This is an author produced version of Even-hole-free graphs part II: Recognition algorithm.

Size: px
Start display at page:

Download "This is an author produced version of Even-hole-free graphs part II: Recognition algorithm."

Transcription

1 This is an author produced version of Even-hole-free graphs part II: Recognition algorithm. White Rose Research Online URL for this paper: Article: Conforti, M, Cornuejols, G, Kapoor, A et al. (1 more author) (2002) Even-hole-free graphs part II: Recognition algorithm. Journal of Graph Theory, 40 (4) ISSN promoting access to White Rose research papers

2 Ú Ò¹ÀÓÐ ¹ Ö Ö Ô È ÖØ ÁÁ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Å Ð ÓÒ ÓÖØ Ö Ö ÓÖÒÙ ÓÐ Ý Ã ÔÓÓÖ Ò ÃÖ Ø Ò ÎÙ ÓÚ Þ Ë ÔØ Ñ Ö ½ Ö Ú ÔÖ Ð ¼¼¼ ÆÓÚ Ñ Ö ¼¼½ ÖÙ ÖÝ ¼¼ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Å Ø Ñ Ø ÈÙÖ ÔÔÐ Ø ÍÒ Ú Ö Ø È ÓÚ Î ÐÞÓÒ ½ ½ È ÓÚ ÁØ Ðݺ Ý ÖÒ Å ÐÐÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ë ÒÐ Ý È Ö È ØØ ÙÖ È ½ ½ ÍË º Þ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö ËØÙ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ä ÄË ÂÌ ÍÒ Ø Ã Ò ÓѺ Ì ÛÓÖ Û ÙÔÔÓÖØ Ò Ô ÖØ Ý ÆË Ö ÒØ ÅÁ¹¼¼ ÅÁ¹ ¼ Å˹ ¼ ½ Ò ÇÆÊ Ö ÒØ Æ¼¼¼½ ¹ ¹½¹¼½ º È ÖØ Ó Ø Ö Ö Û ÓÑÔÐ Ø Û Ð ÃÖ Ø Ò ÎÙ ÓÚ Û Ø Ø Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑ Ò ØÓÖ Ò ÇÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï Ø ÖÐÓÓ ÓÒ Ò ÆË Ê Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÐÐÓÛ Ôº à ÔÓÓÖ Û ÙÔÔÓÖØ Ý Ö ÒØ ÖÓÑ ÖÙÔÔÓ Æ Þ ÓÒ Ð ÐÐ Ê Ö ¹ Æʺ Ò ÐÐÝ Û ÒÓÛÐ Ø ÙÔÔÓÖØ Ó Ä ÓÖ ØÓ Ö ÊÌ ÅÁË ÍÒ Ú Ö Ø ÂÓ Ô ÓÙÖ Ö Ö ÒÓ Ð º ½

3 ØÖ Ø Ï ÔÖ ÒØ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ø Ø Ø ÖÑ Ò Ò ÔÓÐÝØ Ñ Û Ø Ö Ö Ô ÓÒØ Ò Ò Ú Ò ÓÐ º Ì Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÒ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ø ÓÖ Ñ ÓÖ Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö Ö Ô Ó Ø Ò Ò È ÖØ Á Ó Ø Ô Ô Öº Ï Ð Ó Ú ÔÓÐÝØ Ñ Ð ÓÖ Ø Ñ ØÓ Ò Ò Ú Ò ÓÐ Ò Ö Ô Û Ò ÓÒ Ü Ø º ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÁÒ Ö Ô ÝÐ Ú Ò Ø ÓÒØ Ò Ò Ú Ò ÒÙÑ Ö Ó ÒÓ Ò Ó ÓØ ÖÛ º ÓÐ ÓÖ Ð ÝÐ Û Ø Ø Ð Ø ÓÙÖ ÒÓ º Ö Ô Ø Ø ÓÒØ Ò ÒÓ Ú Ò ÓÐ ÐÐ Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö º Ö Ô ÓÒØ Ò Ö Ô À Ñ Ò Ø Ø À ÔÔ Ö Ò Ò Ò Ù Ù Ö Ô º Ö Ô À¹ Ö Ñ Ò Ø Ø Ó ÒÓØ ÓÒØ Ò Ö Ô Àºµ ÁÒ Ø Ô ÖØ Û ÔÖ ÒØ ÔÓÐÝØ Ñ Ö Ó Ò Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö Ö Ô º Ì Ð ÓÖ Ø Ñ Ù Ð ÓÒ ØÖÙØÙÖ Ð Ø ÓÖ Ñ ÔÖÓÚ Ò º Ì Ð ÓÖ Ø Ñ ÒÓØ ÔÖ Ø Ð Ò Ø Ö Ó Ø ÔÓÐÝÒÓÑ Ð ÓÙÖ Ñ Ò ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ Ò ÓÛ Ò Ø Ø Ø Ö Ó Ò Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ð Èº ÈÖ Ú ÓÙ ÐÝ Ø Û ÒÓØ Ú Ò ÒÓÛÒ Û Ø Ö Ø ÔÖÓ Ð Ñ Û Ò ÆÈ Ø ØÖ Ú ÐÐÝ Ò Ó¹ÆÈ ÓÛ Ú Öµº ÁØ Û ÒÓÛÒ Ò ØÓ ½ µ Ø Ø Ø Æȹ ÓÑÔÐ Ø ØÓ Ö Ó Ò Þ Û Ø Ö Ö Ô ÓÒØ Ò Ò Ú Ò ÓÐ Ô Ò Ø ÖÓÙ Ô ÒÓ º ÇÒ Ø ÔÓ Ø Ú ÈÓÖØÓ ½¼ ÓÐÚ Ø Ú Ò ÓÐ Ö Ó Ò Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ð Ò Ö Ø Ñ ÓÖ ÔÐ Ò Ö Ö Ô Ò Å Ö Ó Ò Ô Ö Ò Ò Ê ÓÐÚ Ø Ò ÔÓÐÝØ Ñ ÓÖ ÑÓÒ ¹ Ò ¹ Ô¹ Ö Ö Ô º ÑÓÒ ÝÐ Ó Ð Ò Ø ÓÙÖ Û Ø Ò Ð ÓÖ º Ô ÝÐ Ó Ð Ò Ø Ö Ø Ö Ø Ò ÓÙÖ Û Ø Ò Ð ÓÖ Ø Ø ÓÖÑ ØÖ Ò Ð Û Ø ØÛÓ Ó Ø ÝÐ º ÁÒ Û ÜØ Ò Ø Ð Ø Ö ÙÐØ ØÓ Ô¹ Ö Ö Ô º À Ö Û Ú ÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ ÐÐ Ö Ô º Ò Ò Ò Ú Ò ÀÓÐ ÆÓØ Ø Ø ÓÙÖ Ö Ó Ò Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö Ö Ô Ò Ù ØÓ Ò Ò Ú Ò ÓÐ Ò Ö Ô ÓÒ Ü Ø Ä Ø Ú ½ ÚÒ ÒÓØ Ø ÒÓ Ó Ò Ð Ø À º ÁÒ Ø Ö Ø ÓÒ Ø Ø Û Ø Ö À Ò Ú ÓÒØ Ò Ò Ú Ò ÓÐ º Á Ø Ò Û Ö Ý Ø À À Ò Ú Ò ÓØ ÖÛ Ô À ÙÒ Ò º È Ö ÓÖÑ Ò Ø Ö Ø ÓÒ º Ø Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ø Ö Ô À Ø Ö Ú Ò ÓÐ º Ï Ø ÐÐ ØÓ Ø Ö Ó Ò Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Û Ò Ð Ó Ò ÔÓÐÝØ Ñ Û Ø Ö Ú Ò Ö Ô Ò ÒÓ Ú Ó ÐÐ Ø Ú Ò ÓÐ Ó ÓÒØ Ò Úº Ý ÓÒØÖ Ø Ø Ø ÓÚ ½ Ú Ò Ö Ô Ò ÒÓ Ú Ó Ø ÆȹÓÑÔÐ Ø ØÓ Û Ø Ö Ø Ö Ü Ø Ò Ú Ò ÓÐ Ø Ø ÓÒØ Ò Úº ÙØ Ø Ì ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ø ÓÖ Ñ Ó Û Û Ù Ö ØÛÓ ØÝÔ Ó ÙØ Ø º Ï Ò Ø ÒÓÛº ÓÖ Ë Î µ Û ÒÓØ Ý Ò Ë Ø Ù Ö Ô Ó Ø Ò ÖÓÑ Ø Ö Ô Ý Ö ÑÓÚ Ò Ø ÒÓ Ó Ë Ò ÐÐ Ø Û Ø Ø Ð Ø ÓÒ ÒÓ Ò Ëº Ì ÒÓ Ø Ë ÙØ Ø Ó Ø Ö Ô Ø Ö Ô Ò Ë ÓÒØ Ò ÑÓÖ ÓÒÒ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ Ø Ò º ÓÖ Ë Î µ Æ Ëµ ÒÓØ Ø Ø Ó ÒÓ Ò Î µ Ò Ë Û Ø Ø Ð Ø ÓÒ Ò ÓÖ Ò Ë Ò Æ Ë ÒÓØ Æ Ëµ ˺ ÆÓ Ø Ë ¹ Ø Ö Ë ÓÑÔÖ Ó Ð ÕÙ Ó Þ Ò ÒÓ Û Ø Ø Ð Ø ÓÒ Ò ÓÖ Ò º º Ë Æ º Ï Ö Ö ØÓ Ø Ð ÕÙ ÒØ Ö Ó Ëº ÁÒ Ø

4 Ô Ô Ö Û Û ÐÐ Ù ¹ Ø Ö ÙØ Ø ½ º Ï Ð Ó Ö Ö ØÓ ½¹ Ø Ö Ø Ö ØÓ ¹ Ø Ö ÓÙ Ð Ø Ö Ò ØÓ ¹ Ø Ö ØÖ ÔÐ Ø Öº Á Ë ÓÑÔÖ Ó Ð ÕÙ Ò ÐÐ ÒÓ Ó Û Ø Ø Ð Ø ÓÒ Ò ÓÖ Ò Ø ÐÐ ÙÐÐ ¹ Ø Öº Ö Ô ¹ Ó Ò Î ½ Î Û Ø Ô Ð Ø ½ ½ µ Ø ÒÓ Ò Ô ÖØ Ø ÓÒ ÒØÓ Ø Î ½ Ò Î Ò Ù Û Ý Ø Ø ÓÖ ½ Î ÓÒØ Ò Ó ÒØ ÒÓÒ ÑÔØÝ ÒÓ Ø Ò Ù Ø Ø Ú ÖÝ ÒÓ Ó ½ ÒØ ØÓ Ú ÖÝ ÒÓ Ó Ú ÖÝ ÒÓ Ó ½ ÒØ ØÓ Ú ÖÝ ÒÓ Ó Ò Ø Ö Ö ÒÓ ÓØ Ö Ò ØÛ Ò Î ½ Ò Î º ÙÖØ ÖÑÓÖ Î ÓÖ ½ Ò Ò Ö ÓØ Ó Ö Ò Ð ØÝ ½ Ø Ò Ø Ö Ô Ò Ù Ý Î ÒÓØ ÓÖ Ð Ô Ø º ËØ Ö ÙØ Ø Û Ö ÒØÖÓ Ù Ý Ú Ø Ð Ò ¹ Ó Ò Ý ÓÖÒÙ ÓÐ Ò ÙÒÒ Ò Ñ º ÁÒ Ò ¹ Ó Ò Ø Ö Ò ÓÙ Ð Ø Ö ÙØ Ø Û Ö Ù ØÓ ÓÒ ØÖÙØ Ö Ó Ò Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ð Ò ¼ ½ Ñ ØÖ Ò Ð Ò ¼ ½ Ñ ØÖ º Ê ÒØÐÝ Ø Ý Û Ö Ù ØÓ ÓÑÔÓ Ö Ö Ô º Ð Ì ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ø ÓÖ Ñ Ó ÓÛ Ø Ø Ú ÖÝ Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö Ö Ô Ü ÔØ Ø Ó Ò ØÛÓ Ð ÓÒØ Ò ¹ Ó Ò ÓÖ ¹ Ø Ö ÙØ Øº Ì ØÛÓ Ð Ö Ø Ô¹ Ö Ö Ô Ò Ö Ô º Ô¹ Ö Ö Ô Ú Ò Ò ÐÖ Ýº ÁÒ ÔÓÐÝØ Ñ Ð ÓÖ Ø Ñ Ö Ú Ò ÓÖ Ö Ó Ò Þ Ò Ô¹ Ö Ö Ô Ò ÓÖ Ö Ó Ò Þ Ò Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö Ô¹ Ö Ö Ô º Ì ÓÒ Ð Ó Ö Ô Ù Ò Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ø ÓÖ Ñ Ó Ø Ð Ó Ö Ô º Ï Ó ÒÓØ Ò Ö Ô Ö º Ï Ù Ø ÒÓØ Ø Ø Ú ÖÝ Ö Ô Ó Ø Ò ÖÓÑ Ø Ð Ò Ö Ô Ó ØÖ Ý Ò ØÛÓ ÒØ ÒÓ Ü Ò Ý Ò ÓÒ ÕÙ Ò Û Ò Ò ÔÓÐÝØ Ñ Û Ø Ö Ö Ô º Ë Ò Ø Ö ÙÒ ÕÙ ÓÖ Ð Ô Ø ØÛ Ò ÒÝ ØÛÓ ÒÓ Ò Ø Ð Ò Ö Ô Ó ØÖ Ø Ð Ó ÓÐÐÓÛ Ø Ø Û Ò Ò ÔÓÐÝØ Ñ Û Ø Ö Ö Ô Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö º ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ì ÓÖ Ñ Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ø ÓÖ Ñ ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ Ø Ñ Ò Ö ÙÐØ ÔÖÓÚ Ò º ÁÒ Ø Ö ÙÐØ ÔÖÓÚ ÓÖ Ó ¹ Ò Ð Ö Ô Ð Ó Ö Ô Ø Ø ÓÒØ Ò Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö Ö Ô ºµ Ì ÓÖ Ñ ½º½ ÓÒÒ Ø Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö Ö Ô Ô¹ Ö ÓÖ ÓÖ ÓÒØ Ò ¹ Ó Ò ÓÖ ¹ Ø Ö ÙØ Ø ½ º Á Ó Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Ì ÓÚ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ø ÓÖ Ñ Ø Ó ÓÙÖ Ö Ó Ò Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö Ö Ô º Ï Ò Ú Ö ¹ Ó Ò ÓÖ ¹ Ø Ö ÙØ Ø ÔÖ ÒØ Ò Ö Ô Û ÓÑÔÓ ÒØÓ ØÛÓ ÓÖ ÑÓÖ Ñ ÐÐ Ö ÓÖ ÑÔÐ Ö Ö Ô ÐÐ ÐÓ º Ï Ò ÓÒØ Ò ¹ Ø Ö ÙØ Ø Ø ÓÒ ÓÐÐÓÛ º Ò Ø ÓÒ ½º Ä Ø Ë ÒÓ ÙØ Ø Ò Ö Ô Ò ½ Ò Ø ÓÒÒ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ò Ëº Ï Ò Ø ÐÓ Ó Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ ØÓ Ö Ô ½ Ò Û Ö Ø Ù Ö Ô Ó Ò Ù Ý Î µ ˺ Ï Ò ÓÒØ Ò ¹ Ó Ò Ø ÐÓ Ö Ò ÓÐÐÓÛ º

5 Ò Ø ÓÒ ½º Ä Ø Î ½ Î ¹ Ó Ò Ó Û Ø Ô Ð Ø ½ ½ µº Á Ò Ö Ò «Ö ÒØ ÓÒÒ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Î µ Ò ÐÓ ½ ØÓ Ø Ù Ö Ô Ó Ò Ù Ý ÒÓ Ø Î ½ Û Ö Ò º Á Î µ ÓÒØ Ò Ô Ø ÖÓÑ ØÓ Ð Ø É ÓÖØ Ø Ù Ô Ø Ò Ò ÐÓ ½ ØÓ Ø Ù Ö Ô Ó Ò Ù Ý ÒÓ Ø Î ½ ÔÐÙ Ñ Ö Ö Ô Ø È Ø Ø ÓÖ Ð Ò Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÔÖÓÔ ÖØ º ÆÓ ÒØ ØÓ ÐÐ Ø ÒÓ Ò ½ ÒÓ ÒØ ØÓ ÐÐ Ø ÒÓ Ò ½ Ò Ø Ö Ø ÓÒÐÝ Ò ØÛ Ò È Ò Î ½ º ÙÖØ ÖÑÓÖ Ø Ñ Ö Ö Ô Ø È Ð Ò Ø É Ú Ò Ð Ò Ø Ò Ð Ò Ø ÓØ ÖÛ º ÐÓ Ò Ñ Ð ÖÐݺ Ë ÙÖ ½º A1 A2 V1 V2 B1 G B2 A1 a2 a1 A2 P2 P1 V1 V2 B1 b2 b1 B2 G1 G2 ÙÖ ½ ¹ÂÓ Ò ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Á Û Û Ö ØÓ ÓÐÐÓÛ Ø Ø Ò Ö Ô Ö Ñ ÓÖ Ö Ø Ò Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÖÓÑ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ø ÓÖ Ñ Û ÛÓÙÐ ÒÓÛ ÓÛ Ø Ø µ Û Ò Ò Ò ÔÓÐÝØ Ñ Û Ø Ö ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ü Ø Ò

6 µ Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö Ò ÓÒÐÝ ÐÐ Ø ÐÓ Ö µ Û Ò Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÔÔÐ Ö ÙÖ Ú ÐÝ ØÓ Ø ÐÓ Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó ÐÓ Ö Ø ÔÓÐÝÒÓÑ Ðº ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ ÐØ ÓÙ µ ØÖÙ ÓÖ Ø ØÛÓ ÙØ Ø Ó Ì ÓÖ Ñ ½º½ Ò Ø Ö µ ÒÓÖ µ ÓÐ º Ì ÔÖÓ Ð Ñ Û Ø µ Ø Ø Û Ó ÒÓØ Ø Ö Ó ÓÑ Ò Ø ÒÓ ÔÖÓÔ ÖÐÝ Û Ò Ø Ò ÜÔÓÒ ÒØ Ð ÒÙÑ Ö Ó ÐÓ Ú Ò ÓÑÔÓ Ò Ù Ø Û Ø Ø Ö ÙØ Ø º Ï Ý Ø Ø Ù ÓÑ Ò Ø Ý Ú Ù ÒØ ØÓ Ú Ò Æ Ùµ Æ Ú ºµ ÒÓØ Ö ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ø Û Ó ÒÓØ ÒÓÛ ÓÛ ØÓ ÓÙÒ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÓ Û Ñ Ü ¹ Ø Ö ÙØ Ø Ò ¹ Ó Ò ÓÑÔÓ Ø ÓÒ º ÇÙÖ ÓÐÙØ ÓÒ ØÓ µ ØÓ Ó ¹ Ø Ö ÙØ Ø Ö Ø Ø Ò ¹ Ó Ò Ò ØÓ Ð Û Ø ÓÑ Ò Ø ÒÓ Ô ÐÐݺ ÁÒ Ë Ø ÓÒ Û Ù Ø ¹ Ó Ò ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ó Ö Ô Ø Ø ÒÓ ¹ Ø Ö ÙØ Ø ½ º Ï ÓÛ Ø Ø Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö Ò ÓÒÐÝ Ø ØÛÓ ÐÓ ½ Ò Ó Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ö Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö º ÙÖØ ÖÑÓÖ Û ÓÛ Ø Ø Ø ÐÓ ½ Ò Ú ÒÓ ¹ Ø Ö ÙØ Ø ½ º Ò ÐÐÝ Ø ¹ Ó Ò ÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÔÔÐ Ö ÙÖ Ú ÐÝ Û ÓÛ Ø Ø ÓÒÐÝ Ð Ò Ö ÒÙÑ Ö Ó ÐÓ Ö Ø ÓÚ Ö Ðк Ý Ì ÓÖ Ñ ½º½ Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö Ò ÓÒÐÝ ÐÐ Ø ÐÓ ÐÓÒ ØÓ Ð Ò Ö Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö º Ì Ý Ð ÔÓÐÝØ Ñ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ò Û Ø Ö Ö Ô Û Ø ÓÙØ ¹ Ø Ö ÙØ Ø ½ Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö º Ñ ÓÖ ÆÙÐØÝ Ø Ø Ò ØÓ Ö Û Ò ÓÑÔÓ Ò Ý Ø Ö ÓÙ Ð Ø Ö ÓÖ ØÖ ÔÐ Ø Ö ÙØ Ø Ø Ø Ø Ø µ ÓÚ Ó ÒÓØ ÓÐ º ÓÒ Ö ÓÖ Ü ÑÔÐ Ö Ô ÓÒ Ø Ò Ó Ò Ú Ò ÓÐ À Ò ÒÓ Ü Û Ø Ü ØÐÝ ØÛÓ ÒÓÒ ÒØ Ò ÓÖ Ò À Ý Ù Ú Û Ö ÓØ Ô Ø Ó À ÖÓÑ Ù ØÓ Ú Ú Ò Ó ÒÙÑ Ö Ó º Á Û ÓÑÔÓ Ý Ø Ø Ö ÙØ Ø Æ Ü ÓÒ Ø Ò Ó Ü Ò Ø ØÛÓ Ò ÓÖ Ù Ú Ø ØÛÓ ÐÓ Ó Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ö Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö Û Ö ÓÒØ Ò Ø Ú Ò ÓÐ Àº Ì Ù Ø Ö ÙØ Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÒÓØ Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö ÔÖ ÖÚ Ò º ÌÓ Ö Ø ÆÙÐØÝ Û Ö Ø ÔÔÐÝ ÖØ Ò Ð Ò Ò ÔÖÓ ÙÖ ØÓ Ø ÒÔÙØ Ö Ô º Ì ÔÖÓ ÙÖ ØÖ Ò ÓÖÑ ÒØÓ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ñ ÐÝ Ó Ò Ù Ù Ö Ô Ó Û Ø Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ Ø Ø ÓÒØ Ò Ò Ú Ò ÓÐ Ø Ò Ø Ð Ø ÓÒ Ö Ô Ò Ø Ñ ÐÝ ÓÒØ Ò Ò Ú Ò ÓÐ Ø Ø Û ÐÐ Ø Ö ÒÓØ ÖÓ Ò Ý ¹ Ø Ö ÙØ Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÓÖ Û ÐÐ Ø Ø Û Ð Ô Ö ÓÖÑ Ò Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒº Ð Ò Ö Ô Ò Ø ÓÒ ½º Ä Ø À Ò Ú Ò ÓÐ Ò Ù Î µ Ò Î Àµº Ï Ý Ø Ø Ù ÓÓ ÛºÖºØº À Ø Ø ÑÓ Ø Ø Ö Ò ÓÖ Ò À Ò Ø Ö Ô Ò Ù Ý Æ Ùµ Î Àµ ÓÒÒ Ø º ÇØ ÖÛ Ù ÐÐ º Ò Ø ÓÒ ½º Ò Ú Ò ÓÐ À Ó Ð Ò Ø Ö ÒÓ ÒÓ ÛºÖºØº Àº Ò Ø ÓÒ ½º Ä Ø Ù ÓÓ ÒÓ ÛºÖºØº Ò Ú Ò ÓÐ Àº Ï Ý Ø Ø Ù Ó ÌÝÔ ÛºÖºØº À Æ Ùµ Î Àµ º Ò Ø ÓÒ ½º Ø ÒØ ÛºÖºØº Ò Ú Ò ÓÐ À Ø Ö

7 ÌÝÔ ÒÓ ÛºÖºØº ØÓ À ÓÖ Ò ÙÚ Ù Ø Ø ÒÓ Ù ÌÝÔ ½ ÒÓ ÛºÖºØº À ÒÓ Ú ÌÝÔ ÒÓ ÛºÖºØº À Ø Ò ÓÖ Ü Ó Ù Ò À Ø ÒØ ÖÓÑ Ø Ò ÓÖ Ú ½ Ú Ó Ú Ò À Ò Ü Ú ½ Ú ÓÑÑÓÒ Ò ÓÖ Ý Ú Ò À Ô Ð Ø Òصº Ò Ø ÓÒ ½º Ä Ø À Ò Ú Ò ÓÐ Ò Ù ÌÝÔ ÒÓ ÛºÖºØº À Û Ø Ò ÓÖ Ù ½ Ù Ò Ù Ò À Ù Ø Ø Ù ½ Ù Ò Ù Ù Ö º Ä Ø À ¼ Ø ÓÐ Ò Ù Ý Î Àµ Ò Ù µ Ù º Ï Ý Ø Ø À ¼ Ó Ø Ò ÖÓÑ À Ø ÖÓÙ ÌÝÔ ÒÓ Ù Ø ØÙØ ÓÒº ÓÒ Ö Ô Ð Ø ÒØ ÙÚ ÛºÖºØº Ò Ú Ò ÓÐ Àº Ä Ø À ¼ Ø ÓÐ Ò Ù Ý Ø ÒÓ Ø Î Àµ Ù Ú µ Ò Ý Ú ½ º Ï Ý Ø Ø Ù ÓÐ À ¼ Ó Ø Ò ÖÓÑ À Ø ÖÓÙ Ô Ð Ø ÒØ Ù Ø ØÙØ ÓÒº Ø ÒØ Ù Ø ØÙØ ÓÒ Ø Ö ÌÝÔ ÒÓ Ù Ø ØÙØ ÓÒ ÓÖ Ô Ð Ø ÒØ Ù Ø ØÙØ ÓÒº ÆÓØ Ø Ø ÓÐ À Ò À ¼ Ö Ó Ø Ñ Ð Ò Ø º Ú Ú Ú ½ Ý Ü Ù ÙÖ ËÔ Ð Ì ÒØ Ò Ø ÓÒ ½º Ä Ø Ö Ô ÓÒØ Ò Ò Ò Ú Ò ÓÐ Àº Ï Ò Àµ ØÓ Ø Ñ ÐÝ Ó ÐÐ ÓÐ Ó Ó Ø Ò ÖÓÑ À Ø ÖÓÙ ÕÙ Ò Ó Ø ÒØ Ù Ø ØÙØ ÓÒ º Ò Ø ÓÒ ½º½¼ Ò Ú Ò ÓÐ À Ó ÔÓØÐ ÐÐ Ø ÓÐ Ò À µ Ö Ð Òº Ò Ø ÓÒ ½º½½ Ö Ô Ð Ò Ø Ø Ö Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö ÓÖ Ø ÓÒØ Ò ÔÓØÐ Ñ ÐÐ Ø Ú Ò ÓÐ À º Ú Ò Ö Ô Ë Ø ÓÒ ÔÖ ÒØ Ð Ò Ò ÔÖÓ ÙÖ Û Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÔÖÓÔ ÖØÝ Ø ÓÒ ØÖÙØ Ò ÔÓÐÝØ Ñ Ð Ò Ö Ô ¼ Ø Ø Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö Ò ÓÒÐÝ Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö º Ì Ö Ô ¼ ÓÒ Ø Ó ÔÓÐÝÒÓÑ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ò Ù Ù Ö Ô Ó Ø Ð Ø ÓÒ Ó Û Ð Òº Ì ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ó Ð Ò Ö Ô Ý ¹ Ø Ö ÙØ Ø ÔÖ ÒØ Ò Ë Ø ÓÒ º Ì Ñ Ò Ö ÙÐØ Ó Ø Ø Ø ÓÒ Ø Ø Ð Ò Ö Ô Ò ÓÑÔÓ Ö ÙÖ Ú ÐÝ ÒØÓ Ñ ÐÝ Ó ÐÓ Ø Ø Ú ÒÓ ¹ Ø Ö ÙØ Ø Ò Ø Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÔÖÓÔ ÖØÝ µ Ø Ö ÒØ ÓÒØ Ò Ò Ò Ú Ò ÓÐ ÙÖ Ò Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÔÖÓ ÓÖ µ Û Ò Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÔÖÓ ÓÑÔÐ Ø ÐÐ ÐÓ Ò Ø Ñ ÐÝ Ö Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö Ö Ô Ò ÓÒÐÝ Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö º

8 ÓÑ Ò Ø ÆÓ Ì ÓØ Ö ÆÙÐØÝ Û Ø ¹ Ø Ö ÙØ Ø Ø Ø µ Ó ÒÓØ ÓÐ º Ñ ÒØ ÓÒ ÖÐ Ö ÓÙÖ ÔÔÖÓ ØÓ µ ØÓ Ö ÑÓÚ ÓÑ Ò Ø ÒÓ º Ï ÔÖÓÚ Ò Ë Ø ÓÒ Ø Ø Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó ÐÓ Ò Ö Ø Ý Ö ÙÖ Ú ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Û Ø ¹ Ø Ö ÙØ Ø ÔÓÐÝÒÓÑ Ð ÓÒ Ö Ø Ö ÑÓÚ ÓÑ Ò Ø ÒÓ Ò Ù ÙÐÐ ¹ Ø Ö ÙØ Ø º ÓÖ Ø Ö ÓÒ Ò ÓÙÖ Ö Ó Ò Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Û Û ÐÐ ØÙ ÐÐÝ Ù Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ö Ò Ñ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ñ ½º½º Ñ Ö Ô ÓÒ Ú ÒÓ Ù Ø Ø ÓÙÖ Ó Ø ÒÓ Ò Ù ÓÖ Ð Ô Ø Ó Ð Ò Ø Ø Ö Ò Ø Ø ÒÓ ÒØ ØÓ ÐÐ Ó Ø ÒÓ Ó Ø Ô Ø º Ì ÓÖ Ñ ½º½ Ä Ø ÓÒÒ Ø Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö Ö Ô º Á ÓÒØ Ò ÒÓ Ñ ÓÖ ÓÑ ¹ Ò Ø ÒÓ Ø Ò Ô¹ Ö ÓÖ ÓÖ ÓÒØ Ò ¹ Ó Ò ÓÖ ÙÐÐ ¹ Ø Ö ÙØ Ø ½ º ÈÖÓÓ ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ Ì ÓÖ Ñ ½º½ Ò Ø Ò ÜØ ØÛÓ Ð ÑÑ º Ä ÑÑ ½º½ ÙÑ ÓÒØ Ò ÒÓ Ñ Ò ÒÓ ¹ ÓÐ º Ä Ø Ð ÕÙ Ò Ù Î µò º Á Æ Ù Æ Ø Ò Ù ÓÑ Ò Ø Ý ÓÑ ÒÓ Ò º ÈÖÓÓ ËÙÔÔÓ Æ Ù Æ ÙØ ÒÓ ÒÓ Ó ÓÑ Ò Ø Ùº Ä Ø Ã Ñ Ò Ñ Ð Ø Ù Ø Ø Æ Ù Æ Ã º º ÓÖ Ú Ã Æ Ù Æ Ã Ò Ú º Ë Ò Ù Æ Ã Ù ÒØ ØÓ ÒÓ Ó Ã Ý Üº Ë Ò Ù ÒÓØ ÓÑ Ò Ø Ý Ü Ø Ö Ü Ø Ú Æ Ùµ Ù Ø Ø Ú ÒÓØ ÒØ ØÓ Üº Ë Ò Ú Æ Ã Ú ÒØ ØÓ ÓÑ ÒÓ Ó Ã Ò Ü Ý Ýº Ë Ò Ü Ý Ú Ù ÒÓØ ¹ ÓÐ Ù ÒØ ØÓ Ýº Ë Ò Æ Ù Æ Ã Ò Ü Ø Ö Ü Ø ÒÓ Û ÒØ ØÓ Ù Ò Ü ÙØ ÒÓØ Ýº ÆÓÛ Ø Ö Û Ü Ý Ú Ù Ò Ù Ñ ÓÖ Û Ü Ý Ú ¹ ÓÐ º Ä ÑÑ ½º½ ÙÑ ÓÒØ Ò ÒÓ ÓÑ Ò Ø ÒÓ ÒÓ Ñ Ò ÒÓ ¹ ÓÐ º Á ÓÒØ Ò ¹ Ø Ö ÙØ Ø ½ Ø Ò ÓÒØ Ò ÙÐÐ ¹ Ø Ö ÙØ Øº ÈÖÓÓ Ä Ø Ø Ð ÕÙ ÒØ Ö Ó ¹ Ø Ö ÙØ Ø Ë Ó Û Ö ½ º ËÙÔÔÓ Ë ¼ Æ µ ÒÓØ ÙØ Ø Ó º Ì Ò ÓÑ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ò Ë Ý ½ ÑÙ Ø ÒØ Ö ÐÝ ÓÒØ Ò Ò Ë ¼ Ò Ëº Ì Ò Ù ½ Ø Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ó Ä ÑÑ ½º½ Ò Ø Ö ÓÖ Ù ÓÑ Ò Ø Ý ÒÓ Ò ÓÒØÖ Ø Ò Ø ÙÑÔØ ÓÒº ÓÑ Ò Ø ÒÓ Ò ÒØ Ò ÔÓÐÝØ Ñ Ò Û Û ÐÐ ÓÛ Ò Ë Ø ÓÒ Ø Ø Ò Ð Ò Ö Ô Ø Ö Ö ÑÓÚ Ð Ú Ò¹ ÓÐ ¹ÔÖ ÖÚ Ò º ÁÒ Ë Ø ÓÒ Û Ð Ó ÓÛ Ø Ø Û Ò Ñ Ø Ö Ö Ø Ö ÑÔÐ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ö ÙÐغ ËÓ Ì ÓÖ Ñ ½º½ ÔÖÓÚ Ø ÓÖ ÓÙÖ Ö Ó Ò Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ó Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö Ö Ô º Ì ÓÙØÐ Ò Ó Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÐÐÓÛ ÓÖ ¹ ÓÐ Ò Û ÓØ Ö Ö Ô Ø Ø ÓÒØ Ò Ú Ò ÓÐ Ò Ø Ø Ò ÒØ Ò ÔÓÐÝØ Ñ ØÓ ÑÔÐ Ý Ø Ò ÐÝ Ð Ø Öµ Ø Ò Ð Ò Ö ÑÓÚ ÓÑ Ò Ø ÒÓ ÓÑÔÓ Ý ÙÐÐ ¹ Ø Ö ÙØ Ø ½ Ø Ò Ý ¹ Ó Ò Ò Ò ÐÐÝ Ø Ø ÐÐ Ø ÐÓ Ö Ø Ö ÓÖ Ô¹ Ö Ò ÓÒØ Ò ÒÓ Ú Ò ÓÐ º Ì Ð ÓÖ Ø Ñ Û Ð À ܵ Ö Ô Ò Ù Ý ÓÐ À Ò ÒÓ Ü Î Àµ Ú Ò Ø Ð Ø Ø Ö Ò ÓÖ Ò À Ý Ü ½ Ü Ò º Ù Ô Ø Ó À ÓÒÒ Ø Ò Ü Ò Ü ØÓÖ Ø ÓÒØ Ò

