UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Pravo javnih uslužbencev. Študijska smer Study field

Size: px
Start display at page:

Download "UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Pravo javnih uslužbencev. Študijska smer Study field"

Transcription

1 Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Pravo javnih uslužbencev Law of Public Servants Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year Semester Semester Javna uprava 1. stopnja 2 2 Public Administration 1st degree 2 2 Vrsta predmeta / Course type obvezni / mandatory Univerzitetna koda predmeta / University course code: Predavanja Lectures Seminar Seminar Vaje Tutorial Klinične vaje work Druge oblike študija Samost. delo Individ. work ECTS Nosilec predmeta / Lecturer: Izr. prof. dr. Slobodan Dujić; prof. dr. Zvone Vodovnik Jeziki / Languages: Predavanja / slovenski / Lectures: slovenian Vaje / Tutorial: slovenski / slovenian Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti: Vpis v 2. letnik. Prerequisits: Enrollment in the 2nd year of study. Vsebina: Content (Syllabus outline):

2 Uvodni pojmi (javni uslužbenec, javne naloge, uradnik, strokovno-tehnični javni uslužbenec, funkcionar, kadrovski načrt, delovno mesto, položaj, naziv, predstojnik, delovna doba, službena doba, kadrovski informacijski sistem, organizacija in sistemizacija delovnih mest, delodajalec, pravna oseba javnega prava, državni organ, upravni organ, pravosodni organ, organ lokalne uprave, itd.). Razvoj pojma in statusa javnih uslužbencev skozi zgodovino. Diferenciacija na podlagi delitve dela v t.i. pred-državnem (»naravnem«) stanju; Diferenciacija vlog po prehodu v»državno stanje«; Delitev dela in prehod s personalnih razmerij na organizacijske vloge; Birokratska organizacija in neosebna (funkcionalna) razmerja v organizaciji; Max Weber; Post-absolutistična država in razvoj ideje demokracije in človekovih pravic; Prehod na sodoben uslužbenski sistem; Ljudje kot najpomembnejši faktor uspeha v sodobni organizaciji; Sistemski aspekti delovanja uslužbenskega sistema. Sistemska teorija in uslužbenski sistem; Personalni uslužbenski sistem kot»sistem sodelovanja med ljudmi«; Kategorije javnih uslužbencev; Položaj in vloga javnega uslužbenca v upravno-političnem procesu (razmerje med politiko in stroko, sistemska regulacija uslužbenskega sistema v sodobni državi); Karierni sistemi in sistemi delovnih mest (»pozicijski sistemi«); Kombinacija obeh sistemov v sodobni državi; Normativna ureditev sistema javnih uslužbencev v Sloveniji. Pravna ureditev statusa javnih uslužbencev v prvi Jugoslaviji; II. svetovna vojna in prehod v obdobje socializma; Nekdanja pravna ureditev položaja»delavcev v državnih organih«; Poskusi izenačevanja pravnega položaja zaposlenih v gospodarstvu in t.i.»negospodarstvu«v času samoupravnega socializma; Prehod v nov politični sistem v 90. letih 20. stoletja in Basic concepts (civil servant, public tasks, official, professional and technical civil servant, officer, human resource plan, job, position, title, head, seniority, length of service, human resources information system, organization and systematization of jobs, employer, legal public entity, public authority, administrative, judicial authorities, local authority, etc.). The development of the concept and status of civil servants throughout history. Differentiation on the basis of division of labor in the so-called pre-state ("natural") state; Differentiation of the deposits after the transition to the "state of the state"; The division of labor and the transition from 'personal relationships in organizational roles; Bureaucratic organization and impersonal (functional) relationships within the organization; Max Weber; Post-absolutist state and development of the idea of democracy and human rights; The transition to a modern system of civil servants; People as the most important factor for success in the modern organization; System aspects of the functioning of the civil service system. System theory and system of civil servants; The personnel system of civil servants as "a system of cooperation between peoples"; The categories of public servants; The position and role of the public servant in the administrative-political process (the relationship between politics and industry, systemic regulation of the civil service in a modern country); Career systems and jobs ("Positioning Systems"); The combination of the two systems in a modern country; Normative regulation system of civil servants in Slovenia. Legal regulation of the status of civil servants in the first Yugoslavia; II. World War II and the transition into socialism; Former legal remedy the situation "workers in state bodies"; Try the equalization of the legal status of employees in the economy and you "Public

3 »renesansa«javnega prava tudi na uslužbenskem področju; Nova pravna regulacija; Zakon o javnih uslužbencih in podzakonski predpisi; Socialno partnerstvo in kolektivno dogovarjanje; Razmerje med splošnim delovnim pravom in uslužbenskim pravom (subsidiarnost, komplementarnost); Načela novega uslužbenskega sistema; Podzakonsko urejanje in avtonomno urejanje uslužbenskega sistema; Kadrovsko načrtovanje in zaposlovanje. Kadrovski načrti; Akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest; Povezovanje kadrovskega in finančnega načrtovanja v sistemu javnih uslužbencev; Postopki zaposlovanja; Faze postopkov zaposlovanja v državni upravi; Posebnosti postopka za najvišje kategorije uradnikov v državni upravi; Vloga Uradniškega sveta v postopku zaposlovanja najvišjih kategorij uradnikov v slovenskem uradniškem sistemu; Sklenitev pogodbe o zaposlitvi (pogodba ali odločba, ali oboje?); Delovno razmerje za nedoločen in za določen čas; Pravice in obveznosti javnih uslužbencev. Pravni postopek do dokončnosti odločitve o pravicah in obveznostih javnih uslužbencev; Komisija za pritožbe; Pravna sredstva po dokončnosti odločbe o pravicah oziroma obveznostih javnega uslužbenca sodni postopki (varstvo pravic pred Socialnim in delovnim sodiščem in varstvo pravic pred Upravnim sodiščem upravni spor); Nazivi in položaji v uslužbenskem sistemu; Pridobitev in izguba naziva; Disciplinska in odškodninska odgovornost javnih uslužbencev; Pravica do sindikalnega združevanja; Stavka in omejevanje stavke v javnem sektorju; Ocenjevanje in napredovanje. Podlage za ocenjevanje; Podlage za napredovanje; Postopek ocenjevanja uradnikov; Horizontalno in vertikalno napredovanje (napredovanje na delovnem mestu in napredovanje v višji naziv); sector" during self-managed socialism; The transition to a new political system in the 90s of the 20th century and the "renaissance" of public law on the civil service area; The new legal regulation; Civil Servants Act and regulations; Social partnership and collective bargaining; The relationship between the general labor law and civil service law (subsidiarity and complementarity); The principles of the new civil service system; Executive regulation and autonomic regulation of the civil service; Human resource planning and recruitment. Staff plans; Act on the organization and systematization of jobs; Linking human resource and financial planning in the system of civil servants; Recruitment procedures; Phases of the employment in the public service; Special features of the procedure for the highest category of officials in the state administration; The role of the Council of Officials in the process of recruiting the highest categories of officials in the Slovenian clerical system; The conclusion of the contract of employment (contract or decision, or both?); Employment contract for an indefinite period and for a limited time; The rights and obligations of public servants. Legal proceedings until the finality of the decision on the rights and obligations of civil servants; The Board of Appeal; Remedies to the finality of the decision on the rights and obligations of civil servants - judicial procedures (protection of rights against social and labor courts and protect the rights of the Administrative Court - administrative dispute); Names and positions in the civil service system; Acquisition and loss of title; Disciplinary and tort civil servants; The right to trade union association; The strike and the limitation of a strike in the public sector; Assessment and promotion. Basis of assessment; Basis for promotion; The process of

