ÇÍÌ ÁËÌ Æ Æ ÆÇƹ ÁËÌ Æ Ç Ä ÌÌÁ Ë ÁÆ ËÇÅ ËÇÄÎ Ä ÄÁ ÊÇÍÈË Îº ÓÖ Ø Ú Ì ÖØ Ð ÚÓØ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ü Ø Ò Ò ÒÓÒ Ü Ø Ò Ó Ð ØØ Ò ÓÐÚ Ð Ä ÖÓÙÔ º ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö Û ÔÖÓ

Size: px
Start display at page:

Download "ÇÍÌ ÁËÌ Æ Æ ÆÇƹ ÁËÌ Æ Ç Ä ÌÌÁ Ë ÁÆ ËÇÅ ËÇÄÎ Ä ÄÁ ÊÇÍÈË Îº ÓÖ Ø Ú Ì ÖØ Ð ÚÓØ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ü Ø Ò Ò ÒÓÒ Ü Ø Ò Ó Ð ØØ Ò ÓÐÚ Ð Ä ÖÓÙÔ º ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö Û ÔÖÓ"

Transcription

1 ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÓÙØ Ü Ø Ò Ò ÆÓÒß Ü Ø Ò Ó Ä ØØ Ò ÓÑ ËÓÐÚ Ð Ä ÖÓÙÔ Îº ÓÖ Ø Ú Î ÒÒ ÈÖ ÔÖ ÒØ ËÁ ½¾ ¾¼¼¾µ  ÒÙ ÖÝ ¾ ¾¼¼ ËÙÔÔÓÖØ Ý Ø Ù ØÖ Ò Ö Ð Å Ò ØÖÝ Ó Ù Ø ÓÒ Ë Ò Ò ÙÐØÙÖ Ú Ð Ð Ú ØØÔ»»ÛÛÛº º º Ø

2 ÇÍÌ ÁËÌ Æ Æ ÆÇƹ ÁËÌ Æ Ç Ä ÌÌÁ Ë ÁÆ ËÇÅ ËÇÄÎ Ä ÄÁ ÊÇÍÈË Îº ÓÖ Ø Ú Ì ÖØ Ð ÚÓØ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ü Ø Ò Ò ÒÓÒ Ü Ø Ò Ó Ð ØØ Ò ÓÐÚ Ð Ä ÖÓÙÔ º ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö Û ÔÖÓÚ Ø Ø Ò ÓÑ Ü ÑÔÐ Û Ú Ò ÓÒ ØÖÙØ Ò ½ Û Ö ÓÑ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÙØ ÃĐ Ð Ö Ò ØÖÙØÙÖ ÓÒ ÓÐÚ¹ Ñ Ò ÓÐ º º ÓÑÓ Ò ÓÙ Ô Ê Ó ÓÐÚ Ð Ä ÖÓÙÔ Ê Û Ø Ö Ø Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ù ÖÓÙÔ µ Ö ØÙ º Ì Ö Ö Ü ÑÔÐ ¾ Ò Ó ÝÑÔÐ ¹ Ø ÓÐÚ Ð Ä ÖÓÙÔ Ê Ò ½ Û Ø ÓÑ Ô Ð ÔÖÓÔ ÖØ ÐÓ ÐÝ Ö Ð Ø ØÓ ÔÖÓÔ ÖØ Ó ÃĐ Ð Ö Ò Ä ÖÓÙÔ µº ÙØ Ø ÙØ ÓÖ Ó ½ ÒÓØ Ù Ò ÓÒ ØÖÙØ Ò ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ÓÑÔ Ø ÓÖÑ Ê ÓÖ Ø ÝÑÔÐ Ø ØÖÙØÙÖ ÓÒ Ä ÖÓÙÔ Êº Ê ÒØÐÝ ºÌÖ ÐÐ ¾ ÔÖÓÚ Ø Ø Ø Ö ÒÓ ÓÑÔ Ø ÓÖÑ º º ÓÑÔ Ø ÓÐÚÑ Ò ÓÐ Ê ÓÖ Ø Ä ÖÓÙÔ Êµ ÓÖ Ü ÑÔÐ ÖÓÑ ½ º ÙØ Ø ÔÖÓÓ Ò ¾ Ö Ø Ö ÓÑÔÐ Ø Ò Ù ÓÑ Ô Ð ØÓÔÓÐÓ Ð Ñ Ø Ó Ö Ø ÓÒ Ð ÑÓ Ð ÓÖ Ñ Ò ÓÐ Ò Ö Ø ÓÒ µº Ï ÔÖÓÔÓ ÑÙ ÑÓÖ ÑÔÐ Ö Ò ÔÙÖ ÐÝ Ð Ö µ Ñ Ø Ó ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ñ Ò Ö ÙÐØ ÖÓÑ ¾ º ÅÓÖ ÓÚ Ö Û ÔÖÓÚ Ø Ø ÓÖ Ü ÑÔÐ ¾ ÖÓÑ ½ Ø Ö ÒÓ ÓÑÔ Ø ÓÖÑ ØÓÓº ÙØ Ø ÔÔ Ö Ø Ø ÓÑ ÑÓ Ø ÓÒ Ó ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ò Ü ÑÔÐ ¾ ÖÓÑ ½ Ú ÓÑ ÓØ Ö Ü ÑÔÐ Ó ÓÐÚ Ð Ä ÖÓÙÔ Ê ¼ Û Ø Ø Ñ Ó ÓÑÓÐÓ Ð ÔÖÓÔ ÖØ ÓÖ Êµ Û Ø ÓÑÔ Ø ÓÖÑ Å Ê ¼ º Ð Ó Û ÓÒ Ö ÓÑ Ð ØØ Ò ÐÑÓ Ø Ð Ò Ä ÖÓÙÔ º Ì ÙØ ÓÖ ÜÔÖ Ø Ò ØÓ ºË ÖÓ Ò Ö ÁÒ ØÙØÙØ ÓÖ Ó Ô Ø Ð ØÝ ÙÖ Ò Ú Ø ØÓ Î ÒÒ Ò ØÓ ºÌÖ ÐÐ ÓÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÙØ ÓÑ ÑÓ ÖÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ò ÝÑÔÐ Ø ØÓÔÓÐÓ Ýº Ï Ø ÖØ Û Ø ÓÑ Ò Ö Ð Ö Ñ Ö ÓÙØ Ð ØØ Ò ÓÐÚ Ð Ä ÖÓÙÔ º Ä Ø Ê ÓÑ ÓÐÚ Ð ÓÒÒ Ø Ä ÖÓÙÔº ÐÓ Ù ÖÓÙÔ Ò Ê ÐÐ Ð ØØ Ò Ê ØÓÖ¹ Ô Ê ÓÑÔ Øº ÓÖ Ü ÑÔÐ Ò Ð ØØ Ò Ê Ò º Ä Ø Ù ÓÒ Ö ÓÑ ÑÓÖ ÒØ Ö Ø Ò Ü ÑÔÐ º Ä Ø Æ Æ Êµ Ø Ä ÖÓÙÔ Ó ÐÐ ÙÒ ÔÓØ ÒØ Ñ ØÖ Ó ÓÖ Ö Æ Ò ÐÔÓØ ÒØ ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ä ÖÓÙÔº Ì Ò Ø Ù ÖÓÙÔ Æ µ Ó ÐÐ ÒØ Ö Ð ÔÓ ÒØ Ò Æ Ð ØØ Ò Æº Ä Ø Ê Ê Ê ¾ Ñ ¹ Ö Ø ÔÖÓ ÙØ Û ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ÓÑÓÑÓÖÔ Ñ Ê Ä ¾ ʵº Ì ÓÑÓÑÓÖÔ Ñ Ò ÓÒ ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ù ÖÓÙÔ Ò Ä ¾ ʵ ص ÜÔ Øµ ÓÖ ÓÑ ¾ Ð ¾ ʵº Ä Ø Ù ÙÔÔÓ Ø Ø Ñ ØÖ Ü ½µ ÐÓÒ ØÓ Ä ¾ µº Ì Ò Û Ñ Ý ÓÒ ØÖÙØ Ù ÖÓÙÔ ¾ Ò Êº Ì Ù ÖÓÙÔ Ø ÖÑ Ò Ý ÓÑÓÑÓÖÔ Ñ Ä ¾ µ Û Ö ØÖ Ø ÓÒ Ó ØÓ Êº ÁØ Ý ØÓ Ú Ö Ý Ø Ø Ð ØØ Ò Êº Ì Ö ÐÓØ Ó Ñ ØÖ Û Û Ñ Ý Ù Ò Ø ÓÒ ØÖÙØ ÓÒº È ÖØ ÐÐÝ ÙÔÔÓÖØ Ý ÊÙ Ò ÓÙÒ Ø ÓÒ Ó Ê Ö Ö ÒØ ¼½¹¼½¹¼¼ ¼ µ Ã Ý ÛÓÖ Ò Ô Ö º ËÓÐÚ Ð Ä ÖÓÙÔ Ð ØØ Ö Ø ÓÒ Ð ØÖÙØÙÖ ÓÒ Ä Ð Ö º ½ ÌÝÔ Ø Ý Å˹Ì

3 ÓÖ Ü ÑÔÐ Ð Ø ÓÒ Ó Ø Ñ ØÖ ØÛÓ Ö Ð Ö Ø Ö Ø Ú ÐÙ ½ ¾ º Á ¾ Ä ¾ µ Ø Ò ½ ¾ ½ ÒÓØ ¹½ Ù ÓÙÖ Ò Ð Ñ ÒØ Ò ÓÒÒ Ø Ù ÖÓÙÔ Ò Ø ÖÓÙÔ Ä ¾ ʵº Ð Ó Û Ú ½ ¾ ¾ ƺ ÓÒÚ Ö ÐÝ ÓÖ ÒÝ ØÛÓ Ö Ð ÒÙÑ Ö Û Ó ÔÖÓ ÙØ ÕÙ Ð ØÓ ½ Ò Û Ó ÙÑ ¾ Æ Ø Ö Ñ ØÖ Ü ¾ Ä ¾ µ Û Ó Ö Ø Ö Ø Ú ÐÙ ÕÙ Ð ØÓ Ø ØÛÓ Ö Ð ÒÙÑ Ö º ÁØ Ú ÖÝ Ô Ð Ó ÓÑ Ò Ö Ð Ñ Ø Ó Ó ÓÒ ØÖÙØ Ò Ð ØØ Ò ÓÐÚ Ð Ä ÖÓÙÔ º ÆÓÛ Ø Ò ÖÝ ÓÖ Ù ØÓ Ú Ö ÙÖÚ Ý Ó Ø Ñ Ø Ó º Ä Ø Ê ÓÑ ÓÐÚ Ð Ä ÖÓÙÔº Ï Ò Û ÓÒ Ö Ð ØØ Ò Ê Û Ñ Ý ÙÔÔÓ Ø Ø Ê ÑÔÐÝ ÓÒÒ Ø º Á Ø ÒÓØ Ó Û Ñ Ý Ö ÔÐ Ê Ý Ø ÙÒ Ú Ö Ð ÓÚ Ö Ò ÖÓÙÔ Êº Á Ê Ò ÐÔÓØ ÒØ Ä ÖÓÙÔ Ø ÒÓÛÒ Ø Ø Ø Ö ÓÑ Ð ØØ Ò Æ Ò ÓÒÐÝ Ä Ð Ö Ä Êµ Ó Ø Ä ÖÓÙÔ ÓÑ Ö Ø ÓÒ Ð ÓÖ É µ ØÖÙØÙÖ º Ï Ý Ø Ø Ä Ð Ö Ä Ö Ø ÓÒ Ð ØÖÙØÙÖ Ò ÓÑ ÓÖ Ä ÐÐ ØÖÙØÙÖ Ð ÓÒ Ø ÒØ Ó Ø Ä Ð Ö Ö Ö Ø ÓÒ Ðº Ï Ñ Ý ÓÒ Ö Ä Ð Ö ÓÚ Ö É Û Ô ÒÒ Ý Ð Ñ ÒØ Ó Ø Ø Ö Ø ÓÒ Ð Ä Ð Ö ÐÐ Ö Ø ÓÒ Ð ÓÖÑ Ó Ø Ò Ø Ð Ä Ð Ö Äº ÁØ Ñ Ý Ñ ÒÝ ÒÓÒ¹ ÓÑÓÖÔ Ö Ø ÓÒ Ð ÓÖÑ ÓÖ ÓÒ Ö Ð Ò ÐÔÓØ ÒØ Ä Ð Ö º ÐÐ Ö Ð Ò ÐÔÓØ ÒØ Ä Ð Ö ÙÔ ØÓ Ñ Ò ÓÒ Ú Ö Ø ÓÒ Ð ØÖÙØÙÖ Ø Ý Ö ÙÒ ÕÙ ÓÖ Ñ Ò ÓÒ µ Ø ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ Ð Ø ÓÒ Ó Ò ÐÔÓØ ÒØ Ä Ð Ö ÓÖ Ñ Ò ÓÒ º ÅÓÖ ÓÚ Ö Ò Ð Ø ÓÒ Ó ÐÐ Ò ÐÔÓØ ÒØ Ä Ð Ö ÙÔ ØÓ Ñ Ò ÓÒ ÓÚ Ö Ð Ó Þ ÖÓ Ö Ø Ö Ø Ú Òº Ì Ö Ö ÒÓÛÒ ÓÑ ÓØ Ö Ð Ø ÓÒ Ó Ò ÐÔÓØ ÒØ Ä Ð Ö Ó Ñ ÐÐ Ñ Ò ÓÒ ÙØ ÓÒÐÝ Ò Û Ò ÓÙÒ Ð Ø ÓÒ ÓÖ Ò Ö ØÖ ÖÝ Ð Ó Ö Ø Ö Ø ¼º ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö ÖÓÑ Û Ñ Ý Ó Ø Ò Ö ÔØ ÓÒ Ó ÐÐ Ö Ø ÓÒ Ð Ä Ð Ö Éµ ÙÔ ØÓ Ñ Ò ÓÒ º ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Ø Ö Ö ØÛÓ Ñ ÒÓÖ Ñ ÔÖ ÒØ Ò ¹ ÓÖ Ø ½ Ò ½ ÖÓÑ ½ ½ Ò ÒÓØ Ø ÓÒ ÖÓÑ ÙÖÚ Ý µ ÓÒ Ø ÓÒ «¾ ÓÑ ØØ º ÁØ ÔÖÓÚ Ò Ø Ø Ð ØØ ÙÔ ØÓ Ù ÖÓÙÔ Ó Ò Ø Ò Üµ Ò ÑÔÐÝ ÓÒÒ Ø Ò ÐÔÓØ ÒØ Ä ÖÓÙÔ Æ Ö Ò ÓÒ ¹ØÓ¹ÓÒ ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Û Ø Ö Ø ÓÒ Ð ÓÖÑ ÓÖ ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ä Ð Ö Ä Æµº Ä Ø Ù ÓÒ Ö ÓÑ Ý ÔÖÓÔ ÖØ Ó Ö Ø ÓÒ Ð Ä Ð Ö º Á Ä ÓÑ Ö Ø ÓÒ Ð Ä Ð Ö Ø Ò ÒØ Ö Äµ Ò ÓÑÑÙØ ÒØ Ä Ä Ö Ö Ø ÓÒ Ð Ä Ð Ö ØÓÓ ÐÐ ÓØ Ö Ñ Ñ Ö Ó ÐÓÛ Ö Ò ÙÔÔ Ö ÒØÖ Ð Ö Ò Ó ÓÑÑÙØ Òس Ö µº ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ä Ð Ö Äµ Ä Ä Ö Ø ÓÒ Ðº Ä Ð Ö Ä ÓÚ Ö Ð ÐÐ ÒÓÒ¹ Ò Ð Ð Ø Ò³Ø ÓÑÔÓ ØÓ Ö Ø ÙÑ Ä ½ Ñ ÓÖ ÓÑ Ò ØÙÖ Ð Ñ ½º ÁØ Ý ØÓ ÙÒ Ö Ø Ò Ø Ø Ä ÒÓÒ¹ Ò Ð Ð Ò ÓÒÐÝ Äµ Ä Ä º ÓÖ Ò Ö ØÖ ÖÝ Ä Ð Ö Ä Ó Ñ Äµ ĵ Ä Ä µ Ñ Ø Ò Ø Ö Ü Ø Ö Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ä Ä ½ Ñ Û Ö Ä ½ ÓÑ ÒÓÒ¹ Ò Ð Ð Ä Ð Ö º ÁØ ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ Ø Ø Ø Ñ ÒØ Ø Ø Ö Ø ÓÒ Ð Ä Ð Ö Ä ÒÓÒ¹ Ò Ð Ð Ò ÓÒÐÝ Ö Ð Ä Ð Ö Ä Å Ê ÒÓÒ¹ Ò Ð Ð º Á Ä Ä ½ Ê Ò Ø Ò Ø Ý ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ø Ä Ð Ö Ä Ö Ø ÓÒ Ð ØÖÙØÙÖ Ò ÓÒÐÝ Ä ½ Ö Ø ÓÒ Ð ØÖÙØÙÖ º Á Ê ÒÓÒ¹Ò ÐÔÓØ ÒØ ÑÔÐÝ ÓÒÒ Ø Ä ÖÓÙÔ Ø Ò ÕÙ Ø ÓÒ ÓÙØ Ð ØØ Ò Ø Ä ÖÓÙÔ Ö ÑÙ ÑÓÖ ÓÑÔÐ Ø Ø Ò ÓÖ Ò ÐÔÓØ ÒØ Ä ÖÓÙÔ º Ì Ö ÓÑ Ò Ö Ð Ö ÙÐØ ¹ Ö Ø Ö ÓÖ Ü Ø Ò Ó Ð ØØ Ò Ú Ò ÓÐÚ Ð Ä ÖÓÙÔ º Ì ÓÒ Ø ÓÒ Ò Ö ÓÖÑÙÐ Ø Ò Ø ÖÑ Ó Ñ ¹ ÑÔÐ ÔÐ ØØ Ò Ó Ø Ä ÖÓÙÔ Êº ÙØ Ø ÒÓØ Ý ØÓ Ù Ø Ò Ö Ð Ö ÙÐØ Ò ÓÒÖ Ø ØÙ Ø ÓÒ º Ï ÓÒ Ö ÐÓÛ ÓÑ Ô Ð Ð Ó ÓÐÚ Ð Ä ÖÓÙÔ º ÓÖ Ø Ð ÔÖÓ Ð Ñ ÓÙØ Ð ØØ Ö ÒÓØ Ó ÆÙÐØ Ò Ò Ö Ð º Ì Ð Ò ¾

4 Ú ÐÓØ Ó ÒØ Ö Ø Ò Ü ÑÔÐ Ò Ú Ö ÓÙ Ö Ò Ó Ñ Ø Ñ Ø ÓÖ Ü ÑÔÐ ¹ Ò «Ö ÒØ Ð ÓÑ ØÖÝ ÒÚ Ö ÒØ ÓÑ ØÖ ØÖÙØÙÖ ÓÒ Ä ÖÓÙÔ µ Ò Ô Ý ÑÙÐØ ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð ÑÓ Ð Ó Ô ¹Ø Ñ µ غ Ä Ø Ä ÖÓÙÔ Ê ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Æ ÒØÓ Ñ ¹ Ö Ø ÔÖÓ ÙØ Ó Ò Ð Ò ÐÓ µ Ù ÖÓÙÔ Ò Ò ÐÔÓØ ÒØ ÒÓÖÑ Ð Ù ÖÓÙÔ Æ Ö ÙØ Æµ ÓÑ ÓÑÓÑÓÖÔ Ñº Ï Ö Ó Ò ØÓ ÓÒ Ö Ñ ÒÐÝ ÓÒÐÝ ØÖ Ò ÙÐ Ö Ä ÖÓÙÔ Ò Ä Ð Ö º Ä Ð Ö Ä ÐÐ ØÖ Ò ÙÐ Ö ÓÖ ÓÑÔÐ Ø ÐÝ ÓÐÚ Ð ÓÖ Ó ØÝÔ Êµµ ÓÖ ÒÝ ¾ Ä ÐÐ Ö Ø Ö Ø Ú ÐÙ Ó Ä Ð Äµ Ò Ó ÒØ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒµ Ö Ö Ðº Ä ÖÓÙÔ ÐÐ ØÖ ¹ Ò ÙÐ Ö Ø Ä Ð Ö Ä µ ØÖ Ò ÙÐ Ö ÓÖ Û Ø ÕÙ Ú Ð ÒØ ÐÐ Ö Ø Ö Ø Ú ÐÙ Ó Ð Ò Ö ÓÔ Ö ØÓÖ Ö Ö Ð ¾ Ä Ä µµ Ò Ó ÒØ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒµº ÒÝ ØÖ Ò ÙÐ Ö Ä ÖÓÙÔ ÓÐÚ Ð ÓÙØ ÓØ Ö ÔÖÓÔ ÖØ Ó ØÖ Ò ÙÐ Ö Ä ÖÓÙÔ Ò Ä Ð Ö ÓÖ Ü ÑÔÐ º Ä ÖÓÙÔ Æ ØÖ Ò ÙÐ Ö Ò ÓÒÐÝ ÐÐ Ö Ø Ö Ø Ú ÐÙ Ó µ ¾ Ö Ö Ðº Á Ä ÖÓÙÔ Ê Æ ÑÔÐÝ ÓÒÒ Ø Ø Ò ÓÑÓÖÔ ØÓ Ê Ò ÓÖ ÓÑ Ò ¾ ƺ Ä Ø ¼ Ø ÓÒÒ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó ÒØ ØÝ Ò ÖÒ Ð Ö µ Ó ÓÑÓÑÓÖÔ Ñ º Ì Ò ¼ ½ Û Ö ½ ÓÑ ÐÓ ÓÒÒ Ø Ù ÖÓÙÔ Ò º Ï Ú ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Æ ¼ Ê ½ Û Ö Ê ½ ½ ƺ Á Ä Ð Ö Ä Êµ ÒÓÒ¹ Ò Ð Ð Ø Ò ¼ º ÁÒ Ò Ö Ð ¼ Æ Ò ÐÖ Ð Ó Ø Ä ÖÓÙÔ Êº Ä Ø Ð ØØ Ò Êº Ì Ò ¼ Ƶ Ð ØØ Ò ¼ Æ Ø Ò Ö Ð ÔÖÓÔ ÖØÝ Ó ÒØ Ö Ø ÓÒ Ó Ð ØØ Û Ø Ò ÐÖ Ð µº Ä Ø Ö Û Û ÐÐ ÙÔÔÓ ÓÑ Ø Ñ Ø Ø Ê Ê Æº ÁØ ÔÔ Ö Ø Ø Ò Ø Æ Ð ØØ Ò Æº Ì ÔÖÓÔ ÖØÝ Û ÐÐ Ú ÖÝ Ù ÙÐ ÓÖ Ù ÐÓÛ ÐØ ÓÙ Û ÒÓÛ Ø Ø ¼ Ƶ Ê Ò Æ Ð ØØ Ò ¼ ƺ Ì Ö ÙÐØ Ò ÓÙÒ Ò ÙØ Û ÔÖ Ö ØÓ Ú Ö ÓÑ ÜÔÐ Ø Ò ÑÓÖ Ö Ø Ò Ò µ ÔÖÓÓ º ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ ½º Ä Ø Ê ØÖ Ò ÙÐ Ö Ä ÖÓÙÔ Ò Ð ØØ Ò Êº Ì Ò Ø ÓÑÑÙØ ÒØ Ó Ð ØØ Ò Ê Ê º ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ê Ê Ð ØØ Ò Êº Ý Ø Û Ý Ø ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ ÓÛ Ù Ø Ø ÓÒ Ø ÓÒ ½µº Ò Ø Ñ Ò Ö ÙÐØ Ó Ø Ô Ô Ö Ø Ì ÓÖ Ñ ½ ¹ ÔÖÓÓ Ó Ò ÓÒ¹ ÓÖ ÓÒ ÓÒ ØÙÖ Ò ÓÑ Ú ÖÝ Ô Ð µ Ñ Ý ÜÐÙ º ÙØ Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÓÒ Ò Ø Ø ÓÖ Ñ Ö ÜØÖ Ñ ÐÝ ØÖÓÒ Ò Ø Ö ÓÖ Ø Ö Ö ÓÒÐÝ Û ØÙ Ø ÓÒ Û Ö Ø Ø ÓÖ Ñ Ñ Ý ÔÔÐ º ÈÖÓÓ º Ï Ñ Ý ÙÔÔÓ Ø Ø Ê ÑÔÐÝ ÓÒÒ Ø º ÓÒ Ö Ø Ä Ù ÖÓÙÔ Æ Ê Ê Æ ÑÔÐÝ ÓÒÒ Ø Ò ÐÔÓØ ÒØ Ä ÖÓÙÔ Ø Ö ÓÖ Û Ú Ò ØÙÖ Ð ØÖÙØÙÖ Ó Ò Ð Ö ÖÓÙÔ ÓÒ Æ ÓÖ Ü ÑÔÐ µº Ä Ø Ù ÓÒ Ö Ø Ð Ö ÐÓ ÙÖ Æ ½ Ó Ø Ù ÖÓÙÔ Ò Æ Ø Ù ÖÓÙÔ Ð ØØ Ò Æ ½ º ÁØ Ð Ö Ø Ø ÒÓÖÑ Ð Þ Æ ½ Ù ÒÓÖÑ Ð Þ µº Ï Û ÐÐ Ù Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÑÔÐ Ä ÑÑ ½¼ µ Ä ÑÑ ½ º Ä Ø Ê ØÖ Ò ÙÐ Ö ÓÒÒ Ø Ä ÖÓÙÔ Ò ÓÒÒ Ø Ä Ù ÖÓÙÔ Ò Êº Ì Ò Ø ÒÓÖÑ Ð Þ Ö Æ Ê µ Ó Ò Ê ÓÒÒ Ø º Ù ØÓ Ø Ä ÑÑ ½ Û Ø Ø Ø ÒÓÖÑ Ð Þ Ö Æ Ê Æ ½ µ Ó Æ ½ Ò Ê ÓÒÒ Ø Æ ½ ÓÒÒ Ø Ò Ð Ö Ù ÖÓÙÔ Ò Ø ÓÒÒ Ø Ò ÐÔÓØ ÒØ Ð Ö

