¾ ÍÊÁ Ê À Å Â Å Ë ÍÅÅÁÆ Ë Æ ÄÁ ÇÊ ËÅ ÌÀ Ì ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ê Ñ Ý Ø ÓÖÝ Ó Ø ÒÒ Ø Û Ö Ø ÒÚ Ø Ø Ý ÐÚ Ò ½¼ º ÁÒ Ë Ø ÓÒ ¾ Û Ø ÓÙÔÐ Ó Ö ÙÐØ Û ÑÓØ Ú Ø ÓÙÖ ÛÓÖ Ò Ø

Size: px
Start display at page:

Download "¾ ÍÊÁ Ê À Å Â Å Ë ÍÅÅÁÆ Ë Æ ÄÁ ÇÊ ËÅ ÌÀ Ì ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ê Ñ Ý Ø ÓÖÝ Ó Ø ÒÒ Ø Û Ö Ø ÒÚ Ø Ø Ý ÐÚ Ò ½¼ º ÁÒ Ë Ø ÓÒ ¾ Û Ø ÓÙÔÐ Ó Ö ÙÐØ Û ÑÓØ Ú Ø ÓÙÖ ÛÓÖ Ò Ø"

Transcription

1 Ì ÂÓÙÖÒ Ð Ó ËÝÑ ÓÐ ÄÓ ÎÓÐÙÑ ¼¼ ÆÙÑ Ö ¼ ¼¼¼¼ ËÇÅ Ê ËÍÄÌË ÁÆ ÈÇÄ ÀÊÇÅ ÌÁ Ê ÅË ÌÀ ÇÊ ÍÊÁ Ê À Å Â Å Ë ÍÅÅÁÆ Ë Æ ÄÁ ÇÊ ËÅ ÌÀ ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒº Ð Ð Ê Ñ Ý Ø ÓÖÝ Ø Ð Ø Ò Ø ÑÔÐ Ø ÓÖѵ ÓÒ¹ ÖÒ Û Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò Ú Ò Ø Ò ÓÐÓÙÖ Ò Ó Ø Ø Ò Ó ÙÒÓÖ Ö Ò¹ØÙÔÐ ÖÓÑ Ò Ù Ø Ù Ø Ø ÐÐ Ð Ñ ÒØ Ó Ò Ø Ø Ñ ÓÐÓÙÖº ËÙ Ø Û Ø Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ Ö ÐÐ ÑÓÒÓ ÖÓÑ Ø ÓÖ ÓÑÓ Ò ÓÙ Ò ØÝÔ Ð ÔÓ Ø Ú Ö ÙÐØ Ò Ê Ñ Ý Ø ÓÖÝ Ø ÓÖÑ Ø Ø Û Ò Ð Ö ÒÓÙ Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó ÓÐÓÙÖ Ñ ÐÐ ÒÓÙ Û Ò ÜÔ Ø ØÓ Ò Ö ÓÒ ÐÝ Ð Ö ÑÓÒÓ ÖÓÑ Ø Ø º ÈÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ê Ñ Ý Ø ÓÖÝ ÓÒ ÖÒ Û Ø Ù Ð ÔÖÓ Ð Ñ Ò Û Û Ö Ú Ò ÓÐÓÙÖ Ò Ó Ò Ò Ö ÐÓÓ Ò ÓÖ Ù Ø Ù Ø Ø ÒÝ ØÛÓ Ø ÒØ Ð Ñ ÒØ Ó Ò Ø Ö ÒØ ÓÐÓÙÖ º ËÙ Ø Û Ø Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ Ö ÐÐ ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø ÓÖ Ö Ò ÓÛº Æ ØÙÖ ÐÐÝ Û Ö ÐÓÓ Ò ÓÖ Ö Ò ÓÛ Ù Ø Ø Ò ÓÙÖ Ø ÓÑ Ö Û Ò Ø Ö Ö Ñ ÒÝ ÓÐÓÙÖ º ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ú Ò Ò ÒØ Ö Û Ý Ø Ø ÓÐÓÙÖ Ò ¹ ÓÙÒ Û Ò ÓÐÓÙÖ Ù ÓÖ Ø ÑÓ Ø Ñ ÒÝ Ò¹ØÙÔÐ º Ø Ø ÔÓ ÒØ Ø Û ÐÐ ÓÒÚ Ò ÒØ ØÓ ÒØÖÓ Ù ÓÑÔ Ø ÒÓØ Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ò Ö ÙÐØ Ò ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ê Ñ Ý Ø ÓÖݺ Ï Ö ÐÐ Ø Ø Ò Ð Ð Ê Ñ Ý Ø ÓÖÝ Û ÛÖ Ø «µ Ò ØÓ Ñ Ò Ú ÖÝ ÓÐÓÙÖ Ò Ó Ò Ò ÓÐÓÙÖ ÑÓÒÓ ÖÓÑ Ø Ø Ó ÓÖ Ö ØÝÔ «º Ï Û ÐÐ ÛÖ Ø ÔÓÐÝ «µ Ò ØÓ Ñ Ò Ú ÖÝ ¹ ÓÙÒ ÓÐÓÙÖ Ò Ó Ò ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ø Ó ÓÖ Ö ØÝÔ «º Ï ÒÓØ Ø Ø Û Ò ÒÒ Ø Ò Ò Ø ¹ ÓÙÒ ÓÐÓÙÖ Ò Û ÐÐ Ù Ü ØÐÝ ÓÐÓÙÖ Ó Û Ñ Ý Û ÐÐ ÙÑ Ø Ø Ø Ø Ó ÓÐÓÙÖ Ù º ÈÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ê Ñ Ý Ø ÓÖÝ Ò Ø Ò Ø Ò ÜØ Ò Ú ÐÝ ØÙ Ý Ò Ø ÓÑ Ò ØÓÖ Ø ½½ ½¾ ÓÑ Ø Ñ ÙÒ Ö Ø Ò Ñ Ê Ò ÓÛ Ê Ñ Ý Ø ÓÖÝ ÓÖ ËÙ ¹Ê Ñ Ý Ø ÓÖÝ º ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ø ÕÙ ÒØ ØÝ Ö Ã Ò µ Û Ò ÓÙÖ ÒÓØ Ø ÓÒ Ø Ð Ø Ñ Ù Ø Ø Ñ ÔÓÐÝ Òµ ¾ Ò ÒÚ Ø Ø Ø ÖÓÛ ÑÙ ÑÓÖ ÐÓÛÐÝ Ø Ò Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ð Ð Ê Ñ Ý ÒÙÑ Ö ÓÖ Ü ÑÔÐ Ø ÒÓÛÒ Ø Ø Ö Ã Ò µ ½ Ò Ò ½µ Ò ¾µ ½µ º ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û ÒÚ Ø Ø ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ú Ö ÓÒ Ó ÓÑ Ð Ö ÙÐØ Ò ÒÒ Ø Ê Ñ Ý Ø ÓÖݺ ÁÒØ Ö Ø Ò ÐÝ Û Û ÐÐ Ð Ó Ó Ø Ò Ò Ø Ø Ò Ø Ò Ø ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ê Ñ Ý ÒÙÑ Ö ÖÓÛ ÑÓÖ ÐÓÛÐÝ Ø Ò Ø Ö Ð Ð ÓÙÒØ ÖÔ ÖØ º Ê Ú ÂÙÐÝ ½ ¾¼¼ º ¾¼¼¼ Å Ø Ñ Ø ËÙ Ø Ð Ø ÓÒº ÈÖ Ñ ÖÝ ¼ ¼¾ ¼ ¼ ¼ Ë ÓÒ ÖÝ ¼ ½¼º Ã Ý ÛÓÖ Ò Ô Ö º ÈÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ê Ñ Ý Ø ÓÖÝ ÓÖ Ò Ü ÓÑ º Ë ÓÒ ÙØ ÓÖ Ô ÖØ ÐÐÝ ÙÔÔÓÖØ Ý ÆË Ö ÒØ Å˹¼ ¼¼ ¾º ¼¼¼¼ Ó Ø ÓÒ ÓÖ ËÝÑ ÓÐ ÄÓ ¼¼¾¾¹ ½¾»¼¼»¼¼¼¼¹¼¼¼¼» ¼¼º¼¼ ½

2 ¾ ÍÊÁ Ê À Å Â Å Ë ÍÅÅÁÆ Ë Æ ÄÁ ÇÊ ËÅ ÌÀ Ì ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ê Ñ Ý Ø ÓÖÝ Ó Ø ÒÒ Ø Û Ö Ø ÒÚ Ø Ø Ý ÐÚ Ò ½¼ º ÁÒ Ë Ø ÓÒ ¾ Û Ø ÓÙÔÐ Ó Ö ÙÐØ Û ÑÓØ Ú Ø ÓÙÖ ÛÓÖ Ò Ø Ö º Ï Ö ÓÑ Ñ Ò ÖÝ Ù Ð ÓÐÓÙÖ Ò µ ÓÖ ØÖ Ò Ð Ø Ò ÔÓ Ø Ú Ö ÙÐØ Ò ÑÓÒÓ ÖÓÑ Ø Ê Ñ Ý Ø ÓÖÝ ÒØÓ ÔÓ Ø Ú Ö ÙÐØ Ò ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ê Ñ Ý Ø ÓÖݺ Ï Ù Ù Ð ÓÐÓÙÖ Ò ØÓ ÓÛ Ø Ø µ Ò Ø Ò ÔÓÐÝ µ Ò º ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ø Ð Ð ÒÒ Ø Ê Ñ Ý Ø ÓÖ Ñ ÑÔÐ Ø Ø ÔÓÐÝ µ Ò ÓÖ ÐÐ Ò Ò º Ï Ø Ò ÓÛ Ø Ø ÙÑ Ò Ø ÓÒØ ÒÙÙÑ ÀÝÔÓØ Àµ Û Ú Ø Ò Ø Ú Ö Ð Ø ÓÒ ½ ÔÓÐÝ ½ µ ¾ ¾ º ÁØ Ò ØÙÖ Ð ØÓ Û Ø Ö À Û Ò ÖÝ ØÓ ÓÛ ½ ÔÓÐÝ ½ µ ¾ ¾ º Ï Ö ÐÐ Ø Ø ÌÓ ÓÖ Ú ½ ÓÛ Ò Ø Ø ½ ½ ¾ ½ Û Ú Ú ÖÝ ØÖÓÒ ÓÙÒØ Ö Ü ÑÔÐ ØÓ ½ ½ µ ¾ ¾ º Ì ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø ØÙ Ø ÓÒ ÕÙ Ø Ö Òغ ÌÓ ÓÖ Ú ½ ÔÖÓÚ Ö ÙÐØ Û ÑÔÐ Ø Ø ÙÑ Ò Ø ÈÖÓÔ Ö ÓÖ Ò Ü ÓÑ È µ Û Ú Ø ÔÓ Ø Ú Ö Ð Ø ÓÒ ½ ÔÓÐÝ ½ µ ¾ ¾ º ÁÒ Ë Ø ÓÒ Û Û ÐÐ Ú Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú ÔÖÓÓ Ó Ø ÑÔÐ Ø ÓÒ ÖÓÑ È ÌÓ ÓÖ Ú Ñ Ø Ó Ú Ø ÓÒ Ø ÒÝ Ó ½ ÔÓÐÝ ½ µ ¾ ¾ Ö Ð Ø Ú ØÓ Ø ÓÒ Ø ÒÝ Ó Ø ÒÓØ Ð Ö Ø Ø Ø Ñ Ø Ó Ó Ë Ø ÓÒ Û ÐÐ Ó Ø º Ë Ø Ù ÓÒ Ø Ø Ò Ó Ë Ø ÓÒ º Ë Ò È ÑÔÐ Ø Ø ½ ÔÓÐÝ ½ µ ¾ ¾ Ø Ò ØÙÖ Ð ØÓ Û Ø Ö Å ÖØ Ò Ü ÓÑ Å µ Ùø ÓÖ Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒº ÁÒ Ë Ø ÓÒ Û ÓÛ Ø Ø Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ò Ø Ò Ô Ò ÒØ Ó Å º Ì ÔÖÓÓ Ù Ð ÓÒ Ó Ö Ñ Ò ÌÓ ÓÖ Ú ¾ Ò ÓÛ Ø Ø Û Ñ Ý ÓÖ Ø Ü Ø Ò Ó ¾¹ ÓÙÒ ÓÐÓÙÖ Ò Ó ½ ¾ Û ÒÓ ÙÒÓÙÒØ Ð ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ø Ò ÒÝ ÓÖ Ò ÜØ Ò ÓÒº Ø Ö Ö Ò Ø Ö ÙÐØ Ó Ë Ø ÓÒ ËÝ Ö Ñ Ò ÓÖ ÓÒÖ Ø Ü ÑÔÐ Ó ¾¹ ÓÙÒ ÓÐÓÙÖ Ò Ó ½ ¾ Û ÒÓ ÙÒÓÙÒØ Ð ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ø ÙØ Û ÕÙ Ö ÓÒ Ò ÓÑ ÓÖ Ò ÜØ Ò ÓÒº ÁÒ Ë Ø ÓÒ Û ÓÒ ØÖÙØ Ù ÓÐÓÙÖ Ò ÖÓÑ Ø ÙÑÔØ ÓÒ Ø Ø À ÓÐ Ò Ø Ö ËÓÙ Ð Ò ØÖ º Ì Ö ÙÑ ÒØ Ó Ë Ø ÓÒ ØÙ ÐÐÝ ÓÛ Ø Ø ÙÒ Ö È Ú ÖÝ ¾¹ ÓÙÒ ÓÐÓÙÖ Ò Ó Ô Ö ÖÓÑ ½ Ø Ø ÓÒ ÖÝ ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Øº ËÓ ¾¹ ÓÙÒ ÓÐÓÙÖ Ò Ó Ô Ö ÖÓÑ ¾ Ñ ÒÝ ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ø Ó ÓÖ Ö ØÝÔ ½ Û Ö Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ò Ø Ö ÙÔÖ ÑÙѺ ÁÒ Ë Ø ÓÒ Û ÓÛ Ø Ø ÙÒ Ö ÅÅ ¾¹ ÓÙÒ ÓÐÓÙÖ Ò Ó Ô Ö ÖÓÑ ¾ ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ø Ó ÓÖ Ö ØÝÔ ½ Û ÐÙ Ò Ø ÙÔÖ ÑÙѺ ÁÒ Ë Ø ÓÒ Û ÓÛ Ø Ø È Ó ÒÓØ Ùø ÓÖ Ø Ö ÙÐØ Ó Ë Ø ÓÒ º Ï Ó Ø Ý ÓÐ Ø Ò ÓÒ ÕÙ Ò Ó ÕÙ Ö Û ØÖÓÒ ÒÓÙ ØÓ Ù Ð ¾¹ ÓÙÒ ÓÐÓÙÖ Ò Ó Ô Ö ÖÓÑ ¾ Û Ø ÒÓ ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø ÐÓ ÓÔÝ Ó ½ Ý Ø Û ÒÓÙ ØÓ ÓÒ Ø ÒØ Û Ø È º Ò ÐÐÝ Ò Ë Ø ÓÒ Û ÔÖÓÚ ÓÑ ÔÓ Ø Ú Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö ÙÐØ ÖÓÑ À ¹ ÙÑÔØ ÓÒ Û Ö ØÖÓÒ Ö Ø Ò Ø Ý Ö ÙÐØ Ó Ø Ò ÖÓÑ Ø Ö Ó ¹Ê Ó Ø ÓÖ Ñ Ý Ø Ù Ð ÓÐÓÙÖ Ò Ö ÙÑ Òغ Ì Ö ÙÐØ Ú ÖÐÝ Ð Ö Ô ØÙÖ Ó Û ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ ÓÐ ÙÑ Ò À Ø Ð Ø Ø Ù ÓÖ Ó Ö ÙÐ Ö Ö Ò Ð º ÆÓØ Ø ÓÒ ÓÙÖ ÒÓØ Ø ÓÒ Ø Ò Ö º ÇÒ ÔÓ ÒØ ÛÓÖØ Ý Ó ÓÑÑ ÒØ Ò Ñ ÐÝ Ø Ø Û Ò ÓÐÓÙÖ Ò Ó Ô Ö Ó ÓÖ Ò Ð ÖÓÑ ÓÑ Ø Ò «Û Ø «Û Û ÐÐ ØÝÔ ÐÐÝ ÛÖ Ø «µ Ò Ø Ó Ø ÑÓÖ ÓÖÖ Ø {«}µ º

3 ËÇÅ Ê ËÍÄÌË ÁÆ ÈÇÄ ÀÊÇÅ ÌÁ Ê ÅË ÌÀ ÇÊ Ï Ò Ú Ö Û Ù Ø ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ø ØÓ ÙÑ Ø Ø Ø Ö Ø Ö ÙÑ ÒØ Ó Ð Ø Ò Ø ÓÒ Ö ÙÑ Òغ Ö Ø ÓÒ ÓÖ ÙÖØ Ö Ö Ö ½º ÁØ ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ Ø Ö ÙÐØ Ò Ë Ø ÓÒ Ø Ø ÙÒ Ö À Û Ú Ø Ö Ð Ø ÓÒ ¾ ÔÓÐÝ «µ ¾ ÓÖ Ú ÖÝ «¾º ÁÒ ÔÖÓ Ø ÕÙ Ð ØÓ Ø Ô Ô Ö Û ÓÛ Ø Ø Û Ö Ò Ó ÔÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÒØ Û Ø ÒÓع À Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö Ó Ø Ö Ð Ø ÓÒ ¾ ÔÓÐÝ ½ ½µ ¾ Ò ¾ ÔÓÐÝ ½ µ ¾ ¾ ÓÒ Ø ÒØ Û Ø ¾ ¾ º ¾º Â Ò Ö ÔÐ Ø Ð Ò ÇØÑ Ö ËÔ Ò ÔÓ ÒØ ÓÙØ Ø Ø ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ê Ñ Ý Ø ÓÖÝ Ò Ð Ð Ê Ñ Ý Ø ÓÖÝ ÓØ ÐÐ ÙÒ Ö Ø ÙÑ Ö ÐÐ Ó ÒÓÒ Ð Ê Ñ Ý Ø ÓÖÝ Ò Û Û Ö Ú Ò Ò Ö ØÖ ÖÝ ÓÐÓÙÖ Ò Ó Ò Ò ÐÓÓ ÓÖ Ð Ö Ó Ø Ø Ø ÓÐÓÙÖ Ò ÑÔÐ ÓÒ Ò º ÇÒ Û Ý ØÓ ÐÓÓ Ø Ø Ö ÙÐØ Ó Ø Ô Ô Ö ØÓ Ø Ñ Ö Ñ ÒØ Ó ÒÓÒ Ð Ê Ñ Ý Ø ÓÖÝ ÓÖ ½ ¾ Ò ¾ ¾ Ù Ø ÓÖÝ Û ÐÐ Ð ÖÐÝ Ö Ù Ø Û Ø Ò Ô Ò Ò Ö ÙÐØ º ÇÒ Ö Ð Ø ÒÓØ Ø Ñ Ý ÒØ Ö Ø Ò ØÓ ÜÔÐÓÖ ÓÒÒ Ø ÓÒ Û Ø ØÖÙØÙÖ Ð Ê Ñ Ý Ø ÓÖÝ º º ÁØ Ò ØÙÖ Ð ØÓ ÓÖ ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ò ÐÓ Ù Ó Ø ÐÚ Ò¹ÈÖ ÖÝ Ø ÓÖ Ñº ÇØÑ Ö ËÔ Ò ÔÓ ÒØ ÓÙØ Ø Ø Ù Ö ÙÐØ ÓÐÐÓÛ ÐÝ ÖÓÑ ÒÓÒ Ð ÓÐÓÙÖ Ò Ö ÙÐØ Ó ÈÖ ÓÑ Ð Ò ÎÓ Ø ½ º ÌÓ ÔÖ Û Ö Ú Ò ¾¹ ÓÙÒ ÓÖ Ð ÓÐÓÙÖ Ò Ó Ø Ò Ø Ö Ò ÒÒ Ø È Ù Ø Ø Ø ÓÐÓÙÖ Ò ½¹½ ÓÒ È º º Å ÒÝ Ò ØÙÖ Ð ÕÙ Ø ÓÒ Ö Ñ Ò ÓÔ Ò Û Ú ÑÔÐ Ò µ ÓÒ ØÖÙØ Ò ÓÙÒØ Ö Ü ÑÔÐ ØÓ ¾ ÔÓÐÝ ¾ µ ¾ ¾ º µ Ï Ø Ò Û Ý ÓÙØ ÓÐÓÙÖ Ò Ó ½ Ë Ø Ö Ñ Ö Ø Ö Ì ÓÖ Ñ ½º µ ËÙÔÔÓ Ø Ø Ú ÖÝ ¾¹ ÓÙÒ ÓÐÓÙÖ Ò Ó ¾ ¾ Ò ÙÒÓÙÒØ Ð ÔÓÐݹ ÖÓÑ Ø Øº ÅÙ Ø Ú ÖÝ ¾¹ ÓÙÒ ÓÐÓÙÖ Ò Ó ½ ¾ Ú Ò ÙÒÓÙÒØ Ð ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ø µ ÍÒ Ö Û Ø ÖÙÑ Ø Ò Ò Ò ØÖÙØ ÐÝ ÓÐÓÙÖ Ò Ó Ø ÓÖØ ÓÒ ØÖÙØ Ò Ë Ø ÓÒ Ü Ø Ö Ø Ý ÓÑÔ Ø Ð Û Ø À Ó Ø Ý Ü Ø Ò Ä µ ÓÖ Û Ò Ð Ó ÔÓÐÝ µ ¾ ¾ ÓÐ ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ó Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ Ö Ø Ö Ø Û ÐÝ ÓÑÔ Ø Ò Ð Ö Ò Ð µ Ì À Ö ÙÐØ Ó Ë Ø ÓÒ ÓÒÐÝ ÛÓÖ Ø Ù ÓÖ Ó Ö ÙÐ Ö Ö Ò Ð º Ï Ø ÔÔ Ò Ø Ù ÓÖ Ó Ò ÙÐ Ö Ö Ò Ð ÒÓÛÐ Ñ ÒØ Ï ÛÓÙÐ Ð ØÓ Ø Ò Å ÖÒ Þ ÑÓÒ Å ØØ ÓÖ Ñ Ò ËÝ Ö Ñ Ò È Ø Ö ÄÙÑ Ò Ä Ó ËÓÙ ÙÔ ÇØÑ Ö ËÔ Ò ËØ ÚÓ ÌÓ ÓÖ Ú Ò Â Ò Ö ÔÐ Ø Ð ÓÖ Ø Ö ÐÔ ÙÐ ÓÑÑ ÒØ Ò Ù Ø ÓÒ º ¾º Ê ÙÐØ Ó ÐÚ Òº ÁÒ Ø Ø ÓÒ Û Ø Ø ÔÖÓÓ Ó ÓÑ Ö ÙÐØ Ù ØÓ ÐÚ Ò ½¼ º ¾º½º Ù Ð ÓÐÓÙÖ Ò º Ò Ø ÓÒ ½º Ä Ø Ø Ò Ð Ø ¹ ÓÙÒ ÓÐÓÙÖ Ò Ó Ò º Ï Ü Ð Ò Ö ÓÖ Ö Ò Ó Ò Ò Ò Ø Ù Ð ÓÐÓÙÖ Ò Ò ÓÐÐÓÛ µ Ø Ò ÒÙÑ Ö Ø Ø Ò¹ØÙÔÐ Û Ø ÓÐÓÙÖ Ò ¹ ÒÖ Ò ÓÖ Ö ¼ ½ Ò Ò µ Û Ö º

4 ÍÊÁ Ê À Å Â Å Ë ÍÅÅÁÆ Ë Æ ÄÁ ÇÊ ËÅ ÌÀ ÁØ Ý ØÓ Ø Ø ÑÓÒÓ ÖÓÑ Ø ÓÖ Ø Ò Ø ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø ÓÖ º ÁØ ÓÐÐÓÛ ÑÑ Ø ÐÝ Ø Ø µ Ò = ÔÓÐÝ µ Ò ËÓ Ú ÖÝ Ø ÓÖ Ñ Ò Ð Ð Ê Ñ Ý Ø ÓÖ Ñ ÑÔÐ ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ø ÓÖ Ñ Ò ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ê Ñ Ý Ø ÓÖݺ ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö Û Ö ÐÐ Ø Ø ÙÑ ÖØÒ Ö Ò À ¹ Ò Ð ÓÛ Ø Ø ½ «µ ¾ ¾ ÓÖ Ú ÖÝ ÓÙÒØ Ð ÓÖ Ò Ð «º ÁØ ÓÐÐÓÛ ÑÑ Ø ÐÝ Ø Ø ½ ÔÓÐÝ «µ ¾ ¾ ÓÖ Ú ÖÝ ÓÙÒØ Ð «º Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ö ÙÐØ ÓÛ Ø Ø Ò Ò Ö Ð Û Ò ÒÓØ ÑÔÖÓÚ ÓÒ Ø Ø ÔÖÓÓ ÓÐÐÓÛ Ø Ò Ö Ô Ö Ñ ÓÖ Ù Ð Ò Û Ð ÓÐÓÙÖ Ò Ù Ò Ö Ò Ð Ö Ø Ñ Ø ÙÑÔØ ÓÒ º ¾º¾º À Ü ÑÔÐ º Ì ÓÖ Ñ ½º Ä Ø À ÓÐ º Ì Ò Ø Ö ¾¹ ÓÙÒ ÓÐÓÙÖ Ò Ó ½ ¾ Ù Ø Ø ÓÖ ÐÐ ÙÒÓÙÒØ Ð ½ Ø Ö Ö ÙÒÓÙÒØ ÐÝ Ñ ÒÝ ÓÐÓÙÖ Û ÔÔ Ö ØÛ ÓÒ Ô Ö Ò ¾ º ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö ½ ÔÓÐÝ ½ µ ¾ ¾ ÙÒ Ö Àº ÈÖÓÓ º Í Ò À ÒÙÑ Ö Ø ½ ««½ º ÆÓÛ Û Ù Ð Ø ÓÐÓÙÖ Ò Ò ÙØ Ú ÐÝ Ø Ø Ô Ò Ò ÓÐÓÙÖ ØÓ Ô Ö { } ÓÖ º Ï ÙÑ Ø Ø Ø ÓÐÓÙÖ Ò Ó ¾ Û Û Ú Ù ÐØ Û Ò Û Ö Ø ¾¹ ÓÙÒ º Ï ÒÙÑ Ö Ø Ø Ø «Û Ö «Ò «º Ï Ð Ó ÓÓ ÓÐÓÙÖ Û Û Ö ÒÓØ Ý Ø Ù º ÆÓÛ Û ÓÓ Ø Ö Ø ØÛÓ ÔÓ ÒØ Ò ¼ Ò ÓÐÓÙÖ Ø Ô Ö Ø Ý ÓÖÑ Û Ø Ù Ò ÓÐÓÙÖ ¼ Ø Ø Ö Ø ØÛÓ ÔÓ ÒØ ÒÓØ Ý Ø ÓÐÓÙÖ Ò ½ Ò ÓÐÓÙÖ Ø Ô Ö Ø Ý ÓÖÑ Û Ø Ù Ò ½ Ò Ó ÓÒº Á Ø Ø Ò Ø Ö Ö ÔÓ ÒØ «Ù Ø Ø {«} Û ÒÓØ Ý Ø ÓÐÓÙÖ Ø Ò ÒÙÑ Ö Ø Ø Ô Ö Ò ÓÐÓÙÖ Ø Ñ Ò ÙØ Ú ÐÝ Ú Ò ÓÒ ÓÐÓÙÖ ÒÓØ Ý Ø Ù º ÌÓ Ø Ø Ø ÛÓÖ Ð Ø ÙÒ ÓÙÒ Ò ½ Ò Ð Ø «Ø Ò Ø Ð Ñ ÒØ Ó ÓÒ Ø Ò Ó Ø Ö Ø ÔÓ ÒØ º Ä Ø Û Ø «ÙÔ µº Ì Ò Ý ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ø Ö Ü Ø ØÛÓ ÔÓ ÒØ Ò Ò Ù Ø Ø Ø Ô Ö { } Ò { } Ö Ú Ò Ø Ñ ÓÐÓÙÖº Ê Ñ Ö ½º Å ØØ ÓÖ Ñ Ò ÔÓ ÒØ ÓÙØ Ø Ø Ø Ø ÓÖ Ñ Ó ÙÑ ÖØÒ Ö Ò À Ò Ð Ù ÓÚ Ô ØÓ ÓÐÓÙÖ Ò Ó Ô Ö Û Ü Ò Ø ÓÒ ÓÖ ÓÙÒØ Ð Ò Ø Ò ÓÐÓÙÖ {«} Ö ÓÖ ÐÙ ÓÖ Ò ØÓ Û Ø Ö «µ µ ÓÖ «µ µ Ø Ò Ø Ö ÒÓ Ö ¹ ÓÑÓ Ò ÓÙ Ø Ó ØÝÔ ¾ Ò ÒÓ ÐÙ ¹ ÓÑÓ Ò ÓÙ Ø Ó ØÝÔ ½º ÁØ ÙÒÐ Ö Û Ø Ø ØÙ Ø ÓÒ Ö Ö Ò Ø Ö Ð Ø ÓÒ ½ ÔÓÐÝ «µ ¾ ÓÖ «½º Ê Ñ Ö ¾º Å ÖÒ Þ ÑÓÒ ÔÓ ÒØ ÓÙØ Ø Ø Ø Ù Ó À Ò Ø Ö ÙÑ ÒØ ÓÚ Ò ÓÚ Ö ÐÐ Ò Ø Ø ÑÙ Û Ö Ù Ò ÔÖ Ò ÔÐ ÓÒ Ø ÒØ Û Ø Ð Ö ÓÒØ ÒÙÙÑ Û ÐÐ Óº ÓÖ Ü ÑÔÐ Ø Ø ÔÖ Ò ÔÐ ÖØ Ø Ø Ø Ö ½ Ù Ø Ø ½ Ò ÓÖ Ú ÖÝ ½ ½ Ø Ö Ø Ü ØÐÝ Ø ÓÒ ÕÙ Ò Ó À Ù Ò Ø ÔÖÓÓ Ó Ì ÓÖ Ñ ½º Ê Ñ Ö º Ì ÓÖ Ñ ½ Ò Ý Ò Ö Ð Ø ÓÒ ØÓ Ö Ö Ò Ð Û Û Ð Ú ØÓ Ø Ö Öº Ë Ë Ø ÓÒ Ó Ø Ô Ô Ö ÓÖ ÓÑ ÔÓ Ø Ú Ö ÙÐØ ÖÓÑ À ÙÑÔØ ÓÒ Û Ó ÒÓØ ÓÐÐÓÛ ØÖ Ú ÐÐÝ ÖÓÑ Ø Ö Ó ¹Ê Ó Ø ÓÖ Ñº

5 ËÇÅ Ê ËÍÄÌË ÁÆ ÈÇÄ ÀÊÇÅ ÌÁ Ê ÅË ÌÀ ÇÊ º ÔÓ Ø Ú Ö ÙÐØ ÓÖ ½ ÖÓÑ È º ÁÒ Ø Ø ÓÒ Û Û ÐÐ Ú Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú ÔÖÓÓ Ó Ö ÙÐØ Ý ÌÓ ÓÖ Ú ½ Û ÑÔÐ Ø Ø ½ ÔÓÐÝ ½ µ ¾ ¾ ÙÒ Ö È º Ì Ö ÙÐØ ÑÓÖ Ò Ö Ð Ø Ò Ø Ò Ú Ö Ð Û Ý ØÓ Ø Ø Ø Û ÒØÖÓ Ù Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò Ø ÓÒ Ò Ø ÓÒ ¾º Ä Ø Ö Ò Ðº ÓÐÓÙÖ Ò Ó Ò µ¹ ÓÙÒ Ò ÓÒÐÝ ÓÐÓÙÖ Ù ÓÖ Û Ö Ø Ò Ñ ÒÝ Ò¹ØÙÔÐ º Ç ÓÙÖ ÓÙÖ ÔÖ Ú ÓÙ ÒÓØ ÓÒ Ó ¹ ÓÙÒ Ò Ù Ø Ø Ô Ð Û Ø ½º Ì ÓÖ Ñ ¾ ÌÓ ÓÖ Ú ½ µº È µ Á µ¹ ÓÙÒ ÓÐÓÙÖ Ò Ó ½ ¾ Ø Ò ½ Ø ÙÒ ÓÒ Ó Ñ ÒÝ ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ø º Ì ÔÖÓÓ Û ÐÐ ÓÙÔÝ ÑÓ Ø Ó Ø Ø ÓÒº Ï Û ÐÐ ÐÐÓÛ ÓÙÖ ÐÚ Ú Ö Ð Ö ÓÒ º º½º ÆÓÖÑ Ð ÓÐÓÙÖ Ò º Ï ÒØÖÓ Ù Ô Ð ÔÖÓÔ ÖØÝ Ó ÓÐÓÙÖ Ò ÒÓÖÑ Ð¹ Øݵ Ò ÓÛ Ø Ø Û Ò ÓÑ Ø Ñ ÓÑÔÓ ÓÐÓÙÖ Ò ÒØÓ Ñ ÐÐ ÒÙÑ Ö Ó ÒÓÖÑ Ð ÓÐÓÙÖ Ò º Ò Ø ÓÒ º Ä Ø Ø Ó ÓÖ Ò Ð º ÓÐÓÙÖ Ò Ó ¾ ÒÓÖÑ Ð Ò ÓÒÐÝ ÓÖ ÐÐ Ô Ö {«} Ò { } µ µ Ø Ò º Ä ÑÑ ½º Ä Ø Ò ÒÒ Ø Ö Ò Ð Ò Ð Ø º Á µ¹ ÓÙÒ ÓÐÓÙÖ Ò Ó ¾ Ø Ò Ø Ö Ü Ø Ø ÓÖ Ù Ø Ø Ò ¾ ÒÓÖÑ Ðº Ï ÔÖÓÚ Ä ÑÑ ½ Ù Ò Ð Ñ ÒØ ÖÝ Ù ØÖÙØÙÖ º Ì Ò ÓÚ Ö ÐÐ ÓÖ Ø Ø Ø Ò ÙØ ÒØÖÓ Ù Û Û ÐÐ ÖÙ Ð Ø Ú Ö Ð ÔÓ ÒØ Ð Ø Ö Ò Ø Ô Ô Öº ÈÖÓÓ º Ä Ø Ð Ö Ö ÙÐ Ö Ö Ò Ð Ð Ø Û ÐйÓÖ Ö Ò Ó À Ò Ð Ø À µº Ù Ð Ò ÒÖ Ò ÓÒØ ÒÙÓÙ Ò Æ Ù Ø Ø Æ ¼ º Æ Û Ø Æ Ò Æ º Ä Ø Æ Ó Ø Ø { } ÐÙ Ò º Ä Ø {«} Ò Ð Ø Ù Ø Ø ½ º Ä Ø Ø Ø Ó Ô Ö Û Ø µ µ Ø Ò Ò Ð Ò ÖÓÑ Ò Ó ÐÝ Æ ½ º Ë Ò µ¹ ÓÙÒ Ò Ó Æ ½ Ò Æ ½ Ò Æ ½ º Ä Ø Ø ¹Ð Ø Ø ÓÒ ØÛ Ò Ò Ø Ò Æ ½ Ó Æ ½ º Ì Ø ØÓ Ý Ú ÖÝ Ô Ö Û Ø µ µ Ð Ò ½ ¾ º Ï Ñ Ý ÒÓÛ ÐÝ ÓÑÔÓ Û Ö ½ µ ½ ÓÖ ÐÐ º ÁØ ÓÐÐÓÛ ÑÑ Ø ÐÝ ÖÓÑ Ø Ù ÓÒ ÓÚ Ø Ø ¾ ÒÓÖÑ Ðº º¾º ÈÖÓÔ Ö ÓÖ Ò º Ï Ú Ö Ö Ú Û Ó Ë Ð Ø ÓÖÝ Ó ÔÖÓÔ Ö ÓÖ Ò Ö ÖÖ Ò Ø Ö Ö ØÓ Ø ÙÖÚ Ý Ý Ö Ñ ½ Ò Ë Ð ÑÓÒÓ Ö Ô ½ ÓÖ Ø Ø Ð º Ò Ø ÓÒ º Ä Ø P ÓÖ Ò ÔÓ Ø Ò Ð Ø Ö ÙÐ Ö Ö Ò Ð Ó Ð Ö Ø Ø È Pµ À º Ä Ø Æ À ÓÙÒØ Ð Û Ø P ƺ Ì Ò Õ P Æ Pµ¹ Ò Ö Ò ÓÒÐÝ ÓÖ Ú ÖÝ Ò Ù Ø P Û Ø Æ Æ ÔÖ Ò ÐÓÛ Õº

6 ÍÊÁ Ê À Å Â Å Ë ÍÅÅÁÆ Ë Æ ÄÁ ÇÊ ËÅ ÌÀ Ì Ò ÑÓØ Ú Ø ÓÐÐÓÛ Æ Æ Ø ÅÓ ØÓÛ ÓÐÐ Ô ÓÑÓÖÔ Ñ ÖÓÑ Æ ØÓ ØÖ Ò Ø Ú Ø Æ Ø Ò Ô Ò Æ Pµ¹ Ò Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ò ÓÒÐÝ Ø ÓÖ Ø Ø P Æ Ò Æ ¹ Ò Ö ÐØ Ö ÓÒ Pµº Ï ÒÓØ Ø Ø Ò Ò Ö Ð P Æ Û ÐÐ ÒÓØ Ð Ò Î º Ò Ø ÓÒ º Ä Ø P ÓÖ Ò ÔÓ Ø Ò Ð Ø Ö ÙÐ Ö Ö Ò Ð Ó Ð Ö Ø Ø È Pµ À º Ä Ø Æ À ÓÙÒØ Ð Û Ø P ƺ Ì Ò Õ P Æ Pµ¹ ØÖÓÒ ÐÝ Ò Ö Ò ÓÒÐÝ ÓÖ Ú ÖÝ Ò Ù Ø P Û Ø Æ Ø Ö Ö Æ Û Ø Õ Öº ØÖÓÒ ÐÝ Ò Ö ÓÒ Ø ÓÒ ÓÒ Û ÒÓØ ÓÒÐÝ ÓÖ Ø Ø P Æ Æ ¹ Ò Ö ÙØ ØÙ ÐÐÝ Ø ÖÑ Ò P Æ º ËØÖÓÒ ÐÝ Ò Ö ÓÒ Ø ÓÒ ÓÙÖ Ò ØÙÖ ÐÐÝ Ò Ø ØÙ Ý Ó ÓÖ Ò ÔÓ Ø Û ÒÓ Ò Û Ö Ð º Ï Û ÐÐ Ò Ú Ö Ð Ù ÓÖ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ø Ò Ö Ø ÓÙØ Ð Ñ ÒØ ÖÝ Ù ¹ ØÖÙØÙÖ Ò Ò Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ä ÑÑ ¾º Ä Ø Æ À ÓÙÒØ Ð Ò Ð Ø Æ ½ º Ì Ò ½º Á Æ ÐÙ Ù Ø Ó ½ Ø Ò º ¾º Á Ë Æ Ù Ø Ó ½ Ò Ë Ø Ò Ë Ø Ø ÓÒ Öݺ º Ä Ø P ÓÖ Ò ÔÓ Ø Û Ø È Pµ À Ò ÙÔÔÓ Ø Ø P ƺ Ì Ò µ ÓÖ ÒÝ P¹ Ò Ö À À Î Ò Æ { Æ} À º µ Ô P P¹ Ò Ö Ò ÓÒÐÝ Ø Ø Ø Ö Ó Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÕÙ Ú Ð ÒØ ÓÒ Ø ÓÒ µ Ô Æ ÇÒ Æ ÇÒº µ Ô Æ Î Æ Î º µ Á Ô P P¹ Ò Ö Ò Æ P¹Ò Ñ ÓÖ ÐÙ Ù Ø Ó ½ Ø Ò Ô º Ò Ø ÓÒ º Ä Ø ÙÒÓÙÒØ Ð º ½º Ø Ó ÓÙÒØ Ð Ù Ø Ó ÐÙ Ò ÓÒÐÝ Ú ÖÝ ÓÙÒØ Ð Ù Ø Ó ÓÒØ Ò Ò Ò Ð Ñ ÒØ Ó Ò ÐÓ ÙÒ Ö ÙÒ ÓÒ Ó Ò Ó Ð Ò Ø º ¾º Ø Ë Ó ÓÙÒØ Ð Ù Ø Ó Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ò ÓÒÐÝ Ë Ñ Ø Ú ÖÝ ÐÙ Ø º Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ø Ö Ø Ò Ö ½º Ä Ø Ë Ø Ó ÓÙÒØ Ð Ù Ø Ó Ø ÙÒÓÙÒØ Ð Ø º µ Ë Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ò ÓÒÐÝ ÓÖ Ú ÖÝ Ø Ö Ò ÒÓÒ ÑÔØÝ Ø Ë Û Ø º µ Ë Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ò ÓÒÐÝ ÓÖ Ú ÖÝ ÓÙÒØ Ð Ö Ø ÓÖ Ö Ð Ò Ù Ä Ò Ú ÖÝ Ä¹ ØÖÙØÙÖ Û Ø ÙÒ ÖÐÝ Ò Ø Ø Ö Ë Û Ø º µ Ó ÓÖ Ð ÑÑ µ Á Ë Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ò Ë Ö Ö Ú Ò Ø Ò Ø Ø µ ÓÖ ÐÐ Ë Ø Ò Ø Ö Ì Ë Ø Ø ÓÒ ÖÝ Û Ø Ì ÓÒ Ø Òغ ¾º Á Ò Ö ÙÒÓÙÒØ Ð Ø Û Ø Ø Ò µ Á Ë Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ø Ó ÓÙÒØ Ð Ù Ø Ó Ø Ò Ø Ø Ó ÓÙÒØ Ð Û Ø Ë Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ø Ó ÓÙÒØ Ð Ù Ø Ó º

