Ö ÖØ Ð Æ ÙÖ Ð Æ ØÛÓÖ Ï Ø ÓÜ Ý Ð ÃÓÐÑ Ò Ò Å Ð Å Ö Ð ÓØ Ý ÂÙÒ ¾¼ ¾¼¼ ØÖ Ø Ï ÒØÖÓ Ù ÒÓÚ Ð Å Ñ Ò ¹ØÝÔ ÙÞÞÝ ÑÓ Ð Ö ÖÖ ØÓ Ø ÐÐ¹Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ ÙÞÞÝ ÖÙÐ ¹ Ò ÓÛ Ø

Size: px
Start display at page:

Download "Ö ÖØ Ð Æ ÙÖ Ð Æ ØÛÓÖ Ï Ø ÓÜ Ý Ð ÃÓÐÑ Ò Ò Å Ð Å Ö Ð ÓØ Ý ÂÙÒ ¾¼ ¾¼¼ ØÖ Ø Ï ÒØÖÓ Ù ÒÓÚ Ð Å Ñ Ò ¹ØÝÔ ÙÞÞÝ ÑÓ Ð Ö ÖÖ ØÓ Ø ÐÐ¹Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ ÙÞÞÝ ÖÙÐ ¹ Ò ÓÛ Ø"

Transcription

1 Ö ÖØ Ð ÆÙÖÐ ÆØÛÓÖ ÏØ ÓÜ ÝÐ ÃÓÐÑÒ Ò ÅÐ ÅÖÐÓØ Ý ÂÙÒ ¾¼ ¾¼¼ ØÖØ Ï ÒØÖÓÙ ÒÓÚÐ ÅÑÒ¹ØÝÔ ÙÞÞÝ ÑÓÐ ÖÖÖ ØÓ Ø ÐйÔÖÑÙØØÓÒ ÙÞÞÝ ÖÙй Ò ÓÛ ØØ Ø ÑØÑØÐÐÝ ÕÙÚÐÒØ ØÓ ØÒÖ ÓÖÛÖ ÒÙÖÐ ÒØÛÓÖº Ï Ö Ú¹ ÖÐ ÔÔÐØÓÒ Ó Ø ÕÙÚÐÒ ØÛÒ ÒÙÖÐ ÒØÛÓÖ Ò ÓÙÖ ÙÞÞÝ ÖÙÐ ÒÐÙÒ ÒÓÛÐ ÜØÖØÓÒ ÖÓÑ Ò ÒÓÛÐ Ò ÖØÓÒ ÒØÓ ÒÙÖÐ ÒØÛÓÖ º ÃÝÛÓÖ ÓÖÛÖ ÒÙÖÐ ÒØÛÓÖ ÒÓÛй ÒØÛÓÖ ÖÙРܹ ØÖØÓÒ ÖÙÐ ÒÖØÓÒ ÖÙÐ Ö ÒÑÒغ Ì ÛÓÖ Û ÔÖØÐÐÝ ÙÔÔÓÖØ Ý Ø ÌÐ ÚÚ ÍÒÚÖ ØÝ ÁÒØÖÒÐ Ê Ö ÙÒ ÙÒÖ ÖÒØ ÒÙÑÖ ¼½½¼¼º Ò Ö ÚÖ ÓÒ Ó Ø ÔÔÖ Û ÔØ ØÓ Ø ÄÁÆË ¾¼¼ ÓÒÖÒ ÓÒ ÔÔÐ ÓÑÔÙØØÓÒÐ ÁÒØÐÐÒº Ý ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÙØÓÖ Öº ÅÐ ÅÖÐÓØ Ôغ Ó ÐØÖÐ ÒÒÖÒ¹ ËÝ ØÑ ÌÐ ÚÚ ÍÒÚÖ ØÝ ÌÐ ÚÚ Á ÖÐ º ÌÐ ¾¹ ¹¼ Ü ¾¹ ¹ ¼ ¼¾ ÀÓÑÔ ÛÛÛºÒºØÙººÐ»ÑÐÑ ÑÐ ÑÐÑÒºØÙººÐ

2 ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÖØ Ð ÒÙÖÐ ÒØÛÓÖ ÆÆ µ ÖÚ ÔÓÛÖÙÐ ÓÑÔÙØØÓÒÐ ØÓÓÐ Ò ÚÖ ØÝ Ó ÔÔÐØÓÒ ÒÐÙÒ Ð ØÓÒ ÔØØÖÒ ÖÓÒØÓÒ ÙÒ¹ ØÓÒ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ò Ø ÑÓÐÒ Ó ÓÐÓÐ ÒÙÖÐ ÒØÛÓÖ º ÏÒ ÕÙÔÔ ÛØ ÔÖÓÙÖ ÓÖ ÐÖÒÒ ÖÓÑ ÜÑÔÐ ÆÆ Ò Ù ØÓ ÓÐÚ ÔÖÓÐÑ ÓÖ Û ÒÓ ÐÓÖØÑ ÓÐÙØÓÒ ÒÓÛÒº ÀÓÛÚÖ ÑÓÖ ÓÖØÓÑÒ Ó ÆÆ ØØ Ø ÒÓÛÐ ÐÖÒ Ý Ø ÒØÛÓÖ ÖÔÖ ÒØ Ò Ò ÜÒÐÝ ÓÔÕÙ ÓÖÑ ÒÑÐÝ Ð Ø Ó ÒÙÑÖÐ Ó¹ ÆÒØ º Ì Ð¹ÓÜ ÖØÖ Ó ÆÆ ÑÔ ØÖ ÑÓÖ Û ÔÖ ÔØÒ Ò Ñ ØÑ Ð ÙØÐ ÓÖ ØݹÖØÐ ÔÔÐØÓÒ ºº й ÙÔÔÓÖØÒ Ý ØÑ µº ÚÖÝ «ÖÒØ ÓÖÑ Ó ÒÓÛÐ ÖÔÖ ÒØØÓÒ ÔÖÓÚ Ý ÙÞÞÝ ÖÙй Ý ØÑ º Ì ØÓÖÝ Ó ÙÞÞÝ ÐÓ ÐÐÓÛ Ù ØÓ ÒÐ Ò ÑÒÔ¹ ÙÐØ ÐÒÙ Ø ÒÓÖÑØÓÒ ÓÒ ÔÖÔØÓÒ ÖØÖ ØÒ ÕÙØÓÒ ¼ º ÙÞÞÝ ÖÙÐ ÒÐÙ ÓÐÐØÓÒ Ó Á¹ÌÒ ÖÙÐ ØØ Ò Òع ÙÖÐ ÐÒÙ Ø ØÖÑ ÖÒ ÓÛ Ø ÒÔÙØ «Ø Ø ÓÙØÔÙغ ÌÙ Ø ÒÓÛÐ ÜÔÖ Ò ÓÖÑ ØØ ÙÑÒ Ò ÐÝ ÙÒÖ ØÒ ÚÖÝ Ò Ö Òº ÀÓÛÚÖ ÐØÒ Ò ÔÔÖÓÔÖØ Ø Ó ÖÙÐ Ò ØÖÑÒ¹ Ò Ø ÚÖÓÙ ÔÖÑØÖ ºº ÙÞÞÝ ÑÑÖ Ô ÙÒØÓÒ µ Ò ÕÙØ ÆÙÐغ ÌÙ Ø ÒØÙÖÐ ØÓ ÝÒÖÝ ÒØÖØÒ Ø ÛعÓÜ Ö¹ ØÖ Ó ÙÞÞÝ ÖÙй Ê µ Ò Ø ÐÖÒÒ ÔÓÛÖ Ó ÆÆ º ÎÖÓÙ ¾

3 ÒÙÖÓ¹ÙÞÞÝ ÑÓÐ Ö ÙÖÖÒØÐÝ ÚÖÝ ØÚ Ö Ó Ö Ö ºº Ø ÙÖÚÝ ¾½ µº Ï Ö Ý ÖÚÛ ÓÑ Ó Ø Ö ÙÐØ Ò Ø Ð ØØ Ö ÖÐÚÒØ ØÓ Ø ÔÔÖº ÂÒ Ø Ðº ½ ÒØÖÓÙ Ø ÑÓÙ ÔØÚ ÒØÛÓÖ¹ ÙÞÞÝ ÒÖ¹ Ò Ý ØÑ ÆÁ˵ Û ÓÖÛÖ ÒØÛÓÖ ÖÔÖ ÒØØÓÒ Ó Ø ÙÞÞÝ Ö ÓÒÒ ÔÖÓ º Ì ÒØÛÓÖ ÓÒ Ø Ó Ú ÐÝÖ ØØ ÑÔÐÑÒØ Ø «ÖÒØ Ø Ó Ø ÙÞÞÝ ÒÖÒÒ ÔÖÓ º ÀÓÛÚÖ Ø ÖÔÖ¹ ÒØØÓÒ ÒÓØ ØÒÖ ÆÆ Ù ÒÓ Ò «ÖÒØ ÐÝÖ ÔÖÓÖÑ «ÖÒØ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ Ø «ÖÒØ Ø Ò Ø ÙÞÞÝ Ö ÓÒÒ ÔÖÓ º ÓÖ ÜÑÔÐ ÒÓ Ò Ø Ö Ø ÐÝÖ ÓÑÔÙØ ÑÑÖ Ô ÙÒØÓÒ ÚÐÙ ÛÖ ÒÓ Ò Ø ÓÒ ÐÝÖ ÔÖÓÖÑ Ì¹ÒÓÖÑ ÓÔÖØÓÒ º ÂÒ Ò ËÙÒ ½ Ù Ø ÑÐÖØÝ Ó ÐÓÐ ÖÔØÚ Ð Ò Ù Ò ÙÞÞÝ ÑÑÖ Ô ÙÒØÓÒ ØÓ ÓÛ ØØ ÖÐ ÙÒØÓÒ ÒØÛÓÖ Ö ÕÙÚÐÒØ ØÓ ÙÞÞÝ Ý ØÑ º ÀÓÛÚÖ Ø ÕÙÚÐÒ ÖÕÙÖ ØØ ÑÑÖ Ô ÙÒØÓÒ Ù Ý ÓÒ ÙÞÞÝ ÖÙÐ Ø Ø ÑÓ Ø ½ º ÒØÞ Ø Ðº Ù ÑÐÖ ÕÙÚÐÒ ØÓ ÚÐÓÔ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ó ÓÖÛÖ ÒÙÖÐ ÒØÛÓÖ ÛØ ÄÓ Ø ØÚØÓÒ ÙÒØÓÒ ÒØÓ ÔÐ Ø Ó ÅÑÒ¹ØÝÔ ÙÞÞÝ ÖÙÐ º ÀÓÛÚÖ Ø ÐÓ ÓÔÖØÓÖ Ù Ò Ø Á¹ÔÖØ Ó ÖÙÐ Ò Ø ÒÖÒÒ ÑØÓ Ö ÒÓØ ØÒÖ Ó Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ Ø Ó ÖÙÐ ÒÓØ ØÒÖ Êº ÆÚÖØÐ ØÖ ÔÔÖÓ ÕÙØ ÖÐÚÒØ ØÓ Ø Ö ÙÐØ ÔÖ ÒØ Ò Ø ÔÔÖ Ò Û ÛÐÐ ÖÚÛ ØÖ ÑÓÐ Ò ÑÓÖ ØÐ Ò ËØÓÒ ¾º ÅÓÖ ÖÒØÐÝ ÜØÒ ÓÒ Ó ÒØÞ³ ÑÓÐ ØÓ Ì¹ËÙÒÓ¹ØÝÔ ÙÞÞÝ

4 Ý ØÑ Ð Ó ÔÔÖ º ÀÓÛÚÖ ÒÓØ Ò ¾½ ÑÓÐ Ù Ò Ì¹ ËÙÒÓ¹ØÝÔ ÖÙÐ Ö ÑÓÖ ÆÙÐØ ØÓ ÒØÖÔÖØ ØÒ ÅÑÒ¹ØÝÔ ÑÓÐ º ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÒØÖÓÙ ÅÑÒ¹ØÝÔ Ê ÖÖÖ ØÓ Ø ÐйÔÖÑÙØØÓÒ ÙÞÞÝ ÖÙй Èʵº Ï ÓÛ ØØ ÒÖÒÒ Ø ÈÊ Ù Ò ØÒÖ ØÓÓÐ ÖÓÑ ÙÞÞÝ ÐÓ ØÓÖÝ ºº Ù Ò Ñѹ Ö Ô ÙÒØÓÒ ÒØÖ Ó ÖÚØÝ ÙÞÞ ØÓÒµ ÝÐ Ò ÒÔÙعÓÙØÔÙØ ÖÐØÓÒ Ô ØØ ÑØÑØÐÐÝ ÕÙÚÐÒØ ØÓ ØØ Ó ØÒÖ ÓÖ¹ ÛÖ Æƺ ÓÒÚÖ ÐÝ ÚÖÝ ØÒÖ ÆÆ Ò ÕÙÚÐÒØ Èʺ ÁÒ Ø Û ÔÖÓÚ Ò ÜÔÐØ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ì Ù ØØ Ì ÆƵ ÈÊ Ò Ì ½ Èʵ ÆÆ ½µ Ï Ö ØÛÓ ÔÔÐØÓÒ Ó Ø ÕÙÚÐÒ ØÛÒ Ò ÈÊ Ò Ò Æƺ Ö Ø Ý ÓÑÔÙØÒ Ì ÆƵÈÊ ÓÖ ÚÒ ØÖÒµ ÆÆ Û ÑÑØÐÝ ÓØÒ ÓÑÔÖÒ Ð ÖÔÖ ÒØØÓÒ Ó Ø ÒÓÛÐ ÐÖÒ Ý Ø Æƺ Ì ÔÖÓÚ ÑÔÐ ÑØÓ ÓÖ ÒÓÛÐ ÜØÖØÓÒ ÖÓÑ ØÖÒ ÆÆ º ËÓÒ Û Ù Ø ÕÙÚÐÒ ½µ ØÓ Ò ÖØ ÓÑÒ ÒÓÛÐ ÒØÓ Ò ÆÆ Ý Ö Ø ØØÒ Ø ÒÓÛÐ Ò ÈÊ Ò ØÒ ÓÑÔÙØÒ Ì ½ Èʵ Æƺ ÅÓÖ ÒÖÐÐÝ Ø ÕÙÚÐÒ ½µ ÑÔÐ ØØ Û Ò ÑÑØÐÝ Ü¹ ÔÓÖØ ÑØÓ Ò ØÓÓÐ ÖÓÑ Ø ÓÑÒ Ó Ê ØÓ Ø ÓÑÒ Ó ÆÆ Ò Ú¹ÚÖ º ÓÖ ÜÑÔÐ ÙÑ ØØ Û Ú Ò ÐÓÖØÑ ØØ ÑÔй ÈÊ º Ì ÑÑØÐÝ ÝÐ Ò ÐÓÖØÑ ÓÖ ÑÔÐÝÒ ÆÆ

5 ÓÐÐÓÛ ½µ ÚÒ Ò ÆÆ ÓÑÔÙØ ÈÊ Ì ÆƵ ¾µ Ù Ø ÑÔÐ ¹ ØÓÒ ÐÓÖØÑ ÓÒ ÈÊ ØÓ ÑÔÐÝ Ø ØÓ Ý Èʳ Ò µ ÓÑÔÙØ ÆƳ Ì ½ Èʳµº ÌÒ ÆƳ ÑÔÐ ÚÖ ÓÒ Ó Æƺ Ì Ö Ø Ó Ø ÔÔÖ ÓÖÒÞ ÓÐÐÓÛ º ËØÓÒ ¾ ÖÚÛ Ø ÕÙÚÐÒ ØÛÒ Ò ÆÆ Ò Ô Ê ÚÐÓÔ Ý ÒØÞ Ø Ðº Ò º ËØÓÒ ÒØÖÓÙ Ø ÈÊ Ò ÓÛ ØØ Ø ÕÙÚÐÒØ ØÓ Ò Æƺ ËØÓÒ ÑÓÒ ØÖØ ÚÖÐ ÔÔÐØÓÒ Ó Ø ÆÆßÈÊ ÕÙÚÐÒ ½µ Ù Ò ÑÔÐ ÜÑÔÐ º ÓÖ ÐÖ¹ Ð ÔÖÓÐÑ Ø ÈÊ ÑØ ÖÕÙÖ ÔÖÓØÚÐÝ ÐÖ Ø Ó ÖÙÐ Ó ËØÓÒ ÔÖ ÒØ Ø¹ ÒÕÙ ÓÖ ÖÙÐ ÖÙØÓÒ Ò ÑÔÐ ØÓÒ Ó Ø Èʺ Ì ÒÐ ØÓÒ ÓÒÐÙ º Ì ÔÖÓÓ Ó ÐÐ Ö ÙÐØ ÔÔÖ Ò Ø ÔÔÒܺ ¾ ÒØÞ³ ÅÓÐ ÓÒ Ö Ò ÆÆ ÛØ Ò ÒÔÙØ Þ ½ Ò Ò ÐÝÖ Ó Ñ ÒÙÖÓÒ ÛØ ØÚØÓÒ ÙÒØÓÒ Ê Ê Ò ÒÐ ÓÙØÔÙØ ÙÒØ ½ º ½µº Ì ÆƳ ÓÙØÔÙØ ÚÒ Ý Ñ ½ Ò ½ Û Þ µ ½ ÓÖ Ø Ó ÑÔÐØÝ Û ÓÒ Ö Ø ÒÐ ÓÙØÔÙØ ÙØ Ø Ò ÐÝ ÒÖÐÞ ØÓ Ø ÑÙÐعÓÙØÔÙØ º ¾µ

6 ½ Û ½½ Þ ½ Û ¾½ ½ Þ ¾ ¾ ¾ È º º Ñ Þ Ò Û ÑÒ Ñ ÙÖ ½ ËÒÐ Ò¹ÐÝÖ ÆÆ ÒØÞ Ø Ðº Ð Ó µ ÓÒ Ö Ø ÔÖØÙÐÖ Ó ÄÓ Ø ØÚØÓÒ ÙÒØÓÒ Üµ ܵ ½ ½ ÜÔ Üµµ µ Ò ÒÓØ ØØ ¾µ Ò ÒØÖÔÖØ Ø Ö ÙÐØ Ó ÒÖÒÒ Ø Ó Ñ ÙÞÞÝ ÖÙÐ ÛØ ÖÙÐ ½ Ñ Ò Ø ÓÖÑ Ò Á Û Þ ÌÒ µ ½ Ì ÐÒÙ Ø ØÖÑ Ò Ù Ò ÄÓ Ø ÑÑÖ Ô ÙÒØÓÒ Ò Ø ÒÖÒÒ ÑÓÙÒØ ØÓ ÑÔÐ ØÓÒ Ó Ø ÌÒ¹ÔÖØ Ó ÖÙк ÌÓ ÙÖØÖ ÑÔÐÝ Ø Á¹ÔÖØ Ò Ø ÖÙÐ ÒØÞ Ø Ðº ÒØÖÓÙ Ø ÓÔÖØÓÖ ÒØÖØÚ¹ÓÖ ¹ÓÖµ Ê Ê Ê Ê Ò Ý ½ ¾

7 Ò ½ ¾ Ò µ ½ ½ µ ½ ¾ µ ½ Ò µ ½ ¾ Ò µº ÁØ Ý ØÓ ÚÖÝ ØØ ¹ÓÖ Ø ¹ÙÐ Ó Ø ÓÔÖØÓÒ ØØ ÈÒ ½ µ ½ µ ¾ µ Ò µ Ó µ Ò ÖÛÖØØÒ Á Û ½ Þ ½ µ Û ¾ Þ ¾ µ Û Ò Þ Ò µ µ ÌÒ µ ÌÙ Ø Á¹ÔÖØ Ò ÖÙÐ ÒÙÑÖ ÓÑÔÓ ØÓÒ Ù Ò Ø ¹ÓÖ ÓÔÖØÓÖ Ó Ø Ò ½ ØÓÑ Û Þ µ ½ Ò Ò µº Ì ÑÓÐ ÝÐ Ò ÕÙÚÐÒ ØÛÒ Ò ÆÆ ÛØ ÄÓ Ø Ø¹ ÚØÓÒ ÙÒØÓÒ Ò Ò Ê ÛØ ÖÙÐ Ò Ø ÓÖÑ µº ÒØÞ Ø Ðº ÑÓÒ ØÖØ ÓÛ Ø Ò Ù ØÓ ÜØÖØ Ø ÒÓÛÐ Ñ Ò ØÖÒ ÆÆ ÛØ Ñ Ò ÒÙÖÓÒ µ Ò Ø ÓÖÑ Ó Ò Ê ÛØ Ñ ÖÙÐ µº ÀÓÛÚÖ Ø Ù Ó Ø ¹ÓÖ ÓÔÖØÓÖ Ò Ø ØÚ ÒÖÒÒ ÑÔÐÝ ØØ Ø Ê ÒÓØ ØÒÖ Êº ÐйÈÖÑÙØØÓÒ ÙÞÞÝ ÊÙй ÁÒ Ø ØÓÒ Û ÒØÖÓÙ ÅÑÒ¹ØÝÔ Ê ÖÖÖ ØÓ Ø Ðй ÔÖÑÙØØÓÒ ÙÞÞÝ ÖÙй Èʵº Ï ÓÛ ØØ ÒÖÒÒ Ø ÈÊ Ù Ò ØÒÖ ØÓÓÐ ÖÓÑ ÙÞÞÝ ÐÓ ØÓÖÝ ÝÐ Ò ÒÔÙعÓÙØÔÙØ ÖÐØÓÒ¹ Ô ØØ ÑØÑØÐÐÝ ÕÙÚÐÒØ ØÓ ØØ Ó Ò Æƺ ÌÓ ÑÓØÚØ Ø ÒØÓÒ Ó Ø ÈÊ Û ÓÒ Ö ÑÔÐ ÜÑÔÐ ÔØ ÖÓÑ ¾¼ Ð Ó ½ µº

8 ¼ ½ Ü ½ È ØÒ ÙÖ ¾ ÖÔÐ ÖÔÖ ÒØØÓÒ Ó Ø Ê³ ÓÙØÔÙØ ÜÑÔÐ ½ ÓÒ Ö Ø ÓÐÐÓÛÒ Ê Á Ü ÕÙÐ ØÓ ÌÒ ¼ ½ Á Ü ÕÙÐ ØÓ ÌÒ ¼ ½ ÛÖ Ü Ø ÒÔÙØ Ø ÓÙØÔÙØ Ò ¼ ½ ¾ ʺ ÒÒ Ø ÐÒÙ Ø ØÖÑ ÕÙÐ ØÓ Ò ÕÙÐ ØÓ Ù Ò Ø Ù Ò ÑÑÖ Ô ÙÒØÓÒ Ýµ ÜÔ Ý µ ¾ µ Ò Ýµ ÜÔ ¾ Ý µ ¾ µ µ ¾ Ö ÔØÚÐÝ Ò ÔÔÐÝÒ Ø ÒÐØÓÒ ÙÞÞ Ö Ò Ø ÒØÖ Ó ÖÚ¹ ØÝ Çµ ÙÞÞ Ö ØÓ ÓÙÖ ÖÙй Û Ø ¼ ½ µ ܵ ¼ ½ µ ܵ ܵ ܵ ¼ ½ ÜÔ Ü µ ¾ ¾µµ ½ ÜÔ Ü µ ¾ ¾µµ ÜÔ Ü µ ¾ ¾µµ ÜÔ Ü µ ¾ ¾µµ ¼ ½ ØÒ Üµ ÀÒ ÓÙÖ Ê ÑØÑØÐÐÝ ÕÙÚÐÒØ ØÓ ØÖÚе ÆÆ ÛØ ÓÒ Ò ÒÙÖÓÒ ÛÓ ØÚØÓÒ ÙÒØÓÒ ØÒ µ º ¾µº

9 Ì ÜÑÔÐ ÑÓØÚØ Ø Ö ÓÖ Ò Ê ÛÓ ÒÔÙعÓÙØÔÙØ ÖÐØÓÒ ÕÙÚÐÒØ ØÓ ØØ Ó ØÒÖ ÓÖÛÖ Æƺ ÒØÓÒ ½ Èʵ ÙÞÞÝ ÖÙй ÛØ ÒÔÙØ Ü ½ Ü Ñ Ò ÓÙع ÔÙØ ÐÐ Ò ÈÊ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÓÒØÓÒ Óк ½º ÚÖÝ ÒÔÙØ ÚÖÐ Ü ÖØÖÞ Ý ØÛÓ ÐÒÙ Ø ØÖÑ ØÖÑ Ò ØÖÑ º Ì ÑÑÖ Ô ÙÒØÓÒ Ýµ Ò Ýµ ØØ ÑÓÐ Ø ÐÒÙ Ø ØÖÑ Ø Ý Ø ÓÐÐÓÛÒ ÓÒ ØÖÒØ ØÖ Ü Ø Ú ¾ Ê Ù ØØ Ýµ ݵ ݵ ݵ ØÒ Ý Ú µ Ý ¾ Ê µ ¾º Ì ÓÖÑ Ó ÚÖÝ ÖÙÐ Á Ü ½ ØÖÑ ½ Ò Ü ¾ ØÖÑ ¾ Ò Ü Ñ ØÖÑ Ñ ÌÒ ¼ ½ ¾ Ñ µ ÛÖ ØÖÑ ØÒ ÓÖ ØÖ ØÖÑ ÓÖ ØÖÑ ØÒ ÓÖ ØÖ Ø ÔÐÙ ÓÖ Ø ÑÒÙ Ò Ò ¾ ʺ Ì ØÙÐ Ò Ò Ø ÌÒ¹ÔÖØ Ö ØÖÑÒ Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ ÑÒÒÖ Ø ØÖÑ ÖØÖÞÒ Ü Ò Ø Á¹ ÔÖØ ØÖÑ ØÒ Ò Ø ÌÒ¹ÔÖØ ÔÔÖ ÛØ ÔÐÙ Ò ÓØÖÛ ÔÔÖ ÛØ ÑÒÙ Òº º Ì ÖÙй ÓÒØÒ ÜØÐÝ ¾ Ñ ÖÙÐ ÔÒÒÒ Ò ØÖ Á¹ÔÖØ ÐÐ Ø ÔÓ Ð ÒÑÒØ ÓÑÒØÓÒ Ó Ü ½ Ü Ñ º

10 ÜÑÔÐ ¾ ÓÖ Ñ ¾ ØÖÑ ½ ÑÐÐÖ ØÒ ØÖÑ ½ ÐÖÖ ØÒ ØÖÑ ¾ ÕÙÐ ØÓ ØÖÑ ¾ ÕÙÐ ØÓ ¼ ½ ½ ½ Ò ¾ ¾ Û Ø Ø ÓÐÐÓÛÒ ÈÊ Á Ü ½ ÑÐÐÖ ØÒ Ò Ü ¾ ÕÙÐ ØÓ ÌÒ ½ Á Ü ½ ÐÖÖ ØÒ Ò Ü ¾ ÕÙÐ ØÓ ÌÒ ½½ Á Ü ½ ÑÐÐÖ ØÒ Ò Ü ¾ ÕÙÐ ØÓ ÌÒ ½½ Á Ü ½ ÐÖÖ ØÒ Ò Ü ¾ ÕÙÐ ØÓ ÌÒ ¾½ ËÚÖÐ ÓÑÑÓÒÐÝ Ù ÙÞÞÝ ÑÑÖ Ô ÙÒØÓÒ Ø Ý Ø ÓÒ ØÖÒØ µº ÓÖ ÜÑÔÐ Ø ÔÖ Ó Ù Ò ÑÑÖ Ô ÙÒØÓÒ Ò µ Ø Ý Ýµ ݵ ݵ ݵ ØÒ Ýµ Ó Û Ò Ù Ø ÐÒÙ Ø ØÖÑ ÕÙÐ ØÓ Ò ÕÙÐ ØÓ Ò Ø Èʺ ÓÒ ÜÑÔÐ ÓÒ Ö Ø ÐÒÙ Ø ØÖÑ ÐÖÖ ØÒ Ò ÑÐÐÖ ØÒ ØØ Ö ÓÑØÑ ÑÓÐ Ù Ò Ø ÄÓ Ø ÑÑÖ Ô ÙÒØÓÒ Ýµ ½ ½ ÜÔ ¾ Ý µµ Ò Ýµ ½ ½ ÜÔ ¾ Ý µµ µ Ö ÔØÚÐݺ ÁØ Ý ØÓ ÚÖÝ ØØ Ýµ ݵ ݵ ݵ ØÒ Ý µ Ó ØÝ ØÓÓ Ò Ù ØÓ Ò Ø ÑÑÖ Ô ÙÒØÓÒ Ò Ø Èʺ ËÙÑÑÖÞÒ Ø ÈÊ Ò Ù Ò ¾ Ñ ÖÙÐ Ò ¾Ñ ½ ÔÖѹ ØÖ Ø Ò µ Ò Ø Ú Ò µº ÇÙÖ ÑÒ Ö ÙÐØ ÓÛ ØØ Ø ÈÊ Ò ÆÆ Ò Ù º ½¼

11 Ú ½ Ü ½ ½ Ú ¾ Ü ¾ ¾ È º Ñ ÚÑ ÜÑ ÙÖ ÓÑÔÙØÒ Ø Èʳ ÓÙØÔÙØ ÌÓÖÑ ½ ÔÔÐÝÒ Ø ÔÖÓÙعÒÖÒ ÖÙÐ ÒÐØÓÒ ÙÞÞ Ö Ò Ø ÒØÖ Ó ÖÚØÝ ÙÞÞ Ö ØÓ Ò ÈÊ ÝÐ Ñ ½ Ü Ú µ ½¼µ ÛÖ Þµ ¼ È Ñ ½ ØÒ Þµ ½½µ ÁÒ ÓØÖ ÛÓÖ Ø ÓÙØÔÙØ Ó Ø ÈÊ Ò ÓØÒ Ý Ö Ø Ò Ø ÒÔÙØ Ü ØÓ Ò ÐÝÖ ÓÑÔÙØÒ Ø ØÚØÓÒ ÙÒØÓÒ Ü Ú µ Ò ØÒ ÓÑÔÙØÒ ÛØ ÙÑ Ó Ø Ò ÐÝÖ³ ÓÙØÔÙØ º µº ÆÓØ ØØ ØØÒ ¼ ¼ Û Ø ÖÓÑ ½½µ Ø ØÚØÓÒ ÙÒØÓÒ Þµ ØÒ Þµ ÛÖ ØØÒ ¼ È Ñ ½ ÝÐ Ø ØÚØÓÒ ÙÒØÓÒ Þµ ½½