5 ÖÓÙÔ Æµº ÙØ Æ Ê Æ ½ µ ÓÒØ Ò Ò Ø Ý ØÓ ÙÒ Ö Ø Ò Ø Ø Æ Ê Æ ½ µ Ò Ö ÐÝ ÕÙ Ð ØÓ Êº ÆÓÛ Û ÓÒ Ö Ê ½ Ê Æ ½ ½ Û Ö ½ Ò Ð Ò Ð ØØ Ò Ø ØÖ Ò ÙÐ Ö Ä ÖÓÙÔ Ê ½ º ÁØ Ý ØÓ ÙÒ Ö Ø Ò Ù ØÓ ØÖ Ò ÙÐ Ö ØÝ Ó Ê ½ µ Ø Ø Ê ½ ÑÙ Ø Ð Ò ØÓÓº ÓÒ ÕÙ ÒØÐÝ Æ ½ Ê Ê Ø Ö ÓÖ Æ ½ Ê Ê º Ï Ø Ø Ð ØØ Ò Êº Ì ÒØ Ö Ø ÓÒ Ê Ê Ö Ø Ù ÖÓÙÔ Ò Ê Ê Ò ÓÒØ Ò Ø Ö ÓÖ Ê Ê Ð ØØ Ò Ê Ê ØÓÓº ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ ½ ÔÖÓÚ º ÑÔÐ Ø Ó ÓÐÚ Ð Ä ÖÓÙÔ Ó Ø ØÝÔ Æ Û Ú Ñ ½º Ä ÖÓÙÔ Ê ÐÐ ÐÑÓ Ø Ò ÐÔÓØ ÒØ Ø Ö ÓÑ Ò ÐÔÓØ ÒØ ÒÓÖÑ Ð Ù ÖÓÙÔ Ò Ê Û Ó Ñ Ò ÓÒ ÕÙ Ð ØÓ ½º Á Ñ µ ½ Ø Ò Æ Ò ÐÑÓ Ø Ò ÐÔÓØ ÒØ Ä ÖÓÙÔº Ä ÖÓÙÔ Ê ÐÐ ÐÑÓ Ø Ð Ò Ø Ö Ò Ð Ò ÒÓÖÑ Ð Ù ÖÓÙÔ Ó Ó Ñ Ò ÓÒ ½ Ò Êº Á Ñ ½ Ò Æ Ð Ò Ø Ò Æ Ò ÐÑÓ Ø Ð Ò Ä ÖÓÙÔº ÆÓÛ Û Ö Ó Ò ØÓ ÓÖÑÙÐ Ø ÓÑ ÓÒ Ø ÓÒ Ò ÖÝ Ò»ÓÖ ÙÆ Òص ÓÖ Ü Ø Ò Ó Ð ØØ Ò Ä ÖÓÙÔ Æº Ï Û ÐÐ Ù ÓÑ Ó Ø Ñ ÐÓÛº ½º Á Ø Ö Ð ØØ Ò Ä ÖÓÙÔ Ø Ò Ø Ä ÖÓÙÔ ÙÒ ÑÓ ÙÐ Ö Ø Ø Ø µµ ½ ÓÖ ÒÝ ¾ µ º ÓÖ Æ Ø Ñ Ò Ø Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ø ÓÒ Ó ÓÒ Æ ÙÒ ÑÓ ÙÐ Ö Ø µµ ½ ÓÖ Ú ÖÝ ¾ º Ì ÔÖÓÔ ÖØÝ Ò ÖÝ ÓÖ Ü Ø Ò Ó Ð ØØ ÙØ ÒÓØ ÙÆ Òغ ÁØ ÔÓ Ð ØÓ Ö Ò Ø ÓÒ Ø ÓÒº Á Ð ØØ Ò Ê Æ Ò Ê Ê Æ Ø Ò Æ Ð ØØ Ò Æ ÓÚ µº Ä Ø Æµ Ñ Ñ Ö Ó Ø ÒØÖ Ð Ö ÓÖ Æ ½ Æ Æ ½ Ƶ Æ Æµ ½ ¾ µº ÁØ Ý ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ø Ò Ù Ø ÓÒ Ó ÓÒ Æµ ½ Ƶ Ö ÙÒ ÑÓ ÙÐ Ö ØÓÓº Ì Ñ ØÖÙ ÓÖ ØÓÖ Ó ÓØ Ö Ð Ð Ö Ó ÒÓÖÑ Ð Ù ÖÓÙÔ º ¾º Á Ø Ö Ð ØØ Ò Ò ÐÔÓØ ÒØ Ä ÖÓÙÔ Æ Ø Ò Ä Ð Ö Ä Æµ Ó Ä ÖÓÙÔ Æ Ö Ø ÓÒ Ð ØÖÙØÙÖ º Ï ÒÓÛ Ø Ø ¼ Æ Ð ØØ Ò ¼ Æ ÓÚ µ Ø Ö ÓÖ Ä Ð Ö Ó ¼ Æ Ö Ø ÓÒ Ð ØÖÙØÙÖ º Ì Ò Ø Ö Ö Ø ÓÒ Ð ØÖÙØÙÖ ÓÖ Ä Æµ ØÓÓ ÓÚ µº º Ä Ø Ð ØØ Ò Ä ÖÓÙÔ Ê Ê Æ Ò Ê Ê Æº Ì Ò Æ Æ Ð ØØ Ò Æº ÖÓÙÔ Æ Ö Ø Ù ÖÓÙÔ Ò Ê Æ ³ ʺ Ì Ö ÓÖ Æ ³ Ò Æµ Ñ ¹ Ö Ø ÔÖÓ Ùصº ÆÓÛ Û ÙÔÔÓ Ø Ø Ø Ä ÖÓÙÔ Ê ØÖ Ò ÙÐ Öº ÁØ Ø Û Ñ Ý ÙÔÔÓ Ø Ø ØÛÓ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ê Ê Æ Ò Æ Ö Ö º ÌÓ ÔÖÓÚ Ø Û Ù ÓÒ ÔÖÓÔ ÖØÝ Ó ØÖ Ò ÙÐ Ö Ä ÖÓÙÔ º Á ÜÔ Ä Êµ Ê Ò ÜÔÓÒ ÒØ Ð Ñ Ô Ø Ò ÓÖ ÒÝ ØÖ Ò ÙÐ Ö ÑÔÐÝ ÓÒÒ Ø Ê Ø Ñ Ô «ÓÑÓÖÔ Ñ Ó Ä Êµ ÓÒØÓ Êº Á Ò Ö ØÓÖ Ó Ø Ù ÖÓÙÔ Ø Ò Ø Ö Ò Ð Ñ ÒØ ¾ Ä Êµ Ù Ø Ø ÜÔ µ º Ì Ö ÓÖ Û Ö ÔÐ Ø ÓÒ ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ù ÖÓÙÔ Ê Û Ø ÜÔ Ø µ Û Ø Ö ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ê ÜÔ Ø µ ƺ Ì Ò Ö ØÓÖ Ø ÓÒ Æ Ò ÓÒ ÐÐ Ñ Ñ Ö Ó ÐÓÛ Ö ÒØÖ Ð Ö Æµº Ì Ö ÓÖ Ø Ö Ö Ø ÓÒ Ó ÓÒ ØÓÖ Æµ ½ Ƶ ¹ ÓÒ Ð Ò ÑÔÐÝ ÓÒÒ Ø Ä ÖÓÙÔ º Ì Ñ ØÖ Ó Ø Ø ÓÒ Ú ØÓ ÒØ Ö Ð Ø Ú Ù ÐÓØ Ó Ø ÓÒ Ð Ò ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ ÓÖ Ü Ø Ò Ó Ð ØØ Ò Êº ÆÓÛ Û ÔÖÓ ØÓ ÓÑ Ý ÙÆ ÒØ ÓÒ Ø ÓÒ ÓÖ Ü Ø Ò Ó Ð ØØ Ò ÓÑ Ð Ó ÓÐÚ Ð Ä ÖÓÙÔ º

6 Ö Ø Ó ÐÐ Û ÓÒ Ö Ó ÐÑÓ Ø Ð Ò Ä ÖÓÙÔ º Ä Ø Ê Ê Ê Ò Ò ÐÑÓ Ø Ð Ò Ò ÒÓÒ¹Ò ÐÔÓØ ÒØ Ä ÖÓÙÔº Ì Ö Ð ØØ Ò Ê Ò ÓÒÐÝ Ø ¼ µ ¾ Ä Ò µ ÓÖ ÓÑ Ø ¼ ¾ Ê Ø ¼ ¼º Ï Ú Øµ ÜÔ Øµ ÓÖ ÓÑ Ñ ØÖ Ü ¾ Ð Ò Êº Ä Ø Ö Ø Ö Ø Ú ÐÙ Ó º Ì Ò Ê ØÖ Ò ÙÐ Ö Ò ÓÒÐÝ ÐÐ ¾ ʺ Ä ÖÓÙÔ Ê ÜÔÓÒ ÒØ Ð ÓÖ Ü ÑÔÐ µ Ò ÓÒÐÝ Ø Ö Ö ÒÓ ÔÙÖ ÐÝ Ñ Ò ÖÝ Ú ÐÙ ÑÓÒ º Ä Ø Ê Ê Æ Ò ÐÑÓ Ø Ò ÐÔÓØ ÒØ ÑÔÐÝ ÓÒÒ Ø Ä ÖÓÙÔ Ö Æ Ò ÐÔÓØ ÒØ Ä ÖÓÙÔ Û Ø Ö Ø ÓÒ Ð ØÖÙØÙÖ ÓÒ Ä Æµ Ò ÓÒ Æµº Ì Ò Ø Ö Ð ØØ Ò Ê Ò ÓÒÐÝ Ø ¼ µ ÔÖ ÖÚ Ø Ö Ø ÓÒ Ð ØÖÙØÙÖ ÓÖ ÓÑ Ø ¼ ¾ Ê Ø ¼ ¼º ÆÓÛ Û Ö Ó Ò ØÓ ÓÒ Ö Ò Ø Ð Ä Ð Ö ÖÓÑ Ü ÑÔÐ ¾ Ò ÖÓÑ ½ º Ü ÑÔÐ ¾º À Ö Ä Ð Ö Ä Êµ ÕÙ Ð ØÓ ËÔ Ò ½ ¾ ½ ¾ µ Û Ö ¾ ¾ ½ ½ ¾ ½ ¾ ½ ½ ¾ ¾ ¾ Ï Ú Ä Êµ Í Û Ö ½ ½ ¾ ¾ ¾ ËÔ Ò µ Í ËÔ Ò ½ ¾ ½ ¾ µ Ü ÑÔÐ º À Ö Ä Êµ ËÔ Ò ½ ½ ½ ¾ ¾ ¾ µ Û Ö À Ö Û Ú Ä Êµ Í Û Ö ½ ½ ½ ¾ ¾ ¾ ½ ½ ¾ ¾ ½ ¾ ½ ¾ ¾ ¾ ½ ½ ¾ ¾ ËÔ Ò µ Í ËÔ Ò ½ ½ ¾ ¾ ½ ¾ µ ÆÓÛ Û Ö ÓÑ ÓÑÑÓÒ Ò Ö Ð ÔÖÓÔ ÖØ Ó Ü ÑÔÐ ¾ Ò ÖÓÑ ½ º ÁÒ ÓØ Ü ÑÔÐ Ä ÖÓÙÔ Ê ÑÔÐÝ ÓÒÒ Ø ÐÑÓ Ø Ò ÐÔÓØ Òص ÓÖÑ Ê Ê Æµ Û Ö Ê ¼ Ê Æ Ñ ¹ Ö Ø ÔÖÓ ÙØ ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ØÓ ÓÑÓÑÓÖÔ Ñ Ê ÙØ Æµº ÁÒ ÓØ Ø Ü ÑÔÐ Ê Ê Æ Ò Æ³ Ö ÓÑ Ü¹ Ñ Ò ÓÒ Ð ¾¹Ò ÐÔÓØ ÒØ Ä ÖÓÙÔ Ä Æµ ͺ ÓÖ Ø Ü ÑÔÐ ¾ Ä Ð Ö ÓÖ Ä ÖÓÙÔ Æ Ö ¾¹Ò ÐÔÓØ ÒØ Ä Ð Ö Û Ø Ø Ö Ò Ö ØÓÖ ÓÖ Ø Ü ÑÔÐ Û Ú Æ Æ Êµ Æ Êµº ÁÒ ÓØ Ø ÓÑÓÑÓÖÔ Ñ ÓÒÐÝ Ö Ð Ö Ø Ö Ø Ú ÐÙ Ò Ø Ö ÓÖ Ä ÖÓÙÔ Ê Ö ØÖ Ò ÙÐ Öº Ï ÓÒØ ÒÙ ÓÙÖ ÓÒ Ö Ø ÓÒ Ó Ü ÑÔÐ ¾ Ò ÖÓÑ ½ º ÓÖ Ø Ò ÐÔÓØ ÒØ Ä ÖÓÙÔ Æ Ñ ÒØ ÓÒ ÓÚ Û Ú Ù ØÓ ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ ½ Ø Ø Æ Ð ØØ Ò Æ Ò ÓØ Ü ÑÔÐ µº Á Ò ÐÔÓØ ÒØ Ä ÖÓÙÔ Æ Ð ØØ Ø Ò Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ä Ð Ö Ö Ø ÓÒ Ð ØÖÙØÙÖ ÓÚ µº Á Û ÓÒ Ö Ò ØÙÖ Ð ØÖÙØÙÖ Ó Ò Ð Ö

7 ÖÓÙÔ ÓÒ Æ Û ÙÔÔÓ Ø Ø Æ ÑÔÐÝ ÓÒÒ Ø µ Ø Ò Ò Ø Æ Û ÐÐ Ò ÓÚ Ö É Ò Ø Ð ØØ Ò Æ ÓÑÑ Ò ÙÖ Ð Û Ø Ù ÖÓÙÔ Æ Ó ÒØ Ö ÔÓ ÒØ Ó Æº ÁÒ ÐÐ Ò ÐÔÓØ ÒØ Ä Ð Ö Ó Ñ Ò ÓÒ Ö Ð ÓÚ Ö Ò Ö ØÖ ÖÝ Ð Ó Ö Ø Ö Ø ¼µº Ì Ð Ø ÓÒ Ñ Ý ÓÒ Ö Ð Ó Ð Ø ÓÒ Ó Ø Ð ØØ ÙÔ ØÓ ÓÑÑ Ò ÙÖ Ð Øݵ Ò Ö Ð Ò ÐÔÓØ ÒØ ÑÔÐÝ ÓÒÒ Ø Ä ÖÓÙÔ Æº ÁÒ ÒØ Ö Ø Ò ØÓ Ñ ÒØ ÓÒ Ø Ø Ò ÓÑ Ù Æ Ø Ö Ö Ò Ò Ò Ø Ø Ó ÒÓÒ ÓÑÑ Ò ÙÖ Ð Ð ØØ Ø ØÖÙ ÓÖ Ü ÑÔÐ ÓÖ Æ Æ µº Ä Ø Ù ÓÒ Ö ÒÓÛ Ø Ü ÑÔÐ ÖÓÑ ½ Ò Ø Ð º À Ö Æ Æ Æ º Ï Ú Ä Êµ Ê Ä ¼ Û Ö Ê ËÔ Ò µ Ä ¼ Ê Í Ö Ê ËÔ Ò µ Í Ä Æµº Ò Ø ÓÒ Ó ÓÒ Í Ò Ý Ø Ñ ØÖ Ü ½ ¾ ½ ½ ¾ ½µº Ä Ø Ù ÙÔÔÓ Ø Ø Ø Ö ÓÑ Ð ØØ Ò Êº Ì Ò Ý Ú ÖØÙ Ó Ø ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ ½ Ø Ö Ð ØØ Ò Æº Ì Ö ÓÖ ÓÒ Æ Ò ÓÒ Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ä Ð Ö Ä Æµµ Ø ÑÙ Ø ÓÑ Ö Ø ÓÒ Ð ØÖÙØÙÖ º ÁØ Ý ØÓ ÙÒ Ö Ø Ò Ø Ø Ø Ö Ð ØØ ¼ Ƶ Ò Ê ¼ º Ä Ø Ò Ö ØÓÖ Ó Ù ÖÓÙÔ Ò Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒº Ì Ò Ø Ø ÓÒ Ó ÓÒ Ä Æµ ÕÙ Ð ØÓ Ø Ø ÓÒ Ó Ð Ñ ÒØ Â Û Ö ÜÔ µø ¼ ÓÖ ÓÑ Ø ¼ ¾ Ê Ò Â ÓÑ ÙÒ ÔÓØ ÒØ Ñ ØÖ Ü Ò Ø Â ÓÒ Ó Ø Ð Ñ ÒØ Ó Ø Ó ÒØ Ä ÖÓÙÔ ÓÖ Æµº Ì Ö Ø Ö Ø Ú ÐÙ Ó Ö Þ Þ ½ Þ ½ Þ Þ ¾ ½ Þ ¾ Û Ö Þ ÜÔ Ø ¼ µ Ø ¼ ¼º Ò Ø ÓÒ Ó Ò Ð Ñ ÒØ ÓÒ Ä Æµ Ò Ù Ò Ø ÓÒ ÓÒ Ä Ð Ö Ä Ä Æµ Ä Æµ Ä Æµ ¹ ÓÒ Ð Ò Þ Ø ÓÒ Ó Ä Ä Æµº ÓÖ Ø Ð ØØ Æ Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ Æ Æ Ð ØØ Ò Æ Æ ÓÒ ÕÙ ÒØÐÝ Æ Æ Ð ØØ Ò Ø Ð Ò Ä ÖÓÙÔ Æ Æ Æ Ê º Ì Ø ÓÒ Ó ÓÒ Æ Æ ÔÖ ÖÚ Ð ØØ Û ÓÑÓÖÔ ØÓ ¾ µº Ì Ö Ø Ö Ø Ú ÐÙ Ó Ø Ø ÓÒ Ö Þ ½ Þ Ø Ö ÓÖ Þ ½ Þ Ò ØÖ Ó Ñ ØÖ Üµ ÓÖ ÓÑ Ò ¾ ƺ Ä Ø Ù ÓÒ Ö Ö Ø ÓÒ Ð ØÖÙØÙÖ º º ØÖÙØÙÖ Ó Ö Ø ÓÒ Ð Ä Ð Ö µ ÓÒ Ä Æµ Û ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ØÓ Ø Ð ØØ Æº Ä ÑÑ ¾º Ä Ø Ä Ä Ð Ö ÓÚ Ö É ÓÖ Û Ä Å Ê ³ Ò Êµ Ò Êµº Ì Ò Ä ÓÑÓÖÔ ÓÚ Ö Éµ ØÓ ÓÒ Ó Ä Ð Ö Ä Ô ½ Ô ¾ Ô µ Û Ö Ô Ö ÓÑ Ô ÖÛ «Ö ÒØ ÔÖ Ñ ÓÖ Ø Ý ÐÐ ÕÙ Ð ØÓ Þ ÖÓµ Û Ò Ý Ù ÓÑÑÙØ ØÓÖ Ö Ð Ø ÓÒ ½ ¾ ¾ ½ ¾ Õ Û Ö Õ Ô ½ Ô ¾ Ô º ÈÖÓÓ º Ï Ù Ð Ø ÓÒ Ó Ü¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ä Ò ÐÔÓØ ÒØ Ð Ö ÓÚ Ö Ð É µº ÇÙÖ Ä ¾¹Ò ÐÔÓØ ÒØ Ò Ö Ò Ó Ø ÒØ Ö Ò ÓÑÑÙØ ÒØ ÕÙ Ð ØÓ ¾º Ì Ö Ö ÓÒÐÝ Û Ä Ð Ö Û Ø Ù ÔÖÓÔ ÖØ Ò Ø Ð Ø ÖÓÑ º Ì Ý Ö Û Ù Ø ÒÓØ Ø ÓÒ ÖÓÑ µ ½ ½ Û Ö ½ Ò µ ½ É º ÁØ Ý ØÓ Ú Ö Ý Ø Ø ÓÖ Ø Ð Ö Ø Ò ÓÖ Ý Ê ÓÒÐÝ ½ ½ Ò Ö ÓÑÓÖÔ ØÓ Ò Êµ Ò Êµº ÓÖ Ø ÓÑÑÙØ ØÓÖ Ö Ð Ø ÓÒ Ö ½ ¾ ¾ ½ ¾ Õ Û Ö Õ ¼ ÐÓÒ ØÓ É É ¾ ÓÖ Õ ¼ Û Ø ½ ½ µº Ì Ö ÓÖ Û Ñ Ý ÙÔÔÓ Ø Ø Õ Ô ½ Ô ¾ Ô º

8 ÓÖ Õ ¾ ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ö Ø ÓÒ Ð Ä Ð Ö Ò ÓÙÒ Ò º ÆÓÛ Û ÓÒ Ö Ä Ð Ö ÓÖ Õ ¼º ÁØ Ö Ø Ö Ý ØÓ ÐÙÐ Ø ÖÓÙÔ Ó Ø Ö ÙØÓÑÓÖÔ Ñ º Ì Ö Ö ØÛÓ Ô Ð ÓÒ ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð ÖÓÙÔ Ó Ø ÙØÓÑÓÖÔ Ñ ¹ ««½ ½ ¾ ¾ ««««½ ½ ¾ ¾ Û Ö «¾ Ê Ò ¼ º ÁØ Ý ØÓ ÔÖÓÓ Ø Ø ÙØ µ µ Í Ö Ø Ö ÙØ Ú Ô ÖØ Ò Ð Ò ØÛÓ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð ÖÓÙÔµ Ó ÙØ µ Ò Í ¹ Ø ÙÒ ÔÓØ ÒØ Ö Ð ÑÍ µº Ñ ØÖ Ü Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ò ÛÖ ØØ Ò Ò Ù ÓÖÑ ««««µµ Ø Ð ØØ Ö ØÛÓ Ð Ñ ÒØ «Ö ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ØÓ Ø Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÒØ Ö Ó ÓÙÖ Ä Ð Ö º Ï Ú Ö Ø ÓÒ Ð ØÖÙØÙÖ ÓÒ Ä Æµ Ù ØÓ Ð ØØ Ò Æ ÓÚ µº ÁÒ Ú ÖØÙ Ó Ä ÑÑ ¾ Ø ØÖÙØÙÖ ÓÑÓÖÔ ØÓ ÓÖ ÓÑ Õ ¼º ÇÙÖ Ö Ø Û ÐÐ Õ ¼º Ì Ð ØØ Ò Ê ¼ Ú Ù Ò ÙØÓÑÓÖÔ Ñ Ó Ä Æµ Û Ø Ø Ö Ø Ö Ø Ú ÐÙ Þ Þ ½ Þ ½ Þ Þ ¾ ½ Þ ¾ Û Ö Þ ÜÔ Ø ¼ µº Ï Ú Þ ¼º Ì ÓÒÐÝ Û Ò Ø Ø Ó Ø ÒÙÑ Ö Þ Þ ½ Þ ½ Þ Þ ¾ ½ Þ ¾ ÕÙ Ð ØÓ Ø Ø ««««µ Û Ò Þ ½º ÙØ Þ ÜÔ Ø ¼ µ Ò Ø ¼ ¼º Ï Ú ÓÒØÖ Ø ÓÒº ÆÓÛ Û ÓÒ Ö Ø Û Ò Õ ¼ Ö Ä Ä Æµ Ò Éµ Ò Éµº ÁÒ Ø Ø ÖÓÙÔ Ó ÙØÓÑÓÖÔ Ñ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ä ¾ ɵ Ä ¾ ɵ Í Ö Í Ø Ò ÐÖ Ð ÑÍ µ ØÛÓ Ù ÖÓÙÔ Ä ¾ ɵ Ö ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ØÓ ÖÓÙÔ Ó Ð Ò Ö ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ò Ò Ò º Ä Ø Ù ÓÒ Ö Ä Ä Ä Ä É Ò Ø Ò Ù Ø ÓÒ Ó ÓÒ Ø Ú ØÓÖ Ô º Ì Ö Ø Ö Ø Ú ÐÙ Ó Ø Ø ÓÒ Ö Þ ½ Þ Þ ¾ ½ Þ ¾ º Ï ÒÓÛ Ø Ø Þ Ö Ð Ò ÔÓ Ø Ú º Á Þ ½ Ø Ò ÐÐ ÓÙÖ ÒÙÑ Ö Ñ ÒØ ÓÒ ÓÚ Ö Ø Òغ Ì Ö ÓÖ Ø Ø Ö Ö ÓÒÐÝ Ø Ö ÓÑÔÓ¹ Ø ÓÒ Ó Ä ÒØÓ Ö Ø ÙÑ Ó ØÛÓ ØÛÓ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ù Ô º Á ½ ¾ Ö ÔÖÓÔ Ö Ú ØÓÖ ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ØÓ Þ ½ Þ Þ ¾ ½ Þ ¾ Ø Ò Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ö ËÔ Ò ½ ¾ µ ËÔ Ò µ ËÔ Ò ½ µ ËÔ Ò ¾ µ ËÔ Ò ½ µ ËÔ Ò ¾ µº Ï Ö Ó Ò ØÓ ÓÛ Ø Ø Ö Ø Ò Ð Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÓÚ Ö É Ö ÑÔÓ Ð º Ä Ø Ù ÙÔÔÓ Ø Ø Ö Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ò ÓÚ Ö É ÓÖ ÓÑ Ö Ø ÓÒ Ð ØÖÙØÙÖ ÓÒ Ä Ä Æµµº Ì Ò Þ Þ ¾ ½ Þ ½ Ü ¾ Ð ÓÖ ÓÑ Ò ØÙÖ Ð Ð ¾ ƺ ÖÓÑ Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ø ÓÐÐÓÛ Ø Ø Þ Ð ½µ Ð º º Þ ÑÙ Ø Ö Ø ÓÒ Ðº ÙØ Û Ú Ð Ó Þ ½ Þ ¾ ƺ ÁØ Ý ØÓ ÙÒ Ö Ø Ò Ø Ø Ø ÔÓ Ð ÓÒÐÝ Þ ½º Ï ÒÓÛ Ø Ø Þ ½ Ø Ö ÓÖ Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÒØÓ Ø Ö Ø ÙÑ ÑÔÓ Ð º Ò ÐÓ ÓÙ ÐÝ Û Ò ÔÖÓÚ Ø Ø Ø Ö ÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÑÔÓ Ð ØÓÓº Û ÓÒ Ö Ø Õ ¼ Û Ò Ø Ö Ø ÓÒ Ð ØÖÙØÙÖ ÓÒ Ä Æµ ÓÑÓÖÔ ØÓ Ò Ò Ö Ø Ò ÖÝ ØÓ Ú ÓÑ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÓÖ Ä Û ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ØÓ Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ó Ä ÒØÓ Ö Ø ÙÑ Ù ØÓ Ø Ò Ø ÓÒµº ÅÓÖ ÓÚ Ö Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ó Ä ÑÙ Ø Ò Ö Ø ÓÑ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ó Ä ÒØÓ