7 ËÇÅ Ê ËÍÄÌË ÁÆ ÈÇÄ ÀÊÇÅ ÌÁ Ê ÅË ÌÀ ÇÊ µ Á Ì Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ø Ó ÓÙÒØ Ð Ù Ø Ó Ø Ò { Ì } Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ø Ó ÓÙÒØ Ð Ù Ø Ó º Ò Ø ÓÒ º Ä Ø P ÓÖ Ò ÔÓ Øº Ì Ò P ÔÖÓÔ Ö Ò ÓÒÐÝ ÓÖ Ú ÖÝ ÙÒÓÙÒØ Ð Ø Ò Ú ÖÝ Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ø Ë Ó ÓÙÒØ Ð Ù Ø Ó Ø Ø Ø ÓÒ Ö ØÝ Ó Ë ÔÖ ÖÚ Ý Pº ÈÖÓÔ ÖÒ Ò Ö Ø Ö Ò Ø ÖÑ Ó Ò Ö ÓÒ Ø ÓÒ P ÔÖÓÔ Ö Ò ÓÒÐÝ ÓÖ ÓÑ ÕÙ Ú Ð ÒØÐÝ ÐÐ Ð Ö µ Ù Ø Ø È Pµ À Ø Ö ÐÙ Ø Ó ÓÙÒØ Ð Æ À Ù Ø Ø ÓÖ ÐÐ Ô P Æ Ø Ö Õ Ô Û Ö Õ Æ Pµ¹ Ò Ö º ÐÐ Ò ÐÐ ÓÙÒØ ÐÝ ÐÓ ÓÖ Ò ÔÓ Ø Ö ÔÖÓÔ Öº Ì Ø Ò Ö ÔÓ Ø ÓÖ Ò Ò Û Ö Ð Ë Ä Ú Ö Å Ø Å ÐÐ Ö Ø Ø Ö µ Ö ÐÐ ÔÖÓÔ Öº ÈÖÓÔ ÖÒ ÔÖ ÖÚ Ý ÓÙÒØ Ð ÙÔÔÓÖØ Ø Ö Ø ÓÒ º Ì ÈÖÓÔ Ö ÓÖ Ò Ü ÓÑ È µ Ø ÖØ ÓÒ Ø Ø ÓÖ Ú ÖÝ ÔÖÓÔ Ö P Ò Ú ÖÝ Ñ ÐÝ Ó Ò Ù Ø Ó P Û Ø ½ Ø Ö ÐØ Ö ÓÒ P Ù Ø Ø ÓÖ ÐÐ º º º Ñ Ð Ñ Ø Ò Ò Ø ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ø º Ä Ø ÒÓÖÑ Ð Ò µ¹ ÓÙÒ ÓÐÓÙÖ Ò Ó ½ ¾ º Ï ÓÒ Ö Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ñ Ð Ñ Ø Ò Ò Ø ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ø Ø Ø Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒ ÙÒ Ö Û Ø ÙÒ ÓÒ Ó ØÛÓ Ù Ø ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø º Ì ÓÖØ Ó Ñ Ð Ñ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ù ÕÙ ØÓÙ Ò ÓÖ Ò Ò ÐÑÓ Ø ÐÛ Ý Ö Û Ò Û Ö ØÖÝ Ò ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ø ÓÖ Ò ÔÓ Ø ÔÖÓÔ Ö Ø Ö ÐÐ Ø Ú ÖÝ Ò Ø ÓÒ Ó Ò Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ñ Ò Ø Ø Û ÓÙÐ Ñ Ð Ñ Ø ÜØ Ò ÓÒ Ó Ø Ò Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ô Û Ø ÖØ Ò ÓÒ Ø ÓÒ ÐÝ Ò Ò Ø Ð Ñ ÒØ ÖÝ Ù ØÖÙØÙÖ Æº Á Ò Ø Ù Ø Ó ½ Û Ò µ {«¾ «µ µ} Ë Ò ÒÓÖÑ Ð µ Ø Ø Ó «Ù Ø Ø Ø Ö Ü Ø Û Ø «Ò «µ µº Ð ÖÐÝ µ Ñ Ü µ Ò Ò µ¹ ÓÙÒ Û Ø Ø µ Ò Ø º Ï Ò Ò Ö Ò Ø Ø Ó ÓÖ Ò Ð Û Û ÐÐ Ù ÒÓØ Ø ÓÒ Ð ØÐÝ Ý ÛÖ Ø Ò ÓÖØ Ò ÓÖ Ñ Ü µ Ñ Ò µ º Ë Ñ Ð ÖÐÝ Û Ò Ò ÓÖ Ò Ð Ò Ú Ø Ó Ú ÓÙ Ñ Ò Ò º Ä ÑÑ º Ä Ø «Û Ö {«} Ò Ö ÓØ ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø ÓÖ º Á «µ Ø Ò {«} ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø ÓÖ º ÈÖÓÓ º Ë Ò ÒÓÖÑ Ð Ø ÓÒÐÝ ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ø Ò ÓÙÖ Ø Ø Ø Ö Ñ Ý Ü Ø {«} Û Ø Ò µ µº Ë Ò {«} ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ø ÑÙ Ø Ø Ø º Ë Ò ÔÓÐÝ ÖÓ¹ Ñ Ø Ø Ö ÓÖ ÕÙ Ð «º ÙØ ÓØ Ó Ø ÔÓ Ð Ø Ö ÖÙÐ ÓÙØ Ý Ø ÙÑÔØ ÓÒ Ø Ø «µº ÆÓÛ Û Ò Ö Ð Ø Ð ÑÑ ÓÑ Û Øº Ë Ý Ø Ø Ò Ø Ô ÖØ Ð ÙÒØ ÓÒ ÖÓÑ ½ ØÓ ÓÓ ÓÖ Ò ÓÒÐÝ ÓÖ ÐÐ Ò Ø Ø { ÓÑ Ôµ Ô µ Ò} ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø ÓÖ º ÓÓ Ô ÖØ Ð ÙÒØ ÓÒ Û ÐÐ Ú ÒØÙ ÐÐÝ Ù Ð Ò ÐÓ Ò ÓÖ Ò ÔÓ Ø ÓÖ ÓÑÔÓ Ò ½ ÒØÓ Ñ ÒÝ ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ø º Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ð ÑÑ ÓÐÐÓÛ ÑÑ Ø ÐÝ ÖÓÑ Ä ÑÑ º Ä ÑÑ º Ä Ø Ô Õ Ö Ò Ø Ô ÖØ Ð ÙÒØ ÓÒ ÖÓÑ ½ ØÓ Ù Ø Ø

8 ÍÊÁ Ê À Å Â Å Ë ÍÅÅÁÆ Ë Æ ÄÁ ÇÊ ËÅ ÌÀ ½º ÓÑ Ôµ ÓÑ Õµ ÓÑ Öµº ¾º Õ ½¹½º º Ô Õ Ò Ô Ö Ö ÓØ ÓÓ ÓÖ º º ÓÑ Õµ Ó ÒØ ÖÓÑ ÓÑ Ôµ ÓÑ Öµµº Ì Ò Ô Õ Ö ÓÓ ÓÖ º º º Ð Ñ ÒØ ÖÝ Ù ØÖÙØÙÖ º Ï Ò ÓÑ Ø Ò Ö Ø ÓÙØ Ð Ñ ÒØ ÖÝ Ù ØÖÙØÙÖ Å À Û Ö Å ÓÙÒØ Ð Ò ½ Ö ÙÐ Öº Ö ØÐÝ Ü Å ÓÙÒØ Ð Ø Ò Ü Åº ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö Å ½ Ò Ò Ø Ð Ñ ÒØ Ó ½ Ó Å ½ ÓÖ ÓÑ ½ º Ë ÓÒ ÐÝ ÙÔÔÓ Ø Ø Å Ö ÙÐ Ö Ö Ò Ðº Ì Ò À Å Ò Ó Ð Ó Ø Ó Ë ÓÐ Ñ ÙÒØ ÓÒ ÓÖ À Ò Åº ÁØ ÓÐÐÓÛ Ø Ø Å À À º ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ò Ð Ò À Ø Ò Å ÓÖ ÐÐ ÓÙÒØ Ð Å À Ò Ó Å À À ÓÖ ÐР٠ź Ì Ö ÐÝ Ð Ø Å Æ À ÓÙÒØ Ð Û Ø Å Æº Ì Ò Û Û ÓÚ Å Æ Ó Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö Å Æº Ð Ó Å Ò ½ Ö ÓØ Ò Æ Ó Å ½ Æ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö Å ½ Æ ½ º ÁÒ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ø ÓÒ Û Û ÐÐ Ò ÓÖ Ò ÔÓ Ø Ò Û ÓÒ Ø ÓÒ Ô ÖØ ÐÐÝ ÓÑÔÓ Ó ÓÙÒØ Ð Ð Ñ ÒØ ÖÝ Ù ØÖÙØÙÖ Ó À ¾ º Ì Ø Ø Ø ÑÓ Ð Û ÐÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Û Û ÐÐ ÚÓ ÓÑ Ó Ø Ð ØÓ ÔÖÓÔ ÖÒ Ø Ó Ù Ò ÑÓ Ð ÓÒ Ø ÓÒ Ò ÔÖÓÔ Ö ÓÖ Ò Ù ØÓ ÌÓ ÓÖ Ú ½ º ÑÓØ Ú Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ù Ó ÓÙÒØ Ð Ð Ñ ÒØ ÖÝ Ù ØÖÙØÙÖ Ó À ¾ Û ÔÖÓÚ Ð ÑÑ ÓÙØ Ø Ò Ó Ñ Ð Ñ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ù Ò Ø Ð Ø Ø ÓÒº Ò Ø ÓÒ º ÕÙ Ò Ô Ô ««½ Ó Ò Ø Ô ÖØ Ð ÙÒØ ÓÒ ÖÓÑ ½ ØÓ ÒÖ Ò Ò ÓÒÐÝ «= ÓÑ Ô «µ ÓÑ Ô µ ÓÖ ÐÐ «º Ï ÒÓØ Ø Ø Ý Ò Ý Ò ÙØ ÓÒ Ô ÒÖ Ò Ø Ò «Ñ Ò ÓÑ Ô «µº Ð Ó ÐÝ Ú ÖÝ Ù ÕÙ Ò Ô Ñ Ñ Ö Ó À ¾ º Ï Ö ÐÐ Ø Ø ÒÓÖÑ Ð µ¹ ÓÙÒ ÓÐÓÙÖ Ò Ó ½ ¾ Ò Ø Ø ÓÖ Ò Ø ½ µ Ø Ø Ó «Û Ø «µ µ ÓÖ ÓÑ º Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ø Ò Ð Ð ÑÑ Û ÐÐ Ù ØÓ ÓÛ Ø Ø Ø Ñ Ò ÓÖ Ò ÓÖ Ì ÓÖ Ñ ¾ ÔÖÓÔ Öº Ä ÑÑ º Ä Ø Å À ¾ ÓÙÒØ Ð Û Ø Å Ò Ð Ø Å ½ º Ä Ø Ô Ò Õ Ò Ø Ô ÖØ Ð ÙÒØ ÓÒ ÖÓÑ ½ ØÓ Ù Ø Ø ½º ÓÑ Ôµ ÓÑ Õµ ½ \ Ó Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö ÓÑ Ôµ ÓÑ Õµµº ¾º Ô Õ ÓÓ ÓÖ º º Õ ½¹½º Ä Ø Ö Ò ÒÖ Ò ½ ¹ ÕÙ Ò Ó Ô ÖØ Ð ÙÒØ ÓÒ ÖÓÑ ½ ØÓ Ù Ø Ø ½º Ö Åº ¾º ÓÖ ÐÐ ½ Ô Ö ÓÓ ÓÖ º Ì Ò Ø Ö Ü Ø Ë Å Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ù Ø Ó ½ Ù Ø Ø ÓÖ ÐÐ Ð Ö ÒÓÙ Ë Ô Õ Ö ÓÓ ÓÖ º ÈÖÓÓ º ÓÒ Ö Ø ÙÒØ ÓÒ ÓÒ Ð Ñ Ø ÓÖ Ò Ð «½ Ú Ò Ý «Ñ Ü{Ñ Ü ÓÑ Ôµ Ñ Ü «ÓÑ Ôµ ÓÑ Ö «µµµ}

9 ËÇÅ Ê ËÍÄÌË ÁÆ ÈÇÄ ÀÊÇÅ ÌÁ Ê ÅË ÌÀ ÇÊ Ì ÙÒØ ÓÒ Ò Å Ù Ö Åº Ý Ó ÓÖ Ð ÑÑ Ò Ð Ñ ÒØ Ö ØÝ Ø Ö Ü Ø Ë Å Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ò Ù Ø Ø ÓÒ Ø ÒØ ÓÒ Ë Û Ø Ú ÐÙ º Ï ÒÓØ Ø Ø ÓÑ Ôµ º Á Ë Ò ÓÑ Õµ Ø Ò Û Ø Ø ½º ÓÑ Ôµ ÓÑ Õµ ÓÑ Ö µº ¾º ÓÑ Õµ º º ÓÑ Ôµ ÓÑ Ö µµ º ËÓ ÓÑ Õµ Ó ÒØ ÖÓÑ ÓÑ Ôµ ÓÑ Ö µµ Ò Ò Ð Ó Õ ½¹½ Û Ñ Ý ÔÔÐÝ Ä ÑÑ ØÓ ÓÒÐÙ Ø Ø Ô Õ Ö ÓÓ ÓÖ º º º Ì ÓÖ Ò ÔÓ Ø P º Ê ÐÐ Ø Ø ÒÓÖÑ Ð µ¹ ÓÙÒ ÓÐÓÙÖ Ò Ó ½ ¾ Ò Ø Ø Ò Ø Ô ÖØ Ð ÙÒØ ÓÒ Õ ÖÓÑ ½ ØÓ ÓÓ ÓÖ Ò ÓÒÐÝ { Õ µ Ò} ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø ÓÖ Òº Ï Ò ÓÖ Ò ÔÓ Ø P Û Ó Ó Ð ØÓ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ó ½ ÒØÓ ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ø º Ì ÓÒ Ø ÓÒ Ö Ô Ö Ô Å µ Û Ö ½º Ô Ò Ø Ô ÖØ Ð ÙÒØ ÓÒ Ô ÖÓÑ ½ ØÓ Ò Ô ÓÓ ÓÖ º ¾º Å ÒÓÒ ÑÔØÝ Ò Ø Ø {Å ¼ Å Ò ½ } Û Ö Å À ¾ Å ÓÙÒØ Ð Ò Å Å ½ ÓÖ ½ Òº º ÓÖ ÐÐ «½ Ô «µ Ô µ Ø Ò Ø Ö Ü Ø Ù Ø Ø «Å ½ º Ì ÓÖ Ö Ò Ý ÜØ Ò ÓÒ ÓÖÑ ÐÐÝ Ô Å µ Õ Æ µ Ò ÓÒÐÝ Ô Õ Ò Å Æ º Ï Ö ÓÖ ÓÙÔÐ Ó Ö Ñ Ö ÓÙØ Ø ÔÓ Ø P ½º Ú ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ Ò Ð Ñ ÒØ Ó À ¾ º ¾º Á Ô Å µ ÓÒ Ø ÓÒ Û Ø Å {Å ¼ Å Ò ½ } Ò Û Ò Å Ô Å Å Å µ Ø Ò Å ÓÒ Ø ÓÒ Ò Å Å Ò Å º Á ½ Ø Ò Û Ý Ø Ø Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ô Å µ ÐÓÛ Ò ÓÒÐÝ ÓÑ Ôµ Ò Å ½ ÓÖ ÐÐ Å Å º Á Ô Å µ Æ ÓÖ ÓÑ ÓÙÒØ Ð Æ À ¾ Û Ø Æ ½ Ø Ò ÐÝ Ô Å µ ÐÓÛ º Ì ÓÒÚ Ö ÓÛ Ú Ö Ð Ò Ò Ö Ð Ô Å µ ÐÓÛ Æ ½ Ø Ò Ô Æ ÙØ Ø ÑÓ Ð Ò Å Ñ Ý ÒÓØ Ð Ò Æº Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ð ÑÑ ÓÛ Ø Ø Ý ÓÖ Ò Û Ø P Û ØÓØ Ð ÙÒØ ÓÒ ÖÓÑ ½ ØÓ º Ä ÑÑ º ÓÖ Ú ÖÝ «½ Ø Ø Ó ÓÒ Ø ÓÒ Ô Å µ Û Ø «ÓÑ Ôµ Ò º ÈÖÓÓ º ËÙÔÔÓ Ø Ø Ô Å µ ÓÒ Ø ÓÒ Ò Ø Ø «ÓÑ Ôµº ÓÓ Ò Û Ø Ò Ö Ôµ Ò ÜØ Ò Ô ØÓ Õ Û Ø ÓÑ Õµ ÓÑ Ôµ {«} Õ «µ Òº Ì Ò Õ Å µ Ö ÕÙ Ö º ÁØ Ð Ó ÐÔ ÙÐ ØÓ ÒÓÛ Ø Ø Ò ÐÝ Ñ ÒÝ ÓÒ Ø ÓÒ Ú ÑÓ Ð Ò Ø Å ¹Ô ÖØ Û ÓÒØ Ò Ø Û ÓÐ Ó Ø Ô¹Ô ÖØ º Ä ÑÑ º Á Ô Å µ ÓÒ Ø ÓÒ Ò Æ À ¾ ÓÙÒØ Ð Û Ø Ô Å µ Æ Ø Ò Ô Å {Æ}µ ÓÒ Ø ÓÒ ÜØ Ò Ò Ô Å µº Ì Ò ÜØ ØÛÓ Ð ÑÑ Ö Ø ÑÓØ Ú Ø ÓÒ ÓÖ Ð Ù Ò Ø Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÓÒ Ø ÓÒ º Ä ÑÑ º Ä Ø Ô Å µ ÓÒ Ø ÓÒ Ò Å ½ ÓÖ Å Å º Ì Ò

10 ½¼ ÍÊÁ Ê À Å Â Å Ë ÍÅÅÁÆ Ë Æ ÄÁ ÇÊ ËÅ ÌÀ ½º Ô ¼ ½¹½º ¾º Ô ½ µ ½¹½ ÓÖ ÐÐ º º Á Å Ò Ø Ð Ö Ø ÑÓ Ð Ò Å Ø Ò Ô ½ \ Ò ½¹½º ÈÖÓÓ º Ï ÓÒÐÝ ÔÖÓÚ Ø ÓÒ Ð Ñ Ø ÓØ Ö Ö Ñ Ð Öº ËÙÔÔÓ Ø Ø «½ º Ì Ò Ø Ö ÒÓ Ù Ø Ø «Ó Ø Ø Ô «µ Ô µº Ä ÑÑ º Ä Ø Ô Å µ ÓÒ Ø ÓÒ Û Ö Å {Å ¼ Å Ò ½ } ݺ Ä Ø Å ½ ÓÖ Ò Ð Ø Õ Ô Å ÓÖ ÓÑ Òº Á Ö Å Ò ÒÖ Ò ½ ¹ ÕÙ Ò Ó Ò Ø Ô ÖØ Ð ÙÒØ ÓÒ Ö Ù Ø Ø Õ Ö ÓÓ ÓÖ Ú ÖÝ ½ Ø Ò Ø Ö Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ø Ë Å Ò ½ Ù Ø Ø Ô Ö ÓÓ ÓÖ ÐР˺ ÈÖÓÓ º ÔÔÐÝ Ä ÑÑ Ö Ô Ø ÐÝ Û Ø Ô Ô ½ µ Ò Å ÔÐ Ý Ò Ø ÖÓÐ Ó Ô Õ Å ÓÖ ½ Ò ½ º º ÈÖÓÔ ÖÒ Ó P º ÆÓÛ Û Ö Ö Ý ØÓ Ö Ù Ø Ø P ÔÖÓÔ Öº Ä Ø Ð Ö Ö ÙÐ Ö Ö Ò Ð Ò Ð Ø Ô Å µ Æ À Û Ö Æ ÓÙÒØ Ð º Ä Ø Å Æ À ¾ Ò ÒÓØ Ø Ø Å À ¾ Å P Æ P Ò Åº Ï Ò Ø Ô Å {Å}µ Ó ÖÚ Ø Ø Ø Ò Ö Ù Ø Ø Ø Æ P µ¹ Ò Ö º Ì Ò Ö ØÝ Ó Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ø Û ÐÐ ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ð ØÐÝ ÑÓÖ Ò Ö Ð Ö ÙÐغ Ä ÑÑ ½¼º Ä Ø Æ À ÓÙÒØ Ð Ò Ð Ø Ø Ô Å µ ÓÒ Ø ÓÒ Ù Ø Ø Æ À ¾ Å º Ì Ò Ø Æ P µ¹ Ò Ö º ÈÖÓÓ º Ä Ø Æ Ò Ó Ø Ø Û Ò ØÓ ÔÖÓ Ù ÓÒ Ø ÓÒ Ò Æ ÓÑÔ Ø Ð Û Ø Øº Ï Ñ Ý Û ÐÐ ÙÑ Ø Ø Ø ÓØ ÖÛ ÜØ Ò Ø ØÓ ÓÒ Ø ÓÒ Ò Ò ÔÔÐÝ Ø Ö ÙÑ ÒØ ÐÓÛ ØÓ Ø ÜØ Ò ÓÒº Ä Ø Å Æ À ¾ Ò Å ½ Æ ½ º Ï ÒÓØ Ø Ø P Å P Æ Ò Å Æº ÓÚ Û Ò Ø Å Ô Å Åµ Ó Ø Ø Ø Å Å Ò Ø Ø Åº Ä Ø Õ Ô ½ \ µº ÁØ Û ÐÐ Ùø ØÓ ÔÖÓ Ù Ø Ô Å µ Ø Å Ù Ø Ø Ø Å Ò Ô Õ ÓÓ º ÓÖ Û Ú Ù Ø Ø Ò ÐÝ Ô Õ Å Å µ ÓÒ Ø ÓÒ Ó Ø Ø Ø ÓÑÔ Ø Ð Û Ø Ø Û Ð Ò Æº ËÓ Û ÙÔÔÓ ÓÖ ÓÒØÖ Ø ÓÒ Ø Ø ÒÓ Ù ÓÒ Ø ÓÒ Ø Ü Ø º Ï Ò ØÓ Ø Ø Ó Ô Ö «Öµ Ù Ø Ø ½º Ö Ò Ø Ô ÖØ Ð ÙÒØ ÓÒ ÖÓÑ ½ ØÓ Û Ø Ö Õ º ¾º ÓÑ Ô µ «ÓÑ Öµº º Ô Ö ÓÓ º º Ì Ö ÒÓ ÓÒ Ø ÓÒ Ô Å µ Ù Ø Ø µ Ô Å µ Ø Åº µ Ô Å µ ÐÓÛ «º µ Ô Ö ÓÓ º µ Ô Å µ º Ï Ð Ñ Ø Ø Õµ º ËÙÔÔÓ ÒÓØ Ø Ò Û Ñ Ý Ò Ò ÜØ Ò ÓÒ Ô Å µ Ó Ø Å Û ÐÓÛ Ð Ò Ò Ù Ø Ø Ô Ö ÓÓ º Û ÔÓ ÒØ ÓÙØ ÓÚ Ô Å ÙØ Å Ñ Ý Ð ÓÙØ Åº ÀÓÛ Ú Ö Å {ż Å ½ } ½ } Ò Å Ò Ù Ò Ð Ñ ÒØ Ö ØÝ Û Ñ Ý Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ô Å µ Å Û Ð Ò Û Ø Å {ż Å ½ } Ò Å ½ Å ½ ÓÖ º ÙØ Ø ÑÔÓ Ð Ý ÓÙÖ ÙÑÔØ ÓÒ Ø Ø ÒÓ Ø ÓÚ Ü Ø º Ø Ò {Å

11 ËÇÅ Ê ËÍÄÌË ÁÆ ÈÇÄ ÀÊÇÅ ÌÁ Ê ÅË ÌÀ ÇÊ ½½ ÆÓÛ Æ Ù Ò ÖÓÑ Ô Ö Ñ Ø Ö Ò Æº Ë Ò À ¾ Ò Ø Åº ÁØ ÓÐÐÓÛ Ø Ø Ò Õµ Ø Ø {«Ö «Öµ } ÙÒ ÓÙÒ Ò ½ Ð Ø ÓÙÐ ÓÙÒ Ý Ò ÓÖ Ò Ð Ò Åº ËÓ Û Ñ Ý ÓÒ ØÖÙØ Ò Å ÕÙ Ò Ó Ð Ñ ÒØ Ö µ Ù Ø Ø ÓÑ Ö µ ½ º ÔÔ Ð Ò ØÓ Ä ÑÑ Û Ø Ò ÙÒÓÙÒØ Ð Ù ÕÙ Ò Ó Ø ÕÙ Ò ÓÒ Ø Ò Ó Ô Ö ÓÖ Û Ô Ö ÓÓ º Á Û ÒÓÛ ÓÓ Ù Ô Ö Û Ø Ô Ø Ò Ø Ø Å Ø ÐÓÛ Ô Ö ÓÓ Ò Ø Ø ÓÒØÖ Ø ÓÒ Ù Ö µ Ò Ø Ð Ø Ð Ù Ò Ø Ò Ø ÓÒ Ó ÖÙÐ Ø ÓÙØ ÆÓÛ Ø Ø Û Ú ÓÛ Ø Ø P ÔÖÓÔ Ö ÖÓÙØ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø È ÓÛ Ø Ø ÓÖ ÒÝ µ¹ ÓÙÒ ÓÐÓÙÖ Ò Ó Ô Ö ÖÓÑ ½ ½ Ø ÙÒ ÓÒ Ó ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ø º Ì Ø Ð Ì ÓÖ Ñ ¾º ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ø ÓÛ Ø Ø ÙÒ Ö È ½ ÔÓÐÝ ½ µ ¾ ¾ º ØÙ ÐÐÝ Û Ø ÓÑ Ø Ò Ø ØÖÓÒ Ö Ò Ñ ÐÝ Ø Ø Ø Ö Ø Ø ÓÒ ÖÝ ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Øº Ê Ñ Ö º Û Ñ ÒØ ÓÒ Ò Ø ÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÌÓ ÓÖ Ú ÔÖÓÚ ½ Ø Ø Ø ÓÒÐÙ ÓÒ Ó Ì ÓÖ Ñ ¾ ÓÒ Ø ÒØ Ö Ð Ø Ú ØÓ Ø ÓÒ Ø ÒÝ Ó Ò Ð Ó Ø Ø Ø ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ È º Ì ÓÖ Ò Ö ÙÑ ÒØ Ó Ø Ø Ô Ô Ö Ö Ø Ö Ö ÒØ ÖÓÑ Ø Ø Ó Ø Ø ÓÒ Ø ÒÚÓÐÚ Ñ Ü Ò Ø»ÓÙÒØ Ð µ ÙÔÔÓÖØ Ø Ö Ø ÓÒ Ó Ó Ò ÓÖ Ò Ò Â Ò Ò Ø ÐÙ ÓÖ Ò ÓÐÐÓÛ Ý Ò Ø ÙÔÔÓÖØ Ø Ö Ø ÓÒ ØÓ Ø ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ø º Ì Ö ÙÑ ÒØ ÖÓÑ È ÒÚÓÐÚ ÓÛ Ò Ø Ø Ø Ö Ò Ø ÐÙ Ø ÔÓ Ø Û Ó ÓÒ Ø ÓÒ Ö Ò Ø ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ø Ô Ö Ø Ý ÔÓ ÒØ Ó Ø Ø ÐÙ Ø º Ê Ñ Ö º ÌÓ ÓÖ Ú ½ ÔÓ ÒØ ÓÙØ Ø Ø Ñ Ø Ó Ú Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ö ÙÐØ ÓÖ Ú ÖÝ ÓÙÒØ Ð ÓÖ Ò Ð «Ú ÖÝ ¾¹ ÓÙÒ ÓÐÓÙÖ Ò Ó Ô Ö ÖÓÑ ½ ¾ ÐÓ ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ø Ó ÓÖ Ö ØÝÔ «º Ì Ð Ó ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ ÓÙÖ Ö ÙÐØ Û Ò Ø Ø ÓÒ ÖÝ ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ø Ò Ø Ò ÓÓØ ÐÙ Ø ÖÓÙ Ø Ø Ø Û Ø ÓÙØ ÓÐÐ Ô Ò ½ Ø Ò ÓÖÖÓÛ Ò Ö ÙÑ ÒØ ÖÓÑ Ò Ó ÖÚ Ø Ø Ø ØÖ Ó ØØ ÑÔØ ØÓ Ù Ð ÐÓ ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ø Ó ØÝÔ «ÑÙ Ø Ú Ö Ò Ò Î º Ø ÒÓØ Ö ÔÖÓÓ ÛÓÙÐ ØÓ ÔÔÐÝ ÐÚ Ò Ù Ð ÓÐÓÙÖ Ò Ö Ò Ë Ø ÓÒ ¾ ØÓ Ë ÔÔ ÖÙ ØÓÔÓÐÓ Ð ÙÑ ÖØÒ Ö¹À Ò Ð Ø ÓÖ Ñ ½ º º Å Ó ÒÓØ Ùø ÓÖ Ì ÓÖ Ñ ¾º Ë Ò Ø Ö Ð Ø ÓÒ ½ ÔÓÐÝ ½ µ ¾ ¾ ÓÐ ÙÒ Ö È ÙØ Ð ÙÒ Ö À Ø Ò ØÙÖ Ð ØÓ ÓÙØ Ø Ø ØÙ ÙÒ Ö Å ÖØ Ò Ü ÓÑ Å µº ÁØ ØÙÖÒ ÓÙØ ØÓ Ò Ô Ò ÒØ Ó Å Ò Ø Û Ò Ø Ø ÓÒ Ø ÒÝ Ó ¹ Ò ØÖÙØ Ð Ô ÖØ Ø ÓÒ º Ì ÓÖ Ñ º ÁØ ÓÒ Ø ÒØ Ø Ø Ø Ö ¾¹ ÓÙÒ ÒÓÖÑ Ð ÓÐÓÙÖ Ò Ó Ô Ö ÖÓÑ ½ Û ÒÓ ÙÒÓÙÒØ Ð ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ø Ò ÒÝ ÓÖ Ò ÜØ Ò ÓÒº ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ò Û Ò ÓÖ Å Ý ÓÖ Ò ÜØ Ò ÓÒ ÓÚ Ö Ø ÑÓ Ð Ó Ì ÓÖ Ñ Å Ó ÒÓØ ÑÔÐÝ Ø Ø ½ ÔÓÐÝ ½ µ ¾ ¾ º Ì ÔÖÓÓ Ù Ñ Ð Ö Ø Ò ÕÙ ØÓ Ø Ó Ò Ô Ô Ö Ý Ö Ñ Ò ÌÓ ÓÖ Ú ¾ ÓÙØ Ò ØÖÙØ Ð ÔÖÓÔ ÖØ Ò ØÓÔÓÐÓ Ýº º½º Ì ÔÓ Ø Qº Ï Ö Ø ÔÓ Ø Q Û Û Û ÐÐ ÙÐØ Ñ Ø ÐÝ Ù ØÓ Ø ÓÐÓÙÖ Ò º Ï Ü ÓÖ ½ Ø Ï ½ Ù Ø Ø Ï Ò Ø Ø Ï Ö Ô ÖÛ Ó Òغ ÓÒ Ø ÓÒ Ò Q Ö Ò Ø Ô ÖØ Ð ÙÒØ ÓÒ Õ Ù Ø Ø ½º ÓÑ Õµ ¾ ÓÖ ÓÑ Ò Ø ½ º

12 ½¾ ÍÊÁ Ê À Å Â Å Ë ÍÅÅÁÆ Ë Æ ÄÁ ÇÊ ËÅ ÌÀ ¾º Õ «µ Ï º º Õ ¾¹ ÓÙÒ º Ì ÓÖ Ö Ò ÜØ Ò ÓÒº Ù Ò ÒÓØ Ø ÓÒ Ø Û Ö Ö ØÓ Ø Ò Ø Ø Ø ÓÑ Ò Ó Õ Ò ÛÖ Ø ÓÑ Õµº Ì Ñ Ò Ø Ø Õ «µ Ï Ñ Ø ÒÓÖÑ Ð ØÝ Ó Ø Ò Ö ÓÐÓÙÖ Ò ÙØÓÑ Ø º Ä ÑÑ ½½º ÓÖ Ú ÖÝ «½ Ø Ø Ó Õ Û Ø «ÓÑ Õµ Ò º ÈÖÓÓ º Ä Ø ÓÑ Õµº ÒÙÑ Ö Ø Ø Ô Ö Ò {«} ¾ \ ¾ «µ ÓÖ Æ Ò Ø Ò ÓÐÓÙÖ Ø Ñ Ñ Ò ÙÖ ØÓ Ú «µ Ò Û ÓÐÓÙÖ ÖÓÑ Ï º Ì Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ö ÙÑ ÒØ Ð Ó ÖÓÙØ Ò ÙØ Û Ó Ø Ö ÙÐÐÝ ØÓ ØÖ ÔÓ ÒØ ÓÙØ Ñ Ð Ñ Ø ÓÒ Ó ÓÒ Ø ÓÒ Û Û ÐÐ ÖÙ Ð Ð Ø Öº Ä ÑÑ ½¾º Ì ÔÓ Ø Q Ø ½ ¹ÃÒ Ø Ö ÔÖÓÔ ÖØÝ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö Ø º ÈÖÓÓ º Ä Ø Õ ½ Ò ½ ¹ ÕÙ Ò Ó ÓÒ Ø ÓÒ º Ý Ø Ò Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø ¹ Ý Ø Ñ Ð ÑÑ Û Ñ Ý ÙÑ Ø Ø Ø Ø ÓÑ Õ µ ÓÖÑ ¹Ø Ð¹Ø Ð ¹ Ý Ø Ñ º Ì Ø ØÓ Ý Ø Ö Ö Ò Ø Ù Ø Ö Ò ÓÖ ½ µ Ó ½ Ù Ø Ø Ö ¼ ½ Ò Ö º Ë Ò Ï Ö Ï ÓÙÒØ Ð Ò Õ Ö ¾ Ï ÓÖ ÐÐ Û Ñ Ý ÙÖØ Ö ÙÑ Ø Ø Ø Ö Ü Ô Ù Ø Ø Õ Ö ¾ Ô ÓÖ ÐÐ º ÆÓÛ Ð Ø ½ Ò ÓÒ Ö Õ Ò Õ º Ï Ø Ø ¾ ¾ Ö ¾ Ó Ø Ø Õ Õ ÙÒØ ÓÒº Ï Ø ÑÓÖ Õ Õ ¾¹ ÓÙÒ Ù Ô Ö Û Ø ØÓÔ ÔÓ ÒØ Ò ÙÑ ÓÐÓÙÖ Ò Ë Ï Û Ð Ô Ö Û Ø ØÓÔ ÔÓ ÒØ Ò ÙÑ ÓÐÓÙÖ Ò Ø Ó ÒØ Ø Ë Ï º ÆÓÛ ¾ ¾ ¾ Ó ØÓ ÔÖÓ Ù ÓÑÑÓÒ ÜØ Ò ÓÒ Ó Õ Ò Õ Û Ò ØÓ Ò ÓÐÓÙÖ ØÓ Ô Ö Ò º Ì ÔÓ Ð Ù Ø Ö Ö ÒÒ Ø ÐÝ Ñ ÒÝ ÙÒÙ ÓÐÓÙÖ Ò Ï ÓÖ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö Ò Ø Ø ÔÓ ÒØ Û Û ØÓ ØÖ µ Û Ú Ö Ø Ö ÓÑ Ò Ø Ó Ó Ø ÓÐÓÙÖ Ò ÓÒ º Ä ÑÑ ½ º Ì Ò Ö ÓÐÓÙÖ Ò Ó ½ ¾ Ý Q ÒÓÖÑ Ð ¾¹ ÓÙÒ Ò ÒÓ ÙÒÓÙÒØ Ð ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Øº ÈÖÓÓ º Ì Ú Ö Ø ÓÒ Ø Ø Ø ÓÐÓÙÖ Ò ÒÓÖÑ Ð Ò ¾¹ ÓÙÒ Ý Ó Û ÓÒ ÒØÖ Ø ÓÒ Ø Ð Ø Ð Ñº Ä Ø Ò Ñ Ò ÙÒÓÙÒØ Ð Øº Ù Ù Ð Û Ñ Ý ÓÓ Õ Ò «ÓÖ ½ Ù Ø Ø ½º «ÒÖ Û Ø º ¾º Õ «º º «ÓÑ Õ µº º Ì Ø ÓÑ Õ µ ÓÖÑ ¹Ø Ð¹Ø Ð ¹ Ý Ø Ñ Û Ø ÖÓÓØ Ö Ò Õ Ö ¾ Ò Ô Ò ÒØ Ó º ÆÓÛ Û ÓÓ Ó Ø Ø «««Ö Ò Ø Ò Ò Ø ÔÖÓÓ Ó Ä ÑÑ ½¾µ Û Ñ Ý ÐÝ Ò Õ Õ Õ Õ ÓÖ Ò Ø Ø ««µ Ø Ø Ñ ÓÐÓÙÖ ««µº º¾º ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ñ Ò ÓÒ ØÖÙØ ÓÒº Ï Ö ØÓ Ù ÓÑ ÓÒ Ö ¹ Ø ÓÒ Û ÑÓØ Ú Ø Ø ÓÑ Ò ØÓÖ Ó Ø Ñ Ò ÓÒ ØÖÙØ ÓÒº Ì Ö ÓÒ ÔÙÖ ÐÝ ÓÖ ÑÓØ Ú Ø ÓÒ Ø ÑÔ Ø ÒØ Ö Ö Ò Ô Ú ÖÝØ Ò Ü ÔØ Ò Ø ÓÒ º

