Identificación da programación

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Identificación da programación"

Transcription

1 Identificación da programación Centro educativo Código Centro Concello Ano académico A Pinguela Monforte de Lemos 218/219 Ciclo formativo Código da familia profesional Familia profesional Código do ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime ADG Administración e xestión CBADG1 Servizos administrativos Ciclos formativos de grao básico Réxime xeralordinario Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*) Código MP/UF Nome Curso semanais Horas anuais MP311 Comunicación e sociedade I 218/ MPMP3_11 Comunicación en linguas galega e castelá I 218/ MPMP3_11 Comunicación en lingua inglesa I 218/ MPMP3_11 Sociedade I 218/ (*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración anuais Profesorado responsable Profesorado asignado ao módulo ALEJANDRO GARCÍA RODRÍGUEZ,MARÍA XOSÉ VIDAL ÁLVAREZ Outro profesorado Estado: Pendente de supervisión departamento

2 Unidades didácticas 1 UTILIZACIÓN DE ESTRATEXIAS DE COMUNICACIÓN ESCRITA EN LINGUA CASTELÁ LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS EN LINGUA CASTELÁ ANTERIORES Ó SÉCULO XX COÑECEMENTO DA FORMACIÓN DA LINGUA CASTELÁ E DAS DISTINTAS ETAPAS DA SÚA HISTORIA SOCIAL ATA O SÉCULO XIX, ASÍ COMO OS FENÓMENOS DE CONTACTO DE LINGUAS UTILIZACIÓN DE ESTRATEXIAS DE COMUNICACIÓN ORAL EN LINGUA CASTELÁ UTILIZACIÓN DE ESTRATEXIAS DE COMUNICACIÓN ESCRITA EN LINGUA GALEGA LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS EN LINGUA GALEGA ANTERIORES Ó SÉCULO XX COÑECEMENTO DA FORMACIÓN DA LINGUA GALEGA E DAS DISTINTAS ETAPAS DA SÚA HISTORIA SOCIAL ATA O SÉCULO XIX, ASÍ COMO OS FENÓMENOS DE CONTACTO DE LINGUAS UTILIZACIÓN DE ESTRATEXIAS DE COMUNICACIÓN ORAL EN LINGUA GALEGA INTERACTING WITH OTHERS A NEW JOB OUTSIDE THE OFFICE VALORACIÓN DAS SOCIEDADES PREHISTÓRICAS E ANTIGAS E A SÚA RELACIÓN CO MEDIO NATURAL VALORACIÓN DA CREACIÓN DO ESPAZO EUROPEO NA IDADE MEDIA E NA IDADE MODERNA TOTALES 245

3

4 1 - UTILIZACIÓN DE ESTRATEXIAS DE COMUNICACIÓN ESCRITA EN LINGUA CASTELÁ 1 UTILIZACIÓN DE ESTRATEXIAS DE COMUNICACIÓN ESCRITA EN LINGUA CASTELÁ 2 2 s de la : Lectura e debate sobre os contidos do tema Posta en común de esquema da unidade Elaboración de exercicios prácticos sobre os contidos da unidade Posta en común de resume da unidade, contidos conceptuais e modelo-tipo de contidos procedimientais. 3 TOTALES 2

5 2 - LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS EN LINGUA CASTELÁ ANTERIORES Ó SÉCULO XX 2 LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS EN LINGUA CASTELÁ ANTERIORES Ó SÉCULO XX s de la : Lectura e debate de textos e análise dos mesmos Posta en común de esquema e resume da unidade 11 4 TOTALES 15

6 3 - COÑECEMENTO DA FORMACIÓN DA LINGUA CASTELÁ E DAS DISTINTAS ETAPAS DA SÚA HISTORIA SOCIAL ATA O SÉCULO XIX, ASÍ COMO OS FENÓMENOS DE CONTACTO DE LINGUAS 3 COÑECEMENTO DA FORMACIÓN DA LINGUA CASTELÁ E DAS DISTINTAS ETAPAS DA SÚA HISTORIA SOCIAL ATA O SÉCULO XIX, ASÍ COMO OS FENÓMENOS DE CONTACTO DE LINGUAS 2 2 s de la : Lectura e debate sobre os contidos do tema Posta en común de esquema da unidade Elaboración de exercicios prácticos sobre os contidos da unidade Posta en común de resume da unidade, contidos conceptuais e modelo-tipo de contidos procedimientais. 2 TOTALES 2

