÐÐÝ Ò ÑÙй Ø ÔÖÓ ÓÖ Ý Ø Ñ ½ Ò Ù Ö ÖÓÑ ÔÓØ ÒØ Ð ÔÖ ÓÖ ØÝ ÒÚ Ö ÓÒ Ò Û ÔÖ ÓÖ ØÝ Ø Ò ÐÓ ÓÖ Ò ÙÒ ÓÙÒ Ø Ñ Ý ÐÓÛ ÅÙÐØ ¹ÛÓÖ ØÓÑ Ê»ÏÖ Ø Ê Ø Ö ÓÒ ÅÙÐØ ÔÖÓ ÓÖ ËÝ Ø Ñ Ò Ö Ä Ö ÓÒ Ò Ö Ò Ø Ñ È ÙÓÒ À À Å Ö Ò È Ô ØÖ ÒØ ÐÓÙ Ò È Ð ÔÔ Ì Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔº Ë Ò ÐÑ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ë ¹ ½¾ ÓØ ÓÖ ËÛ Ò ØÖ Øº ÅÓ ÖÒ ÑÙÐØ ÔÖÓ ÓÖ Ý

More information

Hash(x 1... x 8) = x 1x 2x 3x 4ˆx 5x 6x 7x 8

Hash(x 1... x 8) = x 1x 2x 3x 4ˆx 5x 6x 7x 8 ÌÙÒ Ò ËØÖ Ò Å Ø Ò ÓÖ ÀÙ È ØØ ÖÒ Ë Ø Â Ö ÃÝØ Ó Ä Ò Ë ÐÑ Ð Ò ÂÓÖÑ Ì Ö Ó Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò Ò Ò Ö Ò À Ð Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ÈºÇº ÓÜ ¼¼ Áƹ¼¾¼½ ÀÍÌ ÒÐ Ò ØÖ Ø Ï ÔÖ ÒØ Ø Ö Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ü Ø ØÖ Ò Ñ Ø Ò

More information

½ ¾¼¼ Ä ØÙÖ ÇÙØÐ Ò ½ Ä ØÙÖ ½ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ µ ÑÔ Þ Ø ¼¾ ÔÖ Ö ÕÙ Ø ÓÖ Ø ÓÙÖ º ÓÒ ÙÐØ ÔÓ Ø ¼¾ ÆÓØ Ò ºµ ÏÓÖ ¼¾ Ö Ú Û ÔÖÓ Ð Ñ ÓÒ Ù Ó Ý ÊÙÐ º Á Ø Ò ÔÔÐ Ø ØÓ

½ ¾¼¼ Ä ØÙÖ ÇÙØÐ Ò ½ Ä ØÙÖ ½ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ µ ÑÔ Þ Ø ¼¾ ÔÖ Ö ÕÙ Ø ÓÖ Ø ÓÙÖ º ÓÒ ÙÐØ ÔÓ Ø ¼¾ ÆÓØ Ò ºµ ÏÓÖ ¼¾ Ö Ú Û ÔÖÓ Ð Ñ ÓÒ Ù Ó Ý ÊÙÐ º Á Ø Ò ÔÔÐ Ø ØÓ ½ ¾¼¼ Ä ØÙÖ ÇÙØÐ Ò ½ Ä ØÙÖ ½ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ µ ÑÔ Þ Ø ¼¾ ÔÖ Ö ÕÙ Ø ÓÖ Ø ÓÙÖ º ÓÒ ÙÐØ ÔÓ Ø ¼¾ ÆÓØ Ò ºµ ÏÓÖ ¼¾ Ö Ú Û ÔÖÓ Ð Ñ ÓÒ Ù Ó Ý ÊÙÐ º Á Ø Ò ÔÔÐ Ø ØÓ Ø Ò Ó Å È Ö Ú Ö ÓÖ Ö Ø ÒÔÙØ Ö Ø ÓÙØÔÙØ ØÓ Ø Ý Ø Ñº

More information

ÈÌÁÅ ÉÙ Ö Ê Ú Ø Ð Ò Æ ½ Â «Ê ÑÑ Ð ¾ Ò Î ØÓÖ Î ÒÙ ½ Å Ø Ñ Ø Ò Ë Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË ¾ Å Ø Ñ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË Ë Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò

ÈÌÁÅ ÉÙ Ö Ê Ú Ø Ð Ò Æ ½  «Ê ÑÑ Ð ¾ Ò Î ØÓÖ Î ÒÙ ½ Å Ø Ñ Ø Ò Ë Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË ¾ Å Ø Ñ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË Ë Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò ÈÌÁÅ ÉÙ Ö Ê Ú Ø Ð Ò Æ ½  «Ê ÑÑ Ð ¾ Ò Î ØÓÖ Î ÒÙ ½ Å Ø Ñ Ø Ò Ë Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË ¾ Å Ø Ñ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË Ë Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË ØÖ Øº Ì Ü Ø Ò Ó Ð Ò Ù ÜÔÖ Ò ÔÖ ÐÝ Ø

