Strong normalization of lambda-bar-mu-mu-tilde-calculus with explicit substitutions

Size: px
Start display at page:

Download "Strong normalization of lambda-bar-mu-mu-tilde-calculus with explicit substitutions"

Transcription

1 Strong normalization of lambda-bar-mu-mu-tilde-calculus with explicit substitutions Emmanuel Polonovski To cite this version: Emmanuel Polonovski. Strong normalization of lambda-bar-mu-mu-tilde-calculus with explicit substitutions. FOSSACS, 2004, Barcelona, Spain. Springer-Verlag, 2987, pp , 2004, Lecture Notes in Computer Science. <hal > HAL Id: hal Submitted on 22 Feb 2005 HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

2 ËØÖÓÒ ÆÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Ó ¹ ÐÙÐÙ Û Ø ÜÔÐ Ø ËÙ Ø ØÙØ ÓÒ ÑÑ ÒÙ Ð ÈÓÐÓÒÓÚ ÈÈË ÆÊË ¹ ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ÑÑ ÒÙ ÐÈÓÐÓÒÓÚ ÔÔ Ù Ù Ö ØÖ Ø Ì ¹ ÐÙÐÙ Ò Ý ÙÖ Ò Ò À Ö Ð Ò Ú Ö ÒØ Ó Ø ¹ ÐÙÐÙ Ø Ø Ü Ø ÝÑÑ ØÖ Ù Ø ÖÑ»ÓÒØ ÜØ Ò Ðй Ý¹Ò Ñ» Ðй Ý¹Ú ÐÙ Ë Ò Ø ÝÑÑ ØÖ Ò Ò ÒÓÒ¹ Ø ÖÑ Ò Ø ÐÙÐÙ Ù Ù Ð ÔÖÓÓ Ø Ò ÕÙ Ó ÒÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Ò ÓÑ Ù ØÑ ÒØ ØÓ Ñ ØÓ ÛÓÖ Ò Ø ØØ Ò À Ö Û ÔÖÓÚ Ø ØÖÓÒ ÒÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ ËƵ Ó ÑÔÐÝ ØÝÔ ¹ ÐÙÐÙ Û Ø ÜÔÐ Ø Ù Ø ØÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø ÔÙÖÔÓ Û Ö Ø ÔÖÓÚ ËÆ Ó ÑÔÐÝ ØÝÔ ¹ ÐÙÐÙ Ý Ú Ö ÒØ Ó Ø Ö Ù Ð ØÝ Ø Ò ÕÙ ÖÓÑ Ö Ò Ö Ò Ö Ö ¾ µ Ø Ò Û ÓÖÑ Ð Þ ÔÖÓÓ Ø Ò ÕÙ Ó ËÆ Ú ÈËÆ ÔÖ Ö¹ Ú Ø ÓÒ Ó ØÖÓÒ ÒÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒµ Ò Û ÔÖÓÚ ÈËÆ Ý Ø Ô ÖÔ ØÙ Ð ØÝ Ø Ò ÕÙ ÓÖÑ Ð Þ Ý ÓÒ ÐÐ ½ ½½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ¹ ÐÙÐÙ Ò ÜÔÐ Ø ËÙ Ø ØÙØ ÓÒ Ì ¹ ÐÙÐÙ Ò Ý ÙÖ Ò Ò À Ö Ð Ò ÝÑÑ ØÖ Ú Ö ÒØ Ó È Ö Óس ¹ ÐÙÐÙ ½½ Ø Ø ÔÖÓÚ Ø ÖÑ ÒÓØ Ø ÓÒ ÓÖ Ð Ð ÕÙ ÒØ ÐÙÐÙ ÁØ Ü Ø ÝÑÑ ØÖ Ù Ø ÖÑ»ÓÒØ ÜØ Ò Ðй Ý¹Ò Ñ» Ðй Ý¹Ú ÐÙ ÁØ ØÛÓ Ñ Ò Ö ÙØ ÓÒ ÖÙÐ ÓÖÑ ÝÑÑ ØÖ Ö Ø Ð Ô Ö Û Ñ Ø ÐÙÐÙ ÒÓÒ¹ Ø ÖÑ Ò Ø ÒÓÒ¹ÓÒ Ù Òص Ò Ö ÆÙÐØ Ò ÒÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ ÔÖÓÓ Ò Ú Ò Ø ÓÒ Ó Ö Ù Ð ØÝ Ò Ø ÛÓÙÐ ÐÐ Ò ÝÑÑ ØÖ ÐÓÓÔ Ó ÑÙØÙ Ð Ò ÙØ ÓÒ ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ÐÙÐ Û Ø ÜÔÐ Ø Ù Ø ØÙØ ÓÒ Û Ö ÒØÖÓ Ù ½ Ö ØÛ Ò ¹ ÐÙÐÙ Ò ÓÒÖ Ø ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó ÙÒØ ÓÒ¹ Ò Ð ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò Ð Ò Ù Ì Ó ÐÙÐ ÒØ Ò ØÓ Ö Ò Ø Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÔÖÓ¹ Ý ÔÖÓÔÓ Ò Ö ÙØ ÓÒ ÖÙÐ ØÓ Ð Û Ø Ø Ù Ø ØÙØ ÓÒ Ñ Ò Ñ ß Ñ Ø ¹ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ò Ø ØÖ Ø ÓÒÒ Ð ¹ ÐÙÐÙ ÁÒ Ø ØÙ Ý Ó Ø Ó ÐÙÐ Ò ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Û ØÓ Ø Ð ÓÓ ÔÖÓÔ ÖØ Ù Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ Ó Ö ÙØ ÓÒ Û Ý Ø Ø Ø ÖÑ Ø Ø Ò Ö Ù ØÓ ÒÓØ Ö Ò Ø ØÖ Ø ÓÒÒ Ð ¹ ÐÙÐÙ Ò Ð Ó Ö Ù ØÓ Ø Ñ ÓÒ Ò Ø ÐÙÐÙ Û Ø ÜÔÐ Ø Ù Ø ØÙØ ÓÒ ÓÒ Ù Ò Û Ý Ø Ø Û Ø Ú Ö Ö ÙØ ÓÒ ØÖ Ø Ý ÝÓÙ ÓÓ ÝÓÙ Ò ÐÛ Ý Ò ÓÑÑÓÒ Ö ÙØ

3 ÈÖ ÖÚ Ø ÓÒ Ó ØÖÓÒ ÒÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ ÈËƵ Û Ý Ø Ø Ø ÖÑ ¹ ØÖÓÒ ÐÝ ÒÓÖÑ Ð Þ Ò ÒÒÓØ Ò Ò Ø ÐÝ Ö Ù µ Ø Ð Ó ØÖÓÒ ÐÝ ÒÓÖÑ Ð Þ Ò Û Ø Ö Ô Ø ØÓ Ø ÐÙÐÙ Û Ø ÜÔÐ Ø Ù Ø ØÙØ ÓÒ ËØÖÓÒ ÒÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ ËƵ Û Ý Ø Ø Û Ø Ö Ô Ø ØÓ ØÝÔ Ò Ý ¹ Ø Ñ Ú ÖÝ ØÝÔ Ø ÖÑ ØÖÓÒ ÐÝ ÒÓÖÑ Ð Þ Ò Ò Ø ÐÙÐÙ Û Ø ÜÔÐ Ø Ù Ø ØÙØ ÓÒ ÁØ Û Ö Ñ Ö Ø ÓÒ Ø Ø ÜÔÐ Ø Ù Ø ØÙØ ÓÒ Ö ÑÓÖ ÆÙÐØ Ò ÒÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ ÔÖÓÓ Ù ØÓ Ø Ø Ø Ø Ö ÙØ ÓÒ Ò ÒÓÛ Ø ÔÐ Ò Ò Ö ÙÑ ÒØ Ù Ø ØÙØ Ò Ø ÖÑ ØÓ Ú Ö Ð Û ÒÓØ Ö Ò Ø Ø Ø ÖÑ ËÙ Ö ÙØ ÓÒ ÔÖÓ Ù ÒÓ ØÖ Ò Ø ÓÖ Ò Ð ÐÙÐÙ Ù Ø Ù Ø ØÙØ ÓÒ ÓÙÒ ØÓ ÔÔ Ö Ì Ö ÓÖ Û ÒÒÓØ ÐÝ Ò Ö ËÆ ÓÖ ÜÔÐ Ø Ù Ø ØÙØ ÓÒ ÖÓÑ ØÖÓÒ ÒÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ø ÓÖ Ò Ð ÐÙÐÙ ½¾ Ì ¹ ÐÙÐÙ Û Ø ÜÔÐ Ø ËÙ Ø ØÙØ ÓÒ Ü À Ö Û ÛÓÖ ÓÒ Ü Ò ÜÔÐ Ø Ù Ø ØÙØ ÓÒ Ú Ö ÓÒ Ð Ü Ó Ø ¹ ÐÙÐÙ ÁØ ÝÒØ Ü Û ÒØÖÓ Ù Ò Ò Ò Ø Ñ Ô Ô Ö Ø Ö Û Ò ØØ ÑÔØ ØÓ ÔÖÓÚ ØÖÓÒ ÒÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ø Ø ÖÑ Ò Ø Ðй Ý¹Ò Ñ Ö Ñ ÒØ Ö ØÐÝ Ý Ø Ö Ù Ð ØÝ Ø Ò ÕÙ ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Ø Ø Ò ÕÙ ÒÓØ ÛÓÖ Ó Ò ÐÝ Ò Ø ÔÖÓÓ Ó Ý Ð ÑÑ Ï Ò Ò Ð ÑÑ µ ØÙÖÒ ÓÙØ ØÓ Ù Ï Ô Ø Ø Ò ÕÙ ÓÖ Ø ÔÙÖ ÐÙÐÙ Û Ø ÓÙØ ÜÔÐ Ø Ù Ø ØÙØ ÓÒ µ Ò Ò ÓÖ Ö ØÓ Ð Ø Ø ØÓ Ø ÝÑÑ ØÖ ÐÙÐÙ Û Ù Ø Ø Ð Ö Ò Ö Ò Ö Ö ÓÖ Ø Ö ÝÑÑ ØÖ ¹ ÐÙÐÙ ¾ Ï Û ÐÐ Ø Ø Ö Ù Ð ØÝ Ø ÓÒ ØÖÙØ Ý Ü ÔÓ ÒØ Ò ÙÖ Ø Ø Ø Ö Ò Ø ÓÒ Û ÐÐ ÒÓØ ÐÐ Ò Ø ÝÑÑ ØÖ Ò Ò Ø ÐÓÓÔ Ó Ø ÖÑ Ò Ý ÓÒØ ÜØ Ò Ú Ú Ö ÌÓ ÔÖÓÚ ËÆ Û ÓÖÑ Ð Þ Ø Ò ÕÙ Ò Ø ÐÐÝ Ù Ø Ý À Ö Ð Ò Û ÓÒ Ø Ò ÜÔ Ò Ò Ù Ø ØÙØ ÓÒ ÒØÓ ÔÙÖ ¹Ö Ü Ò ØÓ Ò Ö Ø ËÆ Ó Ø Û ÓÐ ÐÙÐÙ Ý ËÆ Ó Ø ÔÙÖ ÐÙÐÙ Ò Ý ÈËÆ Ò ÐÐÝ ØÓ ÔÖÓÚ ÈËÆ Û Ù Ø Ô ÖÔ ØÙ Ð ØÝ Ø Ò ÕÙ ÓÖÑ Ð Þ Ý ÓÒ ÐÐ Ì Ñ Ò ÔÓ ÒØ Ó Ø Ø Ò ÕÙ ØÓ Ü Ø ØÖ Ø Ý Û ÔÖ ¹ ÖÚ Ò Ò Ø Ö ÙØ ÓÒ Ì ØÓ Ø Ö Û Ø ÓÑ Ñ Ø Ö Ð ØÓ ØÖ Ø Ù Ø ¹ ØÙØ ÓÒ Û Ö ÐÐÓÛ Ù ØÓ Ø Ð ÈËÆ Ý ÓÒØÖ Ø ÓÒ ÁÒ Ø ÕÙ Ð Û Û ÐÐ ÒÓØ ËÆ Ê ÓÖ Ø Ø Ó ØÖÓÒ ÐÝ ÒÓÖÑ Ð Þ Ò Ø ÖÑ Ò Ø ÐÙÐÙ Ê Ï Û ÐР٠Πص ØÓ ÒÓØ Ø Ø Ó Ö Ú Ö Ð Ó Ø Ò Ò Ø Ù Ù Ð Û Ý ½ ÇÖ Ò Þ Ø ÓÒ Ï Ö Ø ÔÖ ÒØ Ø ÑÔÐÝ ØÝÔ µ ¹ ÐÙÐÙ Ò Û ÔÖÓÚ ËÆ Ý Ø Ö ¹ Ù Ð ØÝ Ø Ò ÕÙ Ø ÓÒ ¾µ ÁÒ Ø ÓÒ Û Ù Ø Ô ÖÔ ØÙ Ð ØÝ Ø Ò ÕÙ ØÓ Ø Ð ÈËÆ Ë Ø ÓÒ ÓÖÑ Ð Þ Ø ÔÖÓÓ Ø Ò ÕÙ Ó ËÆ Ú ÈËÆ Ò Ú Ø Ñ Ø Ö Ð ØÓ Ù Ø ÓÖ Ü Ò ÐÐÝ Û Ú Ø ÔÖÓÓ Ó ËÆ Ó Ü Ò Ø ÓÒ

4 ¾ Ì ¹ ÐÙÐÙ Ò Ø ËØÖÓÒ ÆÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Ï Ö Ø Ö ÐÐ Ø Ò Ø ÓÒ Ó Ø ¹ ÐÙÐÙ Ø Ò Û Ò Ö Ù Ð ØÝ Ø Ò Ò ÐÐÝ Û Ø Ð ØÖÓÒ ÒÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÙÖ ÐÙÐÙ ¾½ Ò Ø ÓÒ Ì Ö Ö Ø Ö ÝÒØ Ø Ø ÓÖ Ø ÖÑ ÓÒØ ÜØ Ò ÓÑÑ Ò Ö Ô Ø Ú ÐÝ ÒÓØ Ú Ò Ï Ø ØÛÓ Ú Ö Ð Ø Î Ö Ø Ø Ó Ø ÖÑ Ú Ö Ð ÒÓØ Ü Ý Þ Ø Î Ö Ø Ø Ó ÓÒØ ÜØ Ú Ö Ð ÒÓØ «Ø Ï Û ÐÐ ÒÓØ Ø Ò Ó Ø ÓÒ Ó Ú ÓÖ Ì ÝÒØ Ü Ó Ø ¹ ÐÙÐÙ Ú Ú Ü Ü Ú Ú «««Ú Ü Ê ÙØ ÓÒ ÖÙÐ Ö Ú Ò ÐÓÛ Ì ÖÙÐ µ Ò µ ÓÖÑ Ö Ø Ð Ô Ö µ Ü Ú Ú ¼ Ú ¼ Ü Ú µ ¼ Ú ««Ú ¼ µ µ ««Ú Ü Ú Ü Úµ «Ú «Ú «¾ Î Úµ µ Ü Ü Ü ¾ Î µ ÌÝÔ Ö Ù Ù Ð ÑÔÐ ØÝÔ ÔÐÙ Ø Ñ ÒÙ ØÝÔ Û Ø Ýѹ Ñ ØÖ ÓÙÒØ ÖÔ ÖØ Ó Ø ÖÖÓÛ ØÝÔ Ø Ñ Ò Ò Ò ÒÓØ Ï ÛÓÖ Ö Ò Ð Ð ÕÙ ÒØ ÐÙÐÙ Û Ø ÒÓØ Ø ÓÒ ØÓ Ü Ø ÓÖÑÙÐ Ò ÕÙ ÒØ Ø Ñ ÕÙ ÒØ ÙØ Ø ÓÖÑÙÐ Ü Ø Ø Ú ÓÖÑÙÐ ÓÖ ÙÖØ Ö Ø Ð ÓÙØ Ø Ö Ñ ÛÓÖ Ò Ø ÓÑÓÖÔ Ñ Û Ø Ó Ø Ó Ø ¹ ÐÙÐÙ Ì Ö ÕÙ ÒØ ÓÖÑ Ö Ù ØÓ ØÝÔ Ø ÝÒØ Ø Ø ÓÖ Ø ÓÑÑ Ò Ö ØÝÔ Ý µ Ø Ø ÖÑ Ý Ò Ø ÓÒØ ÜØ Ý À Ö Ö Ø ØÝÔ Ò ÖÙÐ Ü µ Ü Ú Ú µ «µ «««Ü Ü ««Ú Ú Ü Ú Ü Ú Ú Ú

5 ¾¾ Ê Ù Ð ØÝ Ë Ø Ï ÑÙÐØ Ò ÓÙ ÐÝ Ò Ý Ò ÙØ ÓÒ Ó Ø ØÝÔ ØÖÙØÙÖ ß Ø ÓÔ Ö ØÓÖ Ä Ñ ½ ¾ µ Ü Ú Ú ¼ ¾ ½ ¾ ¾ Ú Ú ¼ Ü ¾ ÓÒ ½ ¾ µ Ú Ú ¾ ½ Ò ¾ ¾ Ä Ñ ½ ¾ µ «¼ ¾ ½ Ú ¾ ¾ Ú ¼ «¾ ÓÒ ½ ¾ µ Ú ¾ ½ Ò Ú ¾ ¾ ÅÙ µ ÅÙ µ «¾ «¾ Ü Ú ¾ Ú Ü ¾ Ê Ñ Ö ½ ÅÙ Ò ÅÙ Ö Ö Ò ÓÔ Ö ØÓÖ Ø Ö Ø Ö Ø Ð Ö ÓÒ Ò Ò «³ Ö Ô Ü ³ µ Ø Ø ÒÓÖÑ Ð Þ Ò Ø ÐÐ Ò Ì Ò ØÓÑ Æ µ Î Ö ÅÙ µ Æ µ Î Ö ÅÙ µ ½ ¾ Æ µ Î Ö ÅÙ µ Ä Ñ ½ ¾ µ Æ µ Î Ö ÅÙ µ ÓÒ ½ ¾ µ ½ ¾ Æ µ Î Ö ÅÙ µ ÓÒ ½ ¾ µ Æ µ Î Ö ÅÙ µ Ä Ñ ½ ¾ µ Ë Ò ÅÙ Ò ÅÙ Ö Ö Ò ÓÔ Ö ØÓÖ Æ Ð Ó Ö Ò ÓÔ Ö ØÓÖ ËÓ Æ Æ Æ Ò ÒÖ Ò ÓÔ Ö ØÓÖ Ò Ý Ì Ö ³ Ø ÓÖ Ñ Ø Ü ÔÓ ÒØ ¼ ß Ø Ö Ù Ð ØÝ Ø ËÆ Ò ¼ Ò Æ ¼ µ

6 ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ ½ ÓÓ Ò Ø ÓÒµ Ì Ö Ù Ð ØÝ Ø Ò ÓÚ Ø µ Î Ö µ Î Ö µ Ú ¾ µ Ø Ö Ú Ü ÓÖ Ú Ú ¼ Û Ø ½ ¾ ¾ ½ Ò Ú ¼ ¾ ¾ ÓÖ Ú «Ò ¾ «¾ ÓÖ Ú Ü Ú ¼ Û Ø ½ ¾ Ò Ú ¼¼ ¾ ½ ¾ ¾ Ú ¼ Ú ¼¼ Ü ¾ Úµ ¾ µ Ø Ö «ÓÖ Ú ¼ Û Ø ½ ¾ Ú ¾ ½ Ò ¼ ¾ ¾ ÓÖ Ü Ò Ú ¾ Ú Ü ¾ ÓÖ «¼ Û Ø ½ ¾ Ò ¼¼ ¾ ½ Ú ¾ ¾ Ú ¼ ¼¼ «¾ ÈÖÓÓ ÖÓÑ Ø Ò Ø ÓÒ Ó Ø Ö Ù Ð ØÝ Ø Û Ú ËÆ Ò Ø ÔÓ ÒØ µ Ò µ Ï ÔÖÓÚ Ø ÔÓ ÒØ µ Ò Úµ Ù ØÓ Ø ÝÑÑ ØÖÝ Ø ÙÆ ØÓ ÔÖÓÚ µ Ú ¾ µ Ú ¾ Æ Æ Æ µ Ï Ø Ò ÓÒ Ö Ø «Ö ÒØ Ô Ó Ò Û ÒÐ Ò Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ò Ø ÓÒ Ó Æ Æ Æ µ ¾ ËØÖÓÒ ÆÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ À Ö Ö Ø ØÛÓ ØÖ Ø ÓÒÒ Ð Ð ÑÑ Ó ØÖÓÒ ÒÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ø Ö Ù Ð ØÝ Ø Ê˵ Ò ÐÓ ÙÖ Ý Ö ÙØ ÓÒ Ä ÑÑ ½ ËÆ Ó Ê˵ Ä Ø ØÝÔ Ì Ò ËÆ ½µ ËÆ ¾µ Ò ËÆ µ ÈÖÓÓ Ý Ò ÙØ ÓÒ ÓÒ Ø ØÖÙØÙÖ Ó ½ Ï ÓÒ Ö Ø «Ö ÒØ ÓÖÑ Ó Ú ¾ ß Ú Ü Ø Ò Ú ¾ ËÆ ß Ú Ú ¼ Ø Ò ½ ¾ Ò Û ÓÒÐÙ Ý Ù Ò Ø Ò ÙØ ÓÒ ÝÔÓØ ØÛ ß Ú «Ý Ø ÔÓ ÒØ µ Ó ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ ½ «¾ Ø Ò Ý Ø ÔÓ ÒØ µ Ó ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ ½ ««¾ Ø Ø Ú Ù ¾ ËÆ µ Ï Ø Ò Ú «¾ ËÆ

7 ß Ú Ü Ú ¼ Ø Ò ½ ¾ ØÓ Ø Ú ¾ ËÆ Û Ò Ú ¼ ¾ ËÆ Ý Ö Ù Ð ØÝ Ó Ü Ú ¼ Û Ú Ú ¼¼ ¾ ½ ¾ ¾ Ú ¼ Ú ¼¼ Ü ¾ ËÆ µ Ý Ø ÔÓ ÒØ µ Ò µ Ó ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ ½ Û Ò Ø Ü ÓÖ Ú ¼¼ Ò «ÓÖ Ò Ø Ø Ú Ù Ú ¼ Ü Ü «¾ ËÆ Ï Ù Ú ¼ ¾ ËÆ Ò ÓÒÐÙ ¾ Ì ÔÖÓÓ ÓÖ Ñ Ð Ö ØÓ Ø ÔÖÓÓ ÓÖ Ú Ý ÝÑÑ ØÖÝ Ý Ò Ø ÓÒ ËÆ Ä ÑÑ ¾ ÐÓ ÙÖ Ý Ö ÙØ ÓÒµ ½ Ú ¾ Ú Ú ¼ µ Ú ¼ ¾ ¾ ¾ ¼ µ ¼ ¾ ¾ ¼ µ ¼ ¾ ÈÖÓÓ Ý Ò ÙØ ÓÒ ÓÒ ÓÒ Ö Ò Ø «Ö ÒØ Ô Ó Ú Ò ½½ Ú Ü Ø Ò ÒÓ ÑÓÖ Ö ÙØ ÓÒ Ò ÓÙÖ ½¾ Ú ½ Ú ½ Û ÑÙ Ø ÓÒ Ö ØÛÓ ÔÓ Ð Ö ÙØ ÓÒ ½ Ú ½ ¾ Ú ½ ÓÖ ½ Ú ½ ½ Ú ¾ ÁÒ Ø Ö Û ÓÒÐÙ Ý Ò ÙØ ÓÒ ÝÔÓØ ½ Ú «Û ÓÒ Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÛÓ Ì Ö ÙØ ÓÒ ««¼ Ý Ò Ø ÓÒ Ó «¾ Û Ú ¾ «¾ ËÆ Ì Ò Û Ø ¼ «¾ ËÆ ÐÛ Ý ÓÖ ÒÝ ¾ µ Ò Û ÓÒÐÙ Û Ø Ø ÔÓ ÒØ µ Ó ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ ½ Ì Ö ÙØ ÓÒ «Ú «Ú Û Ø «¾ Î Úµ Ï ÒÓÛ Ý ÝÔÓØ ¹ Ø Ø «Ú «¾ Ø Ò Ý Ø ÔÓ ÒØ µ Ó ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ ½ ¾ Ú ««¾ ËÆ Ú ¾ ËÆ Á Ú Ú Ö ¹ Ð Ø Ò Û ÓÒÐÙ ÑÑ Ø ÐÝ Ú ¾ ËÆ ÑÔÐ Ø Ø ¾ ËÆ Û Ú Ù ¾ Ý Ø ÔÓ ÒØ µ Ó ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ ½ Á Ú Ü Ú ¼ Ü Ú ¼ ¾ ËÆ Ú Ù ÓÖ Ú ½ ½ Ú ½ Ü Ú ¼ ½ ¾ ËÆ Ø Ò Ú ¼ ½ Ú ½ Ü ¾ ËÆ Ò Ú ¼ Ú ½ Ü ½ Ú ½ Ü ¾ ËÆ Ò Ò ÐÐÝ Ò Ü ÒÓØ Ö Ò ½ Ú ¼ Ú ½ Ü ½ ¾ ËÆ Û ÒÓÙ Ý Ø ÔÓ ÒØ Úµ Ò µ Ó ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ ½ ØÓ ÓÒÐÙ ½ Ú Ü Ú ¼ ½ ¾ Ò Ø Ö ÙØ ÓÒ Ü Ú ¼ Ü Ú ¼¼ Ý Ø ÔÓ ÒØ µ Ó ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ ½ Û ÒÓÛ Ø Ø Ú ¼¼¼ ¾ ½ ¾ ¾ Ú ¼ Ú ¼¼¼ Ü ¾ ËÆ Ó Ú ¼¼¼ ¾ ½ ¾ ¾ Ú ¼¼ Ú ¼¼¼ Ü ¾ ËÆ Ò Û Ö ÓÒ ¾Ü Ë Ñ ½Ü Ý ÝÑÑ ØÖÝ Û Ö Ü Ö Ò ÖÓÑ ½ ØÓ µ ¾ Ø Ò ¾ ËÆ Ò ¼ ÑÔÐ Ø Ø ¼ ¾ ËÆ À Ö Ö ÒÓÛ ÓÑ Ð ÑÑ ØÓ Ò ÙØ Ú ÐÝ Ù Ð Ø Ñ Ñ Ö Ô Ó ÊË Ä ÑÑ Ú ¾ ¾ µ Ú ¾ ÈÖÓÓ ÌÓ ÓÛ Ø Ø Ú ¾ Ý Ò Ø ÓÒ ØÓ ÓÛ Ø Ø Ú ¾ ËÆ Ï Ø ÐÐ ÔÓ Ð Ô Ö ÓÖ Ú Ò Ò Û Ö ÓÒ Ý Ò ÙØ ÓÒ ÓÒ Ø ØÖÓÒ ÒÓÖÑ Ð Ø ÓÒ Ó Ú Ò Û Û Ø Ý Ð ÑÑ ½µ Ò ÓÒ Ø Ð Ò Ø Ó Ú Ò Ï ÓÒ Ö ÐÐ Ø ÔÓ Ð Ö ÙØ ÓÒ Ó Ú Á Ø Ö ÙØ ÓÒ ÓÙÖ Ò Ú ÓÖ Û ÓÒÐÙ Ý Ò ÙØ ÓÒ ÝÔÓØ Ò Ð ÑÑ ¾ Ð

