LATVIJAS REPUBLIKAS CIVILLIKUMS THE CIVIL LAW OF LATVIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "LATVIJAS REPUBLIKAS CIVILLIKUMS THE CIVIL LAW OF LATVIA"

Transcription

1 LATVIJAS REPUBLIKAS CIVILLIKUMS THE CIVIL LAW OF LATVIA

2 UDK Ci 890 Íî gråmata izdota pateicoties Lielbritånijas véstniecîbas Latvijå finansiålajam atbalstam. This book is published thanks to financial assistance from the Embassy of the United Kingdom and Northern Ireland in Latvia. Paredzéts kå måcîbu lîdzeklis sabiedrisko un juridisko zinåtñu studentiem. ISBN Konsolidétais Civillikuma teksts latviski VAS «Tiesu namu a entüra», 2001 Tulkojums Tulkoßanas un terminolo ijas centrs, 2001 Iespiests a/s «Preses nams» poligråfijas grupå «Jåña séta»

3 LATVIJAS REPUBLIKAS CIVILLIKUMS THE CIVIL LAW OF LATVIA Translation and Terminology Centre, 2001

4 SATURS SATURS... 5 TABLE OF CONTENTS PATEICÈBAS; ACKNOWLEDGEMENTS PRIEKÍVÅRDS PREFACE PIEZÈME; DISCLAIMER and NOTE for the English Translation CIVILLIKUMS IEVADS (1.-25.pants) PIRMÅ DAÏA. Ìimenes tiesîbas PIRMÅ NODAÏA. Laulîba PIRMÅ APAKÍNODAÒA. Saderinåßanås ( pants) OTRÅ APAKÍNODAÒA. Laulîbas noslégßana un izbeigßanås I. Í érß i laulîbas noslégßanai ( pants) II. Pieteikumi laulîbas noslégßanai. Izsludinåßana ( pants) III. Laulîbas noslégßana ( pants) IV. Laulîbas neesamîba ( pants) V. Laulîbas ß irßana ( pants) VI. Laulîbas neesamîbas un ß irßanas sekas ( pants) TREÍÅ APAKÍNODAÒA. Laulåto personiskås tiesîbas ( pants) CETURTÅ APAKÍNODAÒA. Laulåto mantiskås tiesîbas I. Laulåto likumiskås mantiskås attiecîbas ( pants) II. Pürs ( pants) III. Laulåto lîgumiskås mantiskås attiecîbas Vispårîgi noteikumi ( pants) Visas laulåto mantas ß irtîba ( pants) Laulåto mantas kopîba ( pants) Laulåto mantisko attiecîbu re istri ( pants) OTRÅ NODAÏA. Vecåku un bérnu savstarpéjås tiesîbas un pienåkumi PIRMÅ APAKÍNODAÒA. Laulîbå dzimußo bérnu izcelßanås noteikßana ( pants) OTRÅ APAKÍNODAÒA. Årlaulîbå dzimußu bérnu izcelßanås noteikßana ( pants) TREÍÅ APAKÍNODAÒA. Adopcija ( pants) CETURTÅ APAKÍNODAÒA. Vecåku vara... 75

5 Saturs 6 I. Vecåku vara personiskajås attiecîbås ( pants) II. Vecåku vara pår bérnu mantu ( pants) III. Vecåku varas izbeigßanås un aprobeωoßana ( pants) TREÍÅ NODAÏA. Radniecîba un svainîba ( pants) CETURTÅ NODAÏA. Aizbildnîba un aizgådnîba. Vispårîgi noteikumi ( pants) PIRMÅ APAKÍNODAÒA. Aizbildnîba pår nepilngadîgajiem I. Nepilngadîba ( pants) II. Aizbildnîbas nodibinåßana ( pants) III. Personas, ko var iecelt par aizbildñiem ( pants) IV. Personas, kam ir tiesîba atteikties pieñemt aizbildña amatu ( pants) V. Aizbildnîbas pårvaldîba Aizbildña pienåkumi pret aizbilstamo personu ( pants) Aizbildnis kå nepilngadîgå pårståvis ( pants) Nepilngadîgå mantas pårvaldîba ( pants) Noré inåßanås ( pants) Atlîdzîba aizbildñiem par izdevumiem un pülém ( pants) VI. Aizbildña atbildîba ( pants) VII. Lîdzaizbildñi un viñu savstarpéjås attiecîbas ( pants) VIII. Båriñtiesa un tås attiecîbas ar aizbilstamajiem un aizbildñiem ( pants) IX. Aizbildnîbas izbeigßanås ( pants) OTRÅ APAKÍNODAÒA. Aizgådnîba pår pilngadîgajiem I. Vispårîgi noteikumi ( pants) II. Aizgådnîba pår garå slimiem ( pants) III. Aizgådnîba pår personåm izlaidîgas vai izß érdîgas dzîves dé ( pants) IV. Aizgådnîba pår promesoßo un pazudußo personu mantu ( pants) OTRÅ DAÏA. Mantojuma tiesîbas PIRMÅ NODAÏA.Vispårîgi noteikumi ( pants) OTRÅ NODAÏA. Likumiskå mantoßana PIRMÅ APAKÍNODAÒA. Vispårîgi noteikumi ( pants) OTRÅ APAKÍNODAÒA. Laulåto mantoßana ( pants) TREÍÅ APAKÍNODAÒA. Radnieku un adoptéto mantoßana I. Radniecîba, kas nodibina mantojuma tiesîbu ( pants) II. Mantoßanas kårtîba ( pants) CETURTÅ APAKÍNODAÒA. Bezmantinieku manta ( pants) TREÍÅ NODAÏA. Teståmentårå mantoßana PIRMÅ APAKÍNODAÒA. Vispårîgi noteikumi ( pants) OTRÅ APAKÍNODAÒA. Spéja taisît teståmentu ( pants) TREÍÅ APAKÍNODAÒA. Neatraidåmie mantinieki un neatñemamå da a ( pants) CETURTÅ APAKÍNODAÒA. Atstumßana no mantojuma ( pants) PIEKTÅ APAKÍNODAÒA. Teståmenta forma (432.pants) I. Publiski teståmenti ( pants) II. Privåti teståmenti ( pants) III. Privilé éti teståmenti ( pants) SESTÅ APAKÍNODAÒA. Teståmenta saturs ( pants) SEPTÈTÅ APAKÍNODAÒA. Mantinieka iecelßana un substitücija

6 7 Saturs I. Mantinieka iecelöana ( pants) II. Substitücija ( pants) ASTOTÅ APAKÍNODAÒA. Pécmantinieka iecelßana ( pants) DEVÈTÅ APAKÍNODAÒA. Novéléjumi vispårnoderîgiem un labdarîgiem mér iem ( pants) DESMITÅ APAKÍNODAÒA. Legåti I. Vispårîgi noteikumi ( pants) II. Legåta dalîbnieki ( pants) III. Legåta tiesiskås sekas ( pants) IV. Legåta iegüßana un atraidîßana ( pants) V. Legåta izpildîßana ( pants) VI. Atseviß ie legåtu veidi ( pants) VII. Legåtu samazinåßana ( pants) VIENPADSMITÅ APAKÍNODAÒA. Nosacîjumi un citi pédéjås gribas rîkojumu aprobeωojumi I. Nosacîtie pédéjås gribas rîkojumi ( pants) II. Termiña apzîméjums pédéjås gribas rîkojumos (599.pants) III. Citi pédéjås gribas rîkojumu aprobeωojumi ( pants) DIVPADSMITÅ APAKÍNODAÒA. Savstarpéji teståmenti ( pants) TRÈSPADSMITÅ APAKÍNODAÒA. Pédéjås gribas rîkojumu izpildîßana I. Teståmenta pierådîjumi ( pants) II. Teståmenta izpildîßana ( pants) III. Pédéjås gribas rîkojumu iztulkoßana ( pants) ÇETRPADSMITÅ APAKÍNODAÒA. Teståmenta apstrîdéßana ( pants) CETURTÅ NODAÏA. Lîgumiskå mantoßana PIRMÅ APAKÍNODAÒA. Lîgumiskås mantoßanas veidi un mantojuma lîgums ( pants) OTRÅ APAKÍNODAÒA. Mantojuma lîguma sekas ( pants) PIEKTÅ NODAÏA. Mantojuma atklåßanås, apsardzîba un mantojuma prasîba PIRMÅ APAKÍNODAÒA. Mantojuma atklåßanås ( pants) OTRÅ APAKÍNODAÒA. Mantojuma apsardzîba un aizgådnîba ( pants) TREÍÅ APAKÍNODAÒA. Mantojuma prasîba ( pants) SESTÅ NODAÏA. Mantojuma pieñemßana un iegüßana PIRMÅ APAKÍNODAÒA. Mantojuma pieñemßana ( pants) OTRÅ APAKÍNODAÒA. Mantojuma iegüßanas sekas ( pants) SEPTÈTÅ NODAÏA. Lîdzmantinieku savstarpéjås attiecîbas un mantojuma dalîßana PIRMÅ APAKÍNODAÒA. Lîdzmantinieku savstarpéjås attiecîbas ( pants) OTRÅ APAKÍNODAÒA. Mantojuma dalîßana I. Personas, kas var prasît mantojuma dalîßanu ( pants) II. Dalåmå manta ( pants) III. Dalîßanas kårtîba Vispårîgi noteikumi ( pants) Årpus pilsétu administråtîvåm robeωåm esoßas lauksaimnieciska rakstura zemes dalîßana ( pants) Dokumenti (752.pants) IV. Dalîjuma sekas ( pants) TREÍÅ APAKÍNODAÒA. Iepriekßéji sañemtå pievienojums ( pants)

7 Saturs 8 ASTOTÅ NODAÏA. Mantojuma tiesîbas izbeigßanås un zaudéßana PIRMÅ APAKÍNODAÒA. Mantojuma tiesîbas zaudéßana péc mantotåja paßa gribas I. Atteikßanås no mantoßanas pirms aicinåjuma mantot ( pants) II. Mantojuma atraidîßana péc aicinåjuma mantot ( pants) OTRÅ APAKÍNODAÒA. Nepilnîgi un spékå neesoßi teståmenti I. Teståmenta atcelßana pret teståtora gribu ( pants) II. Teståmenta atcelßana, grozot teståtoram savu gribu ( pants) Jauna teståmenta taisîßana ( pants) Teståmenta atsaukßana ( pants) TREÍÅ APAKÍNODAÒA. Legåta atcelßana I. Legåta atcelßana péc legåtåra gribas ( pants) II. Legåta atcelßana péc mantojuma atståjéja gribas ( pants) III. Legåta atcelßana teståmenta atkrißanas dé (812.pants) IV. Legåta tießa atkrißana ( pants) V. Legåta atcelßanas sekas ( pants) CETURTÅ APAKÍNODAÒA. Mantojuma lîguma atcelßana ( pants) PIEKTÅ APAKÍNODAÒA. Mantojuma un legåta atraußana necienîgåm personåm ( pants) SESTÅ APAKÍNODAÒA. Pieauguma tiesîba ( pants) TREÍÅ DAÏA. Lietu tiesîbas PIRMÅ NODAÏA. DaΩådas lietu ß iras PIRMÅ APAKÍNODAÒA. Lietas un lietu kopîbas vispår ( pants) OTRÅ APAKÍNODAÒA. Galvenås un blakus lietas I. Vispårîgi noteikumi ( pants) II. Galvenås lietas bütiskås da as (854.pants) III. Aug i ( pants) IV. Piederumi ( pants) V. Nastas un izdevumi ( pants) TREÍÅ APAKÍNODAÒA. Lietu sadalîjums péc vértîbas ( pants) OTRÅ NODAÏA. Valdîjums PIRMÅ APAKÍNODAÒA. Vispårîgi noteikumi ( pants) OTRÅ APAKÍNODAÒA. Valdîjuma iegüßana ( pants) TREÍÅ APAKÍNODAÒA. Valdîjuma turpinåßana un izbeigßanås ( pants) CETURTÅ APAKÍNODAÒA. Valdîjuma veidi ( pants) PIEKTÅ APAKÍNODAÒA. No valdîjuma izrietoßås tiesîbas (911.pants) I. Paståvoßa valdîjuma aizsardzîba ( pants) II. Atñemta valdîjuma atjaunoßana ( pants) TREÍÅ NODAÏA. Èpaßums PIRMÅ APAKÍNODAÒA. Vispårîgi noteikumi ( pants) OTRÅ APAKÍNODAÒA. Èpaßuma iegüßana I. Èpaßuma iegüßana ar piegüßanu Vispårîgi noteikumi ( pants) Dzîvnieku erßana ( pants) Lietu atraöana ( pants) II. Lietas aug u iegüßana par îpaßumu ( pants) III. Èpaßuma iegüßana ar pieaugumu Viena zemes gabala pievienoßanås otram ( pants)