4 Začasno in trajno premeščanje javnih uslužbencev personalna mobilnost v državni upravi; Premeščanje s privolitvijo in brez privolitve javnega uslužbenca; Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje javnih uslužbencev ter strokovni izpiti v upravi. Različni sistemi izobraževanja oziroma usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev v odvisnosti od narave uslužbenskega sistema (karierni, pozicijski, kombinirani); Posebne institucije za usposabljanje in izpopolnjevanje javnih uslužbencev in sistemi brez posebnih institucij na tem področju; Strokovni izpiti v državni upravi; Prenehanje delovnega razmerja. Odpoved pogodbe o zaposlitvi; Sporazumno prenehanje delovnega razmerja; Odpoved s strani delodajalca; Ugotovitev nesposobnosti; Poslovni razlog in reorganizacija; Drugi razlogi za prenehanje delovnega razmerja; Plačni sistem v javnem sektorju. Pojem plačnega sistema; Enoten plačni sistem v javnem sektorju; Plačni sistem za funkcionarje in javne uslužbence; Osnovna plača; Dodatek za delovno uspešnost; Drugi dodatki; Kratko o primerjavi med uslužbenskimi sistemi v državah članicah Evropske unije. Uslužbenski sistemi, ki temeljijo na sistemu kariere; Uslužbenski sistemi, ki temeljijo na sistemu položajev (delovnih mest); Kombinirani uslužbenski sistemi (kombinacija sistema kariere in sistema delovnih mest). assessing officials; Horizontal and vertical progression (progression in the workplace and promotion to a higher grade); Temporary and permanent transfer of public servants - the Personnel mobility in public administration; Relocating with the consent and without the consent of a public servant; Education, training and advanced training of civil servants and professional exams in the administration. Different systems of education and training and retraining of civil servants depending on the nature of the civil service (career, position, combined); Specific training institutions and training of civil servants and systems without special institutions in this field; Professional exams in public administration; Termination of employment. Termination of employment contract; Consensual termination of employment; Termination by the Employer; The finding of incompetence; Commercial reason and reorganization; Other reasons for termination of employment; Wage system in the public sector. The concept of the wage system; A single wage system in the public sector; The remuneration system for officials and civil servants; The basic salary; The addition of merit; Other add-ons; Short comparison between the civil service in the Member States of the European Union. The civil service, based on a system of career; The civil service, based on a system of positions (jobs); Combination of the civil service (the combination of career and system jobs). Temeljni literatura in viri / Readings: OBVEZNA LITERATURA/ Required literature - Prof. dr. Slobodan Dujić, Prosojnice s predavanj; - Prof. dr. Miha Brejc, Ljudje in organizacija v javni upravi, Fakulteta za upravo, Ljubljana 2004, ISBN X (izbrana poglavja); - novi pravni predpisi s področja javne uprave (organizacijska zakonodaja in drugi organizacijski predpisi).

5 PRIPOROČENA LITERATURA/ Recommended literature - Prof. dr. Zvone Vodovnik, Poglavja iz delovnega in socialnega prava, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2003; - Prof. dr. Zvone Vodovnik, Globalizacija in razvoj delovnega prava: vloga države v razmerjih socialnega partnerstva, 4. dnevi delovnega prava in socialne varnosti, Portorož, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti. Ljubljana, 2005; - Mag. Judita Bagon, Upravljanje delovne uspešnosti v upravi. Kadrovske informacije, Ljubljana 2004, letnik 4, št. 2, str ; - Janez Novak, Delovni spori. Gospodarski vestnik, Ljubljana, 2004; - Moca Ramšak Pešec, Kako motivirati in nagrajevati javne uslužbence, Javna uprava, letnik 43, številka 2, Ljubljana, (2007), str ; - Mojca Ramšak Pešec, Kompetence vodij za uveljavljanje sprememb v javni upravi, Planet GV, Ljubljana, 2009; - Štefka Korade-Purg, Kako do učinkovitejšega in fleksibilnejšega upravljanja sistema človeških virov v javni upravi, Podjetnik in delo, Ljubljana, 2005; - Prof. dr. Gorazd Trpin, Sistem javnih uslužbencev in institucij za razvoj javne uprave, Javna uprava. Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, 1996; - Prof. dr. Gregor Virant, Pravna ureditev javne uprave, Fakulteta za upravo, 2004, ISBN ; - Doc. dr. Polonca Kovač, Globalne usmeritve managementa v javnem sektorju. GV Izobraževanje, Ljubljana 2005, str. 1 12; - Mag. Slobodan Rakočevič, Državna uprava: vloga, položaj, organizacija, delovanje, 2. izdaja, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 1994, str ; - Prof. dr. Rado Bohinc, Delovna in uslužbenska razmerja, GV Založba, Ljubljana, 2004; - Prof. dr. Jože Florjančič, Kadrovska politika. Moderna organizacija, Kranj, 1982; - Prof. dr. Jože Florjančič in Prof. dr. Goran Vukovič, Kadrovska funkcija management, Moderna organizacija, Fakultete za organizacijske vede, Kranj, 1998; - Prof. dr. Stane Možina, Management kadrovskih virov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 1998; - Brane Gruban, Praktični vidiki uvajanja kompetenc v poslovno prakso, ; - Brane Gruban, Uveljavljanje modelov kompetenc. Javna uprava, letnik 42, številka 2 3, Ljubljana, (2006), str ; - Prof. dr. Dragoljub Kavran, Nauka o upravljanju: Organizacija, kadrovi, rukovođenje, Naučna knjiga Beograd 1991, ISBN ; - dodatna literatura za posamezna poglavja bo po potrebi posredovana študentom na predavanjih. Pravni viri: - Zakon o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo);

6 - Zakon o delovnih razmerjih (uradno prečiščeno besedilo); - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo); - Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo); - Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo); - Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mest in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (uradno prečiščeno besedilo); - Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list Republike Slovenije, št. 22/04); - Kolektivna pogodba za javni sektor (uradno prečiščeno besedilo). Cilji in kompetence: Študentje bodo po koncu predavanj poznali najpomembnejše pojme sistema javnih uslužbencev (javni uslužbenec, uradnik, strokovno-tehnični javni uslužbenec, kadrovski načrt, sistemizacija in organizacija, itd.), poleg tega pa bodo sposobni razumeti strukturo in način delovanja sodobnega uslužbenskega sistema v Sloveniji. Sposobni bodo razumeti razmerje subsidiarnosti med splošno ureditvijo delovno-pravnih razmerij in ureditvijo uslužbenskih razmerij (subsidiarnost med ZDR in ZJU), spoznali pa bodo tudi določene komparativne posebnosti različnih aspektov delovanja sodobnih uslužbenskih sistemov s poznavanjem delovanja uslužbenskih sistemov v Sloveniji in v nekaterih drugih državah članicah Evropske unije. Te kompetence bodo»vstopni pogoj«za kasnejše preučevanje bolj zapletenih vprašanj na podiplomski stopnji študija. Predvideni študijski rezultati: Znanje in razumevanje: - sistem splošnega delovnega prava in sistem uslužbenskega prava ter njuno medsebojno razmerje; - sistem varstva pravic zaposlenih v uslužbenskem sistemu; proces približevanja (konvergence) med splošnim delovnim in uslužbenskim pravo, itd. Objectives and competences: Students will be aware of the most important concepts of the system of public officials (civil servant, official, professional and technical civil servant, an establishment plan systematization and organization, etc.) after the end of the course.they will be able to understand the structure and mode of operation of a modern civil service system in Slovenia. Will be able to understand the relationship of subsidiarity between the general regime labor-law relations and organization of civil service relationships (subsidiarity between the ERA and the CSA), and will also learn about specific comparative specificities of the different aspects of a modern civil service systems - knowledge of the functioning of civil service systems in Slovenia and in some other countries States of the European Union. These competencies will be "a condition of entry" for the subsequent study of more complex issues at postgraduate level study. Intended learning outcomes: Knowledge and understanding: -a system of general labor law system and the civil service law and their relationship; - The system of protection of the rights of employees in the civil service system; the process of convergence (convergence) between the general working and civil service law, etc.

7 Metode poučevanja in učenja: Predavanja (vključno s Power-Point prezentacijami). Priprava dokumentacijskega referata (neobligatorno). Sodelovanje študentov na vajah. Samostojno učenje študentov. Načini ocenjevanja: Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt): Pisni izpit. Ocenjevanje bo izvedeno na klasičen način ob upoštevanju morebitnega aktivnega prispevka študenta (dokumentacijski referat), kar se posebej upošteva kot podlaga za določitev končne ocene. Reference nosilca / Lecturer's references: Delež (v %) / Weight (in %) Learning and teaching methods: Lectures (including Power-Point presentations). Preparation of a documentary paper (unobligatory). Participation of students in the tutorial. Self-learning students. Assessment: Type (examination, oral, coursework, project): Written exam. The evaluation will be carried out in the conventional manner taking into account the potential contribution of active student (documentary presentation), which is specifically taken as the basis for determining the final rating. Dr. Slobodan Dujić je izredni profesor na Fakulteti za državne in evropske študije Kranj ter predavatelj na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici, gostujoči profesor na Pravni fakulteti Graške univerze (Primerjalno upravno pravo), nekdanji predstojnik katedre za državno pravo na Fakulteti za državne in evropske študije v Podgorici (Črna Gora) in gostujoči profesor na Pravni fakulteti v Podgorici (predmet: "Upravno pravo" in "Znanost o upravi"); Mentor številnim študentom za pripravo diplomskih, magistrskih in doktorskih del s področja habilitacije. Izbrana bibliografija: DUJIĆ, Slobodan, Javne (regulatorne) agencije, Arhiv za pravne i društvene nauke, Beograd, Jubilej stogodišnjica izlaženja revije, vodilni avtor: delež 80 % (soavtor M. Marković), Beograd, 2006, Leto 93, knjiga št. 68 (120), št. 3-4 (2006), str , ISSN DUJIĆ, Slobodan, Strategija upravne reforme u Crnoj Gori, (Strategy of Administrative Reform in Montenegro), vodilni avtor: delež 80 % (soavtor M. Marković); znanstvena publikacija»pravni život«, Beograd 2003, No. 52(9), str ; DUJIĆ, Slobodan, BLAŽIĆ, Đorđije, Osnovi sistema javne uprave Crne Gore, soavtorstvo monografije (50 % : 50 %), Parim projekt reforme javne uprave Črne Gore, urednik Doc. dr. Slobodan Dujić, 117 strani, nasproti natisnjen prevod v angleščino 141 strani, naklada izvodov, Podgorica julij 2004, CIP katalogizacija 35.07/.08 (497.16). BLAŽIĆ, Đorđije, DUJIĆ, Slobodan, DIMITRIJEVIĆ, Predrag, Komentar zakona o inspekcijskom nadzoru, monografska publikacija, Agencija za lokalnu demokratiju i partnerstvo Crne Gpre, Podgorica, januar 2006, naklada 200 izvodov (soautorstvo: 34 % :