13 ËÇÅ Ê ËÍÄÌË ÁÆ ÈÇÄ ÀÊÇÅ ÌÁ Ê ÅË ÌÀ ÇÊ ½ Ê ÐÐ Ø Ø ÓÙÖ ÙÐØ Ñ Ø Ó Ð ØÓ ÔÖÓ Ù ÒÓÖÑ Ð ¾¹ ÓÙÒ ½ ¾ ½ Û ÒÓ ÙÒÓÙÒØ Ð ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ø Ò ÒÝ ÓÖ Ò ÜØ Ò ÓÒº Ï Ö Ö Ò ÓÖ ÔÖÓÔ ÖØÝ Û Û ÐÐ Ù Ö ÒØ Ø Ò ÓÒ Ø Òغ Ð ÖÐÝ Û Ö ØÓ Ú ÒÝ Ò Ó Ù Ø Ò ÑÙ Ø Ø ÖØ Ó Ô ÖØ Ø ÓÒ Û Ø ÒÓ ÙÒÓÙÒØ Ð ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Øº Ä Ø Ù Û Ø Ö Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ ÔÖ ÖÚ Ý ÓÖ Ò º ËÓ Ð Ø Ù Ú Ò ÒÓÖÑ Ð ¾¹ ÓÙÒ ½ ¾ ½ ÔÓ Ø R Ò R¹Ò Ñ ÓÖ Ò ÙÒÓÙÒØ Ð Ù Ø Ó ½ º ÙÑ Ø Ø ÈÓÖÔ ÖØÝ ½ ÒÓ ÙÒÓÙÒØ Ð ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ø Ø Ø ØÓ Ý ÓÖ Ú ÖÝ ÙÒÓÙÒØ Ð ½ Ø Ö Ü Ø ÓÖ Ò Ð «Ò Û Ø «µ µº Ù Ù Ð Û Ñ Ý ÔÖÓ Ù Ö Ò «ÓÖ ½ Ó Ø Ø Ø «Ö ÒÖ Ò Û Ø Ò Ö «º Ä Ø {«½ }º Ì Ò ½º Ý ÓÙÖ ÙÑÔØ ÓÒ ÓÒ Ø Ö Ö Ñ ÒÝ ØÖ ÔÐ Û Ø ««µ ««µº ¾º ÁØ ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ Ø Ä ÑÑ ½ ÐÓÛµ Ø Ø Ø Ö Ö Ñ ÒÝ ØÖ ÔÐ Ù Ø Ø Ø Ö ÓÑ Ö Ö Ö Ö º ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Ø Ö ÒÓ Ö ÓÒ ØÓ Ð Ú Ø Ø Ø Ö ÒÝ ÓÚ ÖÐ Ô ØÛ Ò Ø ØÛÓ Ð Ó ØÖ ÔÐ º ËÓ Ò ØÙÖ Ð Ø Ò ØÓ ØÖÝ Ñ Ø ØÓ ØÖÝ Ò Ñ Ø Ö Ø Ø Ó ØÖ ÔÐ Ð Ö Ö Ý ÓÒ Ö Ò ÈÓÖÔ ÖØÝ ¾ ÓÖ Ú ÖÝ ÙÒÓÙÒØ Ð ½ Ø Ö Ü Ø Ò ÙÒÓÙÒØ Ð Ø Ù Ø Ø ÓÖ Ú ÖÝ ØÖ ÔÐ «ÖÓÑ Û Ú «µ µº Ì ÔÖÓÔ ÖØÝ ÔÖ ÖÚ Ý ÓÖ Ò ÙØ ÙÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Ø ÒÓÑÔ Ø Ð Û Ø Ø ¾¹ ÓÙÒ Ò Ó º Ï ÑÓ Ý ÔÖÓÔ ÖØÝ ¾ ÓÐÐÓÛ º Ò Ø ÓÒ º Ò ÒÖ Ò ÕÙ Ò Ó Ô Ö Ó ÓÖ Ò Ð ÕÙ Ò Ý Û Ö Ý Ò ÙÒÓÖ Ö µ Ô Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ò = Ñ Ü Ý Ñ Ò Ý º Ú Ò Ô Ö Ó ÓÙÒØ Ð ÓÖ Ò Ð {«} Ò { } Û Ø «Û Ý Ø Ø µ ÓÐ ÓÖ µ Ò ÓÒÐÝ «µ µ ÓÖ ÓÑ º ÆÓÛ ÓÒ Ö ÈÓÖÔ ÖØÝ ÓÖ Ú ÖÝ ÒÖ Ò ÕÙ Ò Ó Ô Ö Ó ÓÙÒØ Ð ÓÖ Ò Ð Ý ½ Ø Ö Ò ÙÒÓÙÒØ Ð ½ Ù Ø Ø ÓÖ Ú ÖÝ Ô Ö ÖÓÑ Û Ú Ý Ý µº ÈÖÓÔ ÖØÝ ÔÖ ÖÚ Ý ÓÖ Ò Ø ÑÔÐ Ø Ø ÒÓ ÙÒÓÙÒØ Ð ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ø Ò Ø ÒÓØ Ó Ú ÓÙ ÐÝ ÒÓÒ Ø ÒØ Û Ø ¾¹ ÓÙÒ Ò º ØØ Ö Ø ÐÐ Ø ØÖÙ Ò Î Q Ø Ø ÓÖ ÒÝ Ú Ò ÕÙ Ò Ý Ý ½ Ø Ö ÓÖ Ò R Ý Û Û ØÒ ØÓ ÈÖÓÔ ÖØÝ Ø ÓÖ Ò Ý ØÓ Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ö Ù Ø Ò Ø Ø {Ý ½ } Ù Ø Ø ÓÖ ÒÝ Ý Ý = Ý Ý µº ÌÓ Ø Ø R Ý Ò Î Q Û Ú Ö Ý Ø Ø Q R Ý Ò Î º ËÓ Ð Ø Õ µ ÓÖ ÓÒ Ø ÓÒ Ò Q R Ý º Ù Ù Ð Û Ñ Ý ÙÑ ÜØ Ò Ò Õ Ò Ø ÒÒ Ò ÓÙØ Ò Öݵ Ø Ø ½º Õ Ø ÖÑ Ò Ø Ú ÐÙ Ó Ý Õ º ¾º ÓÑ Õ µº º Ì Ø ÓÑ Õ µ ÓÖÑ ¹Ø Ð¹Ø Ð ¹ Ý Ø Ñ Û Ø ÖÓÓØ Ö Ò Õ Ö ¾ ÓÒ Ø Òغ

14 ½ ÍÊÁ Ê À Å Â Å Ë ÍÅÅÁÆ Ë Æ ÄÁ ÇÊ ËÅ ÌÀ ÁØ ÒÓÛ Ý ØÓ Ø Ø Ø Ò Ò Ø ÔÖÓÓ Ó Ä ÑÑ ½¾ Û Ñ Ý Ò Õ Õ Õ Ù Ø Ø Õ R Ý º ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Û Ò Û ØÖÝ ØÓ Ø Ö Ø Ø ÓÖ Ò Û ÖÙÒ ÒØÓ ØÖÓÙ Ð Û Ø Ò ÐÝ Ò ØÛÓ¹ Ø Ô Ø Ö Ø ÓÒ R Ý R Þ Ò Ø Ñ Û Ý Û Ñ Ý Ú øùðø Ñ Ð Ñ Ø Ò ÓÒ Ø ÓÒ Õ µ Ò Õ µº Ì Ñ Ð Ñ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ò ÙÖ Ô Ö Þ Þ Û ÐÝ Ô Ò Ò ØÓ Ñ ÔÖ Ò Ø Ò ÜØ Ø ÓÒº ËÓ ÔÖÓÔ ÖØÝ ÒÓØ ÕÙ Ø Û Ø Û Û ÒØ Û Ò ØÓ ÐÐÓÛ Ô Ò ÓÙØ Ó Ø Ô Ö º ÁØ Ø ÑÔØ Ò ØÓ ØÖÝ ÈÓÖÔ ÖØÝ ÓÖ Ú ÖÝ ÙÒÓÙÒØ Ð ½ Ø Ö Ò ÒÖ Ò ÕÙ Ò Ó Ô Ö Ý ¾ ½ Ù Ø Ø Ý Ý µ ÓÖ ÐÐ ½ º ÀÓÛ Ú Ö ÔÖÓÔ ÖØÝ ÒÓØ Ó Ú ÓÙ ÐÝ ÔÖ ÖÚ Ý ÓÖ Ò º Ì ÔÖÓÔ ÖØÝ µ Û Û Û ÐÐ Ù Ò Û Ò Ò Ò Ø ÓÒ ½¼ ØÖ Ò Ø Ò Ò Ó ÔÖÓÔ ÖØÝ Û ÐÝ Ò ØÓ ÔÖ ÖÚ Ý ÓÖ Ò º ÌÓ Û ØÒ ØÓ Ò Ò Ø Ò Ó µ Û Ò ÓÖ Û Ø R Ý ÓÖ Û Ðй Ó Ò Ý ÙØ Ò ØÓ Ø Ø Ò Ø Ò Ó R Ý Û Û ÓÖ Û Ø º ÌÓ Ø Ø Ø Ú Ö ÓÙ Ò Ø Ò Ó R Ý Û Û Ö ÓÖ Ò Û Ø Ö Û Û ÐÐ Ñ ÒØ Ò Ò Ò ÙØ Ú ÝÔÓØ Ø Ö Ü Ø ÐÙ Û Ø È µ Û Ö È µ Ò Ò Ë Ø ÓÒ º º È µ ÑÔÐ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ø Ø Ñ ÒØ É µ Ø Ô Ö Ò Ý Ö Ô Ö Ø Ý ÔÓ ÒØ Ó Ø Ò ÒÝ ÕÙ Ò Ó Ó ÒØ ÓÒ Ø ÓÒ Ò R Ý ÓÒØ Ò ØÛÓ ÓÑÔ Ø Ð ÓÒ Ø ÓÒ º ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Ø Ø Ø Ñ ÒØ É µ ÒÓØ ØÖÓÒ ÒÓÙ ØÓ ÔÖÓÔ Ø ÓÖÛ Ö Ý Ò ÙØ ÓÒ Ø ÖÓÙ Ø Ø Ó ÓÙÖ Ø Ö Ø ÓÒ Ø Ø Ø Ñ ÒØ È µ ÓÖØ Ó Ò¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ú Ö ÓÒ Ó É µ Û Ò Ò ÙØ Ú ÐÝ ÔÖÓÔ Ø º º º Ì ÔÖÓÔ ÖØÝ µº Ò Ø ÓÒ ½¼º Ä Ø ½ ¾ ½ º ÔÖÓÔ ÖØÝ µ Ò ÓÒÐÝ ÓÖ Ú ÖÝ ÐÙ ½ Ú ÖÝ ÙÒ ÓÙÒ Ø ½ Ò Ú ÖÝ ½ Ù Ø Ø µ ÓÖ ÐÐ Ø Ö ÕÙ Ò Ü ½ Ù Ø Ø ½º Ü «µ Û Ö «Û Ø «Ò º ¾º «µ º Á ½ Ø Ò «Ò {«} {«}µ ÓÐ º Ä ÑÑ ½ º Á µ Ø Ò ÒÓ ÙÒÓÙÒØ Ð ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Øº ÈÖÓÓ º ËÙÔÔÓ ÓÖ ÓÒØÖ Ø ÓÒ Ø Ø Ò ÙÒÓÙÒØ Ð ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ø Ò Ò «µ Ñ Ò \ µº Ä Ø ½ Ò Ò Ü Ò µº Ì Ò ÓÖ ÒÝ Û Ø Ø Ø ««Û Ö ÐÐ ÓÙÖ ÓÖ Ò Ð Ö Ò Ò «µ µ ÓÖ ÓÑ {«}º ËÓ ÒÓØ ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø ÓÒØÖ Ø ÓÒ Ï ÒÓÛ ÓÛ Ø Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ µ Ò ØÖÙØ Ð º Ì Ù ØÛÓ Ý Ò Û ÐÐ ÒÓÛÒ Ó ÖÚ Ø ÓÒ ÓÙØ ÓÖ Ò º Ä ÑÑ ½ º Ä Ø P Ò Ð Ø Ô ½ ÒÝ ÕÙ Ò Ó ÓÒ Ø ÓÒ Ò Pº Ì Ò ÓÑ ÓÒ Ø ÓÒ Ô ÓÖ Ø Ø { Ô } ÙÒÓÙÒØ Ð º ÈÖÓÓ º ËÙÔÔÓ ÒÓØ Ò ÓÓ ÓÖ Ú ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ Õ Ô Ò Ò ÓÖ Ò Ð Ù Ø Ø Õ { Ô } º Ì Ò Õ Ô ÓÖ ÐÐ Ø Ø ØÓ Ý Ø Ø Õ Ô ÓÖ º Á Û ÒÓÛ Ò ÐÙ Ø { } Ø Ò ÐÝ {Õ } Ò ÒØ Ò ÓÒØÖ Ø Ò Ø Ó Pº

15 ËÇÅ Ê ËÍÄÌË ÁÆ ÈÇÄ ÀÊÇÅ ÌÁ Ê ÅË ÌÀ ÇÊ ½ Ä ÑÑ ½ º Ä Ø P Ò Ð Ø Ò Ñ ÓÖ ÐÙ Ù Ø Ó ½ º Ì Ò Ø Ö ÐÙ Ø Ù Ø Ø º ÈÖÓÓ º Ä Ø Ò Ñ Ø Ñ Ô «Ñ Ò \ «µ Ò Ð Ø «{ Ô Ô «µ }º Ì Ò Ý «ÓÙÒØ Ð º Á Û Ð Ø { ««} Ø Ò Ú ÖÝ Ð Ñ ÒØ Ó ÓÖ ØÓ Ð Ñ Ø ÔÓ ÒØ Ó Ò Ò Ñ Ñ Ö Ó º Ï Ù Ø ÔÖ Ò Ð ÑÑ ØÓ ÓÛ Ø Ø Û ÓÒÐÝ Ò ÓÒ Ö ÐÙ Ø Ò Î Ò Ø Ò ÜØ Ð ÑÑ º Ä ÑÑ ½ º Á µ ÓÐ Ø Ò Ø Ö Ñ Ò ØÖÙ Ò ÒÝ ÓÖ Ò ÜØ Ò ÓÒº ÈÖÓÓ º Ä Ø µ ÓÐ Ò Î Ò Ð Ø P º Ä Ø Ô ÓÖ Ø Ø ÐÙ Ù Ø Ó ½ Ò ÙÒ ÓÙÒ Ù Ø Ó ½ Ò ½ Ù Ø Ø µ ÓÖ ÐÐ º Ü ½ ÐÙ Ø Ù Ø Ø Ô º ÁÒ Î Ð Ø {«Õ Ô Õ «} Ò ÓÓ ÓÖ Ò ½ ÓÒ Ø ÓÒ Ô µ Ô Û ÓÖ Ø Ø Ò Ø ÖÑ Ò Ø Ú ÐÙ Ó µ ÓÑ ÓÖ Ò Ð µº ÆÓØ Ø Ø Ô µ ÓÖ Ø Ø µ Ó Ø Ø µ Ò Ó ½ º ÆÓÛ Û ÔÔ Ð ØÓ µ Ò Î ØÓ Ò Ù Ø Ð ÕÙ Ò Ó ØÖ ÔÐ Ü «µ Û Ø º Á Ô Ô «µ Ø Ò Ô ÓÖ Ø Ø «Ò «µ º Ý Ä ÑÑ ½ Ø Ö Ô Û ÓÖ Ø Ø { Ô } ÙÒ ÓÙÒ º Ì Ò Ô Ô Ò Ô ÓÖ Ø Ø «µ Ô Ù Ø Ð Û ØÒ ØÓ Ø ØÖÙØ Ó µ Ò Î P º º º ÓÑ Ò ØÓÖ Ð Ð ÑÑ º Ø Ø ÖØ Ó Ø ÔÖÓÓ ÓÑ Ò ØÓÖ Ð Ð ÑÑ ÖÓÑ Ô Ô Ö Ó Ö Ñ Ò ÌÓ ÓÖ Ú ¾ º ÓÖ Ø Ö Ö ÓÒÚ Ò Ò Û Ö ÔÖÓ Ù Ø ÔÖÓÓ Ö º Ò Ø ÓÒ ½½º Ä Ø {«} Ò ÒÖ Ò ÕÙ Ò Ó Ô Ö Ó ÓÖ Ò Ð º ½º Ò ÓÖ Ò Ð ÐÓ ÙÖ ÔÓ ÒØ Ó Ò ÓÒÐÝ «= µº µ Ø Ð Ó ÐÓ ÙÖ ÔÓ ÒØ Ó º ¾º Ì ÕÙ Ò Ô Ö Ø Ý Ò ÓÒÐÝ ÓÖ Ú ÖÝ Ø Ö Û Ø «Ò ÓÖ Ú ÖÝ ½ Ø Ö Û Ø «½ º Ò Ø ÓÒ ½¾º ½º Ñ ØÖ Ü Ó Ô Ö Ò Ø ÕÙ Ò ½ Ò µ Ù Ø Ø Ò Ø ÒÖ Ò ÕÙ Ò Ó Ô Ö Ó ÓÙÒØ Ð ÓÖ Ò Ð Ò ÓÖ Û Ø ½ Ò Ø ÕÙ Ò Ô Ö Ø Ý µº Ï Ý Ø Ø Ò Ø Ð Ò Ø Ó Ø Ñ ØÖ Ü Ò Û Ö Ö ØÓ Ø Ò Ø ÕÙ Ò Ø Ø ÓÐÙÑÒ Ó Ø Ñ ØÖ Üº ¾º Ñ ØÖ Ü Ó Ô Ö Å ½ Ò µ Ô Ö Ø Ý Ò ÓÒÐÝ Ø ÕÙ Ò ½ Ô Ö Ø Ý º º Á Å ½ Ò µ Ñ ØÖ Ü Ó Ô Ö Ø Ò Û Ý Ô Ö Ó ÓÖ Ò Ð ÔÔ Ö Ò Å Ø Ò ÒØÖÝ Ò ÓÑ Ò Ò ÓÖ Ò Ð ÔÔ Ö Ò Å Ø Ñ Ñ Ö Ó ÓÑ Ô Ö ÔÔ Ö Ò Ò Åº º Á Å Ò Æ Ö Ñ ØÖ Ó Ô Ö Ø Ò Å Æ Ú ÖÝ ÓÖ Ò Ð ÔÔ Ö Ò Ò Å Ð Ø Ò Ú ÖÝ ÓÖ Ò Ð ÔÔ Ö Ò Ò Æº Ë Ñ Ð ÖÐÝ Å Ú ÖÝ ÓÖ Ò Ð ÔÔ Ö Ò Ò Å Ð Ø Ò Ò Å Ð Ø Ò Ú ÖÝ ÓÖ Ò Ð ÔÔ Ö Ò Ò Åº

16 ½ ÍÊÁ Ê À Å Â Å Ë ÍÅÅÁÆ Ë Æ ÄÁ ÇÊ ËÅ ÌÀ Ì Ý Ø ÓÙØ Ñ ØÖ Ó Ô Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ð ÑÑ Û ÔÔ Ö Ä ÑÑ º Ò ¾ º Ä ÑÑ ½ º Ä Ø Å Ñ ØÖ Ü Ó Ô Ö º Ì Ò Å ½¹½ Ó ÙÒØ ÓÒ Ø Ø ØÓ Ý Ø Ö ½¹½ ÙÒØ ÓÒ Û Ñ Ô Ô Ö Ù ÔÔ Ö Ò Ò Å ØÓ Ñ Ñ Ö Ó Ùº ÈÖÓÓ º Ï Û ÐÐ Ø Ð Ø ØÖÓÒ Ö Ð Ñ Ø Ø ÓÖ Ú ÖÝ Ñ ØÖ Ü Ó Ô Ö Å ½ Ò µ Ò Ú ÖÝ ÓÖ Ò Ð Ø Ö ½¹½ Ó ÙÒØ ÓÒ ÓÖ Å Û Ó ÒÓØ Ø Ø Ú ÐÙ º Ì ÔÖÓÓ Ý Ò ÙØ ÓÒ ÓÒ Ò Ò ÓÖ Ü Ò Ý Ò ÙØ ÓÒ ÓÒ Ò º Ì Ö ÒÓ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÖ Ò ½º ËÙÔÔÓ Ø Ø Ò ½ Ò Ø Ø Ò ¼ Ò ÓÓ Ô Ö Ù { } ÔÔ Ö Ò Ò Ò º Ë Ò Å Ñ ØÖ Ü Ó Ô Ö Ø Ö Ù Ø Ø Ò µ ÓÖ ÐÐ Òº Ì Ý ÔÓ ÒØ Ø Ø ÓÖ Ú ÖÝ Ô Ö {«} ÔÔ Ö Ò Ò ½ Ò ½ µ Ø Ö «ÓÖ «º Ï ÒÓÛ Ò Ò Û Ñ ØÖ Ý Ò ÓÖÑ ÐÐݵ ÖÓÔÔ Ò Ø Ô Ö { } ÖÓÑ ÓÐÙÑÒ Ò Ò Ù Ò ØÓ ÔÐ Ø Ø ÖÐ Ö ÓÐÙÑÒ º ÓÖÑ ÐÐÝ Û Ò Ñ ØÖ Ó Ô Ö Å ÐÓÛ ½ ÐÓÛ ÐÓÛ Ò µ Ò Å ½ Ò µ ÓÐÐÓÛ ½º ÓÖ ½ Ò Ø Ô Ö ÔÔ Ö Ò Ò ÐÓÛ Û Ø «º Ö Ø Ô Ö {«} ÔÔ Ö Ò Ò ¾º Ì Ô Ö ÔÔ Ö Ò Ò Ò ÐÓÛ Ö Ø Ô Ö {«} ÔÔ Ö Ò Ò Ò Û Ø º º ÓÖ ½ Ò Ø Ô Ö ÔÔ Ö Ò Ò Ö Ø Ô Ö {«} ÔÔ Ö Ò Ò Û Ø «º º Ì Ô Ö ÔÔ Ö Ò Ò Ò Ö Ø Ô Ö {«} ÔÔ Ö Ò Ò Ò Û Ø «º ÆÓØ Ø Ø Ø Ò ÙØ ÓÒ ÝÔÓØ ÔÔÐ ØÓ ÓØ Å ÐÓÛ Ò Å Ò Û Ñ ÙÖ ØÓ ÖÓÔ Ô Ö ÖÓÑ Ø Ð Ø ÓÐÙÑÒ Ò Ó Ø Ñ ØÖ Ü Åº ÆÓØ Ð Ó Ø Ø ÐÐ Ô Ö ÔÔ Ö Ò Ò Å ÐÓÛ ÓÒ Ø Ó ÓÖ Ò Ð Û Ö Ð Ø Ò Ò ÐÐ Ô Ö ÔÔ Ö Ò Ò Å ÓÒ Ø Ó ÓÖ Ò Ð Û Ö Ö Ø Ö Ø Ò ÓÖ ÕÙ Ð ØÓ º ÆÓÛ ÙÔÔÓ Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ð Û Û Û ØÓ ÚÓ º Ý Ø Ò ÙØ ÓÒ ÝÔÓØ Û Ñ Ý Ò ½¹½ Ó ÙÒØ ÓÒ ÓÖ Å ÐÓÛ ÚÓ Ò Ø Ú ÐÙ Ò ½¹½ Ó ÙÒØ ÓÒ ÓÖ Å ÚÓ Ò Ø Ú ÐÙ º Ý Ø Ö Ñ Ö Ò Ø Ð Ø Ô Ö Ö Ô Ø Ö Ò Ó Ø ÙÒØ ÓÒ Ö Ó ÒØ Ò Ð Ó Ø ÙÒ ÓÒ Ó Ø ÙÒØ ÓÒ ÚÓ ÓØ Ø Ú ÐÙ Ò º ÌÓ Ò Û ÓÓ ÖÓÑ { } Ø Ð Ñ ÒØ º Ë Ñ Ð ÖÐÝ Û Ø Ø ÙÒ ÓÒ Ó ½¹½ Ó ÙÒØ ÓÒ ÓÖ Å ÐÓÛ ÚÓ Ò Ø Ú ÐÙ Ò ½¹½ Ó ÙÒØ ÓÒ ÓÖ Å ÚÓ Ò Ø Ú ÐÙ Ò ÓÓ ÖÓÑ { }º º º Ì ÔÖÓÔ ÖØÝ È µº Ï Ö ÐÑÓ Ø Ö Ý ØÓ Ö Ø Ñ Ò ÓÒ ØÖÙØ ÓÒº Ï Û ÐÐ Ø ÖØ Û Ø Î ÑÓ Ð Ó À Ò ÓÖ Û Ø Qº ÏÓÖ Ò ÓÚ Ö Î Q Û Û ÐÐ Ó ÖØ Ò Ò Ø ÙÔÔÓÖØ Ø Ö Ø ÓÒ P ¾ Ó Ð Ò Ø ¾ Û Ó Ø Ð Û ÐÐ Ú Ò Ò Ø Ò ÜØ Ø ÓÒµ ØÓ ÔÖÓ Ù ÑÓ Ð Ò Û µ Û Ö ½ ¾ ½ Ø Ò Ö ÓÐÓÙÖ Ò Ý Qº Ý Ø Ò Ð ÔÓ ÒØ Û ÐÐ Ø Ø Ø ¾ Ø Ö ÐÙ Ø ½ Ù Ø Ø ÖØ Ò Ø Ø Ñ ÒØ È µ ÓÐ Ò Î P º Ò Ø ÓÒ ½ º Ä Ø ½ ÐÙ Ò Ð Ø ½ ¾ ½ º ½º Ä Ø Å ½ Ò µ Ò Æ ½ Ò µ Ñ ØÖ Ó Ô Ö Û Ø Ø Ñ Ð Ò Ø Òº Ì Ò Å Æµ ÓÐ Ò ÓÒÐÝ Å Æ Ò ÓÖ ÐÐ Û Ø ½ Ò ÐÐ Ô Ö Ù ÔÔ Ö Ò Ò Ò ÐÐ Ô Ö Ú ÔÔ Ö Ò Ò Ù Úµ ÓÐ º

17 ËÇÅ Ê ËÍÄÌË ÁÆ ÈÇÄ ÀÊÇÅ ÌÁ Ê ÅË ÌÀ ÇÊ ½ ¾º ÕÙ Ò Ó Ñ ØÖ Ó Ô Ö Å Ò ÒÖ Ò ÕÙ Ò Ó Ñ ØÖ Ô Ö Ø Ý Ò ÓÒÐÝ µ Å Ô Ö Ø Ý º µ ÓÖ Ø Ö Ù Ø Ø Å Å º º È µ ÓÐ ÓÖ µ Ò ÓÒÐÝ ÓÖ Ú ÖÝ Å ½ Ò ÒÖ Ò ÕÙ Ò Ó Ñ ØÖ Ô Ö Ø Ý Ø Ö Ü Ø Ù Ø Ø Å Å µº Ï Û ÐÐ Ò ÙØ Ú ÐÝ ÓÒ ØÖÙØ ÕÙ Ò Ó ÐÙ Ó Ø Ø È µ ÓÐ Ø Ö Ø Ô Ó Ø Ø Ö Ø ÓÒ ÓÚ Ö Î Q º Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ð ÑÑ Ý Û Ñ Ý Ø ¼ ½ º Ä ÑÑ ½ º È ½ µ ÓÐ Ò Î Q º ÈÖÓÓ º Ä Ø Å ½ Q¹Ò Ñ ÓÖ Ò ÒÖ Ò ÕÙ Ò Ó Ñ ØÖ Ó Ô Ö º Ù Ù Ð Û Ñ Ý ÓÓ ÓÒ Ø ÓÒ Õ Ò Ñ ØÖ Ó Ô Ö Å ÓÖ ½ Ù Ø Ø ½º Õ Å Å º ¾º Å ½ Ò ÒÖ Ò ÕÙ Ò Ó Ñ ØÖ Ó Ô Ö Ò ÐÐ Ø Å Ú Ø Ñ Ð Ò Ø Òº Ä Ø Å ½ Òµº º ÐÐ ÓÖ Ò Ð ÔÔ Ö Ò Ò Å Ö Ò ÓÑ Õ µº º Ì Ø ÓÑ Õ µ ÓÖÑ ¹Ø Ð¹Ø Ð ¹ Ý Ø Ñ Û Ø ÖÓÓØ Ö Ò Õ Ö ¾ ÓÒ Ø Òغ º ÙÔ Öµ Å º ÓÓ Û Ø Ò Ù Ä ÑÑ ½ ØÓ Ò ½¹½ Ó ÙÒØ ÓÒ ÓÖ Ø Ô Ö Ò Å º ÒÙÑ Ö Ø Ø Ô Ö Ò Å Ú ÓÖ Æ Û Ö Ú ÔÔ Ö Ò Ø Ø ÓÐÙÑÒ Ó Ø Ñ ØÖ Ü Å º ÆÓÛ ÓÖ Ò ØÙÖÒ Û ÖÙÒ Ø ÖÓÙ Ø Ô Ö Ù ÔÔ Ö Ò Ò ÓÐÙÑÒ Ò ÒÖ Ò ÓÖ Ö Ù { } Ø Ò Û Û ÐÐ Ò Ø Ô Ö { Ú µ} Ò { Ú µ} Ð Ð ÓÐÓÙÖ ÒÓØ Ù ÓÖ º Ø Ø Ò Û ÜØ Ò Õ Õ ØÓ ÓÖ Ø ÓÐÓÙÖ ÒÑ ÒØ Ò Û Ú ÔÖÓ Ù Õ Õ Õ Ù Ø Ø Õ Å Å µº Ì Ö ÙÑ ÒØ Ø Ø Ø Ú ÖÝ Ø Ó Ø Ø Ö Ø ÓÒ Ø Ö ÐÙ Ø ½ Û Ø È µ ÑÓ ÐÐ ÓÒ Ø ÔÖÓÓ Ø Ø ÔÖ ÖÚ Ò Ò Ø ÙÔÔÓÖØ Ø Ö Ø ÓÒº Ï Û ÐÐ Ð Ú Ø Ù ÓÖ Ø Ô ØÓ Ø Ò ÜØ Ø ÓÒº ÓÖ Ø Ð Ñ Ø Ø Ô Û Ò Ö Ø Ö Ø ÓÒ Ó ÓÛ È µ ÓÑ ØÓ ÓÐ Ò Ò Ö ÜØ Ò ÓÒº Ä ÑÑ ¾¼º Ä Ø P Ð Ø Ô P Ð Ø ½ ÐÙ Ò ½ ¾ ½ º Ì Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ö ÕÙ Ú Ð Òغ ½º Ô P È µº ¾º ÓÖ Ú ÖÝ ÕÙ Ò Ô Å µ ½ Û Ö Ô Ô Ò Å ½ Ò ÒÖ Ò ÕÙ Ò Ó Ñ ØÖ Ó Ô Ö Ô Ö Ø Ý Ø Ö Ü Ø Ù Ø Ø Ô ÓÑÔ Ø Ð Û Ø Ô Ò Å Å µº ÈÖÓÓ º ËÙÔÔÓ Ø Ø Ô P È µº Ý Ä ÑÑ ½ Û Ñ Ý ÓÖ ÐÓÛ ÓÑ Ô Ò Ø Ò Ö ÐØ Ö Ô Ù Ø Ø Ô ÓÖ ÙÒ ÓÙÒ ÐÝ Ñ ÒÝ ½ º ÆÓÛ Å Ô Ö Ð ÐÐ Ò µ Ò ÒÖ Ò ½ ¹ ÕÙ Ò Ó Ñ ØÖ Ó Ô Ö Û Ô Ö Ø Ý Ò Ò È µ ÓÐ Ò Î Û Ñ Ý Ò Ô Ô Û Ø Å Å µº Ç ÓÙÖ Ô Ò Ô Ö ÓÑÔ Ø Ð Ò Ø Ý Ð Ò Ø ÐØ Ö Ò Ø Ø Ø Ñ ÒØ Å Å µ ÓÐÙØ ØÛ Ò Î Ò Î º ÆÓÛ ÙÔÔÓ Ø Ø ¾ ÓÐ Ò Õ Ôº Ü Å P¹Ò Ñ ÓÖ Ò ÒÖ Ò ½ ¹ ÕÙ Ò Ó Ñ ØÖ Ó Ô Ö Û Ô Ö Ø Ý º ÓÓ Õ Õ Ò Å

18 ½ ÍÊÁ Ê À Å Â Å Ë ÍÅÅÁÆ Ë Æ ÄÁ ÇÊ ËÅ ÌÀ Ù Ø Ø Õ Å Å Ø ÒÒ Ò ÓÙØ Ò ÖÝ Û Ñ Ý ÙÑ Ø Ø Å ½ Ò ÒÖ Ò ÕÙ Ò Ó Ñ ØÖ Ó Ô Ö Ô Ö Ø Ý º ÔÔ Ð Ò ØÓ ¾ Ø Ö Ö Ó Ø Ø Õ Õ Ö ÓÑÔ Ø Ð Ò Å Å µ Ó Ø Ø Ö Õ Õ Ø Ò Ö Å Å µº Ï Ö ÓÒ Ý Ø Ù Ù Ð Ò ØÝ Ö ÙÑ Òغ Ä ÑÑ ¾½º Ä Ø ¾ Ð Ñ Ø ÓÖ Ò Ð Ò Ð Ø ÕÙ Ò Ó ÐÙ Ù Ø Ó ½ º Á È Ò Ø ÙÔÔÓÖØ Ø Ö Ø ÓÒ Ó Ð Ñ Ø Ð Ò Ø ¾ Ù Ø Ø ÓÖ Ú ÖÝ Ø Ø Ø Ñ ÒØ È µ ÓÐ Ò Î P Ø Ò Ø Ö ½ ÐÙ Ù Ø Ø È µ ÓÐ Ò Î P º ÈÖÓÓ º Ì Ö Ö ØÛÓ º µ º ÓÓ Ò Ò ÓÒ Ð Ò Ò Ø Ò Ò º Ï Ú Ö Ý Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÖÓÑ Ä ÑÑ ¾¼º Ä Ø Ô Å µ ½ Û Ö Ô P Ò Å ½ Ò ÒÖ Ò ÕÙ Ò Ó Ñ ØÖ Ó Ô Ö Ô Ö Ø Ý º Ë Ò Ø Ø Ö Ø ÓÒ ÓÒ Û Ø Ò Ø ÙÔÔÓÖØ ÓÖ Ú ÖÝ ½ Ø Ö Ò Ù Ø Ø ÙÔÔ Ô µ Ò º Ì ÒÒ Ò ÓÙØ Ò ÖÝ Û Ñ Ý ÙÑ Ø Ø Ø Ö Ü Ò Ù Ø Ø ÙÔÔ Ô µ Ò ÓÖ ÐÐ º Ý Ø Ó Ó Û Ú Ò º ËÓ Û Ú ÕÙ Ò Ô Å µ ½ Û Ö ÑÓÖ ÐÐÝ Ô Ò µ Ô P Ò Ò Å ½ Ò ÒÖ Ò ÕÙ Ò Ó Ñ ØÖ Ó Ô Ö Ô Ö Ø Ý Ò º Ë Ò È Ò µ ÓÐ Ò Î P Ò ÒÓØ Ö ÔÔ Ð ØÓ Ä ÑÑ ¾¼ ÓÛ Ø Ø Ø Ö Ö Ó Ø Ø Ô Ô Ö ÓÑÔ Ø Ð Ò Å Å µº Ï Ö ÓÒ º µ ½ º ÓÓ ½ ÓÒ Ð Ò Ò Ð Ø Ø ÓÒ Ð ÒØ Ö Ø ÓÒ Ó Ø Ý ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ ÓÖ Û Ú Ø Ø \ ÓÙÒ º Ò Û Ú Ö Ý Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÖÓÑ Ä ÑÑ ¾¼º Ä Ø Ô Å µ ½ Û Ö Ô P Ò Å ½ Ò ÒÖ Ò ÕÙ Ò Ó Ñ ØÖ Ó Ô Ö Ô Ö Ø Ý º ÔÔ Ð Ò ØÓ Ø ¹ Ý Ø Ñ Ð ÑÑ Û Ñ Ý ÙÑ Ø ÒÒ Ò ÓÙØ Ò ÖÝ Ø Ø Ø Ò Ø Ø ÙÔÔ Ô µ ÓÖÑ ¹ Ý Ø Ñ Û Ø ÓÑ ÖÓÓØ Öº Ï Ü Ù Ø Ø Ö ÒÓØ Ø Ø Ø Ò Ô Ô Ö ÓÑÔ Ø Ð Ò P Ò ÓÒÐÝ Ø Ö ØÖ Ø ÓÒ Ô Ô Ö ÓÑÔ Ø Ð Ò P º Ì ÕÙ Ò Å ½ Ô Ö Ø Ý Ò \ ÓÙÒ º ËÓ Ø ÖÓÛ Ò Û Ý Ò Ò Ø Ð Ñ ÒØ Ò ÖÝ Û Ñ Ý ÙÑ Ø Ø Å ½ Ô Ö Ø Ý º Ê ÐÐ Ò Ø Ø È µ ÓÐ Ò Î P Ò ÔÔÐÝ Ò Ä ÑÑ ¾¼ ØÓ Ø ÕÙ Ò Ô Å µ ½ Û Ó Ø Ò Ù Ø Ø Ô Ô Ö ÓÑÔ Ø Ð Ò Å Å µº Ý Ø Ö Ñ Ö Ò Ø Ð Ø Ô Ö Ö Ô Ô Ò Ô Ö ÓÑÔ Ø Ð Ó Û Ö ÓÒ º º º ÈÙØØ Ò Ø ÐÐ ØÓ Ø Öº Ê ÐÐ Ø Ø Ø ÔÐ Ò Ó Ø ÔÖÓÓ ÓÐÐÓÛ Ø ÖØ Û Ø À Ò Î ÓÖ Û Ø Q ØÓ ÓÐÓÙÖ Ò Ò Ø Ò Ù Ð Ø Ö Ø ÓÒ P ¾ ØÓ ÓÖ Ø Ø µ ÓÒ ØÖÙØ Ò ÐÓÒ Ø Û Ý ÕÙ Ò Ó ÐÙ Ó Ø Ø È µ ÓÐ Ò Î Q P º Ì Ò ÜØ Ð ÑÑ Ø Ò Ð Ô Ò Ø ÔÙÞÞÐ Ø ÓÛ Ø Ø Û Ò Ó ÓÒ Ø Ô Ò Ø ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ø Ø ÙÑ Ò È µ Û Ñ Ý ÓÖ Ò Ò Ø Ò Ó µ Ò ÓÒ Ó Ø Ø Ò Ø ÜØ Ò ÓÒ È µ ÓÐ ÓÖ ÓÑ º Ä ÑÑ ¾¾º Ä Ø ½ ¾ ½ Ò Ð Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ È µ ÓÐ ÓÖ ÓÑ ÐÙ Ø ½ º Ä Ø Ò Ø ÝÔÓØ Ó µ Ø Ø ½º Ò ÙÒ ÓÙÒ Ù Ø Ó ½ º