7 4 - UTILIZACIÓN DE ESTRATEXIAS DE COMUNICACIÓN ORAL EN LINGUA CASTELÁ 4 UTILIZACIÓN DE ESTRATEXIAS DE COMUNICACIÓN ORAL EN LINGUA CASTELÁ 1 1 s de la : Lectura e debate sobre os contidos do tema Posta en común de esquema da unidade 8 2 TOTALES 1

8 5 - UTILIZACIÓN DE ESTRATEXIAS DE COMUNICACIÓN ESCRITA EN LINGUA GALEGA. 5 UTILIZACIÓN DE ESTRATEXIAS DE COMUNICACIÓN ESCRITA EN LINGUA GALEGA. 1 1 s de la : Lectura e debate sobre os contidos do tema Posta en común de esquema da unidade 8 2 TOTALES 1

9 6 - LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS EN LINGUA GALEGA ANTERIORES Ó SÉCULO XX 6 LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS EN LINGUA GALEGA ANTERIORES Ó SÉCULO XX 1 1 s de la : Lectura e debate sobre os contidos do tema Posta en común de esquema da unidade 8 2 TOTALES 1

10 7 - COÑECEMENTO DA FORMACIÓN DA LINGUA GALEGA E DAS DISTINTAS ETAPAS DA SÚA HISTORIA SOCIAL ATA O SÉCULO XIX, ASÍ COMO OS FENÓMENOS DE CONTACTO DE LINGUAS. 7 COÑECEMENTO DA FORMACIÓN DA LINGUA GALEGA E DAS DISTINTAS ETAPAS DA SÚA HISTORIA SOCIAL ATA O SÉCULO XIX, ASÍ COMO OS FENÓMENOS DE CONTACTO DE LINGUAS. 1 1 s de la : Lectura e debate sobre os contidos do tema Posta en común de esquema da unidade Elaboración de exercicios prácticos sobre os contidos da unidade Posta en común de resume da unidade, contidos conceptuais e modelo-tipo de contidos procedimientais. 2 TOTALES 1

11 8 - UTILIZACIÓN DE ESTRATEXIAS DE COMUNICACIÓN ORAL EN LINGUA GALEGA 8 UTILIZACIÓN DE ESTRATEXIAS DE COMUNICACIÓN ORAL EN LINGUA GALEGA 1 1 s de la : Lectura e debate sobre os contidos do tema Posta en común de esquema da unidade Elaboración de exercicios prácticos sobre os contidos da unidade Posta en común de resume da unidade, contidos conceptuais e modelo-tipo de contidos procedimientais. 2 TOTALES 1

12 9 - INTERACTING WITH OTHERS 9 INTERACTING WITH OTHERS s de la : Where are you from? 7 Have you got a memory stick? 8 We go by car 8 TOTALES 23

13 1 - A NEW JOB 1 A NEW JOB s de la : What do you do? 8 What are you doing? 8 Where was the hotel? 7 TOTALES 23

14 11 - OUTSIDE THE OFFICE 11 OUTSIDE THE OFFICE s de la : Where did you go? 8 What are you going to do? 8 Going abroad 8 TOTALES 24

15 12 - VALORACIÓN DAS SOCIEDADES PREHISTÓRICAS E ANTIGAS E A SÚA RELACIÓN CO MEDIO NATURAL 12 VALORACIÓN DAS SOCIEDADES PREHISTÓRICAS E ANTIGAS E A SÚA RELACIÓN CO MEDIO NATURAL s de la : Lectura e debate de textos sobre as sociedades prehistóricas Posta en común de esquema e resume da unidade 3 5 TOTALES 35

16 13 - VALORACIÓN DA CREACIÓN DO ESPAZO EUROPEO NA IDADE MEDIA E NA IDADE MODERNA 13 VALORACIÓN DA CREACIÓN DO ESPAZO EUROPEO NA IDADE MEDIA E NA IDADE MODERNA s de la : Lectura e debate de textos e vídeos sobre as sociedades das mesmas Posta en común de esquema e resume da unidade 3 5 TOTALES 35