8 33 % : 33 %), 244 str., 24 cm, COBISS.CG-ID , CIP katalogizacija Centralna narodna biblioteka Crne Gore, Cetinje, (497.16)( ), ISBN DUJIĆ, Slobodan,»Civil Service System of the Republic of Slovenia«, International Symposium on the Development of Public Administration in South East (SE) Europe (2; 2008, Ljubljana) - začasna publikacija zbornik - na CD-ROMU z mednarodnega simpozija 2. mednardni simpozij o razvoju javne uprave v jugo-vzhodni Evropi, Fakulteta za upravo, Ljubljana, junij 2008, 19 str., NUK, CIP 35(497)( )(063)(082), ISBN ; DUJIĆ, Slobodan,»New State Administration Systems in Slovenia, Montenegro and Serbia«, publikacija z mednarodnega simpozija 1. mednarodni simpozij o razvoju javne uprave v jugo-vzhodni Evropi, (1st International Symposium on the Development of Public Administration in South East (SE) Europe), Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2007, avtor dela zbornika, str , (COBISS-ID , CIP katalogizacija NUK Ljubljana: 35(4-014), ISBN ); MARKOVIĆ, Milan, Savremena javna uprava, monografska publikacija, Pravni fakultet u Podgorici, Podgorica julij 2007, 418 strani, 21 cm, so-avtorstvo v obsegu 15 %, naklada 700 izvodov, CIP katalogizacja Centralna narodna biblioteka Crne Gore, Cetinje, 35.07/.08, 35.07/.08(100), ISBN ; DUJIĆ, dr. Slobodan, Razvoj ideje i teorije o podjeli vlasti od antike do Monteskjea, Zbornik Pravnog fakulteta u Podgorici, ISSN , UDK «.../17«, ISSN , Pravni fakultet u Podgorici, št. 33/2003, str , Podgorica 2003, (v srbskem jeziku); DUJIĆ, dr. Slobodan, Zbirka novih upravnih propisa Republike Crne Gore sa uvodnim napomenama doc. dr. Slobodana Dujića, samostojni strokovni prispevek v monografiji, Podgorica, jun 2004, Ministarstvo pravde Republike Crne Gore, uvodne opombe, str (edini avtor), monografija 283 strani, nasproti natisnjen prevod v angleščino 303 strani, naklada izvodov, (COBISS.CG-ID , CIP katalogizacija Centralna narodna biblioteka Crne Gore: 35.07(497.16)(094.5), 351.9(497.16)(094.5), (497.16)(094.5), (497.16)(094.5), (497.16)(094.5), 35.08(497.16)(094.5), (497.16)(094.5); DUJIĆ, dr. Slobodan, et. al., Zakon o opštem upravnom postupku i Zakon o upravnom sporu (sa pratećim podzakonskim propisima), monografska publikacija, Vlada Republike Crne Gore, Uprava za kadrove Republike Crne Gore, Podgorica novembar 2005, 254 strani, edini avtor tekstualnega uvoda, nasproti natisnjen prevod v angleščino 264 strani, 21 cm, urednik Slobodan Dujić, naklada 500 izvodov, CIP katalogizacja Centralna narodna biblioteka Crne Gore, Cetinje, (497.16)(094.5), (497.16)(094.5), ISBN Assoc. Prof. Slobodan Dujić PhD on Graduate School of Government and European Studies. Also lecturer at the European Faculty of Law in Nova Gorica, visiting professor at the Faculty of Law at the University of Graz and former Professor of Law at the National School of Government and European Studies in Podgorica and a visiting professor at the Faculty of Law in Podgorica. Mentor

9 to many students for the preparation of bachelor, master and doctoral theses in the field of habilitation Selected Bibliography: DUJIĆ, Slobodan, Javne (regulatorne) agencije, Arhiv za pravne i društvene nauke, Beograd, Jubilej stogodišnjica izlaženja revije, vodilni avtor: delež 80 % (soavtor M. Marković), Beograd, 2006, Leto 93, knjiga št. 68 (120), št. 3-4 (2006), str , ISSN DUJIĆ, Slobodan, Strategija upravne reforme u Crnoj Gori, (Strategy of Administrative Reform in Montenegro), vodilni avtor: delež 80 % (soavtor M. Marković); znanstvena publikacija»pravni život«, Beograd 2003, No. 52(9), str ; DUJIĆ, Slobodan, BLAŽIĆ, Đorđije, Osnovi sistema javne uprave Crne Gore, soavtorstvo monografije (50 % : 50 %), Parim projekt reforme javne uprave Črne Gore, urednik Doc. dr. Slobodan Dujić, 117 strani, nasproti natisnjen prevod v angleščino 141 strani, naklada izvodov, Podgorica julij 2004, CIP katalogizacija 35.07/.08 (497.16). BLAŽIĆ, Đorđije, DUJIĆ, Slobodan, DIMITRIJEVIĆ, Predrag, Komentar zakona o inspekcijskom nadzoru, monografska publikacija, Agencija za lokalnu demokratiju i partnerstvo Crne Gpre, Podgorica, januar 2006, naklada 200 izvodov (soautorstvo: 34 % : 33 % : 33 %), 244 str., 24 cm, COBISS.CG-ID , CIP katalogizacija Centralna narodna biblioteka Crne Gore, Cetinje, (497.16)( ), ISBN DUJIĆ, Slobodan,»Civil Service System of the Republic of Slovenia«, International Symposium on the Development of Public Administration in South East (SE) Europe (2; 2008, Ljubljana) - začasna publikacija zbornik - na CD-ROMU z mednarodnega simpozija 2. mednardni simpozij o razvoju javne uprave v jugo-vzhodni Evropi, Fakulteta za upravo, Ljubljana, junij 2008, 19 str., NUK, CIP 35(497)( )(063)(082), ISBN ; DUJIĆ, Slobodan,»New State Administration Systems in Slovenia, Montenegro and Serbia«, publikacija z mednarodnega simpozija 1. mednarodni simpozij o razvoju javne uprave v jugo-vzhodni Evropi, (1st International Symposium on the Development of Public Administration in South East (SE) Europe), Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2007, avtor dela zbornika, str , (COBISS-ID , CIP katalogizacija NUK Ljubljana: 35(4-014), ISBN ); MARKOVIĆ, Milan, Savremena javna uprava, monografska publikacija, Pravni fakultet u Podgorici, Podgorica julij 2007, 418 strani, 21 cm, so-avtorstvo v obsegu 15 %, naklada 700 izvodov, CIP katalogizacja Centralna narodna biblioteka Crne Gore, Cetinje, 35.07/.08, 35.07/.08(100), ISBN ; DUJIĆ, dr. Slobodan, Razvoj ideje i teorije o podjeli vlasti od antike do Monteskjea, Zbornik Pravnog fakulteta u Podgorici, ISSN , UDK «.../17«, ISSN , Pravni fakultet u Podgorici, št. 33/2003, str , Podgorica 2003, (v srbskem jeziku); DUJIĆ, dr. Slobodan, Zbirka novih upravnih propisa Republike Crne Gore sa uvodnim napomenama doc. dr. Slobodana Dujića, samostojni strokovni prispevek v monografiji, Podgorica, jun 2004, Ministarstvo pravde Republike Crne Gore, uvodne opombe, str (edini avtor), monografija 283 strani, nasproti natisnjen prevod v

10 angleščino 303 strani, naklada izvodov, (COBISS.CG-ID , CIP katalogizacija Centralna narodna biblioteka Crne Gore: 35.07(497.16)(094.5), 351.9(497.16)(094.5), (497.16)(094.5), (497.16)(094.5), (497.16)(094.5), 35.08(497.16)(094.5), (497.16)(094.5); DUJIĆ, dr. Slobodan, et. al., Zakon o opštem upravnom postupku i Zakon o upravnom sporu (sa pratećim podzakonskim propisima), monografska publikacija, Vlada Republike Crne Gore, Uprava za kadrove Republike Crne Gore, Podgorica novembar 2005, 254 strani, edini avtor tekstualnega uvoda, nasproti natisnjen prevod v angleščino 264 strani, 21 cm, urednik Slobodan Dujić, naklada 500 izvodov, CIP katalogizacja Centralna narodna biblioteka Crne Gore, Cetinje, (497.16)(094.5), (497.16)(094.5), ISBN Prof. dr. Zvone Vodovnik je predavatelj na Fakulteti za državne in evropske študije in habilitiran za področje delovno pravo. Pedagoško in raziskovalno se ukvarja s tematiko prava socialne varnosti in delovnih razmerij ter industrijskih razmerij. Bibliografija: Prof. Zvone Vodovnik PhD is a lecturer at the and a professor at Graduate School of Government and European Studies, his habilitation is from Labor law. While teaching and researching he deals with the issue of social security law and labor relations and industrial relations. Bibliography:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Politični sistemi in javnopolitične analize Political systems and policy analysis. Študijska smer Study field