19 ËÇÅ Ê ËÍÄÌË ÁÆ ÈÇÄ ÀÊÇÅ ÌÁ Ê ÅË ÌÀ ÇÊ ½ ¾º ½ Ò µ ÓÖ ÐÐ º º ÐÙ Ù Ø Ó ½ º Ì Ò Ø Ö Ö ÔÓ Ø R Ò ÐÙ Ø ½ Ù Ø Ø Ò Ø ÜØ Ò ÓÒ Ý R ½º Ì ÓÒÐÙ ÓÒ Ó µ ÓÐ Ø Ø Ø Ö ÕÙ Ò Ü ½ Ù Ø Ø µ Ü «µ Û Ö «Û Ø «Ò º µ «µ µ Á ½ Ø Ò «Ò {«} {«}µ ÓÐ º ¾º È µ ÓÐ º ÈÖÓÓ º Ï Ø ÖØ Ý Ü Ò ÕÙ Ò Ý ½ Ù Ø Ø ½º Ý «µ Û Ö «Û Ø «Ò º ¾º «µ º Á ½ Ø Ò Ø Ö Ù Ø Ø «º Ä Ø Þ Þ ½ Û Ö Þ «µ Ò ÒÓØ Ø Ø Þ Ò ÒÖ Ò ÕÙ Ò Ó Ô Ö Ô Ö Ø Ý º ÌÓ ÔÖÓ Ù Û ØÒ ÓÖ µ Û Ò ØÓ ÔÖÓ Ù Ù ÕÙ Ò Ù Ø Ø ÓÐ ÓÖ Ô Ö ÖÓÑ Ø Ù ÕÙ Ò Ø ÔÖ ÐÝ Û Ø R Û ÐÐ Óº Ï Ò R ØÓ Ø Ø Ó Ò Ø Ø {Þ ½ } Ù Ø Ø ÓÖ ÐÐ Þ Þ = Þ Þ µº Ì ÓÖ Ö Ò Ý ÒÐÙ ÓÒº Ð Ñ ½º R º ÈÖÓÓ Ó Ð Ñ ½º Ä Ø ½ ÓÒ Ø ÓÒ Ò Rº Ù Ù Ð Û Ñ Ý ÙÑ Ø Ø Ø Ø ÓÖÑ ¹Ø Ð¹Ø Ð ¹ Ý Ø Ñ Û Ø ÓÑ ÖÓÓØ Öº ÓÖ Ò ÐÝ Û ÛÖ Ø Ö Û Ö Ñ Ý Ö Ö Ò Ø ÒÖ Ò ÕÙ Ò Ó Ô Ö º ÆÓÛ Ø ÕÙ Ò ½ Ñ Ý Ö Ö Ò ÒÖ Ò ÕÙ Ò Ó Ñ ØÖ Ó Ô Ö Ó Ð Ò Ø ½µ Ò Û Ø ÑÓÖ Ø Ô Ö Ø Ý º ÔÔ Ð Ò ØÓ Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ È µ Ò Ø Ò ½ Û Ø Ó Ø Ø µ ÖÓÑ Û Ø ÓÐÐÓÛ ÐÝ Ø Ø ÓÒ Ø ÓÒº Ð Ñ ¾º Á Þµ Ø Ò ÐÙ Ù Ø Ó ½ Ò È µ ÓÐ Ò Î R º ÈÖÓÓ Ó Ð Ñ ¾º ÁØ ÖÓÙØ Ò ØÓ Ø Ø ÐÙ º ÌÓ ÓÛ Ø Ø È µ ÓÐ Ò Î R ÓÒ ÑÓÖ Û ÔÔ Ð ØÓ Ä ÑÑ ¾¼º Ä Ø Ö Å µ ½ Ù Ø Ø Ö R Ò Å ½ Ò ÒÖ Ò ÕÙ Ò Ó Ñ ØÖ Ó Ô Ö Ô Ö Ø Ý º Ý ¹ Ý Ø Ñ Ö ÙÑ ÒØ Ò Ø ÔÖÓÓ Ø Ø R Û Ñ Ý ÙÑ Ø Ø Ö Ö Û Ö ½ Ò ÒÖ Ò ÕÙ Ò Ó Ñ ØÖ Ó Ô Ö Ó Ð Ò Ø ½º Ì Ò ÐÝ Û Ò Ñ ØÖ Æ Ó Ø Ø Æ ½ Ò Æ ½ Å ÓÖ ½ Ð Å µ Ø ÕÙ Ò Æ ½ Ò ÒÖ Ò ÕÙ Ò Ó Ñ ØÖ Ó Ô Ö Ô Ö Ø Ý º ÔÔ Ð Ò ØÓ È µ Ò Î Û Ø Ù Ø Ø Æ Æ µ Û ÑÓÙÒØ ØÓ Ý Ò Ø Ø µ Ó Ø Ø Ö Ö Ö ÓÑÔ Ø Ð µ Ò Å Å µº Ý Ä ÑÑ ¾¼ Û ÓÛ Ø Ø È µ ÓÐ Ò Î R º Ì ÔÖÓÓ Ó Ì ÓÖ Ñ ÒÓÛ ÓÑÔÐ Ø ÐÝ ÖÓÙØ Ò º Ï ÓÖ Û Ø Q Ò Ø Ò Ù Ð Ø Ö Ø ÓÒ P ¾ ØÓ ÓÖ µ ÐÓÒ Û Ø ÕÙ Ò Ò Î Ó ÐÙ Ù Ø Ø È µ ÓÐ Ò Î Q P º Ø Ø Û Û ÐÐ Ù Ä ÑÑ ¾¾ ØÓ Ò Ð ÓÑ Ò Ø Ò Ó µ ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ØÓ Ø Ä ÑÑ ÓÒÐÝ Ù Ö ÒØ Ø Ø Ø Ö ½ Î P Û ÛÓÖ ÙØ Û Ñ Ý ÔÔ Ð ØÓ Ä ÑÑ ½ ØÓ Ñ Ù Ø Ð Ó

20 ¾¼ ÍÊÁ Ê À Å Â Å Ë ÍÅÅÁÆ Ë Æ ÄÁ ÇÊ ËÅ ÌÀ Ó ½ Ò Î º Ì Ñ ÓÓ ¹ Ô Ò Ö ÙÑ ÒØ Ø Ø Ö Ù Ò Ø ÓÒ Ø ÒÝ ÔÖÓÓ ÓÖ Å ÖØ Ò Ü ÓÑ ÓÛ Ø Ø Ò ¾ Ø Ô Û Ò Ò Ð ÐÐ ÔÓ Ð Ó Ø Ø µ ÓÐ Ò Î Q P ¾ º ÏÓÖ Ò ÓÚ Ö Ø ÑÓ Ð Û Ò ÒÓÛ ÓÖ Å ÓÖ ÒÝ ÓØ Ö Ø Ø Ñ ÒØ Û Ò ÓÖ Ý ÓÖ Ò µ Û Ð ÔÖ ÖÚ Ò µº Ø Ö Û ÔÖÓÚ Ø Ö ÙÐØ Ó Ø Ø ÓÒ Û Ð ÖÒ Ó ÓÑ Ö Ð Ø ÛÓÖ ½ Ý ËÓÙ ÙÔ Ð Ó Ù Ò Ñ Ð Ö Ñ Ø Ó ØÓ Ø Ó Ó ¾ º ËÓÙ ÙÔ Ù Ð Ú ÖÝ Ò Ö Ð Ö Ñ ÛÓÖ ÓÖ Ñ Ò ÓÑ Ò ØÓÖ Ð ÔÖÓÔ ÖØ Ó ÖØ Ò Ò Ò ØÖÙØ Ð ÙÒ¹ Ö ÓÖ Ò ÒØ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ö ØÓÔÓÐÓ Ð ÙØ ÔÖÓÓ Ó Ì ÓÖ Ñ Ò ÐÝ Ö Ó ÖÓÑ Ö ÙÐØ º ÅÓÖ Ô ÐÐÝ Ú Ò Ø Ã Û ÓÒ Ö Ö Ô Û Ø Ú ÖØ Ü Ø ½ Ã Ø Ö Ô ØÓ Ñ¹ ÓÐ Ò ÓÒÐÝ ÓÖ Ú ÖÝ ½ ¹ ÕÙ Ò Ó Ò Ø Ô Ö¹ Ø Ð ÙÒØ ÓÒ ÖÓÑ ½ ØÓ Ã Û Ö Ø ÓÑ Ò Ö Ô ÖÛ Ó ÒØ Ø Ó Þ Ñ Ø Ö Ü Ø Ñ Ñ Ö Ò Ø Ó Ø ÕÙ Ò Ù Ø Ø Ø ÓÒØ Ò Ò Ø Ø Ó º ØÖÓÒ ÐÝ ÓÐ Ò ÓÒÐÝ Ñ¹ ÓÐ ÓÖ ÐРѺ ËÓÙ ÙÔ ÓÛ Ø Ø ¾ ½ ¾ à ¾ Ò ØÖÓÒ ÐÝ ÓÐ Ø Ò ÓÖ Ñ Ø Ö ÔÓ Ø Ó Þ ¾ Û Ñ Ø Ñ¹ ÓÐ ØÝ Ó ÓÑ ¹ Ò ØÖÙØ Ð º ËÓÙ ÙÔ Ù Ø Ö ÙÐØ ØÓ Ø ÖØ Ò ØÓÔÓÐÓ Ð Ø Ø Ñ ÒØ ÓÒ Ø ÒØ Û Ø Å º ÑÓÒ Ø Ø Ø Ñ ÒØ Ö Ø Ö Ò ÙÒÓÙÒØ Ð Ö Ø ÓÙÒØ Ð Ô Ò Û Ú ÖÝ ÓÔ Ò Ø ÓÙÒØ Ð ÓÖ Ó¹ÓÙÒØ Ð Ø Ö Ò Ë¹ ÖÓÙÔ Ò Ø Ö Ò Ä¹ ÖÓÙÔ º ÁÒ ÖÓÙ ÓÙØÐ Ò Ø Ò Ö Ð ØÓ ÓÒ ØÖÙØ Ù Ô Ó ¾ ½ Ò Ò Ó Ø ØÖÓÒ ÐÝ ÓÐ Ö Ô Ù Ø Ø Ø Ö ÔÖÓÔ ÖØÝ Ó ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ø Ñ¹ ÓÐ ØÝ Ó ÓÖ ÓÑ Ñº º ØÖÙØ Ð Ô ÖØ Ø ÓÒº ÁÒ Ø Ð Ø Ó Ø Ö ÙÐØ ÖÓÑ Ø ÔÖ Ò Ø ÓÒ Ø Ò ØÙÖ Ð ØÓ ÓÖ ÓÒÖ Ø Ü ÑÔÐ Ó ¾¹ ÓÙÒ ÒÓÖÑ Ð ÓÐÓÙÖ Ò Ó ½ ¾ Û ÒÓ ÙÒÓÙÒØ Ð ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ø Ò Î ÙØ ÕÙ Ö ÓÒ Ò ÓÑ Ò Ö ÜØ Ò ÓÒº ÁØ ÖÓÙØ Ò ØÓ Ø Ø ÔÓ Ø Û Ø Ø ÃÒ Ø Ö ÔÖÓÔ ÖØÝ ÒÒÓØ Ò ÙÒÓÙÒØ Ð ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ø ÓÖ ÓÐÓÙÖ Ò Û Ø ÒÓ Ù Ø Ó Ø Ó Ú ÓÙ ÓÖ Ò ÔÓ Ø ØÓ ØÖÝ Ò ÒÚ ÖØ µ ËÓÙ Ð Ò ØÖ º Ì ØÙÖÒ ÓÙØ ØÓ ÛÓÖ º Ì ÓÖ Ñ º Ä Ø Ì ËÓÙ Ð Ò ØÖ Ò Ð Ø À ÓÐ º Ì Ò Ø Ö ÓÐÓÙÖ Ò Ì ¾ ½ Ù Ø Ø ½º ¾¹ ÓÙÒ Ò ÒÓ ÙÒÓÙÒØ Ð ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Øº ¾º ÓÖ Ú ÖÝ Ä Ì Ä Ð Ò ÖÐÝ ÓÖ Ö Ý Ì Ø Ò Ä ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø º ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ò ÙÒÓÙÒØ Ð ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ø Ý Ø ÓÖ Ò P Ì Ì Ì µ Û Ò ÙÒÓÙÒØ Ð Ö Ò Ò Ì º ÈÖÓÓ º Ü ËÓÙ Ð Ò ØÖ Ì Û Ö Û Ø ÓÙØ ÐÓ Ó Ò Ö Ð ØÝ Û Ñ Ý ÙÑ Ø Ø Ø ÙÒ ÖÐÝ Ò Ø Ó Ø ØÖ ½ º Ï ÓÔØ Ø ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ø Ø Ò Ì «{Ø Ì Ø Øµ «} Ä Ú «{Ø Ì Ø Øµ «} Ï Ñ Ý ÙÑ Û Ø ÓÙØ ÐÓ Ó Ò Ö Ð ØÝ Ø Ø Ì ÒÓÖÑ Ðº Ì Ø ØÓ Ý ½º Ì ÙÒ ÕÙ Ð Ñ ÒØ ÓÒ Ð Ú Ð Þ ÖÓº ¾º Ú ÖÝ Ð Ñ ÒØ Ø Ð Ø ØÛÓ ÑÑ Ø Ù ÓÖ º

21 ËÇÅ Ê ËÍÄÌË ÁÆ ÈÇÄ ÀÊÇÅ ÌÁ Ê ÅË ÌÀ ÇÊ ¾½ º Ú ÖÝ ÔÓ ÒØ ÓÒ Ú ÖÝ Ð Ñ Ø Ð Ú Ð Ø ÖÑ Ò ÙÒ ÕÙ ÐÝ Ý Ø Ø Ó ÔÖ ¹ ÓÖ º º ÓÖ ÐÐ «Û Ø «½ Ò ÐÐ Ä Ú «Ø Ö Ø Ä Ú Û Ø Ì Øº Ì ÓÐÐÓÛ Ò ÔÖÓÔ ÖØÝ Ó ÓÑ Ù Ø Ó Ì Û ÐÐ ÐÔ ÙÐ Ò Ø ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ý Ø Ø Ì Ö ÖÓÑ Ð Ò Ö Ò ÓÒÐÝ ÒÓØ Ø ÙÒ ÓÒ Ó Ð Ò ÖÐÝ ÓÖ Ö Ø Ò Ò Ø Øº Ü Ò ÒÙÑ Ö Ø ÓÒ Ó Ø ÓÙÒØ Ð Ù Ø Ó ½ ÓÖ ½ º Ü ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ó ½ ÒØÓ Ô ÖÛ Ó ÒØ ÓÙÒØ ÐÝ ÒÒ Ø Ø ÓÖ ½ º Ü Ð Ó ÓÖ ½ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ó ¾ ½ Ø ÙÒ ÓÒ Ó ÒÒ Ø Ó ÒØ Ø ¼ ¾ ½ Ò ½ ¾ ½ º Ï Û ÐÐ Ù Ð ÙÒØ ÓÒ Ì ¾ ½ Ù Ø Ø ½º ÓÖ ÐÐ Ø ÒØ Ø Ì «Ø µ Ø Øµ Ø Ò { Ø}µ ¾«º Á Ø µ Ø Øµ Ø Ò { Ø}µ ¾Ø ½ º ½ ¾º ÓÖ Ú ÖÝ «½ Ä Ú «¾ ½¹½º º ÓÖ ÐÐ Ø Ù Ì Ì Ø Ì Ù Ø Ò { Ù}µ {Ø Ù}µº º ¾¹ ÓÙÒ º Ï Û ÐÐ ÓÒ ØÖÙØ Ð Ú Ð Ý Ð Ú Ðº ÅÓÖ ÜÔÐ ØÐÝ Ú Ò Ì «¾ Û Û ÐÐ Ö ÓÛ ØÓ ÜØ Ò Ø ØÓ Ì «½ ¾ º ÆÓØ Ø Ø Ô Ö Ò Ì «½ ¾ \ Ì «¾ Ö Ó ØÛÓ Ò Ø Ö Ø Ý Ö Ö ÛÒ ÖÓÑ Ä Ú «¾ ÓÖ Ø Ý Ó Ø ÓÖÑ { Ø} Û Ö Ø µ Ø Øµ «º ËÙÔÔÓ Ø Ø Û Ö Ú Ò Ì «¾ º Ï Ò Ä Ú «¾ ØÓ ÒÝ ½¹½ Ñ Ô ÖÓÑ Ä Ú «¾ ØÓ ¾«º ÌÓ ÓÐÓÙÖ Ø Ô Ö { Ø} Û Ö Ø µ Ø Øµ «Û ÔÖÓ ÓÐÐÓÛ º Ï Ö Ø ÒÙÑ Ö Ø Ø Ø Ó Ø Ó Û Ø «Ù Ø Ø ½º Ì «¾º Ö ÖÓÑ Ð Ò Ö º ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø ÓÖ Ì «¾ º Ï ÓÓ Ò ÙØ Ú ÐÝ «ÓÖ Ù Ø Ø ½º «Ò Ö ÒÓØ ÓÑÔ Ö Ð Ò Ì º ¾º «{«} Ì ÔÓ Ð Ù Ö ÖÓÑ Ð Ò Öº ÆÓÛ ÓÖ Ð Ñ ÒØ Ø Ó Ä Ú «Û ÔÖÓ ÓÐÐÓÛ º Ï Ø {«Ø}µ { Ø}µ Ø Û Ö Ø Ø Ö Ô ÖÛ Ø ÒØ Ð Ñ ÒØ Ó ¼ ¾Ø ½ º Ï Ø Ò ÒÙÑ Ö Ø Ø Ø Ì «\ {«} ÓÖ Ò Ø { Ø}µ Ø Û Ö Ø Ø Ö Ô ÖÛ Ø ÒØ Ð Ñ ÒØ Ó ½ ¾Ø ½ º ÓÖ Ù Ø Ð Ø Ö Û ÒÓØ Ø Ø Ø Ö Ø ÒØ Ð Ñ ÒØ Ó Ì «Ù Ä Ú «Ò { Ù}µ {Ø Ù}µ Ø Ò { Ø} {«} ÓÖ ÓÑ º Ï ÓÙÐ Ø Ø Ø Ú Ö ÓÙ ÔÖÓÔ ÖØ Ó Ö ÔÖ ÖÚ º Ð Ù ½ Ò ¾ Ö ÑÑ Ø Ù Û Ó ÓÐÓÙÖ ÖÓÑ Ø ÔÔÖÓÔÖ Ø Ø Ò Ñ ÙÖ Ø Ø Û ½¹½ ÓÒ Ø Ø Ó Ô Ö ÖÓÑ Ø Ò Û Ð Ú Ð Ä Ú «º Ï Ð Ñ Ø Ø Û Ú ÔÖ ÖÚ Ð Ù º Ï ÒÓÛ Ø Ø Ì «¾ Ø Ð Ù Ó ÙÔÔÓ ÓÖ ÓÒØÖ Ø ÓÒ Ø Ø Ì Ø Ì Ù Û Ø Ø Ùµ «Ò { Ù}µ {Ø Ù}µº Û ÔÓ ÒØ ÓÙØ ÓÚ Ø ÑÔÐ Ø Ø Ø Ö ÓÑ ½ Ê Ñ Ñ Ö Ø Ø Ø Ø Ð ÓÙÒØ Ð ÓÖ Ò Ðº

22 ¾¾ ÍÊÁ Ê À Å Â Å Ë ÍÅÅÁÆ Ë Æ ÄÁ ÇÊ ËÅ ÌÀ Û Ø { Ø} {«}º Ì ÑÔÓ Ð Ù «Û Ö Ó Ò ØÓ ÒÓÑÔ Ö Ð º ÓÖ Ð Ù Û Ò ÐÝ ÓÛ ØÛÓ Ô Ö ÖÓÑ Ì «½ Ñ Ý ÓÑ ØÓ Ú Ø Ñ ÓÐÓÙÖº ËÙÔÔÓ Ø Ø { Ù}µ {Ø Ú}µ ÓÖ Ø Ù Ú Ì «½ Û Ö { Ù} {Ø Ú}º ËÙÔÔÓ Ø Ø º Á Ú Ò Ø Ò ÐÐ Ó Ø Ù Ú ÑÙ Ø ÓÒ Ø Ñ Ð Ú Ð ÙØ Ø Ø ÑÔÓ Ð Ý Ð Ù ¾º ËÓ Ó Ý ¾ ½º Ý Ð Ù ½ Û Ø Ø Û Ø ÓÙØ ÐÓ Ó Ò Ö Ð ØÝ Ø µ Ø Ùµ Ò Ù Ò Ø Øµ Ø Úµ Ò Ú º ËÙÑÑ Ö Ò Ø Ò ÐÝ { Ù}µ {Ø Ú}µ ÓÖ Ø Ù Ú Ì «½ Ø Ò Ù Ú Ò Ø µ Ø Øµ Ø Ùµº Ï Ð Ñ Ø Ø Û Ú ÔÖ ÖÚ Ð Ù º ËÙÔÔÓ ÓÖ ÓÒØÖ Ø ÓÒ Ø Ø { Ú} {Ø Û} Ò {Ù Ü} Ö Ø Ö Ô Ö Ò Ì «½ ¾ Ù Ø Ø { Ú}µ {Ø Û}µ {Ù Ü}µº Ì Ò Ý Ø Ò ÐÝ ÖÓÑ Ø Ð Ø Ô Ö Ö Ô Ú Û Ü Ò Ð Ó Û Ú Ø µ Ø Øµ Ø Ùµ Ø Úµº Ï Ø ÑÓÖ Ì «¾ Ø Ð Ù Ó Ø Ø Ò Ö ÐÝ Ø Üµ «º ÙØ Ø Ò Ò Ø Ù ÓÒ Ó ÐÐ Ø Ö Ó Ø Ù ÑÙ Ø ÑÓÒ {«} ÓÖ ÓÑ Û ÑÔÓ Ð º Ì ÓÒÐÙ Ø ÔÖÓÓ Ø Ø Û Ò ÓÒ ØÖÙØ º Ý ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ ¾¹ ÓÙÒ Ò Ý Ð Ù ½ Ò ÒÝ Ð Ò ÖÐÝ ÓÖ Ö Ø ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø ºº ËÓ ØÓ Ò Û Ò ÓÒÐÝ ÓÛ Ø Ø Ø Ö ÒÓ ÙÒÓÙÒØ Ð ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Øº ËÙÔÔÓ ÓÖ ÓÒØÖ Ø ÓÒ Ø Ø Ù Øº Ì Ò Ö ÖÓÑ Ð Ò Ö Ò Ì ËÓÙ Ð Ò ØÖ Ò Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö ÒÓ ÙÒÓÙÒØ Ð Ö Ò Ø Ý ØÓ Ø Ø Ø Ö Ü Ø «½ Ù Ø Ø Ì «Ö ÖÓÑ Ð Ò Öº Ï Ü Ù Ø Ø Ì «º ÆÓÛ Û Ò Ù Ù Ø Ø Ù Ä Ú ÓÖ «º Ì ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ù Ö ÒØ Ø Ø Ø Ö Ö Ø ÒØ Ø Û Ø { Ù}µ {Ø Ù}µ ÓÒØÖ Ø ÓÒ ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø º º Ö ÙÐØ ÖÓÑ Å ÖØ Ò Ñ Ü ÑÙѺ ÁÒ Ø Ø ÓÒ Û ÓÒ Ö ¾¹ ÓÙÒ ÓÐÓÙÖ Ò Ó ¾ ¾ º ÇÙÖ Ñ Ò Ö ÙÐØ Û ÐÐ Ù Ø ÔÓÛ Ö ÙÐ ÓÖ Ò Ü ÓÑ Å ÖØ Ò Å Ü ÑÙÑ Åŵ º Ï Ý Ø Ø ÓÖ Ò ÔÓ Ø P Ø Ø ÓÒ ÖÝ ÔÖ ÖÚ Ò Ò ÓÒÐÝ P ÓÖ Ø Ø Ú ÖÝ Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ù Ø Ó ½ Ö Ñ Ò Ø Ø ÓÒ Öݺ Å ÖØ Ò Å Ü ÑÙÑ Åŵ Ø ÖØ ÓÒ Ø Ø ÓÖ Ú ÖÝ Ø Ø ÓÒ ÖÝ ÔÖ ÖÚ Ò P Ò Ú ÖÝ Ñ ÐÝ Ó Ò Ù Ø Ó P Û Ø ½ Ø Ö ÐØ Ö ÓÒ P Ù Ø Ø ÓÖ ÐÐ º Ì ÓÖ Ñ º ÙÑ Ò ÅÅ Ú ÖÝ ÒÓÖÑ Ð ¾¹ ÓÙÒ ÓÐÓÙÖ Ò Ó ¾ ¾ ÐÓ ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ø Ó ÓÖ Ö ØÝÔ ½ º Ì Ñ Ò ÔÓ ÒØ ØÓ ÓÛ Ø Ø Ù ÓÐÓÙÖ Ò Ø Ò Û Ò ÐÓ ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ø Ó ÓÖ Ö ØÝÔ ½ Û Ø Ø Ø ÓÒ ÖÝ ÔÖ ÖÚ Ò ÓÖ Ò ÔÓ Øº º½º Ì ÔÓ Ø Q µº Ï Ò Ý Ö Ò ÔÓ Ø Û Ñ Ú Ò ¾¹ ÓÙÒ ÒÓÖÑ Ð ½ ¾ ½ ØÓ ÐÓ ÙÒ ÓÙÒ ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ù Ø Ó ½ º Ì ÔÓ Ø Û ÐÐ Ò Ò Ö Ð ÓÐÐ Ô ½ Ø Û ÐÐ Ù ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó ÓÙÖ Ò Ð ÓÒ ØÖÙØ ÓÒº ÁÒ ÓÑ Ò ÓÙÖ ÔÓ Ø Q µ Ò ÒØ Ó ÙÑ ÖØÒ Ö ÔÓ Ø ÓÖ Ò ÐÙ Ù Ø Û Ø Ò Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÙØ Ø Ð Ó ÓÑ Ø Ò Ò ÓÑÑÓÒ Û Ø Ø ÔÓ Ø P ÖÓÑ Ë Ø ÓÒ º Ä Ø Ü ÐÙ Ø Ó ÓÙÒØ Ð Ð Ñ ÒØ ÖÝ Ù ØÖÙØÙÖ Ó À ¾ ÓÖ Ø Ò Ð Ö ÓÒ Û Û ÐÐ Ò ÓÙÖ ÔÓ Ø Ó Ø Ø ÓÒÐÝ ÑÓ Ð ÖÓÑ Ñ Ý ÔÔ Ö ÓÒ Ø ÓÒ º Ì ÓÒ Ø ÓÒ Ò Q µ Ú Ø ÓÖÑ Ô Å Ô Ô µ Û Ö

23 ËÇÅ Ê ËÍÄÌË ÁÆ ÈÇÄ ÀÊÇÅ ÌÁ Ê ÅË ÌÀ ÇÊ ¾ ½º Å Ô Ò Ø Ø {Å ¼ Å Ò ½ } Ó Ð Ñ ÒØ Ó Ù Ø Ø Å ¼ Å ½ Å Ò ½ º Ï Û ÐÐ ÒÓØ Ý Ô Ø Ø {Å ½ Ò}º ¾º Å ¼ º º Ô Ø Ó Ð ¹ÓÔ Ò ÒØ ÖÚ Ð { «¼ ¼ «Ñ ½ Ñ ½ } Û Ö «¼ ¼ «½ «Ñ ½ Ñ ½ ½ º º Ì Ø Ô ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø ÓÖ º º Ì Ø Ô Ó ÒØ ÖÓÑ Ô º ÓÒ Ø ÓÒ Ö ÓÖ Ö ÓÐÐÓÛ Ô Õ Ò ÓÒÐÝ Å Õ Å Ô Ò Õ Ô º Ì ÑÓØ Ú Ø ÓÒ Ø Ø Ô ÓÖ Ø Ð Ñ ÒØ Ó Ô ÒØÓ Ø Ò Ö ÐÙ Ø Ò ÐÓ ÓÙØ Ø Ð Ñ ÒØ Ó Ô º ÓÖ Ò ÐÝ Q µ¹ Ò Ö Û Ò Ô Ôº Ð ÖÐÝ ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø ÙØ Û ÓÙÐ Ú Ö Ý Ø Ø Ø ÐÓ Ò ÙÒ ÓÙÒ Ò ½ Ò Q µ Ñ Ý ÓÐÐ Ô ½ Ø ÙÒÐ Ö Ø Ø ÔÓ ÒØ Û Ø Û ÐÐ Ø ÓÖ Ö ØÝÔ Ó º Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ð ÑÑ Û ÐÐ ÓÛ Ø Ø ÙÒ ÓÙÒ º Ä ÑÑ ¾ º Ä Ø Ô Q µ Ò Ð Ø ½ º Ì Ò Ø Ö Ü Ø Õ Ô Û Ø Ñ Ü Õ µº ÈÖÓÓ º Ä Ø Ñ Ü Ô Ò Ð Ø Å Å Ô Ø ÑÓ Ð Û Ø Å ½ º ÆÓØ Ø Ø Ô Åº Ä Ø Ë { ½ Ô µ {} ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø } Ì Ò Ò Å Û Ø Ø Ë Å Ò Ó Ò Å ½ Ë Û Ú Ý Ä ÑÑ ¾ Ø Ø Ë Ø Ø ÓÒ Öݺ ÆÓÛ Û Ö ÐÐ ØÓ Ø Ö Ö ØØ ÒØ ÓÒ Ø ÙÒØ ÓÒ ÖÓÑ Ë Ø ÓÒ Ò Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö Ä ÑÑ ÓÒ Ò ÔÓ ÒØ ØÓ ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ø º Ý Ð Ñ ÒØ Ö ØÝ Û Ñ Ý Ò Ì Å Ø Ø ÓÒ ÖÝ Û Ø Ì Ë Ò Å Ù Ø Ø ÓÖ ÐÐ Ì Ô µ {}µ º ÆÓÛ Ó ÓÙÖ Å ½ Ó ÓÖ ÐÐ Ì Û Ø Û Ò ÔÔ Ð ØÓ Ä ÑÑ ØÓ Ø Ø Ô {} ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø º Ò ÐÐÝ Û Ò Ù Ð ÓÒØ ÒÙÓÙ ÒÖ Ò Ò Æ ½ Û Ø Æ Ô Æ ¼ Ò Æ Æ ½ ÓÖ ÐÐ º Ì Ø {Æ ½ ½ } ÐÙ Ó Û Ò Ò Ó Ø Ø Æ ½ Ì Ò ÓÚ Ø Ñ Ü ÑÙÑ ÔÓ ÒØ Ó Ø Ð Ø ÒØ ÖÚ Ð Ò Ô º ÁØ ÒÓÛ Ý ØÓ Ø Ø Õ Å Ô {Æ } Ô µ Ö ÕÙ Ö º Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ð ÑÑ Û ÐÐ ÓÛ Ø Ø ÐÓ º Ä ÑÑ ¾ º Ä Ø Ô Q µ Ò Ð Ø ½ Ð Ñ Ø ÓÖ Ò Ð Ù Ø Ø Ô º Ì Ò Ø Ö Õ Ô Ù Ø Ø Õ ÙÔ µ º ÈÖÓÓ º Ë Ò Ô ÙÖ ÐÝ Ô º Á Ô Û Ö ÓÒ Ó Û ÙÑ Ø ÒÓØ Ø º Ë Ò Ð Ñ Ø Û Ø Ø Ô Ò Ô Ö ÓØ ÓÙÒ Ò Ý Ý º ÆÓÛ Ø Ý ØÓ Ø Ø Õ Å Ô Ô { }µ Ö ÕÙ Ö º ÁØ Û ÐÐ ÒÓØ Ò Ò Ö Ð Ø Ø Ø Q µ ÔÖÓÔ Öº ÌÓ Ø ÙÔÔÓ Ø Ø Æ À ÓÖ ÓÑ Ð Ö Ö ÙÐ Ö Ô Q µ Æ Ò Ô {Æ ½ } ÒÓØ ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø º Ì Ò Û ÓÙÐ Ò Ò Æ¹ Ò Ö Õ Ô Ý Ä ÑÑ ¾ Õ ÛÓÙÐ ÓÖ Ø Ø Æ ½ Ò ÙØ Ð Ó Õ ÛÓÙÐ ÓÖ Ô ÓÒØÖ Ø ÓÒ Ò ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø º Ì Ù ÓÒ Ú Ù Ø ÐÙ ÓÙØ ÓÛ ØÓ Ò Ò Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ò Q µº ÓÖ Û Ø ÓÛÒ ØÓ Ø Ø Ð Û ÒØÖÓ Ù ÓÑ ÓÒÚ Ò ÒØ ÒÓØ Ø ÓÒ Ñ Ð Ö ØÓ Ø Ø Û Ù ÓÖ P Ò Ë Ø ÓÒ º

24 ¾ ÍÊÁ Ê À Å Â Å Ë ÍÅÅÁÆ Ë Æ ÄÁ ÇÊ ËÅ ÌÀ ½º Á Ô Å µ ÓÒ Ø ÓÒ Ò Q µ Ò Å Å Ø Ò Û Ò Ô Å Å Å Åµ ÊÓÙØ Ò ÐÝ Û Ø Ø Ô Å ÓÒ Ø ÓÒ Ô Å Å Ò Ô Ô Åº ¾º Ú Ò ÓÙÒØ Ð ÓÖ Ò Ð Ý Ø Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ô ÐÓÛ Ò ÓÒÐÝ Ô Ò Ô º ÁØ ØÖÙ Ø Ø Ô Å ÐÓÛ Å ½ ÙØ Ð Ò Ò Ö Ð Ø Ø Ú ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ ÐÓÛ Å ½ Ò Åº ÆÓÛ Û Ò Ö Ù Ø Ø ÙÒ Ö ÓÑ ÖÙÑ Ø Ò Ò Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ó Ü Ø Ò Q µº Ì ÔÖÓÓ Ñ Ð Ö Ò ÓÑ Ö Ô Ø ØÓ Ø Ø Ó Ä ÑÑ ½¼º Ä ÑÑ ¾ º Ä Ø Ð Ö Ö ÙÐ Ö Ö Ò Ðº Ä Ø Æ À ÓÙÒØ Ð Û Ø Q µ ƺ Á Ô Q µ Ù Ø Ø Æ À ¾ Å Ô Ø Ò Ô Æ¹ Ò Ö º ÈÖÓÓ º Ä Ø Å Æ À ¾ º Ë Ò Q µ À ¾ Æ Q µ Å Q µº Ú Ò Ò Ø Æ Û Ò ØÓ ÓÛ Ø Ø Æ ÔÖ Ò ÐÓÛ Ôº Ë Ò Å Å Õ ÓÖ ÒÝ Õ Ô Û Ñ Ý Û ÐÐ ÙÑ Ø Ø Ô º Ä Ø Å ½ Ò Ð Ø Õ Ô Åº Ï Ð Ñ Ø Ø Ø Û ÐÐ Ùø ØÓ ÔÖÓ Ù Ö Ù Ø Ø ½º Ö ÐÓÛ º ¾º Ö Õº º Ö º º Ö Ô ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø º ÓÖ ÐØ ÓÙ Ù Ò Ö Ñ Ý ÒÓØ Ò Å Ø Ò Ø Ø Ö Û ÐÐ Ò Å Ò Ó Ý Ð Ñ ÒØ Ö ØÝ Ó Æ Û Û ÐÐ Ð ØÓ Ò Ö Å Û Ø Ö Õ Ö Ö Ö º Ì Ò ÐÝ Å Ö Å Ô Ö Ô µ ÓÒ Ø ÓÒ ÜØ Ò Ò ÓØ Ö Ò Ôº Ï ÙÔÔÓ ÓÖ ÓÒØÖ Ø ÓÒ Ø Ø Ø Ö ÒÓ Ö Û Ø Ø ÓÙÖ ÔÖÓÔ ÖØ Ð Ø ÓÚ º ÆÓÛ Ð Ø Ô \ Å {«¼ «Ø ½ } Û Ö «ÒÖ Ò Û Ø º Ç ÓÙÖ «¼ Å ½ º Ï Ò Ø Ë Å Ó ÓÖ Ò Ð Ð º ËÔ ÐÐÝ Û Ð Ø Ë Ø Ø Ó Ø Ó Ù Ø Ø ½º Õ ÐÓÛ º ¾º Ì Ö Ü Ø ½ Ø ½ Ù Ø Ø µ ½ Ø ½ ½ µ Õ { ½ Ø ½ } ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø º µ Ì Ö ÒÓ Ö Ù Ø Ø µ Ö ÐÓÛ º µ Ö Õº µ Ö º Úµ Ö { ½ Ø ½ } ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø º Ë Å Ù Ë Ò ÖÓÑ Ô Ö Ñ Ø Ö Ò Æ Ò Ð Ò À ¾ Ò Ò Ë Ù Ò «ÓÖ ¼ Ø Û ØÒ µ Û Ø Ø Ë Ø Ø ÓÒ Öݺ ÆÓÛ Û ÒÙÑ Ö Ø Ø ÑÓ Ð Ò Å Ô \ Å Å ¼ Å Ø ½ Û Ö Å ½ «Ó Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö Å ¼ ź ÆÓÛ Û ÔÖÓ Ü ØÐÝ Ò Ø ÔÖÓÓ Ó Ä ÑÑ ¾ ØÓ ÓÓ Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ø Ë ¼ Ë Ø ½ Ù Ø Ø Ë Å Ë ¼ Ë Ë ½ Ë Ò ÓÖ Ú ÖÝ Ð Ö ÒÓÙ Ë Ø Ö Ü Ø ½ Ø ½ Ù Ø Ø ½º ½ Ø ½ ½ º ¾º Õ {«¼ «} { ½ Ø ½ } ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø º º Ì Ö ÒÓ Ö Ù Ø Ø µ Ö ÐÓÛ º

25 ËÇÅ Ê ËÍÄÌË ÁÆ ÈÇÄ ÀÊÇÅ ÌÁ Ê ÅË ÌÀ ÇÊ ¾ µ Ö Õº µ Ö º µ Ö { ½ Ø ½ } ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø º Ø Ø Ò Ó Ø ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ ÓÓ Ë Ø ½ Û Ø Ô ÐÓÛ Ò Ù Ø Ð ÓÚ º Ì ÓÒØÖ Ø ÓÒ Ù Õ {«¼ «Ø ½ } { ½ Ø ½ } Ô { ½ Ø ½ } Ò ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ð Ó Ô ÐÓÛ Ô Õ Ô º º¾º Ì ÔÓ Ø Pº Ï Ò ÔÓ Ø P ØÓ Ò ÒÖ Ò ÓÒØ ÒÙÓÙ Ò ÓÒ Ð Ñ Ô ÖÓÑ ½ ØÓ ¾ ÔÖ ÖÚ Ò ½ º Ì ÔÓ Ø P Ù Ø Ú Ö Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ø Ò Ö ÓÙÒØ ÐÝ ÐÓ Ä ÚÝ ÓÐÐ Ô ÓÐÐ ½ ¾ µº Ï Û ÐÐ ÙÑ Ø Ø P Ò Ò ÙÒ Ú Ö Î Û Ö ¾ ¾ º ÓÒ Ø ÓÒ Ò P Ö ÙÒØ ÓÒ Ù Ø Ø ½º ÓÑ µ Ù ÓÖ ÓÖ Ò Ð Ð Ø Ò ½ º ¾º Ö µ Ù Ø Ó ¾ Ó µº º ÒÖ Ò Ò ÓÒØ ÒÙÓÙ º Ì ÓÖ Ö Ò ÜØ Ò ÓÒº ÁØ Ý ØÓ Ø Ø P ÓÙÒØ ÐÝ ÐÓ Ò P ¾ º ÁØ ÓÐÐÓÛ Ø Ø ½ Î ÔÖ ÖÚ Î ¾ Ò ÓÖ Ò Ð Ó Ö Ò Ð ØÝ Ò ÓÒ Ð ØÝ ½ Ò Î Ò Î Î ¾ º ÌÓ ÚÓ ÓÒ Ù ÓÒ Ò Ø Ù ÓÒ Ø Ø ÓÐÐÓÛ Û Ð Ø Î º Ï ÒÓØ Ø Ø ÐÝ À Î À Ù Ú ÖÝ ÓÙÒ Ù Ø Ó Ò Î ÒÓÒ Ð Ò Ñ Ò À º Ï Ò ÓÑ Ò ÐÝ Ó Ø ÓÙÒØ Ð Ð Ñ ÒØ ÖÝ Ù ÑÓ Ð Ó À Ò Î º Ï Ø ÖØ Ý ÒÓØ Ò Ø Ø Î Ë ÓÐ Ñ ÙÒØ ÓÒ ¾ ÓÖ À Ø Ò Ò Î Ø Ø Ó ÓÙÒØ Ð À Û Ø À ÐÓ ÙÒ Ö ÐÙ º ËÓ Ò Î Ø Ø Ó ÓÙÒØ Ð Æ À Ù Ø Ø Æ À Î À Î ÓÖÑ ÐÙ Ø º ÆÓÛ Ð Ø Æ Ò Ð Ø Å Æ À Ó Ø Ø Å À º Ë Ò P ÓÙÒØ ÐÝ ÐÓ Å Î º Ï Ø ÑÓÖ Ú ÖÝ Ð Ñ ÒØ Ó Æ Ó Ý ÓÙÒ Ù Ø Ó Ò Æ Ò Ú ÖÝ Ù Ø ÒÓÒ Ð Ò Ñ Ò Æ À Ø Ø Ò Åµ Ó Ò Ø Æ Å º ÁØ ÔÖÓØ Ð ØÓ Ù Ø Ò Ø ÖÑ Ó ÓÖ Ò Ò Ò Ö ÓÒ Ø ÓÒ º Ä Ø Ô ÓÖ Ø Ø Æ º Ì Ò Ö Ù Ò ÓÚ Û Ò Ò Õ Ô Ù Ø Ø Õ Æ À ź ÙØÓÑ Ø ÐÐÝ Û Ú Ø Ø Õ Æ Å Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö Õ Å Î Å Ò Ó Õ Å Pµ¹ Ò Ö º ÆÓØ Ï Ö ÒÓØ ÔÖÓÚ Ò Ø Ø Å Î Å ÓÖ ÐÐ Å Ò º Á Û Ü Å Ò ÔÔÐÝ Ø Ò ÐÝ Ó Ø Ð Ø Ô Ö Ö Ô ØÓ Ø Ò Ñ Å ÐÐ Û Ø Å Î Å Ò Å Å ÓÖ ÓÑ Å Å Ò Ò ÓÒÐÝ ÓÒØ Ò Ò Å Pµ¹ Ò Ö ÓÒ Ø ÓÒº Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ð ÑÑ Û ÐÐ Ù ÙÐ Ò Ø Ñ Ò ÓÒ ØÖÙØ ÓÒº Ä ÑÑ ¾ º Ä Ø Å À ÓÙÒØ Ð Ð Ø Å ½ Ò Ð Ø P Å Pµ¹ Ò Ö º Ì Ò ½ ÓÑ µ Ò µ ÙÔ Å ¾ µº Ð Ó ÓÖ Ø Ø ÙÔ Å ¾ µ µº ÈÖÓÓ º Ä Ø «º Ì Ò Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö «ÓÑ µ Ò ÓØ ÖÛ Û Ò ÜØ Ò ØÓ ÓÖ Ú ÐÙ Ø «½º ÁØ Ø Ò Ð Ö Ø Ø «µ Å ¾ º ¾ Ì Ø ØÓ Ý À ÐÓ ÙÒ Ö Ø Ò À º