8 Ú «Ø Ö ÙØ ÓÒ ««Ò Û ÓÒÐÙ Ý Ò Ø ÓÒ Ó «¾ Ü Û ÓÒÐÙ ÝÑÑ ØÖ ÐÐÝ ØÓ Ø Ð Ø ÔÓ ÒØ Ú Ü Ú ¼ Ò Ú ¼¼ ¼ Û Ø ½ ¾ µ Ø Ö ÙØ ÓÒ Ü Ú Ú ¼¼ ¼ Ú ¼¼ Ü Ú ¼ ¼ Ï ÓÒ Ö Ø ÔÓ Ð Ö ÙØ ÓÒ Ó Ú ¼¼ Ü Ú ¼ ¼ Ý Ö Ù Ð ØÝ Ó Ú Ò Û Ú Ú ¼¼ ¾ ËÆ Ò Ú ¼ Ú ¼¼ Ü ¼ ¾ ËÆ ÓÒ ÕÙ ÒØÐÝ Ò Ø Ö ÙØ ÓÒ ÒÒÓØ ÓÙÖ Ò Ò Ø ÐÝ Ò Ø Ó Ø ÖÑ Û Û ÐÐ Ø ØÓ Ö Ù ÓÒ Ó Ø ÓÐÐÓÛ Ò Û Ö Ú ¼¼ Ú ½ Ú ¼ ¼ Ú ¾ ¾ µ ß Ú ½ Ü Ü ¾ Ú ½ ¾ Ý Ò ÙØ ÓÒ ÝÔÓØ Û Ú Ú ¼¼ ¼ ¾ ËÆ Ò Ú ½ ¾ ÓÒ Ó Ø Ö ÙØ ß Ú ½ Ü Ú ¾ ¾ Ú ¾ Ú ½ Ü ¾ Ú ½ Ü Ø Ø ÖÑ Ð Ó Ö ÙØ Ó Ú ¼ Ú ¼¼ Ü ¼ Ú ¼¼ Ü Û Ò ËÆ Ý Ö Ù Ð ØÝ Ó Ú Ù ØÓ Ø Ø Ø Ø Ò Ü ÒÓØ Ö Ò ¼ Ò Ò ¾ ¾ Ú ½ Ü ¾ ß «½ Ü Ú ¾ ¾ ½ Ü Ú ¾ ¾ «Û Ø Ú ½ «½ Ý Ö Ù Ð ØÝ Ó Ò Ý Ø Ð ÑÑ ¾ Û Ú «½ ¾ ½ Ø Ø Ú Ù Ý Ò Ø ÓÒ Ø Ø ½ Ü Ú ¾ ¾ «ÐÓÒ ØÓ Ü Ú ¾ ¾ ÐÓÒ ØÓ ½ Ò Ø Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ø Ý Ò Ø ÓÒ Ò ÓÒÐÝ Ú ¾ ½ Û Ú Ú ¾ Ú Ü ¾ Ú Ü ¾ Û ÓÒ ÕÙ Ò Ó Ø Ö Ù Ð ØÝ Ó Ú Û Ø ¾ Ú Ü ¾ Ý Ø Ñ Ö ÙÑ ÒØ ÓÚ µ Á «¼ Ò Ú ¼¼ Ú ¼ Û ÓÒÐÙ ÝÑÑ ØÖ ÐÐÝ ØÓ Ø Ð Ø ÔÓ ÒØ ÁÒ ÐÐ ÓØ Ö ÒÓ Ö ÙØ ÓÒ Ò ÓÙÖ Ä ÑÑ Á Ú Ú ¼ Ü ¾ ÓÖ ÐÐ Ú ¼ ¾ Ø Ò Ü Ú ¾ Á ¼ «¾ ÓÖ ÐÐ ¼ ¾¾ Ø Ò «¾ ÈÖÓÓ Ý ÝÑÑ ØÖÝ Û Ò ÓÒÐÝ ØÓ ÔÖÓÚ ÓÒ Ó Ø ÑÔÐ Ø ÓÒ Ð Ø Ù Ø Ø Ö Ø ÓÒ ÌÓ ÔÖÓÚ Ø Ø Ü Ú ¾ Û Ò Ý Ø ÔÓ ÒØ µ Ó ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ ½ ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ø ÓÖ ÐÐ Ú ¼ ¾ ¾ Ú Ú ¼ Ü ¾ Ý ÝÔÓØ Û Ú Ú Ú ¼ Ü ¾ Ï ÓÒÐÙ Û Ø Ø Ð ÑÑ À Ö Ø ÕÙ Ý Ð ÑÑ Ä ÑÑ Õ٠ݵ Ä Ø ØÝÔ Ò Ø Ò Ó Ø Ù Ø Ø Î Øµ ½ ¾ ½ Î Ö Ò ¾ Î Ö µ Ò Ø Ú Ö Ð Ü ¾ ½ Ö Ó ØÝÔ Ò Ø Ú Ö Ð «¾ ¾ Ö Ó ØÝÔ ÓÖ ÐÐ Ø Ó Ó Ø Ú Ù Ø Ø Ú ¾ Ò ¾ Û Ú ÓÖ Ò ÐÝ ØÓ Ø Ô Ó Ø ½ ½ Ú ¾ Ø Ò Ú Ú ½ Ü ½ Ú Ò Ü Ò ½ «½ Ñ «Ñ ¾ ¾ ½ ¾ Ø Ò Ú ½ Ü ½ Ú Ò Ü Ò ½ «½ Ñ «Ñ ¾ ½ ¾ µ Ø Ò Ú ½ Ü ½ Ú Ò Ü Ò ½ «½ Ñ «Ñ ¾ Ê Ñ Ö ¾ Ï ÒÓØ ½ Ø ÒÙÑ Ö Ø ÓÒ Ü ¾ ½ Ò Ø Ñ ÓÖ ¾ µ ÈÖÓÓ Ï ÒÓØ Ø Ù Ø ØÙØ ÓÒ Ú ½ Ü ½ Ú Ò Ü Ò ½ «½ Ñ «Ñ Ï Ö ¹ ÓÒ Ý Ò ÙØ ÓÒ ÓÒ Ø ØÖÙØÙÖ Ó Ø

9 ß Ú Ü Ø Ò Ý ÝÔÓØ ËÓ Ú Ú ¾ ß Ú Ú ¼ Ý Ò ÙØ ÓÒ ÝÔÓØ ÓÒ Ò Ú ¼ Ò Ý Ø ÔÓ ÒØ µ Ó ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ ½ Û ÓÒÐÙ ÑÑ Ø ÐÝ ß Ú Ü Ú ¼ Û Ø Ò Ú ¼ ¼¼ Ë Ò Û Ò Ö Ò Ñ ÓÙÒ Ú Ö Ð Û Ò ÙÔÔÓ Ø Ø Ü ¾ Ü ½ Ü Ò Û Ú Ù Ü Ú ¼ µ Ü Ú ¼ µ Ý Ò ÙØ ÓÒ ÝÔÓØ ÓÖ ÐÐ Ú ¼¼ ¾ ¼ Û Ú Ú ¼ Ú ¼¼ Ü ¾ ¼¼ Ò Ý Ø Ð ÑÑ Û Ö ÓÒ ß Ú «Ò Û Ò Ö Ò Ñ ÓÙÒ Ú Ö Ð Û Ò ÙÔÔÓ Ø Ø «¾ «½ «Ñ ÆÓÛ Ý Ø ÔÓ ÒØ µ Ó ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ ½ ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ø «µ «µ ¾ Û Ò ÓÒÐÝ ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ø ÓÖ ÐÐ ¾ «¾ Û ÓÒ Ý Ò ÙØ ÓÒ ÝÔÓØ ß Ø ÓÖ Ö Ñ Ð Ö ØÓ Ø Ó ÓÖ Ú Ý ÝÑÑ ØÖÝ ß Ú Ý Ò ÙØ ÓÒ ÝÔÓØ ÓÒ Ú Ò Ò Ý Ø Ð ÑÑ Û ÓÒÐÙ ÑÑ Ø ÐÝ Ï Ò ÒÓÛ Ø Ð Ø Ñ Ò Ø ÓÖ Ñ Ó Ø Ø ÓÒ Ì ÓÖ Ñ ½ Ú ÖÝ ØÝÔ Ó Ø ØÖÓÒ ÐÝ ÒÓÖÑ Ð Þ Ò ÈÖÓÓ Ä Ø Ø Ò Ó Ø Ó Ø ¹ ÐÙÐ ØÝÔ Ý Ò Ù Ø Ø Ø ÓÒÐÙ ÓÒ Ó Ø ØÝÔ Ò Ù Ñ ÒØ Ø Ö Ø ÓÖ Ø ÓÖ Ø µ ËÙÔÔÓ Ø Ø Ø Ö Ú Ö Ð Ö «½ «Ñ Ü ½ Ü Ò ÓÒ ØÝÔ Ü Ò «Ý Ø ÔÓ ÒØ µ Ò µ Ó ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ ½ Û Ø Ø Ø ÓÖ ÐÐ Ü ¾ Ò «¾ Ì Ò Ý Ø Ð ÑÑ Ø Ü ½ Ü ½ Ü Ò Ü Ò «½ «½ «Ñ «Ñ Ø Ò Ö Ù Ð ØÝ Ø Ý Ø Ð ÑÑ ½ Û Ø Ø ¾ ËÆ ÈËÆ Ó ¹ ÐÙÐÙ Û Ø ÜÔÐ Ø ËÙ Ø ØÙØ ÓÒ Ï Ö Ø Ò Ø ¹ ÐÙÐÙ Û Ø ÜÔÐ Ø Ù Ø ØÙØ ÓÒ Ì Ò Û ÓÛ ÓÑ Ù ÙÐ Ö ÙÐØ ÓÒ Ø Ù Ø ØÙØ ÓÒ ÐÙÐÙ Ò Ò ÐÐÝ Û Ø Ð Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ Ó ÔÖ ÖÚ Ø ÓÒ Ó ØÖÓÒ ÒÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ ½ Ò Ø ÓÒ ÌÓ Ø Ø Ö ÝÒØ Ø Ø ÓÖ ÔÖ ÒØ Ò Ø Ð Ø Ø ÓÒ Û ÓÙÖØ Ö Ö Ò ÜÔÐ Ø Ù Ø ØÙØ ÓÒ ÒÓØ ÁÒ Ø ÕÙ Ð Û ÐÐ Ø Ò ÓÖ Ø Ö Ø ÖÑ ÓÖ ÓÒØ ÜØ Ú Ö Ð Ì ÝÒØ Ü Ó Ø Ü¹ ÐÙÐÙ Ú Ú Ü Ü Ú Ú «Ú ««Ú Ü Ü Ú «Ì ÓÙÖ ÓÑ µ Ó Ü Ü Ú Ò ««Ì Ó Ý Ë µ Ó Ú Ò Ø Ö Ø Ò Ò Ø ÓÒ Ï Û ÐÐ Ý Ø Ø Ù Ø ØÙØ ÓÒ ÐÓÒ ØÓ ËÆ Ü Ø Ù Ø ØÙ Ò Ø Ð ÐÓÒ ØÓ ËÆ Ü

10 Ï ÜØ Ò Ø ØÝÔ Ò Ý Ø Ñ Ý Ò Ò Û ÓÖÑ Ó ÕÙ ÒØ µ µ ¼ ¼ µ À Ö Ö Ø ØÝÔ Ò ÖÙÐ ÓÖ ÜÔÐ Ø Ù Ø ØÙØ ÓÒ Ú Ü Ú Ü µ µ µ ««µ µ µ µ µ ¼ ¼ µ Ú µ µ ¼ ¼ µ ¼ ¼ ¼ Ú ¼ µ µ µ ¼ ¼ µ ¼ ¼ µ Ì Ö ÙØ ÓÒ ÖÙÐ Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò µ Ü Ú Ú ¼ Ú ¼ Ü Ú µ ¼ Ú ««Ú ¼ ÑÙµ ÑÙµ ««Ú Ü Ü Ú Úµ «Ú «Ú «¾ Î Úµ µ Ü Ü Ü ¾ Î µ µ Ú Ú Ü ½µ Ü Ë µ Ü ¾ ÓÑ µ Ü ¾µ Ü Ü Ü ¾ ÓÑ µ «½µ «Ë µ «¾ ÓÑ µ «¾µ «««¾ ÓÑ µ µ Ú µ Ú µ µ µ Úµ µ Ú µ µ Ü Úµ Ü Ú µ µ «µ «µ µ µ «µ «µ Ü µ Ü µ Ï Ö ÓÒ ÑÓ ÙÐÓ «¹ÓÒÚ Ö ÓÒ ÓÒ Ø ÓÙÒ Ú Ö Ð Ò Ø ÖÙÐ µ µ µ Ò µ ¾ ËÙ Ø ØÙØ ÓÒ ÐÙÐÙ Ï Û ÐÐ ÒÓØ Ü Ø Ø Ó ÖÙÐ ÓÒ ÖÒ Ò Ø ÔÖÓÔ Ø ÓÒ Ó Ù Ø ØÙØ ÓÒ Ò Ñ ÐÝ Ü ½ Ü ¾ «½ «¾ Ò Ü Ø Ø Ó ÖÙÐ ÒÓØ Ò Ü Ò Ñ ÐÝ Ø Ó ÓÒ ÖÒ Ò Ö ÙØ ÓÒ Ó Ø ÓÖ Ò Ð ÐÙÐÙ ÑÙ ÑÙ Ú Ò Ï ÔÖ ÒØ Ö ÓÑ Ù Ù Ð Ö ÙÐØ ÓÒ Ù Ø ØÙØ ÓÒ ÐÙÐ

11 Ä ÑÑ ËØÖÓÒ ÒÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Ó Üµ Ü ØÖÓÒ ÐÝ ÒÓÖÑ Ð Þ Ò Ò Ø ÒÓÖÑ Ð ÓÖÑ Ö ÔÙÖ Ó Ø Û Ø ÓÙØ Ù Ø ØÙØ ÓÒ µ ÈÖÓÓ Ï Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ñ ÙÖ µ ½ Ú µ Úµ µ ½ Ú µ Úµ µ ½ Úµ Úµ µ ½ Ü Úµ Úµ ½ «µ µ ½ «µ µ ½ Ü µ µ ½ Ø Ø ¼ µ ص Ø ¼ µ ½µ Ï ÐÝ Ø Ø Ü¹Ö ÙØ ÓÒ ØÖ ØÐÝ Ö Ï ÔÖÓÚ Ý ÓÒØÖ ¹ Ø ÓÒ Ø Ø Ø ÒÓÖÑ Ð ÓÖÑ Ö ÔÙÖ Ó Ø Ø Ö Ù Ø ØÙØ ÓÒ Û ÐÓÓ ØÓ Ø Ó Ø ØÓ Û Ø ÔÔÐ Ò Û Ò Ö ÙØ ÓÒ ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ï Û ÐÐ ÒÓØ Ü Øµ Ø Ü¹ÒÓÖÑ Ð ÓÖÑ Ó Ò Ó Ø Ø Ä ÑÑ ÓÒ Ù Ò Ó Üµ Ü ÓÒ Ù ÒØ ÈÖÓÓ ÐÐ Ö Ø Ð Ô Ö Ú Ó ÒØ Ö Ü Û Ú Ù ÐÓ Ð ÓÒ Ù Ò Ý Æ ÛÑ Ò Ð ÑÑ Ò Ð ÑÑ Û Ø ÓÒ Ù Ò Ä ÑÑ ËÙ Ø ØÙØ ÓÒµ Ü Ø Ø ¼ µ Ü Øµ Ü Ø ¼ µ ÈÖÓÓ Ï ÔÖÓÚ Ý Ò ÙØ ÓÒ ÓÒ Ø Ø Ó Ø Ò Ó Ø Ø Ø Ø Ü Ø ½ Ø ½ Ò Ø Ò µ Ü Øµ ½ Ü Ø ½ µ Ò Ü Ø Ò µ Ä ÑÑ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ Ó Ø ¹ ÐÙÐÙ µ ÓÖ ÐÐ Ø Ò Ù ÔÙÖ Ó Ø Ø Ù Ø Ò Ø Ü Ù ÈÖÓÓ Ý Ò ÙØ ÓÒ ÓÒ Ø ØÖÙØÙÖ Ó Ø Ì ÓÒÐÝ ÒØ Ö Ø Ò Ö Ø Ó Ò Û Ø Ö ÙØ ÓÒ ÓÙÖ Ø Ø ÖÓÓØ ß «Û Ú «ÑÙ Ü Ü µ Ð ÑÑ Ü µ Ü µ Ë Ò «ÔÙÖ Ó Ø Ü µ Ü µ Ò Û Ö ÓÒ ß Ú Ü Ú Ø Ñ Ð Ö ØÓ Ø ÔÖ Ú ÓÙ Ý ÝÑÑ ØÖÝ ß Ì ÓØ Ö ÖÙÐ Ö ÑÙÐ Ø Ò ÓÒ Ø Ô Ý Ø Ö ÓÑÓÒÝÑ Ò Ü Ï Ý Ø Ø Ö ÙØ ÓÒ ÚÓ Ø ÓÙÖ Ò Ø Ó Ý Ó Ù Ø ØÙØ ÓÒ Ø Ø ¼ Ù Ø Ø ¾ Ü Øµ Ï ÒÓØ Ø Ú Ä ÑÑ ½¼ ÈÖÓ Ø ÓÒµ ½ Á Ø Ü Ù Ø Ò Ü Øµ Ü Ùµ ¾ Á Ø Ü Ù ÒÓØ ÚÓ Ö ÙØ ÓÒ Ø Ò Ü Øµ Ü Ùµ ÈÖÓÓ Ï ÓÒ Ö Ø Ö ß Ø Ö ÙØ ÓÒ Ø Ü Ù Ì Ò Ü Øµ Ü Ùµ ß Ø Ö ÙØ ÓÒ Ø Ú Ü Ù Ì Ò Ü Øµ Ü Ùµ ß Ø Ö ÙØ ÓÒ Ø Ü Ù Ò ÒÓØ ÚÓ Ì Ö Ü ÔÔ Ö Ò Ü Øµ Ò Û Ò Ö Ù Ø Ø Ò Ó Ø Ò Ü Ùµ

12 ÖÓÙÒ È ÖÔ ØÙ Ð ØÝ Ï Ù Ø Ô ÖÔ ØÙ Ð ØÝ Ø Ò ÕÙ ÓÖÑ Ð Ý ÓÒ ÐÐ ÁÒ Ø Û Ù ÓÒÐÝ Ø Ö Ø Ô ÖØ Ó Ø Ø Ò ÕÙ Û ÒÓÙ ØÓ ÔÖÓÚ ÔÖ ÖÚ Ø ÓÒ Ó ØÖÓÒ ÒÓÖÑ Ð Ø ÓÒ Ï Ú ÓÑ Ð ÑÑ ØÓ ÜØÖ Ø ÚÓ Ù Ø ØÙØ ÓÒ Û Ø Ò Ò Ò Ø Ö Ú Ø ÓÒ Ò Ò ØÓ ØÖ Ø Ù Ø ØÙØ ÓÒ Û Ö Ä ÑÑ ½½ Ä Ø Ø ¼ Ü Ø ½ Ü Ø ¾ Ü Ò Ò Ò Ø Ö ÙØ ÓÒ Á Ü Ø ¼ µ ¾ ËÆ Ø Ò Ø Ö Ü Ø Ò ÒØ Ö Ù Ø Ø ÓÖ ÐÐ Û Ú Ø Ú Ø ½ ÈÖÓÓ Ë Ò Ü ØÖÓÒ ÐÝ ÒÓÖÑ Ð Þ Ò Ø Ö ÙØ ÓÒ ÑÙ Ø Ø ¼ Ü Ø ½ Ü Ø ¾ Ü Ø Ü Ø Ý Ð ÑÑ ½¼ Û Ú Ü Ø ¼ µ Ü Ø ½µ Ü Ø ¾µ Ü Ø µ Ü Ø µ ÙÖØ ÖÑÓÖ ÓÖ ÐÐ Ú Ò Ø ½ Ü Ø ¾ ÒÓØ ÚÓ Ö ÙØ ÓÒ Ø Ò Ü Ø µ Ü Ø ¾µ ÖÓÑ Ü Ø ¼ µ ¾ ËÆ Û Ù Ø Ø Ø Ö Ú Ü Ø Ù Ø Ø ÓÖ ÐÐ Ú Ò Ö Ø Ö Ø Ò Û Ú Ø ½ Ü Ø ¾ Ï ÑÙ Ø ÒÓÛ ÔÖÓÚ Ø Ø ÖÓÑ ÖØ Ò ÔÓ ÒØ ÓØ Ü Ò Ü Ö ÙØ ÓÒ Ö ÚÓ ÓÖ Ø Ø Û Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ñ ÙÖ µ ½ Ú µ Úµ µ ½ «µ µ ½ Ü µ µ ½ ص Ø Ø ¼ ؼ µ ½µ ¾ Î Ü Øµµ µ ص ¾ Ð Ì Ð Ø Ð Ù Ù Ö ÒØ Ø Ø ÚÓ Ö ÙØ ÓÒ Ð Ú Ø Ñ ÙÖ ÙÒ Ò Ï ÐÝ Ø Ø Ø ÐÐ ÓØ Ö Ö ÙØ ÓÒ ØÖ ØÐÝ Ö Ø Ñ ÙÖ Ò Û ÓÒÐÙ Ì Ò ÜØ ÒÓØ ÓÒ Ù ÙÐ ØÓ ÓÐ Ø ÚÓ Ù Ø ØÙØ ÓÒ Ò Ø ÓÒ ½ Ë Ð ØÓÒµ Ì Ð ØÓÒ Ó Ò Ó Ø ÒÓØ Ëà ص Ò Ù¹ Ø Ú ÐÝ Ò ÓÐÐÓÛ Ëà µ ËÃ Ú µ Ëà ڵ Ëà µ Ëà «µ «Ëà µ ËÃ Ü µ Ü Ëà µ ËÃ Ø Ù µ Ëà ص Ï Ö Ñ Ö Ø Ø Ø Ú Ù Ø Ò Ëà ص Ëà ٵ Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ð ÑÑ Ý Ø Ø Ø Ö Ò Ò Ò Ø Ö Ú Ø ÓÒ Ø Ò Ø Ö Ü Ø Ù Ø ØÙØ ÓÒ Ò Û Ø Ö Ò Ò Ò Ø Ö Ú Ø ÓÒ Ä ÑÑ ½¾ Ä Ø Ò Ò Ò Ø Ö Ú Ø ÓÒ Ø ¼ Ü Ø ½ Ü Ø ¾ Ü Á Ü Ø ¼ µ ¾ ËÆ Ø Ò Ø Ö Ü Ø Ò ÒØ Ö Ò Ó Ø Ø Ú Ö Ð ÓÒØ ÜØ Ò Ò Ó Ø ÕÙ Ò Ù Ù Ø Ø Ø ¼ Ø Ü Ø Ù Ú Ü Ø Ù ½ Ú Ü Ø Ù ¾ Û Ø Ù Ü Ù ½ Ü Ù ¾ Ü Ù

