MINUTES NO. 005 ASOCIACIJOS COMMERCE VISUOTINIO (METINIO) NARIŲ SUSIRINKIMO, ĮVYKUSIO 2015 M. BALNDŽI0 8 D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "MINUTES NO. 005 ASOCIACIJOS COMMERCE VISUOTINIO (METINIO) NARIŲ SUSIRINKIMO, ĮVYKUSIO 2015 M. BALNDŽI0 8 D."

Transcription

1 ASOCIACIJOS NORWEGIAN-LITHUANIAN CHAMBER OF COMMERCE VISUOTINIO (METINIO) NARIŲ SUSIRINKIMO, ĮVYKUSIO 2015 M. BALNDŽI0 8 D. PROTOKOLAS NR. 005 Asociacijos Norwegian-Lithuanian Chamber of Commerce (toliau,,asociacija ), kurios buveinė yra Žemaitijos g / Šiaulių g , Vilnius, Lietuvos Respublika, kodas , registravimo duomenys kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas - Valstybės įmonė Registrų centras, visuotiniame narių susirinkime (toliau - Susirinkimas ), įvykusiame 2015 m. balandžio 8 d., adresu Konstitucijos pr 20, Vilniuje, dalyvavo 46 nariai iš visų 86 Asociacijos narių. Posėdžio kvorumas buvo ir Asociacijos Susirinkimas galėjo priimti sprendimus. ŠIUO PAŽYMIMA, KAD: MINUTES NO. 005 OF THE GENERAL (ANNUAL) MEETING OF MEMBERS OF THE ASSOCIATION NORWEGIAN-LITHUANIAN CHAMBER OF COMMERCE HELD ON 8 APRIL 2015 At the general meeting of the members (hereinafter the Meeting ) of the Association Norwegian- Lithuanian Chamber of Commerce (hereinafter - the Association ), having its registered office at Žemaitijos g / Šiaulių g , Vilnius, the Republic of Lithuania, code , the registration data kept with the Register of Legal Entities, Registrar - State Enterprise Centre of Registers, took place on 8 th April 2015, address Konstitucijos pr. 20, Vilnius, participated 46 members from total 86 members of the The quorum of the Meeting was met and the Meeting had a right to take the decisions. IT IS HEREBY NOTED THAT: A. Asociacijos valdyba sušaukė Susirinkimą savo sprendimu; A. The Board of the Association convened the Meeting by its decision; B. Visi Asociacijos nariai: B. All members of the Association: (i) patvirtino, kad šio Susirinkimo sušaukimo tvarka ir pranešimas apie jį yra tinkami; (i) confirm, that the procedure and information of the summoning this Meeting have been properly met; (ii) patvirtino, kad susipažino su darbotvarkės klausimais, taip pat visais kitais dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke. (ii)confirm, that they have acquainted themselves with the agenda of the Meeting as well as all other documents. SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ: - Asociacijos valdybos pirmininko pasveikinimas. 1. Susirinkimo Pirmininko, susirinkimo Sekretoriaus ir Įgalioto nario pasirašyti Asociacijos visuotinio (metinio) narių susirinkimo protokolą rinkimai. 2. Asociacijos Revizoriaus ataskaitos pristatymas. 3. Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės 2014 m. pristatymas ir patvirtinimas. 4. Asociacijos veiklos 2014 m. ataskaitos pristatymas. AGENDA OF THE MEETING: - Welcome and opening remarks by the Chairman of the Board of the 1. Election of the Chairman of the Meeting, Secretary and Authorized member to sign the minutes of the general (annual) meeting of the members of the 2. Presentation of the Controllers Report of the 3. Presentation and approval of the financial statements of the Association for the year Naujų narysčių kainų patvirtinimas 1 4. Presentation of the Activity Report of the

2 6. Asociacijos veiklos gairių pristatymas 2015 metams. 7. Kandidatų į Valdybos narius pristatymas ir septynių Valdybos narių rinkimas 2015 m. 8. Asociacijos Revizoriaus rinkimas 2015 m. 9. Rinkiminės komisijos 2015 m. kadencijai rinkimas. Association for the year Confirmation of new Membership prices 6.Presentation of course of activities Introducing the candidates standing for the Board and election of the seven Board members of the Association for the year Election of the Controller of the Association for the year Election of the electoral commission for the year 2015 SUSIRINKIMAS IR JO SPRENDIMAI: Susirinkimas pradėtas Asociacijos valdybos pirmininko pasveikinimu. 1. Susirinkimo Pirmininko, susirinkimo Sekretoriaus ir Įgalioto nario pasirašyti Asociacijos visuotinio (metinio) narių susirinkimo protokolą rinkimai. Susirinkimo Pirmininku išrinkti p. Bjørnar Lund; Susirinkimo Sekretoriumi išrinkti p. Birutę Kunciūtę. 2. Asociacijos Revizoriaus ataskaitos pristatymas. Pažymėta, kad Revizoriaus ataskaita pristatyta. 3. Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės 2014 m. pristatymas ir patvirtinimas. Patvirtini Asociacijos 2014 m. metinę finansinę atskaitomybę. 4. Asociacijos veiklos 2014 m. ataskaitos pristatymas. Pažymėta, kad Asociacijos veiklos 2014 m. ataskaita pristatyta. THE MEETING AND ITS RESOLUTIONS: The Meeting was commenced by welcome and opening remarks of the Chairman of the Board of the 1. Election of the Chairman of the Meeting, Secretary and Authorized member to sign the minutes of the general (annual) meeting of the members of the To elect the Chairman of the Meeting Mr. Bjørnar Lund; To elect the Secretary of the Meeting Mrs. Birutė Kunciūtė 2. Presentation of the Controllers Report of the Noted that Controllers Report was presented. 3. Presentation and approval of the financial statements of the Association for the year To approve the financial statements of the Association of the year Presentation of the Activity Report of the Association for the year Noted that the Activity Report of the Association for the year 2014 was presented. 5. Asociacijos veiklos gairių pristatymas Presentation of course of activities

