UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Pravo javnih uslužbencev. Študijska smer Study field

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Pravo javnih uslužbencev. Študijska smer Study field"

Transcription

1 Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Pravo javnih uslužbencev Law of Public Servants Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year Semester Semester Javna uprava 1. stopnja 2 2 Public Administration 1st degree 2 2 Vrsta predmeta / Course type obvezni / mandatory Univerzitetna koda predmeta / University course code: Predavanja Lectures Seminar Seminar Vaje Tutorial Klinične vaje work Druge oblike študija Samost. delo Individ. work ECTS Nosilec predmeta / Lecturer: Izr. prof. dr. Slobodan Dujić; prof. dr. Zvone Vodovnik Jeziki / Languages: Predavanja / slovenski / Lectures: slovenian Vaje / Tutorial: slovenski / slovenian Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti: Vpis v 2. letnik. Prerequisits: Enrollment in the 2nd year of study. Vsebina: Content (Syllabus outline):

2 Uvodni pojmi (javni uslužbenec, javne naloge, uradnik, strokovno-tehnični javni uslužbenec, funkcionar, kadrovski načrt, delovno mesto, položaj, naziv, predstojnik, delovna doba, službena doba, kadrovski informacijski sistem, organizacija in sistemizacija delovnih mest, delodajalec, pravna oseba javnega prava, državni organ, upravni organ, pravosodni organ, organ lokalne uprave, itd.). Razvoj pojma in statusa javnih uslužbencev skozi zgodovino. Diferenciacija na podlagi delitve dela v t.i. pred-državnem (»naravnem«) stanju; Diferenciacija vlog po prehodu v»državno stanje«; Delitev dela in prehod s personalnih razmerij na organizacijske vloge; Birokratska organizacija in neosebna (funkcionalna) razmerja v organizaciji; Max Weber; Post-absolutistična država in razvoj ideje demokracije in človekovih pravic; Prehod na sodoben uslužbenski sistem; Ljudje kot najpomembnejši faktor uspeha v sodobni organizaciji; Sistemski aspekti delovanja uslužbenskega sistema. Sistemska teorija in uslužbenski sistem; Personalni uslužbenski sistem kot»sistem sodelovanja med ljudmi«; Kategorije javnih uslužbencev; Položaj in vloga javnega uslužbenca v upravno-političnem procesu (razmerje med politiko in stroko, sistemska regulacija uslužbenskega sistema v sodobni državi); Karierni sistemi in sistemi delovnih mest (»pozicijski sistemi«); Kombinacija obeh sistemov v sodobni državi; Normativna ureditev sistema javnih uslužbencev v Sloveniji. Pravna ureditev statusa javnih uslužbencev v prvi Jugoslaviji; II. svetovna vojna in prehod v obdobje socializma; Nekdanja pravna ureditev položaja»delavcev v državnih organih«; Poskusi izenačevanja pravnega položaja zaposlenih v gospodarstvu in t.i.»negospodarstvu«v času samoupravnega socializma; Prehod v nov politični sistem v 90. letih 20. stoletja in Basic concepts (civil servant, public tasks, official, professional and technical civil servant, officer, human resource plan, job, position, title, head, seniority, length of service, human resources information system, organization and systematization of jobs, employer, legal public entity, public authority, administrative, judicial authorities, local authority, etc.). The development of the concept and status of civil servants throughout history. Differentiation on the basis of division of labor in the so-called pre-state ("natural") state; Differentiation of the deposits after the transition to the "state of the state"; The division of labor and the transition from 'personal relationships in organizational roles; Bureaucratic organization and impersonal (functional) relationships within the organization; Max Weber; Post-absolutist state and development of the idea of democracy and human rights; The transition to a modern system of civil servants; People as the most important factor for success in the modern organization; System aspects of the functioning of the civil service system. System theory and system of civil servants; The personnel system of civil servants as "a system of cooperation between peoples"; The categories of public servants; The position and role of the public servant in the administrative-political process (the relationship between politics and industry, systemic regulation of the civil service in a modern country); Career systems and jobs ("Positioning Systems"); The combination of the two systems in a modern country; Normative regulation system of civil servants in Slovenia. Legal regulation of the status of civil servants in the first Yugoslavia; II. World War II and the transition into socialism; Former legal remedy the situation "workers in state bodies"; Try the equalization of the legal status of employees in the economy and you "Public

3 »renesansa«javnega prava tudi na uslužbenskem področju; Nova pravna regulacija; Zakon o javnih uslužbencih in podzakonski predpisi; Socialno partnerstvo in kolektivno dogovarjanje; Razmerje med splošnim delovnim pravom in uslužbenskim pravom (subsidiarnost, komplementarnost); Načela novega uslužbenskega sistema; Podzakonsko urejanje in avtonomno urejanje uslužbenskega sistema; Kadrovsko načrtovanje in zaposlovanje. Kadrovski načrti; Akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest; Povezovanje kadrovskega in finančnega načrtovanja v sistemu javnih uslužbencev; Postopki zaposlovanja; Faze postopkov zaposlovanja v državni upravi; Posebnosti postopka za najvišje kategorije uradnikov v državni upravi; Vloga Uradniškega sveta v postopku zaposlovanja najvišjih kategorij uradnikov v slovenskem uradniškem sistemu; Sklenitev pogodbe o zaposlitvi (pogodba ali odločba, ali oboje?); Delovno razmerje za nedoločen in za določen čas; Pravice in obveznosti javnih uslužbencev. Pravni postopek do dokončnosti odločitve o pravicah in obveznostih javnih uslužbencev; Komisija za pritožbe; Pravna sredstva po dokončnosti odločbe o pravicah oziroma obveznostih javnega uslužbenca sodni postopki (varstvo pravic pred Socialnim in delovnim sodiščem in varstvo pravic pred Upravnim sodiščem upravni spor); Nazivi in položaji v uslužbenskem sistemu; Pridobitev in izguba naziva; Disciplinska in odškodninska odgovornost javnih uslužbencev; Pravica do sindikalnega združevanja; Stavka in omejevanje stavke v javnem sektorju; Ocenjevanje in napredovanje. Podlage za ocenjevanje; Podlage za napredovanje; Postopek ocenjevanja uradnikov; Horizontalno in vertikalno napredovanje (napredovanje na delovnem mestu in napredovanje v višji naziv); sector" during self-managed socialism; The transition to a new political system in the 90s of the 20th century and the "renaissance" of public law on the civil service area; The new legal regulation; Civil Servants Act and regulations; Social partnership and collective bargaining; The relationship between the general labor law and civil service law (subsidiarity and complementarity); The principles of the new civil service system; Executive regulation and autonomic regulation of the civil service; Human resource planning and recruitment. Staff plans; Act on the organization and systematization of jobs; Linking human resource and financial planning in the system of civil servants; Recruitment procedures; Phases of the employment in the public service; Special features of the procedure for the highest category of officials in the state administration; The role of the Council of Officials in the process of recruiting the highest categories of officials in the Slovenian clerical system; The conclusion of the contract of employment (contract or decision, or both?); Employment contract for an indefinite period and for a limited time; The rights and obligations of public servants. Legal proceedings until the finality of the decision on the rights and obligations of civil servants; The Board of Appeal; Remedies to the finality of the decision on the rights and obligations of civil servants - judicial procedures (protection of rights against social and labor courts and protect the rights of the Administrative Court - administrative dispute); Names and positions in the civil service system; Acquisition and loss of title; Disciplinary and tort civil servants; The right to trade union association; The strike and the limitation of a strike in the public sector; Assessment and promotion. Basis of assessment; Basis for promotion; The process of