12 ½ ØÒ Þµ ¾ ½ ÜÔ ¾Þµµº Ì Ö Ó ÓÙÖ Ø ØÒÖ ØÚØÓÒ ÙÒØÓÒ Ò ÒÙÑÖÓÙ ÆÆ º ÓÒÚÖ ÐÝ ÓÒ Ö Ø ÒÐ Ò¹ÐÝÖ ÆÆ ÔØ Ò ½ ÛØ ÓÙØÔÙØ ÚÒ Ý ¾µº ÄØØÒ Ý È Ò ½ Û Þ ½ Ñ Û Ø ØØ Ø ÆƳ ÓÙØÔÙØ Ñ ½ Ò ÓÑÔÖÒ Ø ÛØ ½¼µ Û Ú Ý µ ½¾µ ÓÖÓÐÐÖÝ ½ Á Ø ØÚØÓÒ ÙÒØÓÒ Ò Ø ÆÆ Þµ ØÒ Þµ ØÒ ½¾µ Ø ÓÙØÔÙØ Ó ÈÊ ÛØ ¼ ¼ Ú Ò Ü Ý ½ Ñ Á Þµ ½ ½ ÜÔ Þµµ ØÒ ½¾µ Ø ÓÙØÔÙØ Ó Ò ÈÊ ÛØ ¼ Ñ ½ ¾ Ú ¾ Ò Ü Ý ¾ ½ Ñ ËÙÑÑÖÞÒ ÌÓÖÑ ½ ØÐ Ò ÕÙÚÐÒ ØÛÒ ÒÐ ¹ Ò ÐÝÖ ÆÆ Ò Ò ÈÊ Ò ÜÔÐØÐÝ Ò Ø ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ì Ò ½µº Ì ÕÙÚÐÒ ½µ ÐÝ ÜØÒ ØÓ ÆÆ ÛØ ÑÙÐØÔÐ Ò ÐÝÖ º ÁÒ Û ÒÓÛ ØØ Û Ò ÖÔÖ ÒØ Ø ÓÙØÔÙØ Ó ÒÙÖÓÒ Ò Ø Ö Ø Ò ÐÝÖ Ù Ò Ò ÔÔÖÓÔÖØ ÈÊ Ý ÈÊ º Ì ÓÙØÔÙØ Ø Ó ÒÙÖÓÒ Ò Ø ÓÒ Ò ÐÝÖ Ò ÒÓÛ Ö ½¾

13 Ò ÈÊ ÛØ ÒÔÙØ Ò Ó ÓÒº ÁÒ ÓØÖ ÛÓÖ Ò ÆÆ ÛØ ÑÙÐØÔÐ Ò ÐÝÖ ÕÙÚÐÒØ ØÓ ÖÖÝ Ó ÈÊ º ÓÖ ÓÒÐÙÒ Ø ØÓÒ Ø ÛÓÖØÛÐ ØÓ ÓÑÔÖ Ø ÈÊ ÛØ ÒØÞ³ ÑÓк Ö Ø ÙÒÐ ÒØÞ³ ÑÓÐ Ø ÈÊ ÓÒ ØÒÖ ØÓÓÐ ÖÓÑ ÙÞÞÝ ÐÓ ØÓÖݺ ËÓÒ Ø Ø ØØ Ø ØÛÓ ØÓÑ Ü ØÖÑ Ò Ü ØÖÑ Ò µ Ù ÙÐÐÝ ÓÒØÖØ Ò Ø Ù Ó Ø ÐÓÐ Ò ÓÔÖØÓÖ ÑÔÐÑÒØ Ù Ò ÑÙÐØÔÐØÓÒµ Ù Ø ØØ ÓÒÐÝ ÚÖÝ Û ÖÙÐ ÛÐÐ Ö ÓÖ ÒÝ ÚÒ ÒÔÙغ ÀÒ Ø ÖÙÐ ØÙÐÐÝ ÓÚÖ Ø ÒØÖ ÒÔÙØ ÓÑÒ ÛØ ÖÙÐ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ «ÖÒØ ÒÔÙØ ÖÓÒº ÌÙ Ò Ø ÈÊ Û Ò ÐÝ ØÖÑÒ Û ÖÙÐ ÝÐ Ô ÓÙØÔÙغ Ì ÚÖÝ Ù ÙÐ Ò ÒÖÓ ÛÖ Ø Ý ØÑ ÑÙ Ø ÜÔÐÒ ÓÛ Ø Ö ÖØÒ ÓÒÐÙ ÓÒº ÇÒ Ø ÓØÖ Ò Ò ÒØÞ³ ÑÓÐ Ø ÓÙØÔÙØ Ù ÙÐÐÝ ÓÑÒ ÖÓÑ ÚÖÐ ÖÙÐ ØØ Ö ÓÖ ÒÝ ÒÔÙØ ÚÐÙ Ó Ø ÒØÖÔÖØØÓÒ Ó Ø ÓÙØÔÙØ ÑØ ÑÓÖ ÆÙÐغ ÀÓÛÚÖ Ø ÓÛÒ Ó Ø ØØ Ø ÒÙÑÖ Ó ÖÙÐ Ò Ø ÈÊ ÒÖ ÜÔÓÒÒØÐÐÝ ÛØ Ø ÒÙÑÖ Ó ÒÔÙØ º ÁÒ ËØÓÒ Û Ù ØÖØÝ ÓÖ ÖÙÒ Ø ÒÙÑÖ Ó ÖÙÐ Ò Ø Èʺ ÔÔÐØÓÒ Ì ÕÙÚÐÒ ½µ ÑÔÐ ØØ Û Ò ÒØÖØ Ø ÑÖØ Ó ÆÆ ÛØ ØÓ Ó ÈÊ º ÁÒ Ø ØÓÒ Û ÑÓÒ ØÖØ Ø Ý Ù Ò ½µ ØÓ ÜØÖØ ÝÑÓÐ ÒÓÖÑØÓÒ ÖÓÑ Ò Ò ÖØ ÒÓÛÐ ÒØÓ Ò Æƺ ½

14 º½ ÃÒÓÛÐ ÁÒ ÖØÓÒ ÃÒÓÛÐ Ò ÖØÓÒ Ø ÔÖÓ Ó ÒØÒ ÒØÐ ÒÓÛÐ ÓÒÖÒÒ ÔÖÓÐÑ ÓÑÒ ÒØÓ Ò Æƺ Ì Ò ÓÒ ÓÖ ÜÑÔÐ Ý Ù Ò Ø ÒÓÛÐ ØÓ ØÖÑÒ Ø ÒØÐ ÚÐÙ Ó Ø ÆƳ ÖØØÙÖ ÓÖ Ô¹ ÖÑØÖ ½¾ ¾ º ÃÒÓÛÐ Ò ÖØÓÒ Ò ÖÙ ØÖÒÒ ØÑ ½½ ¾ Ò ÑÔÖÓÚ ÚÖÓÙ ØÙÖ Ó Ø ÆÆ ºº ÒÖÐÞØÓÒ ÔÐØݵ ½½ ¾ º Ì ÕÙÚÐÒ ½µ ÝÐ ÑÔÐ ÔÔÖÓ ÓÖ ÒÓÛÐ Ò ÖØÓÒ ØØ Ø ÒØÐ ÒÓÛÐ Ò ÈÊ Ò ÔÔÐÝ Ø ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ì ½ ØÓ ÑÑØÐÝ ÓØÒ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ Æƺ Ï ÑÓÒ ØÖØ Ø Ù Ò ÑÔÐ ÜÑÔк ÜÑÔÐ ÓÒ Ö Ø ÔÖÓÐÑ Ó ÒÒ Ò ÆÆ ÛØ ØÛÓ ÒÖÝ Ò¹ ÔÙØ Þ ½ Þ ¾ ¾ ¼ ½ Ò ÒÐ ÓÙØÔÙØ ÜÓÖÒÓØ Þ ½ Þ ¾ µ ÒÓØ Þ ½ ÜÓÖ Þ ¾ µº ÁÒ ÓØÖ ÛÓÖ Ø ÆÆ ÓÙÐ ÓÑÔÙØ Ø ÜÓÖÒÓØ ÙÒØÓÒº ËÙÔÔÓ ØØ ÓÙÖ ÒØÐ ÒÓÛÐ Ø ØÖÙØ ØÐ Ó Ø ÙÒØÓÒ ÜÓÖÒÓØ ÓÛÒ ÖÔÐÐÝ Ò º º ÁØ Ý ØÓ ÖÓÑ Ø ÙÖ ØØ Ø ØÛÓ ÒÔÙØ ÓÑÒØÓÒ ÓÖ Û ÜÓÖÒÓØ ½ ÒÓØ Ý µ Ö Ò Ø Ö¹ ÓÒ ÓÙÒ Ý Ø ØÛÓ ÓÒÐ ÐÒ Þ ¾ Þ ½ ½¾ Ò Þ ¾ Þ ½ ½¾º ÀÒ ÒÓØÒ Ý Þ ¾ Þ ½ Ò Ù Ò Ø ÑÔÐ ÓÑØÖ ÖÙÑÒØ Û Ò ØØ Ø ÖÕÙÖ ÓÔÖØÓÒ ½¾ Ý ½¾ ØÒ ÓÙØÔÙØ ÓÒ ÓØÖÛ ÓÙØÔÙØ ÞÖÓº ÅÓØÚØ Ý Ø ÓÖÑ µ Û ØØ Ø ÒÓÛÐ Ù Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ Ø Ó ÖÙÐ Á Ý ÑÐÐÖ ØÒ ½¾ Ò Ý ÐÖÖ ØÒ ½¾ ÌÒ ½ ½

15 1.5 1 z z 1 ÙÖ Ì ÙÒØÓÒ ÜÓÖÒÓØ Þ ½ Þ ¾ µº Æ ÒÓØ ÞÖÓ Ò ÒÓØ ÓÒº Ð Ó ÓÛÒ Ö Ø ÐÒ Þ ¾ Þ ½ ½¾ Ò Þ ¾ Þ ½ ½¾º Á Ý ÑÐÐÖ ØÒ ½¾ Ò Ý ÑÐÐÖ ØÒ ½¾ ÌÒ ¼ Á Ý ÐÖÖ ØÒ ½¾ Ò Ý ÐÖÖ ØÒ ½¾ ÌÒ ¼ ÌÓ Ñ Ø Ò ÈÊ Û ÑÙ Ø Ö Ø Ò ¼ ½ ¾ Ù ØØ ¼ ½ ¾ ½ ¼ ½ ¾ ¼ Ò ¼ ½ ¾ ¼ Ø ÝÐ ¼ ¼ ½ ½¾ Ò ¾ ½¾µ Ò ØÒ Ø ÓÙÖØ ÖÙÐ Á Ý ÐÖÖ ØÒ ½¾ Ò Ý ÑÐÐÖ ØÒ ½¾ ÌÒ ¼ ½ ¾ ÆÓØ ØØ Ø ÖÙÐ ÒÚÖ Ö Ó Ò Ø ØÓ Ø ÖÙÐ ÖÑÐ º ÅÓÐÒ Ø ÐÒÙ Ø ØÖÑ Ò µ Ò Ù Ò ÌÓÖÑ ½ Û ÓÒÐÙ ØØ Ø Èʳ ÓÙØÔÙØ ½¾ ØÒ Ý ½¾µ ½¾ ØÒ Ý ½¾µ ØÒ Þ ¾ Þ ½ ½¾µ ØÒ Þ ¾ Þ ½ ½¾µµ¾ ½ µ ½

16 z z 1 ÙÖ ÓÒØÓÙÖ ÔÐÓØ Ó ØÒ Þ ¾ Þ ½ ½¾µ ØÒ Þ ¾ Þ ½ ½¾µµ¾º Ø ÐÖ ØØ Ò ½ µ Ö Ò ÆÆ ÛØ ØÛÓ ÒÙÖÓÒ Ò Ø Ò ÐÝÖº º ÔØ ÓÒØÓÙÖ ÔÐÓØ Ó º ÁØ Ý ØÓ ØØ Ò Ò Ù ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÜÓÖÒÓØ ÙÒØÓÒº ÌÙ Û ÛÖ Ð ØÓ Ò ÙØÐ ÆÆ Ý ÑÔÐÝ ØØÒ ÓÙÖ ÒØÐ ÒÓÛÐ Ò ÈÊ Ò ØÒ ÔÔÐÝÒ Ø ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ì º º¾ ÊÙÐ ÜØÖØÓÒ ÚÖÝ ÔÔÐÒ ØÙÖ Ó ÆÆ ØÖ ÐØÝ ØÓ ÐÖÒ ÖÓÑ ÜÑÔÐ º ÀÓÛÚÖ ÛØÖ Ø ØÖÒ ÒØÛÓÖ ÙÒØÓÒ ÔÖÓÔÖÐÝ ÓÖ ÒÓØ Ø ÔÖÓ¹ Ú ÐØØÐ Ò Ø ÓÒ Ø ÔÖÓ Ý Û Ø ÖÖÚ Ø ÚÒ Ö ÙÐغ ÁÒ¹ Ø ÒÓÛÐ ÐÖÒ Ý Ø ÆÆ Ù ÙÐÐÝ Ñ Ò ÓÑÔÐÜ ½

17 ØÖÙØ Ò ÓÑØÑ Ð¹ÓÒØÖØÒ ÓÖÑ ½ º ÓÒ ÖÐ Ö¹ Ö «ÓÖØ Ò ÚÓØ ØÓ ÚÐÓÔÒ ØÒÕÙ ÓÖ ÜØÖØÒ Ø ÒÓÛÐ Ñ Ò ÆÆ Ò ÖÔÖ ÒØÒ Ø Ò ÓÑÔÖÒ Ð ÓÖÑ ¾ ¾½ ¾ Ò Ø ÖÖÒ ØÖÒµº ÅØÓ ØØ ÖÔÖ ÒØ Ø ÜØÖØ ÒÓÛÐ Ù Ò Ø Ó ÝÑÓÐ ÖÙÐ Ö ÖÖÖ ØÓ ÖÙÐ ÜØÖØÓÒ ØÒÕÙ º ÊÓÙÐÝ ÔÒ Ø ØÒÕÙ Ò Ú ÒØÓ ØÖ ØÓÖ ¾ ÓÑÔÓ ØÓÒÐ ß ØÒÕÙ ØØ ÜØÖØ ÖÙÐ ÖÓÑ ÒÚÙÐ ÒÙ¹ ÖÓÒ Ò Ø ÆÆ Ò ØÒ ÖØ Ø ÖÙÐ ØÓ ÓØÒ ÐÓÐ ÖÔØÓÒ Ó Ø ÆƳ ÙÒØÓÒÒº ËÓÑ Ó Ø ÑØÓ ÛÓÖ ÓÒÐÝ ÓÖ Ô ÖØØÙÖ Ò»ÓÖ ØÖÒÒ ÐÓÖØÑ º ÓÖ Üѹ ÔÐ Ì ÙÑÓØÓ ½ ÔÔÖÓÜÑØ Ø ÓÙØÔÙØ Ó ÚÖÝ ÒÙÖÓÒ Ù Ò ÓÓÐÒ ÙÒØÓÒ Ò ØÒ ÓÑÒ Ø ÒÚÙÐ ÙÒØÓÒ ØÓ ÓØÒ ÓÓÐÒ ÙÒØÓÒ ÖÐØÒ Ø ÓÙØÔÙØ ØÓ Ø ÒÔÙØ º ÓÑÔÓ ØÓÒÐ ß ÑÐÖ ØÓ Ø ÓÚ ÙØ ÒÓÛÐ ÜØÖØ ÖÓÑ Ò ÑÐ Ó ÒÙÖÓÒ ÖØÖ ØÒ ÒÚÙÐ ÒÙÖÓÒ º ÈÓÐ ß ØÒÕÙ ØØ ÕÙÖÝ Ø ØÖÒ ÆÆ ØÓ ÓØÒ Ø Ó ÒÔÙعÓÙØÔÙØ ÑÔÐ Ò ØÒ ÜØÖØ ÖÙÐ ÖÓÑ Ø ÑÔÐ Ù Ò ÐÙ ØÖÒ ØØ ØÐ ÑØÓ Øº Ì ØÒÕÙ ØÖØ Ø ÆÆ Ð¹ÓÜ ÒÓÖÒ Ø Ô ÖØØÙÖ Ò ÔÖÑØÖ Ò Ò ØÙÐÐÝ Ù ØÓ ÜØÖØ ÒÓÛÐ ÖÓÑ ÒÝ ÑÓк Ì ÕÙÚÐÒ ½µ Ù Ø ÑÔÐ ÔÔÖÓ ÓÖ ÖÙÐ ÜØÖØÓÒ ÒÑÐÝ ½

18 ½ Þ ½ ¾ ¾ ¾ È Þ ¾ ¾ ¾ ¾ ÙÖ ÑÔÐ Æƺ ÚÒ Ò ÆÆ ØÖÒ ÓÖÑ Ø ÒØÓ Ò ÕÙÚÐÒØ Èʺ Ì ÈÊ ÔÖÓ¹ Ú ÝÑÓÐ Ò Ý ØÓ ÙÒÖ ØÒ ÖÔØÓÒ Ó Ø ÆƳ ÓÔÖØÓÒº Ì ÔÔÖÓ Ð Ø Ø ÜØÖÑØÝ Ó Ø ÓÑÔÓ ØÓÒÐ ÖÓÙÔ Ó ØÒÕÙ Ù Ø ÒÓÖÑØÓÒ ÜØÖØ ÖÓÑ Ø ÒØÖ Æƺ Ì ÓÐÐÓÛÒ ÜÑÔÐ ÑÓÒ ØÖØ Ø Ù ÙÐÒ Ó Ø ÔÔÖÓº ÜÑÔÐ ÓÒ Ö Ø ØÛÓ¹ÒÔÙعÓÒ¹ÓÙØÔÙØ ÆÆ ÔØ Ò º º Ï ÙÑ ØØ Ø ÒÔÙØ Ö ÒÖÝ ØØ Þ ¾ ¼ ½º Ì ÆƳ ÓÙØÔÙØ ÚÒ Ý ¾ ¾Þ ½ ¾Þ ¾ ½µ ¾ ¾Þ ½ ¾Þ ¾ µ ½µ ÛÖ Ø ÄÓ Ø ÙÒØÓÒ Ò Ò µº ÌÓ Ñ Ø ÓÙØÔÙØ ÒÖÝ Û ÐÖ Ø ÆƳ ÓÒ ØÓ ÓÒ ¼ Ò ÞÖÓ ÓØÖÛ º ÍÒÓÖØÙÒØÐÝ ÓØ º Ò ½µ ÔÖÓÚ ÐØØÐ Ò Ø ÓÒ ÛØ Ø ÆÆ ØÙÐÐÝ ÓÑÔÙØÒº ÀÓÛÚÖ Ò Ø ÑÔÐ Û Ò ÐÝ ÐÙÐØ ÓÖ Ø ÓÙÖ ÔÓ Ð ÒÔÙØ ÓÑÒØÓÒ Ò Ò ØØ ¼ Ò ÓÒÐÝ Þ ½ ÜÓÖ Þ ¾ ½º ÌØ Ø ÆÆ ÓÑÔÙØÒ Ø ÜÓÖ ÙÒØÓÒº ½

19 Ï ÒÓÛ ØÖÒ ÓÖÑ Ø ÆÆ ÒØÓ Ò ÕÙÚÐÒØ Èʺ ÄØØÒ Ý ½ Ò Ý ¾ ÒÓØ Ø ÒÔÙØ ØÓ Ø Ò ÒÙÖÓÒ Û Ú Ý ½ Ý ¾ ¾Þ ½ ¾Þ ¾ Ò Û Ò ÖÛÖØ ½µ ¾ Ý ½ ½µ ¾ Ý ¾ µº Í Ò ÓÖÓÐÐÖÝ ½ Û ØØ Ø ÕÙÚÐÒØ ØÓ ÓÙÖ ÖÙÐ ÈÊ ÛØ Ü ½ Ý ½ ¾ Ü ¾ Ý ¾ ¾ ½ ½¾ ¾ ½¾ ¼ ½ ¾ ¼ Ú ½ ½¾ Ò Ú ¾ ¾ ØØ Á Ý ½ ¾ ÑÐÐÖ ØÒ ½¾ Ò Ý ¾ ¾ ÑÐÐÖ ØÒ ¾ ÌÒ ¼ Á Ý ½ ¾ ÑÐÐÖ ØÒ ½¾ Ò Ý ¾ ¾ ÐÖÖ ØÒ ¾ ÌÒ ½ Á Ý ½ ¾ ÐÖÖ ØÒ ½¾ Ò Ý ¾ ¾ ÑÐÐÖ ØÒ ¾ ÌÒ ½ Á Ý ½ ¾ ÐÖÖ ØÒ ½¾ Ò Ý ¾ ¾ ÐÖÖ ØÒ ¾ ÌÒ ¼ ÛØ Ø ÐÒÙ Ø ØÖÑ ÐÖÖ ØÒ Ò ÑÐÐÖ ØÒ Ò Ò µº ÆÓØ ØØ Ø ÓÒ ÖÙРйÓÒØÖØÒ Ò Ò Ðغ Ì ÓØÖ ØÖ ÖÙÐ Ò ÙÑÑÖÞ Á Þ ½ Þ ¾ ÐÖÖ ØÒ ½¾ Ò Þ ½ Þ ¾ ÑÐÐÖ ØÒ ¾ ÌÒ ½ Ð ¼ ÊÐÐÒ ØØ Þ ¾ ¼ ½ Û ØØ Ø ÒÐ ÖÙÐ Ò Ò ÒØÙ¹ ØÚ ÖÔØÓÒ Ó Þ ½ ÜÓÖ Þ ¾ º ÌÙ Ø ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÖÓÑ Ò ÆÆ ØÓ Ò ÕÙÚÐÒØ ÈÊ ÔÖÓÚ Ù ÛØ Ø ÐØÝ ØÓ ÙÒÖ ØÒ Ø ÒØÛÓÖ³ ÓÔÖØÓÒº ÜÑÔÐ Ï ÓÒ Ö Ø ÛÐйÒÓÛÒ ÁÖ Ð ØÓÒ ÔÖÓÐѺ Ì Ø ÓÒØÒ Ø ÖÔØÓÒ Ó ½¼ ÓÛÖ ÚØÓÖ Ò Ø ÓÖÑ Þ ½ Þ ¾ Þ ½

20 Þ ½ ½ ØÒ Þ ¾ ½ ¾ ØÒ ¾ È Þ Þ ØÒ ÙÖ Ò ÆÆ ÓÖ Ø Ö Ð ØÓÒ ÔÖÓÐѺ Þ µº Ì Þ ³ Ö Ø Þ Ò ÒØÑØÖ µ Ó Ø ÓÙÖ ØØÖÙØ ÈØÐ ÛØ ÈØÐ ÐÒØ ËÔÐ ÛØ Ò ËÔÐ ÐÒØ Ö ÔØÚÐݺ Ì ÚÐÙ Ö Ø ÓÛÖ³ Ð ËØÓ ÎÖ ÓÐÓÖ ÓÖ ÎÖÒµº ÇÒ Ð ÐÒÖÐÝ ÔÖÐ ÖÓÑ Ø ÓØÖ ØÛÓ Û Ö ÒÓØ ÐÒÖÐÝ ÔÖÐ ÖÓÑ ÓØÖº Ï ØÖÒ Ø ¹ ¹½ ÒØÛÓÖ ÔØ Ò º Ù Ò Ø Ð Ð ¹ ÔÖÓÔÓØÓÒ ÐÓÖØѺ ÙÖÒ Ø ØÖÒÒ Ø ÚÐÙ ½ ¼ Ò ½ ÛÖ Ù ÓÖ Ø Ð ÎÖ ÓÐÓÖ ÎÖÒ Ò ËØÓ Ö ÔØÚÐݺ Ø Ø Ò Ó Ø ØÖÒÒ ÔÖÓ Ø ÓÙØÔÙØ Ù ØÓ Ð Ý Ø ÒÔÙØ ÓÐÐÓÛ º Á ¼ ØÒ ÎÖ ÓÐÓÖ ¾ ¼ ¼ ØÒ ÎÖÒ Ò ¼ ØÒ ËØÓ º Ì ØÖÒ ÒØÛÓÖ ÛØ ÔÖÑØÖ ¾ ¾ Ì ÒÙÑÖÐ ÚÐÙ ÛÖ ÖÓÙÒ ØÓ ÓÒ ÑÐ Ø ÛØÓÙØ «ØÒ Ø Ð ¹ ØÓÒ ÙÖݺ ¾¼

21 ¾ ¼ ¼ ¼ Ï Û ½¼ ½¼ ½ ¾ ¾¼ ½½ ¾ ½ ¼ ¾ ¼ Ò ½ Ð Ø Ø Ø ÛØ ± ÙÖݺ Ò Ø ÔÖÚÓÙ ÜÑÔÐ Ø ÒØÛÓÖ³ ÖØØÙÖ Ò ÔÖÑØÖ Ó ÒÓØ ÔÖÓÚ ÒÝ ÜÔÐÒØÓÒ Ó Ø ÙÒØÓÒÒº ÁØ ÔÓ Ð Ó ÓÙÖ ØÓ Ü¹ ÔÖ Ø ÒØÛÓÖ³ ÓÙØÔÙØ ÑØÑØÐ ÓÖÑÙÐ Þ ½ Þ ¾ Þ Þ µ ÙØ Ø Ó ÒÓØ ÔÖÓÚ ÑÙ ÒØÙØÓÒ ØÖº ÀÒ ÑÓÖ ÓÑÔÖÒ Ð ÖÔÖ ÒØØÓÒ Òº ÄØ Ý ½ ÒÓØ Ø Ò ÒÙÖÓÒ ÒÔÙØ ØØ Ý Þ Ì Û ÛÖ Þ Ì Þ ½ Þ ¾ Þ Þ µ Ò Û Ø ³Ø ÖÓÛ Ó Ø ÑØÖÜ Ï º ÔÔÐÝÒ ÓÖÓÐÐÖÝ ½ Û Ò ØØ Ø ÆÆ ÕÙÚÐÒØ ØÓ Ò Ø ÖÙÐ ÈÊ ÛØ ¼ ¼ Ú Ò Ü Ý ½ ØØ Á Ü ½ ÑÐÐÖ ØÒ Ò Ü ¾ ÑÐÐÖ ØÒ ¾¼ Ò Ü ÑÐÐÖ ØÒ ½½ ÌÒ ½ Á Ü ½ ÑÐÐÖ ØÒ Ò Ü ¾ ÑÐÐÖ ØÒ ¾¼ Ò Ü ÐÖÖ ØÒ ½½ ÌÒ ¹½ Á Ü ½ ÑÐÐÖ ØÒ Ò Ü ¾ ÐÖÖ ØÒ ¾¼ Ò Ü ÑÐÐÖ ØÒ ½½ ÌÒ ¾ Á Ü ½ ÑÐÐÖ ØÒ Ò Ü ¾ ÐÖÖ ØÒ ¾¼ Ò Ü ÐÖÖ ØÒ ½½ ÌÒ ¼ ¾½

22 Á Ü ½ ÐÖÖ ØÒ Ò Ü ¾ ÑÐÐÖ ØÒ ¾¼ Ò Ü ÑÐÐÖ ØÒ ½½ ÌÒ ¼ Á Ü ½ ÐÖÖ ØÒ Ò Ü ¾ ÑÐÐÖ ØÒ ¾¼ Ò Ü ÐÖÖ ØÒ ½½ ÌÒ ¹¾ Á Ü ½ ÐÖÖ ØÒ Ò Ü ¾ ÐÖÖ ØÒ ¾¼ Ò Ü ÑÐÐÖ ØÒ ½½ ÌÒ ½ Á Ü ½ ÐÖÖ ØÒ Ò Ü ¾ ÐÖÖ ØÒ ¾¼ Ò Ü ÐÖÖ ØÒ ½½ ÌÒ ¹½ Ì ÓÚ ÖÙÐ ÔÖÓÚ ÓÑÔÐØ ÖÔØÓÒ Ó Ø ÒØÛÓÖ³ ÓÔÖØÓÒº ÀÓÛÚÖ Ø ÒØÖÔÖØÐØÝ Ó Ø ÈÊ ÓÑÛØ ÑÔÖ Ù Ó Ø ÖÐØÚÐÝ ÐÖ ÒÙÑÖ Ó ÖÙÐ º ÀÒ Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ ØÓÒ Û ÚÐÓÔ ÑØÓ ÓÖ ÑÔÐÝÒ ÚÒ Èʺ ËÑÔÐÝÒ Ø ÈÊ Ì ÒØÖÔÖØÐØÝ Ó Ê ÑØ ÑÔÖ Ý Ø Ü ØÒ Ó ÐÖ ÒÙÑÖ Ó ÖÙÐ ÓÖ ÓÑÔÐØ ÓÒ º Ì ÆÙÐØÝ Ò ÐÐÚØ Ù Ò ÔÖÓÙÖ ÓÖ ÖÙÐ ÖÙØÓÒ Ò ÑÔÐ ØÓÒº ËÙ ÔÖÓÙÖ Ù ÙÐÐÝ Ð ØÓ ÑÓÖ ÒØÖÔÖØÐ Ê ÛØ Ø Ó Ø Ó ÖØÓÒ Ò Ø Ê³ ÔÖÓÖÑÒº Ì ØÖÓ«ØÛÒ ÓÑÔÐÜØÝ Ò ÒØÖÔÖØÐØÝ Ò ÚÛ ÓÒ ÑÒ ¹ ØØÓÒ Ó ³ ÔÖÒÔÐ Ó ÒÓÑÔØÐØÝ ¾ º ¾¾