More information

U xt +6U 2 x +6UU xx +U xxxx = 3U yy

U xt +6U 2 x +6UU xx +U xxxx = 3U yy ÙÐк ÓÑÔÙغ ÔÔк Å Ø º ÎÓк½ ¾¼½ ÛÛÛºÓÑÔ Ñ ºÓºÙ ºÚ ÁËËÆ ¾¾ ¹ ËÓÐÚ Ò Ø ÃÈÁ Ï Ú ÕÙ Ø ÓÒ Û Ø ÅÓÚ Ò ÔØ Ú Å Ö Ö ÒÚ ÐÐ Ë Û ÐÐ ØÖ Ø Ì Ã ÓÑØ Ú¹È ØÚ Ú Ð Á ÃÈÁµ ÕÙ Ø ÓÒ Ø ÙÐØ ÒÓÒÐ Ò Ö Û Ú ÕÙ ¹ Ø ÓÒ U xt + 6U 2 x

More information

º ½º Ì Ë Ë¹ØÓ Ò ØÛÓÖ ÓÖ Ò ØÓ Ø ¾¼¼ Ø Ñ Ø Ð ÒÙÑ Ö Ó Ð Ò Ô Ø ÒØÖ Ð Ñ ÒØ Ö ÙÐØ Ò Ò Ù Ø ÒØ Ð ÒØ Ö Ô Ò ÒÝ ØÛ Ò Ø Ð Ò º Ì ÒØ Ö Ô Ò ÒÝ Ñ Ø Ò ØÛÓÖ Ú ÖÝ Ò Ø Ú

º ½º Ì Ë Ë¹ØÓ Ò ØÛÓÖ ÓÖ Ò ØÓ Ø ¾¼¼ Ø Ñ Ø Ð ÒÙÑ Ö Ó Ð Ò Ô Ø ÒØÖ Ð Ñ ÒØ Ö ÙÐØ Ò Ò Ù Ø ÒØ Ð ÒØ Ö Ô Ò ÒÝ ØÛ Ò Ø Ð Ò º Ì ÒØ Ö Ô Ò ÒÝ Ñ Ø Ò ØÛÓÖ Ú ÖÝ Ò Ø Ú ÊÓ Ù ØÒ Ò Ê ÓÚ ÖÝ Ò ÌÖ Ò Ë ÙÐ Ò ¹ ÑÙÐ Ø ÓÒ ØÙ Ý ÖÓÑ Ë Ë¹ØÓ» ź ÀÓ Ñ Ò Äº Å Ò Âº º ÖÓØ Âº Ð Ù Ò Âº Ä Ö Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò Å Ø Ñ Ø Ð ÅÓ ÐÐ Ò Ì Ì Ò Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÒÑ Ö ÑѺ ØÙº ØÖ Øº Ì Ô Ô Ö ÔÖ ÒØ ÑÙÐ

More information

Feature Extraction. Matching

Feature Extraction. Matching ËÔ Ò ËÔ Ö Ê Ó Ò Ø ÓÒ ÌÙØÓÖ Ð Ë ÑÙ Ö Ú Ý Ã Ì Ø ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÙÒ Ñ ÒØ Ð Ê Ö ÀÓÑ ÊÓ ÅÙÑ ¼¼¼¼ Ñ Ð Ø ÖºÖ º Ò ØÖ Ø ËÔ Ø ÔÖ Ñ ÖÝ ÑÓ Ó ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÑÓÒ ÙÑ Ò Ò º ËÓ Ø Ø ÔÓØ ÒØ Ð Ó Ò Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÑÓ Ó ÒØ Ö Ø ÓÒ Û Ø ÓÑÔÙØ

More information

Pneumatic on/off switch. K-type thermocouple. Connecting rod. Computer with Data Acquisition Card. Probe tip. Furnace. Oil beaker

Pneumatic on/off switch. K-type thermocouple. Connecting rod. Computer with Data Acquisition Card. Probe tip. Furnace. Oil beaker ÉÙ Ò Å Ò Ö Ì Å ÓÒ ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÇÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ó À Ø ÌÖ Ø Ò ÈÖÓ Ô ÖÒ Ëº Î Ö Å Ó Ì Ð º ÊÙÒ Ò Ø Ò Ö Å ØØ Û Çº Ï Ö ÅÓ ÑÑ Å Ò ÖÙÞÞ Ñ Ò Ò Ê Ö º Ë ÓÒ ÂÖº ÏÓÖ Ø Ö ÈÓÐÝØ Ò ÁÒ Ø ØÙØ ÏÈÁµ ÏÓÖ Ø Ö Å ¼½ ¼ Ô ÖÒ ØÑ Ó ÖÙÒ

More information

Abiteboul. publication x author. citation title date 2000 Suciu Data on the Web Buneman

Abiteboul. publication x author. citation title date 2000 Suciu Data on the Web Buneman ËÔ Ø Ð ÄÓ ÓÖ ÉÙ ÖÝ Ò Ö Ô ÄÙ Ö ÐÐ È Ð ÔÔ Ö Ò Ö Ò ÓÖ Ó ÐÐ ½ ØÖ Øº Ï ØÙ Ý Ô Ø Ð ÐÓ ÓÖ Ö ÓÒ Ò ÓÙØ ÐÐÐ Ö Ø Ö Ô Ò Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÓ ØÓ ÔÖÓÚ ÕÙ ÖÝ Ð Ò Ù ÓÖ Ò ÐÝ Ò Ò Ñ Ò ÔÙÐ Ø Ò Ù Ö Ô º Ï Ú Ö Ô Ö ÔØ ÓÒ Ù Ò ÓÒ