26 ¾ ÍÊÁ Ê À Å Â Å Ë ÍÅÅÁÆ Ë Æ ÄÁ ÇÊ ËÅ ÌÀ Ë Ñ Ð ÖÐÝ Ð Ø Å ¾ Ò ÓÒ Ö Ò Ñ ÓÖ Ø Ð Ø «½ Ù Ø Ø Ø Ò Ö ÙÒØ ÓÒ Ñ Ô «ØÓ ÔÓ ÒØ Ö Ø Ö Ø Ò º Ì Ò Ñ Ò Å Ó ÑÙ Ø ÓÖ Ø Ø Ø Ð Ø Ù «Ò Å Û ÑÔÐ Ø Ö «Ù Ø Ø «µ º ËÓ Ñ Ô ÓÒ ÐÐÝ ÒØÓ Å ¾ Ò Ò ÑÙ Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ Û Ø ÓÑ Ò Ù ÓÖ ÓÖ Ò Ð Û Ø Ø ÓÑ µ Ò µ ÙÔ Å ¾ µº Ì ÓÒ Ð Ñ ÑÑ Ø Ù ÓÖ Ø Ø Å Î Å Î º º º ÈÖ ÖÚ Ò Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ø º Ï Ö ÐÐ Ø Ø ÓÙÖ Ó Ð ØÓ Ù ÅÅ ØÓ ÓÛ Ø Ø Ú ÖÝ ÒÓÖÑ Ð ¾¹ ÓÙÒ ÓÐÓÙÖ Ò Ó ¾ ¾ ÐÓ ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ø Ó ÓÖ Ö ØÝÔ ½ º Ï Û ÐÐ ÙÑ Ø Ø ÐÐ Ð Ñ ÒØ ÖÝ Ù ØÖÙØÙÖ Ó À Ù Ò Ø ÔÖÓÓ ÓÒØ Ò º Ï Û ÐÐ Ö Ù Ø Ø ÖØ Ò ØÛÓ¹ Ø Ô Ø Ö Ø ÓÒ Ø Ø ÓÒ ÖÝ ÔÖ ÖÚ Ò º Ì Ö Ø Ø Ô ØÓ ÓÖ Û Ø Ø ÔÓ Ø P ÖÓÑ Ë Ø ÓÒ º¾º Ì ÔÓ Ø ÓÙÒØ ÐÝ ÐÓ Ò ÓÒØ ÒÙÓÙ ÒÖ Ò ÓÒ Ð Ñ Ô ½ Î ¾ Î º Ï Ù ØÓ Ò ÓÐÓÙÖ Ò Î Ý Ø ÓÖÑÙÐ «µ «µ µµ Ó Ø Ø ÐÝ ÒÓÖÑ Ð ¾¹ ÓÙÒ ÓÐÓÙÖ Ò Ó ½ ¾ Ì ÓÒ Ø Ô Ó Ø Ø Ö Ø ÓÒ ØÓ ÓÖ ÓÚ Ö Î Û Ø Q µ Ò Ò Ë Ø ÓÒ º½ Û Ö Ó Ò Ò Î ØÓ Ø ÐÙ Ø Ó ÓÙÒØ Ð Æ À Ù Ø Ø Æ À Î À Î º ÁØ ÑÔÓÖØ ÒØ ØÓ ÒÓØ Ø Ø Î ¾ Î Ó Ø Ø Q Ò Ù Ò ÓÙÒØ Ð Ð Ñ ÒØ ÖÝ Ù ØÖÙØÙÖ Ó À º ÌÓ Ñ Ò Ñ ÓÒ Ù ÓÒ Û ÖÖÝ ÓÚ Ö ÖÓÑ Ø Ð Ø Ø ÓÒ Ø ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ø Ø Î º Ä ÑÑ ¾ º P Q µ Ø Ø ÓÒ ÖÝ ÔÖ ÖÚ Ò º ÈÖÓÓ º Ä Ø Ù Ý Ø Ø ÓÒ Ø ÓÒ Æ µ Ò P Q µ Ò Ò ÓÒÐÝ ½º Ø Ú ÐÙ Ó º ¾º Ì Ö Ò Ø Ø {Å ¼ Å Ò ½ } Ó ÓÙÒØ Ð Ð Ñ ÒØ ÖÝ Ù ØÖÙØÙÖ Ó À Ù Ø Ø µ Å ¼ ½ Å ½ ½ Å Ò ½ ½ º µ Æ {Å Ò}º µ Å Pµ¹ Ò Ö ÓÖ ÐÐ Òº ÆÓØ Ø Ø Ý Ø Ù ÓÒ ÖÓÑ Ø Ð Ø Ø ÓÒ Ø Ø Ó Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ò Ó Û Ñ Ý ÙÑ Ø Ø ÐÐ ÓÒ Ø ÓÒ Ö Ò º ÆÓÛ Ð Ø Ë ½ Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ò Ð Ø P Q µ¹ò Ñ ÓÖ ÐÙ Ù Ø Ó ½ º Ä Ø Ô {Å Ò} µ Ò ÓÒ Ø ÓÒº Ä Ø Å ½ ÓÖ Ò Ò Ö ÐÐ ÖÓÑ Ø Ð Ø Ø ÓÒ Ø Ø Ò ½ ½ ÓÑ µ Ò µ ÙÔ Å ¾ µº Ä Ø µ { Ò} { Ò}º Ý Ø Ò Ø ÓÒ Ó Ò Q µ Û Ø Ø ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø ÓÖ º Ð Ó Û Ø Ø Ò ½ Å Ò ½ Ò Ó ÐÝ ÓÖ Ø Ø Ò ½ Å Ò ½ Ó Ø Ø Ò Ø Ò ½ Å Ò ½ º Ä Ø Ì Ø Ø Ó ÓÖ Ò Ð ¾ Ó µ Ù Ø Ø Ò ½ µ {} ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø ÓÖ Ø Ò Ì Å Ò ½ Ò Ò ½ Ì Ó Ý Ò Ý Ú Ö Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ö ÙÑ ÒØ Ó Ä ÑÑ ¾µ Ì Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ò ¾ º Ü Ð Ö Ö ÙÐ Ö Ö Ò Ð º Ï Ñ Ý Ò Ù Ò Ø Ò Ö Ö ÙÐØ ÖÓÑ Ø Å ÖØ Ò Ñ Ü ÑÙÑ Ô Ô Ö µ ÓÙÒØ Ð Æ À Ù Ø Ø Ë P Æ «Æ ½ Ë Ò ÙÔ Æ ¾ µ Ì º Ä Ø Å Æ À Ó Ø Ø Å À Ò ÒÓØ Ø Ø Å Ò Å Å ÓÖ ÐÐ Òº ÒÙÑ Ö Ø Ò Ø Ò Ù Ø Ó P Û Ð Ò Æ Ò ÓÖ Ö ØÝÔ Ò Ù Ð Ò Ö Ò Ò Ó Ð Ñ ÒØ Ó P Å ØÓ Ñ Ø Ø Ñ ÐÐ Û Ñ Ý Ö ÐÝ Ù Ð

27 ËÇÅ Ê ËÍÄÌË ÁÆ ÈÇÄ ÀÊÇÅ ÌÁ Ê ÅË ÌÀ ÇÊ ¾ Ù Ø Ø Æ Pµ¹ Ò Ö º Ý Ø Ù ÓÒ ÖÓÑ Ø Ð Ø Ø ÓÒ Û Ø Ø «½ ÓÑ µ Ò «µ º ÁØ ÒÓÛ ÖÓÙØ Ò ØÓ Ø Ø Õ {Å Ò} {Å } µ Ò ÓÒ Ø ÓÒº Ï Ø ÑÓÖ Æ Pµ¹ Ò Ö Ò Æ À Å Ó Ý Ä ÑÑ ¾ ÓÖ Ø Ø {Å Ò} {Å } µ Æ Q µµ¹ Ò Ö º ÁØ ÓÐÐÓÛ Ø Ø Õ P Q µ¹ Ò Ö Ò Ó Õ º ÇÒ Û ÒÓÛ Ø Ø P Q µ Ø Ø ÓÒ ÖÝ ÔÖ ÖÚ Ò ÖÓÙØ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó ÅÅ ÓÒÐÙ Ø ÔÖÓÓ Ó Ì ÓÖ Ñ º Ï ÒÓØ Ø Ø ØÙ ÐÐÝ Ø Ñ ÔÖÓÓ ÛÓÙÐ ÛÓÖ ÓÖ µ¹ ÓÙÒ ÓÐÓÙÖ Ò º º È Ó ÒÓØ Ùø ÓÖ Ì ÓÖ Ñ º Ï ÓÛ Ò Ë Ø ÓÒ Ø Ø ÙÒ Ö ÅÅ Ú ÖÝ ¾¹ ÓÙÒ ÓÐÓÙÖ Ò Ó ¾ ¾ ÐÓ ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ø Ó ÓÖ Ö ØÝÔ ½ º ÁØ ÓÐÐÓÛ ÑÑ Ø ÐÝ ÖÓÑ Ì ÓÖ Ñ ¾ Ø Ø ÙÒ Ö È Ú ÖÝ Ù ÓÐÓÙÖ Ò ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ø Ó ÓÖ Ö ØÝÔ ½ Û Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ò Ø ÙÔÖ ÑÙѺ ËÓ Ø Ò ØÙÖ Ð ØÓ Û Ø Ö È ÛÓÙÐ Ú Ùø ØÓ ÓÛ Ø Ø Ú ÖÝ ¾¹ ÓÙÒ ÓÐÓÙÖ Ò Ó ¾ ¾ ÐÓ ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ø Ó ÓÖ Ö ØÝÔ ½ º Ï Û ÐÐ ÓÛ Ø Ø Ø ÒÓØ Ø º Ï ÓÒ Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÑ Ò ØÓÖ Ð ÔÖ Ò ÔÐ ÈÖ Ò ÔÐ Ï Ø Ö Ü Ø ÙÒØ ÓÒ Ù Ø Ø ½º Ì ÓÑ Ò Ó ¾ Ó µº ¾º ÓÖ ÐÐ ¾ Ó µ µ Ô Ö Ó ÓÖ Ò Ð «µ Ù Ø Ø «º º ÓÖ Ú ÖÝ ¾ Ó ½ µ Ò Ú ÖÝ Ô Ö «µ Ù Ø Ø «Ø Ø { Ó µ µ «µ} Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ò º Ì ÑÓØ Ú Ø ÓÒ ÓÖ ÒØÖÓ Ù Ò ÔÖ Ò ÔÐ Ï Ó ÓÙÖ ØÓ Ù Ø ØÓ Ù Ð Û Ð ÓÐÓÙÖ Ò º Ä ÑÑ ¾ º Á ÔÖ Ò ÔÐ Ï ÓÐ Ø Ò Ø Ö ¾¹ ÓÙÒ ÓÐÓÙÖ Ò Ó ¾ ¾ Û Ø ÒÓ ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ø Û ÐÓ ÓÔÝ Ó ½ º ÈÖÓÓ º Ï Ù Ð Ø ÓÐÓÙÖ Ò Ý Ò ÙØ ÓÒ Ò Ù Û Ý Ø Ø µ «µ Ø Ò Ø Ô Ö {«} Ò { } Ø Ø Ñ ÓÐÓÙÖº Á ÐÓ Ø Ó ÓÖ Ö ØÝÔ ½ Ò «Ö Ø Ö Ø ØÛÓ ÔÓ ÒØ Ó Ø Ò Ý ÔÖÓÔ ÖØÝ ÓÚ Ø Ö Û Ø µ «µº Ý ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ ÒÓØ ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø º Û Ö Ñ Ö Ö Ò ÓÖ Ö ÓÙØ Ø ÔÖ Ò ÔÐ Ï º ½º ÁØ ÛÓÙÐ ÙÖ ÐÝ ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ ÖØ Ø Ü Ø Ò Ó Ö Ö Ú ÙÒØ ÓÒ Ò ÓÒ ¾ Ó µ Ù Ø Ø ÙÑ Ú ÖÝ Ú ÐÙ Ð Ø Ò Ø Ø ÓÒ Ö ÐÝ Ó Ø Ò Ò Ú ÖÝ ¾ Ó µº ÈÖ Ò ÔÐ Ï ÓÖÑÙÐ Ø Ø ÓÖ Ù Ò Ø ÔÖÓÓ Ó Ä ÑÑ ¾ º ¾º Ì ÔÖ Ò ÔÐ Ï ÚÓÐÚ Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Û Ýº Ï Ö Ø ÓÒ ØÖÙØ ÓÐÓÙÖ Ò Ò Ä ÑÑ ¾ ÙÑ Ò ½ Û ÒÓÒ Ø ÒØ Û Ø È ÓÖ Ü ÑÔÐ ÖÓÑ ½ Û Ñ Ý Ù Ð Ô Ð ¾ ¹ØÖ Û Ð È ÑÔÐ Ø Ö Ö ÒÓ ¾ ¹ ÖÓÒ Þ Ò ØÖ µº Ï Ø Ò Ò ØÓ ÐÓÓ ÓÖ ÓÒ ÕÙ Ò Ó ½ ØÖÓÒ ÒÓÙ ØÓ Ú Ø ÓÒÐÙ ÓÒ Ó Ä ÑÑ ¾ Ý Ø Û ÒÓÙ ØÓ ÓÒ Ø ÒØ Û Ø È º º Á Û ØÒ ØÓ ÔÖ Ò ÔÐ Ï Ø Ò ØÙ ÐÐÝ ÓÖ Ú ÖÝ «¾ Ø Ø { ¾ Ó µ µ «µ} Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ò ¾ º ÌÓ Ø Ð Ø ÐÙ Ò

28 ¾ ÍÊÁ Ê À Å Â Å Ë ÍÅÅÁÆ Ë Æ ÄÁ ÇÊ ËÅ ÌÀ ¾ Ð Ø Ð Ñ µ Ó ½ µ Ò Ù ÔÖÓÔ ÖØÝ ØÓ Ø Ø µ «µ ÓÖ ÓÑ º º ÈÖ Ò ÔÐ Ï ÓÒ Ø ÒØÐÝ Ð ÓÖ Ü ÑÔÐ Ø Ð ÙÒ Ö Åź Ì ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ Ä ÑÑ ¾ Ò Ì ÓÖ Ñ ÙØ Û Ñ Ý Ð Ó Ú Ö Ø ÔÖÓÓ º Û Ðй ÒÓÛÒ ÓÒ ÕÙ Ò Ó ÅÅ Ø Ø Ú ÖÝ Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ù Ø Ó ¾ Ó µ ÓÒØ Ò ÐÓ ÓÔÝ Ó ½ ÙØ Ø ÓÒØÖ Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ º Ï Ö ÓÖ Ò ÔÓ Ø P ØÓ Û ØÒ Ò ÔÖ Ò ÔÐ Ï º Ï Ý ÓÖ Ò Û Ø Ò Ø Ð Ñ ÒØ º ÜÔÐ ØÐÝ ÓÒ Ø ÓÒ Ö ÙÒØ ÓÒ Ô Ù Ø Ø ½º Ì ÓÑ Ò Ó Ô ÔÖÓÔ Ö Ò Ø Ð Ñ ÒØ Ó ¾ Ó µº ¾º ÓÒ Ø ÓÒ ¾ Ò Ö Ø ÓÖ ÐÐ ÓÑ Ôµ Ò ÐÐ ÙÔ ÓÑ Ôµµ Û Ø µ ½ º Ì ÓÖ Ö Ò ÜØ Ò ÓÒº Ï Û ÐÐ ÙÐØ Ñ Ø ÐÝ ÔÖÓÚ È ÓÐ Ò Î Ø È Ø ÐÐ ÓÐ Ø Ö ÓÖ Ò Û Ø Pº ÁØ Ð Ö Ø Ø P ÓÙÒØ ÐÝ ÐÓ º ÌÓ ÓÛ Ø Ø P ÒÓ ½ ¹ ÕÙ Ò Ó ÓÖ Ò Ð Û Ù Ø Ó ØÖ Ø ÐÓ ÙÖ º ÓÖ ÑÓÖ ÓÙØ ØÖ Ø ÐÓ ÙÖ Û Ö Ö Ø Ö Ö ØÓ ÓÖ Ñ Ò Ô Ô Ö ÓÙØ Ñ ÓÒ ÓÓÐ Ò Ð Ö º ÓÖ Ò ÔÓ Ø P ØÓ ¹ ØÖ Ø ÐÐÝ ÐÓ ÓÖ ÓÑ ÓÖ Ò Ð Ò ÓÒÐÝ ÔÐ Ý Ö ÁÁ Û ÒÒ Ò ØÖ Ø Ý Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ñ Ó Ô Ö Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº ÈÐ Ý Ö Á Ò ÁÁ ÓÐÐ ÓÖ Ø ØÓ Ù Ð ÒÓÒ¹ ØÖ ØÐݵ Ö Ò Ò Ò P Û Ø Á ÔÐ Ý Ò Ø Ó Ø Ò ÁÁ Ø ÒÓÒÞ ÖÓ Ú Ò Ø ÒÐÙ Ò ÐÐ Ð Ñ Ø Ø µº ÈÐ Ý ÓÒØ ÒÙ ÓÖ Ø ÑÓ Ø Ø Ô Ø Ö Ø ÔÐ Ý Ö Û Ó Ó ÒÓØ ÑÓÚ Ø Ø Ö ØÙÖÒ ÐÓ Ò ÁÁ Û Ò Ò ÓÒÐÝ ÔÐ Ý ÓÒØ ÒÙ ÓÖ Ø Ô º Ï Û ÐÐ ÓÛ Ø Ø P ½ ½µ¹ ØÖ Ø ÐÐÝ ÐÓ Ò ÑÔÐ Ø Ò Ø ÔÖÓÓ Û ÐÐ Ø Ö ÙÑ ÒØ Ø Ø ÒÝ ÓÒ Ø ÓÒ Ò ÜØ Ò ØÓ ÒÝ ÔÖ Ö Ð Ò Ø º ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö ÓÖ Ò Û Ø P ÒÓ Ù Ø Ó ½ Ó Ø Ø Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ù Ø Ó ½ Ö ÔÖ ÖÚ Ø Ö Ò Ð ¾ º ÁØ ÓÐÐÓÛ Ø Ø Ø Ò Ö ÙÒØ ÓÒ Ý P Û ØÒ ØÓ ÔÖ Ò ÔÐ Ï º Ï Ü Ò Î ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ó ½ Ø Ó ÒØ ÙÒ ÓÒ Ó Ñ ÐÝ Ó Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ø {Ì ½ }º Ä Ø Ô Ø ÑÓÚ Ø Ø Ó Ø ØÖ Ø ÐÓ ÙÖ Ñ Ò Ð Ø ÓÑ Ô µ Ó µº ÔÐ Ý ÔÖÓ ÁÁ Ù Ð Ò ÒÙÑ Ö Ø ÓÒ Ó ÐÐ Ø Ô Ö «µ Û Ø «ÙÔ ½ { «µ ½ }º ÓÖ Ú ÖÝ Ð Ñ Ø ÓÖ Ò Ð ½ ÓÖÑ Ô ÓÐÐÓÛ ½º ½ Û Ö ÙÔ º ¾º Ô Ô º º Ô µ «µ ÓÖ Ø ÙÒ ÕÙ ½ Û Ø Ì Á «µ ÐÖ Ý Ò Ò Ó Ø Ø Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö «µº Ð ÖÐÝ Ø Û ÒÒ Ò ØÖ Ø Ýº Ï ÒÓÛ Ö Ù Ø Ø ÔÖ Ò ÔÐ Ï ÓÒ Ø ÒØ Û Ø È º Ì Ö ÙÑ ÒØ Ñ Ð Ö ØÓ Ø ÔÖÓÓ Ý Ù Ó Ò Ø Ø È ÓÒ Ø ÒØ Û Ø Ø Ü Ø Ò Ó ÒÓÒ¹ Ö Ø Ò Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ø Ò ¾ Ò Ð Ó ÓÛ ÓÑ Ø Ò ØÓ Ø Ó Ò Ö ÙÑ ÒØ ÖÓÑ Ø Å ÖØ Ò Å Ü ÑÙÑ Ô Ô Ö º Ì Ó Ú ÓÙ ØÖ Ø Ý ÓÖ ÔÖÓÚ Ò Ø Ø È ÓÒ Ø ÒØ Û Ø Ï ÛÓÙÐ ØÓ Ø ÖØ Û Ø ÑÓ Ð Ó È ÓÖ Û Ø P ÓÚ Ò Ø Ò ØÖÝ ØÓ Ö Ù Ø Ø È ÔÖ ÖÚ ÓÐÐÓÛ º Ú Ò Q P¹Ò Ñ ÓÖ ÔÖÓÔ Ö ÔÓ Ø Ò ÓÖ ½ Û Ö P¹Ò Ñ ÓÖ Ò Ù Ø Ó Q ÔÔÐÝ Ø È Ò Î ØÓ Ø ÔÖÓÔ Ö ÔÓ Ø P Q Ò Ø Ò Ø { Ô Õµ Ô Õ } ØÓ Ø ÐØ Ö ÓÒ P Q Û Ñ Ø

½º¾ Ò Ø ÓÒ Ì Ò Ó Ø ÓÚ ÕÙ Ø ÓÒ Ò ÓÖÑ Ð Þ Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò Ø ÓÒº Ò Ø ÓÒ ½ È Ù Ó Ê Ò ÓÑ ÙÒØ ÓÒ Ñ Ðݵ Ñ ÐÝ ¾ ¼ ½ ¾Æ ÐÐ Ñ ÐÝ Ó Ð µ Ä µµ È Ù Ó Ê Ò ÓÑ ÙÒØ ÓÒ ¾

½º¾ Ò Ø ÓÒ Ì Ò Ó Ø ÓÚ ÕÙ Ø ÓÒ Ò ÓÖÑ Ð Þ Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò Ø ÓÒº Ò Ø ÓÒ ½ È Ù Ó Ê Ò ÓÑ ÙÒØ ÓÒ Ñ Ðݵ Ñ ÐÝ ¾ ¼ ½ ¾Æ ÐÐ Ñ ÐÝ Ó Ð µ Ä µµ È Ù Ó Ê Ò ÓÑ ÙÒØ ÓÒ ¾ ¾¾º ¼ ¹¼¼ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ ÖÝÔØÓ Ö Ô Ý ÆÓÚ Ñ Ö Ø ¾¼¼½ Ä ØÙÖ Ä ØÙÖ Ö Ú Ò Ý Ó ËÖ ÒØÓÒ Ó Æ ÓÐÓ Ä Ø Ø Ñ Û Ò Û Ø Û Ñ Ò Ý Ë Ö Ø Ã Ý ÒÖÝÔØ ÓÒ Ñ Ëà µ Ò Û ÒØÖÓ Ù ØÛÓ Ö Ð Ø ÒÓØ ÓÒ Ó ÙÖ Øݺ Ì Ò Û ÓÛ ÓÛ ÈÊ Ñ Ý Ù ØÓ

More information

Ì ÓÑÔÙØ Ð Ñ Ò ÓÒ Ó ÌÖ Ó ÁÒ Ò Ø À Ø ÊÙ ÐÐ Å ÐÐ Ö ÂÙÐÝ ¾ ¾¼¼ Ì Ö Ø ÓÙÖ Ø ÓÒ Ó Ø ÖØ Ð ÔÔ Ö ÔØ Ö Ó È º º Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ó ÙÒ Ö Ø ÙÔ ÖÚ ÓÒ Ó ÊÓ ÖØ Áº ËÓ

Ì ÓÑÔÙØ Ð Ñ Ò ÓÒ Ó ÌÖ Ó ÁÒ Ò Ø À Ø ÊÙ ÐÐ Å ÐÐ Ö ÂÙÐÝ ¾ ¾¼¼ Ì Ö Ø ÓÙÖ Ø ÓÒ Ó Ø ÖØ Ð ÔÔ Ö ÔØ Ö Ó È º º Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ó ÙÒ Ö Ø ÙÔ ÖÚ ÓÒ Ó ÊÓ ÖØ Áº ËÓ Ì ÓÑÔÙØ Ð Ñ Ò ÓÒ Ó ÌÖ Ó ÁÒ Ò Ø À Ø ÊÙ ÐÐ Å ÐÐ Ö ÂÙÐÝ ¾ ¾¼¼ Ì Ö Ø ÓÙÖ Ø ÓÒ Ó Ø ÖØ Ð ÔÔ Ö ÔØ Ö Ó È º º Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ó ÙÒ Ö Ø ÙÔ ÖÚ ÓÒ Ó ÊÓ ÖØ Áº ËÓ Ö º Ì Ò Ö Ð Ó Ù ØÓ ÝÖ Ã ÓÙ ÒÓÚ Û Ó ÓÖ Ò ÐÐÝ ÔÓ Ø ÕÙ

More information

ÝÓÒ ÀÝÔ ÖØÖ Ï Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Å Ø Ó Ï Ø ÓÙØ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÀÙ Ò Ò Î ØÓÖ ÐÑ Ù Ô ÖØ Ñ ÒØ Ì ÒÓÐÓ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÈÓÑÔ Ù Ö Ö ÐÓÒ ËÔ Ò Ù º Ò Ú ØÓÖº ÐÑ Ù ÙÔ º Ù ØÖ Øº Ì Ò

ÝÓÒ ÀÝÔ ÖØÖ Ï Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Å Ø Ó Ï Ø ÓÙØ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÀÙ Ò Ò Î ØÓÖ ÐÑ Ù Ô ÖØ Ñ ÒØ Ì ÒÓÐÓ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÈÓÑÔ Ù Ö Ö ÐÓÒ ËÔ Ò Ù º Ò Ú ØÓÖº ÐÑ Ù ÙÔ º Ù ØÖ Øº Ì Ò ÝÓÒ ÀÝÔ ÖØÖ Ï Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Å Ø Ó Ï Ø ÓÙØ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÀÙ Ò Ò Î ØÓÖ ÐÑ Ù Ô ÖØ Ñ ÒØ Ì ÒÓÐÓ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÈÓÑÔ Ù Ö Ö ÐÓÒ ËÔ Ò Ù º Ò Ú ØÓÖº ÐÑ Ù ÙÔ º Ù ØÖ Øº Ì Ò Ö Ð ÒØÖ Ø Ð ØÝ Ó Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Ø Ø ÓÒ ÔÖÓ ¹ Ð Ñ ÑÓØ Ú

More information

¾ Â Å Ë ÍÅÅÁÆ Ë Å ÌÌÀ Ï ÇÊ Å Æ Æ Å Æ À Å Å Á ÇÊ Ø Ü ÓÑ Ó Ó µ Ø Ö Ú Ò ÑÝÖ Ó Ò Ô Ò Ò Ö ÙÐØ Ò Ñ ÒÝ Ö Ó Ñ Ø Ñ Ø º Ì Ö ÙÐØ Ú Ð ØÓ Ø Ý Ø Ñ Ø ØÙ Ý Ó Ú Ö Ð ÓÑ

¾ Â Å Ë ÍÅÅÁÆ Ë Å ÌÌÀ Ï ÇÊ Å Æ Æ Å Æ À Å Å Á ÇÊ Ø Ü ÓÑ Ó Ó µ Ø Ö Ú Ò ÑÝÖ Ó Ò Ô Ò Ò Ö ÙÐØ Ò Ñ ÒÝ Ö Ó Ñ Ø Ñ Ø º Ì Ö ÙÐØ Ú Ð ØÓ Ø Ý Ø Ñ Ø ØÙ Ý Ó Ú Ö Ð ÓÑ ËÉÍ Ê Ë Ë Ä Ë Æ ËÌ ÌÁÇÆ Ê Ê Ä ÌÁÇÆ Â Å Ë ÍÅÅÁÆ Ë Å ÌÌÀ Ï ÇÊ Å Æ Æ Å Æ À Å Å Á ÇÊ ØÖ Øº Ë Ò Ø ÛÓÖ Ó ĐÓ Ð Ò Ó Ò Û ÓÛ Ø Ø À Ð Öس Ö Ø ÈÖÓ Ð Ñ Ø ÓÒØ ÒÙÙÑ ÀÝÔÓØ µ Û Ò¹ Ô Ò ÒØ Ó Ø Ù Ù Ð ÙÑÔØ ÓÒ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ü ÓÑ

More information

Ì ÐÑÓ Ø ÓÑÔÐ Ø ÙÔÛ Ö ÓÐÐ Ô Ó ÈÀ ÓÛÒ ØÓ È ÆÈ ½ Ü ÔØ ÓÖ Ø Ô ØÛ Ò È ÆÈ Ò ÈÈ ÆÈ º ÐÓ Ò Ø Ô Ñ Ø ÓÒ Û Ø ÔÖÓÓ Ø Ø È ÆÈ ½ È ÆÈ ¾ ØØ µ ÈÈ ÆÈ È ÆÈ º ÀÓÛ Ú Ö Ø Ô

Ì ÐÑÓ Ø ÓÑÔÐ Ø ÙÔÛ Ö ÓÐÐ Ô Ó ÈÀ ÓÛÒ ØÓ È ÆÈ ½ Ü ÔØ ÓÖ Ø Ô ØÛ Ò È ÆÈ Ò ÈÈ ÆÈ º ÐÓ Ò Ø Ô Ñ Ø ÓÒ Û Ø ÔÖÓÓ Ø Ø È ÆÈ ½ È ÆÈ ¾ ØØ µ ÈÈ ÆÈ È ÆÈ º ÀÓÛ Ú Ö Ø Ô ÇÒ Ø Ó Ú À ÖÖÝ Ù ÖÑ Ò ½ Ê Ö Ò ¾ Ò Ä Ò ÓÖØÒÓÛ ½ ÏÁ ² ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ø Ö Ñº Ö ÏÁ ÁÆË ÈºÇº ÓÜ ¼ Ñ Ø Ö Ñ Ì Æ Ø ÖÐ Ò º Ù ÖÑ ÒÛ ºÒк ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å ÖÝÐ Ò ÐØ ÑÓÖ ÓÙÒØÝ

More information

½½ º º À Æ Æ º º Í Æ ÒÓØ ÔÓ Ø Ú Ñ ¹ Ò Ø ÙÒÐ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÖÙ Ø Ö ÓÒ Ù ÔÖÓ Ð Ñ È ½ Û Ø Ò Ð ÐÐ ÓÒ ØÖ ÒØ Û Ó ÓÖÑ Ù Ø ØÓ Ñ Ò ¾Ê Ò µ ½ ¾ Ì Ì Ø Ì Ù ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ð

½½ º º À Æ Æ º º Í Æ ÒÓØ ÔÓ Ø Ú Ñ ¹ Ò Ø ÙÒÐ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÖÙ Ø Ö ÓÒ Ù ÔÖÓ Ð Ñ È ½ Û Ø Ò Ð ÐÐ ÓÒ ØÖ ÒØ Û Ó ÓÖÑ Ù Ø ØÓ Ñ Ò ¾Ê Ò µ ½ ¾ Ì Ì Ø Ì Ù ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ð ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Å Ø Ñ Ø ÎÓк½ ÆÓº¾ ¾¼¼½ ½½ ß½¾ º ÇÆ Å ÁÅ Ç Í Ä ÍÆ ÌÁÇÆ Ç ÌÀ Ì ËÍ ÈÊÇ Ä Å ½µ ÓÒ ¹ Ò Ê Ö Ú ÐÓÔÑ ÒØ ÒØ Ö Ó È Ö ÐÐ Ð ËÓ ØÛ Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ó ËÓ ØÛ Ö Ò ½¼¼¼ ¼ Ò µ ¹Ü Ò Ù Ò ËØ Ø Ã Ý Ä ÓÖ ØÓÖÝ

More information

LCNS, Vol 1767, pp , Springer 2003

LCNS, Vol 1767, pp , Springer 2003 Ø Ö Ü Ø ËÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ Å Ü¾Ë Ø Â Ò Ö ÑÑ ÊÓÐ Æ ÖÑ Ö Ï Ð ÐÑ¹Ë Ö ¹ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÌĐÙ Ò Ò Ë Ò ½ ¹ ¾¼ ÌĐÙ Ò Ò º Ê Ôº Ó ÖÑ ÒÝ Ö ÑÑ Ò ÖÑÖ Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ØÙ Ò Òº ØÖ Øº Ú Ò ÓÓÐ Ò ¾ Æ ÓÖÑÙÐ Ø Å Ü¾Ë

More information

ËÌ Ä Å Ä Å ÌÁÇÆ ÂÓ Ò Ìº Ð Û Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ËØ Ø Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÐÐ ÒÓ Ø Ó Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼ Ø ØÓ Ø Ñ ÑÓÖÝ Ó ºÁºÅ Ð Úº ÁÒ ½ ÖÞ ÓÖÞÝ Û Ø Ö

ËÌ Ä Å Ä Å ÌÁÇÆ ÂÓ Ò Ìº Ð Û Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ËØ Ø Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÐÐ ÒÓ Ø Ó Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼ Ø ØÓ Ø Ñ ÑÓÖÝ Ó ºÁºÅ Ð Úº ÁÒ ½ ÖÞ ÓÖÞÝ Û Ø Ö ËÌ Ä Å Ä Å ÌÁÇÆ ÂÓ Ò Ìº Ð Û Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ËØ Ø Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÐÐ ÒÓ Ø Ó Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼ Ø ØÓ Ø Ñ ÑÓÖÝ Ó ºÁºÅ Ð Úº ÁÒ ½ ÖÞ ÓÖÞÝ Û Ø Ö Ø Ö Û Ö ÓÒØ ÒÙÙÑ Ñ ÒÝ «Ö ÒØ ¼ ¹ Ø ÓÖ Ð Ø ÓÖ º Ï Ø

More information

Ä ÓÖ ØÓ Ö ÓÖ Ð Ê Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ ÍÅÊ ¼¼ ¹ ÍÒ Ú Ö Ø ÓÖ ÙÜ Á ½ ÓÙÖ Ð Ä Ö Ø ÓÒ ¼ Ì Ð Ò Ü Ö Ò Ê Ö Ê ÔÓÖØ Êʹ½ ¼ ¹¼ Ò Æ ÒØ Ò ÙÖ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ò Ø Û Ò Ð Ó ÓÙÑ ÒØ Ñ Ý Ø ÔÖÓ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ó Ý Â ÕÙ ¹ÇÐ Ú

More information

Ð Ò ØÓ ØØ Ö Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ð ØÝ Ö ÙÐغ Ì ÓÙÖ Ô Ö Ñ ØÓÛ Ö Ø Ø Ö Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ð ØÝ Ö ÙÐØ Ò Ô Ö Ý Ø Ô Ô Ö Ó È Ô Ñ ØÖ ÓÙ Ò Î ÑÔ Ð ÓÒ ÌÖ Ú Ð Ò Ë Ð Ñ Ò ÔÖÓ Ð Ñ µ Ø

Ð Ò ØÓ ØØ Ö Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ð ØÝ Ö ÙÐغ Ì ÓÙÖ Ô Ö Ñ ØÓÛ Ö Ø Ø Ö Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ð ØÝ Ö ÙÐØ Ò Ô Ö Ý Ø Ô Ô Ö Ó È Ô Ñ ØÖ ÓÙ Ò Î ÑÔ Ð ÓÒ ÌÖ Ú Ð Ò Ë Ð Ñ Ò ÔÖÓ Ð Ñ µ Ø ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ À Ö Ò ÓÖ ËÑ ÐÐ ÇÙÖÖ Ò ÁÒ Ø Ò Ó ÆȹÀ Ö ÈÖÓ Ð Ñ Å ÖÓ Ð Ú Ð Ò Â Ò Ð ÓÚ ¾ ¾ ÅÈÁ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ò Ø Ë Ò ¹¼ ¼ Ä ÔÞ Í ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ÈÖ Ø Å Ø Ñ Ø ¹¾ ¼ Ã Ð Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к ØÖ Øº Ì Ô Ô Ö ÓÒØÖ

More information

ÄÈ ÈÖÓ Ò ÓÖ È Û Ä Ò Ö ÇÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ò Ë ÙÐ Ò Ö Ð Ò À Ò Ð Ë ÓÙØ Á ¹È Ö ÁÑÔ Ö Ð ÓÐÐ º ÄÓÒ ÓÒ ËÏ ¾ ÍÒ Ø Ã Ò ÓѺ ¹Ñ Ð ½½ Ô Öº º ºÙ ØÖ Øº ÙÐ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Û Ø Ô

ÄÈ ÈÖÓ Ò ÓÖ È Û Ä Ò Ö ÇÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ò Ë ÙÐ Ò Ö Ð Ò À Ò Ð Ë ÓÙØ Á ¹È Ö ÁÑÔ Ö Ð ÓÐÐ º ÄÓÒ ÓÒ ËÏ ¾ ÍÒ Ø Ã Ò ÓѺ ¹Ñ Ð ½½ Ô Öº º ºÙ ØÖ Øº ÙÐ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Û Ø Ô ÄÈ ÈÖÓ Ò ÓÖ È Û Ä Ò Ö ÇÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ò Ë ÙÐ Ò Ö Ð Ò À Ò Ð Ë ÓÙØ Á ¹È Ö ÁÑÔ Ö Ð ÓÐÐ º ÄÓÒ ÓÒ ËÏ ¾ ÍÒ Ø Ã Ò ÓѺ ¹Ñ Ð ½½ Ô Öº º ºÙ ØÖ Øº ÙÐ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Û Ø Ô Û Ð Ò Ö Èĵ ÓÔØ Ñ Þ ¹ Ø ÓÒ ÜØ Ò ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ð ÙÐ Ò Ý

More information

edges added to S contracted edges

edges added to S contracted edges Ì Å Ü ÑÙÑ ÝÐ ËÙ Ö Ô ÈÖÓ Ð Ñ Ò Ö ¹ Ö Ô Ð ÒØ Æ ÛÑ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÅÁÌ Ñ Ö Å ¼¾½ ¹Ñ Ð Ð ÒØ Ø ÓÖݺРºÑ غ Ù Ï ØÙ Ý Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ò Ò Ñ Ü ÑÙÑ ÝÐ Ù Ö Ô Ó Ú Ò Ö Ø Ö Ô Ò Û Ø Ñ Ü ÑÙÑ ØÓØ Ð Ö Ò ÔÐÙ ÓÙص

More information

ÖÖ Ý ÒÑ ÒØ Ø Ø Ñ ÒØ Ö Ö ÓÖ ÒÝ Ð Ø¹ Ò Ð Ñ ÒØ Ö ØÓÖ º ÖÖ Ý ÓÖ Ù Ø ÓÒ Ó ÖÖ Ý Ò Ô Ý Ù Ò ØÖ ÔÐ Ø Ù Ö ÔØ º ØÖ ÔÐ Ø Ô Ö Ò Ò Ø ÓÖÑ ÐÓÛ Ö ÓÙÒ ÙÔÔ Ö ÓÙÒ ØÖ º Á