9 Ö Ø ÙѺ Ø ÔÖÓÚ ÓÚ Û Ú ÓÒÐÝ ÓÒ Ú Ö ÒØ Ó ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ä ËÔ Ò ½ µ ËÔ Ò ¾ µº ÙØ ½ ¾ ¼ Ù ØÓ ÓÑÑÙØ ØÓÖ Ö Ð Ø ÓÒ µ Ø Ö ÓÖ Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ò ÒÓØ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ÒÝ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ó Ä ÒØÓ Ö Ø ÙÑ Ó Ð ½ ÒÒÓØ Ò Ö Ø Ù Ð Ð Ó ÓÖ ¾ µº ÇÒ Ò Û Ø ÓÒØÖ Ø ÓÒº ÁÒ ÐÐ Ù Û Ú ÓÒØÖ Ø ÓÒ º Ì Ö ÓÖ Ø Ö ÒÓ Ð ØØ Ò Ø Ä ÖÓÙÔ Ê ÖÓÑ Ü ÑÔÐ Ò ½ º ÆÓÛ Û Ö ÔÖÓ ØÓ Ü ÑÔÐ ¾ ÖÓÑ ½ º À Ö Û Ö Ó Ò ØÓ ÔÖÓÚ ÒÓÒ Ü ¹ Ø Ò Ó ÒÝ Ð ØØ Ò Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ä ÖÓÙÔ Ê ØÓÓº ÙØ ÓÖ Ø Ü ÑÔÐ Û ³ÐÐ Ú Ð Ø Ö ÓÑ ÑÓ Ø ÓÒ Ê Ó Ê Û Ø Ø Ñ ÓÑ ØÖ Ð Ò Ó ÓÑÓÐÓ Ð ÔÖÓÔ ÖØ Êµ Ò Û Ø ÓÑ Ð ØØ Ò Øº Ì ÔÖÓÓ Ó ÒÓÒ Ü Ø Ò Ó Ð ØØ ÓÖ Ê ÖÓÑ Ü ÑÔÐ ¾ Ò ÐÓ ÓÙ ÙØ ÑÙ ÑÓÖ ÓÖØ Ö Ø Ø Ò Ø Ó Ü ÑÔÐ º À Ö Û Ú ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ä ÖÓÙÔ Ê ¼ Ê Æº Ï ÙÔÔÓ Ø Ø Ø Ö Ð ØØ Ò Ê Ø Ò Û Ú Ð ØØ Ò Ê ¼ Û Ö Æ Ð ØØ Ò Æº Ì Ä Ð Ö Ó Æ Ø Ö ¾¹Ò ÐÔÓØ ÒØ Ä Ð Ö Û Ø Ò Ö ØÓÖ Ø ÓÚ Ö É Ò º Ï Ú Ä Î ¾ Î ÑΠĵ ¾ Î º Ì Ø ÓÒ Ó Ø Ò Ö ØÓÖ ¾ Ê Ò Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ó Ä Êµ ÓÚ µ ÓÒ Ä Ø Ö Ø Ö Ø Ú ÐÙ ½ ¾ ½ ¾ Ø ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ Ø Ò Ø ÓÒ Ó Äµº Ì Ö ÓÖ Ø Ø ÓÒ Ó ÓÑ Ò Ö ØÓÖ Ó Ò Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ó Ø Ö Ø Ö Ø Ú ÐÙ ½ Þ ½ Þ ¾ Þ Þ Þ ¾ ½ Þ Û Ö Þ ÜÔ Ø ¼ µ ÓÖ ÓÑ Ø ¼ ¼º Ø ÓÑÑÙØ ÒØ ÒÚ Ö ÒØ ÙÒ Ö Ø Ø ÓÒ Ó ÓÖ Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ö Ø ÓÒ Ð ØÖÙØÙÖ ÓÒ Ä Û Ú ØÛÓ Ø ÓÒ Ò ÓÚ Ö É ¹ ÓÒ Î Ò ÓÒ Òµ ¾ Ø Ö ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ú ØÓÖ Ô µº Ì ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ö Ø Ö Ø Ú ÐÙ ÓÖ Ø Ø ÓÒ ÓÒ Î Ö ½ Þ ½ Þ ¾ Þ Ø Ö ÓÖ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö ÓÖ Ø Ö ÙÑ ØÖ µ Û Ú ½ Þ ½ Þ ¾ Þ Ñ ÓÖ ÓÑ Ñ ¾ ƺ Ò ÐÓ ÓÙ ÐÝ ÓÖ Ø Ø ÓÒ ÓÒ ¾ Î Ø Ö Ø Ö Ø Ú ÐÙ Ö Þ Þ ¾ ½ Þ Ò Þ Þ ¾ ½ Þ Ò ÓÖ ÓÑ Ò ¾ ƺ Ï Ø ØÛÓ ÕÙ Ø ÓÒ Ø Ý Ñ Ý Ö ÛÖ ØØ Ò Ò ÓÖÑ Ó ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ý Ø Ñ Ó ØÛÓ ÕÙ Ø ÓÒ Ü ÑÜ ¾ Ü ½ ¼ Ü Ü ÒÜ ½ ¼ Ï Ö Ó Ò ØÓ ÓÐÚ Ø Ý Ø Ñº ÓÖ Ø Û Ù Ø Ø ÖÓ Ò Ö ÓÖ Ø Ý Ø Ñ Ó ÔÓÐÝÒÓÑ Ð ÕÙ Ø ÓÒ º ÓÖ Ü ÑÔÐ ½½ µº Ï Ø Ó Ø ÓÑÔÙØ Ö ÔÖÓ Ö Ñ Å ÔÐ Î Û Ø Ø Ó ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ø Ý Ò Ö Ø Ø Ñ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ð Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÖÓÑ ÓÙÖ Ý Ø Ñµ Ø ÖÓ Ò Ö ÓÖ ÓÙÖ Ý Ø Ñ ½º Ñ ¾ Ñ Ñ Ñ ½ ÑÒ Ñ ¾ Ò Ñ Ò Ñ Ò Ò ¾ ÑÒ ¾ ½¼Ñ ¾ Ò ¾ Ò ÑÒ Ñ Ò Ò ÑÒ Ò ¼ ¾º ¾ Ñ Ñ ¾ Ñ Ñ ¾¼Ò ½ ÑÒ ¾ Ñ ¾ Ò Ñ Ò Ñ Ò Ò ¾ ÑÒ ¾ ½ Ñ ¾ Ò ¾ Ñ Ò ¾ ÑÒ ½¾Ñ ¾ Ò ¾Ñ Ò Ñ Ò ½¼Ò ½¾ÑÒ ¾Ñ ¾ Ò Ñ Ò Ò ½¾ÑÒ Ñ ¾ Ò Ò Ñ ¾ Ò ¾Ò ÑÒ ½¾ÒÜ Ò ¾ Ü ¾ Ò Ü Ò Ü ½¾Ò Ü Ò Ü Ò Ü ¼ º ¾Ñ Ñ ¾ Ñ Ñ ¾¼Ò ÑÒ Ñ ¾ Ò ½ Ñ Ò Ñ Ò ¾Ò ¾ ¾ ÑÒ ¾ ¾ Ñ ¾ Ò ¾ Ñ Ò ¾ Ñ Ò ¾ ½ Ò ½ ÑÒ Ñ ¾ Ò Ñ Ò ½ Ò ÑÒ Ñ ¾ Ò ¾¼Ò ÑÒ Ñ ¾ Ò Ò ÑÒ ¼ÑÜ ÒÜ ½ Ò ¾ Ü Ò Ü ¾¾Ò Ü ¾Ò Ü Ò Ü Ò Ü ¼ º ¾¼ ¾ Ñ Ñ ¾ Ñ Ñ ¾¼Ò ÑÒ Ñ ¾ Ò Ñ Ò ¾Ñ Ò ¾ Ò ¾ ÑÒ ¾ ½ Ñ ¾ Ò ¾ Ñ Ò ¾ Ñ Ò ¾ ½ Ò ½ ÑÒ Ñ ¾ Ò Ñ Ò ½ Ò ÑÒ Ñ ¾ Ò ½¼Ò ¾ÑÒ Ñ ¾ Ò ¾Ò ÑÒ ¾¼Ü ÒÜ ½Ò ¾ Ü Ò Ü ½ Ò Ü Ò Ü Ò Ü Ò Ü ¾¼Ü ¾ ½¼ÒÜ ¾ ½¼Ò ¾ Ü ¾ ¼ º ¼ ¾Ñ Ñ ¾ Ñ Ñ ¾¼Ò ÑÒ Ñ ¾ Ò ½ Ñ Ò Ñ Ò ¾Ò ¾

10 ¾ ÑÒ ¾ ¾ Ñ ¾ Ò ¾ Ñ Ò ¾ Ñ Ò ¾ ½ Ò ½ ÑÒ Ñ ¾ Ò Ñ Ò ½ Ò ÑÒ Ñ ¾ Ò ¾¼Ò ÑÒ Ñ ¾ Ò Ò ÑÒ ÒÜ ½ Ò ¾ Ü Ò Ü ¾¾Ò Ü ¾Ò Ü Ò Ü Ò Ü ¼ÒÜ ¾ ¼Ü ¼ Ä Ø Ù ÓÒ Ö Ø Ú ÔÓÐÝÒÓÑ Ð ÕÙ Ø ÓÒ º Ö Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ø Ö ÙÐØ ÒØ Ó ÓÙÖ Ý Ø Ñº Æ ÜØ ØÛÓ ÕÙ Ø ÓÒ ¾ Ò µ Ö Ð Ò Ö Ò Üº Á Ó Æ ÒØ ÓÖ Ü Ò ÓÒ Ó Ø ØÛÓ ÕÙ Ø ÓÒ ÒÓÒÞ ÖÓ Û Ø Ø Ø Ü Ö Ø ÓÒ Ðº ÙØ Ö Ø ÓÒ Ð ÖÓÓØ Ó ÓÙÖ Ò Ø Ð ÕÙ Ø ÓÒ Ü ÑÜ ¾ Ü ½ ¼ ÑÙ Ø Ú ½ Ø Ö ÓÖ Ø ÖÓÓØ ÕÙ Ð ØÓ ½ Û Ö Ñ Ò Ø Ø Ü ¼µº ÓÖ ÓÒ ÕÙ Ø ÓÒ Ø Ó Æ ÒØ ÓÖ Ü ÕÙ Ð ØÓ ½¾Ò Ò ¾ ¾ Ò Ò ½¾Ò Ò Ò Ø ÓÒÐÝ ÖÓÓØ Ò Æ ÓÖ Ø ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ò º ÓÖ Ø Ó Æ ÒØ ÖÓÑ Ø Ö ÕÙ Ø ÓÒ Û Ø Ò ÕÙ Ø ÓÒ ½¾¼ ¼Ñ ¼ Ù Ò Ò µ Ø Ö ÓÖ Ñ º ÇÙÖ Ò Ø Ð Ý Ø Ñ ÓÖ Ñ Ò ÓÒÐÝ ÓÒ ÓÐÙØ ÓÒ Ü ½º Ì Ö ÓÖ Û Ø Ü ½ ÙØ Ø ÑÔÓ Ð Û Ø ÓÒØÖ Ø ÓÒ Ò Ø Ö ÒÓ Ð ØØ Ò Ê ÖÓÑ Ü ÑÔÐ ¾ Ò ½ º Ä Ø Ù ÓÒ Ö ÓÑ Ú Ö ÒØ Ó Ø Ü ÑÔÐ ¾ ÖÓÑ ½ º Ä Ø Ä Ä Ð Ö Û Ø Ò ÓÑÑÙØ ØÓÖ Ö Ð Ø ÓÒ ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ ¾ ¾ ½ ½ ½ ½ ¾ ¾ ¾ ½ ¾ µ ½ ¾ ½ µ ¾ ½ ¾ µ ÓÖ ÓÑ ¾ ʺ ÓÐÐÓÛ Ò ½ Û Ø «½ ½ ¾ ¾ Û Ö «½ ¾ ½ ¾ Ø Ù Ð Ò Äº ÁØ Ý ØÓ Ø Ø ÐÐ ÔÖÓÔ ÖØ Ó Ä Ò Ó ÝÑÔÐ Ø ÓÖÑ ÖÓÑ ½ Ö ØÖÙ ÓÖ ÓÙÖ ÑÓÖ Ò Ö Ð Ä Ð Ö Ä ¼ ½ ¾ Ò ½ ¾ ¼º Ì Ö ÓÖ Ò ½ Ø À Ö Ä ØÞ ÔÖÓÔ ÖØÝ ÓÖ ÓÙÖ Ä ÙÐ ÐÐ º Ð Ó Ø Ó ÓÑÓÐÓ Ý Ö Ò ÓÖ Ä ÓÑÓÖÔ ØÓ Ø Ó ÓÑÓÐÓ Ý Ö Ò ÓÖ Ø ÃĐ Ð Ö Ñ Ò ÓÐ Ì ¾ È º Ï Ö Ó Ò ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ø ÓÖ ÓÑ ØÖ ÔÐ ½ ¾ ¾ Û Ò ÓÒ ØÖÙØ Ð ØØ Ò ÑÔÐÝ ÓÒÒ Ø ØÖ Ò ÙÐ Ö Ä ÖÓÙÔ Ê ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ØÓ ÓÙÖ Ä Ð Ö Äº Ä Ø Ü ÔÜ ¾ ÕÜ ½ ÔÓÐÝÒÓÑ Û Ø ÒØ Ö Ó Æ ÒØ Ò Ø Ö Ö Ð ÖÓÓØ º ÓÖ Ü ÑÔÐ Ø ÕÙ Ø ÓÒ Ü Ü ¾ Ü ½ ¼ Ø ÖÓÓØ Ü ½ ¼ ½ Ü ¾ ½ Ü ¾ º Ï Ø ÐÒ Ü µ Ò ÓÙÖ Ü ÑÔÐ ½ ½ ½ ¾ ¼ ½ ½ º ÓÖ Ø Ø Ø ÓÒ Ó Ø Ñ ØÖ Ü ÜÔ ½ ¾ µµ ÓÒ Î ÓÒ Ù Ø ØÓ Ò Ø ÓÒ Ó ÓÑ Ñ ØÖ Ü ÖÓÑ Ä µº Ì ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ø ÓÒ ÓÒ ¾ Î ÒØ Ö¹Ú ÐÙ ØÓÓº Ì Ö ÓÖ Ø Ö Ð ØØ Ò Æ Û ÒÚ Ö ÒØ ÙÒ Ö Ò Ø ÓÒ Ó ÓÑ Ð Ñ ÒØ ÖÓÑ Ø ÖÓÙÔ Ó ÙØÓÑÓÖÔ Ñ º Ï Ø ½ Ø Ð ØØ Ò Ê ½ º Ì ÖÓÙÔ ½ Ð ØØ Ò Ê Ê ½ ʺ Ì Ö ÓÖ Û Ø Ð ØØ Ò ÓÙÖ Ä ÖÓÙÔ Ê Û Ð ØÐÝ «Ö ÒØ ÖÓÑ Ê Ò Ü ÑÔÐ ¾ ½ µº Ì ÓÑÔ Ø ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò ÓÐ Å Ê Ú Ù Ò Ü ÑÔÐ Û Ð ØÓ ÓÙÒ Ò ½ º ÓÖ Ø Å ÐÐ Ó ÓÑÓÐÓ Ð ÔÖÓÔ ÖØ Ö Ø Ñ ÓÖ ÃĐ Ð Ö

11 Ñ Ò ÓÐ º ÅÓÖ ÓÚ Ö Ø Ò ÐÔÓØ Òص Ñ Ò Ñ Ð ÑÓ Ð ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ø ÓÖ Ø ÃĐ Ð Ö Ñ Ò ÓÐ Ì ¾ È Ò ½ µº Á ÒÓØ ÒÓÛÒ Ø Ö ÓÑÔÐ Ü ØÖÙØÙÖ ÓÒ Ø Åº Á Ø Ö ÐÐÝ ÒÓ ÓÑÔÐ Ü ØÖÙØÙÖ ÓÒ Ø Å Ø Ö ÓÖ Ø Ö ÒÓ ÃĐ Ð Ö ØÖÙØÙÖ ÓÒ Øº ÁÒ Ø Û ³ÐÐ Ó Ø Ò Ø Ø Ø Ö ÒÓ Ó ÓÑÓÐÓ Ð ÒÚ Ö ÒØ Û Ò Ö Ø Ö Þ ÃĐ Ð Ö ÓÐÚÑ Ò ÓÐ º ËÓÑ ÓØ Ö Ü ÑÔÐ Ó Ù Ò Ò Ø Ò ½ Ö Ü¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ñ Ò ÓÐ ËÓÐ Ì Ò ËÓÐ ËÓÐ Û Ö ËÓÐ ÓÒ ØÖÙØ Ò ½ Ü ÑÔÐ ½º ÆÓÛ Û Ú ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ü ÑÔÐ Ó Ð ØØ Ò ÐÑÓ Ø Ð Ò Ä ÖÓÙÔ º Ä Ø Ù ÓÒ Ö Ä ÖÓÙÔ Ê Ê Ê Û Ö Øµ ÜÔ Ø µ Ò ÓÒ Þ Ð ÓÚ Ö µ Ñ ØÖ Ü ÖÓÑ Ð Êµº Ï ÙÔÔÓ Ø Ø Ø Ñ ØÖ Ü Ó ÒØ ØÓ ÓÒ Ð Ñ ØÖ Ü ½ ½ ¾ µ ½ «¾ ¾ ʺ Ì Ö Ð ØØ Ò Ù Ä ÖÓÙÔ Ê Ò ÓÒÐÝ ÓÖ ÓÑ Ø ¼ ¾ Ê Ñ ØÖ Ü ÜÔ Øµ ÐÓÒ ØÓ Ä µº ÁØ ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ Ð Ò Ö Ð Ö Ø Ø ÓÑ Ö Ð Ñ ØÖ Ü Ó ÒØ ØÓ Ñ ØÖ Ü ÖÓÑ Ä µ Ò ÓÒÐÝ Ø Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ö ÙÐ ÐÐ ½º Ì ÙÑ ½ ½ ¾ ÕÙ Ð ØÓ ¼º ¾º Ì ÙÑ ½ ½ ¾ Ò ÒØ Ö Ð ÒÙÑ Öº º Ì ÙÑ ½ ½ ¾ Ò ÒØ Ö Ð ÒÙÑ Öº ÁÒ ÓÙÖ Ø Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ú ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖÑ ½ º ¾«¾ ¼º Í Ò Ø ÓÒ Ø ÓÒ Û Ú ØÛÓ ÓÐÐÓÛ Ò ÓÒ Ø ÓÒ ¾ º ¾ «Ó µ «Ñ Ñ ¾ º º ¾ «Ó µ «Ò Ò ¾ º ÖÓÑ ¾ Û Ú Ó µ «Ò ¾«µ ¾º Í Ò Ø ÕÙ Ø ÓÒ Ò Û Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÕÙ Ø ÓÒ ÓÖ ¾«Ò ¾ Ñ ½ ¼ Ï Û ÒØ ØÓ Ò ÓÑ Ö Ð Ò ÔÓ Ø Ú ÓÐÙØ ÓÒ Ó Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÓÖ ÓÑ Ú ÐÙ Ó Ñ Ò ¾ Ƶº Á Û Ò Ù Û Ò ÐÙÐ Ø «ÐÒ µ º ÆÓÛ Û Û ÒØ ØÓ Ò ¾ º ÓÖ Ø Ò ÖÝ Ò ÙÆ Òص ÓÒ Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ Ð ØÝ «Ò ¾«µ ¾º ÄÙØ Ù ÓÛ Ø Ø Ù ÓÐÙØ ÓÒ Ö Ü Ø ÓÖ Ü ÑÔÐ Ñ ½ Ò Ó Ó Ö ÓÖ Ñ ÒÝ ÓØ Ö Ú ÐÙ Ó Ñµ Ò ÓÖ ÐÐ Ò ØÙÖ Ð Ú ÐÙ Ó Òº Ä Ø Ñ ÕÙ Ð ØÓ ½º ÁØ ÔÔ Ö Ø Ò Ò ÕÙ Ø ÓÒ Ò ¾ ½ ¼ ÓÒÐÝ ½ ÓÒ Ö Ð ÖÓÓØ Ò Ø ÖÓÓØ ÐÓÒ ØÓ Ò ÒØ ÖÚ Ð Ò Òº ÁØ ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ ØÛÓ Ò ½ ÓÐÐÓÛ Ò Ò ÕÙ Ð Ø ÓÖ ÔÓÐÝÒÓÑ È µ Ò ¾ ½ È Òµ Ò ½ ¼ ÓÖ ½ Ò ½ È Ò µ ¾Ò ¼º Ì Ö ÓÖ Ø Ö Ö Ð ÖÓÓØ Ò Ø ÒØ ÖÚ Ð Ò ½ Ò ½µ ½ Ò Òµº ÁØ ÔÓ Ð ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ø ØÛÓ ÓØ Ö ÖÓÓØ Ö ÒÓØ Ö Ð ÙØ Ø ÒÓØ Ò ½ ÒØ Ö Ø Ò ÓÖ Ù ÒÓÛº ËÓ Û Ú Ö Ð ÔÓ Ø Ú ÖÓÓØ Ó ÓÙÖ ÕÙ Ø ÓÒº Ï Ò ÓÙÒ ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ú ÐÙ ÓÖ «º ÆÓÛ Û Û ÒØ ØÓ Ò º ÓÖ Ø Û Ú Ö Ý ØÛÓ ÓÒ Ø ÓÒ ¼ «Ò ¾«µ ¾º ÖÓÑ ¾«Ò ÖÓÑ Ò ÕÙ Ð Ø Ò Ô Ô Ò µ Ò Ò Ò ½ µ Ô Ò Ò ½ Ò ½ ½ Ò Û Ú ¼ «Ò ¾«µ Ò ½ ½ ÓÖ ÐÐ Ò ØÙÖ Ð Òº Ì Ö ÓÖ Û Ò Ò Ö Ú ÐÙ ÓÖ «º ÁØ Ñ Ò Ø Ø ÓÖ Ù Ú ÐÙ Ò ÓÖ ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ä ÖÓÙÔ Êµ Ø Ö Ð ØØ Ò Êº Ì Ü ÑÔÐ Ñ Ý Ù Ò ÒÚ Ø Ø ÓÒ Ó Ó ÓÑÓÐÓ Ð ÔÖÓÔ ÖØ Ó ÓÐÚ Ð Ä ÖÓÙÔ Ò ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ÓÑÓ Ò ÓÙ Ô Ê º Ê Ö Ò ½º Ò ÓÒ º ÓÖ ÓÒ º Ã Đ Ð Ö ØÖÙØÙÖ ÓÒ ÓÑÔ Ø ÓÐÚÑ Ò ÓÐ ÈÖÓº Ñ ÖºÅ Ø ºËÓº ½¼

12 ½¼ ½ ¼µ ÒÓº ½ß º ¾º ÌÖ ÐÐ º ÒÓØ ÓÒ ÓÐÚ Ð Ä ÖÓÙÔ Û Ø ÓÙØ Ð ØØ Ò Ø Ð Ü¹Ì ÓÑ ÑÓ Ð Ó Ö Ø ÓÒ Ö Ú Ñ Ø º»¼¼¼ ½¼ ½½ Ë Ô ¾¼¼¼º º Å ÐØ Ú ÇÒ ÓÒ Ð Ó ÓÑÓ Ò ÓÙ Ô Ò ÊÙ Òµ ÁÞÚº Æ ËËËÊ ½ ½ µ ÒÓº ½ ß ¾º º Ê ÙÒ Ø Ò Åº Ö Ø Ù ÖÓÙÔ Ó Ä ÖÓÙÔ ËÔÖ Ò Ö¹Î ÖÐ ½ ¾º º ÅÓÖÓÞÓÚ ÎºÎº Ð Ø ÓÒ Ó Ò ÐÔÓØ ÒØ Ä Ð Ö Ò ÊÙ Òµ Á Ú Ø ÎÝ º Í º Úº ½ µ ÒÓº ½ ½ß½ ½º º ÓÖ Ø Ú ÎºÎº ÇÒ ºÄº Î Ò Ö º º Ì ØÖÙØÙÖ Ó Ä ÖÓÙÔ Ò Ð Ö Ò ÊÙ Òµ ÙÖÖ ÒØ ÈÖÓ Ð Ñ Ò Å Ø º ÙÒ Ñ ÒØ Ð Ö Ø ÓÒ Úº ½ ÁØÓ Æ Ù Ì Ò ºÆ Ù ËËËÊ Î ÓÙÞÒº ÁÒ Øº Æ Ù Òº Ì º ÁÒ ÓÖѺ ÅÓ ÓÛ ½ ¼ ÔÔº ß¾ Ò Ðº ØÖ Ò Ðº ÒÝÐÓÔ Ó Å Ø º Ë º Úº ½ ËÔÖ Ò Ö¹Î ÖÐ ºº º Ù Ð Ò Ö Äº Ò ÜÔÓ Ø ÓÒ Ó Ø ØÖÙØÙÖ Ó ÓÐÚÑ Ò ÓÐ ÙÐк Ñ Öº Å Ø º ËÓº ½ µ ÒÓº ¾ ¾¾ ß¾ º º Ë ØÓ Åº ËÙÖ ÖØ Ò ÖÓÙÔ Ä Ö ÓÐÙ Ð Á Ë ºÈ Ôº ÓÐк Òº º ÍÒ ÚºÌÓ ÝÓ ½ µ ÒÓº ½ ½ß½½ ÁÁ ÒÓº ¾ ½ ß½ º ½¼º ÓÖ Ø Ú ÎºÎº ÇÒ Ð ØØ Ò Ä ÖÓÙÔ Ó ØÝÔ µ Ò Êµ Ò ÊÙ Òµ Î ØÒ ÅÓ º ÍÒ Úº Ö Á Å Ø Ñ º ½ µ ÒÓº ß Ò Ðº ØÖ Ò Ðº ÅÓ ºÍÒ Úº Å Ø º ÙÐк ½ µ ¼ ÒÓº» ¹½¼ ºº º ÌÖ ÐÐ º Ò ÖÞ Û Ïº ÇÒ ÓÐÚÑ Ò ÓÐ Ò ÓÒ ØÙÖ Ó Ò ÓÒ Ò ÓÖ ÓÒ ÖÓÑ Ñ ÐØÓÒ Ò Ú ÛÔÓ ÒØ ÂÓÙÖÒ Ð Ó Ä Ì ÓÖÝ ½ µ ¾ ß¾ ¾º ½½º ÓÜ º Ä ØØРº Ç³Ë º Á Ð Î Ö Ø Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ËÔÖ Ò Ö¹Î ÖÐ ½ º ½½

Ð Ò ØÓ ØØ Ö Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ð ØÝ Ö ÙÐغ Ì ÓÙÖ Ô Ö Ñ ØÓÛ Ö Ø Ø Ö Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ð ØÝ Ö ÙÐØ Ò Ô Ö Ý Ø Ô Ô Ö Ó È Ô Ñ ØÖ ÓÙ Ò Î ÑÔ Ð ÓÒ ÌÖ Ú Ð Ò Ë Ð Ñ Ò ÔÖÓ Ð Ñ µ Ø

Ð Ò ØÓ ØØ Ö Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ð ØÝ Ö ÙÐغ Ì ÓÙÖ Ô Ö Ñ ØÓÛ Ö Ø Ø Ö Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ð ØÝ Ö ÙÐØ Ò Ô Ö Ý Ø Ô Ô Ö Ó È Ô Ñ ØÖ ÓÙ Ò Î ÑÔ Ð ÓÒ ÌÖ Ú Ð Ò Ë Ð Ñ Ò ÔÖÓ Ð Ñ µ Ø ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ À Ö Ò ÓÖ ËÑ ÐÐ ÇÙÖÖ Ò ÁÒ Ø Ò Ó ÆȹÀ Ö ÈÖÓ Ð Ñ Å ÖÓ Ð Ú Ð Ò Â Ò Ð ÓÚ ¾ ¾ ÅÈÁ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ò Ø Ë Ò ¹¼ ¼ Ä ÔÞ Í ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ÈÖ Ø Å Ø Ñ Ø ¹¾ ¼ Ã Ð Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к ØÖ Øº Ì Ô Ô Ö ÓÒØÖ

More information

ÝÓÒ ÀÝÔ ÖØÖ Ï Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Å Ø Ó Ï Ø ÓÙØ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÀÙ Ò Ò Î ØÓÖ ÐÑ Ù Ô ÖØ Ñ ÒØ Ì ÒÓÐÓ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÈÓÑÔ Ù Ö Ö ÐÓÒ ËÔ Ò Ù º Ò Ú ØÓÖº ÐÑ Ù ÙÔ º Ù ØÖ Øº Ì Ò

ÝÓÒ ÀÝÔ ÖØÖ Ï Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Å Ø Ó Ï Ø ÓÙØ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÀÙ Ò Ò Î ØÓÖ ÐÑ Ù Ô ÖØ Ñ ÒØ Ì ÒÓÐÓ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÈÓÑÔ Ù Ö Ö ÐÓÒ ËÔ Ò Ù º Ò Ú ØÓÖº ÐÑ Ù ÙÔ º Ù ØÖ Øº Ì Ò ÝÓÒ ÀÝÔ ÖØÖ Ï Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Å Ø Ó Ï Ø ÓÙØ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÀÙ Ò Ò Î ØÓÖ ÐÑ Ù Ô ÖØ Ñ ÒØ Ì ÒÓÐÓ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÈÓÑÔ Ù Ö Ö ÐÓÒ ËÔ Ò Ù º Ò Ú ØÓÖº ÐÑ Ù ÙÔ º Ù ØÖ Øº Ì Ò Ö Ð ÒØÖ Ø Ð ØÝ Ó Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Ø Ø ÓÒ ÔÖÓ ¹ Ð Ñ ÑÓØ Ú

More information

ËÌ Ä Å Ä Å ÌÁÇÆ ÂÓ Ò Ìº Ð Û Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ËØ Ø Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÐÐ ÒÓ Ø Ó Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼ Ø ØÓ Ø Ñ ÑÓÖÝ Ó ºÁºÅ Ð Úº ÁÒ ½ ÖÞ ÓÖÞÝ Û Ø Ö