23 Ü ØÒ ÔÖÓÙÖ ÒÐÙ ÐØÒ ÖÙÐ ÛØ ÑÐÐ «Ø ÓÒ Ø ÓÙع ÔÙØ ØÖÑÒ Ù Ò Ø ÒÙÐÖ ÚÐÙ ÓÑÔÓ ØÓÒ º ÐØÒ ÑÐÖ ÓÒØÖØÓÖÝ ÓÖ ÒØÚ ÖÙÐ ½ ½ ¾¾ ¾ Ù Ò Ø ÓÖÖ¹ ÐØÓÒ ØÛÒ Ø ÒÔÙØ ØÓ ÐØ ÓÖ ÑÔÐÝ Ø ÖÙÐ ¾ Ö ØÖØÒ Ø ÒÙÑÖ Ó ÒØÒØ ½ Ò Ù Ò ÚÓÐÙØÓÒ ØÖØ ØÓ Ö ÓÖ ÑÔÐÖ ÖÙй ½ º ÁÒ Ø ÓÒØÜØ Ó Ø ÔÔÖ ÔÖÓÙÖ ÓÖ ÑÔÐÝÒ ÆÆ Ö Ð Ó Ó ÑÙ ÖÐÚÒº Ì ÒÐÙ ÚÖÓÙ ÑØÓ ÓÖ ÓÒ ØÖÒÒ Ø Öع ØÙÖ Ò»ÓÖ ÔÖÑØÖ Ó Ø ÆÆ ÙÖÒ Ø ØÖÒÒ ÔÖÓ Ó ØØ Ø Ö ÙÐØÒ ÆÆ ÛÐÐ ÑÔÐÖº ÓÖ ÜÑÔÐ Ò ÚÖÓÙ ÓÒ ØÖÒØ ÓÒ Ø ÛØ ³ ÚÐÙ ½¾ ¾ ÓÒ Ø ÒØÛÓÖ³ ÓÒÒØÚØÝ ½ ÓÖ ÓÒ Ø ØÚØÓÒ ÙÒØÓÒ ½¼ ÐÙ ØÖÒ Ø ÛØ ¾ ¾ ÓÖ Ø ÒÙÖÓÒ³ ÓÙØÔÙØ ¾ ÓÒ ØÖÒÒ Ø ÖØØÙÖ ½¾ ¾ ÓÖ Ø ØÖÒÒ ÐÓÖØÑ ½¾ ÐØÒ ÛØ ÑÐÐ ÛØ ¾ Ò ÖØÒ ÑÐÐÖ Ù¹ÒØÛÓÖ ¾ º ÁÒ Ø ØÓÒ Û Ö ÔÖÓÙÖ ÓÖ ÑÔÐÝÒ Ò Èʺ Ï Ò Ý ÔÖ ÒØÒ ÓÑ Ö ÙÐØ ÓÒ Ø Ò ØÚØÝ Ó Ø Èʳ ÓÙØÔÙØ ØÓ ÑÓ ØÓÒ Ó Ø ÖÙÐ ØÓÑ Ò ÔÖÑØÖ º Ì Ö ÙÐØ ÛÐÐ ÐØÖ Ù ØÓ ÓÙÒ Ø ÖÖÓÖ ÒÙÖÖ Ý ÓÙÖ ÖÙÐ ÑÔÐ ØÓÒ ÔÖÓÙÖº º½ ËÒ ØÚØÝ ÒÐÝ ÓÒ Ö Ò ÈÊ ÛØ ÒÔÙØ Ü ¾ Ê Ñ Õ ¾ Ñ ÖÙÐ Ò ÓÙØÔÙØ ¾ ʺ ÄØ ÒÓØ Ø ÚÐÙ Ò Ø ÌÒ¹ÔÖØ Ó ÖÙÐ Ò ÐØ Ø Üµ ÒÓØ ¾

24 Ø Ö Ó ÖÒ ÓÖ ØÖÙØ ÚÐÙµ Ó ÖÙÐ Ó ØØ Ø ÙÞÞÝ ÒÖÒÒ ÔÖÓ ÝÐ Ø ÓÙØÔÙØ Üµ ٠ܵ ܵ ÛÖ Ù Üµ È Õ ½ Ø Üµ Ò Üµ È Õ ½ Ø Üµº Ì Ö Ø Ö ÙÐØ ÒÐÝÞ Ø «Ø Ó ÔÖØÙÖÒ Ø Ö Ó ÖÒ Ó ÖÙк ÆÓØ ØØ ÖÑÓÚÒ ÖÙÐ ÖÓÑ Ø ÈÊ ÑÓÙÒØ ØÓ ÒÒ Ø Üµ ¼ ØÓ Ø Üµ ¼º ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ½ ÚÒ Ò ÒÔÙØ Ü ¾ Ê Ñ ÙÔÔÓ ØØ Ø Ö Ó ÖÒ Ó ÖÙÐ ÑÓ ØÓ Ø ¼ ܵ Ò ÐØ ¼ ܵ ÒÓØ Ø ÓÙØÔÙØ Ó Ø ÑÓ Èʺ ÌÒ Üµ ¼ ܵ ÜµØ Üµ Ø ¼ ܵ ÛØ Üµ ÑÜ ½Õ ܵ ܵ ܵ ½µ Á ÓÒ Ó Ø ³ ÚÖÝ ÑÐÐ ØÒ Û ÑØ ÜÔØ ØØ Ø ÚÖÐ Ü ÛÐÐ Ú ÑÐÐ «Ø ÓÒ Ø Èʳ ÓÙØÔÙØ º Ì ÕÙÒØ Ý Ø ÓÐÐÓÛÒ Ö ÙÐغ ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ¾ ËÙÔÔÓ ØØ Ø ØÓÑ ÓÒØÒÒ Ü Ö ÖÑÓÚ ÖÓÑ Ø Á¹ÔÖØ Ó ÐÐ Ø ÖÙÐ Ò ÖÑÓÚ ÖÓÑ Ø ÌÒ¹ÔÖØ Ó ÐÐ Ø ÖÙÐ º ÄØ ¼ ܵ ÒÓØ Ø ÓÙØÔÙØ Ó Ø Ö ÙÐØÒ Èʺ ÌÒ Üµ ¼ ܵ Ü ½µ ØØ ÓÚ Ø ÖÙÐ Ò Ø ÈÊ Ö ÔÖØØÓÒ Ó Ø ¾

25 ÒÔÙØ Ôº ÊÓÙÐÝ ÔÒ ÓÖ ÒÝ ÚÒ ÒÔÙØ Ü ÓÒÐÝ ÓÒ ÖÙÐ ÛÐÐ Ö Ù ØÒØÐÐÝ Ó Ø ÓØÖ ÖÙÐ ÛÐÐ Ú ÑÐÐ «Ø ÓÒ Üµº Ì ÒÐÝÞ ÑÓÖ ÖÓÖÓÙ ÐÝ Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ Ö ÙÐغ ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ÚÒ Ò ÒÔÙØ Ü ¾ Ê Ñ ÐØ Ö ÑÜ Ø Üµ Ò ÒÓØ Üµ ÑÜ º ÌÒ Üµ ܵ ½ Ø Üµ È Ø Üµ ½µ º¾ ÊÙÐ ÊÙØÓÒ Ò ËÑÔÐ ØÓÒ Ï ÒÓÛ Ö ÔÖÓÙÖ ÓÖ ÑÔÐÝÒ ÚÒ Èʺ ÄØ ÒÓØ Ø ØÖÒÒ Øº ËØÔ ½º ÓÖ ÖÙÐ ½ Õ ÓÑÔÙØ Ñ ÑÜ Ü¾ Ø Üµ Ò Ð ÑÜ Ü¾ ܵ ½µµº Á Ñ Ð ÑÐÐ ØÒ ÐØ ÖÙÐ ÖÓÑ Ø Èʺ ËØÔ ¾º ÄØ Üµ Ö ÑÜ Ø Üµº ÓÑÔÙØ ÑÒ Ü¾ ܵ Ò Ö ½ ÑÜ Ü¾ Ø Üµ È Ø Üµº Á Ö ÑÐÐ ØÒ ÓÙØÔÙØ Üµ Ò Ø Ó Üµº ËØÔ º Á Ô ØÓÑ ºº Ü ½ ÑÐÐÖ ØÒ µ ÔÔÖ Ò ÐÐ Ø ÖÙÐ ØÒ ÐØ Ø ÖÓÑ ÐÐ Ø ÖÙÐ º ËØÔ º Á Ø ³Ø ØÓÑ Ó ÊÙÐ Ü Ì ÖÑ Ì ÖÑ µ Ò Ò ÐÐ Ø ÓØÖ ÖÙÐ Ø ³Ø ØÓÑ Ü Ì ÖÑ Ì ÖÑ µ ØÒ ½µ ÖÑÓÚ ÐÐ Ø ØÓÑ ÜÔØ ØÓÑ ÖÓÑ Ø Á¹ÔÖØ Ó ÊÙÐ ¾µ ÐØ Ø ³Ø ÆÓØ ØØ ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ½ ÑÔÐ ØØ Ø Ö ÙÐØÒ ÖÖÓÖ ÑÐÐÖ ØÒ Ñк ÆÓØ ØØ ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ÑÔÐ ØØ Ø Ö ÙÐØÒ ÖÖÓÖ ÑÐÐÖ ØÒ Öº ÁØ Ý ØÓ ÚÖÝ ØØ Ò Ù Ø ØÓÑ ÒÓ «Ø ÓÒ Ø ÓÙØÔÙغ ¾

26 ØÓÑ ÖÓÑ ÐÐ Ø ÓØÖ ÖÙÐ Ò µ ÔÐ ÊÙÐ Ø Ö Ø ÖÙÐ Ò Ò Ð ÐÙ ÓÐÐÓÛ Ý ÐÐ Ø ÓØÖ ÖÙÐ º ËØÔ º ÁÒ Ð ØÓÒ ÔÖÓÐÑ Ò ÓÒ Ð Ø ÙÐØ Ð ÐØ ÐÐ Ø ÖÙÐ ÛÓ ÓÙØÔÙØ Ø Ð Ò Ø ÐÙ Ð Ð Ø ÙÐØ Ð ØÓ Ø ÖÙÐ ½ º ËØÔ º Á Ø ³Ø ÒÔÙØ ØÓ Ø Ê Ü È Ò ½ Û Þ ÓÖÓÐÐÖÝ ½µ ØÒ Ø ÐÐ Ø Û ÜÔØ Ø ÐÖ Ø ÓÖ ÚÖÐ ÐÖ Ø ÓÒ µ ØÓ ÞÖÓº ÆÓØ ØØ ÔÔÐÝÒ ËØÔ ¾ ÕÙÚÐÒØ ØÓ ÖÔÐÒ Ø Ç ÙÞÞ¹ Ö ÛØ Ø ÑÒ Ó ÑÜÑ ÅÇŵ ÙÞÞ Ö ½ º Ì Ù Ø ØÓÒ Ó ËØÔ Ø ÓÐÐÓÛÒº ËÙÔÔÓ ØØ Ü Ì ÖÑ ÔÔÖ Ò ÊÙÐ Ò Ü Ì ÖÑ Ò ÐÐ Ø ÓØÖ ÖÙÐ º ÌÒ ÖÓÙÐÝ ÔÒ Ø ÒÔÙØ Ô Ú ÒØÓ ØÛÓ ÖÓÒ º ÁÒ Ø ÖÓÒ ÛÖ Üµ ܵ Ó Ø ÓØÖ ÖÙÐ Ò ÒÓÖº ÁÒ Ø ÖÓÒ ÛÖ Üµ ÐÓÛ ÊÙÐ Ò ÒÓÖ Ò Û Ò Ð Ó ÒÓÖ Ø ÒØÐ ØÓÑ Ò ÐÐ Ø ÓØÖ ÖÙÐ ËØÔ µº ËØÔ ÐÐÓÛ Ù ØÓ Ú ÑÔÐÖ ÖÔØÓÒ Ó Ø ÖÙÐ ÛÒ ØØ Ò ØÖÑ Ó Ø ÓÖÒÐ ÒÔÙØ Þ º ÁØ ÓÙÐ ÒÓØ ÓÛÚÖ ØØ Ø ØÔ ÑÝ Ö ÙÐØ Ò Ù ØÒØÐ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÖÖÓÖº Ì ÓÐÐÓÛÒ ÜÑÔÐ ÑÓÒ ØÖØ Ø ÑÔÐ ØÓÒ ÔÖÓÙÖº ÜÑÔÐ Ï ÔÔÐÝ Ø ÑÔÐ ØÓÒ ÔÖÓÙÖ ØÔ Ý ØÔ ØÓ Ø Ø ÖÙÐ ÈÊ Û ÓØÒ Ò ÜÑÔÐ º ËØÔ ½º ÐÙÐØÒ Ñ Ð ¾ ½ ¾ ½ ½¾ ÓÖ ½ º ÀÒ Û ÐØ ÖÙÐ Ò º Ï Ö ÐØ ÛØ Ï ÙÑ ØØ Ø Þ ÛÖ ÒÓÖÑÐÞ Ó ØØ ØÝ Ö ÐÐ Ò Ø Ñ ÖÒº ¾

27 ½º Á Ü ½ ÑÐÐÖ ØÒ Ò Ü ¾ ÑÐÐÖ ØÒ ¾¼ Ò Ü ÑÐÐÖ ØÒ ½½ ÌÒ ½ ¾º Á Ü ½ ÑÐÐÖ ØÒ Ò Ü ¾ ÑÐÐÖ ØÒ ¾¼ Ò Ü ÐÖÖ ØÒ ½½ ÌÒ ¹½ º Á Ü ½ ÑÐÐÖ ØÒ Ò Ü ¾ ÐÖÖ ØÒ ¾¼ Ò Ü ÐÖÖ ØÒ ½½ ÌÒ ¼ ËØÔ ¾º ÐÙÐØÒ Û Ø Ö ¼½¾ ØÙÐÐÝ Ö ¼¼½ ÓÖ ± Ó Ø ÑÔÐ µº ÌÙ Û ÖÔÐ Ø Ç ÙÞÞ Ö ÛØ Ø ÅÇÅ ÙÞÞ¹ Öº ËØÔ º ÐÐ ØÖ ÖÙÐ Ú Ø Ñ Ö Ø ØÓÑ Ò ØÖÓÖ Ø ØÓÑ Ðغ ËØÔ º ÁÒ Ø ÙÔØ ÖÙÐ Ø ØÓÑ ³Ü ÑÐÐÖ ØÒ ½½³ ÔÔÖ ÓÒÐÝ Ò Ø Ö Ø ÖÙÐ Ò Ø ÓÔÔÓ Ø ØÓÑ ³Ü ÐÖÖ ØÒ ½½³ ÔÔÖ Ò Ø ÓØÖ ÖÙÐ º ÀÒ Û Ø ½º Á Ü ÑÐÐÖ ØÒ ½½ ÌÒ Ð ËØÓ Ð ¾º Á Ü ¾ ÑÐÐÖ ØÒ ¾¼ ÌÒ Ð ÎÖ ÓÐÓÖ º Á Ü ¾ ÐÖÖ ØÒ ¾¼ ÌÒ Ð ÎÖÒ ÛÖ Û Ð Ó ÖÔÐ Ø ÒÙÑÖ ÚÐÙ ÛØ Ø ÒÑ Ó Ø ÓÖÖ ÔÓÒ¹ Ò Ð µº ËØÔ º ÒÒ Ø Ð ÎÖÒ Ø ÙÐØ Ð Û Ø ½º Á Ü ÑÐÐÖ ØÒ ½½ ÌÒ Ð ËØÓ Ð ¾

28 ¾º Á Ü ¾ ÑÐÐÖ ØÒ ¾¼ ÌÒ Ð ÎÖ ÓÐÓÖ Ð º Ð ÎÖÒ ÆÓØ ØØ Ø ÖÙÐ ÒÓÛ ÖÖÐ ÚÖÝ ÖÙÐ ØÖ ÚÐ Ò ØÒ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ Ð ÑÑØÐÝ ØÖÑÒµ ÓÖ ÒÚÐ Ò ØÒ Ø ÒÜØ ÖÙÐ ÜÑÒµº ÀÒ Û Ò ÓÒ Ö Ø ØÖÙØ ÚÐÙ ÐÓÒÒ ØÓ ¼ ½ ÖØÖ ØÒ ¼ ½ º ÌÓ Ó ØØ Û Ø Ø Üµ ØÓ ÓÒ Ø Üµ ¼ Ò ØÓ ÞÖÓ ÓØÖÛ º Ì ÝÐ ½º Á Ü µ ÌÒ Ð ËØÓ Ð ¾º Á Ü ¾ ½µ ÌÒ Ð ÎÖ ÓÐÓÖ Ð º Ð ÎÖÒ Ì Ð ØÓÒ ÙÖÝ Ó Ø ÑÔÐ ÖÙÐ ØÐÐ ÒØÐ ØÓ ØØ Ó Ø ØÖÒ ÆÆ ØØ ±º ËØÔ º Ì ØØÖÙØ ³ ÚÐÙ Ø Ý Þ ½ ¾ ¼½ ¾ Þ ¾ ¾ ½¼ Þ ¾ ¾¼ Ò Þ ¾ º ÒÓØÒ Ø ÐÓÛÖ ÙÔÔÖµ ÖÒ Ó Þ Ý Þ ÑÒ Þ ÑÜ µ Û Ò ÒÓÖÑÐÞ ÚÖÐ Ý Þ Þ Þ ÑÒ µ Þ ÑÜ Þ ÑÒ µº ÁÒ ØÖÑ Ó Ø Þ ³ Û Ú Ü ¾ ¼Þ ½ Þ ¾ ½¼Þ ½Þ ½¾ Ò Ü ½¾Þ ½ ½Þ ¾ ½Þ ¾Þ ½º ÐÙÐØÒ ÓÚÖ Ø È ½ ØÖÒÒ Ø Û Ò ØØ ½¼ Þ¾ ½¼Þ ½Þ ½¾µ ¾ Ò ½ ½¼ È Þ¾ ½¾Þ ½ ½Þ ¾Þ ½ º ÀÒ Û ÖÔÐ Ü Ò Ø Ö Ø ÖÙÐ Ý ½Þ ¾ Ò Ü ¾ Ò Ø ÓÒ ÖÙÐ Ý ¼Þ ½ Þ ¾ ¾º ¾

29 Ê ØØÒ ÓÙÖ ÖÙй Ù Ò Ø ÓÖÒÐ ØØÖÙØ ³ ÒÑ Û ÒÐÐÝ Ø ½º Á ÈØÐ ÐÒØ ¾ºÑµ ÌÒ Ð ËØÓ Ð ¾º Á ÈØÐ ÐÒØ ÈØÐ ÛØ º ѵ ÌÒ Ð ÎÖ ÓÐÓÖ Ð º Ð ÎÖÒ Ì Ø Ó ÖÙÐ Ð ØÓÒ ÙÖÝ Ó ±º ÌÙ ËØÔ ÓÒ ¹ ÖÐÝ ÒÖ Ø ÒØÖÔÖØÐØÝ Ó Ø ÖÙÐ Ø Ø Ó Ø Ó ÖÙÒ Ø ÙÖÝ Ý ¾±º ËÙÑÑÖÞÒ ØÖÒ ÓÖÑÒ Ø ÆÆ ÒØÓ Ò ÈÊ Ò ÑÔÐÝÒ Ø Ø Ó ÖÙÐ ÐÐÓÛ Ù ØÓ ÓØÒ Ò ÐÝ ÙÒÖ ØÒÐ ÖÔØÓÒ Ó Ø ÒÓÛÐ Ñ Ò Ø ØÖÒ ÒØÛÓÖº ÓÒÐÙ ÓÒ Ï ÒØÖÓÙ Ò ØÙ ÒÛ ØÝÔ Ó ÅÑÒ¹ØÝÔ ÙÞÞÝ ÖÙÐ ÒÓØ Ø Èʺ ÁÒÖÒÒ Ø ÙÞÞÝ ÑÓÐ Ù Ò ØÒÖ ØÓÓÐ ÖÓÑ ÙÞÞÝ ÐÓ ØÓÖÝ ÝÐ Ò ÒÔÙعÓÙØÔÙØ ÖÐØÓÒ ØØ ÒØÐ ØÓ ØØ Ó Ò Æƺ ÓÒÚÖ ÐÝ ÒÝ ØÒÖ ÓÖÛÖ ÆÆ ÕÙÚÐÒØ ØÓ Ò Èʺ ÌÖ Ö ÒÓ Ö ØÖØÓÒ ÓÒ Ø ÆƳ ÖØØÙÖ ÒÓÖ ÓÒ Ø ÐÖÒÒ ÐÓÖØÑ Ù ÙÖÒ Ø ØÖÒÒº Ì Á¹ÔÖØ Ó ÚÖÝ ÖÙÐ Ò Ø ÈÊ ÓÑÒ ØÓÑ ØØ ÓÖÖ ÔÓÒ ÓÖ ÓØÖ Ð ØÓÒ ÖÙÐ ÓØÒ ÓÖ Ø ÔÖÓÐÑ ºº ½¼ ½ º ¾

30 ØÓ ÐÐ Ø ÒÔÙØ Ó Ø Ý ØÑ Ò ÖÙÐ Ö Ø ÓÙØÔÙØ ÓÖ ¹ ÖÒØ ÖÓÒ Ò Ø ÒÔÙØ Ôº Ì Ù ÙÐ Ù Ø Ý ØÑ Ò ÐÝ ÜÔÐÒ ÓÛ Ø Ö ÖØÒ ÓÒÐÙ ÓÒº ÁÒ Ø Ö ÔØ Ø ÈÊ ÔÖÓ¹ Ú ÔÖÐÐл ØÖÙØ ÖØÖ ØÒ ÖлÙØÚ ÛÝ Ó ÒÖÒÒº Ì ÑÐÖ ØÓ Ø ÛÝ ÆÆ ÔÖÓ ØÖ ÒÔÙØ º ÆÚÖØÐ ÓÖ ÐÖ Þ ÔÖÓÐÑ Ø ÖÙÐ Ò ÔÖÓØÚÐÝ ÐÖ Ó Û Ð Ó ÒØÖÓÙ Ò ÆÒØ ÔÖÓÙÖ ÓÖ ÑÔÐÝÒ Ø Èʺ Ï ÓÛ ÓÛ Ø ÈʹÆÆ ÕÙÚÐÒ Ò Ù ØÓ ÜØÖØ ÝÑÓÐ ÒÓÖÑØÓÒ ÖÓÑ Ò ÒØ ÓÑÒ ÒÓÛÐ ÒØÓ Ò Æƺ ÇÙÖ ÜÑÔÐ ÐØ ÛØ ÆÆ ÔÖÓÖÑÒ Ð ØÓÒ Ø º ÇØÖ ÔÔй ØÓÒ Ù ÙÒØÓÒ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ò ÑÓÐÒ Ó ÓÐÓÐ ÒÙÖÐ Òع ÛÓÖ ÑÝ ÔÖÓÚ Ò ÒØÖ ØÒ ØÓÔ ÓÖ ÙÖØÖ Ö Öº ÒÓØÖ ÚÒÙ ÓÖ ÙÖØÖ Ö Ö Ø ÒÐÝ Ó Ø ÝÒÑ ÚÓÖ Ó ÚÖÓÙ ØÖÒÒ ÐÓÖØÑ º ËÒ Ø ÆÆßÈÊ ÕÙÚÐÒ ÓÐ ÛØÓÙØ ÒÝ ÓÒ ØÖÒØ ÓÒ Ø ÆÆ Ø ÔÓ Ð ØÓ ÖÔÖ ÒØ Ø ÆƳ ÑÓÙ ÓÔÖÒ Ø Ó ÝÑÓÐ ÖÙÐ Ø ÒÝ ÔÓÒØ ÙÖÒ Ø ØÖÒÒ ÔÖÓ º Ý ÙÒÖ ØÒÒ Ø ÆÆ ØÖ ØÖØÓÒ Ó Ø ÐÖÒÒ ÐÓÖØÑ Ø ÑÝ ÔÓ Ð ØÓ Ò ÑÓÖ Ò Ø ÒÓØ ÓÒÐÝ ÒØÓ Ø ÒÐ ÒØÛÓÖ ÙØ Ð Ó ÓÒ Ø ÐÖÒÒ ÔÖÓ Ø Ðº ¼

31 ÔÔÒÜ ÈÖÓÓ Ó ÌÓÖÑ ½º ÓÒ ÖÒ ÒØÓÒ ½ Û ØØ ÒÖÒÒ Ø ÈÊ ÝÐ Ø ÓÙØÔÙØ Üµ ٠ܵ ܵ ÛØ Ù Üµ ¼ ½ ¾ Ñ µ ½ Ü ½ µ ¾ Ü ¾ µ Ñ Ü Ñ µ ¼ ½ ¾ Ñ µ ½ Ü ½ µ ¾ Ü ¾ µ Ñ Ü Ñ µ º ¼ ½ ¾ Ñ µ ½ Ü ½ µ ¾ Ü ¾ µ Ñ Ü Ñ µ Ò Üµ ½ Ü ½ µ ¾ Ü ¾ µ Ñ Ü Ñ µ ½ Ü ½ µ ¾ Ü ¾ µ Ñ Ü Ñ µ ½ Ü ½ µ ¾ Ü ¾ µ Ñ Ü Ñ µ ÛÖ ÓØ Ù Ò ÒÐÙ ¾ Ñ ØÖÑ º ÇÒ Ø ÓØÖ¹Ò ÒÓØÒ Ô Üµ ¼ Ñ ½ Ü µ Ü µ Ü µ Ü µ ½µ Ø Ý ØÓ ÚÖÝ Ý ÜÔÒÒ Ø ÙÑ ØØ Ô Ù Ó Ô ÙØ Ù ØØÙØÒ µ Ò ½µ Û Ø Ô Üµ ¼ Ñ ½ ØÒ Ü Ú µ Ñ ½ ¼ È Ñ ØÒ Ü Ú µ ½ Ò Ø ÓÑÔÐØ Ø ÔÖÓÓº ½

32 ÈÖÓÓ Ó ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ½º ÒÓØÒ Ø Üµ Ø ¼ ܵ Ø Üµ Ù ¼ ܵ ٠ܵ Ø Üµ Ò ¼ ܵ ܵ Ø Üµ Û Ø ¼ Ù Ù ¼ ¼ Ù¼ ¼ µø ¼ ¼ µ Ø ½µ ÁØ ÐÖ ØØ ÑÒ ¼ ÑÜ Ó ½µ ÝÐ ¼ ½µØ ÑÜ ÑÜ ÑÒ Û ÑÔÐ ½µº ÈÖÓÓ Ó ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ¾º ÁØ Ý ØÓ ØØ ¼ Ð Ó Ø ÓÙØÔÙØ Ó Ò ÈÊ Ó ÌÓÖÑ ½ ÑÔÐ ØØ ¼ ܵ Ñ ½ Ü Ú µ ÛØ Ò Ý ½½µ ÒÓØ ØØ Ø ÙÒØÓÒ Ó Ø ÚÖÐ Ü ½ Ü ½ Ü ½ Ü Ò ÓÒÐݵº ÀÒ Üµ ¼ ܵ ØÒ Ü Ú µ Û ÔÖÓÚ ½µº ÈÖÓÓ Ó ÈÖÓÔÓ ØÓÒ º Û ÑÔÐ ½µº È È Ø Ø È Ø µ Ø È Ø È Ø Ø È Ø ÊÖÒ ½ Àº º ÒÖ ÓÒ º ÄÓØ Ò Äº º Ï ØÔк ÓÑÑÒØ ÓÒ ÙÒØÓÒÐ ÕÙÚÐÒ ØÛÒ ÖÐ ÙÒØÓÒ ÒØÛÓÖ Ò ÙÞÞÝ ÒÖÒ Ý ØÑ º Á ÌÖÒ º ÓÖ Ø Ó ÒÓØØÓÒÐ ÓÒÚÒÒ ÖÓÑ ÖÓÒ Û ÓÑØ Ø ÔÒÒ ÓÒ Üº ¾

33 ÆÙÖÐ ÆØÛÓÖ ½¾ß½ ½ ½º ¾ ʺ ÒÖÛ Âº Ö Ò º º Ìк ËÙÖÚÝ Ò ÖØÕÙ Ó ØÒÕÙ ÓÖ ÜØÖØÒ ÖÙÐ ÖÓÑ ØÖÒ ÖØ Ð ÒÙÖÐ ÒØÛÓÖ º ÃÒÓÛй ËÝ ØÑ ß ½º Ⱥ ÖÒÝ Ò º Ѻ ÙÞÞÝ ÖÙÐ ÖÙØÓÒº ÁÒ º ÊÙÒ Ò º º ÃÖÖ ¹ ØÓÖ ÙÞÞÝ Á¹ÌÀÆ ÊÙÐ Ò ÓÑÔÙØØÓÒÐ ÁÒØÐÐÒ ÌÓÖÝ Ò ÔÔÐØÓÒ Ô ½ ß½¼º ÃÐÙÛÖ ¾¼¼¼º º ź ÒØÞ Âº ĺ ØÖÓ Ò Áº ÊÕÙÒº Ö ÖØ Ð ÒÙÖÐ ÒØÛÓÖ Ð ÓÜ Á ÌÖÒ º ÆÙÖÐ ÆØÛÓÖ ½½ß½½ ½º º ź ÓÔº ÆÙÖÐ ÆØÛÓÖ ÓÖ ÈØØÖÒ ÊÓÒØÓÒº ÇÜÓÖ ÍÒÚÖ ØÝ ÈÖ ÇÜÓÖ ÍºÃº ½º º ĺ ØÖÓ º º ÅÒØ Ò Âº ź ÒØÞº ÁÒØÖÔÖØØÓÒ Ó ÖØ Ð ÒÙÖÐ ÒØÛÓÖ Ý ÑÒ Ó ÙÞÞÝ ÖÙÐ º Á ÌÖÒ º ÆÙÖÐ ÆØÛÓÖ ½ ½¼½ß½½ ¾¼¼¾º Áº ÐÓØ Ò Âº ź ÙÖ ØÓÖ º ÃÒÓÛй ÆÙÖÓÓÑÔÙØÒº ÅÁÌ ÈÖ ¾¼¼¼º º ÙÓ Àº ̺ ÆÙÝÒ Àº ÈÖ Ò Åº ËÙÒÓº ÁÒØÖÓÙØÓÒ Ì ÖÐ ÓÒØÖ¹ ÙØÓÒ Ó ÙÞÞÝ Ý ØÑ º ÁÒ Àº ̺ ÆÙÝÒ Ò Åº ËÙÒÓ ØÓÖ ÙÞÞÝ ËÝ ØÑ ÅÓÐÒ Ò ÓÒØÖÓÐ Ô ½ß½º ÃÐÙÛÖ ½º Ϻ ٠ʺ ÑÞ Ò Ãº ÖÞÛ º ÜØÖØÓÒ Ó ÐÓÐ ÖÙÐ ÖÓÑ ÒÙÖÐ ÒØÛÓÖº ÆÙÖÐ ÈÖÓ Ò ÄØØÖ ¾½½ß¾½ ½º ½¼ Ϻ ٠ʺ ÑÞ Ãº ÖÞÛ Ò º к ÀÝÖ ÒÙÖйÐÓÐ ÑÒ¹ ÑÞØÓÒ ÑØÓ Ó ÐÓÐ ÖÙÐ ÜØÖØÓÒº º ÚÒ ÓÑÔÙØØÓÒÐ ÁÒØÐÐÒ ß ½º ½½ ĺ ź Ùº ÄÖÒÒ ÔØÝ Ò ÑÔÐ ÓÑÔÐÜØÝ ÓÒ ÜÔÖØ ÒØÛÓÖ º Á ÌÖÒ º ÆÙÖÐ ÆØÛÓÖ ½½ ß½¾¼ ½º ½¾ ˺ Áº ÐÐÒغ ÓÒÒØÓÒ Ø ÜÔÖØ Ý ØÑ º ÓÑѺ Å ½½¾ß½ ½º ½ ź Á Ûº ËØÖÙØÙÖÐ ÐÖÒÒ Ò ÖÙÐ ÓÚÖݺ ÁÒ Áº ÐÓØ Ò Âº ź ÙÖ ØÓÖ ÃÒÓÛй ÆÙÖÓÓÑÔÙØÒ Ô ½ ß¾¼º ÃÐÙÛÖ ¾¼¼¼º ½ º¹Ëº ʺ ÂÒ Ò º¹Ìº ËÙÒº ÙÒØÓÒÐ ÕÙÚÐÒ ØÛÒ ÖÐ ÙÒØÓÒ ÒØÛÓÖ Ò ÙÞÞÝ ÒÖÒ Ý ØÑ º Á ÌÖÒ º ÆÙÖÐ ÆØÛÓÖ ½ß½ ½ º ½ º¹Ëº ʺ ÂÒ º¹Ìº ËÙÒ Ò º ÅÞÙØÒº ÆÙÖÓ¹ÙÞÞÝ Ò ËÓØ ÓÑÔÙØÒ ÓÑÔÙØØÓÒÐ ÔÔÖÓ ØÓ ÄÖÒÒ Ò ÅÒ ÁÒØÐÐÒº ÈÖÒعÀÐÐ ½º ½ º ÂÒº ÙÞÞÝ ÑÓÐÒ Ó ¹ÑÒ ÓÒÐ Ý ØÑ ÓÑÔÐÜØÝ ÖÙØÓÒ Ò Ò¹ ØÖÔÖØÐØÝ ÑÔÖÓÚÑÒغ Á ÌÖÒ º ÙÞÞÝ ËÝ ØÑ ¾½¾ß¾¾½ ¾¼¼¼º ½ º ÂÒ Ïº ÎÓÒ ËÐÒ Ò º ËÒÓ«º ÇÒ ÒÖØÒ ÙÞÞÝ ÖÙÐ Ý ØÑ ÖÓÑ Ø Ù Ò ÚÓÐÙØÓÒ ØÖØ º Á ÌÖÒ º ËÝ ØÑ ÅÒ Ò ÝÖÒØ ¾¾ß ½º