8 9 Saturs 2. ku celßana ( pants) Séßana un stådîßana ( pants) Pieaugums ar kustamu lietu savienoßanu un sveßu lietu apstrådåßanu ( pants) IV. Èpaßuma iegüßana ar nodoßanu ( pants) V. Èpaßuma iegüßana ar ieilgumu ( pants) Ar ieilgumu iegüstamais priekßmets ( pants) Valdîjuma tiesiskais pamats ( pants) Valdîtåja laba ticîba ( pants) Nepårtraukts valdîjums ( pants) Ieilguma termiñß ( pants) Èpaßnieka tiesiskå iespéja izlietot savu îpaßuma tiesîbu ( pants) Ieilguma pierådîßana ( pants) TREÍÅ APAKÍNODAÒA. Èpaßuma izbeigßanås ( pants) CETURTÅ APAKÍNODAÒA. Èpaßnieka tiesîbas I. Vispårîgi noteikumi ( pants) II. Èpaßnieka tiesîbas uz nekustamu îpaßumu vispår ( pants) III. Èpaßuma prasîba ( pants) PIEKTÅ APAKÍNODAÒA. Èpaßuma aprobeωojumi I. AprobeΩojumi, kas attiecas uz îpaßumu viså tå apjomå ( pants) II. Èpaßuma atsavinåßanas tiesîbas aprobeωojumi ( pants) III. Èpaßuma lietoßanas tiesîbas aprobeωojumi (1082.pants) Büvju un éku lietoßanas tiesîbas aprobeωojumi ( pants) Ietaißu un apstådîjumu lietoßanas tiesîbas aprobeωojumi ( pants) Ëdeñu lietoßanas tiesîbas aprobeωojumi ( pants) MeΩu lietoßanas tiesîbas aprobeωojumi ( pants) CETURTÅ NODAÏA. Servitüti PIRMÅ APAKÍNODAÒA. Vispårîgi noteikumi ( pants) OTRÅ APAKÍNODAÒA. Reålservitüti I. Vispårîgi noteikumi ( pants) II. Atseviß ie lauku servitüti. (1155.pants) Ce a servitüts ( pants) Ëdens lietoßanas servitüts ( pants) III. Atseviß ie éku servitüti ( pants) Atbalsta tiesîba ( pants) Iebüves tiesîba ( pants) Pårkaru büves tiesîba (1181.pants) Notekas tiesîba ( pants) Izlejas tiesîba ( pants) Augståkas büves tiesîba (1187.pants) Gaismas tiesîba (1188.pants) Skata tiesîba (1189.pants) TREÍÅ APAKÍNODAÒA. Personålservitüti I. Lietojuma tiesîba Vispårîgi noteikumi ( pants) Parastå lietojuma tiesîba ( pants) Årkårtéjå lietojuma tiesîba ( pants) II. Dzîvok a tiesîba ( pants) CETURTÅ APAKÍNODAÒA. Servitütu nodibinåßana ( pants) PIEKTÅ APAKÍNODAÒA. Servitütu izbeigßanås I. Vispårîgie izbeigßanås pamati ( pants) II. Personålservitütu seviß ie izbeigßanås veidi ( pants)

9 Saturs 10 PIEKTÅ NODAÏA. Reålnastas PIRMÅ APAKÍNODAÒA. Vispårîgi noteikumi ( pants) OTRÅ APAKÍNODAÒA. Reålnastu nodibinåßana un izbeigßanås I. Reålnastu nodibinåßana (1270.pants) II. Reålnastu izbeigßanås ( pants) III. Reålnastu veidi (1277.pants) SESTÅ NODAÏA. appleîlas tiesîba PIRMÅ APAKÍNODAÒA. Vispårîgi noteikumi ( pants) I. Ar îlu nodroßinåtais prasîjums ( pants) II. appleîlas tiesîbas priekßmets ( pants) III. appleîlas tiesîbas apjoms ( pants) IV. appleîlas tiesîbas nodibinåßana ( pants) V. appleîlas tiesîbas izbeigßanås ( pants) VI. appleîlas tiesîbas sekas Ie îlåtåja jeb îlas parådnieka tiesîbas ( pants) appleîlas kreditora jeb îlas ñéméja tiesîbas ( pants) OTRÅ APAKÍNODAÒA. Rokas îla I. Rokas îlas nodibinåßana ( pants) II. Rokas îlas ñéméja tiesîbas un pienåkumi ( pants) III. Rokas îlas tiesîbas izbeigßanås ( pants) TREÍÅ APAKÍNODAÒA. Lietoßanas îla ( pants) CETURTÅ APAKÍNODAÒA. Hipotéka uz nekustamu îpaßumu I. Hipotékas nodibinåßana ( pants) II. Hipotékas pårjaunoßana un dzéßana ( pants) SEPTÈTÅ NODAÏA. Izpirkuma tiesîba PIRMÅ APAKÍNODAÒA. Izpirkuma tiesîbas nodibinåßana un izlietoßana ( pants) OTRÅ APAKÍNODAÒA. Izpirkuma tiesîbas sekas I. Ieguvéja pienåkumi pret izpircéju ( pants) II. Atsavinåtåja pienåkumi pret izpircéju (1394.pants) III. Atsavinåtåja pienåkumi pret ieguvéju ( pants) TREÍÅ APAKÍNODAÒA. Izpirkuma tiesîbas izbeigßanås ( pants) CETURTÅ DAÏA. Saistîbu tiesîbas ( pants) PIRMÅ NODAÏA. Tiesiski darîjumi vispår ( pants) PIRMÅ APAKÍNODAÒA. Darîjuma dalîbnieki ( pants) OTRÅ APAKÍNODAÒA. Tiesisku darîjumu priekßmets ( pants) TREÍÅ APAKÍNODAÒA. Gribas izteikums un îstums I. Gribas izteikums ( pants) II. Gribas îstums (1440.pants) Maldîba ( pants) Viltus ( pants) Spaidi ( pants) CETURTÅ APAKÍNODAÒA. Tiesiska darîjuma saståvda as ( pants) PIEKTÅ APAKÍNODAÒA. Tiesiska darîjuma forma I. Vispårîgi noteikumi ( pants) II. Tiesisku darîjumu rakstiska forma ( pants) SESTÅ APAKÍNODAÒA. Laiks un vieta tiesiskå darîjumå ( pants)

10 11 Saturs SEPTÈTÅ APAKÍNODAÒA. Tiesiska darîjuma iztulkoßana ( pants) OTRÅ NODAÏA. Lîgumi ( pants) PIRMÅ APAKÍNODAÒA. Lîdzéji ( pants) OTRÅ APAKÍNODAÒA. Lîdzéju vienoßanås ( pants) TREÍÅ APAKÍNODAÒA. Lîguma priekßmets ( pants) CETURTÅ APAKÍNODAÒA. Lîgumu blakus noteikumi (1548.pants) I. Nosacîjumi Nosacîjumu veidi ( pants) Nosacîjumu tiesiskås sekas ( pants) Nosacîjumu izpildîßana ( pants) II. Termiñi ( pants) PIEKTÅ APAKÍNODAÒA. Lîguma sekas ( pants) SESTÅ APAKÍNODAÒA. Atbildîbas pienåkums I. Vispårîgi noteikumi ( pants) II. Atbildîba par attiesåjumu Atbildîbas nosacîjumi attiesåjumå ( pants) Gadîjumi, kad atkrît atsavinåtåja atbildîbas pienåkums ( pants) Atsavinåtåja atbildîbas pienåkuma apmérs ( pants) III. Atbildîba par trükumiem un îpaßîbåm Atsavinåtåja atbildîba vispår ( pants) Atsavinåtåja atbildîbas apmérs un ieguvéja aizsardzîbas lîdzek i ( pants) TREÍÅ NODAÏA. Saistîbas un prasîjumi no neat autas darbîbas PIRMÅ APAKÍNODAÒA. Neat auta darbîba un vainas pakåpes ( pants) OTRÅ APAKÍNODAÒA. Nokavéjums I. Nokavéjuma veidi (1651.pants) Parådnieka nokavéjums ( pants) Kreditora nokavéjums ( pants) II. Nokavéjuma sekas ( pants) III. Nokavéjuma seku novérßana ( pants) CETURTÅ NODAÏA. Saistîbu kopdalîbnieku savstarpéjås attiecîbas PIRMÅ APAKÍNODAÒA. Vispårîgi noteikumi ( pants) OTRÅ APAKÍNODAÒA. Solidåru saistîbu nodibinåßana ( pants) TREÍÅ APAKÍNODAÒA. Solidåru saistîbu sekas ( pants) PIEKTÅ NODAÏA. Saistîbu tiesîbu pastiprinåßana (1691.pants) PIRMÅ APAKÍNODAÒA. Galvojums I. Vispårîgi noteikumi ( pants) II. Galvojuma sekas Galvinieka pienåkumi ( pants) Galvinieka tiesîbas A. Galvinieka tiesîbas pret kreditoru ( pants) B. Galvinieka tiesîbas pret galveno parådnieku ( pants) III. Galvojuma izbeigßanås ( pants) OTRÅ APAKÍNODAÒA. Lîgumsods ( pants) TREÍÅ APAKÍNODAÒA. Rokas nauda ( pants) SESTÅ NODAÏA. Saistîbu tiesîbu aizsardzîba ( pants) PIRMÅ APAKÍNODAÒA. Aizturéjuma tiesîba ( pants) OTRÅ APAKÍNODAÒA. appleîlåßanas tiesîba

11 Saturs 12 I. appleîlåßanas mér is ( pants) II. appleîlåßanas noteikumi ( pants) III. appleîlåßanas sekas ( pants) SEPTÈTÅ NODAÏA. Procenti ( pants) PIRMÅ APAKÍNODAÒA. Procentu saistîbas izcelßanås ( pants) OTRÅ APAKÍNODAÒA. Procentu saistîbas izbeigßanås ( pants) TREÍÅ APAKÍNODAÒA. Procentu aprobeωojumi ( pants) ASTOTÅ NODAÏA. Zaudéjumi un to atlîdzîba PIRMÅ APAKÍNODAÒA. Zaudéjumu veidi ( pants) OTRÅ APAKÍNODAÒA. Tiesîba prasît zaudéjumu atlîdzîbu ( pants) TREÍÅ APAKÍNODAÒA. Zaudéjumu atlîdzîbas pienåkums ( pants) CETURTÅ APAKÍNODAÒA. Zaudéjumu novértéßana ( pants) DEVÈTÅ NODAÏA. Prasîjumu tiesîbu cesija PIRMÅ APAKÍNODAÒA. Cesijas tiesiskais pamats ( pants) OTRÅ APAKÍNODAÒA. Cesijas priekßmets ( pants) TREÍÅ APAKÍNODAÒA. Cesijas forma ( pants) CETURTÅ APAKÍNODAÒA. Cesijas sekas ( pants) DESMITÅ NODAÏA. Saistîbu tiesîbu izbeigßanås PIRMÅ APAKÍNODAÒA. Izpildîjums I. Vispårîgi noteikumi ( pants) Personas, kas izpildîjumu (samaksu) dod un sañem ( pants) Izpildîjuma vieta ( pants) Izpildîjuma laiks ( pants) Izpildîjuma veids ( pants) II. Samaksas pierådîjumi ( pants) III. Samaksas sekas ( pants) OTRÅ APAKÍNODAÒA. Ieskaits I. Vispårîgi noteikumi ( pants) II. Ieskaita izlietoßanas kårtîba un sekas ( pants) TREÍÅ APAKÍNODAÒA. Prasîjuma un paråda sakritums ( pants) CETURTÅ APAKÍNODAÒA. Atcéléjs lîgums ( pants) PIEKTÅ APAKÍNODAÒA. Pårjaunojums ( pants) SESTÅ APAKÍNODAÒA. Izlîgums ( pants) SEPTÈTÅ APAKÍNODAÒA. Tiesas spriedums (1892.pants) ASTOTÅ APAKÍNODAÒA. Noilgums I. Vispårîgi noteikumi ( pants) II. Noilguma iesåkums ( pants) III. Noilguma pårtraukums ( pants) IV. Tiesîbas, kas nav pak autas noilgumam ( pants) V. Noilguma sekas ( pants) VIENPADSMITÅ NODAÏA. Dåvinåjums PIRMÅ APAKÍNODAÒA. Dåvinåjumi vispår I. Vispårîgi noteikumi ( pants) II. Dåvinåjuma sekas ( pants) III. Dåvinåjuma atsaukßana ( pants) OTRÅ APAKÍNODAÒA. Seviß ie dåvinåjuma veidi