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Politični sistemi in javnopolitične analize Political systems and policy analysis. Študijska smer Study field Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Politični sistemi in javnopolitične analize Political systems and policy analysis Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska

More information

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Osnove upravnega prava. Študijska smer Study field

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Osnove upravnega prava. Študijska smer Study field Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Osnove upravnega prava Basics of Administrative Law Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik

More information

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Uvod v novejšo zgodovino Introduction to Contemporary History. Študijska smer Study field

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Uvod v novejšo zgodovino Introduction to Contemporary History. Študijska smer Study field Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Uvod v novejšo zgodovino Introduction to Contemporary History Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field

More information

Študenti bodo razvili splošne kompetence: znanje o ustavnih oziroma pravnih sistemih v svetu.

Študenti bodo razvili splošne kompetence: znanje o ustavnih oziroma pravnih sistemih v svetu. Predmet Nosilec Sodeluje Število ur Primerjalno ustavno pravo Prof. dr. Arne Marjan Mavčič dr. Matej Avbelj Prilagojen: dodiplomski, I. stopnja, izbirni predmet: 20 ur predavanja, 20 ur vaje KT: 3 Prilagojen:

More information

THE INFLUENCE OF THE SOVIET DOCTRINE OF STATE AND LAW ON THEORY OF ADMINISTRATIVE LAW IN SERBIA

THE INFLUENCE OF THE SOVIET DOCTRINE OF STATE AND LAW ON THEORY OF ADMINISTRATIVE LAW IN SERBIA PROF. DR. STEVAN LILIĆ THE INFLUENCE OF THE SOVIET DOCTRINE OF STATE AND LAW ON THEORY OF ADMINISTRATIVE LAW IN SERBIA Abstract: Resistance to accepting a modern concept of administration as public service

More information

Študijska smer Study field. Semester Semester Javna uprava 1. stopnja 1 1 Public administration 1st degree

Študijska smer Study field. Semester Semester Javna uprava 1. stopnja 1 1 Public administration 1st degree Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Pravo človekovih pravic Human Rights Law Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

More information

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Direktno socialno delo. Študijska smer Study field. Samost. delo Individ. work

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Direktno socialno delo. Študijska smer Study field. Samost. delo Individ. work Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Direktno socialno delo Direct social work Študijski program in stopnja Study programme and level Interdisciplinarni doktorski študijski program

More information

The University of Maribor Jean Monnet Centre of Excellence

The University of Maribor Jean Monnet Centre of Excellence With the support by the EACEA, The EU Commission, Grant Decision 2013-2877 / 001-001 The University of Maribor Jean Monnet Centre of Excellence Working Paper No. 14/2015 Property and Environmental Protection

More information

PROPERTY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION - AN OVERVIEW OF THE SLOVENE LEGAL FRAMEWORK

PROPERTY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION - AN OVERVIEW OF THE SLOVENE LEGAL FRAMEWORK R. Knez: Property and environmental protection - an overview of the Slovene legal framework Preliminary Communication UDC347.23:349.6(497.4) PROPERTY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION - AN OVERVIEW OF THE SLOVENE

More information

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Upravno pravo splošni del. Študijska smer Study field

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Upravno pravo splošni del. Študijska smer Study field Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Upravno pravo splošni del General Administrative Law Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik

More information

FF UM, študijski program 3. stopnje Sociologija. Priloga 10. Učni načrti

FF UM, študijski program 3. stopnje Sociologija. Priloga 10. Učni načrti Priloga 10 Učni načrti KAZALO 1. PREDMETNIK S SEZNAMOM NOSILCEV POTREBNIH ZA IZVEDBO POSAMEZNEGA PREDMETA... 1 I. LETNIK... 1 II. LETNIK... 1 III. LETNIK... 2 2. UČNI NAČRTI, UREJENI PO ZAPOREDNIH ŠTEVILKAH

More information

JAVNA UPRAVA Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

JAVNA UPRAVA Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani JAVNA UPRAVA Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani ŠTEVILKA: 1/2 1993 - Nataša Pintar»Oblikovanje modernih upravnih sistemov v Sloveniji«, str.: 9 do 10 - dr. Raymond Saner,

More information

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Sodobne politične doktrine Contemporary Political Doctrines. Študijska smer Study field

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Sodobne politične doktrine Contemporary Political Doctrines. Študijska smer Study field Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Sodobne politične doktrine Contemporary Political Doctrines Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field

More information

OCENJEVANJE IN LETNI RAZGOVORI Z JAVNIMI USLUŽBENCI NA OBRAMBNEM PODROČJU

OCENJEVANJE IN LETNI RAZGOVORI Z JAVNIMI USLUŽBENCI NA OBRAMBNEM PODROČJU FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE OCENJEVANJE IN LETNI RAZGOVORI Z JAVNIMI USLUŽBENCI NA OBRAMBNEM PODROČJU MAGISTRSKO DELO Franci CIMERMAN Kranj, 2011 FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE OCENJEVANJE

More information

POOSH Project meeting Joint visit Transnational Conference

POOSH Project meeting Joint visit Transnational Conference POOSH - Occupational Safety and Health of Posted Workers: Depicting the existing and future challenges in assuring decent working conditions and wellbeing of workers in hazardous sectors Transnational

More information

Legal Argumentation and the Challenges of Modern Europe. Pravna argumentacija in izzivi sodobne Evrope

Legal Argumentation and the Challenges of Modern Europe. Pravna argumentacija in izzivi sodobne Evrope Leg Arg 2009 International Conference on Legal Argumentation / Mednarodna konferenca o pravni argumentaciji Legal Argumentation and the Challenges of Modern Europe Pravna argumentacija in izzivi sodobne

More information

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Etika v javnem življenju. Študijska smer Study field

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Etika v javnem življenju. Študijska smer Study field Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Etika v javnem življenju Ethics in Public Life Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic

More information

UČNI NAČRTI PREDMETOV. FF UM, Program Sociologija, 1. stopnja

UČNI NAČRTI PREDMETOV. FF UM, Program Sociologija, 1. stopnja UČNI NAČRTI PREDMETOV FF UM, Program Sociologija, 1. stopnja VSEBINA 1. OBVEZNE VSEBINE 2 1.1 Obča sociologija I 2 1.2 Obča sociologija II 5 1.3 Sociologija mladine 8 1.4 Sociologija družine 11 1.5 Sociološka

More information

Željko Spalević, Humanistic studies, University Donja Gorica ENSURING SAFETY OF PUBLIC FIGURES. Abstract

Željko Spalević, Humanistic studies, University Donja Gorica ENSURING SAFETY OF PUBLIC FIGURES. Abstract Pregledni rad UDK 321.01:351.78 Primljeno: 13.08.2016. Odobreno: 11.09.2016. Željko Spalević, Humanistic studies, University Donja Gorica ENSURING SAFETY OF PUBLIC FIGURES Abstract This paper researches

More information

Ad hoc information request

Ad hoc information request SLOVENIA DISCLAIMER: The national thematic studies were commissioned as background material for the comparative report on Access to Data Protection Remedies in EU Member States by the European Union Agency

More information

FF UM, Program Sociologija, 1. stopnja PRILOGA 2.2 UČNI NAČRTI PREDMETOV

FF UM, Program Sociologija, 1. stopnja PRILOGA 2.2 UČNI NAČRTI PREDMETOV PRILOGA 2.2 UČNI NAČRTI PREDMETOV VSEBINA 1. OBVEZNE VSEBINE 2 1.1 Obča sociologija I 2 1.2 Obča sociologija II 5 1.3 Sociologija mladine 8 1.4 Sociologija družine 11 1.5 Sociološka metodologija 14 1.6

More information

Vloga vodij pri uspešni uvedbi sistema upravljanja zaposlenih v državni upravi

Vloga vodij pri uspešni uvedbi sistema upravljanja zaposlenih v državni upravi UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Vesna Vidmar Vloga vodij pri uspešni uvedbi sistema upravljanja zaposlenih v državni upravi Magistrsko delo Ljubljana, 2016 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA

More information

TRENDI RAZVOJA SLOVENSKE JAVNE UPRAVE KOT NACIONALNE POLITIKE

TRENDI RAZVOJA SLOVENSKE JAVNE UPRAVE KOT NACIONALNE POLITIKE * IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK TRENDI RAZVOJA SLOVENSKE JAVNE UPRAVE KOT NACIONALNE POLITIKE Povzetek. Razvoj javne uprave kot sistemsko strukturno politiko slovenske države od konca devetdesetih opredeljujemo

More information

StepIn! Z aktivnim državljanstvom gradimo vključujoče družbe LLP DE-GRUNDTVIG-GMP. Bilten št. 1

StepIn! Z aktivnim državljanstvom gradimo vključujoče družbe LLP DE-GRUNDTVIG-GMP. Bilten št. 1 O projektu STEPIN! Namen projekta StepIn! je razvijati, testirati in širiti inovativne pristope, metode in gradiva (module delavnic), da bi okrepili aktivno državljanstvo priseljencev. Strokovnjaki iz

More information

Prof. Dr. GAŠO KNEŽEVIĆ ( )

Prof. Dr. GAŠO KNEŽEVIĆ ( ) Prof. Dr. GAŠO KNEŽEVIĆ (1953 2014) I Despite his untimely demise, Gašo Knežević, a full professor at the University of Belgrade Faculty of Law, to whom this Book of Friendship [Liber amicorum] is dedicated,

More information

A. Mavčič. The Slovenian Constitutional Review

A. Mavčič. The Slovenian Constitutional Review A. Mavčič The Slovenian Constitutional Review The Slovenian Constitutional Review Prof. Dr. Arne Marjan Mavčič e-mail: amavcic@concourts.net Internet: www.concourts.net Date: completed on 31 July 2009

More information

INTEGRALNA ZELENA EKONOMIJA ZAHTEVA DRUŽBENO ODGOVORNOST KOT PRENOVO VREDNOT, KULTURE, ETIKE IN NORM V PRAKSI

INTEGRALNA ZELENA EKONOMIJA ZAHTEVA DRUŽBENO ODGOVORNOST KOT PRENOVO VREDNOT, KULTURE, ETIKE IN NORM V PRAKSI INTEGRALNA ZELENA EKONOMIJA ZAHTEVA DRUŽBENO ODGOVORNOST KOT PRENOVO VREDNOT, KULTURE, ETIKE IN NORM V PRAKSI Prof. Emer. DDr. Matjaž Mulej, IRDO - Institute for the Development of Social Responsibility,

More information

ORGAN ZA EVROPSKE POLITIČNE STRANKE IN EVROPSKE POLITIČNE FUNDACIJE

ORGAN ZA EVROPSKE POLITIČNE STRANKE IN EVROPSKE POLITIČNE FUNDACIJE C 416/2 SL Uradni list Evropske unije 6.12.2017 ORGAN ZA EVROPSKE POLITIČNE STRANKE IN EVROPSKE POLITIČNE FUNDACIJE Sklep Organa za evropske politične stranke in evropske politične fundacije z dne 31.

More information

National intelligence authorities and surveillance in the EU: Fundamental rights safeguards and remedies SLOVENIA. Version of 19 September 2014

National intelligence authorities and surveillance in the EU: Fundamental rights safeguards and remedies SLOVENIA. Version of 19 September 2014 National intelligence authorities and surveillance in the EU: Fundamental rights safeguards and remedies SLOVENIA Version of 19 September 2014 Mirovni Inštitut Neža Kogovšek Šalamon DISCLAIMER: This document

More information

Influence of the Centralization of Public Services on the Crisis of Tourist Services

Influence of the Centralization of Public Services on the Crisis of Tourist Services on the Crisis of Tourist Services Katja Čanžar Municipality Brežice, Slovenia katja.canzar@brezice.si Marjetka Rangus University of Maribor, Faculty of Tourism, Slovenia marjetka.rangus@um.si For the previous

More information

The Slovenian Legislation Implementing The EU Mediation Directive

The Slovenian Legislation Implementing The EU Mediation Directive DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES POLICY DEPARTMENT C: CITIZENS' RIGHTS AND CONSTITUTIONAL AFFAIRS LEGAL AFFAIRS The Slovenian Legislation Implementing The EU Mediation Directive NOTE Abstract

More information

International Criminal Cooperation Extradition and Surrender Procedures Modern Trends and Problems

International Criminal Cooperation Extradition and Surrender Procedures Modern Trends and Problems International Criminal Cooperation Extradition and Surrender Procedures Modern Trends and Problems VARSTVOSLOVJE, Journal of Criminal Justice and Security year 15 no. 2 pp. 277 293 Miha Šepec Purpose:

More information

ORGAN ZA EVROPSKE POLITIČNE STRANKE IN EVROPSKE POLITIČNE FUNDACIJE

ORGAN ZA EVROPSKE POLITIČNE STRANKE IN EVROPSKE POLITIČNE FUNDACIJE 19.10.2017 SL Uradni list Evropske unije C 351/3 ORGAN ZA EVROPSKE POLITIČNE STRANKE IN EVROPSKE POLITIČNE FUNDACIJE Sklep Organa za Evropske politične stranke in evropske politične fundacije z dne 25.

More information

WHO IS ORGANISED CIVIL SOCIETY ACCOUNTABLE TO? THE POPULATION OF CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS IN SLOVENIA

WHO IS ORGANISED CIVIL SOCIETY ACCOUNTABLE TO? THE POPULATION OF CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS IN SLOVENIA * WHO IS ORGANISED CIVIL SOCIETY ACCOUNTABLE TO? THE POPULATION OF CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS IN SLOVENIA Abstract. Organised civil society represents a linkage between government and the public. For

More information

THE NATIONAL VALUES, INTERESTS AND OBJECTIVES

THE NATIONAL VALUES, INTERESTS AND OBJECTIVES UDC: 355.4(497.11) Review Paper Received: Jun 15, 2018. Accepted: August 09, 2018. Corresponding author: Božidar Forca bozidar.forca@fpsp.edu.rs THE NATIONAL VALUES, INTERESTS AND OBJECTIVES Božidar Forca,

More information

Country Report: Slovenia

Country Report: Slovenia Country Report: Slovenia Acknowledgements & Methodology This report was written by Miha Nabergoj at the Legal-Informational Centre for NGOs (PIC), and was edited by ECRE. The information in this report

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Barbara Cvek POMEN UPRAVNE USPOSOBLJENOSTI PRI SPREJEMANJU DRŽAV KANDIDATK V EVROPSKO UNIJO

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Barbara Cvek POMEN UPRAVNE USPOSOBLJENOSTI PRI SPREJEMANJU DRŽAV KANDIDATK V EVROPSKO UNIJO UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Barbara Cvek POMEN UPRAVNE USPOSOBLJENOSTI PRI SPREJEMANJU DRŽAV KANDIDATK V EVROPSKO UNIJO Diplomsko delo Ljubljana 2007 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA

More information

Ethnic heterogeneity and standard-of-living in Slovenia

Ethnic heterogeneity and standard-of-living in Slovenia UDK: 314.9:330.59(497.4) COBISS: 1.08 Ethnic heterogeneity and standard-of-living in Slovenia Marko Krevs Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Aškerčeva cesta 2,Si -1001 Ljubljana,

More information

Janja MIKULAN Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici / School of Advanced Social Studies in Nova Gorica

Janja MIKULAN Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici / School of Advanced Social Studies in Nova Gorica svoji realizaciji, se pa avtorica tega zaveda. Sam tem pomanjkljivostim ne bi dal prevelike teže. Nekateri se namreč še spominjamo Feyerabendovega epistemološkega anarhizma, v skladu s katerim se novonastajajoče

More information

1. INTRODUCTION 2. BASIC CONCEPTS AND PRINCIPLES OF THE POLITICAL SYSTEM

1. INTRODUCTION 2. BASIC CONCEPTS AND PRINCIPLES OF THE POLITICAL SYSTEM Program: Undergraduate Academic Studies Course title: POLITICAL SYSTEM Teachers: professor Jovica Trkulja, teaching assistant Stefan Dušanić Course status: Mandatory course within the Legal Theory Stream

More information

A Basic Outline of Slovenian Consumer Protection with an Emphasis on Alternative Dispute Resolution

A Basic Outline of Slovenian Consumer Protection with an Emphasis on Alternative Dispute Resolution Zeszyty Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Naukowe 8 (968) ISSN 1898-6447 Zesz. Nauk. UEK, 2017; 8 (968): 5 23 DOI: 10.15678/ZNUEK.2017.0968.0801 Suzana Kraljić Katja Drnovšek A Basic Outline of Slovenian

More information

European University Institute Via delle Fontanelle 10 Office nr. VF 109 I San Domenico, Firenze Tel

European University Institute Via delle Fontanelle 10 Office nr. VF 109 I San Domenico, Firenze Tel Dr. JERNEJ LETNAR ČERNIČ Curriculum vitae (September 2009) European University Institute Via delle Fontanelle 10 Office nr. VF 109 I-50014 San Domenico, Firenze Tel. +39 055 4685 638 Email Jernej.Letnar@eui.eu