9 ÒÓ ÒØ ÖÑ Ø ÒÓ Ü Ð ½ Ð Òº ÓÖØ ØÓÖ ØÓÖ Ó Ð Ò Ø ½ Ò ÐÓÒ ØÓÖ ØÓÖ Ó Ð Ò Ø Ø Ð Ø º Û Ð Ú Ò Ø ÓÒØ Ò Ò Ú Ò ÒÙÑ Ö Ó ØÓÖ º ÁØ Ý ØÓ Ø Ø Ò Ú Ò Û Ð ÐÛ Ý ÓÒØ Ò Ò Ú Ò ÓÐ º È Ü Ýµ Ö Ô Ò Ù Ý Ø Ö ÓÖ Ð Ô Ø ÖÓÑ ÒÓ Ü ØÓ Ý Ú Ò ÒÓ ÓÑÑÓÒ ÓÖ ÒØ ÒØ ÖÑ Ø ÒÓ º ÆÓØ Ø Ø Ü Ò Ý Ö ÒÓØ Òغ ÁØ Ý ØÓ Ø Ø È Ü Ýµ ÐÛ Ý ÓÒØ Ò Ò Ú Ò ÓÐ º È Ü ½ Ü Ü Ý ½ Ý Ý µ Ö Ô Ò Ù Ý Ø Ö ÓÖ Ð Ô Ø È ½ Ü ½ Ý ½ È Ü Ý Ò È Ü Ý Ú Ò ÒÓ ÓÑÑÓÒ ÒÓ Ò Ù Ø Ø Ø ÓÒÐÝ Ò ØÛ Ò ÒÓ Ó Ø ÒØ Ô Ø Ö Ø Ó Ø ØÛÓ Ð ÕÙ Ó Þ Ø Ö Ò Ù Ý Ø Ó ÒØ ÒÓ Ø Ü ½ Ü Ü Ò Ý ½ Ý Ý º ÁØ Ý ØÓ Ø Ø È Ü ½ Ü Ü Ý ½ Ý Ý µ ÐÛ Ý ÓÒØ Ò Ò Ú Ò ÓÐ º È Ü ½ Ü Ü Ýµ Ö Ô Ò Ù Ý Ø Ö ÓÖ Ð Ô Ø È ½ Ü ½ Ý È Ü Ý Ò È Ü Ý Ú Ò ÒÓ ÓÑÑÓÒ ÒÓ ÓØ Ö Ø Ò Ý Ò Ù Ø Ø Ø ÓÒÐÝ Ò ØÛ Ò ÒÓ Ó È Ò Ý Ò È Ò Ý ÓÖ ½ Ø ÒØ Ö Ø Ó Ø Ð ÕÙ Ó Þ Ø Ö Ò Ù Ý Ü ½ Ü Ü º Ï Ý Ø Ø Ö Ô ÓÒØ Ò È µ Ø ÓÒØ Ò È Ü Ýµ ÓÖ ÓÑ Ô Ö Ó ÒÓ Ü Ý Î µº Ï Ý Ø Ø Ö Ô ÓÒØ Ò È µ ÓÖ ÓÑ Ü ½ Ü Ü Ý ½ Ý Ý Î µ Ø Ö Ü Ø È Ü ½ Ü Ü Ý ½ Ý Ý µº Ë Ñ Ð ÖÐÝ Û Ý Ø Ø Ø ÓÒØ Ò È µ Ø ÓÒØ Ò È Ü ½ Ü Ü Ýµ ÓÖ ÓÑ Ü ½ Ü Ü Ý Î µº Ñ ÒØ ÓÒ ÓÚ Ò Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö Ö Ô ÒÒÓØ ÓÒØ Ò Ò Ú Ò Û Ð È µ ÒÓÖ È µº ÇÙÖ Ö Ó Ò Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö Ö Ô Ø ÖØ Ý Ò Û Ø Ö Ø Ö Ô ÓÒØ Ò ÓÒ Ó Ø ØÛÓ ÓÐÐÓÛ Ò ØÖÙØÙÖ Ø Ò ÓÒ Ò ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ø Ñ µº Ò Ø ÓÒ º½ Û Ð À ܵ ÓÖØ ¹Û Ð Ø ÓÒØ Ò ÓÙÖ ØÓÖ Ò ÓÒ Ó Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÐ Ø Û Ð Ø Ö ÓÖØ ØÓÖ ÓÖ Ø ØÛÓ ÒÓÒ ÒØ ÓÖØ ØÓÖ Ò ØÓÖ Ó Ð Ò Ø Ø Ö º Ò Ø ÓÒ º È µ ÓÖØ ÓÒ Ô Ø Ð Ò Ø Ò ÓÒ Ð Ò Ø º È µ ÓÖØ ÓÒ Ô Ø Ð Ò Ø ÓÒ Ò ÓÒ Ð Ò Ø ØÛÓº ÓÖØ È Ø Ö ÓÖØ È µ ÓÖ ÓÖØ È µº Ê Ç ÆÁÌÁÇÆ Ä ÇÊÁÌÀÅ ÇÊ Î Æ¹ÀÇÄ ¹ Ê Ê ÈÀË ÁÒÔÙØ Ö Ô º ÇÙØÔÙØ Ë Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö Ò ÆÇ ÓØ ÖÛ º ËØ Ô ½ Á ÓÒØ Ò ¹ ÓÐ ¹ ÓÐ ÓÖØ ¹Û Ð ÓÖ ÓÖØ È ÓÙØÔÙØ ÆǺ ËØ Ô ÔÔÐÝ Ø Ð Ò Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ó Ë Ø ÓÒ ØÓ Ò Ð Ø Ä ½ Ø ÓÙØÔÙØ Ñ ÐÝ Ó Ö Ô Ó Ò Ú Ò ÓÐ Ø Ò ÓÑ Ö Ô Ò Ä ½ Ò Ú Ò ÓÐ Ò Ð Òµº ËØ Ô ËØ ÖØ Û Ø Ä º ÓÖ Ä Ä ½ Ô Ö ÓÖÑ Ø ÆÓ ÙØ Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ó Ë Ø ÓÒ º Á Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ÒØ Ä ÒÓØ Ò Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö ÓÙØÔÙØ ÆǺ ÇØ ÖÛ ÙÒ ÓÒ Ø ÓÙØÔÙØ Û Ø Ä Ó Ø Ö Ô Ò Ä Ú ÒÓ ÙÐÐ ¹ Ø Ö ÙØ Ø ½ µº

10 ËØ Ô ËØ ÖØ Û Ø Ä º ÓÖ Ä Ä Ô Ö ÓÖÑ Ø ¹ÂÓ Ò ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ó Ë Ø ÓÒ Ò ÙÒ ÓÒ Ø ÓÙØÔÙØ Û Ø Ä Ó Ø Ö Ô Ò Ä Ú ÒÓ ¹ Ó Òµº ËØ Ô ËØ ÖØ Û Ø Ä Ä º ÓÖ Ä Ä Û Ø Ö Ä ÓÒØ Ò Ôº Á Ø Ó Ä ØÓ Ä º ÇØ ÖÛ Ä ØÓ Ä º ËØ Ô ÓÖ Ä Ä Û Ø Ö Ä Ö Ô º Á ÓÑ Ä Ä ÒÓØ ÓÙØÔÙØ ÆǺ ÇØ ÖÛ ÓÖ Ä Ä Û Ø Ö Ä ÓÒØ Ò Ò Ú Ò ÓÐ º Á ÓÑ Ä Ä ÓÒØ Ò Ò Ú Ò ÓÐ ÓÙØÔÙØ ÆǺ ÇØ ÖÛ Ó ØÓ ËØ Ô º ËØ Ô ÓÖ Ä Ä Û Ø Ö Ä ÓÒØ Ò Ò Ú Ò ÓÐ º Á ÓÑ Ä Ä ÓÒØ Ò Ò Ú Ò ÓÐ ÓÙØÔÙØ ÆǺ ÇØ ÖÛ ÓÙØÔÙØ Ëº Ì Ð Ò Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ø ÆÓ ÙØ Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ò Ø ¹ÂÓ Ò ¹ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Û ÐÐ ÓÛÒ ØÓ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ò Ø Ò ÜØ Ø Ö Ø ÓÒ º ËØ Ô Ò Ô¹ Ö Ò Ö Ô º Ì Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò ÔÓÐÝØ Ñ ÔÓ ÒØ ÓÙØ ÐÖ Ýº ËÓ Ø ÓÚ Ö Ó Ò Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ ØÓ ÖÙÒ Ò ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ø Ñ º ÁÒ Ø Ò ÜØ Ø Ö Ø ÓÒ Û Û ÐÐ ÓÛ Ø Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ø Ø Ñ ÒØ Ö ÕÙ Ú Ð Òغ µ Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö µ ÐÐ Ø Ö Ô Ò Ä ½ Ö Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö µ ÐÐ Ø Ö Ô Ò Ä Ö Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö Úµ ÐÐ Ø Ö Ô Ò Ä Ö Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö º Ï Û ÐÐ Ð Ó ÓÛ Ø Ø Ø Ö Ô Ò Ä Ó ÒÓØ ÓÒØ Ò ¹ ÓÐ ÓÑ Ò Ø ÒÓ Ñ ÙÐÐ ¹ Ø Ö ÙØ Ø ½ ÒÓÖ ¹ Ó Òº ËÓ Ý Ì ÓÖ Ñ ½º½ Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö ÐÐ Ø Ö Ô Ò Ä ÑÙ Ø Ø Ö Ô¹ Ö Ò Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö ÓÖ Ò Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö º Ì Ð ÓÖ Ø Ñ Ø Ò ËØ Ô Ò º Ì Ø Ð Ø Ú Ð ØÝ Ó Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Ù Ø ØÓ Ò Ð ØÓ Ô Ö ÓÖÑ ËØ Ô Ò Ð Ñ µº ¹ËØ Ö ÙØ Ø Ò Ð Ò Ö Ô Ì ÖÓÙ ÓÙØ Ø Ø ÓÒ ÙÒÐ ÓØ ÖÛ Ø Ø Û ÙÑ Ø Ø Ð Ò Ö Ô Û Ø ÔÓØÐ Ñ ÐÐ Ø Ú Ò ÓÐ À º ÁÒ Ø ÓÒ Û ÙÑ Ø Ø ÓÒØ Ò ÒÓ ¹ ÓÐ ÒÓ ÓÖØ ¹Û Ð Ò ÒÓ ÓÖØ È º Ä ÑÑ º½ Á ÒÓ Ù ÓÑ Ò Ø Ý ÒÓ Ú Ø Ò Ò Ù ÓÒØ Ò ÓÐ Ò À µº ÈÖÓÓ ÙÑ Ø Ø À ÓÒØ Ò Ùº Ä Ø Ù ½ Ò Ù Ø Ò ÓÖ Ó Ù Ò À º Ë Ò Ù ÓÑ Ò Ø Ý Ú Ú ÒØ ØÓ Ù Ù ½ Ò Ù º Ë Ò À Ð Ò Ú Ó ÌÝÔ ÛºÖºØº À Ò Ò Ø ÓÐ Ò Ù Ý Ø ÒÓ Ø Î À µ Ò Ù µ Ú Ò À µ Ò Ò Ò Ù º ÓÖ ÔÖÓÚ Ò Ø Ñ Ò Ö ÙÐØ Ó Ø Ø ÓÒ Ð Ø Ù ÔÖÓÚ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ù ÙÐ Ð ÑÑ º Ä ÑÑ º ËÙÔÔÓ Ð ÕÙ Ò Ë Æ ÙØ Ø Ö Ò ÐÐ Ø ÓÐ Ó À µº Ì Ò ÓÖ À À µ Î Àµ º

11 ÈÖÓÓ ËÙÔÔÓ À À µ Ó Ò Ù Ø Ø Ø Ø È Î Àµ Ñ Ü ÑÙÑ Ö Ò Ð Øݺ À ÖÓ Ò Ý Ë Ø Ö Ü Ø ÒÓ Ü Î Àµ Ë Ø Ø ÒÓ Ò ÓÖ Ò È º Ä Ø Û Ò ÓÖ Ó Ü Ò º ÆÓÛ È Ø Ò Û ÑÙ Ø ÌÝÔ ÒÓ ÛºÖºØº Àº Ø Ö Ù Ø ØÙØ Ò Û ÒØÓ À Û ÛÓÙÐ Ø ÓÐ Ò À µ Ú Ò ÑÓÖ ÒÓ ÖÓÑ Ø Ò À ÓÒØÖ Ø ÓÒº Ì Ð ÑÑ ØÓ Ø Ö Û Ø Ø Ò Ø ÓÒ Ó À µ ÑÔÐ Ø ÓÐÐÓÛ Ò º ÓÖÓÐÐ ÖÝ º ËÙÔÔÓ Ð ÕÙ Ò Ë Æ ÙØ Ø Ö Ò ÐÐ Ø ÓÐ Ó À µº Ì Ò ÓÖ À À µ Ø Ø ÒØ ÛºÖºØº À Ö Ó ÒØ ÖÓÑ º ÁÒ Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Û ØÖ Ø Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ó Ñ Ò Ô Ð Û Ýº Ä Ø Ù ÓÒ Ö Ø Ö Øº Ä ÑÑ º Ä Ø Ò Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö Ö Ô Ò Ü Ý ¼ Ý Þ Þ ¼ ÒÓ Ø Ø Ø Ò Ù Ñ Ù Ø Ø Ý ¼ Ý Þ Þ ¼ ÓÖ Ð Ô Ø º Ì Ò Ë Æ Üµ Æ Ýµ Æ Þµµ Ò Ý ¼ Þ ¼ ØÖ ÔÐ Ø Ö ÙØ Ø Ö Ò Ý ¼ ÖÓÑ Þ ¼ º ÈÖÓÓ ËÙÔÔÓ ÒÓغ Ì Ò Ò Ò Ë Ð Ø È ÓÖ Ð Ô Ø ÓÒÒ Ø Ò Ý ¼ ØÓ Þ ¼ º Ì ÒÓ Ó È ØÓ Ø Ö Û Ø Ý Ò Þ Ò Ù ÓÐ Àº ÆÓ Ü ÓÙÖ Ò ÓÖ ÓÒ À Ó À ܵ Ò Ú Ò Û Ðº Ê Ñ Ö º Á ØÖ ÔÐ Ø Ö ÙØ Ø Ë ÖÓÑ Ä ÑÑ º Ù Ø Ø Ø ÓÒÒ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ò Ë Ø Ø ÓÒØ Ò Ý ¼ Ò Þ ¼ Ö Ô Ø Ú ÐÝ Ö ÓØ Ó Þ Ö Ø Ö Ø Ò ½ Ø Ò Æ Üµ Æ Ýµ Æ Þµ ÙÐÐ ØÖ ÔÐ Ø Ö ÙØ Øº Ä ÑÑ º Ä Ø Ü Ý ¼ Ý Þ Þ ¼ ÒÓ Ø Ø Ø Ò Ù Ñ Ù Ø Ø Ý ¼ Ý Þ Þ ¼ ÓÖ Ð Ô Ø º Ä Ø Ë Æ Üµ Æ Ýµ Æ Þµ Ò Ý ¼ Þ ¼ Ò ½ Ö Ôº µ Ø ÓÒÒ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ò Ë Ø Ø ÓÒØ Ò Ý ¼ Ö Ôº Þ ¼ µº Á ½ ½ Ö Ôº ½µ Ø Ò Ò Ý ¼ Ö Ôº Ò Þ ¼ µ ÓÒØ Ò ÓÐ Ò À µº ÈÖÓÓ ËÙÔÔÓ Ø Ø ½ ½º Á À Ó ÒÓØ ÓÒØ Ò Ý ¼ Ø Ò Û Ö ÓÒ Ó ÙÔÔÓ Ø Ó º Ä Ø À Ý ¼ ½ Ò Ý ¼ º Ì Ò Ò Æ Ý ¼ µ Ë ½ Ò Ëº ½ ½ ÓÖ Ò Ò Ü Ý º ϺкӺ º ÙÑ Ø Ø ½ Ü Ý º ÙÑ ½ ܺ Ë Ò À ÓÐ Ò Ó ÒÓØ Ó Ò Û Ø Ý Ò Ø ÒÒÓØ Ò ÓÖ Ó Üº Ë Ò Ò Ë Ø ÑÙ Ø Ò ÓÖ Ó Ý ÓÖ Þº Á Ò Ò ÓÖ Ó Þ Ø Ò Ý ¼ Ü Þ Ò Ý ¼ ¹ ÓÐ º À Ò Ò Ò ÓÖ Ó Ýº ÙØ Ø Ò Ý Ó ÌÝÔ ÛºÖºØº À Ò Ó Ø ÓÐ Ò Ù Ý Ø ÒÓ Ø Î À µ Ò Ý ¼ µ Ý Ò À µ Ò Ò Ò Ý ¼ º Ï Ò ½ Ý Ø Ñ Ö ÙÑ ÒØ ÓÐ Ý ÒØ Ö Ò Ò Ø ÖÓÐ Ó Ü Ò Ýº ½ Ò Ë Ò Ü Ý Þ ÙÑ Ö Ø Ø Ø ÓÒ Ó Ø ÒÓ Ü ÓÖ Ý ÒØ ØÓ ÓØ ÒÓ ½ Ò Ò º ÙÑ ÛºÐºÓº º Ø Ø Ü ÒØ ØÓ ÓØ ½ Ò Ò º Ì Ò Ü Ó ÌÝÔ ÛºÖºØº À Ò Ø ÓÐ Ò Ù Ý Ø ÒÓ Ø Î À µ Ò Ý ¼ µ Ü Ò À µ Ò Ò Ò Ý ¼ º Á Ü ÒØ ØÓ ½ ÙØ ÒÓØ ØÓ Ò Ò Ý ÒØ ØÓ Ò ÙØ ÒÓØ ØÓ ½ Ø Ò Ò Ø ÒÓ Ø Î À µ Ü Ý ÒÒÓØ Ò Ù ÓÖØ ¹Û Ð Ü ÓÖ Ý ÑÙ Ø Ú Ò ÓÖ Ò ½¼

12 Î À µ Ò Ý ¼ ½ Ò º ϺкӺ º ÙÑ Ø Ø Ü Ò ÓÖ Ò Î À µ Ò Ý ¼ ½ Ò º Ë Ò À Ð Ò Ü ÒØ ØÓ º Ë Ò Ø ÓÐ Ò Ù Ý Î À µ Ò ½ µ Ü Ð Ò ÒÓ Ò ½ Ö ÒÓØ ÒØ ØÓ Ý ÓÖ Üº ÙØ Ø Ò Ø ÓÐ Ò Ù Ý Ø ÒÓ Ø Î À µ Ò Ý ¼ ½ µ Ü Ý Ò À µ Ò Ò Ò Ý ¼ º ËÓ Û Ñ Ý ÙÑ Ø Ø ÓÒ Ó ½ ÓÖ Ò ÒØ ØÓ Þº ÙÑ ÛºÐºÓº º Ø Ø Ò ÒØ ØÓ Þº Ì Ò Ý ÒØ ØÓ Ò Ò ÓØ ÖÛ Ý ¼ Ý Þ Ò Ý ¼ ¹ ÓÐ º Ð Ó Ü ÒØ ØÓ Ò Ò ÓØ ÖÛ Ý ¼ Ü Þ Ò Ý ¼ ¹ ÓÐ º ÆÓ Þ ÒÒÓØ ÒØ ØÓ ½ Ò À Ð Ò Ò Ó Ð Ò Ø Ö Ø Ö Ø Ò º À Ò ½ ÒØ ØÓ Ø Ö Ü ÓÖ Ýº ÙØ Ø Ò ÓÒ Ó Ü ÓÖ Ý ÒØ ØÓ ÓØ ½ Ò Ò Û ÒÓØ ÔÓ Ð º Ì ÓÚ Ö ÙÐØ ÐÐ Û Ò Û Ò ÓÒØ Ò Ñº ËÓ ÓÖ Ø Ò ÜØ Ö ÙÐØ Û Û ÐÐ ÙÑ Ø Ø ÓÒØ Ò ÒÓ Ñº Ò Ø ÓÒ º È Ü Ýµ Û Ø Ô Ø È ½ È Ò È ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ø Ø Ð ÛºÖºØº Ø ÒÓ ÙØ Ø Ë ÓÒ Ó Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÐ µ È ½ Ó Ð Ò Ø ÓÖ Î È ½ µ Ë Ò Ø ÒØ ÖÑ Ø ÒÓ Ó È Ò È Ö Ò ØÛÓ «Ö ÒØ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ò Ëº µ È ½ Ó Ð Ò Ø Î È ½ µ Ë Ò Ø Ö Ö Ø Ö Ø ÒØ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ò Ë ½ Ò Ù Ø Ø ÓÖ ÓÑ Þ Ë Ò Ü Ý Ø ÒØ ÖÑ Ø ÒÓ Ó È Ö ÓÒØ Ò Ò Î ½ µ Î µ Þ Ò Ø ÒØ ÖÑ Ø ÒÓ Ó È Ö ÓÒØ Ò Ò Î µº È Ü ½ Ü Ü Ý ½ Ý Ý µ Û Ø Ø Ø Ö Ô Ø È ½ È Ò È ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ø Ø Ð ÛºÖºØº Ø ÒÓ ÙØ Ø Ë Ü ½ Ü Ü Ý ½ Ý Ý Ë È ½ Ò Ò Ø ÒØ ÖÑ Ø ÒÓ Ó È Ò È Ö ÓÒØ Ò Ò ØÛÓ «Ö ÒØ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ò Ëº ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ø Ø Ð È Ø Ö ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ø Ø Ð È µ ÓÖ ¹ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ø Ø Ð È µº ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ ÓÛ Ø Ø Û Ò ÙÔ Û Ø ÔÓÐÝÒÓÑ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ô Û Ò Û ÓÑÔÓ Ö Ô Ù Ò ÓÙÖ ÒÓ ÙØ Ø Û Ò ØÓ Ö Ò Ø ÐÓ º Ä Ø Ë ¹ Ø Ö ÙØ Ø ½ Û Ø Ð ÕÙ ÒØ Ö º Ä Ø ½ Ò Ø ÓÒÒ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ò Ë Ò ½ Ò Ø ÐÓ Ó Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒº Ï Ò Ø Ö Ò ÐÓ ¼ ½ ¼ Ò ÓÐÐÓÛ ÓÖ ½ Ò Ö ÑÓÚ ÖÓÑ ÐÐ ÒÓ Ó Ë Ò Ø Ø Ó ÒÓØ Ú Ò ÓÖ Ò º Ì ÓÖ Ñ º ËÙÔÔÓ Ø Ø ÓÒØ Ò ÒÓ ¹ ÓÐ ÒÓ ÓÖØ È ÒÓ Ñ Ò Ø Ø Ð Ò Ö Ô Û Ø ÔÓØÐ Ñ ÐÐ Ø Ú Ò ÓÐ À º Ï Ò ÓÑÔÓ Ò Û Ø ÙÐÐ ¹ Ø Ö ÙØ Ø Ë Æ ½ Ø Ò Ø Ö ÓÑ ÓÐ Ò À µ ÒØ Ö ÐÝ ÓÒØ Ò Ò ÓÒ Ó Ø Ö Ò ÐÓ Ó Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ö Ü Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ø Ø Ð È ÛºÖºØº ˺ ÈÖÓÓ ÓÒ Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÛÓ º ½ ÐÐ Ø ÓÐ Ó À µ Ö ÖÓ Ò Ý Ëº Ì Ò Ý Ä ÑÑ º ÓÖ À À µ Î Àµ º ÙÖØ ÖÑÓÖ Ý ÓÖÓÐÐ ÖÝ º ÒÓ ÒÓ Ó Ó ÌÝÔ º Ä Ø Ú ½ Ú Û Ö º ÒÓØ Ý È ½ È Ñ Ø ½½

13 ÓÒÒ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Î Àµ ˵º À ÖÓ Ò Ý Ë Ñ º ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò À Ð Ò ÒÓ Ó ÒØ ØÓ Ø ÑÓ Ø ÓÒ Ô Ø È ½ È Ñ º À Ò Ñ º ½º½ Ñ º Ì Ò Û Ñ Ý ÙÑ Ø Ø Î È µ Æ Ú µ Î Àµ ½ º Á ÐÐ Ø ÒÓ Ó Ö Ó ÌÝÔ ÛºÖºØº À Ð Ø Ù Ò Û Ø Ò ÓÖ Ó Ú Ò À Ò ÙÑ ÛºÐºÓº º Ø Ø Ø ÒÓ Ù ½ Û ½ Ù Û Ù Û ÔÔ Ö Ò Ø ÓÖ Ö Û Ò ØÖ Ú Ö Ò Àº Ä Ø É ½ Ø Û ½ Ù ¹ Ù Ô Ø Ó À Ø Ø Ó ÒÓØ ÓÒØ Ò Ù ½ Û Ù Û º Ä Ø É Ö Ô Ø Ú ÐÝ É µ Ø Û Ù ¹ Ù Ô Ø Ö Ô Ø Ú ÐÝ Û Ù ½ ¹ Ù Ô Ø µ Ó À Ø Ø Ó ÒÓØ ÓÒØ Ò ÒÓ Ó É ½ º Ë Ò À Ò Ú Ò ÓÐ Ø Ð Ø ÓÒ Ó Ø Ø Ö Ô Ø É Ó Ó Ð Ò Ø Ý É ½ º ÙØ Ø Ò Ø ÓÐ Ò Ù Ý Î É ½ µ Ú ½ Ú Ò Ú Ò ÓÐ Ó Ð Ò Ø Ñ ÐÐ Ö Ø Ò À ÓÒØÖ Ø Ò ÓÙÖ Ó Ó Àº Á ÐÐ Ø ÒÓ Ó Ö Ó ÌÝÔ ½ ۺֺغ À Ð Ø Ù Ø Ò ÓÖ Ó Ú Ò Àº Ä Ø É ½ Ø Ù ½ Ù ¹ Ù Ô Ø Ó À Ø Ø Ó ÒÓØ ÓÒØ Ò Ù º Ò É Ò É Ò Ñ Ð Ö ÓÒº Ë Ò À ÖÓ Ò Ý Ë ÓÑ ÓÒÒ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ò Ë ÓÒØ Ò Ø ÒØ ÖÑ Ø ÒÓ Ó ÓÒ Ó Ø Ô Ø Ý É ½ ÙØ ÒÓØ Ó Ø ÓØ Ö ØÛÓ Ô Ø º Ø Ø Ð È Ù ½ Ù µ Ø Ý Ò µ ÓÖ µ Ó Ò Ø ÓÒ º º ËÓ Û Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Á ÓØ ÌÝÔ ½ Ò ÌÝÔ ÒÓ ÛºÖºØº À ÙÑ ÛºÐºÓº º Ø Ø Ú ½ Ó ÌÝÔ ½ Ò Ú Ó ÌÝÔ º Ë Ò À Ñ ÐÐ Ø Ú Ò ÓÐ Ú ½ Ú Ô Ð Ø ÒØ ÛºÖºØº Àº ÆÓÛ Ø ÒØ Ù Ø ØÙØ ÓÒ ÛÓÙÐ ÔÖÓ Ù Ñ ÐÐ Ø Ú Ò ÓÐ Ò À µ Ø Ø ÒØ Ö Ø ÓÒØÖ Ø Ò ÓÖÓÐÐ ÖÝ º º ½º Ñ º Ö Ø ÙÔÔÓ Ø Ø º ÙÑ Ø Ø Æ Ú ½ Î Àµ Î È ½ µ Ò Æ Ú Ú Î Àµ Î È µ Û Ö Æ Ú Î Àµ Æ Ú Î Àµ º Á Ú Ò Ú ÓØ Ú Ò ÓÖ Ò À ÙØ Ó ÒÓØ Ú ÓÑÑÓÒ Ò ÓÖ Ò À Ø Ò ÓÒØ Ò ¹ ÓÐ º À Ò Ò Ú Ò Ú Ö Ó ÌÝÔ ½ ÓÖ ÓÖ Ú Ó ÒÓØ Ú Ò ÓÖ Ò À Î È µ º È Ú Ú µ Ѻ ÁØ ÓÐÐÓÛ Ø Ø Î È µ Æ Ú Î Àµº Á Î È µ Ø Ò ÆÓÛ Ú ½ Ò Ú Ö Ó Ø Ñ ØÝÔ Û Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ø Ø Ð È µ ÓÖ È µº Á ÓÒ Ó ÌÝÔ ½ Ò Ø ÓØ Ö Ó ÌÝÔ Ú ½ Ú Ô Ð Ø Òغ ÙØ Ø ÓÒØÖ Ø ÓÖÓÐÐ ÖÝ º º Á Ø Ö ÙÑ ÒØ ÖÓÑ Ø ÔÖ Ú ÓÙ Ô Ö Ö Ô ÓÐ º ÐÓ ÓÒØ Ò ÓÐ Ó À µº ËÙÔÔÓ À À µ ÓÐ Ò Ù Ø Ø Î Àµ Ñ Ü ÑÙÑ Ö Ò Ð Øݺ Á À ¼ Ø ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ Ø Ò Ø ÓÒ Ó Ö Ò ÐÓ Ø Ø ÓÑ ÒÓ Ü Î Àµ Æ µ ÒÓ Ò ÓÖ Ò À Ò Æ º ËÓ Ø Ö Ü Ø ÓÖ Ð Ô Ø È ¼ Ü ½ Ü Ü Ò À Ù Ø Ø Ü ½ Ü Æ µ Ò Ü ½ ÒØ ØÓ ÓÑ Û ½ Ò Î Àµº Á Î Àµ ÓÖ Û ½ Æ Ü µ Ø Ò Û ½ Ó ÌÝÔ Ò Ø Ö Ù Ø ØÙØ Ò Û ½ ÒØÓ À Û ÛÓÙÐ Ó Ø Ò ÓÐ Ó À µ Ò Û Ø Ð Ö Ö ÒØ Ö Ø ÓÒ Û Ø Ø Ò À ÓÒØÖ Ø ÓÒº ÁØ ÓÐÐÓÛ Ø Ø ÓÖ À À µ Î Àµ Ò Û ½ Ü ÒÓØ Ò º Ý Ø Ó Ó Ü Ø ÑÔÐ Ü Æ µº ÁÒ Ø Ý Ø Ñ Ö ÙÑ ÒØ ÒÓ ÒÓ Ó Ó ÌÝÔ ÛºÖºØº Àº ¹ ÓÐ ¹ Ö Ò Ñ¹ Ö Ü ÒØ ØÓ Ò Ø Ö Û ½ ÒÓÖ Û º ËÓ Ü ÒØ ØÓ ÓÑ ÒÓ Û º Ë Ò ¹ ÓÐ ¹ Ö Û ÒØ ØÓ ÓØ Ü ½ Ò Ü º À Ò Û Ó ÌÝÔ ÛºÖºØº À ÓÒØÖ Ø ÓÒº ½

14 ÆÇ ÍÌË Ì ÇÅÈÇËÁÌÁÇÆ Ä ÇÊÁÌÀÅ ÁÒÔÙØ Ö Ô Ø Ø Ó ÒÓØ ÓÒØ Ò ¹ ÓÐ ÓÖØ È ÒÓÖ ÓÖØ ¹Û к ÇÙØÔÙØ Ø Ö ÒØ ÒÓØ Ò Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö ÓÖ Ð Ø Ä Ó Ò Ù Ù Ö Ô Ó Û Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÔÖÓÔ ÖØ Ì Ö Ô Ò Ä Ó ÒÓØ ÓÒØ Ò Ñ ÙÐÐ ¹ Ø Ö ÙØ Ø ½ ÒÓÖ ÒÝ ÓÑ Ò Ø ÒÓ º Á Ø ÒÔÙØ Ö Ô ÓÒØ Ò Ò Ú Ò ÓÐ Ò Ð Ò Û Ø ÔÓØÐ Ñ ÐÐ Ø Ú Ò ÓÐ À Ø Ò ÓÒ Ó Ø Ö Ô Ò Ø Ð Ø ÓÒØ Ò ÓÐ Ò À µº ËØ Ô ½ ÁÒ Ø Ð Þ Å Ä º ËØ Ô Á Å ÑÔØÝ Ö ØÙÖÒ Ä Ò ØÓÔº ÇØ ÖÛ Ö ÑÓÚ Ö Ô ÖÓÑ Åº Á ÒÓ ÓÖ Ð Ô Ø Ó Ð Ò Ø Ó ØÓ ËØ Ô º ÇØ ÖÛ Ö ÑÓÚ ÐÐ ÓÑ Ò Ø ÒÓ ÖÓÑ Ò Ó ØÓ ËØ Ô º ËØ Ô Á ÓÒØ Ò Ñ Ü Ý ¼ Ý Þ Þ ¼ Ù Ø Ø Ý ¼ Ý Þ Þ ¼ ÓÖ Ð Ô Ø Ó ØÓ ËØ Ô º Á ÓÒØ Ò ÙÐÐ ¹ Ø Ö ÙØ Ø Ë ½ Ó ØÓ ËØ Ô º ÇØ ÖÛ ØÓ Ä Ò Ó ØÓ ËØ Ô º ËØ Ô Á Ë Æ Üµ Æ Ýµ Æ ÞµµÒ Ý ¼ Þ ¼ ÒÓØ ÙØ Ø Ö Ò Ý ¼ ÖÓÑ Þ ¼ Ó ØÓ ËØ Ô º Á Ø ÓÒÒ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ò Ë Ø Ø ÓÒØ Ò Ý ¼ Ó Þ ½ Ö Ô Ò Ý ¼ ØÓ Å Ò Ó ØÓ ËØ Ô º Á Ø ÓÒÒ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ò Ë Ø Ø ÓÒØ Ò Þ ¼ Ó Þ ½ Ö Ô Ò Þ ¼ ØÓ Å Ò Ó ØÓ ËØ Ô º ÇØ ÖÛ Ð Ø Ë Æ Üµ Æ Ýµ Æ Þµ Ò Ó ØÓ ËØ Ô º ËØ Ô Û Ø Ö Ø Ö Ü Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ø Ø Ð È µ ÓÖ È µ ۺֺغ ˺ Á Ý Ó ØÓ ËØ Ô º ÇØ ÖÛ ÓÒ ØÖÙØ Ø Ö Ò ÐÓ Ó ÓÑÔÓ¹ Ø ÓÒ Ý Ë Ø Ñ ØÓ Å Ò Ó ØÓ ËØ Ô º ËØ Ô Ê ØÙÖÒ Ø Ø ÒÓØ Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö Ò ØÓÔº Ä ÑÑ º Ì ÆÓ ÙØ Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÔÖÓ Ù Ø Ö ÓÙØÔÙغ ÈÖÓÓ Ö Ø ÙÔÔÓ Ø Ø Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Ø ÖÑ Ò Ø Ò ËØ Ô º Ì Ò Ý Ä ÑÑ º Ò Ø Ø Ø Ø È µ³ Ò È µ³ ÓÒØ Ò Ú Ò ÓÐ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖÖ ØÐÝ ÒØ ÒÓØ Ò Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö º ÆÓÛ ÙÔÔÓ Ø Ø Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÙØÔÙØ Ø Ð Ø Ä º º Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Ó ÒÓØ Ø ÖÑ Ò Ø Ò ËØ Ô º Ì Ò Ð ÖÐÝ Ý ËØ Ô Ò Ø Ö Ô Ò Ä Ó ÒÓØ ÓÒØ Ò ÒÝ ÓÑ Ò Ø ÒÓ Ñ ÓÖ ÙÐÐ ¹ Ø Ö ÙØ Ø ½ º ÆÓÛ ÙÖØ Ö ÙÑ Ø Ø Ø ÒÔÙØ Ö Ô Ð Ò Ò ÓÒØ Ò ÔÓØÐ Ñ ÐÐ Ø Ú Ò ÓÐ À º Ï Û ÒØ ØÓ ÓÛ Ø Ø ÓÑ Ö Ô Ò Ð Ø Ä ÓÒØ Ò ÓÐ Ò À µº Ä Ø Ö Ô Ø Ò Ó«Ð Ø Å Ò ËØ Ô º ÁØ ÒÓÙ ØÓ ÓÛ Ø Ø ÓÒØ Ò ÓÐ Ò À µ Ø Ò Ø Ð Ø ÓÒ Ó Ø Ö Ô Ø Ø Ø ÔÙØ ÓÒ Ð Ø Å ÓÖ Ä Ò ËØ Ô Ò Ð Ó ÓÒØ Ò ÓÐ Ò À µº Ì ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ Ä ÑÑ º½ Ä ÑÑ º Ò Ì ÓÖ Ñ º º ½