12 13 Saturs I. Visas mantas dåvinåjums ( pants) II. Dåvinåjums ar uzlikumu ( pants) III. Dåvinåjums atlîdzîbas nozîmé (1933.pants) DIVPADSMITÅ NODAÏA. Prasîjumi no atdoßanas lîgumiem PIRMÅ APAKÍNODAÒA. Aizdevuma lîgums I. Vispårîgi noteikumi ( pants) II. Aizdevuma atmaksa ( pants) OTRÅ APAKÍNODAÒA. Patapinåjuma lîgums I. Vispårîgi noteikumi ( pants) II. Tiesiskås attiecîbas no patapinåjuma lîguma Patapinåjuma ñéméja pienåkumi ( pants) Patapinåtåja pienåkumi ( pants) TREÍÅ APAKÍNODAÒA. Glabåjuma lîgums I. Vispårîgi noteikumi ( pants) II. Tiesiskås attiecîbas no glabåjuma lîguma Glabåtåja pienåkumi ( pants) Glabåjuma devéja pienåkumi ( pants) Vairåku kopîgu glabåjuma devéju un glabåtåju savstarpéjås attiecîbas ( pants) III. Glabåjuma pårvérßanås aizdevuma lîgumå ( pants) CETURTÅ APAKÍNODAÒA. Viesnîcnieka glabåjums ( pants) TRÈSPADSMITÅ NODAÏA. Prasîjumi no atsavinåjuma lîgumiem PIRMÅ APAKÍNODAÒA. Pirkuma lîgums I. Vispårîgi noteikumi Lîguma jédziens un lîdzéju personiskå spéja ( pants) Pirkuma lîguma priekömets ( pants) Pirkuma maksa ( pants) II. Tiesiskås attiecîbas no pirkuma lîguma Vispårîgi noteikumi ( pants) Pårdevéja pienåkumi ( pants) Pircéja pienåkumi ( pants) III. Pirkuma lîguma atcelßana Vispårîgi noteikumi ( pants) Pirkuma lîguma atcelßana pårmérîga zaudéjuma dé ( pants) IV. Pirkuma blakus lîgumi Atkåpßanås tiesîba pirkuma cenas nesamaksas dé ( pants) Atpaka pirkums un atpaka pårdevums ( pants) Pirmpirkuma tiesîba ( pants) Pirkums ar pårbaudi vai apskati ( pants) Nomaksas pirkums ( pants) Citi blakus lîgumi (2072.pants) V. Pårdoßana izsolé ( pants) OTRÅ APAKÍNODAÒA. Maiñas lîgums ( pants) TREÍÅ APAKÍNODAÒA. Uztura lîgums I. Vispårîgi noteikumi ( pants) II. Tiesiskås attiecîbas no uztura lîguma ( pants) III. Uztura lîguma izbeigßanås ( pants) CETURTÅ APAKÍNODAÒA. Piegådes lîgums ( pants) ÇETRPADSMITÅ NODAÏA. Nomas un îres lîgums (2112.pants) PIRMÅ APAKÍNODAÒA. Nomas un îres lîguma noteikumi ( pants)

13 Saturs 14 OTRÅ APAKÍNODAÒA. Tiesiskås attiecîbas no nomas un îres lîguma I. Vispårîgi noteikumi ( pants) II. Iznomåtåja vai izîrétåja pienåkumi ( pants) III. Nomnieka vai îrnieka pienåkumi ( pants) IV. Lauku saimniecîbu nomnieku seviß ie pienåkumi ( pants) TREÍÅ APAKÍNODAÒA. Nomas un îres lîguma izbeigßanås ( pants) PIECPADSMITÅ NODAÏA. Prasîjumi no darba attiecîbåm PIRMÅ APAKÍNODAÒA. Darba lîgums I. Vispårîgi noteikumi ( pants) II. Tiesiskås attiecîbas no darba lîguma ( pants) III. Darba lîguma izbeigßanås ( pants) OTRÅ APAKÍNODAÒA. Graudniecîbas lîgums I. Vispårîgi noteikumi ( pants) II. Tiesiskås attiecîbas no graudniecîbas lîguma ( pants) III. Graudniecîbas lîguma izbeigßanås ( pants) TREÍÅ APAKÍNODAÒA. Uzñémuma lîgums (2212.pants) I. Tiesiskås attiecîbas no uzñémuma lîguma Uzñéméja pienåkumi ( pants) Pasütîtåja pienåkumi ( pants) II. Uzñémuma lîguma izbeigßanås (2229.pants) CETURTÅ APAKÍNODAÒA. Pårvadåjuma lîgums ( pants) SEÍPADSMITÅ NODAÏA. Sabiedrîbas lîgums PIRMÅ APAKÍNODAÒA. Vispårîgi noteikumi ( pants) OTRÅ APAKÍNODAÒA. Biedru savstarpéjås attiecîbas ( pants) TREÍÅ APAKÍNODAÒA. Attiecîbas ar treßåm personåm ( pants) CETURTÅ APAKÍNODAÒA. Sabiedrîbas izbeigßanås ( pants) PIEKTÅ APAKÍNODAÒA. Sabiedrîbas likvidåcija ( pants) SEPTIˆPADSMITÅ NODAÏA. Laimes lîgumi PIRMÅ APAKÍNODAÒA. Spéles un derîbas ( pants) OTRÅ APAKÍNODAÒA. Izloze ( pants) ASTOˆPADSMITÅ NODAÏA. Prasîjumi no sveßu lietu pårziñas PIRMÅ APAKÍNODAÒA. Pilnvarojuma lîgums I. Vispårîgi noteikumi ( pants) II. Tiesiskås attiecîbas no pilnvarojuma lîguma Pilnvarnieka pienåkumi ( pants) Pilnvarotåja pienåkumi ( pants) III. Pilnvarojuma lîguma izbeigßanås ( pants) OTRÅ APAKÍNODAÒA. Padomes un ieteikums ( pants) TREÍÅ APAKÍNODAÒA. Komisijas lîgums ( pants) CETURTÅ APAKÍNODAÒA. Neuzdota lietvedîba I. Vispårîgi noteikumi ( pants) II. Tiesiskås attiecîbas no neuzdotås lietvedîbas LietveΩa pienåkumi ( pants) Pårståvamå pienåkumi ( pants) PIEKTÅ APAKÍNODAÒA. Noré inåßanås pienåkums ( pants) DEVIˆPADSMITÅ NODAÏA. Prasîjumi no daωådiem pamatiem PIRMÅ APAKÍNODAÒA. Prasîjumi personisku aizskårumu dé

14 15 Saturs I. Atlîdzîba par miesas bojåjumiem ( pants) II. Tiesîba uz atlîdzîbu no nodarîjumiem pret personisko brîvîbu, godu, cieñu un pret sievießu nevainîbu ( pants) OTRÅ APAKÍNODAÒA. Prasîjumi mantas prettiesîgu bojåjumu dé ( pants) TREÍÅ APAKÍNODAÒA. Atlîdzîba par zaudéjumu, kas nodarîts ar izmeßanu, izließanu vai nokrißanu ( pants) CETURTÅ APAKÍNODAÒA. Atlîdzîba par kustoñu nodarîtiem zaudéjumiem ( pants) PIEKTÅ APAKÍNODAÒA. Prasîjumi no netaisnas iedzîvoßanås I. Neesoßa paråda izpildîjuma atprasîjums ( pants) II. Nåkoßa notikuma izredzé izpildîtå atprasîjums ( pants) III. Atprasîjums netikumîga vai pretlikumîga pamata dé ( pants) IV. Atprasîjums jebkåda pamata trükuma dé ( pants) V. Vispåréjs atprasîjums iedzîvoßanås dé ( pants) DIVDESMITÅ NODAÏA. Tiesîba prasît lietas parådîßanu ( pants) PIELIKUMS CIVILLIKUMAM I PIELIKUMS (1102.pantam) Publisko ezeru un upju saraksts Publisko ezeru saraksts Publisko upju saraksts II PIELIKUMS (1115.pantam) Ezeru saraksts, kuros zvejas tiesîbas pieder valstij III PIELIKUMS (1117.panta piezîmei) Upju vai to da u saraksts, kurås zvejas tiesîbas pieder vienîgi valstij PIEZÈMES PIE CIVILLIKUMA LATVIEÍU VALODÅ

15 CONTENTS SATURS...5 TABLE OF CONTENTS...17 PATEICÎBAS; ACKNOWLEDGEMENTS...29 PRIEKSVÂRDS...31 PREFACE...33 PIEZÎME; DISCLAIMER and NOTE for the English Translation...35 THE CIVIL LAW INTRODUCTION (Sections 1-25)...39 PART ONE Family Law...45 CHAPTER 1 Marriage SUB-CHAPTER 1 Betrothal (Sections 26-31) SUB-CHAPTER 2 Entering into Marriage and Termination of Marriage I. Impediments to Entering into Marriage (Sections 32-39) II. Application for Entering into of Marriage. Publishment. (Sections 40-52) III. Entering into of Marriage (Sections 53-58) IV. Annulment of Marriage (Sections 59-68) V. Dissolution of Marriage (Sections 69-78) VI. Consequences of Annulment and Dissolution of Marriage (Sections Sections 79-83) SUB-CHAPTER 3 Personal Rights of Spouses (Sections 84-88) SUB-CHAPTER 4 Property Rights of Spouses I. Lawful Property Relations of the Spouses (Sections ) II. Dowry (Sections ) III. Contractual Property Relations of Spouses General Provisions(Sections ) Separate Ownership of all Property of the Spouses (Sections ) Joint Ownership of the Property of the Spouses (Sections ) Spousal Property Relation Registers (Sections ) CHAPTER 2 Rights and Obligations, as Between Parents and Children SUB-CHAPTER 1 Determination of Filiation of Children Born of a marriage (Sections ) SUB-CHAPTER 2 Determination of Filiation of Children Born Outside of Marriage (Sections ) SUB-CHAPTER 3 Adoption (Sections ) SUB-CHAPTER 4 Parental Authority... 75