More information

ÓÙÖ ËØ ÁÒ ØÖÙØÓÖ ÓÒØ Ø ËÐ Ñ Ø ÙÐÐ Ö ÐÓÙ Ð Ø ÓÒ ÓÙÖ Û Ø ÇÒ ÍÏ¹Ä ÖÒ Ò ÓÒ ÓÙÖ Û Ø Î ÖÝ Ø Ö ÓÑ ØÓ Ð Ø ÒÓØ Ë ÁÒØÖÓ ØÓ Å Ñص ÇÚ ÖÚ Û Ó Ë ÄÄ ¾¼½ ¾» ¾

ÓÙÖ ËØ ÁÒ ØÖÙØÓÖ ÓÒØ Ø ËÐ Ñ Ø ÙÐÐ Ö ÐÓÙ Ð Ø ÓÒ ÓÙÖ Û Ø ÇÒ ÍÏ¹Ä ÖÒ Ò ÓÒ ÓÙÖ Û Ø Î ÖÝ Ø Ö ÓÑ ØÓ Ð Ø ÒÓØ Ë ÁÒØÖÓ ØÓ Å Ñص ÇÚ ÖÚ Û Ó Ë ÄÄ ¾¼½ ¾» ¾ ÇÚ ÖÚ Û Ó Ë Ú Êº Ö ØÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï Ø ÖÐÓÓ Ë ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ Ø Å Ò Ñ ÒØ ÐÐ ¾¼½ Ë ÁÒØÖÓ ØÓ Å Ñص ÇÚ ÖÚ Û Ó Ë ÄÄ ¾¼½ ½» ¾ ÓÙÖ ËØ ÁÒ ØÖÙØÓÖ ÓÒØ Ø ËÐ Ñ Ø ÙÐÐ Ö ÐÓÙ Ð Ø ÓÒ ÓÙÖ Û Ø ÇÒ ÍϹÄ

More information

ÄÇÊÁÇÍË Ä Ê Ê ÀÇÄ Æ ÏÁÄÄ ÇÍÊ ÒØ Ì Ö Ö Ñ ÒÝ «Ö ÒØ Ò Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ø ÖÑ ÒØ Û Ø Ò Áº ÐÐÓÛ Ñ ØÓ ÒØÖÓ Ù ÎÁÄ ÊÇ Ç̺ ÅÍËÌ ÆËÄ Î ÊÌÀ Ë Ò ÆÎÁÊÇÆÅ ÆÌ Ø Û ÐÐ Ù Ø ÓÐÐ

ÄÇÊÁÇÍË Ä Ê Ê ÀÇÄ Æ ÏÁÄÄ ÇÍÊ ÒØ Ì Ö Ö Ñ ÒÝ «Ö ÒØ Ò Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ø ÖÑ ÒØ Û Ø Ò Áº ÐÐÓÛ Ñ ØÓ ÒØÖÓ Ù ÎÁÄ ÊÇ Ç̺ ÅÍËÌ ÆËÄ Î ÊÌÀ Ë Ò ÆÎÁÊÇÆÅ ÆÌ Ø Û ÐÐ Ù Ø ÓÐÐ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Á Ö Ë Ò ÀÓÐ Ò Ò ÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ ÒØ ÓÔÝÖ Ø Ë Ò ÀÓÐ Ò ¾¼¼¾¹¾¼½¼º ÄÇÊÁÇÍË Ä Ê Ê ÀÇÄ Æ ÏÁÄÄ ÇÍÊ ÒØ Ì Ö Ö Ñ ÒÝ «Ö ÒØ Ò Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ø ÖÑ ÒØ Û Ø Ò Áº ÐÐÓÛ Ñ ØÓ ÒØÖÓ Ù ÎÁÄ ÊÇ Ç̺ ÅÍËÌ ÆËÄ Î ÊÌÀ Ë Ò ÆÎÁÊÇÆÅ

More information

Ì ÐÓÛ Ò Ö Ý Ð Ö Ø ÓÒ Ó Ø Ä Ì Ë Û Ú Ý Ó ÖÚ Ò Ò Ö Ý ÓØ Û Ø Û Ö Ø Ð Ò È Ø Ðº ¾¼¼¼ µº Ï Ø Û Ö Û Ø «Ø Ú Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ö Ø Ö Ø Ò ¾¼¼¼¼ Ã Ò Ô ÓØÓ Ô Ö ÓÑÔÓ Ó ÔÙÖ