More information

SLOVENIA. Contents. 1. National court system

SLOVENIA. Contents. 1. National court system SLOVENIA Disclaimer: The national thematic studies were commissioned as background material for the comparative report on Access to justice in Europe: an overview of challenges and opportunities by the

More information

IX. posvet Pravo in ekonomija: Avtorska dela na univerzi

IX. posvet Pravo in ekonomija: Avtorska dela na univerzi IX. posvet Pravo in ekonomija: Avtorska dela na univerzi 2. december 2016 konferenčni zbornik Urednica: dr. Martina Repas November 2017 Naslov: Podnaslov: Title: Subtitle: Urednica: Strokovna recenzija:

More information

Barica Razpotnik RETURN MIGRATION OF RECENT SLOVENIAN EMIGRANTS

Barica Razpotnik RETURN MIGRATION OF RECENT SLOVENIAN EMIGRANTS Barica Razpotnik RETURN MIGRATION OF RECENT SLOVENIAN EMIGRANTS Research Papers January 2017 Return Migration of Recent Slovenian Emigrants Author: Barica Razpotnik Published by: Statistical Office of

More information

Key words: archives, archival document, digitization, information exchange, international project, website

Key words: archives, archival document, digitization, information exchange, international project, website Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci 2013 1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci 1.09 Published Professional Conference Contribution Lenka Pavliková,

More information

KRITIČNA ANALIZA POLITIZACIJE DRŽAVNE UPRAVE V SLOVENIJI** 1

KRITIČNA ANALIZA POLITIZACIJE DRŽAVNE UPRAVE V SLOVENIJI** 1 Marko Čehovin in Miro Haček* KRITIČNA ANALIZA POLITIZACIJE DRŽAVNE UPRAVE V SLOVENIJI** 1 434 Povzetek. Čeprav je določena stopnja politizacije državne uprave zapisana že v sam»genetski material«upravnega

More information

Mapping of policies affecting female migrants and policy analysis: the Slovenian case

Mapping of policies affecting female migrants and policy analysis: the Slovenian case Mapping of policies affecting female migrants and policy analysis: the Slovenian case Mojca Pajnik, Neža Kogovšek, Saša Zupanc Working Paper No. 8 WP1 October 2006 Integration of Female Immigrants in Labour

More information

NATIONAL ANTI-CORRUPTION STRATEGIES

NATIONAL ANTI-CORRUPTION STRATEGIES NATIONAL ANTI-CORRUPTION STRATEGIES Natalia Carraro Politehnika Pula, Visoka tehničko-poslovna škola s p. j., Pula, Hrvatska, natalia@green-garden.hr 1. INTRODUCTION People sometimes confuse corruption

More information

1324 th meeting (September 2018) (DH) Communication from Slovenia concerning the case of FLISAR v. Slovenia (Application No.

1324 th meeting (September 2018) (DH) Communication from Slovenia concerning the case of FLISAR v. Slovenia (Application No. SECRETARIAT GENERAL SECRETARIAT OF THE COMMITTEE OF MINISTERS SECRETARIAT DU COMITE DES MINISTRES Contact: John Darcy Tel: 03 88 41 31 56 DH-DD(2018)846 Date: 07/09/2018 Meeting: 1324 th meeting (September

More information

REINVENTING THE POPULAR MEANING OF DEMOCRACY IN THE TIMES OF CRISIS IN EUROPEAN PERIPHERY

REINVENTING THE POPULAR MEANING OF DEMOCRACY IN THE TIMES OF CRISIS IN EUROPEAN PERIPHERY REINVENTING THE POPULAR MEANING OF DEMOCRACY IN THE TIMES OF CRISIS IN EUROPEAN PERIPHERY JANEZ ŠTEBE FDV and ADP, University of Ljubljana ESA, RN32 - Political Sociology Tourin, August 2013 Popular Understanding

More information

ON (UN)ENFORCEABILITY OF RESTRICTIVE CLAUSES IN PATENT LICENSE AGREEMENT 1

ON (UN)ENFORCEABILITY OF RESTRICTIVE CLAUSES IN PATENT LICENSE AGREEMENT 1 Doc. dr. Strahinja Miljković, LL.D., Assistant Profesor, Faculty of Law in Kosovska Mitrovica, University of Priština Aleksandra Vasić, LL.M., Teaching Assistant, Faculty od Law, University of Niš ON (UN)ENFORCEABILITY

More information

Nekatera vprašanja upravnopravnega varstva okolja v Republiki Sloveniji

Nekatera vprašanja upravnopravnega varstva okolja v Republiki Sloveniji Nekatera vprašanja upravnopravnega varstva okolja v Republiki Sloveniji VARSTVOSLOVJE, let. 13 št. 1 str. 5-19 Iztok Rakar, Bojan Tičar Namen prispevka: Namen prispevka je predstaviti sistem pravnega urejanja

More information

PRIMOŽ GORKIČ Associate Professor. University of Ljubljana, Faculty of Law Poljanski nasip Ljubljana, Slovenia

PRIMOŽ GORKIČ Associate Professor. University of Ljubljana, Faculty of Law Poljanski nasip Ljubljana, Slovenia PRIMOŽ GORKIČ Associate Professor Poljanski nasip 2 1000 Ljubljana, Slovenia T: 01 4203 214 E: primoz.gorkic@pf.uni-lj.si EDUCATION November 2009 April 2005 September 2002 Doctorate National Bar Exam B.A.

More information

CURRICULUM VITAE. Mirjana Radović (maiden name Marković)

CURRICULUM VITAE. Mirjana Radović (maiden name Marković) CURRICULUM VITAE Mirjana Radović (maiden name Marković) e-mail: mirjanam@ius.bg.ac.rs PERSONAL INFORMATION Date of birth: 22.03.1980 Place of birth: Belgrade, Serbia Citizenship: Serbian Marital Status:

More information

A. Mavčič. The Slovenian Constitutional Review

A. Mavčič. The Slovenian Constitutional Review A. Mavčič The Slovenian Constitutional Review The Slovenian Constitutional Review Prof. Dr. Arne Marjan Mavčič e-mail: amavcic@concourts.net Internet: www.concourts.net Date: completed on 31 July 2009

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE DELOVNOPRAVNI POLOŽAJ SLOVENSKIH DELAVCEV NA DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIŠTVIH V SLOVENIJI

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE DELOVNOPRAVNI POLOŽAJ SLOVENSKIH DELAVCEV NA DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIŠTVIH V SLOVENIJI UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Andreja Dolničar Jeraj DELOVNOPRAVNI POLOŽAJ SLOVENSKIH DELAVCEV NA DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIŠTVIH V SLOVENIJI Diplomsko delo Ljubljana, 2006 UNIVERZA V LJUBLJANI

More information

9377/08 bt/dp/av 1 DG F

9377/08 bt/dp/av 1 DG F SVET EVROPSKE UNIJE Bruselj, 18. julij 2008 (22.07) (OR. en) 9377/08 INF 110 API 26 JUR 197 DOPIS O TOČKI POD "I/A" Pošiljatelj: Delovna skupina za informiranje Prejemnik: Coreper (2. del)/svet Št. predh.

More information

DECISION. At a session held on 17 April 2014 in proceedings to review the petition of Eva Irgl, Vipava, the Constitutional Court. decided as follows:

DECISION. At a session held on 17 April 2014 in proceedings to review the petition of Eva Irgl, Vipava, the Constitutional Court. decided as follows: U-I-76/14 17 April 2014 DECISION At a session held on 17 April 2014 in proceedings to review the petition of Eva Irgl, Vipava, the Constitutional Court decided as follows: 1. The Decree on Calling a Legislative

More information

MEANING OF THE TERMS AMNESTY AND PARDON IN THE MACEDONIAN CRIMINAL LAW

MEANING OF THE TERMS AMNESTY AND PARDON IN THE MACEDONIAN CRIMINAL LAW MEANING OF THE TERMS AMNESTY AND PARDON IN THE MACEDONIAN CRIMINAL LAW Nada Simjanoska, PhD, Head of department in Ministry of Justice, 1000 Skopje, +38975-390-368 nadasimjanoska@yahoo.com Professional

More information

IS THERE A PLACE FOR CONTRACT LAW IN RAWLS S THEORY OF JUSTICE?

IS THERE A PLACE FOR CONTRACT LAW IN RAWLS S THEORY OF JUSTICE? PRAVNI ZAPISI, God. IV, br. 2 (2013) UDK 340.12+347.44] Rawls J. 2013 Pravni fakultet Univerziteta Union doi: 10.5937/pravzap5 4705 PREGLEDNI NAUČNI ČLANAK Aleksa Radonjić * IS THERE A PLACE FOR CONTRACT

More information

ORGAN ZA EVROPSKE POLITIČNE STRANKE IN EVROPSKE POLITIČNE FUNDACIJE

ORGAN ZA EVROPSKE POLITIČNE STRANKE IN EVROPSKE POLITIČNE FUNDACIJE 25.8.2017 SL Uradni list Evropske unije C 281/5 ORGAN ZA EVROPSKE POLITIČNE STRANKE IN EVROPSKE POLITIČNE FUNDACIJE Sklep Organa za evropske politične stranke in evropske politične fundacije z dne 12.