13 Ú ÈÖÓÓ Ý Ð ÑÑ ½½ Ø Ö Ü Ø Ù Ø Ø ÓÖ ÐÐ Ø Ü Ø ½ Ì Ò Û Ú ËÃ Ø µ ËÃ Ø µ ÓÖ ÐÐ Ì Ö Ú Ø ÓÒ ØÖ Ó Ø Ò Ò Ò Ø Ý Ø Ô ÓÒ ÓÐ ÔÖ Ò ÔÐ Ò Ò Ò Ø Ö Ú Ø ÓÒ ÑÙ Ø Ø ÔÐ Ò Ø Ñ Ù Ø ØÙØ ÓÒ Ó ËÃ Ø µ Ò Û Ö ÓÒ Ä ÑÑ ½ ËÙ Ø ØÙØ ÓÒ ØÖ Ò ¹ ½ Ø Ôµ Ä Ø Ø Ò Ù ØÛÓ Ó Ø Ù Ø Ø Ø Ü Ù Ò Ù Ù ½ Ù ¾ Ì Ò ½ Ø Ö Ø ¼ Ù ¼ ½ Ù ¾ ¾ ÓÖ Ø ¼ Ù ¼ ½ Ù ¼ ¾ Û Ø Ù ¾ Ù ¼ ¾ ÓÖ Ù ½ ÓÑÑ Ò Ò «Ø Ò Ø «Ù ½ Ù ¾ Ð Ø Ù ¾ Ü Ù ½ ÈÖÓÓ Ï Ö ÓÒ Ý Ò ÙØ ÓÒ ÓÒ Ø Ò Û ÓÒ Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÛÓ Ì Ö ÙØ ÓÒ Ø ÔÐ Ø Ø ÖÓÓØ Ö Ø ÒÓØ Ø Ø Ù ½ Ù ¾ ÔÔ Ö Ò Ù ¹Ø ÖÑ Ó Ù Û Ð Ó Ù ¹Ø ÖÑ Ó Ø Ø Ò ÓÖ ÓÒØ ÜØ ¼ Ò Ù ¼ ½ Ù ½ Ø Ö Ø Ø Ñ ÓÐ Ì ÔÔÐ Ð Ó Û Ò Ø ÖÙÐ Ù ØÓ Ö Ù Ø Ø ÖÓÓØ ÓÒ Ó Ü ÓÖ «Ð Ø ÖÙÐ ÑÙ ÓÖ ÑÙ Ø Ò Ø Ø Ö Ø Ñ ÓÐ Ð Ø ÒÓØ Ö ÖÙÐ Ø Ò Ø Ö Ø Ø Ñ ÓÐ Ò ÓØ Û Ù Ø ÑÔØÝ ÓÒØ ÜØ Ì Ö ÙØ ÓÒ ÒØ ÖÒ Ð ß Ø Ì Ö ÙÐØ ÓÐ ØÖ Ú ÐÐÝ ß Ø Ú Û Ø Ø Ö Ú Ü Ú ¼ ÓÖ Ü ¼ Ï ÓÒ Ö Ø Ö Ø Ò Ø ÓÒ ÓÒ Ñ Ð Ö Ï Ú Ù Ú ¼ Ò Ø Ù ¹Ø ÖÑ Ù ½ Ù ¾ ÓÙÖ Ò Ú ¼ Ø Ò Û Ù Ò ÙØ ÓÒ Ý¹ ÔÓØ Ð Ø Ù ¹Ø ÖÑ Ù ½ Ù ¾ ÓÙÖ Ò Ø Ò Ø Ö Ø Ø Ñ ÓÐ ß Ø Ú ÓÖ Ø Ú Û Ø Ø Ö Ú Ü Ú ¼ ÓÖ Ü ¼ Ï ÓÒÐÙ Ñ Ð ÖÐÝ ØÓ Ø ÔÖ Ú ÓÙ ÔÓ ÒØ ß Ø «ÓÖ Ü ÓÖ Ü Ú ÓÖ «Ï Ù Ò ÙØ ÓÒ ÝÔÓØ ß Ø Ø ½ Ø ¾ Ì Ö Ö ØÛÓ Ø ½ Ü Ø ¼ ½ Ò Ù Ø ¼ ½ Ø ¾ Ì Ò Ù ½ Ù ¾ ÓÙÖ Ò Ø ¼ ½ Û Ù Ò ÙØ ÓÒ ÝÔÓØ Á Ø ÓÙÖ Ò Ø ¾ Ø Ö Ø Ø Ñ ÓÐ ØÖ Ú ÐÐÝ Ò ÐÐÝ Ù Ù ½ Ù ¾ Ø Ò Û Ø Ø ÑÔØÝ ÓÒØ ÜØ ÓÖ ¼ Ù ¼ ½ Ø ½ Ò Ø Ö Ø Ø Ñ ÓÐ Ø ¾ Ü Ø ¼ ¾ Ò Ù Ø ½ Ø ¼ ¾ Ì Ò Ù ½ Ù ¾ ÓÙÖ Ò Ø ½ Ø Ö Ø Ø Ñ ÓÐ ØÖ Ú ÐÐÝ Á Ø ÓÙÖ Ò Ø ¼ ¾ Û Ù Ò ÙØ ÓÒ ÝÔÓØ Ò ÐÐÝ Ù Ù ½ Ù ¾ Ø Ò Û Ø Ø ÑÔØÝ ÓÒØ ÜØ ÓÖ ¼ Ù ¼ ½ Ø ½ Ò Ù ¼ ¾ Ø ¾ Ò Ø ÓÒ Ø Ñ ÓÐ Ì Ö ÙÐØ Ò ØÙÖ ÐÐÝ ÜØ Ò ØÓ Ñ Òݹ Ø Ô Ö ÙØ ÓÒ Ä ÑÑ ½ ËÙ Ø ØÙØ ÓÒ ØÖ Ò µ Ä Ø Ø ½ Ø Ò Ó Ø Ù Ø Ø ÓÖ ÐÐ Ø Ü Ø ½ Ò Ø Ò Ù ½ Ù ¾ Ì Ò ½ Ø Ö «Ò Ø Ö Ù Ø Ø Ø ¼ «Ù ¼ ½ Ù¼ ¾ Û Ø Ù ¾ Ü Ù¼ ¾ ¾ ÓÖ Ü Ò Ø Ö Ù Ø Ø Ø ¼ Ù ¼ ¾ Ü Ù¼ ½ Û Ø Ù ¾ Ü Ù¼ ¾

14 ÓÖ Ø ½ ¼ Ù ¼ ½ Ù ¼ ¾ Û Ø Ù ¾ Ü Ù¼ ¾ ÈÖÓÓ Ý Ò ÙØ ÓÒ ÓÒ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ö ÙØ ÓÒ Ø Ô Ù Ò Ð ÑÑ ½ Ï ÓÖÑ Ð Ø ÒÓØ ÓÒ Ó Ö Ú Ø ÓÒ ÓÖ Ö Ò Ò Ø ÓÒ ¾ Ä Ø Ò ØÛÓ Ò Ò Ø Ö Ú Ø ÓÒ Ø ÖØ Ò ÓÖÑ Ò Ó Ø Ø ½ Ì Ò ÐÐ Ñ ÐÐ Ö Ø Ò Ø Ý Ö Ù Ø Ñ Ö Ü ÓÖ Ø Ö Ø Ò ½ Ø Ô Ò Ø ÒØ Ö Ü Ö Ù Ý ØÖ Ø Ù Ø ÖÑ Ó Ø ÒØ Ö Ü Ö Ù Ý À Ö Ø Ñ Ò Ø ÓÖ Ñ Ó Ø Ø ÓÒ Ì ÓÖ Ñ ¾ ÈËƵ Ø ¾ ËÆ µ Ø ¾ ËÆ Ü ÈÖÓÓ Ý ÓÒØÖ Ø ÓÒ ËÙÔÔÓ Ø Ø Ø Ö Ü Ø ÔÙÖ Ø ÖÑ Ø Û Ò Ò Ò Ø ÐÝ Ö Ù Ò Ø Ü¹ ÐÙÐÙ Ï Ø Ñ Ò Ñ Ð Ö Ú Ø ÓÒ Ó Ø Ø ÖÑ Ý Ð ÑÑ ½¾ Ø ÖØ Ò ÔÓ ÒØ Û Ò Ü Ø Ò Ò Ø Ö Ú Ø ÓÒ Ò ÚÓ Ù Ø ØÙØ ÓÒ Ý Ð ÑÑ ½ Û Ò Ó Û Ö ÙÒØ Ð Û Ö Ø Ö ÙØ ÓÒ Û Ö Ø Ø Ù Ø ØÙØ ÓÒ Û Ð Ô Ò Ø Ò Ò Ø Ö ÙØ ÓÒ Ò Ø Ì Ö Ø ÓÒ ÔÓ ÒØ Ó Ò Ý Ø Ñ Ò Ñ Ð Ö Ú Ø ÓÒµ ÔÖÓÔ Ö ÔÖ Ü Ó Ø Ö ÙØ ÓÒ ÔÓ ÒØ Ó Ø Ò Ò Ø Ö Ú Ø ÓÒ Ò Ø ÙØÙÖ Ó Ý Ó Ø ÚÓ Ù Ø ØÙØ ÓÒ Ì ÓÒØÖ Ø Ø Ñ Ò Ñ Ð ØÝ Ó Ø Ö Ú Ø ÓÒ ÈËÆ ÁÑÔÐ ËÆ ½ ÈÖÓÓ Ì Ò ÕÙ Ì Ø Ò ÕÙ Û ÔÖ ÒØ Ö Ú ÖÝ Ò Ö Ð Ò Ò ÔÔÐ ØÓ Ñ ÒÝ ÐÙÐ Û Ø ÜÔÐ Ø Ù Ø ØÙØ ÓÒ Ì Ó Ø Ø Ò ÕÙ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ð Ø Ø ØÝÔ Ø ÖÑ Û Ø ÜÔÐ Ø Ù Ø ØÙØ ÓÒ Û Ø Ø ØÝÔ Ò Ù Ñ ÒØ Û Ù Ð ØÝÔ Ø ÖÑ Ø ¼ Ó Ø ÔÙÖ ÐÙÐÙ Ý ÜÔ Ò Ò Ø Ù Ø ØÙØ ÓÒ Ó Ø Ò Ö Ü Ï ÐÐ Ø ÜÔ Ò ÓÒ Ø Ï Ö ÕÙ Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÛÓ ÔÖÓÔ ÖØ Û Ö ÒÓÙ ØÓ Ø Ð Ø ÓÖ Ñ ÈÖÓÔ ÖØÝ ½ ÈÖ ÖÚ Ø ÓÒ Ó ØÝÔ Ð Øݵ Á Ø ØÝÔ Ð Ò Ø ÐÙÐÙ Û Ø Ü¹ ÔÐ Ø Ù Ø ØÙØ ÓÒ Ø Ò Ø Øµ ØÝÔ Ð Ò Ø ÔÙÖ ÐÙÐÙ ÈÖÓÔ ÖØÝ ¾ ÁÒ Ø Ð Þ Ø ÓÒµ Ø Øµ Ö Ù ØÓ Ø Ò ¼ ÓÖ ÑÓÖ Ø Ô Ò Ø ÐÙÐÙ Û Ø ÜÔÐ Ø Ù Ø ØÙØ ÓÒ Ï Ò ÒÓÛ Ø Ð Ø Ø ÓÖ Ñ Ì ÓÖ Ñ ÓÖ ÐÐ ØÝÔ Ò Ý Ø Ñ Ù Ø Ø ÐÐ ØÝÔ Ð Ø ÖÑ Ö ØÖÓÒ ÐÝ ÒÓÖ¹ Ñ Ð Þ Ò Ø Ö Ü Ø ÙÒØ ÓÒ Ø ÖÓÑ ÜÔÐ Ø Ù Ø ØÙØ ÓÒ Ø ÖÑ ØÓ ÔÙÖ Ø ÖÑ Ø Ý Ò ÔÖÓÔ ÖØ ½ Ò ¾ Ø Ò ÈËÆ ÑÔÐ ËÆ ÈÖÓÓ ÓÖ ÐÐ ØÝÔ Ø ÖÑ Ø Ó Ø ÐÙÐÙ Û Ø ÜÔÐ Ø Ù Ø ØÙØ ÓÒ Ø Øµ ÔÙÖ ØÝÔ Ø ÖÑ Ý ÔÖÓÔ ÖØÝ ½µ Ý ÝÔÓØ Ó ØÖÓÒ ÒÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÙÖ ØÝÔ ÐÙÐÙ Û Ú Ø Øµ ¾ ËÆ Ò Ø ÔÖ ÒØ ËÆ µ Ý ÝÔÓØ Ó ÈËÆ Û Ó Ø Ò Ø Ø Ø Øµ Ò ËÆ Ò Ø ÔÖ ÒØ ËÆ Ü µ Ý ÔÖÓÔ ÖØÝ ¾ Û Ø Ø Øµ Ø Û Ú Ù Ö ØÐÝ Ø ¾ ËÆ Ò Ø ÔÖ ÒØ ËÆ Ü µ

15 ¾ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ À Ö Ø Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÁØ Ó Ú ÓÙ Ø Ø ÓÖ ÐÐ Ø Ø Øµ ÓÒØ Ò ÒÓ Ù Ø ØÙØ ÓÒ Ï Ø Ò Ø Ø Ø ÙÒØ ÓÒ Ø Ø ØÛÓ ÔÖÓÔ ÖØ Û Ñ ÒØ ÓÒ ÓÚ Ò Ø ÓÒ Ø Üµ Ü Ø «µ «Ø Ü Úµ Ü Ø Úµ Ø «µ «Ø µ Ø «µ «Ø µ Ø Ü µ Ü Ø µ Ø Úµ Ø µ Ø Úµ Ø Ú µ Ø Úµ Ø µ Ø Ú µ Ø Úµ Ø µ Ø Ü Ú µ Ø Úµ Ü Ø µ Ø «µ «Ø µ Ø µ Ø Ú Ü Ú ¼ µ «Ü Ø Úµ Ø Ú ¼ µ «Ø Ú «µ «Ø Úµ Ø µ Ø Ü Ú µ Ý Ø Úµ Ü Ý Ø µ Ø «¼ µ Ü Ø ¼ µ Ü «Ø µ Ï Ø «Ö Ú Ö Ð Ï Ø Ö Ú Ö Ð Ï Ø Ý Ö Ú Ö Ð Ï Ø Ü Ö Ú Ö Ð ÈÖÓÓ Ó ÔÖÓÔ ÖØÝ ½µ Ý Ý Ò ÙØ ÓÒ ÓÒ Ø ÔÖÓÓ Ó Ø ØÝÔ Ò Ù Ñ ÒØ Ó Ø ÈÖÓÓ Ó ÔÖÓÔ ÖØÝ ¾µ Ï ÔÖÓ Ý Ò ÙØ ÓÒ ÓÒ Ø ÇÒÐÝ Ø ÓÖ Ù Ø ¹ ØÙØ ÓÒ Ö ÒÓØ Ý Ý Ø ÝÑÑ ØÖÝ Ó Ø Ý Ø Ñ Û ÓÒ Ö ÓÒÐÝ ÓÒ Ð Ó Ø ß Ï Ú Ø Ü Ú µ Ø Úµ Ü Ø µ Ò Ø Úµ Ü Ø µ Ø µ Ü Ø Úµ ß Ï Ú Ø Ú Ü Ú ¼ µ «Ü Ø Úµ Ø Ú ¼ µ «Ò «Ü Ø Úµ Ø Ú ¼ µ ««Ø Ú ¼ µ Ü Ø Úµ ««Ø Úµ «Ü Ø Ú ¼ µ µ «Ø Úµ Ü Ø Ú ¼ µ «Ü Ø Ú ¼ µ «¾ «Ø Úµ Ü Ø Ú ¼ µ «Ú Ø Úµ Ü Ø Ú ¼ µ ß Ï Ú Ø Ú «µ «Ø Úµ Ø µ Ò «Ø Úµ Ø µ Ø Úµ «Ø µ µ Ø Úµ «Ø µ «Ø µ «¾ Ø Úµ «Ø µ Ú Ø Úµ «Ø µ ÁÒ Û ÓÒÐÙ Ý Ò ÙØ ÓÒ ÝÔÓØ Ï Ò Ù Ì ÓÖ Ñ

16 ËØÖÓÒ ÆÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ü¹ ÐÙÐÙ Ï ÓÐÐ Ø ØÓ Ø Ö ÓÙÖ Ö ÙÐØ ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ñ Ò Ø ÓÖ Ñ Ó Ø ÛÓÖ Ì ÓÖ Ñ Ì ØÝÔ Ü¹ ÐÙÐÙ ØÖÓÒ ÐÝ ÒÓÖÑ Ð Þ Ò ÈÖÓÓ Ý Ì ÓÖ Ñ ½ ËÆ ÓÖ ÔÙÖ ÐÙÐÙ µ Ì ÓÖ Ñ ¾ ÈËƵ Ò Ì ÓÖ Ñ ÈËÆ ÑÔÐ ËƵ Ú Ñ ÒØ Ò È Ö Ô Ø Ú Í Ò Ú Ö ÓÙ ÔÖÓÓ Ø Ò ÕÙ Û Ú Ø Ð Ø Ø Ø Ü¹ ÐÙÐÙ ØÖÓÒ ÐÝ ÒÓÖÑ Ð Þ Ò ÓÖ Ø Ø ÔÙÖÔÓ Û Ú ÓÖÑ Ð Þ ÔÖÓÓ Ø Ò ÕÙ Ó ËÆ Ú ÈËÆ Ä Ø Ù Ñ ÒØ ÓÒ Ø Ø Û Ú Ù ÙÐÐÝ ÔÔÐ Ø Ø Ò ÕÙ Û Ø ÓÑ Ù ØÑ ÒØ ØÓ ÔÖÓÚ ËÆ Ó Ø ¹ ÐÙÐÙ ÒØÖÓ Ù Ò µ ÓÖ Ø Ö Ø Ø Ñ Ö Û ÒÓÛ Ï Ð Ó Ù Ø ØÓ Ø Ð Ø Ø ÈËÆ ÑÔÐ ËÆ ÓÖ Ø ¹ ÐÙÐÙ ½ ÓÖ Û ÈËÆ ÒÓÛÒ ØÓ Ð ½¼ ÓÛ Ò Ø Ø ÓÖ Ø ÐÙÐÙ Ø ÓÒÐÝ ÔÖÓ Ð Ñ Ó ËÆ Ò ÈËÆ ÁØ Ö Ñ Ò Ò ÓÔ Ò ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ Ù Ð Ö Ø ÔÖÓÓ Ý Ø Ö Ù Ð ØÝ Ø ¹ Ò ÕÙ Ó ËÆ ÓÖ ÝÑÑ ØÖ ÒÓÒ¹ Ø ÖÑ Ò Ø ÐÙÐÙ Û Ø ÜÔÐ Ø Ù Ø ØÙ¹ Ø ÓÒ ÒÓØ Ö Ö Ø ÓÒ Ó ÛÓÖ ÓÙÐ ØÓ Ö ÔÐ Ù Ø ØÙØ ÓÒ Ð Ü Ý Ù Ø ØÙØ ÓÒ Ð Û Û Ý Ð Ø ÖÓÙ Ø Ø ÓÒ Ó ÜÔÐ Ø Û ¹ Ò Ò ÑÓÖ ÔÓÛ Ö ÙÐ Ù Ø ØÙØ ÓÒ Ý Ø Ñ ÁØ Ñ Ý Ú Ò ÐÔ Ù ØÓ Ò Ö Ø ÔÖÓÓ Ó ËÆ Ø Ð Ø Û ÔÐ Ò ØÓ ÛÓÖ ÓÒ ÓÒ ÓÖ Ö Ú Ö ÓÒ Ó Ü Ê Ö Ò ½ Å Ö ÐÐ Ä ÙÖ Ò È¹Ä Ä ÚÝ Â¹Â ÜÔÐ Ø ËÙ Ø ØÙØ ÓÒ ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÙÒØ ÓÒ Ð ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ½ ½µ ¾ Ö Ò Ö Ö Ö Ë ÝÑÑ ØÖ Ð Ñ ¹ ÐÙÐÙ ÓÖ Ð Ð ÔÖÓ Ö Ñ ÜØÖ Ø ÓÒ ÈÖÓ Ò Ó Ì Ë³ ½ µ ËÔÖ Ò Ö¹Î ÖÐ ÄÆ Ë ß ½ Ò ¹ ¹ Ö Ù Ä ÒÒ È ÊÓÙÝ Ö¹ Ð Â ÐÙÐÙ Ó ÜÔÐ Ø Ù Ø ØÙØ ÓÒ Û ÔÖ ÖÚ ØÖÓÒ ÒÓÖÑ Ð Ø ÓÒ ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÙÒØ ÓÒ Ð ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ½ µ ÐÓÓ Ê ÙÚ Ö À ÜÔÐ Ø ËÙ Ø ØÙØ ÓÒ ÓÒ Ø Ó ËØÖÓÒ ÆÓÖÑ Ð Ø ÓÒ Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ½ µ ¾½½ ß ÓÒ ÐÐ ËÙ Ø ØÙØ ÓÒ ÜÔÐ Ø Ø Ö Ö ØÙÖ Ø ÖÑ È Ø ÍÒ Ú Ö Ø È Ö Á ÇÖ Ý ¾¼¼½µ ÙÖ Ì ÐÙÐ Ó Ä Ñ ÓÒÚ Ö ÓÒ ÈÖ Ò ØÓÒ ÍÒ Ú ÈÖ ½ ½µ ÙÖ Ò È¹Ä À Ö Ð Ò À Ì Ù Ð ØÝ Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÈÖÓ Ò Ó Á ȳ¼¼ ¾¼¼¼µ Å ÈÖ ¾ ß¾ Ù ÐÐ ÙÑ ÍÒ ÐÙÐ Ù Ø ØÙØ ÓÒ Ú Ø ÕÙ ØØ È Ø ÍÒ Ú Ö Ø Ë ÚÓ ½ µ À Ö Ð Ò À ÜÔÐ Ø Ù Ø ØÙØ ÓÒ Ò Ö Ù Ð ØÝ ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÄÓ Ò ÓÑÔÙ¹ Ø Ø ÓÒ ¾¼¼½µ ½½ ¾ ß ½¼ Å ÐРȹ ÌÝÔ ¹ ÐÙÐ Û Ø ÜÔÐ Ø Ù Ø ØÙØ ÓÒ Ñ Ý ÒÓØ Ø ÖÑ Ò Ø ÈÖÓ¹ Ò Ó ÌÄ ³ ½ µ ËÔÖ Ò Ö ÄÆ Ë ¼¾ ¾ ß ½½ È Ö ÓØ Å ¹ ÐÙÐÙ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ó Ð Ð Ò ØÙÖ Ð Ù¹ Ø ÓÒ ÈÖÓ Ò Ó ÄÁ ˳ ½ µ ÓÑÔÙØ Ö ËÓ ØÝ ÈÖ ß

ÝÓÒ ÀÝÔ ÖØÖ Ï Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Å Ø Ó Ï Ø ÓÙØ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÀÙ Ò Ò Î ØÓÖ ÐÑ Ù Ô ÖØ Ñ ÒØ Ì ÒÓÐÓ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÈÓÑÔ Ù Ö Ö ÐÓÒ ËÔ Ò Ù º Ò Ú ØÓÖº ÐÑ Ù ÙÔ º Ù ØÖ Øº Ì Ò

ÝÓÒ ÀÝÔ ÖØÖ Ï Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Å Ø Ó Ï Ø ÓÙØ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÀÙ Ò Ò Î ØÓÖ ÐÑ Ù Ô ÖØ Ñ ÒØ Ì ÒÓÐÓ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÈÓÑÔ Ù Ö Ö ÐÓÒ ËÔ Ò Ù º Ò Ú ØÓÖº ÐÑ Ù ÙÔ º Ù ØÖ Øº Ì Ò ÝÓÒ ÀÝÔ ÖØÖ Ï Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Å Ø Ó Ï Ø ÓÙØ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÀÙ Ò Ò Î ØÓÖ ÐÑ Ù Ô ÖØ Ñ ÒØ Ì ÒÓÐÓ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÈÓÑÔ Ù Ö Ö ÐÓÒ ËÔ Ò Ù º Ò Ú ØÓÖº ÐÑ Ù ÙÔ º Ù ØÖ Øº Ì Ò Ö Ð ÒØÖ Ø Ð ØÝ Ó Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Ø Ø ÓÒ ÔÖÓ ¹ Ð Ñ ÑÓØ Ú

More information

½º¾ Ò Ø ÓÒ Ì Ò Ó Ø ÓÚ ÕÙ Ø ÓÒ Ò ÓÖÑ Ð Þ Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò Ø ÓÒº Ò Ø ÓÒ ½ È Ù Ó Ê Ò ÓÑ ÙÒØ ÓÒ Ñ Ðݵ Ñ ÐÝ ¾ ¼ ½ ¾Æ ÐÐ Ñ ÐÝ Ó Ð µ Ä µµ È Ù Ó Ê Ò ÓÑ ÙÒØ ÓÒ ¾

½º¾ Ò Ø ÓÒ Ì Ò Ó Ø ÓÚ ÕÙ Ø ÓÒ Ò ÓÖÑ Ð Þ Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò Ø ÓÒº Ò Ø ÓÒ ½ È Ù Ó Ê Ò ÓÑ ÙÒØ ÓÒ Ñ Ðݵ Ñ ÐÝ ¾ ¼ ½ ¾Æ ÐÐ Ñ ÐÝ Ó Ð µ Ä µµ È Ù Ó Ê Ò ÓÑ ÙÒØ ÓÒ ¾ ¾¾º ¼ ¹¼¼ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ ÖÝÔØÓ Ö Ô Ý ÆÓÚ Ñ Ö Ø ¾¼¼½ Ä ØÙÖ Ä ØÙÖ Ö Ú Ò Ý Ó ËÖ ÒØÓÒ Ó Æ ÓÐÓ Ä Ø Ø Ñ Û Ò Û Ø Û Ñ Ò Ý Ë Ö Ø Ã Ý ÒÖÝÔØ ÓÒ Ñ Ëà µ Ò Û ÒØÖÓ Ù ØÛÓ Ö Ð Ø ÒÓØ ÓÒ Ó ÙÖ Øݺ Ì Ò Û ÓÛ ÓÛ ÈÊ Ñ Ý Ù ØÓ

More information

Ì ÓÑÔÙØ Ð Ñ Ò ÓÒ Ó ÌÖ Ó ÁÒ Ò Ø À Ø ÊÙ ÐÐ Å ÐÐ Ö ÂÙÐÝ ¾ ¾¼¼ Ì Ö Ø ÓÙÖ Ø ÓÒ Ó Ø ÖØ Ð ÔÔ Ö ÔØ Ö Ó È º º Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ó ÙÒ Ö Ø ÙÔ ÖÚ ÓÒ Ó ÊÓ ÖØ Áº ËÓ

Ì ÓÑÔÙØ Ð Ñ Ò ÓÒ Ó ÌÖ Ó ÁÒ Ò Ø À Ø ÊÙ ÐÐ Å ÐÐ Ö ÂÙÐÝ ¾ ¾¼¼ Ì Ö Ø ÓÙÖ Ø ÓÒ Ó Ø ÖØ Ð ÔÔ Ö ÔØ Ö Ó È º º Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ó ÙÒ Ö Ø ÙÔ ÖÚ ÓÒ Ó ÊÓ ÖØ Áº ËÓ Ì ÓÑÔÙØ Ð Ñ Ò ÓÒ Ó ÌÖ Ó ÁÒ Ò Ø À Ø ÊÙ ÐÐ Å ÐÐ Ö ÂÙÐÝ ¾ ¾¼¼ Ì Ö Ø ÓÙÖ Ø ÓÒ Ó Ø ÖØ Ð ÔÔ Ö ÔØ Ö Ó È º º Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ó ÙÒ Ö Ø ÙÔ ÖÚ ÓÒ Ó ÊÓ ÖØ Áº ËÓ Ö º Ì Ò Ö Ð Ó Ù ØÓ ÝÖ Ã ÓÙ ÒÓÚ Û Ó ÓÖ Ò ÐÐÝ ÔÓ Ø ÕÙ

More information

ËÌ Ä Å Ä Å ÌÁÇÆ ÂÓ Ò Ìº Ð Û Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ËØ Ø Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÐÐ ÒÓ Ø Ó Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼ Ø ØÓ Ø Ñ ÑÓÖÝ Ó ºÁºÅ Ð Úº ÁÒ ½ ÖÞ ÓÖÞÝ Û Ø Ö