15 Ä ÑÑ º½¼ Ì ÒÙÑ Ö Ó Ò Ù Ù Ö Ô Ò Ð Ø Ä ÔÖÓ Ù Ý Ø ÆÓ ÙØ Ø ¹ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÙÒ Ý Î µ º ÈÖÓÓ Ä Ø Ö Ô Ø Ò Ó«Ð Ø Å Ò ËØ Ô º ËÙÔÔÓ Ø Ø ÓÑÔÓ Ò ËØ Ô Ý ÙÐÐ ¹ Ø Ö ÙØ Ø Ë ½ º Ä Ø ½ Ò Ø ÓÒÒ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ò Ë Ò Ð Ø ½ Ò Ø Ö Ò ÐÓ Ó ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ý Ëº Ä Ø Ø Ð ÕÙ ÒØ Ö Ó Ëº Ð Ñ ÆÓ ØÛÓ Ó Ø Ö Ô ½ Ò ÓÒØ Ò Ø Ñ ÓÖ Ð Ô Ø Ó Ð Ò Ø º ÈÖÓÓ Ó Ð Ñ Ä Ø È ÓÖ Ð Ô Ø Ó Ð Ò Ø Ò ÙÔÔÓ Ø Ø È ÔÔ Ö Ò ½ Ò º Ì Ò Î È µ Î ½ µ Ë Ò Î È µ Î µ ˺ Ë Ò Î È µ Ë Ø ÓÒØ Ò ØÛÓ ÒÓÒ ÒØ ÒÓ Ë Ò Ù Ø Ø Ø Ö Ü Ø ÓÖ Ð Ô Ø È ¼ ÖÓÑ ØÓ Ø Ø Ù ÓÒÐÝ ÒÓ Ò ÒØ ÖÑ Ø ÒÓ º Ë Ò Î ½ µ Î µ Ý Ò Ø ÓÒ Ó Ø Ö Ò ÐÓ Ò ÓÖ Ò ÓØ ½ Ò º Ë Ñ Ð ÖÐÝ Ò ÓÖ Ò ÓØ ½ Ò º ÆÓØ Ø Ø Ý Ò Ø ÓÒ Ó Ë ÒÓ Ó Ó ÒÓØ Ú Ò ÓÖ Ò ½ Ò º ÙØ ÒÓÛ Ø Ö È µ Ø Ø Ù È ¼ Ò Ô Ø Ò ½ Ò º Ì È µ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ø Ø Ð ÛºÖºØº Ë Ò Ò ÛÓÙÐ Ú Ò Ø Ø Ò ËØ Ô º Ì ÓÑÔÐ Ø Ø ÔÖÓÓ Ó Ø Ð Ñº Ý ËØ Ô Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÒÐÝ ØÓ Ä Ù Ö Ô Ó Ø Ø Ú ÓÖ Ð Ô Ø Ó Ð Ò Ø º ËÓ Ø ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ Ø Ð Ñ Ø Ø Ø ÒÙÑ Ö Ó Ö Ô Ò Ä Ø ÑÓ Ø Î µ º Ð Ò Ò Ì Ø ÓÒ ÚÓØ ØÓ Ø ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ø Ð Ò Ò Ð ÓÖ Ø Ñº Ï ÙÑ Ø ÖÓÙ ÓÙØ Ø Ø ÓÒ Ø Ø ÓÒØ Ò ÒÓ ¹ ÓÐ ÒÓ ¹ ÓÐ ÒÓ ÓÖØ ¹Û Ð Ò ÒÓ ÓÖØ È Ö ÐÐ Ò Ø ÓÒ º½ Ò ºµº Ì Ð Ò Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Û ÐÐ Ø ÒÔÙØ Ø Ö Ô Ò ÔÖÓ Ù ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ñ ÐÝ Ä Ó Ò Ù Ù Ö Ô Ó Ù Ø Ø ÓÒØ Ò Ò Ú Ò ÓÐ Ø Ò Ø Ð Ø ÓÒ Ó Ø Ö Ô Ò Ä ÓÒØ Ò Ò Ú Ò ÓÐ Ò Ð Òº Ú Ò ÓÐ À ÒÓ Ú À ØÖÓÒ ÐÝ ÒØ ØÓ À Ú Ø Ð Ø ØÛÓ Ò ÓÖ Ò Àº Ê ÐÐ Ø Ø Ò Ú Ò ÓÐ À Ð Ò Ø ÒÓ ØÖÓÒ ÐÝ ÒØ ÒÓ Ò Ø ÓÒ ½º Ò ½º µº Ä ÑÑ º½ Ä Ø Ù ÒÓ ÛºÖºØº Ñ ÐÐ Ø Ú Ò ÓÐ À Ó º Ì Ò Ø Ö Ù Ü ØÐÝ ØÛÓ Ò ÓÖ Ò À Ò Ø ÒÓ Ö ÒÓÒ ÒØ ÓÖ À Ùµ Ò Ú Ò Û Ð Ò ÐÐ Ø ØÓÖ Ó Ø Û Ð Ö Ó º ÈÖÓÓ Á Ù ØÛÓ Ò ÓÖ Ò À Ø Ò Ø Ý Ö ÒÓÒ ÒØ Ò Ù º ËÓ ÙÑ Ø Ø Ù Ø Ð Ø Ø Ö Ò ÓÖ Ò Àº Á Ù Ò Ó ÒÙÑ Ö Ó Ò ÓÖ Ò À Ø Ò Ò À Ò Ú Ò ÓÐ ÓÒ Ó Ø ØÓÖ Ó Ø Û Ð À Ùµ ÑÙ Ø Ú Òº Ì Ø ØÓÖ ØÓ Ø Ö Û Ø Ù Ò Ù Ò Ú Ò ÓÐ Ò Ò Ø Ø ÓÐ ÒÒÓØ Ñ ÐÐ Ö Ø Ò À Ù ÑÙ Ø Ó ÌÝÔ ÓÒØÖ Ø Ò Ø ÙÑÔØ ÓÒ Ø Ø Ù º Ý Ñ Ð Ö Ö ÙÑ ÒØ Ù Ò Ú Ò ÒÙÑ Ö Ó Ò ÓÖ Ò À Ø Ò ÐÐ Ø ØÓÖ Ó À Ùµ ÑÙ Ø Ó º Ò Ø ÓÒ º Ä Ø Ú ÒÓ ÛºÖºØº Ñ ÐÐ Ø Ú Ò ÓÐ À Ó º ÓÖ ½ Û Ý Ø Ø Ú Ó ÌÝÔ ÛºÖºØº À Î Àµ Æ Úµ Ò Ù Ö Ô ¼ Û Ø Ü ØÐÝ ØÛÓ ÓÒÒ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ Î ¼ µ Ò Ø Ð Ö Ø ÓÒÒ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó ¼ ÒÓ ÙÖ µº ÇØ ÖÛ Û ÐÐ Ú ÌÝÔ ÒÓ ÛºÖºØº Àº ½ Ü ØÐÝ

16 ÙÖ ÒÓ Ó ÌÝÔ ½ ÌÝÔ Ò ÌÝÔ ËÙÔÔÓ À Ñ ÐÐ Ø Ú Ò ÓÐ Ò Ò Ú ½ Ò Ú Ö ØÛÓ ÒÓÒ ÒØ ÒÓ ÛºÖºØº Àº ÓÒ Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ø Ö ØÝÔ Ó Ù Ô Ø Ó Àº ¹Ô Ø Ï ÐÐ Ù Ô Ø É Ó À Ò ¹Ô Ø ÓÖ ¹Ô Ø µ ÓÒ Ó Ø Ò ÒÓ ÒØ ØÓ Ú ½ Ø ÓØ Ö ÒØ ØÓ Ú Ø ÑÓ Ø ÓÒ Ò ÒÓ ÒØ ØÓ ÓØ Ú ½ Ú Ò ÒÓ ÒØ ÖÑ Ø ÒÓ Ó É ÒØ ØÓ Ú ½ ÓÖ Ú º Ò¹Ô Ø Ï ÐÐ Ù Ô Ø È Ó À ÒÓ ¹Ô Ø ÓÖ Ò¹Ô Ø µ Ø Ñ Ü Ñ Ð Ô Ø Û Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÔÖÓÔ ÖØÝ Ø Ò ÒÓ Ó È Ö ÒØ ØÓ Ú ½ Ò ÒÓ ÒÓ Ó È ÒØ ØÓ Ú ÓÖ Ø Ò ÒÓ Ó È Ö ÒØ ØÓ Ú Ò ÒÓ ÒÓ Ó È ÒØ ØÓ Ú ½ º ÆÓØ Ø Ø Ò Ò¹Ô Ø Ò Ú Ð Ò Ø ¼º Þ¹Ô Ø Ï ÐÐ Ù Ô Ø È ¼ Ó À Þ ÖÓ¹Ô Ø ÓÖ Þ¹Ô Ø µ Ø Ñ Ü Ñ Ð Ô Ø Û Ø ÐÐ Ø ÒÓ ÒØ ØÓ ÓØ Ú ½ Ò Ú º ¹ ÓÐ ¹ Ö Ø Ö Ø ÑÓ Ø ÓÒ Þ¹Ô Ø º ÙÖØ ÖÑÓÖ Ø Þ¹Ô Ø Ü Ø Ø Ø ÑÓ Ø ØÛÓ ÒÓ º Ï ÓÒ ØÖÙØ Ø Ö Ô À ¼ ÖÓÑ À Ò ÓÐÐÓÛ ÓÒØÖ Ø ¹Ô Ø É Ó À ØÓ Ò Ð Õ º ÓÒØÖ Ø Ò¹Ô Ø È Ó À ØÓ Ò Ð ÒÓ Ô º Á À Þ¹Ô Ø È ¼ ÓÒØÖ Ø Ø ØÓ Ò Ð ÒÓ Ô ¼ ÐÐ Ø Þ¹ÒÓ Ó À ¼ º Ë Ò À Ø Ð Ø ÓÒ ÒÓ ÒØ ØÓ Ú ½ ÙØ ÒÓØ Ú Ò ÒÓØ Ö ÒØ ØÓ Ú ÙØ ÒÓØ Ú ½ Ø Ö Ô À ¼ Ø Ð Ø ØÛÓ ÒÓ Ø ÒØ ÖÓÑ Ø Þ¹ÒÓ º ÅÓÖ ÓÚ Ö À ¼ ÒÓ Þ¹ÒÓ Ø Ø Ð Ø ÓÙÖ ÒÓ º ÌÓ Ø ÒÓØ Ø Ø Ò À ÒÓ Þ¹Ô Ø Ø ÑÙ Ø Ú Ò Ú Ò ÒÙÑ Ö Ó ¹Ô Ø º Á À Ü ØÐÝ ØÛÓ ¹Ô Ø Ø Ò Î Àµ Ú ½ Ú ÓÒØ Ò Ò Ú Ò ÓÐ Ñ ÐÐ Ö Ø Ò Àº ËÓ À Ø Ð Ø ÓÙÖ ¹Ô Ø Ò Ò À ¼ Ø Ð Ø ÓÙÖ ÒÓ º Ï ÐÐ Ò ÓÖ ÒÓ Ó À ¼ Ú Ò Ó µ Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ô Ø Ó À Ú Ò Ó µ ÒÙÑ Ö Ó º Ï ÐÐ Ò ÓÖ ÒÓ Ó À ¼ Ö Ð Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ô Ø Ó À Ò ÓÖ ÒÓ Ö Ô Ø Ú Ðݺ ÆÓØ Ø Ø Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ð ÒÓ Ö Ú Òº ½

17 Ä ÑÑ º Ä Ø Õ Ò Õ ½ ØÛÓ ÓÒ ÙØ Ú Ó À ¼ Ù Ø Ø Ø Ö ÓÑÑÓÒ Ò ÒÓ Ô Ø ÒØ ÖÓÑ Ô ¼ º Ì Ò Õ Ò Õ ½ Ú Ø Ñ Ô Ö ØÝ Ò ÓÒÐÝ Ô Ó º ÅÓÖ ÓÚ Ö Ø Ó À ¼ Ò ÒØ Û Ø Ô ¼ Ö Ó º ÈÖÓÓ ÁÒ ÓØ ÖÛ Ø Ö À Ú ½ µ ÓÖ À Ú µ ÛÓÙÐ Ú Ò Ú Ò ØÓÖ ÓÒØÖ Ø Ò Ä ÑÑ º½º Ä ÑÑ º ËÙÔÔÓ Ø Ø À ¼ Ö Ð Ò ÒÓ Ø Ø ÒØ ØÓ Ô ¼ Ý Ö Ð º ÅÓÖ ÓÚ Ö Ô ¼ Ö Ð ÒÓ Ò À ¼ Ø Ð Ø ÓÙÖ º Þ¹ÒÓ Ô ¼ Ò Ø Ø Õ Ô Ô ½ Ò Ú Ò º Ì Ò Õ ÈÖÓÓ Ý Ä ÑÑ º Ô ¼ ÒÓØ Ò Ò ÒÓ Ó Õ º Á È ¼ ÒÓ Ù ¼ Ø Ø ÒØ ØÓ Ò Ø Ö Ò ÒÓ Ó É Ø Ò Î É µ Ù ¼ Ú ½ Ú Ò Ù Ò Ú Ò ÓÐ º Ë Ò À Ñ ÐÐ Ø Ú Ò ÓÐ Ó Î Àµ Ò Î É µ ÓÒØ Ò Ø Ö ÒÓ º ÙØ ÒÓÛ Ò Ú ½ Ò Ú Ö ÛºÖºØº À Ø Ý Ö Ó ÌÝÔ ½º Ì ÑÔÐ Ø Ø ÓÒØ Ò ¹ ÓÐ ÓÒØÖ Ø ÓÒº À Ò Û Ñ Ý ÙÑ ÛºÐºÓº º Ø Ø Ô Ö Ð ÒÓ Ò ÒØ ØÓ Ô ¼ Ý Ö Ð º Ú ½ Ò Ú Ö ÒÓ ÛºÖºØº À Ø ÓÐÐÓÛ Ø Ø Ô ½ ÒÓØ ÒØ ØÓ Ô ¼ Ò À ¼ º À Ò Ò Ú ÖÝ ÒÓ Ó È ¼ ÑÙ Ø ÒØ ØÓ Ò Ò ÒÓ Ó É Ô ¼ Ö Ð ÒÓ º Ò ÐÐÝ Ò Ú ½ Ò Ú Ö À ¼ Ø Ð Ø ÓÙÖ º Ä ÑÑ º Ä Ø Õ Ò Õ ØÛÓ ÒÓÒÓÒ ÙØ Ú Ó À ¼ Û Ø Ø Ñ Ô Ö Øݺ ËÙÔÔÓ Ø Ø Ô ¼ ÒÓØ Ò Ò ÒÓ Ó Õ ÒÓÖ Õ º Ì Ò Õ Ò Õ Ú Ö Ð Ò ÒÓ Ø Ø Ö ÒØ Ý Ö Ð º ÈÖÓÓ ËÙÔÔÓ ÒÓغ Ë Ò Î É µ Î É µ Ú ½ Ú Ó ÒÓØ Ò Ù Ñ ÐÐ Ö Ú Ò ÓÐ Ø Ò À Ø ÓÐÐÓÛ Ø Ø À ¼ ÓÙÖ Ý ½ Ò Ø Ô Ø É Ò É Ú Ð Ò Ø Ò Ú ½ Ú Ö ÓØ Ó ÌÝÔ ½º Ë Ò ÒÓ ÓÖØ È µ ÓØ É ½ Ò É Ú Ð Ò Ø Ö Ø Ö ½º ÁØ ÓÐÐÓÛ Ø Ø Î É µ Î É µ Ú ½ Ú Ò ¹ ÓÐ º Ë Ò À Ñ ÐÐ Ø ÓÐ É ½ Ò É ÓØ Ú Ð Ò Ø º ÙØ ÒÓÛ Î É ½ µ Î É µ ÓÖÑ ¹ ÓÐ Û Ø Ú ½ ÓÖ Ú ÓÒØÖ Ø Ò Ø ÙÑÔØ ÓÒ Ø Ø ÓÒØ Ò ÒÓ ¹ ÓÐ º Ä ÑÑ º Á Ô ÒÓ Ó À ¼ Ø Ø ÒÓØ ÒØ ØÓ Ô ¼ Ø Ò Ø Ö Ô Ú Ò ÓÖ È Ò º ÈÖÓÓ Ì Ö ÙÐØ ÓÐ Û Ò ¼ Ó Û ÙÑ ÒÓÛ ¼º ËÙÔÔÓ Ô Ó º Ì Ò Ý Ä ÑÑ º Ø ØÛÓ Ó À ¼ Ø Ø Ú Ô ÓÑÑÓÒ Ò ÒÓ Ý Õ Ò Õ ½ ÑÙ Ø Ú Ø Ñ Ô Ö Øݺ ËÓ È ÒÓØ Ò Î É µ Î É ½µ Ú ½ Ú Ò Ù Ñ ÐÐ Ö Ú Ò ÓÐ Ø Ò Àº Ì ÓÖ Ñ º Ä Ø Ú ½ Ò Ú ÒÓÒ ÒØ ÒÓ ÛºÖºØº Ñ ÐÐ Ø Ú Ò ÓÐ À Ó º Ì Ò Ø Ö Ú ½ Ò Ú Ú ÓÑÑÓÒ Ò ÓÖ Ò À ÓÖ Ü ØÐÝ ÓÒ Ó Ú ½ Ú Ó ÌÝÔ ÛºÖºØº Àº ÈÖÓÓ Ä Ø À ¼ Ò ÖÓÑ À ÓÚ º ÙÑ Ú ½ Ò Ú Ú ÒÓ ÓÑÑÓÒ Ò ÓÖ Ò Àº Ì Ò À ¼ ÒÓ Þ¹ÒÓ º Ä Ø Ô ½ ÔÑ Ø ÒÓ Ó À ¼ ÔÔ Ö Ò Ò Ø ÓÖ Ö Û Ò ØÖ Ú Ö Ò À ¼ Ò ÙÑ ÛºÐºÓº º Ø Ø Ú ½ ÒØ ØÓ Ô ½ º Ì Ò Ô ÒØ ØÓ Ú Ò ½

18 ÓÒÐÝ ÑÓ µº ÙÖØ ÖÑÓÖ Ñ Ú Ò Ò Ô ½ Ô Ñ Ò Ò Ô ½ ÒØ ØÓ Ú ½ Û ÑÔÐ Ø Ø Ô Ñ ÒØ ØÓ Ú º ½ Ñ º ÁØ ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ Ä ÑÑ º Ø Ø À ¼ ÒÒÓØ Ú Ø Ö ÓÒ ÙØ Ú Ú Ò º À Ò À ¼ ØÛÓ Ó Ø Ò ÒÓ Ó Û Ö ÒÓØ ÒØ Ý Ö Ð º ÙØ Ø ÓÒØÖ Ø Ä ÑÑ º º Ñ º ËÙÔÔÓ Ú ½ ÒÓØ ÌÝÔ ÒÓ ÛºÖºØº Àº Ì Ò Ý Ä ÑÑ º½ Ò º ÓØ Ô ½ Ò Ô ÑÙ Ø Ú Òº ÆÓÛ Ô Ò Ô Ö Ð Ó Ú Ò Ø Ò Ý Ä ÑÑ º Ø Ó À ¼ ÑÙ Ø ÐØ ÖÒ Ø ÐÝ Ó Ò Ú Òº Ì Ù À ¼ ØÛÓ Ó Û Ó Ò ÒÓ Ö ÒÓØ ÒØ Ý Ö Ð ÓÒØÖ Ø Ò Ä ÑÑ º º À Ò Ú Ó ÌÝÔ º Á ÓØ Ú ½ Ò Ú Ö Ó ÌÝÔ Ø Ò ÐÐ Ø ÒÓ Ó À ¼ Ö Ó Ò Ý Ä ÑÑ º ÐÐ Ø Ó À ¼ ÑÙ Ø Ú Ø Ñ Ô Ö Øݺ ÙØ Ø Ò ÒÝ ØÛÓ ÒÓÒ ÒØ Ó À ¼ ÓÒØÖ Ø Ä ÑÑ º º Ä ÑÑ º Ä Ø À ÌÝÔ ÒÓ Ö Ñ ÐÐ Ø Ú Ò ÓÐ Ò Ð Ø Ú ½ Ò Ú ØÛÓ ÒÓÒ ÒØ ÒÓ ÛºÖºØº Àº Ì Ò À Ù ¼ Ù ½ Ù Ö Û Ö Ú ½ Ò Ú Ö ÓØ ÒØ ØÓ Ù ¼ º Á Ú ½ Ò Ú Ú Ü ØÐÝ ÓÒ ÓÑÑÓÒ Ò ÓÖ Ò À Ø Ò ÛºÐºÓº º Ú ½ ÒØ ØÓ Ù ½ Ò Ø ØÛÓ ØÓÖ Ó À Ú ½ µ Û Ø ÓÑÑÓÒ Ò ÒÓ Ù ½ ÓÒØ Ò ÐÐ Ø Ò ÓÖ Ó Ú Ò Àº ÇØ ÖÛ Ú ½ Ò Ú Ö ÓØ ÒØ ØÓ Ù ½ Ò ÛºÐºÓº º Ø ØÛÓ ØÓÖ Ó À Ú ½ µ Û Ø ÓÑÑÓÒ Ò ÒÓ Ù ½ ÓÒØ Ò ÐÐ Ø Ò ÓÖ Ó Ú Ò Àº ÈÖÓÓ Ý Ì ÓÖ Ñ º À Þ¹Ô Ø º ÓÒ Ö À ¼ Ô ¼ Ô ½ Ô Ñ Ó Ø Ò ÖÓÑ À ÓÖ Û Ö Ô ¼ Ø Þ¹ÒÓ º ÙÑ ÛºÐºÓº º Ø Ø Õ Ô Ô ½ Û Ö ¼ Ñ Ò Ñ ½ ¼º ÙÖØ ÖÑÓÖ ÙÑ ÛºÐºÓº º Ø Ø Ú ½ ÒØ ØÓ Ô ½ º º Ø Ò ÒÓ Ó È ½ Ö ÒØ ØÓ Ú ½ º Ý Ä ÑÑ º Ò º ÐÐ Ø Ó À ¼ Ö Ó Ü ÔØ Ñ Ý Õ ½ Ò Õ Ñ ½ º ½ À ¼ Ò Ú Ò º ϺкӺ º Õ ½ Ú Òº Ý Ä ÑÑ º Õ ¼ Ö Ð ÓØ Ô ¼ Ò Ô ½ Ö Ö Ð ÒÓ Ò Ñ º Á Ñ Û Ö ÓÒ º ÙÑ Ñ º Ô ¼ Ò Ô ½ Ö Ö Ð ÒÓ Ä ÑÑ º½ ÑÔÐ Ø Ø Ô ÑÙ Ø Ó º ÙØ Ø Ò Ý Ä ÑÑ º Ú ½ ÛÓÙÐ Ó ÌÝÔ º À Ò Ñ º ÓØ Õ Ò Õ Ö Ó Ý Ä ÑÑ º Ø ÓÐÐÓÛ Ø Ø Ô Ó º À Ò Ý Ä ÑÑ º ÔÔÐ ØÓ Õ Ò Õ Õ Ú Òº ÙØ Ø Ò Õ ½ Ò Õ ÓÒØÖ Ø Ä ÑÑ º º ÐÐ Ø Ó À ¼ Ö Ó º Ý Ä ÑÑ º Ô Ó º Á Ñ Ø Ò Ø Ô Ö Õ ½ Ò Õ ÓÒØÖ Ø Ä ÑÑ º º Á Ñ Ø Ò Ý Ä ÑÑ º½ Ò º Ú ÛÓÙÐ Ó ÌÝÔ ÛºÖºØº Àº À Ò Ñ Ò Ý Ä ÑÑ º½ ÔÔÐ ØÓ À Ò Ú È ¼ ØÛÓ ÒÓ Ù ¼ Ò Ù ½ º ËÓ Û Ö ÓÒ º Ì Ð ÑÑ ÑÔÐ Ø Ò ÜØ Ö ÙÐغ Ì ÓÖ Ñ º Ä Ø À ÌÝÔ ÒÓ Ö Ñ ÐÐ Ø Ú Ò ÓÐ º Ä Ø Ú ½ ÌÝÔ ÒÓ ÛºÖºØº À Ò Æ Ú ½ µ Î Àµ Ù ½ Ù Ù Ù Û Ö Ù ÒØ ØÓ Ù ½ Ò Ù º Á Ú ÒÓ ÛºÖºØº À Ø Ò Æ Ú µ Ù Ù Ú ½ º ½

19 ÈÊÇ ÍÊ ÁÒÔÙØ Ö Ô Ø Ø Ó ÒÓØ ÓÒØ Ò ¹ ÓÐ ¹ ÓÐ ÓÖØ ¹Û Ð ÒÓÖ ÓÖØ È º ÇÙØÔÙØ Ñ ÐÝ Ä Ó Ò Ù Ù Ö Ô Ó Ø Ø Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò Á ÓÒØ Ò Ñ ÐÐ Ø Ú Ò ÓÐ À Ø Ò ÓÖ ÓÑ ¼ Ä ÓÒØ Ò Ò À Ø Ñ ÐÝ ¼ Àµ ÒÓ ÌÝÔ ÒÓ º ÅÓÖ ÓÚ Ö Ø Ö ÌÝÔ ½ ÓÖ ÒÓ ÛºÖºØº À ÙØ ÒÓ ÌÝÔ ÒÓ ÛºÖºØº ÓÐ Ò Àµ Ø Ò À ÔÓØÐ Ñ ÐÐ Ø Ú Ò ÓÐ Ò ÓÑ Ö Ô ¼¼ ĺ ËØ Ô ½ Ë Ø Ä º ËØ Ô ÓÖ Ú ÖÝ È ½ È Ùµ Û Ö È ½ Ü ¼ Ü ½ Ü Ü Ò È Ý ¼ Ý ½ Ý Ý Ö Ó ÒØ ÓÖ Ð Ô Ø Ò Ò Ù Æ Ü ½ µ Æ Ý ½ µ ØÓ Ä Ø Ö Ô Ó Ø Ò ÖÓÑ Ý Ö ÑÓÚ Ò Ø ÒÓ Ø Æ Ü ½ Ü Ý ½ Ý Ù µ Ò Î È ½ µ Î È µµº Ì ÓÖ Ñ º½¼ ÈÖÓ ÙÖ ÔÖÓ Ù Ø Ö ÓÙØÔÙغ ÈÖÓÓ Ä Ø Ù ÌÝÔ ÒÓ ÛºÖºØº Ñ ÐÐ Ø Ú Ò ÓÐ À Û Ö º Ì È ½ Ü ¼ Ü ½ Ü Ü Ò È Ý ¼ Ý ½ Ý Ý ØÓ Ó ÒØ Ù Ö Ô Ó À Ù Ø Ø Æ Ùµ Ü ½ Ü Ý ½ Ý Ñ Ü ÑÙÑ Ö Ò Ð Øݺ ÒÓØ Ý ¼ Ø Ö Ô Ò Æ Ü ½ Ü Ý ½ Ý Ù µ Ò Î È ½ µ Î È µµµº Ì Ò ¼ Ä Ò À ¼ º Ð Ñ ÁÒ ÒÓ Ù ÌÝÔ ÒÓ ÛºÖºØº ÐÐ Ø ÓÐ Ò ¼ Àµº ÈÖÓÓ Ó Ð Ñ ÁÒ Ò ¼ Ø ÒÓ Ü ½ Ü Ý ½ Ò Ý Ú Ö º Ë Ò Ø Ý ÐÓÒ ØÓ À Ø Ý Ð Ó ÐÓÒ ØÓ ÐÐ Ø ÓÐ Ò ¼ Àµº ÁØ ÓÐÐÓÛ Ø Ø È ½ Ò È Ö Ù Ô Ø Ò ÐÐ Ø ÓÐ Ó ¼ Àµº Ì ÓÑÔÐ Ø Ø ÔÖÓÓ Ó Ø Ð Ñº Ý Ì ÓÖ Ñ º Ø Ò Ú ÖÝ ÓÐ Ò ¼ Àµ ÌÝÔ ÒÓ Ö º Ý Ì ÓÖ Ñ º Ò ÐÐ ÓÐ Ò Àµ Ö ÌÝÔ ÒÓ Ö Ø Ò À ÔÓØÐ Ñ ÐÐ Ø Ú Ò ÓÐ Ò ¼ º Ò ÐÐÝ Ý Ì ÓÖ Ñ º ½ Ò ÐÐ ÓÐ Ò Àµ Ö ÌÝÔ ÒÓ Ö Ø Ò À ÔÓØÐ Ñ ÐÐ Ø Ú Ò ÓÐ Ò ¼ º Ä ÑÑ º½½ Ä Ø À ÌÝÔ ÒÓ Ö Ñ ÐÐ Ø Ú Ò ÓÐ Ò Ú ½ Ú Ò Ú Ø Ö Ô ÖÛ ÒÓÒ ÒØ ÒÓ ÛºÖºØº Àº Ì Ò Ø Ö Ü Ø ÒÓ Ù Î Àµ Ø Ø ÒØ ØÓ Ú ½ Ú Ò Ú º ÈÖÓÓ Ý Ì ÓÖ Ñ º Ø Ö Ü Ø ÒÓ Ù Î Àµ Ø Ø ÒØ ØÓ Ú ½ Ò Ú º ËÙÔÔÓ Ú ÒÓØ ÒØ ØÓ Ùº Ú ½ Ò Ú Ö ØÛÓ ÒÓÒ ÒØ ÒÓ ÛºÖºØº À Ý Ä ÑÑ º Û Ñ Ý Ð Ø À Ù ¼ Ù ½ ÙÑ Û Ö Ù Ù ¼ ÒÓ Ù ½ ÒØ ØÓ Ú ½ Ò ÔÓ ÐÝ Ú µ Ò Ø ØÛÓ ØÓÖ Ó À Ú ½ µ Û Ø ÓÑÑÓÒ Ò ÒÓ Ù ½ ÓÒØ Ò ÐÐ Ø Ò ÓÖ Ó Ú Ò Àº ÓÒ Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÛÓ º ½ Ú ÒØ ØÓ Ù ½ º Ú ÒÓØ ÒØ ØÓ Ù ¼ Ò Ú ½ ÒØ ØÓ Ù ¼ ÙØ ÒÓØ ØÓ Ù Ø ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ Ä ÑÑ º Ø Ø Ø ØÛÓ ØÓÖ Ó Ú ½ Ö Ò Ù ¼ ÓÒØ Ò ÐÐ Ø Ò ÓÖ Ó Ú Ò Àº Ý Ì ÓÖ Ñ º ÒÓ Ú Ò Ú Ú ÓÑÑÓÒ Ò ÓÖ Ò Àº Ì ÓÒÐÝ ÔÓ Ð ØÝ ÒÓ Ù ½ º ËÓ Ù ½ Ø Ø Ð ÑÑ º ½

20 Ú ÒÓØ ÒØ ØÓ Ù ½ º ËÙÔÔÓ Ø Ø Ú ½ Ú Ò Ú Ó ÒÓØ Ú ÓÑÑÓÒ Ò ÓÖ Ò Àº Ä Ø Ù ÒØ ØÓ Ú ½ Ò Ú Ò Ð Ø Ù ÒØ ØÓ Ú Ò Ú º Ì Ò º Ö Ø ÙÑ Ø Ø Ù ÙѺ ÁØ ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ Ä ÑÑ º ÔÔÐ ØÓ Ú ½ Ò Ú Ø Ø Æ Ú ½ µ Î Àµ Ù ¼ Ù ½ ÙÑ ½ ÙÑ º ÙØ Ø Ò À Ú ½ µ ÓÖØ ¹Û Ð ÓÒØÖ Ø ÓÒº ÁØ ÓÐÐÓÛ Ø Ø Ñº Ì Ò ½ ÓØ ÖÛ Ø Ø Ù Ù Ú ½ Ú Ú Ù ¼ ÛÓÙÐ Ò Ù ¹ ÓÐ º Á Ú ÒÓØ ÒØ ØÓ Ù ½ Ø Ò Ý Ä ÑÑ º Ø ØÛÓ ØÓÖ Ó À Ú µ Ö Ò Ù ÑÙ Ø ÓÒØ Ò ÐÐ Ø Ò ÓÖ Ó Ú º ÙØ Ø Ò Ú ÒÓØ ÒØ ØÓ Ù ½ Ò Ø ØÛÓ ØÓÖ Ó À Ú µ Ö Ò Ù ÑÙ Ø ÓÒØ Ò ÐÐ Ø Ò ÓÖ Ó Ú ½ Ò À ÓÒØÖ Ø ÓÒº À Ò Ú ÒØ ØÓ ÓØ Ù ½ Ò Ù ½º ÆÓÛ Ý Ä ÑÑ º Ø ØÓÖ Ó À Ú µ Ö Ò Ù ½ Ù ½µ ÓÒØ Ò ÐÐ Ø Ò ÓÖ Ó Ú ½ Ú µº ËÓ À Ú µ ÓÖØ ¹Û Ð ÓÒØÖ Ø ÓÒº Ì ÓÖ Ñ º½ Ä Ø À ÌÝÔ ÒÓ Ö Ñ ÐÐ Ø Ú Ò ÓÐ º Á Ø Ö Ü Ø Ø Ö ÒÓÒ ¹ ÒØ ÒÓ ÛºÖºØº À Ø Ò Ø Ö Ü Ø ÒÓ Ù Ò À Ù Ø Ø ÐÐ Ø ÒÓ ÛºÖºØº À Ö ÒØ ØÓ ÒÓ Ù ÓÖ ØÓ ÓÒ Ó Ø Ò ÓÖ Ó Ù Ò Àº ÈÖÓÓ ËÙÔÔÓ Ú ½ Ú Ò Ú Ö Ø Ö ÒÓÒ ÒØ ÒÓ ÛºÖºØº À Ò Ù ÓÑÑÓÒ Ò ÓÖ Ò À Ù ÒÓ Ü Ø Ý Ä ÑÑ º½½µº Ä Ø Ù ½ Ù ÒÓØ Ø Ò ÓÖ Ó Ù Ò Àº ËÙÔÔÓ Ú ÒÓ ÛºÖºØº À Ø Ø ÒÓØ ÒØ ØÓ ÒÓ Ò Ù Ù ½ Ù º Ì Ò Ú ÒØ ØÓ Ø ÑÓ Ø ÓÒ Ó Ø ÒÓ Ú ½ Ú Ú Ð ÓÒØ Ò ¹ ÓÐ º Ë Ý Ú ÒÓØ ÒØ ØÓ Ú ½ Ò Ú º ÆÓÛ Ý Ä ÑÑ º½½ ÒÓ Ú ½ Ú Ú Ú ÓÑÑÓÒ Ò ÓÖ Ò À Ý Ûº ÙØ Ø Ò Û Ú ½ Ù Ú ¹ ÓÐ ÓÒØÖ Ø ÓÒº ÓÖ ÒÓ Ø Ë ÒÓØ Ý «Ëµ Ø Ö Ò Ð ØÝ Ó Ð Ö Ø Ø Ð Ø Ò Ëº Ì ÓÖ Ñ º½ Ä Ø À ÌÝÔ ÒÓ Ö Ñ ÐÐ Ø Ú Ò ÓÐ Ò Ë Ø Ø Ó ÐÐ ÒÓ ÛºÖºØº Àº º Á «Ëµ ½ Ø Ò Ø Ö Ö ØÛÓ ÒÓÒ ÒØ ÒÓ Ù ½ Ù Ò À Ù Ø Ø Ø Ö Ë Æ ¼ Û Ö Æ ¼ Æ Ù ½ µ Æ Ù µ ÓÖ Ø Ö Ü Ø Ë ÒÆ ¼ Û Ø Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ Ø Ø Æ ÒÓØ Ø Ø Ó ÒÓ Ó Ò Æ ¼ µ ÒØ ØÓ ÐÐ ÒÓ Ò Æ ¼ Ø Ò Î Àµ Æ Ò Ë Æ Æ ¼ º º Á «Ëµ Ø Ò Ø Ö Ö ØÛÓ ÒÓÒ ÒØ ÒÓ Ù ½ Ù Ò À Ò Ø Ö ÒÓ Û ½ Ò À ÒÓØ Ò Ö ÐÝ Ø ÒØ ÖÓÑ Ù ½ ÓÖ Ù µ Ù Ø Ø Ë Ò Æ Û ½ µ Ò Æ ¼¼ Æ Ù ½ µ Æ Ù µµ Ò Æ Û ½ µ Ø Ò Ø Ö «Ò Æ ¼¼ µ ½ ÓÖ Ø Ö Ü Ø ÒÓ Ò Æ ¼¼ Ò ÒÓ Ú ½ ÒØ ØÓ Ù ½ Ù Ò Û ½ Û Ø Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ Ø Ø Æ Ø Ø Ó ÒÓ Ó Ò Æ ¼¼ Ú ½ µ Ø Ø Ö ÒØ ØÓ ÐÐ Ø ÒÓ Ò Æ ¼¼ Ú ½ Ø Ò Î Àµ Æ Ò «Ò Æ Æ ¼¼ µµ ½º ÈÖÓÓ º Ä Ø Ù ½ Ò Ù ØÛÓ ÒÓ Ó À Ù Ø Ø µ Ø ÓÖØ Ø Ô Ø Ó À ÓÒÒ Ø Ò Ù ½ Ò Ù Ø Ð Ø Ø Ö µ Æ ¼ Æ Ù ½ µ Æ Ù µ Ñ Ü ÑÙÑ Ö Ò Ð Øݺ Ý µ Æ ¼ ˺ Á Æ ¼ Ë Û Ö ÓÒ º ËÓ ÙÔÔÓ Ë Ò Æ ¼ º ÒÓØ Ý Æ Ø ÒÓ Ó Ò Æ ¼ µ ÒØ ØÓ ÐÐ ÒÓ Ò Æ ¼ º Ì Ò Ò Ë Ð ÕÙ ÓÒØ Ò Ò Æ ¼ Ë Æ Æ ¼ º ½

