ÁÒØÖÒØ ËØÒÓÖ ÖÔ ÅÅÁ ÁÒØÖÒØ Ô ØØÔ»»ÛÛÛ¹ ¹ÙÐØݺ ØÒÓÖºÙ»ÒÙØ»ØÓÔºØÑÐ ÓÒØÒ ÙÖÖÒØ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙØ Ø ÓÓ Ò ÖÐØ ÓÓ º Ë Ð Ó ØØÔ»»ÛÛÛ¹ ¹ÙÐØݺ ØÒÓÖºÙ»ÒÙØ» ºØÑÐ ÓÖ ÒÓÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ÁÒØÖÒØ ËØÒÓÖ ÖÔ ÅÅÁ ÁÒØÖÒØ Ô ØØÔ»»ÛÛÛ¹ ¹ÙÐØݺ ØÒÓÖºÙ»ÒÙØ»ØÓÔºØÑÐ ÓÒØÒ ÙÖÖÒØ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙØ Ø ÓÓ Ò ÖÐØ ÓÓ º Ë Ð Ó ØØÔ»»ÛÛÛ¹ ¹ÙÐØݺ ØÒÓÖºÙ»ÒÙØ» ºØÑÐ ÓÖ ÒÓÖ"

Transcription

1 ÆÓØ ØÓ ÖÖ ÈÐ ÒÓÖ Ø ÒÓØ ØÝ³Ö Ù Ø ÒØ ØÓ ÑÝ Ð ÓÖ ÔÖÔÖÒ Ø ÒÜ Ò ØÝ³Ö ÓØÒ Ý ÃÆÍÌÀ ÌÀ ÊÌ Ç ÇÅÈÍÌÊ ÈÊÇÊÅÅÁÆ ÎÇÄÍÅ ÈʹËÁÄ ÁÆÌÊÇÍÌÁÇÆ ÌÇ ÃÌÊÃÁÆ ÇÆÄ º ÃÆÍÌÀ ËØÒÓÖ ÍÒÚÖ ØÝ ÁËÇÆßÏËÄ ÅÝ ¼

2 ÁÒØÖÒØ ËØÒÓÖ ÖÔ ÅÅÁ ÁÒØÖÒØ Ô ØØÔ»»ÛÛÛ¹ ¹ÙÐØݺ ØÒÓÖºÙ»ÒÙØ»ØÓÔºØÑÐ ÓÒØÒ ÙÖÖÒØ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙØ Ø ÓÓ Ò ÖÐØ ÓÓ º Ë Ð Ó ØØÔ»»ÛÛÛ¹ ¹ÙÐØݺ ØÒÓÖºÙ»ÒÙØ» ºØÑÐ ÓÖ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙØ Ì ËØÒÓÖ ÖÔ ÒÐÙÒ ÓÛÒÐÓÐ ÓØÛÖ ÓÖ ÐÒ ÛØ Ø ÖÔ Ù Ò ÑÒÝ Ó Ø ÜÑÔÐ Ò ÔØÖ º Ë Ð Ó ØØÔ»»ÛÛÛ¹ ¹ÙÐØݺ ØÒÓÖºÙ»ÒÙØ»ÑÑÜÛÖºØÑÐ ÓÖ ÓÛÒ¹ ÐÓÐ ÓØÛÖ ØÓ ÑÙÐØ Ø ÅÅÁ ÓÑÔÙØÖº ÓÔÝÖØ ¼ Ý ÓÒßÏ ÐÝ ÐÐ ÖØ Ö ÖÚº ÆÓ ÔÖØ Ó Ø ÔÙÐØÓÒ ÑÝ ÖÔÖÓÙ ØÓÖ Ò ÖØÖÚÐ Ý ØÑ ÓÖ ØÖÒ ÑØØ Ò ÒÝ ÓÖÑ ÓÖ Ý ÒÝ ÑÒ ÐØÖÓÒ ÑÒÐ ÔÓØÓ¹ ÓÔÝÒ ÖÓÖÒ ÓÖ ÓØÖÛ ÛØÓÙØ Ø ÔÖÓÖ ÓÒ ÒØ Ó Ø ÔÙÐ Ö ÜÔØ ØØ Ø ÓÆÐ ÐØÖÓÒ Ð ÑÝ Ù ØÓ ÔÖÒØ ÒÐ ÓÔ ÓÖ ÔÖ ÓÒÐ ÒÓØ ÓÑÑÖе Ù º ÖÓØ ÔÖÒØÒ ÖÚ ÓÒ ¹¼µ ÅÝ ¼ ÅÝ ¼

3 ÊÊÇÄÄ ÁÒØÖÒØ ÈÊ Ò Ø Ø ÒÒÒ Ò Ó ÒÓØ ÐÐÓÛ ÝÓÙÖ Ð ØÓ ÖØÝ ÑÖ Ð ÙÖÓ ØÝ Ý ÔÔÒ ÒØÓ Ø ÓÓ Ö Ò ØÖº Ì ÛÓÙÐ ÚÖÝ ÐÐÝ Ð ØÓ ÝÓÙÖ ØÖÓÛÒ Ø ÛØ Ø ÖÑÖ Ì ÑÙ ØÓÓ Ö ÓÖ Ñ Ò ØÙ ÐÓ Ò Ø Ò Ó Ò ÚÖÝ ÐÖ ØÑ ØÓ ÝÓÙÖ ØÓ Ó ÑÒØÐ ÐØ º ÄÏÁË ÊÊÇÄÄ Ò ËÝÑÓÐ ÄÓ µ Ì ÓÓÐØ ÓÒØÒ ÖØ ÑØÖÐ ØØ Á³Ñ ÖÙÐØÒ ØÓ ÜÔÖØ Ò Ø Ð Ò ÓÔ ØØ ØÝ Ò ÐÔ ÖÑÓÚ Ø ÑÓ Ø ÖÓÙ ÖÖÓÖ ÓÖ ØÓÓ ÑÒÝ ÓØÖ ÔÓÔРغ Á Ñ Ð Ó ÓÛÚÖ ÔÓ ØÒ Ø ÓÒ Ø ÁÒØÖÒØ ÓÖ ÓÙÖÓÙ Ò»ÓÖ ÖÒÓÑ ÖÖ ÛÓ ÓÒ³Ø ÑÒ Ø Ö Ó ÖÒ Û Ô ØØ Ú ÒÓØ ÝØ Ö ÚÖÝ ÑØÙÖ Øغ ÛÖ Ì ÑØÖÐ ÒÓØ ÝØ Ò ÔÖÓÓÖ ØÓÖÓÙÐÝ Ø ÑÒÙ ÖÔØ Ó ÎÓÐÙÑ Ò ÛÖ Ø Ø ØÑ Ó ØÖ Ö Ø ÔÖÒØÒ º Ò ØÓ ÖÙÐÐݹ ÚÓÐÙÑ Ð ÛÖ Ù ÕÙÒØÐÝ ÓÙÒ ØÓ ÓÒØÒ ØÓÙ Ò Ó Ñ Ø º ÚÒ Ø ÚØ Á ÓÔ ØØ ÑÝ ÖÖÓÖ Ø ØÑ ÛÐÐ ÒÓØ Ó ÒÙÑÖÓÙ Ò»ÓÖ ÓØÖÙ Ú ØØ ÝÓÙ ÛÐÐ ÓÙÖ ÖÓÑ ÖÒ Ø ÑØÖÐ ÖÙÐÐݺ Á ØÖÝ ØÓ Ñ Ø ØÜØ ÓØ ÒØÖ ØÒ Ò ÙØÓÖØØÚ Ö Ø Ó º ÙØ Ø Ð Ú Ø Á ÒÒÓØ ÓÔ ØÓ Ú ÙÖÖÓÙÒ Ø ÒÓÙ ØÓ ÓÖÖÐ Ø ÓÑÔÐØÐݺ ËÓ Á ÝÓÙ ØÓ ÐØ Ñ ÒÓÛ ÓÙØ ÒÝ Ò ØØ ÝÓÙ ÓÚÖº ÌÓ ÔÙØ Ø ÑØÖÐ Ò ÓÒØÜØ Ø ÔÓÖØÓÒ Ó Ð ÔÖÚÛ Ø ÓÔÒÒ Ô Ó ËØÓÒ ºº Ó Ì ÖØ Ó ÓÑÔÙØÖ ÈÖÓÖÑÑÒ ÒØØÐ ØÖ ÔÖÓÖÑÑÒº Ì ÔÖÒ ØÓÒ ºº Û ÓÙØ ÒÖØÒ Óѹ ÒØÓÖÐ ÔØØÖÒ ÒÑÐÝ ØÙÔÐ ÔÖÑÙØØÓÒ ÓÑÒØÓÒ ÔÖØØÓÒ Ò ØÖ º ÆÓÛ Ø³ ØÑ ØÓ ÓÒ Ö Ø ÒÓÒ¹ ÔØØÖÒ Ø ÓÒ ØØ Ú ÑÙ Ð ÙÒÓÖÑ ØÖÙØÙÖº ÓÖ Ø Û ÒÖÐÐÝ Ò ØÓ Ñ ØÒØØÚ Ó Ò ØÒ Û Ò ØÓ ÙÔ ÛÒ ØÓ Ó Ò ÖÚ ÓÒº ËÚÖÐ Ù ØÓÒ ººº ººº غµ ÛÐÐ ÓÐÐÓÛ Ø ÒØÖÓÙØÓÖÝ ÑØÖк Ì ÜÔÐÓ ÓÒ Ó Ö Ö Ò ÓÑÒØÓÖÐ ÐÓÖØÑ Ò Ø ¼ ÑÒØ ØØ Á ÒÒÓØ ÓÔ ØÓ ÛÖ Ó ÐÐ Ø ÑÔÓÖØÒØ Ò Ø Ðº Á³Ú ØÖ ÑÝ Ø ØÓ Ø Ø ØÓÖÝ ÖØ ÝØ Á Ö ØØ Ò ÑÒÝ Ö ÔØ Á³Ñ ÛÓÙÐÐÝ ÒÓÖÒغ ËÓ Á ÜÔÖØ ÖÖ ØÓ ØÖ Ñ Ò ÔÔÖÓÔÖØ ÖØÓÒ º ÅÝ ¼

4 Ú ÈÊ ÈÐ ÐÓÓ ÓÖ ÜÑÔÐ Ø Ø ÜÖ ØØ Á³Ú Ð Ö Ö ÔÖÓÐÑ ÖØ ÛØ ÆÙÐØÝ ÐÚÐ ÓÖ Öµ ÒÑÐÝ ÜÖ Á³Ú Ð Ó ÑÔÐØÐÝ ÑÒØÓÒ ÓÖ ÔÓ ØÓÒÐ ÙÒ ÓÐÚ ÕÙ ØÓÒ Ò Ø Ò ÛÖ ØÓ ÜÖ º Ö ØÓ ÔÖÓÐÑ ØÐÐ ÓÔÒ ÈÐ ÒÓÖÑ Ñ ÝÓÙ ÒÓÛ Ó ÓÐÙØÓÒ ØÓ ÒÝ Ó Ø ÒØÖÙÒ ÕÙ ØÓÒ º Ò Ó ÓÙÖ ÒÓ ÓÐÙØÓÒ ÒÓÛÒ ØÓÝ ÙØ ÝÓÙ Ó Ñ ÔÖÓÖ ÓÒ ÒÝ Ó ØÑ Ò Ø ÙØÙÖ Á ÓÔ ÝÓÙ³ÐÐ ÐØ Ñ ÒÓÛº Á ÙÖÒØÐÝ Ò ÝÓÙÖ ÐÔ Ð Ó ÛØ Ö ÔØ ØÓ ÓÑ ÜÖ ØØ Á Ñ ÙÔ Á Û ÔÖÔÖÒ Ø ÑØÖк Á ÖØÒÐÝ ÓÒ³Ø Ð ØÓ ÖÚ ÖØ ÓÖ ØÒ ØØ Ú ÐÖÝ Ò ÔÙÐ Ý ÓØÖ Ò ÑÓ Ø Ó Ø Ö ÙÐØ Ö ÕÙØ ÒØÙÖÐ ÖÙØ ØØ ÛÖ Ù Ø ÛØÒ ØÓ ÔÐÙº ÌÖÓÖ ÔÐ ØÐÐ Ñ ÝÓÙ ÒÓÛ ÛÓ ÖÚ ØÓ ÖØ ÛØ Ö ÔØ ØÓ Ø ÓÙÒ Ò ÜÖ µ ¼ ¼¼ º ÙÖØÖÑÓÖ Á³Ú ÖØ ÜÖ ØÓ ÙÒÔÙÐ ÛÓÖ Ó º ÀÚ ÒÝ Ó ØÓ Ö ÙÐØ ÚÖ ÔÔÖ Ò ÔÖÒØ ØÓ ÝÓÙÖ ÒÓÛÐ Á³Ú ÓØ ØÓÖÐ ÕÙ ØÓÒ ØÓÓ ÀÚ ÝÓÙ ÒÝ ÛÓ ÓÖÒØ Ø Ó ØÑÔÒ Ò Ø ØÖÙØÙÖ Ë ººß µº Ì ÓÒÔØ ÕÙØ «ÖÒØ ÖÓÑ Ø Ó¹ÐÐ ØÑ ØÑÔ Ò ÔÖ ØÒØ Ø ØÖÙØÙÖ Ò ÕÙØ «ÖÒØ ÖÓÑ Ø Ó¹ÐÐ ØÑ ØÑÔ Ò Ôع Ö Ø Ö ÐÓÖØÑ Ò ÕÙØ «ÖÒØ ÖÓÑ Ø Ó¹ÐÐ ØÑ ØÑÔ Ò ÖÝÔØÓÐÓÝ ÐØÓÙ ÑÒÝ ÔÖÓÖÑÑÖ Ó Ù Ø ÒÑ ØÑ ØÑÔ ÓÖ ØÓ Ò Ó ØÑÔºµ Áس ØÒÕÙ ØØ Á³Ú Ò ÓØÒ Ò ÔÖÓÖÑ ØØ Ú ÓÑ ØÓ ÑÝ ØØÒØÓÒ ÙÖÒ ÖÒØ ÙØ Á ÛÓÒÖ Ø ÚÖ ÔÔÖ Ò ÓÓ ÓÖ ÔÔÖ ØØ Û ÔÙÐ ÓÖ Ý ¼º ØÑÔÒ ÃÒÙØ ËÔÐ ØÒ Ö Ù ØÓ ÓÖ ØÖ ØÐ ÓÑÑÒØ ÓÒ ÑÝ ÖÐÝ ØØÑÔØ Ø ÜÔÓ ØÓÒ ÛÐÐ ØÓ ÒÙÑÖÓÙ ÓØÖ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ ÛÓ Ú ÓÒØÖÙØ ÖÙÐ ÓÖÖØÓÒ º ÅÝ ¼ Á ÔÔÐÝ Ó«Ö ÒÖ³ Ó º ÓÖ ÖÖÓÖ Ò Ø ÖØ ÛÒ Ø Ö Ø ÖÔÓÖØ ØÓ Ñ ÛØÖ ØØ ÖÖÓÖ ØÝÔÓÖÔÐ ØÒÐ ÓÖ ØÓÖк Ì Ñ ÖÛÖ ÓÐ ÓÖ ØÑ ØØ Á ÓÖÓØ ØÓ ÔÙØ Ò Ø Òܺ Ò ÚÐÙÐ Ù ØÓÒ ÓÖ ÑÔÖÓÚÑÒØ ØÓ Ø ØÜØ Ö ÛÓÖØ» º ÙÖØÖÑÓÖ ÝÓÙ Ò ØØÖ ÓÐÙØÓÒ ØÓ Ò ÜÖ Á³ÐÐ ØÙÐÐÝ Ó ÑÝ Ø ØÓ Ú ÝÓÙ ÑÑÓÖØÐ ÐÓÖÝ Ý ÔÙÐ Ò ÝÓÙÖ ÒÑ Ò Ø ÚÒØÙÐ ÓÓ µ ÖÓ ÖÖÒ ØÓ ÝعÙÒÛÖØØÒ ÑØÖÐ ÓÑØÑ ÔÔÖ ¼¼³ Ø ÑÔÓ Ð ÚÐÙ ÔÐÓÐÖ ÓÖ Ø ØÙÐ ÒÙÑÖ ØÓ ÙÔÔÐ ÐØÖº ÀÔÔÝ ÖÒ ËØÒÓÖ ÐÓÖÒ º º ú ÍÑÖÙÖÝ ¼

5 ÅÈÊ ÈÖØ Ó Ø ÈÖ ØÓ ÎÓÐÙÑ ÙÖÒ Ø ÝÖ ØØ Á³Ú Ò ÔÖÔÖÒ ÎÓÐÙÑ Á³Ú ÓØÒ ÖÙÒ ÖÓ ØÒÕÙ Ó ÔÖÓÐØÝ ØÓÖÝ ØØ Á ÛÓÙÐ Ú ÔÙØ ÒØÓ ËØÓÒ º Ó ÎÓÐÙÑ Á³ Ò ÐÖÚÓÝÒØ ÒÓÙ ØÓ ÒØÔØ ØÑ Ò Ø ¼ º ÒÐÐÝ Á ÖÐÞ ØØ Á ÓÙØ ØÓ ÓÐÐØ ÑÓ Ø Ó ØÑ ØÓØÖ Ò ÓÒ ÔÐ ÒÖ Ø ÒÒÒ Ó ÎÓÐÙÑ Ù Ø ØÓÖÝ Ó Ø ÚÐÓÔÑÒØ ØÓÓ ÒØÖ ØÒ ØÓ ÖÓÒ ÙÔ ÒØÓ ÐØØÐ Ô ØØÖ Ö Ò ØÖº ÌÖÓÖ Ø ÚÓÐÙÑ Ò ÛØ ÔÐ ØÓÒ ÒØØÐ ÅØÑØÐ ÈÖÐÑÒÖ ÊÙÜ Ò ÙØÙÖ ØÓÒ Ù Ø ÖÚØÓÒ ÅÈʳ ØÓ ÖÖ ØÓ Ø ÕÙØÓÒ Ò Ø ÜÖ º ÅÝ ¼ Ú

6 ÅÌÀÅÌÁÄ ÈÊÄÁÅÁÆÊÁË ÊÍ ÅÒÝ ÔÖØ Ó Ø ÓÓ Ð ÛØ ÖØ ÔÖÓÐØ ÒÑÐÝ ÛØ ÒØ ÓÖ ÓÙÒØÐÝ Ò ÒØ Ø Å Ó ØÓÑ ÚÒØ Ó Û ÚÒ ÔÖÓÐØÝ ÈÖ µ ÛÖ ¼ ÈÖ µ Ò ÈÖ µ µ ÓÖ Ø ÓÑÔÐØ ØÜØ Ó Ø ÔÐ ÅÈÊ ØÓÒ ÔÐ ÈÖ¹ Ð º ÁÒÒØÐÐÝ ËØÓÒ ºº ÒØÒØÓÒÐÐÝ Ò ÓÒ ÐØ¹Ò Ô Ò Ø ÐÐÙ ØÖØÓÒ Ö ÒÙÑÖ ÒÒÒ ÛØ º Ù ËØÓÒ ºº Ò ÓÒ ÖØ¹Ò Ô Ò Ø ÒÐ ÐÐÙ ØÖØÓÒ Û º º Ì ØÓÖ ØÓ ØÖØ ÔØÖ ÒÐ ÙÒØ ÚÒ ØÓÙ Ø ÛÐÐ ÔÐØ ÖÓ ÚÖÐ ÔÝ Ð ÚÓÐÙÑ º Å ÅÝ ¼

7 ÇÅÁÆÌÇÊÁÄ ÄÇÊÁÌÀÅË ÅÝ ¼ ¼µ ÆÓÛÖ ØÓ Ó ÙØ ÓÙØ ÆÓÛÖ ØÓ ÓÑ ÙØ º Æ ÃÁÆ Ò Ì ËÙÑ Ó Ä º µ ÏÒ ÝÓÙ ÓÑ ØÓ ÓÒ ÐÐ ÖÓ Øس ÐÓ ÝÓÙ ÙÔ Ò ØÖÝ ÒÓØÖº ÈÊÊ ÅËÇÆ Ò Ì Ó Ø Ð¹Ý ÐÓÒ µ ÆÓ ÓÒ Á ØÒ Ò ÑÝ ØÖº ÂÇÀÆ ÄÆÆÇÆ Ò ËØÖÛÖÖÝ Ð ÓÖÚÖ µ ÃÁÆ ÅËÇÆ ÖÒÖ Ë ÄÆÆÇÆ ØÖ ÏÐÖ ÓÑÒ ÙØÓ«ÔÖÓÔÖØ ÐÓÐ ÔÖÓÔÓ ØÓÒ ÖÐØÓÒ µ È ¼ µ ÐÜÓÖÔÐÐÝ ººº ØÖ ÈÖÓÖÑÑÒ ÆÓÛ ØØ Û ÒÓÛ ÓÛ ØÓ ÒÖØ ÑÔÐ ÓÑÒØÓÖÐ ÔØØÖÒ Ù ØÙÔÐ ÔÖÑÙØØÓÒ ÓÑÒØÓÒ ÔÖØØÓÒ Ò ØÖ Û³Ö ÖÝ ØÓ ØÐ ÑÓÖ ÜÓØ ÔØØÖÒ ØØ Ú ÙØÐÖ Ò Ð ÙÒÓÖÑ ØÖÙØÙÖº ÁÒ ØÒ Ó ÐÑÓ Ø ÒÝ Ö ÔØØÖÒ Ò ÒÖØ Ý ØÑØÐÐÝ Ø Ð Ø Ò ÔÖÒÔÐ Û ÓÖÒÞ Ø Ö ÖÙÐÐݺ ËÙ ÑØÓ Û Ö ØÒ ØÖ Ý Êº º ÏÐÖ Ò Ø ¼ Ù Ø ÐÐÝ ÛÝ ØÓ ÜÑÒ ÐÐ ÖÙØÙÐ ÔÓ ÐØ ÛÐ ÜØÒ ÖÙÐÐÝ ÖÓÑ ØÙØÓÒ ØØ Ú Ò ÙÐÐÝ ÜÔÐÓÖº ÅÓ Ø Ó Ø ÔØØÖÒ Û ÐÐ Ð ÛØ Ò Ø Ò ÑÔÐ Ò¹ ÖÐ ÖÑÛÓÖ Ï ÐÐ ÕÙÒ Ü Ü Ü Ò ÓÖ Û ÓÑ ÔÖÓÔÖØÝ È Ò Ü Ü Ü Ò µ ÓÐ ÛÖ ØÑ Ü ÐÓÒ ØÓ ÓÑ ÚÒ ÓÑÒ Ó ÒØÖ º Ì ØÖ ÑØÓ Ò Ø ÑÓ Ø ÐÑÒØÖÝ ÓÖÑ ÓÒ Ø Ó ÒÚÒØÒ ÒØÖÑØ ÙØÓ«ÔÖÓÔÖØ È Ð Ü Ü Ð µ ÓÖ Ð Ò Ù ØØ È Ð Ü Ü Ð µ ØÖÙ ÛÒÚÖ È Ð Ü Ü Ð µ ØÖÙ µ ÅÝ ¼ È Ð Ü Ü Ð µ ÖÐÝ Ý ØÓ Ø Ø È Ð Ü Ü Ð µ ÓÐ º Ï ÙÑ ØØ È ¼ µ ÐÛÝ ØÖÙº ÜÖ ÓÛ ØØ ÐÐ Ó Ø ÔØØÖÒ ØÙ Ò ËØÓÒ ºº Ò ÐÝ ÓÖÑÙÐØ Ò ØÖÑ Ó ÓÑÒ Ò ÙØÓ«ÔÖÓÔÖØ È Ð ºµ ÌÒ Û Ò ÔÖÓ ÐÜÓÖÔÐÐÝ ÓÐÐÓÛ ÐÓÖØÑ ØÖµº ÚÒ ÓÑÒ Ò ÔÖÓÔÖØ È Ð ÓÚ Ø ÐÓÖØÑ Ú Ø ÐÐ ÕÙÒ Ü Ü Ü Ò ØØ Ø Ý È Ò Ü Ü Ü Ò µº º ÁÒØÐÞº ËØ Ð Ò ÒØÐÞ Ø Ø ØÖÙØÙÖ Ò ÐØÖº º ÒØÖ ÐÚРк ÆÓÛ È Ð Ü Ü Ð µ ÓÐ ºµ Á Ð Ò Ú Ø Ü Ü Ü Ò Ò Ó ØÓ º ÇØÖÛ Ø Ü Ð ÑÒ Ð Ø ÑÐÐ Ø ÐÑÒØ Ó Ð º º ÌÖÝ Ü Ð º Á È Ð Ü Ü Ð µ ÓÐ ÙÔØ Ø Ø ØÖÙØÙÖ ØÓ ÐØØ Ø ØÒ È Ð Ø Ð Ð Ò Ó ØÓ º º ÌÖÝ Òº Á Ü Ð ÑÜ Ð Ø Ü Ð ØÓ Ø ÒÜØ ÐÖÖ ÐÑÒØ Ó Ð Ò ÖØÙÖÒ ØÓ º º ØÖº ËØ Ð Ð º Á Ð ¼ ÓÛÒØ Ø Ø ØÖÙØÙÖ Ý ÙÒÓÒ Ø Ò ÖÒØÐÝ Ñ Ò ØÔ Ò ÖØÙÖÒ ØÓ º ÇØÖÛ ØÓÔºµ Ì ÑÒ ÔÓÒØ ØØ È Ð Ü Ü Ð µ Ð Ò ØÔ Û ÒÒ³Ø Û Ø ØÑ ØÖÝÒ ØÓ ÔÔÒ ÒÝ ÙÖØÖ ÚÐÙ Ü Ð Ü Ò º ÌÙ Û Ò ÓØÒ ÖÙÐ ÓÙØ Ù ÖÓÒ Ó Ø Ô Ó ÐÐ ÔÓØÒØÐ ÓÐÙØÓÒ º ÓÒ ÑÔÓÖØÒØ ÔÓÒØ ØØ ÚÖÝ ÐØØÐ ÑÑÓÖÝ Ò ÐØÓÙ ØÖ ÑÝ ÑÒÝ ÑÒÝ ÓÐÙØÓÒ º µ