Ì ÐÓÛ Ò Ö Ý Ð Ö Ø ÓÒ Ó Ø Ä Ì Ë Û Ú Ý Ó ÖÚ Ò Ò Ö Ý ÓØ Û Ø Û Ö Ø Ð Ò È Ø Ðº ¾¼¼¼ µº Ï Ø Û Ö Û Ø «Ø Ú Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ö Ø Ö Ø Ò ¾¼¼¼¼ Ã Ò Ô ÓØÓ Ô Ö ÓÑÔÓ Ó ÔÙÖ ÁÒ¹ Ø «Ø Ú Ö Ð Ö Ø ÓÒ Ó Ø Ò Ö ÐÓÛ Ò Ö Ý ØÖ Ò Ñ ÓÒ Ö Ø Ò Ô ØÖÓÑ Ø Ö ÖÓÒ È ½ Â Ö ÑÝ Âº Ö ½ Î Ò Ý Ã Ý Ô ½ À ÖÑ Ò Äº Å Ö ÐÐ ¾ Ö Äº Ê «Ù ½ È Ø Ö Ïº Ê ØÞÐ «½ Ö ÓÖ Âº Ï Ö Ð Ò ½ ½ ËÑ Ø ÓÒ Ò ØÖÓÔ Ý Ð Ç ÖÚ ØÓÖÝ

More information

ÁÒ Ë Ø ÓÒ Û ÔÖ ÒØ ÔÓ Ð ÜØ Ò ÓÒ Ó Ø Ú ÒØ ÝÒ ÖÓÒ Þ Ø ÓÒ ÓÒ Ö ÔÖ Ú ÓÙ Ðݺ ÁÒ Ë Ø ÓÒ Û ÔÖ ÒØ Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó ÓÙÖ Ø ÓÖ Ñ Ý ÒØÖÓ Ù Ò Ö Ø Ð Ø ÓÒ Ø Ò ÓÒ Ö Ò Û Ò º

ÁÒ Ë Ø ÓÒ Û ÔÖ ÒØ ÔÓ Ð ÜØ Ò ÓÒ Ó Ø Ú ÒØ ÝÒ ÖÓÒ Þ Ø ÓÒ ÓÒ Ö ÔÖ Ú ÓÙ Ðݺ ÁÒ Ë Ø ÓÒ Û ÔÖ ÒØ Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó ÓÙÖ Ø ÓÖ Ñ Ý ÒØÖÓ Ù Ò Ö Ø Ð Ø ÓÒ Ø Ò ÓÒ Ö Ò Û Ò º Ò ÕÙ ÒØ Ð ÓÖÖ ØÒ Ò Ö ¹Ñ ÑÓÖÝ Ô Ö ÐÐ Ð ÔÖÓ Ö Ñ Ð ÖØ ÔÐ Ò ¹Ñ Ð ÔÐ Ò ÖÑ º ÒÔº Ö ÊÅÁ Ë Ê Ö Ê ÔÓÖØ ¹½ ½ ÇØÓ Ö ½ ØÖ Ø Ì Ö Ö Ö ÔÓÖØ Ö Ò Û ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ØÓ ÔÖ Ú ÓÙ Ô Ô Ö Û Û ÐÐ Ú ÐÝ Ö Ö ØÓº ÅÓ Ø Ó Ø Ö ÙÐØ Û Ö Ú Ö

More information

Kevin Dowd, after his book High Performance Computing, O Reilly & Associates, Inc, 1991

Kevin Dowd, after his book High Performance Computing, O Reilly & Associates, Inc, 1991 Ò Û Ö ÌÓ ÉÙ Ø ÓÒ ÁÒ Ï ÐÐ ÝÓÒ ÆÙÑÈÝ Ö Ð Ò Ú ÐÓÔ Ö Ò ÈÝÌ Ð Ö ØÓÖ ÂÙÐÝ Ø ¹½½Ø ¾¼½¼º È Ö ¹ Ö Ò ÇÙØÐ Ò Ì Ø Á Ù Ò Û Ö ÌÓ ÉÙ Ø ÓÒ ÁÒ ½ Ì Ø Á Ù ¾ Ò Û Ö ÌÓ ÉÙ Ø ÓÒ ÁÒ ÇÙØÐ Ò Ì Ø Á Ù Ò Û Ö ÌÓ ÉÙ Ø ÓÒ ÁÒ ½ Ì Ø Á

More information

Ö Ý Ö ÐÐ Ö ÙØ ÓÒ ÖÖ Ý µ ¾µ Ø Ö Ö ÒÓ ÐÓÓÔ ÖÖ Ô Ò Ò Ü ÔØ ÓÒ Ð Ñ ÒØ Ó Ö ÙØ ÓÒ ÖÖ Ý Ò µ ÓÒ ÓÖ ÑÓÖ ÖÖ Ý Ö Ù Ò Ò Ö Ø ÓÒ ÖÖ Ý º ÁØ Ú ÖÝ ÐÐ Ò Ò ØÓ Æ ÒØÐÝ Ô Ö

Ö Ý Ö ÐÐ Ö ÙØ ÓÒ ÖÖ Ý µ ¾µ Ø Ö Ö ÒÓ ÐÓÓÔ ÖÖ Ô Ò Ò Ü ÔØ ÓÒ Ð Ñ ÒØ Ó Ö ÙØ ÓÒ ÖÖ Ý Ò µ ÓÒ ÓÖ ÑÓÖ ÖÖ Ý Ö Ù Ò Ò Ö Ø ÓÒ ÖÖ Ý º ÁØ Ú ÖÝ ÐÐ Ò Ò ØÓ Æ ÒØÐÝ Ô Ö ÓÑÔ Ð Ö Ò ÊÙÒØ Ñ ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ ËØ Ø Ò ÔØ Ú ÁÖÖ ÙÐ Ö Ê ÙØ ÓÒ ÓÒ ÅÙÐØ Ø Ö Ö Ø ØÙÖ ÖÝ ÓÔÔ ØØ Ò Ö Û Ð Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð Û Ö Æ Û Ö ½ ½ ÞÓÔÔ ØØ ºÙ к Ù Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ò