16 Contents 18 I. Parental Authority in Personal Relations (Sections ) II. Parental Authority over the Property of Children (Sections ) III. Termination and Restriction of Parental Authority (Sections ) CHAPTER 3 Kinship and Affinity (Sections ) CHAPTER 4 Guardianship and Trusteeship General Provisions (Sections ) SUB-CHAPTER 1 Guardianship of Minors I. Minority (Sections ) II. Establishment of Guardianship (Sections ) III. Persons who may be Appointed as Guardians (Sections ) IV. Persons who have the Right to Refuse the Position of Guardian (Sections ) V. Administration of Guardianship Duties of a Guardian towards a Ward (Sections ) The Guardian as the Representative of a Minor (Sections ) Administration of the Property of a Minor (Sections ) Accounting (Sections ) Compensation of Guardians for Expenses and Work (Sections ) VI. Liability of the Guardian (Sections ) VII. Joint guardians and their reciprocal relations (Sections ) VIII. An Orphan's Court and its Relationship to Wards and Guardians (Sections ) IX. Termination of Guardianship (Sections ) SUB-CHAPTER 2 Trusteeship of Adults I. General Provisions (Sections ) II. Trusteeship of the Mentally Ill (Sections ) III. Trusteeship of Persons with Dissolute or Spendthrift Lifestyles (Sections ) IV. Trusteeship for the Property of Absent or Missing Persons (Sections ) PART TWO Inheritance Law CHAPTER 1 General Provisions (Sections ) CHAPTER 2 Intestate Succession SUB-CHAPTER 1 General Provisions (Sections ) SUB-CHAPTER 2 Inheritance by Spouses (Sections ) SUB-CHAPTER 3 Inheritance by Kin and Adoptees I. Kinship that Determines the Right of Inheritance (Sections ) II. Order of Succession (Sections ) SUB-CHAPTER 4 Property without Heirs (Sections ) CHAPTER 3 Testamentary Inheritance SUB-CHAPTER 1 General Provisions (Sections ) SUB-CHAPTER 2 Capacity to Make a Will (Sections ) SUB-CHAPTER 3 Forced Heirs and Preferential Shares (Sections ) SUB-CHAPTER 4 Exclusion from Inheritance (Sections ) SUB-CHAPTER 5 Forms of Wills (Section 432) I. Public Wills (Sections ) II. Private Wills (Sections ) III. Privileged Wills (Sections ) SUB-CHAPTER 6 Contents of a Will (Sections ) SUB-CHAPTER 7 Appointment and Substitution of Heirs I. Appointment of Heirs (Sections ) II. Substitution (Sections )

17 19 Contents SUB-CHAPTER 8 Appointment of a Secondary Heir (Sections ) SUB-CHAPTER 9 Bequests for Generally Useful and Charitable Purposes (Sections ) SUB-CHAPTER 10 Legacies I. General Provisions (Sections ) II. Participants in a Legacy (Sections ) III. The Legal Consequences of a Legacy (Sections ) IV. Receipt and Renunciation of a Legacy (Sections ) V. Execution of a Legacy (Sections ) VI. Specific Kinds of Legacies (Sections ) VII. Reduction of Legacies (Sections ) SUB-CHAPTER 11 Conditions and other Restrictions of Last Will Instructions I. Conditional Last Will Instructions (Sections ) II. Designated Terms in Last Will Instructions (Section 599) III. Other Restrictions on Last Will Instructions (Sections ) SUB-CHAPTER 12 Reciprocal Wills (Sections ) SUB-CHAPTER 13 Execution of Last Will Instructions I. Evidence of a Will (Sections ) II. Execution of Wills (Sections ) III. Interpretation of Last Will Instructions (Sections ) SUB-CHAPTER 14 Contesting a Will (Sections ) CHAPTER 4 Contractual Inheritance SUB-CHAPTER 1 Contractual Inheritance Forms and Inheritance Contract (Sections ) SUB-CHAPTER 2 Consequences of an Inheritance Contract (Sections ) CHAPTER 5 Opening of Succession, Protection of Estates, and Inheritance Actions SUB-CHAPTER 1 Opening of Succession (Sections ) SUB-CHAPTER 2 Protection and Trusteeship of an Estate (Sections ) SUB-CHAPTER 3 Inheritance Actions (Sections ) CHAPTER 6 Accepting and Taking an Inheritance SUB-CHAPTER 1 Accepting an Inheritance (Sections ) SUB-CHAPTER 2 Consequences of Taking an Inheritance (Sections ) CHAPTER 7 Mutual Relationships Between Co-heirs and Division of the Inheritance SUB-CHAPTER 1 Mutual Relationships of Co-heirs (Sections ) SUB-CHAPTER 2 Division of the Estate I. Persons who may require division of an estate (Sections ) II. Property to be Divided (Sections ) III. Order of Division General Provisions (Sections ) Division of land of an agricultural nature which is outside the administrative boundaries of urban areas (Sections ) Documents (Section 752) Consequences of Division (Sections ) SUB-CHAPTER 3 Additions to that which was received previously (Sections ) CHAPTER 8 Termination and Loss of Inheritance Rights SUB-CHAPTER 1 Loss of Inheritance Rights pursuant to the Intent of the Heirs Themselves

18 Contents 20 I. Refusal of an inheritance prior to the invitation to inherit (Sections ) II. Renunciation of an Inheritance after the Invitation to Inherit (Sections ) SUB-CHAPTER 2 Incomplete Wills and Invalid Wills I. Revocation of a Will against the Intent of the Testator (Sections ) II. Revocation of a Will, Changing the Intent of the Testator (Sections ) Making a New Will (Sections ) Revocation of a Will (Sections ) SUB-CHAPTER 3 Revocation of a Legacy I. Revocation of a Legacy on the Basis of the Intent of the Legatee (Sections ) II. Revoking a Legacy on the Basis of the Intent of the Estate-leaver (Sections ). 187 III. Revoking a Legacy Because a Will Fails (Section 812) IV. Direct Failure of a Legacy (Sections ) V. Consequences of Revoking a Legacy (Sections ) SUB-CHAPTER 4 Revoking an Inheritance Contract (Sections ) SUB-CHAPTER 5 Forfeiture of Inheritances and Legacies by Unworthy Persons (Sections ) SUB-CHAPTER 6 Accession Rights (Sections ) PART THREE Property Law CHAPTER 1 Various Classes of Property SUB-CHAPTER 1 Property and Aggregations of Property in General (Sections ) SUB-CHAPTER 2 Principal and Auxiliary Property I. General Provisions (Sections ) II. Essential Parts of Principal Property (Section 854) III. Fruits (Sections ) IV. Appurtenances (Sections ) V. Encumbrances and Expenditures (Sections ) SUB-CHAPTER 3 Division of Property on the Basis of its Value (Sections ) CHAPTER 2 Possession SUB-CHAPTER 1 General Provisions (Sections ) SUB-CHAPTER 2 Acquiring Possession (Sections ) SUB-CHAPTER 3 Continuation and Termination of Possession (Sections ) SUB-CHAPTER 4 Forms of Possession (Sections ) SUB-CHAPTER 5 Rights Arising from Possession (Section 911) I. Protection of Existing Possession (Sections ) II. Renewal of Possession Taken Away (Sections ) CHAPTER 3 Ownership SUB-CHAPTER 1 General Provisions (Sections ) SUB-CHAPTER 2 Acquisition of Ownership I. Acquisition of Ownership by Appropriation General Provisions (Sections ) Catching of Animals (Sections ) Finding of Property (Sections ) II. Acquiring Ownership of the Fruits of Property (Sections ) III. Acquisition of Ownership by Augmentation Joining of One Parcel of Land to Another (Sections ) Erection of Buildings (Sections ) Sowing and Planting (Sections )

19 21 Contents 4. Augmentation by Joining Movable Property and Processing Property of Another (Sections ) IV. Acquisition of Ownership Pursuant to Delivery (Sections ) V. Acquisition of Property Through Prescription (Sections ) Subject-matter that May be Acquired Through Prescription (Sections ) The Legal Basis of Possession (Sections ) Possessor in Good Faith (Sections ) Uninterrupted Possession (Sections ) Term of Prescription (Sections ) Legal Opportunity of Owners to Use Their Ownership Rights (Sections ) Proof of Prescription (Sections ) SUB-CHAPTER 3 Termination of Ownership (Sections ) SUB-CHAPTER 4 Rights of an Owner I. General Provisions (Sections ) II. Rights of Owners in regard to Immovable Property in General (Sections ) III. Ownership Actions (Sections ) SUB-CHAPTER 5 Restrictions on Ownership I. Restrictions which Relate to Ownership in All its Scope (Sections ) II. Restrictions on the Right to Alienate Ownership (Sections ) III. Restrictions on Rights of Use regarding Ownership (Section 1082) Restrictions on Rights of Use regarding Structures and Buildings (Sections ) Restrictions on the Right of Use of Installations and Gardens (Sections ) Restrictions on the Right of Use of Water (Sections ) Restrictions on the Right to Use of Forests (Sections ) CHAPTER 4 Servitudes SUB-CHAPTER 1 General Provisions (Sections ) SUB-CHAPTER 2 Real Servitudes I. General Provisions (Sections ) II. Individual Rural Servitudes (Section 1155) Servitude of Right of Way (Sections ) Servitude of Right of Use of Water (Sections ) III. Individual Servitudes of Buildings (Sections ) Right of Support (Sections ) Right of Installation (Sections ) Right of Building Projection (Section 1181) Right of Drainage (Sections ) Right of Water Disposal (Sections ) Right of Building Height (Section 1187) Right of Light (Section 1188) Right of View (Section 1189) SUB-CHAPTER 3 Personal Servitudes I. Usufructuary Rights General Provisions (Sections ) Ordinary Usufructuary Rights (Sections ) Extraordinary Usufructuary Rights (Sections ) II. Right of Dwelling (Sections ) SUB-CHAPTER 4 Establishment of Servitudes (Sections ) SUB-CHAPTER 5 Termination of Servitudes I. General Basis of Termination (Sections ) II. Special Forms of Termination of Personal Servitudes (Sections )

20 Contents 22 CHAPTER 5 Real Charges SUB-CHAPTER 1 General Provisions (Sections ) SUB-CHAPTER 2 Establishment and Termination of Real Charges I. Establishment of Real Charges (Section 1270) II. Termination of Real Charges (Sections ) III. Forms of Real Charges (Section 1277) CHAPTER 6 Pledge Rights SUB-CHAPTER 1 General Provisions (Sections ) I. A Claim Secured by Pledge (Sections ) II. Subject-matter of Pledge Right (Sections ) III. Scope of Pledge Right (Sections ) IV. Establishment of Pledge Right (Sections ) V. Termination of Pledge Rights (Sections ) VI. Consequences of Pledge Right Rights of Pledger or Pledge Debtor (Sections ) Rights of a Pledge Creditor or Pledgee (Sections ) SUB-CHAPTER 2 Possessory Pledge I. Establishment of Possessory Pledge (Sections ) II. Rights and Obligations of Possessory Pledgees (Sections ) III. Termination of Possessory Pledge Right (Sections ) SUB-CHAPTER 3 Usufructuary Pledges (Sections ) SUB-CHAPTER 4 Mortgages of Immovable Property I. Establishment of Mortgages (Sections ) II. Extension and Discharge of Mortgages (Sections ) CHAPTER 7 Right of Pre-emption SUB-CHAPTER 1 Establishment and Use of Right of Pre-emption (Sections ) SUB-CHAPTER 2 Consequences of Right of Pre-emption I. Duties of an Acquirer to a Pre-emptor (Sections ) II. Duties of an Alienor to a Pre-emptor (Section 1394) III. Duties of an Alienor to an Acquirer (Sections ) SUB-CHAPTER 3 Termination of Right of Pre-emption (Sections ) PART FOUR Obligations Law (Sections ) CHAPTER 1 Lawful Transactions in General (Sections ) SUB-CHAPTER 1 Parties to a Transaction (Sections ) SUB-CHAPTER 2 Subject-matter of Lawful Transactions (Sections ) SUB-CHAPTER 3 Expression and Authenticity of Intent I. Expression of Intent (Sections ) II. Authenticity of Intent (Section 1440) Mistake (Sections ) Fraud (Sections ) Duress (Sections ) SUB-CHAPTER 4 Elements of Lawful Transactions (Sections ) SUB-CHAPTER 5 Form of Lawful Transactions I. General Provisions (Sections ) II. Written Form of Lawful Transactions (Sections ) SUB-CHAPTER 6 Time and Place in Lawful Transactions (Sections ) SUB-CHAPTER 7 Interpretation of Lawful Transactions (Sections )