8 ºº ÃÌÊà ÈÊÇÊÅÅÁÆ ÓÖ ÜÑÔÐ Ðس ÓÒ Ö Ø Ð ÔÖÓÐÑ Ó Ò ÕÙÒ ÁÒ ÓÛ ÑÒÝ ÛÝ Ò Ò ÕÙÒ ÔÐ ÓÒ Ò Ò Ò ÓÖ Ó ØØ ÒÓ ØÛÓ Ö Ò Ø Ñ ÖÓÛ ÓÐÙÑÒ ÓÖ ÓÒÐ Ï Ò ÙÔÔÓ ØØ ÓÒ ÕÙÒ Ò ÖÓÛ Ò ØØ Ø ÕÙÒ Ò ÖÓÛ Ò ÓÐÙÑÒ Ü ÓÖ Òº ÌÒ ÓÑÒ Ò Ò È Ò Ü Ü Ò µ Ø ÓÒØÓÒ ØØ Ò ÕÙÒ ß ÓÒÐ ØÖ ØÖ ÔÖÓ Ð Ü Ü Ò Ü Ü ÓÖ Òº µ Á Ü Ü Ò ØÛÓ ÕÙÒ Ö Ò Ø Ñ ÓÐÙÑÒ Ü Ü ØÝ³Ö Ò Ø Ñ ÓÒкµ Ì ÔÖÓÐÑ Ý ØÓ Ø ÙÔ ÓÖ ÐÓÖØÑ Ù Û Ò ÐØ ÔÖÓÔÖØÝ È Ð Ü Ü Ð µ Ø Ñ µ ÙØ Ö ØÖØ ØÓ Ðº ÓÒØÓÒ µ ÐÖ Ò Ó ÓÒØÓÒ µ Ù È Ð ÖÕÙÖ Ø ØÒ µ ÓÒÐÝ ÓÖ Ð ÛÒ È Ð ÒÓÛÒº ÆÓØ ØØ È Ü µ ÐÛÝ ØÖÙ Ò Ø ÜÑÔк ÇÒ Ó Ø Ø ÛÝ ØÓ ÐÖÒ ÓÙØ ØÖÒ ØÓ ÜÙØ ÐÓÖØÑ Ý Ò Ò Ø ÔÐ Ò Ó Ø Ò ÕÙÒ ÔÖÓÐÑ Ö Ø Û Ø Ü º ÌÒ ÛÒ Ð Û Ò È µ Ò È µ Ð Ò Û ÓÒ³Ø Ø ØÓ Ð ÙÒØÐ ØÖÝÒ Ü º ÌÒ ÓÛÚÖ Û³Ö ØÙ Ù È Üµ Ð ÓÖ Ü º ØÖÒ ØÓ ÐÚÐ Û ÒÓÛ ØÖÝ Ü Ò Ø ÐÐÓÛ Ù ØÓ Ø Ü º ÀÓÛÚÖ Û³Ö ØÙ Ò Ø ÐÚÐ Ò Ø ØÑ Û ÑÙ Ø ÙÔ ÐÐ Ø ÛÝ ØÓ ÐÚÐ Ù ØÖ Ö ÒÓ ÙÖØÖ ÚÐ Ó Ø ÐÚÐ Ò º Ì ÒÜØ Ó Ü Ó ÔÔÐÝ Ð ØÓ ÓÐÙØÓÒ ÛØÓÙØ ÑÙ ÙÖØÖ Ó ÒÑÐÝ Ü Ü Ü Ü º Ò ÓÒ ÑÓÖ ÓÐÙØÓÒ µ ØÙÖÒ ÙÔ ÓÖ Ø ÐÓÖØÑ ØÖÑÒØ º Ì ÚÓÖ Ó ÐÓÖØÑ ÒÐÝ Ú ÙÐÞ ØÖ ØÖÙØÙÖ ÐÐ Ö ØÖ ÓÖ ØÖ ØÖº ÓÖ ÜÑÔÐ Ø ØÖ ØÖ ÓÖ Ø ÓÙÖ ÕÙÒ ÔÖÓÐÑ Ù Ø ÒÓ µ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ Ø ØÑ ØÔ ÔÖÓÖѺ ÀÖ Ü Ð ÓÛÒ Ø ÐÐ Ó Ò ÖÓÑ ÐÚÐ Ð ØÓ ÐÚÐ Ð Ó Ø ØÖº ÄÚÐ Ð Ó Ø ÐÓÖØÑ ØÙÐÐÝ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ø ØÖ³ ÐÚÐ Ð Ù Û³Ú Ó Ò ØÓ ÖÔÖ ÒØ ÔØØÖÒ Ù Ò Ù ÖÔØ ÖÓÑ ØÓ Ò Ò Ø Ó ÖÓÑ ¼ ØÓ Ò Ò Ø Ù ÓÒºµ Ì ÔÖÓ Ð Ô ¼ Ô Ô Ò µ Ó Ø ÔÖØÙÐÖ ØÖ Ø ÒÙÑÖ Ó ÒÓ Ø ÐÚÐ µ Ò Û ØØ Ø ÒÙÑÖ Ó ÓÐÙØÓÒ Ô Ò Ô º ÙÖ ÓÛ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÖ ÛÒ Ò º Ì ØÖ ¼ ÒÓ ØÖÙØ ÓÖÒ ØÓ Ø ÔÖÓ Ð ¼ ¼ µº ÌÙ Ø ÖÐÝ ÙØÓ«ÐØØ Ý ØÖÒ Ú ÐÐÓÛ Ù ØÓ Ò ÐÐ ÓÐÙØÓÒ Ý ÜÑÒÒ ÓÒÐÝ ¼º¼± Ó Ø ÔÓ Ð ÕÙÒ Ü Ü º Ò ÓÒÐÝ ¼º ± Ó Ø ÛÝ ØÓ ÔÙØ Ø ÕÙÒ ÓÒ Ø ÓÖºµ ÅÝ ¼

9 ÇÅÁÆÌÇÊÁÄ ÄÇÊÁÌÀÅË ÅÝ ¼ ¼µ ºº Ø ØÖÙØÙÖ ß ÑÑ ÓÛÒØÒ Ú ÙÔØÒ ÙÒÓ º º Ì ÔÖÓÐÑ Ó ÔÐÒ Ø ÒÓÒØØÒ ÕÙÒ Ø ØÖ ØÖº ÆÓØ ØØ Ò Ø ÐÓÖØÑ ÔÒ ÑÓ Ø Ó Ø ØÑ Ò Ø ÚÒØÝ Ó ÐÚÐ º ËÙ ÚÓÖ ØÝÔÐ Ì ØÖ ØÖ ÓÖ Ò ÕÙÒ ¼ ¼ ÒÓ Ò Ø ÔÖÓ Ð ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼¼¼ µ ÓÒÒØÖØ ÒÖ ÐÚÐ º Ø ØÖÙØÙÖ º ØÖ ÔÖÓÖÑÑÒ ÓØÒ Ù ÛÒ Ù ØÖ Ó ÔÓ ÐØ Ò ØÓ ÜÑÒº ÌÙ Û ÛÒØ ØÓ Ð ØÓ Ø Ø ÔÖÓÔÖØÝ È Ð ÕÙÐÝ ÔÓ Ð Ò ØÔ º ÇÒ ÛÝ ØÓ ÑÔÐÑÒØ ÐÓÖØÑ ÓÖ Ø Ò ÕÙÒ ÔÖÓÐÑ ØÓ ÚÓ ÙÜÐÖÝ Ø ØÖÙØÙÖ Ò ÑÔÐÝ ØÓ Ñ ÙÒ Ó ÕÙÒØÐ ÓÑÔÖ ÓÒ Ò ØØ ØÔ Á Ü Ð Ü Ð ¼ Ð ÓÖ ÓÑ Ð ÙÑÒ ØØ Û ÑÑÓÖÝ ÛÒÚÖ ÖÖÖÒ ØÓ Ü ÚÒ ØÖÐ ÚÐÙ Ü Ð Ò Ö ØÖ Ù Ò ÑÔÐÑÒØØÓÒ ÔÖÓÖÑ ÔÔÖÓÜÑØÐÝ ÐÐÓÒ ÑÑÓÖÝ ÛÒ Ò Øس ÓÙØ ÑÑ ÔÖ ÒÓº Ï Ò Ó ØØÖ Ý ÒØÖÓÙÒ ØÖ ÑÔÐ ÖÖÝ º ÈÖÓÔÖØÝ È Ð Ò µ Ý ÒØÐÐÝ ØØ Ø ÒÙÑÖ Ü Ö ØÒØ Ò Ó Ö Ø ÒÙÑÖ Ü Ò Ó Ö Ø ÒÙÑÖ Ü º ÌÖÓÖ Û Ò Ù ÙÜÐÖÝ ÓÓÐÒ ÖÖÝ Ò Ò Ò Ò ÛÖ ÑÒ ÓÑ Ü ³ ÑÒ ÓÑ Ü ³ Ò ÑÒ ÓÑ Ü Ò ³º ÌÓ ÖÖÝ Ö ÖÐÝ ÙÔØ Ò ÓÛÒØ Û Ù ØÓÑÞ ÐÓÖØÑ ÓÐÐÓÛ º ÁÒØÐÞº ËØ Ò ¼ ¼ Ò ¼ ¼ Ò ¼ ¼ Ò Ð º º ÒØÖ ÐÚРк ÆÓÛ È Ð Ü Ü Ð µ ÓÐ ºµ Á Ð Ò Ú Ø Ü Ü Ü Ò Ò Ó ØÓ º ÇØÖÛ Ø Ø º º ÌÖÝ Øº Á Ø ÓÖ Ø Ð ÓÖ Ø Ð Ò Ó ØÓ º ÇØÖÛ Ø Ø Ø Ð Ø Ð Ò Ü Ð Ø Ð Ð Ò Ó ØÓ º º ÌÖÝ Òº Á Ø Ò Ø Ø Ø Ò ÖØÙÖÒ ØÓ º º ØÖº ËØ Ð Ð º Á Ð ¼ Ø Ø Ü Ð Ø Ð Ò ¼ Ø Ð ¼ Ø ¼ Ò ÖØÙÖÒ ØÓ º ÇØÖÛ ØÓÔºµ ÆÓØ ÓÛ ØÔ ÒØÐÝ ÙÒÓ Ø ÙÔØ ØØ ØÔ Ñ Ò Ø ÖÚÖ ÓÖÖº ÊÚÖ ÓÖÖ ÓÖ ÓÛÒØÒ ØÝÔÐ Ó ØÖ ÐÓÖØÑ ÅÝ ¼

10 ºº ÃÌÊà ÈÊÇÊÅÅÁÆ ÐØÓÙ ØÖ ÓÑ ÜÐØÝ Û ÓÙÐ ÓÖ ÜÑÔÐ Ú Ö ØÓÖ Ø ÓÖ Ø Ð Ò Ø Ð Ò Ù ØÓ ÖÖÝ Ö ÒÔÒÒغ Ì ÙÜÐÖÝ ÖÖÝ Ñ Ø Ý ØÓ Ø Ø ÔÖÓÔÖØÝ È Ð Ø Ø ÒÒÒ Ó ØÔ ÙØ Û ÑÙ Ø Ð Ó ÑÑÓÖÝ ÛÒ Û ÙÔØ ØÑ Ò ÓÛÒØ ØѺ Ó ØØ Ó Ø Ù ÑÓÖ ØÒ Ø Ú ÓÖØÙÒØÐÝ ÒÓ Ì ÖÙÒÒÒ ØÑ ÓÖ Ò Ó ÓÛÒ ØÓ ÓÙØ ÐÐÓÒ ÑÑ ÖÓÙÐÝ ¼ ÑÑ ÔÖ ÒÓº ÙÖØÖÑÓÖ Û ÓÙÐ Ô Ø Ø ÚØÓÖ ÒØÖÐÝ Ò Ö ØÖ ÓÒ ÑÒ ÛØ ¹Ø Ö ØÖ ÙÑÒ ØØ Ò º ÌÒ ØÖ ÛÓÙÐ Ù Ø ØÛÓ ÑÑÓÖÝ ÔÖ ÒÓ ÒÑÐÝ ØÓ ØÓÖ Ü Ð Ø Ò ÐØÖ ØÓ Ø Ø Ü Ð ÓÛÚÖ ÕÙØ ÐÓØ Ó Ò¹Ö ØÖ ÓÑÔÙØØÓÒ ÛÓÙÐ ÓÑ Ò Öݺ ÏÐÖ³ ÑØÓº Ì ¼ ¹Ö ÔÖÓÖÑ Ó Êº º ÏÐÖ ÓÖÒÞ ¹ ØÖÒ Ò ÓÑÛØ «ÖÒØ Ûݺ ÁÒ Ø Ó ÐØØÒ Ü Ð ÖÙÒ ØÖÓÙ ÐÐ ÐÑÒØ Ó Ð ÐÙÐØ Ò ØÓÖ Ø Ø Ë Ð Ü Ð ÈÐ Ü Ü Ð Üµ ÓÐ ÙÔÓÒ ÒØÖÝ ØÓ ÒÓ Ø ÐÚРк Ì ÓÑÔÙØØÓÒ Ò ÓØÒ ÓÒ ÆÒØÐÝ ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ø Ó ÔÑÐ Ù ÓÑ ÙØÓ«ÔÖÓÔÖØ Ñ Ø ÔÓ Ð ØÓ ÓÑÒ ØÔ ØØ ÛÓÙÐ ÓØÖÛ Ú ØÓ ÖÔØ ÓÖ Ü Ð º ÁÒ Ò Ù Ø ÓÐÐÓÛÒ ÚÖÒØ Ó ÐÓÖØÑ ÐÓÖØÑ Ï ÏÐÖ³ ØÖµº ÚÒ ÓÑÒ Ò ÙØÓ«È Ð ÓÚ Ø ÐÓÖØÑ Ú Ø ÐÐ ÕÙÒ Ü Ü Ü Ò ØØ Ø Ý È Ò Ü Ü Ü Ò µº Ϻ ÁÒØÐÞº ËØ Ð Ò ÒØÐÞ Ø Ø ØÖÙØÙÖ Ò ÐØÖº Ϻ ÒØÖ ÐÚРк ÆÓÛ È Ð Ü Ü Ð µ ÓÐ ºµ Á Ð Ò Ú Ø Ü Ü Ü Ò Ò Ó ØÓ Ïº ÇØÖÛ ØÖÑÒ Ø Ø Ë Ð Ò µº Ï º ÌÖÝ ØÓ ÚÒº Á Ë Ð ÒÓÒÑÔØÝ Ø Ü Ð ÑÒ Ë Ð ÙÔØ Ø Ø ØÖÙØÙÖ ØÓ ÐØØ ÓÑÔÙØÒ Ë Ð Ø Ð Ð Ò Ó ØÓ Ïº Ϻ ØÖº ËØ Ð Ð º Á Ð ¼ ÓÛÒØ Ø Ø ØÖÙØÙÖ Ý ÙÒÓÒ Ò Ñ Ò ØÔ Ï Ø Ë Ð Ë Ð Ò Ü Ð Ò ÖØÖØ ØÓ Ï º ÏÐÖ ÔÔÐ Ø ÑØÓ ØÓ Ø Ò ÕÙÒ ÔÖÓÐÑ Ý ÓÑÔÙØÒ Ë Ð Í Ò Ð Ò Ð Ò Ð ÛÖ Í Ð Ò Ò Ð Ü Ð Ð Ü Ð Ð Ð Ü Ð Ð À ÖÔÖ ÒØ Ø ÙÜÐÖÝ Ø Ý Ø ÚØÓÖ ÒÐÓÓÙ ØÓ ÙØ «ÖÒØ ÖÓѵ Ø Ø ÚØÓÖ Ó ÐÓÖØÑ ÓÚº ÜÖ ÓÛ ØØ Ø ÙÔØÒ Ò ØÔ Ï Ý Ù Ò ØÛ ÓÔÖØÓÒ ÓÒ Ò¹Ø ÒÙÑÖ ÙÖØÖÑÓÖ ÒÓ ÓÛÒØÒ Ò Ò ØÔ Ïº Ì ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÖÙÒ ØÑ ÛÒ Ò ØÙÖÒ ÓÙØ ØÓ Ù Ø º ÑÑ ÓÖ ÑÑ ÔÖ ÒÓº ÄØ É Òµ Ø ÒÙÑÖ Ó ÓÐÙØÓÒ ØÓ Ø Ò ÕÙÒ ÔÖÓÐѺ ÌÒ Û Ú Ò ¼ ¼ É Òµ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼¼ Ò Ø ÚÐÙ ÓÖ Ò ÛÖ ÓÑÔÙØ ÒÔÒÒØÐÝ Ý ÚÖÐ ÔÓÔÐ ÙÖÒ Ø ÒÒØÒØ ÒØÙÖݺ ËÑÐÐ ÛÖ ÖÐØÚÐÝ Ý ÙØ ÛÒ Ìº º ËÔÖÙ µ µ Ö ØÖ ÏÐÖ ÙØÓ«ÔÖÓÔÖØ Ú Ø ØÛ ÓÔÖØÓÒ ØÓÖÐ ÒÓØ ËÔÖÙ ÅÝ ¼

11 ÇÅÁÆÌÇÊÁÄ ÄÇÊÁÌÀÅË ÅÝ ¼ ¼µ ºº Ò ÓÑÔÙØÒ É µ ÖÑÖ ØØ Ì Û ÚÖÝ ÚÝ Ô Ó ÛÓÖ Ò ÓÙÔ ÑÓ Ø Ó ÑÝ Ð ÙÖ ØÑ ÓÖ ÚÖÐ ÑÓÒØ º ÁØ ÛÐÐ Á ѹ Ò ÖÐÝ ÔÓ Ð ØÓ ÓØÒ Ö ÙÐØ ÓÖ ÐÖÖ ÓÖ ÙÒÐ ÒÙÑÖ Ó ÔÖ ÓÒ Ó¹ÓÔÖØ Ò Ø ÛÓÖº Ë ÈÖÓº ÒÙÖ Åغ ËÓº µ ß ËÔÖÙ Û Ø ÐÒ ØÙÖÝ Ó Ýº ÆÚÖØÐ Àº ÇÒÒÒ ÛÒØ ÓÒ ØÓ ÚÐÙØ É µ ¼¼ Ò ØÓÒ Ò Ø Ó Ò ÐÙÐØÓÒ Ò ¼º Ë Ïº ÖÒ Åغ ÍÒØÖÐØÙÒÒ ÙÒ ËÔÐ ÓÒ ØÓÒ µ º ÐÐ Ó Ø Ö¹ÛÓÒ Ö ÙÐØ ÛÖ ÓÒ ÖÑ Ò ¼ Ý Êº º ÏÐÖ Ù Ò Ø ËÏ ÓÑÔÙØÖ Ø ÍÄ Ò Ø ÑØÓ Ó ÜÖ º ÏÐÖ Ð Ó ÓÑÔÙØ É µ ÙØ ÓÙÐÒ³Ø Ó ÒÝ ÙÖØÖ ÛØ Ø ÑÒ ÚÐÐ ØÓ Ñ Ø Ø ØѺ Ì ÒÜØ ØÔ É µ Û ÓÑÔÙØ Ý ÅÐ º ÃÒÒÝ Ø Ø ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÌÒÒ Ò ÓÑÑÒÖÒ Ò ÁÅ ¼ ÓÖ ¼ ÓÙÖ º ˺ ʺ ÙÒ ÚÐÙØ É µ Ò Ø Ø ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÁÐÐÒÓ Ù Ò ÓÙØ ØÛÓ ÓÙÖ ÓÒ Ò ÁÅ ËÝ ØÑ ¼¹ ØÒ Âº ʺ ØÒÖ ÓÙÒ É µ ØÖ ÓÙØ ØÖ ÓÙÖ ÓÒ Ø Ñ ÓÑÔÙØÖ ÙØ ÛØ Ò ÑÔÖÓÚ ÑØÓº ÓÑÔÙØÖ Ò ÐÓÖØÑ Ú ÓÒØÒÙ ØÓ Ø ØØÖ Ó ÓÙÖ Ò Ù Ö ÙÐØ Ö ÒÓÛ ÓØÒ ÐÑÓ Ø Ò ØÒØÐݺ ÀÒ ÐÖÖ Ò ÐÖÖ ÚÐÙ Ó Ò Ð Ø Ø ÖÓÒØÖº Ì ÙÖÖÒØ ÖÓÖ Ó ¼ É µ ¼ ÓÙÒ Ò ¼¼ Ý ÌÓÑ º ÈÖÙÖ Ó Ø ÍÒÚÖ ØÝ Ó Ö Òº À ¹ ØÖÙØ ÓÑÔÙØØÓÒ ÓÙÔ ÝÒÑ ÐÙ ØÖ Ó ÙÔ ØÓ ÚÖ È Ú ÓÖ ¼ Ý ØÓ Ú ÔÖÓÚ ØÓØÐ Ô Ó ¼ Ù ØÓѹ Ò ÖÛÖ ÓÐÚÖ ØÓ ÒÐ ¼ ¼ ÙÔÖÓÐÑ ÒÚÙÐÐݺµ ÈÖÑÙØØÓÒ Ò ÄÒÓÖ ÔÖ º ÚÖÝ ÓÐÙØÓÒ Ü Ü Ò ØÓ Ø Ò ÕÙÒ ÔÖÓÐÑ ÔÖÑÙØØÓÒ Ó Ò Ò ÑÒÝ ÓØÖ ÔÖÓÐÑ Ö ÔÖÑÙ¹ ØØÓÒ¹ º ÁÒ Û³Ú ÐÖÝ Ò ÐÓÖØÑ ººº Û Ò Ð¹ ÒØ ØÖ ÔÖÓÙÖ Ô ÐÐÝ Ò ÓÖ ÔÐ Ò Ó ÔÖÑÙØØÓÒ º ÏÒ ØØ ÐÓÖØÑ Ò ØÓ ÓÓ Ø ÚÐÙ Ó Ü Ð Ø Ñ ÐÐ Ó Ø ÔÔÖÓÔÖ¹ Ø ÐÑÒØ Ò Ò Ü Ü Ð ÓÒÚÒÒØÐÝ Ð Ò ÐÒ Ð Øº Ï Ò Ø ÙÖØÖ Ò Ø ÒØÓ Ù Ø ØÖÙØÙÖ Ý ÖØÙÖÒÒ ØÓ Ø ÔÖÓÐÑ Ó ÄÒÓÖ ÔÖ Û Û Ù Ø Ø ÚÖÝ ÒÒÒ Ó Ô¹ ØÖ º ÌØ ÔÖÓÐÑ Ò ÖÓÖÑÙÐØ Ø Ø Ó ÒÒ ÐÐ ÔÖÑÙØØÓÒ Ó Ò Ò ÛØ Ø ÔÖÓÔÖØÝ ØØ Ü ÑÔÐ Ü ÓÖ Ò Ò Òº µ ÓÖ ÜÑÔÐ ÛÒ Ò ØÖ Ö ØÛÓ ÓÐÙØÓÒ ÒÑÐÝ Ò º Ù ÙÐ Û Ò Ø ÓÒÚÒÒØ ØÓ ÛÖØ ÓÖ ÓÖ Øºµ ÆÓØ ØØ ÛÒÚÖ Ü Ü Ü Ü Ò ÓÐÙØÓÒ Ø ÙÐ Ü Ê Ü Ò µ Ü µ Ü µ Ð Ó ÓÐÙØÓÒº ÀÖ³ ÄÒÓÖ¹Ò ÔÖ ÔØØÓÒ Ó ÐÓÖØÑ ººº ÛØ Ø ÓÖ¹ ÑÖ ÒÓØØÓÒ ÑÓ ÐØÐÝ ØÓ ÑØ ÐÓÖØÑ Ò Ï Ï ÛÒØ ØÓ ÑÒ¹ ØÒ ÔÓÒØÖ Ô ¼ Ô Ô Ò Ù ØØ Ø ÔÓ ØÚ ÒØÖ ÒÓØ ÐÖÝ ÔÖ ÒØ Ò Ü Ü Ð Ö Ø ÛÒ Û³Ö ÓÓ Ò Ü Ð Û Ú Ø ÐÒ Ð Ø Ô ¼ Ô Ô Ø Ø Ô Ø ¼ ËÙ ÓÒØÓÒ ØÙÖÒ ÓÙØ ØÓ Ý ØÓ ÑÒØÒº µ ËÔÖÙ ÇÒÒÒ ÖÒ ÏÐÖ ËÏ ÓÑÔÙØÖ ÍÄ ÃÒÒÝ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÌÒÒ ÁÅ ¼ ÙÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÁÐÐÒÓ ÁÅ ËÝ ØÑ ¼¹ ØÒÖ ÈÖÙÖ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Ö Ò ØÖÙØ ÓÑÔÙØØÓÒ È ÔÖÑÙØØÓÒ Ø ØÖÙØÙÖ ÄÒÓÖ ÔÖ ÙÐ ÐÒ Ð Ø ÅÝ ¼