ËÌ Ä Å Ä Å ÌÁÇÆ ÂÓ Ò Ìº Ð Û Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ËØ Ø Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÐÐ ÒÓ Ø Ó Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼ Ø ØÓ Ø Ñ ÑÓÖÝ Ó ºÁºÅ Ð Úº ÁÒ ½ ÖÞ ÓÖÞÝ Û Ø Ö ËÌ Ä Å Ä Å ÌÁÇÆ ÂÓ Ò Ìº Ð Û Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ËØ Ø Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÐÐ ÒÓ Ø Ó Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼ Ø ØÓ Ø Ñ ÑÓÖÝ Ó ºÁºÅ Ð Úº ÁÒ ½ ÖÞ ÓÖÞÝ Û Ø Ö Ø Ö Û Ö ÓÒØ ÒÙÙÑ Ñ ÒÝ «Ö ÒØ ¼ ¹ Ø ÓÖ Ð Ø ÓÖ º Ï Ø

More information

½½ º º À Æ Æ º º Í Æ ÒÓØ ÔÓ Ø Ú Ñ ¹ Ò Ø ÙÒÐ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÖÙ Ø Ö ÓÒ Ù ÔÖÓ Ð Ñ È ½ Û Ø Ò Ð ÐÐ ÓÒ ØÖ ÒØ Û Ó ÓÖÑ Ù Ø ØÓ Ñ Ò ¾Ê Ò µ ½ ¾ Ì Ì Ø Ì Ù ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ð

½½ º º À Æ Æ º º Í Æ ÒÓØ ÔÓ Ø Ú Ñ ¹ Ò Ø ÙÒÐ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÖÙ Ø Ö ÓÒ Ù ÔÖÓ Ð Ñ È ½ Û Ø Ò Ð ÐÐ ÓÒ ØÖ ÒØ Û Ó ÓÖÑ Ù Ø ØÓ Ñ Ò ¾Ê Ò µ ½ ¾ Ì Ì Ø Ì Ù ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ð ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Å Ø Ñ Ø ÎÓк½ ÆÓº¾ ¾¼¼½ ½½ ß½¾ º ÇÆ Å ÁÅ Ç Í Ä ÍÆ ÌÁÇÆ Ç ÌÀ Ì ËÍ ÈÊÇ Ä Å ½µ ÓÒ ¹ Ò Ê Ö Ú ÐÓÔÑ ÒØ ÒØ Ö Ó È Ö ÐÐ Ð ËÓ ØÛ Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ó ËÓ ØÛ Ö Ò ½¼¼¼ ¼ Ò µ ¹Ü Ò Ù Ò ËØ Ø Ã Ý Ä ÓÖ ØÓÖÝ

More information

Ð Ò ØÓ ØØ Ö Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ð ØÝ Ö ÙÐغ Ì ÓÙÖ Ô Ö Ñ ØÓÛ Ö Ø Ø Ö Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ð ØÝ Ö ÙÐØ Ò Ô Ö Ý Ø Ô Ô Ö Ó È Ô Ñ ØÖ ÓÙ Ò Î ÑÔ Ð ÓÒ ÌÖ Ú Ð Ò Ë Ð Ñ Ò ÔÖÓ Ð Ñ µ Ø

Ð Ò ØÓ ØØ Ö Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ð ØÝ Ö ÙÐغ Ì ÓÙÖ Ô Ö Ñ ØÓÛ Ö Ø Ø Ö Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ð ØÝ Ö ÙÐØ Ò Ô Ö Ý Ø Ô Ô Ö Ó È Ô Ñ ØÖ ÓÙ Ò Î ÑÔ Ð ÓÒ ÌÖ Ú Ð Ò Ë Ð Ñ Ò ÔÖÓ Ð Ñ µ Ø ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ À Ö Ò ÓÖ ËÑ ÐÐ ÇÙÖÖ Ò ÁÒ Ø Ò Ó ÆȹÀ Ö ÈÖÓ Ð Ñ Å ÖÓ Ð Ú Ð Ò Â Ò Ð ÓÚ ¾ ¾ ÅÈÁ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ò Ø Ë Ò ¹¼ ¼ Ä ÔÞ Í ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ÈÖ Ø Å Ø Ñ Ø ¹¾ ¼ Ã Ð Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к ØÖ Øº Ì Ô Ô Ö ÓÒØÖ

More information

Ô ØÙ Ø Ò Ø ÔÐ Ò º Ì ÑÓ Ø ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ô Ò Ø ÔÖÓ ÙÖ Ø Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÙÒ ÒÓÛÒ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ø ÐÓÛÒ Ú ØÓÖ ØÓ Ø ÒÓÖÑ Ð Ò ØÓ Ø ÔÐ Ò º Ì ÔÖÓ Ð Ñ ÔÐ Ý Ò ÑÔÓÖØ ÒØ

Ô ØÙ Ø Ò Ø ÔÐ Ò º Ì ÑÓ Ø ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ô Ò Ø ÔÖÓ ÙÖ Ø Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÙÒ ÒÓÛÒ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ø ÐÓÛÒ Ú ØÓÖ ØÓ Ø ÒÓÖÑ Ð Ò ØÓ Ø ÔÐ Ò º Ì ÔÖÓ Ð Ñ ÔÐ Ý Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ð Ô Ø ÓÒ Ó ÔÐ Ò Û Ú Ò ÓØÖÓÔ Ò Ò ÓØÖÓÔ Ú Ó Ð Ø Ñ ÎÐ Ø Ð Ú ÖÚ Ò Ý ½ Ò ÁÚ Ò È Ò ¾ ½ ÖÐ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø Ò È Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÔ Ý Ã Ã ÖÐÓÚÙ ½¾½ ½ ÈÖ ¾ Þ Ê ÔÙ Ð º ¹Ñ Ð Ú ÖÚ ÒÝ º ÖÐÓںѫºÙÒ ºÞ

More information

Ø ÑÔÐÝ Ù Ø Ø Ø Ø ÔÖÓÓ ÒÓÖÑ Ð Þ Ò Ø ËØÖ Ø ÓÙÒ Ø ÓÒ Ø Ø ÓÖÝ ÔÖ ¹ÑÓ Ð Û Ð Ú Ö ÒØ Ó Ø ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ Ò ØÓ ÔÖÓÚ Ò Ø ÓÖ Ò Ð ÔÖÓÓ º ÁØ ÛÓÖØ ÒÓØ Ò Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ð ÒÓ

Ø ÑÔÐÝ Ù Ø Ø Ø Ø ÔÖÓÓ ÒÓÖÑ Ð Þ Ò Ø ËØÖ Ø ÓÙÒ Ø ÓÒ Ø Ø ÓÖÝ ÔÖ ¹ÑÓ Ð Û Ð Ú Ö ÒØ Ó Ø ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ Ò ØÓ ÔÖÓÚ Ò Ø ÓÖ Ò Ð ÔÖÓÓ º ÁØ ÛÓÖØ ÒÓØ Ò Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ð ÒÓ Ì ËØÖ Ø ÓÙÒ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ ÑÓ ÙÐÓ ÐÐ ÓÛ ÁÆÊÁ ¹ÊÓÕÙ ÒÓÙÖØ ºÈº ½¼ ½ Ä Ò Ý Ü Ö Ò º ÐÐ º ÓÛ ÒÖ º Ö ØØÔ»»ÐÓ Ðº ÒÖ º Ö» ÓÛ ØÖ Øº Ì ËØÖ Ø ÓÙÒ Ø ÓÒ Ö Ö ØÖ Ø ÓÒ Ó Ò Ú Ø Ø ¹ ÓÖÝ Û Ö Ø ÓÑÔÖ Ò ÓÒ Ñ Ö ØÖ Ø ØÓ ØÖ Ø Ð ÔÖÓÔÓ

More information

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ê ÒØ Ö ÙÐØ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÐ ÒÒ Ö ½ Ú Ö Ø Ò¹ Ø Ö Ø ÓÖ Ù Ø Ð ÔÔÐ Ð ØÝ Ó Ø ÔÐ ÒÒ Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ñ ÒÝ Ö Ð ÛÓÖÐ ÔÖÓ Ð Ñ º ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Ø ÔÖ

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ê ÒØ Ö ÙÐØ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÐ ÒÒ Ö ½ Ú Ö Ø Ò¹ Ø Ö Ø ÓÖ Ù Ø Ð ÔÔÐ Ð ØÝ Ó Ø ÔÐ ÒÒ Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ñ ÒÝ Ö Ð ÛÓÖÐ ÔÖÓ Ð Ñ º ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Ø ÔÖ Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó Ë ÌÈÄ Æ ÓÖ ÔÐ ÒÒ Ò Û Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Å ÖÓ ÓÐ ØØ ËØ ÒÓ Å ÖÙ Ò Ð Ö Ó Å Ð Ò Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Å Ø Ñ Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö Ø Ð ËØÙ È ÖÙ Î Î ÒÚ Ø ÐÐ ¼ ½¼¼ È ÖÙ ÁØ ÐÝ ¹Ñ Ð Ñ ÖÓ ÒÓ Ñ Ð Ò ÔÑ ØºÙÒ Ô º Ø Ì Ðº ¹¼ ¹ º

More information

ÓÒØ ÒØ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½ ¾ ÈÖ Ð Ñ Ò Ö ¾ ¾º½ Ö Ø ÇÖ Ö ÅÓ Ð ÄÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÇÖ Ö Ò ÃÖ Ô ÅÓ Ð º

ÓÒØ ÒØ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½ ¾ ÈÖ Ð Ñ Ò Ö ¾ ¾º½ Ö Ø ÇÖ Ö ÅÓ Ð ÄÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÇÖ Ö Ò ÃÖ Ô ÅÓ Ð º ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø Ï Ö Û ÍÒ Ú Ö ØÝ ÜÔÓ ÒØ Ë Ñ ÒØ Ò Ò ËÄ ¹Ê ÓÐÙØ ÓÒ ÐÙÐÙ ÓÖ ÅÓ Ð ÄÓ ÈÖÓ Ö Ñ Ä Ò Ò Æ ÙÝ Ò Ò ÙÝ ÒÑ ÑÙÛº ÙºÔÐ ÌÊ ¼½¹¼¾ ¾ µ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼½ Ð Ø Ö Ú Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼ µ ØÖ Ø Ï ÔÖÓÔÓ ÑÓ Ð ÐÓ ÔÖÓ Ö ÑÑ

More information

Sensor0 Motor0. Sensor2. Motor2

Sensor0 Motor0. Sensor2. Motor2 ÅÓ ÐÐ Ò Ö Ð¹Ø Ñ Ð Ò Ù Ì ÓÑ ÀÙÒ ÊÁ Ë Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ù ÒÑ Ö Ñ Ð Ö Ö ØÖ Ø Ï ÔÖ ÒØ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ð Ñ Ø Ó ÓÖ ØÖ Ò Ð Ø Ò Ö Ð¹Ø Ñ ÔÖÓ¹ Ö Ñ ÒØÓ Ò ØÛÓÖ Ó Ø Ñ ÙØÓÑ Ø ÈÖÓ Ö Ñ Ö ÛÖ ØØ Ò Ò Ò Ñ ÐÝ

More information

Ä ÓÖ ØÓ Ö ÓÖ Ð Ê Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ ÍÅÊ ¼¼ ¹ ÍÒ Ú Ö Ø ÓÖ ÙÜ Á ½ ÓÙÖ Ð Ä Ö Ø ÓÒ ¼ Ì Ð Ò Ü Ö Ò Ê Ö Ê ÔÓÖØ Êʹ½ ¼ ¹¼ Ò Æ ÒØ Ò ÙÖ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ò Ø Û Ò Ð Ó ÓÙÑ ÒØ Ñ Ý Ø ÔÖÓ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ó Ý Â ÕÙ ¹ÇÐ Ú

More information

edges added to S contracted edges

edges added to S contracted edges Ì Å Ü ÑÙÑ ÝÐ ËÙ Ö Ô ÈÖÓ Ð Ñ Ò Ö ¹ Ö Ô Ð ÒØ Æ ÛÑ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÅÁÌ Ñ Ö Å ¼¾½ ¹Ñ Ð Ð ÒØ Ø ÓÖݺРºÑ غ Ù Ï ØÙ Ý Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ò Ò Ñ Ü ÑÙÑ ÝÐ Ù Ö Ô Ó Ú Ò Ö Ø Ö Ô Ò Û Ø Ñ Ü ÑÙÑ ØÓØ Ð Ö Ò ÔÐÙ ÓÙص

More information

ÇÙØÐ Ò

ÇÙØÐ Ò ÀÓÛ ÑÙ ÒØ Ö Ò Ö Ø ÓÒ Ð Ö Ö Ò Ó Ø ÍºËº Ó Ð ÙÖ ØÝ Ý Ø Ñ Ö ÐÐÝ ÔÖÓÚ ½ ½ Ê ¹ Á ÈÖ Ù Å Ý ¾¼½½ ÇÙØÐ Ò ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ÓÒÓÑ Ó Ø Ö ÒØ Ò Ö Ø ÓÒ Ö ÒØÐÝ Ä Ñ Ø Ð ØÝ ØÓ Ò ÙÖ Ü¹ ÒØ Ú ¹ ¹Ú ÓØ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Ý¹ ¹ÝÓÙ¹ Ó Ô Ò ÓÒ

More information

Ó Ú ÐÙ Ö ÒÚÓÐÚ Ò ÖØ Ò Ô ÖØ Ó Ø ÔÖÓ Ö Ñµ Ò ØÓ ÐÔ Ø Ø ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö Ñ Ø º ÁÒ Ø Ø ÐÐÝ ØÝÔ Ð Ò Ù Ø ØÝÔ Ö ÒÓØ Ò ÓÑ Ø Ò Ø Ø Ø Ô ÖØ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÙØ Ö Ø Ö ÓÑ Ø Ò

Ó Ú ÐÙ Ö ÒÚÓÐÚ Ò ÖØ Ò Ô ÖØ Ó Ø ÔÖÓ Ö Ñµ Ò ØÓ ÐÔ Ø Ø ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö Ñ Ø º ÁÒ Ø Ø ÐÐÝ ØÝÔ Ð Ò Ù Ø ØÝÔ Ö ÒÓØ Ò ÓÑ Ø Ò Ø Ø Ø Ô ÖØ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÙØ Ö Ø Ö ÓÑ Ø Ò ÙÒ Û Ø ÙÒØ ÓÒ Ð Ô Ò Ò ÓÖ Ö Øµ ÌÝÔ Î ÐÙ Ò ËØ Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ò À ÐÐ Ì ÓÑ À ÐÐ Ö Ò Ñ Ö ¾ ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö ÐÐÙ ØÖ Ø ÓÛ À Ðг ØÝÔ Ð Ý Ø Ñ Ò Ù ØÓ ÜÔÖ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ º Ë Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÓÒ Ø ØÝÔ Ð Ú Ð Ö Ô Ö ÓÖÑ Ý Ø ØÝÔ

More information

ÇÆÌ ÆÌ ËÙ Ø Ú ÒØÖÓ ÙØÓÖÝ Ö Ñ Ö Å Ø Ô ÓÖ Ò Ø Ú ÔÔÖÓ Ì Ô ÐÓ ÓÔ Ð Ö Ò À ÖÑ Ò ÙØ Ò Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ô ØÓ Ò Ì ÒØ ÖÔÖ Ø Ò Ò Ø ÒØ ÖÔÖ Ø Ö Ò

ÇÆÌ ÆÌ ËÙ Ø Ú ÒØÖÓ ÙØÓÖÝ Ö Ñ Ö Å Ø Ô ÓÖ Ò Ø Ú ÔÔÖÓ Ì Ô ÐÓ ÓÔ Ð Ö Ò À ÖÑ Ò ÙØ Ò Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ô ØÓ Ò Ì ÒØ ÖÔÖ Ø Ò Ò Ø ÒØ ÖÔÖ Ø Ö Ò ÌÀ Ê ÁÆ Ë À ÊÅ Æ ÍÌÁ ÎÁ È Ø Ö Ö ÒØ Ö ÓÖ ÓÑÔÐ Ü ËÝ Ø Ñ ËØÙ Ã Ð Ñ ÞÓÓ ÓÐÐ Å Ò Ò Ôغ ÓÔ Ý Ã ÃÁ Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ È ÖØ Ð Ò ÆÙÐ Ö È Ý Ó Ø ÀÙÒ Ö Ò ÑÝ Ó Ë Ò Ù Ô Ø ÇÆÌ ÆÌ ËÙ Ø Ú ÒØÖÓ ÙØÓÖÝ Ö Ñ Ö Å Ø Ô ÓÖ Ò Ø Ú ÔÔÖÓ

More information

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÒÓÑ ÈÓÖØ Ð Û ¹ ÒØ Ö Ø Ú ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÔÐ Ø ÓÖÑ ÓÖ Ø Ò Ð¹ Ý Ò Ñ Ò Ò Ó ÒÓÑ Ø º Ï Ñ ØÓ ÒØ Ö Ø Ø ÔÖ Ñ ÖÝ ÒÓÑ Ø ÙÒØ ÓÒ Ð ÒÓÛÐ Ò Ò ÐÝØ Ð ØÓÓÐ Û

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÒÓÑ ÈÓÖØ Ð Û ¹ ÒØ Ö Ø Ú ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÔÐ Ø ÓÖÑ ÓÖ Ø Ò Ð¹ Ý Ò Ñ Ò Ò Ó ÒÓÑ Ø º Ï Ñ ØÓ ÒØ Ö Ø Ø ÔÖ Ñ ÖÝ ÒÓÑ Ø ÙÒØ ÓÒ Ð ÒÓÛÐ Ò Ò ÐÝØ Ð ØÓÓÐ Û ÓÒØ ÒØ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ¾ ¾ ËØ ÖØ Ý ÓÒ ØÖÙØ Ò Ò Ð Ø ¾ ¾º½ Í Ò ÔÖ Ò Ò Ð Ø µ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ Ë Ö ÓÖ Ò Ó ÒØ Ö Ø Ù Ò ÒØÖ Þ ÝÑ ÓÐ ÓÖ Ö ÔØ ÓÒº ¾º È Ø Ð Ø Ó Ò Ò Ø ÓÜ ÔÖÓÚ º º º º

More information

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ËØ Ø Ø Ð Ò ÐÝ ÓÖ Ö Ø Ø Ô ÖØ Ù¹ Ð ÖÐÝ ÓÖ ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð Ù Ø ÒÓ¹ Ñ Ð ÈÓ ÓÒ Ò ÑÙÐØ ÒÓÑ Ð Ý ÒÓÛ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÙÒ Ö ØÓÓ Û Ø Û ÐØ Ó Ù Ø Ð Ó Ø¹ Û Ö º

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ËØ Ø Ø Ð Ò ÐÝ ÓÖ Ö Ø Ø Ô ÖØ Ù¹ Ð ÖÐÝ ÓÖ ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð Ù Ø ÒÓ¹ Ñ Ð ÈÓ ÓÒ Ò ÑÙÐØ ÒÓÑ Ð Ý ÒÓÛ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÙÒ Ö ØÓÓ Û Ø Û ÐØ Ó Ù Ø Ð Ó Ø¹ Û Ö º ÇÚ Ö Ô Ö ÓÒ Ò ÓÙÒØ Ø º Ⱥź º ÐØ Ñ ËØ Ø Ø Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ö ÒØÖ ÓÖ Ø Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Ï Ð Ö ÓÖ ÊÓ Ñ Ö ÇÏ ÍÃ Ü ÒÓ ¼½¾¾ ¹ º Ⱥ ÐØ Ñ Ø Ø Ð º Ѻ ºÙ Ë Ñ Ò Ö Ú Ò Ø ÅÊ Ó Ø Ø Ø ÍÒ Ø ÆÓÚ Ñ Ö ½ ¾¼¼¼º ½ ÁÒØÖÓ

More information

ÄÈ ÈÖÓ Ò ÓÖ È Û Ä Ò Ö ÇÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ò Ë ÙÐ Ò Ö Ð Ò À Ò Ð Ë ÓÙØ Á ¹È Ö ÁÑÔ Ö Ð ÓÐÐ º ÄÓÒ ÓÒ ËÏ ¾ ÍÒ Ø Ã Ò ÓѺ ¹Ñ Ð ½½ Ô Öº º ºÙ ØÖ Øº ÙÐ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Û Ø Ô

ÄÈ ÈÖÓ Ò ÓÖ È Û Ä Ò Ö ÇÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ò Ë ÙÐ Ò Ö Ð Ò À Ò Ð Ë ÓÙØ Á ¹È Ö ÁÑÔ Ö Ð ÓÐÐ º ÄÓÒ ÓÒ ËÏ ¾ ÍÒ Ø Ã Ò ÓѺ ¹Ñ Ð ½½ Ô Öº º ºÙ ØÖ Øº ÙÐ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Û Ø Ô ÄÈ ÈÖÓ Ò ÓÖ È Û Ä Ò Ö ÇÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ò Ë ÙÐ Ò Ö Ð Ò À Ò Ð Ë ÓÙØ Á ¹È Ö ÁÑÔ Ö Ð ÓÐÐ º ÄÓÒ ÓÒ ËÏ ¾ ÍÒ Ø Ã Ò ÓѺ ¹Ñ Ð ½½ Ô Öº º ºÙ ØÖ Øº ÙÐ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Û Ø Ô Û Ð Ò Ö Èĵ ÓÔØ Ñ Þ ¹ Ø ÓÒ ÜØ Ò ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ð ÙÐ Ò Ý

More information

Ì ÐÑÓ Ø ÓÑÔÐ Ø ÙÔÛ Ö ÓÐÐ Ô Ó ÈÀ ÓÛÒ ØÓ È ÆÈ ½ Ü ÔØ ÓÖ Ø Ô ØÛ Ò È ÆÈ Ò ÈÈ ÆÈ º ÐÓ Ò Ø Ô Ñ Ø ÓÒ Û Ø ÔÖÓÓ Ø Ø È ÆÈ ½ È ÆÈ ¾ ØØ µ ÈÈ ÆÈ È ÆÈ º ÀÓÛ Ú Ö Ø Ô

Ì ÐÑÓ Ø ÓÑÔÐ Ø ÙÔÛ Ö ÓÐÐ Ô Ó ÈÀ ÓÛÒ ØÓ È ÆÈ ½ Ü ÔØ ÓÖ Ø Ô ØÛ Ò È ÆÈ Ò ÈÈ ÆÈ º ÐÓ Ò Ø Ô Ñ Ø ÓÒ Û Ø ÔÖÓÓ Ø Ø È ÆÈ ½ È ÆÈ ¾ ØØ µ ÈÈ ÆÈ È ÆÈ º ÀÓÛ Ú Ö Ø Ô ÇÒ Ø Ó Ú À ÖÖÝ Ù ÖÑ Ò ½ Ê Ö Ò ¾ Ò Ä Ò ÓÖØÒÓÛ ½ ÏÁ ² ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ø Ö Ñº Ö ÏÁ ÁÆË ÈºÇº ÓÜ ¼ Ñ Ø Ö Ñ Ì Æ Ø ÖÐ Ò º Ù ÖÑ ÒÛ ºÒк ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å ÖÝÐ Ò ÐØ ÑÓÖ ÓÙÒØÝ

More information

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ö ÔØ Ú ËØ Ø Ø ÁÒ Ö ÒØ Ð ËØ Ø Ø ÀÝÔÓØ Ø Ø Ò ¹ Ô Ú ÐÙ Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÑÔÐ Þ ËÙÑÑ ÖÝ Ä ÖÒ Ò Ó¹ Ø ÖÑ Æ ÙÝ Ò Ì ÌÙ Î Ò ½ Æ ÙÝ Ò ÉÙ Ò Î Ò ¾ ½ ÍÒ Ú

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ö ÔØ Ú ËØ Ø Ø ÁÒ Ö ÒØ Ð ËØ Ø Ø ÀÝÔÓØ Ø Ø Ò ¹ Ô Ú ÐÙ Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÑÔÐ Þ ËÙÑÑ ÖÝ Ä ÖÒ Ò Ó¹ Ø ÖÑ Æ ÙÝ Ò Ì ÌÙ Î Ò ½ Æ ÙÝ Ò ÉÙ Ò Î Ò ¾ ½ ÍÒ Ú Æ ÙÝ Ò Ì ÌÙ Î Ò ½ Æ ÙÝ Ò ÉÙ Ò Î Ò ¾ ½ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò Ò È ÖÑ Ý Ó ÀÓ Å Ò ØÝ ¾ Æ ÙÝ Ò ÌÖ È ÙÓÒ ÀÓ Ô Ø Ð ÂÁ ÔÖÓ Ø ¹ Ù Ù Ø ¾¼½ ÇÙØÐ Ò ½ ¾ Ø ÓÖÝ Ñ ÙÖ Ø Ñ Ø ÓÒ ¹ ÓÒ Ò ÁÒØ ÖÚ Ð ÔÓ ÒØ Ø Ñ Ø ¹ Ò ÒØ ÖÚ Ð Ø Ñ Ø ÁÒØ

More information

ÖÖ Ý ÒÑ ÒØ Ø Ø Ñ ÒØ Ö Ö ÓÖ ÒÝ Ð Ø¹ Ò Ð Ñ ÒØ Ö ØÓÖ º ÖÖ Ý ÓÖ Ù Ø ÓÒ Ó ÖÖ Ý Ò Ô Ý Ù Ò ØÖ ÔÐ Ø Ù Ö ÔØ º ØÖ ÔÐ Ø Ô Ö Ò Ò Ø ÓÖÑ ÐÓÛ Ö ÓÙÒ ÙÔÔ Ö ÓÙÒ ØÖ º Á

ÖÖ Ý ÒÑ ÒØ Ø Ø Ñ ÒØ Ö Ö ÓÖ ÒÝ Ð Ø¹ Ò Ð Ñ ÒØ Ö ØÓÖ º ÖÖ Ý ÓÖ Ù Ø ÓÒ Ó ÖÖ Ý Ò Ô Ý Ù Ò ØÖ ÔÐ Ø Ù Ö ÔØ º ØÖ ÔÐ Ø Ô Ö Ò Ò Ø ÓÖÑ ÐÓÛ Ö ÓÙÒ ÙÔÔ Ö ÓÙÒ ØÖ º Á ÖÓÑ Ø ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ È Ö ÐÐ Ð Ò ØÖ ÙØ ÈÖÓ Ò Ì Ò ÕÙ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ È ÈÌ ³ µ ËÙÒÒÝÚ Ð Ù Ù Ø ½ Ô Ò Ò Ò ÐÝ Ó ÓÖØÖ Ò ¼ ÖÖ Ý ËÝÒØ Ü Ö Ð ÊÓØ Ã Ò Ã ÒÒ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ê ÍÒ Ú Ö ØÝ ÀÓÙ ØÓÒ