3 metams. Pažymėta, kad Asociacijos veiklos gairės 2015 m. pristatytas. 6. Naujų metinių narysčių kainų patvirtinimas. Patvirtintos naujos narysčių kainos: Auksinė narystė: 1450 EUR Sidabrinė narystė: 750 EUR Bronzinė naryste: 300 EUR Privatus rėmėjas: 60 EUR 7. Kandidatų į Valdybos narius pristatymas ir septynių Valdybos narių rinkimas 2015 m. Rinkiminė komisija pristatė kandidatus į Asociacijos valdybą: p. Bjørnar Lund; p. Daiva Masiliūnienė; p. Ulf Hallan, p. Andrius Uldukis, p. Laimutė Tinglum, p. Ole Rikard Ronning, p. Tadas Misius Noted that course of activities for 2015 was presented. 6. Confirmation of new yearly Membership prices New Membership prices confirmed: Golden Membership: 1450 EUR Silver Membership: 750 EUR Bronze Membership: 300 EUR Supporter: 60 EUR 7. Introducing the candidates standing for the Board and election of the seven Board members of the Association for the year 2015 The Electoral commission presented the candidates to the Board - and proposed voting for the following candidates: Mr. Bjørnar Lund; Mrs. Daiva Masiliūnienė; Mr. Ulf Hallan, Mr. Andrius Uldukis, Mrs. Laimutė Tinglum, Mr. Ole Rikard Ronning, Mr.Tadas Misius Nuo 2015 m. balandžio 8 d. išrinkti šiuos 7 naujus Asociacijos valdybos narius 2015 metų kadencijai: 1) Bjørnar Lund 2) Daiva Masiliūnienė, 3) Ulf Hallan, 4) Andrius Uldukis, 5) Laimutė Tinglum, 6) Ole Rikard Ronning 7) Tadas Misius From 8 nd of April 2015 to appoint the following new 7 board members of Association for the year 2015: 1) Bjørnar Lund 2) Daiva Masiliūnienė, 3) Ulf Hallan, 4) Andrius Uldukis, 5) Laimutė Tinglum, 6) Ole Rikard Ronning 7) Tadas Misius 8. Asociacijos Revizoriaus rinkimas 2015 m. Susirinkimo primininkas pasiūlė kandidatą į 3 8. Election of the Controller of the Association for the year The Chairman of the Meeting proposed the candidate

4 Revizorius.Susirinkime. Susirinkimo Pirmininkas pasiūlė balsuoti už pretendentą į Revizorius. to the Controllers. The chairman of the Meeting has proposed to vote for the candidate to the Controller. Asociacijos Revizoriumi nuo 2015 m. balandžio 8 d. išrinkti p. Darių Butkevičių, 2015 metų 9. Rinkiminės komisijos 2015 kadencijai rinkimas Susirinkimo primininkas pasiūlė kandidatus į rinkiminę komisiją. Pretendentai į rinkiminę komisiją pristatė savo kandidatūrą Susirinkime. Susirinkimo Pirmininkas pasiūlė balsuoti už pretendentus į rinkiminę komisiją. Išrinkti į Asociacijos rinkiminę komisiją 2015 metų kadencijai: (i) p. Rita Bogužaitė; (ii) p. Stein Erik Stretlien (iii) p. Gunnvald Laukhamer Susirinkimo pirmininkas pasiteiravo Susirinkimo dalyvių ar jie turi pastabų, pasiūlymų, klausimų ar nori pasisakyti. Norinčiųjų pasisakyti nebuvo. Susirinkimo pirmininkas paskelbė Susirinkimą baigtu. Susirinkimo protokolas sudarytas dviem egzemplioriais lietuvių ir anglų kalbomis. Esant prieštaravimų ar neatitikimų tarp lietuviško ir angliško protokolo tekstų, vadovaujamasi protokolo tekstu lietuvių kalba. Priedai: 1) Asociacijos narių registracijos sąrašas; 2) Finansinė atskaitomybė už 2014 m. Pasirašyta: / Signed: Susirinkimo Pirmininkas / Chairman of the Meeting To appoint the Controller of the Association from 8 April 2015 Mr. Darius Butkevičius, for the year Election of the electoral commission for the year 2015 The Chairman of the Meeting proposed the candidates to the electoral commission. The candidates to the electoral commission presented themselves in the Meeting. The chairman of the Meeting has proposed to vote for the candidates to the electoral commission. To elect to the electoral commission for the year 2015: (i) Mrs. Rita Bogužaitė; (ii) Mr. Stein Erik Stretlien (iii) Mr. Gunnvald Laukhamer The chairman of the Meeting has inquired the members of the Meeting about their remarks, suggestions, questions and wishes to speak. There were no members willing to speak. The chairman of the Meeting declared the Meeting closed. The Minutes of the Meeting are made in two originals in Lithuanian and English. In case of any discrepancies between the Lithuanian and English versions of the Minutes, the Lithuanian version shall prevail. Annexes: 1) List of the members of Association Registration; 2) Financial statements for Susirinkimo sekretorius / Secretary of the Meeting 4

5 p. / Mr. Bjørnar Lund p. / Mrs. Birutė Kuciūtė 5

1.3. Address of the Bank domicile is: Tilžės 149, LT Šiauliai, the Republic of Lithuania.

1.3. Address of the Bank domicile is: Tilžės 149, LT Šiauliai, the Republic of Lithuania. Article 1. General Provisions Translation from Lithuanian CHARTER of Limited Liability Public Company Registered at Legal Entities ŠIAULIŲ BANKAS AB Register on 26 May 2016 Code 112025254 1.1. Limited

More information

Alfredas Kiškis. Mykolas Romeris University, Faculty of Law, Institute of Criminal Law and Procedure

Alfredas Kiškis. Mykolas Romeris University, Faculty of Law, Institute of Criminal Law and Procedure ISSN 1392-6195 (print) ISSN 2029-2058 (online) jurisprudencija jurisprudence 2016, 23(2), p. 333 348 Inevitability of punishment the case of Lithuania Alfredas Kiškis Mykolas Romeris University, Faculty

More information

REPUBLIC OF LITHUANIA

REPUBLIC OF LITHUANIA Office for Democratic Institutions and Human Rights REPUBLIC OF LITHUANIA PRESIDENTIAL ELECTION 11 MAY 2014 OSCE/ODIHR NEEDS ASSESSMENT MISSION REPORT 11-13 February 2014 Warsaw 12 March 2014 TABLE OF

More information

ENAR SHADOW REPORT 2007 Racism in Lithuania

ENAR SHADOW REPORT 2007 Racism in Lithuania ENAR SHADOW REPORT 2007 Racism in Lithuania Gediminas Andriukaitis Lithuanian Centre for Human Rights 1 Racism is a reality in the lives of many ethnic and religious minorities in the EU. However, the

More information

D ISSN (spausdintas) ISSN (internetinis)

D ISSN (spausdintas) ISSN (internetinis) THE SUWALKI TRIANGLE. A WINDOW INTO THE GENOCIDAL FUTURE ŠARŪNAS LIEKIS Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania D D ISSN 1392-0588 (spausdintas) ISSN 2335-8769 (internetinis) http://dx.doi.org/10.7220/2335-8769.67.9

More information

Translation of Liechtenstein Law

Translation of Liechtenstein Law 173.01 Translation of Liechtenstein Law Disclaimer English is not an official language of the Principality of Liechtenstein. This translation is provided for information purposes only and has no legal

More information

REPUBLIC OF LITHUANIA LAW ON PRESIDENTIAL ELECTIONS. 22 December 1992 No. I-28 Vilnius (Last amended on 23 December 2008 No.