ËÌ Ä Å Ä Å ÌÁÇÆ ÂÓ Ò Ìº Ð Û Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ËØ Ø Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÐÐ ÒÓ Ø Ó Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼ Ø ØÓ Ø Ñ ÑÓÖÝ Ó ºÁºÅ Ð Úº ÁÒ ½ ÖÞ ÓÖÞÝ Û Ø Ö ËÌ Ä Å Ä Å ÌÁÇÆ ÂÓ Ò Ìº Ð Û Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ËØ Ø Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÐÐ ÒÓ Ø Ó Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼ Ø ØÓ Ø Ñ ÑÓÖÝ Ó ºÁºÅ Ð Úº ÁÒ ½ ÖÞ ÓÖÞÝ Û Ø Ö Ø Ö Û Ö ÓÒØ ÒÙÙÑ Ñ ÒÝ «Ö ÒØ ¼ ¹ Ø ÓÖ Ð Ø ÓÖ º Ï Ø

More information

½º¾ Ò Ø ÓÒ Ì Ò Ó Ø ÓÚ ÕÙ Ø ÓÒ Ò ÓÖÑ Ð Þ Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò Ø ÓÒº Ò Ø ÓÒ ½ È Ù Ó Ê Ò ÓÑ ÙÒØ ÓÒ Ñ Ðݵ Ñ ÐÝ ¾ ¼ ½ ¾Æ ÐÐ Ñ ÐÝ Ó Ð µ Ä µµ È Ù Ó Ê Ò ÓÑ ÙÒØ ÓÒ ¾

½º¾ Ò Ø ÓÒ Ì Ò Ó Ø ÓÚ ÕÙ Ø ÓÒ Ò ÓÖÑ Ð Þ Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò Ø ÓÒº Ò Ø ÓÒ ½ È Ù Ó Ê Ò ÓÑ ÙÒØ ÓÒ Ñ Ðݵ Ñ ÐÝ ¾ ¼ ½ ¾Æ ÐÐ Ñ ÐÝ Ó Ð µ Ä µµ È Ù Ó Ê Ò ÓÑ ÙÒØ ÓÒ ¾ ¾¾º ¼ ¹¼¼ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ ÖÝÔØÓ Ö Ô Ý ÆÓÚ Ñ Ö Ø ¾¼¼½ Ä ØÙÖ Ä ØÙÖ Ö Ú Ò Ý Ó ËÖ ÒØÓÒ Ó Æ ÓÐÓ Ä Ø Ø Ñ Û Ò Û Ø Û Ñ Ò Ý Ë Ö Ø Ã Ý ÒÖÝÔØ ÓÒ Ñ Ëà µ Ò Û ÒØÖÓ Ù ØÛÓ Ö Ð Ø ÒÓØ ÓÒ Ó ÙÖ Øݺ Ì Ò Û ÓÛ ÓÛ ÈÊ Ñ Ý Ù ØÓ

More information

½½ º º À Æ Æ º º Í Æ ÒÓØ ÔÓ Ø Ú Ñ ¹ Ò Ø ÙÒÐ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÖÙ Ø Ö ÓÒ Ù ÔÖÓ Ð Ñ È ½ Û Ø Ò Ð ÐÐ ÓÒ ØÖ ÒØ Û Ó ÓÖÑ Ù Ø ØÓ Ñ Ò ¾Ê Ò µ ½ ¾ Ì Ì Ø Ì Ù ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ð

½½ º º À Æ Æ º º Í Æ ÒÓØ ÔÓ Ø Ú Ñ ¹ Ò Ø ÙÒÐ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÖÙ Ø Ö ÓÒ Ù ÔÖÓ Ð Ñ È ½ Û Ø Ò Ð ÐÐ ÓÒ ØÖ ÒØ Û Ó ÓÖÑ Ù Ø ØÓ Ñ Ò ¾Ê Ò µ ½ ¾ Ì Ì Ø Ì Ù ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ð ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Å Ø Ñ Ø ÎÓк½ ÆÓº¾ ¾¼¼½ ½½ ß½¾ º ÇÆ Å ÁÅ Ç Í Ä ÍÆ ÌÁÇÆ Ç ÌÀ Ì ËÍ ÈÊÇ Ä Å ½µ ÓÒ ¹ Ò Ê Ö Ú ÐÓÔÑ ÒØ ÒØ Ö Ó È Ö ÐÐ Ð ËÓ ØÛ Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ó ËÓ ØÛ Ö Ò ½¼¼¼ ¼ Ò µ ¹Ü Ò Ù Ò ËØ Ø Ã Ý Ä ÓÖ ØÓÖÝ

More information

Ì ÓÑÔÙØ Ð Ñ Ò ÓÒ Ó ÌÖ Ó ÁÒ Ò Ø À Ø ÊÙ ÐÐ Å ÐÐ Ö ÂÙÐÝ ¾ ¾¼¼ Ì Ö Ø ÓÙÖ Ø ÓÒ Ó Ø ÖØ Ð ÔÔ Ö ÔØ Ö Ó È º º Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ó ÙÒ Ö Ø ÙÔ ÖÚ ÓÒ Ó ÊÓ ÖØ Áº ËÓ

Ì ÓÑÔÙØ Ð Ñ Ò ÓÒ Ó ÌÖ Ó ÁÒ Ò Ø À Ø ÊÙ ÐÐ Å ÐÐ Ö ÂÙÐÝ ¾ ¾¼¼ Ì Ö Ø ÓÙÖ Ø ÓÒ Ó Ø ÖØ Ð ÔÔ Ö ÔØ Ö Ó È º º Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ó ÙÒ Ö Ø ÙÔ ÖÚ ÓÒ Ó ÊÓ ÖØ Áº ËÓ Ì ÓÑÔÙØ Ð Ñ Ò ÓÒ Ó ÌÖ Ó ÁÒ Ò Ø À Ø ÊÙ ÐÐ Å ÐÐ Ö ÂÙÐÝ ¾ ¾¼¼ Ì Ö Ø ÓÙÖ Ø ÓÒ Ó Ø ÖØ Ð ÔÔ Ö ÔØ Ö Ó È º º Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ó ÙÒ Ö Ø ÙÔ ÖÚ ÓÒ Ó ÊÓ ÖØ Áº ËÓ Ö º Ì Ò Ö Ð Ó Ù ØÓ ÝÖ Ã ÓÙ ÒÓÚ Û Ó ÓÖ Ò ÐÐÝ ÔÓ Ø ÕÙ

More information

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ê ÒØ Ö ÙÐØ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÐ ÒÒ Ö ½ Ú Ö Ø Ò¹ Ø Ö Ø ÓÖ Ù Ø Ð ÔÔÐ Ð ØÝ Ó Ø ÔÐ ÒÒ Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ñ ÒÝ Ö Ð ÛÓÖÐ ÔÖÓ Ð Ñ º ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Ø ÔÖ

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ê ÒØ Ö ÙÐØ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÐ ÒÒ Ö ½ Ú Ö Ø Ò¹ Ø Ö Ø ÓÖ Ù Ø Ð ÔÔÐ Ð ØÝ Ó Ø ÔÐ ÒÒ Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ñ ÒÝ Ö Ð ÛÓÖÐ ÔÖÓ Ð Ñ º ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Ø ÔÖ Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó Ë ÌÈÄ Æ ÓÖ ÔÐ ÒÒ Ò Û Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Å ÖÓ ÓÐ ØØ ËØ ÒÓ Å ÖÙ Ò Ð Ö Ó Å Ð Ò Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Å Ø Ñ Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö Ø Ð ËØÙ È ÖÙ Î Î ÒÚ Ø ÐÐ ¼ ½¼¼ È ÖÙ ÁØ ÐÝ ¹Ñ Ð Ñ ÖÓ ÒÓ Ñ Ð Ò ÔÑ ØºÙÒ Ô º Ø Ì Ðº ¹¼ ¹ º

More information

Ø ÑÔÐÝ Ù Ø Ø Ø Ø ÔÖÓÓ ÒÓÖÑ Ð Þ Ò Ø ËØÖ Ø ÓÙÒ Ø ÓÒ Ø Ø ÓÖÝ ÔÖ ¹ÑÓ Ð Û Ð Ú Ö ÒØ Ó Ø ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ Ò ØÓ ÔÖÓÚ Ò Ø ÓÖ Ò Ð ÔÖÓÓ º ÁØ ÛÓÖØ ÒÓØ Ò Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ð ÒÓ

Ø ÑÔÐÝ Ù Ø Ø Ø Ø ÔÖÓÓ ÒÓÖÑ Ð Þ Ò Ø ËØÖ Ø ÓÙÒ Ø ÓÒ Ø Ø ÓÖÝ ÔÖ ¹ÑÓ Ð Û Ð Ú Ö ÒØ Ó Ø ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ Ò ØÓ ÔÖÓÚ Ò Ø ÓÖ Ò Ð ÔÖÓÓ º ÁØ ÛÓÖØ ÒÓØ Ò Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ð ÒÓ Ì ËØÖ Ø ÓÙÒ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ ÑÓ ÙÐÓ ÐÐ ÓÛ ÁÆÊÁ ¹ÊÓÕÙ ÒÓÙÖØ ºÈº ½¼ ½ Ä Ò Ý Ü Ö Ò º ÐÐ º ÓÛ ÒÖ º Ö ØØÔ»»ÐÓ Ðº ÒÖ º Ö» ÓÛ ØÖ Øº Ì ËØÖ Ø ÓÙÒ Ø ÓÒ Ö Ö ØÖ Ø ÓÒ Ó Ò Ú Ø Ø ¹ ÓÖÝ Û Ö Ø ÓÑÔÖ Ò ÓÒ Ñ Ö ØÖ Ø ØÓ ØÖ Ø Ð ÔÖÓÔÓ

More information

Ô ØÙ Ø Ò Ø ÔÐ Ò º Ì ÑÓ Ø ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ô Ò Ø ÔÖÓ ÙÖ Ø Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÙÒ ÒÓÛÒ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ø ÐÓÛÒ Ú ØÓÖ ØÓ Ø ÒÓÖÑ Ð Ò ØÓ Ø ÔÐ Ò º Ì ÔÖÓ Ð Ñ ÔÐ Ý Ò ÑÔÓÖØ ÒØ

Ô ØÙ Ø Ò Ø ÔÐ Ò º Ì ÑÓ Ø ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ô Ò Ø ÔÖÓ ÙÖ Ø Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÙÒ ÒÓÛÒ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ø ÐÓÛÒ Ú ØÓÖ ØÓ Ø ÒÓÖÑ Ð Ò ØÓ Ø ÔÐ Ò º Ì ÔÖÓ Ð Ñ ÔÐ Ý Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ð Ô Ø ÓÒ Ó ÔÐ Ò Û Ú Ò ÓØÖÓÔ Ò Ò ÓØÖÓÔ Ú Ó Ð Ø Ñ ÎÐ Ø Ð Ú ÖÚ Ò Ý ½ Ò ÁÚ Ò È Ò ¾ ½ ÖÐ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø Ò È Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÔ Ý Ã Ã ÖÐÓÚÙ ½¾½ ½ ÈÖ ¾ Þ Ê ÔÙ Ð º ¹Ñ Ð Ú ÖÚ ÒÝ º ÖÐÓںѫºÙÒ ºÞ

More information

THE LJUBLJANA GRAPH. Preprint series, Vol. 40 (2002), 845. Marston Conder Aleksander Malnič. November 19, 2002

THE LJUBLJANA GRAPH. Preprint series, Vol. 40 (2002), 845. Marston Conder Aleksander Malnič. November 19, 2002 University of Ljubljana Institute of Mathematics, Physics and Mechanics Department of Mathematics Jadranska 19, 1000 Ljubljana, Slovenia Preprint series, Vol. 40 (00), 845 THE LJUBLJANA GRAPH Marston Conder

More information

ÇÙØÐ Ò Ó Ø Ð ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ú ÓÒ ÒÓ Ò ÓÖ ÝÐ Ó ÙØÓÑÓÖÔ Ñ µ ÑÓ ÙÐ ÕÙ ¹ÝÐ µ ØÖÙ¹ ØÙÖ ÖĐÓ Ò Ö ÓÖ ÑÓ ÙÐ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó ÖÓÑ ÓÖ Ö ÓÑ Ò Ò¹ ÐÙ Ò ÓÔÔ Ó µ Ü Ñ

ÇÙØÐ Ò Ó Ø Ð ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ú ÓÒ ÒÓ Ò ÓÖ ÝÐ Ó ÙØÓÑÓÖÔ Ñ µ ÑÓ ÙÐ ÕÙ ¹ÝÐ µ ØÖÙ¹ ØÙÖ ÖĐÓ Ò Ö ÓÖ ÑÓ ÙÐ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó ÖÓÑ ÓÖ Ö ÓÑ Ò Ò¹ ÐÙ Ò ÓÔÔ Ó µ Ü Ñ ÖĐÓ Ò Ö ÓÖ ÒÓ Ò Ó ÖØ Ò Ó ÖÓÑ ÇÖ Ö ÓÑ Ò ÂÓ Ò º Ä ØØÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÐÐ Ó Ø ÀÓÐÝ ÖÓ Ð ØØÐ Ñ Ø º ÓÐÝÖÓ º Ù ÊÁË ÏÓÖ ÓÔ Ä ÒÞ Ù ØÖ Å Ý ½ ¾¼¼ ÇÙØÐ Ò Ó Ø Ð ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ú ÓÒ ÒÓ Ò ÓÖ

More information

Ó Ú ÐÙ Ö ÒÚÓÐÚ Ò ÖØ Ò Ô ÖØ Ó Ø ÔÖÓ Ö Ñµ Ò ØÓ ÐÔ Ø Ø ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö Ñ Ø º ÁÒ Ø Ø ÐÐÝ ØÝÔ Ð Ò Ù Ø ØÝÔ Ö ÒÓØ Ò ÓÑ Ø Ò Ø Ø Ø Ô ÖØ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÙØ Ö Ø Ö ÓÑ Ø Ò

Ó Ú ÐÙ Ö ÒÚÓÐÚ Ò ÖØ Ò Ô ÖØ Ó Ø ÔÖÓ Ö Ñµ Ò ØÓ ÐÔ Ø Ø ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö Ñ Ø º ÁÒ Ø Ø ÐÐÝ ØÝÔ Ð Ò Ù Ø ØÝÔ Ö ÒÓØ Ò ÓÑ Ø Ò Ø Ø Ø Ô ÖØ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÙØ Ö Ø Ö ÓÑ Ø Ò ÙÒ Û Ø ÙÒØ ÓÒ Ð Ô Ò Ò ÓÖ Ö Øµ ÌÝÔ Î ÐÙ Ò ËØ Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ò À ÐÐ Ì ÓÑ À ÐÐ Ö Ò Ñ Ö ¾ ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö ÐÐÙ ØÖ Ø ÓÛ À Ðг ØÝÔ Ð Ý Ø Ñ Ò Ù ØÓ ÜÔÖ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ º Ë Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÓÒ Ø ØÝÔ Ð Ú Ð Ö Ô Ö ÓÖÑ Ý Ø ØÝÔ

More information

ÓÒØ ÒØ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½ ¾ ÈÖ Ð Ñ Ò Ö ¾ ¾º½ Ö Ø ÇÖ Ö ÅÓ Ð ÄÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÇÖ Ö Ò ÃÖ Ô ÅÓ Ð º

ÓÒØ ÒØ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ½ ¾ ÈÖ Ð Ñ Ò Ö ¾ ¾º½ Ö Ø ÇÖ Ö ÅÓ Ð ÄÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÇÖ Ö Ò ÃÖ Ô ÅÓ Ð º ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø Ï Ö Û ÍÒ Ú Ö ØÝ ÜÔÓ ÒØ Ë Ñ ÒØ Ò Ò ËÄ ¹Ê ÓÐÙØ ÓÒ ÐÙÐÙ ÓÖ ÅÓ Ð ÄÓ ÈÖÓ Ö Ñ Ä Ò Ò Æ ÙÝ Ò Ò ÙÝ ÒÑ ÑÙÛº ÙºÔÐ ÌÊ ¼½¹¼¾ ¾ µ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼½ Ð Ø Ö Ú Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼ µ ØÖ Ø Ï ÔÖÓÔÓ ÑÓ Ð ÐÓ ÔÖÓ Ö ÑÑ

More information

LCNS, Vol 1767, pp , Springer 2003

LCNS, Vol 1767, pp , Springer 2003 Ø Ö Ü Ø ËÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ Å Ü¾Ë Ø Â Ò Ö ÑÑ ÊÓÐ Æ ÖÑ Ö Ï Ð ÐÑ¹Ë Ö ¹ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÌĐÙ Ò Ò Ë Ò ½ ¹ ¾¼ ÌĐÙ Ò Ò º Ê Ôº Ó ÖÑ ÒÝ Ö ÑÑ Ò ÖÑÖ Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ØÙ Ò Òº ØÖ Øº Ú Ò ÓÓÐ Ò ¾ Æ ÓÖÑÙÐ Ø Å Ü¾Ë

More information

edges added to S contracted edges

edges added to S contracted edges Ì Å Ü ÑÙÑ ÝÐ ËÙ Ö Ô ÈÖÓ Ð Ñ Ò Ö ¹ Ö Ô Ð ÒØ Æ ÛÑ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÅÁÌ Ñ Ö Å ¼¾½ ¹Ñ Ð Ð ÒØ Ø ÓÖݺРºÑ غ Ù Ï ØÙ Ý Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ò Ò Ñ Ü ÑÙÑ ÝÐ Ù Ö Ô Ó Ú Ò Ö Ø Ö Ô Ò Û Ø Ñ Ü ÑÙÑ ØÓØ Ð Ö Ò ÔÐÙ ÓÙص

More information

ÄÈ ÈÖÓ Ò ÓÖ È Û Ä Ò Ö ÇÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ò Ë ÙÐ Ò Ö Ð Ò À Ò Ð Ë ÓÙØ Á ¹È Ö ÁÑÔ Ö Ð ÓÐÐ º ÄÓÒ ÓÒ ËÏ ¾ ÍÒ Ø Ã Ò ÓѺ ¹Ñ Ð ½½ Ô Öº º ºÙ ØÖ Øº ÙÐ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Û Ø Ô

ÄÈ ÈÖÓ Ò ÓÖ È Û Ä Ò Ö ÇÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ò Ë ÙÐ Ò Ö Ð Ò À Ò Ð Ë ÓÙØ Á ¹È Ö ÁÑÔ Ö Ð ÓÐÐ º ÄÓÒ ÓÒ ËÏ ¾ ÍÒ Ø Ã Ò ÓѺ ¹Ñ Ð ½½ Ô Öº º ºÙ ØÖ Øº ÙÐ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Û Ø Ô ÄÈ ÈÖÓ Ò ÓÖ È Û Ä Ò Ö ÇÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ò Ë ÙÐ Ò Ö Ð Ò À Ò Ð Ë ÓÙØ Á ¹È Ö ÁÑÔ Ö Ð ÓÐÐ º ÄÓÒ ÓÒ ËÏ ¾ ÍÒ Ø Ã Ò ÓѺ ¹Ñ Ð ½½ Ô Öº º ºÙ ØÖ Øº ÙÐ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Û Ø Ô Û Ð Ò Ö Èĵ ÓÔØ Ñ Þ ¹ Ø ÓÒ ÜØ Ò ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ð ÙÐ Ò Ý

More information

Ò Û ÑÓÒ ØÖ Ø ÒÝ ÓØ Ö Ö Ð Ø ÓÒ Ô ÓÒ Ø ÒØ Û Ø Ø ÇÙÖ Ñ Ò Ö ÙÐØ Ø Ø Ø ÒÓÛÒ ÑÔÐ Ø ÓÒ Ö Ø ÓÒÐÝ ÓÒ ØÓ ÓÐ Ò Ú ÖÝ Ö Ð Ø Ú Þ ÛÓÖÐ º Ì Ø Û ÑÓÒ ØÖ Ø Ò ÓÖ Ð Ö Ð Þ

Ò Û ÑÓÒ ØÖ Ø ÒÝ ÓØ Ö Ö Ð Ø ÓÒ Ô ÓÒ Ø ÒØ Û Ø Ø ÇÙÖ Ñ Ò Ö ÙÐØ Ø Ø Ø ÒÓÛÒ ÑÔÐ Ø ÓÒ Ö Ø ÓÒÐÝ ÓÒ ØÓ ÓÐ Ò Ú ÖÝ Ö Ð Ø Ú Þ ÛÓÖÐ º Ì Ø Û ÑÓÒ ØÖ Ø Ò ÓÖ Ð Ö Ð Þ Ë Ô Ö Ð ØÝ Ò ÇÒ ¹Û Ý ÙÒØ ÓÒ Ä Ò ÓÖØÒÓÛ ÂÓ Ò ÊÓ Ö Ý ÂÙÐÝ ¾½ ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ï ØØÐ ÐÐ Ö Ð Ø Ú Þ ÕÙ Ø ÓÒ Ó Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ô ØÛ Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ú ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ È ÆÈ È ÍÈ È ÆÈ ÓÆÈ ÐÐ Ó ÒØ Ô Ö Ó ÆÈ Ø Ö È¹ Ô Ö Ð º ÐÐ Ó ÒØ Ô Ö

More information

Plot A. Plot B. Plot D. Plot C

Plot A. Plot B. Plot D. Plot C Ï Ò Ó Ø ÒØ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ö Ò ÙÒ Ø Ð ØÝ Å Ð ÅÓÐÐÓÝ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ ÌÓÖÓÒØÓ Ò Å Ö ¼¼ ØÖ Ø Ï ØÙ Ý Ö Ò ÓÑ ÓÒ ØÖ ÒØ Ø Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ù Ò Ø Û Ð Ó ÑÓ Ð ÒØÖÓ Ù Ý Ø ÙØ ÓÖ Û ÒÐÙ Ú Ö ÓÙ ÓÖÑ Ó

More information

Ë Ø Ó ÒÙÑ Ö Ò Ø Ö Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÁÒ Ø ÓÙÖ Û Û ÐÐ ÒØ Ö Ø Ò Ø Ó ÒÙÑ Ö º ÁÒ ÓÑÔÙØ Ö Ò Û Ö ÓÒ ÖÒ Ý Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÓÛ Ó Û Ú Ù Ø Ø ÓÙÖ ÔÓ Ð Ì Û Ý ÒÙÑ Ö Ø ÓÒ Ý Ø Ñ

Ë Ø Ó ÒÙÑ Ö Ò Ø Ö Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÁÒ Ø ÓÙÖ Û Û ÐÐ ÒØ Ö Ø Ò Ø Ó ÒÙÑ Ö º ÁÒ ÓÑÔÙØ Ö Ò Û Ö ÓÒ ÖÒ Ý Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÓÛ Ó Û Ú Ù Ø Ø ÓÙÖ ÔÓ Ð Ì Û Ý ÒÙÑ Ö Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ð ØÝ ÄÓ Ò ÆÙÑ Ö Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ Ñ Ð ÖÐ Ö Ô ÖØ Ñ ÒØ Å Ø Ñ Ø ÕÙ ÍÒ Ú Ö Ø Ä ÆÌ ¾¼½ ¹ Å Ö ÐÐ ÆÓÚ Ñ Ö ¾ ¹ Ñ Ö ¾ Ë Ø Ó ÒÙÑ Ö Ò Ø Ö Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÁÒ Ø ÓÙÖ Û Û ÐÐ ÒØ Ö Ø Ò Ø Ó ÒÙÑ Ö º ÁÒ ÓÑÔÙØ Ö Ò Û Ö ÓÒ ÖÒ Ý Ø ÕÙ

More information

Ä ÓÖ ØÓ Ö ÓÖ Ð Ê Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ ÍÅÊ ¼¼ ¹ ÍÒ Ú Ö Ø ÓÖ ÙÜ Á ½ ÓÙÖ Ð Ä Ö Ø ÓÒ ¼ Ì Ð Ò Ü Ö Ò Ê Ö Ê ÔÓÖØ Êʹ½ ¼ ¹¼ Ò Æ ÒØ Ò ÙÖ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ò Ø Û Ò Ð Ó ÓÙÑ ÒØ Ñ Ý Ø ÔÖÓ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ó Ý Â ÕÙ ¹ÇÐ Ú

More information

Ì ÐÑÓ Ø ÓÑÔÐ Ø ÙÔÛ Ö ÓÐÐ Ô Ó ÈÀ ÓÛÒ ØÓ È ÆÈ ½ Ü ÔØ ÓÖ Ø Ô ØÛ Ò È ÆÈ Ò ÈÈ ÆÈ º ÐÓ Ò Ø Ô Ñ Ø ÓÒ Û Ø ÔÖÓÓ Ø Ø È ÆÈ ½ È ÆÈ ¾ ØØ µ ÈÈ ÆÈ È ÆÈ º ÀÓÛ Ú Ö Ø Ô

Ì ÐÑÓ Ø ÓÑÔÐ Ø ÙÔÛ Ö ÓÐÐ Ô Ó ÈÀ ÓÛÒ ØÓ È ÆÈ ½ Ü ÔØ ÓÖ Ø Ô ØÛ Ò È ÆÈ Ò ÈÈ ÆÈ º ÐÓ Ò Ø Ô Ñ Ø ÓÒ Û Ø ÔÖÓÓ Ø Ø È ÆÈ ½ È ÆÈ ¾ ØØ µ ÈÈ ÆÈ È ÆÈ º ÀÓÛ Ú Ö Ø Ô ÇÒ Ø Ó Ú À ÖÖÝ Ù ÖÑ Ò ½ Ê Ö Ò ¾ Ò Ä Ò ÓÖØÒÓÛ ½ ÏÁ ² ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ø Ö Ñº Ö ÏÁ ÁÆË ÈºÇº ÓÜ ¼ Ñ Ø Ö Ñ Ì Æ Ø ÖÐ Ò º Ù ÖÑ ÒÛ ºÒк ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å ÖÝÐ Ò ÐØ ÑÓÖ ÓÙÒØÝ

More information

ÖÖ Ý ÒÑ ÒØ Ø Ø Ñ ÒØ Ö Ö ÓÖ ÒÝ Ð Ø¹ Ò Ð Ñ ÒØ Ö ØÓÖ º ÖÖ Ý ÓÖ Ù Ø ÓÒ Ó ÖÖ Ý Ò Ô Ý Ù Ò ØÖ ÔÐ Ø Ù Ö ÔØ º ØÖ ÔÐ Ø Ô Ö Ò Ò Ø ÓÖÑ ÐÓÛ Ö ÓÙÒ ÙÔÔ Ö ÓÙÒ ØÖ º Á

ÖÖ Ý ÒÑ ÒØ Ø Ø Ñ ÒØ Ö Ö ÓÖ ÒÝ Ð Ø¹ Ò Ð Ñ ÒØ Ö ØÓÖ º ÖÖ Ý ÓÖ Ù Ø ÓÒ Ó ÖÖ Ý Ò Ô Ý Ù Ò ØÖ ÔÐ Ø Ù Ö ÔØ º ØÖ ÔÐ Ø Ô Ö Ò Ò Ø ÓÖÑ ÐÓÛ Ö ÓÙÒ ÙÔÔ Ö ÓÙÒ ØÖ º Á ÖÓÑ Ø ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ È Ö ÐÐ Ð Ò ØÖ ÙØ ÈÖÓ Ò Ì Ò ÕÙ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ È ÈÌ ³ µ ËÙÒÒÝÚ Ð Ù Ù Ø ½ Ô Ò Ò Ò ÐÝ Ó ÓÖØÖ Ò ¼ ÖÖ Ý ËÝÒØ Ü Ö Ð ÊÓØ Ã Ò Ã ÒÒ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ê ÍÒ Ú Ö ØÝ ÀÓÙ ØÓÒ

More information

Ì Ö Ö Ü ÑÔÐ Ó ÒØ Ô Ø ÓÒ Ð Ò Ù Ø Ø ÔÖÓÚ ÓÓ ÙÔ¹ ÔÓÖØ ÓÖ Ô Ý Ò ÒØ Ý Ø Ñ ÒÐÙ Ò Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ ØÛ Ò ÒØ º ÒØ ¾ Ò ÒعÓÖ ÒØ ÜØ Ò ÓÒ ØÓ Ç Ø¹ Û ÒÐÙ ÓÒ ÔØ Ù ÖÓÐ ÒØ