12 ºº ÃÌÊà ÈÊÇÊÅÅÁÆ ÐÓÖØÑ Ä ÄÒÓÖ ÔÖ µº Ì ÐÓÖØÑ Ú Ø ÐÐ ÓÐÙØÓÒ Ü Ü Ò ØÓ µ Ò ÐÜÓÖÔ ÓÖÖ Ù Ò ÔÓÒØÖ Ô ¼ Ô Ô Ò ØØ Ø Ý µ Ò Ð Ó Ù Ò Ò ÙÜÐÖÝ ÖÖÝ Ý Ý Ò ÓÖ ØÖÒº ĺ ÁÒØÐÞº ËØ Ü Ü Ò ¼ ¼ Ô ÓÖ ¼ Ò Ô Ò ¼ Ð º ĺ ÒØÖ ÐÚРк ËØ Ô ¼ º Á ¼ Ú Ø Ü Ü Ü Ò Ò Ó ØÓ Äº ÇØÖÛ Ø ¼ Ò ÛÐ Ü Ð ¼ Ø Ð Ð º Ä º ÌÖÝ Ü Ð º Ø Ø ÔÓÒØ Û Ú Ô ºµ Á Ð Ò Ó ØÓ Äº ÇØÖÛ Ü Ð ¼ Ø Ü Ð Ü Ð Ý Ð Ô Ô Ð Ð Ò ÖØÙÖÒ ØÓ Äº ĺ ÌÖÝ Òº Ï³Ú ÓÙÒ ÐÐ ÓÐÙØÓÒ ØØ Ò ÛØ Ü Ü Ð ÓÖ ÓÑØÒ ÑÐÐÖºµ ËØ Ò Ô ØÒ Ó ØÓ Ä ¼º ĺ ØÖº ËØ Ð Ð º Á Ð ¼ Ó Ø ÓÐÐÓÛÒ ÏÐ Ü Ð ¼ Ø Ð Ð º ÌÒ Ø Ü Ð Ü Ð ¼ Ü Ð ¼ Ý Ð Ô Ò Ó ØÓ Äº ÇØÖÛ ØÖÑÒØ Ø ÐÓÖØѺ ÖÙÐ ØÙÝ Ó Ø ØÔ ÛÐÐ ÖÚÐ ÓÛ ÚÖÝØÒ Ø ØÓØÖ ÒÐݺ ÆÓØ ØØ ÓÖ ÜÑÔÐ ØÔ Ä ÖÑÓÚ ÖÓÑ Ø ÐÒ Ð Ø µ Ý ÑÔÐÝ ØØÒ Ô Ô º ÌØ ØÔ Ð Ó Ø Ü Ð Ò ÓÖÒ ÛØ µ Ó ØØ Û Ò Ô ÓÚÖ ÔÓ ØÓÒ Ð ÛÒ Û ÒÓÙÒØÖ Ø ÐØÖ Ò ØÔ Äº Ì ÑÒ ÔÓÒØ Ó ÐÓÖØÑ Ä Ø ÓÑÛØ ÙØÐ ÛÝ Ò Û ØÔ Ä ÙÒÓ Ø ÐØÓÒ ÓÔÖØÓÒ Ý ØØÒ Ô º Ì ÔÓÒØÖ Ô ØÐÐ ÖØÒ Ø ÔÔÖÓÔÖØ ÐÒ ØÓ Ø ÒÜØ ÐÑÒØ Ò Ø Ð Ø Ù Ô ÒÓØ Ò Ò Ý ÒÝ Ó Ø ÒØÖÚÒÒ ÙÔØ º ÌÒ ÓÙØ Øºµ Ì Ø ÖÑ Ó Ò ÐÐ ÒÒ ÐÒ ØØ Û ÛÐÐ ÜÔÐÓÖ Ò ËØÓÒ ºººº ÌÓ ÖÛ Ø Ö ØÖ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ ÖÙÒ Ó ÐÓÖØÑ Ä Û Ò ÐÐ Ø ÛØ Ø ÔÓ ØÚ Ó Ó Ü Ð Û Ò µ ÛÐ ÐÐÒ Ø ÒÓ ÛØ ÒÝ ÔÖÚÓÙ ÐÝ Ø ÒØÚ ÚÐÙ ØØ Ö Ô ÓÚÖ Ò ØÔ Äº ÓÖ Ò ØÒ Ø ØÖ ÓÖ Ò ÙÒÓ ÐØÓÒ ÓÔÖØÓÒ ÒÒ ÐÒ Ö ØÖ ÙØÓ«ÔÖÒÔÐ ÅÝ ¼ ËÓÐÙØÓÒ ÔÔÖ Ø ÔØ Ò Ò Ø ØÖ ÚÒ ØÓÙ ØÝ ÒÚÓÐÚ Ò ÚÐÙ Ü Ü Ü Ò º ÐÓÖØÑ Ä ÓÑØÑ Ñ Ð ØÖØ Ò Ó Ò³Ø ÖÐÞ Ø ÔÖÓÐÑ ÙÒØÐ ÔÖÓÒ ÙÖØÖ ØÒ Ò Öݺ ÆÓØ ØØ Ø ÚÐÙ Ü Ð Ò ÔÔÖ ÓÒÐÝ ÛÒ Ð Ò Ò Û ÚÒ³Ø Ò Ý Ø ØÑ Ð Ö Ò Û³Ö ÓÖ ØÓ ÓÓ Ü Ð º ÓÖ ÜÑÔÐ Ø ÖÒ Ò µ ÒÒ³Ø ÔÙÖ Ù Ù ÑÙ Ø ÔÔÖ Ò Ü Ü Ü º ÜÖ ¼ ÜÔÐÒ ÓÛ ØÓ ÒÓÖÔÓÖØ Ø ÙØÓ«ÔÖÒÔÐ ÒØÓ ÐÓÖØÑ Äº ÏÒ Ò Ø ÖÙ Ø ÒÙÑÖ Ó ÒÓ Ò Ø Ö ØÖ ÖÓÑ º ØÖÐÐÓÒ ØÓ ¼ ÐÐÓÒ µ

13 ÇÅÁÆÌÇÊÁÄ ÄÇÊÁÌÀÅË ÅÝ ¼ ¼µ ºº Ò ÖÙ Ø ÖÙÒÒÒ ØÑ ÖÓÑ º¼ ØÖÑÑ ØÓ º ØÖÑÑ º Ì ÑÓÙÒØ Ó ÛÓÖ ÓÒ ÖÓÑ º ÑÑ ÔÖ ÒÓ ØÓ º ÑÑ ÔÖ ÒÓ Ù Ó Ø ÜØÖ Ø Ø ÓÖ ÙØÓ«ÝØ ØÖ³ Ò ÒØ ÓÚÖÐÐ ÖÙØÓÒºµ ÙÖØÖÑÓÖ Û Ò Ö Ø ÝÑÑØÖÝ Ý Ò ÙÖÒ ØØ Û ÓÒ³Ø ÓÒ Ö ÓØ ÓÐÙØÓÒ Ò Ø Ùк Ì ÜÔÐÓØ Ò ÜÖ ÖÙ Ø Ö ØÖ ØÓ Ù Ø ¼ ÐÐÓÒ ÒÓ Ò Ó Ø Ù Ø º ØÖÑÑ Øس º ÑÑ ÔÖ ÒÓº Ö Ø ÝÑÑØÖÝ ÙÐ ÛÓÖ ÖØÒÐ ß ÓÓØÒÓØ Ó Ò³Ø ÓÛ ÙÔ Ö Ò¹ÐØØÖ ÛÓÖ ÏÇÊË ¹ÐØØÖ ÛÓÖ ËØÒÓÖ ÖÔ ØÖ ÏÓÖ ÖØÒÐ º Äس ÐÓÓ ÒÜØ Ø ÔÖÓÐÑ ÛÖ Ø Ö ÓÑÒ Ð Ö ÑÙ ÐÖÖº Ò Ñ Ò ÛÓÖ ÖØÒÐ Ò ÖÖÝ Ó Ò¹ÐØØÖ ÛÓÖ ÛÓ ÓÐÙÑÒ Ö Ñ¹ÐØØÖ ÛÓÖ º ÓÖ ÜÑÔÐ ÅÝ ¼ ØØÙ ÐÓÛ Ø ÙØÓÔ ÑÒ Ð ¼µ ÛÓÖ ÖØÒÐ ÛÓ ÓÐÙÑÒ ÐÐ ÐÓÒ ØÓ ÏÇÊË µ Ø ÓÐÐØÓÒ Ó ¹ÐØØÖ ÛÓÖ Ò Ø ËØÒÓÖ ÖÔ º ÌÓ Ò Ù ÔØØÖÒ Û Ò ÙÔ¹ ÔÓ ØØ ÓÐÙÑÒ Ð ÓÒØÒ Ø Ü Ð Ø ÑÓ Ø ÓÑÑÓÒ ¹ÐØØÖ ÛÓÖ ÛÖ Ü Ð ÓÖ Ð Ò ØÖ Ö ¼ ÛÝ ØÓ ÓÓ Ø ÓÐÙÑÒ º ÁÒ ¼µ Û Ú Ü Ü ¼ º Ç ÓÙÖ ÚÖÝ Û Ó ØÓ Ó ÛÐÐ ÝÐ ÙØÐ ÖÓÛ ÙØ ØÖÒ ÛÐÐ ÓÔÙÐÐÝ ÐÔ Ù ØÓ Ò ÐÐ ÓÐÙØÓÒ Ò Ö ÓÒÐ ÑÓÙÒØ Ó ØѺ Ï Ò Ø Ø ÔÖÓÐÑ ÙÔ ÓÖ ÐÓÖØÑ Ý ØÓÖÒ Ø Ò¹ÐØØÖ ÛÓÖ Ò ØÖ ËØÓÒ º µ ÛØ ÓÒ ØÖ ÒÓ Ó Þ ÓÖ Ð¹ÐØØÖ ÔÖ Ü Ó ÐØÑØ ÛÓÖ ¼ Ð Òº ÓÖ ÜÑÔÐ Ù ØÖ ÓÖ Ò ÖÔÖ ÒØ ÛÓÖ ÛØ ÒÓ º Ì ÔÖ Ü Ø ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ÒÓ ÒÙÑÖ ¼ ÛÓ ÒØÖ Ö ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¼¼¼¼µ µ Ø ÑÒ ØØ Ø ÒÓ Ø ÒÓ ØÝ ÒÓ Ò ØÖ Ö ÒÓ ¹ÐØØÖ ÛÓÖ ÒÒÒ ÛØ Ø Ø ØÜ ØÞº ÐØÐÝ «ÖÒØ ÓÒÚÒØÓÒ Ù ÓÖ ÔÖ Ü Ó ÐÒØ Ò ÓÖ ÜÑÔÐ Ø ÒØÖ ÓÖ ÒÓ ¼ ÓÖÒ³ Ö ¼¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼µ µ ÑÒÒ ØØ ÓÖÒ ÓÖÒ ÓÖÒÐ ÓÖÒÖ Ò ÓÖÒØ Ö ÖÒ ¼ Ò ¼ Ò Ø Ð Ø Ó ¹ÐØØÖ ÛÓÖ º ÏÒÚÖ Ú¹ÐØØÖ ÛÓÖ Ö Ù Ò Ø ÜÑÔÐ Ó Ø ÓÓ ØÝ³Ö ØÒ ÖÓÑ Ø ËØÒÓÖ ÖÔ ÛÓÖ ÜÔÐÒ Ø Ø ÒÒÒ Ó ÔØÖ º ÏÓÖ Ó ÓØÖ ÐÒØ Ö ØÒ ÖÓÑ Ø Ì ÇÆÐ ËÊÄ Ê ÈÐÝÖ ØÓÒÖÝ ÓÙÖØ ØÓÒ À ÖÓ ¼¼µ Ù ØÓ ÛÓÖ Ú Ò ÒÓÖÔÓÖØ ÒØÓ ÑÒÝ ÛÐÝ ÚÐÐ ÓÑÔÙØÖ Ñ º ËÙ ÛÓÖ Ú Ò ÖÒ ÓÖÒ ØÓ Ø ÖØ ÆØÓÒÐ ÓÖÔÙ Ó ¼¼ ÛÖ Ø³ ÓÙÖ ¼ ØÑ Ò Ø ÒÜعÑÓ Ø ÓÑÑÓÒ ÛÓÖ Ó³ ÓÙÖ ÖÓÙÐÝ Ð ÓØÒ ¼ µº Ì ÇËÈ Ð Ø ÒÐÙ Ö ÔØÚÐÝ ¼ ¼¼ ¼¼ ¼ µ ÛÓÖ Ó ÐÒØ µ Ó Û ¼ ¼ ¼µ ÓÙÖ Ø Ð Ø Ü ØÑ Ò Ø ÖØ ÆØÓÒÐ ÓÖÔÙ º

14 ºº ÃÌÊà ÈÊÇÊÅÅÁÆ ËÙÔÔÓ Ü Ò Ü ÔÝ Ø ¹ÐØØÖ ÓÐÙÑÒ¹ÛÓÖ ÐÙÑ Ò ØÓØÐ Ò ¼µº ÌÒ Ø ØÖ ØÐÐ Ù ØØ Ø ÒÜØ ÓÐÙÑÒ¹ÛÓÖ Ü ÑÙ Ø Ú Ø ÓÖÑ ÛÖ Ó Ö Ù Ý Ý Þ Ñ Ó Ø Ó Ò Ó Ù Ýº ÌÖ Ö Ù ÛÓÖ ºµ ÄØ Ð ÐÑ Ø ØÖ ÒÓ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ Ø ÔÖ Ü Ó Ø Ö Ø Ð ÓÐÙÑÒ Ó ÔÖØÐ ÓÐÙØÓÒ ØÓ Ø ÛÓÖ ÖØÒÐ ÔÖÓÐѺ Ì ÙÜÐÖÝ ÖÖÝ ÒÐ ÐÓÖØÑ ØÓ Ò ÐÐ ÓÐÙØÓÒ ÜÔÐÒ Ò ÜÖ º ÁØ ØÙÖÒ ÓÙØ ØØ ØÖ Ö ÜØÐÝ ÚÐ ÛÓÖ ÖØÒÐ ÓÖÒ ØÓ ÓÙÖ ÓÒÚÒØÓÒ Ò Ø ÑØÓ Ó ÜÖ Ò ÓÙØ ØÖÑÑ Ó ÓÑÔÙØØÓÒ ØÓ Ò ØÑ Ðк ÁÒ Ø Ø ÔÖÓ Ð Ó Ø Ö ØÖ ÅÝ ¼ ¼ ¼¼ ¼ µ µ ÒØÒ ÓÖ ÜÑÔÐ ØØ Ù Ø ¼ ¼ Ó Ø ¼ ¼ ¼ Ó ÓÖ Ü Ü Ü ÛÐÐ Ð ØÓ ÚÐ ÔÖ Ü Ó ¹ÐØØÖ ÛÓÖ º ÏØ Ö ÜÖ ³ ÖÙÒÒÒ ØÑ Ò Ò ÒØÐÝ Ö ÓÒ Û ÖÐÞ ØØ ÚÖÝ ÒÓ Ó Ø Ö ØÖ ÓÖ Ð Ò ÖÕÙÖ Ø ØÒ ÔÓ ÐØ ÓÖ Ü Ð Ò ØÔ º Á Û ÙÐ ÑÓÖ ÐÓÖØ Ø ØÖÙØÙÖ ÓÖ Ø ¹ÐØØÖ ÛÓÖ Ó ØØ Ø ÓÑ Ý ØÓ ÖÙÒ ØÓÙ ÐÐ ÛÓÖ ØØ Ú Ô ÐØØÖ Ò Ô ÔÓ ØÓÒ Û Ò Ö Ò Ø ÐÓÖØÑ Ó ØØ Ø ÚÖ ÒÙÑÖ Ó ÔÓ ÐØ ÔÖ ÐÚÐ ØØ Ò ØÓ ÒÚ ØØ ÓÑ ÓÒÐÝ ¼ ¼¼µ µ Ø ØÓØÐ ÖÙÒÒÒ ØÑ ØÒ ÖÓÔ ØÓ º ØÖÑÑ º ÜÖ Ø ØÐ º Ò ÜÖ Ù ÑØÓ Øس ØÖ Ýغ ÓÑÑÖ Ó º ÇÙÖ ÒÜØ ÜÑÔÐ Ð ÒØÖÐÝ ÛØ ÓÙÖ¹ÐØØÖ ÛÓÖ º ÙØ Ø³ ÒÓØ Ó Ò Ø³ Ò ÒØÖÙÒ ÕÙ ØÓÒ Ó ÓÒ ØÓÖݺ Ì ÔÖÓÐÑ ØÓ Ò Ø Ó ÓÙÖ¹ÐØØÖ ÛÓÖ ØØ Ò Ó ÚÒ Û ÓÒ³Ø ÔÙØ Ô ÓÖ ÓØÖ ÐÑØÖ ØÛÒ ØѺ Á Û Ø ÒÝ Ñ Øس ÓÖÑ ÖÓÑ ÛÓÖ Ó Ø Ø Ý ÑÔÐÝ ÓÒØÒØÒ ØÑ ØÓØÖ ÐØ Ò Û ÐÓÓ Ø ÒÝ ÚÒ ÓÒ ÙØÚ ÐØØÖ Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü ÜØÐÝ ÓÒ Ó Ø ÓÙÖ¹ÐØØÖ Ù ØÖÒ Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü ÛÐÐ ÓÛÓÖº ÕÙÚÐÒØÐÝ Ü Ü Ü Ü Ò Ü Ü Ü Ü Ö ÓÛÓÖ ØÒ Ü Ü Ü Ü Ò Ü Ü Ü Ü Ò Ü Ü Ü Ü Öҳغ ÓÖ ÜÑÔÐ Ø Ò³Øºµ ËÙ Ø ÐÐ ÓÑÑÖ Ó ÓÖ Ð¹ ÝÒÖÓÒÞÒ ÐÓ Ó Ó ÐÒØ ÓÙÖº ÓÑÑÖ Ó ÛÖ ÒØÖÓÙ Ý º Àº º Ö Âº ˺ ÖÆØ Ò Äº º ÇÖÐ ÈÖÓº ÆØÓÒÐ º ˺ µ ß Ò ØÙ ÙÖØÖ Ý Ëº Ϻ ÓÐÓÑ º ÓÖÓÒ Ò Äº ʺ ÏÐ ÒÒ ÂÓÙÖÒÐ Ó ÅØÑØ ¼ µ ¼ß¼ ÛÓ ÓÒ Ö Ø ÒÖÐ Ó Ñ¹ÐØØÖ ÐÔØ Ò Ò¹ ÐØØÖ ÛÓÖ º ÌÝ ÓÒ ØÖÙØ ÓÔØÑÙÑ ÓÑÑÖ Ó ÓÖ ÐÐ Ñ ÛÒ Ò Ò Ò ÓÔØÑÙÑ Ó ÓÖ ÐÐ Ñ ÛÖ Ù ÕÙÒØÐÝ ÓÙÒ Ð Ó ÓÖ Ò ÜÖ µº Ï ÛÐÐ ÓÙ ÓÙÖ ØØÒØÓÒ ÓÒ Ø ÓÙÖ¹ÐØØÖ Ö Ò µ ÔÖØÐÝ Ù ØØ ØÐÐ ÚÖÝ Ö ÖÓÑ Ò Ö ÓÐÚ ÙØ ÑÓ ØÐÝ Ù Ø Ø Ó ÒÒ Ù Ó ÔÐÐÝ Ò ØÖÙ¹ ØÚº ÁÒ ÓÙÖ Ù ÓÒ ÛÐÐ Ð Ù ÒØÙÖÐÐÝ ØÓ Ò ÙÒÖ ØÒÒ Ó ÚÖÐ Ò ÒØ ØÒÕÙ ØØ Ö ÑÔÓÖØÒØ ÓÖ ØÖ ÔÖÓÖÑÑÒ Ò ÒÖк ØÖÑÑ ÔÖÓ Ð Ö ØÖ Ø ØÖÙØÙÖ ÓÑÑÖ Ó ß ¹ÐØØÖ ÓÛÓÖ ÓÙÖ¹ÐØØÖ ÛÓÖ ÓÒ ØÓÖÝ ÓÒØÒØÒ ÓÛÓÖ Ð¹ ÝÒÖÓÒÞÒ ÐÓ Ó ÐÓ Ó Ö ÖÆØ ÇÖÐ ÓÐÓÑ ÓÖÓÒ ÏÐ

15 ¼ ÇÅÁÆÌÇÊÁÄ ÄÇÊÁÌÀÅË ÅÝ ¼ ¼µ ºº ÌÓ Ò Û Ò ÑÑØÐÝ ØØ ÓÑÑÖ ÓÛÓÖ ÒÒÓØ ÔÖÓ Ð ÓÓ ÓÖ º ËÙ ÛÓÖ ÐÖÝ ÔÔÖ ÛØÒ ØÛÓ ÒØ ÓÔ Ó Ø Ðº ÌÙ Û³Ö Ö ØÖØ ØÓ ÔÖÓ ÛÓÖ Ð ØÑ Ó Û ØÖ Ö Ñ Ñ º ÆÓØ ÙÖØÖ ØØ ØÑ Ò Ó Ò Û ÖÒ³Ø ÐÐÓÛ ØÓ ÒÐÙ ÒÝ Ó Ø ÝÐ Ø ØÑ ÑØ ÓÖ ÑØ Ù ØÝ ÐÐ ÔÔÖ ÛØÒ ØÑØѺ ÀÒ Ø ÑÜÑÙÑ ÒÙÑÖ Ó ÓÛÓÖ Ò ÓÙÖ ÓÑÑÖ Ó ÒÒÓØ Ü Ñ Ñ µº ÓÖ ÜÑÔÐ ÓÒ Ö Ø ÒÖÝ Ñ ÛÒ Ø ÑÜÑÙÑ º Ò Û ÓÓ ØÖ ÓÙÖ¹Ø ÛÓÖ ÓÒ ÖÓÑ Ó Ø ÝÐ Ð ÅÝ ¼ ¼¼¼ ¼¼¼ ¼¼¼ ¼¼¼ ¼¼¼ ¼¼ ¼¼ ¼¼ ¼¼ ¼¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ Ó ØØ Ø Ö ÙÐØÒ Ó ÓÑÑÖ ÇÒ ÓÐÙØÓÒ Ò Ø ÑÔÐÝ ØÓ ÓÓ Ø ÑÐÐ Ø ÛÓÖ Ò Ð ÒÑÐÝ ¼¼¼ ¼¼ Ò ¼º ÐÖØ ÖÖ ÛÐÐ ÖÐÐ ØØ Û ØÙ Ø ÑÐÐ Ø ÛÓÖ Ò Ø ÝÐ Ð Ó ÒÝ ÔÖÓ ØÖÒ Ò ËØÓÒ ººº ÛÖ Ù ÛÓÖ ÛÖ ÐÐ ÔÖÑ ØÖÒ Ò ÛÖ ÓÑ Ó Ø ÖÑÖÐ ÔÖÓÔÖØ Ó ÔÖÑ ØÖÒ ÛÖ ÔÖÓÚºµ ÌØ ØÖ Ó Ò³Ø ÛÓÖ ÛÒ Ñ ÓÛÚÖ ÛÒ ØÖ Ö µ ÝÐ Ð º ÌÒ Û ÒÒÓØ ÒÐÙ ØÖ Û³Ú Ó Ò ¼¼¼ Ò ¼¼º ÁÒ Ó ØØ ÓÒØÒ ¼¼¼ Ò Ò³Ø ÓÒØÒ ØÖ ¼¼ ÓÖ ¼º Ï ÓÙÐ Ý ØÑØÐÐÝ ØÖ ØÖÓÙ ÐÚÐ ÓÓ Ò Ü Ò ¼¼¼ Ò Ü Ò ¼¼ غ Ò ÖØÒ Ü Ð Ò ÐÓÖØÑ ÛÒÚÖ Û ÓÚÖ ØØ Ü Ü Ü Ð Ò³Ø ÓÑÑÖº ÓÖ ÜÑÔÐ Ü ¼¼¼ Ò Û ØÖÝ Ü ¼¼ Ø ÔÔÖÓ ÛÓÙÐ ØÖ Ù Ü ÓÙÖ Ò Ü Ü º ÙØ ÒĐÚ ØÖØÝ Ó ØØ Ò Û ÖÓÒÞ ÐÙÖ ÓÒÐÝ ØÖ Ó Ò Ñ Ò Ú ØÐÝ ÑÔÖÓÚº Á Û Ò ÐÚÖ ÒÓÙ Û ÓÙÐ Ú ÐÓÓ ÐØØÐ Ø Ò ÒÚÖ ÚÒ ÓÒ Ö Ø Ó Ü ¼¼ Ò Ø Ö Ø Ôк ÁÒ ØÖ ÓÓ Ò Ü ¼¼¼ Û Ò ÙØÓÑØÐÐÝ ÜÐÙ ÐÐ ÙÖØÖ ÛÓÖ Ó Ø ÓÖÑ ¼¼ Ù ¼¼ ÛÒ Ñ Ò ¼¼ ÛÒ Ñ º ÚÒ ØØÖ ÔÖÙÒÒ ÓÙÖ ÓÖ ÜÑÔÐ Û³Ú Ó Ò Ü ¼¼¼ Ò Ü ¼¼º ÌÒ Û Ò ÑÑØÐÝ ÖÙÐ ÓÙØ ÐÐ ÛÓÖ Ó Ø ÓÖÑ ÓÖ ¼ Ù Ü ÒÐÙ Ü Ò ¼Ü ÒÐÙ Ü º ÐÖÝ Û ÓÙÐ ØÒ Ù Ò Ø Ñ ØØ Ð ¼¼¼ ¼¼ ¼ ¼ Ò ÑÙ Ø ÖÔÖ ÒØ Ý ¼¼¼ ¼¼ ¼ ¼ Ò Ö ÔØÚÐÝ Ó Ø ÓØÖ ØÖ ÔÓ ÐØ Ò ØÓ Ð Ò ÛÔ ÓÙØ ÌÙ Û Ø ÖÐØÝ Ó ÐÓÓ ÑÒ Ñº µ ÝÒÑ ÓÖÖÒ Ó Ó º ÙÖØÖÑÓÖ Û Ò ÖÓÑ Ø ÜÑÔÐ ØØ Ø³ ÒÓØ ÐÛÝ ÓÓ ØÓ ÓÓ Ü ØÒ Ü ØÒ Ü Ò Ó ÓÒ ÛÒ ØÖÝÒ ØÓ Ø Ý ÒÖÐ ÔÖÓÔÖØÝ È Ò Ü Ü Ü Ò µ Ò Ø ØØÒ Ó ÐÓÖØÑ º ÅÝ Ø Ö ØÖ ÛÐÐ ÑÙ ÑÐÐÖ Û Ö Ø ÓÓ Ü Ý Ò ØÒ ØÙÖÒ ÒÜØ ØÓ ÓÑ ÓØÖ Ü ÔÒÒ ÓÒ Ø ÔÖØÙÐÖ ÚÐÙ Ó Ü ØØ Û Ðغ ËÓÑ ÓÖÖÒ ÑØ Ú ÑÙ ØØÖ ÙØÓ«ÔÖÓÔÖØ ØÒ ÓØÖ Ò ÚÖÝ ÖÒ Ó Ø ØÖ Ö ØÓ ÓÓ Ø ÚÖÐ Ò ÒÝ Ö ÓÖÖº ÔÖÓ ÔÖÓ ÝÐ Ø ÔÖÑ ØÖÒ ÐÓÓ ÝÒÑ ÓÖÖÒß Ö ÖÖÖÒÑÒØ ÝÒÑ ÓÖÖÒ ÙØÓ«ÔÖÓÔÖØ