ÖÖ Ý ÒÑ ÒØ Ø Ø Ñ ÒØ Ö Ö ÓÖ ÒÝ Ð Ø¹ Ò Ð Ñ ÒØ Ö ØÓÖ º ÖÖ Ý ÓÖ Ù Ø ÓÒ Ó ÖÖ Ý Ò Ô Ý Ù Ò ØÖ ÔÐ Ø Ù Ö ÔØ º ØÖ ÔÐ Ø Ô Ö Ò Ò Ø ÓÖÑ ÐÓÛ Ö ÓÙÒ ÙÔÔ Ö ÓÙÒ ØÖ º Á ÖÓÑ Ø ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ È Ö ÐÐ Ð Ò ØÖ ÙØ ÈÖÓ Ò Ì Ò ÕÙ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ È ÈÌ ³ µ ËÙÒÒÝÚ Ð Ù Ù Ø ½ Ô Ò Ò Ò ÐÝ Ó ÓÖØÖ Ò ¼ ÖÖ Ý ËÝÒØ Ü Ö Ð ÊÓØ Ã Ò Ã ÒÒ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ê ÍÒ Ú Ö ØÝ ÀÓÙ ØÓÒ

More information

Ò Û ÑÓÒ ØÖ Ø ÒÝ ÓØ Ö Ö Ð Ø ÓÒ Ô ÓÒ Ø ÒØ Û Ø Ø ÇÙÖ Ñ Ò Ö ÙÐØ Ø Ø Ø ÒÓÛÒ ÑÔÐ Ø ÓÒ Ö Ø ÓÒÐÝ ÓÒ ØÓ ÓÐ Ò Ú ÖÝ Ö Ð Ø Ú Þ ÛÓÖÐ º Ì Ø Û ÑÓÒ ØÖ Ø Ò ÓÖ Ð Ö Ð Þ

Ò Û ÑÓÒ ØÖ Ø ÒÝ ÓØ Ö Ö Ð Ø ÓÒ Ô ÓÒ Ø ÒØ Û Ø Ø ÇÙÖ Ñ Ò Ö ÙÐØ Ø Ø Ø ÒÓÛÒ ÑÔÐ Ø ÓÒ Ö Ø ÓÒÐÝ ÓÒ ØÓ ÓÐ Ò Ú ÖÝ Ö Ð Ø Ú Þ ÛÓÖÐ º Ì Ø Û ÑÓÒ ØÖ Ø Ò ÓÖ Ð Ö Ð Þ Ë Ô Ö Ð ØÝ Ò ÇÒ ¹Û Ý ÙÒØ ÓÒ Ä Ò ÓÖØÒÓÛ ÂÓ Ò ÊÓ Ö Ý ÂÙÐÝ ¾½ ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ï ØØÐ ÐÐ Ö Ð Ø Ú Þ ÕÙ Ø ÓÒ Ó Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ô ØÛ Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ú ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ È ÆÈ È ÍÈ È ÆÈ ÓÆÈ ÐÐ Ó ÒØ Ô Ö Ó ÆÈ Ø Ö È¹ Ô Ö Ð º ÐÐ Ó ÒØ Ô Ö

More information

Plot A. Plot B. Plot D. Plot C

Plot A. Plot B. Plot D. Plot C Ï Ò Ó Ø ÒØ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ö Ò ÙÒ Ø Ð ØÝ Å Ð ÅÓÐÐÓÝ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ ÌÓÖÓÒØÓ Ò Å Ö ¼¼ ØÖ Ø Ï ØÙ Ý Ö Ò ÓÑ ÓÒ ØÖ ÒØ Ø Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ù Ò Ø Û Ð Ó ÑÓ Ð ÒØÖÓ Ù Ý Ø ÙØ ÓÖ Û ÒÐÙ Ú Ö ÓÙ ÓÖÑ Ó

More information

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ê ÒØ Ö ÙÐØ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÐ ÒÒ Ö ½ Ú Ö Ø Ò¹ Ø Ö Ø ÓÖ Ù Ø Ð ÔÔÐ Ð ØÝ Ó Ø ÔÐ ÒÒ Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ñ ÒÝ Ö Ð ÛÓÖÐ ÔÖÓ Ð Ñ º ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Ø ÔÖ

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ê ÒØ Ö ÙÐØ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÐ ÒÒ Ö ½ Ú Ö Ø Ò¹ Ø Ö Ø ÓÖ Ù Ø Ð ÔÔÐ Ð ØÝ Ó Ø ÔÐ ÒÒ Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ñ ÒÝ Ö Ð ÛÓÖÐ ÔÖÓ Ð Ñ º ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Ø ÔÖ Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó Ë ÌÈÄ Æ ÓÖ ÔÐ ÒÒ Ò Û Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Å ÖÓ ÓÐ ØØ ËØ ÒÓ Å ÖÙ Ò Ð Ö Ó Å Ð Ò Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Å Ø Ñ Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö Ø Ð ËØÙ È ÖÙ Î Î ÒÚ Ø ÐÐ ¼ ½¼¼ È ÖÙ ÁØ ÐÝ ¹Ñ Ð Ñ ÖÓ ÒÓ Ñ Ð Ò ÔÑ ØºÙÒ Ô º Ø Ì Ðº ¹¼ ¹ º

More information

ÁËÁË Ø Ò Ð Ö ÔÓÖØ Ö ÎÓк ½¼ ¾¼¼¼ ÖÓÙÒ ÜØÖ Ø ÓÒ Ó ÓÐÓÙÖ ÁÑ Ë ÕÙ Ò Ù Ò Ù Ò Ñ ÜØÙÖ ÑÓ Ð ËØ ÒÑ Ò Ò Ê Ò Ú Ò Ò ÓÓÑ Ö ÁÒØ ÐÐ ÒØ Ë Ò ÓÖÝ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ø Ö Ñ Ì Æ Ø ÖÐ Ò

More information

Ú Ð Ð ÓÒÐ Ò Ø ØØÔ»» Ѻ Ö Ùº º Ö ÁÒغ º ÁÒ Ù ØÖ Ð Å Ø Ñ Ø ÎÓк ÆÓº ¾¼½½µ ½ ½¹½ ½ Ê Ò Ò ÍÒ Ø Ò Ý Í Ò Ø ÎÓØ Ò ËÝ Ø Ñ Åº à ÒÑÓ ÑÑ Êº ÐÐ Ò µ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å

Ú Ð Ð ÓÒÐ Ò Ø ØØÔ»» Ѻ Ö Ùº º Ö ÁÒغ º ÁÒ Ù ØÖ Ð Å Ø Ñ Ø ÎÓк ÆÓº ¾¼½½µ ½ ½¹½ ½ Ê Ò Ò ÍÒ Ø Ò Ý Í Ò Ø ÎÓØ Ò ËÝ Ø Ñ Åº à ÒÑÓ ÑÑ Êº ÐÐ Ò µ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ú Ð Ð ÓÒÐ Ò Ø ØØÔ»» Ѻ Ö Ùº º Ö ÁÒغ º ÁÒ Ù ØÖ Ð Å Ø Ñ Ø ÎÓк ÆÓº ¾¼½½µ ½ ½¹½ ½ Ê Ò Ò ÍÒ Ø Ò Ý Í Ò Ø ÎÓØ Ò ËÝ Ø Ñ Åº à ÒÑÓ ÑÑ Êº ÐÐ Ò µ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ë Ò Ò Ê Ö Ö Ò Á Ð Ñ Þ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ð Ñ Ö ÁÖ Òº µ

More information

Ï Ó ØÖ Ù ÛÓÖÐ Ý Ù Ð Ø Ö Ø ÓÖ Ð Ö Ð Ø Ú ØÓ Û ÆÈ ËÈ ÊË Ó ÓØ Ú ÓÑÔÐ Ø Ø º Å Ö ÌÓÖ ÅÌ Ú Ö Ð Ø Ú Þ Ð ÔÖÓÓ Ø Ø ÓÔØ Ñ Ð ÔÖÓÓ Ý Ø Ñ Ü Ø Ø ÆÈ ËÈ ÊË Ó Ú ÓÑÔÐ Ø

Ï Ó ØÖ Ù ÛÓÖÐ Ý Ù Ð Ø Ö Ø ÓÖ Ð Ö Ð Ø Ú ØÓ Û ÆÈ ËÈ ÊË Ó ÓØ Ú ÓÑÔÐ Ø Ø º Å Ö ÌÓÖ ÅÌ Ú Ö Ð Ø Ú Þ Ð ÔÖÓÓ Ø Ø ÓÔØ Ñ Ð ÔÖÓÓ Ý Ø Ñ Ü Ø Ø ÆÈ ËÈ ÊË Ó Ú ÓÑÔÐ Ø ÇÔØ Ñ Ð ÈÖÓÓ ËÝ Ø Ñ ËÔ Ö Ë Ø À ÖÖÝ Ù ÖÑ ½ ËØ Ú Ö ¾ Ä ÓÖØÓÛ Ø Ö Ú Å Ð Ý ½ ÏÁ ¾ Í Ú Ö ØÝ Ó ËÓ ÖÓÐ Í Ú Ö ØÝ Ó Ó Í Ú Ö ØÝ Ó Ó ÁÅ Ë ØÖ Øº Ï Ü Ø Ö Ð Ø Ú Þ ÛÓÖÐ Û Ö ÆÈ ËÈ ÊË Ó ÓÑÔÐ Ø Ø º Ì Ú Ø Ö Ø Ö Ð Ø Ú Þ ÛÓÖÐ

More information

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ËØ Ø Ø Ð Ò ÐÝ ÓÖ Ö Ø Ø Ô ÖØ Ù¹ Ð ÖÐÝ ÓÖ ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð Ù Ø ÒÓ¹ Ñ Ð ÈÓ ÓÒ Ò ÑÙÐØ ÒÓÑ Ð Ý ÒÓÛ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÙÒ Ö ØÓÓ Û Ø Û ÐØ Ó Ù Ø Ð Ó Ø¹ Û Ö º

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ËØ Ø Ø Ð Ò ÐÝ ÓÖ Ö Ø Ø Ô ÖØ Ù¹ Ð ÖÐÝ ÓÖ ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð Ù Ø ÒÓ¹ Ñ Ð ÈÓ ÓÒ Ò ÑÙÐØ ÒÓÑ Ð Ý ÒÓÛ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÙÒ Ö ØÓÓ Û Ø Û ÐØ Ó Ù Ø Ð Ó Ø¹ Û Ö º ÇÚ Ö Ô Ö ÓÒ Ò ÓÙÒØ Ø º Ⱥź º ÐØ Ñ ËØ Ø Ø Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ö ÒØÖ ÓÖ Ø Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Ï Ð Ö ÓÖ ÊÓ Ñ Ö ÇÏ ÍÃ Ü ÒÓ ¼½¾¾ ¹ º Ⱥ ÐØ Ñ Ø Ø Ð º Ѻ ºÙ Ë Ñ Ò Ö Ú Ò Ø ÅÊ Ó Ø Ø Ø ÍÒ Ø ÆÓÚ Ñ Ö ½ ¾¼¼¼º ½ ÁÒØÖÓ

More information

Abiteboul. publication x author. citation title date 2000 Suciu Data on the Web Buneman

Abiteboul. publication x author. citation title date 2000 Suciu Data on the Web Buneman ËÔ Ø Ð ÄÓ ÓÖ ÉÙ ÖÝ Ò Ö Ô ÄÙ Ö ÐÐ È Ð ÔÔ Ö Ò Ö Ò ÓÖ Ó ÐÐ ½ ØÖ Øº Ï ØÙ Ý Ô Ø Ð ÐÓ ÓÖ Ö ÓÒ Ò ÓÙØ ÐÐÐ Ö Ø Ö Ô Ò Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÓ ØÓ ÔÖÓÚ ÕÙ ÖÝ Ð Ò Ù ÓÖ Ò ÐÝ Ò Ò Ñ Ò ÔÙÐ Ø Ò Ù Ö Ô º Ï Ú Ö Ô Ö ÔØ ÓÒ Ù Ò ÓÒ

More information

ÓÒØ ÒØ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½ ¾ ÈÖ Ð Ñ Ò Ö ¾ ¾º½ Ö Ø ÇÖ Ö ÅÓ Ð ÄÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÇÖ Ö Ò ÃÖ Ô ÅÓ Ð º

ÓÒØ ÒØ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½ ¾ ÈÖ Ð Ñ Ò Ö ¾ ¾º½ Ö Ø ÇÖ Ö ÅÓ Ð ÄÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÇÖ Ö Ò ÃÖ Ô ÅÓ Ð º ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø Ï Ö Û ÍÒ Ú Ö ØÝ ÜÔÓ ÒØ Ë Ñ ÒØ Ò Ò ËÄ ¹Ê ÓÐÙØ ÓÒ ÐÙÐÙ ÓÖ ÅÓ Ð ÄÓ ÈÖÓ Ö Ñ Ä Ò Ò Æ ÙÝ Ò Ò ÙÝ ÒÑ ÑÙÛº ÙºÔÐ ÌÊ ¼½¹¼¾ ¾ µ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼½ Ð Ø Ö Ú Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼ µ ØÖ Ø Ï ÔÖÓÔÓ ÑÓ Ð ÐÓ ÔÖÓ Ö ÑÑ

More information

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÒÓÑ ÈÓÖØ Ð Û ¹ ÒØ Ö Ø Ú ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÔÐ Ø ÓÖÑ ÓÖ Ø Ò Ð¹ Ý Ò Ñ Ò Ò Ó ÒÓÑ Ø º Ï Ñ ØÓ ÒØ Ö Ø Ø ÔÖ Ñ ÖÝ ÒÓÑ Ø ÙÒØ ÓÒ Ð ÒÓÛÐ Ò Ò ÐÝØ Ð ØÓÓÐ Û

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÒÓÑ ÈÓÖØ Ð Û ¹ ÒØ Ö Ø Ú ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÔÐ Ø ÓÖÑ ÓÖ Ø Ò Ð¹ Ý Ò Ñ Ò Ò Ó ÒÓÑ Ø º Ï Ñ ØÓ ÒØ Ö Ø Ø ÔÖ Ñ ÖÝ ÒÓÑ Ø ÙÒØ ÓÒ Ð ÒÓÛÐ Ò Ò ÐÝØ Ð ØÓÓÐ Û ÓÒØ ÒØ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ¾ ¾ ËØ ÖØ Ý ÓÒ ØÖÙØ Ò Ò Ð Ø ¾ ¾º½ Í Ò ÔÖ Ò Ò Ð Ø µ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ Ë Ö ÓÖ Ò Ó ÒØ Ö Ø Ù Ò ÒØÖ Þ ÝÑ ÓÐ ÓÖ Ö ÔØ ÓÒº ¾º È Ø Ð Ø Ó Ò Ò Ø ÓÜ ÔÖÓÚ º º º º

More information

Chapter 9. Trapezoidal Maps. 9.1 The Trapezoidal Map

Chapter 9. Trapezoidal Maps. 9.1 The Trapezoidal Map Chapter 9 Trapezoidal Maps ÁÒ Ø Ø ÓÒ Û Û ÐÐ ÒÓØ Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ö Ò ÓÑ Þ ÒÖ Ñ ÒØ Ð ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ò Ø ØÖ Ø ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ô Ö Ñ ÛÓÖ º Ø Ø Ñ Ø Ñ Ø Û ÐÐ Ú Ù Ò Æ ÒØ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÓÐÚ Ò Ø Ò Ö Ð ÔÖÓ Ð Ñ Ó ÔÓ ÒØ ÐÓ Ø ÓÒ

More information

Ó Ú ÐÙ Ö ÒÚÓÐÚ Ò ÖØ Ò Ô ÖØ Ó Ø ÔÖÓ Ö Ñµ Ò ØÓ ÐÔ Ø Ø ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö Ñ Ø º ÁÒ Ø Ø ÐÐÝ ØÝÔ Ð Ò Ù Ø ØÝÔ Ö ÒÓØ Ò ÓÑ Ø Ò Ø Ø Ø Ô ÖØ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÙØ Ö Ø Ö ÓÑ Ø Ò

Ó Ú ÐÙ Ö ÒÚÓÐÚ Ò ÖØ Ò Ô ÖØ Ó Ø ÔÖÓ Ö Ñµ Ò ØÓ ÐÔ Ø Ø ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö Ñ Ø º ÁÒ Ø Ø ÐÐÝ ØÝÔ Ð Ò Ù Ø ØÝÔ Ö ÒÓØ Ò ÓÑ Ø Ò Ø Ø Ø Ô ÖØ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÙØ Ö Ø Ö ÓÑ Ø Ò ÙÒ Û Ø ÙÒØ ÓÒ Ð Ô Ò Ò ÓÖ Ö Øµ ÌÝÔ Î ÐÙ Ò ËØ Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ò À ÐÐ Ì ÓÑ À ÐÐ Ö Ò Ñ Ö ¾ ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö ÐÐÙ ØÖ Ø ÓÛ À Ðг ØÝÔ Ð Ý Ø Ñ Ò Ù ØÓ ÜÔÖ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ º Ë Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÓÒ Ø ØÝÔ Ð Ú Ð Ö Ô Ö ÓÖÑ Ý Ø ØÝÔ

More information

Ì Ö Ö Ü ÑÔÐ Ó ÒØ Ô Ø ÓÒ Ð Ò Ù Ø Ø ÔÖÓÚ ÓÓ ÙÔ¹ ÔÓÖØ ÓÖ Ô Ý Ò ÒØ Ý Ø Ñ ÒÐÙ Ò Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ ØÛ Ò ÒØ º ÒØ ¾ Ò ÒعÓÖ ÒØ ÜØ Ò ÓÒ ØÓ Ç Ø¹ Û ÒÐÙ ÓÒ ÔØ Ù ÖÓÐ ÒØ

Ì Ö Ö Ü ÑÔÐ Ó ÒØ Ô Ø ÓÒ Ð Ò Ù Ø Ø ÔÖÓÚ ÓÓ ÙÔ¹ ÔÓÖØ ÓÖ Ô Ý Ò ÒØ Ý Ø Ñ ÒÐÙ Ò Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ ØÛ Ò ÒØ º ÒØ ¾ Ò ÒعÓÖ ÒØ ÜØ Ò ÓÒ ØÓ Ç Ø¹ Û ÒÐÙ ÓÒ ÔØ Ù ÖÓÐ ÒØ ÅÙÐØ ¹ ÒØ ËÝ Ø Ñ ËÔ Ø ÓÒ Ù Ò Ì Ç Ì Ñ Å ÐÐ Ö Ò È Ø Ö Å ÙÖÒ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ú ÖÔÓÓÐ Ä Ú ÖÔÓÓÐ Ä ÍÃ Ø Ñ Ô Ø Ö ºÐ Úº ºÙ ØÖ Øº Ì Ç Ô Ø ÓÒ Ð Ò Ù Ø Ø ÓÑ Ò Ø ØÖ Ò Ø Ó Ç Ø¹ Ò Ì Ñ ËÈ Û Ø

More information

ß ¾ ß ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÙÖ Ò ÔÖÓØÓ Ø ÐÐ Ö ÓÐÐ Ô Û ÐÝ ÔØ ØÓ Ø ÔÖ Ñ ÖÝ Ñ ¹ Ò Ñ ÓÖ Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ò ÖÝ Ò ÑÙÐØ ÔÐ Ø Ö Ý Ø Ñ º º Ä Ö Ò Ö Ø Ðº ¾¼¼ Ò

ß ¾ ß ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÙÖ Ò ÔÖÓØÓ Ø ÐÐ Ö ÓÐÐ Ô Û ÐÝ ÔØ ØÓ Ø ÔÖ Ñ ÖÝ Ñ ¹ Ò Ñ ÓÖ Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ò ÖÝ Ò ÑÙÐØ ÔÐ Ø Ö Ý Ø Ñ º º Ä Ö Ò Ö Ø Ðº ¾¼¼ Ò ÓÐÐ Ô Ò Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó ÅÓÐ ÙÐ Ö ÐÓÙ ÓÖ º º Å Ò Ø Ö Ò Ó ÈÖÓÐ Ø Ò Ç Ð Ø ÓÖ º Ð Ò Èº Ó Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÖÖ ØÖ Ð Å Ò Ø Ñ ÖÒ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ó Ï Ò ØÓÒ ¾ ½ ÖÓ Ö Ò ÊÓ ÆÏ Ï Ò ØÓÒ ¾¼¼½ ¹½ ¼ Ó ØѺ Ûº Ù ËÌÊ Ì Ì ÓÐÐ Ô Ò Ö

More information

Ô ØÙ Ø Ò Ø ÔÐ Ò º Ì ÑÓ Ø ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ô Ò Ø ÔÖÓ ÙÖ Ø Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÙÒ ÒÓÛÒ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ø ÐÓÛÒ Ú ØÓÖ ØÓ Ø ÒÓÖÑ Ð Ò ØÓ Ø ÔÐ Ò º Ì ÔÖÓ Ð Ñ ÔÐ Ý Ò ÑÔÓÖØ ÒØ

Ô ØÙ Ø Ò Ø ÔÐ Ò º Ì ÑÓ Ø ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ô Ò Ø ÔÖÓ ÙÖ Ø Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÙÒ ÒÓÛÒ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ø ÐÓÛÒ Ú ØÓÖ ØÓ Ø ÒÓÖÑ Ð Ò ØÓ Ø ÔÐ Ò º Ì ÔÖÓ Ð Ñ ÔÐ Ý Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ð Ô Ø ÓÒ Ó ÔÐ Ò Û Ú Ò ÓØÖÓÔ Ò Ò ÓØÖÓÔ Ú Ó Ð Ø Ñ ÎÐ Ø Ð Ú ÖÚ Ò Ý ½ Ò ÁÚ Ò È Ò ¾ ½ ÖÐ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø Ò È Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÔ Ý Ã Ã ÖÐÓÚÙ ½¾½ ½ ÈÖ ¾ Þ Ê ÔÙ Ð º ¹Ñ Ð Ú ÖÚ ÒÝ º ÖÐÓںѫºÙÒ ºÞ

More information

dis.08 dis.09 dis.10 dis.11

dis.08 dis.09 dis.10 dis.11 Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó ØÖÓÒÓÑÝ Ò ØÖÓÔ Ý Ñ ÒÙ Ö ÔØ ÒÓº Ä Ì ÒÖÝ ¾¼¼ ¼½ºØ Ü ÔÖ ÒØ ÓÒ Å Ý ¾ ¾¼¼ ½ µ Ö Ø Ä Ø ÖÓÑ Ö Å ØØ Ö ÖÝÓÒ Ò ÆÓÒ¹ ÖÝÓÒ µ Ê Ö ÓÒÒ À ÒÖÝ À ÒÖÝ º ÊÓÛÐ Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò ØÖÓÒÓÑÝ Ì ÂÓ Ò ÀÓÔ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ

More information

ÓÖÑ Ð ÓÒ ÔØ Ò ÐÝ Ò Ö Ö ÓØ ÖÛ ØÓ Ò ØÓ ÔÖÓ Ò Ó Ô Ø Á Ë ÓÒ Ö Ò º Ì Ö Ö Ö Ð Ø ÔÔÖÓ ØÓ Ø ÓÚ Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñº ÓÖ Ò Ø Ò Ø ÓÒ ÔØ Ó Ú ÖØÙ Ð ÓÐ Ö Û ÒØÖÓ Ù Ò ÔÖÓ Ö Ñ

ÓÖÑ Ð ÓÒ ÔØ Ò ÐÝ Ò Ö Ö ÓØ ÖÛ ØÓ Ò ØÓ ÔÖÓ Ò Ó Ô Ø Á Ë ÓÒ Ö Ò º Ì Ö Ö Ö Ð Ø ÔÔÖÓ ØÓ Ø ÓÚ Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñº ÓÖ Ò Ø Ò Ø ÓÒ ÔØ Ó Ú ÖØÙ Ð ÓÐ Ö Û ÒØÖÓ Ù Ò ÔÖÓ Ö Ñ Å ß ÓÒ ÔØÙ Ð Ñ Ð Å Ò Ö Ê Ö ÓÐ ½ Ö ËØÙÑÑ ¾ ½ Ë ÓÓÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý Ö ÆØ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÓÐ Ó Ø ÑÔÙ ÈÅ ¼ ÓÐ Ó Ø Å Ð ÒØÖ ÉÄ ¾ Ù ØÖ Ð ÖºÓÐ Ùº Ùº Ù ¾ Ì Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÖÑ Ø Ø Ö Å Ø Ñ Ø Ë ÐÓ ÖØ Ò ØÖº ß ¾ ÖÑ Ø

More information

Ë Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ø ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÀÙÑ Ò Ä Ñ ÌÖ ØÓÖ Å Ö ÈÓÑÔÐÙÒ ½ Ò Å Âº Å Ø Ö ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼¼ à РËØÖ Ø ÌÓÖÓÒØÓ ÇÒØ Ö Ó

Ë Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ø ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÀÙÑ Ò Ä Ñ ÌÖ ØÓÖ Å Ö ÈÓÑÔÐÙÒ ½ Ò Å Âº Å Ø Ö ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼¼ à РËØÖ Ø ÌÓÖÓÒØÓ ÇÒØ Ö Ó Ì ØÐ Ë Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ø ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÀÙÑ Ò Ä Ñ ÌÖ ØÓÖ ÙØ ÓÖ Å Ö ÈÓÑÔÐÙÒ Ò Å Âº Å Ø Ö ÊÙÒÒ Ò Ë Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ÙØ ÓÖ Å Ö ÈÓÑÔÐÙÒ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼¼ à РËØÖ Ø ÌÓÖÓÒØÓ

More information

ÜÔÓÒ ÒØ Ð Ò Ø ÔÖÓ Ð Ñ Þ Ø Ò ÐÓ Ò Ù Ø Ð Ò Ö ÓÖ Ò ØÓ ÃÓÖ º Ì ÒØ Ð Ö ÓÒ Û Ý ØÖ Ø ÓÒ Ö Ù ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ø Ø Ø ØÓØ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ø ÙÑ Ó Ø ÓÑÔÐ Ü Ø Ó Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ö Ò

ÜÔÓÒ ÒØ Ð Ò Ø ÔÖÓ Ð Ñ Þ Ø Ò ÐÓ Ò Ù Ø Ð Ò Ö ÓÖ Ò ØÓ ÃÓÖ º Ì ÒØ Ð Ö ÓÒ Û Ý ØÖ Ø ÓÒ Ö Ù ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ø Ø Ø ØÓØ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ø ÙÑ Ó Ø ÓÑÔÐ Ü Ø Ó Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ö Ò ØÖ Ø ÓÒ Û Ø Ò È ÖØ Ð ÙØ ÓÒ ÓÖ Ä Ò Ö ÄÓ È Ô ÃĐÙÒ ÆÓÖÛ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò Ò Ì ÒÓÐÓ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ë Ò Ô Ô ºÒØÒÙºÒÓ ØÖ Øº ØÖ Ø ÓÒ Ò Ù ÜØ Ò Ú ÐÝ Ò ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ ¹ Ò Áµ ÔÐ ÒÒ Ò ÙÑ Ò ÔÖÓ Ð Ñ

More information

Ä Ü¹ÇÔØ Ñ Ð ÇÒ¹Ä Ò ÅÙÐØ Ð Ë ÙÐ Ò Û Ø À Ö Ð Ò ÖÙ À Ò È ÖÖ Ë Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò Ò Ø ÓÓÖ Ò Ø Ë Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Úº Ó ÁÐÐ ÒÓ ÍÖ Ò ÁÄ ½ ¼½

Ä Ü¹ÇÔØ Ñ Ð ÇÒ¹Ä Ò ÅÙÐØ Ð Ë ÙÐ Ò Û Ø À Ö Ð Ò ÖÙ À Ò È ÖÖ Ë Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò Ò Ø ÓÓÖ Ò Ø Ë Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Úº Ó ÁÐÐ ÒÓ ÍÖ Ò ÁÄ ½ ¼½ Ä Ü¹ÇÔØ Ñ Ð ÇÒ¹Ä Ò ÅÙÐØ Ð Ë ÙÐ Ò Û Ø À Ö Ð Ò ÖÙ À Ò È ÖÖ Ë Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò Ò Ø ÓÓÖ Ò Ø Ë Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Úº Ó ÁÐÐ ÒÓ ÍÖ Ò ÁÄ ½ ¼½ Ñ Ð ¹ Ô¹ Ö Ù Ùº Ù ÂÙÒ ¾¼¼¼ ØÖ Ø ÇÒ¹Ð Ò ÙÐ Ò Ó ÙÒ Ø¹Ð

More information

ÀÒ ËÑ Ø ² Ï Ð ÖÓÙØ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ö Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ º ÓÖ Ü ÑÔÐ ÔÓÖØ ØÓÙÖÒ Ñ ÒØ ÙÐ Ò Ò ÑÓ ÐÐ Ò Ò Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ Ó Ø Ñ ØÓ Ø ÒØÓ Ø Ø Ñ ÐÓØ ÓÖ Ô Ö¹ ÑÙØ Ø ÓÒ Ó

ÀÒ ËÑ Ø ² Ï Ð ÖÓÙØ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ö Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ º ÓÖ Ü ÑÔÐ ÔÓÖØ ØÓÙÖÒ Ñ ÒØ ÙÐ Ò Ò ÑÓ ÐÐ Ò Ò Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ Ó Ø Ñ ØÓ Ø ÒØÓ Ø Ø Ñ ÐÓØ ÓÖ Ô Ö¹ ÑÙØ Ø ÓÒ Ó ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ê Ö ¾½ ¾¼¼ µ ¹ ½ ËÙ Ñ ØØ ¼»¼ ÔÙ Ð ¼¾»¼ Ù Ð ÅÓ ÐÐ Ò Ó È ÖÑÙØ Ø ÓÒ Ò ÁÒ Ø ÓÒ ÈÖÓ Ð Ñ Ö Ñ ÀÒ ÓÖ ÓÒ ØÖ ÒØ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÒØ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ ÓÐÐ ÓÖ ÓÖ ÁÖ Ð Ò Ö Ö Åº ËÑ Ø Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò Ò Ò

More information

ÅÓÖ Ö ÒØÐÝ ÓÑ ÔØ Ú Ð Ò Ô ÓÛÒ Ò Ò ÙØÖ Ð ØÝ Ð Ú Ð Ú Ò ÝÒØ Þ Ò Ø Ð Ó ÐÐÙÐ Ö ÙØÓÑ Ø µ ÕÙ ÒØ Ð ÝÒ Ñ Ý Ø Ñ ¾ µ Ò Ò Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ½ µº Å ÒÝ ØÒ Ð Ò Ô ÖÓÑ Ò Ø Ð Ó

ÅÓÖ Ö ÒØÐÝ ÓÑ ÔØ Ú Ð Ò Ô ÓÛÒ Ò Ò ÙØÖ Ð ØÝ Ð Ú Ð Ú Ò ÝÒØ Þ Ò Ø Ð Ó ÐÐÙÐ Ö ÙØÓÑ Ø µ ÕÙ ÒØ Ð ÝÒ Ñ Ý Ø Ñ ¾ µ Ò Ò Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ½ µº Å ÒÝ ØÒ Ð Ò Ô ÖÓÑ Ò Ø Ð Ó ËÝÒØ Ø Æ ÙØÖ Ð ØÝ ÓÖ ÖØ Ð ÚÓÐÙØ ÓÒ È Ð ÔÔ ÓÐÐ Ö Å ÒÙ Ð Ð Ö Ù Ò Å Ð Ó Ò¹ÈÐ Ø Ð Ä ÓÖ ØÓ Ö Á Ë ÆÊË ¹ ÍÆË ¾¼¼¼ ÖÓÙØ ÐÙ ÓÐ ¼ ½¼ ÓØ Ê Æ ¹Ñ Ð Ô Ð Ö Ù Ñ Ó Ò ºÙÒ º Ö ØÖ Øº Ê ÒØ ÛÓÖ Ò ÓØ ÚÓÐÙØ ÓÒ Ø ÓÖÝ Ò ÑÓÐ ÙÐ

More information

Ë Ø Ó ÒÙÑ Ö Ò Ø Ö Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÁÒ Ø ÓÙÖ Û Û ÐÐ ÒØ Ö Ø Ò Ø Ó ÒÙÑ Ö º ÁÒ ÓÑÔÙØ Ö Ò Û Ö ÓÒ ÖÒ Ý Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÓÛ Ó Û Ú Ù Ø Ø ÓÙÖ ÔÓ Ð Ì Û Ý ÒÙÑ Ö Ø ÓÒ Ý Ø Ñ

Ë Ø Ó ÒÙÑ Ö Ò Ø Ö Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÁÒ Ø ÓÙÖ Û Û ÐÐ ÒØ Ö Ø Ò Ø Ó ÒÙÑ Ö º ÁÒ ÓÑÔÙØ Ö Ò Û Ö ÓÒ ÖÒ Ý Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÓÛ Ó Û Ú Ù Ø Ø ÓÙÖ ÔÓ Ð Ì Û Ý ÒÙÑ Ö Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ð ØÝ ÄÓ Ò ÆÙÑ Ö Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ Ñ Ð ÖÐ Ö Ô ÖØ Ñ ÒØ Å Ø Ñ Ø ÕÙ ÍÒ Ú Ö Ø Ä ÆÌ ¾¼½ ¹ Å Ö ÐÐ ÆÓÚ Ñ Ö ¾ ¹ Ñ Ö ¾ Ë Ø Ó ÒÙÑ Ö Ò Ø Ö Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÁÒ Ø ÓÙÖ Û Û ÐÐ ÒØ Ö Ø Ò Ø Ó ÒÙÑ Ö º ÁÒ ÓÑÔÙØ Ö Ò Û Ö ÓÒ ÖÒ Ý Ø ÕÙ

More information

3D Interaction in Virtual Environment

3D Interaction in Virtual Environment 3D Interaction in Virtual Environment Â Ò Ð Ö Ö ºÑÙÒ ºÞ ÙÐØÝ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø Å ÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÖÒÓ» Þ Ê ÔÙ Ð ØÖ Ø ÀÙÑ Ò¹ ÓÑÔÙØ Ö ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ò Ô ÓÙÐ Ò Ð Ù Ö ØÓ ÒØ Ö Ø Ö ÐÝ Û Ø Ú ÖØÙ Ð Ó Ø º ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ò Ò Ö Ø Ñ

More information

½µ ÓÖ È µ Ô ÛÒ Ò Ò Ø Ò Ó ÔÖÓ È ÓÖ ÓÙÖÖ Ò Ó ÙÖÖ ÒØÐÝ Ò Ø Ø Ô ¾µ ÒÓØ Ý È µ ÔÖÓ Ù Ð Ø Ò Ö Ø Ø Û ÒÓØ Û Ø ÓÒ È µ Û Û ÐÐ Ô ÛÒ Ò Ò Ø Ò Ó È Ø Ñ Ò Û ÔÖÓ Ù µ ÑÓ

½µ ÓÖ È µ Ô ÛÒ Ò Ò Ø Ò Ó ÔÖÓ È ÓÖ ÓÙÖÖ Ò Ó ÙÖÖ ÒØÐÝ Ò Ø Ø Ô ¾µ ÒÓØ Ý È µ ÔÖÓ Ù Ð Ø Ò Ö Ø Ø Û ÒÓØ Û Ø ÓÒ È µ Û Û ÐÐ Ô ÛÒ Ò Ò Ø Ò Ó È Ø Ñ Ò Û ÔÖÓ Ù µ ÑÓ ËØ Ø ¹ Ò Ú Òع Ê Ø Ú ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ò Ë Ö Ø Ô Æ Ù ½ ÒØÓÒÝ ÊÓÛ ØÖÓÒ ¾ Ò ÒÐÙ Ú ØØ ÖÓ ½ ½ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë ÒÞ ÐгÁÒ ÓÖÑ Þ ÓÒ ÍÒ Ú Ö Ø ÓÐÓ Ò È ÞÞ ÈÓÖØ Ëº ÓÒ ØÓ Á¹ ¼½¾ ÓÐÓ Ò ÁØ Ðݺ ¹Ñ Ð Ù Þ Ú ØØ Ö ºÙÒ Óº Ø ¾ Å ÖÓ Ó

More information

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ö ÔØ Ú ËØ Ø Ø ÁÒ Ö ÒØ Ð ËØ Ø Ø ÀÝÔÓØ Ø Ø Ò ¹ Ô Ú ÐÙ Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÑÔÐ Þ ËÙÑÑ ÖÝ Ä ÖÒ Ò Ó¹ Ø ÖÑ Æ ÙÝ Ò Ì ÌÙ Î Ò ½ Æ ÙÝ Ò ÉÙ Ò Î Ò ¾ ½ ÍÒ Ú

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ö ÔØ Ú ËØ Ø Ø ÁÒ Ö ÒØ Ð ËØ Ø Ø ÀÝÔÓØ Ø Ø Ò ¹ Ô Ú ÐÙ Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÑÔÐ Þ ËÙÑÑ ÖÝ Ä ÖÒ Ò Ó¹ Ø ÖÑ Æ ÙÝ Ò Ì ÌÙ Î Ò ½ Æ ÙÝ Ò ÉÙ Ò Î Ò ¾ ½ ÍÒ Ú Æ ÙÝ Ò Ì ÌÙ Î Ò ½ Æ ÙÝ Ò ÉÙ Ò Î Ò ¾ ½ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò Ò È ÖÑ Ý Ó ÀÓ Å Ò ØÝ ¾ Æ ÙÝ Ò ÌÖ È ÙÓÒ ÀÓ Ô Ø Ð ÂÁ ÔÖÓ Ø ¹ Ù Ù Ø ¾¼½ ÇÙØÐ Ò ½ ¾ Ø ÓÖÝ Ñ ÙÖ Ø Ñ Ø ÓÒ ¹ ÓÒ Ò ÁÒØ ÖÚ Ð ÔÓ ÒØ Ø Ñ Ø ¹ Ò ÒØ ÖÚ Ð Ø Ñ Ø ÁÒØ

More information

Ø Ð ÙÒØÓÖ Ý Ð ÑÓÒ Á ÓÒ Ä Ö Ù Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ð ÔÔÖÓÜ Ñ Ð Ñ Ô Ó Ò Û Ø Ø ÃÐ Ð ÑÓÖÔ Ñ º Ì Ù Ø Ø ÓÖÝ Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÓÑ Ø ÃÐ Ð Ø ÓÖÝ Ä Ö Á Ò Ø Ð ÙÒØÓÖ Ý Ð Ö

Ø Ð ÙÒØÓÖ Ý Ð ÑÓÒ Á ÓÒ Ä Ö Ù Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ð ÔÔÖÓÜ Ñ Ð Ñ Ô Ó Ò Û Ø Ø ÃÐ Ð ÑÓÖÔ Ñ º Ì Ù Ø Ø ÓÖÝ Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÓÑ Ø ÃÐ Ð Ø ÓÖÝ Ä Ö Á Ò Ø Ð ÙÒØÓÖ Ý Ð Ö ÅÇÆ ÇÊ ÇÅ ÁÆË Æ ÇÌÀ Ê Ì ÇÊÁ Ë Ä Ë ÈÍÄÌÊ Æ ÆÆ ÌÇ Á Ø ØÓ Ø Ñ ÑÓÖÝ Ó ÁÚ Ò Ê Ú Ð ØÖ Øº Ñ ÐÐ ÑÓ Ø ÓÒ Ó Î Ö ³ Ò Ø ÓÒ Ó ÓÒØ ÒÙ¹ ÓÙ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÐÐÓÛ ÓÖ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø Ø ÓÖÝ Ó ÓÒØ ÒÙÓÙ ÓÑ Ò ÓÒØ ÒÙÓÙ ÈÇ µ

More information

R E S E A R C H R E P O R T I D I A P

R E S E A R C H R E P O R T I D I A P R E S E A R C H R E P O R T I D I A P ËÇŹ ÐÙ Ø Ö Ò ÓÖ ÇÒ¹Ð Ò Ö Ù Ú ÓÖ Ð Ø ÓÒ ËØÙ Ý Î Ò ÒØ Ä Ñ Ö Á Á ÈßÊÊ ¼¾¹ ¼ ÂÙÐÝ ¾¼¼¾ Ö Ð ÖÓØ ØÓ ÔÔ Ö Ò ÙÞÞÝ ËÝ Ø Ñ Ò ÃÒÓÛÐ ÓÚ ÖÝ Ëà µ ¾¼¼¾ Ð Ð Å Ó Ð Ð Á Ò Ø Ø Ù Ø Ó