21 Á Î Àµ Æ Ø Ò À ÛÓÙÐ ÓÒØ Ò ØÛÓ ÒÓ Ü ½ Ò Ü Ø Ý Ò µ Ò Ú Ò ÑÓÖ ÓÑÑÓÒ Ò ÓÖ Ò Ë Ø Ò Ù ½ Ò Ù Û ÓÒØÖ Ø µº º ËÙÔÔÓ Ú ½ Ú Ë Ö ÒÓÒ Òغ Ý Ì ÓÖ Ñ º ÒÓ Ú ½ Ò Ú Ú ÓÑÑÓÒ Ò ÓÖ Ò À Ý Û ½ º Ä Ø Ø Ø Ó ÒÓ Ø Ø Ö ÒÓØ ÒØ ØÓ Û ½ º ¹ ÓÐ Ö ÒÓ Ó ÒØ ØÓ Ü ØÐÝ ÓÒ Ó Ú ½ Ú º ÓÖ ½ ÒÓØ Ý Ø Ø Ó ÒÓ Ó ÒØ ØÓ Ú º Ì Ò ½ Ò ½ º «Ëµ Ø ÓÐÐÓÛ Ø Ø ÓØ ½ Ò Ö Ð ÕÙ ÔÓ ÐÝ ÑÔØݵº ÆÓÛ ÙÑ Ø Ø Ù ½ Ò Ù Ö ØÛÓ ÒÓ Ó À Ù Ø Ø µ Ú ½ ÒØ ØÓ ÓØ Ù ½ Ò Ù µ Ø ÓÖØ Ø Ô Ø Ò À ÓÒÒ Ø Ò Ù ½ Ò Ù Ø Ð Ø Ø Ö µ Æ ¼¼ Æ Ù ½ µ Æ Ù µµ Ò Æ Û ½ µ Ñ Ü ÑÙÑ Ö Ò Ð Øݺ Ú ½ ÒÓ ÛºÖºØº À Ù Ô Ö Ó ÒÓ Ù ½ Ù ÐÛ Ý Ü Ø º µ Ò µ ÑÔÐÝ Ø Ø Æ ¼¼ º ¹ ÓÐ Ö Ò Æ Ú ½ µ Ø ÓÐÐÓÛ Ø Ø Æ ¼¼ ½ º Á ½ Æ ¼¼ Ø Ò Ò Æ ¼¼ Ó «Ò Æ ¼¼ µ ½ Ò Û Ö ÓÒ º ËÓ ÙÔÔÓ ½ Ò Æ ¼¼ º ÒÓØ Ý Æ Ø ÒÓ Ó Ò Æ ¼¼ Ú ½ µ ÒØ ØÓ ÐÐ Ø ÒÓ Ò Æ ¼¼ Ú ½ º Ì Ò Ò ½ Ð ÕÙ ÓÒØ Ò Ò Æ ¼¼ Ø ÓÐÐÓÛ Ø Ø ½ Æ Æ ¼¼ Ò Ò «Ò Æ Æ ¼¼ µµ ½º Á Î Àµ Æ Ø Ò Æ ÛÓÙÐ ÓÒØ Ò ØÛÓ ÒÓ Ü ½ Ò Ü Ø Ý Ò µ Ò µ Ò Ú Ò ÑÓÖ ÓÑÑÓÒ Ò ÓÖ Ò ½ Ø Ò Ù ½ Ò Ù Û ÓÒØÖ Ø µº ÈÊÇ ÍÊ ÁÒÔÙØ Ö Ô Ø Ø Ó ÒÓØ ÓÒØ Ò ¹ ÓÐ ¹ ÓÐ ÓÖØ ¹Û Ð ÒÓÖ ÓÖØ È º ÇÙØÔÙØ Ñ ÐÝ Ä Ó Ò Ù Ù Ö Ô Ó Ø Ø Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò Á ÓÒØ Ò Ñ ÐÐ Ø Ú Ò ÓÐ À Ù Ø Ø Àµ ÌÝÔ ÒÓ Ö ÓÖ ½ Ø Ò À ÔÓØÐ Ñ ÐÐ Ø Ú Ò ÓÐ Ò ÓÑ ¼ ĺ ËØ Ô ½ Ë Ø Ä Ä Ò Ä ½ Ä º ËØ Ô ÓÖ Ú ÖÝ ÓÖ Ð Ô Ø È Û ¼ Û ½ Û Û Û Ò ØÓ Ä Ø Ö Ô Ó Ø Ò ÖÓÑ Ý Ö ÑÓÚ Ò Ø ÒÓ Ø Ë ½ Æ Û µµ Ò Î È µº ËØ Ô ÓÖ Ú ÖÝ ÓÖ Ð Ô Ø È Û ¼ Û ½ Û Ò Ò Ú ½ Û ¼ Û ÒØ ØÓ Û ½ ØÓ Ä ½ Ø Ö Ô Ó Ø Ò ÖÓÑ Ý Ö ÑÓÚ Ò Ø ÒÓ Ø Æ Û ½ µ Ò Û ¼ Û Ú ½ º ÓÖ ½ ØÓ Ó Ò ËØ Ô ÓÖ Ú ÖÝ Ä Ä Ò ÓÖ Ú ÖÝ ÒÓÒ ÒØ Ù ½ ٠Πĵ ØÓ Ä ½ Ø Ö Ô Ó Ø Ò ÖÓÑ Ä Ý Ö ÑÓÚ Ò Ø ÒÓ Ø Æ Ù ½ µ Æ Ù µº ËØ Ô ÓÖ Ú ÖÝ Ä Ä Ò ÓÖ Ú ÖÝ ÒÓÒ ÒØ Ù ½ ٠Πĵ Ð Ø Æ ¼ Æ Ù ½ µ Æ Ù µº ÓÖ Ú ÖÝ Î ÄµÒÆ ¼ Ð Ø Æ ÒÓØ Ø Ø Ó ÒÓ Ó ÄÒ Æ ¼ µ Ø Ø Ö ÒØ ØÓ ÐÐ Ø ÒÓ Ò Æ ¼ º ÓÖ ¼ ½ Ð Ø Æ ÒÓØ Ø Ñ ÐÝ Ó ÐÐ Ù Ø Ó Æ Û Ø Ö Ò Ð ØÝ Æ º ÓÖ Ú ÖÝ Å Æ ØÓ Ä ½ Ø Ö Ô Ó Ø Ò ÖÓÑ Ä Ý Ö ÑÓÚ Ò Ø ÒÓ Ø Å Æ ¼ º Ò ¼

22 ËØ Ô ØÓ Ä ÐÐ Ø Ö Ô Ò Ä º Ì ÓÖ Ñ º½ ÈÖÓ ÙÖ ÔÖÓ Ù Ø Ö ÓÙØÔÙغ ÈÖÓÓ Ä Ø À Ñ ÐÐ Ø Ú Ò ÓÐ Ò Ø Ø ÌÝÔ ÒÓ Ö Ò Ë Ø Ø Ó ÐÐ ÒÓ ÛºÖºØº Àº Á «Ëµ Ø Ò Ý Ì ÓÖ Ñ º½ ËØ Ô ÔÖÓ Ù Ö Ô ¼ Ò Ä Û Ö À Ð Òº Á «Ëµ ½ Ø Ò Ý Ì ÓÖ Ñ º½ ËØ Ô Ò ÔÔÐ ØÓ Ä Û Ò ÔÖÓ Ù Ö Ô ¼ Ä Û Ö À Ð Òº Ò ÐÐÝ «Ëµ Ø Ò ËØ Ô ÔÖÓ Ù Ö Ô Ä Ä ½ Û Ö Ø ÒÓ Ó Ò Æ Û ½ µ Ò Û ¼ Û Ú ½ Ö Ö ÑÓÚ º Ì ÒÓ Ø Ø Ö Ñ Ò Ö Ú ½ Ò Ë Ò Æ Û ½ µº Ý Ì ÓÖ Ñ º½ ËØ Ô Ò ÔÔÐ ØÓ Ä Û Ò ½ ÔÖÓ Ù Ö Ô Ò Ä Ø Ø ÓÒØ Ò À Ò Ù Ø Ø Ø Ø Ó Ö Ñ Ò Ò ÒÓ ÛºÖºØº À Ø «µ ½ ÆÓØ Ø Ø Æ ¼ Ò ËØ Ô ½µ Ó Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ÕÙ Ð ØÓ Æ ¼¼ Ú ½ Ò Ò Ì ÓÖ Ñ º½ Û Ò Ú Ö Ú ½ ÒØ ØÓ Ù ½ Ò Ù ºµ ÆÓÛ Ý Ì ÓÖ Ñ º½ ËØ Ô Ò Û Ò ÔÖÓ Ù ÓÑ Ö Ô ¼ Ä Û Ö À Ð Òº ËÓ Ò ÐÐ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ÔÖÓ Ù Ö Ô ¼ Ò Ä Û Ö À Ð Òº ÌÓ ÓÑÔÐ Ø Ø ÔÖÓÓ Ø Ö Ñ Ò ØÓ ÓÛ Ø Ø Àµ ÌÝÔ ÒÓ Ö ÓÖ ½ Ø Ò À ÔÓØÐ Ñ ÐÐ Ø Ú Ò ÓÐ Ò ¼ º Ì ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ Ø Ò ÜØ ØÛÓ Ð Ñ º Ð Ñ ½ Á À Ð Ò Ñ ÐÐ Ø Ú Ò ÓÐ Ò À µ ÌÝÔ ÒÓ Ö ÓÖ ½ Ø Ò ÒÝ ÓÐ Ó Ø Ò ÖÓÑ À Ø ÖÓÙ ÓÒ Ô Ð Ø ÒØ Ù Ø ØÙØ ÓÒ Ð Ó Ð Òº ÈÖÓÓ Ó Ð Ñ ½ Ä Ø ÜÝ Ô Ð Ø ÒØ ÛºÖºØº À Û Ø ÒØ ÖÑ Ø Ô Ø È ½ Ò È Û Ö È ½ Ó Ð Ò Ø Ò Ð Ø À Ø ÓÐ Ò Ù Ý Ø ÒÓ Ø Î È µ Ü Ý º ϺкӺ º ÙÑ Ø Ø Ü Ó ÌÝÔ ÛºÖºØº À Û Ø Ò ÓÖ Ü ½ Ò Ü Ò À Ò ÒÓ Ý ÙÒ ÕÙ Ò ÓÖ Ý ½ Ò À º Ä Ø Ô ½ Ø ÒØ ÖÑ Ø ÒÓ Ó È ½ Ò ÛºÐºÓº º Ð Ø Ü Ò Ý ½ Ø Ò ÒÓ Ó È ½ º Ï Û ÐÐ ÓÛ Ø Ø Ø ØÖÓÒ ÐÝ ÒØ ÒÓ ØÓ À Ö Ó ÌÝÔ ÓÖ º ËÙÔÔÓ ÒÓØ Ò Ð Ø Ù ØÖÓÒ ÐÝ ÒØ ÒÓ ØÓ À Ø Ø ÒÓØ Ó ÌÝÔ ÓÖ º Ì Ò Ù ÑÙ Ø Ú Ø Ð Ø ÓÒ Ò ÓÖ Ò È º Ä Ø Ù ½ Ø Ò ÓÖ Ó Ù Ò È Ø Ø ÐÓ Ø ØÓ Ü ½ Ò Ð Ø È ¼ Ø Ü ½ Ù ½ ¹ Ù Ô Ø Ó È º Ë Ò À Ð Ò Ù Ø Ö ÒÓØ ØÖÓÒ ÐÝ ÒØ ØÓ À ÓÖ Ó ÌÝÔ ÓÖ ÛºÖºØº À º Ð Ó Ù ÑÙ Ø ÒØ ØÓ ÒÓ Ò Ü Ý Ó Û Ú Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ø Ö ØÓ ÓÒ Öº ½ ÆÓ Ù ÒØ ØÓ ÓØ Ü Ò Ýº Ö Ø ÙÑ Ø Ø Ù ÒØ ØÓ Ý ½ º Ì Ò Ù ÑÙ Ø Ú Ø Ð Ø ØÛÓ Ò ÓÖ Ò È Ò ÓØ ÖÛ Ù Ó ÌÝÔ ÛºÖºØº Àº Á Ù ØÛÓ Ò ÓÖ Ò È Ø Ò Ù ½ ÒØ ØÓ Ý ½ Ò À Ùµ ÓÖØ ¹Û к Á Ù Ø Ö Ò ÓÖ Ò È Ø Ò Ø Ó ÌÝÔ ÛºÖºØº À Ò Ø ÓÐ Ò Ù Ý Ø ÒÓ Ø Î È ¼ µ Ü Ù Ú Ò Ó Ð Ò Ø Ñ ÐÐ Ö Ø Ò À ÓÒØÖ Ø Ò ÓÙÖ Ó Ó À º À Ò Ù ÒÓØ ÒØ ØÓ Ý ½ º Ý Ñ Ð Ö Ö ÙÑ ÒØ Ù ÒÓØ ÒØ ØÓ Ü ½ Ø Öº Ë Ò Ù ÑÙ Ø Ú Ò ÓÖ Ò È Ò Ò Ø Ø Ö ÒÓØ ØÖÓÒ ÐÝ ÒØ ØÓ À ÓÖ Ø Ó ÌÝÔ ÓÖ ÛºÖºØº À Ø ÑÔÐ Ø Ø Ù Ó ÒÓØ Ú ÒÝ Ò ÓÖ Ò È ½ º ÆÓ Ù ½ ÒÓØ ÒØ ØÓ Ý ½ Ò ÓØ ÖÛ Ù Ý Ý ½ Ù ½ Ù ¹ ÓÐ º Ä Ø À ¼ Ø ÓÐ Ò Ù Ý Ø ÒÓ Ø Î È ¼ µ Î È ½ µ Ý Ù º ÙØ ÒÓÛ À ¼ ܵ ÓÖØ ¹Û к ÆÓ Ù ÒØ ØÓ Ü ÙØ ÒÓØ ØÓ Ýº ½

23 ÆÓ Ù ÒÓØ ÒØ ØÓ Ý ½ Ò ÓØ ÖÛ Ù Ü Ý Ý ½ Ù ¹ ÓÐ º Á Ù ÒØ ØÓ Ü ½ Ø Ò Ù Ó ÌÝÔ ÛºÖºØº À Û Ø ÐÐ Ò ÓÖ Ò È º ÙØ Ø Ò À Ùµ ÓÖØ ¹Û к À Ò Ù ÒÓØ ÒØ ØÓ Ü ½ ÒÓÖ Ý ½ Û ÑÔÐ Ø Ø Ø ÒÒÓØ Ú ÒÝ Ò ÓÖ Ò È ½ º ÙØ ÒÓÛ Ø Ö ÓÖØ È Ü Ý ½ µ Û Ö ØÛÓ Ó Ø Ô Ø Ö Ü È ½ Ý ½ Ò Ü Ý Ý ½ Ò Ø Ø Ö Ô Ø Ô Ø ÖÓÙ Ùº ÆÓ Ù ÒØ ØÓ Ý ÙØ ÒÓØ ØÓ Üº ÆÓ Ù ÒÓØ ÒØ ØÓ Ü ½ Ò ÓØ ÖÛ Ù Ý Ü Ü ½ Ù ¹ ÓÐ º Á Ù ÒØ ØÓ Ý ½ Ø Ò Ù Ó ÌÝÔ ÛºÖºØº À Û Ø ÐÐ Ò ÓÖ Ò È º ÙØ Ø Ò À Ùµ ÓÖØ ¹Û к À Ò Ù ÒÓØ ÒØ ØÓ Ü ½ ÒÓÖ Ý ½ Û ÑÔÐ Ø Ø Ø ÒÒÓØ Ú ÒÝ Ò ÓÖ Ò È ½ º Á Ù Ó ÌÝÔ ½ ÓÖ ÛºÖºØº À Ø Ò Ù Ó ÌÝÔ ½ ÓÖ ÛºÖºØº À ÓÒØÖ Ø Ò Ø ÙÑÔØ ÓÒ Ø Ø À µ ÌÝÔ ½ Ò ÒÓ Ö º Ë Ò À Ð Ò Ù ÑÙ Ø Ó ÌÝÔ ÛºÖºØº À ÓÒØÖ Ø Ò Ä ÑÑ º½ ÔÔÐ ØÓ À Ò Ùº Ð Ñ Á À Ð Ò Ñ ÐÐ Ø Ú Ò ÓÐ Ò À µ ÌÝÔ ÒÓ Ö ÓÖ ½ Ø Ò ÒÝ ÓÐ Ó Ø Ò ÖÓÑ À Ø ÖÓÙ ÓÒ ÌÝÔ ÒÓ Ù Ø ØÙØ ÓÒ Ð Ó Ð Òº ÈÖÓÓ Ó Ð Ñ Ä Ø Ü ÌÝÔ ÒÓ ÛºÖºØº À Û Ø Ò ÓÖ Ü ½ Ü Ò Ü Ò À º ÙÑ Ø Ø Ü Ø Ñ Ð Ò ÓÖ Ó Ü Ò À Ò Ð Ø À Ø ÓÐ Ó Ø Ò ÖÓÑ À Ý Ù Ø ØÙØ Ò Ü ÓÖ Ü º Ï Û ÐÐ ÓÛ Ø Ø Ø ØÖÓÒ ÐÝ ÒØ ÒÓ ØÓ À Ö Ó ÌÝÔ ÓÖ º Ä Ø Ù ØÖÓÒ ÐÝ ÒØ ÒÓ ØÓ Àº Ï ÓÒ Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÛÓ º ½ ÆÓ Ù ÒÓØ ÒØ ØÓ Üº Ì Ò Ù ÒÒÓØ ÒØ ØÓ ÓØ Ü ½ Ò Ü Ò ÓØ ÖÛ Ü Ü ½ Ù Ü Ü ¹ ÓÐ º Ë Ò Ù ØÖÓÒ ÐÝ ÒØ ØÓ À Ø Ð Ó ØÖÓÒ ÐÝ ÒØ ØÓ À º Ë Ò À Ð Ò Ù Ó ÌÝÔ ÓÖ ÛºÖºØº À º ÙØ Ø Ò Ò Ù ÒÓØ ÒØ ØÓ ÓØ Ü ½ Ò Ü Ù Ó ÌÝÔ ÓÖ ÛºÖºØº À Û Ðк ÆÓ Ù ÒØ ØÓ Üº Á Ù ÒÓØ ÒØ ØÓ Ü ½ ÒÓÖ Ü Ø Ò Ø Ð Ó ÒÓØ ÒØ ØÓ Ü Ò ÓØ ÖÛ Ù ÛÓÙÐ ØÖÓÒ ÐÝ ÒØ ÒÓ ÛºÖºØº À º Ý Ä ÑÑ º½ ÔÔÐ ØÓ À Ò Ù ÒÓ Ù ÒÒÓØ Ó ÌÝÔ ÛºÖºØº À Ò Ò Ø Ó ÌÝÔ ½ ÓÖ ÛºÖºØº À º ÙØ Ø Ò Ù Ó ÌÝÔ ½ ÓÖ ÛºÖºØº À ÓÒØÖ Ø Ò Ø ÙÑÔØ ÓÒ Ø Ø À µ ÌÝÔ ½ Ò ÒÓ Ö º Ì Ö ÓÖ Ù ÑÙ Ø ÒØ ØÓ Ü ½ ÓÖ Ü º Ö Ø ÙÑ Ø Ø Ù ÒØ ØÓ ÓØ Ü ½ Ò Ü º Ì Ò Ù ÑÙ Ø Ð Ó ÒØ ØÓ Ü Ò ÓØ ÖÛ Ù Ü ½ Ü Ü Ù ¹ ÓÐ º Ë Ò À Ð Ò Ù Ó ÌÝÔ ÛºÖºØº À Ò Ò ÛºÖºØº À Û Ðк ÆÓÛ ÙÑ Ø Ø Ù ÒØ ØÓ Ü ½ ÙØ ÒÓØ ØÓ Ü º ÆÓØ Ø Ø Ò À Ð Ò Ù Ò Ú Ø ÑÓ Ø Ø Ö Ò ÓÖ Ò Î À µ Ò Ü º Á Ù ØÛÓ Ò ÓÖ Ò Î À µ Ò Ü Ø Ò Ù Ó ÌÝÔ ÓÖ ÛºÖºØº À Ò Ò Ó ÌÝÔ ÛºÖºØº Àº Á Ù Ø Ö Ò ÓÖ Ò Î À µ Ò Ü Ø Ò À Ùµ ÓÖØ ¹Û к Ì ÓÑÔÐ Ø Ø ÔÖÓÓ Ó Ð Ñ Ò Ó Ø Ø ÓÖ Ñº Ä ÆÁÆ Ä ÇÊÁÌÀÅ ÁÒÔÙØ Ö Ô Ø Ø Ó ÒÓØ ÓÒØ Ò ¹ ÓÐ ¹ ÓÐ ÓÖØ ¹Û Ð ÒÓÖ ÓÖØ È º ÇÙØÔÙØ Ñ ÐÝ Ä Ó Ò Ù Ù Ö Ô Ó Ù Ø Ø ÓÒØ Ò Ò Ú Ò ÓÐ Ø Ò ÓÑ ¼ Ä ÓÒØ Ò ÔÓØÐ Ñ ÐÐ Ø Ú Ò ÓÐ º

24 ËØ Ô ½ Ë Ø Ä º ËØ Ô ÔÔÐÝ ÈÖÓ ÙÖ ØÓ Ò Ð Ø Ä ¼ Ø Ö ÙÐØ Ò ÓÙØÔÙØ Ñ Ðݺ ËØ Ô ÔÔÐÝ ÈÖÓ ÙÖ ØÓ Ö Ô Ò Ä ¼ Ò ÙÒ ÓÒ Ø ÓÙØÔÙØ Û Ø Äº ËØ Ô ÔÔÐÝ ÈÖÓ ÙÖ ØÓ Ó Ø Ö Ô Ò Ä ¼ Ò ÙÒ ÓÒ Ø ÓÙØÔÙØ Û Ø Äº Á ÓÒØ Ò Ò Ú Ò ÓÐ Ø Ò Ø Ö ËØ Ô Ä ¼ ÓÒØ Ò Ö Ô ¼ Û Ø Ñ ÐÐ Ø Ú Ò ÓÐ À Ù Ø Ø ¼ Àµ ÌÝÔ ÒÓ Ö º ÆÓÛ À ÌÝÔ ½ ÓÖ ÒÓ Ò ¼ Û Ø Ø Ö ÓÙØÔÙØ Ò Ä Ø Ö ËØ Ô Ò ÓØ ÖÛ Û Ø Ø Ø Ö ËØ Ô º ËÓ Ø Ð Ò Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÔÖÓ Ù Ø Ö ÓÙØÔÙغ Ì Þ Ó Ø ÓÙØÔÙØ Ò Ø Ñ Ø ØÓ Ç Ò µº ¹ÂÓ Ò ÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÁÒ Ø Ø ÓÒ Û ÙÑ Ø Ø Ó ÒÓØ ÓÒØ Ò ¹ ÓÐ ÓÑ Ò Ø ÒÓ Ñ ÒÓÖ ÙÐÐ ¹ Ø Ö ÙØ Ø ½ º ËÓ Ý Ä ÑÑ ½º½ ÓÒØ Ò ÒÓ ¹ Ø Ö ÙØ Øº Ä Ø Î ½ Î ¹ Ó Ò Û Ø Ô Ð Ø ½ ½ µº ÓÖ ½ Ð Ø È Ø Ñ ÐÝ Ó ÓÖ Ð Ô Ø È Ü ½ Ü Ò Û Ö Ü ½ Ü Ò Ò Ü Î Ò µ Ò ½º Ä ÑÑ º½ Ì Ø È Ö ÒÓÒ ÑÔØÝ Ò ÓÒØ Ò ÒÓ Ô Ø Ó Ð Ò Ø ½ ÓÖ ½ º ÈÖÓÓ Ä Ø Ù ½ Ò Ú ½ º Ö Ø ÙÔÔÓ Ø Ø Ø Ö ÒÓ Ô Ø Ò Î ½ ÖÓÑ ½ ØÓ ½ º Ù ÓÖ Ú Ø Ö ÙØ Øº À Ò È ½ º Ë Ñ Ð ÖÐÝ È º Ì Ò Ò Î ½ Ø Ö ÆÓÛ ÙÚ Ò Ø Ò ÒÓ ÒÓ Ó Ò ÒØ ØÓ ÒÓ Ó Ò ¹ ÓÐ ¹ Ö µº È Ø ÓÐÐÓÛ Ø Ø Î Ò µ º ÙØ Ø Ò Ù Ú ÛÓÙÐ ÓÙ Ð Ø Ö ÙØ Øº Ì ÐÓ Ó ¹ Ó Ò ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ö Ö Ô ½ Ò Ò ÓÐÐÓÛ º ÐÓ ½ ÓÒ Ø Ó Ø Ù Ö Ô Ó Ò Ù Ý ÒÓ Ø Î ½ ÔÐÙ Ñ Ö Ö Ô Ø È Ø Ø ÓÖ Ð Ò Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÔÖÓÔ ÖØ º ÆÓ ÒØ ØÓ ÐÐ Ø ÒÓ Ò ½ ÒÓ ÒØ ØÓ ÐÐ Ø ÒÓ Ò ½ Ò Ø Ö Ø ÓÒÐÝ Ò ØÛ Ò È Ò Ø ÒÓ Ó Î ½ º ÙÖØ ÖÑÓÖ Ð Ø É È º Ì Ñ Ö Ö Ô Ø È Ð Ò Ø É Ú Ò Ð Ò Ø Ò Ð Ò Ø ÓØ ÖÛ º ÐÓ Ò Ñ Ð ÖÐݺ Ì ÓÖ Ñ º Ä Ø ½ Ò Ø ÐÓ Ó ¹ Ó Ò ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ó º Ì Ò Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö Ò ÓÒÐÝ ½ Ò Ö Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö º ÈÖÓÓ Ö Ø ÙÑ Ø Ø ½ ÓÖ Ò Ú Ò ÓÐ Ý ½ Ó º Ê ÔÐ Ò Ò ½ Ø Ñ Ö Ö Ô Ø È Ý Ô Ø É È Ó Ø Ñ Ô Ö ØÝ Ý Ð Ö Ô ¼ ½ Ø Ø ÓÒØ Ò Ò Ú Ò ÓÐ º Ë Ò ¼ ½ Ù Ö Ô Ó Ø ÓÐ Ð Ó Ò Ú Ò ÓÐ Ó º ÓÒÚ Ö ÐÝ ÙÔÔÓ Ø Ø ÓÒØ Ò Ò Ú Ò ÓÐ º Á È ½ Ö Ôº È µ Ô Ø Ó «Ö ÒØ Ô Ö Ø Ø Ò Ð ÖÐÝ Ö Ôº ½ µ Ò Ú Ò ÓÐ º Á ÐÐ Ø Ô Ø Ó È ½ È Ú Ø Ñ Ô Ö ØÝ Ø Ò ÓØ ½ Ò Ú Ú Ò ÓÐ º ËÓ Û Ñ Ý ÙÑ Ø Ø ÐÐ Ø Ô Ø Ó È ½ Ö Ó Ò ÐÐ Ø Ô Ø Ó È Ö Ú Òº ÙØ Ø Ò Ú Ò ÓÐ À Ó ÑÙ Ø ÓÒØ Ò Ò Î ½ ÓÖ Î ½ ½ º À Ò À ÐÓÒ Ø Ö ØÓ ½ ÓÖ º

25 Ä ÑÑ º Á Ó ÒÓØ ÓÒØ Ò ÙÐÐ ¹ Ø Ö ÙØ Ø ½ Ø Ò Ò Ø Ö Ó Ø ÐÓ Ó ¹ Ó Ò ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ó º ÈÖÓÓ Ä Ø ½ Ò Ø ÐÓ Ó ¹ Ó Ò ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ó Ò ÙÔÔÓ Ø Ø ÓÒ Ó Ø Ñ Ý ½ ÓÒØ Ò ÙÐÐ ¹ Ø Ö ÙØ Ø Ë ½ º Ï Û ÐÐ Ó Ø Ò ÓÒØÖ Ø ÓÒ Ý ÓÛ Ò Ø Ø Ø ÑÔÐ Ø Ø Ð Ó ÓÒØ Ò ÙÐÐ ¹ Ø Ö ÙØ Øº Ï ÓÒ Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ø Ö º ½ Ë Æ Ü Á Ü ÒÓØ ÒÓ Ó Ø Ñ Ö Ö Ô Ø È Ø Ò Ë Ð Ó ÙØ Ø Ò º Ö Ø ÙÑ Ø Ø Ü Ó Ò Û Ø ÓÖ Ý Ü º Ë Ò È ÒÓØ Ò Ø ÒÓ Ó ½ Ö ÐÐ ÓÒØ Ò Ò Ø Ñ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó ½ Ò Ëº Ä Ø Ù ÒÓ Ó ½ Ò Ë Ø Ø ÒÓØ Ò Ø Ñ ÓÑÔÓÒ ÒØ ½ º ÙØ Ø Ò Æ µ Û Ö ÙÐÐ Ø Ö ÙØ Ø Ò Ö Ò Ù ÖÓÑ ½ º ÆÓÛ ÙÑ Ø Ø Ü Ò ÒØ ÖÑ Ø ÒÓ Ó È º ÆÓØ Ø Ø Ø Ö Ô Ò Ù Ý Ø ÒÓ Ø Î ½ ÓÒÒ Ø Ò ÓØ ÖÛ ÛÓÙÐ Ú Ø Ö ÙØ Øº À Ò Ü ÒØ ØÓ ÓÖ Ý º Ä Ø Ù ½ Ò Ú ½ Ø Ò ÒÓ Ó Ô Ø Ò È ½ º Ë Ò È Ó Ð Ò Ø Ö Ø Ö Ø Ò Ø ÒÓ Ó ½ Ù Ö ÐÐ ÓÒØ Ò Ò Ø Ñ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó ½ Ò Ëº Ä Ø Ý ÒÓ Ó ½ Ò Ë Ø Ø ÒÓØ Ò Ø Ñ ÓÑÔÓÒ ÒØ ½ º Ì Ò Æ Ùµ Ù ÙÐÐ Ø Ö ÙØ Ø Ò Ö Ò Ý ÖÓÑ Úº Ë Æ Üµ Æ Ýµ Á È ÓÒØ Ò Ò Ø Ö Ü ÒÓÖ Ý Ø Ò Ë Ð Ó ÙØ Ø Ò º Á È ÓÒØ Ò ÓØ Ü Ò Ý Ø Ò Ò È Ó Ð Ò Ø Ö Ø Ö Ø Ò Ø Ö Æ Üµ Ü ÓÖ Æ Ýµ Ý ÙÐÐ Ø Ö ÙØ Ø Ò ½ Ò Û Ö ÓÒ Ý ½º ËÓ ÙÑ ÛºÐºÓº º Ø Ø Ü Ò Ý ½ º Ä Ø Ù ÒÓ Ó º Ì Ò Æ Ùµ Æ Ýµ ÙÐÐ ÓÙ Ð Ø Ö ÙØ Ø Ò º Ë Æ Üµ Æ Ýµ Æ Þµ Á È Ó ÒÓØ ÓÒØ Ò ÒÓ Ò Ü Ý Þ Ø Ò Ë Ð Ó ÙØ Ø Ò º ËÓ ÛºÐºÓº º ÙÑ Ø Ø Ü Ò Ý Þ ½ º ÙØ Ø Ò Æ Üµ Æ Ýµ ÙÐÐ ÓÙ Ð Ø Ö ÙØ Ø Ò º Ï ÒÓÛ ÔÖ ÒØ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ø Ø ÓÑÔÓ Ö Ô Ù Ò ¹ Ó Ò º Ê Ñ Ö º ÁÒ Ø Ó ÓÖ Ò ÖÙÐ Ú Ò Ø Ø Ò ÔÓÐÝØ Ñ Û Ø Ö Ô Ö Ó ½ Ò ½ ÐÓÒ ØÓ ¹ Ó Ò Û Ø Ô Ð Ø ½ ½ µ Ù Ø Ø ÓÖ ½ Ò º Ì Ð ÓÖ Ø Ñ Ø Ö ÓÙØÔÙØ Ù ¹ Ó Ò ÓÖ Ø ÓÒÐÙ Ø Ø ÒÓ Ù ¹ Ó Ò Ü Ø º Ï ÓÙØÐ Ò Ö Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ø Ó ÓÑÔÐ Ø Ò º ÔÓ ÒØ ÓÙØ ØÓ Ù Ý Â Ñ Ð Ò Ò È ÙÐ Ë ÝÑÓÙÖ Ø ÓÖ Ò ÖÙÐ Ò ÓÖÑÙÐ Ø ¹Ë Ì ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ù ÔÖÓÚ Ò Ò ÐØ ÖÒ Ø Ò Ð ÒØ ÔÖÓÓ Ø Ø ¹ Ó Ò Ò ÓÙÒ Ò ÔÓÐÝØ Ñ º Ä Ø ½ ½ Ù Ú Ø ÒØ ÒÓ Ù Ø Ø ½ Ò ½ Ö ÙØ Ò Ø Ö ½ ÒÓÖ ½ Ò Ò Ù ÒØ ØÓ Ø ÑÓ Ø ÓÒ Ó Ø ÒÓ ÔÓ ÐÝ ÒÓÒ µº Ì ÓÐÐÓÛ Ò ÖÙÐ Ý Ð ¹ Ó Ò Î ½ Î Û Ø ½ ½ Ù Î ½ Ò Î ÓÖ ÓÛ Ø Ø ÒÓ Ù ¹ Ó Ò Ü Ø º ÙÖ Ò Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Ø ÒÓ Ò Î ½ Ö Ô ÖØ Ø ÓÒ ÒØÓ Ø Ö Ø ÆÓ ÐÓÒ ØÓ ½ Ø ÒØ ØÓ ÙØ ÒÓØ ÆÓ ÐÓÒ ØÓ ½ Ø ÒØ ØÓ ÙØ ÒÓØ ÆÓ ÐÓÒ ØÓ Ë ½ Ø ÒØ ØÓ Ò Ø Ö ÒÓÖ º

26 Ì Û Ö ÓÑ ÒÓ Ò Î ½ ÒØ ØÓ ÓØ Ò Û ÐÐ ÒÓØ Ô ÖÑ ØØ º ÁÒ Ø ÐÐÝ ½ ½ Ù Ö Ò Î ½ Ò ÐÐ Ø ÓØ Ö ÒÓ Ó Ö Ò Î º ÓÖ Ò ÖÙÐ Ö Ù ØÓ ÑÓÚ ÒÓ ÖÓÑ Î ØÓ Î ½ ÓÐÐÓÛ º Á Ú Î ÒØ ØÓ Ø Ð Ø ÓÒ ÒÓ Ò Ë ½ Ú ØÓ Î ½ Ò Ð Ø Ø ÖÓÑ Î Á Ú Î ÒØ ØÓ Ø Ð Ø ÓÒ ÒÓ Ò ½ ½ Ò Æ Úµ ½ ½ µ ½ ÓÖ ½ Ø Ò Ú ØÓ Î ½ Ò Ð Ø Ø ÖÓÑ Î º Á ÓÑ ÒÓ Ú ÑÓÚ ÖÓÑ Î ØÓ Î ½ ÒØ ØÓ ÓØ Ò Ø Ò Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Ø ÖÑ Ò Ø Ò ÒÓ ¹ Ó Ò Û Ø ½ ½ Ù Î ½ Ò Î Ü Ø º Á Ø ØÙ Ø ÓÒ Ò Ú Ö ÓÙÖ Û ÓÒØ ÒÙ ÑÓÚ Ò ÒÓ ÖÓÑ Î ØÓ Î ½ ÙÒØ Ð ÒÓ ÓÖ Ò ÖÙÐ ÔÔÐ º Ø Ø Ø ÒÓØ Ý Ø ÒÓ Ó Î ÒØ ØÓ ½ Ý Ø Ó ÒØ ØÓ Ò Ý Ë Ø Ö Øº Ì ÓÒÐÝ Ò ØÛ Ò ÒÓ Ó Î ½ Ò Î Ö ØÛ Ò ÒÓ Ø ½ Ò ØÛ Ò ½ º Ì Ö Ö Ø Ö ÔÓ Ð Ø º Á Î ÓÖ ½ Ò Î ½ ½ Ù Î ½ Ò Î º Ò Ù Ô Ø Ø Ò ÒÓ ¹ Ó Ò Ü Ø Û Ø Á Ø Ö Ø Ó ÒÓØ ÓÙÖ Ò ½ ÓÖ ½ ÓÖ ½ ½ ½ ÙØ Î ½ Ó ÒÓØ Ò Ù Ô Ø Ø Ò Î ½ Î ¹ Ó Ò Û Ø Ô Ð Ø ½ ½ µº Ò ÐÐÝ Û Ò Ò Ø Ö Ó Ø ÓÚ ØÛÓ ÓÙÖ Ø Ò ½ ½ ½ Ò Î ½ Ò Ù Ô Ø º ÓÖ Î ÑÓÚ ÖÓÑ Î ØÓ Î ½ Ò Ù Ø ÓÚ ÓÖ Ò ÖÙÐ ØÓ Ò ¹ Ó Ò Û Ø ½ ½ Ù Î ½ Ò Î º Á Ø Ð ÓÖ ÐÐ Î Ø Ò ÒÓ ¹ Ó Ò Ü Ø Û Ø ½ ½ Ù Î ½ Ò Î º Ê Ñ Ö º ÓÒ ØÖÙØ Ò ÐÓ Ó ¹ Ó Ò ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ò ÓÒ Ò ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ø Ñ º Ý Ê Ñ Ö º Ò º ÓÒ Ò Ø Ø Ú ÖÝ Ø Ô Ó Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ ØÓ ÖÙÒ Ò ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ø Ñ º ¹ÂÇÁÆ ÇÅÈÇËÁÌÁÇÆ Ä ÇÊÁÌÀÅ ÁÒÔÙØ Ö Ô Ø Ø Ó ÒÓØ ÓÒØ Ò ¹ ÓÐ Ñ ÙÐÐ ¹ Ø Ö ÙØ Ø ½ ÒÓÖ ÒÝ ÓÑ Ò Ø ÒÓ º ÇÙØÔÙØ Ð Ø Ä Ó Ö Ô Û Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÔÖÓÔ ÖØ Ì Ö Ô Ò Ä Ó ÒÓØ ÓÒØ Ò ¹ ÓÐ Ñ ÙÐÐ ¹ Ø Ö ÙØ Ø ½ ¹ Ó Ò ÒÓÖ ÒÝ ÓÑ Ò Ø ÒÓ º Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö Ò ÓÒÐÝ ÐÐ Ø Ö Ô Ò Ä Ö Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö º ËØ Ô ½ Ä Ø Ä ¼ Ò Ä º ËØ Ô Á Ä ¼ ØÓÔº ÇØ ÖÛ Ö ÑÓÚ Ö Ô ÖÓÑ Ä ¼ º Ä Ø Ä ¼¼ Ø Ø Ó ÐÐ ½ ½ Ù Û Ö ½ ½ Ù Ö Ú Ø ÒØ ÒÓ Ó Û Ø Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ Ø Ø ½ ½ Ò Ö ÙØ ÒÓØ ½ ÒÓÖ ½ Ò ÒÓ Ù ÒØ ØÓ Ø ÑÓ Ø ÓÒ Ó Ø ÒÓ º