16 ºº ÃÌÊà ÈÊÇÊÅÅÁÆ ÁÒ ÓÙÖ ÓÑÑÖ ÓÒ ÔÖÓÐÑ ÓÖ ØÖÒÖÝ ¹ØÙÔÐ Ó Ò³Ø ØØ ÒÝ ÔÖØÙÐÖ ÓÖÖÒ Ó Ø Ð ØØ ÛÓÙÐ ÐÐÝ ØÓ Ô Ø Ö ØÖ ÑÐк ÌÖÓÖ Ò Ø Ó ÐÐÒ ØÓ Ó Ü Ü Ü Ø³ ØØÖ ØÓ ÒØÝ ØÑ Ý Ø ÚÖÓÙ Ð ÒÑ ÒÑÐÝ Ü ¼¼¼ Ü ¼¼¼ Ü ¼¼ Ü ¼¼ Ü ¼¼ Ü ¼¼ Ü ¼¼ Ü ¼ Ü ¼ Ü ¼ Ü ¼ Ü ¼ Ü ¼ Ü ¼ Ü ¼ Ü Ü Ü º ÐÓÖØÑ ººº ÓÓ ÛÝ ØÓ ÒÖØ ØÓ ÒÑ ºµ Ø ÚÖÝ ÒÓ Ó Ø Ö ØÖ Û ØÒ Ò ÓÓ ÓÒÚÒÒØ ÚÖÐ ÓÒ Û ØÓ ÖÒ ÓÒ ÔÖÚÓÙ Ó º ØÖ ÒÒÒ ÛØ Ü ¼¼¼ ¼¼¼ Ø ÐÚÐ Û ÑØ ØÓ ØÖÝ Ü ¼¼ ¼¼ Ø ÐÚÐ Ò ØÒ Û³Ú Ò Ø Ó Ü ¼¼¼ ¼¼¼ Ü ¼¼ ¼¼ Ü ¼ ¼ Ü ¼ ¼ Ò Ü Ö ÓÖ Ó Û ÓÙÐ Ñ ØÑ Ø ÐÚÐ ØÖÓÙ º ÙÖØÖÑÓÖ ØÖ ØÓ ÓÖ ÑÓÚ Ö Ñ Ø ØÙÖÒ ÓÙØ ØØ ØÝ ÓÒ³Ø ÓÖ ÒÝ ÓØÖ º ÙØ ÓÒÐÝ ØÛÓ Ó ÓÖ Ü ¼¼ ÛÐÐ ÖÑÒ ÛÐ Ü ¼ ÛÐÐ Ú ØÖº ÌÖÓÖ Ø ÛÐÐ ÔÖÓÐÝ Û Ö ØÓ ÖÒ ÓÒ Ü ¼¼ ÖØÖ ØÒ ÓÒ Ü ¼ Ø ÐÚÐ º ÁÒÒØÐÐÝ Ø Ð Ó ØÙÖÒ ÓÙØ ØØ ØÖ ÒÓ ÓÑÑÖ Ó ÛØ Ü ¼¼¼ ¼¼¼ Ò Ü ¼¼ ¼¼ ÜÔØ ÛÒ Ñ ºµ Áس Ý ØÓ ÔØ ÐÓÖØÑ Ò Ï ØÓ ÐÐÓÛ ÝÒÑ ÓÖÖÒº ÚÖÝ ÒÓ Ó Ø Ö ØÖ Ò ÚÒ ÖÑ Ò Û Û ÖÓÖ Ø ÚÖÐ Ò Ø Ò Ø Ó ØØ Û Ñº Ì Ó Ó ÚÖÐ Ò ÚÐÙ Ò ÐÐ ÑÓÚ Ñ Ý Ø ØÖ ÔÖÓÙÖº ÝÒÑ ÓÖÖÒ Ò ÐÔÙÐ Ð Ó ØÖ ØÖÒ ØÒ Ôк Á Û ÓÒØÒÙ Ø ÜÑÔÐ ÓÚ ÛÖ Ü ¼¼¼ ¼¼¼ Ò Û³Ú ÜÔÐÓÖ ÐÐ Ò Û Ü ¼¼ ¼¼ Û ÖÒ³Ø ÓÐ ØÓ ÓÒØÒÙ Ý ØÖÝÒ ÒÓØÖ ÚÐÙ ÓÖ Ü ¼¼ º Ï Ó ÛÒØ ØÓ ÖÑÑÖ ØØ ¼¼ ÓÙÐ ÒÓ ÐÓÒÖ ÓÒ Ö ÐÐ ÙÒØÐ Ü ¼¼¼ Ò ÙØ Û ÓÙÐ ØÓ ÜÔÐÓÖ ÒÜØ Ù Ü ¼¼¼ ¼¼¼ Ø ÐÚÐ º ÁÒ Ø Ü ¼¼¼ ¼¼¼ ÕÙÐÝ Ò ØÓ ÑÔÓ Ð Ò Ø ÔÖ Ò Ó ¼¼¼ ÜÖ µº Ò ÚÒ ÑÓÖ ÆÒØ Ó Ø ÐÚÐ ÓÛÚÖ Ü ¼¼ ¼¼ Ù ØØ ÖÒ ÑÑØÐÝ ÓÖ Ü ¼¼¼ ¼¼¼ Ü ¼¼ ¼¼ Ü ¼ ¼ Ü ¼ ¼ Ü Ò Ü ¼¼ ¼¼º ËÕÙÒØÐ ÐÐÓØÓÒ ÖÙܺ Ì Ó Ó ÚÖÐ Ò ÚÐÙ ÓÒ Û ØÓ ÖÒ ÐØ ØÖÓ«º Ï ÓÒ³Ø ÛÒØ ØÓ ÚÓØ ÑÓÖ ØÑ ØÓ ÔÐÒÒÒ ØÒ Û³ÐÐ Ú Ý ÚÒ ÓÓ ÔÐÒº Á Û³Ö ÓÒ ØÓ Ò Ø ÖÓÑ ÝÒÑ ÓÖÖÒ Û³ÐÐ Ò ÆÒØ Ø ØÖÙØÙÖ ØØ ÛÐÐ Ð ØÓ ÓÓ ÓÒ ÛØÓÙØ ÑÙ ÐÖØÓÒº ÇÒ Ø ÓØÖ Ò ÐÓÖØ Ø ØÖÙØÙÖ Ò ØÓ ÙÔØ ÛÒÚÖ Û ÖÒ ØÓ ÒÛ ÐÚÐ Ò ØÝ Ò ØÓ ÓÛÒØ ÛÒÚÖ Û ÖØÙÖÒ ÖÓÑ ØØ ÐÚк ÐÓÖØÑ Ä ÐÐÙ ØÖØ Ò ÆÒØ ÑÒ Ñ ÓÒ ÐÒ Ð Ø ÙØ ÕÙÒØÐÐÝ ÐÐÓØ Ð Ø Ö ÓØÒ ÚÒ ÑÓÖ ÔÔÐÒ Ù ØÝ Ö ¹ ÖÒÐÝ Ò ØÝ ÒÚÓÐÚ ÛÖ ØÓ ÑÑÓÖݺ ÙÑ ØÒ ØØ Û Û ØÓ ÖÔÖ ÒØ Ø Ó ØÑ Ò ÙÒÓÖÖ ÕÙÒØРРغ Ì Ð Ø Ò Ò ÐÐ Ó ÑÑÓÖÝ ÔÓÒØ ØÓ Ý À Ò ÌÁÄ ÔÓÒØ Ù Ø ÝÓÒ Ø Ò Ó Ø Ð Øº ÓÖ ÜÑÔÐ À ÌÁÄ µ ÖÑ ÑÓÚ ÕÙÒØÐ Ð Ø ß ÓÛÒØÒ Ú ÙÔØÒ ¹ÖÒÐÝ ÙÒÓÖÖ ÕÙÒØÐ Ð Ø ÐÐ Ó ÑÑÓÖÝ ÅÅ Ò ÖÖÝ Ó ÐÐ ß ÅÝ ¼

17 ÇÅÁÆÌÇÊÁÄ ÄÇÊÁÌÀÅË ÅÝ ¼ ¼µ ºº ÓÒ ÛÝ ØÓ ÖÔÖ ÒØ Ø Ø º Ì ÒÙÑÖ Ó ØÑ ÙÖÖÒØÐÝ Ò Ø Ø ÌÁÄ À ØÙ ÌÁÄ À Ò ÓÒÐÝ Ø Ð Ø ÑÔØݺ Á Û Û ØÓ Ò ÖØ ÒÛ ØÑ Ü ÒÓÛÒ ØØ Ü Ò³Ø ÐÖÝ ÔÖ ÒØ Û ÑÔÐÝ Ø ÅÅÌÁÄ Ü ÌÁÄ ÌÁÄ µ ÓÒÚÖ ÐÝ À È ÌÁÄ Û Ò ÐÝ ÐØ ÅÅÈ ÌÁÄ ÌÁÄ È ÌÁÄ Ø ÅÅÈ ÅÅÌÁÄ µ Ï³Ú ØØÐÝ ÙÑ Ò µ ØØ ÅÅÌÁÄ ÚÐÐ ÓÖ Ù ÛÒÚÖ ÒÛ ØÑ Ò Öغ ÇØÖÛ Û ÛÓÙÐ Ú ØÓ Ø Ø ÓÖ ÑÑÓÖÝ ÓÚÖ ÓÛºµ Ï Ò³Ø ÐØ Ò ØÑ ÖÓÑ Ð Ø ÛØÓÙØ ÒÓÛÒ Ø ÅÅ ÐÓØÓÒº ÌÙ Û ÛÐÐ ÓØÒ ÛÒØ ØÓ ÑÒØÒ Ò ÒÚÖ Ð Ø ÙÑÒ ØØ ÐÐ ØÑ Ü Ð Ò Ø ÖÒ ¼ Ü Åº ÓÖ ÜÑÔÐ µ ÓÑ Ø ÓÐÐÓÛÒ Å ¼ À ÌÁÄ ÑÔØÝ Ò ÖØ ÓÚÖ ÓÛ ÒÚÖ Ð Ø ÒÚÖ ÔÖÑÙØØÓÒ ØÚ µ ÅÝ ¼ ÁÀ Ë ÐÐ Ú ÙÒ Ò ÓÒØÒØ ºµ ÏØ Ø ØÙÔ Ò ÖØÓÒ µ ÓÑ ÅÅÌÁÄ Ü ÅÅÁÀ Ü ÌÁÄ ÌÁÄ ÌÁÄ ¼µ Ò ÌÁÄ ÛÐÐ ÒÚÖ Ü À ź ËÑÐÖÐÝ ÐØÓÒ Ó Ü ÓÑ È ÅÅÁÀ Ü ÌÁÄ ÌÁÄ È ÌÁÄ Ø Ý ÅÅÌÁÄ ÅÅÈ Ý ÅÅÁÀ Ý Èº ÓÖ ÜÑÔÐ ØÖ ÐØÒ ³ ÖÓÑ µ Û ÛÓÙÐ ÓØÒ Ø À ÌÁÄ ÁÀ µ µ ÁÒ ÑÓÖ ÐÓÖØ ØÙØÓÒ Û Ð Ó ÛÒØ ØÓ Ø Ø ÛØÖ ÓÖ ÒÓØ ÚÒ ØÑ Ü ÔÖ Òغ Á Ó Û Ò Ô ÑÓÖ ÒÓÖÑØÓÒ Ò Ø ÒÚÖ Ð Øº ÔÖØÙÐÖÐÝ Ù ÙÐ ÚÖØÓÒ Ö ÛÒ Ø Ð Ø ØØ Ò Ø ÁÀ ÓÒØÒ ÓÑÔÐØ ÔÖÑÙØØÓÒ Ó Ø ÚÐÙ À À À Å Ò Ø ÑÑÓÖÝ ÐÐ ÒÒÒ Ø À ÓÒØÒ Ø ÒÚÖ ÔÖÑÙØØÓÒ ÐØÓÙ ÓÒÐÝ Ø Ö Ø ÌÁÄ À ÐÑÒØ Ó ØØ Ð Ø Ö ÓÒ Ö ØÓ ØÚº ÓÖ ÜÑÔÐ Ò ÓÙÖ ÓÑÑÖ Ó ÔÖÓÐÑ ÛØ Ñ Û Ò Ò Ý ÔÙØØÒ ØÑ ÖÔÖ ÒØÒ Ø Å ÝÐ Ð ¼¼¼ ¼¼¼ ÒØÓ ÑÑÓÖÝ ÐÐ À ØÖÓÙ À º ÁÒØÐÐÝ ØÝ³Ö ÐÐ ØÚ ÛØ

18 ºº ÃÌÊà ÈÊÇÊÅÅÁÆ ÌÁÄ À Ò ÅÅÁÀ À ÓÖ ¼ º ÌÒ ÛÒÚÖ Û ØÓ ÓÓ ÓÛÓÖ ÓÖ Ð Û ÐØ ÖÓÑ Ø ØÚ Ð Ø Ý Ù Ò ÓÙÔ¹ÙÔ ÚÖ ÓÒ Ó µ ØØ ÑÒØÒ ÙÐÐ ÔÖÑÙØØÓÒ È ÅÅÁÀ ÌÁÄ ÌÁÄ È ÌÁÄ Ø Ý ÅÅÌÁÄ ÅÅÌÁÄ ÅÅÈ Ý ÅÅÁÀ ÌÁÄ ÅÅÁÀ Ý È µ ÄØÖ ÓÒ ØÖ ØÖÒ ØÓ ØØ ÛÖ Û ÓÒ Ò ÛÒØ ØÓ ÓÒ ¹ Ö ØÚ Û ÑÔÐÝ Ø ÌÁÄ ÌÁÄ Ù ÛÐÐ ÐÖÝ Ò ÔÐ Ä Ø ÓÖ Ø ÓÑÑÖ ÔÖÓÐѺ Ì Ø Ó ÒÒ ÐÐ ÓÙÖ¹ÐØØÖ ÓÑѹ Ö Ó ÒÓØ ÆÙÐØ ÛÒ Ñ Ò ÓÒÐÝ ÝÐ Ð Ö ÒÚÓÐÚº ÙØ Ø ÐÖÝ ÓÑ ÐÐÒÒ ÛÒ Ñ Ù Û ÑÙ Ø ØÒ Ð ÛØ µ ¼ Ð º ÌÖÓÖ Û³ÐÐ ÛÒØ ØÓ Ú Ø ÓÑ ÖÙÐ ØÓÙØ Û ØÖÝ ØÓ Ø Ø ÙÔ ÓÖ ØÖÒº Ì ÜÑÔÐ ÒÖÓ ÓÖ Ñ ÓÒ Ö ÓÚ Ù Ø ØØ Û³ÐÐ ÖÔع ÐÝ ÛÒØ ØÓ ÒÓÛ Ø Ò ÛÖ ØÓ ÕÙ ØÓÒ Ù ÀÓÛ ÑÒÝ ÛÓÖ Ó Ø ÓÖÑ ¼ Ö ØÐÐ ÚÐÐ ÓÖ ÐØÓÒ ÓÛÓÖ ÊÙÒÒØ Ø ØÖÙ¹ ØÙÖ ÓÖÒØ ØÓ ÕÙÖ Ó ØØ Ò ÔÔÖ ØÓ Òº ÓÖØÙÒØÐÝ Û ÐÐ ØØ ØÖ³ Ò ÛÝ ØÓ ÔÖÓÚ ØÑ Ù Ò ÕÙÒØÐ Ð Ø Ò µß µº ÁÒ ÐÓÖØÑ ÐÓÛ Ó Ø Ñ ÓÙÖ¹ÐØØÖ ÛÓÖ ÚÒ ÓÒ Ó ØÖ ÔÓ Ð ØØ ÙÖÒ Ø Ö ÓÖ ÓÑÑÖ Ó º ÛÓÖ ÖÒ Ø³ ÔÖØ Ó Ø ÙÖÖÒØ Ø Ó ØÒØØÚ ÓÛÓÖ º ÁØ Ö Ø³ ÒÓØ ÙÖÖÒØÐÝ ÒØ ÓÖ Ù ØØÙ ØÖ Ù Ø ÒÓÑÔØÐ ÛØ Ø Ü ØÒ ÖÒ ÛÓÖ ÓÖ Ù Ø ÐÓÖØÑ ÐÖÝ ÜÑÒ ÐÐ ÒÖÓ Ò Û Ø ÖÒ Ò ØÖ ÔÖ Òº ÚÖÝ ÓØÖ ÛÓÖ ÐÙ Ò ÓÖØ Ó Ò ÐÑÓ Ø ÐÓÖØÑ ÑØ ÓÖ ÑØ ÒÓØ ØÓ Ñ Ø Ö ÓÖ ÖÒº ÐÐ ÛÓÖ Ö ÒØÐÐÝ ÐÙ ÜÔØ ÓÖ Ø Ñ ÔÖÓ ÛÓÖ Û Ö ÔÖÑÒÒØÐÝ Öº ϳÐÐ Ù Ø Ö ÐØØÖ «ØÓ ØÒ ÓÖ Ø ÒØÖ ÚÐÙ Ó ÓÙÖ¹ÐØØÖ ÛÓÖ Ü Ò ÖÜ Ñº ÓÖ ÜÑÔÐ Ñ Ò Ü Ø ÛÓÖ ¼¼ ØÒ «¼¼µ º Ì ÙÖÖÒØ ØØ Ó ÛÓÖ Ü ÔØ Ò ÅÅ«Ù Ò ÓÒ Ó Ø ÖØÖÖÝ ÒØÖÒÐ Ó ÊƵ ¼ ʵ ÓÖ Ä͵º Ì ÑÓ Ø ÑÔÓÖØÒØ ØÙÖ Ó Ø ÐÓÖØÑ ØØ ÚÖÝ ÐÙ ÛÓÖ Ü Ü Ü Ü Ü ÔÓØÒØÐÐÝ ÔÖ ÒØ Ò ÚÒ «ÖÒØ Ð Ø ÐÐ È Üµ È Üµ È Üµ Ë Üµ Ë Üµ Ë Üµ Ò Ä Üµ ÛÖ È Üµ È Üµ È Üµ Ö Ø ÐÙ ÛÓÖ ÑØÒ Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ë Üµ Ë Üµ Ë Üµ Ö Ø ÐÙ ÛÓÖ ÑØÒ Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ä Üµ Ó Ø Ø ÐÙ ÛÓÖ Ò Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü º Ì ÚÒ Ð Ø Ò Ö ÔØÚÐÝ Ò ÅÅ ÐÓØÓÒ ÈÇ Ô «µ ÈÇ Ô «µ È Ç Ô «µ ËÇ «µ ËÇ «µ Ë Ç «µ Ò ÄÇ Ð «µ Ö ÈÇ ÈÇ È Ç ËÇ ËÇ Ë Ç Äǵ Ö Ö ÔØÚÐÝ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ¼Ñ µº Ï Ò Ô Ü Ü Ü Ü µ Ñ µ Ü µ Ñ Ô Ü Ü Ü Ü µ Ñ µ Ü Ü µ Ñ Ô Ü Ü Ü Ü µ Ñ µ Ü Ü Ü µ Ñ Ü Ü Ü Ü µ Ñ µ Ü µ Ñ Ü Ü Ü Ü µ Ñ µ Ü Ü µ Ñ Ü Ü Ü Ü µ Ñ µ Ü Ü Ü µ Ñ Ò ÒÐÐÝ Ð Ü Ü Ü Ü µ Ñ µ Ò ÒØÖÒÐ ÒÙÑÖ ØÛÒ ¼ Ò Ñ Ñ µ Ò ÐØ Ø ØÖÙØÙÖ ÔÖÓ ÖÜ Ñ ÅÝ ¼

19 ÇÅÁÆÌÇÊÁÄ ÄÇÊÁÌÀÅË ÅÝ ¼ ¼µ ºº ÌÐ ÄÁËÌË ÍË ÄÇÊÁÌÀÅ Ñ µ ÆÌÊÁÆ ÄÎÄ ¼ ¼ Ê ÄÍ ÄÍ ÄÍ Ê Ê ÄÍ ÄÍ Ê ÄÍ Ê ÄÍ ÄÍ ÄÍ ÄÍ Ê ¼ ¼ ¼ ¼¼¼ ¼¼¼ ¼¼ ¼¼ ¼ ¼¼ ¼¼ ¼ ¼ ¼ È ¼ ¼ ¼ ¼ ¼¼¼ ¼¼¼ ¼¼ ¼¼ ¼ ¼¼ ¼ ¼¼ ¼ ¼ È ¼ ¼ ¼ ¼ ¼¼¼ ¼¼¼ ¼¼ ¼¼ ¼ ¼¼ ¼ ¼¼ ¼ ¼ È ¼ ¼ ¼ ¼ ¼¼¼ ¼¼ ¼¼ ¼ ¼¼¼ ¼¼ ¼¼ ¼ ¼ ¼ Ë ¼ ¼ ¼ ¼ ¼¼ ¼¼¼ ¼¼ ¼ ¼¼¼ ¼¼ ¼ ¼¼ ¼ ¼ Ë ¼ ¼¼ ¼ ¼¼¼ ¼¼ ¼¼¼ ¼¼ ¼ ¼¼ ¼ ¼¼ ¼ ¼ Ë ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼¼¼ ¼¼¼ ¼¼ ¼¼ ¼¼ ¼¼ ¼ ¼ ¼ ¼ Ä ¼ Ì ØÐ ÓÛ ÅÅ ÐÓØÓÒ ¼¼¼¼ ØÖÓÙ ¼ Ù Ò ÜÑÐ ÒÓØØÓÒº ÓÖ ÜÑÔÐ Åż ÜÖ ºµ ÐÒ ÒØÖ Ö ÙÒÙ Ý Ø ÐÓÖØѺ Ö ØÓÒ ÝÑÑØÖÝ ÖÒ ÐÓ ØÓ Ð º Ì ÚÒ ÅÅ ÐÓØÓÒ ÛÖ Ü ÔÔÖ Ò Ø ÚÒ Ð Ø Ö Ö ÔØÚÐÝ ÔØ Ò ÒÚÖ Ð Ø ØØ Ò Ò ÅÅ ÐÓØÓÒ ÈÇ Ñ «ÈÇ Ñ «ÄÇ Ñ «º Ò Ø ÌÁÄ ÔÓÒØÖ Û ÒØ Ø ÙÖÖÒØ Ð Ø Þ Ò µß µ Ö Ö ÔØÚÐÝ ÔØ Ò ÅÅ ÐÓØÓÒ ÈÇ Ñ «ÈÇ Ñ «ÄÇ Ñ «º ÏÛ ÓØ Øص Ì Ú Ø ÔÔÖØÙ Û ÓÙÔ Ñ ÐÐ Ó ÅÅ ÐÐÙ ØÖØ Ò ÌÐ Ø Ø ÒÒÒ Ó Ø ÓÑÔÙØØÓÒ ÓÖ Ø Ñ º ÓÖØÙÒØÐÝ Ø³ ÒÓØ ÖÐÐÝ ÓÑÔÐØ Ø ÑÝ Ñ Ø Ö Øº ÆÓÖ Ø ÔÐÐÝ Ú Ø ØÖ ÐÐ Ñ ÓÒÐÝ ¼ ÛÒ Ñ º ÐÓ Ò ÔØÓÒ Ó ÌÐ ÖÚÐ ÒÒØÐÐÝ ØØ Ø ÛÓÖ ¼¼¼ Ò ¼¼¼ Ú Ò ÓÐÓÖ Ö ÒÓØ ÐÙº Ìس Ù Û Ò ÙÑ ÛØÓÙØ ÐÓ Ó ÒÖÐØÝ ØØ Ð ¼¼¼ ÖÔÖ ÒØ ØÖ Ý ¼¼¼ ÓÖ Ý ¼¼¼º Ì ÓØÖ ØÛÓ Ö ÓÚÖ Ý ÐعÖØ Ö ØÓÒ Ó ÐÐ ÓÛÓÖ ºµ ÐÓÖØÑ Ò Ø Ð Ø ÒÚÐÙÐ ÛÒ Ø Ò ÛÖ ÒÜØ ØÓ ÖÒº ÙØ Ø ÒÓ ÙÖØÖ Ù ÓÖ Ð Ø Ò Û ÓÒ Ó Ø ØÑ ÓÑ ÖÒº ÌÖÓÖ Ø ÐÖ Ù Ð Ø ÐÓ Ò Ø Ú ÑÓ Ø Ó Ø ÛÓÖ Ó Ð Ø ÑÒØÒÒ Ý ÙÔØÒ ÓÒÐÝ Ø Ð Ø ØØ ÖÑÒ ÓÔÒº ÐÓ Ð Ø ÖÔÖ ÒØ ÒØÖÒÐÐÝ Ý ØØÒ Ø ÌÁÄ ÔÓÒØÖ ØÓ À º ÓÖ ÜÑÔÐ ÌÐ ÓÛ ÓÛ Ø Ð Ø Ò ÅÅ ÛÐÐ Ú Ò Ù Ø ØÖ Ü ¼¼¼ Ò Ó Ò ØÓ ØÒØØÚ ÓÛÓÖº Ì ÐÑÒØ ¼¼¼ ¼¼¼ ¼¼ ¼¼ ¼ Ó È Üµ Ö «ØÚÐÝ Ò Ù Ø ØÐ ÔÓÒØÖ ÅÅ ¼ ¼ ÑÖ ØØ Ð Ø ÐÓ º ÌÓ Ð Ø ÐÑÒØ ¹ ÅÝ ¼