4 Začasno in trajno premeščanje javnih uslužbencev personalna mobilnost v državni upravi; Premeščanje s privolitvijo in brez privolitve javnega uslužbenca; Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje javnih uslužbencev ter strokovni izpiti v upravi. Različni sistemi izobraževanja oziroma usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev v odvisnosti od narave uslužbenskega sistema (karierni, pozicijski, kombinirani); Posebne institucije za usposabljanje in izpopolnjevanje javnih uslužbencev in sistemi brez posebnih institucij na tem področju; Strokovni izpiti v državni upravi; Prenehanje delovnega razmerja. Odpoved pogodbe o zaposlitvi; Sporazumno prenehanje delovnega razmerja; Odpoved s strani delodajalca; Ugotovitev nesposobnosti; Poslovni razlog in reorganizacija; Drugi razlogi za prenehanje delovnega razmerja; Plačni sistem v javnem sektorju. Pojem plačnega sistema; Enoten plačni sistem v javnem sektorju; Plačni sistem za funkcionarje in javne uslužbence; Osnovna plača; Dodatek za delovno uspešnost; Drugi dodatki; Kratko o primerjavi med uslužbenskimi sistemi v državah članicah Evropske unije. Uslužbenski sistemi, ki temeljijo na sistemu kariere; Uslužbenski sistemi, ki temeljijo na sistemu položajev (delovnih mest); Kombinirani uslužbenski sistemi (kombinacija sistema kariere in sistema delovnih mest). assessing officials; Horizontal and vertical progression (progression in the workplace and promotion to a higher grade); Temporary and permanent transfer of public servants - the Personnel mobility in public administration; Relocating with the consent and without the consent of a public servant; Education, training and advanced training of civil servants and professional exams in the administration. Different systems of education and training and retraining of civil servants depending on the nature of the civil service (career, position, combined); Specific training institutions and training of civil servants and systems without special institutions in this field; Professional exams in public administration; Termination of employment. Termination of employment contract; Consensual termination of employment; Termination by the Employer; The finding of incompetence; Commercial reason and reorganization; Other reasons for termination of employment; Wage system in the public sector. The concept of the wage system; A single wage system in the public sector; The remuneration system for officials and civil servants; The basic salary; The addition of merit; Other add-ons; Short comparison between the civil service in the Member States of the European Union. The civil service, based on a system of career; The civil service, based on a system of positions (jobs); Combination of the civil service (the combination of career and system jobs). Temeljni literatura in viri / Readings: OBVEZNA LITERATURA/ Required literature - Prof. dr. Slobodan Dujić, Prosojnice s predavanj; - Prof. dr. Miha Brejc, Ljudje in organizacija v javni upravi, Fakulteta za upravo, Ljubljana 2004, ISBN X (izbrana poglavja); - novi pravni predpisi s področja javne uprave (organizacijska zakonodaja in drugi organizacijski predpisi).

5 PRIPOROČENA LITERATURA/ Recommended literature - Prof. dr. Zvone Vodovnik, Poglavja iz delovnega in socialnega prava, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2003; - Prof. dr. Zvone Vodovnik, Globalizacija in razvoj delovnega prava: vloga države v razmerjih socialnega partnerstva, 4. dnevi delovnega prava in socialne varnosti, Portorož, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti. Ljubljana, 2005; - Mag. Judita Bagon, Upravljanje delovne uspešnosti v upravi. Kadrovske informacije, Ljubljana 2004, letnik 4, št. 2, str ; - Janez Novak, Delovni spori. Gospodarski vestnik, Ljubljana, 2004; - Moca Ramšak Pešec, Kako motivirati in nagrajevati javne uslužbence, Javna uprava, letnik 43, številka 2, Ljubljana, (2007), str ; - Mojca Ramšak Pešec, Kompetence vodij za uveljavljanje sprememb v javni upravi, Planet GV, Ljubljana, 2009; - Štefka Korade-Purg, Kako do učinkovitejšega in fleksibilnejšega upravljanja sistema človeških virov v javni upravi, Podjetnik in delo, Ljubljana, 2005; - Prof. dr. Gorazd Trpin, Sistem javnih uslužbencev in institucij za razvoj javne uprave, Javna uprava. Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, 1996; - Prof. dr. Gregor Virant, Pravna ureditev javne uprave, Fakulteta za upravo, 2004, ISBN ; - Doc. dr. Polonca Kovač, Globalne usmeritve managementa v javnem sektorju. GV Izobraževanje, Ljubljana 2005, str. 1 12; - Mag. Slobodan Rakočevič, Državna uprava: vloga, položaj, organizacija, delovanje, 2. izdaja, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 1994, str ; - Prof. dr. Rado Bohinc, Delovna in uslužbenska razmerja, GV Založba, Ljubljana, 2004; - Prof. dr. Jože Florjančič, Kadrovska politika. Moderna organizacija, Kranj, 1982; - Prof. dr. Jože Florjančič in Prof. dr. Goran Vukovič, Kadrovska funkcija management, Moderna organizacija, Fakultete za organizacijske vede, Kranj, 1998; - Prof. dr. Stane Možina, Management kadrovskih virov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 1998; - Brane Gruban, Praktični vidiki uvajanja kompetenc v poslovno prakso, ; - Brane Gruban, Uveljavljanje modelov kompetenc. Javna uprava, letnik 42, številka 2 3, Ljubljana, (2006), str ; - Prof. dr. Dragoljub Kavran, Nauka o upravljanju: Organizacija, kadrovi, rukovođenje, Naučna knjiga Beograd 1991, ISBN ; - dodatna literatura za posamezna poglavja bo po potrebi posredovana študentom na predavanjih. Pravni viri: - Zakon o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo);

6 - Zakon o delovnih razmerjih (uradno prečiščeno besedilo); - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo); - Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo); - Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo); - Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mest in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (uradno prečiščeno besedilo); - Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list Republike Slovenije, št. 22/04); - Kolektivna pogodba za javni sektor (uradno prečiščeno besedilo). Cilji in kompetence: Študentje bodo po koncu predavanj poznali najpomembnejše pojme sistema javnih uslužbencev (javni uslužbenec, uradnik, strokovno-tehnični javni uslužbenec, kadrovski načrt, sistemizacija in organizacija, itd.), poleg tega pa bodo sposobni razumeti strukturo in način delovanja sodobnega uslužbenskega sistema v Sloveniji. Sposobni bodo razumeti razmerje subsidiarnosti med splošno ureditvijo delovno-pravnih razmerij in ureditvijo uslužbenskih razmerij (subsidiarnost med ZDR in ZJU), spoznali pa bodo tudi določene komparativne posebnosti različnih aspektov delovanja sodobnih uslužbenskih sistemov s poznavanjem delovanja uslužbenskih sistemov v Sloveniji in v nekaterih drugih državah članicah Evropske unije. Te kompetence bodo»vstopni pogoj«za kasnejše preučevanje bolj zapletenih vprašanj na podiplomski stopnji študija. Predvideni študijski rezultati: Znanje in razumevanje: - sistem splošnega delovnega prava in sistem uslužbenskega prava ter njuno medsebojno razmerje; - sistem varstva pravic zaposlenih v uslužbenskem sistemu; proces približevanja (konvergence) med splošnim delovnim in uslužbenskim pravo, itd. Objectives and competences: Students will be aware of the most important concepts of the system of public officials (civil servant, official, professional and technical civil servant, an establishment plan systematization and organization, etc.) after the end of the course.they will be able to understand the structure and mode of operation of a modern civil service system in Slovenia. Will be able to understand the relationship of subsidiarity between the general regime labor-law relations and organization of civil service relationships (subsidiarity between the ERA and the CSA), and will also learn about specific comparative specificities of the different aspects of a modern civil service systems - knowledge of the functioning of civil service systems in Slovenia and in some other countries States of the European Union. These competencies will be "a condition of entry" for the subsequent study of more complex issues at postgraduate level study. Intended learning outcomes: Knowledge and understanding: -a system of general labor law system and the civil service law and their relationship; - The system of protection of the rights of employees in the civil service system; the process of convergence (convergence) between the general working and civil service law, etc.