27 ËØ Ô Á Ä ¼¼ ØÓ Ä Ò Ó ØÓ ËØ Ô º ÇØ ÖÛ Ö ÑÓÚ ½ ½ Ù ÖÓÑ Ä ¼¼ º ËØ Ô Û Ø Ö Ø Ö ¹ Ó Ò Î ½ Î Û Ø Ô Ð Ø ½ ½ µ Ù Ø Ø Ù Î ½ ÓÖ ½ Ò º Á Ø Ö Ù ¹ Ó Ò Ó ØÓ ËØ Ô º ÇØ ÖÛ Ó ØÓ ËØ Ô º ËØ Ô ÓÒ ØÖÙØ Ø ÐÓ Ó Ø ¹ Ó Ò ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ø Ñ ØÓ Ä ¼ Ò Ó ØÓ ËØ Ô º Ê Ñ Ö º Ì ÒÙÑ Ö Ó Ö Ô Ò Ð Ø Ä ÔÖÓ Ù Ý Ø ¹ÂÓ Ò ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ç Î µ µº Ì ÐÝ Ò Ý Ó ÖÚ Ò Ø Ø Ò ¹ Ó Ò ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ø ÙÑ Ó Ø ÒÙÑ Ö Ó ÒÓ Ò Ø ØÛÓ ÐÓ Ø ÑÓ Ø ½ ÑÓÖ Ø Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó ÒÓ Ò Ø ÓÖ Ò Ð Ö Ô º Á Û ØÓÔ Ó Ò ¹ Ó Ò ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Û Ò Ø Þ Ó Ø ÐÓ Ñ ÐÐ Ö Ø Ò Ø Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÓ Ö Ø ÓÒÐÝ Ð Ò Ö Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó ÒÓ Ò Ø ÓÖ Ò Ð Ö Ô º Ä ÑÑ º Ì ¹ÂÓ Ò ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÔÖÓ Ù Ø Ö ÓÙØÔÙغ ÈÖÓÓ Ý ÓÒ ØÖÙØ Ò ÐÓ Ó ¹ Ó Ò ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Û Ó ÒÓØ Ö Ø ÒÝ Ñ ÓÑ Ò Ø ÒÓ ÒÓÖ ÒÝ ¹ ÓÐ º ËÓ Ý Ä ÑÑ º Ø Ú ÖÝ ÔÓ ÒØ Ò Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Ø Ö Ô Ò Ä ¼ Ú Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ Ø Ø Ø Ý Ó ÒÓØ ÓÒØ Ò ¹ ÓÐ Ñ ÙÐÐ ¹ Ø Ö ÙØ Ø ½ ÒÓÖ ÒÝ ÓÑ Ò Ø ÒÓ º Ý Ø ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ä Ø Ö Ô Ò Ä Ó ÒÓØ ÓÒØ Ò ¹ ÓÐ Ñ ÙÐÐ ¹ Ø Ö ÙØ Ø ½ ¹ Ó Ò ÒÓÖ ÒÝ ÓÑ Ò Ø ÒÓ º ÙÖØ ÖÑÓÖ Ý Ì ÓÖ Ñ º Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö Ò ÓÒÐÝ ÐÐ Ø Ö Ô Ò Ä Ö Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö º ÒÓÛÐ Ñ ÒØ Ï Ö Ö Ø ÙÐ ØÓ Ø ØÛÓ Ö Ö ÓÖ ÒÙÑ ÖÓÙ ÑÔÖÓÚ Ñ ÒØ Ò Ø ÔÖ ÒØ Ø ÓÒº ËÔ Ð Ø Ò ØÓ Ö ÓÖ Ô ÖÝ Ò ÓÖ ÑÔÐ Ý Ò Ø ÔÖÓÓ Ò Ë Ø ÓÒ º Ê Ö Ò ½ º Ò ØÓ ÇÒ ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Ø Ø Ò ÓÖ Ó ÓÐ Ò Ò Ù Ó Ô Ø Ö Ø Å Ø Ñ Ø ¼ ½ ½µ ¹ º κ Ú Ø Ð ËØ Ö¹ÙØ Ø Ò Ô Ö Ø Ö Ô ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÓÑ Ò ØÓÖ Ð Ì ÓÖÝ ½ µ ½ ¹½ º ź ÓÒ ÓÖØ º ÓÖÒÙ ÓÐ º à ÔÓÓÖ Ò Ãº ÎÙ ÓÚ Ð Ò ¼ ½ Ñ ØÖ È ÖØ Á Ò ÁÁ ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÓÑ Ò ØÓÖ Ð Ì ÓÖÝ ½ ¼¼½µ ¹ ¼ º ź ÓÒ ÓÖØ º ÓÖÒÙ ÓÐ º à ÔÓÓÖ Ò Ãº ÎÙ ÓÚ Ú Ò¹ ÓÐ ¹ Ö Ö Ô È ÖØ Á ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ì ÓÖ Ñ ÂÓÙÖÒ Ð Ó Ö Ô Ì ÓÖÝ ¼¼µ ¹ º ź ÓÒ ÓÖØ º ÓÖÒÙ ÓÐ º à ÔÓÓÖ Ò Ãº ÎÙ ÓÚ Ú Ò Ò Ó ÓÐ Ò Ô¹ Ö Ö Ô ÂÓÙÖÒ Ð Ó Ö Ô Ì ÓÖÝ ¼ ½ µ ¹ ¼ º ź ÓÒ ÓÖØ º ÓÖÒÙ ÓÐ Ò ÅºÊº Ê Ó ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ó Ð Ò ¼ ½ Ñ ØÖ ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÓÑ Ò ØÓÖ Ð Ì ÓÖÝ ½ µ ¹ ¼ º

28 ź ÓÒ ÓÖØ º ÓÖÒÙ ÓÐ Ò Ãº ÎÙ ÓÚ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ó Ö Ö Ô Ý ÓÙ Ð Ø Ö ÙØ Ø Ò ¹ Ó Ò Ø Ò Ð Ö ÔÓÖØ ËÁ ÖÒ Å ÐÐÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÔÖ ÒØ Ø Ø Ö Þ Ð Ò ËÝÑÔÓ ÙÑ ÓÒ Ö Ô Ð ÓÖ Ø Ñ Ò ÓÑ Ò ØÓÖ ÓÖØ Ð Þ Å Ö ½ ¹½ ¼¼½º º ÓÖÒÙ ÓÐ Ò ÏºÀº ÙÒÒ Ò Ñ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÓÖ Ô Ö Ø Ö Ô Ö Ø Å Ø ¹ Ñ Ø ½ µ ¹ º ˺ Å Ö Ó Ò º Ô Ö Ò Ò º Ê ¹Ô Ö Ø Ö Ô ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÓÑ Ò ØÓÖ Ð Ì ÓÖÝ ½ µ ½¹½½º ½¼ Ǻ ÈÓÖØÓ Ú Ò Ò Ù ÝÐ Ò ÔÐ Ò Ö Ö Ô ÈÖÓ Ò Ó Ö Ø Ä Ø Ò Ñ Ö Ò ËÝÑÔÓ ÙÑ ÓÒ Ì ÓÖ Ø Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø Ë Ó È ÙÐÓ Ö Þ Ð ÔÖ Ð ½ º ½½ ú ÌÖÙ ÑÔ Ö ÐÔ ¹ Ð Ò Ö Ô Ò Ñ ØÖ Ò µ¹ö ÔÖ ÒØ Ð ØÝ Ó Ñ ¹ ØÖÓ ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÓÑ Ò ØÓÖ Ð Ì ÓÖÝ ½ µ ½½¹½ º

Ð Ò ØÓ ØØ Ö Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ð ØÝ Ö ÙÐغ Ì ÓÙÖ Ô Ö Ñ ØÓÛ Ö Ø Ø Ö Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ð ØÝ Ö ÙÐØ Ò Ô Ö Ý Ø Ô Ô Ö Ó È Ô Ñ ØÖ ÓÙ Ò Î ÑÔ Ð ÓÒ ÌÖ Ú Ð Ò Ë Ð Ñ Ò ÔÖÓ Ð Ñ µ Ø

Ð Ò ØÓ ØØ Ö Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ð ØÝ Ö ÙÐغ Ì ÓÙÖ Ô Ö Ñ ØÓÛ Ö Ø Ø Ö Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ð ØÝ Ö ÙÐØ Ò Ô Ö Ý Ø Ô Ô Ö Ó È Ô Ñ ØÖ ÓÙ Ò Î ÑÔ Ð ÓÒ ÌÖ Ú Ð Ò Ë Ð Ñ Ò ÔÖÓ Ð Ñ µ Ø ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ À Ö Ò ÓÖ ËÑ ÐÐ ÇÙÖÖ Ò ÁÒ Ø Ò Ó ÆȹÀ Ö ÈÖÓ Ð Ñ Å ÖÓ Ð Ú Ð Ò Â Ò Ð ÓÚ ¾ ¾ ÅÈÁ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ò Ø Ë Ò ¹¼ ¼ Ä ÔÞ Í ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ÈÖ Ø Å Ø Ñ Ø ¹¾ ¼ Ã Ð Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к ØÖ Øº Ì Ô Ô Ö ÓÒØÖ

More information

ÝÓÒ ÀÝÔ ÖØÖ Ï Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Å Ø Ó Ï Ø ÓÙØ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÀÙ Ò Ò Î ØÓÖ ÐÑ Ù Ô ÖØ Ñ ÒØ Ì ÒÓÐÓ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÈÓÑÔ Ù Ö Ö ÐÓÒ ËÔ Ò Ù º Ò Ú ØÓÖº ÐÑ Ù ÙÔ º Ù ØÖ Øº Ì Ò

ÝÓÒ ÀÝÔ ÖØÖ Ï Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Å Ø Ó Ï Ø ÓÙØ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÀÙ Ò Ò Î ØÓÖ ÐÑ Ù Ô ÖØ Ñ ÒØ Ì ÒÓÐÓ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÈÓÑÔ Ù Ö Ö ÐÓÒ ËÔ Ò Ù º Ò Ú ØÓÖº ÐÑ Ù ÙÔ º Ù ØÖ Øº Ì Ò ÝÓÒ ÀÝÔ ÖØÖ Ï Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Å Ø Ó Ï Ø ÓÙØ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÀÙ Ò Ò Î ØÓÖ ÐÑ Ù Ô ÖØ Ñ ÒØ Ì ÒÓÐÓ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÈÓÑÔ Ù Ö Ö ÐÓÒ ËÔ Ò Ù º Ò Ú ØÓÖº ÐÑ Ù ÙÔ º Ù ØÖ Øº Ì Ò Ö Ð ÒØÖ Ø Ð ØÝ Ó Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Ø Ø ÓÒ ÔÖÓ ¹ Ð Ñ ÑÓØ Ú

More information

Ì ÐÑÓ Ø ÓÑÔÐ Ø ÙÔÛ Ö ÓÐÐ Ô Ó ÈÀ ÓÛÒ ØÓ È ÆÈ ½ Ü ÔØ ÓÖ Ø Ô ØÛ Ò È ÆÈ Ò ÈÈ ÆÈ º ÐÓ Ò Ø Ô Ñ Ø ÓÒ Û Ø ÔÖÓÓ Ø Ø È ÆÈ ½ È ÆÈ ¾ ØØ µ ÈÈ ÆÈ È ÆÈ º ÀÓÛ Ú Ö Ø Ô

Ì ÐÑÓ Ø ÓÑÔÐ Ø ÙÔÛ Ö ÓÐÐ Ô Ó ÈÀ ÓÛÒ ØÓ È ÆÈ ½ Ü ÔØ ÓÖ Ø Ô ØÛ Ò È ÆÈ Ò ÈÈ ÆÈ º ÐÓ Ò Ø Ô Ñ Ø ÓÒ Û Ø ÔÖÓÓ Ø Ø È ÆÈ ½ È ÆÈ ¾ ØØ µ ÈÈ ÆÈ È ÆÈ º ÀÓÛ Ú Ö Ø Ô ÇÒ Ø Ó Ú À ÖÖÝ Ù ÖÑ Ò ½ Ê Ö Ò ¾ Ò Ä Ò ÓÖØÒÓÛ ½ ÏÁ ² ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ø Ö Ñº Ö ÏÁ ÁÆË ÈºÇº ÓÜ ¼ Ñ Ø Ö Ñ Ì Æ Ø ÖÐ Ò º Ù ÖÑ ÒÛ ºÒк ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å ÖÝÐ Ò ÐØ ÑÓÖ ÓÙÒØÝ

More information

edges added to S contracted edges

edges added to S contracted edges Ì Å Ü ÑÙÑ ÝÐ ËÙ Ö Ô ÈÖÓ Ð Ñ Ò Ö ¹ Ö Ô Ð ÒØ Æ ÛÑ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÅÁÌ Ñ Ö Å ¼¾½ ¹Ñ Ð Ð ÒØ Ø ÓÖݺРºÑ غ Ù Ï ØÙ Ý Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ò Ò Ñ Ü ÑÙÑ ÝÐ Ù Ö Ô Ó Ú Ò Ö Ø Ö Ô Ò Û Ø Ñ Ü ÑÙÑ ØÓØ Ð Ö Ò ÔÐÙ ÓÙص

More information

Ì ÓÑÔÙØ Ð Ñ Ò ÓÒ Ó ÌÖ Ó ÁÒ Ò Ø À Ø ÊÙ ÐÐ Å ÐÐ Ö ÂÙÐÝ ¾ ¾¼¼ Ì Ö Ø ÓÙÖ Ø ÓÒ Ó Ø ÖØ Ð ÔÔ Ö ÔØ Ö Ó È º º Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ó ÙÒ Ö Ø ÙÔ ÖÚ ÓÒ Ó ÊÓ ÖØ Áº ËÓ

Ì ÓÑÔÙØ Ð Ñ Ò ÓÒ Ó ÌÖ Ó ÁÒ Ò Ø À Ø ÊÙ ÐÐ Å ÐÐ Ö ÂÙÐÝ ¾ ¾¼¼ Ì Ö Ø ÓÙÖ Ø ÓÒ Ó Ø ÖØ Ð ÔÔ Ö ÔØ Ö Ó È º º Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ó ÙÒ Ö Ø ÙÔ ÖÚ ÓÒ Ó ÊÓ ÖØ Áº ËÓ Ì ÓÑÔÙØ Ð Ñ Ò ÓÒ Ó ÌÖ Ó ÁÒ Ò Ø À Ø ÊÙ ÐÐ Å ÐÐ Ö ÂÙÐÝ ¾ ¾¼¼ Ì Ö Ø ÓÙÖ Ø ÓÒ Ó Ø ÖØ Ð ÔÔ Ö ÔØ Ö Ó È º º Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ó ÙÒ Ö Ø ÙÔ ÖÚ ÓÒ Ó ÊÓ ÖØ Áº ËÓ Ö º Ì Ò Ö Ð Ó Ù ØÓ ÝÖ Ã ÓÙ ÒÓÚ Û Ó ÓÖ Ò ÐÐÝ ÔÓ Ø ÕÙ

More information

½½ º º À Æ Æ º º Í Æ ÒÓØ ÔÓ Ø Ú Ñ ¹ Ò Ø ÙÒÐ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÖÙ Ø Ö ÓÒ Ù ÔÖÓ Ð Ñ È ½ Û Ø Ò Ð ÐÐ ÓÒ ØÖ ÒØ Û Ó ÓÖÑ Ù Ø ØÓ Ñ Ò ¾Ê Ò µ ½ ¾ Ì Ì Ø Ì Ù ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ð

½½ º º À Æ Æ º º Í Æ ÒÓØ ÔÓ Ø Ú Ñ ¹ Ò Ø ÙÒÐ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÖÙ Ø Ö ÓÒ Ù ÔÖÓ Ð Ñ È ½ Û Ø Ò Ð ÐÐ ÓÒ ØÖ ÒØ Û Ó ÓÖÑ Ù Ø ØÓ Ñ Ò ¾Ê Ò µ ½ ¾ Ì Ì Ø Ì Ù ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ð ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Å Ø Ñ Ø ÎÓк½ ÆÓº¾ ¾¼¼½ ½½ ß½¾ º ÇÆ Å ÁÅ Ç Í Ä ÍÆ ÌÁÇÆ Ç ÌÀ Ì ËÍ ÈÊÇ Ä Å ½µ ÓÒ ¹ Ò Ê Ö Ú ÐÓÔÑ ÒØ ÒØ Ö Ó È Ö ÐÐ Ð ËÓ ØÛ Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ó ËÓ ØÛ Ö Ò ½¼¼¼ ¼ Ò µ ¹Ü Ò Ù Ò ËØ Ø Ã Ý Ä ÓÖ ØÓÖÝ

More information

LCNS, Vol 1767, pp , Springer 2003

LCNS, Vol 1767, pp , Springer 2003 Ø Ö Ü Ø ËÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ Å Ü¾Ë Ø Â Ò Ö ÑÑ ÊÓÐ Æ ÖÑ Ö Ï Ð ÐÑ¹Ë Ö ¹ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÌĐÙ Ò Ò Ë Ò ½ ¹ ¾¼ ÌĐÙ Ò Ò º Ê Ôº Ó ÖÑ ÒÝ Ö ÑÑ Ò ÖÑÖ Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ØÙ Ò Òº ØÖ Øº Ú Ò ÓÓÐ Ò ¾ Æ ÓÖÑÙÐ Ø Å Ü¾Ë

More information

½º¾ Ò Ø ÓÒ Ì Ò Ó Ø ÓÚ ÕÙ Ø ÓÒ Ò ÓÖÑ Ð Þ Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò Ø ÓÒº Ò Ø ÓÒ ½ È Ù Ó Ê Ò ÓÑ ÙÒØ ÓÒ Ñ Ðݵ Ñ ÐÝ ¾ ¼ ½ ¾Æ ÐÐ Ñ ÐÝ Ó Ð µ Ä µµ È Ù Ó Ê Ò ÓÑ ÙÒØ ÓÒ ¾

½º¾ Ò Ø ÓÒ Ì Ò Ó Ø ÓÚ ÕÙ Ø ÓÒ Ò ÓÖÑ Ð Þ Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò Ø ÓÒº Ò Ø ÓÒ ½ È Ù Ó Ê Ò ÓÑ ÙÒØ ÓÒ Ñ Ðݵ Ñ ÐÝ ¾ ¼ ½ ¾Æ ÐÐ Ñ ÐÝ Ó Ð µ Ä µµ È Ù Ó Ê Ò ÓÑ ÙÒØ ÓÒ ¾ ¾¾º ¼ ¹¼¼ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ ÖÝÔØÓ Ö Ô Ý ÆÓÚ Ñ Ö Ø ¾¼¼½ Ä ØÙÖ Ä ØÙÖ Ö Ú Ò Ý Ó ËÖ ÒØÓÒ Ó Æ ÓÐÓ Ä Ø Ø Ñ Û Ò Û Ø Û Ñ Ò Ý Ë Ö Ø Ã Ý ÒÖÝÔØ ÓÒ Ñ Ëà µ Ò Û ÒØÖÓ Ù ØÛÓ Ö Ð Ø ÒÓØ ÓÒ Ó ÙÖ Øݺ Ì Ò Û ÓÛ ÓÛ ÈÊ Ñ Ý Ù ØÓ

More information

Ò Û ÑÓÒ ØÖ Ø ÒÝ ÓØ Ö Ö Ð Ø ÓÒ Ô ÓÒ Ø ÒØ Û Ø Ø ÇÙÖ Ñ Ò Ö ÙÐØ Ø Ø Ø ÒÓÛÒ ÑÔÐ Ø ÓÒ Ö Ø ÓÒÐÝ ÓÒ ØÓ ÓÐ Ò Ú ÖÝ Ö Ð Ø Ú Þ ÛÓÖÐ º Ì Ø Û ÑÓÒ ØÖ Ø Ò ÓÖ Ð Ö Ð Þ

Ò Û ÑÓÒ ØÖ Ø ÒÝ ÓØ Ö Ö Ð Ø ÓÒ Ô ÓÒ Ø ÒØ Û Ø Ø ÇÙÖ Ñ Ò Ö ÙÐØ Ø Ø Ø ÒÓÛÒ ÑÔÐ Ø ÓÒ Ö Ø ÓÒÐÝ ÓÒ ØÓ ÓÐ Ò Ú ÖÝ Ö Ð Ø Ú Þ ÛÓÖÐ º Ì Ø Û ÑÓÒ ØÖ Ø Ò ÓÖ Ð Ö Ð Þ Ë Ô Ö Ð ØÝ Ò ÇÒ ¹Û Ý ÙÒØ ÓÒ Ä Ò ÓÖØÒÓÛ ÂÓ Ò ÊÓ Ö Ý ÂÙÐÝ ¾½ ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ï ØØÐ ÐÐ Ö Ð Ø Ú Þ ÕÙ Ø ÓÒ Ó Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ô ØÛ Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ú ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ È ÆÈ È ÍÈ È ÆÈ ÓÆÈ ÐÐ Ó ÒØ Ô Ö Ó ÆÈ Ø Ö È¹ Ô Ö Ð º ÐÐ Ó ÒØ Ô Ö

More information

Plot A. Plot B. Plot D. Plot C

Plot A. Plot B. Plot D. Plot C Ï Ò Ó Ø ÒØ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ö Ò ÙÒ Ø Ð ØÝ Å Ð ÅÓÐÐÓÝ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ ÌÓÖÓÒØÓ Ò Å Ö ¼¼ ØÖ Ø Ï ØÙ Ý Ö Ò ÓÑ ÓÒ ØÖ ÒØ Ø Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ù Ò Ø Û Ð Ó ÑÓ Ð ÒØÖÓ Ù Ý Ø ÙØ ÓÖ Û ÒÐÙ Ú Ö ÓÙ ÓÖÑ Ó

More information

ÈÌÁÅ ÉÙ Ö Ê Ú Ø Ð Ò Æ ½ Â «Ê ÑÑ Ð ¾ Ò Î ØÓÖ Î ÒÙ ½ Å Ø Ñ Ø Ò Ë Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË ¾ Å Ø Ñ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË Ë Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò

ÈÌÁÅ ÉÙ Ö Ê Ú Ø Ð Ò Æ ½  «Ê ÑÑ Ð ¾ Ò Î ØÓÖ Î ÒÙ ½ Å Ø Ñ Ø Ò Ë Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË ¾ Å Ø Ñ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË Ë Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò ÈÌÁÅ ÉÙ Ö Ê Ú Ø Ð Ò Æ ½  «Ê ÑÑ Ð ¾ Ò Î ØÓÖ Î ÒÙ ½ Å Ø Ñ Ø Ò Ë Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË ¾ Å Ø Ñ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË Ë Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË ØÖ Øº Ì Ü Ø Ò Ó Ð Ò Ù ÜÔÖ Ò ÔÖ ÐÝ Ø

More information

ÄÈ ÈÖÓ Ò ÓÖ È Û Ä Ò Ö ÇÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ò Ë ÙÐ Ò Ö Ð Ò À Ò Ð Ë ÓÙØ Á ¹È Ö ÁÑÔ Ö Ð ÓÐÐ º ÄÓÒ ÓÒ ËÏ ¾ ÍÒ Ø Ã Ò ÓѺ ¹Ñ Ð ½½ Ô Öº º ºÙ ØÖ Øº ÙÐ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Û Ø Ô

ÄÈ ÈÖÓ Ò ÓÖ È Û Ä Ò Ö ÇÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ò Ë ÙÐ Ò Ö Ð Ò À Ò Ð Ë ÓÙØ Á ¹È Ö ÁÑÔ Ö Ð ÓÐÐ º ÄÓÒ ÓÒ ËÏ ¾ ÍÒ Ø Ã Ò ÓѺ ¹Ñ Ð ½½ Ô Öº º ºÙ ØÖ Øº ÙÐ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Û Ø Ô ÄÈ ÈÖÓ Ò ÓÖ È Û Ä Ò Ö ÇÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ò Ë ÙÐ Ò Ö Ð Ò À Ò Ð Ë ÓÙØ Á ¹È Ö ÁÑÔ Ö Ð ÓÐÐ º ÄÓÒ ÓÒ ËÏ ¾ ÍÒ Ø Ã Ò ÓѺ ¹Ñ Ð ½½ Ô Öº º ºÙ ØÖ Øº ÙÐ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Û Ø Ô Û Ð Ò Ö Èĵ ÓÔØ Ñ Þ ¹ Ø ÓÒ ÜØ Ò ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ð ÙÐ Ò Ý

More information

Abiteboul. publication x author. citation title date 2000 Suciu Data on the Web Buneman

Abiteboul. publication x author. citation title date 2000 Suciu Data on the Web Buneman ËÔ Ø Ð ÄÓ ÓÖ ÉÙ ÖÝ Ò Ö Ô ÄÙ Ö ÐÐ È Ð ÔÔ Ö Ò Ö Ò ÓÖ Ó ÐÐ ½ ØÖ Øº Ï ØÙ Ý Ô Ø Ð ÐÓ ÓÖ Ö ÓÒ Ò ÓÙØ ÐÐÐ Ö Ø Ö Ô Ò Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÓ ØÓ ÔÖÓÚ ÕÙ ÖÝ Ð Ò Ù ÓÖ Ò ÐÝ Ò Ò Ñ Ò ÔÙÐ Ø Ò Ù Ö Ô º Ï Ú Ö Ô Ö ÔØ ÓÒ Ù Ò ÓÒ

More information

ÜÔÓÒ ÒØ Ð Ò Ø ÔÖÓ Ð Ñ Þ Ø Ò ÐÓ Ò Ù Ø Ð Ò Ö ÓÖ Ò ØÓ ÃÓÖ º Ì ÒØ Ð Ö ÓÒ Û Ý ØÖ Ø ÓÒ Ö Ù ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ø Ø Ø ØÓØ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ø ÙÑ Ó Ø ÓÑÔÐ Ü Ø Ó Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ö Ò

ÜÔÓÒ ÒØ Ð Ò Ø ÔÖÓ Ð Ñ Þ Ø Ò ÐÓ Ò Ù Ø Ð Ò Ö ÓÖ Ò ØÓ ÃÓÖ º Ì ÒØ Ð Ö ÓÒ Û Ý ØÖ Ø ÓÒ Ö Ù ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ø Ø Ø ØÓØ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ø ÙÑ Ó Ø ÓÑÔÐ Ü Ø Ó Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ö Ò ØÖ Ø ÓÒ Û Ø Ò È ÖØ Ð ÙØ ÓÒ ÓÖ Ä Ò Ö ÄÓ È Ô ÃĐÙÒ ÆÓÖÛ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò Ò Ì ÒÓÐÓ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ë Ò Ô Ô ºÒØÒÙºÒÓ ØÖ Øº ØÖ Ø ÓÒ Ò Ù ÜØ Ò Ú ÐÝ Ò ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ ¹ Ò Áµ ÔÐ ÒÒ Ò ÙÑ Ò ÔÖÓ Ð Ñ

More information

ÖÖ Ý ÒÑ ÒØ Ø Ø Ñ ÒØ Ö Ö ÓÖ ÒÝ Ð Ø¹ Ò Ð Ñ ÒØ Ö ØÓÖ º ÖÖ Ý ÓÖ Ù Ø ÓÒ Ó ÖÖ Ý Ò Ô Ý Ù Ò ØÖ ÔÐ Ø Ù Ö ÔØ º ØÖ ÔÐ Ø Ô Ö Ò Ò Ø ÓÖÑ ÐÓÛ Ö ÓÙÒ ÙÔÔ Ö ÓÙÒ ØÖ º Á

ÖÖ Ý ÒÑ ÒØ Ø Ø Ñ ÒØ Ö Ö ÓÖ ÒÝ Ð Ø¹ Ò Ð Ñ ÒØ Ö ØÓÖ º ÖÖ Ý ÓÖ Ù Ø ÓÒ Ó ÖÖ Ý Ò Ô Ý Ù Ò ØÖ ÔÐ Ø Ù Ö ÔØ º ØÖ ÔÐ Ø Ô Ö Ò Ò Ø ÓÖÑ ÐÓÛ Ö ÓÙÒ ÙÔÔ Ö ÓÙÒ ØÖ º Á ÖÓÑ Ø ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ È Ö ÐÐ Ð Ò ØÖ ÙØ ÈÖÓ Ò Ì Ò ÕÙ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ È ÈÌ ³ µ ËÙÒÒÝÚ Ð Ù Ù Ø ½ Ô Ò Ò Ò ÐÝ Ó ÓÖØÖ Ò ¼ ÖÖ Ý ËÝÒØ Ü Ö Ð ÊÓØ Ã Ò Ã ÒÒ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ê ÍÒ Ú Ö ØÝ ÀÓÙ ØÓÒ

More information

ËÌ Ä Å Ä Å ÌÁÇÆ ÂÓ Ò Ìº Ð Û Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ËØ Ø Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÐÐ ÒÓ Ø Ó Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼ Ø ØÓ Ø Ñ ÑÓÖÝ Ó ºÁºÅ Ð Úº ÁÒ ½ ÖÞ ÓÖÞÝ Û Ø Ö

ËÌ Ä Å Ä Å ÌÁÇÆ ÂÓ Ò Ìº Ð Û Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ËØ Ø Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÐÐ ÒÓ Ø Ó Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼ Ø ØÓ Ø Ñ ÑÓÖÝ Ó ºÁºÅ Ð Úº ÁÒ ½ ÖÞ ÓÖÞÝ Û Ø Ö ËÌ Ä Å Ä Å ÌÁÇÆ ÂÓ Ò Ìº Ð Û Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ËØ Ø Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÐÐ ÒÓ Ø Ó Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼ Ø ØÓ Ø Ñ ÑÓÖÝ Ó ºÁºÅ Ð Úº ÁÒ ½ ÖÞ ÓÖÞÝ Û Ø Ö Ø Ö Û Ö ÓÒØ ÒÙÙÑ Ñ ÒÝ «Ö ÒØ ¼ ¹ Ø ÓÖ Ð Ø ÓÖ º Ï Ø

More information

Ï Ó ØÖ Ù ÛÓÖÐ Ý Ù Ð Ø Ö Ø ÓÖ Ð Ö Ð Ø Ú ØÓ Û ÆÈ ËÈ ÊË Ó ÓØ Ú ÓÑÔÐ Ø Ø º Å Ö ÌÓÖ ÅÌ Ú Ö Ð Ø Ú Þ Ð ÔÖÓÓ Ø Ø ÓÔØ Ñ Ð ÔÖÓÓ Ý Ø Ñ Ü Ø Ø ÆÈ ËÈ ÊË Ó Ú ÓÑÔÐ Ø

Ï Ó ØÖ Ù ÛÓÖÐ Ý Ù Ð Ø Ö Ø ÓÖ Ð Ö Ð Ø Ú ØÓ Û ÆÈ ËÈ ÊË Ó ÓØ Ú ÓÑÔÐ Ø Ø º Å Ö ÌÓÖ ÅÌ Ú Ö Ð Ø Ú Þ Ð ÔÖÓÓ Ø Ø ÓÔØ Ñ Ð ÔÖÓÓ Ý Ø Ñ Ü Ø Ø ÆÈ ËÈ ÊË Ó Ú ÓÑÔÐ Ø ÇÔØ Ñ Ð ÈÖÓÓ ËÝ Ø Ñ ËÔ Ö Ë Ø À ÖÖÝ Ù ÖÑ ½ ËØ Ú Ö ¾ Ä ÓÖØÓÛ Ø Ö Ú Å Ð Ý ½ ÏÁ ¾ Í Ú Ö ØÝ Ó ËÓ ÖÓÐ Í Ú Ö ØÝ Ó Ó Í Ú Ö ØÝ Ó Ó ÁÅ Ë ØÖ Øº Ï Ü Ø Ö Ð Ø Ú Þ ÛÓÖÐ Û Ö ÆÈ ËÈ ÊË Ó ÓÑÔÐ Ø Ø º Ì Ú Ø Ö Ø Ö Ð Ø Ú Þ ÛÓÖÐ

More information

Ú Ð Ð ÓÒÐ Ò Ø ØØÔ»» Ѻ Ö Ùº º Ö ÁÒغ º ÁÒ Ù ØÖ Ð Å Ø Ñ Ø ÎÓк ÆÓº ¾¼½½µ ½ ½¹½ ½ Ê Ò Ò ÍÒ Ø Ò Ý Í Ò Ø ÎÓØ Ò ËÝ Ø Ñ Åº à ÒÑÓ ÑÑ Êº ÐÐ Ò µ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å

Ú Ð Ð ÓÒÐ Ò Ø ØØÔ»» Ѻ Ö Ùº º Ö ÁÒغ º ÁÒ Ù ØÖ Ð Å Ø Ñ Ø ÎÓк ÆÓº ¾¼½½µ ½ ½¹½ ½ Ê Ò Ò ÍÒ Ø Ò Ý Í Ò Ø ÎÓØ Ò ËÝ Ø Ñ Åº à ÒÑÓ ÑÑ Êº ÐÐ Ò µ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ú Ð Ð ÓÒÐ Ò Ø ØØÔ»» Ѻ Ö Ùº º Ö ÁÒغ º ÁÒ Ù ØÖ Ð Å Ø Ñ Ø ÎÓк ÆÓº ¾¼½½µ ½ ½¹½ ½ Ê Ò Ò ÍÒ Ø Ò Ý Í Ò Ø ÎÓØ Ò ËÝ Ø Ñ Åº à ÒÑÓ ÑÑ Êº ÐÐ Ò µ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ë Ò Ò Ê Ö Ö Ò Á Ð Ñ Þ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ð Ñ Ö ÁÖ Òº µ

More information

Ë ÓÑ Ò Ò ÝÒ Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Û Ø Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ò Ð Ö ËÝ Ø Ñ È ÖÖ Ö Ö ½ ¾ Ò ÇÐ Ú Ö Ë Ù ½ ½ ÙÐØ Ú Ø ÓÒ Ì» ÈÊ» Ë ÉÙ Å Ö Ð ÙÐØ ¾ ¾ Ëع ÐÓÙ Ü ¾ Ò Ñ ØÄ ÄÁÈ µ ÖÙ

Ë ÓÑ Ò Ò ÝÒ Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Û Ø Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ò Ð Ö ËÝ Ø Ñ È ÖÖ Ö Ö ½ ¾ Ò ÇÐ Ú Ö Ë Ù ½ ½ ÙÐØ Ú Ø ÓÒ Ì» ÈÊ» Ë ÉÙ Å Ö Ð ÙÐØ ¾ ¾ Ëع ÐÓÙ Ü ¾ Ò Ñ ØÄ ÄÁÈ µ ÖÙ Ë ÓÑ Ò Ò ÝÒ Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Û Ø Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ò Ð Ö ËÝ Ø Ñ È ÖÖ Ö Ö ½ ¾ Ò ÇÐ Ú Ö Ë Ù ½ ½ ÙÐØ Ú Ø ÓÒ Ì» ÈÊ» Ë ÉÙ Å Ö Ð ÙÐØ ¾ ¾ Ëع ÐÓÙ Ü ¾ Ò Ñ ØÄ ÄÁÈ µ ÖÙ Ù Ô Ø Ò ËÓØØ ¼½ È ÊÁË Ô ÖÖ º Ö Ö Ð Ô º Ö ÓÐ Ú Öº Ù

More information

Ì Ö Ö Ü ÑÔÐ Ó ÒØ Ô Ø ÓÒ Ð Ò Ù Ø Ø ÔÖÓÚ ÓÓ ÙÔ¹ ÔÓÖØ ÓÖ Ô Ý Ò ÒØ Ý Ø Ñ ÒÐÙ Ò Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ ØÛ Ò ÒØ º ÒØ ¾ Ò ÒعÓÖ ÒØ ÜØ Ò ÓÒ ØÓ Ç Ø¹ Û ÒÐÙ ÓÒ ÔØ Ù ÖÓÐ ÒØ

Ì Ö Ö Ü ÑÔÐ Ó ÒØ Ô Ø ÓÒ Ð Ò Ù Ø Ø ÔÖÓÚ ÓÓ ÙÔ¹ ÔÓÖØ ÓÖ Ô Ý Ò ÒØ Ý Ø Ñ ÒÐÙ Ò Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ ØÛ Ò ÒØ º ÒØ ¾ Ò ÒعÓÖ ÒØ ÜØ Ò ÓÒ ØÓ Ç Ø¹ Û ÒÐÙ ÓÒ ÔØ Ù ÖÓÐ ÒØ ÅÙÐØ ¹ ÒØ ËÝ Ø Ñ ËÔ Ø ÓÒ Ù Ò Ì Ç Ì Ñ Å ÐÐ Ö Ò È Ø Ö Å ÙÖÒ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ú ÖÔÓÓÐ Ä Ú ÖÔÓÓÐ Ä ÍÃ Ø Ñ Ô Ø Ö ºÐ Úº ºÙ ØÖ Øº Ì Ç Ô Ø ÓÒ Ð Ò Ù Ø Ø ÓÑ Ò Ø ØÖ Ò Ø Ó Ç Ø¹ Ò Ì Ñ ËÈ Û Ø