34 ½ κ ÃÖÒÓÚ º ÄÒÖÒ Ò Àº ̺ ÆÙÝÒº ØØ ØÐ ÒÐÝ ÓÖ ÖÙÐ ÖÙØÓÒº ÁÒ ÈÖÓº ¾Ò ÁÒغ ÓÒº ÁÒØÐÐÒØ ÌÒÓÐÓ ÁÒ̳¾¼¼½µ Ô ß ¾ ÒÓ ÌÐÒ ¾¼¼½º ½ ź ÅÖÐÓØ Ò º ÄÒÓÐÞº ÀÝÔÖÓÐ ÓÔØÑÐ ÓÒØÖÓÐ Ò ÙÞÞÝ ÓÒØÖÓк Á ÌÖÒ º ËÝ ØÑ ÅÒ Ò ÝÖÒØ ¾½ß½¼ ½º ¾¼ ź ÅÖÐÓØ Ò º ÄÒÓÐÞº ÆÛ ÔÔÖÓ ØÓ ÙÞÞÝ ÅÓÐÒ Ò ÓÒØÖÓÐ ¹ Ò Ò ÒÐÝ º ÏÓÖÐ ËÒØ ¾¼¼¼º ¾½ ˺ ÅØÖ Ò º ÀÝ º ÆÙÖÓ¹ÙÞÞÝ ÖÙÐ ÒÖØÓÒ ÙÖÚÝ Ò ÓØ ÓÑÔÙØÒ ÖÑÛÓÖº Á ÌÖÒ º ÆÙÖÐ ÆØÛÓÖ ½½ß ¾¼¼¼º ¾¾ ú ËØÓ Ò Êº ÆÒÓº ÊÙÐ ÜØÖØÓÒ ÖÓÑ Ø Ò ÒÙÖÐ ÒØÛÓÖ º ÁÒ ÈÖÓº ÁÒغ ÆÙÖÐ ÆØÛÓÖ ÓÒÖÒ ÁÆƼµ Ô ß ¾ ÈÖ ÖÒ ½¼º ¾ º ËÑØÞ º ÐÖ Ò º ÓÙÛ º ÜØÖØÓÒ Ó ÓÒ ØÖ ÖÓÑ ÖØ Ð ÒÙÖÐ ÒØÛÓÖ º ÁÒ Áº ÐÓØ Ò Âº ź ÙÖ ØÓÖ ÃÒÓÛй ÆÙÖÓ¹ ÓÑÔÙØÒ Ô ß¼½º ÃÐÙÛÖ ¾¼¼¼º ¾ ˺ Ë ØØÓ Ò Ìº ÐÐÓÒº ÃÒÓÛÐ ÕÙ ØÓÒ Ó ÓÒÙÒØÚ ÖÙÐ Ù Ò ÑÙÐØÐÝÖ ÒÙÖÐ ÒØÛÓÖ º ÁÒغ º ÁÒØÐÐÒØ ËÝ ØÑ ß¼ ½ º ¾ ʺ ËØÓÒÓº ÜØÖØÒ ÖÙÐ ÖÓÑ ÒÙÖÐ ÒØÛÓÖ Ý ÔÖÙÒÒ Ò Ò¹ÙÒØ ÔÐع ØÒº ÆÙÖÐ ÓÑÔÙØØÓÒ ¾¼ß¾¾ ½º ¾ ˺ ËÒÝÖ Ò º Ϻ ÇÑÐÒº ÏØ ÒÙØÚ Ú ÓÓ ÒÙÖÐ ÒØÛÓÖ ØÖÒ¹ Ò ÔÖÓÖÑÒ ÁÒ ÈÖÓº Á¹ÁÆÆ˹ÆÆË ÁÒغ ÂÓÒØ ÓÒº ÆÙÖÐ ÆØÛÓÖ ÁÂÆƳ¼¼µ Ô ß¼ ÓÑÓ ÁØÐÝ ¾¼¼¼º ¾ ºº ÌРʺ ÒÖÛ Åº ÓÐ Ò Âº Öº Ì ØÖÙØ ÛÐÐ ÓÑ ØÓ ÐØ ÖØÓÒ Ò ÐÐÒ Ò ÜØÖØÒ Ø ÒÓÛÐ Ñ ÛØÒ ØÖÒ Öع Ð ÒÙÖÐ ÒØÛÓÖ º Á ÌÖÒ º ÆÙÖÐ ÆØÛÓÖ ½¼ß½¼ ½º ¾ º ÌÓÛÐÐ Ò Âº ËÚк Ì ÜØÖØÓÒ Ó Ö Ò ÖÙÐ ÖÓÑ ÒÓÛй ÒÙÖÐ ÒØÛÓÖ º ÅÒ ÄÖÒÒ ½ ½ß½¼½ ½ º ¾ º ÌÓÛÐРº ËÚÐ Ò Åº ÆÓÓÖÒÖº Ê ÒÑÒØ Ó ÔÔÖÓÜÑØ ÓÑÒ Ø¹ ÓÖ Ý ÒÓÛÐ ÒÙÖÐ ÒØÛÓÖº ÁÒ ÈÖÓº Ø ÆØÓÒÐ ÓÒº ÖØ Ð ÁÒØÐÐÒ Ô ½ß ½¼º ¼ º ÌÖÓÒ Ò Åº ÅÖÐÓغ ÅØÑØÐ ÑÓÐÒ Ó Ó ÖÚ ÒØÙÖÐ ÚÓÖ ÙÞÞÝ ÐÓ ÔÔÖÓº ÙÞÞÝ ËØ ËÝ ØÑ º ÌÓ ÔÔÖº ½ Àº Ì ÙÑÓØÓº ÜØÖØÒ ÖÙÐ ÖÓÑ ØÖÒ ÒÙÖÐ ÒØÛÓÖ º Á ÌÖÒ º ÆÙÖÐ ÆØÛÓÖ ½½ ß ¾¼¼¼º ¾ ĺ º º Ì ÓÒÔØ Ó ÐÒÙ Ø ÚÖÐ Ò Ø ÔÔÐØÓÒ ØÓ ÔÔÖÓÜÑØ Ö ÓÒÒº ÁÒÓÖÑØÓÒ ËÒ ¼½ß¾ ½º ĺ º º ÙÞÞÝ ÐÓ ÓÑÔÙØÒ ÛØ ÛÓÖ º Á ÌÖÒ º ÙÞÞÝ ËÝ ØÑ ½¼ ß½½½ ½º

35 º Ò º¹Äº Ò Ãº¹º º ÜØÒ ÒÙÖÓ¹ÙÞÞÝ ÑÓÐ Ó ÑÙÐØÐÝÖ ÔÖÔØÖÓÒ º ÙÞÞÝ ËØ ËÝ ØÑ ½¾¾¾½ß¾¾ ¾¼¼º º¹Àº Ó٠˺¹ Ò Ò º¹Éº Òº ØØ Ø ÔÔÖÓ ÓÖ ÜØÖØÒ ÔÖÓÖØÝ ÖÙÐ ÖÓÑ ØÖÒ ÒÙÖÐ ÒØÛÓÖ º ÁÒ ÈÖÓº Á¹ÁÆÆ˹ÆÆË ÁÒغ ÂÓÒØ ÓÒº ÆÙÖÐ ÆØÛÓÖ ÁÂÆƳ¼¼µ Ô ¼½ß¼ ÓÑÓ ÁØÐÝ ¾¼¼¼º

ÝÓÒ ÀÝÔ ÖØÖ Ï Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Å Ø Ó Ï Ø ÓÙØ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÀÙ Ò Ò Î ØÓÖ ÐÑ Ù Ô ÖØ Ñ ÒØ Ì ÒÓÐÓ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÈÓÑÔ Ù Ö Ö ÐÓÒ ËÔ Ò Ù º Ò Ú ØÓÖº ÐÑ Ù ÙÔ º Ù ØÖ Øº Ì Ò

ÝÓÒ ÀÝÔ ÖØÖ Ï Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Å Ø Ó Ï Ø ÓÙØ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÀÙ Ò Ò Î ØÓÖ ÐÑ Ù Ô ÖØ Ñ ÒØ Ì ÒÓÐÓ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÈÓÑÔ Ù Ö Ö ÐÓÒ ËÔ Ò Ù º Ò Ú ØÓÖº ÐÑ Ù ÙÔ º Ù ØÖ Øº Ì Ò ÝÓÒ ÀÝÔ ÖØÖ Ï Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Å Ø Ó Ï Ø ÓÙØ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÀÙ Ò Ò Î ØÓÖ ÐÑ Ù Ô ÖØ Ñ ÒØ Ì ÒÓÐÓ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÈÓÑÔ Ù Ö Ö ÐÓÒ ËÔ Ò Ù º Ò Ú ØÓÖº ÐÑ Ù ÙÔ º Ù ØÖ Øº Ì Ò Ö Ð ÒØÖ Ø Ð ØÝ Ó Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Ø Ø ÓÒ ÔÖÓ ¹ Ð Ñ ÑÓØ Ú

More information

Ð Ò ØÓ ØØ Ö Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ð ØÝ Ö ÙÐغ Ì ÓÙÖ Ô Ö Ñ ØÓÛ Ö Ø Ø Ö Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ð ØÝ Ö ÙÐØ Ò Ô Ö Ý Ø Ô Ô Ö Ó È Ô Ñ ØÖ ÓÙ Ò Î ÑÔ Ð ÓÒ ÌÖ Ú Ð Ò Ë Ð Ñ Ò ÔÖÓ Ð Ñ µ Ø

Ð Ò ØÓ ØØ Ö Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ð ØÝ Ö ÙÐغ Ì ÓÙÖ Ô Ö Ñ ØÓÛ Ö Ø Ø Ö Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ð ØÝ Ö ÙÐØ Ò Ô Ö Ý Ø Ô Ô Ö Ó È Ô Ñ ØÖ ÓÙ Ò Î ÑÔ Ð ÓÒ ÌÖ Ú Ð Ò Ë Ð Ñ Ò ÔÖÓ Ð Ñ µ Ø ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ À Ö Ò ÓÖ ËÑ ÐÐ ÇÙÖÖ Ò ÁÒ Ø Ò Ó ÆȹÀ Ö ÈÖÓ Ð Ñ Å ÖÓ Ð Ú Ð Ò Â Ò Ð ÓÚ ¾ ¾ ÅÈÁ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ò Ø Ë Ò ¹¼ ¼ Ä ÔÞ Í ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ÈÖ Ø Å Ø Ñ Ø ¹¾ ¼ Ã Ð Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к ØÖ Øº Ì Ô Ô Ö ÓÒØÖ

More information

Ð Ò Ö Å Ø Ñ Ø ÇÐÝÑÔ ½ ¹½ Ö Ø ÊÓÙÒ º Ì Ö Ø ÖÓÙÒ ÓÒ Ø Ó ¼ ÑÙÐØ ÔÐ Ó ÔÖÓ Ð Ñ Û Ö Ð Ø Ý Ø ÅÇ ÙÖݺ ËÓÖ Ö ÓÑÔÙØ ÓÐÐÓÛ ÓÖÖ Ø Ò Û Ö Ý Ð ÔÓ ÒØ Ð Ò Ò Û Ö ½ ÔÓ Ò

Ð Ò Ö Å Ø Ñ Ø ÇÐÝÑÔ ½ ¹½ Ö Ø ÊÓÙÒ º Ì Ö Ø ÖÓÙÒ ÓÒ Ø Ó ¼ ÑÙÐØ ÔÐ Ó ÔÖÓ Ð Ñ Û Ö Ð Ø Ý Ø ÅÇ ÙÖݺ ËÓÖ Ö ÓÑÔÙØ ÓÐÐÓÛ ÓÖÖ Ø Ò Û Ö Ý Ð ÔÓ ÒØ Ð Ò Ò Û Ö ½ ÔÓ Ò ÐÒÖ ÅØÑØ ÇÐÝÑÔ ¹ Ö Ø ÊÓÙÒ Ì Ö Ø ÖÓÙÒ ÓÒ Ø Ó ¼ ÑÙÐØÔÐ Ó ÔÖÓÐÑ Û Ö ÐØ Ý Ø ÅÇ ÙÖÝ ËÓÖ Ö ÓÑÔÙØ ÓÐÐÓÛ ÓÖÖØ Ò ÛÖ ÝÐ ÔÓÒØ ÐÒ Ò ÛÖ ÔÓÒØ Ò ÒÓ ÔÓÒØ Ö ÚÒ ÓÖ ÛÖÓÒ Ò ÛÖ ÈÖØÔÒØ ÑÝ ÔÒ ÓÙÖ ÓÐÚÒ Ø ÔÖÓÐÑ Ì ÔÖÓÐÑ Ì ÓÐÐÓÛÒ

More information

Ì ÓÑÔÙØ Ð Ñ Ò ÓÒ Ó ÌÖ Ó ÁÒ Ò Ø À Ø ÊÙ ÐÐ Å ÐÐ Ö ÂÙÐÝ ¾ ¾¼¼ Ì Ö Ø ÓÙÖ Ø ÓÒ Ó Ø ÖØ Ð ÔÔ Ö ÔØ Ö Ó È º º Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ó ÙÒ Ö Ø ÙÔ ÖÚ ÓÒ Ó ÊÓ ÖØ Áº ËÓ

Ì ÓÑÔÙØ Ð Ñ Ò ÓÒ Ó ÌÖ Ó ÁÒ Ò Ø À Ø ÊÙ ÐÐ Å ÐÐ Ö ÂÙÐÝ ¾ ¾¼¼ Ì Ö Ø ÓÙÖ Ø ÓÒ Ó Ø ÖØ Ð ÔÔ Ö ÔØ Ö Ó È º º Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ó ÙÒ Ö Ø ÙÔ ÖÚ ÓÒ Ó ÊÓ ÖØ Áº ËÓ Ì ÓÑÔÙØ Ð Ñ Ò ÓÒ Ó ÌÖ Ó ÁÒ Ò Ø À Ø ÊÙ ÐÐ Å ÐÐ Ö ÂÙÐÝ ¾ ¾¼¼ Ì Ö Ø ÓÙÖ Ø ÓÒ Ó Ø ÖØ Ð ÔÔ Ö ÔØ Ö Ó È º º Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ó ÙÒ Ö Ø ÙÔ ÖÚ ÓÒ Ó ÊÓ ÖØ Áº ËÓ Ö º Ì Ò Ö Ð Ó Ù ØÓ ÝÖ Ã ÓÙ ÒÓÚ Û Ó ÓÖ Ò ÐÐÝ ÔÓ Ø ÕÙ

More information

ÁËÁË Ø Ò Ð Ö ÔÓÖØ Ö ÎÓк ½¼ ¾¼¼¼ ÖÓÙÒ ÜØÖ Ø ÓÒ Ó ÓÐÓÙÖ ÁÑ Ë ÕÙ Ò Ù Ò Ù Ò Ñ ÜØÙÖ ÑÓ Ð ËØ ÒÑ Ò Ò Ê Ò Ú Ò Ò ÓÓÑ Ö ÁÒØ ÐÐ ÒØ Ë Ò ÓÖÝ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ø Ö Ñ Ì Æ Ø ÖÐ Ò

More information

½º¾ Ò Ø ÓÒ Ì Ò Ó Ø ÓÚ ÕÙ Ø ÓÒ Ò ÓÖÑ Ð Þ Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò Ø ÓÒº Ò Ø ÓÒ ½ È Ù Ó Ê Ò ÓÑ ÙÒØ ÓÒ Ñ Ðݵ Ñ ÐÝ ¾ ¼ ½ ¾Æ ÐÐ Ñ ÐÝ Ó Ð µ Ä µµ È Ù Ó Ê Ò ÓÑ ÙÒØ ÓÒ ¾

½º¾ Ò Ø ÓÒ Ì Ò Ó Ø ÓÚ ÕÙ Ø ÓÒ Ò ÓÖÑ Ð Þ Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò Ø ÓÒº Ò Ø ÓÒ ½ È Ù Ó Ê Ò ÓÑ ÙÒØ ÓÒ Ñ Ðݵ Ñ ÐÝ ¾ ¼ ½ ¾Æ ÐÐ Ñ ÐÝ Ó Ð µ Ä µµ È Ù Ó Ê Ò ÓÑ ÙÒØ ÓÒ ¾ ¾¾º ¼ ¹¼¼ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ ÖÝÔØÓ Ö Ô Ý ÆÓÚ Ñ Ö Ø ¾¼¼½ Ä ØÙÖ Ä ØÙÖ Ö Ú Ò Ý Ó ËÖ ÒØÓÒ Ó Æ ÓÐÓ Ä Ø Ø Ñ Û Ò Û Ø Û Ñ Ò Ý Ë Ö Ø Ã Ý ÒÖÝÔØ ÓÒ Ñ Ëà µ Ò Û ÒØÖÓ Ù ØÛÓ Ö Ð Ø ÒÓØ ÓÒ Ó ÙÖ Øݺ Ì Ò Û ÓÛ ÓÛ ÈÊ Ñ Ý Ù ØÓ

More information

Ì Ö Ö Ü ÑÔÐ Ó ÒØ Ô Ø ÓÒ Ð Ò Ù Ø Ø ÔÖÓÚ ÓÓ ÙÔ¹ ÔÓÖØ ÓÖ Ô Ý Ò ÒØ Ý Ø Ñ ÒÐÙ Ò Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ ØÛ Ò ÒØ º ÒØ ¾ Ò ÒعÓÖ ÒØ ÜØ Ò ÓÒ ØÓ Ç Ø¹ Û ÒÐÙ ÓÒ ÔØ Ù ÖÓÐ ÒØ

Ì Ö Ö Ü ÑÔÐ Ó ÒØ Ô Ø ÓÒ Ð Ò Ù Ø Ø ÔÖÓÚ ÓÓ ÙÔ¹ ÔÓÖØ ÓÖ Ô Ý Ò ÒØ Ý Ø Ñ ÒÐÙ Ò Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ ØÛ Ò ÒØ º ÒØ ¾ Ò ÒعÓÖ ÒØ ÜØ Ò ÓÒ ØÓ Ç Ø¹ Û ÒÐÙ ÓÒ ÔØ Ù ÖÓÐ ÒØ ÅÙÐØ ¹ ÒØ ËÝ Ø Ñ ËÔ Ø ÓÒ Ù Ò Ì Ç Ì Ñ Å ÐÐ Ö Ò È Ø Ö Å ÙÖÒ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ú ÖÔÓÓÐ Ä Ú ÖÔÓÓÐ Ä ÍÃ Ø Ñ Ô Ø Ö ºÐ Úº ºÙ ØÖ Øº Ì Ç Ô Ø ÓÒ Ð Ò Ù Ø Ø ÓÑ Ò Ø ØÖ Ò Ø Ó Ç Ø¹ Ò Ì Ñ ËÈ Û Ø

More information

Ô ØÙ Ø Ò Ø ÔÐ Ò º Ì ÑÓ Ø ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ô Ò Ø ÔÖÓ ÙÖ Ø Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÙÒ ÒÓÛÒ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ø ÐÓÛÒ Ú ØÓÖ ØÓ Ø ÒÓÖÑ Ð Ò ØÓ Ø ÔÐ Ò º Ì ÔÖÓ Ð Ñ ÔÐ Ý Ò ÑÔÓÖØ ÒØ

Ô ØÙ Ø Ò Ø ÔÐ Ò º Ì ÑÓ Ø ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ô Ò Ø ÔÖÓ ÙÖ Ø Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÙÒ ÒÓÛÒ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ø ÐÓÛÒ Ú ØÓÖ ØÓ Ø ÒÓÖÑ Ð Ò ØÓ Ø ÔÐ Ò º Ì ÔÖÓ Ð Ñ ÔÐ Ý Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ð Ô Ø ÓÒ Ó ÔÐ Ò Û Ú Ò ÓØÖÓÔ Ò Ò ÓØÖÓÔ Ú Ó Ð Ø Ñ ÎÐ Ø Ð Ú ÖÚ Ò Ý ½ Ò ÁÚ Ò È Ò ¾ ½ ÖÐ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø Ò È Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÔ Ý Ã Ã ÖÐÓÚÙ ½¾½ ½ ÈÖ ¾ Þ Ê ÔÙ Ð º ¹Ñ Ð Ú ÖÚ ÒÝ º ÖÐÓںѫºÙÒ ºÞ

More information

ÇÒ Ø ÈÓÛ Ö Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ë Ö Ø Ë Ö Ò Îº Î ÒÓ ½ ÖÚ Ò Æ Ö Ý Ò Ò ¾ ú ËÖ Ò Ø Ò ¾ Ò º È Ò Ù Ê Ò Ò ¾ ½ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Å Ù ØØ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý

ÇÒ Ø ÈÓÛ Ö Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ë Ö Ø Ë Ö Ò Îº Î ÒÓ ½ ÖÚ Ò Æ Ö Ý Ò Ò ¾ ú ËÖ Ò Ø Ò ¾ Ò º È Ò Ù Ê Ò Ò ¾ ½ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Å Ù ØØ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ÇÒ Ø ÈÓÛ Ö Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ë Ö Ø Ë Ö Ò Îº Î ÒÓ ½ ÖÚ Ò Æ Ö Ý Ò Ò ¾ ú ËÖ Ò Ø Ò ¾ Ò º È Ò Ù Ê Ò Ò ¾ ½ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Å Ù ØØ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ñ Ö Å ¼¾½ ÍË º ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò Ò Ò Ö Ò

More information

Ä ÓÖ ØÓ Ö ÓÖ Ð Ê Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ ÍÅÊ ¼¼ ¹ ÍÒ Ú Ö Ø ÓÖ ÙÜ Á ½ ÓÙÖ Ð Ä Ö Ø ÓÒ ¼ Ì Ð Ò Ü Ö Ò Ê Ö Ê ÔÓÖØ Êʹ½ ¼ ¹¼ Ò Æ ÒØ Ò ÙÖ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ò Ø Û Ò Ð Ó ÓÙÑ ÒØ Ñ Ý Ø ÔÖÓ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ó Ý Â ÕÙ ¹ÇÐ Ú

More information

Abiteboul. publication x author. citation title date 2000 Suciu Data on the Web Buneman

Abiteboul. publication x author. citation title date 2000 Suciu Data on the Web Buneman ËÔ Ø Ð ÄÓ ÓÖ ÉÙ ÖÝ Ò Ö Ô ÄÙ Ö ÐÐ È Ð ÔÔ Ö Ò Ö Ò ÓÖ Ó ÐÐ ½ ØÖ Øº Ï ØÙ Ý Ô Ø Ð ÐÓ ÓÖ Ö ÓÒ Ò ÓÙØ ÐÐÐ Ö Ø Ö Ô Ò Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÓ ØÓ ÔÖÓÚ ÕÙ ÖÝ Ð Ò Ù ÓÖ Ò ÐÝ Ò Ò Ñ Ò ÔÙÐ Ø Ò Ù Ö Ô º Ï Ú Ö Ô Ö ÔØ ÓÒ Ù Ò ÓÒ

More information

ÔØ Ö ¾ ÙÞÞÝ ÐØ Ö ÓÖ ÆÓ Ê ÙØ ÓÒ Ò ÁÑ ÀÓÒ Ã ÙÒ ÃÛ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï Ò ÓÖ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò ¼½ ËÙÒ Ø Ú ÒÙ Ï Ò ÓÖ ÇÒØ Ö Ó Ò Æ È Ñ Ð ÃÛ Ò½Ù

ÔØ Ö ¾ ÙÞÞÝ ÐØ Ö ÓÖ ÆÓ Ê ÙØ ÓÒ Ò ÁÑ ÀÓÒ Ã ÙÒ ÃÛ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï Ò ÓÖ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò ¼½ ËÙÒ Ø Ú ÒÙ Ï Ò ÓÖ ÇÒØ Ö Ó Ò Æ È Ñ Ð ÃÛ Ò½Ù ÔØ Ö ¾ ÙÞÞÝ ÐØ Ö ÓÖ ÆÓ ÊÙØ ÓÒ Ò ÁÑ ÀÓÒ Ã ÙÒ ÃÛ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï Ò ÓÖ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖÐ Ò ÓÑÔÙØ Ö ÒÒÖ Ò ¼½ ËÙÒ Ø Ú ÒÙ Ï Ò ÓÖ ÇÒØ Ö Ó Ò Æ È ÑÐ ÃÛ Ò½ÙÛ Ò ÓÖº ËÙÑÑ Öݺ ÁÒ Ø ÔØ Ö Ú Ò ÙÞÞÝ ÐØ Ö ÓÖ ÒÓ ÖÙØ ÓÒ Ò

More information

ÄÈ ÈÖÓ Ò ÓÖ È Û Ä Ò Ö ÇÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ò Ë ÙÐ Ò Ö Ð Ò À Ò Ð Ë ÓÙØ Á ¹È Ö ÁÑÔ Ö Ð ÓÐÐ º ÄÓÒ ÓÒ ËÏ ¾ ÍÒ Ø Ã Ò ÓѺ ¹Ñ Ð ½½ Ô Öº º ºÙ ØÖ Øº ÙÐ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Û Ø Ô

ÄÈ ÈÖÓ Ò ÓÖ È Û Ä Ò Ö ÇÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ò Ë ÙÐ Ò Ö Ð Ò À Ò Ð Ë ÓÙØ Á ¹È Ö ÁÑÔ Ö Ð ÓÐÐ º ÄÓÒ ÓÒ ËÏ ¾ ÍÒ Ø Ã Ò ÓѺ ¹Ñ Ð ½½ Ô Öº º ºÙ ØÖ Øº ÙÐ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Û Ø Ô ÄÈ ÈÖÓ Ò ÓÖ È Û Ä Ò Ö ÇÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ò Ë ÙÐ Ò Ö Ð Ò À Ò Ð Ë ÓÙØ Á ¹È Ö ÁÑÔ Ö Ð ÓÐÐ º ÄÓÒ ÓÒ ËÏ ¾ ÍÒ Ø Ã Ò ÓѺ ¹Ñ Ð ½½ Ô Öº º ºÙ ØÖ Øº ÙÐ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Û Ø Ô Û Ð Ò Ö Èĵ ÓÔØ Ñ Þ ¹ Ø ÓÒ ÜØ Ò ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ð ÙÐ Ò Ý

More information

Ê ÓÚ Ö Ò ÅÓ Ð ÖÓÑ Ë ÒÒ Ø ÌÓÑ È Ð Î Ð Ú ÀÐ Ú Ò Ð Î Ö Ô Ð ÑÔº Ð ºÚÙØºÞ ÌÓÑ È Ð Ò Î Ð Ú ÀÐ Ú Ò Ò Ð Î Ö º Ê ÓÚ Ö Ò ÅÓ Ð ÖÓÑ Ë ÒÒ Ø º ÁÒ ÈÖÓº Î Ð ØÖÓÒ ÁÑ Ò Ò Ø Î Ù Ð ÖØ º Ð Ø ÞÙÖ ĐÓÖ ÖÙÒ Ò ¹ Û Ò Ø Ö ÁÒ ÓÖÑ

More information

½½ º º À Æ Æ º º Í Æ ÒÓØ ÔÓ Ø Ú Ñ ¹ Ò Ø ÙÒÐ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÖÙ Ø Ö ÓÒ Ù ÔÖÓ Ð Ñ È ½ Û Ø Ò Ð ÐÐ ÓÒ ØÖ ÒØ Û Ó ÓÖÑ Ù Ø ØÓ Ñ Ò ¾Ê Ò µ ½ ¾ Ì Ì Ø Ì Ù ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ð

½½ º º À Æ Æ º º Í Æ ÒÓØ ÔÓ Ø Ú Ñ ¹ Ò Ø ÙÒÐ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÖÙ Ø Ö ÓÒ Ù ÔÖÓ Ð Ñ È ½ Û Ø Ò Ð ÐÐ ÓÒ ØÖ ÒØ Û Ó ÓÖÑ Ù Ø ØÓ Ñ Ò ¾Ê Ò µ ½ ¾ Ì Ì Ø Ì Ù ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ð ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Å Ø Ñ Ø ÎÓк½ ÆÓº¾ ¾¼¼½ ½½ ß½¾ º ÇÆ Å ÁÅ Ç Í Ä ÍÆ ÌÁÇÆ Ç ÌÀ Ì ËÍ ÈÊÇ Ä Å ½µ ÓÒ ¹ Ò Ê Ö Ú ÐÓÔÑ ÒØ ÒØ Ö Ó È Ö ÐÐ Ð ËÓ ØÛ Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ó ËÓ ØÛ Ö Ò ½¼¼¼ ¼ Ò µ ¹Ü Ò Ù Ò ËØ Ø Ã Ý Ä ÓÖ ØÓÖÝ