More information

LCNS, Vol 1767, pp , Springer 2003

LCNS, Vol 1767, pp , Springer 2003 Ø Ö Ü Ø ËÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ Å Ü¾Ë Ø Â Ò Ö ÑÑ ÊÓÐ Æ ÖÑ Ö Ï Ð ÐÑ¹Ë Ö ¹ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÌĐÙ Ò Ò Ë Ò ½ ¹ ¾¼ ÌĐÙ Ò Ò º Ê Ôº Ó ÖÑ ÒÝ Ö ÑÑ Ò ÖÑÖ Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ØÙ Ò Òº ØÖ Øº Ú Ò ÓÓÐ Ò ¾ Æ ÓÖÑÙÐ Ø Å Ü¾Ë

More information

Plot A. Plot B. Plot D. Plot C

Plot A. Plot B. Plot D. Plot C Ï Ò Ó Ø ÒØ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ö Ò ÙÒ Ø Ð ØÝ Å Ð ÅÓÐÐÓÝ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ ÌÓÖÓÒØÓ Ò Å Ö ¼¼ ØÖ Ø Ï ØÙ Ý Ö Ò ÓÑ ÓÒ ØÖ ÒØ Ø Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ù Ò Ø Û Ð Ó ÑÓ Ð ÒØÖÓ Ù Ý Ø ÙØ ÓÖ Û ÒÐÙ Ú Ö ÓÙ ÓÖÑ Ó

More information

ELA. Electronic Journal of Linear Algebra ISSN A publication of the International Linear Algebra Society Volume 13, pp , July 2005

ELA. Electronic Journal of Linear Algebra ISSN A publication of the International Linear Algebra Society Volume 13, pp , July 2005 ËÍ ÁÊ Ì ËÍÅË Ç ÆÇÆËÁÆ ÍÄ Ê M¹Å ÌÊÁ Ë Æ Ç ÌÀ ÁÊ ÁÆÎ ÊË Ë Ê Ä ÊÍ Ê Æ ÁË Ç È ÊÇ À Æ ÆÁ Ä Ë Ä ØÖ Ø Ì ÕÙ Ø ÓÒ Ó Û Ò Ø Ù Ö Ø ÙÑ Ó ØÛÓ ÒÓÒ Ò ÙÐ Ö M¹Ñ ØÖ ÒÓÒ¹ Ò ÙÐ Ö M¹Ñ ØÖ Ü ØÙ ËÙ ÒØ ÓÒ Ø ÓÒ Ö Ú Ò Ì Ó ÒÚ Ö Ó

More information

dis.08 dis.09 dis.10 dis.11

dis.08 dis.09 dis.10 dis.11 Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó ØÖÓÒÓÑÝ Ò ØÖÓÔ Ý Ñ ÒÙ Ö ÔØ ÒÓº Ä Ì ÒÖÝ ¾¼¼ ¼½ºØ Ü ÔÖ ÒØ ÓÒ Å Ý ¾ ¾¼¼ ½ µ Ö Ø Ä Ø ÖÓÑ Ö Å ØØ Ö ÖÝÓÒ Ò ÆÓÒ¹ ÖÝÓÒ µ Ê Ö ÓÒÒ À ÒÖÝ À ÒÖÝ º ÊÓÛÐ Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò ØÖÓÒÓÑÝ Ì ÂÓ Ò ÀÓÔ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ

More information

Ì Ö Ö Ü ÑÔÐ Ó ÒØ Ô Ø ÓÒ Ð Ò Ù Ø Ø ÔÖÓÚ ÓÓ ÙÔ¹ ÔÓÖØ ÓÖ Ô Ý Ò ÒØ Ý Ø Ñ ÒÐÙ Ò Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ ØÛ Ò ÒØ º ÒØ ¾ Ò ÒعÓÖ ÒØ ÜØ Ò ÓÒ ØÓ Ç Ø¹ Û ÒÐÙ ÓÒ ÔØ Ù ÖÓÐ ÒØ

Ì Ö Ö Ü ÑÔÐ Ó ÒØ Ô Ø ÓÒ Ð Ò Ù Ø Ø ÔÖÓÚ ÓÓ ÙÔ¹ ÔÓÖØ ÓÖ Ô Ý Ò ÒØ Ý Ø Ñ ÒÐÙ Ò Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ ØÛ Ò ÒØ º ÒØ ¾ Ò ÒعÓÖ ÒØ ÜØ Ò ÓÒ ØÓ Ç Ø¹ Û ÒÐÙ ÓÒ ÔØ Ù ÖÓÐ ÒØ ÅÙÐØ ¹ ÒØ ËÝ Ø Ñ ËÔ Ø ÓÒ Ù Ò Ì Ç Ì Ñ Å ÐÐ Ö Ò È Ø Ö Å ÙÖÒ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ú ÖÔÓÓÐ Ä Ú ÖÔÓÓÐ Ä ÍÃ Ø Ñ Ô Ø Ö ºÐ Úº ºÙ ØÖ Øº Ì Ç Ô Ø ÓÒ Ð Ò Ù Ø Ø ÓÑ Ò Ø ØÖ Ò Ø Ó Ç Ø¹ Ò Ì Ñ ËÈ Û Ø

More information

Ë Ø Ó ÒÙÑ Ö Ò Ø Ö Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÁÒ Ø ÓÙÖ Û Û ÐÐ ÒØ Ö Ø Ò Ø Ó ÒÙÑ Ö º ÁÒ ÓÑÔÙØ Ö Ò Û Ö ÓÒ ÖÒ Ý Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÓÛ Ó Û Ú Ù Ø Ø ÓÙÖ ÔÓ Ð Ì Û Ý ÒÙÑ Ö Ø ÓÒ Ý Ø Ñ

Ë Ø Ó ÒÙÑ Ö Ò Ø Ö Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÁÒ Ø ÓÙÖ Û Û ÐÐ ÒØ Ö Ø Ò Ø Ó ÒÙÑ Ö º ÁÒ ÓÑÔÙØ Ö Ò Û Ö ÓÒ ÖÒ Ý Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÓÛ Ó Û Ú Ù Ø Ø ÓÙÖ ÔÓ Ð Ì Û Ý ÒÙÑ Ö Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ð ØÝ ÄÓ Ò ÆÙÑ Ö Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ Ñ Ð ÖÐ Ö Ô ÖØ Ñ ÒØ Å Ø Ñ Ø ÕÙ ÍÒ Ú Ö Ø Ä ÆÌ ¾¼½ ¹ Å Ö ÐÐ ÆÓÚ Ñ Ö ¾ ¹ Ñ Ö ¾ Ë Ø Ó ÒÙÑ Ö Ò Ø Ö Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÁÒ Ø ÓÙÖ Û Û ÐÐ ÒØ Ö Ø Ò Ø Ó ÒÙÑ Ö º ÁÒ ÓÑÔÙØ Ö Ò Û Ö ÓÒ ÖÒ Ý Ø ÕÙ

More information

¾ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ì ÒÓÚ Ð ÙÒ Ö Ø Ò Ò Ó Ø ÓÖÑ Ð Ñ Ø Ø Ñ Ö ÖÓÑ Ø ÒÚ Ø Ø ÓÒ Ö Ú Ð Ð ÒØ Û Ý Ó Ù Ñ ÒØ Ò Ø ÜÔÖ Ú ÔÓÛ Ö Ì Ý ØÓÒ Ó Ø Ò ÚÓÖ Ø Ò Ø ÓÒ Ó Ò

¾ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ì ÒÓÚ Ð ÙÒ Ö Ø Ò Ò Ó Ø ÓÖÑ Ð Ñ Ø Ø Ñ Ö ÖÓÑ Ø ÒÚ Ø Ø ÓÒ Ö Ú Ð Ð ÒØ Û Ý Ó Ù Ñ ÒØ Ò Ø ÜÔÖ Ú ÔÓÛ Ö Ì Ý ØÓÒ Ó Ø Ò ÚÓÖ Ø Ò Ø ÓÒ Ó Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò ÎÓÐÙÑ ½ ÆÙÑ Ö ¾ ¾¼¼¼ ÍÁ ÌÇÍÊ ÌÀÊÇÍ À ËÇÅ Ì ÆËÁÇÆË Ç ÌÀ Î ÆÌ Ä ÍÄÍË ÁÐ ÒÓ ÖÚ ØÓ Ý Å ÑÓ Ö Ò Ø Þ Ò Ò ÐÓ ÅÓÒØ Ò Ö Þ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËØ Ò ÓÖ ¼ ¹ ¼ ÍË Ñ Ð Ð ÒÓ

More information

½µ ÓÖ È µ Ô ÛÒ Ò Ò Ø Ò Ó ÔÖÓ È ÓÖ ÓÙÖÖ Ò Ó ÙÖÖ ÒØÐÝ Ò Ø Ø Ô ¾µ ÒÓØ Ý È µ ÔÖÓ Ù Ð Ø Ò Ö Ø Ø Û ÒÓØ Û Ø ÓÒ È µ Û Û ÐÐ Ô ÛÒ Ò Ò Ø Ò Ó È Ø Ñ Ò Û ÔÖÓ Ù µ ÑÓ

½µ ÓÖ È µ Ô ÛÒ Ò Ò Ø Ò Ó ÔÖÓ È ÓÖ ÓÙÖÖ Ò Ó ÙÖÖ ÒØÐÝ Ò Ø Ø Ô ¾µ ÒÓØ Ý È µ ÔÖÓ Ù Ð Ø Ò Ö Ø Ø Û ÒÓØ Û Ø ÓÒ È µ Û Û ÐÐ Ô ÛÒ Ò Ò Ø Ò Ó È Ø Ñ Ò Û ÔÖÓ Ù µ ÑÓ ËØ Ø ¹ Ò Ú Òع Ê Ø Ú ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ò Ë Ö Ø Ô Æ Ù ½ ÒØÓÒÝ ÊÓÛ ØÖÓÒ ¾ Ò ÒÐÙ Ú ØØ ÖÓ ½ ½ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë ÒÞ ÐгÁÒ ÓÖÑ Þ ÓÒ ÍÒ Ú Ö Ø ÓÐÓ Ò È ÞÞ ÈÓÖØ Ëº ÓÒ ØÓ Á¹ ¼½¾ ÓÐÓ Ò ÁØ Ðݺ ¹Ñ Ð Ù Þ Ú ØØ Ö ºÙÒ Óº Ø ¾ Å ÖÓ Ó

More information

ÁËÁË Ø Ò Ð Ö ÔÓÖØ Ö ÎÓк ½¼ ¾¼¼¼ ÖÓÙÒ ÜØÖ Ø ÓÒ Ó ÓÐÓÙÖ ÁÑ Ë ÕÙ Ò Ù Ò Ù Ò Ñ ÜØÙÖ ÑÓ Ð ËØ ÒÑ Ò Ò Ê Ò Ú Ò Ò ÓÓÑ Ö ÁÒØ ÐÐ ÒØ Ë Ò ÓÖÝ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ø Ö Ñ Ì Æ Ø ÖÐ Ò

More information

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ì Ñ Ñ Ö Ó Ú Ò Ô ÓÖ Ù Ô µ Ú Ø Ñ Ò Ö Ð ØÙÖ ÓÒ Ø Ö Ó Ø Ô ØØ ÖÒº ÀÓÛ Ú Ö Ò Ú Ù Ð Ò Ñ Ð Ø ÓÛÒ Ø ÒØ Ñ Ö Ò º Ì Ô ØØ ÖÒ Ö ÒÓØ Ø ÖÑ Ò Ò Ø ÐÐݺ Ì Ý

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ì Ñ Ñ Ö Ó Ú Ò Ô ÓÖ Ù Ô µ Ú Ø Ñ Ò Ö Ð ØÙÖ ÓÒ Ø Ö Ó Ø Ô ØØ ÖÒº ÀÓÛ Ú Ö Ò Ú Ù Ð Ò Ñ Ð Ø ÓÛÒ Ø ÒØ Ñ Ö Ò º Ì Ô ØØ ÖÒ Ö ÒÓØ Ø ÖÑ Ò Ò Ø ÐÐݺ Ì Ý Ò Ñ Ð Ó Ø È ØØ ÖÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ú ÐÝÒ Ë Ò Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò ÓÖ Å ÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ù Ù Ø ¾¼¼½ ÂÓ ÒØ ÛÓÖ Û Ø Ì ÓÑ Ï ÒÒ Ö ÍÅ µ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ì Ñ Ñ Ö Ó Ú Ò Ô ÓÖ Ù Ô µ Ú Ø Ñ Ò Ö Ð ØÙÖ ÓÒ Ø Ö Ó Ø Ô ØØ ÖÒº ÀÓÛ

More information

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Î Ø Ð Ø Ö ØÙÖ ÓÒ ÑÔ Ø Ó Ù ØÑ ÒØ Ò Ø Ð Ø ÓÒ ÔÓÐ ÓÒ ÔÓÚ ÖØÝ ÙØ Ù Ø Û ÓÒ Ø ÑÔ Ø Ó Ô Ñ ÖÓ ÓÒÓÑ ÔÓÐ º ØØ Ö ÒÓÛÐ ÓÙØ ÔÖÓ¹ÔÓÓÖ Ñ ÖÓ ÔÓÐ Ò Ø Ñ ÒØ

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Î Ø Ð Ø Ö ØÙÖ ÓÒ ÑÔ Ø Ó Ù ØÑ ÒØ Ò Ø Ð Ø ÓÒ ÔÓÐ ÓÒ ÔÓÚ ÖØÝ ÙØ Ù Ø Û ÓÒ Ø ÑÔ Ø Ó Ô Ñ ÖÓ ÓÒÓÑ ÔÓÐ º ØØ Ö ÒÓÛÐ ÓÙØ ÔÖÓ¹ÔÓÓÖ Ñ ÖÓ ÔÓÐ Ò Ø Ñ ÒØ Ò ÐÝ Ò Å ÖÓ¹ÈÓÚ ÖØÝ Ä Ò Ò ÇÚ ÖÚ Û ÖÒ Ö º ÙÒØ Ö Å Ö Âº Ó Ò Ò À Ò ÄÓ Ö Ò Ý ÖÙ ÖÝ ¾ ¾¼½½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Î Ø Ð Ø Ö ØÙÖ ÓÒ ÑÔ Ø Ó Ù ØÑ ÒØ Ò Ø Ð Ø ÓÒ ÔÓÐ ÓÒ ÔÓÚ ÖØÝ ÙØ Ù Ø Û ÓÒ Ø ÑÔ Ø Ó Ô Ñ ÖÓ ÓÒÓÑ ÔÓÐ º ØØ Ö ÒÓÛÐ

More information

l, m R Ò l = m l = m = τº

l, m R Ò l = m l = m = τº ÁÒØ ÖÔÖ Ø Ò Ò Ø ÖÝ È ¹ ÐÙÐÙ Ò Ö ÒØ Ð ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Æ Ø Ì ÓÑ Ö Ö Ò ÇÐ Ú Ö Ä ÙÖ ÒØ ÈÖ ÙÚ ÈÖÓ Ö ÑÑ ² ËÝ Ø Ñ ÍÒ Ú Ö Ø Ò ÖÓØ Ò ÆÊË ØÖ Ø Ï ÔÖÓÔÓ Ò ØÙ Ý ØÖ Ò Ð Ø ÓÒ Ó Ô ¹ ÐÙÐÙ Û Ø ÓÙØ ÙÑ ÒÓÖ Ö ÔÐ Ø ÓÒ»Ö ÙÖ ÓÒ ÒØÓ

More information

deactivate keys for withdrawal

deactivate keys for withdrawal Ù Ø Ð ÌÖ Ò Û Ø ÍÒÓÒ Ø ÓÒ Ð ÒÓÒÝÑ ØÝ ÒÒ Ã Ð Ö Ò ÀÓÐ Ö ÎÓ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÖÑ Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ¹ ¾ ÖÑ Ø Ø ÖÑ ÒÝ ß Ù Ð Ö ÚÓ ØÐ º Ò ÓÖÑ Ø ºØÙ¹ ÖÑ Ø Øº ØÖ Ø Ï ÔÖ ÒØ Ò Û ÒÓÒÝÑÓÙ ÓÒ¹Ð Ò Ô ÝÑ ÒØ

More information

ÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Ó ÐÓ ÙÖ ÔÖÓÔ ÖØ ÓÖ ÓÒØ Üع Ö Ö ÑÑ Ö Å ÖÙ Î Ò Ù Å Ò Ê ÑÓ Í È»ÍÆÁÎ Ë Ë ÔØ Ñ Ö ¼ ¾¼½ ÑÚÑÖ ÒºÙ Ô º Ö Ñ ÖÙ ºÖ ÑÓ ÙÒ Ú º Ùº Ö Å ÖÙ Ê ÑÓ Í È»ÍÆÁ

ÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Ó ÐÓ ÙÖ ÔÖÓÔ ÖØ ÓÖ ÓÒØ Üع Ö Ö ÑÑ Ö Å ÖÙ Î Ò Ù Å Ò Ê ÑÓ Í È»ÍÆÁÎ Ë Ë ÔØ Ñ Ö ¼ ¾¼½ ÑÚÑÖ ÒºÙ Ô º Ö Ñ ÖÙ ºÖ ÑÓ ÙÒ Ú º Ùº Ö Å ÖÙ Ê ÑÓ Í È»ÍÆÁ ÄË ¾¼½ Å ÖÙ Ê ÑÓ Í È»ÍÆÁÎ Ë µ ÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Ë ÔØ Ñ Ö ¼ ¾¼½ ½» ÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Ó ÐÓ ÙÖ ÔÖÓÔ ÖØ ÓÖ ÓÒØ Üع Ö Ö ÑÑ Ö Å ÖÙ Î Ò Ù Å Ò Ê ÑÓ Í È»ÍÆÁÎ Ë Ë ÔØ Ñ Ö ¼ ¾¼½ ÑÚÑÖ ÒºÙ Ô º Ö Ñ ÖÙ ºÖ ÑÓ ÙÒ Ú º Ùº Ö Å ÖÙ Ê

More information

ÇÍÌ ÁËÌ Æ Æ ÆÇƹ ÁËÌ Æ Ç Ä ÌÌÁ Ë ÁÆ ËÇÅ ËÇÄÎ Ä ÄÁ ÊÇÍÈË Îº ÓÖ Ø Ú Ì ÖØ Ð ÚÓØ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ü Ø Ò Ò ÒÓÒ Ü Ø Ò Ó Ð ØØ Ò ÓÐÚ Ð Ä ÖÓÙÔ º ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö Û ÔÖÓ

ÇÍÌ ÁËÌ Æ Æ ÆÇƹ ÁËÌ Æ Ç Ä ÌÌÁ Ë ÁÆ ËÇÅ ËÇÄÎ Ä ÄÁ ÊÇÍÈË Îº ÓÖ Ø Ú Ì ÖØ Ð ÚÓØ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ü Ø Ò Ò ÒÓÒ Ü Ø Ò Ó Ð ØØ Ò ÓÐÚ Ð Ä ÖÓÙÔ º ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö Û ÔÖÓ ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÓÙØ Ü Ø Ò Ò ÆÓÒß Ü Ø Ò Ó Ä ØØ Ò ÓÑ ËÓÐÚ Ð Ä ÖÓÙÔ Îº ÓÖ Ø Ú Î ÒÒ ÈÖ ÔÖ ÒØ ËÁ ½¾ ¾¼¼¾µ  ÒÙ ÖÝ ¾ ¾¼¼ ËÙÔÔÓÖØ Ý Ø Ù ØÖ Ò

More information

Abiteboul. publication x author. citation title date 2000 Suciu Data on the Web Buneman

Abiteboul. publication x author. citation title date 2000 Suciu Data on the Web Buneman ËÔ Ø Ð ÄÓ ÓÖ ÉÙ ÖÝ Ò Ö Ô ÄÙ Ö ÐÐ È Ð ÔÔ Ö Ò Ö Ò ÓÖ Ó ÐÐ ½ ØÖ Øº Ï ØÙ Ý Ô Ø Ð ÐÓ ÓÖ Ö ÓÒ Ò ÓÙØ ÐÐÐ Ö Ø Ö Ô Ò Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÓ ØÓ ÔÖÓÚ ÕÙ ÖÝ Ð Ò Ù ÓÖ Ò ÐÝ Ò Ò Ñ Ò ÔÙÐ Ø Ò Ù Ö Ô º Ï Ú Ö Ô Ö ÔØ ÓÒ Ù Ò ÓÒ

More information

ÅÓ Ø Ü Ø Ò ÖÓ ¹ÓÚ Ö Ö ÓÙÖ ÔÖÓÚ ÓÒÐÝ ÐÐÓÛ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ñ ÒØ ÇÚ ÖÚ Û ÛÓÖÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò Ö ÓÙÖ Û Ø Ö ÝÒØ Ø Ò ¹ Ê Ð Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ º Ñ ÒØ ÅÙ Ö Ö Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ö

ÅÓ Ø Ü Ø Ò ÖÓ ¹ÓÚ Ö Ö ÓÙÖ ÔÖÓÚ ÓÒÐÝ ÐÐÓÛ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ñ ÒØ ÇÚ ÖÚ Û ÛÓÖÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò Ö ÓÙÖ Û Ø Ö ÝÒØ Ø Ò ¹ Ê Ð Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ º Ñ ÒØ ÅÙ Ö Ö Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ö Ã ÔÔ Ö Ë ÙÐ Ö Ã Ö Ò ÔÔ ÖÐ Òº ºÙÔ ÒÒº Ù Î Ö Æ Ø ÜØ Ò ÓÒ Ò Ñ ÔÔ Ò ØÓ ÓØ Ö Ð Ü Ð Ö ÓÙÖ ÂÙÒ ¾ Ø ¾¼¼ ÅÓ Ø Ü Ø Ò ÖÓ ¹ÓÚ Ö Ö ÓÙÖ ÔÖÓÚ ÓÒÐÝ ÐÐÓÛ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ñ ÒØ ÇÚ ÖÚ Û ÛÓÖÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò Ö ÓÙÖ Û Ø Ö ÝÒØ Ø Ò ¹

More information

ÄÓ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì Ò Ò Ö Ò ÐÐ Ò ÏÓÐ Ò Ì ÓÑ ÊÏÌÀ Ò Ä Ö ØÙ Ð ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÎÁÁ ¾¼ Ò ÖÑ ÒÝ Ø ÓÑ Ò ÓÖÑ Ø ºÖÛØ ¹ Òº ØÖ Øº Ì Ý Ö Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÖÓÐ Û ÐÓ ÔÐ Ý Ò Ò

ÄÓ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì Ò Ò Ö Ò ÐÐ Ò ÏÓÐ Ò Ì ÓÑ ÊÏÌÀ Ò Ä Ö ØÙ Ð ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÎÁÁ ¾¼ Ò ÖÑ ÒÝ Ø ÓÑ Ò ÓÖÑ Ø ºÖÛØ ¹ Òº ØÖ Øº Ì Ý Ö Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÖÓÐ Û ÐÓ ÔÐ Ý Ò Ò ÄÓ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì Ò Ò Ö Ò ÐÐ Ò ÏÓÐ Ò Ì ÓÑ ÊÏÌÀ Ò Ä Ö ØÙ Ð ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÎÁÁ ¾¼ Ò ÖÑ ÒÝ Ø ÓÑ Ò ÓÖÑ Ø ºÖÛØ ¹ Òº ØÖ Øº Ì Ý Ö Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÖÓÐ Û ÐÓ ÔÐ Ý Ò Ò ÔÐ Ý Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò º Ï Ö ÐÐ Ø Ó Ú ÓÙ Ñ Ö Ø Ó Ñ Ø Ñ Ø¹

More information

Ò Û ÑÓÒ ØÖ Ø ÒÝ ÓØ Ö Ö Ð Ø ÓÒ Ô ÓÒ Ø ÒØ Û Ø Ø ÇÙÖ Ñ Ò Ö ÙÐØ Ø Ø Ø ÒÓÛÒ ÑÔÐ Ø ÓÒ Ö Ø ÓÒÐÝ ÓÒ ØÓ ÓÐ Ò Ú ÖÝ Ö Ð Ø Ú Þ ÛÓÖÐ º Ì Ø Û ÑÓÒ ØÖ Ø Ò ÓÖ Ð Ö Ð Þ

Ò Û ÑÓÒ ØÖ Ø ÒÝ ÓØ Ö Ö Ð Ø ÓÒ Ô ÓÒ Ø ÒØ Û Ø Ø ÇÙÖ Ñ Ò Ö ÙÐØ Ø Ø Ø ÒÓÛÒ ÑÔÐ Ø ÓÒ Ö Ø ÓÒÐÝ ÓÒ ØÓ ÓÐ Ò Ú ÖÝ Ö Ð Ø Ú Þ ÛÓÖÐ º Ì Ø Û ÑÓÒ ØÖ Ø Ò ÓÖ Ð Ö Ð Þ Ë Ô Ö Ð ØÝ Ò ÇÒ ¹Û Ý ÙÒØ ÓÒ Ä Ò ÓÖØÒÓÛ ÂÓ Ò ÊÓ Ö Ý ÂÙÐÝ ¾½ ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ï ØØÐ ÐÐ Ö Ð Ø Ú Þ ÕÙ Ø ÓÒ Ó Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ô ØÛ Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ú ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ È ÆÈ È ÍÈ È ÆÈ ÓÆÈ ÐÐ Ó ÒØ Ô Ö Ó ÆÈ Ø Ö È¹ Ô Ö Ð º ÐÐ Ó ÒØ Ô Ö

More information

In Proceedings of 10th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2000), Greenwich, UK, September 4-8, 2000.