7 Metode poučevanja in učenja: Predavanja (vključno s Power-Point prezentacijami). Priprava dokumentacijskega referata (neobligatorno). Sodelovanje študentov na vajah. Samostojno učenje študentov. Načini ocenjevanja: Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt): Pisni izpit. Ocenjevanje bo izvedeno na klasičen način ob upoštevanju morebitnega aktivnega prispevka študenta (dokumentacijski referat), kar se posebej upošteva kot podlaga za določitev končne ocene. Reference nosilca / Lecturer's references: Delež (v %) / Weight (in %) Learning and teaching methods: Lectures (including Power-Point presentations). Preparation of a documentary paper (unobligatory). Participation of students in the tutorial. Self-learning students. Assessment: Type (examination, oral, coursework, project): Written exam. The evaluation will be carried out in the conventional manner taking into account the potential contribution of active student (documentary presentation), which is specifically taken as the basis for determining the final rating. Dr. Slobodan Dujić je izredni profesor na Fakulteti za državne in evropske študije Kranj ter predavatelj na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici, gostujoči profesor na Pravni fakulteti Graške univerze (Primerjalno upravno pravo), nekdanji predstojnik katedre za državno pravo na Fakulteti za državne in evropske študije v Podgorici (Črna Gora) in gostujoči profesor na Pravni fakulteti v Podgorici (predmet: "Upravno pravo" in "Znanost o upravi"); Mentor številnim študentom za pripravo diplomskih, magistrskih in doktorskih del s področja habilitacije. Izbrana bibliografija: DUJIĆ, Slobodan, Javne (regulatorne) agencije, Arhiv za pravne i društvene nauke, Beograd, Jubilej stogodišnjica izlaženja revije, vodilni avtor: delež 80 % (soavtor M. Marković), Beograd, 2006, Leto 93, knjiga št. 68 (120), št. 3-4 (2006), str , ISSN DUJIĆ, Slobodan, Strategija upravne reforme u Crnoj Gori, (Strategy of Administrative Reform in Montenegro), vodilni avtor: delež 80 % (soavtor M. Marković); znanstvena publikacija»pravni život«, Beograd 2003, No. 52(9), str ; DUJIĆ, Slobodan, BLAŽIĆ, Đorđije, Osnovi sistema javne uprave Crne Gore, soavtorstvo monografije (50 % : 50 %), Parim projekt reforme javne uprave Črne Gore, urednik Doc. dr. Slobodan Dujić, 117 strani, nasproti natisnjen prevod v angleščino 141 strani, naklada izvodov, Podgorica julij 2004, CIP katalogizacija 35.07/.08 (497.16). BLAŽIĆ, Đorđije, DUJIĆ, Slobodan, DIMITRIJEVIĆ, Predrag, Komentar zakona o inspekcijskom nadzoru, monografska publikacija, Agencija za lokalnu demokratiju i partnerstvo Crne Gpre, Podgorica, januar 2006, naklada 200 izvodov (soautorstvo: 34 % :

8 33 % : 33 %), 244 str., 24 cm, COBISS.CG-ID , CIP katalogizacija Centralna narodna biblioteka Crne Gore, Cetinje, (497.16)( ), ISBN DUJIĆ, Slobodan,»Civil Service System of the Republic of Slovenia«, International Symposium on the Development of Public Administration in South East (SE) Europe (2; 2008, Ljubljana) - začasna publikacija zbornik - na CD-ROMU z mednarodnega simpozija 2. mednardni simpozij o razvoju javne uprave v jugo-vzhodni Evropi, Fakulteta za upravo, Ljubljana, junij 2008, 19 str., NUK, CIP 35(497)( )(063)(082), ISBN ; DUJIĆ, Slobodan,»New State Administration Systems in Slovenia, Montenegro and Serbia«, publikacija z mednarodnega simpozija 1. mednarodni simpozij o razvoju javne uprave v jugo-vzhodni Evropi, (1st International Symposium on the Development of Public Administration in South East (SE) Europe), Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2007, avtor dela zbornika, str , (COBISS-ID , CIP katalogizacija NUK Ljubljana: 35(4-014), ISBN ); MARKOVIĆ, Milan, Savremena javna uprava, monografska publikacija, Pravni fakultet u Podgorici, Podgorica julij 2007, 418 strani, 21 cm, so-avtorstvo v obsegu 15 %, naklada 700 izvodov, CIP katalogizacja Centralna narodna biblioteka Crne Gore, Cetinje, 35.07/.08, 35.07/.08(100), ISBN ; DUJIĆ, dr. Slobodan, Razvoj ideje i teorije o podjeli vlasti od antike do Monteskjea, Zbornik Pravnog fakulteta u Podgorici, ISSN , UDK «.../17«, ISSN , Pravni fakultet u Podgorici, št. 33/2003, str , Podgorica 2003, (v srbskem jeziku); DUJIĆ, dr. Slobodan, Zbirka novih upravnih propisa Republike Crne Gore sa uvodnim napomenama doc. dr. Slobodana Dujića, samostojni strokovni prispevek v monografiji, Podgorica, jun 2004, Ministarstvo pravde Republike Crne Gore, uvodne opombe, str (edini avtor), monografija 283 strani, nasproti natisnjen prevod v angleščino 303 strani, naklada izvodov, (COBISS.CG-ID , CIP katalogizacija Centralna narodna biblioteka Crne Gore: 35.07(497.16)(094.5), 351.9(497.16)(094.5), (497.16)(094.5), (497.16)(094.5), (497.16)(094.5), 35.08(497.16)(094.5), (497.16)(094.5); DUJIĆ, dr. Slobodan, et. al., Zakon o opštem upravnom postupku i Zakon o upravnom sporu (sa pratećim podzakonskim propisima), monografska publikacija, Vlada Republike Crne Gore, Uprava za kadrove Republike Crne Gore, Podgorica novembar 2005, 254 strani, edini avtor tekstualnega uvoda, nasproti natisnjen prevod v angleščino 264 strani, 21 cm, urednik Slobodan Dujić, naklada 500 izvodov, CIP katalogizacja Centralna narodna biblioteka Crne Gore, Cetinje, (497.16)(094.5), (497.16)(094.5), ISBN Assoc. Prof. Slobodan Dujić PhD on Graduate School of Government and European Studies. Also lecturer at the European Faculty of Law in Nova Gorica, visiting professor at the Faculty of Law at the University of Graz and former Professor of Law at the National School of Government and European Studies in Podgorica and a visiting professor at the Faculty of Law in Podgorica. Mentor

9 to many students for the preparation of bachelor, master and doctoral theses in the field of habilitation Selected Bibliography: DUJIĆ, Slobodan, Javne (regulatorne) agencije, Arhiv za pravne i društvene nauke, Beograd, Jubilej stogodišnjica izlaženja revije, vodilni avtor: delež 80 % (soavtor M. Marković), Beograd, 2006, Leto 93, knjiga št. 68 (120), št. 3-4 (2006), str , ISSN DUJIĆ, Slobodan, Strategija upravne reforme u Crnoj Gori, (Strategy of Administrative Reform in Montenegro), vodilni avtor: delež 80 % (soavtor M. Marković); znanstvena publikacija»pravni život«, Beograd 2003, No. 52(9), str ; DUJIĆ, Slobodan, BLAŽIĆ, Đorđije, Osnovi sistema javne uprave Crne Gore, soavtorstvo monografije (50 % : 50 %), Parim projekt reforme javne uprave Črne Gore, urednik Doc. dr. Slobodan Dujić, 117 strani, nasproti natisnjen prevod v angleščino 141 strani, naklada izvodov, Podgorica julij 2004, CIP katalogizacija 35.07/.08 (497.16). BLAŽIĆ, Đorđije, DUJIĆ, Slobodan, DIMITRIJEVIĆ, Predrag, Komentar zakona o inspekcijskom nadzoru, monografska publikacija, Agencija za lokalnu demokratiju i partnerstvo Crne Gpre, Podgorica, januar 2006, naklada 200 izvodov (soautorstvo: 34 % : 33 % : 33 %), 244 str., 24 cm, COBISS.CG-ID , CIP katalogizacija Centralna narodna biblioteka Crne Gore, Cetinje, (497.16)( ), ISBN DUJIĆ, Slobodan,»Civil Service System of the Republic of Slovenia«, International Symposium on the Development of Public Administration in South East (SE) Europe (2; 2008, Ljubljana) - začasna publikacija zbornik - na CD-ROMU z mednarodnega simpozija 2. mednardni simpozij o razvoju javne uprave v jugo-vzhodni Evropi, Fakulteta za upravo, Ljubljana, junij 2008, 19 str., NUK, CIP 35(497)( )(063)(082), ISBN ; DUJIĆ, Slobodan,»New State Administration Systems in Slovenia, Montenegro and Serbia«, publikacija z mednarodnega simpozija 1. mednarodni simpozij o razvoju javne uprave v jugo-vzhodni Evropi, (1st International Symposium on the Development of Public Administration in South East (SE) Europe), Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2007, avtor dela zbornika, str , (COBISS-ID , CIP katalogizacija NUK Ljubljana: 35(4-014), ISBN ); MARKOVIĆ, Milan, Savremena javna uprava, monografska publikacija, Pravni fakultet u Podgorici, Podgorica julij 2007, 418 strani, 21 cm, so-avtorstvo v obsegu 15 %, naklada 700 izvodov, CIP katalogizacja Centralna narodna biblioteka Crne Gore, Cetinje, 35.07/.08, 35.07/.08(100), ISBN ; DUJIĆ, dr. Slobodan, Razvoj ideje i teorije o podjeli vlasti od antike do Monteskjea, Zbornik Pravnog fakulteta u Podgorici, ISSN , UDK «.../17«, ISSN , Pravni fakultet u Podgorici, št. 33/2003, str , Podgorica 2003, (v srbskem jeziku); DUJIĆ, dr. Slobodan, Zbirka novih upravnih propisa Republike Crne Gore sa uvodnim napomenama doc. dr. Slobodana Dujića, samostojni strokovni prispevek v monografiji, Podgorica, jun 2004, Ministarstvo pravde Republike Crne Gore, uvodne opombe, str (edini avtor), monografija 283 strani, nasproti natisnjen prevod v