20 ºº ÃÌÊà ÈÊÇÊÅÅÁÆ ÌÐ ÄÁËÌË ÍË ÄÇÊÁÌÀÅ Ñ µ ÆÌÊÁÆ ÄÎÄ ¼ ¼ Ê Ê ÊÆ ÄÍ Ê Ê ÄÍ ÄÍ Ê Ê Ê ÄÍ ÄÍ ÄÍ ÄÍ Ê ¼ ¼ ¼¼ ¼ ¼ ¼ È ¼ ¼ ¼ ¼¼ ¼ ¼ ¼¼ ¼ ¼ È ¼ ¼ ¼ ¼¼ ¼ ¼ ¼¼ ¼ ¼ È ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼¼ ¼ ¼ Ë ¼ ¼ ¼ ¼ ¼¼ ¼ ¼¼ ¼ ¼ Ë ¼ ¼¼ ¼ ¼¼ ¼ ¼¼ ¼ ¼¼ ¼ ¼ Ë ¼ ¼ ¼ ¼ ¼¼ ¼¼ ¼¼ ¼ ¼ ¼ ¼ Ä ¼ Ì ÛÓÖ ¼¼¼ ÓÑ ÖÒ ØÙ ÐÓ Ò Ø ÚÒ Ð Ø Ò ÑÒ ¼¼¼ Öº Ì ÐÓ Ó ÐÓÖØÑ Ð Ó Ñ ¼¼ Öº ÀÒ ¼¼¼ Ò ¼¼ Ú Ò ÐØ ÖÓÑ Ø ÓÔÒ Ð Ø Ò Û ØÝ ÓÖÑÖÐÝ ÔÔÖ ÜÖ µº ÙÒÓÒß ÐÓÝ ÓÑÔÐÖ ØÙÐÐÝ Ó ØÐÐ ÔÔÖ Ò ÅÅ ÐÓØÓÒ ¼¼ ØÖÓÙ ¼ Ù Ø ØÝ Ò ÌÐ º ÙØ ØÖ³ ÒÓ Ò ØÓ ÐÓÓ Ø ØØ Ð Ø ÛÐ ÒÝ ÛÓÖ Ó Ø ÓÖÑ ¼ ÖÒºµ ÒÖÐ ÑÒ Ñ ÓÖ ÓÒ Ò ÙÒÓÒº Ï³Ö ÐÑÓ Ø ÖÝ ØÓ ÒÐÞ Ø ØÐ Ó ÐÓÖØÑ Ò ØÓ Ø ÓÒ ÛØ Ø Ö ÓÖ ÓÑÑÖ Ó ÙØ ÔÖÓÐÑ ØÐÐ ÖÑÒ Ì ØØ Ó ÓÑÔÙØØÓÒ Ø ÚÖÝ ÐÚÐ Ó Ø Ö ÒÚÓÐÚ ÐÐ Ó Ø ÑÖÚÐÓÙ Ð Ø ØØ Û³Ú Ù Ø Ô Ò ØÓ Ð Ø ÖÒ³Ø ØÒݺ ÌÝ ÓÙÔÝ ÑÓÖ ØÒ ¼¼¼ ÐÐ Ó ÅÅ ÛÒ Ñ Ò ØÝ Ò Ò Ù ØÒØÐÐÝ ÖÓÑ ÐÚÐ ØÓ ÐÚк Ï ÓÙÐ Ñ ÒÛ ÓÔÝ Ó Ø ÒØÖ ØØ ÛÒÚÖ Û ÚÒ ØÓ ÒÛ ÒÓ Ó Ø Ö ØÖº ÙØ Øس Ù Û ÓÒ³Ø ÛÒØ ØÓ ÔÖÓÖÑ ØÓÙ Ò Ó ÑÑÓÖÝ ÔÖ ÒÓº ÑÙ ØØÖ ØÖØÝ ÛÓÙÐ ØÓ Ø ÛØ ÒÐ Ò ØÒ Ó ÅÅ Ò ØÓ ÙÔØ Ò ÓÛÒØ Ø Ð Ø Ø Ö ÔÖÓÖ Û ÓÙÐ ÓÒÐÝ ØÒ Ó ÑÔÐ ÛÝ ØÓ Ó Øغ Ò Û³Ö Ò ÐÙ ÌÖ Ù ÛÝ Ö Ø ÓÖÑÙÐØ Ý Êº Ϻ ÐÓÝ Ò Ð ÔÔÖ ÆÓÒØÖÑÒ Ø ÐÓÖØÑ ÂÅ µ ß º ÐÓݳ ÓÖÒÐ Û ÖÕÙÖ ÔÐ ÓÑÔÐÖ ØÓ ÒÖØ ÓÖÛÖ Ò ÛÖ ÚÖ ÓÒ Ó ÚÖÝ ÔÖÓÖÑ ØÔ Ò Ò Ø ÖØÐÝ ÑÔÐ ÛÒ ÐÐ Ó Ø Ò Ò ØØ Ö ÓÒ Ò ØÓ ÒÐ ÅÅ ÖÖݺ ÐÐ Û Ò ØÓ Ó ØÓ ÖÔÐ ÚÖÝ ÒÑÒØ ÓÔÖØÓÒ Ó Ø ÓÖÑ ÅÅ Ú³ Ý Ø ÅÝ ¼

21 ÇÅÁÆÌÇÊÁÄ ÄÇÊÁÌÀÅË ÅÝ ¼ ¼µ ºº ÐØÐÝ ÑÓÖ ÙÑÖ ÓÑ ÓÔÖØÓÒ ØÓÖ Úµ ËØ ÍÆÇÙ ÅÅ ÅÅ Ú Ò Ù Ù º µ ÀÖ ÍÆÇ ÕÙÒØÐ Ø ØØ ÓÐ Ö ÚÐÙµ ÔÖ Ò ÓÙÖ ÔÔй ØÓÒ Û ÓÙÐ Ý ÍÆÇÙ µ ÅÅ ³ Ù Ø ÐÐ Ö Ò ÚÐÙ ÒÚÖ Ü Ø º Ç ÓÙÖ Û³ÐÐ Ð Ó Ò ØÓ ØØ Ø Ø ÔÓÒØÖ Ù Ó Ò³Ø Ø ØÓÓ ÐÖ Ø ÒÙÑÖ Ó ÒÑÒØ ÒÓ ÔÖÓÖ ÐÑغ ÄØÖ ÓÒ ÛÒ Û ÛÒØ ØÓ ÙÒÓ ÐÐ Ò ØÓ ÅÅ Ò Ø ØÑ ÛÒ Ù Ö ÔÖØÙÐÖ ÚÐÙ Ù ¼ Û ÑÔÐÝ Ó Ø ÙÒ ØÓÖ Ù ¼ µ ÏÐ Ù Ù ¼ Ø Ù Ù Úµ ÍÆÇÙ Ò ÅÅ Úº µ ÁÒ ÓÙÖ ÔÔÐØÓÒ Ø ÙÒ ØÒ ÓÔÖØÓÒ Úµ ÍÆÇÙ ³ Ö ÓÙÐ ÑÔÐÑÒØ Ý ÝÒ ÍÆÇÙ Ú ÍÆÇÙ ² ³º Ù ÙÐ Ö ÒÑÒØ Ó Ø ÖÚÖ Ð¹ÑÑÓÖÝ ØÒÕÙ ÓØÒ ÚÒع ÓÙ ÓÒ Ø Ó ØÑÔÒ ØØ ÔÖØ Ó Ø ÓÐÐÓÖ Ó ÔÖÓÖѹ ÑÒº ÁØ ÔÙØ ÓÒÐÝ ÓÒ ØÑ ÓÒ Ø ÍÆÇ Ø ÛÒ Ø Ñ ÑÑÓÖÝ Ö ÙÔØ ÑÓÖ ØÒ ÓÒ Ò Ø Ñ ÖÓÙÒº ØÓÖ Úµ Á ËÌÅÈ Ø ËÌÅÈ ÍÆÇÙ ÅÅ Ò Ù Ù º ÌÒ Ø ÅÅ Úº µ ÀÖ ËÌÅÈ Ò ÖÖÝ ÛØ ÓÒ ÒØÖÝ ÓÖ Ö Ò Åź Áس ÒØÐÐÝ ÐÐ ÞÖÓ Ò ÒØÐÐÝ º ÏÒÚÖ Û ÓÑ ØÓ ÐÐ ÔÓÒØ ÛÖ Ø ÙÖÖÒØ Ø ÔÓÒØÖ ÛÐÐ ÖÑÑÖ Ø ÚÐÙ Ù ¼ ÓÖ ÓÑ ÙØÙÖ ÙÒÓÒ Û ÙÑÔ Ø ÙÖÖÒØ ØÑÔ Ý ØØÒ º ÌÒ µ ÛÐÐ ÓÒØÒÙ ØÓ Ó Ø ÖØ ØÒº ÁÒ ÔÖÓÖÑ ØØ ÖÙÒ ÓÖ ÐÓÒ ØÑ Û ÑÙ Ø ÖÙÐ ÛÒ ÒØÖ ÓÚÖ ÓÛ Ù ØÓ ÙÑÔ ØÓ ÞÖÓ ÜÖ ºµ ÆÓØ ØØ Ø ÓÑÒØÓÒ Ó µ Ò µ ÛÐÐ ÔÖÓÖÑ Ú ÑÑÓÖÝ ÓÖ ÒÑÒØ Ò Ø ÙÒÓÒº Ì ÓÑÒØÓÒ Ó µ Ò µ ÛÐÐ Ó Ø ÚÒ ÑÑ ÓÖ Ø Ö Ø ÒÑÒØ ØÓ ÅÅ ÙØ ÓÒÐÝ ØÛÓ ÑÑ ÓÖ ÚÖÝ Ù ÕÙÒØ ÒÑÒØ ØÓ Ø Ñ Ö º ËÓ µ ÛÒ ÑÙÐØÔÐ ÒÑÒØ Ü ÓÒ¹ØѹÓÒÐÝ ÒÑÒØ º ØÖÒ ØÖÓÙ ÓÑÑÖ Ó º ÇÃ Û³Ö ÒÓÛ ÕÙÔÔ ÛØ ÒÓÙ ÒÓÛÓÛ ØÓ ÛÖØ ÔÖØØÝ ÓÓ ØÖ ÔÖÓÖÑ ÓÖ Ø ÔÖÓÐÑ Ó ÒÖØÒ ÐÐ ÓÑÑÖ ÓÙÖ¹ÐØØÖ Ó º ÐÓÖØÑ ÐÓÛ ÒÓÖÔÓÖØ ÓÒ ÑÓÖ Ý Û ÐÓÓ ÑÒ Ñ ØØ Ô ØÓ ÓÑÑÖ ØÖÒ Û³ÐÐ ÐÐ Ø Ø ÔÓ ÓÒ Ð Øº ÚÖÝ ØÑ ÓÒ Ø ÔÓ ÓÒ Ð Ø ÔÖ ÓÒ ØÒ Ó ÙÆÜ Ò ÔÖ Ü ØØ Ø ÓÑÑÖ ÖÙÐ ÓÖ ÖÓÑ ÓÙÖÖÒ ØÓØÖº ÚÖÝ ÖÒ ÛÓÖ Ü Ü Ü Ü ØØ ÚÖÝ ÛÓÖ ØØ ÛÐÐ ÒÐ ÓÛÓÖ Ò Ø ÙÖÖÒØ ÖÒ Ó ÓÙÖ ØÖ Ö ÓÒØÖÙØ ØÖ ØÑ ØÓ Ø ÔÓ ÓÒ Ð Ø ÒÑÐÝ Ü Ü Ü Ü µ Ü Ü Ü Ü µ Ò Ü Ü Ü Ü µ µ ÍÆÇ Ø ÖÚÖ Ð¹ÑÑÓÖÝ ØÑÔÒ ÐÐ ÔÓÒØ ÙÑÔ ÓÚÖ ÓÛ ÐÓÓ ÔÓ ÓÒ Ð Ø ÅÝ ¼

22 ºº ÃÌÊà ÈÊÇÊÅÅÁÆ Á ØÖ³ ÖÒ ÛÓÖ ÓÒ ÓØ Ó ÔÓ ÓÒ Ð Ø ÒØÖÝ Û³Ö Ì ÓÑÑÖ ÓÒØÓÒ Ð Ò Û ÑÙ Ø ØÖº Á ØÖ³ ÖÒ ÛÓÖ ÓÒ ÓÒ ÙØ ÒÓØ Ø ÓØÖ Û Ò ÐÐ Ó«ÐÐ ÐÙ ÛÓÖ ÓÒ Ø ÓØÖ Ý ÑÒ ØÑ Öº Ò ØÖ Ó ÔÓ ÓÒ Ð Ø ÒØÖÝ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ò ÑÔØÝ Ð Ø Û Ò ÖÑÓÚ Ø ÒØÖÝ ÖÓÑ Ø ÔÓ ÓÒ Ð Ø Ù Ø ÛÐÐ ÒÚÖ «Ø Ø ÓÙØÓѺ ÐÙ ÛÓÖ ÓÑ Ö ÓÖ ÖÒ ÙØ Ö ÛÓÖ ØÝ Öºµ ÓÖ ÜÑÔÐ ÓÒ Ö Ø ØÖÒ ØÓÒ ÖÓÑ ÌÐ ØÓ ÌÐ º ÏÒ ÛÓÖ ¼¼¼ ÓÑ ÖÒ Ø ÔÓ ÓÒ Ð Ø ÖÚ Ø Ö Ø ØÖ ØÑ ÒÚÖ Ð Ø ÄÜÐ Â ØÑÔÒ ÅÝ ¼ ¼¼ ¼ µ ¼¼ ¼ µ ¼ ¼¼ µ Ì Ö Ø Ó Ø ÐÐ Ó«Ø ¼¼ Ð Ø Ù ¼ ÓÒØÒ Ø ÖÒ ÛÓÖ ¼¼¼º ÌØ Ñ ¼¼ Öº Ì Ð Ø Ó Ø ÑÐÖÐÝ ÐÐ Ó«Ø ¼¼ Ð Ø ÙØ ØØ Ð Ø ÑÔØÝ ÛÒ Ñ º Ì ÔÓ ÓÒ Ð Ø ÒÓÛ ÖÙ ØÓ ÒÐ ØÑ ¼¼ ¼ µ Û ÖÑÒ ÔÓ ÓÒÓÙ Ù Ð Ø ¼¼ ÓÒØÒ Ø ÐÙ ÛÓÖ ¼¼ Ò ¼ ÓÒØÒ Ø ÐÙ ÛÓÖ ¼º ϳÐÐ ÑÒØÒ Ø ÔÓ ÓÒ Ð Ø Ø Ø Ò Ó ÅÅ ÓÐÐÓÛÒ Ø Ä Ð Ø º ÁØ ÓÚÓÙ ÐÝ ÛÐÐ ÓÒØÒ Ø ÑÓ Ø Ñ Ñ µ ÒØÖ Ò Ò Ø Ø Ù ÙÐÐÝ ØÙÖÒ ÓÙØ ØÓ ÕÙØ ÑÐк ÆÓ ÒÚÖ Ð Ø ÖÕÙÖ Ó Û ÐÐ ÓÔØ Ø ÑÔÐ ÑØÓ Ó µ Ò µ ÙØ ÛØ ØÛÓ ÐÐ ÔÖ ÒØÖÝ Ó ØØ ÌÁÄ ÛÐÐ Ò Ý Ò Ø Ó Ý º Ì ÚÐÙ Ó ÌÁÄ ÛÐÐ ØÓÖ Ò ÅÅ Ø Ý ØÑ Ó ØØ ØÑÔÓÖÖÝ Ò ØÓ Ø Ò ÙÒÓÒº Ì Ñ Ò Û ÓÛÓÖ ÓÒ Ø Ó ÓÙÖ ÕÙØÖÒÖÝ Ø ¼ ÔÖØÙÐÖÐÝ ÒØÖ ØÒ Ù Ò ÖÐÝ ØÖ ÔÖÓÖÑ Ý Ä ÄÜÐ ÓÙÒ ØØ ÒÓ Ù ÓÑÑÖ Ó Ò Ñ Ù Ó ÐÐ ¼ Ó Ø ÝÐ Ð ¼¼¼ ¼¼¼ º Ë º Àº  ÒÒ ÂÓÙÖÒÐ Ó Åغ µ ߺ ÄÜг ÔÖÓÖÑ Ð Ó ÖÔÓÖØÐÝ ÓÛ ØØ Ø Ð Ø ØÖ Ó ØÓ Ð ÑÙ Ø ÓÑØØ Ò Ø ÓÙÒ ÚÖÐ ÚÐ ¹ÛÓÖ Ø º ÙÖØÖ ØÐ ÛÖ ÒÚÖ ÔÙÐ Ù Ø ÔÖÓÓ ØØ ÓÛÓÖ Ö ÑÔÓ Ð ÔÒ ÓÒ ÛØ Â ÐÐ ÕÙØ ØѹÓÒ ÙÑÒ ÓÑÔÙØØÓÒº Ù Þ ¼ ÑÔÓ Ð ÓÙÖ ÐÓÖØÑ ÒÒÓØ ÑÔÐÝ ÙÑ ØØ ÑÓÚ Ù ¼¼ ÓÖ ÛÒ Ø ÓØÖ ÛÓÖ ¼¼ ¼¼ ¼¼ Ó Ø Ð Ú Ò ÖÙÐ ÓÙغ Ï ÑÙ Ø Ð Ó ÓÒ Ö Ø ÔÓ ÐØÝ ØØ Ð ¼¼ ÒØÖÐÝ ÒØ ÖÓÑ Ø Óº ËÙ ÓÒ ÖØÓÒ Ò ÒØÖ ØÒ ÙÖØÖ ØÛ Ø ØÓ Ø ÔÖÓÐÑ Ò ÐÓÖØÑ Ö ÓÒ ÛÝ ØÓ ÓÔ ÛØ Øº ÐÓÖØÑ ÓÙÖ¹ÐØØÖ ÓÑÑÖ Ó µº ÚÒ Ò ÐÔØ Þ Ñ Ò ÓÐ Ò Ø ÖÒ Ä Ñ Ñ µ Ä ÛÖ Ä Ñ Ñ µ Ø ÐÓÖØÑ Ò ÐÐ Ø Ó ÓÙÖ¹ÐØØÖ ÛÓÖ ØØ Ö ÓÑÑÖ Ò ÒÐÙ ØÖ ¼¼¼ ÓÖ ¼¼¼º ÁØ Ù Ò ÖÖÝ ÅÅ Ó Å Ñ ¹Ø ÒÙÑÖ ÛÐÐ ÚÖÐ ÑÓÖ ÙÜÐÖÝ ÖÖÝ Ä Ó Þ Ñ ËÌÅÈ Ó Þ Å Ë Ò Í Ó Þ Ä Ê Ò ÁÊ Ó Þ Ä Ò ÙÆÒØÐÝ ÐÖ ÖÖÝ ÐÐ ÍÆÇ ÛÓ ÑÜÑÙÑ Þ ÆÙÐØ ØÓ Ù º º ÁÒØÐÞº ËØ Ä µ µ Ñ ÓÖ ¼ Ѻ ËØ ËÌÅÈ ¼ ÓÖ ¼ Å Ò ¼º ÈÙØ Ø ÒØÐ ÔÖ Ü ÙÆÜ Ò Ð Ð Ø ÒØÓ ÅÅ Ò ÌÐ º Ð Ó ÖØ Ò ÑÔØÝ ÔÓ ÓÒ Ð Ø Ý

23 ÇÅÁÆÌÇÊÁÄ ÄÇÊÁÌÀÅË ÅÝ ¼ ¼µ ºº ØØÒ ÅÅÈÈ ÈÇÁËÇÆ ÛÖ ÈÇÁËÇÆ Ñ Ò ÈÈ ÈÇÁËÇÆ º ËØ Ê ÁÊ ÓÖ ¼ ĺ ÌÒ Ø Ð Ü ¼¼¼ ¼ Ä Ä Ù ¼ Ò Ó ØÓ ØÔ º ÎÖÐ Ð Ø ÐÚÐ Ü ØÖÐ ÛÓÖ Ø Ð Ø Ð Ø ÒÙÑÖ Ó Ö Ð Ò Ù Ø Þ Ó Ø ÍÆÇ Øºµ º ÒØÖ ÐÚРк Á Ð Ä Ú Ø Ø ÓÐÙØÓÒ Ü Ü Ä Ò Ó ØÓ º ÇØÖÛ ÓÓ ÒØ ÛÓÖ Ü Ò Ð Ö Ò ÜÖ º º ÌÖÝ Ø Òغ ËØ ÍÐ Ù Ò º Á Ü ¼ Ó ØÓ ¼ ÓÖ Ð ÓØÖÛ Ø º Á Ü ¼ ÙÔØ Ø Ø ØÖÙØÙÖ ØÓ Ñ Ü ÖÒ Ö Ò ÜÖ ¼ ÔÒ ØÓ ØÖÓÙÐ Ö º º Å Ø ÑÓÚº ËØ Ð Ü Ð ËÐ Ô ÁÊ º Á Ô Ø Ý Ê ÊÔ Ý ÁÊÝ Ô Ê ÁÊ º Ì µºµ ÌÒ Ø Ð Ð Ò Ó ØÓ º º ÌÖÝ Òº ÏÐ Ù ÍÐ Ø Ù Ù Ò ÅÅÍÆÇÙ ÍÆÇÙ ² º ÌÓ ÓÔÖØÓÒ Ö ØÓÖ Ø ÔÖÚÓÙ ØØ Ò µºµ ÌÒ Ò ÖÒ Ü ÜÖ ¼µº Ó ØÓ º º ØÖº ËØ Ð Ð Ò ØÖÑÒØ Ð ¼º ÇØÖÛ Ø Ü Ð Ð º Á Ü ¼ ÖÔØ Ø ØÔ Ð Û ÓÑØØ ÖÓÑ Ø Óµº ÇØÖÛ Ø ËÐ Ò Ó ØÓ º ÜÖ Ò ¼ ÔÖÓÚ Ø Ò ØÖÙØÚ ØÐ ØØ ÓÙØ Ø ÐØÓÒº ÐÓÖØÑ Ò Ù Ø Ò ¼ ÑÑÑ ØÓ ÔÖÓÚ ØØ ÒÓ ÓÐÙ¹ ØÓÒ Ü Ø ÓÖ Ñ ÛÒ ¼ Ò º ÁØ Ò ÓÙØ ¼¼ ÑÑÑ ØÓ Ò Ø ÓÐÙØÓÒ ÓÖ ÜÖ º ÌÖ Ö ÖÓÙÐÝ ¼ ¼¼ ¼¼¼µ ØÓÙ Ò ÒÓ Ò Ø Ö ÔØÚ Ö ØÖ ÛØ ÑÓ Ø Ó Ø ØÚØÝ ØÒ ÔÐ ÓÒ ÐÚÐ ¼ ¼º Ì Ø Ó Ø ÍÆÇ Ø ÒÚÖ Ü ¼ Ò Ø ÔÓ ÓÒ Ð Ø ÒÚÖ ÓÒØÒ ÑÓÖ ØÒ ÒØÖ Ø ØѺ ÊÙÒÒÒ ØÑ ØÑØ º ØÖ ÔÖÓÖÑ Ö ÙÐÐ Ó ÙÖÔÖ º ËÓÑØÑ ØÝ ÔÖÓÙ Ò ØÒØ Ò ÛÖ ØÓ ÙÔÔÓ ÐÝ ÆÙÐØ ÔÖÓÐѺ ÙØ ÓÑØÑ ØÝ ÔÒ ØÖ ÛÐ ÒÐ ÐÝ ØÖÝÒ ØÓ ØÖÚÖ Ò ØÖÓÒÓÑÐÐÝ ÐÖ Ö ØÖº Ò ÓÑØÑ ØÝ ÐÚÖ Ö ÙÐØ Ù Ø ÓÙØ Ø Û ÑØ ÜÔغ ÓÖØÙÒØÐÝ Û ÒÒ³Ø Ø Ò Ø Öº ÌÖ³ ÑÔÐ ÅÓÒØ ÖÐÓ ÐÓ¹ ÖØÑ Ý Û Û Ò ÓØÒ ØÐÐ Ò ÚÒ ÛØÖ ÓÖ ÒÓØ ÚÒ ØÖ ØÖØÝ ÛÐРк Ì ÑØÓ ÓÒ ÖÒÓÑ ÑÔÐÒ Ò ØÙÐÐÝ ÛÓÖ ÓÙØ Ý Ò ÓÖ ÛÖØÒ ÔÖÓÖÑ Ò ÓÖÖ ØÓ ÐÔ ÛØÖ ØÓ ÒÚ Ø ÙÖØÖ ØÑ ÛÐ ÓÐÐÓÛÒ ÔÖØÙÐÖ ÔÔÖÓº ÁÒ Ø Ø ÚÖÝ Ø Ó ÖÖÝÒ ÓÙØ Ø ÔÐ ÒØ ÔÒйҹÔÔÖ ÑØÓ ÓØÒ Ù Ø Ù ÙÐ ÙØÓ«ØÖØ Ò»ÓÖ Ø ØÖÙØÙÖ ØØ ÛÐÐ ÚÐÙÐ ÐØÖ ÛÒ ÔÖÓÖÑ Ò ÛÖØØÒº ÓÖ ÜÑÔÐ Ø ÙØÓÖ ÚÐÓÔ ÐÓÖØÑ ÓÚ ØÖ Ö Ø ÓÒ ÓÑ ÖÑÖ ÜÔÖÑÒØ ÛØ ÖÒÓÑ Ó Ó ÔÓØÒØÐ ÓÑÑÖ ÓÛÓÖ Ò ÒÓØÒ ØØ ÑÐÝ Ó Ð Ø Ù ØÓ Ò ÌÐ Ò ÛÓÙÐ ÕÙØ ÐÔÙÐ ÛÒ ÑÒ ÙÖØÖ Ó º ÌÓ ÐÐÙ ØÖØ Ø ÑØÓ Ðس ÓÒ Ö Ø Ò ÕÙÒ ÔÖÓÐÑ Ò ÖÔ¹ Ö ÒØ Ò ÐÓÖØÑ ÓÚº ÏÒ Ò Û Ò ÓØÒ ÒØ ÐÐÔÖ ÅÝ ¼ ÊÙÒÒÒ ØÑ ØÑØ Ó ÖÙÒ ØÑß ÅÓÒØ ÖÐÓ ÐÓÖØÑ ÖÒÓÑ ÑÔÐÒ ÔÒйҹÔÔÖ ÑØÓ ÙØÓ«ØÖØ Ø ØÖÙØÙÖ ÙØÓÖ