More information

Ë Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ø ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÀÙÑ Ò Ä Ñ ÌÖ ØÓÖ Å Ö ÈÓÑÔÐÙÒ ½ Ò Å Âº Å Ø Ö ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼¼ à РËØÖ Ø ÌÓÖÓÒØÓ ÇÒØ Ö Ó

Ë Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ø ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÀÙÑ Ò Ä Ñ ÌÖ ØÓÖ Å Ö ÈÓÑÔÐÙÒ ½ Ò Å Âº Å Ø Ö ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼¼ à РËØÖ Ø ÌÓÖÓÒØÓ ÇÒØ Ö Ó Ì ØÐ Ë Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ø ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÀÙÑ Ò Ä Ñ ÌÖ ØÓÖ ÙØ ÓÖ Å Ö ÈÓÑÔÐÙÒ Ò Å Âº Å Ø Ö ÊÙÒÒ Ò Ë Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ÙØ ÓÖ Å Ö ÈÓÑÔÐÙÒ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼¼ à РËØÖ Ø ÌÓÖÓÒØÓ

More information

ÖÖ Ý ÒÑ ÒØ Ø Ø Ñ ÒØ Ö Ö ÓÖ ÒÝ Ð Ø¹ Ò Ð Ñ ÒØ Ö ØÓÖ º ÖÖ Ý ÓÖ Ù Ø ÓÒ Ó ÖÖ Ý Ò Ô Ý Ù Ò ØÖ ÔÐ Ø Ù Ö ÔØ º ØÖ ÔÐ Ø Ô Ö Ò Ò Ø ÓÖÑ ÐÓÛ Ö ÓÙÒ ÙÔÔ Ö ÓÙÒ ØÖ º Á

ÖÖ Ý ÒÑ ÒØ Ø Ø Ñ ÒØ Ö Ö ÓÖ ÒÝ Ð Ø¹ Ò Ð Ñ ÒØ Ö ØÓÖ º ÖÖ Ý ÓÖ Ù Ø ÓÒ Ó ÖÖ Ý Ò Ô Ý Ù Ò ØÖ ÔÐ Ø Ù Ö ÔØ º ØÖ ÔÐ Ø Ô Ö Ò Ò Ø ÓÖÑ ÐÓÛ Ö ÓÙÒ ÙÔÔ Ö ÓÙÒ ØÖ º Á ÖÓÑ Ø ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ È Ö ÐÐ Ð Ò ØÖ ÙØ ÈÖÓ Ò Ì Ò ÕÙ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ È ÈÌ ³ µ ËÙÒÒÝÚ Ð Ù Ù Ø ½ Ô Ò Ò Ò ÐÝ Ó ÓÖØÖ Ò ¼ ÖÖ Ý ËÝÒØ Ü Ö Ð ÊÓØ Ã Ò Ã ÒÒ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ê ÍÒ Ú Ö ØÝ ÀÓÙ ØÓÒ

More information

edges added to S contracted edges

edges added to S contracted edges Ì Å Ü ÑÙÑ ÝÐ ËÙ Ö Ô ÈÖÓ Ð Ñ Ò Ö ¹ Ö Ô Ð ÒØ Æ ÛÑ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÅÁÌ Ñ Ö Å ¼¾½ ¹Ñ Ð Ð ÒØ Ø ÓÖݺРºÑ غ Ù Ï ØÙ Ý Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ò Ò Ñ Ü ÑÙÑ ÝÐ Ù Ö Ô Ó Ú Ò Ö Ø Ö Ô Ò Û Ø Ñ Ü ÑÙÑ ØÓØ Ð Ö Ò ÔÐÙ ÓÙص

More information

½º Ò ÔÖÓÙÖ Ø Üµ ØØ ÖØÙÖÒ Ø Ø ÖÙÑÒØ ¼ ÓÖ ½ ÓØÖÛ º ÜÑÔÐ Ø ¼µ Ø Ø ½µ Ø Ø ¾µ Ø ³ µµ Ò Ø ÐÑ Üµ ÓÖ ÕÙÐ Ü ¼µ ÕÙÐ Ü ½µµµµ ¾

½º Ò ÔÖÓÙÖ Ø Üµ ØØ ÖØÙÖÒ Ø Ø ÖÙÑÒØ ¼ ÓÖ ½ ÓØÖÛ º ÜÑÔÐ Ø ¼µ Ø Ø ½µ Ø Ø ¾µ Ø ³ µµ Ò Ø ÐÑ Üµ ÓÖ ÕÙÐ Ü ¼µ ÕÙÐ Ü ½µµµµ ¾ ÇÍÊ ÆÅ ÈÄË Èº ź ̺ ËÓÐÙØÓÒ ÓÑÔÙØÖ ËÒ ¾¼½ ÈÖØ ÅØÖÑ ÇØÓÖ ½ ¾¼¼¼ ÇÔÒ ÓÓ Ò ÓÔÒ ÒÓØ º ËÓÛ ÄÄ ÛÓÖ ÝÓÙ ÛÒØ Ö ÓÒ Ø Ø Ø Ø Ð ÒÐÙÒ Ø Ó Ô Ò Öݺ ÓÖ ÔÖÓÐÑ ØØ Ó ÒÓØ ÝÓÙ ØÓ Ù ØÝ Ø Ò ÛÖ Ò Ò ÛÖ ÐÓÒ Ùƹ Òغ ÀÓÛÚÖ Ø Ò ÛÖ

More information

ËÔ Ó ÓÙÒ Ó ÓÜÝ Ò Ò ÙÔ ÖÖ Ø Ð Ø Ø ÙÔ ØÓ ¼¼ Ã Ò ½¼¼ ÅÈ Ö Ø Ó Àº Ù Ö Å Ö Ù Ê ÔÓÐ ÐÑ Ö ÙÑ Ö Ò Â Ö Ò ÎÖ Ì ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ò Ò Ö Ý Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È Ö ÓÖÒ ÖÑ

ËÔ Ó ÓÙÒ Ó ÓÜÝ Ò Ò ÙÔ ÖÖ Ø Ð Ø Ø ÙÔ ØÓ ¼¼ Ã Ò ½¼¼ ÅÈ Ö Ø Ó Àº Ù Ö Å Ö Ù Ê ÔÓÐ ÐÑ Ö ÙÑ Ö Ò Â Ö Ò ÎÖ Ì ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ò Ò Ö Ý Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È Ö ÓÖÒ ÖÑ ËÔ Ó ÓÙÒ Ó ÓÜÝ Ò Ò ÙÔ ÖÖ Ø Ð Ø Ø ÙÔ ØÓ ¼¼ Ã Ò ½¼¼ ÅÈ Ö Ø Ó Àº Ù Ö Å Ö Ù Ê ÔÓÐ ÐÑ Ö ÙÑ Ö Ò Â Ö Ò ÎÖ Ì ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ò Ò Ö Ý Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È Ö ÓÖÒ ÖÑ ÒÝ ¹Ñ Ð Ö ÒºÚÖ ÙÒ ¹Ô Ö ÓÖÒº È ÓÒ ¹ ¾ ½» ¼¹¾ ¾½º Ü ¹

More information

½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÌÖÓÙÓÙØ Ø ÔÔÖ Ã Ú ÛÐÐ ÒÓØ Ø ÓÑÔÐØ ÖÔ ÓÒ Ú ÚÖØ Ò Ñ ÛÐÐ ÒÓØ Ø Ñ¹ÝÐ Ú ½ Ú Ú Ñ µ Ò Ñ¹ÝÐ Ý ØÑ Ó ÖÔ Ø Ó Ñ¹ÝÐ Ò ÛÓ ÔÖØØÓÒ Ø Ø Ó ÙÖÚÝ ÓÒ ÝÐ Ý ØÑ Ú

½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÌÖÓÙÓÙØ Ø ÔÔÖ Ã Ú ÛÐÐ ÒÓØ Ø ÓÑÔÐØ ÖÔ ÓÒ Ú ÚÖØ Ò Ñ ÛÐÐ ÒÓØ Ø Ñ¹ÝÐ Ú ½ Ú Ú Ñ µ Ò Ñ¹ÝÐ Ý ØÑ Ó ÖÔ Ø Ó Ñ¹ÝÐ Ò ÛÓ ÔÖØØÓÒ Ø Ø Ó ÙÖÚÝ ÓÒ ÝÐ Ý ØÑ Ú ËÓÐѹØÝÔ «ÖÒ ËØ ÓÖ ÝÐ ËÝ ØÑ ÖÖÝÒ ÖÝÒØ ÔÖØÑÒØ Ó ÅØÑØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÉÙÒ ÐÒ ÉÐ ¼ Ù ØÖÐ ÀØÖ ÚÐ ÔÖØÑÒØ Ó ÅØÑØ ÁÐÐÒÓ ËØØ ÍÒÚÖ ØÝ ÑÔÙ ÓÜ ¼ ÆÓÖÑÐ ÁÄ ½¼¹¼ ÍË ÐÒ À ÄÒ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÎÖÑÓÒØ ÙÖÐÒØÓÒ ÎÖÑÓÒØ

More information

Ì ÐÑÓ Ø ÓÑÔÐ Ø ÙÔÛ Ö ÓÐÐ Ô Ó ÈÀ ÓÛÒ ØÓ È ÆÈ ½ Ü ÔØ ÓÖ Ø Ô ØÛ Ò È ÆÈ Ò ÈÈ ÆÈ º ÐÓ Ò Ø Ô Ñ Ø ÓÒ Û Ø ÔÖÓÓ Ø Ø È ÆÈ ½ È ÆÈ ¾ ØØ µ ÈÈ ÆÈ È ÆÈ º ÀÓÛ Ú Ö Ø Ô

Ì ÐÑÓ Ø ÓÑÔÐ Ø ÙÔÛ Ö ÓÐÐ Ô Ó ÈÀ ÓÛÒ ØÓ È ÆÈ ½ Ü ÔØ ÓÖ Ø Ô ØÛ Ò È ÆÈ Ò ÈÈ ÆÈ º ÐÓ Ò Ø Ô Ñ Ø ÓÒ Û Ø ÔÖÓÓ Ø Ø È ÆÈ ½ È ÆÈ ¾ ØØ µ ÈÈ ÆÈ È ÆÈ º ÀÓÛ Ú Ö Ø Ô ÇÒ Ø Ó Ú À ÖÖÝ Ù ÖÑ Ò ½ Ê Ö Ò ¾ Ò Ä Ò ÓÖØÒÓÛ ½ ÏÁ ² ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ø Ö Ñº Ö ÏÁ ÁÆË ÈºÇº ÓÜ ¼ Ñ Ø Ö Ñ Ì Æ Ø ÖÐ Ò º Ù ÖÑ ÒÛ ºÒк ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å ÖÝÐ Ò ÐØ ÑÓÖ ÓÙÒØÝ

More information

ÑÔÐ ÚÖ ÓÒ Ó Ý ³ ÊÙÐ Ù Ø Ò ÔÔÐØÓÒ Ó Ø ÒØÓÒ Ì ÓÒØÓÒÐ ÔÖÓÐØݺ Ó ÔÔÒ Ò Ø ÌÓ Ø ÐÓ ÒÓØ ØØ Ø ÒÙÑÖØÓÖ Ù Ø ÁÈ Ù Ø ÁÈ Ò Ø ÔÖÓÐØÝ Ó Ø ÔÖÓÐØÝ Ó ÒÓÑÒØÓÖ Ò ÓÖ ¾ Ò º

ÑÔÐ ÚÖ ÓÒ Ó Ý ³ ÊÙÐ Ù Ø Ò ÔÔÐØÓÒ Ó Ø ÒØÓÒ Ì ÓÒØÓÒÐ ÔÖÓÐØݺ Ó ÔÔÒ Ò Ø ÌÓ Ø ÐÓ ÒÓØ ØØ Ø ÒÙÑÖØÓÖ Ù Ø ÁÈ Ù Ø ÁÈ Ò Ø ÔÖÓÐØÝ Ó Ø ÔÖÓÐØÝ Ó ÒÓÑÒØÓÖ Ò ÓÖ ¾ Ò º º¼ Ä ÓÒ ÈÐÒ Ò ÛÖ ÉÙ ØÓÒ ½ Ý ÊÙÐ ÈÖÑÙØØÓÒ Ò ÓÑÒØÓÒ Ì ÒÓÑÐ ØÖÙØÓÒ Ì ÈÓ ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ì ÀÝÔÖÓÑØÖ ØÖÙØÓÒ ÑÔÐ ÚÖ ÓÒ Ó Ý ³ ÊÙÐ Ù Ø Ò ÔÔÐØÓÒ Ó Ø ÒØÓÒ Ì ÓÒØÓÒÐ ÔÖÓÐØݺ Ó ÔÔÒ Ò Ø ÌÓ Ø ÐÓ ÒÓØ ØØ Ø ÒÙÑÖØÓÖ Ù Ø ÁÈ Ù Ø

More information

R E S E A R C H R E P O R T I D I A P

R E S E A R C H R E P O R T I D I A P R E S E A R C H R E P O R T I D I A P ËÇŹ ÐÙ Ø Ö Ò ÓÖ ÇÒ¹Ð Ò Ö Ù Ú ÓÖ Ð Ø ÓÒ ËØÙ Ý Î Ò ÒØ Ä Ñ Ö Á Á ÈßÊÊ ¼¾¹ ¼ ÂÙÐÝ ¾¼¼¾ Ö Ð ÖÓØ ØÓ ÔÔ Ö Ò ÙÞÞÝ ËÝ Ø Ñ Ò ÃÒÓÛÐ ÓÚ ÖÝ Ëà µ ¾¼¼¾ Ð Ð Å Ó Ð Ð Á Ò Ø Ø Ù Ø Ó

More information

ÇÙØÐ Ò Ó Ø Ð ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ú ÓÒ ÒÓ Ò ÓÖ ÝÐ Ó ÙØÓÑÓÖÔ Ñ µ ÑÓ ÙÐ ÕÙ ¹ÝÐ µ ØÖÙ¹ ØÙÖ ÖĐÓ Ò Ö ÓÖ ÑÓ ÙÐ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó ÖÓÑ ÓÖ Ö ÓÑ Ò Ò¹ ÐÙ Ò ÓÔÔ Ó µ Ü Ñ

ÇÙØÐ Ò Ó Ø Ð ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ú ÓÒ ÒÓ Ò ÓÖ ÝÐ Ó ÙØÓÑÓÖÔ Ñ µ ÑÓ ÙÐ ÕÙ ¹ÝÐ µ ØÖÙ¹ ØÙÖ ÖĐÓ Ò Ö ÓÖ ÑÓ ÙÐ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó ÖÓÑ ÓÖ Ö ÓÑ Ò Ò¹ ÐÙ Ò ÓÔÔ Ó µ Ü Ñ ÖĐÓ Ò Ö ÓÖ ÒÓ Ò Ó ÖØ Ò Ó ÖÓÑ ÇÖ Ö ÓÑ Ò ÂÓ Ò º Ä ØØÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÐÐ Ó Ø ÀÓÐÝ ÖÓ Ð ØØÐ Ñ Ø º ÓÐÝÖÓ º Ù ÊÁË ÏÓÖ ÓÔ Ä ÒÞ Ù ØÖ Å Ý ½ ¾¼¼ ÇÙØÐ Ò Ó Ø Ð ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ú ÓÒ ÒÓ Ò ÓÖ

More information

Ò Û ÑÓÒ ØÖ Ø ÒÝ ÓØ Ö Ö Ð Ø ÓÒ Ô ÓÒ Ø ÒØ Û Ø Ø ÇÙÖ Ñ Ò Ö ÙÐØ Ø Ø Ø ÒÓÛÒ ÑÔÐ Ø ÓÒ Ö Ø ÓÒÐÝ ÓÒ ØÓ ÓÐ Ò Ú ÖÝ Ö Ð Ø Ú Þ ÛÓÖÐ º Ì Ø Û ÑÓÒ ØÖ Ø Ò ÓÖ Ð Ö Ð Þ

Ò Û ÑÓÒ ØÖ Ø ÒÝ ÓØ Ö Ö Ð Ø ÓÒ Ô ÓÒ Ø ÒØ Û Ø Ø ÇÙÖ Ñ Ò Ö ÙÐØ Ø Ø Ø ÒÓÛÒ ÑÔÐ Ø ÓÒ Ö Ø ÓÒÐÝ ÓÒ ØÓ ÓÐ Ò Ú ÖÝ Ö Ð Ø Ú Þ ÛÓÖÐ º Ì Ø Û ÑÓÒ ØÖ Ø Ò ÓÖ Ð Ö Ð Þ Ë Ô Ö Ð ØÝ Ò ÇÒ ¹Û Ý ÙÒØ ÓÒ Ä Ò ÓÖØÒÓÛ ÂÓ Ò ÊÓ Ö Ý ÂÙÐÝ ¾½ ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ï ØØÐ ÐÐ Ö Ð Ø Ú Þ ÕÙ Ø ÓÒ Ó Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ô ØÛ Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ú ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ È ÆÈ È ÍÈ È ÆÈ ÓÆÈ ÐÐ Ó ÒØ Ô Ö Ó ÆÈ Ø Ö È¹ Ô Ö Ð º ÐÐ Ó ÒØ Ô Ö

More information

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÒÓÑ ÈÓÖØ Ð Û ¹ ÒØ Ö Ø Ú ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÔÐ Ø ÓÖÑ ÓÖ Ø Ò Ð¹ Ý Ò Ñ Ò Ò Ó ÒÓÑ Ø º Ï Ñ ØÓ ÒØ Ö Ø Ø ÔÖ Ñ ÖÝ ÒÓÑ Ø ÙÒØ ÓÒ Ð ÒÓÛÐ Ò Ò ÐÝØ Ð ØÓÓÐ Û

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÒÓÑ ÈÓÖØ Ð Û ¹ ÒØ Ö Ø Ú ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÔÐ Ø ÓÖÑ ÓÖ Ø Ò Ð¹ Ý Ò Ñ Ò Ò Ó ÒÓÑ Ø º Ï Ñ ØÓ ÒØ Ö Ø Ø ÔÖ Ñ ÖÝ ÒÓÑ Ø ÙÒØ ÓÒ Ð ÒÓÛÐ Ò Ò ÐÝØ Ð ØÓÓÐ Û ÓÒØ ÒØ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ¾ ¾ ËØ ÖØ Ý ÓÒ ØÖÙØ Ò Ò Ð Ø ¾ ¾º½ Í Ò ÔÖ Ò Ò Ð Ø µ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ Ë Ö ÓÖ Ò Ó ÒØ Ö Ø Ù Ò ÒØÖ Þ ÝÑ ÓÐ ÓÖ Ö ÔØ ÓÒº ¾º È Ø Ð Ø Ó Ò Ò Ø ÓÜ ÔÖÓÚ º º º º

More information

ß ¾ ß ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÙÖ Ò ÔÖÓØÓ Ø ÐÐ Ö ÓÐÐ Ô Û ÐÝ ÔØ ØÓ Ø ÔÖ Ñ ÖÝ Ñ ¹ Ò Ñ ÓÖ Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ò ÖÝ Ò ÑÙÐØ ÔÐ Ø Ö Ý Ø Ñ º º Ä Ö Ò Ö Ø Ðº ¾¼¼ Ò

ß ¾ ß ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÙÖ Ò ÔÖÓØÓ Ø ÐÐ Ö ÓÐÐ Ô Û ÐÝ ÔØ ØÓ Ø ÔÖ Ñ ÖÝ Ñ ¹ Ò Ñ ÓÖ Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ò ÖÝ Ò ÑÙÐØ ÔÐ Ø Ö Ý Ø Ñ º º Ä Ö Ò Ö Ø Ðº ¾¼¼ Ò ÓÐÐ Ô Ò Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó ÅÓÐ ÙÐ Ö ÐÓÙ ÓÖ º º Å Ò Ø Ö Ò Ó ÈÖÓÐ Ø Ò Ç Ð Ø ÓÖ º Ð Ò Èº Ó Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÖÖ ØÖ Ð Å Ò Ø Ñ ÖÒ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ó Ï Ò ØÓÒ ¾ ½ ÖÓ Ö Ò ÊÓ ÆÏ Ï Ò ØÓÒ ¾¼¼½ ¹½ ¼ Ó ØѺ Ûº Ù ËÌÊ Ì Ì ÓÐÐ Ô Ò Ö

More information

Ø Ð ÙÒØÓÖ Ý Ð ÑÓÒ Á ÓÒ Ä Ö Ù Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ð ÔÔÖÓÜ Ñ Ð Ñ Ô Ó Ò Û Ø Ø ÃÐ Ð ÑÓÖÔ Ñ º Ì Ù Ø Ø ÓÖÝ Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÓÑ Ø ÃÐ Ð Ø ÓÖÝ Ä Ö Á Ò Ø Ð ÙÒØÓÖ Ý Ð Ö

Ø Ð ÙÒØÓÖ Ý Ð ÑÓÒ Á ÓÒ Ä Ö Ù Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ð ÔÔÖÓÜ Ñ Ð Ñ Ô Ó Ò Û Ø Ø ÃÐ Ð ÑÓÖÔ Ñ º Ì Ù Ø Ø ÓÖÝ Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÓÑ Ø ÃÐ Ð Ø ÓÖÝ Ä Ö Á Ò Ø Ð ÙÒØÓÖ Ý Ð Ö ÅÇÆ ÇÊ ÇÅ ÁÆË Æ ÇÌÀ Ê Ì ÇÊÁ Ë Ä Ë ÈÍÄÌÊ Æ ÆÆ ÌÇ Á Ø ØÓ Ø Ñ ÑÓÖÝ Ó ÁÚ Ò Ê Ú Ð ØÖ Øº Ñ ÐÐ ÑÓ Ø ÓÒ Ó Î Ö ³ Ò Ø ÓÒ Ó ÓÒØ ÒÙ¹ ÓÙ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÐÐÓÛ ÓÖ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø Ø ÓÖÝ Ó ÓÒØ ÒÙÓÙ ÓÑ Ò ÓÒØ ÒÙÓÙ ÈÇ µ

More information

Ë ÓÑ Ò Ò ÝÒ Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Û Ø Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ò Ð Ö ËÝ Ø Ñ È ÖÖ Ö Ö ½ ¾ Ò ÇÐ Ú Ö Ë Ù ½ ½ ÙÐØ Ú Ø ÓÒ Ì» ÈÊ» Ë ÉÙ Å Ö Ð ÙÐØ ¾ ¾ Ëع ÐÓÙ Ü ¾ Ò Ñ ØÄ ÄÁÈ µ ÖÙ

Ë ÓÑ Ò Ò ÝÒ Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Û Ø Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ò Ð Ö ËÝ Ø Ñ È ÖÖ Ö Ö ½ ¾ Ò ÇÐ Ú Ö Ë Ù ½ ½ ÙÐØ Ú Ø ÓÒ Ì» ÈÊ» Ë ÉÙ Å Ö Ð ÙÐØ ¾ ¾ Ëع ÐÓÙ Ü ¾ Ò Ñ ØÄ ÄÁÈ µ ÖÙ Ë ÓÑ Ò Ò ÝÒ Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Û Ø Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ò Ð Ö ËÝ Ø Ñ È ÖÖ Ö Ö ½ ¾ Ò ÇÐ Ú Ö Ë Ù ½ ½ ÙÐØ Ú Ø ÓÒ Ì» ÈÊ» Ë ÉÙ Å Ö Ð ÙÐØ ¾ ¾ Ëع ÐÓÙ Ü ¾ Ò Ñ ØÄ ÄÁÈ µ ÖÙ Ù Ô Ø Ò ËÓØØ ¼½ È ÊÁË Ô ÖÖ º Ö Ö Ð Ô º Ö ÓÐ Ú Öº Ù

More information

Ú Ð Ð ÓÒÐ Ò Ø ØØÔ»» Ѻ Ö Ùº º Ö ÁÒغ º ÁÒ Ù ØÖ Ð Å Ø Ñ Ø ÎÓк ÆÓº ¾¼½½µ ½ ½¹½ ½ Ê Ò Ò ÍÒ Ø Ò Ý Í Ò Ø ÎÓØ Ò ËÝ Ø Ñ Åº à ÒÑÓ ÑÑ Êº ÐÐ Ò µ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å

Ú Ð Ð ÓÒÐ Ò Ø ØØÔ»» Ѻ Ö Ùº º Ö ÁÒغ º ÁÒ Ù ØÖ Ð Å Ø Ñ Ø ÎÓк ÆÓº ¾¼½½µ ½ ½¹½ ½ Ê Ò Ò ÍÒ Ø Ò Ý Í Ò Ø ÎÓØ Ò ËÝ Ø Ñ Åº à ÒÑÓ ÑÑ Êº ÐÐ Ò µ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ú Ð Ð ÓÒÐ Ò Ø ØØÔ»» Ѻ Ö Ùº º Ö ÁÒغ º ÁÒ Ù ØÖ Ð Å Ø Ñ Ø ÎÓк ÆÓº ¾¼½½µ ½ ½¹½ ½ Ê Ò Ò ÍÒ Ø Ò Ý Í Ò Ø ÎÓØ Ò ËÝ Ø Ñ Åº à ÒÑÓ ÑÑ Êº ÐÐ Ò µ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ë Ò Ò Ê Ö Ö Ò Á Ð Ñ Þ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ð Ñ Ö ÁÖ Òº µ

More information

M 3 M 1 M 2 U 3 U 2. A 1 Generation 1. A 3 Generation 3 A 2. produce. Generation 2. Primary Linguistic Data. Linguistic Competence

M 3 M 1 M 2 U 3 U 2. A 1 Generation 1. A 3 Generation 3 A 2. produce. Generation 2. Primary Linguistic Data. Linguistic Competence ÁØ Ö Ø Ä ÖÒ Ò Ö Ñ ÛÓÖ ÓÖ Ø Ñ Ö Ò Ó Ð Ò Ù Ã ÒÒÝ ËÑ Ø ½ Ë ÑÓÒ Ã Ö Ý ½ À ÒÖÝ Ö ØÓÒ ½ ½ Ä Ò Ù ÚÓÐÙØ ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ê Ö ÍÒ Ø Ì ÓÖ Ø Ð Ò ÔÔÐ Ä Ò Ù Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ò ÙÖ Ñ Ö Ù ÓÒ Ù Ð Ò ¼ ÓÖ ËÕÙ Ö Ò ÙÖ Íú ÒÒÝ ÑÓÒ

More information

LCNS, Vol 1767, pp , Springer 2003

LCNS, Vol 1767, pp , Springer 2003 Ø Ö Ü Ø ËÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ Å Ü¾Ë Ø Â Ò Ö ÑÑ ÊÓÐ Æ ÖÑ Ö Ï Ð ÐÑ¹Ë Ö ¹ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÌĐÙ Ò Ò Ë Ò ½ ¹ ¾¼ ÌĐÙ Ò Ò º Ê Ôº Ó ÖÑ ÒÝ Ö ÑÑ Ò ÖÑÖ Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ØÙ Ò Òº ØÖ Øº Ú Ò ÓÓÐ Ò ¾ Æ ÓÖÑÙÐ Ø Å Ü¾Ë

More information

deactivate keys for withdrawal

deactivate keys for withdrawal Ù Ø Ð ÌÖ Ò Û Ø ÍÒÓÒ Ø ÓÒ Ð ÒÓÒÝÑ ØÝ ÒÒ Ã Ð Ö Ò ÀÓÐ Ö ÎÓ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÖÑ Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ¹ ¾ ÖÑ Ø Ø ÖÑ ÒÝ ß Ù Ð Ö ÚÓ ØÐ º Ò ÓÖÑ Ø ºØÙ¹ ÖÑ Ø Øº ØÖ Ø Ï ÔÖ ÒØ Ò Û ÒÓÒÝÑÓÙ ÓÒ¹Ð Ò Ô ÝÑ ÒØ

More information

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ê ÒØ Ö ÙÐØ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÐ ÒÒ Ö ½ Ú Ö Ø Ò¹ Ø Ö Ø ÓÖ Ù Ø Ð ÔÔÐ Ð ØÝ Ó Ø ÔÐ ÒÒ Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ñ ÒÝ Ö Ð ÛÓÖÐ ÔÖÓ Ð Ñ º ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Ø ÔÖ

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ê ÒØ Ö ÙÐØ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÐ ÒÒ Ö ½ Ú Ö Ø Ò¹ Ø Ö Ø ÓÖ Ù Ø Ð ÔÔÐ Ð ØÝ Ó Ø ÔÐ ÒÒ Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ñ ÒÝ Ö Ð ÛÓÖÐ ÔÖÓ Ð Ñ º ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Ø ÔÖ Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó Ë ÌÈÄ Æ ÓÖ ÔÐ ÒÒ Ò Û Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Å ÖÓ ÓÐ ØØ ËØ ÒÓ Å ÖÙ Ò Ð Ö Ó Å Ð Ò Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Å Ø Ñ Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö Ø Ð ËØÙ È ÖÙ Î Î ÒÚ Ø ÐÐ ¼ ½¼¼ È ÖÙ ÁØ ÐÝ ¹Ñ Ð Ñ ÖÓ ÒÓ Ñ Ð Ò ÔÑ ØºÙÒ Ô º Ø Ì Ðº ¹¼ ¹ º

More information

Ï Ó ØÖ Ù ÛÓÖÐ Ý Ù Ð Ø Ö Ø ÓÖ Ð Ö Ð Ø Ú ØÓ Û ÆÈ ËÈ ÊË Ó ÓØ Ú ÓÑÔÐ Ø Ø º Å Ö ÌÓÖ ÅÌ Ú Ö Ð Ø Ú Þ Ð ÔÖÓÓ Ø Ø ÓÔØ Ñ Ð ÔÖÓÓ Ý Ø Ñ Ü Ø Ø ÆÈ ËÈ ÊË Ó Ú ÓÑÔÐ Ø