10 angleščino 303 strani, naklada izvodov, (COBISS.CG-ID , CIP katalogizacija Centralna narodna biblioteka Crne Gore: 35.07(497.16)(094.5), 351.9(497.16)(094.5), (497.16)(094.5), (497.16)(094.5), (497.16)(094.5), 35.08(497.16)(094.5), (497.16)(094.5); DUJIĆ, dr. Slobodan, et. al., Zakon o opštem upravnom postupku i Zakon o upravnom sporu (sa pratećim podzakonskim propisima), monografska publikacija, Vlada Republike Crne Gore, Uprava za kadrove Republike Crne Gore, Podgorica novembar 2005, 254 strani, edini avtor tekstualnega uvoda, nasproti natisnjen prevod v angleščino 264 strani, 21 cm, urednik Slobodan Dujić, naklada 500 izvodov, CIP katalogizacja Centralna narodna biblioteka Crne Gore, Cetinje, (497.16)(094.5), (497.16)(094.5), ISBN Prof. dr. Zvone Vodovnik je predavatelj na Fakulteti za državne in evropske študije in habilitiran za področje delovno pravo. Pedagoško in raziskovalno se ukvarja s tematiko prava socialne varnosti in delovnih razmerij ter industrijskih razmerij. Bibliografija: Prof. Zvone Vodovnik PhD is a lecturer at the and a professor at Graduate School of Government and European Studies, his habilitation is from Labor law. While teaching and researching he deals with the issue of social security law and labor relations and industrial relations. Bibliography:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Osnove upravnega prava. Študijska smer Study field

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Osnove upravnega prava. Študijska smer Study field Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Osnove upravnega prava Basics of Administrative Law Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik

More information

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Uvod v novejšo zgodovino Introduction to Contemporary History. Študijska smer Study field

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Uvod v novejšo zgodovino Introduction to Contemporary History. Študijska smer Study field Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Uvod v novejšo zgodovino Introduction to Contemporary History Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field

More information

Študenti bodo razvili splošne kompetence: znanje o ustavnih oziroma pravnih sistemih v svetu.

Študenti bodo razvili splošne kompetence: znanje o ustavnih oziroma pravnih sistemih v svetu. Predmet Nosilec Sodeluje Število ur Primerjalno ustavno pravo Prof. dr. Arne Marjan Mavčič dr. Matej Avbelj Prilagojen: dodiplomski, I. stopnja, izbirni predmet: 20 ur predavanja, 20 ur vaje KT: 3 Prilagojen:

More information

The University of Maribor Jean Monnet Centre of Excellence

The University of Maribor Jean Monnet Centre of Excellence With the support by the EACEA, The EU Commission, Grant Decision 2013-2877 / 001-001 The University of Maribor Jean Monnet Centre of Excellence Working Paper No. 14/2015 Property and Environmental Protection

More information

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Sodobne politične doktrine Contemporary Political Doctrines. Študijska smer Study field

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Sodobne politične doktrine Contemporary Political Doctrines. Študijska smer Study field Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Sodobne politične doktrine Contemporary Political Doctrines Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field

More information

StepIn! Z aktivnim državljanstvom gradimo vključujoče družbe LLP DE-GRUNDTVIG-GMP. Bilten št. 1

StepIn! Z aktivnim državljanstvom gradimo vključujoče družbe LLP DE-GRUNDTVIG-GMP. Bilten št. 1 O projektu STEPIN! Namen projekta StepIn! je razvijati, testirati in širiti inovativne pristope, metode in gradiva (module delavnic), da bi okrepili aktivno državljanstvo priseljencev. Strokovnjaki iz

More information

A. Mavčič. The Slovenian Constitutional Review

A. Mavčič. The Slovenian Constitutional Review A. Mavčič The Slovenian Constitutional Review The Slovenian Constitutional Review Prof. Dr. Arne Marjan Mavčič e-mail: amavcic@concourts.net Internet: www.concourts.net Date: completed on 31 July 2009

More information

The Slovenian Legislation Implementing The EU Mediation Directive

The Slovenian Legislation Implementing The EU Mediation Directive DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES POLICY DEPARTMENT C: CITIZENS' RIGHTS AND CONSTITUTIONAL AFFAIRS LEGAL AFFAIRS The Slovenian Legislation Implementing The EU Mediation Directive NOTE Abstract

More information

ORGAN ZA EVROPSKE POLITIČNE STRANKE IN EVROPSKE POLITIČNE FUNDACIJE

ORGAN ZA EVROPSKE POLITIČNE STRANKE IN EVROPSKE POLITIČNE FUNDACIJE 19.10.2017 SL Uradni list Evropske unije C 351/3 ORGAN ZA EVROPSKE POLITIČNE STRANKE IN EVROPSKE POLITIČNE FUNDACIJE Sklep Organa za Evropske politične stranke in evropske politične fundacije z dne 25.

More information

International Criminal Cooperation Extradition and Surrender Procedures Modern Trends and Problems

International Criminal Cooperation Extradition and Surrender Procedures Modern Trends and Problems International Criminal Cooperation Extradition and Surrender Procedures Modern Trends and Problems VARSTVOSLOVJE, Journal of Criminal Justice and Security year 15 no. 2 pp. 277 293 Miha Šepec Purpose:

More information

European University Institute Via delle Fontanelle 10 Office nr. VF 109 I San Domenico, Firenze Tel

European University Institute Via delle Fontanelle 10 Office nr. VF 109 I San Domenico, Firenze Tel Dr. JERNEJ LETNAR ČERNIČ Curriculum vitae (September 2009) European University Institute Via delle Fontanelle 10 Office nr. VF 109 I-50014 San Domenico, Firenze Tel. +39 055 4685 638 Email Jernej.Letnar@eui.eu

More information

SLOVENIA. Contents. 1. National court system

SLOVENIA. Contents. 1. National court system SLOVENIA Disclaimer: The national thematic studies were commissioned as background material for the comparative report on Access to justice in Europe: an overview of challenges and opportunities by the

More information

Key words: archives, archival document, digitization, information exchange, international project, website

Key words: archives, archival document, digitization, information exchange, international project, website Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci 2013 1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci 1.09 Published Professional Conference Contribution Lenka Pavliková,

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Barbara Cvek POMEN UPRAVNE USPOSOBLJENOSTI PRI SPREJEMANJU DRŽAV KANDIDATK V EVROPSKO UNIJO

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Barbara Cvek POMEN UPRAVNE USPOSOBLJENOSTI PRI SPREJEMANJU DRŽAV KANDIDATK V EVROPSKO UNIJO UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Barbara Cvek POMEN UPRAVNE USPOSOBLJENOSTI PRI SPREJEMANJU DRŽAV KANDIDATK V EVROPSKO UNIJO Diplomsko delo Ljubljana 2007 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA

More information

CURRICULUM VITAE. Mirjana Radović (maiden name Marković)

CURRICULUM VITAE. Mirjana Radović (maiden name Marković) CURRICULUM VITAE Mirjana Radović (maiden name Marković) e-mail: mirjanam@ius.bg.ac.rs PERSONAL INFORMATION Date of birth: 22.03.1980 Place of birth: Belgrade, Serbia Citizenship: Serbian Marital Status:

More information

Nekatera vprašanja upravnopravnega varstva okolja v Republiki Sloveniji

Nekatera vprašanja upravnopravnega varstva okolja v Republiki Sloveniji Nekatera vprašanja upravnopravnega varstva okolja v Republiki Sloveniji VARSTVOSLOVJE, let. 13 št. 1 str. 5-19 Iztok Rakar, Bojan Tičar Namen prispevka: Namen prispevka je predstaviti sistem pravnega urejanja

More information

Community Policing Reforms and Organizational Changes: An Assessment of Officers Perceptions of Community-Police Relations in Slovenia 1

Community Policing Reforms and Organizational Changes: An Assessment of Officers Perceptions of Community-Police Relations in Slovenia 1 Community Policing Reforms and Organizational Changes: An Assessment of Officers Perceptions of Community-Police Relations in Slovenia 1 Mahesh K. Nalla, 2 Maja Modic, 3 Gorazd Meško 4 Police officers

More information

THIRD SECTION. CASE OF KURIĆ AND OTHERS v. SLOVENIA. (Application no /06) JUDGMENT STRASBOURG. 13 July Referral to the Grand Chamber

THIRD SECTION. CASE OF KURIĆ AND OTHERS v. SLOVENIA. (Application no /06) JUDGMENT STRASBOURG. 13 July Referral to the Grand Chamber THIRD SECTION CASE OF KURIĆ AND OTHERS v. SLOVENIA (Application no. 26828/06) JUDGMENT This version was rectified on 11 January 2011 under Rule 81 of the Rules of Court STRASBOURG 13 July 2010 Referral

More information

Dr. Bojana Čučković. Education. Professional experience and academic career

Dr. Bojana Čučković. Education. Professional experience and academic career Dr. Bojana Čučković Education Dr. Bojana Čučković was born in Belgrade on May 17, 1979. She attended primary school Vladislav Ribnikar and she acquired secondary education in Third Belgrade High school.

More information

ORGAN ZA EVROPSKE POLITIČNE STRANKE IN EVROPSKE POLITIČNE FUNDACIJE

ORGAN ZA EVROPSKE POLITIČNE STRANKE IN EVROPSKE POLITIČNE FUNDACIJE 25.8.2017 SL Uradni list Evropske unije C 281/5 ORGAN ZA EVROPSKE POLITIČNE STRANKE IN EVROPSKE POLITIČNE FUNDACIJE Sklep Organa za evropske politične stranke in evropske politične fundacije z dne 12.

More information

9th Slovenian Social Science Conference on Social Transformations: the Global and the Local

9th Slovenian Social Science Conference on Social Transformations: the Global and the Local We are pleased to invite you to the 9th Slovenian Social Science Conference on Social Transformations: the Global and the Local organized by the Slovenian National Committee of the UNESCO Management of

More information

Kompleksnost širitve Evropske unije proti vzhodu s poudarkom na socialni dimenziji

Kompleksnost širitve Evropske unije proti vzhodu s poudarkom na socialni dimenziji UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR DIPLOMSKO DELO Kompleksnost širitve Evropske unije proti vzhodu s poudarkom na socialni dimenziji Kandidatka: Jeršič Maja Študentka rednega študija

More information

SECOND SECTION. CASE OF A. AND B. v. MONTENEGRO. (Application no /05) JUDGMENT STRASBOURG. 5 March 2013 FINAL 05/06/2013

SECOND SECTION. CASE OF A. AND B. v. MONTENEGRO. (Application no /05) JUDGMENT STRASBOURG. 5 March 2013 FINAL 05/06/2013 SECOND SECTION CASE OF A. AND B. v. MONTENEGRO (Application no. 37571/05) JUDGMENT STRASBOURG 5 March 2013 FINAL 05/06/2013 This judgment has become final under Article 44 2 of the Convention. It may be

More information

D I P L O M S K A N A L O G A

D I P L O M S K A N A L O G A FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU D I P L O M S K A N A L O G A VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PRVE STOPNJE ALEŠ MEDVEŠČEK FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU

More information

MAIN CHARACTERISTICS OF THE JUDICIAL SYSTEM AS MAIN TOOL OF REPRESSION IN SLOVENIA BETWEEN 1945 AND 1951

MAIN CHARACTERISTICS OF THE JUDICIAL SYSTEM AS MAIN TOOL OF REPRESSION IN SLOVENIA BETWEEN 1945 AND 1951 MAIN CHARACTERISTICS OF THE JUDICIAL SYSTEM AS MAIN TOOL OF REPRESSION IN SLOVENIA BETWEEN 1945 AND 1951 Žiga Koncilija, young researcher, Institute for Contemporary History in Ljubljana, Slovenija ABSTRACT

More information

IN THE INTERNAL MARKET

IN THE INTERNAL MARKET Uroš Ćemalović * UDC347.772(4-672EU) 340.137:347(4-672EU) Original scientific paper LEGAL AND ORGANIZATIONAL SPECIFICITIES OF THE EUROPEAN UNION S OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET The creation

More information

Procedural Justice, Police Legitimacy, and Public Cooperation with the Police Among Young Slovene Adults

Procedural Justice, Police Legitimacy, and Public Cooperation with the Police Among Young Slovene Adults Procedural Justice, Police Legitimacy, and Public Cooperation with the Police Among Young Slovene Adults VARSTVOSLOVJE, Journal of Criminal Justice and Security year 14 no. 2 pp. 147-164 Michael D. Reisig,

More information

Exploring the Opportunities for Trans-Ethnic Cooperation Within and Across Serbia Through the National Minority Councils

Exploring the Opportunities for Trans-Ethnic Cooperation Within and Across Serbia Through the National Minority Councils Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe Vol 14, No 2, 2015, 27-50 Copyright ECMI 2015 This article is located at: http://www.ecmi.de/fileadmin/downloads/publications/jemie/2015/surova.pdf

More information

THE INTERSECTION OF MISDEMEANOR AND CRIMINAL RESPONSIBILITY IN SLOVENIAN MUNICIPALITIES

THE INTERSECTION OF MISDEMEANOR AND CRIMINAL RESPONSIBILITY IN SLOVENIAN MUNICIPALITIES Zbornik PFZ, 65, (2) 281-308 (2015) 281 THE INTERSECTION OF MISDEMEANOR AND CRIMINAL RESPONSIBILITY IN SLOVENIAN MUNICIPALITIES Doc. Dr. Sabina Zgaga * UDK: 343.23:343.13(497.4) Pregledni znanstveni rad

More information

Žarko Lazarevi Slovenian Academy of Sciences YUGOSLAVIA: SOME ECONOMIC ASPECTS OF THE POSITION BETWEEN EAST AND WEST

Žarko Lazarevi Slovenian Academy of Sciences YUGOSLAVIA: SOME ECONOMIC ASPECTS OF THE POSITION BETWEEN EAST AND WEST Žarko Lazarevi Slovenian Academy of Sciences zarko.lazarevic@guest.arnes.si YUGOSLAVIA: SOME ECONOMIC ASPECTS OF THE POSITION BETWEEN EAST AND WEST Introduction After the World War II, Yugoslavia had a

More information

Razmerje med IKT in organizacijskimi spremembami v obdobju e-uprave

Razmerje med IKT in organizacijskimi spremembami v obdobju e-uprave Razmerje med IKT in organizacijskimi spremembami v obdobju e-uprave Janja Nograšek, Mirko Vintar Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, Inštitut za informatizacijo uprave, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana

More information

Erasmus+: Mladi v akciji

Erasmus+: Mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji Splošni okvir Uresničevanju strategije 2020: EU postane pametno, trajnostno in vključujoče gospodarstvo. Nezaposlenost mladih, pridobivanje kompetenc za vstop na trg dela. IZZIVI

More information

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS THIRD SECTION PARTIAL DECISION AS TO THE ADMISSIBILITY OF Application no. 26828/06 by Milan MAKUC

More information

Izjava o omejitvi odgovornosti:

Izjava o omejitvi odgovornosti: Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta praktični vodnik je pripravila in odobrila Upravna komisija za koordinacijo sistemov socialne varnosti. Namen tega vodnika je zagotoviti delovni instrument, ki bo nosilcem,

More information

Academic Title Module No. Module Form

Academic Title Module No. Module Form Course Title Mandatory Theme Course in Global Politics, Global Governance, Regionalization and State Sovereignty Seminar with lectures. = 30 hours lectures and 120 hours of preparation 5 ECTS The objective