In Proceedings of 10th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2000), Greenwich, UK, September 4-8, 2000. In Proceedings of 10th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2000), Greenwich, UK, September 4-8, 2000. LNCS Vol.????. pp.???-???. ÜØ Ò Ò Ø ÐÓ Û Ø Ð Ö Ø Ú ÍÔ Ø Å Ò

More information

Ë Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ø ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÀÙÑ Ò Ä Ñ ÌÖ ØÓÖ Å Ö ÈÓÑÔÐÙÒ ½ Ò Å Âº Å Ø Ö ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼¼ à РËØÖ Ø ÌÓÖÓÒØÓ ÇÒØ Ö Ó

Ë Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ø ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÀÙÑ Ò Ä Ñ ÌÖ ØÓÖ Å Ö ÈÓÑÔÐÙÒ ½ Ò Å Âº Å Ø Ö ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼¼ à РËØÖ Ø ÌÓÖÓÒØÓ ÇÒØ Ö Ó Ì ØÐ Ë Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ø ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÀÙÑ Ò Ä Ñ ÌÖ ØÓÖ ÙØ ÓÖ Å Ö ÈÓÑÔÐÙÒ Ò Å Âº Å Ø Ö ÊÙÒÒ Ò Ë Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ÙØ ÓÖ Å Ö ÈÓÑÔÐÙÒ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼¼ à РËØÖ Ø ÌÓÖÓÒØÓ

More information

A generalized preimage for the digital analytical hyperplane recognition

A generalized preimage for the digital analytical hyperplane recognition A generalized preimage for the digital analytical hyperplane recognition Martine Dexet, Eric Andres To cite this version: Martine Dexet, Eric Andres. A generalized preimage for the digital analytical hyperplane

More information

1 The Multinomial logit

1 The Multinomial logit Ë ÑÔÐ Ò Ó ÐØ ÖÒ Ø Ú Ù Ò ÑÙÐØ Ñ Ò ÓÒ Ð Ò ÐÝ Åº ÖÐ Ö º ÄÙ ÑÓ Å Ý ¾¾ ¾¼¼ Ê ÔÓÖØ ÌÊ ÆËȹÇÊ ¼ ¼ ¾¾ ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ò ÅÓ Ð ØÝ Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ë ÓÓÐ Ó Ö Ø ØÙÖ Ú Ð Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ð Ò Ò Ö Ò ÓÐ ÈÓÐÝØ Ò ÕÙ Ö Ð Ä Ù ÒÒ transp-or.epfl.ch

More information

ØÖ Ø Ê Ù Ð ØÖ Ø ØÖ Ø Ø Ö Ñ Ò ØÓÖ Û Ø Ò ØÖÙØÙÖ Ö ÙÐØ Ó Ø Ñ ÒÙ ØÙÖ Ò ØÓÖݺ Ç Ø Ò ÐÐ ÐÓ Ò ØÖ Ø Ö Ñ Ò Û Ò Ø Ö ÒÓ ÔÔÐ ÐÓ Ò Ù Ò Ø ÔÔÐ ÐÓ Ò Ò Ø ØÖÙØÙÖ ³ ÜÔ Ø

ØÖ Ø Ê Ù Ð ØÖ Ø ØÖ Ø Ø Ö Ñ Ò ØÓÖ Û Ø Ò ØÖÙØÙÖ Ö ÙÐØ Ó Ø Ñ ÒÙ ØÙÖ Ò ØÓÖݺ Ç Ø Ò ÐÐ ÐÓ Ò ØÖ Ø Ö Ñ Ò Û Ò Ø Ö ÒÓ ÔÔÐ ÐÓ Ò Ù Ò Ø ÔÔÐ ÐÓ Ò Ò Ø ØÖÙØÙÖ ³ ÜÔ Ø Ö ÓÛÒ Ó Ê Ù Ð ËØÖ Ò À ÐÝ Ê ØÖ Ò Ì Ë Ø ÓÒ ËØ Ð Ï Ð ËÙ Ò È Ö Ë ÓÓÐ Ó Å Ò Ð Ò Ò Ö Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ËÓÙØ Ù ØÖ Ð ¼¼ Å Ý ¾¼¼ ËÙÔ ÖÚ ÓÖ ÈÖÓ º Î Ð Ö Ä ÒØÓÒ ÅÖ Á Ò ÖÓÛÒ ØÖ Ø Ê Ù Ð ØÖ Ø ØÖ Ø Ø Ö Ñ Ò ØÓÖ Û Ø Ò ØÖÙØÙÖ

More information

ß ¾ ß ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÙÖ Ò ÔÖÓØÓ Ø ÐÐ Ö ÓÐÐ Ô Û ÐÝ ÔØ ØÓ Ø ÔÖ Ñ ÖÝ Ñ ¹ Ò Ñ ÓÖ Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ò ÖÝ Ò ÑÙÐØ ÔÐ Ø Ö Ý Ø Ñ º º Ä Ö Ò Ö Ø Ðº ¾¼¼ Ò

ß ¾ ß ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÙÖ Ò ÔÖÓØÓ Ø ÐÐ Ö ÓÐÐ Ô Û ÐÝ ÔØ ØÓ Ø ÔÖ Ñ ÖÝ Ñ ¹ Ò Ñ ÓÖ Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ò ÖÝ Ò ÑÙÐØ ÔÐ Ø Ö Ý Ø Ñ º º Ä Ö Ò Ö Ø Ðº ¾¼¼ Ò ÓÐÐ Ô Ò Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó ÅÓÐ ÙÐ Ö ÐÓÙ ÓÖ º º Å Ò Ø Ö Ò Ó ÈÖÓÐ Ø Ò Ç Ð Ø ÓÖ º Ð Ò Èº Ó Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÖÖ ØÖ Ð Å Ò Ø Ñ ÖÒ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ó Ï Ò ØÓÒ ¾ ½ ÖÓ Ö Ò ÊÓ ÆÏ Ï Ò ØÓÒ ¾¼¼½ ¹½ ¼ Ó ØѺ Ûº Ù ËÌÊ Ì Ì ÓÐÐ Ô Ò Ö

More information

¼ º Å Ø Öº Ë º Ì ÒÓк ÎÓк¾¾ ÆÓº ¾¼¼ Ö ÇÔØ ÈÖÓØ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ ÓÖ ÓÒÖ Ø ËØÖÙØÙÖ ÂºËºÄ Ò ½µÝ ºÀ Ñ ¾µ ºÏ ÒØ Ö ¾µ ʺ º ÖÒ ¾µ º ºÅ Ý ¾µ Ò º º ÖÒ Ò Ó ¾µ ½µ Ò

¼ º Å Ø Öº Ë º Ì ÒÓк ÎÓк¾¾ ÆÓº ¾¼¼ Ö ÇÔØ ÈÖÓØ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ ÓÖ ÓÒÖ Ø ËØÖÙØÙÖ ÂºËºÄ Ò ½µÝ ºÀ Ñ ¾µ ºÏ ÒØ Ö ¾µ ʺ º ÖÒ ¾µ º ºÅ Ý ¾µ Ò º º ÖÒ Ò Ó ¾µ ½µ Ò ¼ Ö ÇÔØ ÈÖÓØ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ ÓÖ ÓÒÖ Ø ËØÖÙØÙÖ ÂºËºÄ Ò ½µÝ ºÀ Ñ ¾µ ºÏ ÒØ Ö ¾µ ʺ º ÖÒ ¾µ º ºÅ Ý ¾µ Ò º º ÖÒ Ò Ó ¾µ ½µ ÒØÖ ÓÖ ÓÑÔÓ Ø Å Ø Ö Ð À Ö Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý À Ö Ò ½ ¼¼¼½ Ò ¾µ Ò Ò Ö Ò ËÝ Ø Ñ Ô ÖØÑ ÒØ

More information

R E S E A R C H R E P O R T I D I A P

R E S E A R C H R E P O R T I D I A P R E S E A R C H R E P O R T I D I A P ËÇŹ ÐÙ Ø Ö Ò ÓÖ ÇÒ¹Ð Ò Ö Ù Ú ÓÖ Ð Ø ÓÒ ËØÙ Ý Î Ò ÒØ Ä Ñ Ö Á Á ÈßÊÊ ¼¾¹ ¼ ÂÙÐÝ ¾¼¼¾ Ö Ð ÖÓØ ØÓ ÔÔ Ö Ò ÙÞÞÝ ËÝ Ø Ñ Ò ÃÒÓÛÐ ÓÚ ÖÝ Ëà µ ¾¼¼¾ Ð Ð Å Ó Ð Ð Á Ò Ø Ø Ù Ø Ó

More information

THE LJUBLJANA GRAPH. Preprint series, Vol. 40 (2002), 845. Marston Conder Aleksander Malnič. November 19, 2002

THE LJUBLJANA GRAPH. Preprint series, Vol. 40 (2002), 845. Marston Conder Aleksander Malnič. November 19, 2002 University of Ljubljana Institute of Mathematics, Physics and Mechanics Department of Mathematics Jadranska 19, 1000 Ljubljana, Slovenia Preprint series, Vol. 40 (00), 845 THE LJUBLJANA GRAPH Marston Conder

More information

Ø ÔÖ ÙÖ ØÝ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ó ÙØ ÒØ Ø Ý Ø Ð Ñ Òغ Ë Ú Ö Ð ÓÒÖ Ø ÙÖ ØÝ Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò ØØÖ ÙØ Ú Ò ÒØ Ö Ð º Ì ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÙÖ ØÝ Ó Ð Ó Ý Ø Ð Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ Ö ØÓ ÑÔÐ Ø

Ø ÔÖ ÙÖ ØÝ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ó ÙØ ÒØ Ø Ý Ø Ð Ñ Òغ Ë Ú Ö Ð ÓÒÖ Ø ÙÖ ØÝ Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò ØØÖ ÙØ Ú Ò ÒØ Ö Ð º Ì ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÙÖ ØÝ Ó Ð Ó Ý Ø Ð Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ Ö ØÓ ÑÔÐ Ø ÌÛÓ¹È ÙØ ÒØ Ø Ã Ý Ö Ñ ÒØ ÈÖÓØÓÓÐ Û Ø Ã Ý ÓÒ ÖÑ Ø ÓÒ ÓÝ ÓÒ ËÓÒ ÃÛ Ò Ó Ã Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Á ͵ ¹ ÀÛ Ñ¹ ÓÒ Ù ÓÒ ¹ Ù Ì ÓÒ ¼ ¹ ¾ ˺ ÃÓÖ Ý ÓÒ Ùº º Ö ØÖ Øº Ì Ô Ô Ö ÔÖÓÔÓ Ø Ö Ý Ö Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ

More information

Degradation

Degradation Î Ê ÙÐØ Ì ÔØ Ö ÔÖ ÒØ Ø Ö ÙÐØ Ó Ø Ò Û Ø Ø ÑÙÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÙÖ Ñ ÒØ ÜÔÐ Ò ÙÒØ Ð Ø ÔÓ Òغ ÁÒ ÐÐ Ø Ó ³ Ö Ø Û Ú Ö Û Ð P er Û ÔØ ÓÒ Ø ÒØ Ò Ø Ó ÓÒØ ÒØ Û Ú ÐÙ Ø Û Ø Ö Ô Ø ØÓ Ö Ø ÓÒ Ý Ù Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ñ Ò Ñ ½µ Ó Ø Ú ÕÙ

More information

cachan.fr/publis/ Mémoire de DEA, DEA Programmation, Paris, septembre 2002.

cachan.fr/publis/ Mémoire de DEA, DEA Programmation, Paris, septembre 2002. http://www.lsv.ens cachan.fr/publis/ Mémoire de DEA, DEA Programmation, Paris, septembre 2002. ÄÓ Ð Ê Ð Ø ÓÒ ÓÖ Æ Ñ À Æ Ù ËÙÔ ÖÚ Ý Â Ò ÇÍ ÍÄÌ¹Ä ÊÊ É Ò Ú ÆÇÏ Ã Ö ÔÓÖØ ØÓÛ Ö Ø Ö ÓÖ º º º ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ë

More information

¾ ÍÊÁ Ê À Å Â Å Ë ÍÅÅÁÆ Ë Æ ÄÁ ÇÊ ËÅ ÌÀ Ì ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ê Ñ Ý Ø ÓÖÝ Ó Ø ÒÒ Ø Û Ö Ø ÒÚ Ø Ø Ý ÐÚ Ò ½¼ º ÁÒ Ë Ø ÓÒ ¾ Û Ø ÓÙÔÐ Ó Ö ÙÐØ Û ÑÓØ Ú Ø ÓÙÖ ÛÓÖ Ò Ø

¾ ÍÊÁ Ê À Å Â Å Ë ÍÅÅÁÆ Ë Æ ÄÁ ÇÊ ËÅ ÌÀ Ì ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ê Ñ Ý Ø ÓÖÝ Ó Ø ÒÒ Ø Û Ö Ø ÒÚ Ø Ø Ý ÐÚ Ò ½¼ º ÁÒ Ë Ø ÓÒ ¾ Û Ø ÓÙÔÐ Ó Ö ÙÐØ Û ÑÓØ Ú Ø ÓÙÖ ÛÓÖ Ò Ø Ì ÂÓÙÖÒ Ð Ó ËÝÑ ÓÐ ÄÓ ÎÓÐÙÑ ¼¼ ÆÙÑ Ö ¼ ¼¼¼¼ ËÇÅ Ê ËÍÄÌË ÁÆ ÈÇÄ ÀÊÇÅ ÌÁ Ê ÅË ÌÀ ÇÊ ÍÊÁ Ê À Å Â Å Ë ÍÅÅÁÆ Ë Æ ÄÁ ÇÊ ËÅ ÌÀ ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒº Ð Ð Ê Ñ Ý Ø ÓÖÝ Ø Ð Ø Ò Ø ÑÔÐ Ø ÓÖѵ ÓÒ¹ ÖÒ Û Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ø ÓÐÐÓÛ

More information

Ë ÓÑ Ò Ò ÝÒ Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Û Ø Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ò Ð Ö ËÝ Ø Ñ È ÖÖ Ö Ö ½ ¾ Ò ÇÐ Ú Ö Ë Ù ½ ½ ÙÐØ Ú Ø ÓÒ Ì» ÈÊ» Ë ÉÙ Å Ö Ð ÙÐØ ¾ ¾ Ëع ÐÓÙ Ü ¾ Ò Ñ ØÄ ÄÁÈ µ ÖÙ

Ë ÓÑ Ò Ò ÝÒ Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Û Ø Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ò Ð Ö ËÝ Ø Ñ È ÖÖ Ö Ö ½ ¾ Ò ÇÐ Ú Ö Ë Ù ½ ½ ÙÐØ Ú Ø ÓÒ Ì» ÈÊ» Ë ÉÙ Å Ö Ð ÙÐØ ¾ ¾ Ëع ÐÓÙ Ü ¾ Ò Ñ ØÄ ÄÁÈ µ ÖÙ Ë ÓÑ Ò Ò ÝÒ Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Û Ø Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ò Ð Ö ËÝ Ø Ñ È ÖÖ Ö Ö ½ ¾ Ò ÇÐ Ú Ö Ë Ù ½ ½ ÙÐØ Ú Ø ÓÒ Ì» ÈÊ» Ë ÉÙ Å Ö Ð ÙÐØ ¾ ¾ Ëع ÐÓÙ Ü ¾ Ò Ñ ØÄ ÄÁÈ µ ÖÙ Ù Ô Ø Ò ËÓØØ ¼½ È ÊÁË Ô ÖÖ º Ö Ö Ð Ô º Ö ÓÐ Ú Öº Ù

More information

Ö Ø Ö Þ ÓÖ Ò ÐÝ ÓÑÔÐ Ü Ò ÝÒ Ñ Ñ Ò ÒØÐÝ ØÖ ÙØ Ò ÒØ ÖÓÔÓÑÓÖÔ Ò Ø Ö ÔÖÓÔ ÖØ º ÐØ ÓÙ Ø Ù Ó ÑÙÐØ ÒØ Ý Ø Ñ Ò ÒÓØ Ò Û Ô ÐÐÝ Ø Ø Ò ÓØ Ø ÓÒ Ð Ú Ð Ø ÔÔÖÓ Ò ÑÔ Ö

Ö Ø Ö Þ ÓÖ Ò ÐÝ ÓÑÔÐ Ü Ò ÝÒ Ñ Ñ Ò ÒØÐÝ ØÖ ÙØ Ò ÒØ ÖÓÔÓÑÓÖÔ Ò Ø Ö ÔÖÓÔ ÖØ º ÐØ ÓÙ Ø Ù Ó ÑÙÐØ ÒØ Ý Ø Ñ Ò ÒÓØ Ò Û Ô ÐÐÝ Ø Ø Ò ÓØ Ø ÓÒ Ð Ú Ð Ø ÔÔÖÓ Ò ÑÔ Ö ÇÒ Ø ÄÓ Ð Ô Ø Ó Ö ÙÑ Òع Æ ÓØ Ø ÓÒ ÑÓÒ ÒØ ÄÙ Ö ØÓ È ÙÐÓ ÆÓÚ Ò ÂÓ Æ Ú Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö Ó Å Ò Ó Ö ÈÇÊÌÍ Ä Ð Ö ØÓ Ö Ý º ºÙÑ Ò ÓºÔØ ßÔ ÓÒ Ò Ú Ð ºÙÑ Ò ÓºÔØ ØÖ Ø Ì Ù Ó ÒØ Ò Ð ØÖÓÒ ÓÑÑ Ö µ ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ

More information

Ó ÔÔÐ Å Ø Ñ Ø ÔÐ Ò Ó Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Ë ÓÓÐ Ð ØÙÖ ÒØÖÓ Ù Ø ÖÓÙØ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ö ÓÑÑÓÒ ÔÔÖÓ ØÓ Ø ÓÐÙØ ÓÒ Ì Ð ÓÖ Ø Ñµ ÓÖ ÓÖØ Ø¹Ô Ø ÖÓÙØ Ò º ØÖ ³ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Æ ØÛÓÖ Ò Ð ØÙÖ ¼ ÊÓÙØ Ò Å ØØ Û ÊÓÙ Ò

More information

Ñ Ò Ò Ð Û Ø ÓÑÔÐ Ü ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ø º Ì Ñ Ò Ø Ø Ø Ø Ø ÓÑ Ò Ö ÒØ Ò Ó ØÖÙØÙÖ º ÓÖ Ü ÑÔÐ Ó Ø Ò Û ÒØ Ñ Ø Ó Ø Ø Ò Ð Ø Ò ÐÝ Ø ØÓ ÕÙ ÒØ ÐÐÝ ÜØÖ Ø ÑÔÐ ØÖÙØÙÖ ÇÒ Ø

Ñ Ò Ò Ð Û Ø ÓÑÔÐ Ü ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ø º Ì Ñ Ò Ø Ø Ø Ø Ø ÓÑ Ò Ö ÒØ Ò Ó ØÖÙØÙÖ º ÓÖ Ü ÑÔÐ Ó Ø Ò Û ÒØ Ñ Ø Ó Ø Ø Ò Ð Ø Ò ÐÝ Ø ØÓ ÕÙ ÒØ ÐÐÝ ÜØÖ Ø ÑÔÐ ØÖÙØÙÖ ÇÒ Ø Ð Ñ ÒØ Ð Ë Ø Å Ø Ó Ò Ú ÍÒ Ö ØÝ Ù ½ Ñ Ò Ò Ð Û Ø ÓÑÔÐ Ü ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ø º Ì Ñ Ò Ø Ø Ø Ø Ø ÓÑ Ò Ö ÒØ Ò Ó ØÖÙØÙÖ º ÓÖ Ü ÑÔÐ Ó Ø Ò Û ÒØ Ñ Ø Ó Ø Ø Ò Ð Ø Ò ÐÝ Ø ØÓ ÕÙ ÒØ ÐÐÝ ÜØÖ Ø ÑÔÐ ØÖÙØÙÖ ÇÒ Ø Ø º Ò ½º ÁÒØÖÓ

More information

½ Ê Ú Û Ó ÆÒ ÕÙÓØ ÒØ ¾ ÇÖØ Ó ÓÒ Ð ÒÚ Ö ÒØ ÓÙ Ð Ö Ø ÓÒ Ý ÕÙÓØ ÒØ Ñ Ô ÇÖ Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ü ÑÔÐ Ó ÓÖ Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ü ÑÔÐ Ø Ò ÓÖ ÔÖÓ ÙØ Ü ÑÔÐ ÓÒØÖ Ø ÓÒ Ñ Ô ÇÔ Ò

½ Ê Ú Û Ó ÆÒ ÕÙÓØ ÒØ ¾ ÇÖØ Ó ÓÒ Ð ÒÚ Ö ÒØ ÓÙ Ð Ö Ø ÓÒ Ý ÕÙÓØ ÒØ Ñ Ô ÇÖ Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ü ÑÔÐ Ó ÓÖ Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ü ÑÔÐ Ø Ò ÓÖ ÔÖÓ ÙØ Ü ÑÔÐ ÓÒØÖ Ø ÓÒ Ñ Ô ÇÔ Ò ÆÒ ÕÙÓØ ÒØ Ò Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ó ÓÖ Ø ÃÝÓ Æ Ý Ñ Ö Ù Ø Ë ÓÓÐ Ó Ë Ò ÃÝÓØÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ Ê ÒØ Ú Ò Ò Å Ø Ñ Ø Ò Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ º Ë ÔØ Ñ Ö ¾ ß ¼ ¾¼¼ µ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ÃÍ ÈÓ Ø Ö Ù Ø ÒØ Ö Ð ÙÑ Ã ÖÒ

More information

Chapter 9. Trapezoidal Maps. 9.1 The Trapezoidal Map

Chapter 9. Trapezoidal Maps. 9.1 The Trapezoidal Map Chapter 9 Trapezoidal Maps ÁÒ Ø Ø ÓÒ Û Û ÐÐ ÒÓØ Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ö Ò ÓÑ Þ ÒÖ Ñ ÒØ Ð ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ò Ø ØÖ Ø ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ô Ö Ñ ÛÓÖ º Ø Ø Ñ Ø Ñ Ø Û ÐÐ Ú Ù Ò Æ ÒØ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÓÐÚ Ò Ø Ò Ö Ð ÔÖÓ Ð Ñ Ó ÔÓ ÒØ ÐÓ Ø ÓÒ

More information

ÅÓØ Ú Ø ÓÒ Ø Ú Øݹ ØÖ Ú Ð Ñ Ò ÑÓ Ð Ò Ô Ö ÓÒ Ð Þ ÖÚ ÓÒ Ñ ÖØÔ ÓÒ ¾» ¾

ÅÓØ Ú Ø ÓÒ Ø Ú Øݹ ØÖ Ú Ð Ñ Ò ÑÓ Ð Ò Ô Ö ÓÒ Ð Þ ÖÚ ÓÒ Ñ ÖØÔ ÓÒ ¾» ¾ ÅÓ Ð Ò Ø ÝÒ Ñ Ó Ðй Ý Ø Ú ØÝ ÔÐ Ò Ï ÐÐ Ñ À ÑÔ ½ ÙÒÒ Ö Ð ØØ Ö Ê Ö Ó ÀÙÖØÙ Ò Å Ð ÖÐ Ö ¾ ÂÙÒ ¾¾ ¾¼½¼ ½ ÃÍ Ä ÙÚ Ò ¾ È Ä Ù ÒÒ ½» ¾ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ Ø Ú Øݹ ØÖ Ú Ð Ñ Ò ÑÓ Ð Ò Ô Ö ÓÒ Ð Þ ÖÚ ÓÒ Ñ ÖØÔ ÓÒ ¾» ¾ ÇÙØÐ Ò

More information

Ø Ñ Ò Ò ÙØÙÑÒ ¾¼¼¾ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ ÐÓ µ Ø Û Ø ØÖ ØÖÙØÙÖ ½ ȹØÖ È¹ ÖÓÛØ ÄÇË Ì È¹ØÖ Ø ØÖÙØÙÖ È¹ ÖÓÛØ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ò Ò ÐÐ Ö ÕÙ ÒØ Ø ÄÇË Ì Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ò Ò Ö ÕÙ

Ø Ñ Ò Ò ÙØÙÑÒ ¾¼¼¾ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ ÐÓ µ Ø Û Ø ØÖ ØÖÙØÙÖ ½ ȹØÖ È¹ ÖÓÛØ ÄÇË Ì È¹ØÖ Ø ØÖÙØÙÖ È¹ ÖÓÛØ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ò Ò ÐÐ Ö ÕÙ ÒØ Ø ÄÇË Ì Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ò Ò Ö ÕÙ Ø Ñ Ò Ò ÙØÙÑÒ ¾¼¼¾ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ ÐÓ µ Ø Û Ø ØÖ ØÖÙØÙÖ ½ Ö ÕÙ ÒØ ÐÓ µ Ø Û Ø Ò Ò ØÖÙØÙÖ ØÖ Ø Ñ Ò Ò ÙØÙÑÒ ¾¼¼¾ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ ÐÓ µ Ø Û Ø ØÖ ØÖÙØÙÖ ½ ȹØÖ È¹ ÖÓÛØ ÄÇË Ì È¹ØÖ Ø ØÖÙØÙÖ È¹ ÖÓÛØ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ò Ò ÐÐ

More information

ß ¾ ß ËÌÊ Ì ÌÓ Ò Ò Ø ØÓ Ø Ù Ó Ð Ñ ÒØ ÖÙÔØ ÓÒ Ò Ö ÓÒ Ø ÙÒ Û Ó ÖÚ Ð Ñ ÒØ Ø Ø ÖÙÔØ Ò Ø Ú Ö ÓÒ ÆÇ º Ì Ó ÖÚ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ó À«ÐØ Ö Ö Ñ Ø Ø Ö Û Ú Ð Ò Ø Ð Ò ÒØ Ö

ß ¾ ß ËÌÊ Ì ÌÓ Ò Ò Ø ØÓ Ø Ù Ó Ð Ñ ÒØ ÖÙÔØ ÓÒ Ò Ö ÓÒ Ø ÙÒ Û Ó ÖÚ Ð Ñ ÒØ Ø Ø ÖÙÔØ Ò Ø Ú Ö ÓÒ ÆÇ º Ì Ó ÖÚ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ó À«ÐØ Ö Ö Ñ Ø Ø Ö Û Ú Ð Ò Ø Ð Ò ÒØ Ö Ê Ô Ò Ò Å Ò Ø ÓÒÒ Ø Ú ØÝ Ç ÖÚ ÓÖ Ð Ñ ÒØ ÖÙÔØ ÓÒ Ò ÁØ Ó Ø Ð Ö ÂÙÒ ¹ÀÓÓÒ Ã Ñ Àº ˺ ÙÒ Ë Ò ÛÓÓ Ä ØÖÓÒÓÑÝ ÈÖÓ Ö Ñ Ë ÓÓÐ Ó ÖØ Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ð Ë Ò Ë ÓÙÐ Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ë ÓÙÐ ÃÇÊ ½ ½¹ ¾ Ñ ØÖÓº ÒÙº º Ö Ò ÂÓÒ