More information

spike splinter spire spindle spear

spike splinter spire spindle spear Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ËØÙ Ý Ó ËÐ Ú Ö ÜÙ Ø ÓÒ À Ö ÖØ Ð ÖÙÒÒ Ö Ý Ò ÑÖÓÒ ÙÓÝ Þ ØÖ Ø Ï ÔÖ ÒØ Ö ÙÐØ ÓÒ ØÛÓ¹ Ø Ô ÑÔÖÓÚ Ñ ÒØ Ó Ñ ÕÙ Ð ØÝ Ò Ø Ö ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ð ÙÒ Ý ØÖ Ò ÙÐ Ø ÓÒ º Ì Ö Ø Ø Ô Ö Ò Ø ØÖ Ò ÙÐ Ø ÓÒ Ý Ò ÖØ Ò Ò

More information

ÈÌÁÅ ÉÙ Ö Ê Ú Ø Ð Ò Æ ½ Â «Ê ÑÑ Ð ¾ Ò Î ØÓÖ Î ÒÙ ½ Å Ø Ñ Ø Ò Ë Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË ¾ Å Ø Ñ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË Ë Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò

ÈÌÁÅ ÉÙ Ö Ê Ú Ø Ð Ò Æ ½  «Ê ÑÑ Ð ¾ Ò Î ØÓÖ Î ÒÙ ½ Å Ø Ñ Ø Ò Ë Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË ¾ Å Ø Ñ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË Ë Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò ÈÌÁÅ ÉÙ Ö Ê Ú Ø Ð Ò Æ ½  «Ê ÑÑ Ð ¾ Ò Î ØÓÖ Î ÒÙ ½ Å Ø Ñ Ø Ò Ë Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË ¾ Å Ø Ñ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË Ë Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË ØÖ Øº Ì Ü Ø Ò Ó Ð Ò Ù ÜÔÖ Ò ÔÖ ÐÝ Ø

More information

Ñ Ò Ò Ð Û Ø ÓÑÔÐ Ü ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ø º Ì Ñ Ò Ø Ø Ø Ø Ø ÓÑ Ò Ö ÒØ Ò Ó ØÖÙØÙÖ º ÓÖ Ü ÑÔÐ Ó Ø Ò Û ÒØ Ñ Ø Ó Ø Ø Ò Ð Ø Ò ÐÝ Ø ØÓ ÕÙ ÒØ ÐÐÝ ÜØÖ Ø ÑÔÐ ØÖÙØÙÖ ÇÒ Ø

Ñ Ò Ò Ð Û Ø ÓÑÔÐ Ü ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ø º Ì Ñ Ò Ø Ø Ø Ø Ø ÓÑ Ò Ö ÒØ Ò Ó ØÖÙØÙÖ º ÓÖ Ü ÑÔÐ Ó Ø Ò Û ÒØ Ñ Ø Ó Ø Ø Ò Ð Ø Ò ÐÝ Ø ØÓ ÕÙ ÒØ ÐÐÝ ÜØÖ Ø ÑÔÐ ØÖÙØÙÖ ÇÒ Ø Ð Ñ ÒØ Ð Ë Ø Å Ø Ó Ò Ú ÍÒ Ö ØÝ Ù ½ Ñ Ò Ò Ð Û Ø ÓÑÔÐ Ü ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ø º Ì Ñ Ò Ø Ø Ø Ø Ø ÓÑ Ò Ö ÒØ Ò Ó ØÖÙØÙÖ º ÓÖ Ü ÑÔÐ Ó Ø Ò Û ÒØ Ñ Ø Ó Ø Ø Ò Ð Ø Ò ÐÝ Ø ØÓ ÕÙ ÒØ ÐÐÝ ÜØÖ Ø ÑÔÐ ØÖÙØÙÖ ÇÒ Ø Ø º Ò ½º ÁÒØÖÓ

More information

ÇÒ Ø ÈÓÛ Ö Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ë Ö Ø Ë Ö Ò Îº Î ÒÓ ½ ÖÚ Ò Æ Ö Ý Ò Ò ¾ ú ËÖ Ò Ø Ò ¾ Ò º È Ò Ù Ê Ò Ò ¾ ½ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Å Ù ØØ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý

ÇÒ Ø ÈÓÛ Ö Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ë Ö Ø Ë Ö Ò Îº Î ÒÓ ½ ÖÚ Ò Æ Ö Ý Ò Ò ¾ ú ËÖ Ò Ø Ò ¾ Ò º È Ò Ù Ê Ò Ò ¾ ½ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Å Ù ØØ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ÇÒ Ø ÈÓÛ Ö Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ë Ö Ø Ë Ö Ò Îº Î ÒÓ ½ ÖÚ Ò Æ Ö Ý Ò Ò ¾ ú ËÖ Ò Ø Ò ¾ Ò º È Ò Ù Ê Ò Ò ¾ ½ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Å Ù ØØ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ñ Ö Å ¼¾½ ÍË º ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò Ò Ò Ö Ò

More information

THE LJUBLJANA GRAPH. Preprint series, Vol. 40 (2002), 845. Marston Conder Aleksander Malnič. November 19, 2002

THE LJUBLJANA GRAPH. Preprint series, Vol. 40 (2002), 845. Marston Conder Aleksander Malnič. November 19, 2002 University of Ljubljana Institute of Mathematics, Physics and Mechanics Department of Mathematics Jadranska 19, 1000 Ljubljana, Slovenia Preprint series, Vol. 40 (00), 845 THE LJUBLJANA GRAPH Marston Conder

More information

Ø ÑÔÐÝ Ù Ø Ø Ø Ø ÔÖÓÓ ÒÓÖÑ Ð Þ Ò Ø ËØÖ Ø ÓÙÒ Ø ÓÒ Ø Ø ÓÖÝ ÔÖ ¹ÑÓ Ð Û Ð Ú Ö ÒØ Ó Ø ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ Ò ØÓ ÔÖÓÚ Ò Ø ÓÖ Ò Ð ÔÖÓÓ º ÁØ ÛÓÖØ ÒÓØ Ò Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ð ÒÓ

Ø ÑÔÐÝ Ù Ø Ø Ø Ø ÔÖÓÓ ÒÓÖÑ Ð Þ Ò Ø ËØÖ Ø ÓÙÒ Ø ÓÒ Ø Ø ÓÖÝ ÔÖ ¹ÑÓ Ð Û Ð Ú Ö ÒØ Ó Ø ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ Ò ØÓ ÔÖÓÚ Ò Ø ÓÖ Ò Ð ÔÖÓÓ º ÁØ ÛÓÖØ ÒÓØ Ò Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ð ÒÓ Ì ËØÖ Ø ÓÙÒ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ ÑÓ ÙÐÓ ÐÐ ÓÛ ÁÆÊÁ ¹ÊÓÕÙ ÒÓÙÖØ ºÈº ½¼ ½ Ä Ò Ý Ü Ö Ò º ÐÐ º ÓÛ ÒÖ º Ö ØØÔ»»ÐÓ Ðº ÒÖ º Ö» ÓÛ ØÖ Øº Ì ËØÖ Ø ÓÙÒ Ø ÓÒ Ö Ö ØÖ Ø ÓÒ Ó Ò Ú Ø Ø ¹ ÓÖÝ Û Ö Ø ÓÑÔÖ Ò ÓÒ Ñ Ö ØÖ Ø ØÓ ØÖ Ø Ð ÔÖÓÔÓ

More information

Ë ÓÑ Ò Ò ÝÒ Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Û Ø Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ò Ð Ö ËÝ Ø Ñ È ÖÖ Ö Ö ½ ¾ Ò ÇÐ Ú Ö Ë Ù ½ ½ ÙÐØ Ú Ø ÓÒ Ì» ÈÊ» Ë ÉÙ Å Ö Ð ÙÐØ ¾ ¾ Ëع ÐÓÙ Ü ¾ Ò Ñ ØÄ ÄÁÈ µ ÖÙ

Ë ÓÑ Ò Ò ÝÒ Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Û Ø Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ò Ð Ö ËÝ Ø Ñ È ÖÖ Ö Ö ½ ¾ Ò ÇÐ Ú Ö Ë Ù ½ ½ ÙÐØ Ú Ø ÓÒ Ì» ÈÊ» Ë ÉÙ Å Ö Ð ÙÐØ ¾ ¾ Ëع ÐÓÙ Ü ¾ Ò Ñ ØÄ ÄÁÈ µ ÖÙ Ë ÓÑ Ò Ò ÝÒ Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Û Ø Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ò Ð Ö ËÝ Ø Ñ È ÖÖ Ö Ö ½ ¾ Ò ÇÐ Ú Ö Ë Ù ½ ½ ÙÐØ Ú Ø ÓÒ Ì» ÈÊ» Ë ÉÙ Å Ö Ð ÙÐØ ¾ ¾ Ëع ÐÓÙ Ü ¾ Ò Ñ ØÄ ÄÁÈ µ ÖÙ Ù Ô Ø Ò ËÓØØ ¼½ È ÊÁË Ô ÖÖ º Ö Ö Ð Ô º Ö ÓÐ Ú Öº Ù

More information

Ï ÓÛ Ø Ø Ø ÓÐÙØ ÓÒ Ø Ó ÐÓ µ ÕÙ ÒØ ÓÒ ØÖ ÒØ Ø Ð ÙÒ Ö Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ü ÔØ ÓÖ ÓÒ ÙÒ Ø Ð µ Ò ÓÑÔÙØ ¹ Ø ÓÒº ÅÓÖ Ô ÐÐÝ Û ÓÖÑÙÐ Ø ÕÙ ÒØ ÓÒ ØÖ ÒØ ÓÐÚ Ò Ò Ø Ô Ö Ñ

Ï ÓÛ Ø Ø Ø ÓÐÙØ ÓÒ Ø Ó ÐÓ µ ÕÙ ÒØ ÓÒ ØÖ ÒØ Ø Ð ÙÒ Ö Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ü ÔØ ÓÖ ÓÒ ÙÒ Ø Ð µ Ò ÓÑÔÙØ ¹ Ø ÓÒº ÅÓÖ Ô ÐÐÝ Û ÓÖÑÙÐ Ø ÕÙ ÒØ ÓÒ ØÖ ÒØ ÓÐÚ Ò Ò Ø Ô Ö Ñ ÉÙ ÒØ ÓÒ ØÖ ÒØ ÍÒ Ö È ÖØÙÖ Ø ÓÒ ËØ Ò Ê Ø Ò ¹Ñ Ð ËØ ÒºÊ Ø ÒÖ ºÙÒ ¹Ð ÒÞº º Ø Ñ Ö ¾ ¾¼¼¼ ØÖ Ø ÉÙ ÒØ ÓÒ ØÖ ÒØ º º Ö Ø¹ÓÖ Ö ÓÖÑÙÐ ÓÚ Ö Ø Ö Ð ÒÙѹ Ö µ Ö Ó Ø Ò ÜÔÓ ØÓ Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÒØ Ø Ø ÓÑ ÖÓÑ Ñ ÙÖ Ñ ÒØ

More information

ß ¾ ß ËÌÊ Ì ÌÓ Ò Ò Ø ØÓ Ø Ù Ó Ð Ñ ÒØ ÖÙÔØ ÓÒ Ò Ö ÓÒ Ø ÙÒ Û Ó ÖÚ Ð Ñ ÒØ Ø Ø ÖÙÔØ Ò Ø Ú Ö ÓÒ ÆÇ º Ì Ó ÖÚ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ó À«ÐØ Ö Ö Ñ Ø Ø Ö Û Ú Ð Ò Ø Ð Ò ÒØ Ö

ß ¾ ß ËÌÊ Ì ÌÓ Ò Ò Ø ØÓ Ø Ù Ó Ð Ñ ÒØ ÖÙÔØ ÓÒ Ò Ö ÓÒ Ø ÙÒ Û Ó ÖÚ Ð Ñ ÒØ Ø Ø ÖÙÔØ Ò Ø Ú Ö ÓÒ ÆÇ º Ì Ó ÖÚ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ó À«ÐØ Ö Ö Ñ Ø Ø Ö Û Ú Ð Ò Ø Ð Ò ÒØ Ö Ê Ô Ò Ò Å Ò Ø ÓÒÒ Ø Ú ØÝ Ç ÖÚ ÓÖ Ð Ñ ÒØ ÖÙÔØ ÓÒ Ò ÁØ Ó Ø Ð Ö ÂÙÒ ¹ÀÓÓÒ Ã Ñ Àº ˺ ÙÒ Ë Ò ÛÓÓ Ä ØÖÓÒÓÑÝ ÈÖÓ Ö Ñ Ë ÓÓÐ Ó ÖØ Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ð Ë Ò Ë ÓÙÐ Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ë ÓÙÐ ÃÇÊ ½ ½¹ ¾ Ñ ØÖÓº ÒÙº º Ö Ò ÂÓÒ

More information

ÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Ó ÐÓ ÙÖ ÔÖÓÔ ÖØ ÓÖ ÓÒØ Üع Ö Ö ÑÑ Ö Å ÖÙ Î Ò Ù Å Ò Ê ÑÓ Í È»ÍÆÁÎ Ë Ë ÔØ Ñ Ö ¼ ¾¼½ ÑÚÑÖ ÒºÙ Ô º Ö Ñ ÖÙ ºÖ ÑÓ ÙÒ Ú º Ùº Ö Å ÖÙ Ê ÑÓ Í È»ÍÆÁ

ÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Ó ÐÓ ÙÖ ÔÖÓÔ ÖØ ÓÖ ÓÒØ Üع Ö Ö ÑÑ Ö Å ÖÙ Î Ò Ù Å Ò Ê ÑÓ Í È»ÍÆÁÎ Ë Ë ÔØ Ñ Ö ¼ ¾¼½ ÑÚÑÖ ÒºÙ Ô º Ö Ñ ÖÙ ºÖ ÑÓ ÙÒ Ú º Ùº Ö Å ÖÙ Ê ÑÓ Í È»ÍÆÁ ÄË ¾¼½ Å ÖÙ Ê ÑÓ Í È»ÍÆÁÎ Ë µ ÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Ë ÔØ Ñ Ö ¼ ¾¼½ ½» ÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Ó ÐÓ ÙÖ ÔÖÓÔ ÖØ ÓÖ ÓÒØ Üع Ö Ö ÑÑ Ö Å ÖÙ Î Ò Ù Å Ò Ê ÑÓ Í È»ÍÆÁÎ Ë Ë ÔØ Ñ Ö ¼ ¾¼½ ÑÚÑÖ ÒºÙ Ô º Ö Ñ ÖÙ ºÖ ÑÓ ÙÒ Ú º Ùº Ö Å ÖÙ Ê

More information

deactivate keys for withdrawal

deactivate keys for withdrawal Ù Ø Ð ÌÖ Ò Û Ø ÍÒÓÒ Ø ÓÒ Ð ÒÓÒÝÑ ØÝ ÒÒ Ã Ð Ö Ò ÀÓÐ Ö ÎÓ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÖÑ Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ¹ ¾ ÖÑ Ø Ø ÖÑ ÒÝ ß Ù Ð Ö ÚÓ ØÐ º Ò ÓÖÑ Ø ºØÙ¹ ÖÑ Ø Øº ØÖ Ø Ï ÔÖ ÒØ Ò Û ÒÓÒÝÑÓÙ ÓÒ¹Ð Ò Ô ÝÑ ÒØ

More information

Z=102 Z= Z=98 Z= Z=94 Z=92

Z=102 Z= Z=98 Z= Z=94 Z=92 ÎÓк ¼¼ µ Ì ÈÀ ËÁ ÈÇÄÇÆÁ ÆÓ ÇÄÄ ÌÁÎ ÉÍ ÊÍÈÇÄ ÁÌ ÌÁÇÆË Ç ÌÊ ÆË ÌÁÆÁ ÆÍ Ä Á ú ĺ ÈÖ Ò Ãº ÈÓÑÓÖ ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý Å Ö ÙÖ ¹Ë Ó ÓÛ ÍÒ Ú Ö ØÝ Èк ź ÙÖ ¹Ë Ó ÓÛ ½ ¼¹¼ ½ ÄÙ Ð Ò ÈÓÐ Ò Ëº º ÊÓ ÓÞ Ò Âº ËÖ ÖÒÝ ÙÐØÝ

More information

Ö Ø Ö Þ ÓÖ Ò ÐÝ ÓÑÔÐ Ü Ò ÝÒ Ñ Ñ Ò ÒØÐÝ ØÖ ÙØ Ò ÒØ ÖÓÔÓÑÓÖÔ Ò Ø Ö ÔÖÓÔ ÖØ º ÐØ ÓÙ Ø Ù Ó ÑÙÐØ ÒØ Ý Ø Ñ Ò ÒÓØ Ò Û Ô ÐÐÝ Ø Ø Ò ÓØ Ø ÓÒ Ð Ú Ð Ø ÔÔÖÓ Ò ÑÔ Ö

Ö Ø Ö Þ ÓÖ Ò ÐÝ ÓÑÔÐ Ü Ò ÝÒ Ñ Ñ Ò ÒØÐÝ ØÖ ÙØ Ò ÒØ ÖÓÔÓÑÓÖÔ Ò Ø Ö ÔÖÓÔ ÖØ º ÐØ ÓÙ Ø Ù Ó ÑÙÐØ ÒØ Ý Ø Ñ Ò ÒÓØ Ò Û Ô ÐÐÝ Ø Ø Ò ÓØ Ø ÓÒ Ð Ú Ð Ø ÔÔÖÓ Ò ÑÔ Ö ÇÒ Ø ÄÓ Ð Ô Ø Ó Ö ÙÑ Òع Æ ÓØ Ø ÓÒ ÑÓÒ ÒØ ÄÙ Ö ØÓ È ÙÐÓ ÆÓÚ Ò ÂÓ Æ Ú Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö Ó Å Ò Ó Ö ÈÇÊÌÍ Ä Ð Ö ØÓ Ö Ý º ºÙÑ Ò ÓºÔØ ßÔ ÓÒ Ò Ú Ð ºÙÑ Ò ÓºÔØ ØÖ Ø Ì Ù Ó ÒØ Ò Ð ØÖÓÒ ÓÑÑ Ö µ ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ

More information

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ì Ñ Ñ Ö Ó Ú Ò Ô ÓÖ Ù Ô µ Ú Ø Ñ Ò Ö Ð ØÙÖ ÓÒ Ø Ö Ó Ø Ô ØØ ÖÒº ÀÓÛ Ú Ö Ò Ú Ù Ð Ò Ñ Ð Ø ÓÛÒ Ø ÒØ Ñ Ö Ò º Ì Ô ØØ ÖÒ Ö ÒÓØ Ø ÖÑ Ò Ò Ø ÐÐݺ Ì Ý

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ì Ñ Ñ Ö Ó Ú Ò Ô ÓÖ Ù Ô µ Ú Ø Ñ Ò Ö Ð ØÙÖ ÓÒ Ø Ö Ó Ø Ô ØØ ÖÒº ÀÓÛ Ú Ö Ò Ú Ù Ð Ò Ñ Ð Ø ÓÛÒ Ø ÒØ Ñ Ö Ò º Ì Ô ØØ ÖÒ Ö ÒÓØ Ø ÖÑ Ò Ò Ø ÐÐݺ Ì Ý Ò Ñ Ð Ó Ø È ØØ ÖÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ú ÐÝÒ Ë Ò Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò ÓÖ Å ÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ù Ù Ø ¾¼¼½ ÂÓ ÒØ ÛÓÖ Û Ø Ì ÓÑ Ï ÒÒ Ö ÍÅ µ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ì Ñ Ñ Ö Ó Ú Ò Ô ÓÖ Ù Ô µ Ú Ø Ñ Ò Ö Ð ØÙÖ ÓÒ Ø Ö Ó Ø Ô ØØ ÖÒº ÀÓÛ

More information

ÇÙØÐ Ò ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ï Ø Ñ Ø Ñ Ø ËÓÑ Ø ÒÓ Ö Ô Ú Ò ÒÓØ Ö ÓÖ ÓØØ Ò ØÖ Ó ÙÑ Ò ØÝ Ð Ö Ò ØÙ Ý Ñ ÖÓÖ Ä Ø Ò Ö Ø Ø Ø ÑÓÒ ÖÓÑ ÓÖÑ Ö Ð Ö Ò Ï Ø Ñ Ø Ñ Ø Ê ÄÄ Á Ô ÓÔ

ÇÙØÐ Ò ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ï Ø Ñ Ø Ñ Ø ËÓÑ Ø ÒÓ Ö Ô Ú Ò ÒÓØ Ö ÓÖ ÓØØ Ò ØÖ Ó ÙÑ Ò ØÝ Ð Ö Ò ØÙ Ý Ñ ÖÓÖ Ä Ø Ò Ö Ø Ø Ø ÑÓÒ ÖÓÑ ÓÖÑ Ö Ð Ö Ò Ï Ø Ñ Ø Ñ Ø Ê ÄÄ Á Ô ÓÔ ÈÖÓØÓ¹Ñ Ø Ñ Ø Ñ Ø ¹Ñ Ø Ñ Ø Ò Ò ØÖ Ø ØÖÙØÙÖ Ó Ð Ñ ÒØ ÖÝ ÓÓÐ Ñ Ø Ñ Ø Ð Ü Ò Ö ÓÖÓÚ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò Ø Ö Ë Ð ¼ Å Ö ¾¼½½ ÇÙØÐ Ò ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ï Ø Ñ Ø Ñ Ø ËÓÑ Ø ÒÓ Ö Ô Ú Ò ÒÓØ Ö ÓÖ ÓØØ Ò ØÖ Ó ÙÑ Ò ØÝ Ð Ö Ò ØÙ Ý

More information

ÇÍÌ ÁËÌ Æ Æ ÆÇƹ ÁËÌ Æ Ç Ä ÌÌÁ Ë ÁÆ ËÇÅ ËÇÄÎ Ä ÄÁ ÊÇÍÈË Îº ÓÖ Ø Ú Ì ÖØ Ð ÚÓØ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ü Ø Ò Ò ÒÓÒ Ü Ø Ò Ó Ð ØØ Ò ÓÐÚ Ð Ä ÖÓÙÔ º ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö Û ÔÖÓ

ÇÍÌ ÁËÌ Æ Æ ÆÇƹ ÁËÌ Æ Ç Ä ÌÌÁ Ë ÁÆ ËÇÅ ËÇÄÎ Ä ÄÁ ÊÇÍÈË Îº ÓÖ Ø Ú Ì ÖØ Ð ÚÓØ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ü Ø Ò Ò ÒÓÒ Ü Ø Ò Ó Ð ØØ Ò ÓÐÚ Ð Ä ÖÓÙÔ º ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö Û ÔÖÓ ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÓÙØ Ü Ø Ò Ò ÆÓÒß Ü Ø Ò Ó Ä ØØ Ò ÓÑ ËÓÐÚ Ð Ä ÖÓÙÔ Îº ÓÖ Ø Ú Î ÒÒ ÈÖ ÔÖ ÒØ ËÁ ½¾ ¾¼¼¾µ  ÒÙ ÖÝ ¾ ¾¼¼ ËÙÔÔÓÖØ Ý Ø Ù ØÖ Ò

More information

Ì Æ ÒÝ Ò ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ò Ú ÐÙ Ø ÓÒ¹ Ê ÓÒ Ò ÈÖÓ ÙÖ Û Ø ÙÒØ Ú ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ö Ø¹ÇÖ Ö ÃÒÓÛÐ ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ ËØÙ Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÚÓÒ ÀÓÖ Ø Ë ÑÙÐÓÛ ØÞ Å ØÖº¹ÆÖº ¾½ ¼ Ä Ö¹ ÙÒ ÓÖ ÙÒ Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø Î ÈÖÓ º º Ä Ñ Ý Ö È

More information

Ê Ö Ò Ù Ä ÒÙÜ ÓÖ ØÖÓÒÓÑ Ö º º º ½º¾º Ï Ø Ä ÒÙÜ Ä ÒÙÜ ÍÆÁ ¹Ð ÖÒ Ð Ö Ø Ý Ä ÒÙ ÌÓÖÚ Ð º Ä ÒÙÜ ÖÒ Ð Ó Ø Ò ÓÒ Ù Û Ø Ø ÆÍ»Ä ÒÙÜ ÓÔ Ö Ø Ò Ý Ø Ñº Ä ÒÙÜ Ø ÖÒ Ð

Ê Ö Ò Ù Ä ÒÙÜ ÓÖ ØÖÓÒÓÑ Ö º º º ½º¾º Ï Ø Ä ÒÙÜ Ä ÒÙÜ ÍÆÁ ¹Ð ÖÒ Ð Ö Ø Ý Ä ÒÙ ÌÓÖÚ Ð º Ä ÒÙÜ ÖÒ Ð Ó Ø Ò ÓÒ Ù Û Ø Ø ÆÍ»Ä ÒÙÜ ÓÔ Ö Ø Ò Ý Ø Ñº Ä ÒÙÜ Ø ÖÒ Ð Ä ÒÙÜ ÓÖ ØÖÓÒÓÑ Ö Ô Ý Ø Ò Ò Ò Ö Ê Ö Ò Ù ÓÖ È ØÖÓÚ ÅÓÑ Ð Ú ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ Ò Æ Ç ÙÐ Ö Ò ÑÝ Ó Ë Ò ¹½ ËÓ Ô ØÖÓÚ ØÖÓº º Ñ Ú ØÖÓº º ËÙ Ñ ØØ ½ º½¼º¾¼½ ÔØ ¼¾º½¾º¾¼½ µ ØÖ Øº Ì ÓÒ Ö Ò Ø Ð ½ ÙÑÑ ÖÝ Ó Ö Ö Ò Ù

More information

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ï Ö Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÓÑ ÔÓÔÙÐ Ö Ù ØÓ Ø Ö ÒØ Ú ÒØ Ó Ò Û Ø ÒÓÐÓ º ÁØ ÔÖ ÒØ ÒÓØ ÓÒÐÝ Ò Ø Ù ÕÙ ØÓÙ ÓÖ Ð Ò ÐÐÙÐ Ö Ô ÓÒ ÙØ Ð Ó Ò Ô Ö ÓÒ Ð ÓÑÑÙÒ Ø

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ï Ö Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÓÑ ÔÓÔÙÐ Ö Ù ØÓ Ø Ö ÒØ Ú ÒØ Ó Ò Û Ø ÒÓÐÓ º ÁØ ÔÖ ÒØ ÒÓØ ÓÒÐÝ Ò Ø Ù ÕÙ ØÓÙ ÓÖ Ð Ò ÐÐÙÐ Ö Ô ÓÒ ÙØ Ð Ó Ò Ô Ö ÓÒ Ð ÓÑÑÙÒ Ø Ø ÖÑ Ò Ø Ê Ó ÖÓ Ø Ò Ó Ò Ëº Ð Ù Ý Ä Þ Ò Þ ÒÒ ĐÇ ØÐ Ò Ü ÂÓ Ò Å Ð ÊÓ ÓÒ ß Ý ÁÒ ØÝØÙØ ÁÒ ÓÖÑ ØÝ ÍÒ Û Ö ÝØ Ø Ï Ö Þ Û Ò ¾ ¼¾¹¼ Ï Ö Þ Û ÈÓÐ Ò º ¹Ñ Ð Ð Ù Ñ ÑÙÛº ÙºÔÐ Þ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ú

More information

M 3 M 1 M 2 U 3 U 2. A 1 Generation 1. A 3 Generation 3 A 2. produce. Generation 2. Primary Linguistic Data. Linguistic Competence

M 3 M 1 M 2 U 3 U 2. A 1 Generation 1. A 3 Generation 3 A 2. produce. Generation 2. Primary Linguistic Data. Linguistic Competence ÁØ Ö Ø Ä ÖÒ Ò Ö Ñ ÛÓÖ ÓÖ Ø Ñ Ö Ò Ó Ð Ò Ù Ã ÒÒÝ ËÑ Ø ½ Ë ÑÓÒ Ã Ö Ý ½ À ÒÖÝ Ö ØÓÒ ½ ½ Ä Ò Ù ÚÓÐÙØ ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ê Ö ÍÒ Ø Ì ÓÖ Ø Ð Ò ÔÔÐ Ä Ò Ù Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ò ÙÖ Ñ Ö Ù ÓÒ Ù Ð Ò ¼ ÓÖ ËÕÙ Ö Ò ÙÖ Íú ÒÒÝ ÑÓÒ

More information

TCP SOURCE TCP DESTINATION

TCP SOURCE TCP DESTINATION ÆÓÚ Ð Ð Ý Ã Ø Ò ÕÙ ÓÖ ÑÔÖÓÚ Ò Ì È Ô Ö ÓÖÑ Ò Ò ÑÙÐØ ÓÔ Û Ö Ð Ò ØÛÓÖ Ø Ò ÐØÑ Ò ÁÆÊÁ È ¾¼¼ ÊÓÙØ ÄÙ ÓÐ ¼ ¼¾ ËÓÔ ÒØ ÔÓÐ Ü Ö Ò Ñ Ð ÐØÑ Ò ÓÔ º ÒÖ º Ö Ì Ð µ ¾ Ü µ ¾ º Ì Ò Â Ñ Ò Þ º ºËºÁºÅºÇº ÙÐØ ÁÒ Ò Ö ÍÒ Ú Ö

More information

ÁÒ Ø ÖÑ Ó Ð Ò Ù Ø ÓÖÝ ÒÙÑ Ö Ð ÓÙÖÖ Ò Ò ØÓÖ Ö Ò Ò Ò¹ Ø Ð ÜØ Ò Ò Ü ØÐÝ Ø Ñ Ð Ó Ö ÙÐ Ö Ð Ò Ù Ò Ö Û Ø Ø Ò Ö Ö ÙÐ Ö ÜÔÖ Û Ø ÓÙØ ÒÙÑ Ö Ð ÓÙÖÖ Ò Ò ØÓÖ º ÇÒ Ø

ÁÒ Ø ÖÑ Ó Ð Ò Ù Ø ÓÖÝ ÒÙÑ Ö Ð ÓÙÖÖ Ò Ò ØÓÖ Ö Ò Ò Ò¹ Ø Ð ÜØ Ò Ò Ü ØÐÝ Ø Ñ Ð Ó Ö ÙÐ Ö Ð Ò Ù Ò Ö Û Ø Ø Ò Ö Ö ÙÐ Ö ÜÔÖ Û Ø ÓÙØ ÒÙÑ Ö Ð ÓÙÖÖ Ò Ò ØÓÖ º ÇÒ Ø Ê ÙÐ Ö ÜÔÖ Û Ø ÆÙÑ Ö Ð ÇÙÖÖ Ò ÁÒ ØÓÖ ÔÖ Ð Ñ Ò ÖÝ Ö ÙÐØ È Ã ÐÔ ÐĐ Ò Ò Ò Ê ÙÒÓ ÌÙ Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÃÙÓÔ Ó Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÈºÇº ÓÜ ½ ¾ Áƹ ¼¾½½ ÃÙÓÔ Ó ÒÐ Ò È ºÃ ÐÔ Ð Ò Ò Ê ÙÒÓºÌÙ Ò Ò ºÙ Ùº ØÖ Øº Ê ÙÐ

More information

¾ ÊÆ ËÌ Ë ÀÁÅÅ ÊÄÁÆ Æ Å ÊÌÁÆ Å Æ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ð Ö ÔÖ Ò ÔÐ ÔÖÓÚ ØÓ Ù ÙÐ Û Û ÐÐ ÓÒ Ö Ù Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒº Ò Ø ÓÒ Ë ÑÑ ÖÐ Ò µº Ú Ò ØÛÓ Ö Ò Ð Ò Û Ý Ø

¾ ÊÆ ËÌ Ë ÀÁÅÅ ÊÄÁÆ Æ Å ÊÌÁÆ Å Æ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ð Ö ÔÖ Ò ÔÐ ÔÖÓÚ ØÓ Ù ÙÐ Û Û ÐÐ ÓÒ Ö Ù Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒº Ò Ø ÓÒ Ë ÑÑ ÖÐ Ò µº Ú Ò ØÛÓ Ö Ò Ð Ò Û Ý Ø À Ê Ì ÊÁ ÌÁÇÆ Ç ÁÆ ÇÊ ÅÇ ÄË ÊÆ ËÌ Ë ÀÁÅÅ ÊÄÁÆ Æ Å ÊÌÁÆ Å Æ ØÖ Øº Ï ÔÖ ÒØ Ò Ö Ð ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó ¹ ÕÙ Ò Ò Â Ò Ò³ Ò ØÖÙØÙÖ Ð ÜØ Ò Ö ÑÓ Ð º Ì ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ý Ð ÐÓ Ð Ò Ø ÓÒ Ó ÒÓÒ Ð ¹ ÕÙ Ò Û ÐÐ Ö Ø Ö Þ Ø ÓÒ Ó Ø Ó

More information

ØÖ Ø Ê Ù Ð ØÖ Ø ØÖ Ø Ø Ö Ñ Ò ØÓÖ Û Ø Ò ØÖÙØÙÖ Ö ÙÐØ Ó Ø Ñ ÒÙ ØÙÖ Ò ØÓÖݺ Ç Ø Ò ÐÐ ÐÓ Ò ØÖ Ø Ö Ñ Ò Û Ò Ø Ö ÒÓ ÔÔÐ ÐÓ Ò Ù Ò Ø ÔÔÐ ÐÓ Ò Ò Ø ØÖÙØÙÖ ³ ÜÔ Ø

ØÖ Ø Ê Ù Ð ØÖ Ø ØÖ Ø Ø Ö Ñ Ò ØÓÖ Û Ø Ò ØÖÙØÙÖ Ö ÙÐØ Ó Ø Ñ ÒÙ ØÙÖ Ò ØÓÖݺ Ç Ø Ò ÐÐ ÐÓ Ò ØÖ Ø Ö Ñ Ò Û Ò Ø Ö ÒÓ ÔÔÐ ÐÓ Ò Ù Ò Ø ÔÔÐ ÐÓ Ò Ò Ø ØÖÙØÙÖ ³ ÜÔ Ø Ö ÓÛÒ Ó Ê Ù Ð ËØÖ Ò À ÐÝ Ê ØÖ Ò Ì Ë Ø ÓÒ ËØ Ð Ï Ð ËÙ Ò È Ö Ë ÓÓÐ Ó Å Ò Ð Ò Ò Ö Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ËÓÙØ Ù ØÖ Ð ¼¼ Å Ý ¾¼¼ ËÙÔ ÖÚ ÓÖ ÈÖÓ º Î Ð Ö Ä ÒØÓÒ ÅÖ Á Ò ÖÓÛÒ ØÖ Ø Ê Ù Ð ØÖ Ø ØÖ Ø Ø Ö Ñ Ò ØÓÖ Û Ø Ò ØÖÙØÙÖ

More information

Ò Ø ÓÒ ÃÒÓØ ÃÒÓØ Ò Ê Ñ Ø Ö ÑÓÚ Ö ÒØ Ð Ñ Ò Ó Ë ½ ÒØÓ Ê Ö ÐÐ ÒÓØ º Ì ØÛÓ ÒÓØ Ã ½ Ò Ã ¾ Ö Ö Ö ØÓ Ø Ñ ÓÒ Ò ÑÓÚ ÒØÓ Ø ÓØ Ö º º Ø Ö Ö ÒØ Ð µ Ñ ÐÝ Ó ÒÓØ Ô Ö

Ò Ø ÓÒ ÃÒÓØ ÃÒÓØ Ò Ê Ñ Ø Ö ÑÓÚ Ö ÒØ Ð Ñ Ò Ó Ë ½ ÒØÓ Ê Ö ÐÐ ÒÓØ º Ì ØÛÓ ÒÓØ Ã ½ Ò Ã ¾ Ö Ö Ö ØÓ Ø Ñ ÓÒ Ò ÑÓÚ ÒØÓ Ø ÓØ Ö º º Ø Ö Ö ÒØ Ð µ Ñ ÐÝ Ó ÒÓØ Ô Ö ÃÒÓØ ÒÚ Ö ÒØ ÐÓÛ Ñ Ò ÓÒ Ð ØÓÔÓÐÓ Ý Ò ÓÑ Ò ØÓÖ Ð Ö Ê ÒÝ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Å Ø Ñ Ø Ù Ô Ø ÂÙÒ ½ ¾¼¼ Ò Ø ÓÒ ÃÒÓØ ÃÒÓØ Ò Ê Ñ Ø Ö ÑÓÚ Ö ÒØ Ð Ñ Ò Ó Ë ½ ÒØÓ Ê Ö ÐÐ ÒÓØ º Ì ØÛÓ ÒÓØ Ã ½ Ò Ã ¾ Ö Ö Ö ØÓ Ø Ñ ÓÒ Ò ÑÓÚ ÒØÓ

More information

ÇÙØÐ Ò È Ý Ð ÓÒ Ø ÓÒ Ò ÓÙ Æ ÙÐ ÄÓÛ¹ Ò ØÝ Ð Ñ Ø À ¹ Ò ØÝ Ð Ñ Ø Ü ÑÔÐ ÜØ ÒØ ÓÒ ØÓÛ Ö ÐÑ Ö Ö Ñ ÒØ Ò

ÇÙØÐ Ò È Ý Ð ÓÒ Ø ÓÒ Ò ÓÙ Æ ÙÐ ÄÓÛ¹ Ò ØÝ Ð Ñ Ø À ¹ Ò ØÝ Ð Ñ Ø Ü ÑÔÐ ÜØ ÒØ ÓÒ ØÓÛ Ö ÐÑ Ö Ö Ñ ÒØ Ò ÜØ ÒØ ÓÒ Ò Æ ÙÐ Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ò Å ÖÓÕÙ Ö Ë Ø Ò È Ö Þ Åº Ã Ø Ö Ò ÐÙÒ ÐÐ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÇÜ ÓÖ ØÖÓÔ Ý ÆÓÚ Ñ Ö ¾ ¾¼¼ ÇÙØÐ Ò È Ý Ð ÓÒ Ø ÓÒ Ò ÓÙ Æ ÙÐ ÄÓÛ¹ Ò ØÝ Ð Ñ Ø À ¹ Ò ØÝ Ð Ñ Ø Ü ÑÔÐ ÜØ ÒØ ÓÒ ØÓÛ Ö ÐÑ Ö Ö Ñ ÒØ

More information

Sensor0 Motor0. Sensor2. Motor2

Sensor0 Motor0. Sensor2. Motor2 ÅÓ ÐÐ Ò Ö Ð¹Ø Ñ Ð Ò Ù Ì ÓÑ ÀÙÒ ÊÁ Ë Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ù ÒÑ Ö Ñ Ð Ö Ö ØÖ Ø Ï ÔÖ ÒØ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ð Ñ Ø Ó ÓÖ ØÖ Ò Ð Ø Ò Ö Ð¹Ø Ñ ÔÖÓ¹ Ö Ñ ÒØÓ Ò ØÛÓÖ Ó Ø Ñ ÙØÓÑ Ø ÈÖÓ Ö Ñ Ö ÛÖ ØØ Ò Ò Ò Ñ ÐÝ

More information

Ì ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Á ÓÑÓÖÔ Ñ ÁÒ ÐÐ Ú ÓÑÓÖÔ Ñ Σ ½ ½ ÑÓÖ ÔÖ ÐÝ A B Ö ÓÑÓÖÔ : ( ØÖÙØÙÖ ¹ÔÖ ÖÚ Ò Ø ÓÒ) ÓÙÒØ Ð ØÖÙØÙÖ Ò Ó Ý Ö Ð Ø Ò ÓÑÓÖÔ Ñ ÓÑ Σ ½ ½ Ö Ð Ø ÓÒ ÓÒ

Ì ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Á ÓÑÓÖÔ Ñ ÁÒ ÐÐ Ú ÓÑÓÖÔ Ñ Σ ½ ½ ÑÓÖ ÔÖ ÐÝ A B Ö ÓÑÓÖÔ : ( ØÖÙØÙÖ ¹ÔÖ ÖÚ Ò Ø ÓÒ) ÓÙÒØ Ð ØÖÙØÙÖ Ò Ó Ý Ö Ð Ø Ò ÓÑÓÖÔ Ñ ÓÑ Σ ½ ½ Ö Ð Ø ÓÒ ÓÒ Ì ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Á ÓÑÓÖÔ Ñ Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÕÙ Ú Ð Ò Ö Ð Ø ÓÒ ÖÓ ÐÐ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ó ÓÑÓÖÔ Ñº ÐÓ Ò Ø Ò ØÙÖ Ð ØÓ ÔÓ Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÀÓÛ ÓÑÔÐ Ü Ø ÓÑÓÖÔ Ñ Ö Ð Ø ÓÒ Ò ÓÑÔ Ö ÓÒ Û Ø ÓØ Ö ÕÙ Ú Ð Ò Ö Ð Ø ÓÒ Ì Ò Û Ö ØÓ