More information

Ë Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ø ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÀÙÑ Ò Ä Ñ ÌÖ ØÓÖ Å Ö ÈÓÑÔÐÙÒ ½ Ò Å Âº Å Ø Ö ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼¼ à РËØÖ Ø ÌÓÖÓÒØÓ ÇÒØ Ö Ó

Ë Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ø ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÀÙÑ Ò Ä Ñ ÌÖ ØÓÖ Å Ö ÈÓÑÔÐÙÒ ½ Ò Å Âº Å Ø Ö ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼¼ à РËØÖ Ø ÌÓÖÓÒØÓ ÇÒØ Ö Ó Ì ØÐ Ë Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ø ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÀÙÑ Ò Ä Ñ ÌÖ ØÓÖ ÙØ ÓÖ Å Ö ÈÓÑÔÐÙÒ Ò Å Âº Å Ø Ö ÊÙÒÒ Ò Ë Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ÙØ ÓÖ Å Ö ÈÓÑÔÐÙÒ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼¼ à РËØÖ Ø ÌÓÖÓÒØÓ

More information

Ô ØÙ Ø Ò Ø ÔÐ Ò º Ì ÑÓ Ø ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ô Ò Ø ÔÖÓ ÙÖ Ø Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÙÒ ÒÓÛÒ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ø ÐÓÛÒ Ú ØÓÖ ØÓ Ø ÒÓÖÑ Ð Ò ØÓ Ø ÔÐ Ò º Ì ÔÖÓ Ð Ñ ÔÐ Ý Ò ÑÔÓÖØ ÒØ

Ô ØÙ Ø Ò Ø ÔÐ Ò º Ì ÑÓ Ø ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ô Ò Ø ÔÖÓ ÙÖ Ø Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÙÒ ÒÓÛÒ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ø ÐÓÛÒ Ú ØÓÖ ØÓ Ø ÒÓÖÑ Ð Ò ØÓ Ø ÔÐ Ò º Ì ÔÖÓ Ð Ñ ÔÐ Ý Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ð Ô Ø ÓÒ Ó ÔÐ Ò Û Ú Ò ÓØÖÓÔ Ò Ò ÓØÖÓÔ Ú Ó Ð Ø Ñ ÎÐ Ø Ð Ú ÖÚ Ò Ý ½ Ò ÁÚ Ò È Ò ¾ ½ ÖÐ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø Ò È Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÔ Ý Ã Ã ÖÐÓÚÙ ½¾½ ½ ÈÖ ¾ Þ Ê ÔÙ Ð º ¹Ñ Ð Ú ÖÚ ÒÝ º ÖÐÓںѫºÙÒ ºÞ

More information

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ê ÒØ Ö ÙÐØ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÐ ÒÒ Ö ½ Ú Ö Ø Ò¹ Ø Ö Ø ÓÖ Ù Ø Ð ÔÔÐ Ð ØÝ Ó Ø ÔÐ ÒÒ Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ñ ÒÝ Ö Ð ÛÓÖÐ ÔÖÓ Ð Ñ º ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Ø ÔÖ

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ê ÒØ Ö ÙÐØ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÐ ÒÒ Ö ½ Ú Ö Ø Ò¹ Ø Ö Ø ÓÖ Ù Ø Ð ÔÔÐ Ð ØÝ Ó Ø ÔÐ ÒÒ Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ñ ÒÝ Ö Ð ÛÓÖÐ ÔÖÓ Ð Ñ º ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Ø ÔÖ Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó Ë ÌÈÄ Æ ÓÖ ÔÐ ÒÒ Ò Û Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Å ÖÓ ÓÐ ØØ ËØ ÒÓ Å ÖÙ Ò Ð Ö Ó Å Ð Ò Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Å Ø Ñ Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö Ø Ð ËØÙ È ÖÙ Î Î ÒÚ Ø ÐÐ ¼ ½¼¼ È ÖÙ ÁØ ÐÝ ¹Ñ Ð Ñ ÖÓ ÒÓ Ñ Ð Ò ÔÑ ØºÙÒ Ô º Ø Ì Ðº ¹¼ ¹ º

More information

Ä Ü¹ÇÔØ Ñ Ð ÇÒ¹Ä Ò ÅÙÐØ Ð Ë ÙÐ Ò Û Ø À Ö Ð Ò ÖÙ À Ò È ÖÖ Ë Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò Ò Ø ÓÓÖ Ò Ø Ë Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Úº Ó ÁÐÐ ÒÓ ÍÖ Ò ÁÄ ½ ¼½

Ä Ü¹ÇÔØ Ñ Ð ÇÒ¹Ä Ò ÅÙÐØ Ð Ë ÙÐ Ò Û Ø À Ö Ð Ò ÖÙ À Ò È ÖÖ Ë Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò Ò Ø ÓÓÖ Ò Ø Ë Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Úº Ó ÁÐÐ ÒÓ ÍÖ Ò ÁÄ ½ ¼½ Ä Ü¹ÇÔØ Ñ Ð ÇÒ¹Ä Ò ÅÙÐØ Ð Ë ÙÐ Ò Û Ø À Ö Ð Ò ÖÙ À Ò È ÖÖ Ë Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò Ò Ø ÓÓÖ Ò Ø Ë Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Úº Ó ÁÐÐ ÒÓ ÍÖ Ò ÁÄ ½ ¼½ Ñ Ð ¹ Ô¹ Ö Ù Ùº Ù ÂÙÒ ¾¼¼¼ ØÖ Ø ÇÒ¹Ð Ò ÙÐ Ò Ó ÙÒ Ø¹Ð

More information

ÇÒ Ø ÈÓÛ Ö Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ë Ö Ø Ë Ö Ò Îº Î ÒÓ ½ ÖÚ Ò Æ Ö Ý Ò Ò ¾ ú ËÖ Ò Ø Ò ¾ Ò º È Ò Ù Ê Ò Ò ¾ ½ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Å Ù ØØ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý

ÇÒ Ø ÈÓÛ Ö Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ë Ö Ø Ë Ö Ò Îº Î ÒÓ ½ ÖÚ Ò Æ Ö Ý Ò Ò ¾ ú ËÖ Ò Ø Ò ¾ Ò º È Ò Ù Ê Ò Ò ¾ ½ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Å Ù ØØ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ÇÒ Ø ÈÓÛ Ö Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ë Ö Ø Ë Ö Ò Îº Î ÒÓ ½ ÖÚ Ò Æ Ö Ý Ò Ò ¾ ú ËÖ Ò Ø Ò ¾ Ò º È Ò Ù Ê Ò Ò ¾ ½ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Å Ù ØØ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ñ Ö Å ¼¾½ ÍË º ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò Ò Ò Ö Ò

More information

ß ¾ ß ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÙÖ Ò ÔÖÓØÓ Ø ÐÐ Ö ÓÐÐ Ô Û ÐÝ ÔØ ØÓ Ø ÔÖ Ñ ÖÝ Ñ ¹ Ò Ñ ÓÖ Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ò ÖÝ Ò ÑÙÐØ ÔÐ Ø Ö Ý Ø Ñ º º Ä Ö Ò Ö Ø Ðº ¾¼¼ Ò

ß ¾ ß ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÙÖ Ò ÔÖÓØÓ Ø ÐÐ Ö ÓÐÐ Ô Û ÐÝ ÔØ ØÓ Ø ÔÖ Ñ ÖÝ Ñ ¹ Ò Ñ ÓÖ Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ò ÖÝ Ò ÑÙÐØ ÔÐ Ø Ö Ý Ø Ñ º º Ä Ö Ò Ö Ø Ðº ¾¼¼ Ò ÓÐÐ Ô Ò Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó ÅÓÐ ÙÐ Ö ÐÓÙ ÓÖ º º Å Ò Ø Ö Ò Ó ÈÖÓÐ Ø Ò Ç Ð Ø ÓÖ º Ð Ò Èº Ó Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÖÖ ØÖ Ð Å Ò Ø Ñ ÖÒ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ó Ï Ò ØÓÒ ¾ ½ ÖÓ Ö Ò ÊÓ ÆÏ Ï Ò ØÓÒ ¾¼¼½ ¹½ ¼ Ó ØѺ Ûº Ù ËÌÊ Ì Ì ÓÐÐ Ô Ò Ö

More information

Ø ÑÔÐÝ Ù Ø Ø Ø Ø ÔÖÓÓ ÒÓÖÑ Ð Þ Ò Ø ËØÖ Ø ÓÙÒ Ø ÓÒ Ø Ø ÓÖÝ ÔÖ ¹ÑÓ Ð Û Ð Ú Ö ÒØ Ó Ø ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ Ò ØÓ ÔÖÓÚ Ò Ø ÓÖ Ò Ð ÔÖÓÓ º ÁØ ÛÓÖØ ÒÓØ Ò Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ð ÒÓ

Ø ÑÔÐÝ Ù Ø Ø Ø Ø ÔÖÓÓ ÒÓÖÑ Ð Þ Ò Ø ËØÖ Ø ÓÙÒ Ø ÓÒ Ø Ø ÓÖÝ ÔÖ ¹ÑÓ Ð Û Ð Ú Ö ÒØ Ó Ø ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ Ò ØÓ ÔÖÓÚ Ò Ø ÓÖ Ò Ð ÔÖÓÓ º ÁØ ÛÓÖØ ÒÓØ Ò Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ð ÒÓ Ì ËØÖ Ø ÓÙÒ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ ÑÓ ÙÐÓ ÐÐ ÓÛ ÁÆÊÁ ¹ÊÓÕÙ ÒÓÙÖØ ºÈº ½¼ ½ Ä Ò Ý Ü Ö Ò º ÐÐ º ÓÛ ÒÖ º Ö ØØÔ»»ÐÓ Ðº ÒÖ º Ö» ÓÛ ØÖ Øº Ì ËØÖ Ø ÓÙÒ Ø ÓÒ Ö Ö ØÖ Ø ÓÒ Ó Ò Ú Ø Ø ¹ ÓÖÝ Û Ö Ø ÓÑÔÖ Ò ÓÒ Ñ Ö ØÖ Ø ØÓ ØÖ Ø Ð ÔÖÓÔÓ

More information

ÓÒØ ÒØ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½ ¾ ÈÖ Ð Ñ Ò Ö ¾ ¾º½ Ö Ø ÇÖ Ö ÅÓ Ð ÄÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÇÖ Ö Ò ÃÖ Ô ÅÓ Ð º

ÓÒØ ÒØ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½ ¾ ÈÖ Ð Ñ Ò Ö ¾ ¾º½ Ö Ø ÇÖ Ö ÅÓ Ð ÄÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÇÖ Ö Ò ÃÖ Ô ÅÓ Ð º ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø Ï Ö Û ÍÒ Ú Ö ØÝ ÜÔÓ ÒØ Ë Ñ ÒØ Ò Ò ËÄ ¹Ê ÓÐÙØ ÓÒ ÐÙÐÙ ÓÖ ÅÓ Ð ÄÓ ÈÖÓ Ö Ñ Ä Ò Ò Æ ÙÝ Ò Ò ÙÝ ÒÑ ÑÙÛº ÙºÔÐ ÌÊ ¼½¹¼¾ ¾ µ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼½ Ð Ø Ö Ú Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼ µ ØÖ Ø Ï ÔÖÓÔÓ ÑÓ Ð ÐÓ ÔÖÓ Ö ÑÑ

More information

Æ ÛØÓÒ³ Å Ø Ó ÐÓ Ì ÓÖÝ Ò ËÓÑ Ø Ò ÓÙ ÈÖÓ ÐÝ Ò³Ø ÃÒÓÛ ÓÙØ Ú º ÓÜ Ñ Ö Ø ÓÐÐ

Æ ÛØÓÒ³ Å Ø Ó ÐÓ Ì ÓÖÝ Ò ËÓÑ Ø Ò ÓÙ ÈÖÓ ÐÝ Ò³Ø ÃÒÓÛ ÓÙØ Ú º ÓÜ Ñ Ö Ø ÓÐÐ Æ ÛØÓÒ³ Å Ø Ó ÐÓ Ì ÓÖÝ Ò ËÓÑ Ø Ò ÓÙ ÈÖÓ ÐÝ Ò³Ø ÃÒÓÛ ÓÙØ Ú º ÓÜ Ñ Ö Ø ÓÐÐ Ê Ö Ò ÃÐ Ò Ä ØÙÖ ÓÒ Ø ÁÓ ÖÓÒ Ì Ù Ò Ö ½ ËÑ Ð ÇÒ Ø Æ ÒÝ Ó Ð ÓÖ Ø Ñ Ò ÐÝ ÙÐк ÅË ½ ÅÅÙÐÐ Ò Ñ Ð Ó Ö Ø ÓÒ Ð Ñ Ô Ò Ø Ö Ø Ú ÖÓÓع Ò Ò Ð

More information

Ä ÓÖ ØÓ Ö ÓÖ Ð Ê Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ ÍÅÊ ¼¼ ¹ ÍÒ Ú Ö Ø ÓÖ ÙÜ Á ½ ÓÙÖ Ð Ä Ö Ø ÓÒ ¼ Ì Ð Ò Ü Ö Ò Ê Ö Ê ÔÓÖØ Êʹ½ ¼ ¹¼ Ò Æ ÒØ Ò ÙÖ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ò Ø Û Ò Ð Ó ÓÙÑ ÒØ Ñ Ý Ø ÔÖÓ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ó Ý Â ÕÙ ¹ÇÐ Ú

More information

ÇÙØÐ Ò Ó Ø Ð ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ú ÓÒ ÒÓ Ò ÓÖ ÝÐ Ó ÙØÓÑÓÖÔ Ñ µ ÑÓ ÙÐ ÕÙ ¹ÝÐ µ ØÖÙ¹ ØÙÖ ÖĐÓ Ò Ö ÓÖ ÑÓ ÙÐ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó ÖÓÑ ÓÖ Ö ÓÑ Ò Ò¹ ÐÙ Ò ÓÔÔ Ó µ Ü Ñ

ÇÙØÐ Ò Ó Ø Ð ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ú ÓÒ ÒÓ Ò ÓÖ ÝÐ Ó ÙØÓÑÓÖÔ Ñ µ ÑÓ ÙÐ ÕÙ ¹ÝÐ µ ØÖÙ¹ ØÙÖ ÖĐÓ Ò Ö ÓÖ ÑÓ ÙÐ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó ÖÓÑ ÓÖ Ö ÓÑ Ò Ò¹ ÐÙ Ò ÓÔÔ Ó µ Ü Ñ ÖĐÓ Ò Ö ÓÖ ÒÓ Ò Ó ÖØ Ò Ó ÖÓÑ ÇÖ Ö ÓÑ Ò ÂÓ Ò º Ä ØØÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÐÐ Ó Ø ÀÓÐÝ ÖÓ Ð ØØÐ Ñ Ø º ÓÐÝÖÓ º Ù ÊÁË ÏÓÖ ÓÔ Ä ÒÞ Ù ØÖ Å Ý ½ ¾¼¼ ÇÙØÐ Ò Ó Ø Ð ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ú ÓÒ ÒÓ Ò ÓÖ

More information

Ñ Ò Ò Ð Û Ø ÓÑÔÐ Ü ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ø º Ì Ñ Ò Ø Ø Ø Ø Ø ÓÑ Ò Ö ÒØ Ò Ó ØÖÙØÙÖ º ÓÖ Ü ÑÔÐ Ó Ø Ò Û ÒØ Ñ Ø Ó Ø Ø Ò Ð Ø Ò ÐÝ Ø ØÓ ÕÙ ÒØ ÐÐÝ ÜØÖ Ø ÑÔÐ ØÖÙØÙÖ ÇÒ Ø

Ñ Ò Ò Ð Û Ø ÓÑÔÐ Ü ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ø º Ì Ñ Ò Ø Ø Ø Ø Ø ÓÑ Ò Ö ÒØ Ò Ó ØÖÙØÙÖ º ÓÖ Ü ÑÔÐ Ó Ø Ò Û ÒØ Ñ Ø Ó Ø Ø Ò Ð Ø Ò ÐÝ Ø ØÓ ÕÙ ÒØ ÐÐÝ ÜØÖ Ø ÑÔÐ ØÖÙØÙÖ ÇÒ Ø Ð Ñ ÒØ Ð Ë Ø Å Ø Ó Ò Ú ÍÒ Ö ØÝ Ù ½ Ñ Ò Ò Ð Û Ø ÓÑÔÐ Ü ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ø º Ì Ñ Ò Ø Ø Ø Ø Ø ÓÑ Ò Ö ÒØ Ò Ó ØÖÙØÙÖ º ÓÖ Ü ÑÔÐ Ó Ø Ò Û ÒØ Ñ Ø Ó Ø Ø Ò Ð Ø Ò ÐÝ Ø ØÓ ÕÙ ÒØ ÐÐÝ ÜØÖ Ø ÑÔÐ ØÖÙØÙÖ ÇÒ Ø Ø º Ò ½º ÁÒØÖÓ

More information

¾ ź ÌÖÙ ÞÞÝ Ò Û Ð ÓÒÐÝ Û Ø Ø ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ Ð º ÐÓ ÔÖÓ Ö Ñ ÖÙÐ Ò ÜÔÖ ÓÒ Ö Ó Ø ÓÖÑ Ö ½ ÒÓØ ½ µ ÒÓØ Ø µ Û Ö Ò Ö ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ Ð ØÓÑ º Ì ØÓÑ ÐÐ Ø Ó Ö Ò ÒÓØ Ý Ö

¾ ź ÌÖÙ ÞÞÝ Ò Û Ð ÓÒÐÝ Û Ø Ø ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ Ð º ÐÓ ÔÖÓ Ö Ñ ÖÙÐ Ò ÜÔÖ ÓÒ Ö Ó Ø ÓÖÑ Ö ½ ÒÓØ ½ µ ÒÓØ Ø µ Û Ö Ò Ö ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ Ð ØÓÑ º Ì ØÓÑ ÐÐ Ø Ó Ö Ò ÒÓØ Ý Ö ÍÒ Ö ÓÒ Ö Ø ÓÒ ÓÖ ÔÙ Ð Ø ÓÒ Ò Ì ÓÖÝ Ò ÈÖ Ø Ó ÄÓ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ½ ÓÑÔÙØ Ò Ð Ö Ò Ñ ÐÐ Ø Ð ÑÓ Ð Å ÖÓ Ð Û ÌÖÙ ÞÞÝ Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ã ÒØÙ Ý Ä Ü Ò ØÓÒ Ã ¼ ¼ ¹¼¼ ÍË ¹Ñ Ð Ñ Ö ºÙ ݺ Ùµ ØÖ Ø ÁÒ Ø

More information

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ï Ö Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÓÑ ÔÓÔÙÐ Ö Ù ØÓ Ø Ö ÒØ Ú ÒØ Ó Ò Û Ø ÒÓÐÓ º ÁØ ÔÖ ÒØ ÒÓØ ÓÒÐÝ Ò Ø Ù ÕÙ ØÓÙ ÓÖ Ð Ò ÐÐÙÐ Ö Ô ÓÒ ÙØ Ð Ó Ò Ô Ö ÓÒ Ð ÓÑÑÙÒ Ø

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ï Ö Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÓÑ ÔÓÔÙÐ Ö Ù ØÓ Ø Ö ÒØ Ú ÒØ Ó Ò Û Ø ÒÓÐÓ º ÁØ ÔÖ ÒØ ÒÓØ ÓÒÐÝ Ò Ø Ù ÕÙ ØÓÙ ÓÖ Ð Ò ÐÐÙÐ Ö Ô ÓÒ ÙØ Ð Ó Ò Ô Ö ÓÒ Ð ÓÑÑÙÒ Ø Ø ÖÑ Ò Ø Ê Ó ÖÓ Ø Ò Ó Ò Ëº Ð Ù Ý Ä Þ Ò Þ ÒÒ ĐÇ ØÐ Ò Ü ÂÓ Ò Å Ð ÊÓ ÓÒ ß Ý ÁÒ ØÝØÙØ ÁÒ ÓÖÑ ØÝ ÍÒ Û Ö ÝØ Ø Ï Ö Þ Û Ò ¾ ¼¾¹¼ Ï Ö Þ Û ÈÓÐ Ò º ¹Ñ Ð Ð Ù Ñ ÑÙÛº ÙºÔÐ Þ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ú

More information

Ö Ô ÓÒ Ø Ó ØÛÓ Ø Î Ò ÒÓØ Ý Î µº Ë Ø Î Ò Ø ÒÓÒ¹ ÑÔØÝ Ø Ó Ú ÖØ ÓÖ ÒÓ µ Ò Ø Ó Ô Ö Ó Ú ÖØ ÐÐ º Ï Ù Î µ Ò µ ØÓ Ö ÔÖ ÒØ Ø Ø Ó Ú ÖØ Ò Ò Ö Ô Ö Ô Ø Ú Ðݺ ÅÓÖ Ò

Ö Ô ÓÒ Ø Ó ØÛÓ Ø Î Ò ÒÓØ Ý Î µº Ë Ø Î Ò Ø ÒÓÒ¹ ÑÔØÝ Ø Ó Ú ÖØ ÓÖ ÒÓ µ Ò Ø Ó Ô Ö Ó Ú ÖØ ÐÐ º Ï Ù Î µ Ò µ ØÓ Ö ÔÖ ÒØ Ø Ø Ó Ú ÖØ Ò Ò Ö Ô Ö Ô Ø Ú Ðݺ ÅÓÖ Ò Ö Ô Ð ÓÖ Ø Ñ ÁÒ ½ ÙÐ Ö Ú Ø Ø ÖÒ ÈÖÙ Ò ÃÓ Ò Ö Ò ÓÙÒ Ø Ö Û Ö Ú Ò Ö ÖÓ Ø Ö Ú Ö Ò Ò Ð Ò º À Ñ ÙÔ ÕÙ Ø ÓÒ Ø Ø Ò ÒÝÓÒ Ø ÖØ Ø ÒÝ Ð Ò µ Û Ð Ø ÖÓÙ Ü ØÐÝ ÓÒ ÓÖ Ö Ò Ö ØÙÖÒ ØÓ Ø ÓÖ ¹ Ò Ð Ø ÖØ Ò ÔÓ ÒØ Ê Ö ØÓ ÙÖ ½º

More information

Ó Ú ÐÙ Ö ÒÚÓÐÚ Ò ÖØ Ò Ô ÖØ Ó Ø ÔÖÓ Ö Ñµ Ò ØÓ ÐÔ Ø Ø ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö Ñ Ø º ÁÒ Ø Ø ÐÐÝ ØÝÔ Ð Ò Ù Ø ØÝÔ Ö ÒÓØ Ò ÓÑ Ø Ò Ø Ø Ø Ô ÖØ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÙØ Ö Ø Ö ÓÑ Ø Ò

Ó Ú ÐÙ Ö ÒÚÓÐÚ Ò ÖØ Ò Ô ÖØ Ó Ø ÔÖÓ Ö Ñµ Ò ØÓ ÐÔ Ø Ø ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö Ñ Ø º ÁÒ Ø Ø ÐÐÝ ØÝÔ Ð Ò Ù Ø ØÝÔ Ö ÒÓØ Ò ÓÑ Ø Ò Ø Ø Ø Ô ÖØ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÙØ Ö Ø Ö ÓÑ Ø Ò ÙÒ Û Ø ÙÒØ ÓÒ Ð Ô Ò Ò ÓÖ Ö Øµ ÌÝÔ Î ÐÙ Ò ËØ Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ò À ÐÐ Ì ÓÑ À ÐÐ Ö Ò Ñ Ö ¾ ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö ÐÐÙ ØÖ Ø ÓÛ À Ðг ØÝÔ Ð Ý Ø Ñ Ò Ù ØÓ ÜÔÖ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ º Ë Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÓÒ Ø ØÝÔ Ð Ú Ð Ö Ô Ö ÓÖÑ Ý Ø ØÝÔ

More information

spike splinter spire spindle spear

spike splinter spire spindle spear Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ËØÙ Ý Ó ËÐ Ú Ö ÜÙ Ø ÓÒ À Ö ÖØ Ð ÖÙÒÒ Ö Ý Ò ÑÖÓÒ ÙÓÝ Þ ØÖ Ø Ï ÔÖ ÒØ Ö ÙÐØ ÓÒ ØÛÓ¹ Ø Ô ÑÔÖÓÚ Ñ ÒØ Ó Ñ ÕÙ Ð ØÝ Ò Ø Ö ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ð ÙÒ Ý ØÖ Ò ÙÐ Ø ÓÒ º Ì Ö Ø Ø Ô Ö Ò Ø ØÖ Ò ÙÐ Ø ÓÒ Ý Ò ÖØ Ò Ò

More information

ÓÖÑ Ð ÓÒ ÔØ Ò ÐÝ Ò Ö Ö ÓØ ÖÛ ØÓ Ò ØÓ ÔÖÓ Ò Ó Ô Ø Á Ë ÓÒ Ö Ò º Ì Ö Ö Ö Ð Ø ÔÔÖÓ ØÓ Ø ÓÚ Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñº ÓÖ Ò Ø Ò Ø ÓÒ ÔØ Ó Ú ÖØÙ Ð ÓÐ Ö Û ÒØÖÓ Ù Ò ÔÖÓ Ö Ñ

ÓÖÑ Ð ÓÒ ÔØ Ò ÐÝ Ò Ö Ö ÓØ ÖÛ ØÓ Ò ØÓ ÔÖÓ Ò Ó Ô Ø Á Ë ÓÒ Ö Ò º Ì Ö Ö Ö Ð Ø ÔÔÖÓ ØÓ Ø ÓÚ Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñº ÓÖ Ò Ø Ò Ø ÓÒ ÔØ Ó Ú ÖØÙ Ð ÓÐ Ö Û ÒØÖÓ Ù Ò ÔÖÓ Ö Ñ Å ß ÓÒ ÔØÙ Ð Ñ Ð Å Ò Ö Ê Ö ÓÐ ½ Ö ËØÙÑÑ ¾ ½ Ë ÓÓÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý Ö ÆØ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÓÐ Ó Ø ÑÔÙ ÈÅ ¼ ÓÐ Ó Ø Å Ð ÒØÖ ÉÄ ¾ Ù ØÖ Ð ÖºÓÐ Ùº Ùº Ù ¾ Ì Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÖÑ Ø Ø Ö Å Ø Ñ Ø Ë ÐÓ ÖØ Ò ØÖº ß ¾ ÖÑ Ø

More information

ÁËÁË Ø Ò Ð Ö ÔÓÖØ Ö ÎÓк ½¼ ¾¼¼¼ ÖÓÙÒ ÜØÖ Ø ÓÒ Ó ÓÐÓÙÖ ÁÑ Ë ÕÙ Ò Ù Ò Ù Ò Ñ ÜØÙÖ ÑÓ Ð ËØ ÒÑ Ò Ò Ê Ò Ú Ò Ò ÓÓÑ Ö ÁÒØ ÐÐ ÒØ Ë Ò ÓÖÝ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ø Ö Ñ Ì Æ Ø ÖÐ Ò

More information

¾ ÊÆ ËÌ Ë ÀÁÅÅ ÊÄÁÆ Æ Å ÊÌÁÆ Å Æ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ð Ö ÔÖ Ò ÔÐ ÔÖÓÚ ØÓ Ù ÙÐ Û Û ÐÐ ÓÒ Ö Ù Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒº Ò Ø ÓÒ Ë ÑÑ ÖÐ Ò µº Ú Ò ØÛÓ Ö Ò Ð Ò Û Ý Ø

¾ ÊÆ ËÌ Ë ÀÁÅÅ ÊÄÁÆ Æ Å ÊÌÁÆ Å Æ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ð Ö ÔÖ Ò ÔÐ ÔÖÓÚ ØÓ Ù ÙÐ Û Û ÐÐ ÓÒ Ö Ù Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒº Ò Ø ÓÒ Ë ÑÑ ÖÐ Ò µº Ú Ò ØÛÓ Ö Ò Ð Ò Û Ý Ø À Ê Ì ÊÁ ÌÁÇÆ Ç ÁÆ ÇÊ ÅÇ ÄË ÊÆ ËÌ Ë ÀÁÅÅ ÊÄÁÆ Æ Å ÊÌÁÆ Å Æ ØÖ Øº Ï ÔÖ ÒØ Ò Ö Ð ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó ¹ ÕÙ Ò Ò Â Ò Ò³ Ò ØÖÙØÙÖ Ð ÜØ Ò Ö ÑÓ Ð º Ì ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ý Ð ÐÓ Ð Ò Ø ÓÒ Ó ÒÓÒ Ð ¹ ÕÙ Ò Û ÐÐ Ö Ø Ö Þ Ø ÓÒ Ó Ø Ó

More information

deactivate keys for withdrawal

deactivate keys for withdrawal Ù Ø Ð ÌÖ Ò Û Ø ÍÒÓÒ Ø ÓÒ Ð ÒÓÒÝÑ ØÝ ÒÒ Ã Ð Ö Ò ÀÓÐ Ö ÎÓ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÖÑ Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ¹ ¾ ÖÑ Ø Ø ÖÑ ÒÝ ß Ù Ð Ö ÚÓ ØÐ º Ò ÓÖÑ Ø ºØÙ¹ ÖÑ Ø Øº ØÖ Ø Ï ÔÖ ÒØ Ò Û ÒÓÒÝÑÓÙ ÓÒ¹Ð Ò Ô ÝÑ ÒØ

More information

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÒÓÑ ÈÓÖØ Ð Û ¹ ÒØ Ö Ø Ú ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÔÐ Ø ÓÖÑ ÓÖ Ø Ò Ð¹ Ý Ò Ñ Ò Ò Ó ÒÓÑ Ø º Ï Ñ ØÓ ÒØ Ö Ø Ø ÔÖ Ñ ÖÝ ÒÓÑ Ø ÙÒØ ÓÒ Ð ÒÓÛÐ Ò Ò ÐÝØ Ð ØÓÓÐ Û

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÒÓÑ ÈÓÖØ Ð Û ¹ ÒØ Ö Ø Ú ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÔÐ Ø ÓÖÑ ÓÖ Ø Ò Ð¹ Ý Ò Ñ Ò Ò Ó ÒÓÑ Ø º Ï Ñ ØÓ ÒØ Ö Ø Ø ÔÖ Ñ ÖÝ ÒÓÑ Ø ÙÒØ ÓÒ Ð ÒÓÛÐ Ò Ò ÐÝØ Ð ØÓÓÐ Û ÓÒØ ÒØ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ¾ ¾ ËØ ÖØ Ý ÓÒ ØÖÙØ Ò Ò Ð Ø ¾ ¾º½ Í Ò ÔÖ Ò Ò Ð Ø µ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ Ë Ö ÓÖ Ò Ó ÒØ Ö Ø Ù Ò ÒØÖ Þ ÝÑ ÓÐ ÓÖ Ö ÔØ ÓÒº ¾º È Ø Ð Ø Ó Ò Ò Ø ÓÜ ÔÖÓÚ º º º º

More information

Á ÒØ Ò Ò Ø Ò ØÙÖ ÓÒ Ø Ò Ó Ø ÝÑ ÓÐ Û ÓÙÖ Ò Ø Ò ÒÓØ Ø Ø ÓÖÝ Ó Ò ØÙÖ Ò Ö Ø Ý Ò Ü ÓÑ ÅÓ µ ÒÓØ Ø Ð Ó ÐÐ ÑÓ Ð Å Ó Ò ØÙÖ Ù Ø Ø Å Û Ð ÅÓ Ò µ ÅÓ µ Å Ò µº Ï Ó Ø

Á ÒØ Ò Ò Ø Ò ØÙÖ ÓÒ Ø Ò Ó Ø ÝÑ ÓÐ Û ÓÙÖ Ò Ø Ò ÒÓØ Ø Ø ÓÖÝ Ó Ò ØÙÖ Ò Ö Ø Ý Ò Ü ÓÑ ÅÓ µ ÒÓØ Ø Ð Ó ÐÐ ÑÓ Ð Å Ó Ò ØÙÖ Ù Ø Ø Å Û Ð ÅÓ Ò µ ÅÓ µ Å Ò µº Ï Ó Ø Ì Ä Ò Ò ÙÑ Ð Ö Ó Ø Ø ÓÖÝ Ó Ø Ð Ó ÐÐ Ò Ø ÑÓ Ð ËØ «Ò Ä ÑÔÔ Å Ð È Ö ØÝ Ø³ Ò Ý Ê ËÓÐÓÑÓÒ Þ ØÖ Ø ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û ÒÚ Ø Ø Ø Ä Ò Ò ÙÑ Ð Ö Ä Ì Ò µ Ó Ø Ø ¹ ÓÖÝ Ì Ò Ì Å Ò µ Ó Ø Ð Å Ò Ó ÐÐ Ò Ø ÑÓ Ð Ó Ò Ø Ö Ò ØÙÖ º Ï

More information

Ê ÓÚ Ö Ò ÅÓ Ð ÖÓÑ Ë ÒÒ Ø ÌÓÑ È Ð Î Ð Ú ÀÐ Ú Ò Ð Î Ö Ô Ð ÑÔº Ð ºÚÙØºÞ ÌÓÑ È Ð Ò Î Ð Ú ÀÐ Ú Ò Ò Ð Î Ö º Ê ÓÚ Ö Ò ÅÓ Ð ÖÓÑ Ë ÒÒ Ø º ÁÒ ÈÖÓº Î Ð ØÖÓÒ ÁÑ Ò Ò Ø Î Ù Ð ÖØ º Ð Ø ÞÙÖ ĐÓÖ ÖÙÒ Ò ¹ Û Ò Ø Ö ÁÒ ÓÖÑ

More information

Chapter 9. Trapezoidal Maps. 9.1 The Trapezoidal Map

Chapter 9. Trapezoidal Maps. 9.1 The Trapezoidal Map Chapter 9 Trapezoidal Maps ÁÒ Ø Ø ÓÒ Û Û ÐÐ ÒÓØ Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ö Ò ÓÑ Þ ÒÖ Ñ ÒØ Ð ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ò Ø ØÖ Ø ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ô Ö Ñ ÛÓÖ º Ø Ø Ñ Ø Ñ Ø Û ÐÐ Ú Ù Ò Æ ÒØ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÓÐÚ Ò Ø Ò Ö Ð ÔÖÓ Ð Ñ Ó ÔÓ ÒØ ÐÓ Ø ÓÒ

More information

Ë Ø Ó ÒÙÑ Ö Ò Ø Ö Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÁÒ Ø ÓÙÖ Û Û ÐÐ ÒØ Ö Ø Ò Ø Ó ÒÙÑ Ö º ÁÒ ÓÑÔÙØ Ö Ò Û Ö ÓÒ ÖÒ Ý Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÓÛ Ó Û Ú Ù Ø Ø ÓÙÖ ÔÓ Ð Ì Û Ý ÒÙÑ Ö Ø ÓÒ Ý Ø Ñ

Ë Ø Ó ÒÙÑ Ö Ò Ø Ö Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÁÒ Ø ÓÙÖ Û Û ÐÐ ÒØ Ö Ø Ò Ø Ó ÒÙÑ Ö º ÁÒ ÓÑÔÙØ Ö Ò Û Ö ÓÒ ÖÒ Ý Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÓÛ Ó Û Ú Ù Ø Ø ÓÙÖ ÔÓ Ð Ì Û Ý ÒÙÑ Ö Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ð ØÝ ÄÓ Ò ÆÙÑ Ö Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ Ñ Ð ÖÐ Ö Ô ÖØ Ñ ÒØ Å Ø Ñ Ø ÕÙ ÍÒ Ú Ö Ø Ä ÆÌ ¾¼½ ¹ Å Ö ÐÐ ÆÓÚ Ñ Ö ¾ ¹ Ñ Ö ¾ Ë Ø Ó ÒÙÑ Ö Ò Ø Ö Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÁÒ Ø ÓÙÖ Û Û ÐÐ ÒØ Ö Ø Ò Ø Ó ÒÙÑ Ö º ÁÒ ÓÑÔÙØ Ö Ò Û Ö ÓÒ ÖÒ Ý Ø ÕÙ

More information

Ï ÓÛ Ø Ø Ø ÓÐÙØ ÓÒ Ø Ó ÐÓ µ ÕÙ ÒØ ÓÒ ØÖ ÒØ Ø Ð ÙÒ Ö Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ü ÔØ ÓÖ ÓÒ ÙÒ Ø Ð µ Ò ÓÑÔÙØ ¹ Ø ÓÒº ÅÓÖ Ô ÐÐÝ Û ÓÖÑÙÐ Ø ÕÙ ÒØ ÓÒ ØÖ ÒØ ÓÐÚ Ò Ò Ø Ô Ö Ñ