Ì Ö Ö Ü ÑÔÐ Ó ÒØ Ô Ø ÓÒ Ð Ò Ù Ø Ø ÔÖÓÚ ÓÓ ÙÔ¹ ÔÓÖØ ÓÖ Ô Ý Ò ÒØ Ý Ø Ñ ÒÐÙ Ò Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ ØÛ Ò ÒØ º ÒØ ¾ Ò ÒعÓÖ ÒØ ÜØ Ò ÓÒ ØÓ Ç Ø¹ Û ÒÐÙ ÓÒ ÔØ Ù ÖÓÐ ÒØ ÅÙÐØ ¹ ÒØ ËÝ Ø Ñ ËÔ Ø ÓÒ Ù Ò Ì Ç Ì Ñ Å ÐÐ Ö Ò È Ø Ö Å ÙÖÒ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ú ÖÔÓÓÐ Ä Ú ÖÔÓÓÐ Ä ÍÃ Ø Ñ Ô Ø Ö ºÐ Úº ºÙ ØÖ Øº Ì Ç Ô Ø ÓÒ Ð Ò Ù Ø Ø ÓÑ Ò Ø ØÖ Ò Ø Ó Ç Ø¹ Ò Ì Ñ ËÈ Û Ø

More information

Ú Ð Ð ÓÒÐ Ò Ø ØØÔ»» Ѻ Ö Ùº º Ö ÁÒغ º ÁÒ Ù ØÖ Ð Å Ø Ñ Ø ÎÓк ÆÓº ¾¼½½µ ½ ½¹½ ½ Ê Ò Ò ÍÒ Ø Ò Ý Í Ò Ø ÎÓØ Ò ËÝ Ø Ñ Åº à ÒÑÓ ÑÑ Êº ÐÐ Ò µ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å

Ú Ð Ð ÓÒÐ Ò Ø ØØÔ»» Ѻ Ö Ùº º Ö ÁÒغ º ÁÒ Ù ØÖ Ð Å Ø Ñ Ø ÎÓк ÆÓº ¾¼½½µ ½ ½¹½ ½ Ê Ò Ò ÍÒ Ø Ò Ý Í Ò Ø ÎÓØ Ò ËÝ Ø Ñ Åº à ÒÑÓ ÑÑ Êº ÐÐ Ò µ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ú Ð Ð ÓÒÐ Ò Ø ØØÔ»» Ѻ Ö Ùº º Ö ÁÒغ º ÁÒ Ù ØÖ Ð Å Ø Ñ Ø ÎÓк ÆÓº ¾¼½½µ ½ ½¹½ ½ Ê Ò Ò ÍÒ Ø Ò Ý Í Ò Ø ÎÓØ Ò ËÝ Ø Ñ Åº à ÒÑÓ ÑÑ Êº ÐÐ Ò µ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ë Ò Ò Ê Ö Ö Ò Á Ð Ñ Þ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ð Ñ Ö ÁÖ Òº µ

More information

Æ ÛØÓÒ³ Å Ø Ó ÐÓ Ì ÓÖÝ Ò ËÓÑ Ø Ò ÓÙ ÈÖÓ ÐÝ Ò³Ø ÃÒÓÛ ÓÙØ Ú º ÓÜ Ñ Ö Ø ÓÐÐ

Æ ÛØÓÒ³ Å Ø Ó ÐÓ Ì ÓÖÝ Ò ËÓÑ Ø Ò ÓÙ ÈÖÓ ÐÝ Ò³Ø ÃÒÓÛ ÓÙØ Ú º ÓÜ Ñ Ö Ø ÓÐÐ Æ ÛØÓÒ³ Å Ø Ó ÐÓ Ì ÓÖÝ Ò ËÓÑ Ø Ò ÓÙ ÈÖÓ ÐÝ Ò³Ø ÃÒÓÛ ÓÙØ Ú º ÓÜ Ñ Ö Ø ÓÐÐ Ê Ö Ò ÃÐ Ò Ä ØÙÖ ÓÒ Ø ÁÓ ÖÓÒ Ì Ù Ò Ö ½ ËÑ Ð ÇÒ Ø Æ ÒÝ Ó Ð ÓÖ Ø Ñ Ò ÐÝ ÙÐк ÅË ½ ÅÅÙÐÐ Ò Ñ Ð Ó Ö Ø ÓÒ Ð Ñ Ô Ò Ø Ö Ø Ú ÖÓÓع Ò Ò Ð

More information

½µ ÓÖ È µ Ô ÛÒ Ò Ò Ø Ò Ó ÔÖÓ È ÓÖ ÓÙÖÖ Ò Ó ÙÖÖ ÒØÐÝ Ò Ø Ø Ô ¾µ ÒÓØ Ý È µ ÔÖÓ Ù Ð Ø Ò Ö Ø Ø Û ÒÓØ Û Ø ÓÒ È µ Û Û ÐÐ Ô ÛÒ Ò Ò Ø Ò Ó È Ø Ñ Ò Û ÔÖÓ Ù µ ÑÓ

½µ ÓÖ È µ Ô ÛÒ Ò Ò Ø Ò Ó ÔÖÓ È ÓÖ ÓÙÖÖ Ò Ó ÙÖÖ ÒØÐÝ Ò Ø Ø Ô ¾µ ÒÓØ Ý È µ ÔÖÓ Ù Ð Ø Ò Ö Ø Ø Û ÒÓØ Û Ø ÓÒ È µ Û Û ÐÐ Ô ÛÒ Ò Ò Ø Ò Ó È Ø Ñ Ò Û ÔÖÓ Ù µ ÑÓ ËØ Ø ¹ Ò Ú Òع Ê Ø Ú ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ò Ë Ö Ø Ô Æ Ù ½ ÒØÓÒÝ ÊÓÛ ØÖÓÒ ¾ Ò ÒÐÙ Ú ØØ ÖÓ ½ ½ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë ÒÞ ÐгÁÒ ÓÖÑ Þ ÓÒ ÍÒ Ú Ö Ø ÓÐÓ Ò È ÞÞ ÈÓÖØ Ëº ÓÒ ØÓ Á¹ ¼½¾ ÓÐÓ Ò ÁØ Ðݺ ¹Ñ Ð Ù Þ Ú ØØ Ö ºÙÒ Óº Ø ¾ Å ÖÓ Ó

More information

Ø Ð ÙÒØÓÖ Ý Ð ÑÓÒ Á ÓÒ Ä Ö Ù Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ð ÔÔÖÓÜ Ñ Ð Ñ Ô Ó Ò Û Ø Ø ÃÐ Ð ÑÓÖÔ Ñ º Ì Ù Ø Ø ÓÖÝ Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÓÑ Ø ÃÐ Ð Ø ÓÖÝ Ä Ö Á Ò Ø Ð ÙÒØÓÖ Ý Ð Ö

Ø Ð ÙÒØÓÖ Ý Ð ÑÓÒ Á ÓÒ Ä Ö Ù Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ð ÔÔÖÓÜ Ñ Ð Ñ Ô Ó Ò Û Ø Ø ÃÐ Ð ÑÓÖÔ Ñ º Ì Ù Ø Ø ÓÖÝ Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÓÑ Ø ÃÐ Ð Ø ÓÖÝ Ä Ö Á Ò Ø Ð ÙÒØÓÖ Ý Ð Ö ÅÇÆ ÇÊ ÇÅ ÁÆË Æ ÇÌÀ Ê Ì ÇÊÁ Ë Ä Ë ÈÍÄÌÊ Æ ÆÆ ÌÇ Á Ø ØÓ Ø Ñ ÑÓÖÝ Ó ÁÚ Ò Ê Ú Ð ØÖ Øº Ñ ÐÐ ÑÓ Ø ÓÒ Ó Î Ö ³ Ò Ø ÓÒ Ó ÓÒØ ÒÙ¹ ÓÙ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÐÐÓÛ ÓÖ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø Ø ÓÖÝ Ó ÓÒØ ÒÙÓÙ ÓÑ Ò ÓÒØ ÒÙÓÙ ÈÇ µ

More information

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ì Ñ Ñ Ö Ó Ú Ò Ô ÓÖ Ù Ô µ Ú Ø Ñ Ò Ö Ð ØÙÖ ÓÒ Ø Ö Ó Ø Ô ØØ ÖÒº ÀÓÛ Ú Ö Ò Ú Ù Ð Ò Ñ Ð Ø ÓÛÒ Ø ÒØ Ñ Ö Ò º Ì Ô ØØ ÖÒ Ö ÒÓØ Ø ÖÑ Ò Ò Ø ÐÐݺ Ì Ý

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ì Ñ Ñ Ö Ó Ú Ò Ô ÓÖ Ù Ô µ Ú Ø Ñ Ò Ö Ð ØÙÖ ÓÒ Ø Ö Ó Ø Ô ØØ ÖÒº ÀÓÛ Ú Ö Ò Ú Ù Ð Ò Ñ Ð Ø ÓÛÒ Ø ÒØ Ñ Ö Ò º Ì Ô ØØ ÖÒ Ö ÒÓØ Ø ÖÑ Ò Ò Ø ÐÐݺ Ì Ý Ò Ñ Ð Ó Ø È ØØ ÖÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ú ÐÝÒ Ë Ò Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò ÓÖ Å ÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ù Ù Ø ¾¼¼½ ÂÓ ÒØ ÛÓÖ Û Ø Ì ÓÑ Ï ÒÒ Ö ÍÅ µ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ì Ñ Ñ Ö Ó Ú Ò Ô ÓÖ Ù Ô µ Ú Ø Ñ Ò Ö Ð ØÙÖ ÓÒ Ø Ö Ó Ø Ô ØØ ÖÒº ÀÓÛ

More information

Ò Ø ÓÒ ÃÒÓØ ÃÒÓØ Ò Ê Ñ Ø Ö ÑÓÚ Ö ÒØ Ð Ñ Ò Ó Ë ½ ÒØÓ Ê Ö ÐÐ ÒÓØ º Ì ØÛÓ ÒÓØ Ã ½ Ò Ã ¾ Ö Ö Ö ØÓ Ø Ñ ÓÒ Ò ÑÓÚ ÒØÓ Ø ÓØ Ö º º Ø Ö Ö ÒØ Ð µ Ñ ÐÝ Ó ÒÓØ Ô Ö

Ò Ø ÓÒ ÃÒÓØ ÃÒÓØ Ò Ê Ñ Ø Ö ÑÓÚ Ö ÒØ Ð Ñ Ò Ó Ë ½ ÒØÓ Ê Ö ÐÐ ÒÓØ º Ì ØÛÓ ÒÓØ Ã ½ Ò Ã ¾ Ö Ö Ö ØÓ Ø Ñ ÓÒ Ò ÑÓÚ ÒØÓ Ø ÓØ Ö º º Ø Ö Ö ÒØ Ð µ Ñ ÐÝ Ó ÒÓØ Ô Ö ÃÒÓØ ÒÚ Ö ÒØ ÐÓÛ Ñ Ò ÓÒ Ð ØÓÔÓÐÓ Ý Ò ÓÑ Ò ØÓÖ Ð Ö Ê ÒÝ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Å Ø Ñ Ø Ù Ô Ø ÂÙÒ ½ ¾¼¼ Ò Ø ÓÒ ÃÒÓØ ÃÒÓØ Ò Ê Ñ Ø Ö ÑÓÚ Ö ÒØ Ð Ñ Ò Ó Ë ½ ÒØÓ Ê Ö ÐÐ ÒÓØ º Ì ØÛÓ ÒÓØ Ã ½ Ò Ã ¾ Ö Ö Ö ØÓ Ø Ñ ÓÒ Ò ÑÓÚ ÒØÓ

More information

ÁËÁË Ø Ò Ð Ö ÔÓÖØ Ö ÎÓк ½¼ ¾¼¼¼ ÖÓÙÒ ÜØÖ Ø ÓÒ Ó ÓÐÓÙÖ ÁÑ Ë ÕÙ Ò Ù Ò Ù Ò Ñ ÜØÙÖ ÑÓ Ð ËØ ÒÑ Ò Ò Ê Ò Ú Ò Ò ÓÓÑ Ö ÁÒØ ÐÐ ÒØ Ë Ò ÓÖÝ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ø Ö Ñ Ì Æ Ø ÖÐ Ò

More information

R E S E A R C H R E P O R T I D I A P

R E S E A R C H R E P O R T I D I A P R E S E A R C H R E P O R T I D I A P ËÇŹ ÐÙ Ø Ö Ò ÓÖ ÇÒ¹Ð Ò Ö Ù Ú ÓÖ Ð Ø ÓÒ ËØÙ Ý Î Ò ÒØ Ä Ñ Ö Á Á ÈßÊÊ ¼¾¹ ¼ ÂÙÐÝ ¾¼¼¾ Ö Ð ÖÓØ ØÓ ÔÔ Ö Ò ÙÞÞÝ ËÝ Ø Ñ Ò ÃÒÓÛÐ ÓÚ ÖÝ Ëà µ ¾¼¼¾ Ð Ð Å Ó Ð Ð Á Ò Ø Ø Ù Ø Ó

More information

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ö ÔØ Ú ËØ Ø Ø ÁÒ Ö ÒØ Ð ËØ Ø Ø ÀÝÔÓØ Ø Ø Ò ¹ Ô Ú ÐÙ Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÑÔÐ Þ ËÙÑÑ ÖÝ Ä ÖÒ Ò Ó¹ Ø ÖÑ Æ ÙÝ Ò Ì ÌÙ Î Ò ½ Æ ÙÝ Ò ÉÙ Ò Î Ò ¾ ½ ÍÒ Ú

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ö ÔØ Ú ËØ Ø Ø ÁÒ Ö ÒØ Ð ËØ Ø Ø ÀÝÔÓØ Ø Ø Ò ¹ Ô Ú ÐÙ Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÑÔÐ Þ ËÙÑÑ ÖÝ Ä ÖÒ Ò Ó¹ Ø ÖÑ Æ ÙÝ Ò Ì ÌÙ Î Ò ½ Æ ÙÝ Ò ÉÙ Ò Î Ò ¾ ½ ÍÒ Ú Æ ÙÝ Ò Ì ÌÙ Î Ò ½ Æ ÙÝ Ò ÉÙ Ò Î Ò ¾ ½ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò Ò È ÖÑ Ý Ó ÀÓ Å Ò ØÝ ¾ Æ ÙÝ Ò ÌÖ È ÙÓÒ ÀÓ Ô Ø Ð ÂÁ ÔÖÓ Ø ¹ Ù Ù Ø ¾¼½ ÇÙØÐ Ò ½ ¾ Ø ÓÖÝ Ñ ÙÖ Ø Ñ Ø ÓÒ ¹ ÓÒ Ò ÁÒØ ÖÚ Ð ÔÓ ÒØ Ø Ñ Ø ¹ Ò ÒØ ÖÚ Ð Ø Ñ Ø ÁÒØ

More information

ß ¾ ß ËÌÊ Ì ÌÓ Ò Ò Ø ØÓ Ø Ù Ó Ð Ñ ÒØ ÖÙÔØ ÓÒ Ò Ö ÓÒ Ø ÙÒ Û Ó ÖÚ Ð Ñ ÒØ Ø Ø ÖÙÔØ Ò Ø Ú Ö ÓÒ ÆÇ º Ì Ó ÖÚ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ó À«ÐØ Ö Ö Ñ Ø Ø Ö Û Ú Ð Ò Ø Ð Ò ÒØ Ö

ß ¾ ß ËÌÊ Ì ÌÓ Ò Ò Ø ØÓ Ø Ù Ó Ð Ñ ÒØ ÖÙÔØ ÓÒ Ò Ö ÓÒ Ø ÙÒ Û Ó ÖÚ Ð Ñ ÒØ Ø Ø ÖÙÔØ Ò Ø Ú Ö ÓÒ ÆÇ º Ì Ó ÖÚ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ó À«ÐØ Ö Ö Ñ Ø Ø Ö Û Ú Ð Ò Ø Ð Ò ÒØ Ö Ê Ô Ò Ò Å Ò Ø ÓÒÒ Ø Ú ØÝ Ç ÖÚ ÓÖ Ð Ñ ÒØ ÖÙÔØ ÓÒ Ò ÁØ Ó Ø Ð Ö ÂÙÒ ¹ÀÓÓÒ Ã Ñ Àº ˺ ÙÒ Ë Ò ÛÓÓ Ä ØÖÓÒÓÑÝ ÈÖÓ Ö Ñ Ë ÓÓÐ Ó ÖØ Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ð Ë Ò Ë ÓÙÐ Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ë ÓÙÐ ÃÇÊ ½ ½¹ ¾ Ñ ØÖÓº ÒÙº º Ö Ò ÂÓÒ

More information

Ë ÓÑ Ò Ò ÝÒ Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Û Ø Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ò Ð Ö ËÝ Ø Ñ È ÖÖ Ö Ö ½ ¾ Ò ÇÐ Ú Ö Ë Ù ½ ½ ÙÐØ Ú Ø ÓÒ Ì» ÈÊ» Ë ÉÙ Å Ö Ð ÙÐØ ¾ ¾ Ëع ÐÓÙ Ü ¾ Ò Ñ ØÄ ÄÁÈ µ ÖÙ

Ë ÓÑ Ò Ò ÝÒ Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Û Ø Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ò Ð Ö ËÝ Ø Ñ È ÖÖ Ö Ö ½ ¾ Ò ÇÐ Ú Ö Ë Ù ½ ½ ÙÐØ Ú Ø ÓÒ Ì» ÈÊ» Ë ÉÙ Å Ö Ð ÙÐØ ¾ ¾ Ëع ÐÓÙ Ü ¾ Ò Ñ ØÄ ÄÁÈ µ ÖÙ Ë ÓÑ Ò Ò ÝÒ Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Û Ø Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ò Ð Ö ËÝ Ø Ñ È ÖÖ Ö Ö ½ ¾ Ò ÇÐ Ú Ö Ë Ù ½ ½ ÙÐØ Ú Ø ÓÒ Ì» ÈÊ» Ë ÉÙ Å Ö Ð ÙÐØ ¾ ¾ Ëع ÐÓÙ Ü ¾ Ò Ñ ØÄ ÄÁÈ µ ÖÙ Ù Ô Ø Ò ËÓØØ ¼½ È ÊÁË Ô ÖÖ º Ö Ö Ð Ô º Ö ÓÐ Ú Öº Ù

More information

ß ¾ ß ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÙÖ Ò ÔÖÓØÓ Ø ÐÐ Ö ÓÐÐ Ô Û ÐÝ ÔØ ØÓ Ø ÔÖ Ñ ÖÝ Ñ ¹ Ò Ñ ÓÖ Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ò ÖÝ Ò ÑÙÐØ ÔÐ Ø Ö Ý Ø Ñ º º Ä Ö Ò Ö Ø Ðº ¾¼¼ Ò

ß ¾ ß ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÙÖ Ò ÔÖÓØÓ Ø ÐÐ Ö ÓÐÐ Ô Û ÐÝ ÔØ ØÓ Ø ÔÖ Ñ ÖÝ Ñ ¹ Ò Ñ ÓÖ Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ò ÖÝ Ò ÑÙÐØ ÔÐ Ø Ö Ý Ø Ñ º º Ä Ö Ò Ö Ø Ðº ¾¼¼ Ò ÓÐÐ Ô Ò Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó ÅÓÐ ÙÐ Ö ÐÓÙ ÓÖ º º Å Ò Ø Ö Ò Ó ÈÖÓÐ Ø Ò Ç Ð Ø ÓÖ º Ð Ò Èº Ó Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÖÖ ØÖ Ð Å Ò Ø Ñ ÖÒ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ó Ï Ò ØÓÒ ¾ ½ ÖÓ Ö Ò ÊÓ ÆÏ Ï Ò ØÓÒ ¾¼¼½ ¹½ ¼ Ó ØѺ Ûº Ù ËÌÊ Ì Ì ÓÐÐ Ô Ò Ö

More information

Ë Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ø ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÀÙÑ Ò Ä Ñ ÌÖ ØÓÖ Å Ö ÈÓÑÔÐÙÒ ½ Ò Å Âº Å Ø Ö ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼¼ à РËØÖ Ø ÌÓÖÓÒØÓ ÇÒØ Ö Ó

Ë Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ø ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÀÙÑ Ò Ä Ñ ÌÖ ØÓÖ Å Ö ÈÓÑÔÐÙÒ ½ Ò Å Âº Å Ø Ö ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼¼ à РËØÖ Ø ÌÓÖÓÒØÓ ÇÒØ Ö Ó Ì ØÐ Ë Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ø ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÀÙÑ Ò Ä Ñ ÌÖ ØÓÖ ÙØ ÓÖ Å Ö ÈÓÑÔÐÙÒ Ò Å Âº Å Ø Ö ÊÙÒÒ Ò Ë Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ÙØ ÓÖ Å Ö ÈÓÑÔÐÙÒ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼¼ à РËØÖ Ø ÌÓÖÓÒØÓ

More information

dis.08 dis.09 dis.10 dis.11

dis.08 dis.09 dis.10 dis.11 Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó ØÖÓÒÓÑÝ Ò ØÖÓÔ Ý Ñ ÒÙ Ö ÔØ ÒÓº Ä Ì ÒÖÝ ¾¼¼ ¼½ºØ Ü ÔÖ ÒØ ÓÒ Å Ý ¾ ¾¼¼ ½ µ Ö Ø Ä Ø ÖÓÑ Ö Å ØØ Ö ÖÝÓÒ Ò ÆÓÒ¹ ÖÝÓÒ µ Ê Ö ÓÒÒ À ÒÖÝ À ÒÖÝ º ÊÓÛÐ Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò ØÖÓÒÓÑÝ Ì ÂÓ Ò ÀÓÔ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ

More information

ÜÔÓÒ ÒØ Ð Ò Ø ÔÖÓ Ð Ñ Þ Ø Ò ÐÓ Ò Ù Ø Ð Ò Ö ÓÖ Ò ØÓ ÃÓÖ º Ì ÒØ Ð Ö ÓÒ Û Ý ØÖ Ø ÓÒ Ö Ù ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ø Ø Ø ØÓØ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ø ÙÑ Ó Ø ÓÑÔÐ Ü Ø Ó Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ö Ò

ÜÔÓÒ ÒØ Ð Ò Ø ÔÖÓ Ð Ñ Þ Ø Ò ÐÓ Ò Ù Ø Ð Ò Ö ÓÖ Ò ØÓ ÃÓÖ º Ì ÒØ Ð Ö ÓÒ Û Ý ØÖ Ø ÓÒ Ö Ù ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ø Ø Ø ØÓØ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ø ÙÑ Ó Ø ÓÑÔÐ Ü Ø Ó Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ö Ò ØÖ Ø ÓÒ Û Ø Ò È ÖØ Ð ÙØ ÓÒ ÓÖ Ä Ò Ö ÄÓ È Ô ÃĐÙÒ ÆÓÖÛ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò Ò Ì ÒÓÐÓ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ë Ò Ô Ô ºÒØÒÙºÒÓ ØÖ Øº ØÖ Ø ÓÒ Ò Ù ÜØ Ò Ú ÐÝ Ò ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ ¹ Ò Áµ ÔÐ ÒÒ Ò ÙÑ Ò ÔÖÓ Ð Ñ

More information

ÓÖ Ø ÁÒØ Ð ÔÖÓ ÓÖ Ñ Ðݺ Ê Ö Û ÒØ Ò Ò Ö Ð ÖÓÙÒ Ò Ñ Ð Ö ÔÖÓ Ö Ñ¹ Ñ Ò ÓÙÐ ÓÒ ÙÐØ ÔÔÖÓÔÖ Ø Ø ÜØ ÓÓ Ò ÓÒ ÙÒØ ÓÒ Û Ø Ø ÔÖÓ ÓÖ Ö Ö Ò Ñ Ò¹ Ù Ð ÔÙ Ð Ý ÁÒØ Ð Ò

ÓÖ Ø ÁÒØ Ð ÔÖÓ ÓÖ Ñ Ðݺ Ê Ö Û ÒØ Ò Ò Ö Ð ÖÓÙÒ Ò Ñ Ð Ö ÔÖÓ Ö Ñ¹ Ñ Ò ÓÙÐ ÓÒ ÙÐØ ÔÔÖÓÔÖ Ø Ø ÜØ ÓÓ Ò ÓÒ ÙÒØ ÓÒ Û Ø Ø ÔÖÓ ÓÖ Ö Ö Ò Ñ Ò¹ Ù Ð ÔÙ Ð Ý ÁÒØ Ð Ò ÒÙ Ñ Ð Ö Ì ÒÙ Ñ Ð Ö µ Ò ÓÔ Ò ÓÙÖ ¹ Ñ Ð Öº Ì Ñ Ð Ö ÒÐÙ Ø Ò¹ Ö Ò Ø ØÖ ÙØ ÓÒ Ò Ú Ð Ð ÓÖ ÓÛÒÐÓ ØÓ ÖÙÒ ÙÒ Ö Ï Ò ÓÛ º ÁØ ÔÖÓÚ ÙÔÔÓÖØ ÓÖ Ø Ò ØÖÙØ ÓÒ Ø Ó Ø Ó Ø Èͺ ÖÓ Ñ Ð Ö Ú Ö ÓÒ Ö Ð Ó Ú Ð Ð º Ì Ñ Ð Ö ÒÚÓ Ý Ø

More information

ÓÖÑ Ð ÓÒ ÔØ Ò ÐÝ Ò Ö Ö ÓØ ÖÛ ØÓ Ò ØÓ ÔÖÓ Ò Ó Ô Ø Á Ë ÓÒ Ö Ò º Ì Ö Ö Ö Ð Ø ÔÔÖÓ ØÓ Ø ÓÚ Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñº ÓÖ Ò Ø Ò Ø ÓÒ ÔØ Ó Ú ÖØÙ Ð ÓÐ Ö Û ÒØÖÓ Ù Ò ÔÖÓ Ö Ñ

ÓÖÑ Ð ÓÒ ÔØ Ò ÐÝ Ò Ö Ö ÓØ ÖÛ ØÓ Ò ØÓ ÔÖÓ Ò Ó Ô Ø Á Ë ÓÒ Ö Ò º Ì Ö Ö Ö Ð Ø ÔÔÖÓ ØÓ Ø ÓÚ Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñº ÓÖ Ò Ø Ò Ø ÓÒ ÔØ Ó Ú ÖØÙ Ð ÓÐ Ö Û ÒØÖÓ Ù Ò ÔÖÓ Ö Ñ Å ß ÓÒ ÔØÙ Ð Ñ Ð Å Ò Ö Ê Ö ÓÐ ½ Ö ËØÙÑÑ ¾ ½ Ë ÓÓÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý Ö ÆØ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÓÐ Ó Ø ÑÔÙ ÈÅ ¼ ÓÐ Ó Ø Å Ð ÒØÖ ÉÄ ¾ Ù ØÖ Ð ÖºÓÐ Ùº Ùº Ù ¾ Ì Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÖÑ Ø Ø Ö Å Ø Ñ Ø Ë ÐÓ ÖØ Ò ØÖº ß ¾ ÖÑ Ø

More information

Ï Ó ØÖ Ù ÛÓÖÐ Ý Ù Ð Ø Ö Ø ÓÖ Ð Ö Ð Ø Ú ØÓ Û ÆÈ ËÈ ÊË Ó ÓØ Ú ÓÑÔÐ Ø Ø º Å Ö ÌÓÖ ÅÌ Ú Ö Ð Ø Ú Þ Ð ÔÖÓÓ Ø Ø ÓÔØ Ñ Ð ÔÖÓÓ Ý Ø Ñ Ü Ø Ø ÆÈ ËÈ ÊË Ó Ú ÓÑÔÐ Ø