REPUBLIC OF LITHUANIA LAW ON PRESIDENTIAL ELECTIONS. 22 December 1992 No. I-28 Vilnius (Last amended on 23 December 2008 No. REPUBLIC OF LITHUANIA LAW ON PRESIDENTIAL ELECTIONS 22 December 1992 No. I-28 Vilnius (Last amended on 23 December 2008 No. XI-126) CHAPTER ONE GENERAL PROVISIONS Article 1. The Basis for Elections of

More information

THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA DECISION ON THE PETITION OF ROBERTAS KLOVAS, CHANCELLOR OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA, REQUESTING TO CONSTRUE THE RULING

More information

Veröffentlichungsversion / Published Version Zeitschriftenartikel / journal article

Veröffentlichungsversion / Published Version Zeitschriftenartikel / journal article www.ssoar.info The Žalgiris movement and the formation of an alternative foreign policy philosophy (on the basis of the Žalgiris appendix to the Respublika newspaper) Vorotnikov, Vladislav V. Veröffentlichungsversion

More information

The Rules of the Foreign Trade Court of Arbitration of the Chamber of Commerce and Industry of Serbia

The Rules of the Foreign Trade Court of Arbitration of the Chamber of Commerce and Industry of Serbia The Rules of the Foreign Trade Court of Arbitration of the Chamber of Commerce and Industry of Serbia ( Official Journal of the Republic of Serbia, no. 2/2014) I GENERAL PROVISIONS Definition and Status

More information

2. Purchase Order 2. Prekių užsakymas

2. Purchase Order 2. Prekių užsakymas SALE-PURCHASE OF GOODS AGREEMENT ANNEX NO. 1 GENERAL TERMS General terms complete but not substitute content, conditions, commitments, terms, dates, concepts, mutually agreed, written down and confirmed

More information

Nineteenth Amendment to the Constitution

Nineteenth Amendment to the Constitution Nineteenth Amendment to the An Act to Amend the of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka BE it enacted by the Parliament of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka as follows: Short title

More information

INTERSTATE SOCIETY AND INTERPRETATIONS OF BELONGING: SOME EVIDENCES FROM AN INTERNATIONAL STUDY ON SITUATION IN LITHUANIA

INTERSTATE SOCIETY AND INTERPRETATIONS OF BELONGING: SOME EVIDENCES FROM AN INTERNATIONAL STUDY ON SITUATION IN LITHUANIA INTERSTATE SOCIETY AND INTERPRETATIONS OF BELONGING: SOME EVIDENCES FROM AN INTERNATIONAL STUDY ON SITUATION IN LITHUANIA Vaiva Zuzevičiūtė * Mykolas Romeris University, Public Security Faculty, Department

More information

Ramūnas Vilpišauskas, Bruno Vandecasteele, Austė Vaznonytė *

Ramūnas Vilpišauskas, Bruno Vandecasteele, Austė Vaznonytė * The Lithuanian Presidency of the Council of the European Union advancing energy policy and Eastern Partnership goals: conditions for EXERTING influence 11 Ramūnas Vilpišauskas, Bruno Vandecasteele, Austė

More information

Highest depopulation rates among the EU member states were observed in Lithuania 2,69% in 2010 and 1,47% in 1011

Highest depopulation rates among the EU member states were observed in Lithuania 2,69% in 2010 and 1,47% in 1011 Daugirdas V., Kriaučiūnas E., Ribokas G. DEPOPULATION IN EU COUNTRIES AND DISTRIBUTION OF SPARSELY POPULATED TERRITORIES IN LITHUANIA This research was funded by a grant (No. SIN-02/2012) from the Research

More information

Colorado / Montana / Utah / Wyoming Region

Colorado / Montana / Utah / Wyoming Region VIPER OWNERS ASSOCIATION Colorado / Montana / Utah / Wyoming Region By-Laws 1 Viper Owners Association Colorado / Montana / Utah / Wyoming Region Article I - Name The name of this organization is Viper

More information

INTERNATIONAL COMMERCIAL AGENCY AGREEMENT TEMPLATE

INTERNATIONAL COMMERCIAL AGENCY AGREEMENT TEMPLATE INTERNATIONAL COMMERCIAL AGENCY AGREEMENT TEMPLATE Download International Commercial Agency Agreement sample in Word format. Fill in the blanks and choose the terms of this international agreement that

More information

OBTAINING YOUR FIRST LITHUANIAN TEMPORARY RESIDENCE PERMIT

OBTAINING YOUR FIRST LITHUANIAN TEMPORARY RESIDENCE PERMIT OBTAINING YOUR FIRST LITHUANIAN TEMPORARY RESIDENCE PERMIT Handbook for International non-eu Freshmen Publication Date: Spring 2010 Published by: LCC Migration Affairs Office LCC MIGRATION AFFAIRS OFFICE

More information

CHAPTER 184 THE LANDS ACT PART I PRELIMINARY. Section: 1. Short title 2. Interpretation PART II ADMINISTRATION OF LAND

CHAPTER 184 THE LANDS ACT PART I PRELIMINARY. Section: 1. Short title 2. Interpretation PART II ADMINISTRATION OF LAND CHAPTER 184 THE LANDS ACT ARRANGEMENT OF SECTIONS PART I PRELIMINARY Section: 1. Short title 2. Interpretation PART II ADMINISTRATION OF LAND 3. All land to vest in President 4. Conditions on alienation

More information

BYLAWS of Luminor Bank AB

BYLAWS of Luminor Bank AB Translation from Lithuanian to English /Stamp: R E G I S T E R E D REGISTER OF LEGAL ENTITIES 2 nd of October 2017 Code: 112029270/ BYLAWS of Luminor Bank AB Section 1. General Provisions 1.1. Luminor

More information

CYBERCRIME & INTERNATIONAL JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS: EAW & MLA SIMULATIONS [CR/2017/01] EJTN CRIMINAL JUSTICE SEMINAR

CYBERCRIME & INTERNATIONAL JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS: EAW & MLA SIMULATIONS [CR/2017/01] EJTN CRIMINAL JUSTICE SEMINAR Wednesday, 22 Friday, 24 February 2017 École Nationale de la Magistrature (ENM) / French National School for the Judiciary 3 ter quai aux fleurs 75004 Paris, France EJTN CRIMINAL JUSTICE SEMINAR CYBERCRIME

More information

D ISSN (spausdintas) ISSN (internetinis)

D ISSN (spausdintas) ISSN (internetinis) THE ISSUANCE OF VISAS TO WAR REFUGEES BY CHIUNE SUGIHARA AS REFLECTED ILYA ALTMAN Russian Research and Educational Holocaust Centre, Moscow, Russia D D ISSN 1392-0588 (spausdintas) ISSN 2335-8769 (internetinis)

More information

FOURTH SECTION. CASE OF NOREIKIENĖ AND NOREIKA v. LITHUANIA. (Application no /08) JUDGMENT (Just satisfaction striking out) STRASBOURG

FOURTH SECTION. CASE OF NOREIKIENĖ AND NOREIKA v. LITHUANIA. (Application no /08) JUDGMENT (Just satisfaction striking out) STRASBOURG FOURTH SECTION CASE OF NOREIKIENĖ AND NOREIKA v. LITHUANIA (Application no. 17285/08) JUDGMENT (Just satisfaction striking out) STRASBOURG 4 October 2016 This judgment is final. It may be subject to editorial