More information

Dr. Bojana Čučković. Education. Professional experience and academic career

Dr. Bojana Čučković. Education. Professional experience and academic career Dr. Bojana Čučković Education Dr. Bojana Čučković was born in Belgrade on May 17, 1979. She attended primary school Vladislav Ribnikar and she acquired secondary education in Third Belgrade High school.

More information

Community policing in Slovenia - best practices and lessons learned

Community policing in Slovenia - best practices and lessons learned Community policing in Slovenia - best practices and lessons learned Associate professor Branko Lobnikar, PhD Faculty of Criminal Justice and Security University of Maribor E-mail: branko.lobnikar@fvv.uni-mb.si

More information

Community Policing Reforms and Organizational Changes: An Assessment of Officers Perceptions of Community-Police Relations in Slovenia 1

Community Policing Reforms and Organizational Changes: An Assessment of Officers Perceptions of Community-Police Relations in Slovenia 1 Community Policing Reforms and Organizational Changes: An Assessment of Officers Perceptions of Community-Police Relations in Slovenia 1 Mahesh K. Nalla, 2 Maja Modic, 3 Gorazd Meško 4 Police officers

More information

Uvod v edukacijske politike. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Letni semester št. leta 2010/11 Prof. dr. Pavel Zgaga

Uvod v edukacijske politike. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Letni semester št. leta 2010/11 Prof. dr. Pavel Zgaga Uvod v edukacijske politike Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Letni semester št. leta 2010/11 Prof. dr. Pavel Zgaga 1.0 Etimologija; pomeni Snoj (1997) Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: MK.

More information

Name of legal analyst: Borut Šantej Date Table completed: October 2008

Name of legal analyst: Borut Šantej Date Table completed: October 2008 Name of legal analyst: Borut Šantej Date Table completed: October 2008 Contact details: Work address: IPO Cesta Dolomitskega odreda 10 SI-1000 Ljubljana, Slovenia. E-mail: borut.santej@guest.arnes.si Telephone.

More information

Committee / Commission CONT. Meeting of / Réunion des 12 & 13/09/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Chris HEATON-HARRIS

Committee / Commission CONT. Meeting of / Réunion des 12 & 13/09/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Chris HEATON-HARRIS Committee / Commission CONT Meeting of / Réunion des 12 & 13/09/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Chris HEATON-HARRIS SL SL Osnutek dopolnitve 6450 === CONT/6450=== Referenčna

More information

SLOVENIA COMPARATIVE STUDY OF RESIDUAL JURISDICTION PREPARED BY:

SLOVENIA COMPARATIVE STUDY OF RESIDUAL JURISDICTION PREPARED BY: COMPARATIVE STUDY OF RESIDUAL JURISDICTION IN CIVIL AND COMMERCIAL DISPUTES IN THE EU NATIONAL REPORT FOR: SLOVENIA PREPARED BY: NATASA PIPAN NAHTIGAL AND MIA KALAS ODVETNIKI SELIH & PARTNERJI KOMENSKEGA

More information

World System Theory by Immanuel Wallerstein and Cultural Heritage Protection

World System Theory by Immanuel Wallerstein and Cultural Heritage Protection Zvezda Delak Koželj World System Theory by Immanuel Wallerstein and Cultural Heritage Protection Key words: Immanuel Wallerstein, cultural heritage protection The aim of this paper is to demonstrate the

More information

The Range of Internal Mechanisms in the Fight against Police Corruption in Montenegro. Author: Emir Kalač, Associate of CEDEM

The Range of Internal Mechanisms in the Fight against Police Corruption in Montenegro. Author: Emir Kalač, Associate of CEDEM The Range of Internal Mechanisms in the Fight against Police Corruption in Montenegro Author: Emir Kalač, Associate of CEDEM Podgorica, March 2014 ABBREVIATIONS AP DCAF DICP FAI MoI NGO OSCE PD SDP SSR

More information

ENVIRONMENTAL CRIME IN THE REPUBLIC OF SERBIA: THEORY, PRACTICE AND LEGISLATION UDC 504.9:343.3/.7](497.11) Dragan Jovašević

ENVIRONMENTAL CRIME IN THE REPUBLIC OF SERBIA: THEORY, PRACTICE AND LEGISLATION UDC 504.9:343.3/.7](497.11) Dragan Jovašević FACTA UNIVERSITATIS Series: Law and Politics Vol. 9, N o 2, 2011, pp. 109-134 Original Scientific Paper ENVIRONMENTAL CRIME IN THE REPUBLIC OF SERBIA: THEORY, PRACTICE AND LEGISLATION UDC 504.9:343.3/.7](497.11)

More information

The reality of contemporary migration - global and local initiatives and approaches

The reality of contemporary migration - global and local initiatives and approaches Monitor ISH (2011), XIII/1, 85 106 Izvirni znanstveni članek Original scientific paper prejeto: 24. 10. 2011, sprejeto: 2. 11. 2011 Karmen Medica1 The reality of contemporary migration - global and local

More information

THIRD SECTION. CASE OF KURIĆ AND OTHERS v. SLOVENIA. (Application no /06) JUDGMENT STRASBOURG. 13 July Referral to the Grand Chamber

THIRD SECTION. CASE OF KURIĆ AND OTHERS v. SLOVENIA. (Application no /06) JUDGMENT STRASBOURG. 13 July Referral to the Grand Chamber THIRD SECTION CASE OF KURIĆ AND OTHERS v. SLOVENIA (Application no. 26828/06) JUDGMENT This version was rectified on 11 January 2011 under Rule 81 of the Rules of Court STRASBOURG 13 July 2010 Referral

More information

9th Slovenian Social Science Conference on Social Transformations: the Global and the Local

9th Slovenian Social Science Conference on Social Transformations: the Global and the Local We are pleased to invite you to the 9th Slovenian Social Science Conference on Social Transformations: the Global and the Local organized by the Slovenian National Committee of the UNESCO Management of

More information

Kompleksnost širitve Evropske unije proti vzhodu s poudarkom na socialni dimenziji

Kompleksnost širitve Evropske unije proti vzhodu s poudarkom na socialni dimenziji UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR DIPLOMSKO DELO Kompleksnost širitve Evropske unije proti vzhodu s poudarkom na socialni dimenziji Kandidatka: Jeršič Maja Študentka rednega študija

More information

22. poglavje: Povrnitev škode (31) 23. poglavje: Odgovornost več oseb za isto šk odo (32) 24. poglavje: Splošno o neupravičeni

22. poglavje: Povrnitev škode (31) 23. poglavje: Odgovornost več oseb za isto šk odo (32) 24. poglavje: Splošno o neupravičeni Kazalo po poglavjih (številka pred oklepajem pomeni stran v knjigi, na kateri se začne besedilo poglavja, številka v oklepaju pa stran podrobnega kazala poglavja) 1. poglavje: Uvod... 53(11) 2. poglavje:

More information

ROBUSTNOST INDUSTRIJSKIH SISTEMOV STROJNEGA VIDA

ROBUSTNOST INDUSTRIJSKIH SISTEMOV STROJNEGA VIDA ROBUSTNOST INDUSTRIJSKIH SISTEMOV STROJNEGA VIDA Jure Škrabar Kolektor Orodjarna d.o.o. PC Vision ROSUS 2017 23.03.2017 All rights reserved by KOLEKTOR www.kolektor.com 1 Producing a reliable vision system

More information

SECOND SECTION. CASE OF A. AND B. v. MONTENEGRO. (Application no /05) JUDGMENT STRASBOURG. 5 March 2013 FINAL 05/06/2013

SECOND SECTION. CASE OF A. AND B. v. MONTENEGRO. (Application no /05) JUDGMENT STRASBOURG. 5 March 2013 FINAL 05/06/2013 SECOND SECTION CASE OF A. AND B. v. MONTENEGRO (Application no. 37571/05) JUDGMENT STRASBOURG 5 March 2013 FINAL 05/06/2013 This judgment has become final under Article 44 2 of the Convention. It may be

More information

SERDINŠEK Barbara ZAKLJUČNO DELO 2014 ZAKLJUČNO DELO. Barbara Serdinšek

SERDINŠEK Barbara ZAKLJUČNO DELO 2014 ZAKLJUČNO DELO. Barbara Serdinšek SERDINŠEK Barbara ZAKLJUČNO DELO 2014 ZAKLJUČNO DELO Barbara Serdinšek Celje, 2014 MEDNARODNA FAKULTETA ZA DRUŽBENE IN POSLOVNE ŠTUDIJE Univerzitetni študijski program 1. stopnje Poslovanje v sodobni družbi