Ï Ó ØÖ Ù ÛÓÖÐ Ý Ù Ð Ø Ö Ø ÓÖ Ð Ö Ð Ø Ú ØÓ Û ÆÈ ËÈ ÊË Ó ÓØ Ú ÓÑÔÐ Ø Ø º Å Ö ÌÓÖ ÅÌ Ú Ö Ð Ø Ú Þ Ð ÔÖÓÓ Ø Ø ÓÔØ Ñ Ð ÔÖÓÓ Ý Ø Ñ Ü Ø Ø ÆÈ ËÈ ÊË Ó Ú ÓÑÔÐ Ø ÇÔØ Ñ Ð ÈÖÓÓ ËÝ Ø Ñ ËÔ Ö Ë Ø À ÖÖÝ Ù ÖÑ ½ ËØ Ú Ö ¾ Ä ÓÖØÓÛ Ø Ö Ú Å Ð Ý ½ ÏÁ ¾ Í Ú Ö ØÝ Ó ËÓ ÖÓÐ Í Ú Ö ØÝ Ó Ó Í Ú Ö ØÝ Ó Ó ÁÅ Ë ØÖ Øº Ï Ü Ø Ö Ð Ø Ú Þ ÛÓÖÐ Û Ö ÆÈ ËÈ ÊË Ó ÓÑÔÐ Ø Ø º Ì Ú Ø Ö Ø Ö Ð Ø Ú Þ ÛÓÖÐ

More information

Z=102 Z= Z=98 Z= Z=94 Z=92

Z=102 Z= Z=98 Z= Z=94 Z=92 ÎÓк ¼¼ µ Ì ÈÀ ËÁ ÈÇÄÇÆÁ ÆÓ ÇÄÄ ÌÁÎ ÉÍ ÊÍÈÇÄ ÁÌ ÌÁÇÆË Ç ÌÊ ÆË ÌÁÆÁ ÆÍ Ä Á ú ĺ ÈÖ Ò Ãº ÈÓÑÓÖ ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý Å Ö ÙÖ ¹Ë Ó ÓÛ ÍÒ Ú Ö ØÝ Èк ź ÙÖ ¹Ë Ó ÓÛ ½ ¼¹¼ ½ ÄÙ Ð Ò ÈÓÐ Ò Ëº º ÊÓ ÓÞ Ò Âº ËÖ ÖÒÝ ÙÐØÝ

More information

Ñ Ò Ò Ð Û Ø ÓÑÔÐ Ü ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ø º Ì Ñ Ò Ø Ø Ø Ø Ø ÓÑ Ò Ö ÒØ Ò Ó ØÖÙØÙÖ º ÓÖ Ü ÑÔÐ Ó Ø Ò Û ÒØ Ñ Ø Ó Ø Ø Ò Ð Ø Ò ÐÝ Ø ØÓ ÕÙ ÒØ ÐÐÝ ÜØÖ Ø ÑÔÐ ØÖÙØÙÖ ÇÒ Ø

Ñ Ò Ò Ð Û Ø ÓÑÔÐ Ü ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ø º Ì Ñ Ò Ø Ø Ø Ø Ø ÓÑ Ò Ö ÒØ Ò Ó ØÖÙØÙÖ º ÓÖ Ü ÑÔÐ Ó Ø Ò Û ÒØ Ñ Ø Ó Ø Ø Ò Ð Ø Ò ÐÝ Ø ØÓ ÕÙ ÒØ ÐÐÝ ÜØÖ Ø ÑÔÐ ØÖÙØÙÖ ÇÒ Ø Ð Ñ ÒØ Ð Ë Ø Å Ø Ó Ò Ú ÍÒ Ö ØÝ Ù ½ Ñ Ò Ò Ð Û Ø ÓÑÔÐ Ü ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ø º Ì Ñ Ò Ø Ø Ø Ø Ø ÓÑ Ò Ö ÒØ Ò Ó ØÖÙØÙÖ º ÓÖ Ü ÑÔÐ Ó Ø Ò Û ÒØ Ñ Ø Ó Ø Ø Ò Ð Ø Ò ÐÝ Ø ØÓ ÕÙ ÒØ ÐÐÝ ÜØÖ Ø ÑÔÐ ØÖÙØÙÖ ÇÒ Ø Ø º Ò ½º ÁÒØÖÓ

More information

Ø ÔÖ ÙÖ ØÝ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ó ÙØ ÒØ Ø Ý Ø Ð Ñ Òغ Ë Ú Ö Ð ÓÒÖ Ø ÙÖ ØÝ Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò ØØÖ ÙØ Ú Ò ÒØ Ö Ð º Ì ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÙÖ ØÝ Ó Ð Ó Ý Ø Ð Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ Ö ØÓ ÑÔÐ Ø

Ø ÔÖ ÙÖ ØÝ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ó ÙØ ÒØ Ø Ý Ø Ð Ñ Òغ Ë Ú Ö Ð ÓÒÖ Ø ÙÖ ØÝ Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò ØØÖ ÙØ Ú Ò ÒØ Ö Ð º Ì ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÙÖ ØÝ Ó Ð Ó Ý Ø Ð Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ Ö ØÓ ÑÔÐ Ø ÌÛÓ¹È ÙØ ÒØ Ø Ã Ý Ö Ñ ÒØ ÈÖÓØÓÓÐ Û Ø Ã Ý ÓÒ ÖÑ Ø ÓÒ ÓÝ ÓÒ ËÓÒ ÃÛ Ò Ó Ã Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Á ͵ ¹ ÀÛ Ñ¹ ÓÒ Ù ÓÒ ¹ Ù Ì ÓÒ ¼ ¹ ¾ ˺ ÃÓÖ Ý ÓÒ Ùº º Ö ØÖ Øº Ì Ô Ô Ö ÔÖÓÔÓ Ø Ö Ý Ö Ñ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ

More information

LCNS, Vol 3059, pp , Springer 2004

LCNS, Vol 3059, pp , Springer 2004 Ë ÑÔРŠܹ ÙØ ÓÖ ËÔРعÁÒ «Ö Ò Ö Ô Ò Ö Ô Û Ø Û È ³ À Ò Äº Ó Ð Ò Ö ½ Ð Ò Åº Àº Ù Ö Ó Å Ö ÙØ ÖÖ Þ ÌÓÒ ÃÐÓ Ò ÊÓÐ Æ ÖÑ Ö ½ ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ò Ë Ò ÍØÖ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ È Ù Ð Ò ½ À ÍØÖ Ø Ì Æ Ø ÖÐ Ò

More information

Á ÒØ Ò Ò Ø Ò ØÙÖ ÓÒ Ø Ò Ó Ø ÝÑ ÓÐ Û ÓÙÖ Ò Ø Ò ÒÓØ Ø Ø ÓÖÝ Ó Ò ØÙÖ Ò Ö Ø Ý Ò Ü ÓÑ ÅÓ µ ÒÓØ Ø Ð Ó ÐÐ ÑÓ Ð Å Ó Ò ØÙÖ Ù Ø Ø Å Û Ð ÅÓ Ò µ ÅÓ µ Å Ò µº Ï Ó Ø

Á ÒØ Ò Ò Ø Ò ØÙÖ ÓÒ Ø Ò Ó Ø ÝÑ ÓÐ Û ÓÙÖ Ò Ø Ò ÒÓØ Ø Ø ÓÖÝ Ó Ò ØÙÖ Ò Ö Ø Ý Ò Ü ÓÑ ÅÓ µ ÒÓØ Ø Ð Ó ÐÐ ÑÓ Ð Å Ó Ò ØÙÖ Ù Ø Ø Å Û Ð ÅÓ Ò µ ÅÓ µ Å Ò µº Ï Ó Ø Ì Ä Ò Ò ÙÑ Ð Ö Ó Ø Ø ÓÖÝ Ó Ø Ð Ó ÐÐ Ò Ø ÑÓ Ð ËØ «Ò Ä ÑÔÔ Å Ð È Ö ØÝ Ø³ Ò Ý Ê ËÓÐÓÑÓÒ Þ ØÖ Ø ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û ÒÚ Ø Ø Ø Ä Ò Ò ÙÑ Ð Ö Ä Ì Ò µ Ó Ø Ø ¹ ÓÖÝ Ì Ò Ì Å Ò µ Ó Ø Ð Å Ò Ó ÐÐ Ò Ø ÑÓ Ð Ó Ò Ø Ö Ò ØÙÖ º Ï

More information

In Proceedings of 10th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2000), Greenwich, UK, September 4-8, 2000.

In Proceedings of 10th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2000), Greenwich, UK, September 4-8, 2000. In Proceedings of 10th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2000), Greenwich, UK, September 4-8, 2000. LNCS Vol.????. pp.???-???. ÜØ Ò Ò Ø ÐÓ Û Ø Ð Ö Ø Ú ÍÔ Ø Å Ò

More information

Ä Ü¹ÇÔØ Ñ Ð ÇÒ¹Ä Ò ÅÙÐØ Ð Ë ÙÐ Ò Û Ø À Ö Ð Ò ÖÙ À Ò È ÖÖ Ë Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò Ò Ø ÓÓÖ Ò Ø Ë Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Úº Ó ÁÐÐ ÒÓ ÍÖ Ò ÁÄ ½ ¼½

Ä Ü¹ÇÔØ Ñ Ð ÇÒ¹Ä Ò ÅÙÐØ Ð Ë ÙÐ Ò Û Ø À Ö Ð Ò ÖÙ À Ò È ÖÖ Ë Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò Ò Ø ÓÓÖ Ò Ø Ë Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Úº Ó ÁÐÐ ÒÓ ÍÖ Ò ÁÄ ½ ¼½ Ä Ü¹ÇÔØ Ñ Ð ÇÒ¹Ä Ò ÅÙÐØ Ð Ë ÙÐ Ò Û Ø À Ö Ð Ò ÖÙ À Ò È ÖÖ Ë Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò Ò Ø ÓÓÖ Ò Ø Ë Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Úº Ó ÁÐÐ ÒÓ ÍÖ Ò ÁÄ ½ ¼½ Ñ Ð ¹ Ô¹ Ö Ù Ùº Ù ÂÙÒ ¾¼¼¼ ØÖ Ø ÇÒ¹Ð Ò ÙÐ Ò Ó ÙÒ Ø¹Ð

More information

Strong normalization of lambda-bar-mu-mu-tilde-calculus with explicit substitutions

Strong normalization of lambda-bar-mu-mu-tilde-calculus with explicit substitutions Strong normalization of lambda-bar-mu-mu-tilde-calculus with explicit substitutions Emmanuel Polonovski To cite this version: Emmanuel Polonovski. Strong normalization of lambda-bar-mu-mu-tilde-calculus

More information

1 The Multinomial logit

1 The Multinomial logit Ë ÑÔÐ Ò Ó ÐØ ÖÒ Ø Ú Ù Ò ÑÙÐØ Ñ Ò ÓÒ Ð Ò ÐÝ Åº ÖÐ Ö º ÄÙ ÑÓ Å Ý ¾¾ ¾¼¼ Ê ÔÓÖØ ÌÊ ÆËȹÇÊ ¼ ¼ ¾¾ ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ò ÅÓ Ð ØÝ Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ë ÓÓÐ Ó Ö Ø ØÙÖ Ú Ð Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ð Ò Ò Ö Ò ÓÐ ÈÓÐÝØ Ò ÕÙ Ö Ð Ä Ù ÒÒ transp-or.epfl.ch

More information

ÅÓÖ Ö ÒØÐÝ ÓÑ ÔØ Ú Ð Ò Ô ÓÛÒ Ò Ò ÙØÖ Ð ØÝ Ð Ú Ð Ú Ò ÝÒØ Þ Ò Ø Ð Ó ÐÐÙÐ Ö ÙØÓÑ Ø µ ÕÙ ÒØ Ð ÝÒ Ñ Ý Ø Ñ ¾ µ Ò Ò Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ½ µº Å ÒÝ ØÒ Ð Ò Ô ÖÓÑ Ò Ø Ð Ó

ÅÓÖ Ö ÒØÐÝ ÓÑ ÔØ Ú Ð Ò Ô ÓÛÒ Ò Ò ÙØÖ Ð ØÝ Ð Ú Ð Ú Ò ÝÒØ Þ Ò Ø Ð Ó ÐÐÙÐ Ö ÙØÓÑ Ø µ ÕÙ ÒØ Ð ÝÒ Ñ Ý Ø Ñ ¾ µ Ò Ò Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ½ µº Å ÒÝ ØÒ Ð Ò Ô ÖÓÑ Ò Ø Ð Ó ËÝÒØ Ø Æ ÙØÖ Ð ØÝ ÓÖ ÖØ Ð ÚÓÐÙØ ÓÒ È Ð ÔÔ ÓÐÐ Ö Å ÒÙ Ð Ð Ö Ù Ò Å Ð Ó Ò¹ÈÐ Ø Ð Ä ÓÖ ØÓ Ö Á Ë ÆÊË ¹ ÍÆË ¾¼¼¼ ÖÓÙØ ÐÙ ÓÐ ¼ ½¼ ÓØ Ê Æ ¹Ñ Ð Ô Ð Ö Ù Ñ Ó Ò ºÙÒ º Ö ØÖ Øº Ê ÒØ ÛÓÖ Ò ÓØ ÚÓÐÙØ ÓÒ Ø ÓÖÝ Ò ÑÓÐ ÙÐ

More information

ÇÙØÐ Ò ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ï Ø Ñ Ø Ñ Ø ËÓÑ Ø ÒÓ Ö Ô Ú Ò ÒÓØ Ö ÓÖ ÓØØ Ò ØÖ Ó ÙÑ Ò ØÝ Ð Ö Ò ØÙ Ý Ñ ÖÓÖ Ä Ø Ò Ö Ø Ø Ø ÑÓÒ ÖÓÑ ÓÖÑ Ö Ð Ö Ò Ï Ø Ñ Ø Ñ Ø Ê ÄÄ Á Ô ÓÔ

ÇÙØÐ Ò ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ï Ø Ñ Ø Ñ Ø ËÓÑ Ø ÒÓ Ö Ô Ú Ò ÒÓØ Ö ÓÖ ÓØØ Ò ØÖ Ó ÙÑ Ò ØÝ Ð Ö Ò ØÙ Ý Ñ ÖÓÖ Ä Ø Ò Ö Ø Ø Ø ÑÓÒ ÖÓÑ ÓÖÑ Ö Ð Ö Ò Ï Ø Ñ Ø Ñ Ø Ê ÄÄ Á Ô ÓÔ ÈÖÓØÓ¹Ñ Ø Ñ Ø Ñ Ø ¹Ñ Ø Ñ Ø Ò Ò ØÖ Ø ØÖÙØÙÖ Ó Ð Ñ ÒØ ÖÝ ÓÓÐ Ñ Ø Ñ Ø Ð Ü Ò Ö ÓÖÓÚ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò Ø Ö Ë Ð ¼ Å Ö ¾¼½½ ÇÙØÐ Ò ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ï Ø Ñ Ø Ñ Ø ËÓÑ Ø ÒÓ Ö Ô Ú Ò ÒÓØ Ö ÓÖ ÓØØ Ò ØÖ Ó ÙÑ Ò ØÝ Ð Ö Ò ØÙ Ý

More information

Abiteboul. publication x author. citation title date 2000 Suciu Data on the Web Buneman

Abiteboul. publication x author. citation title date 2000 Suciu Data on the Web Buneman ËÔ Ø Ð ÄÓ ÓÖ ÉÙ ÖÝ Ò Ö Ô ÄÙ Ö ÐÐ È Ð ÔÔ Ö Ò Ö Ò ÓÖ Ó ÐÐ ½ ØÖ Øº Ï ØÙ Ý Ô Ø Ð ÐÓ ÓÖ Ö ÓÒ Ò ÓÙØ ÐÐÐ Ö Ø Ö Ô Ò Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÓ ØÓ ÔÖÓÚ ÕÙ ÖÝ Ð Ò Ù ÓÖ Ò ÐÝ Ò Ò Ñ Ò ÔÙÐ Ø Ò Ù Ö Ô º Ï Ú Ö Ô Ö ÔØ ÓÒ Ù Ò ÓÒ

More information

TCP SOURCE TCP DESTINATION

TCP SOURCE TCP DESTINATION ÆÓÚ Ð Ð Ý Ã Ø Ò ÕÙ ÓÖ ÑÔÖÓÚ Ò Ì È Ô Ö ÓÖÑ Ò Ò ÑÙÐØ ÓÔ Û Ö Ð Ò ØÛÓÖ Ø Ò ÐØÑ Ò ÁÆÊÁ È ¾¼¼ ÊÓÙØ ÄÙ ÓÐ ¼ ¼¾ ËÓÔ ÒØ ÔÓÐ Ü Ö Ò Ñ Ð ÐØÑ Ò ÓÔ º ÒÖ º Ö Ì Ð µ ¾ Ü µ ¾ º Ì Ò Â Ñ Ò Þ º ºËºÁºÅºÇº ÙÐØ ÁÒ Ò Ö ÍÒ Ú Ö

More information

ÌÓ ÔÔ Ö Ò ÈÖÓ Ò Ó ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÐÐÓÕÙ ÙÑ Ð Ö Ö Ø Ñ Ø Ò ÓÑ ØÖÝ Â ÒÙ ÖÝ ß ÒÙ ÖÝ ½¾ ¾¼¼¼ Ì Ø ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÙÒ Ñ ÒØ Ð Ê Ö ÓÑ Ý ÁÒ Ë Ä ¹ Í Ä Ä Ê Á Î ÊÁ ÌÁ Ë

ÌÓ ÔÔ Ö Ò ÈÖÓ Ò Ó ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÐÐÓÕÙ ÙÑ Ð Ö Ö Ø Ñ Ø Ò ÓÑ ØÖÝ Â ÒÙ ÖÝ ß ÒÙ ÖÝ ½¾ ¾¼¼¼ Ì Ø ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÙÒ Ñ ÒØ Ð Ê Ö ÓÑ Ý ÁÒ Ë Ä ¹ Í Ä Ä Ê Á Î ÊÁ ÌÁ Ë ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ Ë Ð ß Ù Ð Ð Ö Î Ö Ø Ò Æ ÐÔÓØ ÒØ ÇÖ Ø ÎÐ Ñ Ö Äº ÈÓÔÓÚ Î ÒÒ ÈÖ ÔÖ ÒØ ËÁ ¾¼¼½µ  ÒÙ ÖÝ ¾¾ ¾¼¼½ ËÙÔÔÓÖØ Ý Ö Ð Å Ò ØÖÝ Ó Ë

More information

Ö Ø Ö Þ ÓÖ Ò ÐÝ ÓÑÔÐ Ü Ò ÝÒ Ñ Ñ Ò ÒØÐÝ ØÖ ÙØ Ò ÒØ ÖÓÔÓÑÓÖÔ Ò Ø Ö ÔÖÓÔ ÖØ º ÐØ ÓÙ Ø Ù Ó ÑÙÐØ ÒØ Ý Ø Ñ Ò ÒÓØ Ò Û Ô ÐÐÝ Ø Ø Ò ÓØ Ø ÓÒ Ð Ú Ð Ø ÔÔÖÓ Ò ÑÔ Ö

Ö Ø Ö Þ ÓÖ Ò ÐÝ ÓÑÔÐ Ü Ò ÝÒ Ñ Ñ Ò ÒØÐÝ ØÖ ÙØ Ò ÒØ ÖÓÔÓÑÓÖÔ Ò Ø Ö ÔÖÓÔ ÖØ º ÐØ ÓÙ Ø Ù Ó ÑÙÐØ ÒØ Ý Ø Ñ Ò ÒÓØ Ò Û Ô ÐÐÝ Ø Ø Ò ÓØ Ø ÓÒ Ð Ú Ð Ø ÔÔÖÓ Ò ÑÔ Ö ÇÒ Ø ÄÓ Ð Ô Ø Ó Ö ÙÑ Òع Æ ÓØ Ø ÓÒ ÑÓÒ ÒØ ÄÙ Ö ØÓ È ÙÐÓ ÆÓÚ Ò ÂÓ Æ Ú Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö Ó Å Ò Ó Ö ÈÇÊÌÍ Ä Ð Ö ØÓ Ö Ý º ºÙÑ Ò ÓºÔØ ßÔ ÓÒ Ò Ú Ð ºÙÑ Ò ÓºÔØ ØÖ Ø Ì Ù Ó ÒØ Ò Ð ØÖÓÒ ÓÑÑ Ö µ ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ

More information

½º»¾¼ º»¾¼ ¾º»¾¼ º»¾¼ º»¾¼ º»¾¼ º»¾¼ º»¾¼» ¼» ¼ ÌÓØ Ð»½ ¼

½º»¾¼ º»¾¼ ¾º»¾¼ º»¾¼ º»¾¼ º»¾¼ º»¾¼ º»¾¼» ¼» ¼ ÌÓØ Ð»½ ¼ Ò Ð Ü Ñ Ò Ø ÓÒ ËÌ ½½ ÈÖÓ Ð ØÝ ² Å ÙÖ Ì ÓÖÝ ÌÙ Ý ¾¼½ ½¼ ¼¼ Ñ ß ½¾ ¼¼Ò Ì ÐÓ ¹ ÓÓ Ü Ñ Ò Ø ÓÒº ÓÙ Ñ Ý Ù Ø Ó ÔÖ Ô Ö ÒÓØ ÝÓÙ Û ÙØ ÝÓÙ Ñ Ý ÒÓØ Ö Ñ Ø Ö Ð º Á ÕÙ Ø ÓÒ Ñ Ñ ÙÓÙ ÓÖ ÓÒ Ù Ò ÔÐ Ñ ØÓ Ð Ö Ý Øº ÍÒÐ ÔÖÓ

More information

spike splinter spire spindle spear

spike splinter spire spindle spear Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ËØÙ Ý Ó ËÐ Ú Ö ÜÙ Ø ÓÒ À Ö ÖØ Ð ÖÙÒÒ Ö Ý Ò ÑÖÓÒ ÙÓÝ Þ ØÖ Ø Ï ÔÖ ÒØ Ö ÙÐØ ÓÒ ØÛÓ¹ Ø Ô ÑÔÖÓÚ Ñ ÒØ Ó Ñ ÕÙ Ð ØÝ Ò Ø Ö ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ð ÙÒ Ý ØÖ Ò ÙÐ Ø ÓÒ º Ì Ö Ø Ø Ô Ö Ò Ø ØÖ Ò ÙÐ Ø ÓÒ Ý Ò ÖØ Ò Ò

More information

½ Ê Ú Û Ó ÆÒ ÕÙÓØ ÒØ ¾ ÇÖØ Ó ÓÒ Ð ÒÚ Ö ÒØ ÓÙ Ð Ö Ø ÓÒ Ý ÕÙÓØ ÒØ Ñ Ô ÇÖ Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ü ÑÔÐ Ó ÓÖ Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ü ÑÔÐ Ø Ò ÓÖ ÔÖÓ ÙØ Ü ÑÔÐ ÓÒØÖ Ø ÓÒ Ñ Ô ÇÔ Ò

½ Ê Ú Û Ó ÆÒ ÕÙÓØ ÒØ ¾ ÇÖØ Ó ÓÒ Ð ÒÚ Ö ÒØ ÓÙ Ð Ö Ø ÓÒ Ý ÕÙÓØ ÒØ Ñ Ô ÇÖ Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ü ÑÔÐ Ó ÓÖ Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ü ÑÔÐ Ø Ò ÓÖ ÔÖÓ ÙØ Ü ÑÔÐ ÓÒØÖ Ø ÓÒ Ñ Ô ÇÔ Ò ÆÒ ÕÙÓØ ÒØ Ò Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ó ÓÖ Ø ÃÝÓ Æ Ý Ñ Ö Ù Ø Ë ÓÓÐ Ó Ë Ò ÃÝÓØÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ Ê ÒØ Ú Ò Ò Å Ø Ñ Ø Ò Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ º Ë ÔØ Ñ Ö ¾ ß ¼ ¾¼¼ µ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ÃÍ ÈÓ Ø Ö Ù Ø ÒØ Ö Ð ÙÑ Ã ÖÒ

More information

½ ¾¼¼ Ä ØÙÖ ÇÙØÐ Ò ½ Ä ØÙÖ ½ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ µ ÑÔ Þ Ø ¼¾ ÔÖ Ö ÕÙ Ø ÓÖ Ø ÓÙÖ º ÓÒ ÙÐØ ÔÓ Ø ¼¾ ÆÓØ Ò ºµ ÏÓÖ ¼¾ Ö Ú Û ÔÖÓ Ð Ñ ÓÒ Ù Ó Ý ÊÙÐ º Á Ø Ò ÔÔÐ Ø ØÓ

½ ¾¼¼ Ä ØÙÖ ÇÙØÐ Ò ½ Ä ØÙÖ ½ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ µ ÑÔ Þ Ø ¼¾ ÔÖ Ö ÕÙ Ø ÓÖ Ø ÓÙÖ º ÓÒ ÙÐØ ÔÓ Ø ¼¾ ÆÓØ Ò ºµ ÏÓÖ ¼¾ Ö Ú Û ÔÖÓ Ð Ñ ÓÒ Ù Ó Ý ÊÙÐ º Á Ø Ò ÔÔÐ Ø ØÓ ½ ¾¼¼ Ä ØÙÖ ÇÙØÐ Ò ½ Ä ØÙÖ ½ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ µ ÑÔ Þ Ø ¼¾ ÔÖ Ö ÕÙ Ø ÓÖ Ø ÓÙÖ º ÓÒ ÙÐØ ÔÓ Ø ¼¾ ÆÓØ Ò ºµ ÏÓÖ ¼¾ Ö Ú Û ÔÖÓ Ð Ñ ÓÒ Ù Ó Ý ÊÙÐ º Á Ø Ò ÔÔÐ Ø ØÓ Ø Ò Ó Å È Ö Ú Ö ÓÖ Ö Ø ÒÔÙØ Ö Ø ÓÙØÔÙØ ØÓ Ø Ý Ø Ñº

More information

ËÔ Ó ÓÙÒ Ó ÓÜÝ Ò Ò ÙÔ ÖÖ Ø Ð Ø Ø ÙÔ ØÓ ¼¼ Ã Ò ½¼¼ ÅÈ Ö Ø Ó Àº Ù Ö Å Ö Ù Ê ÔÓÐ ÐÑ Ö ÙÑ Ö Ò Â Ö Ò ÎÖ Ì ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ò Ò Ö Ý Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È Ö ÓÖÒ ÖÑ

ËÔ Ó ÓÙÒ Ó ÓÜÝ Ò Ò ÙÔ ÖÖ Ø Ð Ø Ø ÙÔ ØÓ ¼¼ Ã Ò ½¼¼ ÅÈ Ö Ø Ó Àº Ù Ö Å Ö Ù Ê ÔÓÐ ÐÑ Ö ÙÑ Ö Ò Â Ö Ò ÎÖ Ì ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ò Ò Ö Ý Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È Ö ÓÖÒ ÖÑ ËÔ Ó ÓÙÒ Ó ÓÜÝ Ò Ò ÙÔ ÖÖ Ø Ð Ø Ø ÙÔ ØÓ ¼¼ Ã Ò ½¼¼ ÅÈ Ö Ø Ó Àº Ù Ö Å Ö Ù Ê ÔÓÐ ÐÑ Ö ÙÑ Ö Ò Â Ö Ò ÎÖ Ì ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ò Ò Ö Ý Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È Ö ÓÖÒ ÖÑ ÒÝ ¹Ñ Ð Ö ÒºÚÖ ÙÒ ¹Ô Ö ÓÖÒº È ÓÒ ¹ ¾ ½» ¼¹¾ ¾½º Ü ¹