More information

PROCON L.T.D. PROJECT CONSULTING

PROCON L.T.D. PROJECT CONSULTING No.: 01-50/08 Podgorica, December 22 nd, 2008 Based on article 25 item 1 alinea 10 of the Company s Statute, the Board of Directors, at its fourth session held on December 22 nd, 2008, hereby issues the

More information

BANKRUPTCY OF NATURAL PERSONS IN LITHUANIA: ISSUES AND SOLUTIONS

BANKRUPTCY OF NATURAL PERSONS IN LITHUANIA: ISSUES AND SOLUTIONS BANKRUPTCY OF NATURAL PERSONS IN LITHUANIA: ISSUES AND SOLUTIONS prof. dr. Egidija Tamosiuniene, Assoc. prof. dr. Zilvinas Terebeiza dr. Darius Bolzanas Law Faculty, Mykolas Romeris University Institute

More information

(data / date ) Gimimo data: metai, mėnuo, diena Date of birth: YYYY MM DD. Vedęs Ištekėjusi Married

(data / date ) Gimimo data: metai, mėnuo, diena Date of birth: YYYY MM DD. Vedęs Ištekėjusi Married (įstaigos pavadinimas) GAUTA Nr. PRAŠYMAS PAKEISTI LEIDIMĄ LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE APPLICATION FOR THE RENEWAL OF A TEMPORARY RESIDENCE PERMIT IN THE REPUBLIC OF LITHUANIA (data / date )

More information

10 YEARS SINCE THE ADOPTION OF THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA: THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS IN THE PRE-TRIAL STAGE

10 YEARS SINCE THE ADOPTION OF THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA: THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS IN THE PRE-TRIAL STAGE 10 YEARS SINCE THE ADOPTION OF THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA: THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS IN THE PRE-TRIAL STAGE Petras Ancelis* Mykolas Romeris University Faculty

More information

BERMUDA STATUTORY INSTRUMENT SR&O 34/1950 MEDICAL PRACTITIONERS (REGISTRATION) REGULATIONS 1950

BERMUDA STATUTORY INSTRUMENT SR&O 34/1950 MEDICAL PRACTITIONERS (REGISTRATION) REGULATIONS 1950 Laws of Bermuda Title 30 Item 8(a) BERMUDA STATUTORY INSTRUMENT SR&O 34/ MEDICAL PRACTITIONERS (REGISTRATION) REGULATIONS [made under section 30 of the Medical Practitioners Act [title 30 item 8] and brought

More information

ISSAQUAH SCHOOL DISTRICT NO. 411 KING COUNTY, WASHINGTON SCHOOL BUS LEVY RESOLUTION NO. 1104

ISSAQUAH SCHOOL DISTRICT NO. 411 KING COUNTY, WASHINGTON SCHOOL BUS LEVY RESOLUTION NO. 1104 ISSAQUAH SCHOOL DISTRICT NO. 411 KING COUNTY, WASHINGTON SCHOOL BUS LEVY RESOLUTION NO. 1104 A RESOLUTION of the Board of Directors of Issaquah School District No. 411, King County, Washington, providing

More information

The Effects of International Economic Migration on the Family as seen by Lithuanian and Polish Students

The Effects of International Economic Migration on the Family as seen by Lithuanian and Polish Students Aktyvioji socialinė įtrauktis ISSN 1392-9569 Socialinis ugdymas / Socialinė klasterizacija tvarioje visuomenėje Social Education / Social Clustering in Sustainable Society 2017, t. 45, Nr. 1, p. 44 61

More information

VILNIUS UNIVERSITY. Laura Kirilevičiūtė JURISDICTION RULES OF COUNCIL REGULATION (EC) NO 1346/2000 OF 29 MAY 2000 ON INSOLVENCY PROCEEDINGS

VILNIUS UNIVERSITY. Laura Kirilevičiūtė JURISDICTION RULES OF COUNCIL REGULATION (EC) NO 1346/2000 OF 29 MAY 2000 ON INSOLVENCY PROCEEDINGS VILNIUS UNIVERSITY Laura Kirilevičiūtė JURISDICTION RULES OF COUNCIL REGULATION (EC) NO 1346/2000 OF 29 MAY 2000 ON INSOLVENCY PROCEEDINGS Summary of Doctoral Dissertation Social sciences, law (01 S) Vilnius,

More information

NOTIFICATION MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION INTELLECTUAL PROPERTY APPELLATE BOARD

NOTIFICATION MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION INTELLECTUAL PROPERTY APPELLATE BOARD PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i) MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department Of Industrial Policy And Promotion ) NOTIFICATION NEW DELHI, THE 5 th

More information

CHAPTER 307 THE TANGANYIKA LAW SOCIETY ACT [PRINCIPAL LEGISLATION]

CHAPTER 307 THE TANGANYIKA LAW SOCIETY ACT [PRINCIPAL LEGISLATION] CHAPTER 307 THE TANGANYIKA LAW SOCIETY ACT [PRINCIPAL LEGISLATION] ARRANGEMENT OF SECTIONS Section. Title PART I PRELIMINARY PROVISIONS 1. Short title. 2. Interpretation. PART II ESTABLISHMENT 3. Establishment

More information

The impact of globalization on living. living standard, quality of life and international. competitiveness the Baltic States

The impact of globalization on living. living standard, quality of life and international. competitiveness the Baltic States ISSN 1822-7996 Taikomoji ekonomika: SISTEMINIAI TYRIMAI: 2011.5/2 The impact of globalization on living standard, quality of life and international competitiveness the Baltic States This paper discusses

More information

UNFAIR COMMERCIAL PRACTICES DIRECTIVE: IMPLEMENTATION AND APPLICATION CHALLENGES IN THE LITHUANIAN LEGAL SYSTEM

UNFAIR COMMERCIAL PRACTICES DIRECTIVE: IMPLEMENTATION AND APPLICATION CHALLENGES IN THE LITHUANIAN LEGAL SYSTEM ISSN 2029 2236 (print) ISSN 2029 2244 (online) SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJOS SOCIETAL STUDIES 2012, 4(3), p. 1109 1123. UNFAIR COMMERCIAL PRACTICES DIRECTIVE: IMPLEMENTATION AND APPLICATION CHALLENGES IN

More information

BYLAWS OF MOHAVE COUNTY REPUBLICAN CENTRAL COMMITTEE

BYLAWS OF MOHAVE COUNTY REPUBLICAN CENTRAL COMMITTEE MOHAVE COUNT REPUBLICAN CENTRAL COMMITTEE BYLAWS amended as of 7/12/2003 BYLAWS OF MOHAVE COUNTY REPUBLICAN CENTRAL COMMITTEE ARTICLE I - NAME This organization shall be known as the Mohave County Republican

More information

Alien Business Act B.E (1999)

Alien Business Act B.E (1999) Alien Business Act B.E. 2542 (1999) BHUMIBOL ADULYADEJ, REX. Given on the 24th Day of November 1999 (B.E. 2542) Being the 54th Year of the Present Reign. Translation Whereas it is deemed appropriate to