21 23 Contents CHAPTER 2 Contracts (Sections ) SUB-CHAPTER 1 Contracting Parties (Sections ) SUB-CHAPTER 2 Agreement between the Contracting Parties (Sections ) SUB-CHAPTER 3 Subject-matter of Contracts (Sections ) SUB-CHAPTER 4 Ancillary Provisions of Contracts (Section 1548) I. Conditions Types of Conditions (Sections ) Legal Consequences of Conditions (Sections ) Performance of Conditions (Sections ) II. Terms (Sections ) SUB-CHAPTER 5 Consequences of a Contract (Sections ) SUB-CHAPTER 6 Duty of Liability I. General provisions (Sections ) II. Recovery Liability Liability Conditions for Recovery Proceedings (Sections ) Cases when the alienor shall not be subject to the duty of liability (Sections ) Scope of an Alienor's Duty of Liability (Sections ) III. Liability for Defects and Characteristics Alienor's General Liability (Sections ) Scope of the Alienor's Liability and Means of Defence for the Acquirer (Sections ) CHAPTER 3 Obligations and Claims arising from Wrongful Acts SUB-CHAPTER 1 Wrongful Acts and Degrees of Fault (Sections ) SUB-CHAPTER 2 Default I. Types of Default (Section 1651) Default of the Debtor (Sections ) Default of the Creditor (Sections ) II. Consequences of Default (Sections ) III. Prevention of the Consequences of Default (Sections ) CHAPTER 4 Mutual Relations of Joint Obligors SUB-CHAPTER 1 General Provisions (Sections ) SUB-CHAPTER 2 Establishment of Solidary Obligations (Sections ) SUB-CHAPTER 3 Consequences of Solidary Obligations (Sections ) CHAPTER 5 Reinforcement of Obligations Rights (Section 1691) SUB-CHAPTER 1 Guarantee I. General Provisions (Sections ) II. Consequences of a Guarantee Duties of a Guarantor (Sections ) Rights of a Guarantor A. Guarantor's Rights against a Creditor (Sections ) B. Guarantor's Rights against the Principal Debtor (Sections ) III. Termination of Guarantee (Sections ) SUB-CHAPTER 2 Contractual penalties (Sections ) SUB-CHAPTER 3 Earnest money (Sections ) CHAPTER 6 Protection of Obligations Rights (Sections ) SUB-CHAPTER 1 Detainer Rights (Sections ) SUB-CHAPTER 2 Distress

22 Contents 24 I. Purpose of Distress (Sections ) II. Terms of Distress (Sections ) III. Consequences of Distress (Sections ) CHAPTER 7 Interest (Sections ) SUB-CHAPTER 1 Creation of Interest Obligations (Sections ) SUB-CHAPTER 2 Termination of Interest Obligation (Sections ) SUB-CHAPTER 3 Restrictions regarding Interest (Sections ) CHAPTER 8 Losses and their Compensation SUB-CHAPTER 1 Types of Losses (Sections ) SUB-CHAPTER 2 Right to Claim Compensation (Sections ) SUB-CHAPTER 3 Duty to Compensate for Losses (Sections ) SUB-CHAPTER 4 Valuation of Losses (Sections ) CHAPTER 9 Cession of Right to Claim SUB-CHAPTER 1 Legal Basis for Cession (Sections ) SUB-CHAPTER 2 Subject-matter of Cession (Sections ) SUB-CHAPTER 3 Form of Cession (Sections ) SUB-CHAPTER 4 Consequences of Cession (Sections ) CHAPTER 10 Termination of Obligations Rights SUB-CHAPTER 1 Performance I. General Provisions (Sections ) Persons who Provide and Receive Performance (Payment) (Sections ) Place of Performance (Sections ) Time of Performance (Sections ) Manner of Performance (Sections ) II. Proof of Payment (Sections ) III. Consequences of Payment (Sections ) SUB-CHAPTER 2 Set-off I. General Provisions (Sections ) II. Due Course and Consequences of Set-off (Sections ) SUB-CHAPTER 3 Confusion of Claim and Debt (Sections ) SUB-CHAPTER 4 Revocation Contract (Sections ) SUB-CHAPTER 5 Novation (Sections ) SUB-CHAPTER 6 Settlement (Sections ) SUB-CHAPTER 7 Judgment of a Court (Section 1892) SUB-CHAPTER 8 Prescription I. General Provisions (Sections ) II. Commencement of the Prescriptive Period (Sections ) III. Interruption of Prescription (Sections ) IV. Rights not Subject to Prescription (Sections ) V. Consequences of Prescription (Sections ) CHAPTER 11 Gifts SUB-CHAPTER 1 Gifts in General I. General Provisions (Sections ) II. Consequences of Gifts (Sections ) III. Revocation of Gifts (Sections ) SUB-CHAPTER 2 Special Types of Gifts

23 25 Contents I. Gifts of Entire Property (Sections ) II. Gifts with Binding Directions (Sections ) III. Gifts as Remuneration (Section 1933) CHAPTER 12 Claims regarding Contracts Requiring Return of Property SUB-CHAPTER 1 Loan Agreements I. General Provisions (Sections ) II. Repayment of Loans (Sections ) SUB-CHAPTER 2 Lending Contracts I. General provisions (Sections ) II. Legal Relationship Arising from Lending Contract Duties of the Borrower (Sections ) Duties of a Lender (Sections ) SUB-CHAPTER 3 Contract of Bailment I. General provisions (Sections ) II. Lawful relationship Arising from Contract of Bailment Duties of Bailees (Sections ) Duties of Bailors (Sections ) Mutual Relationship of Several Joint Bailors and Bailees (Sections ) III. Conversion of Bailment into a Loan Agreement (Sections ) SUB-CHAPTER 4 Innkeeper's Bailment (Sections ) CHAPTER 13 Claims Arising from Alienation Contracts SUB-CHAPTER 1 Purchase Contracts I. General Provisions Definition of the Contract and Personal Capacity of Contracting Parties (Sections ) Subject-matter of Purchase Contracts (Sections ) Purchase Price(Sections ) II. Lawful Relations Arising from Purchase Contract General Provisions (Sections ) Duties of the Seller (Sections ) Duties of the Purchaser (Sections ) III. Setting Aside of Purchase Contracts General Provisions (Sections ) Setting Aside of Purchase Contracts Due to Excessive Loss (Sections ) IV. Ancillary Contracts in regard to a Purchase Right of Withdrawal for Reason of Non-payment of the Purchase Price (Sections ) Repurchase and Resale (Sections ) Right of First Refusal (Sections ) Purchase with Examination or Inspection (Sections ) Instalments Purchase (Sections ) Other Ancillary Contracts (Section 2072) V. Sale by Auction (Sections ) SUB-CHAPTER 2 Barter Contracts (Sections ) SUB-CHAPTER 3 Maintenance Contracts I. General Provisions (Sections ) II. Legal Relations Arising from Maintenance Contracts (Sections ) III. Termination of Maintenance Contracts (Sections ) SUB-CHAPTER 4 Supply Contracts (Sections ) CHAPTER 14 Lease and Rental Contracts (Section 2112)

ACCEPTANCE OF AN INHERITANCE - FORM AND TERMS

ACCEPTANCE OF AN INHERITANCE - FORM AND TERMS Kristīne Zīle, Mg. iur. University of Latvia, Latvia ACCEPTANCE OF AN INHERITANCE - FORM AND TERMS Keywords: acceptance of inheritance, inheritance, actions, terms. Introduction Inheritance law is an important

More information

TRUSTS (JERSEY) LAW 1984

TRUSTS (JERSEY) LAW 1984 TRUSTS (JERSEY) LAW 1984 Revised Edition Showing the law as at 1 January 2014 This is a revised edition of the law Trusts (Jersey) Law 1984 Arrangement TRUSTS (JERSEY) LAW 1984 Arrangement Article PART

More information

PREVIEW. d. Paragraph 4 allows the Trustor the right to revoke, amend or alter the Trust agreement.

PREVIEW. d. Paragraph 4 allows the Trustor the right to revoke, amend or alter the Trust agreement. Information & Instructions: Life insurance trust 1. A life insurance Trust places the proceeds of a life insurance policy into a separate Trust so that the funds may be used and administered pursuant to

More information

TRUST LAW DIFC LAW NO.6 OF Annex A

TRUST LAW DIFC LAW NO.6 OF Annex A DIFC LAW NO.6 OF 2017 Annex A CONTENTS PART 1: GENERAL... 6 1. Title and repeal... 6 2. Legislative authority... 6 3. Application of the Law... 6 4. Scope of the Law... 6 5. Date of Enactment... 6 6. Commencement...

More information

TRUST LAW DIFC LAW No. 11 of Consolidated Version (May 2010)

TRUST LAW DIFC LAW No. 11 of Consolidated Version (May 2010) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ TRUST LAW DIFC LAW No. 11 of 2005 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

TRUSTS (JERSEY) LAW 1984

TRUSTS (JERSEY) LAW 1984 TRUSTS (JERSEY) LAW 1984 Revised Edition Showing the law as at 1 January 2007 This is a revised edition of the law Trusts (Jersey) Law 1984 Arrangement TRUSTS (JERSEY) LAW 1984 Arrangement Article PART

More information

Jersey. Trusts Law, 1984 (as amended, 2006)

Jersey. Trusts Law, 1984 (as amended, 2006) Jersey Trusts Law, 1984 (as amended, 2006) Arrangement of Articles PART 1 - General 1. Interpretation. 2. Existence of a trust. 3. Recognition of a trust by the law of Jersey. 4. Proper law of a trust.

More information

LAW FOR THE INHERITANCE. Chapter one. GENERAL PROVISIONS

LAW FOR THE INHERITANCE. Chapter one. GENERAL PROVISIONS LAW FOR THE INHERITANCE Prom. SG. 22/29 Jan 1949, corr. SG. 41/21 Feb 1949, amend. SG. 275/22 Nov 1950, amend. SG. 41/28 May 1985, amend. SG. 60/24 Jul 1992, amend. SG. 21/12 Mar 1996, amend. SG. 104/6

More information

WILLS AND SUCCESSION ACT

WILLS AND SUCCESSION ACT Province of Alberta Statutes of Alberta, Current as of June 1, 2015 Office Consolidation Published by Alberta Queen s Printer Alberta Queen s Printer Suite 700, Park Plaza 10611-98 Avenue Edmonton, AB

More information

Guardianship Services Act

Guardianship Services Act NB: Unofficial translation Guardianship Services Act (442/1999) Chapter 1 General provisions Section 1 (1) The objective of guardianship services is to look after the rights and interests of persons who

More information

German Civil Code. 1

German Civil Code. 1 German Civil Code Übersetzung des Bürgerlichen Gesetzbuches durch ein Übersetzer-Team des Langenscheidt Übersetzungsservice: Dr. Ulrike Aschermann-Henger, Maria Bühler, Dr. Paul Conlon, Alison Mally, Dr.

More information

LAST WILL AND TESTAMENT SHSU DUDE

LAST WILL AND TESTAMENT SHSU DUDE LAST WILL AND TESTAMENT of SHSU DUDE I, SHSU DUDE, of the County of Walker and the State of Texas, being in good health, of sound and disposing mind and memory, do make and declare this instrument to be

More information

Part Three. Section V. Law of Succession. Chapter 61. General Provisions Governing Succession

Part Three. Section V. Law of Succession. Chapter 61. General Provisions Governing Succession Part Three Adopted by the State Duma on November 1 2001 Approved by the Federation Council on November 14 2001 Section V. Law of Succession Chapter 61. General Provisions Governing Succession Article 1110.