More information

Ñ Ò Ò Ð Û Ø ÓÑÔÐ Ü ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ø º Ì Ñ Ò Ø Ø Ø Ø Ø ÓÑ Ò Ö ÒØ Ò Ó ØÖÙØÙÖ º ÓÖ Ü ÑÔÐ Ó Ø Ò Û ÒØ Ñ Ø Ó Ø Ø Ò Ð Ø Ò ÐÝ Ø ØÓ ÕÙ ÒØ ÐÐÝ ÜØÖ Ø ÑÔÐ ØÖÙØÙÖ ÇÒ Ø

Ñ Ò Ò Ð Û Ø ÓÑÔÐ Ü ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ø º Ì Ñ Ò Ø Ø Ø Ø Ø ÓÑ Ò Ö ÒØ Ò Ó ØÖÙØÙÖ º ÓÖ Ü ÑÔÐ Ó Ø Ò Û ÒØ Ñ Ø Ó Ø Ø Ò Ð Ø Ò ÐÝ Ø ØÓ ÕÙ ÒØ ÐÐÝ ÜØÖ Ø ÑÔÐ ØÖÙØÙÖ ÇÒ Ø Ð Ñ ÒØ Ð Ë Ø Å Ø Ó Ò Ú ÍÒ Ö ØÝ Ù ½ Ñ Ò Ò Ð Û Ø ÓÑÔÐ Ü ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ø º Ì Ñ Ò Ø Ø Ø Ø Ø ÓÑ Ò Ö ÒØ Ò Ó ØÖÙØÙÖ º ÓÖ Ü ÑÔÐ Ó Ø Ò Û ÒØ Ñ Ø Ó Ø Ø Ò Ð Ø Ò ÐÝ Ø ØÓ ÕÙ ÒØ ÐÐÝ ÜØÖ Ø ÑÔÐ ØÖÙØÙÖ ÇÒ Ø Ø º Ò ½º ÁÒØÖÓ

More information

ÇÆÌ ÆÌ ËÙ Ø Ú ÒØÖÓ ÙØÓÖÝ Ö Ñ Ö Å Ø Ô ÓÖ Ò Ø Ú ÔÔÖÓ Ì Ô ÐÓ ÓÔ Ð Ö Ò À ÖÑ Ò ÙØ Ò Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ô ØÓ Ò Ì ÒØ ÖÔÖ Ø Ò Ò Ø ÒØ ÖÔÖ Ø Ö Ò

ÇÆÌ ÆÌ ËÙ Ø Ú ÒØÖÓ ÙØÓÖÝ Ö Ñ Ö Å Ø Ô ÓÖ Ò Ø Ú ÔÔÖÓ Ì Ô ÐÓ ÓÔ Ð Ö Ò À ÖÑ Ò ÙØ Ò Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ô ØÓ Ò Ì ÒØ ÖÔÖ Ø Ò Ò Ø ÒØ ÖÔÖ Ø Ö Ò ÌÀ Ê ÁÆ Ë À ÊÅ Æ ÍÌÁ ÎÁ È Ø Ö Ö ÒØ Ö ÓÖ ÓÑÔÐ Ü ËÝ Ø Ñ ËØÙ Ã Ð Ñ ÞÓÓ ÓÐÐ Å Ò Ò Ôغ ÓÔ Ý Ã ÃÁ Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ È ÖØ Ð Ò ÆÙÐ Ö È Ý Ó Ø ÀÙÒ Ö Ò ÑÝ Ó Ë Ò Ù Ô Ø ÇÆÌ ÆÌ ËÙ Ø Ú ÒØÖÓ ÙØÓÖÝ Ö Ñ Ö Å Ø Ô ÓÖ Ò Ø Ú ÔÔÖÓ

More information

Ë Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ú ËØÓÖ ËÓÐÙØ ÓÒ Ï ÓÐÐÓÛ Ø ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ø Ø Ë Ö Ð Þ Ø ÓÒ Û Ý ØÓ Ñ Ô Ö Ø ÒØ Ø Ø Ø Ø Ò¹Ñ ÑÓÖݺ Ý ËØÓÖ ËÓÐÙØ ÓÒ Û Ñ Ò Û Ý ØÓ Ô Ø ÓÒ¹ ÙØ Û Ø ÓÙØ

Ë Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ú ËØÓÖ ËÓÐÙØ ÓÒ Ï ÓÐÐÓÛ Ø ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ø Ø Ë Ö Ð Þ Ø ÓÒ Û Ý ØÓ Ñ Ô Ö Ø ÒØ Ø Ø Ø Ø Ò¹Ñ ÑÓÖݺ Ý ËØÓÖ ËÓÐÙØ ÓÒ Û Ñ Ò Û Ý ØÓ Ô Ø ÓÒ¹ ÙØ Û Ø ÓÙØ ÖÓÑ È Ð ÌÓ Ø ÈÝÌ Ð ÙØ ÓÖ Ö ÐÓÒ ÅÙ Ò Ù Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Å Ìµ Ú Ò Ë ÒØ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ò ÈÝØ ÓÒ ¾¼½½ ËÙÑÑ Ö Ë ÓÓÐ ËØ Ò Ö Û ËÓØÐ Ò Ë Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ú ËØÓÖ ËÓÐÙØ ÓÒ Ï ÓÐÐÓÛ Ø ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ø Ø Ë Ö Ð Þ Ø ÓÒ Û Ý ØÓ Ñ Ô Ö Ø ÒØ

More information

Uppsala University. Access to the published version may require subscription.