More information

Audit Committee Internal Regulations

Audit Committee Internal Regulations Audit Committee Internal Regulations Introduction. The Audit Committee of the Board of Directors of Abengoa, S.A. (hereinafter, "Abengoa" or the "Company") is constituted pursuant to the Capital Companies

More information

GHANA ASSOCIATION OF TRANSLATORS AND INTERPRETERS ARTICLES OF ASSOCIATION

GHANA ASSOCIATION OF TRANSLATORS AND INTERPRETERS ARTICLES OF ASSOCIATION Preamble GHANA ASSOCIATION OF TRANSLATORS AND INTERPRETERS We, Translators and Interpreters of Ghana ARTICLES OF ASSOCIATION Having regard to the need to safeguard the integrity and professionalism of

More information

Patents and Companies Registration [No. 15 of Agency THE PATENTS AND COMPANIES REGISTRATION AGENCY ACT, 2010 PART I

Patents and Companies Registration [No. 15 of Agency THE PATENTS AND COMPANIES REGISTRATION AGENCY ACT, 2010 PART I Patents and Companies Registration [No. 15 of 2010 107 THE PATENTS AND COMPANIES REGISTRATION AGENCY ACT, 2010 ARRANGEMENT OF SECTIONS PART I PRELIMINARY Short title and commencement Interpretation PART

More information

CHAPTER 277 THE VETERINARY SURGEONS ACT. Arrangement of Sections.

CHAPTER 277 THE VETERINARY SURGEONS ACT. Arrangement of Sections. CHAPTER 277 THE VETERINARY SURGEONS ACT. Arrangement of Sections. Section 1. Interpretation. 2. Establishment and constitution of veterinary board. 3. Meetings and procedure of board. 4. Appointment of

More information

Articles of Association*

Articles of Association* 1 Articles of Association* Approved version by AGM 2016 EUROPEAN BUSINESS AVIATION ASSOCIATION A.I.S.B.L. Avenue de Tervuren, 13 a Box 5 BE- 1040 Brussels, Belgium Phone: +32 2 766 00 70 - Fax: +32 2 768

More information

Foundation Agreement Annex II, Attachment 1. Constitutional Law on the Elaboration and Adoption Of Constitutional Laws

Foundation Agreement Annex II, Attachment 1. Constitutional Law on the Elaboration and Adoption Of Constitutional Laws Foundation Agreement Annex II, Attachment 1 Constitutional Law on the Elaboration and Adoption Of Constitutional Laws Whereas Article 1.2 of the Foundation Agreement provides that the attached legislation

More information

RULES OF PROCEDURE OF THE COUNCIL OF COMMON INTERESTS (CCI)

RULES OF PROCEDURE OF THE COUNCIL OF COMMON INTERESTS (CCI) RULES OF PROCEDURE OF THE COUNCIL OF COMMON INTERESTS (CCI) (The Council approved its Rules of Procedure under Article 154(3) of the Constitution in its meeting held on 12 th January 1991) GOVERNMENT OF

More information

Image of Lithuanian Civil Service in Society and Mass Media

Image of Lithuanian Civil Service in Society and Mass Media ISSN 1648 2603 (print) ISSN 2029-2872 (online) VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION 2010, Nr. 31, p. 9-20 Image of Lithuanian Civil Service in Society and Mass Media Egl

More information

PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE APPLICATION FOR THE ISSUE OF A TEMPORARY RESIDENCE PERMIT IN THE REPUBLIC OF LITHUANIA

PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE APPLICATION FOR THE ISSUE OF A TEMPORARY RESIDENCE PERMIT IN THE REPUBLIC OF LITHUANIA Dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti pateikimo ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka

More information

Banking System Stability and Public Security: the Cases of the Collapse of the Commercial Banks Snoras and Ūkio bankas in Lithuania

Banking System Stability and Public Security: the Cases of the Collapse of the Commercial Banks Snoras and Ūkio bankas in Lithuania LITHUANIAN ANNUAL STRATEGIC REVIEW 2013-2014, Volume 12 Liudas Mažylis *, Ingrida Unikaitė-Jakuntavičienė ** Vytautas Magnus University 275 Banking System Stability and Public Security: the Cases of the

More information

The Kerala Tourism (Conservation and Preservation of Areas) Act, 2005

The Kerala Tourism (Conservation and Preservation of Areas) Act, 2005 The Kerala Tourism (Conservation and Preservation of Areas) Act, 2005 Act 8 of 2005 Keyword(s): Committee, Local Authority, Special Tourist Area DISCLAIMER: This document is being furnished to you for

More information

Lagos International Trade Fair Complex Management Board Act CHAPTERL2 LAGOS INTERNATIONAL TRADE FAIR COMPLEX MANAGEMENT BOARD ACT

Lagos International Trade Fair Complex Management Board Act CHAPTERL2 LAGOS INTERNATIONAL TRADE FAIR COMPLEX MANAGEMENT BOARD ACT Lagos International Trade Fair Complex Management Board Act CAP. L2 CHAPTERL2 LAGOS INTERNATIONAL TRADE FAIR COMPLEX MANAGEMENT BOARD ACT ARRANGEMENT OF SECTIONS Establishment of the Lagos International

More information

By-Laws of. The District Grand Chapter of Royal Arch Masons of Jamaica & The Cayman Islands

By-Laws of. The District Grand Chapter of Royal Arch Masons of Jamaica & The Cayman Islands By-Laws of The District Grand Chapter of Royal Arch Masons of Jamaica & The Cayman Islands MEETINGS 1. (i) The District Grand Chapter of Royal Arch Masons of Jamaica and the Cayman Islands (hereinafter

More information

EUROPOS SĄJUNGOS 2004/83/EB DIREKTYVOS ĮTAKA AIŠKINANT PABĖGĖLIO SĄVOKĄ

EUROPOS SĄJUNGOS 2004/83/EB DIREKTYVOS ĮTAKA AIŠKINANT PABĖGĖLIO SĄVOKĄ ISSN 1392 6195 (print) ISSN 2029 2058 (online) jurisprudencija jurisprudence 2009, 3(117), p. 251 261 EUROPOS SĄJUNGOS 2004/83/EB DIREKTYVOS ĮTAKA AIŠKINANT PABĖGĖLIO SĄVOKĄ Laurynas Biekša Mykolo Romerio

More information

UPDATE: Recent changes in citizenship law and policy. May 2010-January Lithuania. Ramutė Ruškytė

UPDATE: Recent changes in citizenship law and policy. May 2010-January Lithuania. Ramutė Ruškytė UPDATE: Recent changes in citizenship law and policy May 2010-January 2015 Lithuania Ramutė Ruškytė The most significant event the past 5 years concerning the regulation of citizenship was the modification

More information

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL (PROCEDURE) RULES, (1) These rules may be called the Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL (PROCEDURE) RULES, (1) These rules may be called the Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993. DEBTS RECOVERY TRIBUNAL (PROCEDURE) RULES, 1993 In exercise of the powers conferred by sub-sections(1) and (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institution Ordinance, 1993

More information

NO. 21 OF 1997: UNIVERSITY OF THE WITWATERSRAND, JOHANNESBURG (PRIVATE) AMENDMENT ACT, 1997.