More information

¾ Ä Ð Ñ ÓÙ Ò Ë ÑÓÒ È Ö ÓÒ Ð Ñ Ø Ø ÓÒ Ø Ø Û Ð Ø Û Ý Ø Ø Ø Ö ÙÑ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ð ÓÒ Ö Ò Ö Ø Ø Ð ÑÙ Ð ØØ ÒØ ÓÒ Ó Ø Ò Ô ØÓ Ø Û Ý Ø Ø Ö ÙÑ ÒØ Ø ÒØÓ ÐÓ Ù Ø Û Ý Ø

¾ Ä Ð Ñ ÓÙ Ò Ë ÑÓÒ È Ö ÓÒ Ð Ñ Ø Ø ÓÒ Ø Ø Û Ð Ø Û Ý Ø Ø Ø Ö ÙÑ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ð ÓÒ Ö Ò Ö Ø Ø Ð ÑÙ Ð ØØ ÒØ ÓÒ Ó Ø Ò Ô ØÓ Ø Û Ý Ø Ø Ö ÙÑ ÒØ Ø ÒØÓ ÐÓ Ù Ø Û Ý Ø ÒØ ÐÓ Ù Û Ø ÓÒ Ø Ò ÔÖ Ö Ò Ä Ð Ñ ÓÙ ½ Ò Ë ÑÓÒ È Ö ÓÒ ¾ ¾ ½ ÁÊÁ̹ÍÈË ½½ ÖÓÙØ Æ Ö ÓÒÒ ½¼ ¾ ÌÓÙÐÓÙ Ü Ö Ò º Ñ ÓÙ Ö Øº Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ú ÖÔÓÓÐ Ä Ú ÖÔÓÓÐ Ä ÍÒ Ø Ã Ò ÓѺ º ºÔ Ö ÓÒ ºÐ Úº

More information

ÓÖÑ Ð ÓÒ ÔØ Ò ÐÝ Ò Ö Ö ÓØ ÖÛ ØÓ Ò ØÓ ÔÖÓ Ò Ó Ô Ø Á Ë ÓÒ Ö Ò º Ì Ö Ö Ö Ð Ø ÔÔÖÓ ØÓ Ø ÓÚ Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñº ÓÖ Ò Ø Ò Ø ÓÒ ÔØ Ó Ú ÖØÙ Ð ÓÐ Ö Û ÒØÖÓ Ù Ò ÔÖÓ Ö Ñ

ÓÖÑ Ð ÓÒ ÔØ Ò ÐÝ Ò Ö Ö ÓØ ÖÛ ØÓ Ò ØÓ ÔÖÓ Ò Ó Ô Ø Á Ë ÓÒ Ö Ò º Ì Ö Ö Ö Ð Ø ÔÔÖÓ ØÓ Ø ÓÚ Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñº ÓÖ Ò Ø Ò Ø ÓÒ ÔØ Ó Ú ÖØÙ Ð ÓÐ Ö Û ÒØÖÓ Ù Ò ÔÖÓ Ö Ñ Å ß ÓÒ ÔØÙ Ð Ñ Ð Å Ò Ö Ê Ö ÓÐ ½ Ö ËØÙÑÑ ¾ ½ Ë ÓÓÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý Ö ÆØ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÓÐ Ó Ø ÑÔÙ ÈÅ ¼ ÓÐ Ó Ø Å Ð ÒØÖ ÉÄ ¾ Ù ØÖ Ð ÖºÓÐ Ùº Ùº Ù ¾ Ì Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÖÑ Ø Ø Ö Å Ø Ñ Ø Ë ÐÓ ÖØ Ò ØÖº ß ¾ ÖÑ Ø

More information

Ì ÑÔÓ Ø ÓÒ Ó Ò ÜØÖ Ò Ð Ò Ö ÓÖ Ö Ò ÙÒ Ö Ð Ø ÐÐÓÛ Ø ÜÔÖ ÓÒ Ó ÕÙ Ö Ù Ø Ö Ö ÒÓ ØÓ Ø Ð Ø Ú ÖØ Ü Ò Ø Ö Ô ³ Û ÑÙ ÔÖÓÔ ÖØÝ Ó Ø ÓÖ Ö Ò Ø Ó Ø Ö Ô º ÓÑÔÖÓÑ ÛÓÙÐ

Ì ÑÔÓ Ø ÓÒ Ó Ò ÜØÖ Ò Ð Ò Ö ÓÖ Ö Ò ÙÒ Ö Ð Ø ÐÐÓÛ Ø ÜÔÖ ÓÒ Ó ÕÙ Ö Ù Ø Ö Ö ÒÓ ØÓ Ø Ð Ø Ú ÖØ Ü Ò Ø Ö Ô ³ Û ÑÙ ÔÖÓÔ ÖØÝ Ó Ø ÓÖ Ö Ò Ø Ó Ø Ö Ô º ÓÑÔÖÓÑ ÛÓÙÐ Ü ¹ÈÓ ÒØ ÄÓ Û Ø ËÝÑÑ ØÖ Ó ÒÙ Û Ö Ò Ú Ê Ö Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ö ÓÑÔÙØ Ö Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ï ÐÐ Ñ Ø Ù Ð Ò ÂºÂº Ì ÓÑ ÓÒ Ú ÒÙ Ñ Ö ¼ Íà ÒÙ º Û Öк Ѻ ºÙ Ú ºÊ Ö Ýк Ѻ ºÙ ØÖ Øº Ö Ò ÀÓ Ò ÒØÖÓ Ù Ü ¹ÔÓ ÒØ ÐÓ Û Ø ÝÑÑ Ø¹ Ö ³

More information

ÅÓÖ Ö ÒØÐÝ ÓÑ ÔØ Ú Ð Ò Ô ÓÛÒ Ò Ò ÙØÖ Ð ØÝ Ð Ú Ð Ú Ò ÝÒØ Þ Ò Ø Ð Ó ÐÐÙÐ Ö ÙØÓÑ Ø µ ÕÙ ÒØ Ð ÝÒ Ñ Ý Ø Ñ ¾ µ Ò Ò Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ½ µº Å ÒÝ ØÒ Ð Ò Ô ÖÓÑ Ò Ø Ð Ó

ÅÓÖ Ö ÒØÐÝ ÓÑ ÔØ Ú Ð Ò Ô ÓÛÒ Ò Ò ÙØÖ Ð ØÝ Ð Ú Ð Ú Ò ÝÒØ Þ Ò Ø Ð Ó ÐÐÙÐ Ö ÙØÓÑ Ø µ ÕÙ ÒØ Ð ÝÒ Ñ Ý Ø Ñ ¾ µ Ò Ò Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ½ µº Å ÒÝ ØÒ Ð Ò Ô ÖÓÑ Ò Ø Ð Ó ËÝÒØ Ø Æ ÙØÖ Ð ØÝ ÓÖ ÖØ Ð ÚÓÐÙØ ÓÒ È Ð ÔÔ ÓÐÐ Ö Å ÒÙ Ð Ð Ö Ù Ò Å Ð Ó Ò¹ÈÐ Ø Ð Ä ÓÖ ØÓ Ö Á Ë ÆÊË ¹ ÍÆË ¾¼¼¼ ÖÓÙØ ÐÙ ÓÐ ¼ ½¼ ÓØ Ê Æ ¹Ñ Ð Ô Ð Ö Ù Ñ Ó Ò ºÙÒ º Ö ØÖ Øº Ê ÒØ ÛÓÖ Ò ÓØ ÚÓÐÙØ ÓÒ Ø ÓÖÝ Ò ÑÓÐ ÙÐ

More information

Ï Ó ØÖ Ù ÛÓÖÐ Ý Ù Ð Ø Ö Ø ÓÖ Ð Ö Ð Ø Ú ØÓ Û ÆÈ ËÈ ÊË Ó ÓØ Ú ÓÑÔÐ Ø Ø º Å Ö ÌÓÖ ÅÌ Ú Ö Ð Ø Ú Þ Ð ÔÖÓÓ Ø Ø ÓÔØ Ñ Ð ÔÖÓÓ Ý Ø Ñ Ü Ø Ø ÆÈ ËÈ ÊË Ó Ú ÓÑÔÐ Ø

Ï Ó ØÖ Ù ÛÓÖÐ Ý Ù Ð Ø Ö Ø ÓÖ Ð Ö Ð Ø Ú ØÓ Û ÆÈ ËÈ ÊË Ó ÓØ Ú ÓÑÔÐ Ø Ø º Å Ö ÌÓÖ ÅÌ Ú Ö Ð Ø Ú Þ Ð ÔÖÓÓ Ø Ø ÓÔØ Ñ Ð ÔÖÓÓ Ý Ø Ñ Ü Ø Ø ÆÈ ËÈ ÊË Ó Ú ÓÑÔÐ Ø ÇÔØ Ñ Ð ÈÖÓÓ ËÝ Ø Ñ ËÔ Ö Ë Ø À ÖÖÝ Ù ÖÑ ½ ËØ Ú Ö ¾ Ä ÓÖØÓÛ Ø Ö Ú Å Ð Ý ½ ÏÁ ¾ Í Ú Ö ØÝ Ó ËÓ ÖÓÐ Í Ú Ö ØÝ Ó Ó Í Ú Ö ØÝ Ó Ó ÁÅ Ë ØÖ Øº Ï Ü Ø Ö Ð Ø Ú Þ ÛÓÖÐ Û Ö ÆÈ ËÈ ÊË Ó ÓÑÔÐ Ø Ø º Ì Ú Ø Ö Ø Ö Ð Ø Ú Þ ÛÓÖÐ

More information

ÇÙØÐ Ò ½ ¾ ØÖ ÙØ ÓÒ ² Ì Ò ÐÝ Ó Ö ÕÙ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø χ ¾ ËØ Ø Ø ÐÙÐ Ø Ò Ô Ú ÐÙ Ò ³ Ü Ø Ø Ø Ì ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ð Ú º Ø Ñ Ô ÓÔغµ È Ö ÓÒ Ò ËÔ ÖÑ Ò ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ù Ò

ÇÙØÐ Ò ½ ¾ ØÖ ÙØ ÓÒ ² Ì Ò ÐÝ Ó Ö ÕÙ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø χ ¾ ËØ Ø Ø ÐÙÐ Ø Ò Ô Ú ÐÙ Ò ³ Ü Ø Ø Ø Ì ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ð Ú º Ø Ñ Ô ÓÔغµ È Ö ÓÒ Ò ËÔ ÖÑ Ò ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ù Ò Æ ÙÝ Ò Ì ÌÙ Î Ò ½ Æ ÙÝ Ò ÉÙ Ò Î Ò ¾ ½ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò Ò È ÖÑ Ý Ó ÀÓ Å Ò ØÝ ¾ Æ ÙÝ Ò ÌÖ È ÙÓÒ ÀÓ Ô Ø Ð ÂÁ ÔÖÓ Ø ¹ Ù Ù Ø ¾¼½ ÇÙØÐ Ò ½ ¾ ØÖ ÙØ ÓÒ ² Ì Ò ÐÝ Ó Ö ÕÙ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø χ ¾ ËØ Ø Ø ÐÙÐ Ø Ò Ô Ú ÐÙ Ò

More information

Ì ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Á ÓÑÓÖÔ Ñ ÁÒ ÐÐ Ú ÓÑÓÖÔ Ñ Σ ½ ½ ÑÓÖ ÔÖ ÐÝ A B Ö ÓÑÓÖÔ : ( ØÖÙØÙÖ ¹ÔÖ ÖÚ Ò Ø ÓÒ) ÓÙÒØ Ð ØÖÙØÙÖ Ò Ó Ý Ö Ð Ø Ò ÓÑÓÖÔ Ñ ÓÑ Σ ½ ½ Ö Ð Ø ÓÒ ÓÒ

Ì ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Á ÓÑÓÖÔ Ñ ÁÒ ÐÐ Ú ÓÑÓÖÔ Ñ Σ ½ ½ ÑÓÖ ÔÖ ÐÝ A B Ö ÓÑÓÖÔ : ( ØÖÙØÙÖ ¹ÔÖ ÖÚ Ò Ø ÓÒ) ÓÙÒØ Ð ØÖÙØÙÖ Ò Ó Ý Ö Ð Ø Ò ÓÑÓÖÔ Ñ ÓÑ Σ ½ ½ Ö Ð Ø ÓÒ ÓÒ Ì ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Á ÓÑÓÖÔ Ñ Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÕÙ Ú Ð Ò Ö Ð Ø ÓÒ ÖÓ ÐÐ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ó ÓÑÓÖÔ Ñº ÐÓ Ò Ø Ò ØÙÖ Ð ØÓ ÔÓ Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÀÓÛ ÓÑÔÐ Ü Ø ÓÑÓÖÔ Ñ Ö Ð Ø ÓÒ Ò ÓÑÔ Ö ÓÒ Û Ø ÓØ Ö ÕÙ Ú Ð Ò Ö Ð Ø ÓÒ Ì Ò Û Ö ØÓ

More information

Ø ÓÒº Ò ÑÔÓÖØ ÒØ «Ö Ò Ø Ø Û Ð Ò Ø ØÝÔ È Ò Ò Ö ØÖ ÖÝ ØÝÔ Ò Ö¹ÓÖ Ö ÐÓ ÙÖ ³ ÑÔÐ Ø ÓÖÝ Ó ØÝÔ µ È ÑÙ Ø ÑÔÐ ØÝÔ º ÐØ ÓÙ ØÝÔ ÒÐÙ Ø ØÝÔ Ó Ø ÑÔÐݹØÝÔ ¹ ÐÙÐÙ Ø

Ø ÓÒº Ò ÑÔÓÖØ ÒØ «Ö Ò Ø Ø Û Ð Ò Ø ØÝÔ È Ò Ò Ö ØÖ ÖÝ ØÝÔ Ò Ö¹ÓÖ Ö ÐÓ ÙÖ ³ ÑÔÐ Ø ÓÖÝ Ó ØÝÔ µ È ÑÙ Ø ÑÔÐ ØÝÔ º ÐØ ÓÙ ØÝÔ ÒÐÙ Ø ØÝÔ Ó Ø ÑÔÐݹØÝÔ ¹ ÐÙÐÙ Ø Ì ÐÙÐÙ Ó ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ö Ñ ÛÓÖ ÓÖ ÈÖÓÓ Ë Ö Û Ø Ë Ø Î Ö Ð ÁÒ Ø ÒØ Ø ÓÒ ÑÝ ÐØÝ ÐÐ Ä ÓÖ ØÓÖ ÄÙ ÒØ Ì ÒÓÐÓ ÅÓÙÒØ Ò Ú º ÅÙÖÖ Ý À ÐÐ Æ ÍË ÐØÝÖ Ö º ÐйРºÓÑ ØÖ Ø Ï ÓÛ ÓÛ ÔÖÓ ÙÖ Ú ÐÓÔ Ý Ð Ó ÓÖ ÙØÓÑ Ø ÐÐÝ Ò Ò Ù Ø

More information

ÓÖ Ø ÁÒØ Ð ÔÖÓ ÓÖ Ñ Ðݺ Ê Ö Û ÒØ Ò Ò Ö Ð ÖÓÙÒ Ò Ñ Ð Ö ÔÖÓ Ö Ñ¹ Ñ Ò ÓÙÐ ÓÒ ÙÐØ ÔÔÖÓÔÖ Ø Ø ÜØ ÓÓ Ò ÓÒ ÙÒØ ÓÒ Û Ø Ø ÔÖÓ ÓÖ Ö Ö Ò Ñ Ò¹ Ù Ð ÔÙ Ð Ý ÁÒØ Ð Ò

ÓÖ Ø ÁÒØ Ð ÔÖÓ ÓÖ Ñ Ðݺ Ê Ö Û ÒØ Ò Ò Ö Ð ÖÓÙÒ Ò Ñ Ð Ö ÔÖÓ Ö Ñ¹ Ñ Ò ÓÙÐ ÓÒ ÙÐØ ÔÔÖÓÔÖ Ø Ø ÜØ ÓÓ Ò ÓÒ ÙÒØ ÓÒ Û Ø Ø ÔÖÓ ÓÖ Ö Ö Ò Ñ Ò¹ Ù Ð ÔÙ Ð Ý ÁÒØ Ð Ò ÒÙ Ñ Ð Ö Ì ÒÙ Ñ Ð Ö µ Ò ÓÔ Ò ÓÙÖ ¹ Ñ Ð Öº Ì Ñ Ð Ö ÒÐÙ Ø Ò¹ Ö Ò Ø ØÖ ÙØ ÓÒ Ò Ú Ð Ð ÓÖ ÓÛÒÐÓ ØÓ ÖÙÒ ÙÒ Ö Ï Ò ÓÛ º ÁØ ÔÖÓÚ ÙÔÔÓÖØ ÓÖ Ø Ò ØÖÙØ ÓÒ Ø Ó Ø Ó Ø Èͺ ÖÓ Ñ Ð Ö Ú Ö ÓÒ Ö Ð Ó Ú Ð Ð º Ì Ñ Ð Ö ÒÚÓ Ý Ø

More information

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ö ÙÑÙÐ ÒØ Ò Ã ÖÓÚ³ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ä Ø Ù ÒÓØ Ý Ë Ò Ø ÝÑÑ ØÖ ÖÓÙÔ Ó ÓÖ Ö Òº ÁÖÖ Ù Ð Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ô ÖØ Ø ÓÒ λ Òº ÆÓÖÑ Ð Þ Ö Ø Ö Ú ÐÙ χ λ (µ) ÓÖ µ

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ö ÙÑÙÐ ÒØ Ò Ã ÖÓÚ³ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ä Ø Ù ÒÓØ Ý Ë Ò Ø ÝÑÑ ØÖ ÖÓÙÔ Ó ÓÖ Ö Òº ÁÖÖ Ù Ð Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ô ÖØ Ø ÓÒ λ Òº ÆÓÖÑ Ð Þ Ö Ø Ö Ú ÐÙ χ λ (µ) ÓÖ µ ÓÑ Ò ØÓÖ Ð ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ò ÔÓ Ø Ú ØÝ Ó Ã ÖÓÚ³ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Î Ð ÒØ Ò Ö Ý Ä ÓÖ ØÓ Ö ³ÁÒ ÓÖÑ Ø Õ٠гÁÒ Ø ØÙØ Ô Ö ¹ÅÓÒ ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ¹ Ø ÓÖÑ Ð ÈÓÛ Ö Ë Ö Ò Ð Ö ÓÑ Ò ØÓÖ ¾¼¼ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ð Ð µ ÂÙÒ ¾ Ø Î Ð ÒØ Ò

More information

The global k-means clustering algorithm

The global k-means clustering algorithm The global k-means clustering algorithm Aristidis Likas, Nikos Vlassis, Jakob Verbeek To cite this version: Aristidis Likas, Nikos Vlassis, Jakob Verbeek. The global k-means clustering algorithm. [Technical

More information

TCP SOURCE TCP DESTINATION

TCP SOURCE TCP DESTINATION ÆÓÚ Ð Ð Ý Ã Ø Ò ÕÙ ÓÖ ÑÔÖÓÚ Ò Ì È Ô Ö ÓÖÑ Ò Ò ÑÙÐØ ÓÔ Û Ö Ð Ò ØÛÓÖ Ø Ò ÐØÑ Ò ÁÆÊÁ È ¾¼¼ ÊÓÙØ ÄÙ ÓÐ ¼ ¼¾ ËÓÔ ÒØ ÔÓÐ Ü Ö Ò Ñ Ð ÐØÑ Ò ÓÔ º ÒÖ º Ö Ì Ð µ ¾ Ü µ ¾ º Ì Ò Â Ñ Ò Þ º ºËºÁºÅºÇº ÙÐØ ÁÒ Ò Ö ÍÒ Ú Ö

More information

ÓÒØ ÒØ ¾

ÓÒØ ÒØ ¾ ÉÙ Ø ÓÒ Ì È Ð ÐÔ Ð ÓÙÖØ ÒÒÙ Ð À Ë ÓÓÐ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ÓÒØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒ ÝÐÚ Ò Å Ö ¾¼¼½ ÓÒØ ÒØ ¾ È ÖØ Á ÉÙ Ø ÓÒ ½ ¹ Ï Ò Ø ÒÙÑ Ö ¾ ÑÙÐØ ÔÐ Ý Ø ÔÖÓ ÙØ ¾ ¾ º ÆÓØ Ø Ø Ø Ö Ø ÓÙÖ Ø Ö Ø Ñ Ø Ð Ø ÓÙÖ Ø ¾ Ò ¾ µº

More information

ÇÒ Ó Ø ØÓÓÐ Ù Ò ÖÝÔØÓ Ö Ô ÔÖÓØÓÓÐ ÒÖÝÔØ ÓÒ Ø Ø Ø Ù Ó Ý ØÓ ÓÒ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ù Û Ý Ø Ø Ø Ø Ò ÓÒÐÝ ÙÒ Ö ØÓÓ Ý Û Ó ÒÓÛ Ø ÖÝÔØ ÓÒ Ýº ÓÖ Ø ÒÖÝÔØ ÓÒ ØÓ «Ø Ú

ÇÒ Ó Ø ØÓÓÐ Ù Ò ÖÝÔØÓ Ö Ô ÔÖÓØÓÓÐ ÒÖÝÔØ ÓÒ Ø Ø Ø Ù Ó Ý ØÓ ÓÒ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ù Û Ý Ø Ø Ø Ø Ò ÓÒÐÝ ÙÒ Ö ØÓÓ Ý Û Ó ÒÓÛ Ø ÖÝÔØ ÓÒ Ýº ÓÖ Ø ÒÖÝÔØ ÓÒ ØÓ «Ø Ú Ê Ð Ø ÓÒ ØÛ Ò ÓÖÑ Ð Ò Ë Ñ ¹ ÓÖÑ Ð ËÔ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ ËØÙ Ý Þ Ó Æ ÐÐÝ Þ Ó ÓÚ º ÔÑ ØºÙÒ Øº Ø Æ ÓÐÓ ÒØÓÒ Ó Ò ÓÐÓ ÓÚ º ÔÑ ØºÙÒ Øº Ø Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ì Ñ Ó Ø Ô Ô Ö ØÓ ÒÚ Ø Ø Ø Ö Ð Ø ÓÒ ØÛ Ò ÓÖÑ Ð Ò Ñ ¹ ÓÖÑ Ð

More information

Ä Ü¹ÇÔØ Ñ Ð ÇÒ¹Ä Ò ÅÙÐØ Ð Ë ÙÐ Ò Û Ø À Ö Ð Ò ÖÙ À Ò È ÖÖ Ë Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò Ò Ø ÓÓÖ Ò Ø Ë Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Úº Ó ÁÐÐ ÒÓ ÍÖ Ò ÁÄ ½ ¼½

Ä Ü¹ÇÔØ Ñ Ð ÇÒ¹Ä Ò ÅÙÐØ Ð Ë ÙÐ Ò Û Ø À Ö Ð Ò ÖÙ À Ò È ÖÖ Ë Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò Ò Ø ÓÓÖ Ò Ø Ë Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Úº Ó ÁÐÐ ÒÓ ÍÖ Ò ÁÄ ½ ¼½ Ä Ü¹ÇÔØ Ñ Ð ÇÒ¹Ä Ò ÅÙÐØ Ð Ë ÙÐ Ò Û Ø À Ö Ð Ò ÖÙ À Ò È ÖÖ Ë Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò Ò Ø ÓÓÖ Ò Ø Ë Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Úº Ó ÁÐÐ ÒÓ ÍÖ Ò ÁÄ ½ ¼½ Ñ Ð ¹ Ô¹ Ö Ù Ùº Ù ÂÙÒ ¾¼¼¼ ØÖ Ø ÇÒ¹Ð Ò ÙÐ Ò Ó ÙÒ Ø¹Ð

More information

Ò Ø ÓÒ ÃÒÓØ ÃÒÓØ Ò Ê Ñ Ø Ö ÑÓÚ Ö ÒØ Ð Ñ Ò Ó Ë ½ ÒØÓ Ê Ö ÐÐ ÒÓØ º Ì ØÛÓ ÒÓØ Ã ½ Ò Ã ¾ Ö Ö Ö ØÓ Ø Ñ ÓÒ Ò ÑÓÚ ÒØÓ Ø ÓØ Ö º º Ø Ö Ö ÒØ Ð µ Ñ ÐÝ Ó ÒÓØ Ô Ö

Ò Ø ÓÒ ÃÒÓØ ÃÒÓØ Ò Ê Ñ Ø Ö ÑÓÚ Ö ÒØ Ð Ñ Ò Ó Ë ½ ÒØÓ Ê Ö ÐÐ ÒÓØ º Ì ØÛÓ ÒÓØ Ã ½ Ò Ã ¾ Ö Ö Ö ØÓ Ø Ñ ÓÒ Ò ÑÓÚ ÒØÓ Ø ÓØ Ö º º Ø Ö Ö ÒØ Ð µ Ñ ÐÝ Ó ÒÓØ Ô Ö ÃÒÓØ ÒÚ Ö ÒØ ÐÓÛ Ñ Ò ÓÒ Ð ØÓÔÓÐÓ Ý Ò ÓÑ Ò ØÓÖ Ð Ö Ê ÒÝ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Å Ø Ñ Ø Ù Ô Ø ÂÙÒ ½ ¾¼¼ Ò Ø ÓÒ ÃÒÓØ ÃÒÓØ Ò Ê Ñ Ø Ö ÑÓÚ Ö ÒØ Ð Ñ Ò Ó Ë ½ ÒØÓ Ê Ö ÐÐ ÒÓØ º Ì ØÛÓ ÒÓØ Ã ½ Ò Ã ¾ Ö Ö Ö ØÓ Ø Ñ ÓÒ Ò ÑÓÚ ÒØÓ

More information

1 http : //store.iteadstudio.com/images/produce/shield/shields/gpsshield/arduinogpsshield DS.pdf 2 http : //

1 http : //store.iteadstudio.com/images/produce/shield/shields/gpsshield/arduinogpsshield DS.pdf 2 http : // Ä Ú Ö Ò ÈË Ò ËÅ˹ Ù ÌÖ Ò Ö Ø ØÙÖ ÓÖ Ò ÒØ ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ø ÓÒ ÖÓÙ Ã ÅÓÙ ÐÐÓ Ò Ñ Ù Ý ÍÒ Ú Ö Ø ÒØ ÓÔ Ö Ö Ë Ò Ð ØÖ Øº ÆÓÛ Ý Û ÒÓØ Ù ÔÓÔÙÐ Ø ÓÒ ÖÓÛØ Ò Ö Ê ¹ ÓÒ Ù Ñ ÒÐÝ ØÓ Ø Ö Ø ÖÓÑ Ø Ð Ò º Ì Ö ÓÖ Ø Ù ÙÖ Ô ÖÓÛ Ò