More information

Bankruptcy and Debt Advice (Scotland) Bill [AS INTRODUCED]

Bankruptcy and Debt Advice (Scotland) Bill [AS INTRODUCED] Bankruptcy and Debt Advice (Scotland) Bill [AS INTRODUCED] CONTENTS Section Advice and education 1 Sequestration of estate of living debtor: money advice 2 Financial education for debtor Payments by debtor

More information

KENYA GAZETTE SUPPLEMENT

KENYA GAZETTE SUPPLEMENT SPECIAL ISSUE Kenya Gazette Supplement No. 159 (Acts No. 18) REPUBLIC OF KENYA KENYA GAZETTE SUPPLEMENT ACTS, 2015 NAIROBI, 15th September, 2015 CONTENT Act PAGE The Insolvency Act, 2015...1023 PRINTED

More information

MALTA TRUSTS AND TRUSTEES ACT

MALTA TRUSTS AND TRUSTEES ACT MALTA TRUSTS AND TRUSTEES ACT Focus Business Services (Malta) Limited STRAND TOWERS Floor 2 36 The Strand Sliema, SLM 1022 P O BOX 84 MALTA T: +356 2338 1500 F: +356 2338 1111 enquiries@fbsmalta.com www.fbsmalta.com

More information

No THE REPUBLIC OF KENYA HIS EXCELLENCY THE PRESIDENT UHURU KENYATTA. President

No THE REPUBLIC OF KENYA HIS EXCELLENCY THE PRESIDENT UHURU KENYATTA. President No. 2017 THE REPUBLIC OF KENYA HIS EXCELLENCY THE PRESIDENT UHURU KENYATTA I assent President, 2017 AN ACT of Parliament to facilitate the use of movable property as collateral for credit facilities, to

More information

KENYA GAZETTE SUPPLEMENT

KENYA GAZETTE SUPPLEMENT SPECIAL ISSUE Kenya Gazette Supplement No. 72 (Acts No. 13) REPUBLIC OF KENYA KENYA GAZETTE SUPPLEMENT ACTS, 2017 NAIROBI, 12th May, 2017 CONTENT Act PAGE The Movable Property Security Rights Act, 2017...245

More information

Budzowska Fiutowski i Partnerzy RADCOWIE PRAWNI

Budzowska Fiutowski i Partnerzy RADCOWIE PRAWNI Budzowska Fiutowski i Partnerzy RADCOWIE PRAWNI Succession to real property located in Poland, which the testator disposed of in the will drawn up abroad, with a particular regard to wills made in England

More information

DURABLE POWER OF ATTORNEY FOR FINANCIAL MANAGEMENT

DURABLE POWER OF ATTORNEY FOR FINANCIAL MANAGEMENT RECORDING REQUESTED BY WHEN RECORDED MAIL TO Space above this line for recorder's use DURABLE POWER OF ATTORNEY FOR FINANCIAL MANAGEMENT (NAME), Principal to (NAME), Agent Notice to Person Executing Durable

More information

Goods Mortgages Bill

Goods Mortgages Bill CONTENTS PART 1 INTRODUCTORY 1 Overview PART 2 CREATION OF GOODS MORTGAGES Goods mortgages 2 Goods mortgages 3 Goods mortgages: co-owners 4 Qualifying goods Requirements to be met in relation to instrument

More information

Wills, Trust & Estate Administration Curriculum

Wills, Trust & Estate Administration Curriculum Wills, Trust & Estate Administration Curriculum This document includes: - Knowledge & Skills Objectives - Topics Covered Knowledge & Skill Objectives Detailed objectives are contained in each chapter of

More information

NC General Statutes - Chapter 28C 1

NC General Statutes - Chapter 28C 1 Chapter 28C. Estates of Missing Persons. 28C-1. Death not presumed from seven years' absence; exposure to peril to be considered. (a) Death Not to Be Presumed from Mere Absence. In any action under this

More information

LAW ON LITIGATION PROCEDURE CONSOLIDATED TEXT

LAW ON LITIGATION PROCEDURE CONSOLIDATED TEXT Unofficial translation LAW ON LITIGATION PROCEDURE CONSOLIDATED TEXT Part One BASIC PROVISIONS Chapter one BASIC PROVISIONS Article 1 This Law shall regulate the rules of the procedure on basis of which

More information

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

More information

OVERVIEW OF THE OFFICE OF THE COOK COUNTY PUBLIC GUARDIAN

OVERVIEW OF THE OFFICE OF THE COOK COUNTY PUBLIC GUARDIAN OVERVIEW OF THE OFFICE OF THE COOK COUNTY PUBLIC GUARDIAN WENDY SHPARAGO CAPPELLETTO World Guardianship Congress, May, 2014 1 The Cook County Public Guardian is funded by the Cook County Board. Cook County

More information

A BILL. i n t i t u l e d. An Act to amend the Labuan Offshore Trusts Act 1996.

A BILL. i n t i t u l e d. An Act to amend the Labuan Offshore Trusts Act 1996. A BILL i n t i t u l e d An Act to amend the Labuan Offshore Trusts Act 1996. [ ] ENACTED by the Parliament of Malaysia as follows: Short title and commencement 1. (1) This Act may be cited as the Labuan

More information

NATIONAL LEGISLATION: THE NETHERLANDS

NATIONAL LEGISLATION: THE NETHERLANDS Informal relationships: THE NETHERLANDS NATIONAL LEGISLATION: THE NETHERLANDS Dutch Civil Code 2 1 Informal relationships THE NETHERLANDS DUTCH CIVIL CODE The translation is from: H. WARENDORFF, R. THOMANS

More information

PART 16: PROBATE AND ADMINISTRATION OF ESTATES

PART 16: PROBATE AND ADMINISTRATION OF ESTATES PART 16: PROBATE AND ADMINISTRATION OF ESTATES What this Part is about: This Part applies to proceedings for probate and administration of estates. Unless a different procedure is specified in this Part

More information

LAST WILL AND TESTAMENT OF. I,, presently of,, declare that this is my Last Will and Testament.

LAST WILL AND TESTAMENT OF. I,, presently of,, declare that this is my Last Will and Testament. LAST WILL AND TESTAMENT OF I,, presently of,, declare that this is my Last Will and Testament. PRELIMINARY DECLARATIONS Prior Wills and Codicils 1. I revoke all prior Wills and Codicils. Marital Status

More information

ELDER LAW AND SPECIAL NEEDS SECTION NEW YORK STAT BAR ASSOCIATION FALL 2015 POWERS OF ATTORNEY - COVERING ALL CONTINGENCIES

ELDER LAW AND SPECIAL NEEDS SECTION NEW YORK STAT BAR ASSOCIATION FALL 2015 POWERS OF ATTORNEY - COVERING ALL CONTINGENCIES ELDER LAW AND SPECIAL NEEDS SECTION NEW YORK STAT BAR ASSOCIATION FALL 2015 POWERS OF ATTORNEY - COVERING ALL CONTINGENCIES Richard A. Weinblatt, Esq. Haley Weinblatt & Calcagni, LLP 1601 Veterans Memorial

More information

Sectional Title Schemes Management Act No 8 of 2011

Sectional Title Schemes Management Act No 8 of 2011 Sectional Title Schemes Management Act No 8 of 2011 (Assented to 11 June 2011) (Date of commencement 7 October 2016) ACT To provide for the establishment of bodies corporate to manage and regulate sections

More information

Superior Court of California

Superior Court of California Superior Court of California Statewide Civil Fee Schedule 1 Effective January 01, 2016 INITIAL FILING FEES IN CIVIL CASES Code Section(s) Total Fee Due Unlimited Civil Cases 1 Complaint or other first

More information

KANE COUNTY 16 TH JUDICIAL CIRCUIT FEE SCHEDULE Dec 1, 2016

KANE COUNTY 16 TH JUDICIAL CIRCUIT FEE SCHEDULE Dec 1, 2016 1 ADOPTION (AD) Adoption $65.00 Unborn Child $65.00 IL Birth Certificate (corrected or amended) $15.00 ARBITRATION (AR) s Alienation of Affection $10,000.01 - $15,000.00 $303.00 Arbitration and Award $10,000.01

More information

(National Coat-of Arms) ROYAL KRAM

(National Coat-of Arms) ROYAL KRAM NS/RK/0511/007 (National Coat-of Arms) ROYAL KRAM We, Preah Karuna Preah Bat Samdech Preah Borom Neath Norodom Sihamoni, The faithful and devoted servant of the country, religion, nation and the Khmer

More information

TABLE OF CONTENTS Short title Definitions. Ownership of Property; Legal Title and Equitable Estate

TABLE OF CONTENTS Short title Definitions. Ownership of Property; Legal Title and Equitable Estate TABLE OF CONTENTS TITLE 20 DECEDENTS, ESTATES AND FIDUCIARIES Chapter 1. Short Title and Definitions 101. Short title. 102. Definitions. Chapter 3. Ownership of Property; Legal Title and Equitable Estate

More information

WILLS ACT, 2002 ARRANGEMENT OF SECTIONS PART II PRELIMINARY WILLS

WILLS ACT, 2002 ARRANGEMENT OF SECTIONS PART II PRELIMINARY WILLS WILLS ACT, 2002 ARRANGEMENT OF SECTIONS PART I PRELIMINARY 1. Short title. 2. interpretation. PART II WILLS 3. Property disposable by will. 4. Capacity to make a will. 5. Formalities for execution of wills.

More information

MASTER WILL FORM USE FOR ILLISTRATION PURPOSES ONLY

MASTER WILL FORM USE FOR ILLISTRATION PURPOSES ONLY LAST WILL AND TESTAMENT OF (Insert full name of Testator/Testatrix) [Master Will Form Updated 4/18/12] [Complete, edit or delete all (italics) as applicable]. [Delete or edit any Articles, sentences, or

More information

CHAPTER 12:01 DECEASED PERSONS ESTATES ADMINISTRATION ACT ARRANGEMENT OF SECTIONS. 3. Notice of death. 4. Registrar may call for further information.

CHAPTER 12:01 DECEASED PERSONS ESTATES ADMINISTRATION ACT ARRANGEMENT OF SECTIONS. 3. Notice of death. 4. Registrar may call for further information. Deceased Persons Estates Administration 3 CHAPTER 12:01 DECEASED PERSONS ESTATES ADMINISTRATION ACT ARRANGEMENT OF SECTIONS PRELIMINARY SECTION 1. Short title. 2. Interpretation. NOTICE OF DEATH 3. Notice

More information

IowaDocs 2017 Library Listing

IowaDocs 2017 Library Listing IowaDocs 2017 Library Listing Acknowledgment Forms Certifying a Copy of a Record, #198 Individual Acknowledgment, #194 Representative Capacity Acknowledgment, #195 Verification on Oath or Affirmation,

More information

The Public Guardian and Trustee Act

The Public Guardian and Trustee Act Consolidated to September 23, 2011 1 The Public Guardian and Trustee Act being Chapter P-36.3* of the Statutes of Saskatchewan, 1983 (effective April 1, 1984) as amended by the Statutes of Saskatchewan,

More information

LAWS OF TRINIDAD AND TOBAGO SUCCESSION ACT CHAPTER 9:02. Act 27 of 1981 Amended by 28 of 2000

LAWS OF TRINIDAD AND TOBAGO SUCCESSION ACT CHAPTER 9:02. Act 27 of 1981 Amended by 28 of 2000 SUCCESSION ACT CHAPTER 9:02 Act 27 of 1981 Amended by 28 of 2000 Current Authorised Pages Pages Authorised (inclusive) by L.R.O. 1 97.. 1/2006 2 Chap. 9:02 Succession Note on Subsidiary Legislation This

More information

Switzerland's Federal Code on Private International Law (CPIL) 1

Switzerland's Federal Code on Private International Law (CPIL) 1 Switzerland's Federal Code on Private International Law (CPIL) of December 8, 987 U M B R I C H T A T T O R N E Y S A T L A W www.umbricht.com TABLE OF CONTENTS Chapter : Provisions in Common Article Page

More information

Trust Deed. Excluded Property Trust

Trust Deed. Excluded Property Trust Trust Deed Excluded Property Trust The Excluded Property Trust Deed Introduction The Excluded Property Trust is intended for non-uk domiciled individuals who wish to transfer ownership of an asset but

More information

Superior Court of California Santa Cruz Civil Fee Schedule 1 Effective October 10, 2015

Superior Court of California Santa Cruz Civil Fee Schedule 1 Effective October 10, 2015 Superior Court of California Santa Cruz Civil Fee Schedule 1 Effective October 10, 2015 INITIAL FILING FEES IN CIVIL CASES Code Unlimited Civil Cases 1 Complaint or other first paper in unlimited civil

More information

THE WILL. of the burden of proving that the testator had testamentary capacity when making the will. It stands as

THE WILL. of the burden of proving that the testator had testamentary capacity when making the will. It stands as THE WILL DISCLAIMER This article is intended for informational purposes, only. It does not constitute legal advice. Nor is it a substitute for legal advice. A will is the basic document for transferring

More information

THE ADMINISTRATORS-GENERAL ACT, 1963

THE ADMINISTRATORS-GENERAL ACT, 1963 THE ADMINISTRATORS-GENERAL ACT, 1963 ARRANGEMENT OF SECTIONS CHAPTER I PRELIMINARY SECTIONS 1. Short title, extent and commencement. 2. Definitions. CHAPTER II 3. Appointment of Administrator-General.