Ï Ó ØÖ Ù ÛÓÖÐ Ý Ù Ð Ø Ö Ø ÓÖ Ð Ö Ð Ø Ú ØÓ Û ÆÈ ËÈ ÊË Ó ÓØ Ú ÓÑÔÐ Ø Ø º Å Ö ÌÓÖ ÅÌ Ú Ö Ð Ø Ú Þ Ð ÔÖÓÓ Ø Ø ÓÔØ Ñ Ð ÔÖÓÓ Ý Ø Ñ Ü Ø Ø ÆÈ ËÈ ÊË Ó Ú ÓÑÔÐ Ø ÇÔØ Ñ Ð ÈÖÓÓ ËÝ Ø Ñ ËÔ Ö Ë Ø À ÖÖÝ Ù ÖÑ ½ ËØ Ú Ö ¾ Ä ÓÖØÓÛ Ø Ö Ú Å Ð Ý ½ ÏÁ ¾ Í Ú Ö ØÝ Ó ËÓ ÖÓÐ Í Ú Ö ØÝ Ó Ó Í Ú Ö ØÝ Ó Ó ÁÅ Ë ØÖ Øº Ï Ü Ø Ö Ð Ø Ú Þ ÛÓÖÐ Û Ö ÆÈ ËÈ ÊË Ó ÓÑÔÐ Ø Ø º Ì Ú Ø Ö Ø Ö Ð Ø Ú Þ ÛÓÖÐ

More information

ÓÖÑ Ð ÓÒ ÔØ Ò ÐÝ Ò Ö Ö ÓØ ÖÛ ØÓ Ò ØÓ ÔÖÓ Ò Ó Ô Ø Á Ë ÓÒ Ö Ò º Ì Ö Ö Ö Ð Ø ÔÔÖÓ ØÓ Ø ÓÚ Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñº ÓÖ Ò Ø Ò Ø ÓÒ ÔØ Ó Ú ÖØÙ Ð ÓÐ Ö Û ÒØÖÓ Ù Ò ÔÖÓ Ö Ñ

ÓÖÑ Ð ÓÒ ÔØ Ò ÐÝ Ò Ö Ö ÓØ ÖÛ ØÓ Ò ØÓ ÔÖÓ Ò Ó Ô Ø Á Ë ÓÒ Ö Ò º Ì Ö Ö Ö Ð Ø ÔÔÖÓ ØÓ Ø ÓÚ Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñº ÓÖ Ò Ø Ò Ø ÓÒ ÔØ Ó Ú ÖØÙ Ð ÓÐ Ö Û ÒØÖÓ Ù Ò ÔÖÓ Ö Ñ Å ß ÓÒ ÔØÙ Ð Ñ Ð Å Ò Ö Ê Ö ÓÐ ½ Ö ËØÙÑÑ ¾ ½ Ë ÓÓÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý Ö ÆØ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÓÐ Ó Ø ÑÔÙ ÈÅ ¼ ÓÐ Ó Ø Å Ð ÒØÖ ÉÄ ¾ Ù ØÖ Ð ÖºÓÐ Ùº Ùº Ù ¾ Ì Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÖÑ Ø Ø Ö Å Ø Ñ Ø Ë ÐÓ ÖØ Ò ØÖº ß ¾ ÖÑ Ø

More information

Ø ÑÔÐÝ Ù Ø Ø Ø Ø ÔÖÓÓ ÒÓÖÑ Ð Þ Ò Ø ËØÖ Ø ÓÙÒ Ø ÓÒ Ø Ø ÓÖÝ ÔÖ ¹ÑÓ Ð Û Ð Ú Ö ÒØ Ó Ø ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ Ò ØÓ ÔÖÓÚ Ò Ø ÓÖ Ò Ð ÔÖÓÓ º ÁØ ÛÓÖØ ÒÓØ Ò Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ð ÒÓ

Ø ÑÔÐÝ Ù Ø Ø Ø Ø ÔÖÓÓ ÒÓÖÑ Ð Þ Ò Ø ËØÖ Ø ÓÙÒ Ø ÓÒ Ø Ø ÓÖÝ ÔÖ ¹ÑÓ Ð Û Ð Ú Ö ÒØ Ó Ø ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ Ò ØÓ ÔÖÓÚ Ò Ø ÓÖ Ò Ð ÔÖÓÓ º ÁØ ÛÓÖØ ÒÓØ Ò Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ð ÒÓ Ì ËØÖ Ø ÓÙÒ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ ÑÓ ÙÐÓ ÐÐ ÓÛ ÁÆÊÁ ¹ÊÓÕÙ ÒÓÙÖØ ºÈº ½¼ ½ Ä Ò Ý Ü Ö Ò º ÐÐ º ÓÛ ÒÖ º Ö ØØÔ»»ÐÓ Ðº ÒÖ º Ö» ÓÛ ØÖ Øº Ì ËØÖ Ø ÓÙÒ Ø ÓÒ Ö Ö ØÖ Ø ÓÒ Ó Ò Ú Ø Ø ¹ ÓÖÝ Û Ö Ø ÓÑÔÖ Ò ÓÒ Ñ Ö ØÖ Ø ØÓ ØÖ Ø Ð ÔÖÓÔÓ

More information

3D Interaction in Virtual Environment

3D Interaction in Virtual Environment 3D Interaction in Virtual Environment Â Ò Ð Ö Ö ºÑÙÒ ºÞ ÙÐØÝ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø Å ÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÖÒÓ» Þ Ê ÔÙ Ð ØÖ Ø ÀÙÑ Ò¹ ÓÑÔÙØ Ö ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ò Ô ÓÙÐ Ò Ð Ù Ö ØÓ ÒØ Ö Ø Ö ÐÝ Û Ø Ú ÖØÙ Ð Ó Ø º ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ò Ò Ö Ø Ñ

More information

ÈÖÓÐÑ ½ ÄØ ½ ¾ ÖÒÓÑ ÚÖÐ ÛØ Ø Ü ½¾µ ¹ ØÖÙØÓÒ Ò ÑÒ ¾ººº ØÖÙØÓÒ ÖÖÒ Ø Ôº ½µº µ µ Ò ÒÓÒ¹ÖÒÓÑ Ò ¾ Ê Ò ¼ Ù ØØ Ë Ò È ½Ò Ø È Ë Ò Ò µ Ò Ü Üµ ÓÖ ÒÓÒ¹ØÖÚÐ ºº ÓÒ

ÈÖÓÐÑ ½ ÄØ ½ ¾ ÖÒÓÑ ÚÖÐ ÛØ Ø Ü ½¾µ ¹ ØÖÙØÓÒ Ò ÑÒ ¾ººº ØÖÙØÓÒ ÖÖÒ Ø Ôº ½µº µ µ Ò ÒÓÒ¹ÖÒÓÑ Ò ¾ Ê Ò ¼ Ù ØØ Ë Ò È ½Ò Ø È Ë Ò Ò µ Ò Ü Üµ ÓÖ ÒÓÒ¹ØÖÚÐ ºº ÓÒ ÒÐ ÜÑÒØÓÒ ËÌ ½½ ÈÖÓÐØÝ ² Å ÙÖ ÌÓÖÝ ËØÙÖÝ ¾¼½ ½ ¼¼ ß ½¼¼¼ ÔÑ Ì ÐÓ ¹ÓÓ ÜѺ ÓÙ ÑÝ Ù Ø Ó ÔÖÔÖ ÒÓØ ÝÓÙ Û ÙØ ÝÓÙ ÑÝ ÒÓØ Ö ÑØÖÐ º Á ÕÙ ØÓÒ Ñ ÑÙÓÙ ÓÖ ÓÒÙ Ò ÔÐ Ñ ØÓ ÐÖÝ Øº ÍÒÐ ÔÖÓÐÑ ØØ ÓØÖÛ ÝÓÙ ÑÙ Ø ÓÛ ÝÓÙÖ ÛÓÖº

More information

spike splinter spire spindle spear

spike splinter spire spindle spear Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ËØÙ Ý Ó ËÐ Ú Ö ÜÙ Ø ÓÒ À Ö ÖØ Ð ÖÙÒÒ Ö Ý Ò ÑÖÓÒ ÙÓÝ Þ ØÖ Ø Ï ÔÖ ÒØ Ö ÙÐØ ÓÒ ØÛÓ¹ Ø Ô ÑÔÖÓÚ Ñ ÒØ Ó Ñ ÕÙ Ð ØÝ Ò Ø Ö ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ð ÙÒ Ý ØÖ Ò ÙÐ Ø ÓÒ º Ì Ö Ø Ø Ô Ö Ò Ø ØÖ Ò ÙÐ Ø ÓÒ Ý Ò ÖØ Ò Ò

More information

½µ ÓÖ È µ Ô ÛÒ Ò Ò Ø Ò Ó ÔÖÓ È ÓÖ ÓÙÖÖ Ò Ó ÙÖÖ ÒØÐÝ Ò Ø Ø Ô ¾µ ÒÓØ Ý È µ ÔÖÓ Ù Ð Ø Ò Ö Ø Ø Û ÒÓØ Û Ø ÓÒ È µ Û Û ÐÐ Ô ÛÒ Ò Ò Ø Ò Ó È Ø Ñ Ò Û ÔÖÓ Ù µ ÑÓ

½µ ÓÖ È µ Ô ÛÒ Ò Ò Ø Ò Ó ÔÖÓ È ÓÖ ÓÙÖÖ Ò Ó ÙÖÖ ÒØÐÝ Ò Ø Ø Ô ¾µ ÒÓØ Ý È µ ÔÖÓ Ù Ð Ø Ò Ö Ø Ø Û ÒÓØ Û Ø ÓÒ È µ Û Û ÐÐ Ô ÛÒ Ò Ò Ø Ò Ó È Ø Ñ Ò Û ÔÖÓ Ù µ ÑÓ ËØ Ø ¹ Ò Ú Òع Ê Ø Ú ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ò Ë Ö Ø Ô Æ Ù ½ ÒØÓÒÝ ÊÓÛ ØÖÓÒ ¾ Ò ÒÐÙ Ú ØØ ÖÓ ½ ½ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë ÒÞ ÐгÁÒ ÓÖÑ Þ ÓÒ ÍÒ Ú Ö Ø ÓÐÓ Ò È ÞÞ ÈÓÖØ Ëº ÓÒ ØÓ Á¹ ¼½¾ ÓÐÓ Ò ÁØ Ðݺ ¹Ñ Ð Ù Þ Ú ØØ Ö ºÙÒ Óº Ø ¾ Å ÖÓ Ó

More information

1 The Multinomial logit

1 The Multinomial logit Ë ÑÔÐ Ò Ó ÐØ ÖÒ Ø Ú Ù Ò ÑÙÐØ Ñ Ò ÓÒ Ð Ò ÐÝ Åº ÖÐ Ö º ÄÙ ÑÓ Å Ý ¾¾ ¾¼¼ Ê ÔÓÖØ ÌÊ ÆËȹÇÊ ¼ ¼ ¾¾ ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ò ÅÓ Ð ØÝ Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ë ÓÓÐ Ó Ö Ø ØÙÖ Ú Ð Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ð Ò Ò Ö Ò ÓÐ ÈÓÐÝØ Ò ÕÙ Ö Ð Ä Ù ÒÒ transp-or.epfl.ch

More information

ÅØÖÜ ÑÙÐØÔÐØÓÒ Ó ØÛÓ ÑØÖ Ò Ò ÓÒÐÝ Ø ÒÙÑÖ Ó ÓÐÙÑÒ Ò Ø ÒÙÑÖ Ó ÖÓÛ Ò º Á Þ Ó Ñ Ò Ò Ø Þ Ó Ò Ô ØÒ Ø Þ Ó Ñ Ô º ÒÖÐÐÝ ½½ ½Ò º º ºº º ѽ ÑÒ Ñ Ò ÓÖ Ø ÐÑÒØ Ó Ø

ÅØÖÜ ÑÙÐØÔÐØÓÒ Ó ØÛÓ ÑØÖ Ò Ò ÓÒÐÝ Ø ÒÙÑÖ Ó ÓÐÙÑÒ Ò Ø ÒÙÑÖ Ó ÖÓÛ Ò º Á Þ Ó Ñ Ò Ò Ø Þ Ó Ò Ô ØÒ Ø Þ Ó Ñ Ô º ÒÖÐÐÝ ½½ ½Ò º º ºº º ѽ ÑÒ Ñ Ò ÓÖ Ø ÐÑÒØ Ó Ø ÈÖØ ¹ ÅØÖÜ Ò ØÖÑÒÒØ Ãº ÓÛ ¹ ÄÒÖ ÐÖ ½º ÅØÖÜ ÐÖ ÅØÖÜ ÖØÒÙÐÖ ÖÖÝ Ó ÒÙÑÖ ÐÑÒØ µ ÓÖÒÞ Ò ÖÓÛ Ò ÓÐÙÑÒ º Ñ Ò ÑØÖÜ ÛØ Ñ ÖÓÛ Ò Ò ÓÐÙÑÒ Ò ÒÓØ Ý Ñ Ò Ñ Ò ÓÖ ½ Ñ ½ Ò º ºº ½½ ½ ½ ½ ½ ÑØÖÜ ÖÓÛ Ý ÓÐÙÑÒ µº Ì ÖÙÐ Ó ÑØÖÜ

More information

ß ¾ ß ËÌÊ Ì ÌÓ Ò Ò Ø ØÓ Ø Ù Ó Ð Ñ ÒØ ÖÙÔØ ÓÒ Ò Ö ÓÒ Ø ÙÒ Û Ó ÖÚ Ð Ñ ÒØ Ø Ø ÖÙÔØ Ò Ø Ú Ö ÓÒ ÆÇ º Ì Ó ÖÚ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ó À«ÐØ Ö Ö Ñ Ø Ø Ö Û Ú Ð Ò Ø Ð Ò ÒØ Ö

ß ¾ ß ËÌÊ Ì ÌÓ Ò Ò Ø ØÓ Ø Ù Ó Ð Ñ ÒØ ÖÙÔØ ÓÒ Ò Ö ÓÒ Ø ÙÒ Û Ó ÖÚ Ð Ñ ÒØ Ø Ø ÖÙÔØ Ò Ø Ú Ö ÓÒ ÆÇ º Ì Ó ÖÚ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ó À«ÐØ Ö Ö Ñ Ø Ø Ö Û Ú Ð Ò Ø Ð Ò ÒØ Ö Ê Ô Ò Ò Å Ò Ø ÓÒÒ Ø Ú ØÝ Ç ÖÚ ÓÖ Ð Ñ ÒØ ÖÙÔØ ÓÒ Ò ÁØ Ó Ø Ð Ö ÂÙÒ ¹ÀÓÓÒ Ã Ñ Àº ˺ ÙÒ Ë Ò ÛÓÓ Ä ØÖÓÒÓÑÝ ÈÖÓ Ö Ñ Ë ÓÓÐ Ó ÖØ Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ð Ë Ò Ë ÓÙÐ Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ë ÓÙÐ ÃÇÊ ½ ½¹ ¾ Ñ ØÖÓº ÒÙº º Ö Ò ÂÓÒ

More information

ÅÓÖ Ö ÒØÐÝ ÓÑ ÔØ Ú Ð Ò Ô ÓÛÒ Ò Ò ÙØÖ Ð ØÝ Ð Ú Ð Ú Ò ÝÒØ Þ Ò Ø Ð Ó ÐÐÙÐ Ö ÙØÓÑ Ø µ ÕÙ ÒØ Ð ÝÒ Ñ Ý Ø Ñ ¾ µ Ò Ò Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ½ µº Å ÒÝ ØÒ Ð Ò Ô ÖÓÑ Ò Ø Ð Ó

ÅÓÖ Ö ÒØÐÝ ÓÑ ÔØ Ú Ð Ò Ô ÓÛÒ Ò Ò ÙØÖ Ð ØÝ Ð Ú Ð Ú Ò ÝÒØ Þ Ò Ø Ð Ó ÐÐÙÐ Ö ÙØÓÑ Ø µ ÕÙ ÒØ Ð ÝÒ Ñ Ý Ø Ñ ¾ µ Ò Ò Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ½ µº Å ÒÝ ØÒ Ð Ò Ô ÖÓÑ Ò Ø Ð Ó ËÝÒØ Ø Æ ÙØÖ Ð ØÝ ÓÖ ÖØ Ð ÚÓÐÙØ ÓÒ È Ð ÔÔ ÓÐÐ Ö Å ÒÙ Ð Ð Ö Ù Ò Å Ð Ó Ò¹ÈÐ Ø Ð Ä ÓÖ ØÓ Ö Á Ë ÆÊË ¹ ÍÆË ¾¼¼¼ ÖÓÙØ ÐÙ ÓÐ ¼ ½¼ ÓØ Ê Æ ¹Ñ Ð Ô Ð Ö Ù Ñ Ó Ò ºÙÒ º Ö ØÖ Øº Ê ÒØ ÛÓÖ Ò ÓØ ÚÓÐÙØ ÓÒ Ø ÓÖÝ Ò ÑÓÐ ÙÐ

More information

Plot A. Plot B. Plot D. Plot C

Plot A. Plot B. Plot D. Plot C Ï Ò Ó Ø ÒØ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ö Ò ÙÒ Ø Ð ØÝ Å Ð ÅÓÐÐÓÝ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ ÌÓÖÓÒØÓ Ò Å Ö ¼¼ ØÖ Ø Ï ØÙ Ý Ö Ò ÓÑ ÓÒ ØÖ ÒØ Ø Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ù Ò Ø Û Ð Ó ÑÓ Ð ÒØÖÓ Ù Ý Ø ÙØ ÓÖ Û ÒÐÙ Ú Ö ÓÙ ÓÖÑ Ó

More information

ËÌ Ä Å Ä Å ÌÁÇÆ ÂÓ Ò Ìº Ð Û Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ËØ Ø Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÐÐ ÒÓ Ø Ó Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼ Ø ØÓ Ø Ñ ÑÓÖÝ Ó ºÁºÅ Ð Úº ÁÒ ½ ÖÞ ÓÖÞÝ Û Ø Ö

ËÌ Ä Å Ä Å ÌÁÇÆ ÂÓ Ò Ìº Ð Û Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ËØ Ø Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÐÐ ÒÓ Ø Ó Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼ Ø ØÓ Ø Ñ ÑÓÖÝ Ó ºÁºÅ Ð Úº ÁÒ ½ ÖÞ ÓÖÞÝ Û Ø Ö ËÌ Ä Å Ä Å ÌÁÇÆ ÂÓ Ò Ìº Ð Û Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ËØ Ø Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÐÐ ÒÓ Ø Ó Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼ Ø ØÓ Ø Ñ ÑÓÖÝ Ó ºÁºÅ Ð Úº ÁÒ ½ ÖÞ ÓÖÞÝ Û Ø Ö Ø Ö Û Ö ÓÒØ ÒÙÙÑ Ñ ÒÝ «Ö ÒØ ¼ ¹ Ø ÓÖ Ð Ø ÓÖ º Ï Ø

More information

¾ Æ Ú Ý Æ Ú Ý ÑÓØ Ú Ø ÓÐÐÓÛ º Ï Ò Ð Ý Ò Ò Ò Ø Ò Ü½ ܾ Ü Ò Û Ó Ð Ý ÙÒ ÒÓÛÒ Ð Ø ÓÒ ÖÖÓÖ Û ÐÐ Ñ Ò Ñ Þ Ý Ð Ø Ò Ö Ñ Ü Ý È Ý µµ ½µ Ø Ð Ø Ø ÑÓ Ø ÔÖÓ Ð Ú Ò º

¾ Æ Ú Ý Æ Ú Ý ÑÓØ Ú Ø ÓÐÐÓÛ º Ï Ò Ð Ý Ò Ò Ò Ø Ò Ü½ ܾ Ü Ò Û Ó Ð Ý ÙÒ ÒÓÛÒ Ð Ø ÓÒ ÖÖÓÖ Û ÐÐ Ñ Ò Ñ Þ Ý Ð Ø Ò Ö Ñ Ü Ý È Ý µµ ½µ Ø Ð Ø Ø ÑÓ Ø ÔÖÓ Ð Ú Ò º ÁÒ ÈÖÓ Ò Ó Ø ÓÙÖØ ÒØ Ù ØÖ Ð Ò ÂÓ ÒØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ð Ñ Ö ¾¼¼½ ÖÐ Ò ËÔÖ Ò Ö ÔÔ ¹ º Ò Ø Ð Ñ Ò Ø ÓÒ Ö Ø Ö ÓÖ Ä ÞÝ Ý Ò ÊÙÐ Ó«Ö Ý Áº Ï Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò Ò Å Ø Ñ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ÐÓÒ Î º ¾½ Û Òº Ùº Ù ØÖ

More information

dis.08 dis.09 dis.10 dis.11

dis.08 dis.09 dis.10 dis.11 Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó ØÖÓÒÓÑÝ Ò ØÖÓÔ Ý Ñ ÒÙ Ö ÔØ ÒÓº Ä Ì ÒÖÝ ¾¼¼ ¼½ºØ Ü ÔÖ ÒØ ÓÒ Å Ý ¾ ¾¼¼ ½ µ Ö Ø Ä Ø ÖÓÑ Ö Å ØØ Ö ÖÝÓÒ Ò ÆÓÒ¹ ÖÝÓÒ µ Ê Ö ÓÒÒ À ÒÖÝ À ÒÖÝ º ÊÓÛÐ Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò ØÖÓÒÓÑÝ Ì ÂÓ Ò ÀÓÔ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ

More information

Ñ Ò Ò Ð Û Ø ÓÑÔÐ Ü ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ø º Ì Ñ Ò Ø Ø Ø Ø Ø ÓÑ Ò Ö ÒØ Ò Ó ØÖÙØÙÖ º ÓÖ Ü ÑÔÐ Ó Ø Ò Û ÒØ Ñ Ø Ó Ø Ø Ò Ð Ø Ò ÐÝ Ø ØÓ ÕÙ ÒØ ÐÐÝ ÜØÖ Ø ÑÔÐ ØÖÙØÙÖ ÇÒ Ø

Ñ Ò Ò Ð Û Ø ÓÑÔÐ Ü ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ø º Ì Ñ Ò Ø Ø Ø Ø Ø ÓÑ Ò Ö ÒØ Ò Ó ØÖÙØÙÖ º ÓÖ Ü ÑÔÐ Ó Ø Ò Û ÒØ Ñ Ø Ó Ø Ø Ò Ð Ø Ò ÐÝ Ø ØÓ ÕÙ ÒØ ÐÐÝ ÜØÖ Ø ÑÔÐ ØÖÙØÙÖ ÇÒ Ø Ð Ñ ÒØ Ð Ë Ø Å Ø Ó Ò Ú ÍÒ Ö ØÝ Ù ½ Ñ Ò Ò Ð Û Ø ÓÑÔÐ Ü ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ø º Ì Ñ Ò Ø Ø Ø Ø Ø ÓÑ Ò Ö ÒØ Ò Ó ØÖÙØÙÖ º ÓÖ Ü ÑÔÐ Ó Ø Ò Û ÒØ Ñ Ø Ó Ø Ø Ò Ð Ø Ò ÐÝ Ø ØÓ ÕÙ ÒØ ÐÐÝ ÜØÖ Ø ÑÔÐ ØÖÙØÙÖ ÇÒ Ø Ø º Ò ½º ÁÒØÖÓ

More information

Ï ÓÛ Ø Ø Ø ÓÐÙØ ÓÒ Ø Ó ÐÓ µ ÕÙ ÒØ ÓÒ ØÖ ÒØ Ø Ð ÙÒ Ö Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ü ÔØ ÓÖ ÓÒ ÙÒ Ø Ð µ Ò ÓÑÔÙØ ¹ Ø ÓÒº ÅÓÖ Ô ÐÐÝ Û ÓÖÑÙÐ Ø ÕÙ ÒØ ÓÒ ØÖ ÒØ ÓÐÚ Ò Ò Ø Ô Ö Ñ

Ï ÓÛ Ø Ø Ø ÓÐÙØ ÓÒ Ø Ó ÐÓ µ ÕÙ ÒØ ÓÒ ØÖ ÒØ Ø Ð ÙÒ Ö Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ü ÔØ ÓÖ ÓÒ ÙÒ Ø Ð µ Ò ÓÑÔÙØ ¹ Ø ÓÒº ÅÓÖ Ô ÐÐÝ Û ÓÖÑÙÐ Ø ÕÙ ÒØ ÓÒ ØÖ ÒØ ÓÐÚ Ò Ò Ø Ô Ö Ñ ÉÙ ÒØ ÓÒ ØÖ ÒØ ÍÒ Ö È ÖØÙÖ Ø ÓÒ ËØ Ò Ê Ø Ò ¹Ñ Ð ËØ ÒºÊ Ø ÒÖ ºÙÒ ¹Ð ÒÞº º Ø Ñ Ö ¾ ¾¼¼¼ ØÖ Ø ÉÙ ÒØ ÓÒ ØÖ ÒØ º º Ö Ø¹ÓÖ Ö ÓÖÑÙÐ ÓÚ Ö Ø Ö Ð ÒÙѹ Ö µ Ö Ó Ø Ò ÜÔÓ ØÓ Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÒØ Ø Ø ÓÑ ÖÓÑ Ñ ÙÖ Ñ ÒØ

More information

Ì ÐÓÛ Ò Ö Ý Ð Ö Ø ÓÒ Ó Ø Ä Ì Ë Û Ú Ý Ó ÖÚ Ò Ò Ö Ý ÓØ Û Ø Û Ö Ø Ð Ò È Ø Ðº ¾¼¼¼ µº Ï Ø Û Ö Û Ø «Ø Ú Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ö Ø Ö Ø Ò ¾¼¼¼¼ Ã Ò Ô ÓØÓ Ô Ö ÓÑÔÓ Ó ÔÙÖ

Ì ÐÓÛ Ò Ö Ý Ð Ö Ø ÓÒ Ó Ø Ä Ì Ë Û Ú Ý Ó ÖÚ Ò Ò Ö Ý ÓØ Û Ø Û Ö Ø Ð Ò È Ø Ðº ¾¼¼¼ µº Ï Ø Û Ö Û Ø «Ø Ú Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ö Ø Ö Ø Ò ¾¼¼¼¼ Ã Ò Ô ÓØÓ Ô Ö ÓÑÔÓ Ó ÔÙÖ ÁÒ¹ Ø «Ø Ú Ö Ð Ö Ø ÓÒ Ó Ø Ò Ö ÐÓÛ Ò Ö Ý ØÖ Ò Ñ ÓÒ Ö Ø Ò Ô ØÖÓÑ Ø Ö ÖÓÒ È ½ Â Ö ÑÝ Âº Ö ½ Î Ò Ý Ã Ý Ô ½ À ÖÑ Ò Äº Å Ö ÐÐ ¾ Ö Äº Ê «Ù ½ È Ø Ö Ïº Ê ØÞÐ «½ Ö ÓÖ Âº Ï Ö Ð Ò ½ ½ ËÑ Ø ÓÒ Ò ØÖÓÔ Ý Ð Ç ÖÚ ØÓÖÝ

More information

¾ ÜÖ ½º ÊÐÐ ØØ Ø ØÖØ Ó ËÐØ Ä ØÝ ÓÖ Ø ÔÙÖÔÓ Ó ÅØ Öе Ö Ð ÓÙØ ÓÒ ÔÖØ Öº ËØÖØÒ Ø ÌÑÔÐ ËÕÙÖ Û ÞÖÓ ËÓÙØ Ò ÞÖÓ Øµ Ò ÓÛ ÑÒÝ ÛÝ Ò ÝÓÙ ØÖÚÐ Ø ØÖØ Ó ËÐØ Ä ØÝ Ò

¾ ÜÖ ½º ÊÐÐ ØØ Ø ØÖØ Ó ËÐØ Ä ØÝ ÓÖ Ø ÔÙÖÔÓ Ó ÅØ Öе Ö Ð ÓÙØ ÓÒ ÔÖØ Öº ËØÖØÒ Ø ÌÑÔÐ ËÕÙÖ Û ÞÖÓ ËÓÙØ Ò ÞÖÓ Øµ Ò ÓÛ ÑÒÝ ÛÝ Ò ÝÓÙ ØÖÚÐ Ø ØÖØ Ó ËÐØ Ä ØÝ Ò ÓÙÒØÒ ÓÒ Ö ½ ÈØÖ ÌÖÔ ËÔØÑÖ ¾ ¾¼¼ ÁÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ Ô Á³Ú ÓÐÐØ ÒÙÑÖ Ó ÜÖ ÖÐØ ØÓ ÓÙÒØÒ ÓÒ Ö ÓÖ ÑÓÖ ÒÖÐÐÝ ÖÔ µº Ì Ö Ø Ø Ð ÛØ ÔÖÓÐÑ ÒÚÓÐÚÒ ÒÓÑÐ Óƹ ÒØ Ò ÒØÖÓÙ Ø Ö Ø ÒØÖÔÖØØÓÒ Ó ØÐÒ ÒÙÑÖ º Ì ÓÒ Ø Ð ÛØ Ñ ÔÐÝ ÓÒ Ø

More information

ÜÔÓÒ ÒØ Ð Ò Ø ÔÖÓ Ð Ñ Þ Ø Ò ÐÓ Ò Ù Ø Ð Ò Ö ÓÖ Ò ØÓ ÃÓÖ º Ì ÒØ Ð Ö ÓÒ Û Ý ØÖ Ø ÓÒ Ö Ù ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ø Ø Ø ØÓØ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ø ÙÑ Ó Ø ÓÑÔÐ Ü Ø Ó Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ö Ò

ÜÔÓÒ ÒØ Ð Ò Ø ÔÖÓ Ð Ñ Þ Ø Ò ÐÓ Ò Ù Ø Ð Ò Ö ÓÖ Ò ØÓ ÃÓÖ º Ì ÒØ Ð Ö ÓÒ Û Ý ØÖ Ø ÓÒ Ö Ù ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ø Ø Ø ØÓØ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ø ÙÑ Ó Ø ÓÑÔÐ Ü Ø Ó Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ö Ò ØÖ Ø ÓÒ Û Ø Ò È ÖØ Ð ÙØ ÓÒ ÓÖ Ä Ò Ö ÄÓ È Ô ÃĐÙÒ ÆÓÖÛ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò Ò Ì ÒÓÐÓ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ë Ò Ô Ô ºÒØÒÙºÒÓ ØÖ Øº ØÖ Ø ÓÒ Ò Ù ÜØ Ò Ú ÐÝ Ò ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ ¹ Ò Áµ ÔÐ ÒÒ Ò ÙÑ Ò ÔÖÓ Ð Ñ

More information

Ì Ó Ø Ú Ó ÓÙÖ ØÖ Ò Ð ÓÒØÖÓÐÐ Ö Ú ÙÐ Ö Ð Ý Ñ Ò Ñ Þ Ø ÓÒº Ì ÓÒÐÝ ÓÒ Ó Ú Ö Ð Ó Ø Ú Ó Ö Ð¹Ð ØÖ Ò Ð ÓÒØÖÓÐÐ Ö º ÇØ Ö ÒÐÙ º º ØÝ Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ð Ô Ø Ò ÓÔØ Ñ

Ì Ó Ø Ú Ó ÓÙÖ ØÖ Ò Ð ÓÒØÖÓÐÐ Ö Ú ÙÐ Ö Ð Ý Ñ Ò Ñ Þ Ø ÓÒº Ì ÓÒÐÝ ÓÒ Ó Ú Ö Ð Ó Ø Ú Ó Ö Ð¹Ð ØÖ Ò Ð ÓÒØÖÓÐÐ Ö º ÇØ Ö ÒÐÙ º º ØÝ Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ð Ô Ø Ò ÓÔØ Ñ Ê Ò ÓÖ Ñ ÒØ Ä ÖÒ Ò Ò Æ ÙÖÓ ÙÞÞÝ ÌÖ Ë Ò Ð ÓÒØÖÓÐ ÐÐ Ò Ñ ½ À Ð Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ó ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ø ÓÒ Ò Ò Ö Ò ÈºÇº ÓÜ ¾½¼¼ Áƹ¼¾¼½ ÀÍÌ ÒÐ Ò ÐÐ º Ò Ñ Ùغ ÙÖÓÔ Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÇÔ Ö Ø ÓÒ Ð Ê Ö ÎÓÐÙÑ

More information

c ε c b ε b a ε c ε c ε c

c ε c b ε b a ε c ε c ε c Ì Ø ÓÖÝ Ó ØÓØ Ð ÙÒ ÖÝ ÖÔÓ Ð È Ð Ø Æ Ö Ò Ö Ò ½ Ò Å Ð ÊÙ ÒÓÛ Ø ½ ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ò ÄÓ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Æ Û ÓÖ Ø Ð ÒÝ Ð ÒÝ Æ ½ ÍË Ö Ò º Ð Òݺ Ù ÄÇÊÁ ¹ÁÆÊÁ ÄÓÖÖ Ò ½ ÖÙ Ù Ö Ò ÓØ

More information

In Proceedings of 10th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2000), Greenwich, UK, September 4-8, 2000.