More information

ZAPOSLOVALNA POLITIKA IN SOCIALNA POLITIKA EU: PRIMER SLOVENIJA

ZAPOSLOVALNA POLITIKA IN SOCIALNA POLITIKA EU: PRIMER SLOVENIJA UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA UPRAVO Diplomsko delo ZAPOSLOVALNA POLITIKA IN SOCIALNA POLITIKA EU: PRIMER SLOVENIJA Jerneja Škornik Ljubljana, avgust 2014 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA UPRAVO DIPLOMSKO

More information

Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (MKPNZND)

Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (MKPNZND) Digitally signed by Matjaz Peterka DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1236795114014, cn=matjaz Peterka Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije

More information

Navodilo za izdelavo. Magistrske naloge. Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru

Navodilo za izdelavo. Magistrske naloge. Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru Bojan Rosi Maja Fošner Tomaž Kramberger Navodilo za izdelavo Magistrske naloge na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru Celje 2008 Izdajatelj: Fakulteta za logistiko Avtor: Bojan Rosi, Maja Fošner,

More information

An Application of Subgroup Discovery Algorithm on the Case of Decentralization and Quality of Governance in EU

An Application of Subgroup Discovery Algorithm on the Case of Decentralization and Quality of Governance in EU UDK: 3.071.6:328.1:061.1EU 1.01 Original scientific article An Application of Subgroup Discovery Algorithm on the Case of Decentralization and Quality of Governance in EU Lan Umek Faculty of Administration,

More information

7th Slovenian Social Science Conference

7th Slovenian Social Science Conference We are pleased to invite you to the 7th Slovenian Social Science Conference on After the Berlin Wall: 25 years of transformations organized by the Slovenian National Committee of the UNESCO Management

More information

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS SECOND SECTION CASE OF MATIJAŠEVIĆ v. SERBIA (Application no. 23037/04) JUDGMENT STRASBOURG 19 September

More information

SEM DEJAVNA ČLANICA VEČNARODNE DRUŽBE

SEM DEJAVNA ČLANICA VEČNARODNE DRUŽBE SEM DEJAVNA ČLANICA VEČNARODNE DRUŽBE Program socialne integracije žensk državljank tretjih držav PRIROČNIK IN SMERNICE ZA IZVEDBO USPOSABLJANJA ZA MENTORJE Ta dokument odraža le stališča avtorjev. Evropska

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Tina Hrast Zdravstveno varstvo primerjava Slovenije in Egipta Diplomsko delo Ljubljana, 2011 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Tina Hrast Mentorica:

More information

, Insurance Co. Triglav, Rijeka University Professor International Law

, Insurance Co. Triglav, Rijeka University Professor International Law E UROPEAN CURRICULUM VITAE FORMAT PERSONAL INFORMATION Surname(s) / First name(s) Vesna Crnić-Grotić Adress(es) Faculty of Law, University of, Hahlic 6, HR-51000, Croatia Telephone(s) + 385/(0) 51 359

More information

Comparative Analysis of Legal Status of Women Sentenced to Deprivation of Freedom in Russia and in the USA

Comparative Analysis of Legal Status of Women Sentenced to Deprivation of Freedom in Russia and in the USA VARSTVOSLOVJE, Journal of Criminal Justice and Security year 13 no. 4 pp. 418-430 Comparative Analysis of Legal Status of Women Sentenced to Deprivation of Freedom in Russia and in the USA Marina Minster

More information

Security Policy Challenges for the New Europe

Security Policy Challenges for the New Europe UDK: 327(4) COBISS: 1.08 Security Policy Challenges for the New Europe Detlef Herold Boreau of Geopolitical Analyses, Alte Poststrasse 23, D-53913 Swisttal/Bonn, Germany Abstract This papers deals with

More information

POSTOPKI PRIDOBITVE DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILI V REPUBLIKI SLOVENIJI

POSTOPKI PRIDOBITVE DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILI V REPUBLIKI SLOVENIJI POSTOPKI PRIDOBITVE DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILI V REPUBLIKI SLOVENIJI AVTORJI: Ines Dražumerič Rok Gorenjec Martina Plesec Urška Polanc Mentor: prof. dr. Aleš Mrhar UVOD Potrebno dokazati varnost,

More information

E-knjiga je dostopna na:

E-knjiga je dostopna na: Uredništvo: Revija Dignitas, Predoslje 39, 4000 Kranj telefon: +386 (0)4 2601 856 fax: + 386 (0)4 2601 855 e-mail: dignitas@fds.si Izdaja: Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice, d.o.o. Lektoriranje:

More information

LA POPULATION DES BALKANS À L AUBE DU XXI ÈME SIÈCLE THE POPULATION OF THE BALKANS AT THE DAWN OF THE 21ST CENTURY

LA POPULATION DES BALKANS À L AUBE DU XXI ÈME SIÈCLE THE POPULATION OF THE BALKANS AT THE DAWN OF THE 21ST CENTURY Association Démographie des Balkans Demography of Balkans Association LA POPULATION DES BALKANS À L AUBE DU XXI ÈME SIÈCLE THE POPULATION OF THE BALKANS AT THE DAWN OF THE 21ST CENTURY Cinquième Conférence

More information

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam Digitally signed by Damjan Zugelj DN: cn=damjan Zugelj, c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, serialnumber=1235227414015 Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije Date: 2006.11.09

More information

0380 LAW AND ECONOMICS IN SERBIA

0380 LAW AND ECONOMICS IN SERBIA 0380 LAW AND ECONOMICS IN SERBIA Zeljko Sevic Senior Lecturer Business School - University of Greenwich Copyright 1999 Zeljko Sevic Abstract This chapter aims to present an overview of the development

More information

Bolonjski Proces 2020 evropski visokošolski prostor v novem desetletju

Bolonjski Proces 2020 evropski visokošolski prostor v novem desetletju Bolonjski Proces 2020 evropski visokošolski prostor v novem desetletju Komunike konference evropskih ministrov, pristojnih za visoko šolstvo, Leuven in Louvain-la-Neuve, 28.-29. april 2009 Ministri, pristojni

More information

European Integration: Theory and Political Process

European Integration: Theory and Political Process European Integration: Theory and Political Process 2014/2015 Code: 42453 ECTS Credits: 10 Degree Type Year Semester 4313335 Ciència Política / Political Science OT 0 1 Contact Name: Nuria Esther Font Borrás

More information

This is the authors postprint version of the final chapter in the following book:

This is the authors postprint version of the final chapter in the following book: This is the authors postprint version of the final chapter in the following book: Preuss, L., Gold, M. and Rees, C. (eds.) (2015) Corporate Social Responsibility and Trade Unions: Perspectives Across Europe,

More information

POSTGRADUATE PROGRAMME IN SOUTHEAST EUROPEAN STUDIES ACADEMIC YEAR

POSTGRADUATE PROGRAMME IN SOUTHEAST EUROPEAN STUDIES ACADEMIC YEAR POSTGRADUATE PROGRAMME IN SOUTHEAST EUROPEAN STUDIES ACADEMIC YEAR 2009-10 EUROPEAN INTEGRATION AND SOUTH-EAST EUROPE COURSE DESCRIPTION The European Union (EU) has been a major influence in post-communist

More information

Način preverjanja in ocenjevanja znanja Krajši/daljši pisni izdelki (40%), javni nastop ali predstavitev (20%), pisni/ustni izpit (40%)

Način preverjanja in ocenjevanja znanja Krajši/daljši pisni izdelki (40%), javni nastop ali predstavitev (20%), pisni/ustni izpit (40%) 60-073 Management inoviranja Pomen inoviranje v sodobni družbi Faze invencijsko-inovacijskega procesa Obvladovanje inoviranja v organizaciji Znanje in izobraževanje Likar, B. 2006. Management inoviranja.

More information

E-zbornik ~lankov. Dnevi slovenske uprave 2017 XXIV.