More information

LAST WILL AND TESTAMENT OF. [Name of Testator]

LAST WILL AND TESTAMENT OF. [Name of Testator] LAST WILL AND TESTAMENT OF [Name of Testator] I, [Name of Testator], a resident of _, [State], being of sound and disposing mind and memory and over the age of eighteen (18) years, and not being actuated

More information

KENYA GAZETTE SUPPLEMENT

KENYA GAZETTE SUPPLEMENT SPECIAL ISSUE 0 N\N Kenya Gazette Supplement No. 72 (Acts No. 13) REPUBLIC OF KENYA KENYA GAZETTE SUPPLEMENT ACTS, 2017 NAIROBI, 12th May, 2017 CONTENT Act PAGE The Movable Property Security Rights Act,

More information

Superior Court of California, County of Los Angeles CIVIL FEE SCHEDULE Effective October 10, 2015

Superior Court of California, County of Los Angeles CIVIL FEE SCHEDULE Effective October 10, 2015 Superior Court of California, County of Los Angeles CIVIL FEE SCHEDULE Effective October 10, 2015 INITIAL FILING FEES IN CIVIL CASES UNLIMITED CIVIL CASES Complaint or other first paper in unlimited civil

More information

ESTATE PLANNING IN COSTA RICA

ESTATE PLANNING IN COSTA RICA ESTATE PLANNING IN COSTA RICA GENERAL DEFINITION OF WILL It is the legal instrument, executed in accordance to formalities established by the Law, that allows a person, testator, to define the disposition

More information

ESTATES AND SUCCESSION

ESTATES AND SUCCESSION Page 1 of 57 ESTATES AND SUCCESSION ESTATES ADMINISTRATION OF ESTATES ACT 66 OF 1965 (English text signed by the State President) as amended by also amended by Regulations under this Act GG GG Page 2 of

More information

DISPOSITION OF PROPERTY UPON DEATH as per EU Regulation no.650/2012. Dr. Alexandra Cosmina Muntean civil law notary, Romania

DISPOSITION OF PROPERTY UPON DEATH as per EU Regulation no.650/2012. Dr. Alexandra Cosmina Muntean civil law notary, Romania DISPOSITION OF PROPERTY UPON DEATH as per EU Regulation no.650/2012 Dr. Alexandra Cosmina Muntean civil law notary, Romania Definition of property upon death Article 3 of the Regulation (d) disposition

More information

THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 ARRANGEMENT OF SECTIONS

THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 ARRANGEMENT OF SECTIONS THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 ARRANGEMENT OF SECTIONS SECTIONS 1. Short title, extent and commencement. 2. Definitions. CHAPTER

More information

Superior Court of California Statewide Civil Fee Schedule 1 Effective January 1, 2015

Superior Court of California Statewide Civil Fee Schedule 1 Effective January 1, 2015 Superior Court of California Statewide Civil Fee Schedule 1 Effective January 1, 2015 INITIAL FILING FEES IN CIVIL CASES Code Unlimited Civil Cases 1 Complaint or other first paper in unlimited civil case

More information

Superior Court of California, County of Los Angeles CIVIL FEE SCHEDULE Effective August 1, 2009

Superior Court of California, County of Los Angeles CIVIL FEE SCHEDULE Effective August 1, 2009 Superior Court of California, County of Los Angeles CIVIL FEE SCHEDULE Effective August 1, 2009 INITIAL FILING FEES IN CIVIL CASES UNLIMITED CIVIL CASES 1 Complaint or other first paper in unlimited civil

More information

THE LAND ALIENATION ACT (1939)

THE LAND ALIENATION ACT (1939) THE LAND ALIENATION ACT (1939) [Repealed by the Law for the Repeal of Laws (1992)] Burma Act XII, 1939 19 August 1939 PREAMBLE 1. (1) This Act may be called the Land Alienation Act, 1939. (2) It shall

More information

National Educational Assessment and Examinations Agency (NEAEA)

National Educational Assessment and Examinations Agency (NEAEA) National Educational Assessment and Examinations Agency (NEAEA) National Exit Examination for LL.B Programme Students of Ethiopian Law Schools Academic Year 2014 Part I: Private Laws Instructions: 28 October

More information

NC General Statutes - Chapter 30 1

NC General Statutes - Chapter 30 1 Chapter 30. Surviving Spouses. ARTICLE 1. Dissent from Will. 30-1 through 30-3: Repealed by Session Laws 2000-178, s. 1. Article 1A. Elective Share. 30-3.1. Right of elective share. (a) Elective Share.

More information

Modification and Termination of Guardianship Orders

Modification and Termination of Guardianship Orders Chapter 10: Modification and Termination of Guardianship Orders 10.1 Termination of Guardianship 155 10.2 Restoration of Competency 156 A. Motion for Restoration of Competency B. Right to Counsel and Appointment

More information

ACT No. 76. SENATE BILL NO. 469 (Substitute of Senate Bill No. 290 by Senator LaFleur)

ACT No. 76. SENATE BILL NO. 469 (Substitute of Senate Bill No. 290 by Senator LaFleur) 2016 Regular Session SENATE BILL NO. 469 (Substitute of Senate Bill No. 290 by Senator LaFleur) BY SENATOR LAFLEUR ACT No. 76 1 AN ACT 2 To amend and reenact Civil Code Article 3367, relative to the cancellation

More information

Bylaws of North Carolina High Peaks Trail Association, Inc., a North Carolina Nonprofit Corporation

Bylaws of North Carolina High Peaks Trail Association, Inc., a North Carolina Nonprofit Corporation Bylaws of North Carolina High Peaks Trail Association, Inc., a North Carolina Nonprofit Corporation Article I. NAME, PURPOSE, STATUS Section 1. NAME. The name of this organization is NORTH CAROLINA HIGH

More information

LAKE COUNTY, OHIO PROBATE COURT THE HONORABLE MARK J. BARTOLOTTA, JUDGE

LAKE COUNTY, OHIO PROBATE COURT THE HONORABLE MARK J. BARTOLOTTA, JUDGE Local Rules LAKE COUNTY, OHIO PROBATE COURT THE HONORABLE MARK J. BARTOLOTTA, JUDGE LAKE COUNTY RULE 8. Court Appointments. Rule 8.1 Persons appointed by the Court to serve as appraisers, fiduciaries,

More information

BANKRUPTCY ACT (CHAPTER 20)

BANKRUPTCY ACT (CHAPTER 20) BANKRUPTCY ACT (CHAPTER 20) Act 15 of 1995 1996REVISED EDITION Cap. 20 2000 REVISEDEDITION Cap. 20 37 of 1999 42 of 1999 S 380/97 S 126/99 S 301/99 37 of 2001 38 of 2002 An Act relating to the law of bankruptcy

More information

Freddie Mac PC MASTER TRUST AGREEMENT WHEREAS:

Freddie Mac PC MASTER TRUST AGREEMENT WHEREAS: Freddie Mac PC MASTER TRUST AGREEMENT THIS PC MASTER TRUST AGREEMENT is entered into as of December 31, 2007, by and among Freddie Mac in its corporate capacity as Depositor, Administrator and Guarantor,

More information

RULE 6 PROBATE DEPARTMENT (Rev./Eff. 1/1/13)

RULE 6 PROBATE DEPARTMENT (Rev./Eff. 1/1/13) RULE 6 PROBATE DEPARTMENT (Rev./Eff. 1/1/13) A. Probate Matters. Matters governed by the Probate Code, except compromises for minors and incompetents arising from matters not governed by the Probate Code,

More information

Civil Code. (Act No. 89 of April 27, 1896) Part IV Relatives Chapter I General Provisions

Civil Code. (Act No. 89 of April 27, 1896) Part IV Relatives Chapter I General Provisions Civil Code (Act No. 89 of April 27, 1896) Part IV Relatives Chapter I General Provisions (Range of Relatives) Article 725 The following persons shall be relatives (i) a relative by blood within the sixth

More information

APPROVED JANUARY 8, 2002

APPROVED JANUARY 8, 2002 AN ACT TO AMEND FURTHER THE ASSOCIATIONS LAW, TITLE 5, OF THE LIBERIAN CODE OF LAWS, REVISED, TO PROVISE FOR THE INCORPORATION OF REGISTERED BUSINESS COMPANIES AND THEIR CONDUCT OF BUSINESS, INCLUDING

More information

ST CHRISTOPHER AND NEVIS NEVIS ORDINANCES CHAPTER 7.08 (N) MULTIFORM FOUNDATIONS ORDINANCE

ST CHRISTOPHER AND NEVIS NEVIS ORDINANCES CHAPTER 7.08 (N) MULTIFORM FOUNDATIONS ORDINANCE 1 ST CHRISTOPHER AND NEVIS NEVIS ORDINANCES CHAPTER 7.08 MULTIFORM FOUNDATIONS ORDINANCE and subsidiary legislation Revised Edition showing the law as at 31 December 2009 This is a revised edition of the

More information

Administrative Procedure Law

Administrative Procedure Law Disclaimer: The English language text below is provided by the Translation and Terminology Centre for information only; it confers no rights and imposes no obligations separate from those conferred or

More information

CONSTITUTION As approved at EGM 26 th April 2008 With Objects clause & Executive committee clauses as amended at EGM 25 th October 2008

CONSTITUTION As approved at EGM 26 th April 2008 With Objects clause & Executive committee clauses as amended at EGM 25 th October 2008 CONSTITUTION As approved at EGM 26 th April 2008 With Objects clause & Executive committee clauses as amended at EGM 25 th October 2008 1. NAME The name of the Association ( the Charity ) is the PARENTS

More information

Saint Lucia International Trusts Act (No. 15 of 2002) International Trust Act SAINT LUCIA. No. 15 of Arrangement of Sections

Saint Lucia International Trusts Act (No. 15 of 2002) International Trust Act SAINT LUCIA. No. 15 of Arrangement of Sections Page 1 1. Short title and commencement. 2. Interpretation. 3. Trusts, trustees and beneficiaries generally. 4. Application of Act. International Trust Act SAINT LUCIA No. 15 of 2002 Arrangement of Sections

More information

Strata Management 1 STRATA MANAGEMENT BILL 2012

Strata Management 1 STRATA MANAGEMENT BILL 2012 Strata Management 1 STRATA MANAGEMENT BILL 2012 ARRANGEMENT OF CLAUSES Par t I PRELIMINARY Clause 1. Short title, application and commencement 2. Interpretation 3. Construction of the Act Par t II ADMINISTRATION

More information

MONTGOMERY COUNTY LOCAL ORPHANS COURT RULES

MONTGOMERY COUNTY LOCAL ORPHANS COURT RULES MONTGOMERY COUNTY LOCAL ORPHANS COURT RULES CHAPTER I. PRELIMINARY RULES Local Rule 1.1A These rules shall be known as the Montgomery County Orphans Court Rules, and shall be referred to individually herein