In Proceedings of 10th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2000), Greenwich, UK, September 4-8, 2000. In Proceedings of 10th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2000), Greenwich, UK, September 4-8, 2000. LNCS Vol.????. pp.???-???. ÜØ Ò Ò Ø ÐÓ Û Ø Ð Ö Ø Ú ÍÔ Ø Å Ò

More information

Tv Tr Td. signature signature certificate dispute

Tv Tr Td. signature signature certificate dispute Î Ð Ø Ò Ø Ð Ë Ò ØÙÖ Û Ø ÓÙØ Ì Ñ ¹ËØ ÑÔ Ò Ò ÖØ Ø Ê ÚÓ Ø ÓÒ Â ÒÝ Ò ÓÙ Ò Ó Ò ÊÓ ÖØ Ò Ä ÓÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ¾½ À Ò ÅÙ Ã Ò Ì ÖÖ Ë Ò ÔÓÖ ½½ ½ ÝÞ ÓÙ Ó Ò Ò Ð ØºÓÖ º ÇØÓ Ö ½ ¾¼¼¾ ØÖ Ø ÁÒ ÒÓÒ¹Ö ÔÙ Ø ÓÒ ÖÚ Û

More information

ÓÖ ÖØ»ØÐ ÓÑØÖÝ Û Ó ÒÓØ Ú ÚØÓÖ Ô ÙØ ÑÓÙÐ ÓÚÖ Ò ÒØÖÐ ÓÑÒº ÓØÒ ËØÒÖ ÜÑÔÐ ¹ÑÓÙÐ ÓÚÖ Ò º ÓÑÔÖ ÛØ Ñ ÙÔ Ó ÔÜÐ ºµ Ñ ³ ÅÓØÚØÓÒ ÅØÖÓ ÔØÙÖ Ø Ò Ó ÒÔÒÒ ÑÒ ÓÒ Øº ËØ

ÓÖ ÖØ»ØÐ ÓÑØÖÝ Û Ó ÒÓØ Ú ÚØÓÖ Ô ÙØ ÑÓÙÐ ÓÚÖ Ò ÒØÖÐ ÓÑÒº ÓØÒ ËØÒÖ ÜÑÔÐ ¹ÑÓÙÐ ÓÚÖ Ò º ÓÑÔÖ ÛØ Ñ ÙÔ Ó ÔÜÐ ºµ Ñ ³ ÅÓØÚØÓÒ ÅØÖÓ ÔØÙÖ Ø Ò Ó ÒÔÒÒ ÑÒ ÓÒ Øº ËØ ÆÐ ÒÖ ÒÐ ÓÒ Ò¼½ÓºººÙ źº ËÑÝØ Ñ ÓºººÙ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÒ ÁÑÔÖÐ ÓÐÐ ÂÙÐÝ ½ ¾¼¼¾ ÓÖ ÖØ»ØÐ ÓÑØÖÝ Û Ó ÒÓØ Ú ÚØÓÖ Ô ÙØ ÑÓÙÐ ÓÚÖ Ò ÒØÖÐ ÓÑÒº ÓØÒ ËØÒÖ ÜÑÔÐ ¹ÑÓÙÐ ÓÚÖ Ò º ÓÑÔÖ ÛØ Ñ ÙÔ Ó ÔÜÐ ºµ Ñ ³ ÅÓØÚØÓÒ ÅØÖÓ ÔØÙÖ

More information

Ø ÔÖ ÙÖ ØÝ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ó ÙØ ÒØ Ø Ý Ø Ð Ñ Òغ Ë Ú Ö Ð ÓÒÖ Ø ÙÖ ØÝ Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò ØØÖ ÙØ Ú Ò ÒØ Ö Ð º Ì ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÙÖ ØÝ Ó Ð Ó Ý Ø Ð Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ Ö ØÓ ÑÔÐ Ø

Ø ÔÖ ÙÖ ØÝ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ó ÙØ ÒØ Ø Ý Ø Ð Ñ Òغ Ë Ú Ö Ð ÓÒÖ Ø ÙÖ ØÝ Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò ØØÖ ÙØ Ú Ò ÒØ Ö Ð º Ì ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÙÖ ØÝ Ó Ð Ó Ý Ø Ð Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ Ö ØÓ ÑÔÐ Ø ÌÛÓ¹È ÙØ ÒØ Ø Ã Ý Ö Ñ ÒØ ÈÖÓØÓÓÐ Û Ø Ã Ý ÓÒ ÖÑ Ø ÓÒ ÓÝ ÓÒ ËÓÒ ÃÛ Ò Ó Ã Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Á ͵ ¹ ÀÛ Ñ¹ ÓÒ Ù ÓÒ ¹ Ù Ì ÓÒ ¼ ¹ ¾ ˺ ÃÓÖ Ý ÓÒ Ùº º Ö ØÖ Øº Ì Ô Ô Ö ÔÖÓÔÓ Ø Ö Ý Ö Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ

More information

Ë Ø Ó ÒÙÑ Ö Ò Ø Ö Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÁÒ Ø ÓÙÖ Û Û ÐÐ ÒØ Ö Ø Ò Ø Ó ÒÙÑ Ö º ÁÒ ÓÑÔÙØ Ö Ò Û Ö ÓÒ ÖÒ Ý Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÓÛ Ó Û Ú Ù Ø Ø ÓÙÖ ÔÓ Ð Ì Û Ý ÒÙÑ Ö Ø ÓÒ Ý Ø Ñ

Ë Ø Ó ÒÙÑ Ö Ò Ø Ö Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÁÒ Ø ÓÙÖ Û Û ÐÐ ÒØ Ö Ø Ò Ø Ó ÒÙÑ Ö º ÁÒ ÓÑÔÙØ Ö Ò Û Ö ÓÒ ÖÒ Ý Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÓÛ Ó Û Ú Ù Ø Ø ÓÙÖ ÔÓ Ð Ì Û Ý ÒÙÑ Ö Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ð ØÝ ÄÓ Ò ÆÙÑ Ö Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ Ñ Ð ÖÐ Ö Ô ÖØ Ñ ÒØ Å Ø Ñ Ø ÕÙ ÍÒ Ú Ö Ø Ä ÆÌ ¾¼½ ¹ Å Ö ÐÐ ÆÓÚ Ñ Ö ¾ ¹ Ñ Ö ¾ Ë Ø Ó ÒÙÑ Ö Ò Ø Ö Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÁÒ Ø ÓÙÖ Û Û ÐÐ ÒØ Ö Ø Ò Ø Ó ÒÙÑ Ö º ÁÒ ÓÑÔÙØ Ö Ò Û Ö ÓÒ ÖÒ Ý Ø ÕÙ

More information

N1 = NS cos(φ) 2,N2 = NS sin(φ) 2

N1 = NS cos(φ) 2,N2 = NS sin(φ) 2 ÈÖÑܹ¾ ÊÐØÚ ÌÒ ÊØÓ ËØÐØÝ Ì Ø ÈÖÑÜ ÒÓØ ½ ÂÖ ÓÒ Ä ÂÙÒ ¾¼½ κÅØÚÚ ØÖØ Ì ÒÐÝ Û ÒÓÙÖ Ý Ñ ÒÐ ÖÓÔ Ó Ý Û ÔÖÒØ Ó ÖÚ Ý ÔÔ ØØÓÖ ÓÖ ÖØÒ ÐÓÒ ÖÙÒ ÔÖÓ ÓÖ ÜÑÔÐ º½ ½ ½ µº Ì ÒÖÐ Û ØÓ ÒÚ ØØ Ø Ø Û Ù Ý ÖÐØÚ ØÒ ÖØÓ ÖÓÔ ÓÖ ÓØÖ

More information

Ê Ö Ò Ù Ä ÒÙÜ ÓÖ ØÖÓÒÓÑ Ö º º º ½º¾º Ï Ø Ä ÒÙÜ Ä ÒÙÜ ÍÆÁ ¹Ð ÖÒ Ð Ö Ø Ý Ä ÒÙ ÌÓÖÚ Ð º Ä ÒÙÜ ÖÒ Ð Ó Ø Ò ÓÒ Ù Û Ø Ø ÆÍ»Ä ÒÙÜ ÓÔ Ö Ø Ò Ý Ø Ñº Ä ÒÙÜ Ø ÖÒ Ð

Ê Ö Ò Ù Ä ÒÙÜ ÓÖ ØÖÓÒÓÑ Ö º º º ½º¾º Ï Ø Ä ÒÙÜ Ä ÒÙÜ ÍÆÁ ¹Ð ÖÒ Ð Ö Ø Ý Ä ÒÙ ÌÓÖÚ Ð º Ä ÒÙÜ ÖÒ Ð Ó Ø Ò ÓÒ Ù Û Ø Ø ÆÍ»Ä ÒÙÜ ÓÔ Ö Ø Ò Ý Ø Ñº Ä ÒÙÜ Ø ÖÒ Ð Ä ÒÙÜ ÓÖ ØÖÓÒÓÑ Ö Ô Ý Ø Ò Ò Ò Ö Ê Ö Ò Ù ÓÖ È ØÖÓÚ ÅÓÑ Ð Ú ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ Ò Æ Ç ÙÐ Ö Ò ÑÝ Ó Ë Ò ¹½ ËÓ Ô ØÖÓÚ ØÖÓº º Ñ Ú ØÖÓº º ËÙ Ñ ØØ ½ º½¼º¾¼½ ÔØ ¼¾º½¾º¾¼½ µ ØÖ Øº Ì ÓÒ Ö Ò Ø Ð ½ ÙÑÑ ÖÝ Ó Ö Ö Ò Ù

More information

ÖÓÑ ÒÓÛ ÓÒ ÏÓÖ Ò Ê º ÓÖ Ø ÓÖ ÒÝ ÖÐØÓÒ Ê Ù ØØ Ü ¾ µ Ý ¾ µ Ü Ýµ ¾ Ê ØÖ ÙÒØÓÒ Ù ØØ Òµ Ò ½µµ ¾ Ê ÓÖ ÒÝ ÒØÙÖÐ ÒÙÑÖ Òº

ÖÓÑ ÒÓÛ ÓÒ ÏÓÖ Ò Ê º ÓÖ Ø ÓÖ ÒÝ ÖÐØÓÒ Ê Ù ØØ Ü ¾ µ Ý ¾ µ Ü Ýµ ¾ Ê ØÖ ÙÒØÓÒ Ù ØØ Òµ Ò ½µµ ¾ Ê ÓÖ ÒÝ ÒØÙÖÐ ÒÙÑÖ Òº йËØÛÖØ Ñ Ò ÐÛÐÐ Ñ Ù ÁÑ µ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÀÐ Ò Ø Ó ÑÖ ¾¼½¼ ÖÓÑ ÒÓÛ ÓÒ ÏÓÖ Ò Ê º ÓÖ Ø ÓÖ ÒÝ ÖÐØÓÒ Ê Ù ØØ Ü ¾ µ Ý ¾ µ Ü Ýµ ¾ Ê ØÖ ÙÒØÓÒ Ù ØØ Òµ Ò ½µµ ¾ Ê ÓÖ ÒÝ ÒØÙÖÐ ÒÙÑÖ Òº ÈÖØ ² ÑÔÖØ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÖ Ñ ÈÖØ ÒÓÖÑØÓÒ

More information

ÓÒØ ÒØ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½ ¾ ÈÖ Ð Ñ Ò Ö ¾ ¾º½ Ö Ø ÇÖ Ö ÅÓ Ð ÄÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÇÖ Ö Ò ÃÖ Ô ÅÓ Ð º

ÓÒØ ÒØ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½ ¾ ÈÖ Ð Ñ Ò Ö ¾ ¾º½ Ö Ø ÇÖ Ö ÅÓ Ð ÄÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÇÖ Ö Ò ÃÖ Ô ÅÓ Ð º ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø Ï Ö Û ÍÒ Ú Ö ØÝ ÜÔÓ ÒØ Ë Ñ ÒØ Ò Ò ËÄ ¹Ê ÓÐÙØ ÓÒ ÐÙÐÙ ÓÖ ÅÓ Ð ÄÓ ÈÖÓ Ö Ñ Ä Ò Ò Æ ÙÝ Ò Ò ÙÝ ÒÑ ÑÙÛº ÙºÔÐ ÌÊ ¼½¹¼¾ ¾ µ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼½ Ð Ø Ö Ú Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼ µ ØÖ Ø Ï ÔÖÓÔÓ ÑÓ Ð ÐÓ ÔÖÓ Ö ÑÑ

More information

ÓÒØ ÒØ ½ Ì Ø Ó Â Ù ½ ¼ ½ º½Â Ù ¹ Ì Å Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½½ ½ º¾Ì Ê Ð ÓÒ Ó Â Ù º º º º º º

ÓÒØ ÒØ ½ Ì Ø Ó Â Ù ½ ¼ ½ º½Â Ù ¹ Ì Å Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½½ ½ º¾Ì Ê Ð ÓÒ Ó Â Ù º º º º º º Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ì Ø Ó Â Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÓÒØ ÒØ ½ Ì Ø Ó Â Ù ½ ¼ ½ º½Â Ù ¹ Ì Å Ò º º º º º º º º º º º º º

More information

ÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Ó ÐÓ ÙÖ ÔÖÓÔ ÖØ ÓÖ ÓÒØ Üع Ö Ö ÑÑ Ö Å ÖÙ Î Ò Ù Å Ò Ê ÑÓ Í È»ÍÆÁÎ Ë Ë ÔØ Ñ Ö ¼ ¾¼½ ÑÚÑÖ ÒºÙ Ô º Ö Ñ ÖÙ ºÖ ÑÓ ÙÒ Ú º Ùº Ö Å ÖÙ Ê ÑÓ Í È»ÍÆÁ

ÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Ó ÐÓ ÙÖ ÔÖÓÔ ÖØ ÓÖ ÓÒØ Üع Ö Ö ÑÑ Ö Å ÖÙ Î Ò Ù Å Ò Ê ÑÓ Í È»ÍÆÁÎ Ë Ë ÔØ Ñ Ö ¼ ¾¼½ ÑÚÑÖ ÒºÙ Ô º Ö Ñ ÖÙ ºÖ ÑÓ ÙÒ Ú º Ùº Ö Å ÖÙ Ê ÑÓ Í È»ÍÆÁ ÄË ¾¼½ Å ÖÙ Ê ÑÓ Í È»ÍÆÁÎ Ë µ ÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Ë ÔØ Ñ Ö ¼ ¾¼½ ½» ÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Ó ÐÓ ÙÖ ÔÖÓÔ ÖØ ÓÖ ÓÒØ Üع Ö Ö ÑÑ Ö Å ÖÙ Î Ò Ù Å Ò Ê ÑÓ Í È»ÍÆÁÎ Ë Ë ÔØ Ñ Ö ¼ ¾¼½ ÑÚÑÖ ÒºÙ Ô º Ö Ñ ÖÙ ºÖ ÑÓ ÙÒ Ú º Ùº Ö Å ÖÙ Ê

More information

Ò ÓÛ Æ ØÛÓÖ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ¹ ÙÐ Ö ÓÒ

Ò ÓÛ Æ ØÛÓÖ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ¹ ÙÐ Ö ÓÒ Ò ÓÛ ÆØÛÓÖ ÐÓÖØÑ ÓÖ¹ÙÐÖ ÓÒ ÚÐÙÒ Øµ E µ ÙÚµ Ò Úµ µ E µ ÚÙµ ÐÐ ¹ÒÖ Ò ¹ÓÙØÖ Ó ÚÖØÜ Ú Î Ö Ö ÔØÚÐݺ ÄØ Î µ ÖØ ÖÔº ÓÖ ÚÖØÜ Ú Î Û Ò ÓÙØÖ Úµ Ò Ò Ø ÒÖ Ò Øµ Úµº ÓÖ Úµ Ø ÚÖØÜ Ú ÐÐ ÓÙÖ Úµ Á е ÓÖ Ò ÙÙµ Ó ÖÔ Ö ÔØÚÐݺ

More information

ØÖ Ø Ê Ù Ð ØÖ Ø ØÖ Ø Ø Ö Ñ Ò ØÓÖ Û Ø Ò ØÖÙØÙÖ Ö ÙÐØ Ó Ø Ñ ÒÙ ØÙÖ Ò ØÓÖݺ Ç Ø Ò ÐÐ ÐÓ Ò ØÖ Ø Ö Ñ Ò Û Ò Ø Ö ÒÓ ÔÔÐ ÐÓ Ò Ù Ò Ø ÔÔÐ ÐÓ Ò Ò Ø ØÖÙØÙÖ ³ ÜÔ Ø

ØÖ Ø Ê Ù Ð ØÖ Ø ØÖ Ø Ø Ö Ñ Ò ØÓÖ Û Ø Ò ØÖÙØÙÖ Ö ÙÐØ Ó Ø Ñ ÒÙ ØÙÖ Ò ØÓÖݺ Ç Ø Ò ÐÐ ÐÓ Ò ØÖ Ø Ö Ñ Ò Û Ò Ø Ö ÒÓ ÔÔÐ ÐÓ Ò Ù Ò Ø ÔÔÐ ÐÓ Ò Ò Ø ØÖÙØÙÖ ³ ÜÔ Ø Ö ÓÛÒ Ó Ê Ù Ð ËØÖ Ò À ÐÝ Ê ØÖ Ò Ì Ë Ø ÓÒ ËØ Ð Ï Ð ËÙ Ò È Ö Ë ÓÓÐ Ó Å Ò Ð Ò Ò Ö Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ËÓÙØ Ù ØÖ Ð ¼¼ Å Ý ¾¼¼ ËÙÔ ÖÚ ÓÖ ÈÖÓ º Î Ð Ö Ä ÒØÓÒ ÅÖ Á Ò ÖÓÛÒ ØÖ Ø Ê Ù Ð ØÖ Ø ØÖ Ø Ø Ö Ñ Ò ØÓÖ Û Ø Ò ØÖÙØÙÖ

More information

Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÌÛÓ Ì ÃÒÓÛÐ Ò Ø Á ÒÓÖ Ò Ì ËÔ Ö ØÙ Ð ÚÓÐÙØ ÓÒ ½ ¹ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÁÒØ Ö Ð ÃÒÓÛÐ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó

Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÌÛÓ Ì ÃÒÓÛÐ Ò Ø Á ÒÓÖ Ò Ì ËÔ Ö ØÙ Ð ÚÓÐÙØ ÓÒ ½ ¹ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÁÒØ Ö Ð ÃÒÓÛÐ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÌÛÓ Ì ÃÒÓÛÐ Ò Ø Á ÒÓÖ Ò Ì ËÔ Ö ØÙ Ð ÚÓÐÙØ ÓÒ ½ ¹ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÁÒØ Ö Ð ÃÒÓÛÐ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ÓÒØ ÒØ Á Ì ÃÒÓÛÐ Ò Ø ËÔ Ö ØÙ Ð ÚÓÐÙØ ÓÒ ½ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÁÒØ

More information

Z=102 Z= Z=98 Z= Z=94 Z=92

Z=102 Z= Z=98 Z= Z=94 Z=92 ÎÓк ¼¼ µ Ì ÈÀ ËÁ ÈÇÄÇÆÁ ÆÓ ÇÄÄ ÌÁÎ ÉÍ ÊÍÈÇÄ ÁÌ ÌÁÇÆË Ç ÌÊ ÆË ÌÁÆÁ ÆÍ Ä Á ú ĺ ÈÖ Ò Ãº ÈÓÑÓÖ ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý Å Ö ÙÖ ¹Ë Ó ÓÛ ÍÒ Ú Ö ØÝ Èк ź ÙÖ ¹Ë Ó ÓÛ ½ ¼¹¼ ½ ÄÙ Ð Ò ÈÓÐ Ò Ëº º ÊÓ ÓÞ Ò Âº ËÖ ÖÒÝ ÙÐØÝ

More information

¾ Ã Ó À Ð Ò Ó» ÄÓ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ ÐÓ Ò Ê Ð ØÝ ½º ÁÒØÖÓ ÓÒ È ØÖ Ò Ø Ö Û ÐÝ Ù ÑÓ Ð ÓÖ Ò ÐÝÞ Ò ÓÒÙÖÖ ÒØ Ò ØÖ Ý Ø Ñ º Ç Ø Ò Ù Ý Ø Ñ ÑÙ Ø Ü Ø Ö Ø Ú ÒÓÒ¹Ø ÖÑ Ò Ø

¾ Ã Ó À Ð Ò Ó» ÄÓ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ ÐÓ Ò Ê Ð ØÝ ½º ÁÒØÖÓ ÓÒ È ØÖ Ò Ø Ö Û ÐÝ Ù ÑÓ Ð ÓÖ Ò ÐÝÞ Ò ÓÒÙÖÖ ÒØ Ò ØÖ Ý Ø Ñ º Ç Ø Ò Ù Ý Ø Ñ ÑÙ Ø Ü Ø Ö Ø Ú ÒÓÒ¹Ø ÖÑ Ò Ø ÙÒ Ñ ÒØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ½ µ ¾ ¾ ¾ ÁÇË ÈÖ Í Ò ÄÓ ÈÖÓ Ö Ñ Û Ø ËØ Ð ÅÓ Ð Ë Ñ ÒØ ØÓ ËÓÐÚ ÐÓ Ò Ê Ð ØÝ ÈÖÓ Ð Ñ ÓÖ ½¹Ë È ØÖ Æ Ø Ã Ó À Ð Ò Ó Ý Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔ Ö Ë Ò À Ð Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ÈºÇº ÓÜ ¼¼ ¼¾¼½

More information

Ä Ü¹ÇÔØ Ñ Ð ÇÒ¹Ä Ò ÅÙÐØ Ð Ë ÙÐ Ò Û Ø À Ö Ð Ò ÖÙ À Ò È ÖÖ Ë Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò Ò Ø ÓÓÖ Ò Ø Ë Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Úº Ó ÁÐÐ ÒÓ ÍÖ Ò ÁÄ ½ ¼½

Ä Ü¹ÇÔØ Ñ Ð ÇÒ¹Ä Ò ÅÙÐØ Ð Ë ÙÐ Ò Û Ø À Ö Ð Ò ÖÙ À Ò È ÖÖ Ë Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò Ò Ø ÓÓÖ Ò Ø Ë Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Úº Ó ÁÐÐ ÒÓ ÍÖ Ò ÁÄ ½ ¼½ Ä Ü¹ÇÔØ Ñ Ð ÇÒ¹Ä Ò ÅÙÐØ Ð Ë ÙÐ Ò Û Ø À Ö Ð Ò ÖÙ À Ò È ÖÖ Ë Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò Ò Ø ÓÓÖ Ò Ø Ë Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Úº Ó ÁÐÐ ÒÓ ÍÖ Ò ÁÄ ½ ¼½ Ñ Ð ¹ Ô¹ Ö Ù Ùº Ù ÂÙÒ ¾¼¼¼ ØÖ Ø ÇÒ¹Ð Ò ÙÐ Ò Ó ÙÒ Ø¹Ð

More information

ÁÒ Ø ÖÑ Ó Ð Ò Ù Ø ÓÖÝ ÒÙÑ Ö Ð ÓÙÖÖ Ò Ò ØÓÖ Ö Ò Ò Ò¹ Ø Ð ÜØ Ò Ò Ü ØÐÝ Ø Ñ Ð Ó Ö ÙÐ Ö Ð Ò Ù Ò Ö Û Ø Ø Ò Ö Ö ÙÐ Ö ÜÔÖ Û Ø ÓÙØ ÒÙÑ Ö Ð ÓÙÖÖ Ò Ò ØÓÖ º ÇÒ Ø

ÁÒ Ø ÖÑ Ó Ð Ò Ù Ø ÓÖÝ ÒÙÑ Ö Ð ÓÙÖÖ Ò Ò ØÓÖ Ö Ò Ò Ò¹ Ø Ð ÜØ Ò Ò Ü ØÐÝ Ø Ñ Ð Ó Ö ÙÐ Ö Ð Ò Ù Ò Ö Û Ø Ø Ò Ö Ö ÙÐ Ö ÜÔÖ Û Ø ÓÙØ ÒÙÑ Ö Ð ÓÙÖÖ Ò Ò ØÓÖ º ÇÒ Ø Ê ÙÐ Ö ÜÔÖ Û Ø ÆÙÑ Ö Ð ÇÙÖÖ Ò ÁÒ ØÓÖ ÔÖ Ð Ñ Ò ÖÝ Ö ÙÐØ È Ã ÐÔ ÐĐ Ò Ò Ò Ê ÙÒÓ ÌÙ Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÃÙÓÔ Ó Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÈºÇº ÓÜ ½ ¾ Áƹ ¼¾½½ ÃÙÓÔ Ó ÒÐ Ò È ºÃ ÐÔ Ð Ò Ò Ê ÙÒÓºÌÙ Ò Ò ºÙ Ùº ØÖ Øº Ê ÙÐ

More information

Ó Ú ÐÙ Ö ÒÚÓÐÚ Ò ÖØ Ò Ô ÖØ Ó Ø ÔÖÓ Ö Ñµ Ò ØÓ ÐÔ Ø Ø ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö Ñ Ø º ÁÒ Ø Ø ÐÐÝ ØÝÔ Ð Ò Ù Ø ØÝÔ Ö ÒÓØ Ò ÓÑ Ø Ò Ø Ø Ø Ô ÖØ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÙØ Ö Ø Ö ÓÑ Ø Ò

Ó Ú ÐÙ Ö ÒÚÓÐÚ Ò ÖØ Ò Ô ÖØ Ó Ø ÔÖÓ Ö Ñµ Ò ØÓ ÐÔ Ø Ø ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö Ñ Ø º ÁÒ Ø Ø ÐÐÝ ØÝÔ Ð Ò Ù Ø ØÝÔ Ö ÒÓØ Ò ÓÑ Ø Ò Ø Ø Ø Ô ÖØ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÙØ Ö Ø Ö ÓÑ Ø Ò ÙÒ Û Ø ÙÒØ ÓÒ Ð Ô Ò Ò ÓÖ Ö Øµ ÌÝÔ Î ÐÙ Ò ËØ Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ò À ÐÐ Ì ÓÑ À ÐÐ Ö Ò Ñ Ö ¾ ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö ÐÐÙ ØÖ Ø ÓÛ À Ðг ØÝÔ Ð Ý Ø Ñ Ò Ù ØÓ ÜÔÖ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ º Ë Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÓÒ Ø ØÝÔ Ð Ú Ð Ö Ô Ö ÓÖÑ Ý Ø ØÝÔ

More information

1 http : //store.iteadstudio.com/images/produce/shield/shields/gpsshield/arduinogpsshield DS.pdf 2 http : //

1 http : //store.iteadstudio.com/images/produce/shield/shields/gpsshield/arduinogpsshield DS.pdf 2 http : // Ä Ú Ö Ò ÈË Ò ËÅ˹ Ù ÌÖ Ò Ö Ø ØÙÖ ÓÖ Ò ÒØ ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ø ÓÒ ÖÓÙ Ã ÅÓÙ ÐÐÓ Ò Ñ Ù Ý ÍÒ Ú Ö Ø ÒØ ÓÔ Ö Ö Ë Ò Ð ØÖ Øº ÆÓÛ Ý Û ÒÓØ Ù ÔÓÔÙÐ Ø ÓÒ ÖÓÛØ Ò Ö Ê ¹ ÓÒ Ù Ñ ÒÐÝ ØÓ Ø Ö Ø ÖÓÑ Ø Ð Ò º Ì Ö ÓÖ Ø Ù ÙÖ Ô ÖÓÛ Ò

More information

Sensor0 Motor0. Sensor2. Motor2

Sensor0 Motor0. Sensor2. Motor2 ÅÓ ÐÐ Ò Ö Ð¹Ø Ñ Ð Ò Ù Ì ÓÑ ÀÙÒ ÊÁ Ë Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ù ÒÑ Ö Ñ Ð Ö Ö ØÖ Ø Ï ÔÖ ÒØ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ð Ñ Ø Ó ÓÖ ØÖ Ò Ð Ø Ò Ö Ð¹Ø Ñ ÔÖÓ¹ Ö Ñ ÒØÓ Ò ØÛÓÖ Ó Ø Ñ ÙØÓÑ Ø ÈÖÓ Ö Ñ Ö ÛÖ ØØ Ò Ò Ò Ñ ÐÝ

More information

¼ º Å Ø Öº Ë º Ì ÒÓк ÎÓк¾¾ ÆÓº ¾¼¼ Ö ÇÔØ ÈÖÓØ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ ÓÖ ÓÒÖ Ø ËØÖÙØÙÖ ÂºËºÄ Ò ½µÝ ºÀ Ñ ¾µ ºÏ ÒØ Ö ¾µ ʺ º ÖÒ ¾µ º ºÅ Ý ¾µ Ò º º ÖÒ Ò Ó ¾µ ½µ Ò