24 ºº ÃÌÊà ÈÊÇÊÅÅÁÆ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ¼ ¼¼ ¼¼ ¼¼ ¼¼ µ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼¼¼ ¼ ¼ µ Õ Õ Õ Õ Õ ¼¼ ¼¼ ¼ ¼ µ Õ ¼ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ¼ ¼¼ ¼¼ ¼¼ ¼ µ º º ÓÙÖ ÖÒÓÑ ØØÑÔØ ØÓ ÓÐÚ Ø ÕÙÒ ÔÖÓÐѺ ËÙ ÜÔÖÑÒØ ÐÔ ØÓ ØÑØ Ø Þ Ó Ø ØÖ ØÖ Ò º º Ì ÖÒÒ Ö Ö ÓÛÒ Ø Ø ÖØ Ó ÖÑ ÛÐ Ø ÖÒÓÑ Ø Ù ÓÖ ÑÔÐÒ ÔÔÖ ÐÓÛº ÐÐ Ú Ò Ò ÖÝ ØÝ Ö ØØ Ý ÓÒ ÓÖ ÑÓÖ ÕÙÒ Ò ÖÐÖ ÖÓÛ º Ö ØÖ ÖÓÓØ ÒÓ Ö Ô ÓÙÖ ÖØÓÒ ÑØÓ ÓÙÖ Ô ÓÙÖ ÑÑ ÓÙÖ ÖÒÓÑ ÚÖÐ Ó Ø ÙÒØÓÒ ØÑØ Ó Ø Þ Ó º Ý ÜÑÒÒ ÓÒÐÝ Û ÖÒÓÑ ÔØ Ò ØØ Ö ØÖº Ï ØÖØ Ý ÛÖØÒ ÓÛÒ Ø ÒÙÑÖ Ù ØÖ Ö Ø ÛÝ ØÓ ÔÐ Ø ÕÙÒ Ò ÖÓÛ º ÁÒ ÓØÖ ÛÓÖ Ø ÖÓÓØ ÒÓ Ó Ø Ö ØÖ Ö ºµ ÌÒ Û Ù ÓÙÖ Ó ÖÒÓÑ ÒÙÑÖ Ý Ø ÒÖÝ Ø Ó ÑÓ ¼¼¼¼¼¼¼¼ µ ØÓ ÐØ ÓÒ Ó ØÓ Ôй ÑÒØ º Ø Ó Ö ÔÓ Ð Ó Û ÐÓÓ Ø ØÖ Ó ØÓ Ø Û ÐÐ Ø Ù ¼¼ Ø ÓÒ Ó Ø Ø ÔÓ ÐØ ¼¼¼ ¼¼ µº ÚÒ Ø ÕÙÒ Ò ÖÓÛ Ò³Ø Ó ÒØÓ ÓÐÙÑÒ ÓÖ º ÀÒ Ú ÔÓ ÐØ ÖÑÒ ÓÖ Ò Û ÛÖØ ÓÛÒ º Ì ÒÜØ ØÖ Ø Ó Ð Ù ØÓ Ø Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÚÐÐ ÓÐÙÑÒ µ Ò ¼¼ Ø ÓÒ ÚÐÙ Ó ¼¼¼ ¼¼ ¼¼µº Á ÓÒØÒÙ ÛØ ¼ ÓÖ ¼ ÓÖ Ò Ø Ó ¼¼ Û ÛÓÙÐ ÒÒØÐÐÝ Ú Ù Ø ÖØÓÒ ÑØÓ Ó ËØÓÒ ºº Ò ÑÓÚ ØÓ Ø ÒÜØ ØÖ Ø ÜÖ º ÓÒØÒÙÒ Ò Ø ÛÝ Ð ØÓ ØÒ º ÀÖ Û Ù Ø ØÛÓ Ø ¼¼ ØÓ ÐØ Ò Ø ÒÜØ ØÛÓ Ø ¼¼ ØÓ ÐØ ºµ Ì ÖÑÒÒ ÖÒ Ö ÓÖ Ò Û³Ö ØÙ ÛÒ Û Ö ÐÚÐ Ò Ò ¼º Ì ÕÙÒØÐ ÖÒÓÑ Ó Ö ÔØ Ò º µ ÛÖ Û³Ú Ù ØÑ ØÓ ÔÐ ÕÙÒ Ù ÚÐÝ ÒØÓ Ò ÙÒ Ðк ÈÖØ µ µ Ò µ Ó º ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ø Ñ ÛÝ ØÓ Ó ÓÒ Ø ÒÖÝ Ø Ó ÑÓ ÑÓ Ò ÑÓ º ÜØÐÝ ¼ Ø Ó ¼ Ø Ó Ø Ó Ò Ø Ó ÛÖ Ù ØÓ ÒÖØ Ø ÜÑÔÐ º ÁÒ Ø Ù ÓÒ Ø ÒÓØØÓÒ ØÒ ÓÖ ÖÒÒ Ö ÒÓØ ÓÖ ÓÑÒ Ó ÚÐÙ º Ï³Ú Ù ÙÔÔÖ ÐØØÖ ÓÖ Ø ÒÙÑÖ Øº Ù ØÓ ÕÙÒØØ Ö ÖÒÓÑ ÚÖÐ º ÇÒ Û³Ú Ö Ð ¼ Ø ÓÑ ÐÚÐ Û³Ö ÖÝ ØÓ ØÑØ Ø ÓÚÖÐÐ Ó Ø Ý ÑÔÐØÐÝ ÙÑÒ ØØ Ø ÔØ Û³Ú ØÒ ÖÔÖ ÒØØÚ Ó ÐÐ ÖÓÓعØӹРÔØ Ò Ø ØÖº Ì Ó Ø Ó ØÖ ÔÖÓÖÑ Ò Ý ÙÑÑÒ Ø ÒÚÙÐ ÑÓÙÒØ Ó ØÑ ÔÒØ Ø ÒÓ Ó Ø Ö ØÖº ÆÓØ ØØ ÚÖÝ ÒÓ ÓÒ ÐÚÐ Ð Ó ØØ ØÖ Ò ÐÐ ÙÒÕÙÐÝ Ý ÕÙÒ Ü Ü Ð Û Ò Ø ÔØ ÖÓÑ Ø ÖÓÓØ ØÓ ØØ ÒÓº ÌÙ ÓÙÖ ÓÐ ØÓ ØÑØ Ø ÙÑ Ó ÐÐ Ü Ü Ð µ ÛÖ Ü Ü Ð µ Ø Ó Ø ÓØ ÛØ ÒÓ Ü Ü Ð º ÅÝ ¼

25 ¼ ÇÅÁÆÌÇÊÁÄ ÄÇÊÁÌÀÅË ÅÝ ¼ ¼µ ºº ÓÖ ÜÑÔÐ Ø ÓÙÖ ÕÙÒ ÔÖÓÐÑ ÖÔÖ ÒØ Ý Ø Ö ØÖ µ Ò Ø Ó Ø Ø ÙÑ Ó ÒÚÙÐ Ó Ø µ µ µ µ µ µ µ µ µ Á Ü Ü Ð µ ÒÓØ Ø ØÓØÐ Ó Ø Ó Ø ÙØÖ ÖÓÓØ Ø Ü Ü Ð ØÒ Ü Ü Ð µ Ü Ü Ð µ Ü Ü Ð Ü µ Ð µ Ü Ü Ð Ü µ Ð µ µ µ ÛÒ Ø Ó ÓÖ Ü Ð Ø ÒÓ Ü Ü Ð Ö Ü µ Ð Ü µ Ð º ÓÖ Ò ØÒ Ò µ Û Ú µ µ µ µ µ µ Ò µ µ µ µ µ µ Ø ÓÚÖÐÐ Ó Ø µº ÁÒ Ø ØÖÑ ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÑØ ÓÖ µ ÜØÖÑÐÝ Ý ØÓ ÓÑÔÙØ ÌÓÖÑ º ÚÒ ÓÚ Ø Ó Ø Ó ØÖÒ µ µ µ µ µ µµµ ¼µ ÈÖÓÓº ÆÓ Ü Ü Ð ÛØ ÖÒ Ö Ð ÓÚ Ø Ö ÛØ ÔÖÓÐØÝ Ð Ó Ø ÓÒØÖÙØ Ð Ü Ü Ð µ Ð Ü Ü Ð µ ØÓ Ø ÜÔØ ÚÐÙ Ò Ø ÓÖÑÙк ÓÖ ÜÑÔÐ Ø ØÖ µ Ü ÖÓÓعØӹРÔØ Ò ØÝ ÓÙÖ ÛØ Ö ÔØÚ ÔÖÓÐØ»»»»»»º Ì Ö Ø ÓÒ ÓÒØÖÙØ» ØÑ µ µ µµµ ÒÑÐÝ µ µ µ ØÓ Ø ÜÔØ ÚÐÙº Ì ÓÒ ÓÒØÖÙØ µ µ µ µ Ò Ó ÓÒº ÔÐ Ó ÌÓÖÑ ÛØ ÐÐ Ü Ü Ð µ ØÐÐ Ù ÓÛ ØÓ ØÑØ Ø ØÓØÐ Þ Ó Ø ØÖ Û ÓØÒ ÖÙÐ ÕÙÒØØÝ ÓÖÓÐÐÖÝ º Ì ÒÙÑÖ Ó ÒÓ Ò Ø Ö ØÖ ÚÒ µ µµ µ ÙØÖ Þ Ó Ø ØÖ ØÒÖ ÚØÓÒ ÓÖ ÜÑÔÐ º Ú Ù ÓÙÖ ØÑØ ÓÖ Ø Þ Ó Ø ØÖ Ò º Ù Ò Ø ÒÙÑÖ Ø Ø ÖØ Ó ÖѺ Ì ØÑØ ÖÓÑ º µ µµµµ Ò Ø ÓØÖ ØÖ Ö Ö ÔØÚÐÝ ¼º ÆÓÒ Ó ØÑ ÜØÖÑÐÝ Ö ÖÓÑ Ø ØÖÙ ÒÙÑÖ ¼ ÐØÓÙ Û Ò³Ø ÜÔØ ØÓ Ó ÐÙÝ ÐÐ Ø ØѺ Ì ØÐ ØÙÝ Ò ÜÖ ÓÛ ØØ Ø ØÑØ µ Ò Ø Ó ÕÙÒ ØÙÖÒ ÓÙØ ØÓ ÕÙØ ÛÐÐ Ú ÅÝ ¼ ÑÒ Ú ¼ ÑÜ ¼ Ú Ô ¼ ¼ µ Ì ÒÐÓÓÙ ÔÖÓÐÑ ÓÖ ÕÙÒ ÑÙ Ð ÓÑÓÒÓÙ Ö ØÖ ÑÒ ¼ Ú ¼ ¼ ÑÜ ¼ Ú ¼¼¼¼¼¼ µ ËØÐÐ Ø ØÒÖ ÚØÓÒ ÖÓÙÐÝ Ø Ñ Ø ÑÒ Ó Û³ÐÐ Ù ÙÐÐÝ Ù Ø ÓÖÖØ ÓÖÖ Ó ÑÒØÙº ÓÖ ÜÑÔÐ ØÒ ÒÔÒÒØ ÜÔÖÑÒØ ÔÖØ º º º º¼ º¼¼ º º º¼ º¼ Ò º¼ ÐÐÓÒ ÒÓ Ö ÔØÚÐݺ Ì ÑÒ Ó Ø ººµ ØÓÙ Ò ØÖÐ ÛØ Ò Ù Ø ØØ Ø ÔÖÓÐÑ Ó ÕÙÒ ÛÐÐ Ú ÓÙØ ¼ ÒÓ Ò Ø ØÖº

26 ºº ÃÌÊà ÈÊÇÊÅÅÁÆ Äس ÓÖÑÙÐØ Ø ØÑØÓÒ ÔÖÓÙÖ ÔÖ ÐÝ Ó ØØ Ø Ò ÔÖ¹ ÓÖÑ ÓÒÚÒÒØÐÝ Ý ÑÒ ÛÐÐ Ý Ò ÐÓÖØÑ ØÑØ Ó Ø Ó ØÖµº ÚÒ ÓÑÒ Ò ÔÖÓÔÖØ È Ð Ò ÐÓÖØÑ ØÓØÖ ÛØ ÒÓ Ó Ø Ü Ü Ð µ ÓÚ Ø ÐÓ¹ ÖØÑ ÓÑÔÙØ Ø ÕÙÒØØÝ Ë ÛÓ ÜÔØ ÚÐÙ Ø ØÓØÐ Ó Ø µ Ò ¼µº ÁØ Ù Ò ÙÜÐÖÝ ÖÖÝ Ý Ý ÛÓ Þ ÓÙÐ ÑÜ Ò µº º ÁÒØÐÞº ËØ Ð Ë ¼ Ò ÒØÐÞ ÒÝ Ø ØÖÙØÙÖ Òº º ÒØÖ ÐÚРк Ø Ø ÔÓÒØ È Ð Ð µ ÓÐ ºµ ËØ Ë Ë Ð µº Á Ð Ò ØÖÑÒØ Ø ÐÓÖØѺ ÇØÖÛ Ø ¼ Ò Ø Ü ÑÒ Ð Ø ÑÐÐ Ø ÐÑÒØ Ó Ð º º Ì Ø Üº Á È Ð Ð Üµ ÓÐ Ø Ý Ü Ò º º ÌÖÝ Òº Á Ü ÑÜ Ð Ø Ü ØÓ Ø ÒÜØ ÐÖÖ ÐÑÒØ Ó Ð Ò ÖØÙÖÒ ØÓ ØÔ º º ÓÓ Ò ØÖݺ Á ¼ ØÖÑÒغ ÇØÖÛ Ø Ò Ð Ý Á ÛÖ Á ÙÒÓÖÑÐÝ ÖÒÓÑ ÒØÖ Ò ¼ º ÍÔØ Ø Ø ØÖÙØÙÖ ØÓ ÐØØ Ø ØÒ È Ð Ø Ð Ð Ò Ó ØÓ º ÐØÓÙ ÐÓÖØÑ ÐÓÓ ÖØÖ Ð ÐÓÖØÑ Ø ÒÚÖ ØÖ º Ç ÓÙÖ Û Ò³Ø ÜÔØ Ø ÐÓÖØÑ ØÓ Ú ÒØ ØÑØ Ò ÛÖ Ø ØÖ ØÖ ÛÐÐÝ ÖÖغ Ì ÜÔØ ÚÐÙ Ó Ë ÒÑÐÝ Ë Ò Ø ØÖÙ Ó Ø ÙØ Ø ÔÖÓÐ ÚÐÙ Ó Ë ÑØ ÕÙØ «ÖÒغ Ò ÜØÖÑ ÜÑÔÐ Ó ÚÓÖ ÓÙÖ ÔÖÓÔÖØÝ È Ð Ø ÑÔÐ ÓÒ¹ ØÓÒ Ü Ü Ð ³ Ò ÐÐ ÓÑÒ Ö Òº ÌÒ ØÖ³ ÓÒÐÝ ÓÒ ÓÐÙ¹ ØÓÒ Ü Ü Ò Ò Ò ØÖÒ ÔÖØÙÐÖÐÝ ØÙÔ ÛÝ ØÓ Ò Ø Ì Ö ØÖ ÓÖ Ø ÓÑÛØ ÖÙÐÓÙ ÔÖÓÐÑ ÒÚÖØÐ ÕÙØ ÒØÖ ØÒº ÁØ ÒÓÒ ÓØÖ ØÒ Ø ÒÓÑÐ ØÖ Ì Ò Ó Õº ººº ß µ Û Ò Ð ÒÓ ÓÒ ÐÚÐ Ð Ò Ò ÒÓ Ò ØÓØк Á Û Ø ÐÐ Ó Ø ØÓ Ø ÜÔØ ÚÐÙ Ó Ë ØÖÓÖ Ò Ò ÐÒ º ÙØ ÜÖ ¼ ÔÖÓÚ ØØ Ë ÛÐÐ ÐÑÓ Ø ÐÛÝ ÑÙ ÑÐÐÖ Ð ØÒ ÐÒ Òµ ÐÒ ÐÒ Ò º ÙÖØÖÑÓÖ Ø ÚÖ ÚÐÙ Ó Ð ÛÒ ÐÓÖØÑ ØÖÑÒØ ÛØ Ö ÔØ ØÓ Ì Ò ÓÒÐÝ À Ò º ÏÒ Ò ¼¼ ÓÖ ÜÑÔÐ Ø ÔÖÓÐØÝ ØØ Ð ¼ ÓÒ ØÖÑÒØÓÒ ÓÒÐÝ ¼º¼¼¼¼¼¼¼¼ ÛÐ Ø Ú Ø ÑÓÖØÝ Ó Ø ÒÓ Ö ÒÖ ÐÚÐ º ÅÒÝ Ö ÒÑÒØ Ó ÐÓÖØÑ Ö ÔÓ Ðº ÓÖ ÜÑÔÐ ÜÖ ÓÛ ØØ Ø Ó Ò ØÔ Ò ÒÓØ ÙÒÓÖѺ Ï ÐÐ Ù ÑÔÖÓÚ ØÑØÓÒ ØÒÕÙ Ò ËØÓÒ ººº ØÖ ÚÒ Ò ÒÙÑÖÓÙ ÜÑÔÐ Ó ØÖÒ Ò ÔÖغ ØÑØÒ Ø ÒÙÑÖ Ó ÓÐÙØÓÒ º ËÓÑØÑ Û ÒÓÛ ØØ ÔÖÓÐÑ ÑÓÖ ÓÐÙØÓÒ ØÒ Û ÓÙÐ ÚÖ ÓÔ ØÓ ÒÖØ ÝØ Û ØÐÐ ÛÒØ ØÓ ÒÓÛ ÖÓÙÐÝ ÓÛ ÑÒÝ ØÖ Öº ÐÓÖØÑ ÛÐÐ ØÐÐ Ù Ø ÔÔÖÓÜÑØ ÒÙÑÖ Ò ÛÖ Ø ØÖ ÔÖÓ ÒÚÖ Ö Ò ØØ Ø ÒÚÖ ØÖÑÒØ ÛØ ¼ Ò ØÔ º ÌÖ ÑÝ ÒÓØÖ ÖØÖÓÒ ÓÖ Ù ÙÐ ØÖÑÒØÓÒ Ò ØÔ ÚÒ ØÓÙ Ð ÑØ ØÐÐ Òº Ì ÜÔØ ÒÐ ÚÐÙ Ó ÜØÐÝ Ø ØÓØÐ ÒÙÑÖ Ó ÓÐÙØÓÒ Ù ÚÖÝ ÓÐÙØÓÒ Ð ÓÒ ØÖÙØ Ý Ø ÐÓÖØÑ ÓØÒ ÛØ ÔÖÓÐØÝ º ÒÓÑÐ ØÖ ØÑØÒ ÓÐÙØÓÒ ÅÝ ¼

27 ÇÅÁÆÌÇÊÁÄ ÄÇÊÁÌÀÅË ÅÝ ¼ ¼µ ºº ÓÖ ÜÑÔÐ ÙÔÔÓ Û ÛÒØ ØÓ ÒÓÛ Ø ÒÙÑÖ Ó «ÖÒØ ÔØ Ý Û Ò Ò Ó ÖÓÑ ÓÒ ÓÖÒÖ Ó ÓÖ ØÓ Ø ÓÔÔÓ Ø ÓÖÒÖ ÛØÓÙØ ÖÚ ØÒ ÒÝ ÕÙÖº ÇÒ Ù ÔØ Ó Ò Ø ÖÒÓÑ Ù Ò Ø Ø Ó ÓÖ ÙÒ Û Ò º µ ÓÛÒ Öº ËØÖØÒ Ò Ø ÙÔÔÖ ÐØ ÓÖÒÖ Û Ú Ó ÓÖ Ø Ö Ø ÑÓÚº ÌÒ ØÖ ÑÓÚÒ ØÓ Ø ÖØ ØÖ Ö Ó ÓÖ Ø ÓÒ ÑÓÚº Ò Ó ÓÒº Ï ÒÚÖ Ñ ÑÓÚ ØØ ÛÓÙÐ ÓÒ¹ ÒØ Ù ÖÓÑ Ø ÓÐ Ò ÔÖØÙÐÖ ØÛÓ Ó Ø ÑÓÚ Ö ØÙÐÐÝ ÓÖº ÜÖ ÜÔÐÒ ÓÒ ÛÝ ØÓ ÚÓ ØÐ Ñ Ø ºµ Ì ÔÖÓÐØÝ Ó ÓØÒÒ Ø ÔÖع ÙÐÖ ÔØ ÜØÐÝ ÛÖ ¼ ¼ ¼ º ÌÙ Û Ò Ö ÓÒÐÝ Ù Ø Ð Ø ØÒØØÚÐÝ ØØ ØÖ Ö ¼ Ù ÔØ ÑÓÖ ÓÖ Ð º Ç ÓÙÖ ØØ Ù ÓÒ ÒÐ ÖÒÓÑ ÑÔÐ Ö Ø ÓÒ ÚÖÝ Ý ÖÓÙÒ º ÙØ Û ÒÓÛ ØØ Ø ÚÖ ÚÐÙ Å Æ µ Ƶ µæ Ó Æ Ù Ò Æ ÒÔÒÒØ ÜÔÖÑÒØ ÛÐÐ ÐÑÓ Ø ÙÖÐÝ ÔÔÖÓ Ø ÓÖÖØ ÒÙÑÖº ÀÓÛ ÐÖ ÓÙÐ Æ ÓÖ Û Ò Ú ÒÝ ÓÒ Ò Ò Ø Ö ÙÐØ Ì ØÙÐ ÚÐÙ Ó ÓØÒ ÖÓÑ ÖÒÓÑ Ò ÔØ ØÒ ØÓ ÚÖÝ ÐÐ ÓÚÖ Ø ÑÔº ÙÖ ¼ ÔÐÓØ ØÝÔÐ Ö ÙÐØ Æ ÚÖ ÖÓÑ ØÓ ¼¼¼¼º ÓÖ ÚÐÙ Ó Æ Û Ò ÓÐÐÓÛ Ø Ú Ó ØØ Ø ØÜØÓÓ Ò ÐÙÐØ Ô Ø ÑÔÐ ÚÖÒ Î Æ Ë Æ Æ µ Ò Õº ººß µ ØÒ Å Æ Î Æ Æ Ø ØÜØÓÓ ØÑغ Ì ØÓÔ ÖÑ Ò º ¼ ÓÛ Ø ÖÖÓÖ Ö Ò ÖÝ ÙÖÖÓÙÒÒ Ð ÓØ ÓÖ Å Æ º Ì ÕÙÒ Å Æ Ó ÔÔÖ ØÓ ØØÐ ÓÛÒ ØÖ Æ Ö ¼¼¼ ÓÖ Ó Ò ØÓ ÔÔÖÓ ÚÐÙ ÒÖ ¼ º Ìس ÑÙ Ö ØÒ ÓÙÖ Ö Ø Ù ÙØ Ø ÐÓØ Ó ÚÒ ØÓ Ø ÙÔº ÇÒ Ø ÓØÖ Ò Ø ÓØØÓÑ ÖØ Ò º ¼ ÓÛ Ø ØÖÙØÓÒ Ó Ø ÐÓÖØÑ Ó Ø ¼¼¼¼ ÚÐÙ Ó ØØ ÛÖ Ù ØÓ Ñ Ø ØÓÔ Öغ ÐÑÓ Ø Ð Ó ØÓ ÚÐÙ ÛÖ ØÓØÐÐÝ ÒÐÐ Ð ØÒ ¼ ¼ º ÓÙØ ± Ó ØÑ ÛÖ Ð ØÒ ¼ º ÙØ ÓÑ Ó ØÑ Ü ¼ º Ò Û ÖÐÐÝ ÖÐÝ ÓÒ Ö ÙÐØ Øس ÓÒ Ù ÓØ ÚÓÖ Á Ø ÖÐÐÝ ÖØ ØÓ ØÖÓÛ ÛÝ ÑÓ Ø Ó ÓÙÖ Ø Ò ØÓ ØÖÙ Ø ÐÑÓ Ø ÒØÖÐÝ ÓÒ Ó ÖÚØÓÒ ØØ ÛÖ ÓØÒ ÖÓÑ ÓÑÔÖØÚÐÝ Û ÖÖ ÚÒØ Û³Ö ÓÝ ËÓÑ Ó Ø Ù Ø ØÓÒ ÔÔÖ Ò ÜÖ ÅÈÊß Û ÓÒ ØÓÖØÐ ÛÓÖ Ý Èº ÓÒ Ò Ëº ØØÖº ÔÔÖ Ø ÛØ ØØ ÜÖ ØÝ Ò ÑÔÐ Ñ ÙÖ Ó ÕÙÐØÝ ÁÒ Ø É Æ ÑÜ µ Ƶ µ ÆÅ Æ µ ÑÜ µ Ƶ µ µ Ƶ µ Ò ÓÖ ÑÔÐ ÔØ ÔØ ÑÔÐ ÓÖ ÙÒ ØØ Ø ÑÔÐ ÚÖÒ ÚÖÒ ÖÖÓÖ Ö Ö Ø ÓÒ ØØÖ ÓÙÖ Ó Ø ØÙÐ ÚÐÙ ØØ Ð ØÓ º ¼ ÛÖ ÐÖÖ ØÒ ¼ Ø ÐÖ Ø ¼ Ñ ÖÓÑ ÔØ Ó ÐÒØ º Ì ÑÐÐ Ø ØÑØ Ñ ÖÓÑ ÔØ Ó ÐÒØ ¼º ÅÝ ¼