More information

ÁÒ Ë Ø ÓÒ Û ÔÖ ÒØ ÔÓ Ð ÜØ Ò ÓÒ Ó Ø Ú ÒØ ÝÒ ÖÓÒ Þ Ø ÓÒ ÓÒ Ö ÔÖ Ú ÓÙ Ðݺ ÁÒ Ë Ø ÓÒ Û ÔÖ ÒØ Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó ÓÙÖ Ø ÓÖ Ñ Ý ÒØÖÓ Ù Ò Ö Ø Ð Ø ÓÒ Ø Ò ÓÒ Ö Ò Û Ò º

ÁÒ Ë Ø ÓÒ Û ÔÖ ÒØ ÔÓ Ð ÜØ Ò ÓÒ Ó Ø Ú ÒØ ÝÒ ÖÓÒ Þ Ø ÓÒ ÓÒ Ö ÔÖ Ú ÓÙ Ðݺ ÁÒ Ë Ø ÓÒ Û ÔÖ ÒØ Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó ÓÙÖ Ø ÓÖ Ñ Ý ÒØÖÓ Ù Ò Ö Ø Ð Ø ÓÒ Ø Ò ÓÒ Ö Ò Û Ò º Ò ÕÙ ÒØ Ð ÓÖÖ ØÒ Ò Ö ¹Ñ ÑÓÖÝ Ô Ö ÐÐ Ð ÔÖÓ Ö Ñ Ð ÖØ ÔÐ Ò ¹Ñ Ð ÔÐ Ò ÖÑ º ÒÔº Ö ÊÅÁ Ë Ê Ö Ê ÔÓÖØ ¹½ ½ ÇØÓ Ö ½ ØÖ Ø Ì Ö Ö Ö ÔÓÖØ Ö Ò Û ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ØÓ ÔÖ Ú ÓÙ Ô Ô Ö Û Û ÐÐ Ú ÐÝ Ö Ö ØÓº ÅÓ Ø Ó Ø Ö ÙÐØ Û Ö Ú Ö

More information

ÈÓ ÓÚ Ò º Æ ÔÖÚ Ù Ù ÚÓ ÓÚ Þ Ó ØÖÔ Ð Ú ÔÖ Ò Ú Ò Ø ØÓ ÔÖ º Ð Ù ÚÑ ÖÓ óñ Ô Ø ÐóÑ Þ ØÓÐ Ö Ò ØÖÔ Ð ÚÓ Ø Ñ Ô Ò Ø ØÓ ÔÖ º

ÈÓ ÓÚ Ò º Æ ÔÖÚ Ù Ù ÚÓ ÓÚ Þ Ó ØÖÔ Ð Ú ÔÖ Ò Ú Ò Ø ØÓ ÔÖ º Ð Ù ÚÑ ÖÓ óñ Ô Ø ÐóÑ Þ ØÓÐ Ö Ò ØÖÔ Ð ÚÓ Ø Ñ Ô Ò Ø ØÓ ÔÖ º ÍÒ Ú ÖÞ Ø Ã ÖÐÓÚ Ú ÈÖ Þ Å Ø Ñ Ø Ó¹ ÝÞ ÐÒ ÙÐØ Ã ÄýàËÃý ÈÊý ÎÓ Ø ÌóÑ Ö ÚÒÓ Ø Ö ó Ò ÔÐÓ Ã Ø Ö ÔÐ ÓÚ Ò Ñ Ø Ñ Ø Ý Î ÓÙ Ð ÔÖ ËØÙ Ò ÔÖÓ Ö Ñ ËØÙ Ò Ó ÓÖ Å Öº ÚÓ Ò È º º ÁÒ ÓÖÑ Ø Ó Ò Ò ÓÖÑ Ø ÈÖ ¾¼½½ ÈÓ ÓÚ Ò º Æ

More information

Strong normalization of lambda-bar-mu-mu-tilde-calculus with explicit substitutions

Strong normalization of lambda-bar-mu-mu-tilde-calculus with explicit substitutions Strong normalization of lambda-bar-mu-mu-tilde-calculus with explicit substitutions Emmanuel Polonovski To cite this version: Emmanuel Polonovski. Strong normalization of lambda-bar-mu-mu-tilde-calculus

More information

ÇÙØÐ Ò ½ ¾ ØÖ ÙØ ÓÒ ² Ì Ò ÐÝ Ó Ö ÕÙ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø χ ¾ ËØ Ø Ø ÐÙÐ Ø Ò Ô Ú ÐÙ Ò ³ Ü Ø Ø Ø Ì ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ð Ú º Ø Ñ Ô ÓÔغµ È Ö ÓÒ Ò ËÔ ÖÑ Ò ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ù Ò

ÇÙØÐ Ò ½ ¾ ØÖ ÙØ ÓÒ ² Ì Ò ÐÝ Ó Ö ÕÙ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø χ ¾ ËØ Ø Ø ÐÙÐ Ø Ò Ô Ú ÐÙ Ò ³ Ü Ø Ø Ø Ì ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ð Ú º Ø Ñ Ô ÓÔغµ È Ö ÓÒ Ò ËÔ ÖÑ Ò ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ù Ò Æ ÙÝ Ò Ì ÌÙ Î Ò ½ Æ ÙÝ Ò ÉÙ Ò Î Ò ¾ ½ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò Ò È ÖÑ Ý Ó ÀÓ Å Ò ØÝ ¾ Æ ÙÝ Ò ÌÖ È ÙÓÒ ÀÓ Ô Ø Ð ÂÁ ÔÖÓ Ø ¹ Ù Ù Ø ¾¼½ ÇÙØÐ Ò ½ ¾ ØÖ ÙØ ÓÒ ² Ì Ò ÐÝ Ó Ö ÕÙ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø χ ¾ ËØ Ø Ø ÐÙÐ Ø Ò Ô Ú ÐÙ Ò

More information

Ø ÔÖ ÙÖ ØÝ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ó ÙØ ÒØ Ø Ý Ø Ð Ñ Òغ Ë Ú Ö Ð ÓÒÖ Ø ÙÖ ØÝ Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò ØØÖ ÙØ Ú Ò ÒØ Ö Ð º Ì ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÙÖ ØÝ Ó Ð Ó Ý Ø Ð Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ Ö ØÓ ÑÔÐ Ø

Ø ÔÖ ÙÖ ØÝ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ó ÙØ ÒØ Ø Ý Ø Ð Ñ Òغ Ë Ú Ö Ð ÓÒÖ Ø ÙÖ ØÝ Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò ØØÖ ÙØ Ú Ò ÒØ Ö Ð º Ì ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÙÖ ØÝ Ó Ð Ó Ý Ø Ð Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ Ö ØÓ ÑÔÐ Ø ÌÛÓ¹È ÙØ ÒØ Ø Ã Ý Ö Ñ ÒØ ÈÖÓØÓÓÐ Û Ø Ã Ý ÓÒ ÖÑ Ø ÓÒ ÓÝ ÓÒ ËÓÒ ÃÛ Ò Ó Ã Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Á ͵ ¹ ÀÛ Ñ¹ ÓÒ Ù ÓÒ ¹ Ù Ì ÓÒ ¼ ¹ ¾ ˺ ÃÓÖ Ý ÓÒ Ùº º Ö ØÖ Øº Ì Ô Ô Ö ÔÖÓÔÓ Ø Ö Ý Ö Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ

More information

¾ Ä Ð Ñ ÓÙ Ò Ë ÑÓÒ È Ö ÓÒ Ð Ñ Ø Ø ÓÒ Ø Ø Û Ð Ø Û Ý Ø Ø Ø Ö ÙÑ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ð ÓÒ Ö Ò Ö Ø Ø Ð ÑÙ Ð ØØ ÒØ ÓÒ Ó Ø Ò Ô ØÓ Ø Û Ý Ø Ø Ö ÙÑ ÒØ Ø ÒØÓ ÐÓ Ù Ø Û Ý Ø

¾ Ä Ð Ñ ÓÙ Ò Ë ÑÓÒ È Ö ÓÒ Ð Ñ Ø Ø ÓÒ Ø Ø Û Ð Ø Û Ý Ø Ø Ø Ö ÙÑ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ð ÓÒ Ö Ò Ö Ø Ø Ð ÑÙ Ð ØØ ÒØ ÓÒ Ó Ø Ò Ô ØÓ Ø Û Ý Ø Ø Ö ÙÑ ÒØ Ø ÒØÓ ÐÓ Ù Ø Û Ý Ø ÒØ ÐÓ Ù Û Ø ÓÒ Ø Ò ÔÖ Ö Ò Ä Ð Ñ ÓÙ ½ Ò Ë ÑÓÒ È Ö ÓÒ ¾ ¾ ½ ÁÊÁ̹ÍÈË ½½ ÖÓÙØ Æ Ö ÓÒÒ ½¼ ¾ ÌÓÙÐÓÙ Ü Ö Ò º Ñ ÓÙ Ö Øº Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ú ÖÔÓÓÐ Ä Ú ÖÔÓÓÐ Ä ÍÒ Ø Ã Ò ÓѺ º ºÔ Ö ÓÒ ºÐ Úº

More information

ÓÒØ ÒØ ½ ÇÚ ÖÚ Û ½ ¾ Ö Ø ØÙÖ Ð Ö ÔØ ÓÒ ½ ¾º½ Ê Ø Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÌÝÔ º º

ÓÒØ ÒØ ½ ÇÚ ÖÚ Û ½ ¾ Ö Ø ØÙÖ Ð Ö ÔØ ÓÒ ½ ¾º½ Ê Ø Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÌÝÔ º º ÖÓÒ ËÑ Ø Â Ñ ÙÖÖ ÐÐ ÊÓ ÖØ Å ÓÒ Ð Æ ÓÐ Æ Ø ÖÓØ ÐÐ Ó Ö ÓÙ ÙÖ Ö ËØ Ô Ò Ïº Ã Ð Ö Ã Ø ÖÝÒ Ëº Åà ÒÐ Ý ÇØÓ Ö ½¼ ¾¼¼ ¹ Î Ö ÓÒ º¼ Ì Ê ÔÓÖØ Ìʹ¼ ¹¾¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø Ù Ø Ò Ì ÓÙÑ ÒØ Ô Ø

More information

The Enigma machine. 1 Expert teams 25 mins. 2 Mixing the teams 30 mins. 3 Coding and decoding messages 1 period

The Enigma machine. 1 Expert teams 25 mins. 2 Mixing the teams 30 mins. 3 Coding and decoding messages 1 period The Enigma machine ¼ The Enigma machine Time frame 2 periods Prerequisites : Å Ò ÖÝÔØÓ Ö Ô Ø Ò ÕÙ Objectives : ÓÚ Ö Ø ÛÓÖ Ò Ó Ø Ò Ñ Ñ Ò º ÓÙÒØ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÔÓ Ð Ø Ó Ö Ý Ø Ñ Ò º Materials : 6 ÓÔ Ó Ø Øº 6 3

More information

In Proceedings of 10th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2000), Greenwich, UK, September 4-8, 2000.

In Proceedings of 10th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2000), Greenwich, UK, September 4-8, 2000. In Proceedings of 10th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2000), Greenwich, UK, September 4-8, 2000. LNCS Vol.????. pp.???-???. ÜØ Ò Ò Ø ÐÓ Û Ø Ð Ö Ø Ú ÍÔ Ø Å Ò

More information

ÅÓ Ø Ü Ø Ò ÖÓ ¹ÓÚ Ö Ö ÓÙÖ ÔÖÓÚ ÓÒÐÝ ÐÐÓÛ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ñ ÒØ ÇÚ ÖÚ Û ÛÓÖÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò Ö ÓÙÖ Û Ø Ö ÝÒØ Ø Ò ¹ Ê Ð Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ º Ñ ÒØ ÅÙ Ö Ö Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ö

ÅÓ Ø Ü Ø Ò ÖÓ ¹ÓÚ Ö Ö ÓÙÖ ÔÖÓÚ ÓÒÐÝ ÐÐÓÛ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ñ ÒØ ÇÚ ÖÚ Û ÛÓÖÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò Ö ÓÙÖ Û Ø Ö ÝÒØ Ø Ò ¹ Ê Ð Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ º Ñ ÒØ ÅÙ Ö Ö Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ö Ã ÔÔ Ö Ë ÙÐ Ö Ã Ö Ò ÔÔ ÖÐ Òº ºÙÔ ÒÒº Ù Î Ö Æ Ø ÜØ Ò ÓÒ Ò Ñ ÔÔ Ò ØÓ ÓØ Ö Ð Ü Ð Ö ÓÙÖ ÂÙÒ ¾ Ø ¾¼¼ ÅÓ Ø Ü Ø Ò ÖÓ ¹ÓÚ Ö Ö ÓÙÖ ÔÖÓÚ ÓÒÐÝ ÐÐÓÛ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ñ ÒØ ÇÚ ÖÚ Û ÛÓÖÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò Ö ÓÙÖ Û Ø Ö ÝÒØ Ø Ò ¹

More information

Ì Ë Ñ ÒØ ÓÖÖ ØÒ Ó ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ò ÏÓÖ ÓÛ ÖØ Ø ÓÒ ÔÖ ÒØ Ý Ë ÝÓÒ ÄÙ ØÓ Ì Ö Ù Ø Ë ÓÓÐ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó Ô ÐÓ ÓÔ Ý Ò ÓÑÔÙØ Ö

Ì Ë Ñ ÒØ ÓÖÖ ØÒ Ó ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ò ÏÓÖ ÓÛ ÖØ Ø ÓÒ ÔÖ ÒØ Ý Ë ÝÓÒ ÄÙ ØÓ Ì Ö Ù Ø Ë ÓÓÐ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó Ô ÐÓ ÓÔ Ý Ò ÓÑÔÙØ Ö Ì Ë Ñ ÒØ ÓÖÖ ØÒ Ó ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ò ÏÓÖ ÓÛ ÖØ Ø ÓÒ ÔÖ ÒØ Ý Ë ÝÓÒ ÄÙ ØÓ Ì Ö Ù Ø Ë ÓÓÐ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó Ô ÐÓ ÓÔ Ý Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Æ Û ÓÖ Ø ËØÓÒÝ ÖÓÓ ÆÓÚ ¾¼¼½ ØÖ Ø

More information

Ó ÔÔÐ Å Ø Ñ Ø ÔÐ Ò Ó Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Ë ÓÓÐ Ð ØÙÖ ÒØÖÓ Ù Ø ÖÓÙØ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ö ÓÑÑÓÒ ÔÔÖÓ ØÓ Ø ÓÐÙØ ÓÒ Ì Ð ÓÖ Ø Ñµ ÓÖ ÓÖØ Ø¹Ô Ø ÖÓÙØ Ò º ØÖ ³ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Æ ØÛÓÖ Ò Ð ØÙÖ ¼ ÊÓÙØ Ò Å ØØ Û ÊÓÙ Ò

More information

Ì Ì ÓÖÝ Ó Ì Ñ Á»Ç ÙØÓÑ Ø Ð ÙÒ Ãº à ÝÒ Ö Ò Æ ÒÝ ÄÝÒ ÅÁÌ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÊÓ ÖØÓ Ë Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö Ø Î ÖÓÒ Ö Ø Î Ò Ö Ö

Ì Ì ÓÖÝ Ó Ì Ñ Á»Ç ÙØÓÑ Ø Ð ÙÒ Ãº à ÝÒ Ö Ò Æ ÒÝ ÄÝÒ ÅÁÌ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÊÓ ÖØÓ Ë Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö Ø Î ÖÓÒ Ö Ø Î Ò Ö Ö Ì Ì ÓÖÝ Ó Ì Ñ Á»Ç ÙØÓÑ Ø Ð ÙÒ Ãº à ÝÒ Ö Ò Æ ÒÝ ÄÝÒ ÅÁÌ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÊÓ ÖØÓ Ë Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö Ø Î ÖÓÒ Ö Ø Î Ò Ö Ö Ý Æ Ñ Ò ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ë Ò ÍÒ Ú

More information

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle   holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/33295 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Pila Díez, Berenice Title: Structure and substructure in the stellar halo of the

More information

ÓÒØ ÒØ ¾

ÓÒØ ÒØ ¾ ÉÙ Ø ÓÒ Ì È Ð ÐÔ Ð ÓÙÖØ ÒÒÙ Ð À Ë ÓÓÐ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ÓÒØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒ ÝÐÚ Ò Å Ö ¾¼¼½ ÓÒØ ÒØ ¾ È ÖØ Á ÉÙ Ø ÓÒ ½ ¹ Ï Ò Ø ÒÙÑ Ö ¾ ÑÙÐØ ÔÐ Ý Ø ÔÖÓ ÙØ ¾ ¾ º ÆÓØ Ø Ø Ø Ö Ø ÓÙÖ Ø Ö Ø Ñ Ø Ð Ø ÓÙÖ Ø ¾ Ò ¾ µº

More information

¾ ÄÙ È ØÓÖ¹ Ø Ðº ËÌÊ Ì Ù Ò Ñ Ú ÖÝ ÔÓÔÙÐ Ö Ò ÓÑ ÙÖÓÔ Ò ÓÙÒØÖ Ò¹ ÚÓÐÚ Ú Ö Ð ÔÐ Ý Ö Ò Ò Ø Ö Ò ÒÙÑ Ö Ó Ó Ò ÓÖ Ô Ð µ ØÛ Ò Þ ÖÓ Ò Ø Ö Ø Ò ØØ ÑÔØ Ò ØÓ Ù Ò ØÙ

¾ ÄÙ È ØÓÖ¹ Ø Ðº ËÌÊ Ì Ù Ò Ñ Ú ÖÝ ÔÓÔÙÐ Ö Ò ÓÑ ÙÖÓÔ Ò ÓÙÒØÖ Ò¹ ÚÓÐÚ Ú Ö Ð ÔÐ Ý Ö Ò Ò Ø Ö Ò ÒÙÑ Ö Ó Ó Ò ÓÖ Ô Ð µ ØÛ Ò Þ ÖÓ Ò Ø Ö Ø Ò ØØ ÑÔØ Ò ØÓ Ù Ò ØÙ ¼¼ ¼ º¼¼»¼ Úº ÓÑÔÐ Ü ËÝ Ø Ñ ¾¼¼¼µ ½ ½ß¼¼¼ ËØÖ Ø Ú ÓÖ Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ØÖ Ò Ñ ÓÒ Ò ØÝÐ Þ Ó¹ ÐÐ ÒÓ µ Ù Ò Ñ ÄÙ È ØÓÖ¹ Ý Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÉÙ Ñ ¹ ÍÒ Ú Ö Ð ÒØ Ð ÒØ ËÔ Ò ÂÓ Åº È Ö Þ¹ÂÓÖ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÉÙ Ñ ¹ Ò ÍÒ Ó Ó Ø ÓÒ

More information

º ½º Ì Ë Ë¹ØÓ Ò ØÛÓÖ ÓÖ Ò ØÓ Ø ¾¼¼ Ø Ñ Ø Ð ÒÙÑ Ö Ó Ð Ò Ô Ø ÒØÖ Ð Ñ ÒØ Ö ÙÐØ Ò Ò Ù Ø ÒØ Ð ÒØ Ö Ô Ò ÒÝ ØÛ Ò Ø Ð Ò º Ì ÒØ Ö Ô Ò ÒÝ Ñ Ø Ò ØÛÓÖ Ú ÖÝ Ò Ø Ú

º ½º Ì Ë Ë¹ØÓ Ò ØÛÓÖ ÓÖ Ò ØÓ Ø ¾¼¼ Ø Ñ Ø Ð ÒÙÑ Ö Ó Ð Ò Ô Ø ÒØÖ Ð Ñ ÒØ Ö ÙÐØ Ò Ò Ù Ø ÒØ Ð ÒØ Ö Ô Ò ÒÝ ØÛ Ò Ø Ð Ò º Ì ÒØ Ö Ô Ò ÒÝ Ñ Ø Ò ØÛÓÖ Ú ÖÝ Ò Ø Ú ÊÓ Ù ØÒ Ò Ê ÓÚ ÖÝ Ò ÌÖ Ò Ë ÙÐ Ò ¹ ÑÙÐ Ø ÓÒ ØÙ Ý ÖÓÑ Ë Ë¹ØÓ» ź ÀÓ Ñ Ò Äº Å Ò Âº º ÖÓØ Âº Ð Ù Ò Âº Ä Ö Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò Å Ø Ñ Ø Ð ÅÓ ÐÐ Ò Ì Ì Ò Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÒÑ Ö ÑѺ ØÙº ØÖ Øº Ì Ô Ô Ö ÔÖ ÒØ ÑÙÐ

More information

ÇÙØÐ Ò

ÇÙØÐ Ò ÀÓÛ ÑÙ ÒØ Ö Ò Ö Ø ÓÒ Ð Ö Ö Ò Ó Ø ÍºËº Ó Ð ÙÖ ØÝ Ý Ø Ñ Ö ÐÐÝ ÔÖÓÚ ½ ½ Ê ¹ Á ÈÖ Ù Å Ý ¾¼½½ ÇÙØÐ Ò ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ÓÒÓÑ Ó Ø Ö ÒØ Ò Ö Ø ÓÒ Ö ÒØÐÝ Ä Ñ Ø Ð ØÝ ØÓ Ò ÙÖ Ü¹ ÒØ Ú ¹ ¹Ú ÓØ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Ý¹ ¹ÝÓÙ¹ Ó Ô Ò ÓÒ

More information

ÇÙØÐ Ò Ó Ø Ð ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ú ÓÒ ÒÓ Ò ÓÖ ÝÐ Ó ÙØÓÑÓÖÔ Ñ µ ÑÓ ÙÐ ÕÙ ¹ÝÐ µ ØÖÙ¹ ØÙÖ ÖĐÓ Ò Ö ÓÖ ÑÓ ÙÐ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó ÖÓÑ ÓÖ Ö ÓÑ Ò Ò¹ ÐÙ Ò ÓÔÔ Ó µ Ü Ñ

ÇÙØÐ Ò Ó Ø Ð ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ú ÓÒ ÒÓ Ò ÓÖ ÝÐ Ó ÙØÓÑÓÖÔ Ñ µ ÑÓ ÙÐ ÕÙ ¹ÝÐ µ ØÖÙ¹ ØÙÖ ÖĐÓ Ò Ö ÓÖ ÑÓ ÙÐ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó ÖÓÑ ÓÖ Ö ÓÑ Ò Ò¹ ÐÙ Ò ÓÔÔ Ó µ Ü Ñ ÖĐÓ Ò Ö ÓÖ ÒÓ Ò Ó ÖØ Ò Ó ÖÓÑ ÇÖ Ö ÓÑ Ò ÂÓ Ò º Ä ØØÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÐÐ Ó Ø ÀÓÐÝ ÖÓ Ð ØØÐ Ñ Ø º ÓÐÝÖÓ º Ù ÊÁË ÏÓÖ ÓÔ Ä ÒÞ Ù ØÖ Å Ý ½ ¾¼¼ ÇÙØÐ Ò Ó Ø Ð ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ú ÓÒ ÒÓ Ò ÓÖ

More information

ÓÖØÖ Ò ÓÖØÖ Ò = ÜØ Ò ÓÒ ØÓ Ø ÆËÁ ÇÊÌÊ Æ Ø Ò Ö º Ê ÔÓÒ Ð ØÝ Ñ Ö Ò Æ Ø ÓÒ Ð ËØ Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÆËÁ  µ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÇÖ Ò Þ Ø ÓÒ ÓÖ ËØ Ò Ö Þ Ø ÓÒ ÁËÇ»Á ÂÌ

ÓÖØÖ Ò ÓÖØÖ Ò = ÜØ Ò ÓÒ ØÓ Ø ÆËÁ ÇÊÌÊ Æ Ø Ò Ö º Ê ÔÓÒ Ð ØÝ Ñ Ö Ò Æ Ø ÓÒ Ð ËØ Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÆËÁ  µ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÇÖ Ò Þ Ø ÓÒ ÓÖ ËØ Ò Ö Þ Ø ÓÒ ÁËÇ»Á ÂÌ Ë ØÝ Ò ÈÓÖØ Ð ØÝ Ó Á ÊË ÓÒÚ ÒØ ÓÒ ËÓ ØÛ Ö Å Ð Ö ØÐ Á ÊË ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÓÒÚ ÒØ ÓÒ ¹ ½ ÓÖØÖ Ò ÓÖØÖ Ò = ÜØ Ò ÓÒ ØÓ Ø ÆËÁ ÇÊÌÊ Æ Ø Ò Ö º Ê ÔÓÒ Ð ØÝ Ñ Ö Ò Æ Ø ÓÒ Ð ËØ Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÆËÁ  µ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÇÖ Ò Þ Ø

More information

ØÖ Ø ÆÙÑ Ö Ð ÑÙÐ Ø ÓÒ Ó Ø Û Ø Ð Ö ÑÔÐ ØÙ Ñ Ò Ö Ö Ù ØÓ ÜÔÐÓÖ ÓØ Ú Ø ÓÒ ÔÖÓ Ò ÙÒ ÖÐÝ Ò ÓÑ ØÖÝ Ò ÙÒØ ÓÒ Ó Ø Ñ ÒØ ÔÓØ ÒØ Ð ÚÓÖØ ØÝ Ö ÒØ º Î Ö Ø ÓÒ Ò Ò Ø ¾

ØÖ Ø ÆÙÑ Ö Ð ÑÙÐ Ø ÓÒ Ó Ø Û Ø Ð Ö ÑÔÐ ØÙ Ñ Ò Ö Ö Ù ØÓ ÜÔÐÓÖ ÓØ Ú Ø ÓÒ ÔÖÓ Ò ÙÒ ÖÐÝ Ò ÓÑ ØÖÝ Ò ÙÒØ ÓÒ Ó Ø Ñ ÒØ ÔÓØ ÒØ Ð ÚÓÖØ ØÝ Ö ÒØ º Î Ö Ø ÓÒ Ò Ò Ø ¾ ÖÖ Ö ØÖÙØ ÓÒ Ò Ä Ö Ò Ò ÈÖ Ø Ð ØÝ Ø ÔØ Ò Å Ò Ö Ò Â Ø º¹ º Í Æ ½ Ý Äº º ÈÊ ÌÌ Ý Ò º ú ʺ ̺ ÂÇÆ Ë ÖÓÛÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÈÖÓÚ Ò Ê Ó Á Ð Ò Ý ÏÓÓ ÀÓÐ Ç ÒÓ Ö Ô ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ ÏÓÓ ÀÓÐ Å Ù ØØ ËÙ Ñ ØØ ØÓ ÝÒ Ñ Ó ØÑÓ Ô Ö

More information

thinks connection path

thinks connection path Ï ÓÚ Ö ÒÖ Ñ ÒØ Ð Ô Ö Ò Ý Ð ÖÒ Ò ØØ Ñ ÒØ ÔÖ Ö Ò Ö Þ Ó Ó Ø ½ Î Ò ÒÞÓ ÄÓÑ Ö Ó ¾ È ÓÐÓ Ö ÓÒ ½ Ò ÓÚ ÒÒ ËÓ ½ ¾ ½ ËÁ ÍÒ Ú Ö Ø Ö ÒÞ ÁÌ Ä Ó Ø Ô ÓÐÓ ÓÚ ÒÒ ºÙÒ º Ø ËÌ ÍÒ Ú Ö Ø Ð È ÑÓÒØ ÇÖ ÒØ Ð ÁÌ Ä Ú Ò ÒÞÓ ºÙÒ ØÓº

More information

Ê ÓÚ Ö Ò ÅÓ Ð ÖÓÑ Ë ÒÒ Ø ÌÓÑ È Ð Î Ð Ú ÀÐ Ú Ò Ð Î Ö Ô Ð ÑÔº Ð ºÚÙØºÞ ÌÓÑ È Ð Ò Î Ð Ú ÀÐ Ú Ò Ò Ð Î Ö º Ê ÓÚ Ö Ò ÅÓ Ð ÖÓÑ Ë ÒÒ Ø º ÁÒ ÈÖÓº Î Ð ØÖÓÒ ÁÑ Ò Ò Ø Î Ù Ð ÖØ º Ð Ø ÞÙÖ ĐÓÖ ÖÙÒ Ò ¹ Û Ò Ø Ö ÁÒ ÓÖÑ

More information

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½ Ì ÓÙ Ò ÓÒØ ÑÔÓÖ ÖÝ ÓÐÓ Ð Ö Ö ÓÒ ÒØ Ö Ø ÓÒ ØÛ Ò ÓÐÓ Ð ÓÑÔÓÒ ÒØ º Ì Ò Û ÔÔÖÓ Ò Ò Ñ Ý Ø Ñ ÓÐÓ Ýº Ì Ö Ö ÓÒ Ò Ø Ð Ò Ø Ú Ø ÑÓÙÒØ Ó Ø Ø ÔÖÓ Ù

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½ Ì ÓÙ Ò ÓÒØ ÑÔÓÖ ÖÝ ÓÐÓ Ð Ö Ö ÓÒ ÒØ Ö Ø ÓÒ ØÛ Ò ÓÐÓ Ð ÓÑÔÓÒ ÒØ º Ì Ò Û ÔÔÖÓ Ò Ò Ñ Ý Ø Ñ ÓÐÓ Ýº Ì Ö Ö ÓÒ Ò Ø Ð Ò Ø Ú Ø ÑÓÙÒØ Ó Ø Ø ÔÖÓ Ù Ì ËÝ Ø Ñ ÓÐÓ Ý Å Ö ÙÔ Ä Ò Ù Ò Ð ÑÔ Ê Ù ÄÓÙ ÑÓ À Ð Ò ÔÖ Ð ¾ ¾¼¼ Ë Ñ Ò Ö ÓÒ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ËÝ Ø Ñ ÓÐÓ Ý ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ç À ÄËÁÆÃÁ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½ Ì ÓÙ Ò ÓÒØ ÑÔÓÖ ÖÝ ÓÐÓ Ð Ö Ö ÓÒ ÒØ Ö Ø ÓÒ

More information

ËÔ Ó ÓÙÒ Ó ÓÜÝ Ò Ò ÙÔ ÖÖ Ø Ð Ø Ø ÙÔ ØÓ ¼¼ Ã Ò ½¼¼ ÅÈ Ö Ø Ó Àº Ù Ö Å Ö Ù Ê ÔÓÐ ÐÑ Ö ÙÑ Ö Ò Â Ö Ò ÎÖ Ì ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ò Ò Ö Ý Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È Ö ÓÖÒ ÖÑ

ËÔ Ó ÓÙÒ Ó ÓÜÝ Ò Ò ÙÔ ÖÖ Ø Ð Ø Ø ÙÔ ØÓ ¼¼ Ã Ò ½¼¼ ÅÈ Ö Ø Ó Àº Ù Ö Å Ö Ù Ê ÔÓÐ ÐÑ Ö ÙÑ Ö Ò Â Ö Ò ÎÖ Ì ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ò Ò Ö Ý Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È Ö ÓÖÒ ÖÑ ËÔ Ó ÓÙÒ Ó ÓÜÝ Ò Ò ÙÔ ÖÖ Ø Ð Ø Ø ÙÔ ØÓ ¼¼ Ã Ò ½¼¼ ÅÈ Ö Ø Ó Àº Ù Ö Å Ö Ù Ê ÔÓÐ ÐÑ Ö ÙÑ Ö Ò Â Ö Ò ÎÖ Ì ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ò Ò Ö Ý Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È Ö ÓÖÒ ÖÑ ÒÝ ¹Ñ Ð Ö ÒºÚÖ ÙÒ ¹Ô Ö ÓÖÒº È ÓÒ ¹ ¾ ½» ¼¹¾ ¾½º Ü ¹

More information

½ ¾¼¼ Ä ØÙÖ ÇÙØÐ Ò ½ Ä ØÙÖ ½ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ µ ÑÔ Þ Ø ¼¾ ÔÖ Ö ÕÙ Ø ÓÖ Ø ÓÙÖ º ÓÒ ÙÐØ ÔÓ Ø ¼¾ ÆÓØ Ò ºµ ÏÓÖ ¼¾ Ö Ú Û ÔÖÓ Ð Ñ ÓÒ Ù Ó Ý ÊÙÐ º Á Ø Ò ÔÔÐ Ø ØÓ

½ ¾¼¼ Ä ØÙÖ ÇÙØÐ Ò ½ Ä ØÙÖ ½ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ µ ÑÔ Þ Ø ¼¾ ÔÖ Ö ÕÙ Ø ÓÖ Ø ÓÙÖ º ÓÒ ÙÐØ ÔÓ Ø ¼¾ ÆÓØ Ò ºµ ÏÓÖ ¼¾ Ö Ú Û ÔÖÓ Ð Ñ ÓÒ Ù Ó Ý ÊÙÐ º Á Ø Ò ÔÔÐ Ø ØÓ ½ ¾¼¼ Ä ØÙÖ ÇÙØÐ Ò ½ Ä ØÙÖ ½ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ µ ÑÔ Þ Ø ¼¾ ÔÖ Ö ÕÙ Ø ÓÖ Ø ÓÙÖ º ÓÒ ÙÐØ ÔÓ Ø ¼¾ ÆÓØ Ò ºµ ÏÓÖ ¼¾ Ö Ú Û ÔÖÓ Ð Ñ ÓÒ Ù Ó Ý ÊÙÐ º Á Ø Ò ÔÔÐ Ø ØÓ Ø Ò Ó Å È Ö Ú Ö ÓÖ Ö Ø ÒÔÙØ Ö Ø ÓÙØÔÙØ ØÓ Ø Ý Ø Ñº

More information

¾

¾ Ò ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ ÈÖÓ Ð Ø Ö Ô Ð ÅÓ Ð Å Ð Áº ÂÓÖ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ö Ð Ý ÂÙÒ ¼ ¾¼¼ ¾ ÔØ Ö ¾ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ô Ò Ò Ò ØÓÖ Þ Ø ÓÒ Ö Ô Ð ÑÓ Ð Ò Ø ÓÙ Ø Ó ÔÖÓ Ð Ø Ø Ñ Ò Ø Ø Ò Ò Û Ö ÕÙ Ö Ö Ö Ò Ø Ú ÐÙ Ó Ø Ó Ö Ò ÓÑ

More information

Á ÒØ Ò Ò Ø Ò ØÙÖ ÓÒ Ø Ò Ó Ø ÝÑ ÓÐ Û ÓÙÖ Ò Ø Ò ÒÓØ Ø Ø ÓÖÝ Ó Ò ØÙÖ Ò Ö Ø Ý Ò Ü ÓÑ ÅÓ µ ÒÓØ Ø Ð Ó ÐÐ ÑÓ Ð Å Ó Ò ØÙÖ Ù Ø Ø Å Û Ð ÅÓ Ò µ ÅÓ µ Å Ò µº Ï Ó Ø

Á ÒØ Ò Ò Ø Ò ØÙÖ ÓÒ Ø Ò Ó Ø ÝÑ ÓÐ Û ÓÙÖ Ò Ø Ò ÒÓØ Ø Ø ÓÖÝ Ó Ò ØÙÖ Ò Ö Ø Ý Ò Ü ÓÑ ÅÓ µ ÒÓØ Ø Ð Ó ÐÐ ÑÓ Ð Å Ó Ò ØÙÖ Ù Ø Ø Å Û Ð ÅÓ Ò µ ÅÓ µ Å Ò µº Ï Ó Ø Ì Ä Ò Ò ÙÑ Ð Ö Ó Ø Ø ÓÖÝ Ó Ø Ð Ó ÐÐ Ò Ø ÑÓ Ð ËØ «Ò Ä ÑÔÔ Å Ð È Ö ØÝ Ø³ Ò Ý Ê ËÓÐÓÑÓÒ Þ ØÖ Ø ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û ÒÚ Ø Ø Ø Ä Ò Ò ÙÑ Ð Ö Ä Ì Ò µ Ó Ø Ø ¹ ÓÖÝ Ì Ò Ì Å Ò µ Ó Ø Ð Å Ò Ó ÐÐ Ò Ø ÑÓ Ð Ó Ò Ø Ö Ò ØÙÖ º Ï

More information

LCNS, Vol 3059, pp , Springer 2004

LCNS, Vol 3059, pp , Springer 2004 Ë ÑÔРŠܹ ÙØ ÓÖ ËÔРعÁÒ «Ö Ò Ö Ô Ò Ö Ô Û Ø Û È ³ À Ò Äº Ó Ð Ò Ö ½ Ð Ò Åº Àº Ù Ö Ó Å Ö ÙØ ÖÖ Þ ÌÓÒ ÃÐÓ Ò ÊÓÐ Æ ÖÑ Ö ½ ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ò Ë Ò ÍØÖ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ È Ù Ð Ò ½ À ÍØÖ Ø Ì Æ Ø ÖÐ Ò

More information

Ø ÓÒº Ò ÑÔÓÖØ ÒØ «Ö Ò Ø Ø Û Ð Ò Ø ØÝÔ È Ò Ò Ö ØÖ ÖÝ ØÝÔ Ò Ö¹ÓÖ Ö ÐÓ ÙÖ ³ ÑÔÐ Ø ÓÖÝ Ó ØÝÔ µ È ÑÙ Ø ÑÔÐ ØÝÔ º ÐØ ÓÙ ØÝÔ ÒÐÙ Ø ØÝÔ Ó Ø ÑÔÐݹØÝÔ ¹ ÐÙÐÙ Ø

Ø ÓÒº Ò ÑÔÓÖØ ÒØ «Ö Ò Ø Ø Û Ð Ò Ø ØÝÔ È Ò Ò Ö ØÖ ÖÝ ØÝÔ Ò Ö¹ÓÖ Ö ÐÓ ÙÖ ³ ÑÔÐ Ø ÓÖÝ Ó ØÝÔ µ È ÑÙ Ø ÑÔÐ ØÝÔ º ÐØ ÓÙ ØÝÔ ÒÐÙ Ø ØÝÔ Ó Ø ÑÔÐݹØÝÔ ¹ ÐÙÐÙ Ø Ì ÐÙÐÙ Ó ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ö Ñ ÛÓÖ ÓÖ ÈÖÓÓ Ë Ö Û Ø Ë Ø Î Ö Ð ÁÒ Ø ÒØ Ø ÓÒ ÑÝ ÐØÝ ÐÐ Ä ÓÖ ØÓÖ ÄÙ ÒØ Ì ÒÓÐÓ ÅÓÙÒØ Ò Ú º ÅÙÖÖ Ý À ÐÐ Æ ÍË ÐØÝÖ Ö º ÐйРºÓÑ ØÖ Ø Ï ÓÛ ÓÛ ÔÖÓ ÙÖ Ú ÐÓÔ Ý Ð Ó ÓÖ ÙØÓÑ Ø ÐÐÝ Ò Ò Ù Ø

More information

1 http : //store.iteadstudio.com/images/produce/shield/shields/gpsshield/arduinogpsshield DS.pdf 2 http : //

1 http : //store.iteadstudio.com/images/produce/shield/shields/gpsshield/arduinogpsshield DS.pdf 2 http : // Ä Ú Ö Ò ÈË Ò ËÅ˹ Ù ÌÖ Ò Ö Ø ØÙÖ ÓÖ Ò ÒØ ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ø ÓÒ ÖÓÙ Ã ÅÓÙ ÐÐÓ Ò Ñ Ù Ý ÍÒ Ú Ö Ø ÒØ ÓÔ Ö Ö Ë Ò Ð ØÖ Øº ÆÓÛ Ý Û ÒÓØ Ù ÔÓÔÙÐ Ø ÓÒ ÖÓÛØ Ò Ö Ê ¹ ÓÒ Ù Ñ ÒÐÝ ØÓ Ø Ö Ø ÖÓÑ Ø Ð Ò º Ì Ö ÓÖ Ø Ù ÙÖ Ô ÖÓÛ Ò

More information