Ï ÓÛ Ø Ø Ø ÓÐÙØ ÓÒ Ø Ó ÐÓ µ ÕÙ ÒØ ÓÒ ØÖ ÒØ Ø Ð ÙÒ Ö Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ü ÔØ ÓÖ ÓÒ ÙÒ Ø Ð µ Ò ÓÑÔÙØ ¹ Ø ÓÒº ÅÓÖ Ô ÐÐÝ Û ÓÖÑÙÐ Ø ÕÙ ÒØ ÓÒ ØÖ ÒØ ÓÐÚ Ò Ò Ø Ô Ö Ñ ÉÙ ÒØ ÓÒ ØÖ ÒØ ÍÒ Ö È ÖØÙÖ Ø ÓÒ ËØ Ò Ê Ø Ò ¹Ñ Ð ËØ ÒºÊ Ø ÒÖ ºÙÒ ¹Ð ÒÞº º Ø Ñ Ö ¾ ¾¼¼¼ ØÖ Ø ÉÙ ÒØ ÓÒ ØÖ ÒØ º º Ö Ø¹ÓÖ Ö ÓÖÑÙÐ ÓÚ Ö Ø Ö Ð ÒÙѹ Ö µ Ö Ó Ø Ò ÜÔÓ ØÓ Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÒØ Ø Ø ÓÑ ÖÓÑ Ñ ÙÖ Ñ ÒØ

More information

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ËØ Ø Ø Ð Ò ÐÝ ÓÖ Ö Ø Ø Ô ÖØ Ù¹ Ð ÖÐÝ ÓÖ ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð Ù Ø ÒÓ¹ Ñ Ð ÈÓ ÓÒ Ò ÑÙÐØ ÒÓÑ Ð Ý ÒÓÛ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÙÒ Ö ØÓÓ Û Ø Û ÐØ Ó Ù Ø Ð Ó Ø¹ Û Ö º

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ËØ Ø Ø Ð Ò ÐÝ ÓÖ Ö Ø Ø Ô ÖØ Ù¹ Ð ÖÐÝ ÓÖ ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð Ù Ø ÒÓ¹ Ñ Ð ÈÓ ÓÒ Ò ÑÙÐØ ÒÓÑ Ð Ý ÒÓÛ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÙÒ Ö ØÓÓ Û Ø Û ÐØ Ó Ù Ø Ð Ó Ø¹ Û Ö º ÇÚ Ö Ô Ö ÓÒ Ò ÓÙÒØ Ø º Ⱥź º ÐØ Ñ ËØ Ø Ø Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ö ÒØÖ ÓÖ Ø Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Ï Ð Ö ÓÖ ÊÓ Ñ Ö ÇÏ ÍÃ Ü ÒÓ ¼½¾¾ ¹ º Ⱥ ÐØ Ñ Ø Ø Ð º Ѻ ºÙ Ë Ñ Ò Ö Ú Ò Ø ÅÊ Ó Ø Ø Ø ÍÒ Ø ÆÓÚ Ñ Ö ½ ¾¼¼¼º ½ ÁÒØÖÓ

More information

Ø ÔÖ ÙÖ ØÝ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ó ÙØ ÒØ Ø Ý Ø Ð Ñ Òغ Ë Ú Ö Ð ÓÒÖ Ø ÙÖ ØÝ Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò ØØÖ ÙØ Ú Ò ÒØ Ö Ð º Ì ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÙÖ ØÝ Ó Ð Ó Ý Ø Ð Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ Ö ØÓ ÑÔÐ Ø

Ø ÔÖ ÙÖ ØÝ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ó ÙØ ÒØ Ø Ý Ø Ð Ñ Òغ Ë Ú Ö Ð ÓÒÖ Ø ÙÖ ØÝ Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò ØØÖ ÙØ Ú Ò ÒØ Ö Ð º Ì ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÙÖ ØÝ Ó Ð Ó Ý Ø Ð Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ Ö ØÓ ÑÔÐ Ø ÌÛÓ¹È ÙØ ÒØ Ø Ã Ý Ö Ñ ÒØ ÈÖÓØÓÓÐ Û Ø Ã Ý ÓÒ ÖÑ Ø ÓÒ ÓÝ ÓÒ ËÓÒ ÃÛ Ò Ó Ã Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Á ͵ ¹ ÀÛ Ñ¹ ÓÒ Ù ÓÒ ¹ Ù Ì ÓÒ ¼ ¹ ¾ ˺ ÃÓÖ Ý ÓÒ Ùº º Ö ØÖ Øº Ì Ô Ô Ö ÔÖÓÔÓ Ø Ö Ý Ö Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ

More information

R E S E A R C H R E P O R T I D I A P

R E S E A R C H R E P O R T I D I A P R E S E A R C H R E P O R T I D I A P ËÇŹ ÐÙ Ø Ö Ò ÓÖ ÇÒ¹Ð Ò Ö Ù Ú ÓÖ Ð Ø ÓÒ ËØÙ Ý Î Ò ÒØ Ä Ñ Ö Á Á ÈßÊÊ ¼¾¹ ¼ ÂÙÐÝ ¾¼¼¾ Ö Ð ÖÓØ ØÓ ÔÔ Ö Ò ÙÞÞÝ ËÝ Ø Ñ Ò ÃÒÓÛÐ ÓÚ ÖÝ Ëà µ ¾¼¼¾ Ð Ð Å Ó Ð Ð Á Ò Ø Ø Ù Ø Ó

More information

LCNS, Vol 3059, pp , Springer 2004

LCNS, Vol 3059, pp , Springer 2004 Ë ÑÔРŠܹ ÙØ ÓÖ ËÔРعÁÒ «Ö Ò Ö Ô Ò Ö Ô Û Ø Û È ³ À Ò Äº Ó Ð Ò Ö ½ Ð Ò Åº Àº Ù Ö Ó Å Ö ÙØ ÖÖ Þ ÌÓÒ ÃÐÓ Ò ÊÓÐ Æ ÖÑ Ö ½ ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ò Ë Ò ÍØÖ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ È Ù Ð Ò ½ À ÍØÖ Ø Ì Æ Ø ÖÐ Ò

More information

ÈÓ ÓÚ Ò º Æ ÔÖÚ Ù Ù ÚÓ ÓÚ Þ Ó ØÖÔ Ð Ú ÔÖ Ò Ú Ò Ø ØÓ ÔÖ º Ð Ù ÚÑ ÖÓ óñ Ô Ø ÐóÑ Þ ØÓÐ Ö Ò ØÖÔ Ð ÚÓ Ø Ñ Ô Ò Ø ØÓ ÔÖ º

ÈÓ ÓÚ Ò º Æ ÔÖÚ Ù Ù ÚÓ ÓÚ Þ Ó ØÖÔ Ð Ú ÔÖ Ò Ú Ò Ø ØÓ ÔÖ º Ð Ù ÚÑ ÖÓ óñ Ô Ø ÐóÑ Þ ØÓÐ Ö Ò ØÖÔ Ð ÚÓ Ø Ñ Ô Ò Ø ØÓ ÔÖ º ÍÒ Ú ÖÞ Ø Ã ÖÐÓÚ Ú ÈÖ Þ Å Ø Ñ Ø Ó¹ ÝÞ ÐÒ ÙÐØ Ã ÄýàËÃý ÈÊý ÎÓ Ø ÌóÑ Ö ÚÒÓ Ø Ö ó Ò ÔÐÓ Ã Ø Ö ÔÐ ÓÚ Ò Ñ Ø Ñ Ø Ý Î ÓÙ Ð ÔÖ ËØÙ Ò ÔÖÓ Ö Ñ ËØÙ Ò Ó ÓÖ Å Öº ÚÓ Ò È º º ÁÒ ÓÖÑ Ø Ó Ò Ò ÓÖÑ Ø ÈÖ ¾¼½½ ÈÓ ÓÚ Ò º Æ

More information

Ì Ø ÓÖ Ø ÓØÓÖ Ó È ÐÓ ÓÔ Ý Ö Ý Å Ö Ò Ö ÓÒ Å ÐÐ Ö Ò ÔÔÖÓÚ Ý ËØ ÒÐ Ý º È ÝÒ Ï ÐÐ Ñ º ÖÓÛ ØÞÓ ËÝÐÚ º ÀÓ ÖØ Âº Ê Ö ÄÙÒ Ö Ò Ï ÐÐ Ñ Âº ÏÓÐ Ø

Ì Ø ÓÖ Ø ÓØÓÖ Ó È ÐÓ ÓÔ Ý Ö Ý Å Ö Ò Ö ÓÒ Å ÐÐ Ö Ò ÔÔÖÓÚ Ý ËØ ÒÐ Ý º È ÝÒ Ï ÐÐ Ñ º ÖÓÛ ØÞÓ ËÝÐÚ º ÀÓ ÖØ Âº Ê Ö ÄÙÒ Ö Ò Ï ÐÐ Ñ Âº ÏÓÐ Ø Æ Ê ÄÁ ÉÍ Ê Æ Ä Ë Ç ÇÊ Ê Ë Ì µ ÏÁÌÀ Ë Ì ¾ Ý Å Ö Ò Ö ÓÒ Å ÐÐ Ö ºËº º ÂÓ Ò ÖÓÛÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ½ ź˺ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÓÐÓÖ Ó Ø ÒÚ Ö ½ Ø Ù Ñ ØØ ØÓ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÓÐÓÖ Ó Ø ÒÚ Ö Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ

More information

½µ ÓÖ È µ Ô ÛÒ Ò Ò Ø Ò Ó ÔÖÓ È ÓÖ ÓÙÖÖ Ò Ó ÙÖÖ ÒØÐÝ Ò Ø Ø Ô ¾µ ÒÓØ Ý È µ ÔÖÓ Ù Ð Ø Ò Ö Ø Ø Û ÒÓØ Û Ø ÓÒ È µ Û Û ÐÐ Ô ÛÒ Ò Ò Ø Ò Ó È Ø Ñ Ò Û ÔÖÓ Ù µ ÑÓ

½µ ÓÖ È µ Ô ÛÒ Ò Ò Ø Ò Ó ÔÖÓ È ÓÖ ÓÙÖÖ Ò Ó ÙÖÖ ÒØÐÝ Ò Ø Ø Ô ¾µ ÒÓØ Ý È µ ÔÖÓ Ù Ð Ø Ò Ö Ø Ø Û ÒÓØ Û Ø ÓÒ È µ Û Û ÐÐ Ô ÛÒ Ò Ò Ø Ò Ó È Ø Ñ Ò Û ÔÖÓ Ù µ ÑÓ ËØ Ø ¹ Ò Ú Òع Ê Ø Ú ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ò Ë Ö Ø Ô Æ Ù ½ ÒØÓÒÝ ÊÓÛ ØÖÓÒ ¾ Ò ÒÐÙ Ú ØØ ÖÓ ½ ½ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë ÒÞ ÐгÁÒ ÓÖÑ Þ ÓÒ ÍÒ Ú Ö Ø ÓÐÓ Ò È ÞÞ ÈÓÖØ Ëº ÓÒ ØÓ Á¹ ¼½¾ ÓÐÓ Ò ÁØ Ðݺ ¹Ñ Ð Ù Þ Ú ØØ Ö ºÙÒ Óº Ø ¾ Å ÖÓ Ó

More information

Ò Ø ÓÒ ÃÒÓØ ÃÒÓØ Ò Ê Ñ Ø Ö ÑÓÚ Ö ÒØ Ð Ñ Ò Ó Ë ½ ÒØÓ Ê Ö ÐÐ ÒÓØ º Ì ØÛÓ ÒÓØ Ã ½ Ò Ã ¾ Ö Ö Ö ØÓ Ø Ñ ÓÒ Ò ÑÓÚ ÒØÓ Ø ÓØ Ö º º Ø Ö Ö ÒØ Ð µ Ñ ÐÝ Ó ÒÓØ Ô Ö

Ò Ø ÓÒ ÃÒÓØ ÃÒÓØ Ò Ê Ñ Ø Ö ÑÓÚ Ö ÒØ Ð Ñ Ò Ó Ë ½ ÒØÓ Ê Ö ÐÐ ÒÓØ º Ì ØÛÓ ÒÓØ Ã ½ Ò Ã ¾ Ö Ö Ö ØÓ Ø Ñ ÓÒ Ò ÑÓÚ ÒØÓ Ø ÓØ Ö º º Ø Ö Ö ÒØ Ð µ Ñ ÐÝ Ó ÒÓØ Ô Ö ÃÒÓØ ÒÚ Ö ÒØ ÐÓÛ Ñ Ò ÓÒ Ð ØÓÔÓÐÓ Ý Ò ÓÑ Ò ØÓÖ Ð Ö Ê ÒÝ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Å Ø Ñ Ø Ù Ô Ø ÂÙÒ ½ ¾¼¼ Ò Ø ÓÒ ÃÒÓØ ÃÒÓØ Ò Ê Ñ Ø Ö ÑÓÚ Ö ÒØ Ð Ñ Ò Ó Ë ½ ÒØÓ Ê Ö ÐÐ ÒÓØ º Ì ØÛÓ ÒÓØ Ã ½ Ò Ã ¾ Ö Ö Ö ØÓ Ø Ñ ÓÒ Ò ÑÓÚ ÒØÓ

More information

½ ¾¼¼ Ä ØÙÖ ÇÙØÐ Ò ½ Ä ØÙÖ ½ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ µ ÑÔ Þ Ø ¼¾ ÔÖ Ö ÕÙ Ø ÓÖ Ø ÓÙÖ º ÓÒ ÙÐØ ÔÓ Ø ¼¾ ÆÓØ Ò ºµ ÏÓÖ ¼¾ Ö Ú Û ÔÖÓ Ð Ñ ÓÒ Ù Ó Ý ÊÙÐ º Á Ø Ò ÔÔÐ Ø ØÓ

½ ¾¼¼ Ä ØÙÖ ÇÙØÐ Ò ½ Ä ØÙÖ ½ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ µ ÑÔ Þ Ø ¼¾ ÔÖ Ö ÕÙ Ø ÓÖ Ø ÓÙÖ º ÓÒ ÙÐØ ÔÓ Ø ¼¾ ÆÓØ Ò ºµ ÏÓÖ ¼¾ Ö Ú Û ÔÖÓ Ð Ñ ÓÒ Ù Ó Ý ÊÙÐ º Á Ø Ò ÔÔÐ Ø ØÓ ½ ¾¼¼ Ä ØÙÖ ÇÙØÐ Ò ½ Ä ØÙÖ ½ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ µ ÑÔ Þ Ø ¼¾ ÔÖ Ö ÕÙ Ø ÓÖ Ø ÓÙÖ º ÓÒ ÙÐØ ÔÓ Ø ¼¾ ÆÓØ Ò ºµ ÏÓÖ ¼¾ Ö Ú Û ÔÖÓ Ð Ñ ÓÒ Ù Ó Ý ÊÙÐ º Á Ø Ò ÔÔÐ Ø ØÓ Ø Ò Ó Å È Ö Ú Ö ÓÖ Ö Ø ÒÔÙØ Ö Ø ÓÙØÔÙØ ØÓ Ø Ý Ø Ñº

More information

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ö ÔØ Ú ËØ Ø Ø ÁÒ Ö ÒØ Ð ËØ Ø Ø ÀÝÔÓØ Ø Ø Ò ¹ Ô Ú ÐÙ Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÑÔÐ Þ ËÙÑÑ ÖÝ Ä ÖÒ Ò Ó¹ Ø ÖÑ Æ ÙÝ Ò Ì ÌÙ Î Ò ½ Æ ÙÝ Ò ÉÙ Ò Î Ò ¾ ½ ÍÒ Ú

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ö ÔØ Ú ËØ Ø Ø ÁÒ Ö ÒØ Ð ËØ Ø Ø ÀÝÔÓØ Ø Ø Ò ¹ Ô Ú ÐÙ Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÑÔÐ Þ ËÙÑÑ ÖÝ Ä ÖÒ Ò Ó¹ Ø ÖÑ Æ ÙÝ Ò Ì ÌÙ Î Ò ½ Æ ÙÝ Ò ÉÙ Ò Î Ò ¾ ½ ÍÒ Ú Æ ÙÝ Ò Ì ÌÙ Î Ò ½ Æ ÙÝ Ò ÉÙ Ò Î Ò ¾ ½ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò Ò È ÖÑ Ý Ó ÀÓ Å Ò ØÝ ¾ Æ ÙÝ Ò ÌÖ È ÙÓÒ ÀÓ Ô Ø Ð ÂÁ ÔÖÓ Ø ¹ Ù Ù Ø ¾¼½ ÇÙØÐ Ò ½ ¾ Ø ÓÖÝ Ñ ÙÖ Ø Ñ Ø ÓÒ ¹ ÓÒ Ò ÁÒØ ÖÚ Ð ÔÓ ÒØ Ø Ñ Ø ¹ Ò ÒØ ÖÚ Ð Ø Ñ Ø ÁÒØ

More information

ÇÍÌ ÁËÌ Æ Æ ÆÇƹ ÁËÌ Æ Ç Ä ÌÌÁ Ë ÁÆ ËÇÅ ËÇÄÎ Ä ÄÁ ÊÇÍÈË Îº ÓÖ Ø Ú Ì ÖØ Ð ÚÓØ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ü Ø Ò Ò ÒÓÒ Ü Ø Ò Ó Ð ØØ Ò ÓÐÚ Ð Ä ÖÓÙÔ º ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö Û ÔÖÓ

ÇÍÌ ÁËÌ Æ Æ ÆÇƹ ÁËÌ Æ Ç Ä ÌÌÁ Ë ÁÆ ËÇÅ ËÇÄÎ Ä ÄÁ ÊÇÍÈË Îº ÓÖ Ø Ú Ì ÖØ Ð ÚÓØ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ü Ø Ò Ò ÒÓÒ Ü Ø Ò Ó Ð ØØ Ò ÓÐÚ Ð Ä ÖÓÙÔ º ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö Û ÔÖÓ ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÓÙØ Ü Ø Ò Ò ÆÓÒß Ü Ø Ò Ó Ä ØØ Ò ÓÑ ËÓÐÚ Ð Ä ÖÓÙÔ Îº ÓÖ Ø Ú Î ÒÒ ÈÖ ÔÖ ÒØ ËÁ ½¾ ¾¼¼¾µ  ÒÙ ÖÝ ¾ ¾¼¼ ËÙÔÔÓÖØ Ý Ø Ù ØÖ Ò

More information

½º»¾¼ º»¾¼ ¾º»¾¼ º»¾¼ º»¾¼ º»¾¼ º»¾¼ º»¾¼» ¼» ¼ ÌÓØ Ð»½ ¼

½º»¾¼ º»¾¼ ¾º»¾¼ º»¾¼ º»¾¼ º»¾¼ º»¾¼ º»¾¼» ¼» ¼ ÌÓØ Ð»½ ¼ Ò Ð Ü Ñ Ò Ø ÓÒ ËÌ ½½ ÈÖÓ Ð ØÝ ² Å ÙÖ Ì ÓÖÝ ÌÙ Ý ¾¼½ ½¼ ¼¼ Ñ ß ½¾ ¼¼Ò Ì ÐÓ ¹ ÓÓ Ü Ñ Ò Ø ÓÒº ÓÙ Ñ Ý Ù Ø Ó ÔÖ Ô Ö ÒÓØ ÝÓÙ Û ÙØ ÝÓÙ Ñ Ý ÒÓØ Ö Ñ Ø Ö Ð º Á ÕÙ Ø ÓÒ Ñ Ñ ÙÓÙ ÓÖ ÓÒ Ù Ò ÔÐ Ñ ØÓ Ð Ö Ý Øº ÍÒÐ ÔÖÓ

More information

ÅÓÖ Ö ÒØÐÝ ÓÑ ÔØ Ú Ð Ò Ô ÓÛÒ Ò Ò ÙØÖ Ð ØÝ Ð Ú Ð Ú Ò ÝÒØ Þ Ò Ø Ð Ó ÐÐÙÐ Ö ÙØÓÑ Ø µ ÕÙ ÒØ Ð ÝÒ Ñ Ý Ø Ñ ¾ µ Ò Ò Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ½ µº Å ÒÝ ØÒ Ð Ò Ô ÖÓÑ Ò Ø Ð Ó

ÅÓÖ Ö ÒØÐÝ ÓÑ ÔØ Ú Ð Ò Ô ÓÛÒ Ò Ò ÙØÖ Ð ØÝ Ð Ú Ð Ú Ò ÝÒØ Þ Ò Ø Ð Ó ÐÐÙÐ Ö ÙØÓÑ Ø µ ÕÙ ÒØ Ð ÝÒ Ñ Ý Ø Ñ ¾ µ Ò Ò Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ½ µº Å ÒÝ ØÒ Ð Ò Ô ÖÓÑ Ò Ø Ð Ó ËÝÒØ Ø Æ ÙØÖ Ð ØÝ ÓÖ ÖØ Ð ÚÓÐÙØ ÓÒ È Ð ÔÔ ÓÐÐ Ö Å ÒÙ Ð Ð Ö Ù Ò Å Ð Ó Ò¹ÈÐ Ø Ð Ä ÓÖ ØÓ Ö Á Ë ÆÊË ¹ ÍÆË ¾¼¼¼ ÖÓÙØ ÐÙ ÓÐ ¼ ½¼ ÓØ Ê Æ ¹Ñ Ð Ô Ð Ö Ù Ñ Ó Ò ºÙÒ º Ö ØÖ Øº Ê ÒØ ÛÓÖ Ò ÓØ ÚÓÐÙØ ÓÒ Ø ÓÖÝ Ò ÑÓÐ ÙÐ

More information

In Proceedings of 10th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2000), Greenwich, UK, September 4-8, 2000.

In Proceedings of 10th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2000), Greenwich, UK, September 4-8, 2000. In Proceedings of 10th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2000), Greenwich, UK, September 4-8, 2000. LNCS Vol.????. pp.???-???. ÜØ Ò Ò Ø ÐÓ Û Ø Ð Ö Ø Ú ÍÔ Ø Å Ò

More information

THE LJUBLJANA GRAPH. Preprint series, Vol. 40 (2002), 845. Marston Conder Aleksander Malnič. November 19, 2002

THE LJUBLJANA GRAPH. Preprint series, Vol. 40 (2002), 845. Marston Conder Aleksander Malnič. November 19, 2002 University of Ljubljana Institute of Mathematics, Physics and Mechanics Department of Mathematics Jadranska 19, 1000 Ljubljana, Slovenia Preprint series, Vol. 40 (00), 845 THE LJUBLJANA GRAPH Marston Conder

More information

¾ Â Å Ë ÍÅÅÁÆ Ë Å ÌÌÀ Ï ÇÊ Å Æ Æ Å Æ À Å Å Á ÇÊ Ø Ü ÓÑ Ó Ó µ Ø Ö Ú Ò ÑÝÖ Ó Ò Ô Ò Ò Ö ÙÐØ Ò Ñ ÒÝ Ö Ó Ñ Ø Ñ Ø º Ì Ö ÙÐØ Ú Ð ØÓ Ø Ý Ø Ñ Ø ØÙ Ý Ó Ú Ö Ð ÓÑ

¾ Â Å Ë ÍÅÅÁÆ Ë Å ÌÌÀ Ï ÇÊ Å Æ Æ Å Æ À Å Å Á ÇÊ Ø Ü ÓÑ Ó Ó µ Ø Ö Ú Ò ÑÝÖ Ó Ò Ô Ò Ò Ö ÙÐØ Ò Ñ ÒÝ Ö Ó Ñ Ø Ñ Ø º Ì Ö ÙÐØ Ú Ð ØÓ Ø Ý Ø Ñ Ø ØÙ Ý Ó Ú Ö Ð ÓÑ ËÉÍ Ê Ë Ë Ä Ë Æ ËÌ ÌÁÇÆ Ê Ê Ä ÌÁÇÆ Â Å Ë ÍÅÅÁÆ Ë Å ÌÌÀ Ï ÇÊ Å Æ Æ Å Æ À Å Å Á ÇÊ ØÖ Øº Ë Ò Ø ÛÓÖ Ó ĐÓ Ð Ò Ó Ò Û ÓÛ Ø Ø À Ð Öس Ö Ø ÈÖÓ Ð Ñ Ø ÓÒØ ÒÙÙÑ ÀÝÔÓØ µ Û Ò¹ Ô Ò ÒØ Ó Ø Ù Ù Ð ÙÑÔØ ÓÒ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ü ÓÑ

More information

dis.08 dis.09 dis.10 dis.11

dis.08 dis.09 dis.10 dis.11 Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó ØÖÓÒÓÑÝ Ò ØÖÓÔ Ý Ñ ÒÙ Ö ÔØ ÒÓº Ä Ì ÒÖÝ ¾¼¼ ¼½ºØ Ü ÔÖ ÒØ ÓÒ Å Ý ¾ ¾¼¼ ½ µ Ö Ø Ä Ø ÖÓÑ Ö Å ØØ Ö ÖÝÓÒ Ò ÆÓÒ¹ ÖÝÓÒ µ Ê Ö ÓÒÒ À ÒÖÝ À ÒÖÝ º ÊÓÛÐ Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò ØÖÓÒÓÑÝ Ì ÂÓ Ò ÀÓÔ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ

More information

1 The Multinomial logit

1 The Multinomial logit Ë ÑÔÐ Ò Ó ÐØ ÖÒ Ø Ú Ù Ò ÑÙÐØ Ñ Ò ÓÒ Ð Ò ÐÝ Åº ÖÐ Ö º ÄÙ ÑÓ Å Ý ¾¾ ¾¼¼ Ê ÔÓÖØ ÌÊ ÆËȹÇÊ ¼ ¼ ¾¾ ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ò ÅÓ Ð ØÝ Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ë ÓÓÐ Ó Ö Ø ØÙÖ Ú Ð Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ð Ò Ò Ö Ò ÓÐ ÈÓÐÝØ Ò ÕÙ Ö Ð Ä Ù ÒÒ transp-or.epfl.ch

More information

ËÔ Ó ÓÙÒ Ó ÓÜÝ Ò Ò ÙÔ ÖÖ Ø Ð Ø Ø ÙÔ ØÓ ¼¼ Ã Ò ½¼¼ ÅÈ Ö Ø Ó Àº Ù Ö Å Ö Ù Ê ÔÓÐ ÐÑ Ö ÙÑ Ö Ò Â Ö Ò ÎÖ Ì ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ò Ò Ö Ý Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È Ö ÓÖÒ ÖÑ

ËÔ Ó ÓÙÒ Ó ÓÜÝ Ò Ò ÙÔ ÖÖ Ø Ð Ø Ø ÙÔ ØÓ ¼¼ Ã Ò ½¼¼ ÅÈ Ö Ø Ó Àº Ù Ö Å Ö Ù Ê ÔÓÐ ÐÑ Ö ÙÑ Ö Ò Â Ö Ò ÎÖ Ì ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ò Ò Ö Ý Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È Ö ÓÖÒ ÖÑ ËÔ Ó ÓÙÒ Ó ÓÜÝ Ò Ò ÙÔ ÖÖ Ø Ð Ø Ø ÙÔ ØÓ ¼¼ Ã Ò ½¼¼ ÅÈ Ö Ø Ó Àº Ù Ö Å Ö Ù Ê ÔÓÐ ÐÑ Ö ÙÑ Ö Ò Â Ö Ò ÎÖ Ì ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ò Ò Ö Ý Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È Ö ÓÖÒ ÖÑ ÒÝ ¹Ñ Ð Ö ÒºÚÖ ÙÒ ¹Ô Ö ÓÖÒº È ÓÒ ¹ ¾ ½» ¼¹¾ ¾½º Ü ¹

More information

Ì Ó Ø Ú Ó ÓÙÖ ØÖ Ò Ð ÓÒØÖÓÐÐ Ö Ú ÙÐ Ö Ð Ý Ñ Ò Ñ Þ Ø ÓÒº Ì ÓÒÐÝ ÓÒ Ó Ú Ö Ð Ó Ø Ú Ó Ö Ð¹Ð ØÖ Ò Ð ÓÒØÖÓÐÐ Ö º ÇØ Ö ÒÐÙ º º ØÝ Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ð Ô Ø Ò ÓÔØ Ñ

Ì Ó Ø Ú Ó ÓÙÖ ØÖ Ò Ð ÓÒØÖÓÐÐ Ö Ú ÙÐ Ö Ð Ý Ñ Ò Ñ Þ Ø ÓÒº Ì ÓÒÐÝ ÓÒ Ó Ú Ö Ð Ó Ø Ú Ó Ö Ð¹Ð ØÖ Ò Ð ÓÒØÖÓÐÐ Ö º ÇØ Ö ÒÐÙ º º ØÝ Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ð Ô Ø Ò ÓÔØ Ñ Ê Ò ÓÖ Ñ ÒØ Ä ÖÒ Ò Ò Æ ÙÖÓ ÙÞÞÝ ÌÖ Ë Ò Ð ÓÒØÖÓÐ ÐÐ Ò Ñ ½ À Ð Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ó ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ø ÓÒ Ò Ò Ö Ò ÈºÇº ÓÜ ¾½¼¼ Áƹ¼¾¼½ ÀÍÌ ÒÐ Ò ÐÐ º Ò Ñ Ùغ ÙÖÓÔ Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÇÔ Ö Ø ÓÒ Ð Ê Ö ÎÓÐÙÑ

More information

Ø Ð ÙÒØÓÖ Ý Ð ÑÓÒ Á ÓÒ Ä Ö Ù Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ð ÔÔÖÓÜ Ñ Ð Ñ Ô Ó Ò Û Ø Ø ÃÐ Ð ÑÓÖÔ Ñ º Ì Ù Ø Ø ÓÖÝ Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÓÑ Ø ÃÐ Ð Ø ÓÖÝ Ä Ö Á Ò Ø Ð ÙÒØÓÖ Ý Ð Ö

Ø Ð ÙÒØÓÖ Ý Ð ÑÓÒ Á ÓÒ Ä Ö Ù Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ð ÔÔÖÓÜ Ñ Ð Ñ Ô Ó Ò Û Ø Ø ÃÐ Ð ÑÓÖÔ Ñ º Ì Ù Ø Ø ÓÖÝ Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÓÑ Ø ÃÐ Ð Ø ÓÖÝ Ä Ö Á Ò Ø Ð ÙÒØÓÖ Ý Ð Ö ÅÇÆ ÇÊ ÇÅ ÁÆË Æ ÇÌÀ Ê Ì ÇÊÁ Ë Ä Ë ÈÍÄÌÊ Æ ÆÆ ÌÇ Á Ø ØÓ Ø Ñ ÑÓÖÝ Ó ÁÚ Ò Ê Ú Ð ØÖ Øº Ñ ÐÐ ÑÓ Ø ÓÒ Ó Î Ö ³ Ò Ø ÓÒ Ó ÓÒØ ÒÙ¹ ÓÙ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÐÐÓÛ ÓÖ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø Ø ÓÖÝ Ó ÓÒØ ÒÙÓÙ ÓÑ Ò ÓÒØ ÒÙÓÙ ÈÇ µ

More information

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ì Ñ Ñ Ö Ó Ú Ò Ô ÓÖ Ù Ô µ Ú Ø Ñ Ò Ö Ð ØÙÖ ÓÒ Ø Ö Ó Ø Ô ØØ ÖÒº ÀÓÛ Ú Ö Ò Ú Ù Ð Ò Ñ Ð Ø ÓÛÒ Ø ÒØ Ñ Ö Ò º Ì Ô ØØ ÖÒ Ö ÒÓØ Ø ÖÑ Ò Ò Ø ÐÐݺ Ì Ý

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ì Ñ Ñ Ö Ó Ú Ò Ô ÓÖ Ù Ô µ Ú Ø Ñ Ò Ö Ð ØÙÖ ÓÒ Ø Ö Ó Ø Ô ØØ ÖÒº ÀÓÛ Ú Ö Ò Ú Ù Ð Ò Ñ Ð Ø ÓÛÒ Ø ÒØ Ñ Ö Ò º Ì Ô ØØ ÖÒ Ö ÒÓØ Ø ÖÑ Ò Ò Ø ÐÐݺ Ì Ý Ò Ñ Ð Ó Ø È ØØ ÖÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ú ÐÝÒ Ë Ò Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò ÓÖ Å ÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ù Ù Ø ¾¼¼½ ÂÓ ÒØ ÛÓÖ Û Ø Ì ÓÑ Ï ÒÒ Ö ÍÅ µ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ì Ñ Ñ Ö Ó Ú Ò Ô ÓÖ Ù Ô µ Ú Ø Ñ Ò Ö Ð ØÙÖ ÓÒ Ø Ö Ó Ø Ô ØØ ÖÒº ÀÓÛ

More information

ÓÒØ ÒØ ¾

ÓÒØ ÒØ ¾ ÉÙ Ø ÓÒ Ì È Ð ÐÔ Ð ÓÙÖØ ÒÒÙ Ð À Ë ÓÓÐ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ÓÒØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒ ÝÐÚ Ò Å Ö ¾¼¼½ ÓÒØ ÒØ ¾ È ÖØ Á ÉÙ Ø ÓÒ ½ ¹ Ï Ò Ø ÒÙÑ Ö ¾ ÑÙÐØ ÔÐ Ý Ø ÔÖÓ ÙØ ¾ ¾ º ÆÓØ Ø Ø Ø Ö Ø ÓÙÖ Ø Ö Ø Ñ Ø Ð Ø ÓÙÖ Ø ¾ Ò ¾ µº

More information

Ì ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Á ÓÑÓÖÔ Ñ ÁÒ ÐÐ Ú ÓÑÓÖÔ Ñ Σ ½ ½ ÑÓÖ ÔÖ ÐÝ A B Ö ÓÑÓÖÔ : ( ØÖÙØÙÖ ¹ÔÖ ÖÚ Ò Ø ÓÒ) ÓÙÒØ Ð ØÖÙØÙÖ Ò Ó Ý Ö Ð Ø Ò ÓÑÓÖÔ Ñ ÓÑ Σ ½ ½ Ö Ð Ø ÓÒ ÓÒ

Ì ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Á ÓÑÓÖÔ Ñ ÁÒ ÐÐ Ú ÓÑÓÖÔ Ñ Σ ½ ½ ÑÓÖ ÔÖ ÐÝ A B Ö ÓÑÓÖÔ : ( ØÖÙØÙÖ ¹ÔÖ ÖÚ Ò Ø ÓÒ) ÓÙÒØ Ð ØÖÙØÙÖ Ò Ó Ý Ö Ð Ø Ò ÓÑÓÖÔ Ñ ÓÑ Σ ½ ½ Ö Ð Ø ÓÒ ÓÒ Ì ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Á ÓÑÓÖÔ Ñ Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÕÙ Ú Ð Ò Ö Ð Ø ÓÒ ÖÓ ÐÐ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ó ÓÑÓÖÔ Ñº ÐÓ Ò Ø Ò ØÙÖ Ð ØÓ ÔÓ Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÀÓÛ ÓÑÔÐ Ü Ø ÓÑÓÖÔ Ñ Ö Ð Ø ÓÒ Ò ÓÑÔ Ö ÓÒ Û Ø ÓØ Ö ÕÙ Ú Ð Ò Ö Ð Ø ÓÒ Ì Ò Û Ö ØÓ

More information

Ì Æ ÒÝ Ò ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ò Ú ÐÙ Ø ÓÒ¹ Ê ÓÒ Ò ÈÖÓ ÙÖ Û Ø ÙÒØ Ú ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ö Ø¹ÇÖ Ö ÃÒÓÛÐ ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ ËØÙ Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÚÓÒ ÀÓÖ Ø Ë ÑÙÐÓÛ ØÞ Å ØÖº¹ÆÖº ¾½ ¼ Ä Ö¹ ÙÒ ÓÖ ÙÒ Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø Î ÈÖÓ º º Ä Ñ Ý Ö È

More information

ÁÒ Ë Ø ÓÒ Û ÔÖ ÒØ ÔÓ Ð ÜØ Ò ÓÒ Ó Ø Ú ÒØ ÝÒ ÖÓÒ Þ Ø ÓÒ ÓÒ Ö ÔÖ Ú ÓÙ Ðݺ ÁÒ Ë Ø ÓÒ Û ÔÖ ÒØ Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó ÓÙÖ Ø ÓÖ Ñ Ý ÒØÖÓ Ù Ò Ö Ø Ð Ø ÓÒ Ø Ò ÓÒ Ö Ò Û Ò º

ÁÒ Ë Ø ÓÒ Û ÔÖ ÒØ ÔÓ Ð ÜØ Ò ÓÒ Ó Ø Ú ÒØ ÝÒ ÖÓÒ Þ Ø ÓÒ ÓÒ Ö ÔÖ Ú ÓÙ Ðݺ ÁÒ Ë Ø ÓÒ Û ÔÖ ÒØ Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó ÓÙÖ Ø ÓÖ Ñ Ý ÒØÖÓ Ù Ò Ö Ø Ð Ø ÓÒ Ø Ò ÓÒ Ö Ò Û Ò º Ò ÕÙ ÒØ Ð ÓÖÖ ØÒ Ò Ö ¹Ñ ÑÓÖÝ Ô Ö ÐÐ Ð ÔÖÓ Ö Ñ Ð ÖØ ÔÐ Ò ¹Ñ Ð ÔÐ Ò ÖÑ º ÒÔº Ö ÊÅÁ Ë Ê Ö Ê ÔÓÖØ ¹½ ½ ÇØÓ Ö ½ ØÖ Ø Ì Ö Ö Ö ÔÓÖØ Ö Ò Û ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ØÓ ÔÖ Ú ÓÙ Ô Ô Ö Û Û ÐÐ Ú ÐÝ Ö Ö ØÓº ÅÓ Ø Ó Ø Ö ÙÐØ Û Ö Ú Ö