More information

Ö Ô ÓÒ Ø Ó ØÛÓ Ø Î Ò ÒÓØ Ý Î µº Ë Ø Î Ò Ø ÒÓÒ¹ ÑÔØÝ Ø Ó Ú ÖØ ÓÖ ÒÓ µ Ò Ø Ó Ô Ö Ó Ú ÖØ ÐÐ º Ï Ù Î µ Ò µ ØÓ Ö ÔÖ ÒØ Ø Ø Ó Ú ÖØ Ò Ò Ö Ô Ö Ô Ø Ú Ðݺ ÅÓÖ Ò

Ö Ô ÓÒ Ø Ó ØÛÓ Ø Î Ò ÒÓØ Ý Î µº Ë Ø Î Ò Ø ÒÓÒ¹ ÑÔØÝ Ø Ó Ú ÖØ ÓÖ ÒÓ µ Ò Ø Ó Ô Ö Ó Ú ÖØ ÐÐ º Ï Ù Î µ Ò µ ØÓ Ö ÔÖ ÒØ Ø Ø Ó Ú ÖØ Ò Ò Ö Ô Ö Ô Ø Ú Ðݺ ÅÓÖ Ò Ö Ô Ð ÓÖ Ø Ñ ÁÒ ½ ÙÐ Ö Ú Ø Ø ÖÒ ÈÖÙ Ò ÃÓ Ò Ö Ò ÓÙÒ Ø Ö Û Ö Ú Ò Ö ÖÓ Ø Ö Ú Ö Ò Ò Ð Ò º À Ñ ÙÔ ÕÙ Ø ÓÒ Ø Ø Ò ÒÝÓÒ Ø ÖØ Ø ÒÝ Ð Ò µ Û Ð Ø ÖÓÙ Ü ØÐÝ ÓÒ ÓÖ Ö Ò Ö ØÙÖÒ ØÓ Ø ÓÖ ¹ Ò Ð Ø ÖØ Ò ÔÓ ÒØ Ê Ö ØÓ ÙÖ ½º

More information

ÁÒ Ë Ø ÓÒ Û ÔÖ ÒØ ÔÓ Ð ÜØ Ò ÓÒ Ó Ø Ú ÒØ ÝÒ ÖÓÒ Þ Ø ÓÒ ÓÒ Ö ÔÖ Ú ÓÙ Ðݺ ÁÒ Ë Ø ÓÒ Û ÔÖ ÒØ Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó ÓÙÖ Ø ÓÖ Ñ Ý ÒØÖÓ Ù Ò Ö Ø Ð Ø ÓÒ Ø Ò ÓÒ Ö Ò Û Ò º

ÁÒ Ë Ø ÓÒ Û ÔÖ ÒØ ÔÓ Ð ÜØ Ò ÓÒ Ó Ø Ú ÒØ ÝÒ ÖÓÒ Þ Ø ÓÒ ÓÒ Ö ÔÖ Ú ÓÙ Ðݺ ÁÒ Ë Ø ÓÒ Û ÔÖ ÒØ Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó ÓÙÖ Ø ÓÖ Ñ Ý ÒØÖÓ Ù Ò Ö Ø Ð Ø ÓÒ Ø Ò ÓÒ Ö Ò Û Ò º Ò ÕÙ ÒØ Ð ÓÖÖ ØÒ Ò Ö ¹Ñ ÑÓÖÝ Ô Ö ÐÐ Ð ÔÖÓ Ö Ñ Ð ÖØ ÔÐ Ò ¹Ñ Ð ÔÐ Ò ÖÑ º ÒÔº Ö ÊÅÁ Ë Ê Ö Ê ÔÓÖØ ¹½ ½ ÇØÓ Ö ½ ØÖ Ø Ì Ö Ö Ö ÔÓÖØ Ö Ò Û ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ØÓ ÔÖ Ú ÓÙ Ô Ô Ö Û Û ÐÐ Ú ÐÝ Ö Ö ØÓº ÅÓ Ø Ó Ø Ö ÙÐØ Û Ö Ú Ö

More information

¾ Ä Ð Ñ ÓÙ Ò Ë ÑÓÒ È Ö ÓÒ Ð Ñ Ø Ø ÓÒ Ø Ø Û Ð Ø Û Ý Ø Ø Ø Ö ÙÑ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ð ÓÒ Ö Ò Ö Ø Ø Ð ÑÙ Ð ØØ ÒØ ÓÒ Ó Ø Ò Ô ØÓ Ø Û Ý Ø Ø Ö ÙÑ ÒØ Ø ÒØÓ ÐÓ Ù Ø Û Ý Ø

¾ Ä Ð Ñ ÓÙ Ò Ë ÑÓÒ È Ö ÓÒ Ð Ñ Ø Ø ÓÒ Ø Ø Û Ð Ø Û Ý Ø Ø Ø Ö ÙÑ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ð ÓÒ Ö Ò Ö Ø Ø Ð ÑÙ Ð ØØ ÒØ ÓÒ Ó Ø Ò Ô ØÓ Ø Û Ý Ø Ø Ö ÙÑ ÒØ Ø ÒØÓ ÐÓ Ù Ø Û Ý Ø ÒØ ÐÓ Ù Û Ø ÓÒ Ø Ò ÔÖ Ö Ò Ä Ð Ñ ÓÙ ½ Ò Ë ÑÓÒ È Ö ÓÒ ¾ ¾ ½ ÁÊÁ̹ÍÈË ½½ ÖÓÙØ Æ Ö ÓÒÒ ½¼ ¾ ÌÓÙÐÓÙ Ü Ö Ò º Ñ ÓÙ Ö Øº Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ú ÖÔÓÓÐ Ä Ú ÖÔÓÓÐ Ä ÍÒ Ø Ã Ò ÓѺ º ºÔ Ö ÓÒ ºÐ Úº

More information

3D Interaction in Virtual Environment

3D Interaction in Virtual Environment 3D Interaction in Virtual Environment Â Ò Ð Ö Ö ºÑÙÒ ºÞ ÙÐØÝ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø Å ÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÖÒÓ» Þ Ê ÔÙ Ð ØÖ Ø ÀÙÑ Ò¹ ÓÑÔÙØ Ö ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ò Ô ÓÙÐ Ò Ð Ù Ö ØÓ ÒØ Ö Ø Ö ÐÝ Û Ø Ú ÖØÙ Ð Ó Ø º ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ò Ò Ö Ø Ñ

More information

Ê Ö Ò Ù Ä ÒÙÜ ÓÖ ØÖÓÒÓÑ Ö º º º ½º¾º Ï Ø Ä ÒÙÜ Ä ÒÙÜ ÍÆÁ ¹Ð ÖÒ Ð Ö Ø Ý Ä ÒÙ ÌÓÖÚ Ð º Ä ÒÙÜ ÖÒ Ð Ó Ø Ò ÓÒ Ù Û Ø Ø ÆÍ»Ä ÒÙÜ ÓÔ Ö Ø Ò Ý Ø Ñº Ä ÒÙÜ Ø ÖÒ Ð

Ê Ö Ò Ù Ä ÒÙÜ ÓÖ ØÖÓÒÓÑ Ö º º º ½º¾º Ï Ø Ä ÒÙÜ Ä ÒÙÜ ÍÆÁ ¹Ð ÖÒ Ð Ö Ø Ý Ä ÒÙ ÌÓÖÚ Ð º Ä ÒÙÜ ÖÒ Ð Ó Ø Ò ÓÒ Ù Û Ø Ø ÆÍ»Ä ÒÙÜ ÓÔ Ö Ø Ò Ý Ø Ñº Ä ÒÙÜ Ø ÖÒ Ð Ä ÒÙÜ ÓÖ ØÖÓÒÓÑ Ö Ô Ý Ø Ò Ò Ò Ö Ê Ö Ò Ù ÓÖ È ØÖÓÚ ÅÓÑ Ð Ú ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ Ò Æ Ç ÙÐ Ö Ò ÑÝ Ó Ë Ò ¹½ ËÓ Ô ØÖÓÚ ØÖÓº º Ñ Ú ØÖÓº º ËÙ Ñ ØØ ½ º½¼º¾¼½ ÔØ ¼¾º½¾º¾¼½ µ ØÖ Øº Ì ÓÒ Ö Ò Ø Ð ½ ÙÑÑ ÖÝ Ó Ö Ö Ò Ù

More information

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÒÓÑ ÈÓÖØ Ð Û ¹ ÒØ Ö Ø Ú ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÔÐ Ø ÓÖÑ ÓÖ Ø Ò Ð¹ Ý Ò Ñ Ò Ò Ó ÒÓÑ Ø º Ï Ñ ØÓ ÒØ Ö Ø Ø ÔÖ Ñ ÖÝ ÒÓÑ Ø ÙÒØ ÓÒ Ð ÒÓÛÐ Ò Ò ÐÝØ Ð ØÓÓÐ Û

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÒÓÑ ÈÓÖØ Ð Û ¹ ÒØ Ö Ø Ú ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÔÐ Ø ÓÖÑ ÓÖ Ø Ò Ð¹ Ý Ò Ñ Ò Ò Ó ÒÓÑ Ø º Ï Ñ ØÓ ÒØ Ö Ø Ø ÔÖ Ñ ÖÝ ÒÓÑ Ø ÙÒØ ÓÒ Ð ÒÓÛÐ Ò Ò ÐÝØ Ð ØÓÓÐ Û ÓÒØ ÒØ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ¾ ¾ ËØ ÖØ Ý ÓÒ ØÖÙØ Ò Ò Ð Ø ¾ ¾º½ Í Ò ÔÖ Ò Ò Ð Ø µ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ Ë Ö ÓÖ Ò Ó ÒØ Ö Ø Ù Ò ÒØÖ Þ ÝÑ ÓÐ ÓÖ Ö ÔØ ÓÒº ¾º È Ø Ð Ø Ó Ò Ò Ø ÓÜ ÔÖÓÚ º º º º

More information

ÀÒ ËÑ Ø ² Ï Ð ÖÓÙØ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ö Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ º ÓÖ Ü ÑÔÐ ÔÓÖØ ØÓÙÖÒ Ñ ÒØ ÙÐ Ò Ò ÑÓ ÐÐ Ò Ò Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ Ó Ø Ñ ØÓ Ø ÒØÓ Ø Ø Ñ ÐÓØ ÓÖ Ô Ö¹ ÑÙØ Ø ÓÒ Ó

ÀÒ ËÑ Ø ² Ï Ð ÖÓÙØ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ö Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ º ÓÖ Ü ÑÔÐ ÔÓÖØ ØÓÙÖÒ Ñ ÒØ ÙÐ Ò Ò ÑÓ ÐÐ Ò Ò Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ Ó Ø Ñ ØÓ Ø ÒØÓ Ø Ø Ñ ÐÓØ ÓÖ Ô Ö¹ ÑÙØ Ø ÓÒ Ó ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ê Ö ¾½ ¾¼¼ µ ¹ ½ ËÙ Ñ ØØ ¼»¼ ÔÙ Ð ¼¾»¼ Ù Ð ÅÓ ÐÐ Ò Ó È ÖÑÙØ Ø ÓÒ Ò ÁÒ Ø ÓÒ ÈÖÓ Ð Ñ Ö Ñ ÀÒ ÓÖ ÓÒ ØÖ ÒØ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÒØ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ ÓÐÐ ÓÖ ÓÖ ÁÖ Ð Ò Ö Ö Åº ËÑ Ø Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò Ò Ò

More information

Ê ÓÚ Ö Ò ÅÓ Ð ÖÓÑ Ë ÒÒ Ø ÌÓÑ È Ð Î Ð Ú ÀÐ Ú Ò Ð Î Ö Ô Ð ÑÔº Ð ºÚÙØºÞ ÌÓÑ È Ð Ò Î Ð Ú ÀÐ Ú Ò Ò Ð Î Ö º Ê ÓÚ Ö Ò ÅÓ Ð ÖÓÑ Ë ÒÒ Ø º ÁÒ ÈÖÓº Î Ð ØÖÓÒ ÁÑ Ò Ò Ø Î Ù Ð ÖØ º Ð Ø ÞÙÖ ĐÓÖ ÖÙÒ Ò ¹ Û Ò Ø Ö ÁÒ ÓÖÑ

More information

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ËØ Ø Ø Ð Ò ÐÝ ÓÖ Ö Ø Ø Ô ÖØ Ù¹ Ð ÖÐÝ ÓÖ ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð Ù Ø ÒÓ¹ Ñ Ð ÈÓ ÓÒ Ò ÑÙÐØ ÒÓÑ Ð Ý ÒÓÛ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÙÒ Ö ØÓÓ Û Ø Û ÐØ Ó Ù Ø Ð Ó Ø¹ Û Ö º

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ËØ Ø Ø Ð Ò ÐÝ ÓÖ Ö Ø Ø Ô ÖØ Ù¹ Ð ÖÐÝ ÓÖ ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð Ù Ø ÒÓ¹ Ñ Ð ÈÓ ÓÒ Ò ÑÙÐØ ÒÓÑ Ð Ý ÒÓÛ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÙÒ Ö ØÓÓ Û Ø Û ÐØ Ó Ù Ø Ð Ó Ø¹ Û Ö º ÇÚ Ö Ô Ö ÓÒ Ò ÓÙÒØ Ø º Ⱥź º ÐØ Ñ ËØ Ø Ø Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ö ÒØÖ ÓÖ Ø Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Ï Ð Ö ÓÖ ÊÓ Ñ Ö ÇÏ ÍÃ Ü ÒÓ ¼½¾¾ ¹ º Ⱥ ÐØ Ñ Ø Ø Ð º Ѻ ºÙ Ë Ñ Ò Ö Ú Ò Ø ÅÊ Ó Ø Ø Ø ÍÒ Ø ÆÓÚ Ñ Ö ½ ¾¼¼¼º ½ ÁÒØÖÓ

More information

arxiv: v25 [math.ca] 21 Nov 2008

arxiv: v25 [math.ca] 21 Nov 2008 ËÓÑ ÓÒ ØÙÖ ÓÒ Ø ÓÒ Ò ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ö Ðµ ÒÙÑ Ö ÔÓÐÓÒ Ù Þ ÌÝ Þ arxiv:0807.3010v25 [math.ca] 21 Nov 2008 ØÖ Øº Ï Ù ÓÒ ØÙÖ Ö Ð Ø ØÓ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÛÓ ÓÒ ØÙÖ Áµ µ ÓÖ ÓÑÔÐ Ü ÒÙÑ Ö x 1,...,x n Ø Ö Ü Ø Ö Ø

More information

ÇÙØÐ Ò È Ý Ð ÓÒ Ø ÓÒ Ò ÓÙ Æ ÙÐ ÄÓÛ¹ Ò ØÝ Ð Ñ Ø À ¹ Ò ØÝ Ð Ñ Ø Ü ÑÔÐ ÜØ ÒØ ÓÒ ØÓÛ Ö ÐÑ Ö Ö Ñ ÒØ Ò

ÇÙØÐ Ò È Ý Ð ÓÒ Ø ÓÒ Ò ÓÙ Æ ÙÐ ÄÓÛ¹ Ò ØÝ Ð Ñ Ø À ¹ Ò ØÝ Ð Ñ Ø Ü ÑÔÐ ÜØ ÒØ ÓÒ ØÓÛ Ö ÐÑ Ö Ö Ñ ÒØ Ò ÜØ ÒØ ÓÒ Ò Æ ÙÐ Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ò Å ÖÓÕÙ Ö Ë Ø Ò È Ö Þ Åº Ã Ø Ö Ò ÐÙÒ ÐÐ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÇÜ ÓÖ ØÖÓÔ Ý ÆÓÚ Ñ Ö ¾ ¾¼¼ ÇÙØÐ Ò È Ý Ð ÓÒ Ø ÓÒ Ò ÓÙ Æ ÙÐ ÄÓÛ¹ Ò ØÝ Ð Ñ Ø À ¹ Ò ØÝ Ð Ñ Ø Ü ÑÔÐ ÜØ ÒØ ÓÒ ØÓÛ Ö ÐÑ Ö Ö Ñ ÒØ

More information

deactivate keys for withdrawal

deactivate keys for withdrawal Ù Ø Ð ÌÖ Ò Û Ø ÍÒÓÒ Ø ÓÒ Ð ÒÓÒÝÑ ØÝ ÒÒ Ã Ð Ö Ò ÀÓÐ Ö ÎÓ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÖÑ Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ¹ ¾ ÖÑ Ø Ø ÖÑ ÒÝ ß Ù Ð Ö ÚÓ ØÐ º Ò ÓÖÑ Ø ºØÙ¹ ÖÑ Ø Øº ØÖ Ø Ï ÔÖ ÒØ Ò Û ÒÓÒÝÑÓÙ ÓÒ¹Ð Ò Ô ÝÑ ÒØ

More information

ÁÒ Ø ÖÑ Ó Ð Ò Ù Ø ÓÖÝ ÒÙÑ Ö Ð ÓÙÖÖ Ò Ò ØÓÖ Ö Ò Ò Ò¹ Ø Ð ÜØ Ò Ò Ü ØÐÝ Ø Ñ Ð Ó Ö ÙÐ Ö Ð Ò Ù Ò Ö Û Ø Ø Ò Ö Ö ÙÐ Ö ÜÔÖ Û Ø ÓÙØ ÒÙÑ Ö Ð ÓÙÖÖ Ò Ò ØÓÖ º ÇÒ Ø

ÁÒ Ø ÖÑ Ó Ð Ò Ù Ø ÓÖÝ ÒÙÑ Ö Ð ÓÙÖÖ Ò Ò ØÓÖ Ö Ò Ò Ò¹ Ø Ð ÜØ Ò Ò Ü ØÐÝ Ø Ñ Ð Ó Ö ÙÐ Ö Ð Ò Ù Ò Ö Û Ø Ø Ò Ö Ö ÙÐ Ö ÜÔÖ Û Ø ÓÙØ ÒÙÑ Ö Ð ÓÙÖÖ Ò Ò ØÓÖ º ÇÒ Ø Ê ÙÐ Ö ÜÔÖ Û Ø ÆÙÑ Ö Ð ÇÙÖÖ Ò ÁÒ ØÓÖ ÔÖ Ð Ñ Ò ÖÝ Ö ÙÐØ È Ã ÐÔ ÐĐ Ò Ò Ò Ê ÙÒÓ ÌÙ Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÃÙÓÔ Ó Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÈºÇº ÓÜ ½ ¾ Áƹ ¼¾½½ ÃÙÓÔ Ó ÒÐ Ò È ºÃ ÐÔ Ð Ò Ò Ê ÙÒÓºÌÙ Ò Ò ºÙ Ùº ØÖ Øº Ê ÙÐ

More information

ØÖ Ø Ì Î Ö ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù ÁÑÔ Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ø Ú ÓÔ ÓÖÑ Ý Ú Ö ÑÔ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø Ë Ñ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò Ò Ù º Ì Ö ÔÓÖØ ÓÙÑ ÒØ Ø Ú Ô ÈÖ Ë Ñ Ò Ù Ù ØÓ ÔÖÓ Ö Ñ Ø Ú

ØÖ Ø Ì Î Ö ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù ÁÑÔ Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ø Ú ÓÔ ÓÖÑ Ý Ú Ö ÑÔ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø Ë Ñ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò Ò Ù º Ì Ö ÔÓÖØ ÓÙÑ ÒØ Ø Ú Ô ÈÖ Ë Ñ Ò Ù Ù ØÓ ÔÖÓ Ö Ñ Ø Ú Ì ÎÄÁËÈ ÈÖ Ë Ñ ÖÓÒØ Ò ÂÓ Ò º Ê Ñ Ï Ò Åº ÖÑ Ö ÂÓ Ù º ÙØØÑ Ò Ä ÓÒ Ö º ÅÓÒ Î Ô Ò ËÛ ÖÙÔ Ì ÅÁÌÊ ÓÖÔÓÖ Ø ÓÒ ½ Å ¾ ¼ Ë ÔØ Ñ Ö ½ ¾ ½ Ì ÛÓÖ Û ÙÔÔÓÖØ Ý ÊÓÑ Ä ÓÖ ØÓÖ Ó Ø ÍÒ Ø ËØ Ø Ö ÓÖ ÓÒØÖ Ø ÆÓº ½ ¾ ¹ ¹ ¹¼¼¼½º

More information

ÓÒØ ÒØ ½ ÇÚ ÖÚ Û ½ ¾ Ö Ø ØÙÖ Ð Ö ÔØ ÓÒ ½ ¾º½ Ê Ø Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÌÝÔ º º

ÓÒØ ÒØ ½ ÇÚ ÖÚ Û ½ ¾ Ö Ø ØÙÖ Ð Ö ÔØ ÓÒ ½ ¾º½ Ê Ø Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÌÝÔ º º ÖÓÒ ËÑ Ø Â Ñ ÙÖÖ ÐÐ ÊÓ ÖØ Å ÓÒ Ð Æ ÓÐ Æ Ø ÖÓØ ÐÐ Ó Ö ÓÙ ÙÖ Ö ËØ Ô Ò Ïº Ã Ð Ö Ã Ø ÖÝÒ Ëº Åà ÒÐ Ý ÇØÓ Ö ½¼ ¾¼¼ ¹ Î Ö ÓÒ º¼ Ì Ê ÔÓÖØ Ìʹ¼ ¹¾¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø Ù Ø Ò Ì ÓÙÑ ÒØ Ô Ø

More information

Ø Ñ Ò Ò ÙØÙÑÒ ¾¼¼¾ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ ÐÓ µ Ø Û Ø ØÖ ØÖÙØÙÖ ½ ȹØÖ È¹ ÖÓÛØ ÄÇË Ì È¹ØÖ Ø ØÖÙØÙÖ È¹ ÖÓÛØ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ò Ò ÐÐ Ö ÕÙ ÒØ Ø ÄÇË Ì Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ò Ò Ö ÕÙ

Ø Ñ Ò Ò ÙØÙÑÒ ¾¼¼¾ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ ÐÓ µ Ø Û Ø ØÖ ØÖÙØÙÖ ½ ȹØÖ È¹ ÖÓÛØ ÄÇË Ì È¹ØÖ Ø ØÖÙØÙÖ È¹ ÖÓÛØ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ò Ò ÐÐ Ö ÕÙ ÒØ Ø ÄÇË Ì Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ò Ò Ö ÕÙ Ø Ñ Ò Ò ÙØÙÑÒ ¾¼¼¾ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ ÐÓ µ Ø Û Ø ØÖ ØÖÙØÙÖ ½ Ö ÕÙ ÒØ ÐÓ µ Ø Û Ø Ò Ò ØÖÙØÙÖ ØÖ Ø Ñ Ò Ò ÙØÙÑÒ ¾¼¼¾ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ ÐÓ µ Ø Û Ø ØÖ ØÖÙØÙÖ ½ ȹØÖ È¹ ÖÓÛØ ÄÇË Ì È¹ØÖ Ø ØÖÙØÙÖ È¹ ÖÓÛØ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ò Ò ÐÐ

More information

ÒÓØ Ý Ø Ö ÓÐÚ º Æ Ú ÖØ Ð Ø ÔÔÖÓ Ý Å Ö ÓÖ Ò Ì Ù Ò ½ Ò Å ÖØ Ò Ò Ã Ò ½ Ò ØÓ Ð Ñ Ø ÜØ ÒØ ÄĐÙØØÖ Ò Ù ¹Ã ÔÔ Ð ½ Ö ÓÒ Ø Ö ÓÚ º ÇÙÖ ÔÔÖÓ ÐÐ ØÛ Ò Ø ØÛÓ ÜØÖ Ñ Ó

ÒÓØ Ý Ø Ö ÓÐÚ º Æ Ú ÖØ Ð Ø ÔÔÖÓ Ý Å Ö ÓÖ Ò Ì Ù Ò ½ Ò Å ÖØ Ò Ò Ã Ò ½ Ò ØÓ Ð Ñ Ø ÜØ ÒØ ÄĐÙØØÖ Ò Ù ¹Ã ÔÔ Ð ½ Ö ÓÒ Ø Ö ÓÚ º ÇÙÖ ÔÔÖÓ ÐÐ ØÛ Ò Ø ØÛÓ ÜØÖ Ñ Ó ÈÖÓÚ Ò Ì ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÁÒÔÙع ÓÒ ÙÑ Ò ÄÓ ÈÖÓ Ö Ñ Â Òß ÓÖ ËÑ Ù ÁÆÊÁ ¹ÊÓÕÙ ÒÓÙÖØ È ½¼ ½ Ä Ò Ý Ü Ö Ò ØÖ Ø Ð Ó ÔÖ Ø ÒØ ÓÖ Û Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÒÓØ Ô Ò ÓÒ Ð Ø¹ØÓ¹Ö Ø Ü ÙØ ÓÒº Ì ÓÒÐÝ ÙÑÔØ ÓÒ ÓÙØ Ø Ð Ø ÓÒ ÖÙÐ Ø Ø Ö

More information

Ï ÓÛ Ø Ø Ø ÓÐÙØ ÓÒ Ø Ó ÐÓ µ ÕÙ ÒØ ÓÒ ØÖ ÒØ Ø Ð ÙÒ Ö Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ü ÔØ ÓÖ ÓÒ ÙÒ Ø Ð µ Ò ÓÑÔÙØ ¹ Ø ÓÒº ÅÓÖ Ô ÐÐÝ Û ÓÖÑÙÐ Ø ÕÙ ÒØ ÓÒ ØÖ ÒØ ÓÐÚ Ò Ò Ø Ô Ö Ñ

Ï ÓÛ Ø Ø Ø ÓÐÙØ ÓÒ Ø Ó ÐÓ µ ÕÙ ÒØ ÓÒ ØÖ ÒØ Ø Ð ÙÒ Ö Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ü ÔØ ÓÖ ÓÒ ÙÒ Ø Ð µ Ò ÓÑÔÙØ ¹ Ø ÓÒº ÅÓÖ Ô ÐÐÝ Û ÓÖÑÙÐ Ø ÕÙ ÒØ ÓÒ ØÖ ÒØ ÓÐÚ Ò Ò Ø Ô Ö Ñ ÉÙ ÒØ ÓÒ ØÖ ÒØ ÍÒ Ö È ÖØÙÖ Ø ÓÒ ËØ Ò Ê Ø Ò ¹Ñ Ð ËØ ÒºÊ Ø ÒÖ ºÙÒ ¹Ð ÒÞº º Ø Ñ Ö ¾ ¾¼¼¼ ØÖ Ø ÉÙ ÒØ ÓÒ ØÖ ÒØ º º Ö Ø¹ÓÖ Ö ÓÖÑÙÐ ÓÚ Ö Ø Ö Ð ÒÙѹ Ö µ Ö Ó Ø Ò ÜÔÓ ØÓ Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÒØ Ø Ø ÓÑ ÖÓÑ Ñ ÙÖ Ñ ÒØ

More information

This is an author produced version of Even-hole-free graphs part II: Recognition algorithm.