28 ºº ÃÌÊà ÈÊÇÊÅÅÁÆ ¼ ÀÑÐØÓÒÒ ÔØ ÒØ ¼ ¼ ¼¼¼ ¼¼¼ ¼¼¼ ¼¼¼ ¼¼¼ ¼¼¼ ¼¼¼ ¼¼¼ ¼¼¼ ¼¼¼¼ ¼ ¼º ¼º¼ º ¼º ØÑØ Ó Ø ÒÙÑÖ Ó Ò ÔØ ÓÒ ÙÔ ØÓ ¼¼¼¼ ÖÒÓÑ ØÖÐ º Ì ÑÐ ÖÔ ÓÛ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÕÙÐØÝ Ñ ÙÖ Ó Õº µº Ì ÐÓÛÖ ÖÔ ÓÛ Ø ÐÓÖØÑ Ó Ø ÒÚÙÐ ØÑØ µ ØÖ ØÝ³Ú Ò ÓÖغ ÖÙÒ ØØ Ö ÓÒÐ ÔÓÐÝ Ò ÑÓ Ø ÜÔÖÑÒØ Ù Ø ØÓ ØÓÔ ÑÔÐÒ ÛÒ É Æ Ø ÑÐк ÎÐÙ Ó Ø ØØ Ø É Æ Ú Ò ÔÐÓØØ Ò Ø ÑÐ Ó º ¼ºµ ÙÖØÖÑÓÖ Û Ò ØÑØ ÓØÖ ÔÖÓÔÖØ Ó Ø ÓÐÙØÓÒ ØÓ ØÖ ÔÖÓÐÑ Ò Ø Ó ÑÖÐÝ ÓÙÒØÒ ØÓ ÓÐÙØÓÒ º ÓÖ ÜÑÔÐ Ø ÜÔØ ÚÐÙ Ó Ð ÓÒ ØÖÑÒØÓÒ Ó Ø ÖÒÓÑ Ò³ ÔØ ÐÓÖØÑ Ø ØÓØÐ ÐÒØ Ó Ù ÔØ º Ì Ø ÙÒÖÐÝÒ º ¼ Ù Ø ØØ Ø ØÓØÐ µ ¼ Ò Ø ÚÖ ÔØ ÐÒØ ÔÔÖ ØÓ ÓÙØ º Ì ÑÔÐ Ð Ó ÒØ ØØ ÓÙØ ± Ó Ø ÔØ Ô ØÖÓÙ Ø ÒØÖ ÓÙØ ± ØÓÙ Ø ÙÔÔÖ ÖØ ÓÖÒÖ ÓÙØ ± ØÓÙ ÓØ ÓÖÒÖ Ò ÓÙØ ± Ô ØÖÓÙ Ø ÒØÖ Ò ÓØ ÓÖÒÖ º ÓÖ Ø ÔÖØÙÐÖ ÔÖÓÐÑ Û ÓÒ³Ø ØÙÐÐÝ Ò ØÓ ÖÐÝ ÓÒ ØÑØ Ù Ø ØÒÓÐÓÝ Ó ËØÓÒ ºº ÐÐÓÛ Ù ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ØÖÙ ÚÐÙ º Ë ÜÖ ºµ Ì ØÓØÐ ÒÙÑÖ Ó ÑÔÐ ÓÖÒÖ¹ØÓ¹ÓÖÒÖ Ò ÔØ ÓÒ ÓÖ ÜØÐÝ ¼ ¼ ¼ ¼ Ø ÚÐÙ Ð ÐÑÓ Ø ÛØÒ Ø ÖÖÓÖ Ö Ó º ¼ ÓÖ ÐÐ Æ ¼ ÜÔØ ÓÖ Ö ÒØÖÚÐ ÒÖ Æ ¼¼º Ò Ø ØÓØÐ ÐÒØ Ó ÐÐ Ø ÔØ ØÙÖÒ ÓÙØ ØÓ ÜØÐÝ ¼¼ ¼ ¼ Û ÐØØÐ Ö ØÒ ÓÙÖ ØÑغ Ì ØÖÙ ÚÖ ÐÒØ ØÖÓÖ º Ì ØÖÙ ÔÖÓÐØ Ó ØØÒ Ø ÒØÖ ÚÒ ÓÖÒÖ ÓØ ÓÖÒÖ Ò ÐÐ ØÖ Ó ØÓ ÔÓØ Ö Ö ÔØÚÐÝ ÓÙØ º± ¼º ± º ± Ò º±º Ì ØÓØÐ ÒÙÑÖ Ó ÓÖÒÖ¹ØÓ¹ÓÖÒÖ Ò ÔØ Ó Ø ÑÜÑÙÑ ÐÒØ ¼¼ ¼ ¼ º Ì ÒÙÑÖ ØØ Ò ÒÓØ ØÑØ ÛÐÐ Ý ÑØÓ Ù ÐÓÖØÑ ÛØÓÙØ ØÓÒÐ ÙÖ Ø º Ì ÒÐÓÓÙ ÔÖÓÐÑ ÓÖ ÓÖÒÖ¹ØÓ¹ÓÖÒÖ ÒØ ÔØ Ó ÒÝ ÐÒØ Ð Ø ÝÓÒ ØÒÓÐÓÝ Ù ÑÒÝ ÑÓÖ ÒÓ Ö Òº Í Ò ÐÓÖØÑ Û Ò ØÑØ ØØ ØÖ Ö ÓÙØ µ ¼ Ù ÔØ º ÅÝ ¼ ¼ ¼ ¼

29 Ð Đ ÇÅÁÆÌÇÊÁÄ ÄÇÊÁÌÀÅË ÅÝ ¼ ¼µ ºº ØÓÖÒ Ø ÔÖÓÐѺ ÁÑÒ Ò Ò ØÒ Ó ØÖÒ ØØ ÕÙÚÐÒØ ØÓ ÓÐÚÒ ØÛÓ ÒÔÒÒØ ÙÔÖÓÐÑ º ÓÖ ÜÑÔÐ Û ÑØ ÐÓÓÒ ÓÖ ÐÐ ÕÙÒ Ü Ü Ü Ü Ò ØØ Ø Ý È Ò Ü Ü Ü Ò µ Ü Ü Ü Ò µ ÛÖ Ü Ü Ü Ò µ Ü Ü µ À Ü Ü Ò µ µ ÌÒ Ø Þ Ó Ø ØÖ ØÖ ÒØÐÐÝ Ø ÔÖÓÙØ Ó Ø ØÖ Þ ÓÖ Ò ÓÖ À ÚÒ Û Ù ÝÒÑ ÓÖÖÒº ÀÒ Ø³ ÓÚÓÙ ÐÝ ÓÓÐ ØÓ ÔÔÐÝ Ø ÒÖÐ ØÙÔ Ó µ Ò µº Ï Ò Ó ÑÙ ØØÖ Ý ÒÒ ÐÐ ÓÐÙØÓÒ ØÓ Ö Ø ØÒ ÒÒ ÐÐ ÓÐÙØÓÒ ØÓ À ØÖÝ ÖÙÒ Ø ÑÓÙÒØ Ó ÓÑÔÙØØÓÒ ØÓ Ø ÙÑ Ó Ø ØÖ Þ º Ò Û³Ú Ú Ò ÓÒÕÙÖ Ý ØÓÖÒ Ø ÓÑÔÓÙÒ ÔÖÓÐÑ µ ÒØÓ ÔÖØ ÙÔÖÓÐÑ º Ï Ù Ð ÓÚÓÙ ÔÔÐØÓÒ Ó ÔÖÓÐÑ ØÓÖÞØÓÒ ÒÖ Ø ÒÒÒ Ó ÔØÖ Ò ÓÒÒØÓÒ ÛØ ÐØÒ ÕÙÖ ÊÐÐ ØØ º ̺ ÈÖÖ Ô ÙÔ Ø ÓÐÙØÓÒ Ó ß µ Ý ÑÓÖ ØÒ ÓÞÒ ÓÖÖ Ó ÑÒØÙ ÛÒ ÓÚÖ ß µ Ý ÒØÐÐÝ ØÓÖÒ ß µ ÒØÓ ØÒ ÙÔÖÓÐÑ ÛÓ ÓÐÙØÓÒ ÓÙÐ ÖÐÝ ÓÑÒº ÁÒ ÒÖÐ ÓÐÙØÓÒ Ü ØÓ ÓÑ ÔÖÓÐÑ ÓØÒ ÑÔÐ Ø Ü ØÒ Ó ÓÐÙØÓÒ Ü Ôµ Ô Üµ ØÓ ÚÖÓÙ ÑÔÐÖ ÔÖÓÐÑ Ô ØØ Ö ÓÑÓÑÓÖÔ Ñ Ó º Ò Û³Ö ÐÙÝ Ø ÓÐÙØÓÒ ØÓ ØÓ ÑÔÐÖ ÔÖÓÐÑ Ò ÓÑÒ Ò ÐØ ØÓ ÓÐÙØÓÒ Ó Ø ÓÚÖÐÐ ÔÖÓÐѺ ÌÙ Ø ÔÝ ØÓ ÓÒ Ø ÐÓÓÓÙØ ÓÖ Ù ÑÔÐ ØÓÒ º Äس ÐÓÓ Ø ÒÓØÖ ÜÑÔк º º ËÓ ÓÛ ÒÚÒØ ØÒØÐÞÒ ÔÙÞÞРͺ˺ ÈØÒØ ÔÖÐ ¼¼µ ØØ ÛÒØ ÚÖÐ Ò ÛÒ ÑÖØÒ ÒÙ ØÓ ÖÒÑ Ø ÁÒ ØÒØ ÁÒ ÒØÝ Ê º Ì ÔÖÓÐÑ ØÓ Ø ÓÙÖ Ù Ù Ù Đ Đ Ð Đ Ù Ð Ù Đ Ð Ù Ð Đ µ ÛÖ Ò ÑÖ Ò ÓÒ Ó ÓÙÖ ÛÝ Ò ØÓ ÖÖÒ ØÑ Ò ÖÓÛ Ó ØØ ÐÐ ÓÙÖ ÑÖÒ ÔÔÖ ÓÒ Ø ØÓÔ ÓØØÓÑ ÖÓÒØ Ò º Ì ÔÐÑÒØ Ò µ ÒÓÖÖØ Ù ØÖ Ö ØÛÓ Ò ÒÓ Đµ ÓÒ ØÓÔº ÙØ Û Ø ÓÐÙØÓÒ Û ÖÓØØ Ù Ý ¼ Æ º ÌÖ Ö ÛÝ ØÓ ÔÐ Ù Ù ÒÝ Ó Ø Ü Ò ÓÒ ØÓÔ Ò Û Ò ÖÓØØ ÓÙÖ ÛÝ ÛÐ ÔÒ Ø ØÓÔ ÙÒÒº ËÓ Ø ØÓØÐ ÒÙÑÖ Ó ÔÐÑÒØ º ÙØ Ø ÔÖÓÐÑ Ò ØÓÖ Ò Ò ÒÒÓÙ ÛÝ Ó ØØ ÐÐ ÓÐÙØÓÒ Ò ÓÙÒ ÕÙÐÝ Ý Ò Ë º ÖØÐÒ ÙÖ µ ߺ Ì ØØ ÒÝ ÓÐÙØÓÒ ØÓ Ø ÔÙÞÞÐ Ú Ù ØÛÓ Ó Ð Đ Û ÐÓÓ ÓÒÐÝ Ø Ø ØÓÔ Ò ÓØØÓÑ ÓÖ ÓÒÐÝ Ø Ø ÖÓÒØ Ò º Ìس ÑÙ Ö ÔÖÓÐÑ ØÓ ÓÐÚº ÓÖ Ø ÔÙÖÔÓ Ù Ò ÖØÖÞ Ý Ø ØÖ ÔÖ Ó ÑÖÒ ÓÒ ÓÔÔÓ Ø Ò µ Ø ¹ÔÖ Ö Ö ÔØÚÐÝ Ð Đ Đ ĐÐ Ð ĐÐ Đ ĐÐ µ ØÓÖÞØÓÒ Ó ÔÖÓÐÑ ß ÒÔÒÒØ ÙÔÖÓÐÑ ØÖ ØÖ ØÖ Þ ÝÒÑ ÓÖÖÒ Ú Ò ÓÒÕÙÖ ÔÖÑ ÐØÒ ÕÙÖ ÈÖÖ ÓÑÓÑÓÖÔ Ñ ÐØ ËÓ ÓÛ ÌÒØÐÞÖ ÁÒ ØÒØ ÁÒ ÒØÝÌÅ ÖÑÖÙ ØÖ ÁÒ ØÒØ ÁÒ ÒØÝÌÅ ÖØÐÒ ÅÝ ¼

30 ºº ÃÌÊà ÈÊÇÊÅÅÁÆ Ï Ó Ø ÛÝ ØÓ ÓÓ ÓÒ ¹ÔÖ ÖÓÑ Ù ÛÐÐ Ú Ù Ð Ð Đ Đ ÌÝ Ò ÐÐ ÓÚÖ Ò ÑÒÙØ ÓÖ ØÛÓ Ý Ð Ø¹ Ò Ø ÒÒ ÔÓ ÐØ ÓÖ Ù µ Ò Ø ÒÒ ÓÖ µº Ï Ø Ù Ø ØÖ Ð ĐÐ Đµ Đ Ð Đе Đ ĐÐ Ð µ µ ÆÓØ ÙÖØÖÑÓÖ ØØ ÓÐÙØÓÒ Ò ÐÚ Ó ØØ ÓÒ Ó Ð Đ ÔÔÖ ÓÒ ÓØ Ý ÛÔÔÒ ¹ÔÖ Û Ò Ò µ ØÓ Ð ĐÐ Đµ Đ Ð Đе Đ ĐÐ Ð µ µ Ó Ø ÓÐÙØÓÒ ØÓ Ø ÓÔÔÓ Ø¹ ÙÔÖÓÐÑ Ò ÖÖ ¹ÖÙÐÖ ÖÔ Ù ÚÖÝ ÚÖØÜ Ó Ø ÑÙÐØÖÔ ÛÓ Ö Ýµ Ð Đ Ð Đ ÜØÐÝ ØÛÓ ÒÓÖ º ÓÐÙØÓÒ ØÓ ÁÒ ØÒØ ÁÒ ÒØÝ Ê ÛÐÐ Ú Ù ØÛÓ Ù ¹ÖÙÐÖ ØÓÖ ÓÒ ÓÖ ØÓÔ¹Ò¹ÓØØÓÑ Ò ÓÒ ÓÖ ÖÓÒعҹº ÙÖØÖÑÓÖ ØÓ ØÛÓ ØÓÖ ÛÐÐ Ú ÓÒØ Ï Ò³Ø Ù Ø Ñ ¹ÔÖ Ò Óغ ÌÖÓÖ ÔÖÓÐÑ µ Ò ÓÐÚ ÓÒÐÝ Ý Ù Ò Ø Ö Ø Ò ØÖ ØÓÖ Ò µº ÓÒÚÖ ÐÝ ÛÒÚÖ Û Ú ØÛÓ ÓÒØ ¹ÖÙÐÖ ÖÔ Û Ò ÐÛÝ Ù ØÑ ØÓ ÔÓ ØÓÒ Ø Ù Ö ØÙ ÐØÒ Ø ØÓÖ ØÓ ÓÐÙØÓÒ Ó Ø ÙÐÐ ÔÖÓÐѺ ÜÖ ÐÐÙ ØÖØ ÒÓØÖ Ò Ó ÔÖÓÐÑ ØÓÖÞØÓÒº ¹ÖÙÐÖ ÖÔ ÓÒØ ÐØÒ ÖÒÓÙÐÐ ÌÓØ Ø Ôع Ö Ø Ö ÄÙ ÌÖÑÙÜ Ø ÕÙÒ ÔÖÓÐÑ ÞÞÐ ÆÙ Ù ËÙÑÖ ÐÜÓÖÔÐÐÝ Á ÑÝ ØÓ Ò ÖØ ÑÐе ÑÓÙÒØ Ó ØÓÒÐ ÑØÖÐ Ö Á ÔÖÔÖ ØÓÒ ºººßºººº À ØÓÖÐ ÒÓØ º Ì ÓÖÒ Ó ØÖ ÔÖÓÖÑÑÒ Ö Ó ÙÖº ÕÙÚ¹ ÐÒØ ÑÙ Ø Ú ÓÙÖÖ ØÓ ÑÒÝ ÔÓÔÐ ÝØ ØÖ Û ÖÐÝ ÒÝ Ö ÓÒ ØÓ ÛÖØ ØÑ ÓÛÒ ÙÒØÐ ÓÑÔÙØÖ Ü Øº Ï Ò Ö ÓÒÐÝ ÙÖ ØØ ÂÑ ÖÒÓÙÐÐ Ù Ù ÔÖÒÔÐ Ò Ø Ø ÒØÙÖÝ ÛÒ Ù ÙÐÐÝ ÓÐÚ Ø ÌÓØ Ø ÙÒØ ÓØ ÔÖÓÐÑ ØØ ÐÙ Ó ÑÒÝ ÓØÖ ËØÓÒ ºººµ Ù ØÖ Ó Ø ÑØÓ Ü Ø Ò ÜÙ ØÚ Ð Ø Ó ÓÐÙØÓÒ º ØÖ ÔÖÓÖÑ ØÝÔÐÐÝ ØÖÚÖ Ø ØÖ Ó ÔÓ ÐØ Ý Ù Ò ÛØ ÒÓÛ ÐÐ Ôع Ö Ø Ö ÒÖÐ ÖÔ ÜÔÐÓÖØÓÒ ÔÖÓÙÖ ØØ ÓÙÖ ÄÙ ÖØ ØÓ ØÙÒØ ÒÑ ÌÖÑÙÜ ÊÖØÓÒ ÅØѹ ØÕÙ ÈÖ ÙØÖ¹ÎÐÐÖ µ ß¼ º Ì Ø ÕÙÒ ÔÖÓÐÑ Û Ö Ø ÔÖÓÔÓ Ý ÅÜ ÞÞÐ ËÞØÙÒ µ µ ¼ Ò Ý ÖÒÞ ÆÙ ÁÐÐÙ ØÖÖØ ØÙÒ ÂÙÒ ¼µ ËÔØÑÖ ¼µ ÔÖÔ ÒÔÒÒØÐݺ º º Ù Û Ø ÐØØÖ ÔÙÐØÓÒ Ò ÛÖÓØ ÚÖÐ ÐØØÖ ÓÙØ Ø ØÓ ÖÒ Àº º ËÙÑÖº Ù ³ ÐØØÖ Ó ËÔØÑÖ ¼ ÔÐÐÝ ÒØÖ ØÒ Ù Ø ÜÔÐÒ ÓÛ ØÓ Ò ÐÐ Ø ÓÐÙØÓÒ Ý ØÖÒ Û ÐÐ ÌØÓÒÒÖÒ³ ÖÓÑ ÖÒ ØÖÑ ÑÒÒ ØÓ Ð ÓÒ³ Ûݺ À Ð Ó Ð Ø Ø ÐÜÓÖÔÐÐÝ Ö Ø ÓÐÙØÓÒ Ó ÕÙÚÐÒ Ð ÙÒÖ Ö ØÓÒ Ò ÖÓØØÓÒ Ò º ÅÝ ¼

31 ÇÅÁÆÌÇÊÁÄ ÄÇÊÁÌÀÅË ÅÝ ¼ ¼µ ºº ÓÑÔÙØÖ ÖÖÚ ÙÒÖ ÝÖ ÐØÖ Ò ÔÓÔÐ Ò ØÓ Ù ØÑ ÓÖ ÓÑÒØÓÖÐ ÔÖÓÐÑ º Ì ØÑ Û ØÖÓÖ ÖÔ ÓÖ ØÖÒ ØÓ Ö ÒÖÐ ØÒÕÙ Ò ÊÓÖØ Âº ÏÐÖ ÖÓ ØÓ Ø Ó ÓÒ ÈÖÓº ËÝÑÔÓ Ò ÔÔÐ Åغ ¼ ¼µ ß º À Ö ÒÓØ ÒØÖÓÙ ÐÓÖØÑ Ï Ò ÑÒ¹ÓÖÒØ ÓÖÑ Ò ÑÒØÓÒ ØØ Ø ÔÖÓÙÖ ÓÙÐ ÖÐÝ ÜØÒ ØÓ Ò ÚÖйÐÒØ ÔØØÖÒ Ü Ü Ò ÛÖ Ò ÒÓØ Üº Ì ÒÜØ ÑÐ ØÓÒ Û ÔÔÖ Ý ËÓÐÓÑÓÒ Ïº ÓÐÓÑ Ò ÄÓÒÖ º ÙÑÖØ ÂÅ µ ß ÛÓ ÓÖÑÙÐØ Ø ÒÖÐ ÔÖÓÐÑ Ö¹ ÙÐÐÝ Ò ÔÖ ÒØ ÚÖØÝ Ó ÜÑÔÐ º ÁÒ ÔÖØÙÐÖ ØÝ Ù Ø Ö ÓÖ ÑÜÑÙÑ ÓÑÑÖ Ó Ò ÒÓØ ØØ ØÖÒ Ò Ù ØÓ Ò Ù ÚÐÝ ØØÖ Ò ØØÖ ÓÐÙØÓÒ ØÓ ÓÑÒØÓÖÐ ÓÔØÑÞØÓÒ ÔÖÓÐÑ º ÌÝ ÒØÖÓÙ ÖØÒ Ò Ó ÐÓÓ ÛÐÐ Ø ÑÔÓÖØÒØ Ó ÝÒÑ ÓÖÖÒ Ý ÖÒÒ ÓÒ ÚÖÐ ÛØ Ø Û Ø ÖÑÒÒ Ó º ÇØÖ ÒÓØÛÓÖØÝ ÖÐÝ Ù ÓÒ Ó ØÖ ÔÖÓÖÑÑÒ ÔÔÖ Ò ÅÖ ÏÐÐ ³ ÓÓ ÐÑÒØ Ó ÓÑÒØÓÖÐ ÓÑÔÙØÒ µ ÔØÖ Ò ÙÖÚÝ Ý Âº ʺ ØÒÖ Ò º ź ÊÒÓÐ Å µ ß Ò Ò Ø Èºº Ø Ó ÂÓÒ Ò ÊÔÓÖØ Å͹˹¹ ÖÒ ÅÐÐÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ µ ÔØÖ º Ò ÒØÖÓÙ ØÒÕÙ Ó ÑÖÒ Ò ÙÑÔÒ ØØ Û ÐÐ Ù ÐØÖº ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÑØ Ó Ø Ó Ø Ó ØÖÒ ÛÖ Ö Ø Ö Ö Ý Ý Åº ÀÐÐ ÂÖº Ò º º ÃÒÙØ Ò ÓÑÔÙØÖ Ò ÓÑÔÙØÒ ÅÅ ÔÖØ ËÐÙØ ÅÑÓÖÐ ÈÔÖ ÆÓº ¼ ÖÙÖÝ µ ߺ ÃÒÙØ Ú ÑÙ ÑÓÖ ØÐ ÜÔÓ ØÓÒ ÐØÖ Ò Åغ ÓÑÔº µ ß º ËÙ ÑØÓ Ò ÓÒ Ö ÔÐ Ó Ó¹ÐÐ ÑÔÓÖØÒ ÑÔÐÒ Âº ź ÀÑÑÖ ÐÝ Ò º º ÀÒ ÓÑ ÅÓÒØ ÖÐÓ ÅØÓ ÄÓÒÓÒ ÅØÙÒ µ ߺ ËØÙ Ó ÖÒÓÑ Ð¹ÚÓÒ ÛÐ Ù Ø Ò ÔØ Ù ÓÚ ÛÖ ÒÙÙÖØ Ý Åº ƺ ÊÓ ÒÐÙØ Ò º Ϻ ÊÓ ÒÐÙØ Âº ÑÐ ÈÝ µ ß º ØÖ ÔÔÐØÓÒ Ö ÒÐÝ ÔØÐ ØÓ ÔÖÐÐÐ ÔÖÓÖÑÑÒ ¹ Ù «ÖÒØ ÔÖØ Ó Ø Ö ØÖ Ö ÓØÒ ÓÑÔÐØÐÝ ÒÔÒÒØ Ó ÓØÖ ØÙ ÓÒØ ÙØÖ Ò ÜÔÐÓÖ ÓÒ «ÖÒØ ÑÒ ÛØ ÑÒÑÙÑ Ó ÒØÖÔÖÓ ÓÑÑÙÒØÓÒº ÐÖÝ Ò º Àº ÄÑÖ ÜÔÐÒ ÓÛ ØÓ ÙÚ ÔÖÓÐÑ Ó ØØ ØÛÓ ÓÑÔÙØÖ Ó «ÖÒØ Ô ÓÙÐ ÛÓÖ ÓÒ Ø ÑÙÐØÒÓÙ ÐÝ Ò Ò Ø Ø Ñ ØѺ Ì ÔÖÓÐÑ ØØ ÓÒ Ö Ö ØÖ Ó ÒÓÛÒ Ô ÌÓÖÑ ººº ĵ ÙØ Û Ò Ó ÒØÐÐÝ ÑÐÖ ÐÓ ÐÒÒ ÚÒ Ò ÑÙ ÑÓÖ ÓÑÔÐØ ØÙØÓÒ Ý Ù Ò ÅÓÒØÓ ÖÐÓ ØÑØ Ó Ø ÙØÖ Þ º ÐØÓÙ ÑÒÝ ÓÖ ÔÖÐÐÐÞÒ ÓÑÒØÓÖÐ Ö Ú Ò ÚÐÓÔ ÓÚÖ Ø ÝÖ Ù ØÒÕÙ Ö ÝÓÒ Ø ÓÔ Ó Ø ÓÓº ÊÖ Ò Ò Ò ÒØÖÓ¹ ÙØÓÒ ØÓ ÖÐÝ ÒÖÐ ÔÔÖÓ Ò Ø ÔÔÖ Ý Êº ÒÐ Ò Íº ÅÒÖ Å ÌÖÒ ØÓÒ ÓÒ ÈÖÓÖÑÑÒ ÄÒÙ Ò ËÝ ØÑ µ ߺ ź ÐÒÓÚ º ÓÖÓÒ Âº ÙÖ ¹ÇÔÔÒÑ Êº ÁÑÔÐÞÞÓ º Ź Ò Ò Ìº ÈØ Ú Ò ÔÖÓÖØÝ ÖÒÒ ØÖ ÒÖÐ ÑÓÐ Ó Óѹ ÔÙØØÓÒ ÛØ Û ØÝ ÛÖ Ð ØÓ ÔÖÓÚ ÖÓÖÓÙ ÓÙÒ ÓÒ ÛØ ØÖ ÔÖÓÖÑ Ò Ó Ò ÓÑÔÙØØÓÒÐ ÓÑÔÐÜØÝ ¼ ¼µ ß¼º ÏÐÖ ÓÐÓÑ ÙÑÖØ ÓÑÑÖ Ó ÓÔØÑÞØÓÒ ÐÓÓ ÝÒÑ ÓÖÖÒ ÑÒÑÙÑ ÖÑÒÒ ÚÐÙ ÏÐÐ ØÒÖ ÊÒÓÐ Ò ÑÖÒ ÙÑÔÒ ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÑØ ÀÐÐ ÃÒÙØ ÑÔÓÖØÒ ÑÔÐÒ ÀÑÑÖ ÐÝ ÀÒ ÓÑ Ð¹ÚÓÒ ÛÐ Ò ÔØ ÊÓ ÒÐÙØ ÊÓ ÒÐÙØ ÔÖÐÐÐ ÔÖÓÖÑÑÒ Ö ØÖ ÄÑÖ ÐÓ ÐÒÒ ÒÐ ÅÒÖ ÐÒÓÚ ÓÖÓÒ ÙÖ ¹ÇÔÔÒÑ ÁÑÔÐÞÞÓ ÅÒ ÈØ ÔÖÓÖØÝ ÖÒÒ ØÖ ÅÝ ¼