Uppsala University. Access to the published version may require subscription. Uppsala University This is an accepted version of a paper published in Physics Education. This paper has been peer-reviewed but does not include the final publisher proof-corrections or journal pagination.

More information

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ö ÔØ Ú ËØ Ø Ø ÁÒ Ö ÒØ Ð ËØ Ø Ø ÀÝÔÓØ Ø Ø Ò ¹ Ô Ú ÐÙ Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÑÔÐ Þ ËÙÑÑ ÖÝ Ä ÖÒ Ò Ó¹ Ø ÖÑ Æ ÙÝ Ò Ì ÌÙ Î Ò ½ Æ ÙÝ Ò ÉÙ Ò Î Ò ¾ ½ ÍÒ Ú

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ö ÔØ Ú ËØ Ø Ø ÁÒ Ö ÒØ Ð ËØ Ø Ø ÀÝÔÓØ Ø Ø Ò ¹ Ô Ú ÐÙ Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÑÔÐ Þ ËÙÑÑ ÖÝ Ä ÖÒ Ò Ó¹ Ø ÖÑ Æ ÙÝ Ò Ì ÌÙ Î Ò ½ Æ ÙÝ Ò ÉÙ Ò Î Ò ¾ ½ ÍÒ Ú Æ ÙÝ Ò Ì ÌÙ Î Ò ½ Æ ÙÝ Ò ÉÙ Ò Î Ò ¾ ½ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò Ò È ÖÑ Ý Ó ÀÓ Å Ò ØÝ ¾ Æ ÙÝ Ò ÌÖ È ÙÓÒ ÀÓ Ô Ø Ð ÂÁ ÔÖÓ Ø ¹ Ù Ù Ø ¾¼½ ÇÙØÐ Ò ½ ¾ Ø ÓÖÝ Ñ ÙÖ Ø Ñ Ø ÓÒ ¹ ÓÒ Ò ÁÒØ ÖÚ Ð ÔÓ ÒØ Ø Ñ Ø ¹ Ò ÒØ ÖÚ Ð Ø Ñ Ø ÁÒØ

More information

2.5. (GPa) 1.5. σ xy 0.5. ε (%)

2.5. (GPa) 1.5. σ xy 0.5. ε (%) ÈÐ Ø Øݹ Ò Ù ØÖÙØÙÖ Ð Ò ÓØÖÓÔÝ Ó Ð Ð º ĺ ÊÓÙÒØÖ ½ º Î Ò Ñ ÖÓÙÕ ¾ ź Ì Ð Ñ Ð ¾ º ÓÙ Ù Ò Ëº ÊÓÙÜ ½ ÁÊ ÅÁË ËÈ ËÁ ÖÓÙÔ Ö ØÙÖ Ø ËÝ Ø Ñ ÓÑÔÐ Ü ¹ ½½ ½ ÙÖ Ú ØØ Ö Ò ¾ Ä ÓÖ ØÓ Ö ÈÅÅÀ ÍÅÊ ÆÊË» ËÈ Á»È Ö»È Ö ½¼ ÖÙ

More information

Ì Ì ÓÖÝ Ó Ì Ñ Á»Ç ÙØÓÑ Ø Ð ÙÒ Ãº à ÝÒ Ö Ò Æ ÒÝ ÄÝÒ ÅÁÌ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÊÓ ÖØÓ Ë Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö Ø Î ÖÓÒ Ö Ø Î Ò Ö Ö

Ì Ì ÓÖÝ Ó Ì Ñ Á»Ç ÙØÓÑ Ø Ð ÙÒ Ãº à ÝÒ Ö Ò Æ ÒÝ ÄÝÒ ÅÁÌ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÊÓ ÖØÓ Ë Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö Ø Î ÖÓÒ Ö Ø Î Ò Ö Ö Ì Ì ÓÖÝ Ó Ì Ñ Á»Ç ÙØÓÑ Ø Ð ÙÒ Ãº à ÝÒ Ö Ò Æ ÒÝ ÄÝÒ ÅÁÌ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÊÓ ÖØÓ Ë Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö Ø Î ÖÓÒ Ö Ø Î Ò Ö Ö Ý Æ Ñ Ò ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ë Ò ÍÒ Ú

More information

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Î Ø Ð Ø Ö ØÙÖ ÓÒ ÑÔ Ø Ó Ù ØÑ ÒØ Ò Ø Ð Ø ÓÒ ÔÓÐ ÓÒ ÔÓÚ ÖØÝ ÙØ Ù Ø Û ÓÒ Ø ÑÔ Ø Ó Ô Ñ ÖÓ ÓÒÓÑ ÔÓÐ º ØØ Ö ÒÓÛÐ ÓÙØ ÔÖÓ¹ÔÓÓÖ Ñ ÖÓ ÔÓÐ Ò Ø Ñ ÒØ