NO. 21 OF 1997: UNIVERSITY OF THE WITWATERSRAND, JOHANNESBURG (PRIVATE) AMENDMENT ACT, 1997. Government Gazette 18127 No. 939. 11 July 1997 PRESIDENT'S OFFICE NO. 21 OF 1997: UNIVERSITY OF THE WITWATERSRAND, JOHANNESBURG (PRIVATE) AMENDMENT ACT, 1997. It is hereby notified that the President has

More information

RESEARCH PAPER SA #02/2013EN, 4 March 2013

RESEARCH PAPER SA #02/2013EN, 4 March 2013 RESEARCH PAPER SA #02/2013EN, 4 March 2013 BELARUS-EU: REASONS FOR REFUSALS OF ENTRY TO BELARUSIAN NATIONALS AT THE EXTERNAL EU BORDER IN 2006-2011 Andrei Yeliseyeu Summary In 2011, 6,000 Belarusians were

More information

SEATTLE SCHOOL DISTRICT NO. 1 KING COUNTY, WASHINGTON CAPITAL LEVY RESOLUTION NO. 2009/10-4

SEATTLE SCHOOL DISTRICT NO. 1 KING COUNTY, WASHINGTON CAPITAL LEVY RESOLUTION NO. 2009/10-4 SEATTLE SCHOOL DISTRICT NO. 1 KING COUNTY, WASHINGTON CAPITAL LEVY RESOLUTION NO. 2009/10-4 A RESOLUTION of the Board of Directors of Seattle School District No. 1, King County, Washington, providing for

More information

CHAPTER 22:01 FIRE PREVENTION ACT ARRANGEMENT OF SECTIONS

CHAPTER 22:01 FIRE PREVENTION ACT ARRANGEMENT OF SECTIONS Fire Prevention 3 CHAPTER 22:01 FIRE PREVENTION ACT ARRANGEMENT OF SECTIONS SECTION 1. Short title. 2. Interpretation. 3. Fire Advisory Board. 4. Duties of Board. 5. Entry and inspection of premises. 6.

More information

INTERNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER CONTRACT TEMPLATE

INTERNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER CONTRACT TEMPLATE INTERNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER CONTRACT TEMPLATE Download International Technology Transfer Contract sample in Word format. Fill in the blanks and choose the terms of this international agreement that

More information

ISSAQUAH SCHOOL DISTRICT NO. 411 KING COUNTY, WASHINGTON CAPITAL PROJECTS LEVIES RESOLUTION NO. 1103

ISSAQUAH SCHOOL DISTRICT NO. 411 KING COUNTY, WASHINGTON CAPITAL PROJECTS LEVIES RESOLUTION NO. 1103 KING COUNTY, WASHINGTON CAPITAL PROJECTS LEVIES RESOLUTION NO. 1103 A RESOLUTION of the Board of Directors of Issaquah School District No. 411, King County, Washington, providing for the submission to

More information

Notice of the Annual General Meeting To the Members of Standard Chartered Bank Kenya Limited

Notice of the Annual General Meeting To the Members of Standard Chartered Bank Kenya Limited Notice of the Annual General Meeting To the Members of Standard Chartered Bank Kenya Limited Notice is hereby given that the twenty fifth Annual General Meeting of the Company will be held at Kenyatta

More information

REPUBLIC OF LITHUANIA LAW ON FUNDING OF, AND CONTROL OVER FUNDING OF, POLITICAL PARTIES AND POLITICAL CAMPAIGNS

REPUBLIC OF LITHUANIA LAW ON FUNDING OF, AND CONTROL OVER FUNDING OF, POLITICAL PARTIES AND POLITICAL CAMPAIGNS REPUBLIC OF LITHUANIA LAW ON FUNDING OF, AND CONTROL OVER FUNDING OF, POLITICAL PARTIES AND POLITICAL CAMPAIGNS 23 August 2004 No IX-2428 Vilnius (Last amended on 6 December 2011 No XI-1777) CHAPTER ONE

More information

1 ISSN Lietuvių katalikų mokslo akademija. Lietuvių katalikų mokslo akademijos. Metraštis XXXIX

1 ISSN Lietuvių katalikų mokslo akademija. Lietuvių katalikų mokslo akademijos. Metraštis XXXIX Lietuvių katalikų mokslo akademija 1 ISSN 1392-0502 Lietuvių katalikų mokslo akademijos Metraštis XXXIX Vilnius, 2016 2 Projekto kodas: Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004 Periodinių mokslo leidinių leidyba

More information

INTERNATIONAL GEOTHERMAL ASSOCIATION INC. EUROPEAN REGIONAL BRANCH BYLAWS

INTERNATIONAL GEOTHERMAL ASSOCIATION INC. EUROPEAN REGIONAL BRANCH BYLAWS INTERNATIONAL GEOTHERMAL ASSOCIATION INC. EUROPEAN REGIONAL BRANCH BYLAWS Art. 1 - Definition Art. 2 - Geographical Coverage Art. 3 - Eligibility for Membership Art. 4 - Registered Office Art. 5 - Structure

More information

CHARTER OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHARTER OF THE BOARD OF DIRECTORS UNOFFICIAL TRANSLATION FROM FRENCH. THE ENGLISH TRANSLATION IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY; IN CASE OF DISCREPANCY, THE FRENCH VERSION SHALL PREVAIL. CAP GEMINI SA December 7, 2016 CHARTER OF THE BOARD

More information

Introduction. Verslas: Teorija ir praktika / Business: Theory and Practice (2): doi: /btp

Introduction. Verslas: Teorija ir praktika / Business: Theory and Practice (2): doi: /btp Verslas: Teorija ir praktika / Business: Theory and Practice Issn 1648-0627 / eissn 1822-4202 http://www.btp.vgtu.lt 2016 17(2): 150 158 doi:10.3846/btp.2016.628 PRE EMPTION RIGHT OF SHAREHOLDERS TO PURCHASE

More information

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Announcement no. 11 6, Nikolaj Plads 25 March Copenhagen K Page 1 of 9. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Announcement no. 11 6, Nikolaj Plads 25 March Copenhagen K Page 1 of 9. Dampskibsselskabet NORDEN A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Announcement no. 11 6, Nikolaj Plads 25 March 2010 1067 Copenhagen K Page 1 of 9 Notice is hereby given that the annual general meeting will convene in at 10.00 a.m. on Thursday

More information

MANASSAS REPUBLICAN PARTY PARTY PLAN (BY-LAWS) ARTICLE I Qualifications for Participation in Party Actions. ARTICLE II Definitions

MANASSAS REPUBLICAN PARTY PARTY PLAN (BY-LAWS) ARTICLE I Qualifications for Participation in Party Actions. ARTICLE II Definitions MANASSAS REPUBLICAN PARTY PARTY PLAN (BY-LAWS) ARTICLE I Qualifications for Participation in Party Actions All legal and qualified voters in the jurisdiction, regardless of race, religion, color, national