More information

ÈÌÁÅ ÉÙ Ö Ê Ú Ø Ð Ò Æ ½ Â «Ê ÑÑ Ð ¾ Ò Î ØÓÖ Î ÒÙ ½ Å Ø Ñ Ø Ò Ë Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË ¾ Å Ø Ñ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË Ë Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò

ÈÌÁÅ ÉÙ Ö Ê Ú Ø Ð Ò Æ ½  «Ê ÑÑ Ð ¾ Ò Î ØÓÖ Î ÒÙ ½ Å Ø Ñ Ø Ò Ë Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË ¾ Å Ø Ñ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË Ë Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò ÈÌÁÅ ÉÙ Ö Ê Ú Ø Ð Ò Æ ½  «Ê ÑÑ Ð ¾ Ò Î ØÓÖ Î ÒÙ ½ Å Ø Ñ Ø Ò Ë Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË ¾ Å Ø Ñ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË Ë Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË ØÖ Øº Ì Ü Ø Ò Ó Ð Ò Ù ÜÔÖ Ò ÔÖ ÐÝ Ø

More information

c ε c b ε b a ε c ε c ε c

c ε c b ε b a ε c ε c ε c Ì Ø ÓÖÝ Ó ØÓØ Ð ÙÒ ÖÝ ÖÔÓ Ð È Ð Ø Æ Ö Ò Ö Ò ½ Ò Å Ð ÊÙ ÒÓÛ Ø ½ ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ò ÄÓ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Æ Û ÓÖ Ø Ð ÒÝ Ð ÒÝ Æ ½ ÍË Ö Ò º Ð Òݺ Ù ÄÇÊÁ ¹ÁÆÊÁ ÄÓÖÖ Ò ½ ÖÙ Ù Ö Ò ÓØ

More information

ÜÔÓÒ ÒØ Ð Ò Ø ÔÖÓ Ð Ñ Þ Ø Ò ÐÓ Ò Ù Ø Ð Ò Ö ÓÖ Ò ØÓ ÃÓÖ º Ì ÒØ Ð Ö ÓÒ Û Ý ØÖ Ø ÓÒ Ö Ù ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ø Ø Ø ØÓØ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ø ÙÑ Ó Ø ÓÑÔÐ Ü Ø Ó Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ö Ò

ÜÔÓÒ ÒØ Ð Ò Ø ÔÖÓ Ð Ñ Þ Ø Ò ÐÓ Ò Ù Ø Ð Ò Ö ÓÖ Ò ØÓ ÃÓÖ º Ì ÒØ Ð Ö ÓÒ Û Ý ØÖ Ø ÓÒ Ö Ù ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ø Ø Ø ØÓØ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ø ÙÑ Ó Ø ÓÑÔÐ Ü Ø Ó Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ö Ò ØÖ Ø ÓÒ Û Ø Ò È ÖØ Ð ÙØ ÓÒ ÓÖ Ä Ò Ö ÄÓ È Ô ÃĐÙÒ ÆÓÖÛ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò Ò Ì ÒÓÐÓ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ë Ò Ô Ô ºÒØÒÙºÒÓ ØÖ Øº ØÖ Ø ÓÒ Ò Ù ÜØ Ò Ú ÐÝ Ò ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ ¹ Ò Áµ ÔÐ ÒÒ Ò ÙÑ Ò ÔÖÓ Ð Ñ

More information

½ ¾¼¼ Ä ØÙÖ ÇÙØÐ Ò ½ Ä ØÙÖ ½ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ µ ÑÔ Þ Ø ¼¾ ÔÖ Ö ÕÙ Ø ÓÖ Ø ÓÙÖ º ÓÒ ÙÐØ ÔÓ Ø ¼¾ ÆÓØ Ò ºµ ÏÓÖ ¼¾ Ö Ú Û ÔÖÓ Ð Ñ ÓÒ Ù Ó Ý ÊÙÐ º Á Ø Ò ÔÔÐ Ø ØÓ

½ ¾¼¼ Ä ØÙÖ ÇÙØÐ Ò ½ Ä ØÙÖ ½ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ µ ÑÔ Þ Ø ¼¾ ÔÖ Ö ÕÙ Ø ÓÖ Ø ÓÙÖ º ÓÒ ÙÐØ ÔÓ Ø ¼¾ ÆÓØ Ò ºµ ÏÓÖ ¼¾ Ö Ú Û ÔÖÓ Ð Ñ ÓÒ Ù Ó Ý ÊÙÐ º Á Ø Ò ÔÔÐ Ø ØÓ ½ ¾¼¼ Ä ØÙÖ ÇÙØÐ Ò ½ Ä ØÙÖ ½ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ µ ÑÔ Þ Ø ¼¾ ÔÖ Ö ÕÙ Ø ÓÖ Ø ÓÙÖ º ÓÒ ÙÐØ ÔÓ Ø ¼¾ ÆÓØ Ò ºµ ÏÓÖ ¼¾ Ö Ú Û ÔÖÓ Ð Ñ ÓÒ Ù Ó Ý ÊÙÐ º Á Ø Ò ÔÔÐ Ø ØÓ Ø Ò Ó Å È Ö Ú Ö ÓÖ Ö Ø ÒÔÙØ Ö Ø ÓÙØÔÙØ ØÓ Ø Ý Ø Ñº

More information

Ê Ö Ò Ù Ä ÒÙÜ ÓÖ ØÖÓÒÓÑ Ö º º º ½º¾º Ï Ø Ä ÒÙÜ Ä ÒÙÜ ÍÆÁ ¹Ð ÖÒ Ð Ö Ø Ý Ä ÒÙ ÌÓÖÚ Ð º Ä ÒÙÜ ÖÒ Ð Ó Ø Ò ÓÒ Ù Û Ø Ø ÆÍ»Ä ÒÙÜ ÓÔ Ö Ø Ò Ý Ø Ñº Ä ÒÙÜ Ø ÖÒ Ð

Ê Ö Ò Ù Ä ÒÙÜ ÓÖ ØÖÓÒÓÑ Ö º º º ½º¾º Ï Ø Ä ÒÙÜ Ä ÒÙÜ ÍÆÁ ¹Ð ÖÒ Ð Ö Ø Ý Ä ÒÙ ÌÓÖÚ Ð º Ä ÒÙÜ ÖÒ Ð Ó Ø Ò ÓÒ Ù Û Ø Ø ÆÍ»Ä ÒÙÜ ÓÔ Ö Ø Ò Ý Ø Ñº Ä ÒÙÜ Ø ÖÒ Ð Ä ÒÙÜ ÓÖ ØÖÓÒÓÑ Ö Ô Ý Ø Ò Ò Ò Ö Ê Ö Ò Ù ÓÖ È ØÖÓÚ ÅÓÑ Ð Ú ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ Ò Æ Ç ÙÐ Ö Ò ÑÝ Ó Ë Ò ¹½ ËÓ Ô ØÖÓÚ ØÖÓº º Ñ Ú ØÖÓº º ËÙ Ñ ØØ ½ º½¼º¾¼½ ÔØ ¼¾º½¾º¾¼½ µ ØÖ Øº Ì ÓÒ Ö Ò Ø Ð ½ ÙÑÑ ÖÝ Ó Ö Ö Ò Ù

More information

ÒÓØ Ý Ø Ö ÓÐÚ º Æ Ú ÖØ Ð Ø ÔÔÖÓ Ý Å Ö ÓÖ Ò Ì Ù Ò ½ Ò Å ÖØ Ò Ò Ã Ò ½ Ò ØÓ Ð Ñ Ø ÜØ ÒØ ÄĐÙØØÖ Ò Ù ¹Ã ÔÔ Ð ½ Ö ÓÒ Ø Ö ÓÚ º ÇÙÖ ÔÔÖÓ ÐÐ ØÛ Ò Ø ØÛÓ ÜØÖ Ñ Ó

ÒÓØ Ý Ø Ö ÓÐÚ º Æ Ú ÖØ Ð Ø ÔÔÖÓ Ý Å Ö ÓÖ Ò Ì Ù Ò ½ Ò Å ÖØ Ò Ò Ã Ò ½ Ò ØÓ Ð Ñ Ø ÜØ ÒØ ÄĐÙØØÖ Ò Ù ¹Ã ÔÔ Ð ½ Ö ÓÒ Ø Ö ÓÚ º ÇÙÖ ÔÔÖÓ ÐÐ ØÛ Ò Ø ØÛÓ ÜØÖ Ñ Ó ÈÖÓÚ Ò Ì ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÁÒÔÙع ÓÒ ÙÑ Ò ÄÓ ÈÖÓ Ö Ñ Â Òß ÓÖ ËÑ Ù ÁÆÊÁ ¹ÊÓÕÙ ÒÓÙÖØ È ½¼ ½ Ä Ò Ý Ü Ö Ò ØÖ Ø Ð Ó ÔÖ Ø ÒØ ÓÖ Û Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÒÓØ Ô Ò ÓÒ Ð Ø¹ØÓ¹Ö Ø Ü ÙØ ÓÒº Ì ÓÒÐÝ ÙÑÔØ ÓÒ ÓÙØ Ø Ð Ø ÓÒ ÖÙÐ Ø Ø Ö

More information

3D Interaction in Virtual Environment

3D Interaction in Virtual Environment 3D Interaction in Virtual Environment Â Ò Ð Ö Ö ºÑÙÒ ºÞ ÙÐØÝ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø Å ÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÖÒÓ» Þ Ê ÔÙ Ð ØÖ Ø ÀÙÑ Ò¹ ÓÑÔÙØ Ö ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ò Ô ÓÙÐ Ò Ð Ù Ö ØÓ ÒØ Ö Ø Ö ÐÝ Û Ø Ú ÖØÙ Ð Ó Ø º ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ò Ò Ö Ø Ñ

More information

Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÙÖ ØÝ Ò Ø ÔÔÐ Ô ÐÙÐÙ ËØ Ô Ò Ð ÙÒ ËØ Ú ÃÖ Ñ Ö ÇÐ Ú Ö È Ö Ö ÓÖÑ ÖÝÔØ ½»¼»¾¼¼

Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÙÖ ØÝ Ò Ø ÔÔÐ Ô ÐÙÐÙ ËØ Ô Ò Ð ÙÒ ËØ Ú ÃÖ Ñ Ö ÇÐ Ú Ö È Ö Ö ÓÖÑ ÖÝÔØ ½»¼»¾¼¼ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÙÖ ØÝ Ò Ø ÔÔÐ Ô ÐÙÐÙ ËØ Ô Ò Ð ÙÒ ËØ Ú ÃÖ Ñ Ö ÇÐ Ú Ö È Ö Ö ÓÖÑ ÖÝÔØ ½»¼»¾¼¼ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÙÖ ØÝ Å Ò ÓÑÔÓ Ø ÓÒ¹Ö Ò Ñ ÒØ Ö Ñ ÛÓÖ Ò Ò Ú Ö Ö Ð ØØ Ò F I Ò ØØ ³ Í Ö Ñ ÛÓÖ È ØÞÑ ÒÒ Ï Ò Ö³ Ö Ø Ú ÑÙÐ Ø Ð

More information

ÁÒ Ë Ø ÓÒ Û ÔÖ ÒØ ÔÓ Ð ÜØ Ò ÓÒ Ó Ø Ú ÒØ ÝÒ ÖÓÒ Þ Ø ÓÒ ÓÒ Ö ÔÖ Ú ÓÙ Ðݺ ÁÒ Ë Ø ÓÒ Û ÔÖ ÒØ Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó ÓÙÖ Ø ÓÖ Ñ Ý ÒØÖÓ Ù Ò Ö Ø Ð Ø ÓÒ Ø Ò ÓÒ Ö Ò Û Ò º

ÁÒ Ë Ø ÓÒ Û ÔÖ ÒØ ÔÓ Ð ÜØ Ò ÓÒ Ó Ø Ú ÒØ ÝÒ ÖÓÒ Þ Ø ÓÒ ÓÒ Ö ÔÖ Ú ÓÙ Ðݺ ÁÒ Ë Ø ÓÒ Û ÔÖ ÒØ Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó ÓÙÖ Ø ÓÖ Ñ Ý ÒØÖÓ Ù Ò Ö Ø Ð Ø ÓÒ Ø Ò ÓÒ Ö Ò Û Ò º Ò ÕÙ ÒØ Ð ÓÖÖ ØÒ Ò Ö ¹Ñ ÑÓÖÝ Ô Ö ÐÐ Ð ÔÖÓ Ö Ñ Ð ÖØ ÔÐ Ò ¹Ñ Ð ÔÐ Ò ÖÑ º ÒÔº Ö ÊÅÁ Ë Ê Ö Ê ÔÓÖØ ¹½ ½ ÇØÓ Ö ½ ØÖ Ø Ì Ö Ö Ö ÔÓÖØ Ö Ò Û ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ØÓ ÔÖ Ú ÓÙ Ô Ô Ö Û Û ÐÐ Ú ÐÝ Ö Ö ØÓº ÅÓ Ø Ó Ø Ö ÙÐØ Û Ö Ú Ö

More information

ËÔ Ó ÓÙÒ Ó ÓÜÝ Ò Ò ÙÔ ÖÖ Ø Ð Ø Ø ÙÔ ØÓ ¼¼ Ã Ò ½¼¼ ÅÈ Ö Ø Ó Àº Ù Ö Å Ö Ù Ê ÔÓÐ ÐÑ Ö ÙÑ Ö Ò Â Ö Ò ÎÖ Ì ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ò Ò Ö Ý Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È Ö ÓÖÒ ÖÑ

ËÔ Ó ÓÙÒ Ó ÓÜÝ Ò Ò ÙÔ ÖÖ Ø Ð Ø Ø ÙÔ ØÓ ¼¼ Ã Ò ½¼¼ ÅÈ Ö Ø Ó Àº Ù Ö Å Ö Ù Ê ÔÓÐ ÐÑ Ö ÙÑ Ö Ò Â Ö Ò ÎÖ Ì ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ò Ò Ö Ý Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È Ö ÓÖÒ ÖÑ ËÔ Ó ÓÙÒ Ó ÓÜÝ Ò Ò ÙÔ ÖÖ Ø Ð Ø Ø ÙÔ ØÓ ¼¼ Ã Ò ½¼¼ ÅÈ Ö Ø Ó Àº Ù Ö Å Ö Ù Ê ÔÓÐ ÐÑ Ö ÙÑ Ö Ò Â Ö Ò ÎÖ Ì ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ò Ò Ö Ý Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È Ö ÓÖÒ ÖÑ ÒÝ ¹Ñ Ð Ö ÒºÚÖ ÙÒ ¹Ô Ö ÓÖÒº È ÓÒ ¹ ¾ ½» ¼¹¾ ¾½º Ü ¹

More information

ÇÙØÐ Ò Ó Ø Ð ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ú ÓÒ ÒÓ Ò ÓÖ ÝÐ Ó ÙØÓÑÓÖÔ Ñ µ ÑÓ ÙÐ ÕÙ ¹ÝÐ µ ØÖÙ¹ ØÙÖ ÖĐÓ Ò Ö ÓÖ ÑÓ ÙÐ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó ÖÓÑ ÓÖ Ö ÓÑ Ò Ò¹ ÐÙ Ò ÓÔÔ Ó µ Ü Ñ

ÇÙØÐ Ò Ó Ø Ð ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ú ÓÒ ÒÓ Ò ÓÖ ÝÐ Ó ÙØÓÑÓÖÔ Ñ µ ÑÓ ÙÐ ÕÙ ¹ÝÐ µ ØÖÙ¹ ØÙÖ ÖĐÓ Ò Ö ÓÖ ÑÓ ÙÐ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó ÖÓÑ ÓÖ Ö ÓÑ Ò Ò¹ ÐÙ Ò ÓÔÔ Ó µ Ü Ñ ÖĐÓ Ò Ö ÓÖ ÒÓ Ò Ó ÖØ Ò Ó ÖÓÑ ÇÖ Ö ÓÑ Ò ÂÓ Ò º Ä ØØÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÐÐ Ó Ø ÀÓÐÝ ÖÓ Ð ØØÐ Ñ Ø º ÓÐÝÖÓ º Ù ÊÁË ÏÓÖ ÓÔ Ä ÒÞ Ù ØÖ Å Ý ½ ¾¼¼ ÇÙØÐ Ò Ó Ø Ð ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ú ÓÒ ÒÓ Ò ÓÖ

More information

ÇÙØÐ Ò ÖÓÙÒ Ü ÑÔÐ ÔÖÓ Ö Ñ ÒÓ Ñ Ø Ó Ü ÑÔÐ ÒÓ Ì ÓÖÝ ÓÒÐÙ ÓÒ ¾

ÇÙØÐ Ò ÖÓÙÒ Ü ÑÔÐ ÔÖÓ Ö Ñ ÒÓ Ñ Ø Ó Ü ÑÔÐ ÒÓ Ì ÓÖÝ ÓÒÐÙ ÓÒ ¾ Æ Ä Ë Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò ËÓ ØÛ Ö Ó Å Ð ÓÙÖÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ð Ö Ø Ú ÒÓ Ó ÐÓÙÒ Ö Ò ËÐ Ô Ô Ö Ò Ó Ö ÓÒ Ø Û ØØÔ»»ÛÛÛº ºÑÙºÓÞº Ù» Ð»Ô Ô Ö»» ½ ÇÙØÐ Ò ÖÓÙÒ Ü ÑÔÐ ÔÖÓ Ö Ñ ÒÓ Ñ Ø Ó Ü ÑÔÐ ÒÓ Ì ÓÖÝ ÓÒÐÙ ÓÒ ¾ Û ÐÐ Ø ÒÓÖÑ

More information

Z=102 Z= Z=98 Z= Z=94 Z=92

Z=102 Z= Z=98 Z= Z=94 Z=92 ÎÓк ¼¼ µ Ì ÈÀ ËÁ ÈÇÄÇÆÁ ÆÓ ÇÄÄ ÌÁÎ ÉÍ ÊÍÈÇÄ ÁÌ ÌÁÇÆË Ç ÌÊ ÆË ÌÁÆÁ ÆÍ Ä Á ú ĺ ÈÖ Ò Ãº ÈÓÑÓÖ ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý Å Ö ÙÖ ¹Ë Ó ÓÛ ÍÒ Ú Ö ØÝ Èк ź ÙÖ ¹Ë Ó ÓÛ ½ ¼¹¼ ½ ÄÙ Ð Ò ÈÓÐ Ò Ëº º ÊÓ ÓÞ Ò Âº ËÖ ÖÒÝ ÙÐØÝ

More information

Ø Ð ÙÒØÓÖ Ý Ð ÑÓÒ Á ÓÒ Ä Ö Ù Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ð ÔÔÖÓÜ Ñ Ð Ñ Ô Ó Ò Û Ø Ø ÃÐ Ð ÑÓÖÔ Ñ º Ì Ù Ø Ø ÓÖÝ Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÓÑ Ø ÃÐ Ð Ø ÓÖÝ Ä Ö Á Ò Ø Ð ÙÒØÓÖ Ý Ð Ö

Ø Ð ÙÒØÓÖ Ý Ð ÑÓÒ Á ÓÒ Ä Ö Ù Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ð ÔÔÖÓÜ Ñ Ð Ñ Ô Ó Ò Û Ø Ø ÃÐ Ð ÑÓÖÔ Ñ º Ì Ù Ø Ø ÓÖÝ Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÓÑ Ø ÃÐ Ð Ø ÓÖÝ Ä Ö Á Ò Ø Ð ÙÒØÓÖ Ý Ð Ö ÅÇÆ ÇÊ ÇÅ ÁÆË Æ ÇÌÀ Ê Ì ÇÊÁ Ë Ä Ë ÈÍÄÌÊ Æ ÆÆ ÌÇ Á Ø ØÓ Ø Ñ ÑÓÖÝ Ó ÁÚ Ò Ê Ú Ð ØÖ Øº Ñ ÐÐ ÑÓ Ø ÓÒ Ó Î Ö ³ Ò Ø ÓÒ Ó ÓÒØ ÒÙ¹ ÓÙ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÐÐÓÛ ÓÖ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø Ø ÓÖÝ Ó ÓÒØ ÒÙÓÙ ÓÑ Ò ÓÒØ ÒÙÓÙ ÈÇ µ

More information

½º»¾¼ º»¾¼ ¾º»¾¼ º»¾¼ º»¾¼ º»¾¼ º»¾¼ º»¾¼» ¼» ¼ ÌÓØ Ð»½ ¼

½º»¾¼ º»¾¼ ¾º»¾¼ º»¾¼ º»¾¼ º»¾¼ º»¾¼ º»¾¼» ¼» ¼ ÌÓØ Ð»½ ¼ Ò Ð Ü Ñ Ò Ø ÓÒ ËÌ ½½ ÈÖÓ Ð ØÝ ² Å ÙÖ Ì ÓÖÝ ÌÙ Ý ¾¼½ ½¼ ¼¼ Ñ ß ½¾ ¼¼Ò Ì ÐÓ ¹ ÓÓ Ü Ñ Ò Ø ÓÒº ÓÙ Ñ Ý Ù Ø Ó ÔÖ Ô Ö ÒÓØ ÝÓÙ Û ÙØ ÝÓÙ Ñ Ý ÒÓØ Ö Ñ Ø Ö Ð º Á ÕÙ Ø ÓÒ Ñ Ñ ÙÓÙ ÓÖ ÓÒ Ù Ò ÔÐ Ñ ØÓ Ð Ö Ý Øº ÍÒÐ ÔÖÓ

More information

Accounts(Anum, CId, BranchId, Balance) update Accounts set Balance = Balance * 1.05 where BranchId = 12345

Accounts(Anum, CId, BranchId, Balance) update Accounts set Balance = Balance * 1.05 where BranchId = 12345 ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ò ÓÒÙÖÖ ÒÝ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï Ø ÖÐÓÓ Ë ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ Ø Å Ò Ñ ÒØ ÐÐ ¾¼¼ Ë ÁÒØÖÓ ØÓ Ø µ ÌÖ Ò Ø ÓÒ ÐÐ ¾¼¼ ½» ¾ ÇÙØÐ Ò ½ Ï Ý Ï Æ ÌÖ Ò Ø ÓÒ ÐÙÖ ÓÒÙÖÖ ÒÝ ¾ Ë Ö Ð Þ Ð ØÝ Ë Ö Ð Þ Ð Ë

More information

Communications Network Design: lecture 07 p.1/44

Communications Network Design: lecture 07 p.1/44 Ó ÔÔÐ Å Ø Ñ Ø ÔÐ Ò Ó Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Ë ÓÓÐ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Æ ØÛÓÖ Ò Ð ØÙÖ ¼ Å ØØ Û ÊÓÙ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÔÖ Ð ½ ¾¼¼ Communications Network Design: lecture 07 p.1/44 ÊÓÙØ Ò ÓÒØ

More information

Ï ÓÛ Ø Ø Ø ÓÐÙØ ÓÒ Ø Ó ÐÓ µ ÕÙ ÒØ ÓÒ ØÖ ÒØ Ø Ð ÙÒ Ö Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ü ÔØ ÓÖ ÓÒ ÙÒ Ø Ð µ Ò ÓÑÔÙØ ¹ Ø ÓÒº ÅÓÖ Ô ÐÐÝ Û ÓÖÑÙÐ Ø ÕÙ ÒØ ÓÒ ØÖ ÒØ ÓÐÚ Ò Ò Ø Ô Ö Ñ

Ï ÓÛ Ø Ø Ø ÓÐÙØ ÓÒ Ø Ó ÐÓ µ ÕÙ ÒØ ÓÒ ØÖ ÒØ Ø Ð ÙÒ Ö Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ü ÔØ ÓÖ ÓÒ ÙÒ Ø Ð µ Ò ÓÑÔÙØ ¹ Ø ÓÒº ÅÓÖ Ô ÐÐÝ Û ÓÖÑÙÐ Ø ÕÙ ÒØ ÓÒ ØÖ ÒØ ÓÐÚ Ò Ò Ø Ô Ö Ñ ÉÙ ÒØ ÓÒ ØÖ ÒØ ÍÒ Ö È ÖØÙÖ Ø ÓÒ ËØ Ò Ê Ø Ò ¹Ñ Ð ËØ ÒºÊ Ø ÒÖ ºÙÒ ¹Ð ÒÞº º Ø Ñ Ö ¾ ¾¼¼¼ ØÖ Ø ÉÙ ÒØ ÓÒ ØÖ ÒØ º º Ö Ø¹ÓÖ Ö ÓÖÑÙÐ ÓÚ Ö Ø Ö Ð ÒÙѹ Ö µ Ö Ó Ø Ò ÜÔÓ ØÓ Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÒØ Ø Ø ÓÑ ÖÓÑ Ñ ÙÖ Ñ ÒØ

More information

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle   holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/33295 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Pila Díez, Berenice Title: Structure and substructure in the stellar halo of the

More information

ÀÒ ËÑ Ø ² Ï Ð ÖÓÙØ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ö Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ º ÓÖ Ü ÑÔÐ ÔÓÖØ ØÓÙÖÒ Ñ ÒØ ÙÐ Ò Ò ÑÓ ÐÐ Ò Ò Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ Ó Ø Ñ ØÓ Ø ÒØÓ Ø Ø Ñ ÐÓØ ÓÖ Ô Ö¹ ÑÙØ Ø ÓÒ Ó

ÀÒ ËÑ Ø ² Ï Ð ÖÓÙØ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ö Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ º ÓÖ Ü ÑÔÐ ÔÓÖØ ØÓÙÖÒ Ñ ÒØ ÙÐ Ò Ò ÑÓ ÐÐ Ò Ò Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ Ó Ø Ñ ØÓ Ø ÒØÓ Ø Ø Ñ ÐÓØ ÓÖ Ô Ö¹ ÑÙØ Ø ÓÒ Ó ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ê Ö ¾½ ¾¼¼ µ ¹ ½ ËÙ Ñ ØØ ¼»¼ ÔÙ Ð ¼¾»¼ Ù Ð ÅÓ ÐÐ Ò Ó È ÖÑÙØ Ø ÓÒ Ò ÁÒ Ø ÓÒ ÈÖÓ Ð Ñ Ö Ñ ÀÒ ÓÖ ÓÒ ØÖ ÒØ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÒØ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ ÓÐÐ ÓÖ ÓÖ ÁÖ Ð Ò Ö Ö Åº ËÑ Ø Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò Ò Ò

More information