More information

MAIN CHARACTERISTICS OF THE JUDICIAL SYSTEM AS MAIN TOOL OF REPRESSION IN SLOVENIA BETWEEN 1945 AND 1951

MAIN CHARACTERISTICS OF THE JUDICIAL SYSTEM AS MAIN TOOL OF REPRESSION IN SLOVENIA BETWEEN 1945 AND 1951 MAIN CHARACTERISTICS OF THE JUDICIAL SYSTEM AS MAIN TOOL OF REPRESSION IN SLOVENIA BETWEEN 1945 AND 1951 Žiga Koncilija, young researcher, Institute for Contemporary History in Ljubljana, Slovenija ABSTRACT

More information

New Industrialization in Serbia Reality or Delusion

New Industrialization in Serbia Reality or Delusion Management Journal for Theory and Practice Management 2014/70 Ljubodrag Savić, University of Belgrade, the Faculty of Economics New Industrialization in Serbia Reality or Delusion UDC: 330.341.424(497.11)

More information

CIP a cura del Sistema bibliotecario dell Università di Pisa

CIP a cura del Sistema bibliotecario dell Università di Pisa Global Encounters European Identities / edited by Mary N. Harris with Anna Agnarsdóttir and Csaba Lévai. - Pisa : Plus-Pisa University Press, 2010. (Thematic work group. 6, Europe and the Wider World ;

More information

CIVIL LIABILITY FOR DAMAGES CAUSED BY BREACH OF CONTRACT

CIVIL LIABILITY FOR DAMAGES CAUSED BY BREACH OF CONTRACT CIVIL LIABILITY FOR DAMAGES CAUSED BY BREACH OF CONTRACT Mr.Sc. Artan Qerkini PhD Candidate European University of Tirana Abstract It is no easy task to determine the liability for damages caused by failure

More information

COURSE TITLE Course number Content area Course type Course level Year Semester. 1.7.

COURSE TITLE Course number Content area Course type Course level Year Semester. 1.7. COURSE TITLE Early modern and modern political thought 1.1. Course number 19164 1.2. Content area SOCIAL SCIENCES: POLITICS, ECONOMICS Y AND INTERNATIONAL SOCIETY 1.3. Course type Compulsory Subject 1.4.

More information

Mitja VELIKONJA: ON TRAILS AND NEW PATHS OF RESEARCHING CULTURE AND RELIGIONS Teorija in praksa, Ljubljana 2014, Vol. LI, No. 2 3, pg.

Mitja VELIKONJA: ON TRAILS AND NEW PATHS OF RESEARCHING CULTURE AND RELIGIONS Teorija in praksa, Ljubljana 2014, Vol. LI, No. 2 3, pg. AVTORSKI POVZETKI Mitja VELIKONJA: ON TRAILS AND NEW PATHS OF RESEARCHING CULTURE AND RELIGIONS Teorija in praksa, Ljubljana 2014, Vol. LI, No. 2 3, pg. 201 211 UDC: 316.74:2 The article summarises in

More information

Detailed program structure and contents for the M.A. Political Science

Detailed program structure and contents for the M.A. Political Science Detailed program structure and contents for the M.A. Political Science decision of the school council of the school of social science from the 10 th of March in 2010 This document is designed to inform

More information

Corruption and Anti-corruption Policy in Slovenia

Corruption and Anti-corruption Policy in Slovenia OPEN SOCIETY INSTITUTE 2002 Corruption and Anti-corruption Policy in Slovenia MONITORING THE EU ACCESSION PROCESS: CORRUPTION AND ANTI- CORRUPTION POLICY MONITORING THE EU ACCESSION PROCESS: CORRUPTION

More information

THE SOVEREIGNTY OF THE MEMBER STATES OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS WITH SPECIAL FOCUS ON EUROPEAN UNION

THE SOVEREIGNTY OF THE MEMBER STATES OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS WITH SPECIAL FOCUS ON EUROPEAN UNION Ajla Škrbić, PhD, Assistant Professor University of Travnik, Faculty of Law Azapovići 439, Travnik, Bosnia and Herzegovina ajla.skrbic@pfk.edu.ba Meliha Frndić Imamović, PhD, Assistant Professor University

More information

FOURTH SECTION. CASE OF ŽIVALJEVIĆ v. MONTENEGRO. (Application no /04) JUDGMENT STRASBOURG. 8 March 2011 FINAL 15/09/2011

FOURTH SECTION. CASE OF ŽIVALJEVIĆ v. MONTENEGRO. (Application no /04) JUDGMENT STRASBOURG. 8 March 2011 FINAL 15/09/2011 FOURTH SECTION CASE OF ŽIVALJEVIĆ v. MONTENEGRO (Application no. 17229/04) JUDGMENT STRASBOURG 8 March 2011 FINAL 15/09/2011 This judgment has become final under Article 44 2 (c) of the Convention. It

More information

Pravni letopis Povzetki Abstracts VII.

Pravni letopis Povzetki Abstracts VII. Pravni letopis 2011 374 347.441.83(497.4) Pravni letopis 2011, str. 9 17 DR. MIHA JUHART Ničnost pravnega posla zaradi nasprotovanja prisilnim predpisom Ničnost velja za najstrožjo pravno posledico pomanjkljivosti

More information

ECONOMIC POLICY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND ITS IMPACT ON THE IMPROVEMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION

ECONOMIC POLICY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND ITS IMPACT ON THE IMPROVEMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION Halid Kurtović - ECONOMIC POLICY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND ITS IMPACT ON THE IMPROVEMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION ECONOMIC POLICY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND ITS IMPACT ON THE IMPROVEMENT OF AGRICULTURAL

More information

Researcher s Guide 2010

Researcher s Guide 2010 Researcher s Guide 2010 Coming to Slovenia www.euraxess.si REPUBLIC OF SLOVENIA MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY Ties without borders - With help of international programmes, we open

More information

Administrative Reforms in Post-Communist Countries: Similarities and Differences

Administrative Reforms in Post-Communist Countries: Similarities and Differences Politička misao, Vol. 46, No. 5, 2009, pp. 105-120 105 Pregledni rad 35.073.515.1(4-11) Received: 26 December 2009 Administrative Reforms in Post-Communist Countries: Similarities and Differences PETRA

More information

MONTENEGRO PHARMACEUTICAL CHAMBER OF MONTENEGRO

MONTENEGRO PHARMACEUTICAL CHAMBER OF MONTENEGRO MONTENEGRO PHARMACEUTICAL CHAMBER OF MONTENEGRO STATUTE Consolidate and adopted text Podgorica, march 2014 Pursuant to Article 106 of the Law on Health Care (OGRM 39/04, OGRM 14/08, 73/10 i 40/11), the

More information

DO THIRD COUNTRY NATIONALS IN SLOVENIA FACE PREJUDICE AND DISCRIMINATION?

DO THIRD COUNTRY NATIONALS IN SLOVENIA FACE PREJUDICE AND DISCRIMINATION? DO THIRD COUNTRY NATIONALS IN SLOVENIA FACE PREJUDICE AND DISCRIMINATION? I COBISS 1.01 ABSTRACT Abstract: This article presents the results of a study on Third Country Nationals [TCNs] who live in Slovenia.

More information

C-1. Course aims: Learning outcomes: Indicative syllabus content: Learning delivery: Assessment Rationale: Assessment Weighting: Essential Reading:

C-1. Course aims: Learning outcomes: Indicative syllabus content: Learning delivery: Assessment Rationale: Assessment Weighting: Essential Reading: ECON 102 and Full Course Title: and Globalizacija i poslovanje Course Code: ECON 102 Course Level/BiH cycle: ECTS credit value: I cycle, first year 6 ECTS Student work-load: For the whole semester: Lectures

More information

EUR. 1 št./ A

EUR. 1 št./ A POTRDILO O GIBANJU BLAGA / MOVEMENT CERTIFICATE 1. Izvoznik (ime, polni naslov, država) Exporter (name, full address, country) EUR. 1 št./ A 2000668 Preden izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni

More information

EMN FOCUSSED STUDY 2018 Labour market integration of third-country nationals in EU Member States. National contribution: Slovenia

EMN FOCUSSED STUDY 2018 Labour market integration of third-country nationals in EU Member States. National contribution: Slovenia EMN FOCUSSED STUDY 2018 Labour market integration of third-country nationals in EU Member States National contribution: Slovenia The study has been prepared by Legal-Informational Centre for Non-Governmental

More information

Curriculum Vita. Personal information: Name and Surname: IVA BALGAČ. Mobile phone: Telephone numbers:

Curriculum Vita. Personal information: Name and Surname: IVA BALGAČ. Mobile phone: Telephone numbers: Curriculum Vita Personal information: Name and Surname: IVA BALGAČ Office address: Av. Gojka Šuška 1 10 000 Zagreb Telephone numbers: Office: +385 1 24 26 307 Mobile phone: +385 99 239 62 64 E-mail: ibalgac@mup.hr

More information