More information

GOVERNMENT GAZETTE REPUBLIC OF NAMIBIA

GOVERNMENT GAZETTE REPUBLIC OF NAMIBIA GOVERNMENT GAZETTE OF THE REPUBLIC OF NAMIBIA N$3.00 WINDHOEK - 25 June 2003 No.3003 CONTENTS GOVERNMENT NOTICE No. 127 Promulgation of Agricultural Bank of Namibia Act, 2003 (Act No. 5 of 2003), of the

More information

THE CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1925

THE CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1925 THE CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1925 (Sind Act VII of 1925) C O N T E N T S PRELIMINARY Sections 1. Short title. 2. Extent. 3. Definitions. REGISTRATION CHAPTER I CHAPTER II 4. The Registrar. 4-A. Power

More information

CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT

CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT 1968 (NLCD 252) Section 1-The Registrar of Co-operative Societies. There shall be appointed by the National Liberation Council an officer who shall be called the Registrar of

More information

1 The Company s name is the Vegetarian Society of the United Kingdom Limited

1 The Company s name is the Vegetarian Society of the United Kingdom Limited COMPANY NOT HAVING A SHARE CAPITAL Articles of Association for a Charitable Company Articles of Association of the Vegetarian Society of the United Kingdom Limited as adopted by a Special Resolution of

More information

ARTICLES OF ASSOCIATION FUNDRAISING REGULATOR

ARTICLES OF ASSOCIATION FUNDRAISING REGULATOR ARTICLES OF ASSOCIATION FUNDRAISING REGULATOR CONTENTS CLAUSE 1. Interpretation... 1 2. Object... 4 3. Powers... 4 4. Income... 5 5. Winding up... 5 6. Guarantee... 6 7. Unanimous decisions... 6 8. Calling

More information

Introduction to Swiss Law

Introduction to Swiss Law Introduction to Swiss Law Third Edition Edited by F. Dessemontet and T. Ansay KLUWER LAW NTERNATIONAL Table of Contents General Introduction Acknowledgements Abbreviations xvii xviii xix Chapter 1. Introduction

More information

PROBATE COURT OF THE TOWN OF LITTLE COMPTON ADMINISTRATIVE RULES

PROBATE COURT OF THE TOWN OF LITTLE COMPTON ADMINISTRATIVE RULES PROBATE COURT OF THE TOWN OF LITTLE COMPTON ADMINISTRATIVE RULES Pursuant to Rhode Island General Laws 33-22-29 the Probate Court of the Town of Little Compton hereby establishes and adopts the following

More information

(Return to List of Chapters)

(Return to List of Chapters) Sec. 1-42. Short title: Connecticut Statutory Short Form Power of Attorney Act. This chapter may be cited as the Connecticut Statutory Short Form Power of Attorney Act. (February, 1965, P.A. 573, S. 1.)

More information

CHAPTER 75:01 CO-OPERATIVE FINANCIAL INSTITUTIONS ACT ARRANGEMENT OF SECTIONS PART I PART II

CHAPTER 75:01 CO-OPERATIVE FINANCIAL INSTITUTIONS ACT ARRANGEMENT OF SECTIONS PART I PART II LAWS OF GUYANA Co-operative Financial Institutions 3 CHAPTER 75:01 CO-OPERATIVE FINANCIAL INSTITUTIONS ACT ARRANGEMENT OF SECTIONS PART I PRELIMINARY SECTION 1. Short title. 2. Interpretation. PART II

More information

Purpose The Organization is established to operate for charitable purposes and shall devote its resources to charitable activities. Article 3.

Purpose The Organization is established to operate for charitable purposes and shall devote its resources to charitable activities. Article 3. CANADIAN SERBIAN HUMANITARIAN FOUNDATION MALI SVET KANADA FOUNDING BY-LAWS Apr.28.2017 AIMS AND OBJECTIVES (CONSTITUTION) PREAMBLE 1. To establish humanitarian aid to underprivileged children, orphans,

More information

I assent. AN ACT TO AMEND THE INTERNATIONAL FINANCIAL ORGANISATIONS ACT 1971

I assent. AN ACT TO AMEND THE INTERNATIONAL FINANCIAL ORGANISATIONS ACT 1971 337 ACT NO. 43 OF 2017 I assent. J. K. KONROTE President [14 July 2017] AN ACT TO AMEND THE INTERNATIONAL FINANCIAL ORGANISATIONS ACT 1971 ENACTED by the Parliament of the Republic of Fiji Short title

More information

The Asset Management Corporation of Nigeria Bill; 2010 (SB.359)

The Asset Management Corporation of Nigeria Bill; 2010 (SB.359) The Asset Management Corporation of Nigeria Bill; 2010 (SB.359) - Awaiting Harmonization @ May 31, 2010 The Senate Bill..pages 02-29 Asset Management Corporation Of Nig 2010 (SB.359) E-mail: info@proshareng.com

More information

THE COLLEGE OF LAW THE IMPORTANCE OF FINANCIAL DISCLOSURE IN FAMILY LAW MATTERS DATE: 27 FEBRUARY 2007

THE COLLEGE OF LAW THE IMPORTANCE OF FINANCIAL DISCLOSURE IN FAMILY LAW MATTERS DATE: 27 FEBRUARY 2007 THE COLLEGE OF LAW THE IMPORTANCE OF FINANCIAL DISCLOSURE IN FAMILY LAW MATTERS DATE: 27 FEBRUARY 2007 David Blackah Watson & Watson Level 9, 300 George Street Sydney NSW 2000 Telephone: (02) 9221 6011

More information

Sample SUMMARY FOR WILL - SINGLE NO CHILDREN. 31 Park Lane, Nedlands, Western Australia 6009 Australia

Sample SUMMARY FOR WILL - SINGLE NO CHILDREN. 31 Park Lane, Nedlands, Western Australia 6009 Australia WILL MAKER'S DETAILS Will Maker's Full Name Will Maker's Address EXECUTOR DETAILS Executor Full Name Executor Address Sean Smith SUMMARY FOR WILL - SINGLE NO CHILDREN 31 Park Lane, Nedlands, Western Australia

More information

LAWS OF TRINIDAD AND TOBAGO MARRIED PERSONS ACT CHAPTER 45:50. Act 52 of 1976

LAWS OF TRINIDAD AND TOBAGO MARRIED PERSONS ACT CHAPTER 45:50. Act 52 of 1976 MARRIED PERSONS ACT CHAPTER 45:50 Act 52 of 1976 Current Authorised Pages Pages Authorised (inclusive) by L.R.O. 1 20.. 1/2006 L.R.O. 1/2006 2 Chap. 45:50 Married Persons Note on Subsidiary Legislation

More information

THE LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA ACT, 2010 ARRANGEMENT OF SECTIONS

THE LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA ACT, 2010 ARRANGEMENT OF SECTIONS THE LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA ACT, 2010 ARRANGEMENT OF SECTIONS CHAPTER I PRELIMINARY SECTIONS 1. Short title and commencement. 2. Definitions. CHAPTER II THE LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA 3. Constitution

More information

Pre-school Learning Alliance Model CIO Constitution for Childcare Providers 2013

Pre-school Learning Alliance Model CIO Constitution for Childcare Providers 2013 Pre-school Learning Alliance Model CIO Constitution for Childcare Providers 2013 Constitution of a Charitable Incorporated Organisation with voting members other than its charity trustees. Date of constitution

More information

THE CO-OPERATIVE AUDIT AND SUPERVISION ACT, 1982 PART II

THE CO-OPERATIVE AUDIT AND SUPERVISION ACT, 1982 PART II THE CO-OPERATIVE AUDIT AND SUPERVISION ACT, 1982 ARRANGEMENT OF SECTIONS PART I PRELIMINARY Section Title 1. Short title and commencement. 2. Interpretation. PART II THE CO-OPERATIVE AUDIT AND SUPERVISION

More information

Bolded letters mark the latest changes made to CPA in amendments Official Gazette no 117/2003. CIVIL PROCEDURE ACT

Bolded letters mark the latest changes made to CPA in amendments Official Gazette no 117/2003. CIVIL PROCEDURE ACT Please note that the translation provided below is only provisional translation and therefore does NOT represent an official document of Republic of Croatia. It confers no rights and imposes no obligations

More information

Company Number: Charity number: The Companies Act 2006 COMPANY LIMITED BY GUARANTEE AND NOT HAVING A SHARE CAPITAL

Company Number: Charity number: The Companies Act 2006 COMPANY LIMITED BY GUARANTEE AND NOT HAVING A SHARE CAPITAL Company Number: 5747339 Charity number: 1149740 The Companies Act 2006 COMPANY LIMITED BY GUARANTEE AND NOT HAVING A SHARE CAPITAL ARTICLES OF ASSOCIATION - of Jisc CONTENTS Name... 1 Exclusion of model

More information

Page 1 Unofficial Compilation of ORS Title 12 Probate Law 2017 Edition

Page 1 Unofficial Compilation of ORS Title 12 Probate Law 2017 Edition This document is an unofficial compilation of the Oregon Probate Law incorporating amendments made by 2016 Oregon Laws Ch 42 and 2016 Oregon Laws Ch 19. The Revised Uniform Fiduciary Access to Digital

More information

SIXTY-FOURTH LEGISLATURE OF THE STATE OF WYOMING 2017 GENERAL SESSION

SIXTY-FOURTH LEGISLATURE OF THE STATE OF WYOMING 2017 GENERAL SESSION AN ACT relating to powers of attorney; creating the Uniform Power of Attorney Act; providing definitions; providing for applicability; requiring notice to agents or fiduciaries under powers of attorney

More information

Constitution of a Charitable Incorporated Organisation whose only voting members are its charity trustees ( Foundation model constitution)

Constitution of a Charitable Incorporated Organisation whose only voting members are its charity trustees ( Foundation model constitution) Constitution of a Charitable Incorporated Organisation whose only voting members are its charity trustees ( Foundation model constitution) Date of constitution (last amended): 4 th October 2014 25 th March

More information

ST CHRISTOPHER AND NEVIS NEVIS ORDINANCES CHAPTER 7.03 (N) NEVIS INTERNATIONAL EXEMPT TRUST ORDINANCE

ST CHRISTOPHER AND NEVIS NEVIS ORDINANCES CHAPTER 7.03 (N) NEVIS INTERNATIONAL EXEMPT TRUST ORDINANCE Laws of Saint Christopher Cap 7.03 1 ST CHRISTOPHER AND NEVIS NEVIS ORDINANCES CHAPTER 7.03 NEVIS INTERNATIONAL EXEMPT TRUST ORDINANCE and subsidiary legislation Revised Edition showing the law as at 31

More information

STATUTORY INSTRUMENTS. S.I. No. 207 of 2017 CIRCUIT COURT RULES (FAMILY LAW) 2017

STATUTORY INSTRUMENTS. S.I. No. 207 of 2017 CIRCUIT COURT RULES (FAMILY LAW) 2017 STATUTORY INSTRUMENTS. S.I. No. 207 of 2017 CIRCUIT COURT RULES (FAMILY LAW) 2017 2 [207] S.I. No. 207 of 2017 CIRCUIT COURT RULES (FAMILY LAW) 2017 We, the Circuit Court Rules Committee, constituted pursuant

More information

BELIZE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT CHAPTER 270 REVISED EDITION 2011 SHOWING THE SUBSTANTIVE LAWS AS AT 31 ST DECEMBER, 2011

BELIZE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT CHAPTER 270 REVISED EDITION 2011 SHOWING THE SUBSTANTIVE LAWS AS AT 31 ST DECEMBER, 2011 BELIZE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT CHAPTER 270 REVISED EDITION 2011 SHOWING THE SUBSTANTIVE LAWS AS AT 31 ST DECEMBER, 2011 This is a revised edition of the Substanive Laws, prepared by the Law

More information