More information

draft/the GENERAL MEDICAL COUNCIL (REGISTRATION FEES) REGULATIONS 2004

draft/the GENERAL MEDICAL COUNCIL (REGISTRATION FEES) REGULATIONS 2004 ANNEX B draft/the GENERAL MEDICAL COUNCIL (REGISTRATION FEES) REGULATIONS 2004 The General Medical Council, in exercise of their powers under section 32 of the Medical Act 1983, and of all other powers

More information

Locust Grove, Oklahoma Area Chamber of Commerce

Locust Grove, Oklahoma Area Chamber of Commerce Locust Grove, Oklahoma Area Chamber of Commerce Bylaws Revised October 14, 2015 Article I Name Section 1. Name. The Name of this organization shall be the LOCUST GROVE, OKLAHOMA AREA CHAMBER OF COMMERCE,

More information

REQUEST FOR ARBITRATION

REQUEST FOR ARBITRATION IN THE MATTER OF AN ARBITRATION UNDER THE ARBITRATION RULES OF THE LONDON COURT OF INTERNATIONAL ARBITRATION BETWEEN: [NAME OF CLAIMANT] (CLAIMANT) -AND- [NAME OF RESPONDENT] (RESPONDENT) REQUEST FOR ARBITRATION

More information

CHAPTER 61:07 REAL ESTATE PROFESSIONALS

CHAPTER 61:07 REAL ESTATE PROFESSIONALS CHAPTER 61:07 REAL ESTATE PROFESSIONALS ARRANGEMENT OF SECTIONS SECTION PART I Preliminary 1. Short title 2. Interpretation PART II Establishment of Council 3. Establishment of Council 4. Membership to

More information

ORDINANCE NO. IV OF 2012

ORDINANCE NO. IV OF 2012 ORDINANCE NO. IV OF 2012 AN ORDINANCE to provide for the establishment of Intellectual Property Organization of Pakistan WHEREAS Intellectual Property rights including copyrights, trademarks, patents,

More information

RULES OF PROCEDURE OF THE GENERAL COURT

RULES OF PROCEDURE OF THE GENERAL COURT RULES OF PROCEDURE OF THE GENERAL COURT This edition consolidates: the Rules of Procedure of the Court of First Instance of the European Communities of 2 May 1991 (OJ L 136 of 30.5.1991, p. 1, and OJ L

More information

Features. the violence of the Great War and the postwar conflict?

Features. the violence of the Great War and the postwar conflict? From Defence to Revolution: Lithuanian Paramilitary Groups in 1918 and 1919 Tomas Balkelis Abstract The article explores various linkages between the violence of the Great War and the postwar conflict

More information

Congress Wing of Messukeskus, Messuaukio 1, Helsinki, Finland

Congress Wing of Messukeskus, Messuaukio 1, Helsinki, Finland 1 OF CAVERION CORPORATION Time Venue Present March 17, 2017, from 10:00 a.m. to 12:04 a.m. Finnish time Congress Wing of Messukeskus, Messuaukio 1, Helsinki, Finland Shareholders were present at the meeting,

More information

VILNIUS UNIVERSITY AGNĖ JUŠKEVIČIŪTĖ-VILIENĖ

VILNIUS UNIVERSITY AGNĖ JUŠKEVIČIŪTĖ-VILIENĖ VILNIUS UNIVERSITY AGNĖ JUŠKEVIČIŪTĖ-VILIENĖ THE CONSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF THE FREEDOM OF INDIVIDUAL ECONOMIC ACTIVITY IN LITHUANIA: ECONOMIC, HISTORICAL AND COMPARATIVE INSIGHTS Summary of Doctoral

More information

Rules of Commercial Conciliation and Arbitration of 1994

Rules of Commercial Conciliation and Arbitration of 1994 Rules of Commercial Conciliation and Arbitration of 1994 Due to the important role that commercial conciliation and arbitration serves in the resolution of disputes arising from transactions in the various

More information

Act of Law 247/1995 Coll., on elections to the Parliament of the Czech

Act of Law 247/1995 Coll., on elections to the Parliament of the Czech Parliament of the Czech Republic Chamber of Deputies Act of Law 247/1995 Coll., on elections to the Parliament of the Czech Republic Act of Law No. 247/1995 Coll. of September 27th, 1995, on elections

More information

GHANA UNIVERSITY SPORTS ASSOCIATION CONSTITUTION GUSA

GHANA UNIVERSITY SPORTS ASSOCIATION CONSTITUTION GUSA GHANA UNIVERSITY SPORTS ASSOCIATION CONSTITUTION GUSA September 2013 TABLE OF CONTENTS CONSTITUTION OF THE GHANA UNIVERSITY SPORTS ASSOCIATION PREAMBLE:... 1 ARTICLE 1: NAME... 1 ARTICLE 2: EMBLEM AND

More information

CHARTERED INSTITUTE OF STOCKBROKERS ACT

CHARTERED INSTITUTE OF STOCKBROKERS ACT CHARTERED INSTITUTE OF STOCKBROKERS ACT ARRANGEMENT OF SECTIONS SECTION 1. Establishment of the Chartered Institute of Stockbrokers. 2. Election of President and Vice-Presidents of the Institute. 3. Governing

More information

REGULATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF NOMURA HOLDINGS, INC. (Nomura Horudingusu Kabushiki Kaisha)

REGULATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF NOMURA HOLDINGS, INC. (Nomura Horudingusu Kabushiki Kaisha) (Translation) REGULATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF NOMURA HOLDINGS, INC. (Nomura Horudingusu Kabushiki Kaisha) Article 1. (Purpose) 1. Pursuant to the Regulations of the Organization, these Regulations

More information

BOI SRI LANKA GUIDELINES FOR THE FORMATION & OPERATION OF EMPLOYEES COUNCILS. World Trade Centre West Tower Echelon Square Colombo 1 Sri Lanka

BOI SRI LANKA GUIDELINES FOR THE FORMATION & OPERATION OF EMPLOYEES COUNCILS. World Trade Centre West Tower Echelon Square Colombo 1 Sri Lanka BOI SRI LANKA GUIDELINES FOR THE FORMATION & OPERATION OF EMPLOYEES COUNCILS World Trade Centre West Tower Echelon Square Colombo 1 Sri Lanka (June 2002) BOARD OF INVESTMENT OF SRI LANKA (31 March 2004)

More information

C ASABLANCA OF THE NORTH: REFUGEES AND RESCUERS IN KAUNAS

C ASABLANCA OF THE NORTH: REFUGEES AND RESCUERS IN KAUNAS C ASABLANCA OF THE NORTH: REFUGEES AND RESCUERS IN KAUNAS 1939 1940 Published by Sugihara Diplomats for Life Foundation This volume was suported by the Embassy of the Republic of Poland in Vilnius Leidinio

More information

BYLAWS. Of the DELTA THETA TAU SORORITY, INC. (International) Articles of Incorporation of the. Organization of Delta Theta Tau