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Î Ø Ð Ø Ö ØÙÖ ÓÒ ÑÔ Ø Ó Ù ØÑ ÒØ Ò Ø Ð Ø ÓÒ ÔÓÐ ÓÒ ÔÓÚ ÖØÝ ÙØ Ù Ø Û ÓÒ Ø ÑÔ Ø Ó Ô Ñ ÖÓ ÓÒÓÑ ÔÓÐ º ØØ Ö ÒÓÛÐ ÓÙØ ÔÖÓ¹ÔÓÓÖ Ñ ÖÓ ÔÓÐ Ò Ø Ñ ÒØ Ò ÐÝ Ò Å ÖÓ¹ÈÓÚ ÖØÝ Ä Ò Ò ÇÚ ÖÚ Û ÖÒ Ö º ÙÒØ Ö Å Ö Âº Ó Ò Ò À Ò ÄÓ Ö Ò Ý ÖÙ ÖÝ ¾ ¾¼½½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Î Ø Ð Ø Ö ØÙÖ ÓÒ ÑÔ Ø Ó Ù ØÑ ÒØ Ò Ø Ð Ø ÓÒ ÔÓÐ ÓÒ ÔÓÚ ÖØÝ ÙØ Ù Ø Û ÓÒ Ø ÑÔ Ø Ó Ô Ñ ÖÓ ÓÒÓÑ ÔÓÐ º ØØ Ö ÒÓÛÐ

More information

Ð Ø ÓÖ Ê Ö Ò Å ÒÙ Ð ½º¼ ÐÔ Ò Ö Ø Ý ÓÜÝ Ò ½º º º½ Ï ½ ¼¼ ½ ¾½ ¾¼¼ ÓÒØ ÒØ ½ Ð Ø ÓÖ Å Ò È ½ ½º½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ Ð Ø ÓÖ Ø ËØÖÙØÙÖ

More information

ÓÙÖ ÓÒØ ÒØ Ï Ý Ó Û Ù Ø ÙÒØ ÓÒ Ð ØÝ ÔÖÓÚ Ý Ø Å Ò Ñ ÒØ ËÝ Ø Ñ Ø ÅÓ Ð Ê Ð Ø ÓÒ Ð Æ ØÛÓÖ ÇÇ ÀÓÛ Ó Û Ù ÅË Ê Ð Ø ÓÒ Ð ÑÓ Ð ÓÙÒ Ø ÓÒ Ð ÕÙ ÖÝ Ð Ò Ù ËÉÄ ÔÔÐ Ø

ÓÙÖ ÓÒØ ÒØ Ï Ý Ó Û Ù Ø ÙÒØ ÓÒ Ð ØÝ ÔÖÓÚ Ý Ø Å Ò Ñ ÒØ ËÝ Ø Ñ Ø ÅÓ Ð Ê Ð Ø ÓÒ Ð Æ ØÛÓÖ ÇÇ ÀÓÛ Ó Û Ù ÅË Ê Ð Ø ÓÒ Ð ÑÓ Ð ÓÙÒ Ø ÓÒ Ð ÕÙ ÖÝ Ð Ò Ù ËÉÄ ÔÔÐ Ø ÇÚ ÖÚ Û Ó Ø Å Ò Ñ ÒØ Ö Ò ÌÓÑÔ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï Ø ÖÐÓÓ Ë ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ Ø Å Ò Ñ ÒØ Ï ÒØ Ö ¾¼½¼ Ë ÁÒØÖÓ ØÓ Å Ñص ÇÚ ÖÚ Û Ó Ø Å Ò Ñ ÒØ Ï ÒØ Ö ¾¼½¼ ½» ¾¾ ÓÙÖ ÄÓ Ø Ï Ô Ì ÜØ ÓÓ Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÛÛÛº

More information

¾ ̺ º Å ÐÐ Ö Àº ÊÓ ÖØ º º Å Ö Û Ò Ëº º ÖÒÐ Ý Ö Ø Ó Ó ½º ¼º½µ ½¼ Ä Ò Ý Ø Ðº ½ µº Ì Ø Ø Ø ÒØ Ö Ø ÐÐ Ö Ù Ø Ö Ò ÓÖ ÍÎ Ô ÓØÓÒ Æ ÒØÐÝ Ñ Ò Ø Ø Ø Ñ ÙÖ Ñ ÒØ

¾ ̺ º Å ÐÐ Ö Àº ÊÓ ÖØ º º Å Ö Û Ò Ëº º ÖÒÐ Ý Ö Ø Ó Ó ½º ¼º½µ ½¼ Ä Ò Ý Ø Ðº ½ µº Ì Ø Ø Ø ÒØ Ö Ø ÐÐ Ö Ù Ø Ö Ò ÓÖ ÍÎ Ô ÓØÓÒ Æ ÒØÐÝ Ñ Ò Ø Ø Ø Ñ ÙÖ Ñ ÒØ Ì ÊÓÐ Ó À ¾ Ò Ø ÙØ Ö Ø ÓÒ Ó ÁÒØ Ö Ø ÐÐ Ö ÅÓÐ ÙÐ Ý Ìº º Å ÐÐ Ö ½ Àº ÊÓ ÖØ ½ º º Å Ö Û ½ Ò Ëº º ÖÒÐ Ý ¾ ½ È Ý Ô ÖØÑ ÒØ ÍÅÁËÌ ÈÇ ÓÜ Å Ò Ø Ö Å ¼ ½É Íà ¾ ËÔ Ë Ò Ú ÓÒ ÅË ¾ ¹ Æ Ë Ñ Ê Ö ÒØ Ö ÅÓ«ØØ Ð ¼ ÍË ÓÐÐ