E-zbornik ~lankov. Dnevi slovenske uprave 2017 XXIV. XXIV Dnevi slovenske uprave 2017 www.fu.uni-lj.si/dsu Gosarjeva ulica 5, Ljubljana, Slovenija t: 01 580 55 00, f: 01 580 55 05 w: www.fu.uni-lj.si, @: info@fu.uni-lj.si E-zbornik ~lankov Univerza v Ljubljani,

More information

Department of Political Science

Department of Political Science 264 Political Science LIBERAL ARTS Department of Political Science John R. Vile, Chair Peck Hall 209 Byrnes, Carleton, King-Meadows, Korobkov, Langenbach, Livingston, McDaniel, Perez-Reilly, Sloan, Tesi,

More information

THE ROLE OF DR. JANEZ EVANGELIST KREK IN THE SLOVENE COOPERATIVE MOVEMENT

THE ROLE OF DR. JANEZ EVANGELIST KREK IN THE SLOVENE COOPERATIVE MOVEMENT Slovene Studies 11/1-2 (1989) 75-81 THE ROLE OF DR. JANEZ EVANGELIST KREK IN THE SLOVENE COOPERATIVE MOVEMENT Barbara Cernic* Economic Conditions in the Slovene Lands in the Second Half of the 19th Century

More information

Management v 21. stoletju 21th Century Management

Management v 21. stoletju 21th Century Management Management v 21. stoletju 21th Century Management Znanstvene monografije Fakultete za management Koper Faculty of Management Koper Monograph Series Glavni urednik Editor in Chief prof. dr. Egon Žižmond

More information

, Insurance Co. Triglav, Rijeka University Professor International Law

, Insurance Co. Triglav, Rijeka University Professor International Law E UROPEAN CURRICULUM VITAE FORMAT PERSONAL INFORMATION Surname(s) / First name(s) Vesna Crnić-Grotić Adress(es) Faculty of Law Rijeka, University of Rijeka, Hahlic 6, HR-51000 Rijeka, Croatia Telephone(s)

More information

Retaining third-country national students in the European Union

Retaining third-country national students in the European Union EMN INFORM Retaining third-country national students in the European Union 1 Introduction This EMN Inform summarises the main findings of the EMN Ad-Hoc Query (AHQ) on Retaining third-country national

More information

VAŠ VODNIK ZA NOV ZAČETEK IRSKA POZDRAVLJA VAŠO PRIHODNOST

VAŠ VODNIK ZA NOV ZAČETEK IRSKA POZDRAVLJA VAŠO PRIHODNOST IRSKA VAŠ VODNIK ZA NOV ZAČETEK IRSKA POZDRAVLJA VAŠO PRIHODNOST Namen te iniciative je, da vam poda koristne informacije ob vašem prihodu na Irsko. Vodič predstavlja korake, ki jim sledite pred svojim

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Maja Gornjak Vrednotenje javnih politik na področju alternativnega varstva otrok Magistrsko delo Ljubljana, 2012 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE

More information

TATJANA JOVANIC, MA, LLM, PhD Associate Professor, University of Belgrade Faculty of Law. LIST OF PUBLICATIONS (from 2002 to September 2014)

TATJANA JOVANIC, MA, LLM, PhD Associate Professor, University of Belgrade Faculty of Law. LIST OF PUBLICATIONS (from 2002 to September 2014) TATJANA JOVANIC, MA, LLM, PhD Associate Professor, University of Belgrade Faculty of Law LIST OF PUBLICATIONS (from 2002 to September 2014) Book in Serbian: [The Process of Regulation] Proces regulacije,

More information

ACQUIRING ARCHIVES AND COOPERATION WITH CREATORS:

ACQUIRING ARCHIVES AND COOPERATION WITH CREATORS: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci 2014 1.09 Objavljen strokovni prispevek na konferenci 1.09 Published Professional Conference Contribution Antonietta COLOMBATTI

More information

- if both parents of the birth mother and father are Slovenian Citizens,

- if both parents of the birth mother and father are Slovenian Citizens, Rules Gaining citizenship by birth A child gains the Slovenian citizenship by birth: - if both parents of the birth mother and father are Slovenian Citizens, - if only one parent of the child born is Slovenian

More information

Digitalni državljani, nove oblike participacije in institucionalna politika v digitalni politični sferi

Digitalni državljani, nove oblike participacije in institucionalna politika v digitalni politični sferi Digitalni državljani, nove oblike participacije in institucionalna politika v digitalni politični sferi Mitja HAFNER FINK, Tanja OBLAK ČRNIČ* DIGITAL CITIZENSHIP AS MULTIPLE POLITICAL PARTICIPATION? PREDICTORS

More information

SOCIAL INEQUALITY AND POVERTY IN SLOVENIA POLICIES AND CONSEQUENCES

SOCIAL INEQUALITY AND POVERTY IN SLOVENIA POLICIES AND CONSEQUENCES Original scientific paper UDK [316.344.23+364.662](497.4) Vesna Leskošek, Srečo Dragoš SOCIAL INEQUALITY AND POVERTY IN SLOVENIA POLICIES AND CONSEQUENCES ABSTRACT: The article presents an analysis of

More information

Raznolika uporaba arhivskega gradiva tretje veje državne oblasti

Raznolika uporaba arhivskega gradiva tretje veje državne oblasti Raznolika uporaba arhivskega gradiva tretje veje državne oblasti Jel k a MELIK, Ph.D., Asi s t. Pr o f. Senior counsellor archivist, Senior research Associate, Ministry of culture, Archives of the Republic

More information

NEWSLETTER No. 1 JULY 2017 PROJECT DESCRIPTION. NEWSLETTER No. 1. July 2017

NEWSLETTER No. 1 JULY 2017 PROJECT DESCRIPTION. NEWSLETTER No. 1. July 2017 JULY 2017 POOSH Occupational Safety and Health of Posted Workers: Depicting the existing and future challenges in assuring decent working conditions and wellbeing of workers in hazardous sectors is a project

More information

Prevajalki in urejevalki tekstov / Translators and text editors Mag. Aida Škoro Babić. dr. Gita Zadnikar

Prevajalki in urejevalki tekstov / Translators and text editors Mag. Aida Škoro Babić. dr. Gita Zadnikar 5. mednarodna znanstvena konferenca: Za človeka gre: interdisciplinarnost, transnacionalnost in gradnja mostov ARHIVI V SLUŽBI ČLOVEKA ČLOVEK V SLUŽBI ARHIVOV Zbornik prispevkov z recenzijo 5 th international

More information

Sistem rejništva v Sloveniji, Veliki Britaniji in na Švedskem: primerjalna analiza

Sistem rejništva v Sloveniji, Veliki Britaniji in na Švedskem: primerjalna analiza UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Sara Marija Peklaj Sistem rejništva v Sloveniji, Veliki Britaniji in na Švedskem: primerjalna analiza Diplomsko delo Ljubljana, 2011 UNIVERZA V LJUBLJANI

More information

Policy on Recognition of Qualifications held by Refugees and Asylum-seekers with a legal right to live and study in Hungary

Policy on Recognition of Qualifications held by Refugees and Asylum-seekers with a legal right to live and study in Hungary CEU OFFICIAL DOCUMENT P-1705 Policy on Recognition of Qualifications held by Refugees and Asylum-seekers with a legal right to live and study in Hungary (applicable to all US-registered masters degree

More information

CORRUPTION AT THE CUSTOMS

CORRUPTION AT THE CUSTOMS CORRUPTION AT THE CUSTOMS Center for Liberal-Democratic Studies Boris Begović and Boško Mijatović (editors): CORRUPTION AT THE CUSTOMS: Combating Corruption at the Customs Administration First published

More information

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam Uradni list Republike Slovenije Internet: www.uradni-list.si Št. 1 (Uradni list RS, št. 11) Ljubljana, torek 16. 2. 2010 Mednarodne pogodbe e-pošta: info@uradni-list.si ISSN 1318-0932 Leto XX 1. Zakon

More information

Political Science. General Information. Undergraduate Studies. Degree Requirements Bachelor of Arts in Political Science

Political Science. General Information. Undergraduate Studies. Degree Requirements Bachelor of Arts in Political Science Political Science 1 Political Science General Information Undergraduate Degrees and Areas of Concentration The political science department offers undergraduate work leading to the B.A. degree in political

More information

GUIDE TO UNDERGRADUATE STUDY IN POLITICAL SCIENCE

GUIDE TO UNDERGRADUATE STUDY IN POLITICAL SCIENCE Department of Political Science 341 Schaeffer Hall Iowa City, IA 52242 Ph: (319) 335-2358 Fax: (319) 335-3400 GUIDE TO UNDERGRADUATE STUDY IN POLITICAL SCIENCE Are you interested in American politics?