BYLAWS. Of the DELTA THETA TAU SORORITY, INC. (International) Articles of Incorporation of the. Organization of Delta Theta Tau BYLAWS Of the DELTA THETA TAU SORORITY, INC. (International) Articles of Incorporation of the Organization of Delta Theta Tau Sorority, Inc. certified by Secretary of State Indianapolis, IN Reorganized

More information

BERMUDA COMMISSIONS OF INQUIRY ACT : 25

BERMUDA COMMISSIONS OF INQUIRY ACT : 25 QUO FA T A F U E R N T BERMUDA COMMISSIONS OF INQUIRY ACT 1935 1935 : 25 TABLE OF CONTENTS 1 1A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Governor may appoint commissioners of inquiry into matters of public

More information

KERIO VALLEY DEVELOPMENT AUTHORITY ACT

KERIO VALLEY DEVELOPMENT AUTHORITY ACT LAWS OF KENYA KERIO VALLEY DEVELOPMENT AUTHORITY ACT CHAPTER 441 Revised Edition 2012 [1991] Published by the National Council for Law Reporting with the Authority of the Attorney-General www.kenyalaw.org

More information

BY-LAW FOR THE FORMATION OF STUDENTS UNIONS AT UNIVERSITY OF MOTATUWA, SRI LANKA

BY-LAW FOR THE FORMATION OF STUDENTS UNIONS AT UNIVERSITY OF MOTATUWA, SRI LANKA By-Law No 21:2016 With Amendment to Section 5 (i) [Senate minute 367.03.29 on 21.07.2010] With proposed amendment to Section 3 UNIVERSITY OF MORATUWA, SRI LANKA BY-LAW FOR THE FORMATION OF STUDENTS UNIONS

More information

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS SECOND SECTION CASE OF SIDABRAS AND DŽIAUTAS v. LITHUANIA (Applications nos. 55480/00 and 59330/00)

More information

STATUTES OF RETT SYNDROME EUROPE

STATUTES OF RETT SYNDROME EUROPE STATUTES OF RETT SYNDROME EUROPE NON-PROFIT ORGANISATION RETT SYNDROME EUROPE A.S.B.L. Registered office: Cabinet D'Avocats Turpel & Schank 59, Bd de Verdun L-2670 Luxembourg Ms. Irmgard WENZEL Profession:

More information

ORANGE BELGIUM A LIMITED LIABILITY COMPANY AVENUE DU BOURGET BRUSSELS. VAT BE RLE BRUSSELS (the Company )

ORANGE BELGIUM A LIMITED LIABILITY COMPANY AVENUE DU BOURGET BRUSSELS. VAT BE RLE BRUSSELS (the Company ) ORANGE BELGIUM A LIMITED LIABILITY COMPANY AVENUE DU BOURGET 3 1140 BRUSSELS VAT BE 0456.810.810 RLE BRUSSELS (the Company ) NOTICE OF A GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS The board of directors invites the

More information

VILNIUS UNIVERSITY RENATA VAIŠVILIENĖ THE RELATIONSHIP BETWEEN JURISDICTION OF INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNALS AND NATIONAL CRIMINAL JURISDICTION

VILNIUS UNIVERSITY RENATA VAIŠVILIENĖ THE RELATIONSHIP BETWEEN JURISDICTION OF INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNALS AND NATIONAL CRIMINAL JURISDICTION VILNIUS UNIVERSITY RENATA VAIŠVILIENĖ THE RELATIONSHIP BETWEEN JURISDICTION OF INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNALS AND NATIONAL CRIMINAL JURISDICTION Summary of Doctoral Dissertation Social Sciences, Law

More information

Regulations of the Discussions of the General Meeting of Boryszew Spółka Akcyjna in Sochaczew

Regulations of the Discussions of the General Meeting of Boryszew Spółka Akcyjna in Sochaczew Regulations of the Discussions of the General Meeting of Boryszew Spółka Akcyjna in Sochaczew These regulations constitute an annex to the resolution of the General Meeting of Boryszew S.A. dated... 20...

More information

REPUBLIC OF LITHUANIA LAW ON PUBLIC PROCUREMENT CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

REPUBLIC OF LITHUANIA LAW ON PUBLIC PROCUREMENT CHAPTER I GENERAL PROVISIONS REPUBLIC OF LITHUANIA LAW ON PUBLIC PROCUREMENT Official translation 6 September 1997, No. I-1491 Vilnius (As last amended by 18 October 2007, No. X-1298) CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Article 1. Scope

More information

REGULATIONS ON STRATEGIC PLANNING COMMITTEE

REGULATIONS ON STRATEGIC PLANNING COMMITTEE NOVOLIPETSK STEEL APPROVED by the Board of Directors of Public Joint Stock Company Novolipetsk Steel Minutes of Meeting No. 236 dd. 22 December 2015 REGULATIONS ON STRATEGIC PLANNING COMMITTEE of Public

More information

PARLIAMENT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA

PARLIAMENT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA PARLIAMENT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA HOMOEOPATHY ACT, No. 10 OF 2016 [Certified on 27th July, 2016] Printed on the Order of Government Published as a Supplement to Part II of the

More information

THE CONSTITUTION OF THE HONG KONG SUBSIDIZED SECONDARY SCHOOLS COUNCIL

THE CONSTITUTION OF THE HONG KONG SUBSIDIZED SECONDARY SCHOOLS COUNCIL THE CONSTITUTION OF THE HONG KONG SUBSIDIZED SECONDARY SCHOOLS COUNCIL Section I General Name: The name of the council shall be the Hong Kong Subsidized Secondary Schools Council (hereinafter referred

More information

SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMAI 2000: RINKIMŲ REZULTATŲ ANALIZĖ

SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMAI 2000: RINKIMŲ REZULTATŲ ANALIZĖ ISSN 1392-1681 SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMAI 2000: RINKIMŲ REZULTATŲ ANALIZĖ AL VIDAS L UKOŠAITIS Demokratijai visi rinkimai vienodai svarbūs, Lietuvoje - taipogi. Kita vertus, sunku nesutikti su nuomone,

More information

Industrial Training Fund

Industrial Training Fund CHAPTER 19 INDUSTRIAL TRAINING FUND ACT ARRANGEMENT OF SECTIONS SECTION 1. Establishment of Industrial Training Fund 2. Utilization of the Fund. 3. Establishment of the Industrial Training Fund Governing

More information

I. General. Translation 1. Article 1. Corporate name; Registered offices; Duration

I. General. Translation 1. Article 1. Corporate name; Registered offices; Duration Articles of Association of Nestlé S.A. A company limited by shares incorporated in Switzerland in 1866 Articles of Association amended by the Annual General Meeting of 19 April 2012 Translation June 2012

More information

Convention on the settlement of investment disputes between States and nationals of other States

Convention on the settlement of investment disputes between States and nationals of other States 1 Convention on the settlement of investment disputes between States and nationals of other States Washington, 18 March 1965 PREAMBLE The Contracting States Considering the need for international cooperation

More information