This is an author produced version of Even-hole-free graphs part II: Recognition algorithm. This is an author produced version of Even-hole-free graphs part II: Recognition algorithm. White Rose Research Online URL for this paper: http://eprints.whiterose.ac.uk/74360/ Article: Conforti, M, Cornuejols,

More information

ÇÚ ÖÚ Û ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ¾ Ý ¾¼½¾ Ò Ö Ð Þ Ö ÐØÝ ÅÓ Ð ÓÖ ÓÑ Ø Ý ¾

ÇÚ ÖÚ Û ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ¾ Ý ¾¼½¾ Ò Ö Ð Þ Ö ÐØÝ ÅÓ Ð ÓÖ ÓÑ Ø Ý ¾ Ý Ò Ò Ö Ð Þ Ö ÐØÝ ÅÓ Ð ÓÖ ÓÑ Ø Ý Ð ÐÙ À Ø Ö Ø Ò ÁÒØ ÖÙÒ Ú Ö ØÝ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ó Ø Ø Ø Ò Ø Ø Ø Ð Ó Ò ÓÖÑ Ø Á¹ ÓËØ Øµ ÍÒ Ú Ö Ø Ø À ÐØ Ô Ò Ð ÙÑ ÂÓ ÒØÐÝ Û Ø Ö Ø Ð ÖØ ÅÓÐ Ò Ö ² À Ð Ò Ý Ý ¾¼½¾ Ò Å Ý ½¼ ¾¼½¾ Ý ¾¼½¾

More information

Ï Û ÐÐ Ð Ó Ö Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ó Ð Ö Ø Ò ØÓ Ö Ñ ¹ ÛÓÖ Ö ØÝ Ø ÓÒÒ Ø ÓÒ Û Ø Ø ÓÖ Ò Ð ÒÓØ ÓÒ Ó ÓÑ Ò ¹ ØÓÖ Ð Ø Ò Û Ó ØÓ Ö ĐÓ ÃÓ Ò Ê Ó Ò ÓÑ ÔÓ Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ ÜØÖ Ñ

Ï Û ÐÐ Ð Ó Ö Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ó Ð Ö Ø Ò ØÓ Ö Ñ ¹ ÛÓÖ Ö ØÝ Ø ÓÒÒ Ø ÓÒ Û Ø Ø ÓÖ Ò Ð ÒÓØ ÓÒ Ó ÓÑ Ò ¹ ØÓÖ Ð Ø Ò Û Ó ØÓ Ö ĐÓ ÃÓ Ò Ê Ó Ò ÓÑ ÔÓ Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ ÜØÖ Ñ Ð Ö Ë Ø Ò Ð Ã Ð ÁÒ Ø ØÙØ Ó Å Ø Ñ Ø À Ö Û ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Â ÖÙ Ð Ñ Â ÖÙ Ð Ñ Á Ö Ð Ñ Ö ¼ ¾¼¼½ ØÖ Ø Ð Ö Ø Ò ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Û Ó Ø ØÓ Ñ¹ ÔÐ Ð ÓÑÔÐ Ü Ã ÒÓØ Ö ÑÔÐ Ð ÓÑÔÐ Ü Ãµ Ó Ô Ð ØÝÔ º ÁÒ Ø Ø Ö Ö ØÛÓ Ñ Ò Ú Ö ÒØ ÓÒ ÝÑÑ

More information

Ì ÐÓÛ Ò Ö Ý Ð Ö Ø ÓÒ Ó Ø Ä Ì Ë Û Ú Ý Ó ÖÚ Ò Ò Ö Ý ÓØ Û Ø Û Ö Ø Ð Ò È Ø Ðº ¾¼¼¼ µº Ï Ø Û Ö Û Ø «Ø Ú Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ö Ø Ö Ø Ò ¾¼¼¼¼ Ã Ò Ô ÓØÓ Ô Ö ÓÑÔÓ Ó ÔÙÖ

Ì ÐÓÛ Ò Ö Ý Ð Ö Ø ÓÒ Ó Ø Ä Ì Ë Û Ú Ý Ó ÖÚ Ò Ò Ö Ý ÓØ Û Ø Û Ö Ø Ð Ò È Ø Ðº ¾¼¼¼ µº Ï Ø Û Ö Û Ø «Ø Ú Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ö Ø Ö Ø Ò ¾¼¼¼¼ Ã Ò Ô ÓØÓ Ô Ö ÓÑÔÓ Ó ÔÙÖ ÁÒ¹ Ø «Ø Ú Ö Ð Ö Ø ÓÒ Ó Ø Ò Ö ÐÓÛ Ò Ö Ý ØÖ Ò Ñ ÓÒ Ö Ø Ò Ô ØÖÓÑ Ø Ö ÖÓÒ È ½ Â Ö ÑÝ Âº Ö ½ Î Ò Ý Ã Ý Ô ½ À ÖÑ Ò Äº Å Ö ÐÐ ¾ Ö Äº Ê «Ù ½ È Ø Ö Ïº Ê ØÞÐ «½ Ö ÓÖ Âº Ï Ö Ð Ò ½ ½ ËÑ Ø ÓÒ Ò ØÖÓÔ Ý Ð Ç ÖÚ ØÓÖÝ

More information

Chapter 9. Trapezoidal Maps. 9.1 The Trapezoidal Map

Chapter 9. Trapezoidal Maps. 9.1 The Trapezoidal Map Chapter 9 Trapezoidal Maps ÁÒ Ø Ø ÓÒ Û Û ÐÐ ÒÓØ Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ö Ò ÓÑ Þ ÒÖ Ñ ÒØ Ð ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ò Ø ØÖ Ø ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ô Ö Ñ ÛÓÖ º Ø Ø Ñ Ø Ñ Ø Û ÐÐ Ú Ù Ò Æ ÒØ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÓÐÚ Ò Ø Ò Ö Ð ÔÖÓ Ð Ñ Ó ÔÓ ÒØ ÐÓ Ø ÓÒ

More information

Ì Ó Ø Ú Ó ÓÙÖ ØÖ Ò Ð ÓÒØÖÓÐÐ Ö Ú ÙÐ Ö Ð Ý Ñ Ò Ñ Þ Ø ÓÒº Ì ÓÒÐÝ ÓÒ Ó Ú Ö Ð Ó Ø Ú Ó Ö Ð¹Ð ØÖ Ò Ð ÓÒØÖÓÐÐ Ö º ÇØ Ö ÒÐÙ º º ØÝ Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ð Ô Ø Ò ÓÔØ Ñ

Ì Ó Ø Ú Ó ÓÙÖ ØÖ Ò Ð ÓÒØÖÓÐÐ Ö Ú ÙÐ Ö Ð Ý Ñ Ò Ñ Þ Ø ÓÒº Ì ÓÒÐÝ ÓÒ Ó Ú Ö Ð Ó Ø Ú Ó Ö Ð¹Ð ØÖ Ò Ð ÓÒØÖÓÐÐ Ö º ÇØ Ö ÒÐÙ º º ØÝ Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ð Ô Ø Ò ÓÔØ Ñ Ê Ò ÓÖ Ñ ÒØ Ä ÖÒ Ò Ò Æ ÙÖÓ ÙÞÞÝ ÌÖ Ë Ò Ð ÓÒØÖÓÐ ÐÐ Ò Ñ ½ À Ð Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ó ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ø ÓÒ Ò Ò Ö Ò ÈºÇº ÓÜ ¾½¼¼ Áƹ¼¾¼½ ÀÍÌ ÒÐ Ò ÐÐ º Ò Ñ Ùغ ÙÖÓÔ Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÇÔ Ö Ø ÓÒ Ð Ê Ö ÎÓÐÙÑ

More information

Ì Ì ÓÖÝ Ó Ì Ñ Á»Ç ÙØÓÑ Ø Ð ÙÒ Ãº à ÝÒ Ö Ò Æ ÒÝ ÄÝÒ ÅÁÌ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÊÓ ÖØÓ Ë Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö Ø Î ÖÓÒ Ö Ø Î Ò Ö Ö

Ì Ì ÓÖÝ Ó Ì Ñ Á»Ç ÙØÓÑ Ø Ð ÙÒ Ãº à ÝÒ Ö Ò Æ ÒÝ ÄÝÒ ÅÁÌ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÊÓ ÖØÓ Ë Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö Ø Î ÖÓÒ Ö Ø Î Ò Ö Ö Ì Ì ÓÖÝ Ó Ì Ñ Á»Ç ÙØÓÑ Ø Ð ÙÒ Ãº à ÝÒ Ö Ò Æ ÒÝ ÄÝÒ ÅÁÌ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÊÓ ÖØÓ Ë Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö Ø Î ÖÓÒ Ö Ø Î Ò Ö Ö Ý Æ Ñ Ò ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ë Ò ÍÒ Ú

More information

ÈÌÁÅ ÉÙ Ö Ê Ú Ø Ð Ò Æ ½ Â «Ê ÑÑ Ð ¾ Ò Î ØÓÖ Î ÒÙ ½ Å Ø Ñ Ø Ò Ë Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË ¾ Å Ø Ñ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË Ë Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò

ÈÌÁÅ ÉÙ Ö Ê Ú Ø Ð Ò Æ ½  «Ê ÑÑ Ð ¾ Ò Î ØÓÖ Î ÒÙ ½ Å Ø Ñ Ø Ò Ë Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË ¾ Å Ø Ñ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË Ë Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò ÈÌÁÅ ÉÙ Ö Ê Ú Ø Ð Ò Æ ½  «Ê ÑÑ Ð ¾ Ò Î ØÓÖ Î ÒÙ ½ Å Ø Ñ Ø Ò Ë Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË ¾ Å Ø Ñ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË Ë Ô ÖØÑ ÒØ Í Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË ØÖ Øº Ì Ü Ø Ò Ó Ð Ò Ù ÜÔÖ Ò ÔÖ ÐÝ Ø

More information

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ï Ö Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÓÑ ÔÓÔÙÐ Ö Ù ØÓ Ø Ö ÒØ Ú ÒØ Ó Ò Û Ø ÒÓÐÓ º ÁØ ÔÖ ÒØ ÒÓØ ÓÒÐÝ Ò Ø Ù ÕÙ ØÓÙ ÓÖ Ð Ò ÐÐÙÐ Ö Ô ÓÒ ÙØ Ð Ó Ò Ô Ö ÓÒ Ð ÓÑÑÙÒ Ø

½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ï Ö Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÓÑ ÔÓÔÙÐ Ö Ù ØÓ Ø Ö ÒØ Ú ÒØ Ó Ò Û Ø ÒÓÐÓ º ÁØ ÔÖ ÒØ ÒÓØ ÓÒÐÝ Ò Ø Ù ÕÙ ØÓÙ ÓÖ Ð Ò ÐÐÙÐ Ö Ô ÓÒ ÙØ Ð Ó Ò Ô Ö ÓÒ Ð ÓÑÑÙÒ Ø Ø ÖÑ Ò Ø Ê Ó ÖÓ Ø Ò Ó Ò Ëº Ð Ù Ý Ä Þ Ò Þ ÒÒ ĐÇ ØÐ Ò Ü ÂÓ Ò Å Ð ÊÓ ÓÒ ß Ý ÁÒ ØÝØÙØ ÁÒ ÓÖÑ ØÝ ÍÒ Û Ö ÝØ Ø Ï Ö Þ Û Ò ¾ ¼¾¹¼ Ï Ö Þ Û ÈÓÐ Ò º ¹Ñ Ð Ð Ù Ñ ÑÙÛº ÙºÔÐ Þ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ú

More information

ÇÒ Ø ÈÓÛ Ö Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ë Ö Ø Ë Ö Ò Îº Î ÒÓ ½ ÖÚ Ò Æ Ö Ý Ò Ò ¾ ú ËÖ Ò Ø Ò ¾ Ò º È Ò Ù Ê Ò Ò ¾ ½ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Å Ù ØØ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý

ÇÒ Ø ÈÓÛ Ö Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ë Ö Ø Ë Ö Ò Îº Î ÒÓ ½ ÖÚ Ò Æ Ö Ý Ò Ò ¾ ú ËÖ Ò Ø Ò ¾ Ò º È Ò Ù Ê Ò Ò ¾ ½ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Å Ù ØØ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ÇÒ Ø ÈÓÛ Ö Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ë Ö Ø Ë Ö Ò Îº Î ÒÓ ½ ÖÚ Ò Æ Ö Ý Ò Ò ¾ ú ËÖ Ò Ø Ò ¾ Ò º È Ò Ù Ê Ò Ò ¾ ½ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Å Ù ØØ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ñ Ö Å ¼¾½ ÍË º ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò Ò Ò Ö Ò

More information

Ì ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Á ÓÑÓÖÔ Ñ ÁÒ ÐÐ Ú ÓÑÓÖÔ Ñ Σ ½ ½ ÑÓÖ ÔÖ ÐÝ A B Ö ÓÑÓÖÔ : ( ØÖÙØÙÖ ¹ÔÖ ÖÚ Ò Ø ÓÒ) ÓÙÒØ Ð ØÖÙØÙÖ Ò Ó Ý Ö Ð Ø Ò ÓÑÓÖÔ Ñ ÓÑ Σ ½ ½ Ö Ð Ø ÓÒ ÓÒ

Ì ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Á ÓÑÓÖÔ Ñ ÁÒ ÐÐ Ú ÓÑÓÖÔ Ñ Σ ½ ½ ÑÓÖ ÔÖ ÐÝ A B Ö ÓÑÓÖÔ : ( ØÖÙØÙÖ ¹ÔÖ ÖÚ Ò Ø ÓÒ) ÓÙÒØ Ð ØÖÙØÙÖ Ò Ó Ý Ö Ð Ø Ò ÓÑÓÖÔ Ñ ÓÑ Σ ½ ½ Ö Ð Ø ÓÒ ÓÒ Ì ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Á ÓÑÓÖÔ Ñ Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÕÙ Ú Ð Ò Ö Ð Ø ÓÒ ÖÓ ÐÐ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ó ÓÑÓÖÔ Ñº ÐÓ Ò Ø Ò ØÙÖ Ð ØÓ ÔÓ Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÀÓÛ ÓÑÔÐ Ü Ø ÓÑÓÖÔ Ñ Ö Ð Ø ÓÒ Ò ÓÑÔ Ö ÓÒ Û Ø ÓØ Ö ÕÙ Ú Ð Ò Ö Ð Ø ÓÒ Ì Ò Û Ö ØÓ

More information

Î Ö Ð X C = {x 1, x 2,...,x 6 }

Î Ö Ð X C = {x 1, x 2,...,x 6 } º ÓÙ ÖÝ Ë Ù¹Û ¹Ö µ ÖØ À ÐÐ ÊÓÓÑ ¼ Ú ÖÝ º º ÓÙ ÖÝ ½ Å Ö ½ ¾¼½½ Ì ØÐ ÙØ ÓÖ ÈÖÓº È ÐØ Ö Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÓÒ ØÖ ÒØ Ó Ö Ò Ò ËÈ Ê Ò Âº¹ º ½ Á ¾ Ó ÓÒ ØÖ ÒØ ÈÖÓ Ò ÓÙÒ Ø ÓÒ ËÔÖ Ò ¾¼½½ Ë ¾½» ¾½ ÛÛÛº ºÙÒк Ù» ¾½ ÓÙ

More information

ÇÙØÐ Ò ½ ¾ ØÖ ÙØ ÓÒ ² Ì Ò ÐÝ Ó Ö ÕÙ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø χ ¾ ËØ Ø Ø ÐÙÐ Ø Ò Ô Ú ÐÙ Ò ³ Ü Ø Ø Ø Ì ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ð Ú º Ø Ñ Ô ÓÔغµ È Ö ÓÒ Ò ËÔ ÖÑ Ò ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ù Ò

ÇÙØÐ Ò ½ ¾ ØÖ ÙØ ÓÒ ² Ì Ò ÐÝ Ó Ö ÕÙ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø χ ¾ ËØ Ø Ø ÐÙÐ Ø Ò Ô Ú ÐÙ Ò ³ Ü Ø Ø Ø Ì ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ð Ú º Ø Ñ Ô ÓÔغµ È Ö ÓÒ Ò ËÔ ÖÑ Ò ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ù Ò Æ ÙÝ Ò Ì ÌÙ Î Ò ½ Æ ÙÝ Ò ÉÙ Ò Î Ò ¾ ½ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò Ò È ÖÑ Ý Ó ÀÓ Å Ò ØÝ ¾ Æ ÙÝ Ò ÌÖ È ÙÓÒ ÀÓ Ô Ø Ð ÂÁ ÔÖÓ Ø ¹ Ù Ù Ø ¾¼½ ÇÙØÐ Ò ½ ¾ ØÖ ÙØ ÓÒ ² Ì Ò ÐÝ Ó Ö ÕÙ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø χ ¾ ËØ Ø Ø ÐÙÐ Ø Ò Ô Ú ÐÙ Ò

More information

¾ ÍÊÁ Ê À Å Â Å Ë ÍÅÅÁÆ Ë Æ ÄÁ ÇÊ ËÅ ÌÀ Ì ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ê Ñ Ý Ø ÓÖÝ Ó Ø ÒÒ Ø Û Ö Ø ÒÚ Ø Ø Ý ÐÚ Ò ½¼ º ÁÒ Ë Ø ÓÒ ¾ Û Ø ÓÙÔÐ Ó Ö ÙÐØ Û ÑÓØ Ú Ø ÓÙÖ ÛÓÖ Ò Ø

¾ ÍÊÁ Ê À Å Â Å Ë ÍÅÅÁÆ Ë Æ ÄÁ ÇÊ ËÅ ÌÀ Ì ÔÓÐÝ ÖÓÑ Ø Ê Ñ Ý Ø ÓÖÝ Ó Ø ÒÒ Ø Û Ö Ø ÒÚ Ø Ø Ý ÐÚ Ò ½¼ º ÁÒ Ë Ø ÓÒ ¾ Û Ø ÓÙÔÐ Ó Ö ÙÐØ Û ÑÓØ Ú Ø ÓÙÖ ÛÓÖ Ò Ø Ì ÂÓÙÖÒ Ð Ó ËÝÑ ÓÐ ÄÓ ÎÓÐÙÑ ¼¼ ÆÙÑ Ö ¼ ¼¼¼¼ ËÇÅ Ê ËÍÄÌË ÁÆ ÈÇÄ ÀÊÇÅ ÌÁ Ê ÅË ÌÀ ÇÊ ÍÊÁ Ê À Å Â Å Ë ÍÅÅÁÆ Ë Æ ÄÁ ÇÊ ËÅ ÌÀ ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒº Ð Ð Ê Ñ Ý Ø ÓÖÝ Ø Ð Ø Ò Ø ÑÔÐ Ø ÓÖѵ ÓÒ¹ ÖÒ Û Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ø ÓÐÐÓÛ

More information

ÅÓ Ø Ü Ø Ò ÖÓ ¹ÓÚ Ö Ö ÓÙÖ ÔÖÓÚ ÓÒÐÝ ÐÐÓÛ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ñ ÒØ ÇÚ ÖÚ Û ÛÓÖÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò Ö ÓÙÖ Û Ø Ö ÝÒØ Ø Ò ¹ Ê Ð Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ º Ñ ÒØ ÅÙ Ö Ö Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ö

ÅÓ Ø Ü Ø Ò ÖÓ ¹ÓÚ Ö Ö ÓÙÖ ÔÖÓÚ ÓÒÐÝ ÐÐÓÛ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ñ ÒØ ÇÚ ÖÚ Û ÛÓÖÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò Ö ÓÙÖ Û Ø Ö ÝÒØ Ø Ò ¹ Ê Ð Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ º Ñ ÒØ ÅÙ Ö Ö Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ö Ã ÔÔ Ö Ë ÙÐ Ö Ã Ö Ò ÔÔ ÖÐ Òº ºÙÔ ÒÒº Ù Î Ö Æ Ø ÜØ Ò ÓÒ Ò Ñ ÔÔ Ò ØÓ ÓØ Ö Ð Ü Ð Ö ÓÙÖ ÂÙÒ ¾ Ø ¾¼¼ ÅÓ Ø Ü Ø Ò ÖÓ ¹ÓÚ Ö Ö ÓÙÖ ÔÖÓÚ ÓÒÐÝ ÐÐÓÛ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ñ ÒØ ÇÚ ÖÚ Û ÛÓÖÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò Ö ÓÙÖ Û Ø Ö ÝÒØ Ø Ò ¹

More information

ÌÖ ÓÒÓÑ ØÖÝ ÌÖ ÓÒÓÑ ØÖÝ Ð Û Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ô ØÛ Ò Ò Ò Ð Ó ØÖ Ò Ð º ÁØ Û ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò Ô Ý Ò Ò Ò Ö Ò º Ì ØÖ ÓÒÓÑ ØÖ ÙÒØ ÓÒ Ö Ö Ø Ò Ù Ò Ö Ø¹ Ò Ð ØÖ Ò Ð º C Ì Ç

ÌÖ ÓÒÓÑ ØÖÝ ÌÖ ÓÒÓÑ ØÖÝ Ð Û Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ô ØÛ Ò Ò Ò Ð Ó ØÖ Ò Ð º ÁØ Û ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò Ô Ý Ò Ò Ò Ö Ò º Ì ØÖ ÓÒÓÑ ØÖ ÙÒØ ÓÒ Ö Ö Ø Ò Ù Ò Ö Ø¹ Ò Ð ØÖ Ò Ð º C Ì Ç ÌÖ ÓÒÓÑ ØÖÝ ÌÖ ÓÒÓÑ ØÖÝ Ð Û Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ô ØÛ Ò Ò Ò Ð Ó ØÖ Ò Ð º ÁØ Û ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò Ô Ý Ò Ò Ò Ö Ò º Ì ØÖ ÓÒÓÑ ØÖ ÙÒØ ÓÒ Ö Ö Ø Ò Ù Ò Ö Ø¹ Ò Ð ØÖ Ò Ð º C Ì ËÁÆ ÙÒØ ÓÒ A B Ò = Ò = ÓÔÔÓ Ø ÝÔÓØ ÒÙ µ ÆÓÚ Ñ Ö ¾ ¾¼½

More information

The Enigma machine. 1 Expert teams 25 mins. 2 Mixing the teams 30 mins. 3 Coding and decoding messages 1 period

The Enigma machine. 1 Expert teams 25 mins. 2 Mixing the teams 30 mins. 3 Coding and decoding messages 1 period The Enigma machine ¼ The Enigma machine Time frame 2 periods Prerequisites : Å Ò ÖÝÔØÓ Ö Ô Ø Ò ÕÙ Objectives : ÓÚ Ö Ø ÛÓÖ Ò Ó Ø Ò Ñ Ñ Ò º ÓÙÒØ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÔÓ Ð Ø Ó Ö Ý Ø Ñ Ò º Materials : 6 ÓÔ Ó Ø Øº 6 3

More information

arxiv:astro-ph/ v1 11 Feb 2003

arxiv:astro-ph/ v1 11 Feb 2003 ÓÚ ÖÝ Ó Æ Û Æ Ö Ý ËØ Ö º º Ì Ö Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ À Ò Ö Ý ØÖÓÔ Ý Æ Ë» Ó Ö ËÔ Ð Ø ÒØ Ö Ö Ò ÐØ Å ¾¼ ½ ÍË arxiv:astro-ph/0302206v1 11 Feb 2003 ÓÒÒ Ö Ð Ñ Ðº ºÒ º ÓÚ Ëº Àº ÈÖ Ú Ó Åº À ˺ º Ë Ð Ò Â Ø ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ

More information

¾ Æ Ú Ý Æ Ú Ý ÑÓØ Ú Ø ÓÐÐÓÛ º Ï Ò Ð Ý Ò Ò Ò Ø Ò Ü½ ܾ Ü Ò Û Ó Ð Ý ÙÒ ÒÓÛÒ Ð Ø ÓÒ ÖÖÓÖ Û ÐÐ Ñ Ò Ñ Þ Ý Ð Ø Ò Ö Ñ Ü Ý È Ý µµ ½µ Ø Ð Ø Ø ÑÓ Ø ÔÖÓ Ð Ú Ò º

¾ Æ Ú Ý Æ Ú Ý ÑÓØ Ú Ø ÓÐÐÓÛ º Ï Ò Ð Ý Ò Ò Ò Ø Ò Ü½ ܾ Ü Ò Û Ó Ð Ý ÙÒ ÒÓÛÒ Ð Ø ÓÒ ÖÖÓÖ Û ÐÐ Ñ Ò Ñ Þ Ý Ð Ø Ò Ö Ñ Ü Ý È Ý µµ ½µ Ø Ð Ø Ø ÑÓ Ø ÔÖÓ Ð Ú Ò º ÁÒ ÈÖÓ Ò Ó Ø ÓÙÖØ ÒØ Ù ØÖ Ð Ò ÂÓ ÒØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ð Ñ Ö ¾¼¼½ ÖÐ Ò ËÔÖ Ò Ö ÔÔ ¹ º Ò Ø Ð Ñ Ò Ø ÓÒ Ö Ø Ö ÓÖ Ä ÞÝ Ý Ò ÊÙÐ Ó«Ö Ý Áº Ï Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò Ò Å Ø Ñ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ÐÓÒ Î º ¾½ Û Òº Ùº Ù ØÖ

More information

ÔÐÓÝ º ÇÙÖ Ø ÓÒ Ø Ó Ò ØÛÓÖ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ö ÓÖ ÔÖÓ ÖÓÑ Ö Û ØÔ ÙÑÔ Ð Ù Ò Å Å Á Ý Ø Ñ ÓÖ Å Ò Ò Ù Ø Ø ÓÖ ÙØÓÑ Ø ÅÓ Ð ÓÖ ÁÒØÖÙ ÓÒ Ø Ø ÓÒµ º Ì Ö Ø Ó Ø Ô Ô Ö ÓÖ Ò

ÔÐÓÝ º ÇÙÖ Ø ÓÒ Ø Ó Ò ØÛÓÖ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ö ÓÖ ÔÖÓ ÖÓÑ Ö Û ØÔ ÙÑÔ Ð Ù Ò Å Å Á Ý Ø Ñ ÓÖ Å Ò Ò Ù Ø Ø ÓÖ ÙØÓÑ Ø ÅÓ Ð ÓÖ ÁÒØÖÙ ÓÒ Ø Ø ÓÒµ º Ì Ö Ø Ó Ø Ô Ô Ö ÓÖ Ò ÅÙÐØ ÔÐ ÅÓ Ð Ó Ø¹Ë Ò Ø Ú ÔÔÖÓ ÓÖ ÁÒØÖÙ ÓÒ Ø Ø ÓÒ Ï Ò ½ Ï Ò Ä ¾ Ë ÐÚ ØÓÖ Âº ËØÓÐ Ó ½ Ò Å ØØ Û Å ÐÐ Ö ½ ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÐÙÑ ÍÒ Ú Ö ØÝ ½¾½ Ñ Ø Ö Ñ Ú ÒÙ ÊÓÓÑ ¼ Æ Û ÓÖ Æ ½¼¼¾ ¹ ¼¼ ÍË Û Ò Ð ÑÑ ÐÐ

More information

Ì Ø Ð ÓÒ Ò Ò ÐÓ Ù Ó Ó Ñ³ Ø ÓÖ Ñ ÓÖ Ö Ø Ð ÑÞ Û ¹ ÐÐ ¾¼½½ ÇÒ Ø Ø Ó Ö Ð ÒÙÑ Ö Ö Ó Ò Þ Ý Ò Ø ÙØÓÑ Ø Ò ÑÙÐØ ÔÐ Ó ÐÓع ÖÙ Ø Ò¹ ÖÙÝ Ö ¾¼½¼ Ö Ø¹ÓÖ Ö ÐÓ Ò ÆÙÑ

Ì Ø Ð ÓÒ Ò Ò ÐÓ Ù Ó Ó Ñ³ Ø ÓÖ Ñ ÓÖ Ö Ø Ð ÑÞ Û ¹ ÐÐ ¾¼½½ ÇÒ Ø Ø Ó Ö Ð ÒÙÑ Ö Ö Ó Ò Þ Ý Ò Ø ÙØÓÑ Ø Ò ÑÙÐØ ÔÐ Ó ÐÓع ÖÙ Ø Ò¹ ÖÙÝ Ö ¾¼½¼ Ö Ø¹ÓÖ Ö ÐÓ Ò ÆÙÑ Ò ÐÓ Ù Ó Ó Ñ³ Ø ÓÖ Ñ Ò Ø Ö Ö ÒØ Ö Ó Ñ Ø Ñ Ø Ñ Ð ÖÐ Ö Ô ÖØ Ñ ÒØ Å Ø Ñ Ø ÕÙ ÍÒ Ú Ö Ø Ä Ë Ñ Ò Ö Ö ØÓÐ Ò ³ Ò ÐÝ ÑÙÐØ Ö Ø Ð Ö Ø Ð ¾¼½ Å Ö ¾ Ì Ø Ð ÓÒ Ò Ò ÐÓ Ù Ó Ó Ñ³ Ø ÓÖ Ñ ÓÖ Ö Ø Ð ÑÞ Û ¹ ÐÐ ¾¼½½ ÇÒ Ø Ø Ó Ö

More information