More information

NEW COMPETITION POLICY: A POLICY PAPER

NEW COMPETITION POLICY: A POLICY PAPER NEW COMPETITION POLICY: A POLICY PAPER Center for Liberal-Democratic Studies Boris Begović and Boško Mijatović (editors): NEW COMPETITION POLICY: A POLICY PAPER First published 2003 Published by Center

More information

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE Department of Political Science 1 DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE Deirdre M. Condit, Ph.D. Associate professor and chair politicalscience.vcu.edu (http://politicalscience.vcu.edu) Political science is

More information

Advanced Topics in Comparative Politics

Advanced Topics in Comparative Politics MODULE SPECIFICATION KEY FACTS Module name Advanced Topics in Comparative Politics Module code IP2033 School School of Arts and Social Sciences Department or equivalent International Politics UK credits

More information

2013 to date University of Amsterdam, Department of Political Science. Education: PhD-candidate

2013 to date University of Amsterdam, Department of Political Science. Education: PhD-candidate CURRICULUM VITAE Personal information Name: Aaldering First name: Loes Title: MSc., LL.B Address: Bart de Ligtstraat 12 Postcode: 1097 JE City:, the Netherlands Telephone number: +31-655406475 E-mail:

More information

S T AT U T E OF THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS OF MONTENEGRO. Article 1

S T AT U T E OF THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS OF MONTENEGRO. Article 1 Pursuant to Article 11 of the Association Act (Official Gazette of ROMN, No 27/99, 09/02, 30/02 and Official Gazette of MN No 11/07), Inaugural Assembly of the Institute of Internal Auditors Montenegro,

More information

Political Science. Degrees Offered. Nature of the Program. Faculty. Research. Financial Aid FACULTY CHAIR PROFESSORS. Political Science 1

Political Science. Degrees Offered. Nature of the Program. Faculty. Research. Financial Aid FACULTY CHAIR PROFESSORS. Political Science 1 Political Science 1 Political Science Degrees Offered Master of Arts Doctor of Philosophy Nature of the Program To give advanced training to students who desire to enter research or teaching fields relating

More information

IZVAJANJE REGIONALNE POLITIKE EVROPSKE UNIJE V SLOVENIJI - PRIMER MREŽNI POMURSKI PODJETNIŠKI INKUBATOR

IZVAJANJE REGIONALNE POLITIKE EVROPSKE UNIJE V SLOVENIJI - PRIMER MREŽNI POMURSKI PODJETNIŠKI INKUBATOR UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE URŠKA ČIBEJ IZVAJANJE REGIONALNE POLITIKE EVROPSKE UNIJE V SLOVENIJI - PRIMER MREŽNI POMURSKI PODJETNIŠKI INKUBATOR DIPLOMSKO DELO LJUBLJANA, 2005 1 UNIVERZA

More information

PEOPLE, FAMILIES, DWELLINGS

PEOPLE, FAMILIES, DWELLINGS PEOPLE, FAMILIES, DWELLINGS Authors: Danilo Dolenc, Erna Miklič, Barica Razpotnik, Darja Šter, Tina Žnidaršič Translated by Boris Panič Printed by Littera picta, d. o. o. The publication is available

More information

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si Mednarodne pogodbe e-pošta: info@uradni-list.si Št. 2 (Uradni list RS, št. 16) Ljubljana, petek 18. 2. 2005 ISSN 1318-0932 Leto XV 2.

More information

LAW AS CULTURE: CULTURE ABOUT LAW

LAW AS CULTURE: CULTURE ABOUT LAW LAW AS CULTURE: CULTURE ABOUT LAW dr. Josip Berdica, Assistant Professor jberdica@pravos.hr Toni Pranić, mag. soc., assistant tpranic@pravos.hr «Lex debet esse possibilis et secundum naturam, et secundum

More information

Going out of the box: Social Economy and the case of Slovenia. Sarajevo, April 2014

Going out of the box: Social Economy and the case of Slovenia. Sarajevo, April 2014 Going out of the box: Social Economy and the case of Slovenia Sarajevo, 10-11 April 2014 Europe / world at the beginning of the third millennium Prevailing economic, social and financial crisis Rising

More information

MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS (MGIMO-UNIVERSITY), THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF RUSSIA

MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS (MGIMO-UNIVERSITY), THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF RUSSIA MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS (MGIMO-UNIVERSITY), THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF RUSSIA B.A. in Government and International Affairs School of Government and International Affairs

More information

INDUSTRIJSKA POLITIKA EVROPSKE UNIJE

INDUSTRIJSKA POLITIKA EVROPSKE UNIJE UNIVERZITET U NOVOM SADU EKONOMSKI FAKULTET Prof dr. Sofija Adžić INDUSTRIJSKA POLITIKA EVROPSKE UNIJE Pregled nastavnog plana i programa za školsku 2007/2008 Subotica, februar 2008 Naziv predmeta: INDUSTRIJSKA

More information

Limited effects of gender quota in politics in Slovenia. Milica Antić Gaber. University of Ljubljana, Slovenia.

Limited effects of gender quota in politics in Slovenia. Milica Antić Gaber. University of Ljubljana, Slovenia. Limited effects of gender quota in politics in Slovenia Milica Antić Gaber University of Ljubljana, Slovenia milica.antic-gaber@guest.arnes.si Abstract Attempts for introducing gender quotas in Slovenia

More information

2. OPTIONAL PROTOCOL to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

2. OPTIONAL PROTOCOL to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 2. OPCIJSKI PROTOKOL h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju 2. OPTIONAL PROTOCOL to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading

More information

PREDSEDOVANJE SLOVENIJE SVETU EU

PREDSEDOVANJE SLOVENIJE SVETU EU UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Vesna Zadnik PREDSEDOVANJE SLOVENIJE SVETU EU MAGISTRSKO DELO Ljubljana, 2009 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Vesna Zadnik Mentor: izr. prof.

More information

UPORABA IN UČINKOVITOST CELOVITE PRESOJE VPLIVOV NA OKOLJE TER PRESOJA VPLIVOV NA ČLOVEKOVO ZDRAVJE

UPORABA IN UČINKOVITOST CELOVITE PRESOJE VPLIVOV NA OKOLJE TER PRESOJA VPLIVOV NA ČLOVEKOVO ZDRAVJE Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta Oddelek za krajinsko arhitekturo v sodelovanju z Institut "Jožef Stefan" Aquarius ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana Inštitut za neionizirna sevanja Raziskovalni

More information

CONFLICT ANALYSIS AND RESOLUTION (CONF)

CONFLICT ANALYSIS AND RESOLUTION (CONF) Conflict Analysis and Resolution (CONF) 1 CONFLICT ANALYSIS AND RESOLUTION (CONF) 100 Level Courses CONF 101: Conflict and Our World. 3 credits. Brief history of field, survey of key conflict resolution

More information

KORPORATIVNE ZNAČNICE POLITIČNOTERITORIALNIH ENOT Spremembe in dopolnitve

KORPORATIVNE ZNAČNICE POLITIČNOTERITORIALNIH ENOT Spremembe in dopolnitve KORPORATIVNE ZNAČNICE POLITIČNOTERITORIALNIH ENOT Spremembe in dopolnitve Dunja Kalčič, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana Povzetek UDK 025.31/32 Sestavek predstavlja pravilnik za oblikovanje

More information

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS SECOND SECTION. CASE OF VRENČEV v. SERBIA. (Application no.

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS SECOND SECTION. CASE OF VRENČEV v. SERBIA. (Application no. CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS SECOND SECTION CASE OF VRENČEV v. SERBIA (Application no. 2361/05) JUDGMENT STRASBOURG 23 September

More information

What can TTIP learn from ACTA?

What can TTIP learn from ACTA? Centre international de formation européenne Institut européen European Institute Master in Advanced European and International Studies 2014/2015 What can TTIP learn from ACTA? Lobbying regulations in

More information

PROBATION IN THE SISTEM OF EXECUTION OF CRIMINAL SANCTIONS OF MONTENEGRO

PROBATION IN THE SISTEM OF EXECUTION OF CRIMINAL SANCTIONS OF MONTENEGRO PROBATION IN THE SISTEM OF EXECUTION OF CRIMINAL SANCTIONS OF MONTENEGRO mr Milorad Marković Podgorica, 2014. The publication is part of the project "System of short-term penalties of deprivation of liberty

More information