32 ºº ÃÌÊà ÈÊÇÊÅÅÁÆ Ü Ü Ü ÊÁËË º ÜÔÐÒ ÓÛ Ø Ø Ó ÒÖØÒ µ Ò¹ØÙÔÐ µ ÔÖÑÙØØÓÒ Ó ØÒØ ØÑ µ ÓÑÒØÓÒ Úµ ÒØÖ ÔÖØØÓÒ Úµ Ø ÔÖØØÓÒ Ò Úµ Ò Ø ÔÖÒØ Ò ÐÐ ÖÖ ÔÐ Ó ØÖ ÔÖÓÖÑÑÒ Ý ÔÖ Òع Ò ÙØÐ ÓÑÒ Ò ÙØÓ«ÔÖÓÔÖØ È Ð Ü Ü Ð µ ØØ Ø Ý µ Ò µº º ¼ ÌÖÙ ÓÖ Ð Ï Ò ÓÓ Ó ØØ È Ü µ ÐÛÝ ØÖÙº º Í Ò ÓÖ Ò Ø ÓÒ ØÓ ÖÔÖ ÒØ ÕÙÒ ÓÒ Ò ÓÐÐÓÛ Ø ØÔ Ó ÐÓÖØÑ Ò ÒØÐÐÝ ØÖÚÖ Ø ØÖ Ó º Ý Ò Ò ÓÙØ ØÖ ÓÙÖ º ÁÒÚÒØ ØÖ ØÓ Ú Ð Ó Ø ÛÓÖº º ¼ ÊÓÖÑÙÐØ ÐÓÖØÑ ÖÙÖ Ú ÔÖÓÙÖ ÐÐ ØÖÝ Ðµ ÚÒ ÐÓÐ ÚÖÐ Ò Ò Ü Ü Ò ØÓ ÒÚÓ Ý ÝÒ ØÖÝ µ³º Ò ÝÓÙ ÑÒ ÛÝ Ø ÙØÓÖ Ó Ø ÓÓ ÒÓØ ØÓ ÔÖ ÒØ Ø ÐÓÖØÑ Ò Ù ÖÙÖ Ú ÓÖÑ º ¼ ÚÒ Ö ÛØ Ö Ò Ò ÓÛ ÑÒÝ ÛÝ Ò ÒÓÒØØÒ ÕÙÒ ÔÐ ÓÒ Ò ÓÖ ÒÓ ÕÙÒ ÔÐ Ò ÖÓÛ Ö º ¼ ̺ º ËÔÖÙ ¼ºµ Ö ØÖ ÒÝ ÚÐÙ Ò ÓÖ Û Ø Ò ÕÙÒ ÔÖÓÐÑ ÖÑ ÓÐÙØÓÒ ÛØ Ü Ü Ò Ü Ò Ò Ü Ò Ò º ¼ Ö ØÖ ØÛÓ ¹ÕÙÒ ÔÐÑÒØ ÛØ Ø Ñ Ü Ü Ü Ü Ü Ü º Ò Ñ¹ÕÙÒ ÔÐÑÒØ Ú Ñ ÕÙÒ ÓÒ ÛØ ÕÙÖ º ÔØ ÐÓÖØÑ Ï ØÓ Ø Ò ÕÙÒ ÔÖÓÐÑ Ù Ò ØÛ ÓÔÖØÓÒ ÓÒ Ò¹Ø ÒÙÑÖ Ù Ø Ò Ø ØÜغ ¼º ŠϺ ÖÒ ¼ºµ ÓØ ÓÐÙØÓÒ Ó Ø Ò ÕÙÒ ÔÖÓ¹ É ÐÑ ÛÒ Ò Ú ÖÐ ÝÑÑØÖÝ ÊÓØØÓÒ Ý ¼ Æ É ÐÚ ØÑ É É ÙÒÒ ÙØ Ö ØÓÒ Ó Ò³Øº É É µ Ò Ø Ò ÕÙÒ ÔÖÓÐÑ Ú ÓÐÙØÓÒ ÛØ Ö ØÓÒ ÝÑÑØÖÝ É É µ ËÓÛ ØØ ÖÐ ÝÑÑØÖÝ ÑÔÓ Ð ÛÒ Ò ÑÓ º É É É µ ËÓÑØÑ Ø ÓÐÙØÓÒ ØÓ Ò Ò ÕÙÒ ÔÖÓÐÑ ÓÒØÒ ÓÙÖ ÕÙÒ ØØ ÓÖÑ Ø ÓÖÒÖ Ó ØÐØ ÕÙÖ ÓÛÒ Öº ÈÖÓÚ ØØ Û É É É Ò ÐÛÝ Ø ÒÓØÖ ÓÐÙØÓÒ Ý ØÐØÒ Ø ÕÙÖ Ø ÓØÖ ÛÝ ÙØ É É ÐÚÒ Ø ÓØÖ Ò ÕÙÒ Ò Ôеº É É µ ÄØ Ò Ø ÒÙÑÖ Ó ÖÐÐÝ ÝÑÑØÖ ÓÐÙØÓÒ Ò ÙÔÔÓ É Ò Ó ØÑ Ú Ü ÓÖ Òº ÈÖÓÚ ØØ Ò Ò É Òº É É º Å ÏÖÔÖÓÙÒ ÕÙÒ ºµ ÊÔÐ µ Ý Ø ØÖÓÒÖ ÓÒØÓÒ Ü Ü Ü Ü µ ÑÓ Ò Ü Ü µ ÑÓ Ò ³º Ì Ò Ò Ö ÓÑ ØÓÖÙ ºµ ÈÖÓÚ ØØ Ø Ö ÙÐØÒ ÔÖÓÐÑ ÓÐÚÐ Ò ÓÒÐÝ Ò ÒÓØ Ú Ð Ý ÓÖ º º Å ¼ ÓÖ Û Ò ¼ Ó Ø Ò ÕÙÒ ÔÖÓÐÑ Ú Ø Ð Ø ÓÒ ÓÐÙØÓÒ º Å Á ÜÖ Ì Òµ ØÓÖÓÐ ÓÐÙØÓÒ ÓÛ ØØ É ÑÒµ É Ñµ Ò Ì Òµº º ÀÅ Ó ÐÒ É Òµµ Ò ÐÒ Òµ ÔÔÖÓ ÔÓ ØÚ ÓÒ ØÒØ Ò º ÄØ À Òµ Ø ÒÙÑÖ Ó ÛÝ ØØ Ò ÕÙÒ Ò ÓÙÔÝ Ò Ò Ò ÓÒÝÓÑ Ó ØØ ÒÓ ØÛÓ Ö Ò Ø Ñ ÐÒº ÓÖ ÜÑÔÐ ÓÒ Ó Ø À µ ÛÝ ÓÛÒ Öºµ ÓÑÔÙØ À Òµ ÓÖ ÑÐÐ Òº º º Àº ÉÙ ØÙÒص ÒÓØ ØØ Ø ÐÓÓÔ Ò ØÔ Ä Ó ÐÓÖØÑ Ä Ò Ò ÖÓÑ ÛÐ Ü Ð ¼³ ØÓ ÛÐ Ü Ð ¼³ Ù Ü Ð ÒÒÓØ ÔÓ ØÚ Ø ØØ ÔÓÒØ Ó Ø ÐÓÖØѺ ËÓ ØÓ ÐÑÒØ Ø ÑÒÙ Ò Ò Ù Ø Ø Ü Ð Ò ØÔ Ä º Ï Ø ÓÓ É É É É Ò¹ØÙÔÐ ØÙÔÐ ÔÖÑÙØØÓÒ ÓÑÒØÓÒ ÒØÖ ÔÖØØÓÒ ÔÖØØÓÒ Ø ÔÖØØÓÒ Ò Ø ÔÖÒØ ÔÖÒØ ÓÑÒ ÙØÓ«ÔÖÓÔÖØ ÖÙÖ Ú ÐÓÐ ÚÖÐ ÙØÓÖ ÖÙÖ ÓÒ ÚÖ Ù ØÖØÓÒ ËÔÖÙ ØÛ ÓÔÖØÓÒ ÖÒ ÖÐ ÝÑÑØÖÝ ÊÓØØÓÒ Ý ¼ Æ ÏÖÔÖÓÙÒ ÕÙÒ ÖÓÒ ÓÒÐ ÛÖÔÖÓÙÒ ØÓÖÙ Ò ÕÙÒ ÔÖÓÐÑ ÕÙÒ ÓÒÝÓÑ ÜÓÒ ÉÙ ÄÒÓÖ ÔÖ ÅÝ ¼

33 ÇÅÁÆÌÇÊÁÄ ÄÇÊÁÌÀÅË ÅÝ ¼ ¼µ ºº º ËÙÔÔÓ ØØ Ò Ò ÐÓÖØÑ Ä Ö ØÔ Ä ÛØ Ð Ò Ü Ü Ü º ÏØ Ö Ø ÙÖÖÒØ ÚÐÙ Ó Ü Ü Ü Ü Ü Ô ¼Ô Ô Ô Ô Ò Ý Ý Ý º Å ÏØ Ö Ø ÓÑÒ Ð Ò ÄÒÓÖ³ ÔÖÓÐÑ µ Ü ¼º ÜØÒ ÐÓÖØÑ Ä Ó ØØ Ø ÓÖ Ü Ð ÛÒÚÖ Ü Ü Ð º Ü º Å Á Ü Ü Ü Ü Ò ÐØ Ü Ü Òµ Ü µ Ü µ Ü Ê Ø Ùк µ ËÓÛ ØØ Ò Ó Ò Ü ÓÐÚ ÄÒÓÖ³ ÔÖÓÐÑ µ Û Ú Ü Ò ÓÖ ÓÑ Ò Ò ÓÒÐÝ Ü Ò ÓÖ ÓÑ Òº µ Ò ÑÐÖ ÖÙÐ ØØ ØÒÙ Ü ÖÓÑ Ü ÛÒ Ò ÚÒº µ ÓÒ ÕÙÒØÐÝ Ø ÐÓÖØÑ Ó ÜÖ ¼ Ò ÑÓ Ó ØØ ÜØÐÝ ÓÒ Ó ÙÐ ÔÖ Ó ÓÐÙØÓÒ Ü Ü Ú Øº º Å ÜÔÐÓÖ ÐÓÓ ÄÒÓÖ ÔÖ ÊÔÐ ³ Ò µ Ý ³º º Ï Ò ÓØÒ ÓØÒ ÓÒ ÛÓÖ ÖØÒÐ ÖÓÑ ÒÓØÖ Ý ÒÒ ÓÒÐÝ ÐØØÖ ÓÖ ØÛÓº Ò ÝÓÙ ØÒ Ó ÒÝ ÖØÒÐ ØØ ÐÑÓ Ø ÑØ ¼µ º ¼ Ù ØÓÑÞ ÐÓÖØÑ Ó ØØ Ø ÛÐÐ Ò ÐÐ ÛÓÖ ÖØÒÐ º Ü º ÜÔÐÒ ÓÛ ØÓ Ù ÓÖØÓÓÒÐ Ð Ø Ò º Ó ËØÓÒ ºº Ó ØØ Ø³ Ý ØÓ Ú Ø ÐÐ ¹ÐØØÖ ÛÓÖ ÛÓ Ø ÖØÖ ÚÒ Ò Þº Í ØÓ ÙÐ Ø ØÓ Ô ÙÔ Ø ÐÓÖØÑ Ó ÜÖ º º Ò ÝÓÙ Ò Ò ÛÓÖ ÖØÒÐ Ó Þ ¼ º ÏØ ÔÖÓ Ð Ò ÚÖ ÒÓ Ó Ø ÖÔÐ µ Ò µ ÛÒ Û Ø ÐÓÖØÑ Ó ÜÖ ÓÖ ÛÓÖ ÖØÒÐ Ò Ø Ó Ü º Ì ÑØÓ Ó ÜÖ Ò Ó Ò ÐÚÐ Ó ØÖÒ ØÓ ÐÐ Ø ÐÐ Ó Ò Ñ Ò ÖØÒÐ ÓÒ ÓÐÙÑÒ Ø ØÑ Ù Ò ØÖ ØÓ ØØ ÐÐÐ ÔÖ Ü Ò Ø ÖÓÛ º Ú ÑØÓ ØØ Ó ÑÒ ÐÚÐ Ó ØÖÒ Ò ÐÐ Ù Ø ÓÒ ÐÐ ÔÖ ÐÚÐ Ù Ò ØÖ ÓÖ ÓØ ÖÓÛ Ò ÓÐÙÑÒ º º Ïس Ø ÐÖ Ø ÓÑÑÖ Ù Ø Ó Ø ÓÐÐÓÛÒ ÛÓÖ ÓÑÒ ÙÐ ÐÓÓ ÄÒÓÖ ÔÖ ÛÓÖ ÖØÒÐ ÓÖØÓÓÒÐ Ð Ø ØÖ ÓÑÑÖ ØÛÓ¹ÐØØÖ ÐÓ Ó ÖÔ ÓÑÑÖ ØÑÒ ÔÖÓ ÛÓÖ ÔÖÓ ÕÙÒ Ü ¼º ÄØ Û Û Û Ñ ÓÙÖ¹ÐØØÖ ÛÓÖ ÓÒ Ò Ñ¹ÐØØÖ ÐÔغ Ò Ò ÐÓÖØÑ ØØ ÔØ ÓÖ ÖØ Û ÓÖÒ Û ÓÑÑÖ ÓÖ ÒÓØ ÛØ Ö ÔØ ØÓ Ø ÔØ ÛÓÖ Ó Û Û º º Å ØÛÓ¹ÐØØÖ ÐÓ Ó ÓÒ Ò Ñ¹ÐØØÖ ÐÔØ Ò ÖÔÖ ÒØ ÖÔ ÓÒ Ñ ÚÖØ ÛØ Ò ÓÒÐÝ ÓÛÓÖº µ ÈÖÓÚ ØØ Ø Ó ÓÑÑÖ µ ÒÓ ÓÖÒØ ÔØ Ó ÐÒØ º µ ÀÓÛ ÑÒÝ Ö Ò Ò ÖÔ ÛØ ÒÓ ÓÖÒØ ÔØ Ó ÐÒØ Ö Ü º Å ¼ Ϻ ĺ ØÑÒ ºµ Ì ÓÐÐÓÛÒ ÐÒØ ÓÒ ØÖÙØÓÒ ÝÐ ÓÑѹ Ö Ó Ó ÑÜÑÙÑ Þ ÓÖ ÒÝ Ó ÐÓ ÐÒØ Ò ÓÚÖ ÒÝ ÐÔغ ÚÒ ÕÙÒ Ó Ü Ü ¼Ü Ü Ò Ó ÒÓÒÒØÚ ÒØÖ ÛÖ Ü «Ö ÖÓÑ Ó Ø ÓØÖ ÝÐ Ø Ü Ü Ò Ü ¼ Ü ÓÖ ¼ Ò Ø ÔÖÓÙÖ ÓÙØÔÙØ ÝÐ Ø Ü ÛØ Ø ÔÖÓÔÖØÝ ØØ Ø Ø Ó ÐÐ Ù Ü ÓÑÑÖº Ï ÖÖ Ü Ò Ò ÒØ ÔÖÓ ÕÙÒ Ü Ò ÛØ Ü Ü Ò ÓÖ ÐÐ Òº ÝÐ Ø ØÒ Ø ÓÖÑ Ü Ü Ü Ò º Ì ÑÔÐ Ø ÒÓÒØÖÚÐ ÜÑÔÐ ÓÙÖ ÛÒ Ò ÛÖ Ü Ü ¼Ü Ü Ü ¼Ü Ü Ü ¼ Ò Û ÓÒ³Ø Ú Ü ¼ Ü Ü º ÁÒ Ø Ø ÐÓÖØÑ ÓÙØÔÙØ Ü Ü Ü ÛÖ Ü Ü Ü Ò Ø Ø Ó ÐÐ Ù ØÖÔÐ ÐÖÐÝ Ø Ø ÓÑÑÖ ÓÒØÓÒº ÅÝ ¼

34 ºº ÃÌÊà ÈÊÇÊÅÅÁÆ ÇÒ Ý ØÓ ØÒ Ó Ü ÔÖØØÓÒ ÒØÓ Ø Ù ØÖÒ Ý ÓÙÒÖÝ ÑÖ¹ Ö ÛÖ ¼ ¼ Ø Ò Ò Ø Ò ÓÖ Øº ÌÒ Ù ØÖÒ Ý Ü Ü Ü º Ì ÒÙÑÖ Ø Ó Ù ØÖÒ ÐÛÝ Óº ÁÒØÐÐÝ Ø Ò Ò ÓÖ ÐÐ ÙÐØÑØÐÝ Ø Ò Ü Ý ¼ Ø Ö ÓÙØÔÙغ ØÑÒ³ ÐÓÖØÑ ÓÒ ÓÑÔÖ ÓÒ Ó ÒØ Ù ØÖÒ Ý Ò Ý º Á ØÓ Ù ØÖÒ Ú Ø Ñ ÐÒØ Û Ù ÐÜÓÖÔ ÓÑÔÖ ÓÒ ÓØÖÛ Û ÐÖ ØØ Ø ÐÓÒÖ Ù ØÖÒ Öº Ì ÓÒ Ý Ø ÒÓØÓÒ Ó Ô Û Ö Ù ØÖÒ Ó Ø ÓÖÑ Þ Þ Þ ÛÖ Ò Þ Þ Þ º Áس Ý ØÓ ØØ ÒÝ ØÖÒ Ý Ý ¼Ý Ò Û Û Ú Ý Ý ÓÖ Ò ÒØÐÝ ÑÒÝ Ò ØÓÖ ÒØÓ ÕÙÒ Ó Ô Ý Þ ¼µ Þ µ Ò Ø ØÓÖÞØÓÒ ÙÒÕÙº ÓÖ ÜÑÔÐ Ù ØÖÒ ÓÙÒÖÝ ÑÖÖ ÐÜÓÖÔ ÓÑÔÖ ÓÒ Ô Ô ÖÒÓÑ Ø ÛÓÖ Ø¹ ÓÙÒ ÒÐÝ Ó Ð ØÑÒ ÒÖØÒ ÙÒØÓÒ ÒÐÝ Ó Ð Ø ØÖÙØÙÖ ËÕÙÒØÐ ÐÐÓØÓÒ ÙÒÓÒ Ñ ÙÑÔ ØÑÔ ÔÓ ÓÒ Ð Ø ÙÖØÖÑÓÖ Ý ÔÖÓ ÕÙÒ Ø ØÓÖÞØÓÒ ÒØÓ Ô Ð Ó ÙÐØÑØÐÝ ÔÖÓ ÐØÓÙ ÓÑ Ó Ø ÒØÐ ØÓÖ ÑÝ ÒÓØ ÓÙÖ Ò Ø ÔÖÓº ÓÖ ÜÑÔÐ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ÚÒ ÔÖÓ ÒÓÒÓÒ ØÒØ ÕÙÒ Ý Ö Ý ÓÙÒÖÝ ÑÖÖ ÓÚ ÛÖ Ø ÔÖÓ ÐÒØ Ø Ó Ø ÔÖÓ ØÓÖÞØÓÒ ÛÐÐ ÓÒØÒ Ò Ó ÒÙÑÖ Ó Ó¹ÐÒØ Ô º ÖÓÙÒ Ó ØÑÒ³ ÐÓÖØÑ ÑÔÐÝ ÖØÒ Ø ÓÙÒÖÝ ÔÓÒØ Ø Ø ÐØ Ó ØÓ Ó¹ÐÒØ Ô º ÌÒ Ø Ö Ø ØÓ Ø ÒÙÑÖ Ó ÖØÒ ÓÙÒÖÝ ÔÓÒØ Ò ÒÓØÖ ÖÓÙÒ Ò Ø º µ ÈÐÝ ØÖÓÙ Ø ÐÓÖØÑ Ý Ò ÛÒ Ò Ò Ü º µ ËÓÛ ØØ Ø ÒÙÑÖ Ó ÖÓÙÒ Ø ÑÓ Ø ÐÓ Òº µ ÜØ ÒÖÝ Ü ØØ Ú Ø ÛÓÖ Ø¹ ÓÙÒ ÛÒ Ò º µ ÁÑÔÐÑÒØ Ø ÐÓÖØÑ ÛØ ÙÐÐ ØÐ º Áس ÙÖÔÖ ÒÐÝ ÓÖص µ ÜÔÐÒ ÛÝ Ø ÐÓÖØÑ ÝÐ ÓÑÑÖ Óº º ÀÅ ÏØ Ø ÔÖÓÐØÝ ØØ ØÑÒ³ ÐÓÖØÑ Ò Ò ÓÒ ÖÓÙÒ ÙÑ ØØ Ü ÖÒÓÑ Ñ¹ÖÝ ØÖÒ Ó Ó ÐÒØ Ò ÙÒÕÙÐ ØÓ ÒÝ Ó Ø ÓØÖ ÝÐ Ø º Í ÒÖØÒ ÙÒØÓÒ ØÓ ÜÔÖ Ø Ò ÛÖºµ º ÏÝ Ò³Ø ÓÑÑÖ Ó Ó ÐÒØ Ñ ÅÝ ¼ Ñ µ ÓÒØÒ ¼¼¼ Ò ¼¼¼ Ü º ÏÝ Ó ÝÓÙ ØÒ ÕÙÒØÐ Ø ØÖÙØÙÖ Ù µß µ ÛÖÒ³Ø ¹ ØÙÖ Ò ËØÓÒ ºº Ó Ø Ö Ó ÓÓ ÒØØÐ ËÕÙÒØÐ ÐÐÓØÓÒµ º Ïس Ø Ò Ò Ó µ Åż Ò µ Åż Ò ÌÐ º ÏÝ µ ÅÅ Ò µ Åż Ò ÌÐ º ¼ ËÙÔÔÓ ÝÓÙ³Ö Ù Ò Ø ÙÒÓÒ Ñ µ Ò Ø ÓÔÖØÓÒ Ù Ø ÙÑÔ Ø ÙÖÖÒØ ØÑÔ ØÓ ÞÖÓº ÏØ ÓÙÐ ÝÓÙ Ó Ü º ËÔÐÐ ÓÙØ Ø ÐÓÛ¹ÐÚÐ ÑÔÐÑÒØØÓÒ ØÐ Ó Ø ÒØ ÐØÓÒ ÔÖÓ Ò ØÔ Ó ÐÓÖØÑ º Í Ø ÖÓÙØÒ ØÓÖ Úµ Ó µ ÛÒÚÖ ÒÒ Ø ÓÒØÒØ Ó ÅÅ Ò Ù Ø ÓÐÐÓÛÒ ÐØÓÒ ØÖØÝ µ Ò Ð ÛØ Ø Ð Ø ÒÙÑÖ Ö Ó ÐÙ ÛÓÖ º µ Á Ö ¼ Ø Ü ÓØÖÛ Ø Ü ØÓ ÛÓÖ Ò Ð º µ Á Ö Ù Ø ÔÓ ÓÒ Ð Ø ØÓ Ò Ò Ü ØØ ÑÜÑÞ Ø ÒÙÑÖ Ó ÐÙ ÛÓÖ ØØ ÓÙÐ ÐÐ ÓÒ Ø ÓØÖ Ó Ø ÔÖ Ü ÓÖ ÙÆÜ Ð Ø ØØ ÓÒØÒ Üº Ü ¼º ÓÒØÒÙÒ ÜÖ ÔÐÐ ÓÙØ Ø ØÐ Ó ØÔ ÛÒ Ü ¼º µ ÏØ ÙÔØ ÓÙÐ ÓÒ ØÓ ÅÅ ÛÒ ÐÙ ÛÓÖ Ü ÓÑ Ö µ ÏØ ÙÔØ ÓÙÐ ÓÒ ØÓ ÅÅ ÛÒ ÐÙ ÛÓÖ Ü ÓÑ ÖÒ