More information

¾ Ã Ó À Ð Ò Ó» ÄÓ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ ÐÓ Ò Ê Ð ØÝ ½º ÁÒØÖÓ ÓÒ È ØÖ Ò Ø Ö Û ÐÝ Ù ÑÓ Ð ÓÖ Ò ÐÝÞ Ò ÓÒÙÖÖ ÒØ Ò ØÖ Ý Ø Ñ º Ç Ø Ò Ù Ý Ø Ñ ÑÙ Ø Ü Ø Ö Ø Ú ÒÓÒ¹Ø ÖÑ Ò Ø

¾ Ã Ó À Ð Ò Ó» ÄÓ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ ÐÓ Ò Ê Ð ØÝ ½º ÁÒØÖÓ ÓÒ È ØÖ Ò Ø Ö Û ÐÝ Ù ÑÓ Ð ÓÖ Ò ÐÝÞ Ò ÓÒÙÖÖ ÒØ Ò ØÖ Ý Ø Ñ º Ç Ø Ò Ù Ý Ø Ñ ÑÙ Ø Ü Ø Ö Ø Ú ÒÓÒ¹Ø ÖÑ Ò Ø ÙÒ Ñ ÒØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ½ µ ¾ ¾ ¾ ÁÇË ÈÖ Í Ò ÄÓ ÈÖÓ Ö Ñ Û Ø ËØ Ð ÅÓ Ð Ë Ñ ÒØ ØÓ ËÓÐÚ ÐÓ Ò Ê Ð ØÝ ÈÖÓ Ð Ñ ÓÖ ½¹Ë È ØÖ Æ Ø Ã Ó À Ð Ò Ó Ý Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔ Ö Ë Ò À Ð Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ÈºÇº ÓÜ ¼¼ ¼¾¼½

More information

Ë Ò ÓÖ Æ ØÛÓÖ Å ÈÖÓØÓÓÐ ÂÙ Î Ð ÓÒ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò À Ð Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ¾ º º¾¼¼ ÂÙ Î Ð ÓÒ Ò Ë Ò ÓÖ Æ ØÛÓÖ Å ÈÖÓØÓÓÐ

Ë Ò ÓÖ Æ ØÛÓÖ Å ÈÖÓØÓÓÐ ÂÙ Î Ð ÓÒ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò À Ð Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ¾ º º¾¼¼ ÂÙ Î Ð ÓÒ Ò Ë Ò ÓÖ Æ ØÛÓÖ Å ÈÖÓØÓÓÐ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò À Ð Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ¾ º º¾¼¼ ÇÙØÐ Ò ÖÓÙÒ Ò ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ë Ò ÓÖ Æ ØÛÓÖ Ó Å ¹ÔÖÓØÓÓÐ Ì Ö ÔÖÓØÓÓÐ Ö ÓÒÐÙ ÓÒ ÖÓÙÒ ÈÖ ÒØ Ø ÓÒ ÓÒ º Ë Ú Ê Ñ ÅÙÖØ Ý Ò º ˺ Å ÒÓ º ¹ÀÓ Ï

More information

ÄÓ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì Ò Ò Ö Ò ÐÐ Ò ÏÓÐ Ò Ì ÓÑ ÊÏÌÀ Ò Ä Ö ØÙ Ð ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÎÁÁ ¾¼ Ò ÖÑ ÒÝ Ø ÓÑ Ò ÓÖÑ Ø ºÖÛØ ¹ Òº ØÖ Øº Ì Ý Ö Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÖÓÐ Û ÐÓ ÔÐ Ý Ò Ò

ÄÓ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì Ò Ò Ö Ò ÐÐ Ò ÏÓÐ Ò Ì ÓÑ ÊÏÌÀ Ò Ä Ö ØÙ Ð ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÎÁÁ ¾¼ Ò ÖÑ ÒÝ Ø ÓÑ Ò ÓÖÑ Ø ºÖÛØ ¹ Òº ØÖ Øº Ì Ý Ö Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÖÓÐ Û ÐÓ ÔÐ Ý Ò Ò ÄÓ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì Ò Ò Ö Ò ÐÐ Ò ÏÓÐ Ò Ì ÓÑ ÊÏÌÀ Ò Ä Ö ØÙ Ð ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÎÁÁ ¾¼ Ò ÖÑ ÒÝ Ø ÓÑ Ò ÓÖÑ Ø ºÖÛØ ¹ Òº ØÖ Øº Ì Ý Ö Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÖÓÐ Û ÐÓ ÔÐ Ý Ò Ò ÔÐ Ý Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò º Ï Ö ÐÐ Ø Ó Ú ÓÙ Ñ Ö Ø Ó Ñ Ø Ñ Ø¹

More information