More information

c ε c b ε b a ε c ε c ε c

c ε c b ε b a ε c ε c ε c Ì Ø ÓÖÝ Ó ØÓØ Ð ÙÒ ÖÝ ÖÔÓ Ð È Ð Ø Æ Ö Ò Ö Ò ½ Ò Å Ð ÊÙ ÒÓÛ Ø ½ ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ò ÄÓ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Æ Û ÓÖ Ø Ð ÒÝ Ð ÒÝ Æ ½ ÍË Ö Ò º Ð Òݺ Ù ÄÇÊÁ ¹ÁÆÊÁ ÄÓÖÖ Ò ½ ÖÙ Ù Ö Ò ÓØ

More information

Ù Ò Û Ö Ö Ø Ö Þ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ØÓÓÐ Ð Ø Û ÐÐ ÓÑ ÑÓÖ Ò ÑÓÖ Ù ÙÐ Ò Ò ÐÝÞ Ò Ø ÙÔÔÐ Ñ ÒØ ØÓ ÛÓÖ Ò Ø Ð º ½º¾ ÇÚ ÖÚ Û ÑÔÐ Ò ÐÓ Ð Ö Ñ Ø Ó Ø Ø Ò Ù ØÓ Ò ÒÓÚ Ð ÑÓ

Ù Ò Û Ö Ö Ø Ö Þ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ØÓÓÐ Ð Ø Û ÐÐ ÓÑ ÑÓÖ Ò ÑÓÖ Ù ÙÐ Ò Ò ÐÝÞ Ò Ø ÙÔÔÐ Ñ ÒØ ØÓ ÛÓÖ Ò Ø Ð º ½º¾ ÇÚ ÖÚ Û ÑÔÐ Ò ÐÓ Ð Ö Ñ Ø Ó Ø Ø Ò Ù ØÓ Ò ÒÓÚ Ð ÑÓ Í Ò ËÙÆÜ ÌÖ ÓÖ ÔÔ ÅÓØ ÓÚ ÖÝ Ñ ÐÝ ÊÓ Ë Ô ÖØÑ ÒØ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï Ò ØÓÒ ÓÜ ¾ ¼ Ë ØØÐ Ï ½ ¹¾ ¼ ÖÓ ºÛ Ò ØÓÒº Ù ØÖ Øº ÑÔÐ Ò ÐÓ Ð Ö Ñ Ø Ó Ø Ø Ò Ù ØÓ Ò ÒÓÚ Ð ÑÓØ Ò Ø ÜØ ØÖ Ò º ÁÒ ÔÖ Ú ÓÙ ÛÓÖ Û Ú ÔÖÓÔÓ ÑÓ ÑÔÐ Ö Ø

More information

Ê Ö Ò Ù Ä ÒÙÜ ÓÖ ØÖÓÒÓÑ Ö º º º ½º¾º Ï Ø Ä ÒÙÜ Ä ÒÙÜ ÍÆÁ ¹Ð ÖÒ Ð Ö Ø Ý Ä ÒÙ ÌÓÖÚ Ð º Ä ÒÙÜ ÖÒ Ð Ó Ø Ò ÓÒ Ù Û Ø Ø ÆÍ»Ä ÒÙÜ ÓÔ Ö Ø Ò Ý Ø Ñº Ä ÒÙÜ Ø ÖÒ Ð

Ê Ö Ò Ù Ä ÒÙÜ ÓÖ ØÖÓÒÓÑ Ö º º º ½º¾º Ï Ø Ä ÒÙÜ Ä ÒÙÜ ÍÆÁ ¹Ð ÖÒ Ð Ö Ø Ý Ä ÒÙ ÌÓÖÚ Ð º Ä ÒÙÜ ÖÒ Ð Ó Ø Ò ÓÒ Ù Û Ø Ø ÆÍ»Ä ÒÙÜ ÓÔ Ö Ø Ò Ý Ø Ñº Ä ÒÙÜ Ø ÖÒ Ð Ä ÒÙÜ ÓÖ ØÖÓÒÓÑ Ö Ô Ý Ø Ò Ò Ò Ö Ê Ö Ò Ù ÓÖ È ØÖÓÚ ÅÓÑ Ð Ú ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ Ò Æ Ç ÙÐ Ö Ò ÑÝ Ó Ë Ò ¹½ ËÓ Ô ØÖÓÚ ØÖÓº º Ñ Ú ØÖÓº º ËÙ Ñ ØØ ½ º½¼º¾¼½ ÔØ ¼¾º½¾º¾¼½ µ ØÖ Øº Ì ÓÒ Ö Ò Ø Ð ½ ÙÑÑ ÖÝ Ó Ö Ö Ò Ù

More information

¾ Ä Ð Ñ ÓÙ Ò Ë ÑÓÒ È Ö ÓÒ Ð Ñ Ø Ø ÓÒ Ø Ø Û Ð Ø Û Ý Ø Ø Ø Ö ÙÑ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ð ÓÒ Ö Ò Ö Ø Ø Ð ÑÙ Ð ØØ ÒØ ÓÒ Ó Ø Ò Ô ØÓ Ø Û Ý Ø Ø Ö ÙÑ ÒØ Ø ÒØÓ ÐÓ Ù Ø Û Ý Ø

¾ Ä Ð Ñ ÓÙ Ò Ë ÑÓÒ È Ö ÓÒ Ð Ñ Ø Ø ÓÒ Ø Ø Û Ð Ø Û Ý Ø Ø Ø Ö ÙÑ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ð ÓÒ Ö Ò Ö Ø Ø Ð ÑÙ Ð ØØ ÒØ ÓÒ Ó Ø Ò Ô ØÓ Ø Û Ý Ø Ø Ö ÙÑ ÒØ Ø ÒØÓ ÐÓ Ù Ø Û Ý Ø ÒØ ÐÓ Ù Û Ø ÓÒ Ø Ò ÔÖ Ö Ò Ä Ð Ñ ÓÙ ½ Ò Ë ÑÓÒ È Ö ÓÒ ¾ ¾ ½ ÁÊÁ̹ÍÈË ½½ ÖÓÙØ Æ Ö ÓÒÒ ½¼ ¾ ÌÓÙÐÓÙ Ü Ö Ò º Ñ ÓÙ Ö Øº Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ú ÖÔÓÓÐ Ä Ú ÖÔÓÓÐ Ä ÍÒ Ø Ã Ò ÓѺ º ºÔ Ö ÓÒ ºÐ Úº

More information

ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ñ Ò Ñ Þ Ò Ú Ö ØÓÖØ ÓÒ ¾ Ã Ö Ñ Ö ½ ÒÙÔ Ñ ÙÔØ ¾ Ò Êº Ê Ú ½ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÖÒ Å ÐÐÓÒ ÍÒ Ú Ö Øݺ Ö ºÑÙº Ù Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë

ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ñ Ò Ñ Þ Ò Ú Ö ØÓÖØ ÓÒ ¾ Ã Ö Ñ Ö ½ ÒÙÔ Ñ ÙÔØ ¾ Ò Êº Ê Ú ½ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÖÒ Å ÐÐÓÒ ÍÒ Ú Ö Øݺ Ö ºÑÙº Ù Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ñ Ò Ñ Þ Ò Ú Ö ØÓÖØ ÓÒ ¾ Ã Ö Ñ Ö ½ ÒÙÔ Ñ ÙÔØ ¾ Ò Êº Ê Ú ½ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÖÒ Å ÐÐÓÒ ÍÒ Ú Ö Øݺ Ö ºÑÙº Ù Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÖÒ Å ÐÐÓÒ ÍÒ Ú Ö Øݺ ÒÙÔ Ñ ºÑÙº Ù Ö Ù Ø Ë ÓÓÐ Ó ÁÒ

More information

Ì ÑÔÓ Ø ÓÒ Ó Ò ÜØÖ Ò Ð Ò Ö ÓÖ Ö Ò ÙÒ Ö Ð Ø ÐÐÓÛ Ø ÜÔÖ ÓÒ Ó ÕÙ Ö Ù Ø Ö Ö ÒÓ ØÓ Ø Ð Ø Ú ÖØ Ü Ò Ø Ö Ô ³ Û ÑÙ ÔÖÓÔ ÖØÝ Ó Ø ÓÖ Ö Ò Ø Ó Ø Ö Ô º ÓÑÔÖÓÑ ÛÓÙÐ

Ì ÑÔÓ Ø ÓÒ Ó Ò ÜØÖ Ò Ð Ò Ö ÓÖ Ö Ò ÙÒ Ö Ð Ø ÐÐÓÛ Ø ÜÔÖ ÓÒ Ó ÕÙ Ö Ù Ø Ö Ö ÒÓ ØÓ Ø Ð Ø Ú ÖØ Ü Ò Ø Ö Ô ³ Û ÑÙ ÔÖÓÔ ÖØÝ Ó Ø ÓÖ Ö Ò Ø Ó Ø Ö Ô º ÓÑÔÖÓÑ ÛÓÙÐ Ü ¹ÈÓ ÒØ ÄÓ Û Ø ËÝÑÑ ØÖ Ó ÒÙ Û Ö Ò Ú Ê Ö Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ö ÓÑÔÙØ Ö Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ï ÐÐ Ñ Ø Ù Ð Ò ÂºÂº Ì ÓÑ ÓÒ Ú ÒÙ Ñ Ö ¼ Íà ÒÙ º Û Öк Ѻ ºÙ Ú ºÊ Ö Ýк Ѻ ºÙ ØÖ Øº Ö Ò ÀÓ Ò ÒØÖÓ Ù Ü ¹ÔÓ ÒØ ÐÓ Û Ø ÝÑÑ Ø¹ Ö ³

More information

ÇÙØÐ Ò ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ï Ø Ñ Ø Ñ Ø ËÓÑ Ø ÒÓ Ö Ô Ú Ò ÒÓØ Ö ÓÖ ÓØØ Ò ØÖ Ó ÙÑ Ò ØÝ Ð Ö Ò ØÙ Ý Ñ ÖÓÖ Ä Ø Ò Ö Ø Ø Ø ÑÓÒ ÖÓÑ ÓÖÑ Ö Ð Ö Ò Ï Ø Ñ Ø Ñ Ø Ê ÄÄ Á Ô ÓÔ

ÇÙØÐ Ò ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ï Ø Ñ Ø Ñ Ø ËÓÑ Ø ÒÓ Ö Ô Ú Ò ÒÓØ Ö ÓÖ ÓØØ Ò ØÖ Ó ÙÑ Ò ØÝ Ð Ö Ò ØÙ Ý Ñ ÖÓÖ Ä Ø Ò Ö Ø Ø Ø ÑÓÒ ÖÓÑ ÓÖÑ Ö Ð Ö Ò Ï Ø Ñ Ø Ñ Ø Ê ÄÄ Á Ô ÓÔ ÈÖÓØÓ¹Ñ Ø Ñ Ø Ñ Ø ¹Ñ Ø Ñ Ø Ò Ò ØÖ Ø ØÖÙØÙÖ Ó Ð Ñ ÒØ ÖÝ ÓÓÐ Ñ Ø Ñ Ø Ð Ü Ò Ö ÓÖÓÚ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò Ø Ö Ë Ð ¼ Å Ö ¾¼½½ ÇÙØÐ Ò ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ï Ø Ñ Ø Ñ Ø ËÓÑ Ø ÒÓ Ö Ô Ú Ò ÒÓØ Ö ÓÖ ÓØØ Ò ØÖ Ó ÙÑ Ò ØÝ Ð Ö Ò ØÙ Ý

More information

The Enigma machine. 1 Expert teams 25 mins. 2 Mixing the teams 30 mins. 3 Coding and decoding messages 1 period

The Enigma machine. 1 Expert teams 25 mins. 2 Mixing the teams 30 mins. 3 Coding and decoding messages 1 period The Enigma machine ¼ The Enigma machine Time frame 2 periods Prerequisites : Å Ò ÖÝÔØÓ Ö Ô Ø Ò ÕÙ Objectives : ÓÚ Ö Ø ÛÓÖ Ò Ó Ø Ò Ñ Ñ Ò º ÓÙÒØ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÔÓ Ð Ø Ó Ö Ý Ø Ñ Ò º Materials : 6 ÓÔ Ó Ø Øº 6 3

More information

j is the 2nd column in row i to contain a non zero: j = ja[ ia[i]+1 ] A[ i, j ] = a[ ia[i]+1 ] = 5

j is the 2nd column in row i to contain a non zero: j = ja[ ia[i]+1 ] A[ i, j ] = a[ ia[i]+1 ] = 5 ÈÖÓÓ Ó ÓÖÖ ØÒ ÓÖ ËÔ Ö Ì Ð Ò Ó Ù ¹Ë Ð Å ÐÐ Å ÐÐ ËØÖÓÙØ Ä ÖÖÝ ÖØ Ö Ò Â ÒÒ ÖÖ ÒØ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ë Ò Ó Í Ë Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò Ò Ò Ö Ò Ì Ò Ð Ê ÔÓÖØ Ë¾¼¼ ¹¼ ½ ÔÖ Ð ¾¼¼ Ê Ú ÓÒ Ó Ì Ò Ð Ê ÔÓÖØ Ë¾¼¼½¹¼

More information

Z=102 Z= Z=98 Z= Z=94 Z=92

Z=102 Z= Z=98 Z= Z=94 Z=92 ÎÓк ¼¼ µ Ì ÈÀ ËÁ ÈÇÄÇÆÁ ÆÓ ÇÄÄ ÌÁÎ ÉÍ ÊÍÈÇÄ ÁÌ ÌÁÇÆË Ç ÌÊ ÆË ÌÁÆÁ ÆÍ Ä Á ú ĺ ÈÖ Ò Ãº ÈÓÑÓÖ ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý Å Ö ÙÖ ¹Ë Ó ÓÛ ÍÒ Ú Ö ØÝ Èк ź ÙÖ ¹Ë Ó ÓÛ ½ ¼¹¼ ½ ÄÙ Ð Ò ÈÓÐ Ò Ëº º ÊÓ ÓÞ Ò Âº ËÖ ÖÒÝ ÙÐØÝ

More information

ÁÒ Ø ÖÑ Ó Ð Ò Ù Ø ÓÖÝ ÒÙÑ Ö Ð ÓÙÖÖ Ò Ò ØÓÖ Ö Ò Ò Ò¹ Ø Ð ÜØ Ò Ò Ü ØÐÝ Ø Ñ Ð Ó Ö ÙÐ Ö Ð Ò Ù Ò Ö Û Ø Ø Ò Ö Ö ÙÐ Ö ÜÔÖ Û Ø ÓÙØ ÒÙÑ Ö Ð ÓÙÖÖ Ò Ò ØÓÖ º ÇÒ Ø

ÁÒ Ø ÖÑ Ó Ð Ò Ù Ø ÓÖÝ ÒÙÑ Ö Ð ÓÙÖÖ Ò Ò ØÓÖ Ö Ò Ò Ò¹ Ø Ð ÜØ Ò Ò Ü ØÐÝ Ø Ñ Ð Ó Ö ÙÐ Ö Ð Ò Ù Ò Ö Û Ø Ø Ò Ö Ö ÙÐ Ö ÜÔÖ Û Ø ÓÙØ ÒÙÑ Ö Ð ÓÙÖÖ Ò Ò ØÓÖ º ÇÒ Ø Ê ÙÐ Ö ÜÔÖ Û Ø ÆÙÑ Ö Ð ÇÙÖÖ Ò ÁÒ ØÓÖ ÔÖ Ð Ñ Ò ÖÝ Ö ÙÐØ È Ã ÐÔ ÐĐ Ò Ò Ò Ê ÙÒÓ ÌÙ Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÃÙÓÔ Ó Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÈºÇº ÓÜ ½ ¾ Áƹ ¼¾½½ ÃÙÓÔ Ó ÒÐ Ò È ºÃ ÐÔ Ð Ò Ò Ê ÙÒÓºÌÙ Ò Ò ºÙ Ùº ØÖ Øº Ê ÙÐ

More information

º Ê Ü Ú ØÝ Ó ¹ Ò Ó¹ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÇÙÖ ÈÖÓÔÓ Ð Ò ÇØ Ö Ä Ò Ù º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

º Ê Ü Ú ØÝ Ó ¹ Ò Ó¹ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÇÙÖ ÈÖÓÔÓ Ð Ò ÇØ Ö Ä Ò Ù º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÒØ ¹Ö Ü Ú ØÝ Ò Â Ô Ò Å Ã ÄÁÆ Ä Ø ÅÓ ÂÙÒ ¾¼º ¾¼¼ ÓÒØ ÒØ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ¾ ÖÓÙÒ ¾º½ Ò Ò Ì ÓÖÝ ÓÑ Ý ½ ½ ½ µ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ Ê Ü Ú ØÝ Ê Ò ÖØ Ò Ê ÙÐ Ò ½ µ º º º º º º º º º

More information

ÒÓØ Ý Ø Ö ÓÐÚ º Æ Ú ÖØ Ð Ø ÔÔÖÓ Ý Å Ö ÓÖ Ò Ì Ù Ò ½ Ò Å ÖØ Ò Ò Ã Ò ½ Ò ØÓ Ð Ñ Ø ÜØ ÒØ ÄĐÙØØÖ Ò Ù ¹Ã ÔÔ Ð ½ Ö ÓÒ Ø Ö ÓÚ º ÇÙÖ ÔÔÖÓ ÐÐ ØÛ Ò Ø ØÛÓ ÜØÖ Ñ Ó

ÒÓØ Ý Ø Ö ÓÐÚ º Æ Ú ÖØ Ð Ø ÔÔÖÓ Ý Å Ö ÓÖ Ò Ì Ù Ò ½ Ò Å ÖØ Ò Ò Ã Ò ½ Ò ØÓ Ð Ñ Ø ÜØ ÒØ ÄĐÙØØÖ Ò Ù ¹Ã ÔÔ Ð ½ Ö ÓÒ Ø Ö ÓÚ º ÇÙÖ ÔÔÖÓ ÐÐ ØÛ Ò Ø ØÛÓ ÜØÖ Ñ Ó ÈÖÓÚ Ò Ì ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÁÒÔÙع ÓÒ ÙÑ Ò ÄÓ ÈÖÓ Ö Ñ Â Òß ÓÖ ËÑ Ù ÁÆÊÁ ¹ÊÓÕÙ ÒÓÙÖØ È ½¼ ½ Ä Ò Ý Ü Ö Ò ØÖ Ø Ð Ó ÔÖ Ø ÒØ ÓÖ Û Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÒÓØ Ô Ò ÓÒ Ð Ø¹ØÓ¹Ö Ø Ü ÙØ ÓÒº Ì ÓÒÐÝ ÙÑÔØ ÓÒ ÓÙØ Ø Ð Ø ÓÒ ÖÙÐ Ø Ø Ö

More information

È Ö Ø ² ÑÔ Ö Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÖ Ñ È Ö Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÈÐ Ý Ö ÒÓÛ ÓÙØ Ø ÔÖ Ú ÓÙ ÑÓÚ Ó ÓÔÔÓÒ ÒØ º º º Ð ¹ËØ Û ÖØ Ñ º ÁÑÔ Ö Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÈÐ Ý Ö Ó ÒÓØ ÒÓÛ ÓÙØ Û

È Ö Ø ² ÑÔ Ö Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÖ Ñ È Ö Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÈÐ Ý Ö ÒÓÛ ÓÙØ Ø ÔÖ Ú ÓÙ ÑÓÚ Ó ÓÔÔÓÒ ÒØ º º º Ð ¹ËØ Û ÖØ Ñ º ÁÑÔ Ö Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÈÐ Ý Ö Ó ÒÓØ ÒÓÛ ÓÙØ Û Ð ¹ËØ Û ÖØ Ñ Ò Ð Û ÐÐ Ñ Ù Á Ñ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ö Ð Ýµ ½ Ø Ó Å Ý ¾¼½¾ È Ö Ø ² ÑÔ Ö Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÖ Ñ È Ö Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÈÐ Ý Ö ÒÓÛ ÓÙØ Ø ÔÖ Ú ÓÙ ÑÓÚ Ó ÓÔÔÓÒ ÒØ º º º Ð ¹ËØ Û ÖØ Ñ º ÁÑÔ Ö Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÈÐ

More information

1 http : //store.iteadstudio.com/images/produce/shield/shields/gpsshield/arduinogpsshield DS.pdf 2 http : //

1 http : //store.iteadstudio.com/images/produce/shield/shields/gpsshield/arduinogpsshield DS.pdf 2 http : // Ä Ú Ö Ò ÈË Ò ËÅ˹ Ù ÌÖ Ò Ö Ø ØÙÖ ÓÖ Ò ÒØ ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ø ÓÒ ÖÓÙ Ã ÅÓÙ ÐÐÓ Ò Ñ Ù Ý ÍÒ Ú Ö Ø ÒØ ÓÔ Ö Ö Ë Ò Ð ØÖ Øº ÆÓÛ Ý Û ÒÓØ Ù ÔÓÔÙÐ Ø ÓÒ ÖÓÛØ Ò Ö Ê ¹ ÓÒ Ù Ñ ÒÐÝ ØÓ Ø Ö Ø ÖÓÑ Ø Ð Ò º Ì Ö ÓÖ Ø Ù ÙÖ Ô ÖÓÛ Ò

More information

Ð Ø ÓÖ Ê Ö Ò Å ÒÙ Ð ½º¼ ÐÔ Ò Ö Ø Ý ÓÜÝ Ò ½º º º½ Ï ½ ¼¼ ½ ¾½ ¾¼¼ ÓÒØ ÒØ ½ Ð Ø ÓÖ Å Ò È ½ ½º½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ Ð Ø ÓÖ Ø ËØÖÙØÙÖ

More information

¾ Ã Ó À Ð Ò Ó» ÄÓ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ ÐÓ Ò Ê Ð ØÝ ½º ÁÒØÖÓ ÓÒ È ØÖ Ò Ø Ö Û ÐÝ Ù ÑÓ Ð ÓÖ Ò ÐÝÞ Ò ÓÒÙÖÖ ÒØ Ò ØÖ Ý Ø Ñ º Ç Ø Ò Ù Ý Ø Ñ ÑÙ Ø Ü Ø Ö Ø Ú ÒÓÒ¹Ø ÖÑ Ò Ø

¾ Ã Ó À Ð Ò Ó» ÄÓ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ ÐÓ Ò Ê Ð ØÝ ½º ÁÒØÖÓ ÓÒ È ØÖ Ò Ø Ö Û ÐÝ Ù ÑÓ Ð ÓÖ Ò ÐÝÞ Ò ÓÒÙÖÖ ÒØ Ò ØÖ Ý Ø Ñ º Ç Ø Ò Ù Ý Ø Ñ ÑÙ Ø Ü Ø Ö Ø Ú ÒÓÒ¹Ø ÖÑ Ò Ø ÙÒ Ñ ÒØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ½ µ ¾ ¾ ¾ ÁÇË ÈÖ Í Ò ÄÓ ÈÖÓ Ö Ñ Û Ø ËØ Ð ÅÓ Ð Ë Ñ ÒØ ØÓ ËÓÐÚ ÐÓ Ò Ê Ð ØÝ ÈÖÓ Ð Ñ ÓÖ ½¹Ë È ØÖ Æ Ø Ã Ó À Ð Ò Ó Ý Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔ Ö Ë Ò À Ð Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ÈºÇº ÓÜ ¼¼ ¼¾¼½

More information

Fibonacci Overview. 1 Motivation. 2 Preliminary Ideas. 2.1 Common Definitions. 2.2 Fibonacci Numbers Defined

Fibonacci Overview. 1 Motivation. 2 Preliminary Ideas. 2.1 Common Definitions. 2.2 Fibonacci Numbers Defined Fibonacci Overview ÐÐ ÏÙÖØÞ 1 Motivation ÓÒ Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò ËÙÔÔÓ Ò ÛÐݹ ÓÖÒ Ô Ö Ó Ö Ø ÓÒ Ñ Ð ÓÒ Ñ Ð Ö ÔÙØ Ò Ð º Ì Ö Ø Ö Ð ØÓ Ñ Ø Ø Ø Ó ÓÒ ÑÓÒØ Ò Ø Ý Ú ÖØ ØÓ Ñ Ð ¹ Ñ Ð Ô Ö Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÑÓÒØ º ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ØÛÓ

More information

¾

¾ Ò ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ ÈÖÓ Ð Ø Ö Ô Ð ÅÓ Ð Å Ð Áº ÂÓÖ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ö Ð Ý ÂÙÒ ¼ ¾¼¼ ¾ ÔØ Ö ¾ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ô Ò Ò Ò ØÓÖ Þ Ø ÓÒ Ö Ô Ð ÑÓ Ð Ò Ø ÓÙ Ø Ó ÔÖÓ Ð Ø Ø Ñ Ò Ø Ø Ò Ò Û Ö ÕÙ Ö Ö Ö Ò Ø Ú ÐÙ Ó Ø Ó Ö Ò ÓÑ

More information

ÇÚ ÖÚ Û ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ¾ Ý ¾¼½¾ Ò Ö Ð Þ Ö ÐØÝ ÅÓ Ð ÓÖ ÓÑ Ø Ý ¾

ÇÚ ÖÚ Û ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ¾ Ý ¾¼½¾ Ò Ö Ð Þ Ö ÐØÝ ÅÓ Ð ÓÖ ÓÑ Ø Ý ¾ Ý Ò Ò Ö Ð Þ Ö ÐØÝ ÅÓ Ð ÓÖ ÓÑ Ø Ý Ð ÐÙ À Ø Ö Ø Ò ÁÒØ ÖÙÒ Ú Ö ØÝ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ó Ø Ø Ø Ò Ø Ø Ø Ð Ó Ò ÓÖÑ Ø Á¹ ÓËØ Øµ ÍÒ Ú Ö Ø Ø À ÐØ Ô Ò Ð ÙÑ ÂÓ ÒØÐÝ Û Ø Ö Ø Ð ÖØ ÅÓÐ Ò Ö ² À Ð Ò Ý Ý ¾¼½¾ Ò Å Ý ½¼ ¾¼½¾ Ý ¾¼½¾

More information

ß ¾ ß ËÌÊ Ì ÌÓ Ò Ò Ø ØÓ Ø Ù Ó Ð Ñ ÒØ ÖÙÔØ ÓÒ Ò Ö ÓÒ Ø ÙÒ Û Ó ÖÚ Ð Ñ ÒØ Ø Ø ÖÙÔØ Ò Ø Ú Ö ÓÒ ÆÇ º Ì Ó ÖÚ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ó À«ÐØ Ö Ö Ñ Ø Ø Ö Û Ú Ð Ò Ø Ð Ò ÒØ Ö

ß ¾ ß ËÌÊ Ì ÌÓ Ò Ò Ø ØÓ Ø Ù Ó Ð Ñ ÒØ ÖÙÔØ ÓÒ Ò Ö ÓÒ Ø ÙÒ Û Ó ÖÚ Ð Ñ ÒØ Ø Ø ÖÙÔØ Ò Ø Ú Ö ÓÒ ÆÇ º Ì Ó ÖÚ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ó À«ÐØ Ö Ö Ñ Ø Ø Ö Û Ú Ð Ò Ø Ð Ò ÒØ Ö Ê Ô Ò Ò Å Ò Ø ÓÒÒ Ø Ú ØÝ Ç ÖÚ ÓÖ Ð Ñ ÒØ ÖÙÔØ ÓÒ Ò ÁØ Ó Ø Ð Ö ÂÙÒ ¹ÀÓÓÒ Ã Ñ Àº ˺ ÙÒ Ë Ò ÛÓÓ Ä ØÖÓÒÓÑÝ ÈÖÓ Ö Ñ Ë ÓÓÐ Ó ÖØ Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ð Ë Ò Ë ÓÙÐ Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ë ÓÙÐ ÃÇÊ ½ ½¹ ¾ Ñ ØÖÓº ÒÙº º Ö Ò ÂÓÒ

More information

Ñ Ò Ñ Þ Ø ÓÒ ÔÖ ÒØ Ò ÓÑÔ Ö ØÓ ÒÓØ Ö Ò Ò ÖÝ Ø ÓÒ ÖÙ Ø Ø Ø Û ÔÖ Ú ÓÙ ÐÝ ÔÙ Ð º ÓØ ÖÙ Ø Û Ö ÓÔØ Ñ Þ Ò Ñ ÔÔ ØÓ ¾¼ «Ö ÒØ ÅÇË ÐÐ Ð Ö Ö º Ì ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ö ÙÐØ

Ñ Ò Ñ Þ Ø ÓÒ ÔÖ ÒØ Ò ÓÑÔ Ö ØÓ ÒÓØ Ö Ò Ò ÖÝ Ø ÓÒ ÖÙ Ø Ø Ø Û ÔÖ Ú ÓÙ ÐÝ ÔÙ Ð º ÓØ ÖÙ Ø Û Ö ÓÔØ Ñ Þ Ò Ñ ÔÔ ØÓ ¾¼ «Ö ÒØ ÅÇË ÐÐ Ð Ö Ö º Ì ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ö ÙÐØ Ë Ò Ò ÖÝ Ø ÓÒ ÖÙ Ø ÓÒ Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú Ð Ó Ø ÓÒ Ì Ð Å Ø Ì ÓÖÒØÓÒ Å ÔÔ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Å ÔÔ ËØ Ø Å ÔÔ Ñ Ø ºÑ Ø Ø º Ù Ã ÏÇÊ Ë Ë Ò Ø ÆÙÑ Ö ËÝ Ø Ñ Ê ÙÒ ÒØ ÆÙÑ Ö ËÝ Ø Ñ Ë Ò Ò ÖÝ Ø ÓÒ À ËÔ Ø ÓÒ ÖÙ ØÖÝ ØÖ Ø Ê ÙÒ ÒØ

More information

Ó ÔÔÐ Å Ø Ñ Ø ÔÐ Ò Ó Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Ë ÓÓÐ Ð ØÙÖ ÒØÖÓ Ù Ø ÖÓÙØ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ö ÓÑÑÓÒ ÔÔÖÓ ØÓ Ø ÓÐÙØ ÓÒ Ì Ð ÓÖ Ø Ñµ ÓÖ ÓÖØ Ø¹Ô Ø ÖÓÙØ Ò º ØÖ ³ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Æ ØÛÓÖ Ò Ð ØÙÖ ¼ ÊÓÙØ Ò Å ØØ Û ÊÓÙ Ò

More information

ÚÓÐÚ Ò ÊÓ ÓØ ÖÑ ÓÒØÖÓÐÐ Ö Í Ò Ø Æ Ì Æ ÙÖÓ ÚÓÐÙØ ÓÒ Å Ø Ó Ý Ì ÓÑ Ï ÐÐ Ñ ³Ë ÐÚ ºËº Ê ÈÇÊÌ ÈÖ ÒØ ØÓ Ø ÙÐØÝ Ó Ø Ö Ù Ø Ë ÓÓÐ Ó Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø Ù Ø Ò Ò

ÚÓÐÚ Ò ÊÓ ÓØ ÖÑ ÓÒØÖÓÐÐ Ö Í Ò Ø Æ Ì Æ ÙÖÓ ÚÓÐÙØ ÓÒ Å Ø Ó Ý Ì ÓÑ Ï ÐÐ Ñ ³Ë ÐÚ ºËº Ê ÈÇÊÌ ÈÖ ÒØ ØÓ Ø ÙÐØÝ Ó Ø Ö Ù Ø Ë ÓÓÐ Ó Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø Ù Ø Ò Ò ÓÔÝÖ Ø Ý Ì ÓÑ Ï ÐÐ Ñ ³Ë ÐÚ ¾¼¼ ÚÓÐÚ Ò ÊÓ ÓØ ÖÑ ÓÒØÖÓÐÐ Ö Í Ò Ø Æ Ì Æ ÙÖÓ ÚÓÐÙØ ÓÒ Å Ø Ó Ý Ì ÓÑ Ï ÐÐ Ñ ³Ë ÐÚ ºËº Ê ÈÇÊÌ ÈÖ ÒØ ØÓ Ø ÙÐØÝ Ó Ø Ö Ù Ø Ë ÓÓÐ Ó Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø Ù Ø Ò Ò È ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø

More information

º ½º Ì Ë Ë¹ØÓ Ò ØÛÓÖ ÓÖ Ò ØÓ Ø ¾¼¼ Ø Ñ Ø Ð ÒÙÑ Ö Ó Ð Ò Ô Ø ÒØÖ Ð Ñ ÒØ Ö ÙÐØ Ò Ò Ù Ø ÒØ Ð ÒØ Ö Ô Ò ÒÝ ØÛ Ò Ø Ð Ò º Ì ÒØ Ö Ô Ò ÒÝ Ñ Ø Ò ØÛÓÖ Ú ÖÝ Ò Ø Ú

º ½º Ì Ë Ë¹ØÓ Ò ØÛÓÖ ÓÖ Ò ØÓ Ø ¾¼¼ Ø Ñ Ø Ð ÒÙÑ Ö Ó Ð Ò Ô Ø ÒØÖ Ð Ñ ÒØ Ö ÙÐØ Ò Ò Ù Ø ÒØ Ð ÒØ Ö Ô Ò ÒÝ ØÛ Ò Ø Ð Ò º Ì ÒØ Ö Ô Ò ÒÝ Ñ Ø Ò ØÛÓÖ Ú ÖÝ Ò Ø Ú ÊÓ Ù ØÒ Ò Ê ÓÚ ÖÝ Ò ÌÖ Ò Ë ÙÐ Ò ¹ ÑÙÐ Ø ÓÒ ØÙ Ý ÖÓÑ Ë Ë¹ØÓ» ź ÀÓ Ñ Ò Äº Å Ò Âº º ÖÓØ Âº Ð Ù Ò Âº Ä Ö Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò Å Ø Ñ Ø Ð ÅÓ ÐÐ Ò Ì Ì Ò Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÒÑ Ö ÑѺ ØÙº ØÖ Øº Ì Ô Ô Ö ÔÖ ÒØ ÑÙÐ

More information

ÑÔÐ Ø ÙÒØ Ú Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ µ Ø Ô Ø ÓÒ Ó ÓÛ ØÓ Ö Ð Ø ÙÒ¹ Ø ÓÒ Ò Ò Ø ÓÒº Ý Ú ÖÝ Ò Ø Ó ÓÖ µ¹ µ «Ö ÒØ Ø ÓÙ Ö Ð Ø µ Ñ ÒØ Ò Ó Ø Ò º ÇÙÖ ÔÖÓÔÓ Ð ÓÒ ÖÒ Ø Ó Ñ ÒØ Û

ÑÔÐ Ø ÙÒØ Ú Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ µ Ø Ô Ø ÓÒ Ó ÓÛ ØÓ Ö Ð Ø ÙÒ¹ Ø ÓÒ Ò Ò Ø ÓÒº Ý Ú ÖÝ Ò Ø Ó ÓÖ µ¹ µ «Ö ÒØ Ø ÓÙ Ö Ð Ø µ Ñ ÒØ Ò Ó Ø Ò º ÇÙÖ ÔÖÓÔÓ Ð ÓÒ ÖÒ Ø Ó Ñ ÒØ Û ËØ Ø Ë Ñ ÒØ ÈÖÓ Ö Ñ ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ï Ðй ÓÙÒ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ËØ Ò Ó Ø ÒØ Ò ½ Ò Ø ÒÓ º Ä ÒÞ ÖÓÒ ½ ÍÒ Ú Ö Ø Ð ËØÙ Å Ð ÒÓ Ôº Ë ÒÞ ÐгÁÒ ÓÖÑ Þ ÓÒ Ú ÓÑ Ð Ó» ½ Á¹¼½ Å Ð ÒÓ ÁØ ÐÝ Ó Ø ÒØ Ñ Ù º ºÙÒ Ñ º Ø Ð ÒÞ ÖÓÒ ÖÑ

More information

M 3 M 1 M 2 U 3 U 2. A 1 Generation 1. A 3 Generation 3 A 2. produce. Generation 2. Primary Linguistic Data. Linguistic Competence

M 3 M 1 M 2 U 3 U 2. A 1 Generation 1. A 3 Generation 3 A 2. produce. Generation 2. Primary Linguistic Data. Linguistic Competence ÁØ Ö Ø Ä ÖÒ Ò Ö Ñ ÛÓÖ ÓÖ Ø Ñ Ö Ò Ó Ð Ò Ù Ã ÒÒÝ ËÑ Ø ½ Ë ÑÓÒ Ã Ö Ý ½ À ÒÖÝ Ö ØÓÒ ½ ½ Ä Ò Ù ÚÓÐÙØ ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ê Ö ÍÒ Ø Ì ÓÖ Ø Ð Ò ÔÔÐ Ä Ò Ù Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ò ÙÖ Ñ Ö Ù ÓÒ Ù Ð Ò ¼ ÓÖ ËÕÙ Ö Ò ÙÖ Íú ÒÒÝ ÑÓÒ

More information