¼ º Å Ø Öº Ë º Ì ÒÓк ÎÓк¾¾ ÆÓº ¾¼¼ Ö ÇÔØ ÈÖÓØ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ ÓÖ ÓÒÖ Ø ËØÖÙØÙÖ ÂºËºÄ Ò ½µÝ ºÀ Ñ ¾µ ºÏ ÒØ Ö ¾µ ʺ º ÖÒ ¾µ º ºÅ Ý ¾µ Ò º º ÖÒ Ò Ó ¾µ ½µ Ò ¼ Ö ÇÔØ ÈÖÓØ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ ÓÖ ÓÒÖ Ø ËØÖÙØÙÖ ÂºËºÄ Ò ½µÝ ºÀ Ñ ¾µ ºÏ ÒØ Ö ¾µ ʺ º ÖÒ ¾µ º ºÅ Ý ¾µ Ò º º ÖÒ Ò Ó ¾µ ½µ ÒØÖ ÓÖ ÓÑÔÓ Ø Å Ø Ö Ð À Ö Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý À Ö Ò ½ ¼¼¼½ Ò ¾µ Ò Ò Ö Ò ËÝ Ø Ñ Ô ÖØÑ ÒØ

More information

ÇÍÌ ÁËÌ Æ Æ ÆÇƹ ÁËÌ Æ Ç Ä ÌÌÁ Ë ÁÆ ËÇÅ ËÇÄÎ Ä ÄÁ ÊÇÍÈË Îº ÓÖ Ø Ú Ì ÖØ Ð ÚÓØ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ü Ø Ò Ò ÒÓÒ Ü Ø Ò Ó Ð ØØ Ò ÓÐÚ Ð Ä ÖÓÙÔ º ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö Û ÔÖÓ

ÇÍÌ ÁËÌ Æ Æ ÆÇƹ ÁËÌ Æ Ç Ä ÌÌÁ Ë ÁÆ ËÇÅ ËÇÄÎ Ä ÄÁ ÊÇÍÈË Îº ÓÖ Ø Ú Ì ÖØ Ð ÚÓØ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ü Ø Ò Ò ÒÓÒ Ü Ø Ò Ó Ð ØØ Ò ÓÐÚ Ð Ä ÖÓÙÔ º ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö Û ÔÖÓ ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÓÙØ Ü Ø Ò Ò ÆÓÒß Ü Ø Ò Ó Ä ØØ Ò ÓÑ ËÓÐÚ Ð Ä ÖÓÙÔ Îº ÓÖ Ø Ú Î ÒÒ ÈÖ ÔÖ ÒØ ËÁ ½¾ ¾¼¼¾µ  ÒÙ ÖÝ ¾ ¾¼¼ ËÙÔÔÓÖØ Ý Ø Ù ØÖ Ò

More information

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ËØ Ø Ø Ð Ò ÐÝ ÓÖ Ö Ø Ø Ô ÖØ Ù¹ Ð ÖÐÝ ÓÖ ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð Ù Ø ÒÓ¹ Ñ Ð ÈÓ ÓÒ Ò ÑÙÐØ ÒÓÑ Ð Ý ÒÓÛ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÙÒ Ö ØÓÓ Û Ø Û ÐØ Ó Ù Ø Ð Ó Ø¹ Û Ö º

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ËØ Ø Ø Ð Ò ÐÝ ÓÖ Ö Ø Ø Ô ÖØ Ù¹ Ð ÖÐÝ ÓÖ ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð Ù Ø ÒÓ¹ Ñ Ð ÈÓ ÓÒ Ò ÑÙÐØ ÒÓÑ Ð Ý ÒÓÛ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÙÒ Ö ØÓÓ Û Ø Û ÐØ Ó Ù Ø Ð Ó Ø¹ Û Ö º ÇÚ Ö Ô Ö ÓÒ Ò ÓÙÒØ Ø º Ⱥź º ÐØ Ñ ËØ Ø Ø Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ö ÒØÖ ÓÖ Ø Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Ï Ð Ö ÓÖ ÊÓ Ñ Ö ÇÏ ÍÃ Ü ÒÓ ¼½¾¾ ¹ º Ⱥ ÐØ Ñ Ø Ø Ð º Ѻ ºÙ Ë Ñ Ò Ö Ú Ò Ø ÅÊ Ó Ø Ø Ø ÍÒ Ø ÆÓÚ Ñ Ö ½ ¾¼¼¼º ½ ÁÒØÖÓ

More information

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Î Ø Ð Ø Ö ØÙÖ ÓÒ ÑÔ Ø Ó Ù ØÑ ÒØ Ò Ø Ð Ø ÓÒ ÔÓÐ ÓÒ ÔÓÚ ÖØÝ ÙØ Ù Ø Û ÓÒ Ø ÑÔ Ø Ó Ô Ñ ÖÓ ÓÒÓÑ ÔÓÐ º ØØ Ö ÒÓÛÐ ÓÙØ ÔÖÓ¹ÔÓÓÖ Ñ ÖÓ ÔÓÐ Ò Ø Ñ ÒØ

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Î Ø Ð Ø Ö ØÙÖ ÓÒ ÑÔ Ø Ó Ù ØÑ ÒØ Ò Ø Ð Ø ÓÒ ÔÓÐ ÓÒ ÔÓÚ ÖØÝ ÙØ Ù Ø Û ÓÒ Ø ÑÔ Ø Ó Ô Ñ ÖÓ ÓÒÓÑ ÔÓÐ º ØØ Ö ÒÓÛÐ ÓÙØ ÔÖÓ¹ÔÓÓÖ Ñ ÖÓ ÔÓÐ Ò Ø Ñ ÒØ Ò ÐÝ Ò Å ÖÓ¹ÈÓÚ ÖØÝ Ä Ò Ò ÇÚ ÖÚ Û ÖÒ Ö º ÙÒØ Ö Å Ö Âº Ó Ò Ò À Ò ÄÓ Ö Ò Ý ÖÙ ÖÝ ¾ ¾¼½½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Î Ø Ð Ø Ö ØÙÖ ÓÒ ÑÔ Ø Ó Ù ØÑ ÒØ Ò Ø Ð Ø ÓÒ ÔÓÐ ÓÒ ÔÓÚ ÖØÝ ÙØ Ù Ø Û ÓÒ Ø ÑÔ Ø Ó Ô Ñ ÖÓ ÓÒÓÑ ÔÓÐ º ØØ Ö ÒÓÛÐ

More information

ÓÑ Ö ÕÙ Òغ Ì ÐÐ Ò Ø Ù ØÓ ÓÚ Ö ÐÐ Ö ÕÙ ÒØ Ô ØØ ÖÒ Ò Ø ÙÔ Ø Ø Û Ø Ö Ö Ø Ö ÒÝ Ø Ò Ø Ò Ú Ñ Ø Ó Ó Ñ Ò Ò ÕÙ ÒØ Ð Ô ØØ ÖÒ ÖÓÑ Ö Ø º ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û ÔÖÓÔÓ Ò ÒØ

ÓÑ Ö ÕÙ Òغ Ì ÐÐ Ò Ø Ù ØÓ ÓÚ Ö ÐÐ Ö ÕÙ ÒØ Ô ØØ ÖÒ Ò Ø ÙÔ Ø Ø Û Ø Ö Ö Ø Ö ÒÝ Ø Ò Ø Ò Ú Ñ Ø Ó Ó Ñ Ò Ò ÕÙ ÒØ Ð Ô ØØ ÖÒ ÖÓÑ Ö Ø º ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û ÔÖÓÔÓ Ò ÒØ ÁÒÖ Ñ ÒØ Ð Å Ò Ò Ó Ë ÕÙ ÒØ Ð È ØØ ÖÒ Ò Ä Ö Ø º Å Ð ¾µ ¹ Ⱥ ÈÓÒ Ð Ø ¾µ ¹ ź Ì Ö ¾µ µ Ä ÓÖ ØÓ Ö ÈÊ ËÅ ÍÒ Ú Ö Ø Î Ö ÐÐ Ú ÒÙ Ø Ø ¹ÍÒ ¼ Î Ö ÐÐ Ü Ö Ò ¾µ ÄÁÊÅÅ ÍÅÊ ÆÊË ¼ ÊÙ ¾ ÅÓÒØÔ ÐÐ Ö Ü Ö Ò ¹Ñ Ð ßÑ Ð ÔÓÒ Ð

More information

ÀÒ ËÑ Ø ² Ï Ð ÖÓÙØ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ö Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ º ÓÖ Ü ÑÔÐ ÔÓÖØ ØÓÙÖÒ Ñ ÒØ ÙÐ Ò Ò ÑÓ ÐÐ Ò Ò Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ Ó Ø Ñ ØÓ Ø ÒØÓ Ø Ø Ñ ÐÓØ ÓÖ Ô Ö¹ ÑÙØ Ø ÓÒ Ó

ÀÒ ËÑ Ø ² Ï Ð ÖÓÙØ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ö Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ º ÓÖ Ü ÑÔÐ ÔÓÖØ ØÓÙÖÒ Ñ ÒØ ÙÐ Ò Ò ÑÓ ÐÐ Ò Ò Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ Ó Ø Ñ ØÓ Ø ÒØÓ Ø Ø Ñ ÐÓØ ÓÖ Ô Ö¹ ÑÙØ Ø ÓÒ Ó ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ê Ö ¾½ ¾¼¼ µ ¹ ½ ËÙ Ñ ØØ ¼»¼ ÔÙ Ð ¼¾»¼ Ù Ð ÅÓ ÐÐ Ò Ó È ÖÑÙØ Ø ÓÒ Ò ÁÒ Ø ÓÒ ÈÖÓ Ð Ñ Ö Ñ ÀÒ ÓÖ ÓÒ ØÖ ÒØ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÒØ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ ÓÐÐ ÓÖ ÓÖ ÁÖ Ð Ò Ö Ö Åº ËÑ Ø Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò Ò Ò

More information

ÈÌÁÅ ÉÙ Ö Ê Ú Ø Ð Ò Æ ½ Â «Ê ÑÑ Ð ¾ Ò Î ØÓÖ Î ÒÙ ½ Å Ø Ñ Ø Ò Ë Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË ¾ Å Ø Ñ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË Ë Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò

ÈÌÁÅ ÉÙ Ö Ê Ú Ø Ð Ò Æ ½  «Ê ÑÑ Ð ¾ Ò Î ØÓÖ Î ÒÙ ½ Å Ø Ñ Ø Ò Ë Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË ¾ Å Ø Ñ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË Ë Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò ÈÌÁÅ ÉÙ Ö Ê Ú Ø Ð Ò Æ ½  «Ê ÑÑ Ð ¾ Ò Î ØÓÖ Î ÒÙ ½ Å Ø Ñ Ø Ò Ë Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË ¾ Å Ø Ñ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË Ë Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË ØÖ Øº Ì Ü Ø Ò Ó Ð Ò Ù ÜÔÖ Ò ÔÖ ÐÝ Ø

More information

address bus Data bus Note: Instructions are fetched over data bus CPU Control ALU

address bus Data bus Note: Instructions are fetched over data bus CPU Control ALU ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ¼º½ Ì ÓÙÖ ½º ØÖÙØÙÖ Ó Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö ÆÙÑ Ö Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ¹ Ø Ð ÐÓ ÁÒØ Ö ¹ÙÒ Ò Ò Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ö Ø Ö ¹ Ë ÁÁ Ó Ò ÓØ Ö Ó Ò Ñ Ê Ð ÒÙÑ Ö ¹ Ü Ò Ó Ø Ò ÔÓ ÒØ Á º ¾º ÙÒØ ÓÒ Ð ÐÓ Ó ÓÑÔÙØ Ö ÈÍ Ñ ÑÓÖÝ ÒÔÙعÓÙØÔÙØ

More information

½º ÌÖ ÙØÓÑØ

½º ÌÖ ÙØÓÑØ ÄÒÙ ÓÖÑÐ Ò ÙØÓÑØ ÌÓÖÝ Å Ó Ë ½½ ½º ÌÖ ÙØÓÑØ ËØ Ó ÙÒØÓÒ ÝÑÓÐ ÛØ ÖÒ ÖØÝ Ó ÖØÝ Æ ÆÙÑÖ ËØ Ì µ Ó ØÖÑ ÅÒÑÐ Ø Ø Ý Ò ¾ Ì µ ººº Ü ¾ Ü ¾ Ì µ ººº ¾ Ò ÖØÝ µ ¼ ½ Ø Ò µ ¾ Ì µ Ø ¾ ÖØÝ µ Ò Ø ¾ Ì µ ººº Ó ØÖÑ µ µ ܺ ËØ Ì

More information

½ ¾¼¼ Ä ØÙÖ ÇÙØÐ Ò ½ Ä ØÙÖ ½ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ µ ÑÔ Þ Ø ¼¾ ÔÖ Ö ÕÙ Ø ÓÖ Ø ÓÙÖ º ÓÒ ÙÐØ ÔÓ Ø ¼¾ ÆÓØ Ò ºµ ÏÓÖ ¼¾ Ö Ú Û ÔÖÓ Ð Ñ ÓÒ Ù Ó Ý ÊÙÐ º Á Ø Ò ÔÔÐ Ø ØÓ

½ ¾¼¼ Ä ØÙÖ ÇÙØÐ Ò ½ Ä ØÙÖ ½ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ µ ÑÔ Þ Ø ¼¾ ÔÖ Ö ÕÙ Ø ÓÖ Ø ÓÙÖ º ÓÒ ÙÐØ ÔÓ Ø ¼¾ ÆÓØ Ò ºµ ÏÓÖ ¼¾ Ö Ú Û ÔÖÓ Ð Ñ ÓÒ Ù Ó Ý ÊÙÐ º Á Ø Ò ÔÔÐ Ø ØÓ ½ ¾¼¼ Ä ØÙÖ ÇÙØÐ Ò ½ Ä ØÙÖ ½ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ µ ÑÔ Þ Ø ¼¾ ÔÖ Ö ÕÙ Ø ÓÖ Ø ÓÙÖ º ÓÒ ÙÐØ ÔÓ Ø ¼¾ ÆÓØ Ò ºµ ÏÓÖ ¼¾ Ö Ú Û ÔÖÓ Ð Ñ ÓÒ Ù Ó Ý ÊÙÐ º Á Ø Ò ÔÔÐ Ø ØÓ Ø Ò Ó Å È Ö Ú Ö ÓÖ Ö Ø ÒÔÙØ Ö Ø ÓÙØÔÙØ ØÓ Ø Ý Ø Ñº

More information

SAT Serotypes,

SAT Serotypes, ÔØ Ö Ê ÒÒÓØ Ø ÓÒ Ó ÓÓع Ò ¹ÅÓÙØ Î ÖÙ ÔÖÓØ ÓÑ º½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÓع Ò ¹ÅÓÙØ Ú ÙÐ Ö Ó ÐÓÚ Ò¹ ÓÓ Ò Ñ Ð Ò Ù Ý Ø ÓÓع Ò ¹ÅÓÙØ Î Ö٠Šεº ÁØ ÐÝ ÓÒØ ÓÙ Ò Ó Ø Ò Ø Ð Ø Ø Ò Ø ÓÒÓÑ ÐÐÝ ÑÔÓÖØ ÒØ Ò Ñ Ð Ù ØØÐ Ò Ô º Å

More information

¾ Ê Ö Ò Å ÒÙ Ð ¼º Ü Ò Ö Ø Ý ÓÜÝ Ò ½º º ÌÙ ÇØ ½ ¾½ ¾ ¾¼¼ ÓÒØ ÒØ ½ ¾ Å Ò È ½ ½º½ Ä Ò ÆÓØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ º º º º º º º º º º

More information

ÓÒÒ Ø ÓÒ ØÓ Ñ ÞÓÒ Ú Ø Æ Ø Ô ÓÖ ÖÓÑ Û ÖÓÛ Öº ÌÓ Ú Û ËÌÄ Ð ÓÒ ÑÝ Ä ÒÙÜ Ñ Ò Á Ù Æ Ø Ò Å Ò Ö¹ ØÓÖº ÌÓ ÔÖÓ Ù Ø ÇÔ ÒË Ö ÔØ Á Ù ÇÔ ÒË Û Ø Ø³ ÒØ Ö Ø Ø ÜØ ØÓÖ

ÓÒÒ Ø ÓÒ ØÓ Ñ ÞÓÒ Ú Ø Æ Ø Ô ÓÖ ÖÓÑ Û ÖÓÛ Öº ÌÓ Ú Û ËÌÄ Ð ÓÒ ÑÝ Ä ÒÙÜ Ñ Ò Á Ù Æ Ø Ò Å Ò Ö¹ ØÓÖº ÌÓ ÔÖÓ Ù Ø ÇÔ ÒË Ö ÔØ Á Ù ÇÔ ÒË Û Ø Ø³ ÒØ Ö Ø Ø ÜØ ØÓÖ Í Ò ÇÔ ÒË ÓÒ Ñ ÞÓÒ Ï Ë ÖÚ Ð Ø ÓÑÔÙØ ÐÓÙ ÏË ¾µ ÂÓ Ò º Æ Ð ÓÒ Ë Ò Ó ÓÙÑ ÒØ ÓÖ ÓÔÝÖ Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÓÙÑ ÒØ Ö ÓÛ ØÓ Ù ÇÔ ÒË ÓÒ Ò Ñ ÞÓÒ ¾ ÖÚ Öº Ì ÒÓØ Ô ÓÖ Ö Ò ÓÖ Ñ ÒØ Ó ÏË ¾ ÒÓÖ ÒÝ Ó Ø ÓØ Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ Á Ñ ÒØ ÓÒº

More information

ÈÖÓÐÑ ½º ÄØ ÓÐÐØÓÒ Ó Ù Ø Ó ÒÓÒÑÔØÝ Ø Å Ù ØØ º Å ¾ º ¾ µ Ò ¾ º µ µ ÈÖÓÚ ØØ Ðº µ ½¾µ ÄØ Å Ò ÐØ Å µ ÚÒ Ø Ø ÛØ ¼ ¾ ÓÖ ÐÑÒØ º ËÓÛ ØØ ¹ Ý ØѺ Á Ø Ð ÆÓ ÏÝ ÐÐ

ÈÖÓÐÑ ½º ÄØ ÓÐÐØÓÒ Ó Ù Ø Ó ÒÓÒÑÔØÝ Ø Å Ù ØØ º Å ¾ º ¾ µ Ò ¾ º µ µ ÈÖÓÚ ØØ Ðº µ ½¾µ ÄØ Å Ò ÐØ Å µ ÚÒ Ø Ø ÛØ ¼ ¾ ÓÖ ÐÑÒØ º ËÓÛ ØØ ¹ Ý ØѺ Á Ø Ð ÆÓ ÏÝ ÐÐ ÒÐ ÜÑÒØÓÒ ËÌ ½½ ÈÖÓÐØÝ ² Å ÙÖ ÌÓÖÝ ÏÒ Ý ¾¼½¾ ½¾ ¼¼ Ñ ß ½¾¼¼Ò Ì ÐÓ ¹ÓÓ ÜÑÒØÓÒº ÓÙ ÑÝ Ù Ø Ó ÔÖÔÖ ÒÓØ ÝÓÙ Û ÙØ ÝÓÙ ÑÝ ÒÓØ Ö ÑØÖÐ º Á ÕÙ ØÓÒ Ñ ÑÙÓÙ ÓÖ ÓÒÙ Ò ÔÐ Ñ ØÓ ÐÖÝ Øº ÍÒÐ ÔÖÓÐÑ ØØ ÓØÖÛ ÝÓÙ ÑÙ Ø ÓÛ ÝÓÙÖ

More information

The Enigma machine. 1 Expert teams 25 mins. 2 Mixing the teams 30 mins. 3 Coding and decoding messages 1 period

The Enigma machine. 1 Expert teams 25 mins. 2 Mixing the teams 30 mins. 3 Coding and decoding messages 1 period The Enigma machine ¼ The Enigma machine Time frame 2 periods Prerequisites : Å Ò ÖÝÔØÓ Ö Ô Ø Ò ÕÙ Objectives : ÓÚ Ö Ø ÛÓÖ Ò Ó Ø Ò Ñ Ñ Ò º ÓÙÒØ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÔÓ Ð Ø Ó Ö Ý Ø Ñ Ò º Materials : 6 ÓÔ Ó Ø Øº 6 3

More information

ÏÐÝ ËÓÒÓÖÖ ÏËË ÐÓ ÛØ ËÙ ÓÖ µ ÑÓÒ Üº Ü Ü ¾ µ Ü ¾ µ ËØ ÐØÝ Ð ÄÓ ÛØ ÚÖÐ ÓÒ ØÖÒ Ó ÐÔØ Ò ÚÖÐ ÓÒ Ø ÓÒ Ø ØÖÒ ÝÑÓÐ ¾

ÏÐÝ ËÓÒÓÖÖ ÏËË ÐÓ ÛØ ËÙ ÓÖ µ ÑÓÒ Üº Ü Ü ¾ µ Ü ¾ µ ËØ ÐØÝ Ð ÄÓ ÛØ ÚÖÐ ÓÒ ØÖÒ Ó ÐÔØ Ò ÚÖÐ ÓÒ Ø ÓÒ Ø ØÖÒ ÝÑÓÐ ¾ ÏÐÝ ËÓÒÓÖÖ ÑÓÒ º ÐÓ ÏÐÝ ËÓÒÓÖÖ ÏËË ÐÓ ÛØ ËÙ ÓÖ µ ÑÓÒ Üº Ü Ü ¾ µ Ü ¾ µ ËØ ÐØÝ Ð ÄÓ ÛØ ÚÖÐ ÓÒ ØÖÒ Ó ÐÔØ Ò ÚÖÐ ÓÒ Ø ÓÒ Ø ØÖÒ ÝÑÓÐ ¾ ܺ ܽ½¾ ¾½½ ËÝÒØÜ Ó ÏËË ØÖÑ ½ Ø ÓÖÖ ÚÖÐ Ü Ý Þ Ò ØÖÒ ÐÔØ ½ Ó ØØ ÚÖÐ Ò ÓÙÖ

More information

ÒÓØ Ý Ø Ö ÓÐÚ º Æ Ú ÖØ Ð Ø ÔÔÖÓ Ý Å Ö ÓÖ Ò Ì Ù Ò ½ Ò Å ÖØ Ò Ò Ã Ò ½ Ò ØÓ Ð Ñ Ø ÜØ ÒØ ÄĐÙØØÖ Ò Ù ¹Ã ÔÔ Ð ½ Ö ÓÒ Ø Ö ÓÚ º ÇÙÖ ÔÔÖÓ ÐÐ ØÛ Ò Ø ØÛÓ ÜØÖ Ñ Ó

ÒÓØ Ý Ø Ö ÓÐÚ º Æ Ú ÖØ Ð Ø ÔÔÖÓ Ý Å Ö ÓÖ Ò Ì Ù Ò ½ Ò Å ÖØ Ò Ò Ã Ò ½ Ò ØÓ Ð Ñ Ø ÜØ ÒØ ÄĐÙØØÖ Ò Ù ¹Ã ÔÔ Ð ½ Ö ÓÒ Ø Ö ÓÚ º ÇÙÖ ÔÔÖÓ ÐÐ ØÛ Ò Ø ØÛÓ ÜØÖ Ñ Ó ÈÖÓÚ Ò Ì ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÁÒÔÙع ÓÒ ÙÑ Ò ÄÓ ÈÖÓ Ö Ñ Â Òß ÓÖ ËÑ Ù ÁÆÊÁ ¹ÊÓÕÙ ÒÓÙÖØ È ½¼ ½ Ä Ò Ý Ü Ö Ò ØÖ Ø Ð Ó ÔÖ Ø ÒØ ÓÖ Û Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÒÓØ Ô Ò ÓÒ Ð Ø¹ØÓ¹Ö Ø Ü ÙØ ÓÒº Ì ÓÒÐÝ ÙÑÔØ ÓÒ ÓÙØ Ø Ð Ø ÓÒ ÖÙÐ Ø Ø Ö

More information

ØÖ Ø ÆÙÑ Ö Ð ÑÙÐ Ø ÓÒ Ó Ø Û Ø Ð Ö ÑÔÐ ØÙ Ñ Ò Ö Ö Ù ØÓ ÜÔÐÓÖ ÓØ Ú Ø ÓÒ ÔÖÓ Ò ÙÒ ÖÐÝ Ò ÓÑ ØÖÝ Ò ÙÒØ ÓÒ Ó Ø Ñ ÒØ ÔÓØ ÒØ Ð ÚÓÖØ ØÝ Ö ÒØ º Î Ö Ø ÓÒ Ò Ò Ø ¾

ØÖ Ø ÆÙÑ Ö Ð ÑÙÐ Ø ÓÒ Ó Ø Û Ø Ð Ö ÑÔÐ ØÙ Ñ Ò Ö Ö Ù ØÓ ÜÔÐÓÖ ÓØ Ú Ø ÓÒ ÔÖÓ Ò ÙÒ ÖÐÝ Ò ÓÑ ØÖÝ Ò ÙÒØ ÓÒ Ó Ø Ñ ÒØ ÔÓØ ÒØ Ð ÚÓÖØ ØÝ Ö ÒØ º Î Ö Ø ÓÒ Ò Ò Ø ¾ ÖÖ Ö ØÖÙØ ÓÒ Ò Ä Ö Ò Ò ÈÖ Ø Ð ØÝ Ø ÔØ Ò Å Ò Ö Ò Â Ø º¹ º Í Æ ½ Ý Äº º ÈÊ ÌÌ Ý Ò º ú ʺ ̺ ÂÇÆ Ë ÖÓÛÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÈÖÓÚ Ò Ê Ó Á Ð Ò Ý ÏÓÓ ÀÓÐ Ç ÒÓ Ö Ô ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ ÏÓÓ ÀÓÐ Å Ù ØØ ËÙ Ñ ØØ ØÓ ÝÒ Ñ Ó ØÑÓ Ô Ö

More information

This is an author produced version of Even-hole-free graphs part II: Recognition algorithm.

This is an author produced version of Even-hole-free graphs part II: Recognition algorithm. This is an author produced version of Even-hole-free graphs part II: Recognition algorithm. White Rose Research Online URL for this paper: http://eprints.whiterose.ac.uk/74360/ Article: Conforti, M, Cornuejols,

More information

on v ex p olyhedra surrounding training examples xq 5-nearest neigh b or vs. 1-nearest neigh b or

on v ex p olyhedra surrounding training examples xq 5-nearest neigh b or vs. 1-nearest neigh b or ÑÒ ËØÑØÙÔ Å ÄÖÒÒµ ÁÒ ØÒ¹ ËØÓÖÒ ØÖÒÒ ÜÑÔÐ ÆÓ ÜÔÐØ ÑÓÐ ØÖØ ÙÒØÓÒµ ÓÒ ØÖÙØÓÒ ÈÖÓ Ò ÐÝ ÙÒØÐ ÒÛ Ò ØÒ ØÓ Ð ÄÞÝ ÐÖÒÒ» ÅÑÓÖݹ ÐÖÒÒ Í ÙÐÐÝ Ò ØÒ Ö ÔÓÒØ Ò Ò ÙÐÒ Ô ÄÓÐ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ó ÖйÚÐÙ ÓÖ ÖعÚÐÙ ØÖØ ÙÒØÓÒ Æ ÓÖ ÒÜÒ

More information

ÔÐÓÝ º ÇÙÖ Ø ÓÒ Ø Ó Ò ØÛÓÖ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ö ÓÖ ÔÖÓ ÖÓÑ Ö Û ØÔ ÙÑÔ Ð Ù Ò Å Å Á Ý Ø Ñ ÓÖ Å Ò Ò Ù Ø Ø ÓÖ ÙØÓÑ Ø ÅÓ Ð ÓÖ ÁÒØÖÙ ÓÒ Ø Ø ÓÒµ º Ì Ö Ø Ó Ø Ô Ô Ö ÓÖ Ò

ÔÐÓÝ º ÇÙÖ Ø ÓÒ Ø Ó Ò ØÛÓÖ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ö ÓÖ ÔÖÓ ÖÓÑ Ö Û ØÔ ÙÑÔ Ð Ù Ò Å Å Á Ý Ø Ñ ÓÖ Å Ò Ò Ù Ø Ø ÓÖ ÙØÓÑ Ø ÅÓ Ð ÓÖ ÁÒØÖÙ ÓÒ Ø Ø ÓÒµ º Ì Ö Ø Ó Ø Ô Ô Ö ÓÖ Ò ÅÙÐØ ÔÐ ÅÓ Ð Ó Ø¹Ë Ò Ø Ú ÔÔÖÓ ÓÖ ÁÒØÖÙ ÓÒ Ø Ø ÓÒ Ï Ò ½ Ï Ò Ä ¾ Ë ÐÚ ØÓÖ Âº ËØÓÐ Ó ½ Ò Å ØØ Û Å ÐÐ Ö ½ ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÐÙÑ ÍÒ Ú Ö ØÝ ½¾½ Ñ Ø Ö Ñ Ú ÒÙ ÊÓÓÑ ¼ Æ Û ÓÖ Æ ½¼¼¾ ¹ ¼¼ ÍË Û Ò Ð ÑÑ ÐÐ

More information

ØÖ Ø Ì Î Ö ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù ÁÑÔ Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ø Ú ÓÔ ÓÖÑ Ý Ú Ö ÑÔ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø Ë Ñ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò Ò Ù º Ì Ö ÔÓÖØ ÓÙÑ ÒØ Ø Ú Ô ÈÖ Ë Ñ Ò Ù Ù ØÓ ÔÖÓ Ö Ñ Ø Ú

ØÖ Ø Ì Î Ö ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù ÁÑÔ Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ø Ú ÓÔ ÓÖÑ Ý Ú Ö ÑÔ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø Ë Ñ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò Ò Ù º Ì Ö ÔÓÖØ ÓÙÑ ÒØ Ø Ú Ô ÈÖ Ë Ñ Ò Ù Ù ØÓ ÔÖÓ Ö Ñ Ø Ú Ì ÎÄÁËÈ ÈÖ Ë Ñ ÖÓÒØ Ò ÂÓ Ò º Ê Ñ Ï Ò Åº ÖÑ Ö ÂÓ Ù º ÙØØÑ Ò Ä ÓÒ Ö º ÅÓÒ Î Ô Ò ËÛ ÖÙÔ Ì ÅÁÌÊ ÓÖÔÓÖ Ø ÓÒ ½ Å ¾ ¼ Ë ÔØ Ñ Ö ½ ¾ ½ Ì ÛÓÖ Û ÙÔÔÓÖØ Ý ÊÓÑ Ä ÓÖ ØÓÖ Ó Ø ÍÒ Ø ËØ Ø Ö ÓÖ ÓÒØÖ Ø ÆÓº ½ ¾ ¹ ¹ ¹¼¼¼½º

More information